Permabond 792
Kyanoakrylátové lepidlo
Popis
Permabond 792 je kyanoakrylátové lepidlo umožňující extrémně rychlé spojení různých materiálů jako
jsou plasty, pryž, kovy, papír, karton a kůže. Je vhodné zejména pro rychlou montáž malých součástí.
Jeho viskozita dovoluje snadné nanášení přímo z lahvičky nebo automatickým dávkovacím zařízením, je-li
požadována rychlost a přesnost aplikace.
Fyzikální a mechanické vlastnosti
Barva
Viskozita (mPa.s)
Hustota (g/cm3)
Pevnost v tahu (MPa)
Maximální spára (mm)
Chemický základ
bezbarvá
95
1,06
20
0,1
ethylkyanoakrylát
Rychlost vytvrzování
Manipulační pevnost
1 až 7 s
Konečná pevnost
24 h
Uvedeny jsou typické doby vytvrzování dosahované u většiny pryží a plastů. Skutečná manipulační
pevnost může být ovlivněna teplotou, vlhkostí a vlastnostmi spojovaných povrchů. Větší spáry budou
redukovat rychlost vytvrzení. V takových případech se doporučuje použití aktivátoru Permabond CSA.
Skladování
Životnost produktu skladovaného v originálních neotevřených nádobách při teplotě 5 až 7°C je 9 měsíců
od data prodeje. Při skladování v ledničce je třeba před použitím nechat lepidlo ohřát na teplotu okolí.
Provozní teplota
Doporučený rozsah provozní teploty je -30 až 85 °C. Zahřátím lepidlo změkne, ale pevnost je znovu
dosažena po ochlazení za předpokladu, že teplota 85 °C není překročena po delší dobu.
Manipulace
Kyanoakrylátová lepidla okamžitě slepí kůži nebo oční víčka. Kontakt by měl být proto vyloučen. Lepidlo
je nutné používat v dobře větraných prostorách. Úplné informace mohou být získány z Bezpečnostního
listu. Uživatelé se upozorňují, že s veškerými materiály je třeba zacházet dle zásad správné průmyslové
hygieny.
Návod k použití
Povrchy musí být před lepením čisté, suché a odmaštěné. Obroušené a odmaštěné povrchy dávají větší
pevnost spoje. K odmaštění povrchu může být použit aceton nebo podobná organická rozpouštědla.
Lepidlo se nanese úsporně na jeden povrch (1 kapka je obvykle dostačující), součásti se rychle přiloží k
sobě a ustaví poloha. Poté se součásti sevřou přiměřeným tlakem, aby lepidlo proniklo do celého spoje.
Přítlak nerušit než dosáhne lepidlo manipulační pevnosti. Přebytek lepidla může být odstraněn
rozpouštědlem. Pro obtížně lepitelné nebo porézní povrchy použít Permabond CSA aktivátor. Pokud se
spojují materiály z polypropylenu, polyetylenu, PTFE nebo silikonu, doporučuje se nejprve ošetřit povrch
přípravkem Permabond Polyolefín Primer.
Kontaktní adresa v ČR: VLT s.r.o., Jihlavská 623, 595 01 Velká Bíteš, tel.: 545234010
Uvedené informace a doporučení spočívají na našich zkušenostech a věříme, že jsou správné. Nejsou však závazné ve smyslu záruk.
Doporučujeme zákazníkům, před použitím jakéhokoliv produktu, provést vlastní zkoušky a ujistit se tak o vhodnosti použití pro danou
aplikaci.
Permabond Engineering Adhesives Ltd, Wessex House, Upper Market Street, Eastleigh, Hampshire, SO50 9FD, England
Download

Permabond 792