305/2.95
KE KOTVENÍ
kovových základových struktur.
TYPICKÉ APLIKACE
•
•
•
•
ovými segmenty a prefabrikáty.
Podlévání.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
MAPEFILL ! " # #$
% $
z!
% &'(t"(')
#!
!#
*+,-
Po smíchání s vodou se MAPEFILL
stane lehce zpracovatelnou, velmi te#
# #% #(# lití do kotev ( inertní frakce.
Z''##.(í (' MAPEFILL charakteristic # /
" plastické fázi
(UNI 8996) a ve fázi tvrdnutí (UNI 8147)
a dosahuje velmi rychle vysokých hodnot ohybové i tlakové pevnosti.
MAPEFILL "$ ! '/ vlastnostmi:
• '
! '###$
$
#''
#!
• vynikající vodovzdornost
• ! '$
oceli a betonu.
• MAPEFILL neobsahuje kovové
agregáty nebo hliníkový prach.
•
•
0#$
MAPEFILL ke strukturálním opravám formou lití do bed"1#$
*+,2)345
#
6
0#$
MAPEFILL k vertikál & #
'
1#$
*+,2)345
#
6
•
•
•
•
7 " '
'!
K" " #$
eriál z/ $ '
e!
7 "'
'#%(8
$
##
Nezpracovávat MAPEFILL p
$/$9:;<
• 3'
/ (
onu z!
#
• 7'" '
% a
!
% % ového mléka apod.
• =
"! ! # y
'# ' MAPEFILLu
!(
' !
( '!%
'
( 'u '
##
1
= " $
(
(! míchací spirá# 7 (! '
v $
'' $'
konsistenci (viz tabulka), a pak se po# ! >: ? !
MAPEFILLu.
= " D8> #
!% /#
" '!
(
/
" >8@
#
! % $ #'!
a hmota se stane hladkou a homogen #
'
(! í % ! '/
k'#/" "
)#( ' 'o#(#
Konsistence
Roztékavost v %
dle UNI 7044/72
Plastická
Tekutá
Velmi tekutá
90
160
55
vody
na 25 kg materiálu
(1 pytel)
@%:$@%A
@%A$@%B
@%B$C%D
TECHNICKÁ DATA:
SPECIFIKACE VÝROBKU
Konformita
Konzistence
Barva
Max. zrnitost
Objemová hmotnost
3(
Skladovatelnost
Toxicita dle normy 76/907 EHS
E
Celní tarif
!" !#$
+ voda
G "
"$ "
Konsistence
Objemová hmotnost
E "
Pracovní teplota
H
"
FINÁLNÍ VLASTNOSTI
Mechanické vlastnosti MAPEFILLu
Pevnost v tlaku
- po 1 dni
- po 3 dnech
- po 7 dnech
- po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu
- po 1 dni
- po 3 dnech
- po 7 dnech
- po 28 dnech
Bleeding dle UNI 8998/89
Volná expanze v plastické fázi dle
UNI 8996/89
3('40-KDCALKI
*'##$
tlaku
Zpracování MAPEFILLu:
MAPEFILL'!
#
leje z'
!!#%ušova #' %!# "
do prostoru nedostaly vzduchové bubli! $ '% $ " ! #
/$' "ru kotevního dílu.
Roztékavost
v kanálu v cm
dle UNI 8997
&anými betonovými díly nebo pevných
'#(# / oje/spáry 60 mm. Zálivku není nutno po
#$ % # $
"/
' #'
'"#
latí nebo ocelo#
!(
! "! "t/ % $ #' /% 'u(# do MAPEFILLu'
/
" zr-
2
dle norem UNI
7044/72, 6134/72, 8147/80, 8993/89,
8995/89, 8997/89, 6133/72, 6556/76,
8994/89, 8996/89, 8998/89
! "
šedá
2,5 mm
1 300 kg/m3
100%
F "? u "
NE
NE
3823/5090/0
šedá
DII'*+,-JJ#DC$DF%C
''!16
tekutá
2 200 kg/m3
cca 13,1
9:$9@:;<
FI #
"9>@°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%
Zkoušky mechanických vlastností byly
'"! "#
4x4x16 cm vyrobených dle metody
popsané v D.M. 3.6.1968. MAPEFILL
!#$
D:M'!
32 MPa
49 MPa
64 MPa
85 MPa
5,0 MPa
7,0 MPa
8,0 MPa
9,5 MPa
$'
0,3 %
0,04 %
29 000 MPa
nitosti 8-10 mm v $
@I%
hmotnosti MAPEFILLu $ však v
'" $ ovatelnost nebo i výsledné vlastnosti
MAPEFILLu "
% ' a
#
# "
'"$ #/ % ematiku konzultovat s technickým servisem MAPEI.
%&' ( MAPEFILLem :
• 7 # / /
%
$ !#
okolo +20°C.
• V letním období nevystavovat MAPEFILL # # 8
"#$
#'#'#
• #$
á"#'# " 9>I;<
'
!
"
% N '#
" " 'u$#
• Zpracovaný MAPEFILL musí být
v# (" /t !% '## # " ! # '# '!% "
(
V( '" e(# /N
• * ">C'#o$ " #
"
'#% '" á
# 'aru vody (MAPECURE E).
O
MAPEFILL'##
'
'
( $ství vody. Ztvrdlý MAPEFILL lze odstranit pouze mechanicky, a to dosti
$"
D%B:?!"
# #
1 dm3.
SKLADOVÁNÍ
MAPEFILL je nutno skladovat na su / " #
originálním
obalu.
Skladovatelnost
s' #( F "
BALENÍ
!
,$#>:?'#
#
/ #' '! '! ycházejí z našich nejlepších zkušeností
#
''$
5!
'!
$# '
# !
#$
#
Z
''#'#(# '
#'
'
#'o'#$
4$
/e#'"'
#$#
NA ZDRAVÍ
Pro práci s " !/ OPG OGP (@>CLBI =
'!#
•
•
•
•
•
•
0
#0e'!(DB>LKK=%3'
a jiných látkách škodlivých zdraví
"% '!%
erogenech.
3# !# vodou
?#'
"
Nevdechovat. V prostorách, kde je
výrobek skladován a zpracováván
za
'"
!#$# $
'$'" ?# u vnímavých osob.
#
' ( $ '$'"
První pomoc:
• ' !
$
(
'#%
8
'
% #
% á
!'
a
• $$!'$
/e
'"% i$ $
$né vody a mýdlem nebo jiným
' ! ' %/t
( émem
• $ ( '" ! ý
#' (
$ '! "((
"D: #
!'
skou pomoc
• $
!
% ypláchnout ústa, vypít 1/2 l vody a
!'
'#omoc
#$
'
'!
k" $! 1 '"%
#6 ( 1
% ( /
65 ' $
.("
1
o( DI ?L 3 ovzduší) je
#
#$
3n !
# s MAPEFILLem #'$! #$8
# / ! ' ! "
%
% #
' vkou a po práci omýt ruce vodou a mý' /
( ')*+ +&) nzultovat s TIS: Klinika nemocí
z povolání, Vyšehradská 49, 128 21
,-&./&&'01213456502 - 24 91 54 00.
LIKVIDACE
Zbylý materiál smíchat s vodou, nechat
!
'
'
"$# a#N
Centrála a prodejní sklad: MAPEI
:
s.r.o.
Smetanova 192, 772 00 OLOMOUC
tel. 585 224 580, fax 585 227 209
Pobočka a prodejní sklad: MAPEI s.r.o.
Pod vodovodem 4/519, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice
tel. 251 619 817, fax 251 081 919
internet: http://www.mapei.cz
e-mail: [email protected]
3
Download

MAPEFILL - B-port