Vysokotlaký mezistropní typ
Model:
NOVÝ
ARYC72LHTA
/ ARYC90LHTA
3fázový
ARYC72LHTA
3fázový
ARYC90LHTA
Drátový
dálkový ovladaè
Vlastnosti
Vysoká energetická úèinnost
Tichý chod venkovní jednotky
Vyšší efektivnost díky DC dvojitému rotaènímu kompresoru,
inverterové technologii a vìtšímu tepelnému výmìníku.
Režim nízké hluènosti venkovní jednotky dovoluje mít dvì
nastavení tichého režimu.
(EER)
(COP)
4
4
3,25
3
3
2
2
1
1
ARYC72
3,60
3,40
3,20
Režim útlumu
Tento režim umožòuje ve 4 krocích nastavitelné snížení výkonu
venkovní jednotky pomocí externího vstupu.
ARYC90
ARYC72
ARYC90
Snadný servis a údržba
Oddìlitelný panel venkovní jednotky umožòuje pøístup k jednotce
shora i z boku.
Motory ventilátoru vnitøní jednotky lze vyjmout samostatnì.
Výbìr z 5 statických tlakù
Díky zlepšení a designové flexibilitì je možné vybrat z nìkolika
rychlostí ventilace a režimù statického tlaku. Nízké hluènosti bylo
dosaženo díky plastové skøíni a plastového ventilátoru.
Venkovní jednotka
Vnitøní jednotka
300
Max. 250Pa
Externí statický tlak (Pa)
HSP mód 3
(250Pa)
200
motory
ventilátoru
HSP mód 2
(200Pa)
HSP mód 1
(150Pa)
100
Rating
Normální (72Pa)
0
3900
LSP mód
(50Pa)
4300
4700
Proud vzduchu (m3/h)
5100
Pøední panel
5500
(ARTC90L)
Zlepšení komfortnosti provozu
Lze si vybrat rùzné dálkové ovladaèe a èidla:
34
Volitelné pøíslušenství
Drátový dálkový ovladaè:
UTY-RNNYM / UTY-RVNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè:
UTY-RSNYM
Externí teplotní èidlo:
UTY-XSZX
Sada pro externí pøipojení:
UTY-XWZXZ2 / UTY-XWZXZ3
Sada pro externí pøipojení:
UTD-ECS5A
Specifikace
Model è.
Vnitøní jednotka
ARYC72LHTA
ARYC90LHTA
Venkovní jednotka
AOYA72LALT
AOYA90LALT
400/3/50
20,3(10,8~23,5)
22,6(12,0~26,5)
6,36/6,46
3,25
3,60
9,6 / 9,6
4,5
47/44/ 41
57
4300/9300
50 až 250(72)
450x1587x700
100(220)
1690x930x765
215(473)
12,70/25,40
75(20)
30
-5~46
-15~24
R410A
400/3/50
25,0(11,2~28,0)
28,0(12,5~31,5)
7,69/7,78
3,20
3,40
11,9 /12,5
6,0
49/46 / 43
59
4850/10700
50 až 250(72)
550x1587x700
110(242)
1690x930x765
215(473)
12,70/25,40
75(20)
30
-5~46
-15~24
R410A
V/ ø /Hz
Napájení
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
Pøíkon
EER
COP
Provozní proud
Odvlhèení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
kW
kW
W /W
A
I/h
Vnitøní H/M/L/Q
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
Rozsah statického tlaku (standardní)
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
Vnitøní
Rozmìry
VxŠxH
Venkovní
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
Max. délka potrubí
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
rozsah
Topení
Chladivo
Rozmìry
dB(A)
m3/h
Pa
mm
kg(lbs)
mm
kg(lbs)
mm
m
°CDB
Modely: ARYC72LHTA / ARYC90LHTA
Model: ARYC72LHTA
(jednotka: mm)
Model: ARYC90LHTA
Pohled zezadu
Pohled zezadu
Boèní pohled
(pravý)
výfuk
Pohled shora
Boèní pohled
(levý)
výfuk
Pohled shora
Pohled zepøedu
Pohled zepøedu
35
Download

3fáze - fujitsu general