SCHOMBURG Čechy a Morava s.r.o.
Na universitním statku 2
CZ-108 00 Praha 10
tel. 02-7478 1381
fax 02-7478 2546
http://www.schomburg.cz
TECHNICKÝ LIST
_________________________________________________________________________________________________
AQUAFIN®-F
Výr.č.: 2 04247
Prokřemeňovací roztok k izolování staveb
Chemická infuzní clona
Vlastnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
hotový přímo k použití
hydrofobizující
zužující póry
otevřený difúzi
vůči kapilárně vzlínající vlhkosti
přes 40 let zkušeností v praxi
bez obsahu rozpouštědel
přezkoušeno dle WTA-zázn.listu 4.4.04/D až 95
% stupeň provlhnutí
Oblasti použití:
K vytvoření dodatečné horizontální clony dle WTAzázn. listu 4.4.04/D při vzlínající vlhkosti ve
stěnách. Kombinací účinných látek (zužující
kapiláry/ hydrofobizující ) se přeruší nasákavost
kapilár stavebního materiálu (zdivo/beton).
Technické údaje1):
Báze:
křemičitan alkalického kovu silikonát
Barva:
čirá
Specif. hmotnost: 1,3 g/cm3
Hodnota ph:
12,2
Čištění nářadí: v ještě čerstvém stavu vodou
Spotřeba:
Dle nasákavosti zdiva (zjišťuje
se zkušeb.vrty),min. 15 kg/m2,
např. 5,5 kg/bm.
Skladování:
ne na mrazu, 24 měsíců,
v originálním uzavřeném
balení, načatá balení obratem
spotřebovat.
Zpracování:
I. Injektáž nízkotlakým postupem:
Je vhodná zejména tam, kde je zdivo již do
značné míry nebo zcela nasáklé vodou. Umístění
vrtů se řídí podle druhu a stavu zdiva. Průměr vrtu
se řídí podle použitého postupu, zpravidla 18 mm.
Osová vzdálenost otvorů je zpravidla 10-12,5 cm
od středu vrtu ke středu vrtu. Otvory vyvrtat buď
vodorovně do ložné spáry nebo pod úhlem sklonu
do 45°. Hloubka vrtů je asi o 5 cm menší než je
tloušťka zdiva. U hutného, slabě nasákavého
cihelného zdiva se u vodorovných otvorů zvolí
umístění vrtů ve dvou řadách. Přitom by mělo být
výškové přesazení < 8 cm. U nasákavého zdiva z
přírodního kamene umístit otvory do kamene a u
hutného lomového zdiva do spár.
Při tloušťce stěn přes 60 cm a v rozích by měly být
otvory umístěny z obou stran. Před injektáží
odstranit
prach
z vrtání.
Oboustranné
přepracování zdiva těsnící směsí AQUAFIN-1K
v oblasti clony z vrtů zabrání úniku AQUAFINu-F.
Do vrtů používat vícekrát použitelné injektážní
packery. Zdivo s většími dutinami, komorami
v kameni, trhlinami, příp. otevřenými spárami do 5
mm před prováděním vlastní injektáže vyplnit
(příp. pod tlakem) tekutou maltou ASOCRET-BM.
Poté provést injektáž AQUAFINem-F rovněž pod
tlakem 10 barů. Injektáž provádět tak dlouho, až
bude spárovací malta v okolí vrtu vyplněna
AQUAFINem-F do matného lesku. Po cca. 24
hodinách vytáhnout packery a otvory uzavřít
ASOCRETem-BM.
1
) Uvedené údaje byly stanoveny za
standardizujících podmínek. Při jiných podmínkách zpracování
mohou být jiné výsledné hodnoty.
_____________________________________________________________________________________________________________
Práva kupujícího vzhledem ke kvalitě našich materiálů se řídí podle našich prodejních a dodacích podmínek. Pro požadavky,
které jsou nad rámec zde popsaného použití, je Vám k dispozici naše technická poradenská služba. Tyto požadavky potom
podléhají právně závaznému písemnému potvrzení. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho povinnosti k pečlivost.
V případě pochybností je třeba založit vzorové plochy. S novým vydáním této tiskoviny ztrácí tato svou platnost.
10/06 BWI SF/Ku/KK
_______________________________________________________________________________
AQUAFIN®-F
Příklad umístění vrtaných otvorů - tlaková
injektáž:
U zdiva o tloušťce stěny nad 60 cm a v rozích by
měly být vrtané otvory umístěny po obou
stranách. Před injektáží odstranit prach z vrtání.
Poté do vyvrtaných otvorů provést injektáž
AQUAFINem-F. Obzvláště účelná je injektáž ze
zásobníků (trychtýře s tlakovou zátkou). Otvory
poté vyplnit ASOCRETem-BM. Pro uzavření
otevřených spár, trhlin a dutin platí stejné
podmínky jako pro postup u tlakové injektáže.
III. Doplňková opatření:
II. Injektáž bez tlakového přístroje:
Ve vzdálenosti max. 15 cm vyvrtat otvory o
průměru 30 -35 mm pod úhlem sklonu mezi 45° a
30°. Hloubka otvorů je asi o 5 cm menší než
tloušťka zdiva. Při stanovení úhlu vrtu dbát na to,
aby otvor procházel minimálně jednou ložnou
spárou, u silnějšího zdiva min. dvěma ložnými
spárami. Doporučuje se, pokud nebude narušena
statika, umístit otvory do dvou rovin. Vzdálenost
otvorů od středu ke středu se řídí nasákavostí
zdiva. Čím užší je vzdálenost otvorů, tím větší je
jistota úspěchu tohoto opatření. K vrtání jsou
vhodné elektro-pneumatické vrtačky (např. Hilti)
s příslušnými vrtáky, které pracují co možná bez
vibrací.
Příklad
umístění
vrtaných
beztlaková injektáž:
otvorů
-
Po provedení injektáže zdiva AQUAFINem-F proti
vzlínající vlhkosti je třeba provést další vhodná
dodatečná opatření. K tomu patří zejména oprava
omítky
sanačním
systémem
THERMOPAL,
vertikální izolace vnějších ploch v místech styku se
zemí AQUAFINem-2K/M nebo COMBIFLEXem-EL,
příp. založení drenáže a odstranění případných
stavebně-technických nedostatků.
Izolace ploch::
Očištěné plochy impregnovat až do nasycení
minimálně v 1 pracovním kroku. Na ještě vlhkou
impregnaci AQUAFIN-1K nanést min. ve
2
pracovních krocích k dosažení potřebné minimální
tloušťky suché vrstvy 2,0 mm. Po proschnutí
těsnící kaše nanést podhoz THERMOPAL-SP
(alternativně cementovou maltu MG III s přidáním
ASOPLASTu-MZ (1 : 3 záměsová voda) tak, že
zcela kryje. Poté nanést THERMOPAL-SR44.
Upozornění:




AQUAFIN-F není vhodný pro pohledové plochy
jako beton, zdivo, omítka apod.
Základem sanačních opatření je WTA-zázn. list
4.4.04/D - injektáž zdiva proti kapilární
vlhkosti. Předběžný průzkum (např. bilance
vlhkosti, analýza solí apod.) je zásadně třeba
provést.
Neošetřované části ploch je třeba chránit před
působením AQUAFINu-F.
Dodržovat Bezpečnostní list ES.
_____________________________________________________________________________________________________________
Download

AQUAFIN -F