KESTOPUR 1050
Typ lepidla
KESTOPUR 1050 je jednosložkové, za vlhka tvrdnoucí polyuretanové lepidlo
pro lepení dřevěných materiálů. Produkt splňuje požadavky norem EN
301/302.
Obsahuje složku viditelnou v UV světle.
Oblast použití
vrstvené profily, délkové napojování dřeva (finger jointing), délkově napojené
vrstvené dřevo, příprava spojů s vynikající odolností vůči vlhkosti, lepení
vlhkého dřeva
Technické údaje
Specifická hmotnost .................................... cca 1,2 kg/dm³
Barva ........................................................... nažloutlá
Viskozita ...................................................... 5000 mPas (Brookfield, RVT 4/20,
20°C)
Spotřeba ……………………………………..150…300g/m²
Otevřený čas................................................max. 20 min., 20°C
Lisovací čas ................................................ min. 60 min, 20°C
Potřebný tlak ............................................... 0,5 – 1,0 N/mm²
Vlhkost dřeva .............................................. 10 – 20% (doporučená vlhkost
14%)
Otevřený a lisovací čas jsou silně závislé na podmínkách, za nichž lepení
probíhá a výše uvedené hodnoty jsou tedy orientačním poučením. Před
použitím lepidla ve větších objemech proto proveďte vlastní test, abyste se
ujistili o potřebné pevnosti spoje. Zvýšená teplota sušení umožňuje použití
kratších lisovacích časů.
Doporučené podmínky zpracování
Lepidlo nanášejte vždy na suché a čisté povrchy. Je-li třeba, odstraňte
z povrchů prach, mastnotu a zoxidované látky. Lepidlo nanášejte např.
pomocí
válečku, ozubené stěrky nebo tryskou obvykle na jednu nebo obě strany,
které mají být slepeny.
Přebytečné, čerstvé lepidlo setřete suchým hadrem a povrch očistěte
acetonem nebo xylenem. Vytvrzené lepidlo lze odstranit mechanicky.
Zdraví a bezpečnost
Při zacházení s lepidlem
používejte ochranné rukavice. Je-li lepidlo
nanášeno stříkáním nebo při teplotě nad 40 °C, používejte ochranu dýchadel
/ respirátor / a zajistěte dobré odvětrávání. Podrobnosti jsou uvedeny v
bezpečnostním datovém listu.
Skladování
Skladovat v těsně uzavřených, originálních, neotevřených obalech, na
tmavém místě při teplotě +10 - + 25°C.
Maximální skladovací doba při 20 °C je 2– 3 měsíce, při 30°C 1 – 1,5 měsíce
Dodatek
Aktualizováno 10/09
Tyto pokyny vycházejí z vlastního výzkumu a nejlepšího vědomí. Vzhledem
k širokému rozpětí materiálů a podmínek, za nichž jsou naše výrobky
používány, nelze dovozovat žádnou odpovědnost za dosažený výsledek ani
jakékoliv škody z důvodu použití tohoto výrobku.
Pro další informace můžete kontaktovat technický servis
dovozce tel..+ 420 603446506, nebo výrobce, tel.: + 358 (0) 207 710 100.
Internet: www.kiilto.com
Download

Technický list