Úspora èasu
Föckersperger
s nejnovìjším
pluhovým pokladaèem
potrubí a kabelù
www.foeckersperger.com
Georg Föckersperger GmbH
Pokládka vedení vody,
kanalizace a plynu
Velký výkon v rekordním èase
Jedna hodina na položení
400 m vedení? Pro nás
žádný problém! Položení 2 km potrubí a vedení vtažené
speciálním tažným vozem s naší technikou pluhu na
pokládku kabelù za jeden den není žádnou zvláštností.
Mrazuvzdornì a lehce s pøedepsaným pokrytím.
vváánníí
o
o
h
h
luu
vvéé ppl
o
o
t
t
e
e
R
Raakk
Využití nejmodernìjší techniky
Pracujeme
s nejnovìjší
technikou.
Pro
Správná pokládka je dùležitá
možné
Pokládka pluhováním nabízí velké výhody naproti konvenèní pokládce,
využití
zajištìno,
stejnomìrnì
2
pokládací
zajištìní dodržení požadované hloubky položení je
že
moderní
je
laserové
potrubí
hluboko
v
a
zemi.
techniky. Tak
vedení
Pomocí
je
uloženo
digitálního
a
už
se
jedná
o
kabelové,
potrubní,
raketové
pluhování,
techniku
vyplòování spár pískem nebo pokládku s bentonitem:
hloubkomìru pøímo na trubce pluhu a raketového
Krátké doby stavby minimální šíøka staveništì možná úspora
pluhu je zaruèena stálá kontrola hloubky.
do 50%.
A
K
N
I
V
O
N
Strojní výplò spár pískem
pøi pokládce vedení a potrubí
1. Doma na všech trasách
Speciálnì
vyvinutý
„automatický
pískovací
vozík“
na
obtížné
pùdní
pomìry, který je zavìšen pøímo za potrubní a kabelový pluh, umožòuje
zaplòování dutin v oblasti pásma vedení.
Tento nový pískovací vozík zaruèuje stálé rovnomìrné plnìní pískového
kanálu, i pøi obtížném úseku. Tento nový vývoj nahradí drahou a èasovì
nároènou ruèní práci.
2.
Výhody na první pohled
·
Ménì personálu (bez potøeby práce s lopatou)
·
100% rovnomìrná navážka
·
·
·
místo 500 m dennì nyní až 2 km
vhodné i pro obtížné trasy a pùdní pomìry
3. Oddìlené trasy
zlepšení kvality díky strojní výplni spár
K vyvarování škod na životním prostøedí se „automatický pískovací
vozík“
pohybuje
vysunutý
z dráhy
na
oddìlené
trase.
Díky
této
technické možnosti je zabránìno škodám, tak že dodateèné opravné
práce ze strany stavební firmy jsou témìø vylouèené.
Nízká konstrukce umožòuje také bezproblémové pokládky na lesních
cestách.
A
K
N
I
V
O
N
Díky spolupráci s nestranným ústavem
z Mnichova necháváme neustále kontrolovat
pomocí výkopu naši kvalitu pokládky.
3
4
Nejmodernìjší technika na pokládku vedení
Pronájem pluhu k pokládce potrubí a kabelù s obsluhujícím personálem
5
Pokládací systém Föckersperger
… cenovì výhodný, šetøí *ivotní prostøedí, silný výkon
Cenovì výhodný
·
Pøi pokládce je zapotøebí pouze jedna pracovní operace
·
Díky vysokému dennímu výkonu (ca. 4000 m) jsou
·
Velká výkonnost pokládky, velmi krátký stavební èas
·
Díky velké flexibilitì mùže být pokládka kdekoliv i tam,
·
Bez omezení dopravy
·
Úspora pøes
nízké personální náklady v pomìru na položený metr
Pluhování podél dálnice
kde jsou jinak nutné výkopy bagrem nebo ruèní výkopy
50%
Šetøí životní prostøedí
·
·
Už krátce po pokládce není znatelný žádný zásah
Pøi pluhové pokládce je spotøebováno o 90% ménì
pohonné hmoty než pøi bìžných metodách
·
·
Zemina není vyzvednuta a pøevrstvena
Není zapotøebí snížení podzemní vody
Silný výkon
Pluhování podél železnièní tratì
·
Výstavba, vývoj a využití potrubních a kabelových
·
Pokládka kabelù a potrubí pluhováním systémem Föckersperger
pluhù již více než 30 let
je lepší a stálejší kvality než provedené pokládky otevøeným
druhem stavby
·
Hydraulicky pøestavitelný z kabelového na potrubní pokládku
·
Zásyp dutin pomocí automatického vozíku s pískem
·
Neustálé další zdokonalování metody
·
Více než 50.000 km položeného potrubí a kabelù
pluhováním
Srovnání se vyplatí:
50% úspora s pou*itím pluhu
Pøekøížení øeky pluhem
Dodání a
položení
Hloubková
stavbai
33 %
50 %
64 %
40 %
Odvodòování
3%
6
Pluhování pøímo z kotouèe s návinem
Úspora
Výstavba potrubí otevøeným výkopem
10 %
Dodání a
položení
Hloubková
stavba
Pokládka potrubí pluhováním
Popis metody
Postup pokládky potrubí a kabelù pluhováním metodou Föckersperger / postup
pokládky pluhováním
Automatický
Trubka z materiálu
pískovací vozík
(PE 80, PE 100, PE-Xa)
Pokládkový pluh
Tažné vozidlo
Lanový naviják
Varovná páska
Pokládkový pøíkop
Radlice pluhu
Tažné lano
Kotva
Pluh je tažen pomocí lanového navijáku terénním tažným vozidlem, které je opatøeno kotvou. Aby se vyrovnaly terénní nerovnosti, je
pokládkový pluh vybaven ètyømi univerzálními pøestavitelnými rameny s hydraulicky regulovatelnými gumovými koly. Radlice pluhu je na
zaèátku trasy vsazena do startovací jámy do hloubky pokládky. Tahem lan vytlaèuje radlice pluhu zeminu v oblasti pásu vedení a díky své
velké hmotnosti uhlazuje dno pøíkopu pro trubku. Takto je vytvoøena dutina pro trubku. Tato dutina mùže být vyplnìna pískem pomocí
zavìšeného automatického vozíku s pískem pøímo za pokládkovým pluhem. Pøi nasazení technologie firmy Föckersperger je potrubí bez
pnutí ukládáno na dno pøíkopu zhotoveného pluhovou radlicí.
Postup raketové pokládky pluhováním metodou Föckersperger
Raketový pluh
Trubka se spojením
Tažné vozidlo
pevným na tah
Lanový naviják
Vùz s èerpajícím zaøízením
Startovací jáma
Varovná páska
Zvìtšovací tìleso
Radlice pluhu
Tažné lano
Naproti pokládce pluhem je pøi metodì raketového pluhování, které bylo vyvinuto a patentováno
Kotva
firmou Georg Föckersperger,
potrubí namontováno (od
225 mm) pøímo na vytlaèující rydlo a vtahováno do pøíkopu tímto rydlem vytvoøené. Vytlaèujícím rydlem mùžeme vytváøet dutiny do prùmìru 500 mm. Tím je
umožnìna pokládka potrubí z materiálu HDPE do Da 355 mm a duktilní litinové trubky nebo ocelové vedení do DN 250 mm. Souèasnì mohou být položeny
pomocí na raketu namontované pokládkové šachty navíc chránièka, kabel a varovné pásky.
Pøi raketovém pluhování jsou pokládány 200 300 m dlouhé prodlužované pásy trubek za startovací jámu a pøi ražení pluhem spolu taženy. Na materiál vedení
je použito na tupo svaøovaných trubek (SDR 11) z PE 80, PE 100, PE trubky s ochranným pláštìm, PE-X) a roury z duktilní litiny nebo oceli.
Ukládání bentonitové suspenze k snížení tøecí síly a k vyplnìní pórovitých míst je stejnì tak možné jako kontrola s tím spojených tažných sil pásu vedení.
7
V*dy nejaktuálnìjší
technologie
.
.
Vždy nejnovìjší technologie
Naše vysoce moderní strojní technologie má mnoho patentovaných
konstrukèních
systém
øešení.
strojní
Proto
potrubní
a
Vám
mùžeme
kabelové
nabídnout
pokládky.
perfektní
Neustálé
další
vylepšování do posledního detailu a nasazení vysoce jakostních
materiálù
zaruèují
sestrojujeme
naše
funkènost
zvláštní
a bezpeènost
stroje
na
pøi práci.
poèítaèovì
Vyvíjíme
øízených
a
CNC-
strojích.
Výhradní zastoupení firmy Georg Föckersperger:
Föckersperger
www.foeckersperger.com
Georg Föckersperger GmbH
Wirtshöhe 2 • D - 91086 Aurachtal
Tel.: +49 (0) 9132 78 44-50 • Fax: +49 (0) 9132 78 44-99
E-mail: [email protected]
Internet: www.foeckersperger.com
8
Fa. OCHS vrtná technologie s.r.o.
Internet: www.ochs.com
Download

Úspora času s nejnovějším pluhovým pokladačem potrubí a kabelů