TECHNICKÝ LIST
VÝROBEK: PERDIX HYDROFOB PROFI
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR
POPIS:
Perdix – hydrofob PROFI je vysoce účinný bezbarvý voduodpuzující impregnační
prostředek na všechny druhy porézních materiálů. Je určen pro venkovní použití nad
úrovní terénu.
Perdix – hydrofob PROFI zabraňuje vnikání vody, agresivních chemikálií a špíny z
ovzduší. Chrání tak porézní materiály před nepříznivými povětrnostními vlivy, zlepšuje
jejich vzhled a zlepšuje tepelnou a zvukovou izolaci zdiva.
Perdix – hydrofob PROFI zvýrazňuje přírodní vzhled ošetřeného materiálu. Je účinná
nejméně 5 až 10 let. Pro zachování účinku lze ošetření obnovovat.
POUŽITÍ:
1) Ochrana porézních materiálů před povětrnostními vlivy: cihly, beton
vláknocement, přírodní a umělý kámen, omítky, dřevo apod.
2) Ochrana lícového zdiva před znečištěním spárovací maltou.
Hlavní užitek:
1. Zamezuje destrukci porézních materiálů vlivem vsakování vody, působení mrazu a
rozmrazovacích solí.
2. Chrání dřevo před napadením plísněmi a dřevokaznými houbami.
3. Vytváří samočistitelný, hydrofobní povrch. Špína se nedostává do hloubky
materiálu, ale smývá se deštěm. Zamezuje růstu mechu. Minimalizuje tvorbu výkvětů.
4. Nezhoršuje propustnost pro vodní páru.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Aktivní složky:
polyoxystearany v org. rozpouštědle
Vzhled:
čirá bezbarvá kapalina
pH:
5,5-7,5
Měrná hmotnost: < 0,80 kg/l
Teplota při aplikaci: nad +5 °C
Plně odolný vůči vodě: po 24 hod
30.4.2010
1
DODAVATEL : DISTRIMO s.r.o.,
Maříkova 32, 621 00 Brno
IČ: 262 71 354, DIČ CZ 262 71 354.
Tel.: +420 541 228 998, Fax: +420 541 226 042
www.perdix.cz, e-mail: distrimo@distrimo.cz
TECHNICKÝ LIST
NÁVOD K POUŽITÍ:
Konstrukční poruchy, praskliny širší než 0,15 mm a porušené spáry se musí opravit.
Opravné hmoty nechte vyzrát. Všechny nové podklady na bázi cementu nechte zrát
nejméně 28 dnů. Jakoukoli rozbarvenost povrchu (značky, skvrny apod.) před aplikací
Perdix – hydrofob PROFI zapravte, jinak bude i po ošetření viditelná.
Podklad musí být suchý a čistý, zbavený výkvětů solí a všech nečistot, které utěsňují
povrch a snižují tak účinnost Perdix – hydrofob PROFI.
K čistění nepoužívejte saponáty, neboť mohou snížit účinnost ošetření. Olejové
usazeniny a zbytky odformovacích prostředků (mohou tvořit skvrny) odstraňte umytím
podkladu lakovým benzínem. Vzrůsty hub a plísní odstraňte Perdixem - proti plísni.
Předchozí nátěry odstraňte, pokud nejsou vystaveny povětrnostním
vlivům alespoň po dobu 2 let. Ošetřená místa důkladně opláchňete vodou a nechejte
alespoň 2 dny schnout. Zakryjte sklo, plasty, dekorativní nátěry a syntetické tkaniny,
které by mohly být potřísněny Perdixem - hydrofob PROFI.
Příprava výrobku pro použití:
Perdix – hydrofob PROFI je připravena k přímému použití neřeďte.
Nanášení: Teplota podkladu i vzduchu by měla být nad +5 °C. Perdix – hydrofob
PROFI nenanášejte za deště či očekávání deště, za přímého slunce nebo na omrzlé
povrchy. Perdix – hydrofob PROFI obvykle nemění vzhled ošetřeného materiálu.
Ojediněle však může dojít k velmi jemnému ztmavnutí podkladu. Některé barevné
omítky a pískovce mohou pouštět barvu. Kde je vzhled rozhodující, vyzkoušejte
nejdříve Perdix – hydrofob PROFI na malé ploše. Perdix – hydrofob PROFI se nanáší
štětcem, válečkem, nízkotlakým stříkáním nebo máčením. V závislosti na porezitě
podkladu se provádí 1 až 2 nánosy do stadia nasycení podkladu. Na svislých plochách
pracujte shora dolů, Perdix – hydrofob PROFI nechte volně stékat po povrchu alespoň
15 cm pod místo aplikace. Na vodorovných plochách rozetřete nevsáklou Perdix –
hydrofob PROFI do suchých míst. Nechte schnout nejméně 2 hodiny mezi jednotlivými
nánosy.
Chraňte přilehlé plochy před potřísněním. Ze zasažených povrchů odstraňte I Perdix –
hydrofob PROFI ředidlem na nátěrové hmoty nebo lakovým benzínem, dokud je ještě
vlhký.
Vydatnost/Spotřeba: Průměrná spotřeba je 0,20 - 0,25 l/m2. V závislosti na
porezitě ošetřovaného podkladu se provádí 1 až 2 nátěry. Většina povrchů vyžaduje
pouze jeden nátěr. U dřeva jsou potřebné 2 nátěry.
Ochrana lícového zdiva před znečištěním spárovací maltou: Provádí se jeden
nátěr. Spotřeba 0,20 - 0,25 l/m2.
Zasychání: Doba schnutí: 3 - 4 hodiny.
Čištění nářadí:
Nádoby a nářadí by měly být ihned umyty ředidlem na nátěrové hmoty nebo lakovým
benzínem.
Další opatření a dekorace:
Ošetřené povrchy lze dodatečně přetírat. Rozpouštědlové a olejové nátěrové hmoty
lze nanášet po 3 dnech, vodouředitelné úpravy po přibližně 30 dnech.
30.4.2010
2
DODAVATEL : DISTRIMO s.r.o.,
Maříkova 32, 621 00 Brno
IČ: 262 71 354, DIČ CZ 262 71 354.
Tel.: +420 541 228 998, Fax: +420 541 226 042
www.perdix.cz, e-mail: distrimo@distrimo.cz
TECHNICKÝ LIST
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Ochrana zdraví a bezpečnost:
Vyhněte se styku s pokožkou nebo očima. Nevdechujte aerosol během stříkání.
Používejte ochranný oděv, rukavice, brýle a prostředek k ochraně dýchadel před
rozpouštědlovými výpary (ve špatně větraných prostorách nebo během stříkání).
Hořlavina. Zdraví škodlivý. Může způsobit poškození plic jestliže je požit. Dráždivý pro
dýchací orgány, kůži a oči.
První pomoc:
Nadýchání: Odejít na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou pomoc.
Styk s kůží: Okamžitě umýt vodou a mýdlem.
Zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchnout vodou/očním roztokem a vyhledat
lékařskou pomoc. Požití: Nevyvolávat zvracení. Udržovat v klidu, vyhledat lékařskou
pomoc a ukázat etiketu je-li to možné). Rozlití: Zabránit vniknutí kapaliny do vodních
zdrojů nebo kanalizace.
SKLADOVÁNÍ:
Balení a skladování
Obaly 1 litr, 5 litrů a 25 litrů.
Skladovatelnost 1 rok v originálně uzavřených obalech, v suchých prostorách. Chránit
před mrazem, zdroji zapálení a přímým slunečním zářením. Neskladovat společně s
potravinami.
Pozor! Dojde-li během manipulace či skladování ke kontaktu Perdix – hydrofob PROFI
s vodou (vlhkostí) nastane během několika hodin (dnů) její gelovatění. Urychleně
proto Impregnaci spotřebujte.
KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ výrobku Perdix JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ
VŠECH DODÁVEK A PRODEJŮ k dispozici je na www.perdix.cz
30.4.2010
3
DODAVATEL : DISTRIMO s.r.o.,
Maříkova 32, 621 00 Brno
IČ: 262 71 354, DIČ CZ 262 71 354.
Tel.: +420 541 228 998, Fax: +420 541 226 042
www.perdix.cz, e-mail: distrimo@distrimo.cz
Download

Perdix_hydro_profi-technicky list.pdf