TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Prosecká 811/76a
CZ-190 00 Praha 9
Tel.: +420 286 019 458
Internet: www.tzus.cz
Aut orizován a
no tif i k ov án podl e
článku 10 Směrnice Rady
89/106/EC z 21. prosince
1988 o sbližování zákonů,
p ře dpi s ů a sp rá vn í c h
post upů členských zemí
týkajících se
staveb ních
výrobků.
Evropské technické schválení
Obchodní název
ČLEN EOTA
ETA-12/0608
KEM UP + Polyester
Trade name
Držitel schválení
Friulsider S.p.A.
Via Trieste, 1
33048 St. Giovanni al Natisone
Itálie
Holder of approval
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového betonu
o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24
Druh a použití výrobku
Generic type and use
of construction product
Platnost
Validity
Bonded injection type anchor for non cracked concrete:
sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24
od
from
do
to
13.12.2012
10.10.2016
Výrobna
Manufacturing plant
Friulsider S.p.A. Plant 1
Německo
Toto evropské technické schválení
obsahuje
This European Technical Approval
contains
15 stran včetně 8 příloh
15 pages including 8 Annexes
European Organisation for Technical Approvals
Evropská organizace pro technické schvalování
Str.: 2/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
I.
PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1.
Toto Evropské technické schválení vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha,
s.p. v souladu:
− se směrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních
a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků1, ve znění
směrnice Rady 93/68/EHS2 a Ustanovení Evropského Parlamentu a Rady (EC)
č. 1882/20033
− s nařízením vlády č. 190/2002 Sb.4, v platném znění
− se Společnými pravidly postupu pro podávání žádostí o Evropská technická
schválení, jejich přípravu a udělování, která jsou uvedena v příloze rozhodnutí
Komise 94/23/ES5;
− s řídicím pokynem ETAG 001 Kovové kotvy do betonu, Část 1: Kotvy obecně
a Část 5: Injektované kotvy
2.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. je oprávněn kontrolovat, zda se
ustanovení tohoto Evropského technického schválení dodržují. Kontroly se mohou
uskutečňovat ve výrobním podniku. Odpovědnost za shodu výrobků s Evropským
technickým schválením a za jejich vhodnost pro zamýšlené použití však zůstává na
držiteli Evropského technického schválení.
3.
Toto Evropské technické schválení nelze předávat výrobcům nebo zástupcům
výrobců jiným, nežli těm, kteří jsou uvedeni na straně 1 tohoto Evropského
technického schválení.
4.
Toto Evropské technické schválení může být podle článku 5 odst. 1 směrnice Rady
89/106/EHS Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. zrušeno.
5.
Rozmnožování tohoto Evropského technického schválení včetně přenosu
elektronickou cestou musí být v plném znění. Dílčí rozmnožování však může být
prováděno s písemným souhlasem Technického a zkušebního ústavu stavebního
Praha, s.p. V tomto případě se musí rozmnožovaná část označit jako dílčí. Texty
a výkresy reklamních brožur nesmí být v rozporu s Evropským technickým
schválením nebo je nesmí zneužívat.
6.
Evropské technické schválení vydává schvalovací osoba ve svém úředním jazyku.
Tato verze plně odpovídá verzi, kterou EOTA uvedla do oběhu. Překlady do jiných
jazyků musí být jako takové označeny.
1
Úřední věstník ES č. L 40, 11.2.1989, str. 12
Úřední věstník ES č. L 220, 30.8.1993, str. 1
3
Úřední věstník ES č. L 284, 31.10.2003, str. 1
4
Sbírka zákonů České republiky č. 79/2002, 21.5.2002
5
Úřední věstník ES č. L 17, 20.1.1994, str. 34
2
090-028776
Str.: 3/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
II.
SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO
TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ
1
Definice výrobku a zamýšleného použití
1.1
Definice výrobku
KEM UP + Polyester polyesterová pryskyřice bez styrenu pro netrhlinový beton je
chemická kotva skládající se z kartuše s injektážní maltou a ocelového prvku. Ocelové
prvky jsou závitové tyče ve velikostech M8 až M24 s šestihrannou matkou a podložkou.
Ocelové prvky jsou vyrobeny z pozinkované nebo nerezové oceli.
Ocelový prvek se umisťuje do vyvrtané díry naplněné injektážní maltou a je ukotven
pomocí chemické vazby mezi ocelovou částí, injektážní maltou a betonem.
Ukázka zabudované kotvy viz. Příloha č.1.
1.2
Zamýšlené použití
Použití kotev je možno uvažovat v takových případech, kdy je možné splnit nároky na
mechanickou únosnost a stálost a bezpečnost užívání ve smyslu základních požadavků 1
a 4 Směrnice 89/106/EHS a selhání kotvení způsobené těmito výrobky by znamenalo
ohrožení lidského života a/nebo by vedlo ke značným ekonomickým následkům.
Toto Evropské technické schválení se nevztahuje na bezpečnost v případě požáru
(základní požadavek 2). Kotvy jsou určeny pouze pro kotvení se statickým nebo
kvazistatickým zatížením ve vyztužených nebo nevyztužených betonových konstrukcích
s minimální pevnostní třídou C20/25 a maximální C50/60 podle EN 206-1:2000-12.
Kotvu je možné použít pouze do netrhlinového betonu.
Kotvu je možno použít do suchého nebo vlhkého betonu (kategorie 1).
Kotvu je možno použít v následujícím tepelném rozmezí:
-40°C do +40°C (maximální dlouhodobá teplota +24°C,
maximální krátkodobá teplota +40°C)
Prvky vyrobené z pozinkované oceli:
Prvek vyrobený z pozinkované oceli může být použit pouze v konstrukcích vystavených
suchému vnitřnímu prostředí.
Prvky vyrobené z nerezová oceli A4:
Prvek vyrobený z nerezové oceli může být použit v konstrukcích vystavených suchému
vnitřnímu prostředí a také v konstrukcích vystavených venkovním vlivům (včetně
průmyslového a mořského prostředí), nebo v podmínkách trvalého vnitřního vlhkého prostředí,
pokud nejsou přítomny zvláštní agresivní podmínky. Takovými agresivními podmínkami jsou
např. trvalé nebo střídavé ponoření do mořské vody nebo vystavení účinkům tříště mořské
vody, chloridová atmosféra krytých plováren nebo extrémně chemicky znečištěné prostředí
(např. v odsiřovacích zařízeních nebo v silničních tunelech, kde se používají prostředky proti
námraze)
Požadavky tohoto Evropského technického schválení jsou založeny na předpokladu, že
kotvy se budou používat po dobu 50 let. Údaje o délce užívání nemohou být výrobcem
vykládány jako záruční lhůta, ale musí být považovány pouze za pomocný prostředek pro
výběr správného výrobku vzhledem k očekávané ekonomicky přiměřené době užívání
stavebního díla.
090-028776
Str.: 4/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
2
Charakteristiky výrobku a metody ověřování
2.1
Charakteristiky výrobku
Kotvy odpovídají výkresům a údajům v příloze č. 1 až 4. Charakteristiky hodnot materiálu,
rozměry a tolerance kotev, které nejsou blíže specifikované v příloze 1 až 4, musí
odpovídat údajům příslušné technické dokumentace6, která je podkladem pro toto
Evropské technické schválení.
Charakteristické hodnoty KEM UP + Polyester pro navrhování kotvení jsou uvedeny
v příloze č. 7 a 8.
Každá kartuše chemické malty musí být označena jménem výrobce, obchodním názvem
výrobku, dobou spotřeby, dobou gelovatění a vytvrzování.
Chemická kotva KEM UP + Polyester je určena pro použití se standardními závitovými
tyčemi podle příloh 1 a 3.
- Mechanické vlastnosti podle EN ISO 898-1
- Potvrzení kvality mechanických vlastností s kontrolním dokumentem podle
EN 10204:2004
- Označení kotevní hloubky na závitové tyči. Označení může být provedeno výrobcem
tyče nebo osobou na staveništi
Dvousložková injektážní malta je dodávána v nesmíchaném stavu v souosých
a předsmíšených kartuších o malých velikostech 150 ml, 280 ml, 300 ml až 330 ml
a velkých velikostech 380 ml až 420 ml, v kartuších umístěných vedle sebe 235 ml, 345
ml a 825 ml a v kartuších s fólií v trubici ve velikostech 165 ml a 300 ml podle Přílohy 2.
2.2
Metody ověřování
Ověření vhodnosti kotvy pro zamýšlené použití vzhledem k nárokům na bezpečnost
v provozu ve smyslu základních požadavků 1 a 4 bylo provedeno podle Řídícího pokynu
pro Evropské technické schválení pro Kovové kotvy do betonu ETAG 001, Část 1: “Kotvy
obecně“ a Část 5: “Injektované kotvy“ v rámci Možnosti 7.
Kromě specifických článků tohoto ETA, týkajících se nebezpečných látek, mohou být
kladeny na produkty v této oblasti ještě další požadavky (např. převzatou Evropskou
legislativou a národními zákony, nařízeními a správními předpisy). Jestliže takovéto další
požadavky existují, je nezbytné také jejich splnění k tomu, aby byla dodržena ustanovení
směrnice pro stavební výrobky.
3
Posuzování shody a označení CE značkou
3.1
Systém posuzování shody
Použije se systém prokazování shody 2(i), (systém 1) ve směrnici 89/106/EHS příloze III
popsaný takto:
Certifikace shody výrobku notifikovanou osobou založená na těchto základech:
6
(a)
Úkoly výrobce:
(1) systém řízení výroby,
(2) zkoušení vzorků odebraných ve výrobě výrobcem musí být podle předepsaného
kontrolního plánu.
(b)
Úkoly notifikované osoby:
(3) počáteční zkouška typu výrobku,
(4) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby,
(5) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby.
Technická dokumentace je uložena v TZÚS Praha, s.p. a předává se, pokud je to relevantní pro úkoly
notifikované osoby zapojené do posuzování shody, příslušné notifikované osobě.
090-028776
Str.: 5/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
3.2
Odpovědnosti
3.2.1
Úkoly výrobce
3.2.1.1 Systém řízení výroby
Výrobce provádí neustálé vnitřní řízení výroby. Všechny údaje, požadavky a opatření přijaté
výrobcem jsou systematicky dokumentovány formou písemných instrukcí a postupů, včetně
záznamů všech operací a jejich výsledků. Systém řízení výroby musí zajišťovat, že výrobek
je ve shodě s Evropským technickým schválením.
Výrobce může používat pouze výchozí materiály stanovené v technické dokumentaci
Evropského technického schválení.
Systém řízení výroby musí být v souladu s Kontrolním plánem, který je součástí technické
dokumentace Evropského technického schválení. Kontrolní plán je stanoven v kontextu se
systémem řízení výroby prováděným výrobcem a je uložen v TZÚS Praha, s.p.7.
Výsledky získané v systému řízení výroby jsou zaznamenávány a vyhodnocovány dle
ustanovení kontrolního plánu.
3.2.1.2 Další úkoly výrobce
Výrobce uzavře smlouvu s příslušnou osobou (osobami), která je notifikována pro úkoly
uvedené v sekci 3.1. v oblasti kotev, aby provedla činnosti stanovené v sekci 3.2.2. Za
tímto účelem výrobce poskytne notifikované osobě kontrolní plán uvedený v sekci 3.2.1.1
a 3.2.2.
Výrobce vydá prohlášení o shodě, ve kterém uvede, že stavební výrobek je ve shodě
s ustanoveními Evropského technického schválení.
3.2.2
Úkoly notifikované osoby
Notifikovaná osoba provede:
- počáteční zkoušku typu výrobku
- počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby
- průběžný dohled nad systémem řízení výroby, jeho posouzení a schvalování
v souladu s ustanoveními Kontrolního plánu.
Notifikovaná osoba (osoby) vykoná své činnosti uvedené výše a obdržené výsledky
a závěry uvede v písemné zprávě.
Notifikovaná osoba zvolená výrobcem vydá ES certifikát shody osvědčující shodu
s ustanoveními Evropského technického schválení.
V případech, kde ustanovení Evropského technického schválení a Kontrolního plánu
nejsou dlouhodobě plněna, notifikovaná osoba odebere certifikát shody a neprodleně
informuje Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
3.3
Označení CE
Každé balení kotvy musí mít označení CE. Informace doprovázející CE8 značku obsahují:
- jméno nebo identifikační značku výrobce;
- poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení připojeno;
- číslo zúčastněné notifikované osoby;
- číslo ES certifikátu shody;
- číslo ETA;
- užití v kategoriích (ETAG 001– 01, Možnost 7).
7
8
Kontrolní plán je uložen v TZÚS Praha, s.p. a jako důvěrná část dokumentace není publikována s ETA. Předává se
pouze notifikované osobě ve spojení s posouzením shody.
Poznámky k CE označení jsou uvedeny v pokynu D „Označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích“. Brusel,
1. srpna 2002
090-028776
Str.: 6/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
4
Předpoklady, za nichž byla vhodnost výrobku pro zamýšlené použití
příznivě posouzena
4.1
Výroba
Kotvy jsou vyráběny pomocí automatizovaného výrobního procesu, v souladu
s ustanovením tohoto Evropského technického schválení a s technickou dokumentací.
Posouzení a schválení systému řízení výroby provedl Technický a zkušební ústav
stavební Praha, s.p.
4.2
Instalace
4.2.1
Návrh kotvení
Vhodnost kotev k určenému použití je ověřena za následujících podmínek:
Návrh kotvení provádí kvalifikovaný inženýr s praxí v oblasti kotevní techniky podle EOTA
Technické Zprávy TR 029 “Návrh injektovaných kotev“.
Musí být vyhotoveny ověřitelné výpočty a konstrukční výkresy pro dané zatížení, které má
kotva přenášet.
Poloha kotvy musí být uvedena v konstrukčních výkresech (např. poloha kotvy vzhledem
k výztuhám nebo opěrám atd.).
4.2.2
Instalace kotev
Vhodnost použití kotvy lze předpokládat pouze, pokud jsou dodrženy následující
podmínky instalace:
• montáž kotvy je provedena proškolenými osobami pod dohledem osoby odpovědné za
technické záležitosti na stavbě;
• kotva je použita tak, jak byla dodána od výrobce, bez výměny součástí kotvy;
standardní závitové tyče, podložky a šestihranné matice mohou být použity pokud
splňují následující podmínky:
o materiál, rozměry a mechanické vlastnosti podle Přílohy 3
o potvrzení materiálu a mechanických vlastností inspekčním certifikátem 3.1 podle
EN 10204:2004
o označená kotevní hloubka na závitové tyči. To může být provedeno výrobcem tyče
nebo osobou na staveništi.
• montáž kotvy je provedena podle specifikací a výkresů výrobce za použití nástrojů
uvedených v technické dokumentaci tohoto Evropského technického schválení;
• před umístěním kotvy je potřeba ověřit a ujistit se, že třída pevnosti betonu není nižší
než ta, které odpovídají hodnoty charakteristického zatížení;
• beton je dokonale zhutněn, např. bez podstatných dutin;
• při instalaci kotev je zaručeno, že hloubka zapuštění kotvy není menší než
specifikovaná hloubka;
• vzdálenost od okraje a rozteč odpovídá specifikovaným hodnotám, minusová
tolerance není dovolena;
• při vrtání otvorů je třeba dbát, aby nedošlo k poškození výztuže v bezprostřední
blízkosti polohy otvoru;
• v případě nezdařeného vrtu se otvor zaplní maltou;
• otvor nesmí být zaplavený vodou;
• čištění otvoru se provádí následujícím způsobem: nejméně 4 x profouknutí, 4 x čištění
kartáčem, 4 x profouknutí. K čištění je použit kartáč o rozměrech podle Přílohy 4,
tabulky 2;
• během instalace je potřeba se ujistit, že označení kotevní hloubky na kotvě
nepřesahuje nad povrch betonu;
090-028776
Str.: 7/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
•
•
•
4.2.3
kotva se aplikuje pomocí trysky zobrazené v Příloze 2; u každé nové kartuše se
vymáčkne několik prvních dávek dokud není barva homogenní; z pokynů výrobce se
zjistí doba zpracovatelnosti malty v závislosti na teplotě prostředí; otvor se vyplňuje
chemickou maltou od dna, statický směšovač se pomalu vytahuje, jak se díra vyplňuje,
aby se zabránilo vytvoření vzduchových kapes; otvor se zaplní do zhruba 2/3
injektážní maltou; ihned poté se závitová tyč pomalu zasune mírným šroubovým
pohybem, dokud není dosaženo kotevní hloubky, přebytečná injektážní malta kolem
tyče se odstraní; kotva se může zatížit až po uplynutí doby tuhnutí podle Přílohy 6
tabulky č. 4.;
během tuhnutí injektované malty nesmí teplota betonu klesnout pod -5°C;
aplikace utahovacího momentu daného v Příloze 4 tabulka č. 3 se provede pomocí
kalibrovaného momentového klíče.
Povinnost výrobce
Odpovědností výrobce je zabezpečit, že informace ohledně specifických podmínek podle
(1) až (2) včetně Příloh, na které je odkazováno v 4.2.1. a 4.2.2 jsou dodány těm, kterých se
to týká. Tuto informaci je možno podat formou reprodukce odpovídajících částí Evropského
technického schválení. Kromě toho je třeba tyto informace uvést na obal balení nebo
vložením montážního návodu do balení kotev, včetně oblasti použití a užitné kategorie.
Návod obsahuje min. tyto informace:
- průměr vrtáku,
- průměr závitové tyče,
- maximální tloušťka připevňovaného prvku
- minimální efektivní kotvící hloubku,
- maximální utahovací moment,
- rozsah instalačních teplot,
- dobu vytvrzení v závislosti na instalační teplotě,
- popis instalace kotvy, včetně čištění vyvrtaného otvoru,
- odkazy na potřebná zvláštní instalační nářadí,
- identifikační číslo výrobní dávky.
Všechny údaje musí být uvedeny zřetelnou a srozumitelnou formou.
5
Doporučení pro výrobce
5.1
Doporučení pro balení, dopravu a skladování
Kartuše s kotvou se musí skladovat chráněné proti slunci podle instrukcí výrobce v suchu.
KEM UP + Polyester musí být uložen v teplotním rozsahu od +5°C do +25°C.
Kartuše chemické malty s prošlou skladovací dobou se nesmí používat.
Ing. Jozef Pôbiš
vedoucí schvalovací osoby
090-028776
Str.: 8/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
Závitová tyč M8, M10, M12, M16, M20, M24
s podložkou a šestihrannou maticí
Injektážní systém KEM UP + Polyester
Příloha 1
Výrobek a instalace
Evropského
technického schválení
ETA-12/0608
090-028776
Str.: 9/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
Kartuše: KEM UP + Polyester
150 ml, 280 ml, 300 ml, 380 ml, 410 ml a 420 ml kartuše (Typ: souosá)
Těsnící/Šroubovací uzávěr
Složka B: Tužidlo
(vnitřní trubice)
Potisk: KEM UP + Polyester
Poznámky ke zpracování, číselné označení, doba
spotřeby, označení nebezpečnosti, doba zpracování
a tuhnutí (v závislosti na teplotě)
Složka A: Injektážní malta
(vnější trubice)
235 ml, 345 ml a 825 ml kartuše (Typ: vedle sebe)
Složka B: Tužidlo
Potisk: KEM UP + Polyester
Poznámky ke zpracování, číselné označení, doba
spotřeby, označení nebezpečnosti, doba zpracování
a tuhnutí (v závislosti na teplotě)
Složka A:
Injektážní malta
Těsnící/
Šroubovací uzávěr
165 ml a 300 ml kartuše (Typ: fólie v trubici)
Těsnící/Šroubovací uzávěr
Složka B: Tužidlo
a složka A: Injektážní malta
ve fóliovém balení
Potisk: KEM UP + Polyester
Poznámky ke zpracování, číselné označení, doba
spotřeby, označení nebezpečnosti, doba zpracování
a tuhnutí (v závislosti na teplotě)
Statický směšovač
Kategorie:
- Instalace do suchého a vlhkého betonu
- Stropní instalace
Teplotní rozmezí:
-40°C do +40°C (maximální krátkodobá teplota +40°C a maximální dlouhodobá teplota +24°C)
Injektážní systém KEM UP + Polyester
Příloha 2
Výrobek (injektážní malta) a určené použití
Evropského
technického schválení
ETA-12/0608
090-028776
Str.: 10/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
Tabulka 1: Materiály (Závitová tyč)
Část
Označení
Materiál
Ocel, pozinkování ≥ 5 µm podle EN ISO 4042 nebo Ocel,
Žárové pozinkování ≥ 40 µm podle EN ISO 1461 nebo EN ISO 10684
Ocel, EN 10087 nebo EN 10263
1
Kotevní tyč
třída 4.8, 5.8, EN ISO 898-1:1999
2
Šestihranná matice, EN ISO 4032
EN 20898-2
3
Podložka, EN ISO 887, EN ISO 7089,
EN ISO 7093 nebo EN ISO 7094
Ocel, pozinkovaná nebo žárově pozinkovaná
Nerezová ocel
1
Kotevní tyč
Materiál: A4-70, A4-80, EN ISO 3506
2
Šestihranná matice, EN ISO 4032
Materiál: A4-70, A4-80, EN ISO 3506
3
Podložka, EN ISO 887, EN ISO 7089,
EN ISO 7093 nebo EN ISO 7094
Materiál: A4-70, A4-80, EN ISO 3506
Injektážní systém KEM UP + Polyester
Příloha 3
Materiály (závitová tyč)
Evropského
technického schválení
ETA-12/0608
090-028776
Str.: 11/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
Tabulka 2: Čištění
M8
M10
M12
M16
M20
M24
10
12
14
18
24
28
db [mm]
12,0
14,0
16,3
20,0
26,0
30,0
db,min [mm]
10,5
12,5
14,5
18,5
24,5
28,5
L [mm]
170
170
250
300
M8
M10
M12
M16
M20
M24
Ød0 [mm]
10
12
14
18
24
28
h0 [mm]
80
90
110
125
170
210
Vzdálenost od kraje
Ccr,N [mm]
80
90
110
125
170
210
Minimální vzdálenost od okraje
Cmin [mm]
40
50
60
80
100
120
Rozteč mezi kotvami
Scr,N [mm]
160
180
220
250
340
420
Minimální rozteč mezi kotvami
Smin [mm]
40
50
60
80
100
120
Minimální tloušťka základního materiálu
hmin [mm]
110
120
140
160
215
260
Utahovací moment
Tinst [Nm]
10
20
40
60
120
150
Průměr šroubu
Průměr otvoru
Ød0 [mm]
Průměr čistícího kartáčku
Minimální průměr kartáčku
Délka čistícího kartáčku
Čištění
170
200
4 x profouknutí
4 x kartáčování
4 x profouknutí
Tabulka 3: Montážní parametry
Průměr šroubu
Průměr otvoru
Hloubka otvoru
Ocelový kartáček
db
Ruční pumpa (volume 750 ml)
Průměr vyvrtané díry (do): 10 mm až 20 mm
Injektážní systém KEM UP + Polyester
Instalační parametry
Čištění a čistící nástroje
Příloha 4
Evropského
technického schválení
ETA-12/0608
090-028776
Str.: 12/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
Instalační návod
1. Vrtacím kladivem vyvrtejte díru do podkladního materiálu o velikosti a kotevní
hloubce, jakou vyžaduje zvolená kotva (Tabulka 3).
Pozor! Pokud je ve vývrtu voda, musí být odstraněna před čištěním.
2a. Díru profoukněte od dna stlačeným vzduchem nebo ruční pumpou (Příloha 4)
minimálně čtyřikrát. Pokud nedosáhnete na dno díry, musí být použit nástavec.
nebo
Ruční pumpa může být použita pro kotvy s průměrem vyvrtané díry do 20 mm.
Pro vyvrtané díry s průměrem větším než 20 mm nebo hlubší než 240 mm musí
být použit stlačený vzduch (min. 6 bar).
2b. Zkontrolujte průměr kartáčku (Tabulka 2) a připevněte kartáček do vrtačky nebo
elektrického šroubováku. Vykartáčujte díru s drátěným kartáčkem odpovídající
velikosti > db,min (Tabulka 2) minimálně čtyřikrát. Pokud kartáček nedosáhne na
dno vývrtu, musí být použit nástavec na kartáček (Tabulka 2).
2c. Nakonec znovu profoukněte díru stlačeným vzduchem nebo ruční pumpou (Příloha
4) minimálně čtyřikrát. Pokud nedosáhnete na dno díry, musí být použit nástavec.
nebo
Ruční pumpa může být použita pro kotvy s průměrem vyvrtané díry do 20 mm.
Pro vyvrtané díry s průměrem větším než 20 mm nebo hlubší než 240 mm musí
být použit stlačený vzduch (min. 6 bar).
Po vyčištění musí být vývrt ochráněn před dalším znečištěním odpovídající
způsobem, dokud není do vývrtu nadávkována malta. Pokud je to zapotřebí,
čištění se zopakuje před aplikací malty.
Do vývrtu se nesmí dostat voda.
3. Připevněte dodaný statický směšovač na kartuši a kartuši vložte do správného
dávkovacího nástroje. Před použitím odřízněte u fólie v trubici svorku.
Po každém přerušení práce delším, než je doporučená doba zpracování (Tabulka
4) a stejně tak i pro novou kartuši, musí být použit nový statický směšovač.
4. Před vložením kotevní tyče do vyplněného vývrtu musí být na kotevní tyči
označena kotevní hloubka.
5. Před aplikací do vývrtu vymáčkněte zvlášť tři plná stisknutí a zbavte se tak
nerovnoměrně namixovaných komponentů, dokud malta nedosáhne stálé šedé
barvy.
Injektážní systém KEM UP + Polyester
Příloha 5
Instalační návod
Evropského
technického schválení
ETA-12/0608
090-028776
Str.: 13/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
Instalační návod (pokračování)
6. Začněte plnit kotevní díru od dna a naplňte ji zhruba do dvou třetin. Jak se díra
naplňuje, pomalu vytahujte statický směšovač, aby nedošlo k vytvoření kapes se
vzduchem. Pro kotevní hloubku větší než 190 mm musí být použit nástavec na
statický směšovač. Dodržte dobu gelovatění a zpracování udanou v Tabulce 4.
7. Natlačte lehkým otáčivým pohybem závitovou tyč na dno kotevní díry, aby se zajistilo
správné rozložení lepící hmoty.
Kotva by měla být očištěna od prachu, mastnoty, oleje nebo dalších cizích látek.
8. Ujistěte se, že kotva je plně usazena na dně díry a že je viditelná přebývající malta
na vršku díry. Pokud tyto požadavky nejsou dodrženy, aplikace musí být obnovena.
9. Před aplikací zatížení nebo kroutícího momentu umožněte lepící hmotě vytvrzení
podle specifikovaného času. Kotvu nezatěžujte, ani s ní nehýbejte, dokud není plně
vytvrzená (Tabulka 4).
10. Po plném vytvrzení může být kroutícím momentem (Tabulka 3) instalována
připevňovaná část za použití kalibrovaného momentového klíče.
Tabulka 4: Minimální doba vytvrzování
Teplota podkladního materiálu
[°C]
-5 až 0
Doba gelovatění a zpracování
[min]
90
Plná doba vytvrzení
[min]
360
0 až +5
45
180
+5 až +10
25
120
+10 až +20
15
80
+20 až +30
6
45
+30 až +35
4
25
2
20
+35
Injektážní systém KEM UP + Polyester
Instalační instrukce (pokračování)
Doba vytvrzování
Příloha 6
Evropského
technického schválení
ETA-12/0608
090-028776
Str.: 14/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
Tabulka 5: Návrhová metoda TR 029
Charakteristické hodnoty únosností při zatížení tahem
Poškození oceli – charakteristická únosnost
Velikost kotvy
Ocel třídy 4.8
NRk,s
Dílčí součinitel bezpečnosti
γMs
Ocel třídy 5.8
NRk,s
Dílčí součinitel bezpečnosti
γMs
Nerezová ocel třídy A4-70
NRk,s
Dílčí součinitel bezpečnosti
γMs
Nerezová ocel třídy A4-80
NRk,s
Dílčí součinitel bezpečnosti
γMs
[kN]
[-]
[kN]
[-]
[kN]
[-]
[kN]
[-]
M8
15
M10
23
M12
34
18
29
42
26
41
59
29
46
67
M16
63
M20
98
M24
141
79
123
177
110
172
247
126
196
282
2*
1,5*
1,9*
1,6*
Kombinované selhání vytažení a vytržení kužele betonu z netrhlinového betonu C20/25
Velikost kotvy
M8
M10
M12
M16
M20
Charakteristická pevnost
16
35
35
50
75
NRk,p
[kN]
v netrhlinovém betonu
Dílčí součinitel bezpečnosti
γMc
[-]
1,8*
C30/37
1,08
Činitel pro beton
[-]
C40/50 ψc
1,15
C50/60
1,19
Porušení prasknutím
Velikost kotvy
Vzdálenost od okraje
ccr,sp
Rozteč
scr,sp
Dílčí součinitel bezpečnosti
γMsp
* - pokud není stanoveno národními předpisy
[mm]
[mm]
[-]
Injektážní systém KEM UP + Polyester
Návrhová metoda TR 029
Charakteristické hodnoty únosnosti při zatížení tahem
M8
120
240
M10
135
270
M12
M16
165
188
330
375
1,8*
Příloha 7
Evropského
technického schválení
ETA-12/0608
090-028776
M20
255
510
M24
95
M24
315
630
Str.: 15/15 Evropského technického schválení ETA-12/0608 vydaného 13.12.2012 s platností do 10.10.2016
Tabulka 6: Návrhová metoda TR 029
Charakteristické hodnoty únosností při zatížení smykem
Poškození oceli bez ramene páky
Velikost kotvy
Ocel třídy 4.8
Dílčí součinitel bezpečnosti
Ocel třídy 5.8
Dílčí součinitel bezpečnosti
Nerezová ocel třídy A4-70
Dílčí součinitel bezpečnosti
Nerezová ocel třídy A4-80
Dílčí součinitel bezpečnosti
VRk,s
γMs
VRk,s
γMs
VRk,s
γMs
VRk,s
γMs
Poškození oceli s ramenem páky
Velikost kotvy
Ocel třídy 4.8
Dílčí součinitel bezpečnosti
Ocel třídy 5.8
Dílčí součinitel bezpečnosti
Nerezová ocel třídy A4-70
Dílčí součinitel bezpečnosti
Nerezová ocel třídy A4-80
Dílčí součinitel bezpečnosti
M Rk,s
γMs
o
M Rk,s
γMs
o
M Rk,s
γMs
o
M Rk,s
γMs
o
Porušení vylomením betonu
Velikost kotvy
Hodnota k z TR 029
Návrh Injektovaných Kotev, část 5.2.3.3
Dílčí součinitel bezpečnosti
γMp
[kN]
[-]
[kN]
[-]
[kN]
[-]
[kN]
[-]
[kN]
[-]
[kN]
[-]
[kN]
[-]
[kN]
[-]
M8
7
M10
12
9
15
13
20
15
23
M8
15
M10
30
19
37
26
52
30
60
M8
M10
M12
M16
17
31
1,67*
21
39
1,25*
30
55
1,56*
34
63
1,33*
M20
49
M24
71
61
88
86
124
98
141
M12
M16
52
133
1,66*
66
166
1,25*
92
233
1,56*
105
266
1,33*
M20
260
M24
449
325
561
454
786
519
898
M12
M20
M24
M16
2
[-]
1,5*
Prasknutí okraje betonu
Viz. bod 5.2.3.4 Technické zprávy TR 029 pro Návrh Injektovaných Kotev
Dílčí součinitel bezpečnosti
γMc
[-]
1,5*
* - pokud není stanoveno národními předpisy
Tabulka 7: Posuv při tahovém a smykovém zatížení
Velikost kotvy
Tahové zatížení
Posuv
Smykové zatížení
Posuv
F
δN0
F
δV0
δV∞
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[mm]
M8
M10
M12
M16
M20
M24
6,3
0,3
4,2
0,3
0,5
13,9
0,3
6,6
0,3
0,5
13,9
0,3
9,6
0,5
0,8
19,8
0,4
17,9
0,7
1,1
29,8
0,5
28,0
0,9
1,4
37,7
0,6
40,3
1,2
1,8
Injektážní systém KEM UP + Polyester
Návrhová metoda TR 029
Charakteristické hodnoty únosnosti při zatížení smykem
Posuv
090-028776
Příloha 8
Evropského
technického schválení
ETA-12/0608
Download

Evropské technické schválení ETA