Inteligentní rozhodnutí
pro pøíjemné klima
PRODUKTOVÝ
KATALOG
Splity a Multi Splity
Fujitsu General splní
akèní plán EU 20-20-20
do roku 2020
Zvýšit energetickou úèinnost o 20%
Produkty spoleènosti Fujitsu General mají vysokou úèinnost s nízkou spotøebou elektøiny a nízkým
využitím primární energie.
Snížit množství emisí o 20%
Produkty spoleènosti Fujitsu General splòují naøízení Evropské komise è. 842 / 2006 o skleníkových
plynech.
Zvýšit podíl obnovitelných zdrojù o 20%
Spoleènost Fujitsu General prosazuje tepelná èerpadla typu využívající vzduch jako obnovitelný zdroj
energie v topném systému.
Cesta k úsporám energie:
Pøihlédnutí ke skuteènému provozu
* SEER = sezónní koeficient využitelnosti energie
SCOP = sezónní koeficient výkonnosti
Frekvence (h)
Poèet roèních provozních hodin
pøi venkovní teplotì
250
200
150
100
Chlazení
50
0
15
Frekvence (h)
Tepelná zátìž se velmi liší v závislosti na èase
a roèním období. Koeficient využití EER nebo COP
byl ale do dnešní doby vypoèítáván na základì
nominální hodnoty a hodiny provozu za rok pøi
urèitých
venkovních teplotách nebyly brány v úvahu.
.
Z tohoto dùvodu byly zavedeny ukazatele SEER
a SCOP*.
600
500
400
300
200
100
0
-15
20
25
30
Venkovní teplota (°C)
40
35
Teplejší
Chladnìjší
Prùmìrný
Topení
0
Venkovní teplota (°C)
7
Fujitsu General dodává klimatizaèní jednotky s vyšším SEER a SCOP.
*SEER and SCOP jsou indexy, které vyjadøují roèní energetickou úèinnost podle naøízení EU è. 626/2011.
2
15
Klasifikace energetické úèinnosti
Nové požadavky na energetické štítky 626 / 2011 / EU: Naše modely
dosáhly klasifikace „Tøída A”, nejvyšší úrovnì zobrazované na energetických
štítcích používaných v Evropì.
Nový energetický štítek *
AOYG__LFCC/ASYG__LFCC
Stávající energetický štítek
AOAS-
• Výpoèet výkonu na základì
nìkolika ukazatelù lépe
odpovídá skuteènému provozu
• Revize energetických štítkù
• Rozšíøení tøídy A
SEER
SCOP
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+++
A++
A+
A
B
C
D
kW 00,0
00,0
0,0
00
kW
SEER 0,0
kWh/annum 00
SCOP
kWh/annum
• Tøi klimatické zóny pro topení
00dB
(prùmìrná zóna: povinná; teplá
a chladná zóna: volitelné)
A
• Sezónní úèinnost
00dB
• Akustický výkon
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
626/2011
EER
COP
(Režim Chlazení)
(Režim Topení)
3.20 < EER
3.60 < COP
SEER
(Režim Chlazení)
SCOP
(Režim Topení)
SEER ≥ 8.50
SCOP ≥ 5.10
6.10 ≤ SEER < 8.50
4.60 ≤ SCOP < 5.10
5.60 ≤ SEER < 6.10
4.00 ≤ SCOP < 4.60
Postupná zmìna klasifikace až do
3.20 ≥ EER > 3.00
3.60 ≥ COP > 3.40
3.00 ≥ EER > 2.80
3.40 ≥ COP > 3.20
2.80 ≥ EER > 2.60
3.20 ≥ COP > 2.80
• 2013~: A, B, C, D, E, F, G
5.10 ≤ SEER < 5.60
3.40 ≤ SCOP < 4.00
2.60 ≥ EER > 2.40
2.80 ≥ COP > 2.60
• 2015~: A+, A, B, C, D, E, F
4.60 ≤ SEER < 5.10
3.10 ≤ SCOP < 3.40
4.10 ≤ SEER < 4.60
2.80 ≤ SCOP < 3.10
3.60 ≤ SEER < 4.10
2.50 ≤ SCOP < 2.80
3.10 ≤ SEER < 3.60
2.20 ≤ SCOP < 2.50
2.60 ≤ SEER < 3.10
1.90 ≤ SCOP < 2.20
SEER < 2.60
SCOP < 1.90
2.40 ≥ EER > 2.20
2.60 ≥ COP > 2.40
Tøídy A+++ (2013 ~ 2019)
• 2017~: A++, A+, A, B, C, D, E
• 2019~: A+++, A++, A+, A, B, C, D
2.20 ≥ EER
2.40 ≥ COP
* od 1. ledna 2013 pro klimatizační jednotky pod 12 kW
Hlavní body souèasných
energetických štítkù
Hlavní body nových
energetických štítkù
Jmenovitá úèinnost
Sezónní úèinnost
• Plný výkon
• Podmínky pøi urèité teplotì
EER
Roèní úèinnost
provozu
COP
• Zahrnuje výkon pøi èásteèném zatížení
• Optimalizace pro nìkolik teplot
SEER
SCOP
Celková spotøeba energie
Provozní
spotøeba energie
Hladina akustického tlaku
Snížení celkové
spotøeby energie
Produkty s nízkou
hluèností
• Provozní spotøeba energie
• Spotøeba energie pøi stand-by
• Pøedehøev kompresoru
• Thermo off
Akustický výkon
Nové kritérium
3
Pøehled jednotek
Split
2,0
7
Výkon (kW)
Kód modelu
2,6
9
3,5
12
ASYG09LTCA
ASYG12LTCA
4,1
14
5,3
18
Výkon &
Design
NOVÝ
NOVÝ
Vysoké COP
ASYG07LUCA
Nástìnný
NOVÝ
ASYG09LUCA
NOVÝ
ASYG12LUCA
NOVÝ
ASYG14LUCA
NOVÝ
Standardní
ASYG07LMCA
ASYG09LMCA
NOVÝ
ASYG12LMCA
ASYG14LMCA
ASYG18LFCA
NOVÝ
Základní
ASYG09LLCA
NOVÝ
ASYG12LLCA
NOVÝ
NOVÝ
Parapení
AGYG09LVCA
AGYG12LVCA
AGYG14LVCA
AUYG12LVLB
AUYG14LVLB
Kompaktní kazetový
Kazetový
AUYG18LVLB
Podstropnì-parapetní
ABYG18LVTB
Podstropní
Štíhlý
mezistropní
ARYG12LLTB
ARYG14LLTB
ARYG18LLTB
Støednìtlaký
mezistropní
Vysokotlaký
mezistropní
Multi Split
Až 2 jednotky
Až 3 jednotky
Až 4 jednotky
Až 8 jednotek
Simultánní Multi
Dvojitý / Trojitý
4
AOYG
14LAC2
AOYG
18LAC2
AOYG
18LAT3
7,1
24
8,8
30
ASYG24LFCC
ASYG30LFCA
10,6
36
12,5
45
14,0
54
15,0
60
NOVÝ AUYG36LRLE
AUYG36LRLA 3fázový
NOVÝ AUYG45LRLA
AUYG45LRLA 3fázový
NOVÝ AUYG54LRLA
AUYG54LRLA 3fázový
ABYG36LRTE
ABYG36LRTA 3fázový
NOVÝ ABYG45LRTA
ABYG45LRTA 3fázový
3fázový
NOVÝ ARYG36LMLE
ARYG36LMLA 3fázový
NOVÝ ARYG45LMLA
ARYG45LMLA 3fázový
20,0
72
25,0
90
NOVÝ
NOVÝ
NOVÝ
AUYG24LVLA
AUYG30LRLE
NOVÝ
ABYG24LVTA
NOVÝ
NOVÝ
ABYG30LRTE
NOVÝ
ABYG54LRTA
NOVÝ
ARYG24LMLA
ARYG30LMLE
NOVÝ 3fázový
NOVÝ ARYG45LHTA
ARYG45LHTA 3fázový
ARYG54LHTA
ARYG54LHTA 3fázový
NOVÝ 3fázový
NOVÝ 3fázový
NOVÝ
ARYG60LHTA
ARYC72LHTA
ARYC90LHTA
AOYG
24LAT3
AOYG
30LAT4
NOVÝ
AOYG
45LBT8
3fázový
AOYG
36LATT
3fázový
3fázový
AOYG
45LATT
AOYG
54LATT
5
Design šetøící energii, který
poskytuje pøíjemné domácí klima
a souèasnì šetøí životní prostøedí
Klimatizace vyhovující nejen lidem, ale i životnímu
prostøedí. Fujitsu General nabízí širokou škálu výrobkù,
které jsou vhodné jak do velkých obývacích pokojù, tak do
ložnic a dìtských pokojíkù. Vᚠpokoj zpøíjemníme velkým
sortimentem klimatizací rùzných typù vyznaèujících se
vysokým provozním výkonem, který šetøí elektrickou
energii.
Split
8 typù 53 modelù
08 Nástìnný typ
18 Parapetní typ
20 Kompaktní kazetový typ
22 Kazetový typ
24 Podstropnì-parapetní typ
26 Podstropní typ
28 Štíhlý mezistropní typ
30 Støednìtlaký mezistropní typ
32 Vysokotlaký mezistropní typ
Nástìnný typ
Výkon & Design: ASYG09LTCA / ASYG12LTCA
Bezdrátový
dálkový ovladaè
Pro ASYG09LTCA
Pro ASYG12LTCA
POWERFUL
Vlastnosti
Tenký a štíhlý design
Úspora energie
Nasávání
vzduchu
Otevírací
panel
Tenkého a štíhlého designu je dosaženo
nìkolikacestným tepelným výmìníkem
s vysokou hustotou a velmi úèinným
ventilátorem.
Senzor lidské pøítomnosti rozpozná osoby v místnosti. V pøípadì
jejich odchodu pøepne jednotku do úsporného provozu. Po jejich
návratu do místnosti se jednotka automaticky vrátí k pùvodnímu
režimu.
Velký
ventilátor
100°
90°
Jmenovitý topný výkon je zachován i pøi venkovní teplotì -7°C.
Tento nový model pracuje i pøi venkovní teplotì -20°C.
Tøída 2,5 kW
3.0
2.0
Stávající model
1.0
-25
-20
-15
3 režimy èasovaèe
(Týdenní/Program/Spánkový)
Tøída 3,5 kW
4.0
Nový model
-10 -7 -5
0
5
10
Topný výkon (kW)
Topný výkon (kW)
4.0
6m
6m
Vyšší topný výkon
Nový model
3.0
Stávající model
2.0
1.0
-25
-20
-15
Venkovní teplota (°C)
-10 -7 -5
0
5
10
Venkovní teplota (°C)
Týdenní èasovaè lze snadno nastavit pomocí
bezdrátového dálkového ovladaèe.
ON, OFF lze nastavit až 4x bìhem jednoho
dne a až 28x bìhem jednoho týdne.
Programový nebo spánkový èasovaè lze také
jednoduše nastavit jedním stisknutím.
Režim maximálního výkonu
Možnost dvacetiminutového kontinuálního provozu pøi maximálním
proudìní vzduchu a maximální rychlosti kompresoru. Rychlé chlazení
a topení v krátkém èase ochladí nebo vytopí místnost.
Provoz pøi nízkých venkovních teplotách
Režim temperování na 10°C
Chlazení
Teplotu v místnosti lze nastavit tak, aby neklesla pod 10°C. Tak se
pøedejde pøílišnému ochlazení místnosti v pøípadì, že není právì
obydlena.
40
Režim je dostupný pouze s bezdrátovým dálkovým ovladaèem
10
43°C
30
Topení
24°C
20
0
-10
Režim nízké hluènosti venkovní jednotky
-20
-10°C
-20°C
Pomocí bezdrátového dálkového ovladaèe lze zvolit režim nízké
hluènosti venkovní jednotky.
Hluènost
o 3dB
ménì
Volitelné pøíslušenství
Drátový dálkový ovladaè:
UTY-RNNYM / UTY-RVNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè: UTY-RSNYM
Jmenovitá
hladina hluku
8
Režim nízké
hluènosti
Komunikaèní deska:
UTY-TWBXF
Sada pro externí pøipojení:
UTY-XWZXZ5
Specifikace
Model è.
Vnitøní jednotka
ASYG09LTCA
ASYG12LTCA
Venkovní jednotka
AOYG09LTC
AOYG12LTC
230/1/50
2,5(0,9-3,5)
3,2(0,9-5,4)
0,505/0,660
4,95
4,85
2,5/3,0
8,50
4,60
A+++
A++
2,6/3,3
230/1/50
3,5(1,1-4,0)
4,0(0,9-6,5)
0,850/0,910
4,12
4,40
3,5/4,0
8,50
4,60
A+++
A++
4,0/4,3
103
912
1,3
42/36/32/21
48
59
63
800/1700
282×870×185
9,5(21)
540×790×290
33(73)
6,35/9,52
13,8/15,8 až 16,7
20(15)
15
-10~43
-20~24
R410A(1975)
144
1217
1,8
43/37/32/21
48
60
64
850/2050
282×870×185
9,5(21)
620×790×290
40(88)
6,35/9,52
13,8/15,8 až 16,7
20(15)
15
-10~43
-20~24
R410A(1975)
V/ ø /Hz
Napájení
Chlazení
kW
Topení
kW
Chlazení/Topení
Pøíkon
Chlazení
EER
W /W
Topení
COP
*1
Chlazení/Topení(@-10°C) kW
Pdesign
Chlazení
SEER
W /W
Topení (prùmìr)
SCOP
Chlazení
Energetická tøída
Topení (prùmìr)
A
Chlazení/Topení
Provozní proud
Chlazení
Roèní spotøeba
kWh/a
energie
Topení
I/h
Odvlhèení
Vnitøní H/M/L/Q
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
High
Venkovní
dB(A)
High
Vnitøní
Akustický výkon
(chlazení)
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
m3/h
mm
Vnitøní
Rozmìry
kg(lbs)
VxŠxH
mm
Venkovní
kg(lbs)
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
mm
Ø odvodu kondenzátu (vnitøní/venkovní)
Max. délka potrubí
m
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
°CDB
rozsah
Topení
Chladivo (potenciál globálního oteplování)
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
1: Pdesign - Návrhové chladicí zatížení / Návrhové topné zatížení (pøi -10°C)
337
min.
100
(jednotka: mm)
55
Modely: ASYG09LTCA / ASYG12LTCA
282
Rozmìry
870
185
9
Nástìnný typ
Vysoký COP:
ASYG07LUCA / NOVÝ ASYG09LUCA /
ASYG12LUCA / ASYG14LUCA
NOVÝ
Bezdrátový
dálkový ovladaè
Pro ASYG07/09LUCA
Pro ASYG12/14LUCA
Vlastnosti
Tenký a štíhlý design
Tenkého a štíhlého designu je dosaženo tepelným výmìníkem
o prùmìru 5 mm a velmi výkonným ventilátorem.
Velký otevírací panel a nìkolikacestný tepelný výmìník
s vysokou hustotou.
Velké nasávání vzduchu
Chladivo
ø5mm
Otevírací
panel
185mm
V 282 x Š 870 x H 185
Velký
ventilátor
4-cestný
rozdìlovaè
20mm
Režim maximálního výkonu
3 režimy èasovaèe
(Týdenní/Program/Spánkový)
Možnost dvacetiminutového kontinuálního provozu pøi maximálním
proudìní vzduchu a maximální rychlosti kompresoru. Rychlé chlazení
a topení v krátkém èase ochladí nebo vytopí místnost.
Týdenní èasovaè lze snadno nastavit pomocí
bezdrátového dálkového ovladaèe.
ON, OFF lze nastavit až 4x bìhem jednoho
dne a až 28x bìhem jednoho týdne.
Programový nebo spánkový èasovaè lze také
jednoduše nastavit jedním stisknutím.
Režim temperování na 10°C
Teplotu v místnosti lze nastavit tak, aby neklesla pod 10°C. Tak se
pøedejde pøílišnému ochlazení místnosti v pøípadì, že není právì
obydlena.
Režim je dostupný pouze s bezdrátovým dálkovým ovladaèem
Režim nízké hluènosti venkovní jednotky
Provoz pøi nízkých venkovních teplotách
Pomocí bezdrátového dálkového ovladaèe lze zvolit režim nízké
hluènosti venkovní jednotky.
Hluènost
Chlazení
46°C
43°C
o 3dB
ménì
(7/9)
(12/14)
40
30
Topení
Jmenovitá
hladina hluku
24°C
Režim nízké
hluènosti
20
10
Volitelné pøíslušenství
0
-10
Drátový dálkový ovladaè:
-10°C
-15°C
10
UTY-RNNYM / UTY-RVNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè: UTY-RSNYM
Komunikaèní deska:
UTY-TWBXF
Sada pro externí pøipojení:
UTY-XWZXZ5
Specifikace
Model è.
Vnitøní jednotka
ASYG07LUCA
ASYG09LUCA
ASYG12LUCA
ASYG14LUCA
Venkovní jednotka
AOYG07LUCA
AOYG09LUCB
AOYG12LUC
AOYG14LUC
230/1/50
2,0(0,5~3,0)
3,0(0,5~4,0)
0,460/0,660
4,35
4,55
2,0/2,6
7,20
4,10
A++
A+
2,6/3,4
97
887
1,0
38/35/31/21
46
57
58
680/1720
282×870×185
9,5(21)
540×660×290
23(51)
6,35/9,52
13,8/15,8 až 16,7
20(15)
15
-10~46
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
2,5(0,5~3,2)
3,2(0,5~4,2)
0,555/0,680
4,50
4,71
2,5/2,8
7,10
4,10
A++
A+
3,1/3,4
123
956
1,3
42/36/32/21
48
59
60
800/1720
282x870x185
9,5(21)
540x660x290
25(55)
6,35/9,52
13,8/15,8 až 16,7
20(15)
15
-10~46
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
3,5(0,9~4,0)
4,0(0,9~5,6)
0,905/0,930
3,87
4,30
3,5/3,9
7,05
4,00
A++
A+
4,6/4,7
174
1363
1,8
43/37/32/21
50
60
65
850/1940
282x870x185
9,5(21)
540x790x290
33(73)
6,35/9,52
13,8/15,8 až 16,7
20(15)
15
-10~43
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
4,2(0,9~5,0)
5,4(0,9~6,0)
1,235/1,380
3,40
3,91
4,2/4,8
6,78
4,00
A++
A+
5,8/6,3
217
1677
2,1
45/40/33/25
50
60
65
900/1940
282x870x185
9.5(21)
540x790x290
34(75)
6,35/12,7
13,8/15,8 až 16,7
20(15)
15
-10~43
-15~24
R410A(1975)
V/ ø /Hz
Napájení
Chlazení
kW
Topení
kW
Chlazení/Topení
Pøíkon
Chlazení
EER
W /W
Topení
COP
*1
Chlazení/Topení(@-10°C) kW
Pdesign
Chlazení
SEER
W /W
Topení (prùmìr)
SCOP
Chlazení
Energetická tøída
Topení (prùmìr)
A
Chlazení/Topení
Provozní proud
Chlazení
Roèní spotøeba
kWh/a
energie
Topení
I/h
Odvlhèení
Vnitøní H/M/L/Q
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
High
Venkovní
dB(A)
High
Vnitøní
Akustický výkon
(chlazení)
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
m3/h
mm
Vnitøní
Rozmìry
kg(lbs)
VxŠxH
mm
Venkovní
kg(lbs)
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
mm
Ø odvodu kondenzátu (vnitøní/venkovní)
Max. délka potrubí
m
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
°CDB
rozsah
Topení
Chladivo (potenciál globálního oteplování)
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
1: Pdesign - Návrhové chladicí zatížení / Návrhové topné zatížení (pøi -10°C)
337
min.
100
(jednotka: mm)
55
Modely: ASYG07LUCA / ASYG09LUCA / ASYG12LUCA / ASYG14LUCA
282
Rozmìry
870
185
11
Nástìnný typ
NOVÝ
Standardní: ASYG07LMCA / ASYG09LMCA / ASYG12LMCA / ASYG14LMCA
Bezdrátový
dálkový ovladaè
Pro ASYG07/09/12LMCA
Pro ASYG14LMCA
Vlastnosti
Úèinný kompaktní design
Komfortní proudìní vzduchu
Výmìník s vysokou hustotou
Distribuce vzduchu
Topení
Tenké potrubí
7 mm
Vertikální proudìní vzduchu
zajišuje výkonné vytápìní
podlahy.
5 mm
Zlepšení tepelné výmìny
díky novému výmìníku
s vysokou hustotou
Chlazení
Horizontální proudìní
nefouká vzduch pøímo na
osoby v místnosti
Stejná teplota
Zvýšená úèinnost
výmìny tepla
Režim maximálního výkonu
Možnost dvacetiminutového kontinuálního provozu pøi maximálním
proudìní vzduchu a maximální rychlosti kompresoru. Rychlé chlazení
a topení v krátkém èase ochladí nebo vytopí místnost.
24hodinový programovatelný
èasovaè
Provoz pøi nízkých venkovních
teplotách
Režim temperování na 10°C
Teplotu v místnosti lze nastavit tak, aby neklesla pod 10°C. Tak se
pøedejde pøílišnému ochlazení místnosti v pøípadì, že není právì
obydlena.
Chlazení
43°C
40
Topení
30
24°C
20
Režim je dostupný pouze s bezdrátovým dálkovým ovladaèem
10
0
Režim nízké hluènosti venkovní jednotky
-10
-20
-10°C
-15°C
Pomocí bezdrátového dálkového ovladaèe lze zvolit režim nízké
hluènosti venkovní jednotky.
Hluènost
o 3dB
ménì
Volitelné pøíslušenství
Drátový dálkový ovladaè:
UTY-RNNYM / UTY-RVNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè: UTY-RSNYM
Jmenovitá
hladina hluku
12
Režim nízké
hluènosti
Komunikaèní deska:
UTY-XCBXZ2
Sada pro externí pøipojení:
UTY-XWZXZ5
Specifikace
Model è.
Vnitøní jednotka
Venkovní jednotka
Napájení
V/ ø /Hz
Chlazení
kW
Topení
kW
Chlazení/Topení
Pøíkon
Chlazení
EER
W /W
Topení
COP
*1
Chlazení/Topení(@-10°C) kW
Pdesign
Chlazení
SEER
W /W
Topení (prùmìr)
SCOP
Chlazení
Energetická tøída
Topení (prùmìr)
A
Chlazení/Topení
Provozní proud
Chlazení
Roèní spotøeba
kWh/a
energie
Topení
I/h
Odvlhèení
Vnitøní H/M/L/Q
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
High
Venkovní
dB(A)
High
Vnitøní
Akustický výkon
(chlazení)
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
m3/h
mm
Vnitøní
Rozmìry
kg(lbs)
VxŠxH
mm
Venkovní
kg(lbs)
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
mm
Ø odvodu kondenzátu (vnitøní/venkovní)
Max. délka potrubí
m
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
°CDB
rozsah
Topení
Chladivo (potenciál globálního oteplování)
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
ASYG07LMCA*2
ASYG09LMCA
ASYG12LMCA
ASYG14LMCA*2
*2
AOYG07LMCA
AOYG09LMCA
AOYG12LMCA
AOYG14LMCA*2
230/1/50
2,0(0,5-3,0)
3,0(0,5-3,4)
0,470/0,685
4,26
4,38
2,0/2,3
7,10
4,10
A++
A+
2,3/3,3
99
786
1,0
43/40/32/21
45
60
58
750/1670
268X840X203
8,5(19)
535X663X293
21(46)
6,35/9,52
13,8/15,8 až 16,7
20(15)
15
-10~43
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
2,5(0,5-3,2)
3,2(0,5-4,0)
0,65/0,73
3,85
4,38
2,5/2,4
7,00
4,10
A++
A+
3,2/3,5
125
820
1,3
43/40/32/21
45
59
58
750/1670
268X840X203
8,5(19)
535X663X293
21(46)
6,35/9,52
13,8/15,8 až 16,7
20(15)
15
-10~43
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
3,4(0,9-3,9)
4,0(0,9-5,3)
0,97/1,02
3,50
3,92
3,4/3,5
7,00
4,00
A++
A+
4,6/4,8
170
1225
1,8
43/40/32/21
50
59
61
750/1830
268X840X203
8,5(19)
535X663X293
26(57)
6,35/9,52
13,8/15,8 až 16,7
20(15)
15
-10~43
-15~24
R410A(1,975)
230/1/50
4,0(0,9-4,3)
5,0(0,9-6,0)
1,17/1,355
3,41
3,69
4,0/3,7
6,7
3,8
A++
A
5,6/6,3
209
1364
2,1
44/40/33/25
49
60
63
750/1800
268X840X203
8,5(19)
540X790X290
34(75)
6,35/12,7
13,8/15,8 až 16,7
20(15)
15
-10~43
-15~24
R410A(1975)
*1: Pdesign - Návrhové chladicí zatížení / Návrhové topné zatížení (pøi -10°C)
*2: Specifikace pro ASYG07/14LMCA jsou provizorní.
Modely: ASYG07LMCA / ASYG09LMCA / ASYG12LMCA / ASYG14LMCA
840
(jednotka: mm)
203
268
Rozmìry
13
Nástìnný typ
Standardní: ASYG18LFCA /
ASYG24LFCC / ASYG30LFCA
NOVÝ
Pro ASYG18LFCA
ASYG24LFCC
Bezdrátový
dálkový ovladaè
(24)
Pro ASYG30LFCA
(18/30)
Vlastnosti
„Vertikální proudìní vzduchu“
umožní výkonný ohøev u podlahy
„Horizontální proudìní vzduchu“ nefouká
chladný vzduch pøímo na lidi v místnosti
5
5
(24/30)
2,5
2,5
0
3
6
Venkovní podmínky: 2°C, 60%
Nastavení: režim Topení,
nastavená teplota 30°C, ventilace
HIGH, nastavení lamel DOLÙ
46o
(24/30)
9
12(m)
(°C)
33
32
31
30
0
Pohyblivý
difuzér
29
3
6
9
12(m)
(°C)
Venkovní podmínky: 35°C, 40%
Nastavení: režim Chlazení,
nastavená teplota 18°C, ventilace
HIGH, nastavení lamel DOLÙ a DOPØEDU
15
16
17
Pohyblivý difuzér
(plnì otevøen)
Vlastnosti filtrù do klimatizací
Flexibilní instalace
Ionizaèní dezodoraèní filtr
Žebro s organickým
povrchem použitého
výmìníku
Katechinový
„jableèný“ filtr
Pøedfiltr
Antibakteriální dezodoraèní pøedfiltr se speciálním keramickým práškem
Typ 18
Typ 24
Typ 30
Max. délka potrubí
25 m
30 m
50 m
Max. výška
20 m
20 m
30 m
Snadná údržba
Zjednodušení èištìní kondenzaèní vany zlepšilo možnost údržby.
Provoz pøi nízkých venkovních
teplotách
50
40
30
20
10
0
Trvanlivý* ionizaènì dezodoraèní
filtr
Oxidaèní a redukèní úèinky iontù generovaných pomocí ultra jemných
keramických èástic umístìných ve filtrech, úèinnì eliminují
absorbované pachy.
-10
(* Filtr lze používat asi 3 roky, pokud se obèas umyje pod tekoucí vodou.)
Chlazení
46°C
Topení
24°C
-10°C
použití rùzných filtrù po obou stranách
Jableèný – katechinový filtr
Volitelné pøíslušenství
Drátový dálkový ovladaè:
Jemné prachové èástice, spóry a mikroorganismy jsou pohlcovány filtrem
nabitým statickou elektøinou a jejich další rùst je brzdìn polyfenolickým
extraktem z jablek.
14
UTY-RNNYM / UTY-RVNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè: UTY-RSNYM
Sada pro externí pøipojení:
UTY-XWZX
-15°C
18
Specifikace
Vnitøní jednotka
ASYG18LFCA
ASYG24LFCC
ASYG30LFCA
Venkovní jednotka
AOYG18LFC
AOYG24LFCC
AOYG30LFT
230/1/50
5,2(0,9~6,0)
6,3(0,9~9,1)
1,52/1,71
3,42
3,68
5,2/5,9
6,94
3,87
A++
A
6,8/7,6
262
2130
2.6
43/37/33/26
50
58
65
900/2070
320X998X238
14(30,8)
620X790X298
41(90)
6,35/12,8
12/16
25(15)
20
-10~46
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
7,1(0,9~8,0)
8,0(0,9~10,6)
2,20/2,21
3,23
3,61
7,1/7,1
6,11
3,80
A++
A
9,7/9,7
406
2610
2,7
49/42/37/32
55
64
68
1120/2340
320X998X238
14(30,8)
620X790X298
41(90)
6,35/15,88
12/16
30(15)
20
-10~46
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
8,0(2,9~9,0)
8,8(2,2~11,0)
2,49/2,44
3,21
3,61
8,0/8,0
5,69
3,80
A+
A
10,9/10,7
492
2941
3,2
48/42/37/33
53
64
68
1100/3600
320X998X238
14(30,8)
830X900X330
61(135)
9,52/15,88
12/16
50(20)
30
-10~46
-15~24
R410A(1975)
Model è.
V/ ø /Hz
Napájení
Chlazení
kW
Topení
kW
Chlazení/Topení
Pøíkon
Chlazení
EER
W /W
Topení
COP
*1
Chlazení/Topení(@-10°C) kW
Pdesign
Chlazení
SEER
W /W
Topení (prùmìr)
SCOP
Chlazení
Energetická tøída
Topení (prùmìr)
A
Chlazení/Topení
Provozní proud
Chlazení
Roèní spotøeba
kWh/a
energie
Topení
I/h
Odvlhèení
Vnitøní H/M/L/Q
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
High
Venkovní
dB(A)
High
Vnitøní
Akustický výkon
(chlazení)
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
m3/h
mm
Vnitøní
Rozmìry
kg(lbs)
VxŠxH
mm
Venkovní
kg(lbs)
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
mm
Ø odvodu kondenzátu (vnitøní/venkovní)
Max. délka potrubí
m
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
°CDB
rozsah
Topení
Chladivo (potenciál globálního oteplování)
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
*1: Pdesign - Návrhové chladicí zatížení / Návrhové topné zatížení (pøi -10°C)
Rozmìry
Modely: ASYG18LFCA / ASYG24LFCC / ASYG30LFCA
(jednotka: mm)
320
998
ø32
ø16
ø12
25
520
590
721
238
Flare pøipojení chladiva (kapalina)
520
Flare pøipojení chladiva (plyn)
Odvod kondenzátu
15
Nástìnný typ
NOVÝ
Základní: ASYG09LLCA / ASYG12LLCA
Bezdrátový
dálkový ovladaè
Vlastnosti
Úèinný kompaktní design
Programovatelný ON-OFF èasovaè
Mùžete nastavit integrovaný ON-OFF nebo OFF-ON èasovaè podle
své aktuální potøeby.
Výmìník s vysokou hustotou
(Rozsah nastavovaného èasu: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - - - 9,5 - 10 - 11 - 12 hod.)
Tenké potrubí
7 mm
Od probuzení do
odchodu do práce
5 mm
tepla o:
OFF za
23:00
Zvýšení výmìny
Od usnutí
do probuzení
2 hodiny
12
nastavení
12
30 %
OFF za 9
3
10 hodin
21:00 9
Stejná teplota
6
6
ON za
Zvýšená úèinnost
výmìny tepla
3
nastavení
ON za
7 hodin
9 hodin
ON-OFF èasovaè
OFF-ON èasovaè
Super tichý provoz
Výjimeènì tichého chodu jednotky je dosaženo díky nové
konstrukci výfuku vzduchu. Tichý provoz umožòuje instalaci
jednotky do prostor, jako jsou ložnice, studovny atp.
Režim maximálního výkonu
Možnost dvacetiminutového kontinuálního provozu pøi maximálním
proudìní vzduchu a maximální rychlosti kompresoru. Rychlé chlazení
a topení v krátkém èase ochladí nebo vytopí místnost.
Úsporný provoz
Rychlost ventilace
Hladina hluku
Quiet 22dB(A)
Provozní rozsah
Nastavená teplota je automaticky posunuta pøibližnì o 1°C.
Chlazení
43°C
40
Topení
30
Ekonomický provoz
24°C
Teplota
20
10
Posun teploty
Nastavená teplota
18°C
0
-10
-20
Normální provoz
-15°C
Èas
Volitelné pøíslušenství
16
Držák dálkového ovladaèe:
UTZ-RXLA
Ochranná møížka:
UTZ-NXCA
Specifikace
Model è.
Vnitøní jednotka
ASYG09LLCA
ASYG12LLCA
Venkovní jednotka
AOYG09LLC
AOYG12LLC
230/1/50
2,5(0,9-3,0)
3,2(0,9-3,6)
0,745/0,865
3,36
3,70
2,5/2,3
6,10
3,46
A++
A
4,0/4,7
143
932
1,3
43/38/33/22
47
59
63
720/1710
262×820×206
7,5(17)
535×663×293
24(53)
6,35/9,52
13,8/15,8 až 16,7
15(10)
10
18~43
-15~24
R410A(1,975)
230/1/50
3,4(0,9-3,8)
4,0(0,9-4,6)
1,015/1,080
3,35
3,70
3,4/3,4
6,20
3,43
A++
A
4,7/5,1
192
1388
1,8
43/38/33/22
51
59
65
720/1850
262×820×206
7,5(17)
535×663×293
26(57)
6,35/9,52
13,8/15,8 až 16,7
15(10)
10
18~43
-15~24
R410A(1,975)
V/ ø /Hz
Napájení
Chlazení
kW
Topení
kW
Chlazení/Topení
Pøíkon
Chlazení
EER
W /W
Topení
COP
*1
Chlazení/Topení(@-10°C) kW
Pdesign
Chlazení
SEER
W /W
Topení
SCOP
Chlazení
Energetická tøída
Topení
A
Chlazení/Topení
Provozní proud
Chlazení
Roèní spotøeba
kWh/a
energie
Topení
I/h
Odvlhèení
Vnitøní H/M/L/Q
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
High
Venkovní
dB(A)
High
Vnitøní
Akustický výkon
(chlazení)
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
m3/h
mm
Vnitøní
Rozmìry
kg(lbs)
VxŠxH
mm
Venkovní
kg(lbs)
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
mm
Ø odvodu kondenzátu (vnitøní/venkovní)
Max. délka potrubí
m
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
°CDB
rozsah
Topení
Chladivo (potenciál globálního oteplování)
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
1: Pdesign - Návrhové chladicí zatížení / Návrhové topné zatížení
Rozmìry
Modely: ASYG09LLCA / ASYG12LLCA
206
262
820
(jednotka: mm)
17
Parapetní typ
NOVÝ
Model: AGYG09LVCA / AGYG12LVCA / AGYG14LVCA
Bezdrátový
dálkový ovladaè
Pro AGYG09/12LVCA
Pro AGYG14LVCA
Vlastnosti
Flexibilní a jednoduchá instalace
Umístìní
pod oknem
Umístìní
ve výklenku
Umístìní
na stìnì
Dva ventilátory a široký zábìr
proudìní vzduchu
Èásteèné zapuštìní
(je nutné další pøíslušenství)
Chlazení
Ochrana pøed
klesáním
chladného
vzduchu
Min.9
40
Min.
590
Min.
700
zahájení
provozu
600
700
stálý provoz
M
in
.7
30
740
Max. 150
200
Max.
80
Topení
okno
Ochrana pøed
chladným
proudìním
z okna
(jednotka: mm)
zahájení
provozu
Vlastnosti filtrù
stálý provoz
Trvanlivý * ionizaènì dezodoraèní
filtr
Oxidaèní a redukèní úèinky iontù generovaných pomocí
ultra jemných keramických èástic umístìných ve filtrech,
úèinnì eliminují absorbované pachy.
Jableèný – katechinový filtr
6 možností pøipojení odvodu
kondenzátu a potrubí
(* Filtr lze používat asi 3 roky, pokud se obèas umyje pod tekoucí vodou.)
Zadní pohled
6
1
použití rùzných filtrù po obou stranách
2
3
Odvod
kondenzátu
4
5
Potrubí
Jableèný – katechinový filtr
Jemné prachové èástice, spóry a mikroorganismy jsou pohlcovány
filtrem nabitým statickou elektøinou a jejich další rùst je brzdìn
polyfenolickým extraktem z jablek.
Ionizaènì
dezodoraèní
filtr
Provoz pøi nízkých venkovních
teplotách
40
Chlazení
43°C
30
Topení
20
24°C
10
Režim temperování na 10°C
Teplotu v místnosti lze nastavit tak, aby neklesla pod 10°C. Tak se pøedejde
pøílišnému ochlazení místnosti v pøípadì, že není právì obydlena.
0
-10
-20
-15°C
-10°C
Volitelné pøíslušenství
Snadná údržba
Drátový dálkový ovladaè:
UTY-RNNYM / UTY-RVNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè: UTY-RSNYM
Snímatelný a omyvatelný panel
Sada pro èásteèné zapuštìní: UTR-STA
Snímatelný panel
18
Sada pro externí pøipojení:
UTY-XWZX
Specifikace
Model è.
Napájení
Vnitøní jednotka
AGYG09LVCA
AGYG12LVCA
AGYG14LVCA
Venkovní jednotka
AOYG09LVCA
AOYG12LVCA
AOYG14LVLA
230/1/50
2,6(0,9~3,5)
3,5(0,9~5,5)
0,53/0,79
4,91
4,43
2,6/2,9
7,00
4,20
A++
A+
2,6/3,8
130
967
1,3
40/35/29/22
47
55
64
570/1680
600x740x200
14(31)
540x790x290
36(79)
6,35/9,52
13,8/15,8 až16,7
20(15)
15
-10~43
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
3,5(0,9~4,0)
4,5(0,9~6,6)
0,94/1,19
3,72
3,78
3,5/3,8
6,50
4,00
A++
A+
4,4/5,5
188
1330
1,8
40/35/29/22
48
55
64
570/1680
600x740x200
14(31)
540x790x290
36(79)
6,35/9,52
13,8/15,8 až 16,7
20(15)
15
-10~43
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
4,2(0,9~5,0)
5,2(0,9~8,0)
1,14/1,44
3,68
3,61
4,2/4,7
6,40
4,00
A++
A+
5,2/6,4
230
1645
2,1
44/38/31/22
50
58
65
650/1910
600x740x200
14(31)
578x790x300
40(88)
6,35/12,7
13,8/15,8 až 16,7
20(15)
15
-10~43
-15~24
R410A(1975)
V/ ø /Hz
Chlazení
kW
Topení
kW
Chlazení/Topení
Pøíkon
Chlazení
EER
W /W
Topení
COP
*1
Chlazení/Topení(@-10°C) kW
Pdesign
Chlazení
SEER
W /W
Topení (prùmìr)
SCOP
Chlazení
Energetická tøída
Topení (prùmìr)
A
Chlazení/Topení
Provozní proud
Chlazení
Roèní spotøeba
kWh/a
energie
Topení
I/h
Odvlhèení
Vnitøní H/M/L/Q
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
High
Venkovní
dB(A)
High
Vnitøní
Akustický výkon
(chlazení)
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
m3/h
mm
Vnitøní
Rozmìry
kg(lbs)
VxŠxH
mm
Venkovní
kg(lbs)
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
mm
Ø odvodu kondenzátu (vnitøní/venkovní)
Max. délka potrubí
m
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
°CDB
rozsah
Topení
Chladivo (potenciál globálního oteplování)
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
1: Pdesign - Návrhové chladicí zatížení / Návrhové topné zatížení (pøi -10°C)
Modely: AGYG09LVCA / AGYG12LVCA / AGYG14LVCA
(jednotka: mm)
200
600
Rozmìry
740
Pohled zepøedu
Boèní pohled
19
Kompaktní kazetový typ
Model: AUYG12LVLB / AUYG14LVLB / AUYG18LVLB /
NOVÝ
AUYG24LVLA
Bezdrátový
dálkový ovladaè
Pro AUYG12/14/18LVLB
Pro AUYG24LVLA
Vlastnosti
Dvoustupòový turbo ventilátor
Tichý chod
Vysoká úèinnost díky dvoustupòové struktuøe ventilátoru.
Optimalizace tvaru lopatky (laminární typ) a poètu
lopatek (7 listù každá).
Proudìní
vzduchu
Rychlé
Navrženo pomocí CFD analýzy.
Bìžný ventilátor
Dvoustupòový ventilátor
U bìžného ventilátoru byl
proud vzduchu úzký
a prùtoková rychlost vzduchu
procházejícího pøes tepelný
výmìník byla nerovnomìrná.
Dva vzájemnì se pøitahující proudy vzduchu,
vytváøené dvoustupòovou strukturou nového
ventilátoru, umožòují stálé a široké roznášení
vzduchu do tepelného výmìníku.
Laminární lopatka
Tichý
Proudìní vzduchu probíhá hladce
podél laminární lopatky.
1. stupeò
Nedochází k oddìlení
proudu vzduchu.
2. stupeò
Pomalé
Tichý chod
Zvýšení úèinnosti
výmìny tepla je
Použití laminární lopatky
min. 20 %
Smìr rotace
Smìr proudìní vzduchu
Provoz pøi nízkých venkovních
teplotách
Snadná údržba
1 Údržba motoru ventilátoru a ventilátoru
Snadná údržba ventilátoru a jeho
motoru. Nejdøíve se demontuje
panel, a pak redukce sání.
A: motor ventilátoru
B: dvoustupòový ventilátor
C: redukce sání
D: panel
40
Chlazení
46°C
30
Topení
20
24°C
10
0
1
-10
A
-10°C
-15°C
B
2 Filtr s dlouhou životností
Standardní vybavení
3 Vyèištìní odpadu
kondenzátu
Snadná kontrola funkènosti
èerpadla díky prùhlednému výustku.
Èerpadlo kondenzátu
C
D
2
3
Kryt møížky
Kompaktní design
Svìtová jednièka modelu 24 000 Btu v kategorii
kompaktních kazetových jednotek. Snadná instalace
odejmutím stropního panelu o velikosti 600×600.
Volitelné pøíslušenství
Záslepka:
UTR-YDZB
Drátový dálkový ovladaè:
UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè:
UTY-RSNYM
Izolaèní sada pro vysokou vlhkost: UTZ-KXGC
Sada pro externí pøipojení:
UTY-XWZX
Sada pro externí pøipojení:
UTD-ECS5A
Sada na pøívod èerstvého vzduchu: UTZ-VXAA
20
Specifikace
Model è.
Vnitøní jednotka
AUYG12LVLB
AUYG14LVLB
AUYG18LVLB
AUYG24LVLA
Venkovní jednotka
AOYG12LALL
AOYG14LALL
AOYG18LALL
AOYG24LALA
230/1/50
3,5(0,9~4,4)
4,1(0,9~5,7)
1,05/1,11
3,33
3,69
3,5/4,2
6,20
4,10
A++
A+
4,8/5,1
198
1431
1,2
37/34/30/27
47
49
61
600/1780
245×570×570/49x700x700
15(33)/2,6(6)
578×790×300
40(88)
6,35/9,52
25/32
25(15)
15
-10~46
-15~24
R410A(1975)
UTG-UFYD-W
230/1/50
4,3(0,9~5,4)
5,0(0,9~6,5)
1,33/1,34
3,21
3,71
4,3/4,5
6,40
4,40
A++
A+
6,1/6,1
235
1432
1,5
38/34/30/27
49
50
62
680/1910
245×570×570/49x700x700
15(33)/2,6(6)
578×790×300
40(88)
6,35/12,70
25/32
25(15)
15
-10~46
-15~24
R410A(1975)
UTG-UFYD-W
230/1/50
5,2(0,9~5,9)
6,0(0,9~7,5)
1,62/1,66
3,21
3,61
5,2/5,2
6,20
4,20
A++
A+
7,2/7,4
293
1731
2,2
38/34/30/26
50
50
62
680/2000
245×570×570/49x700x700
15(33)/2,6(6)
578x790x300
40(88)
6,35/12,70
25/32
25(15)
15
-10~46
-15~24
R410A(1975)
UTG-UFYD-W
230/1/50
6,8(0,9~8,0)
8,0(0,9~9,1)
2,21/2,26
3,08
3,54
6,8/6,0
5,60
3,90
A+
A
9,7/9,9
425
2151
2,7
49/44/36/30
52
59
67
930/2470
245×570×570/49x700x700
16(35)/2,6(6)
578x790x315
44(97)
6,35/15,88
25/32
30(15)
20
-10~46
-15~24
R410A(1975)
UTG-UFYD-W
V/ ø /Hz
Chlazení
kW
Topení
kW
Chlazení/Topení
Pøíkon
Chlazení
EER
W /W
Topení
COP
*1
Chlazení/Topení(@-10°C) kW
Pdesign
Chlazení
SEER
W /W
Topení
SCOP
Chlazení
Energetická tøída
Topení
A
Chlazení/Topení
Provozní proud
Chlazení
Roèní spotøeba
kWh/a
energie
Topení
I/h
Odvlhèení
Vnitøní H/M/L/Q
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
High
Venkovní
dB(A)
High
Vnitøní
Akustický výkon
(chlazení)
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
m3/h
mm
Vnitøní
Rozmìry
kg(lbs)
VxŠxH
mm
Venkovní
kg(lbs)
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
mm
Ø odvodu kondenzátu (vnitøní/venkovní)
Max. délka potrubí
m
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
°CDB
rozsah
Topení
Chladivo (potenciál globálního oteplování)
Dekoraèní kryt
Napájení
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
1: Pdesign - Návrhové chladicí zatížení / Návrhové topné zatížení (pøi -10°C)
Modely: AUYG12LVLB / AUYG14LVLB / AUYG18LVLB / AUYG24LVLA
(jednotka: mm)
530
540
580-660
(stropní otvor)
Pohled shora
75
700
570 (vnitøní jednotka)
Pohled zdola
Boèní pohled
Kontrolní box
102
30
262
99
Plynové potrubí
Kapalinové potrubí
Strop
Boèní pohled
30
58
123
114
40
215
245
146
250
108
30
135
102
700
30
49
Rozmìry
21
Kazetový typ
Model:
AUYG30LRLE / NOVÝ AUYG36LRLE / NOVÝ AUYG45LRLA /
AUYG36LRLA 3fázový / AUYG45LRLA 3fázový / AUYG54LRLA 3fázový
NOVÝ
AUYG54LRLA /
NOVÝ
Drátový
dálkový ovladaè
Pro AUYG30/36LRLE
Pro AUYG36/45/54LRLA
1fázový
Vlastnosti
Vysoce výkonný ventilátor s trojrozmìrnou lopatkou
Pøedchozí ventilátor: Vzduch procházející pøes tepelný
výmìník je rozvádìn nerovnomìrnì, proto proudí pouze
u stropu.
Nový turbo ventilátor: Vysoká úèinnost pøi distribuci vzduchu
je dosažena díky nové trojrozmìrné lopatce, která zvyšuje
objem vzduchu procházející tepelným výmìníkem.
450 mm
500 mm
Hluk zpùsobený
oddìlením
proudu
vzduchu.
Proudìní
vzduchu
Tepelný výmìník
(strana motoru)
Rychlé
Nerovnomìrný
proud vzduchu
Nedochází
k oddìlení
proudu
vzduchu.
Tichý
chod
Tepelný výmìník
(strana motoru)
Bìžná lopatka
Trojrozmìrná lopatka
Pomalé
Smìr rotace
Smìr proudìní vzduchu
Vylepšené proudìní vzduchu
Nová žaluzie: Tvar žaluzie umožní distribuci vzduchu tak, že zùstává prostor mezi
jednotkou a stropem, a tím umožní proudìní vzduchu do vìtší dálky a šíøky.
Hluk víøivého proudìní
Provoz pøi nízkých
venkovních teplotách
50
Zadní èást
Chlazení
46°C
40
Strop
30
Topení
24°C
20
10
0
Pøední èást
Pohled zespodu
Oblá žaluzie
Mnohem menší nepravidelnost
teploty díky širokému rozprostøení
proudìní vzduchu.
-10
-15°C
-15°C
Volitelné pøíslušenství
Dodateèná úprava závìsu je možná i po instalaci
Drátový dálkový ovladaè:
UTY-RNNYM
UTY-RVNYM
Odstranitelný
roh panelu
Úprava je možná
pouhým odstranìním
rohové èásti
Èerpadlo kondenzátu
Jednoduchý dálkový ovladaè:
UTY-RSNYM
Infraèervená pøijímací sada:
UTY-LRHYA2
Široký panel:
UTG-AGYA-W
Distanèní panel:
UTG-BGYA-W
Záslepka výdechu:
UTR-YDZC
Izolaèní sada proti vysoké vlhkosti:
UTZ-KXGA
Sada pro externí pøipojení:
UTY-XWZX
UTY-XWZXZ2
Stropní panel
UTY-XWZXZ3
850 mm
Sada pro externí pøipojení:
UTD-ECS5A
Sada pro pøívod èerstvého vzduchu: UTZ-VXGA
22
Specifikace
Model è.
Vnitøní jednotka
AUYG30LRLE
AUYG36LRLE
AUYG45LRLA
AUYG54LRLA
AUYG36LRLA
AUYG45LRLA
AUYG54LRLA
Venkovní jednotka
AOYG30LETL
AOYG36LETL
AOYG45LETL
AOYG54LETL
AOYG36LATT
AOYG45LATT
AOYG54LATT
V/ ø /Hz
Napájení
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
Pøíkon
EER
COP
1
Pdesign
SEER
SCOP
Energetická tøída
Provozní proud
Roèní spotøeba
energie
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
kW
W /W
kW
W /W
A
kWh/a
I/h
Odvlhèení
Vnitøní H/M/L/Q
High
Venkovní
High
Vnitøní
Akustický výkon
(chlazení)
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
Rozmìry
VxŠxH
kW
Vnitøní
Venkovní
dB(A)
m3/h
mm
kg(lbs)
mm
kg(lbs)
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
mm
Ø odvodu kondenzátu (vnitøní/venkovní)
Max. délka potrubí
m
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
°CDB
rozsah
Topení
Chladivo (potenciál globálního oteplování)
Dekoraèní kryt
230/1/50
8,5(2,8~10,0)
10,0(2,7~11,2)
2,65/2,77
3,21
3,61
8,5/8,0
6,50
4,30
A++
A+
11,6/12,2
458
2604
2,5
40/38/36/32
53
54
68
1600/3600
288x840x840/50x950x950
26(57)/5,5(12)
830x900x330
61(135)
9,52/15,88
25,0/32,0
50(20)
30
-15~46
-15~24
R410A(1975)
UTG-UGYA-W
230/1/50
230/1/50
230/1/50
10,0(2,8~11,2)
12,5(4,0~14,0) 13,3(4,5~14.5)
11,2(2,7~12,7)
14,0(4,2~16,2) 16,0(4,7~16,5)
3,12/3,02
3,88/3,77
4,42/4,69
3.21
3,22
3,01
3,71
3,71
3,41
10,0/8,7
6,30
4,20
A++
A+
13,7/13,3
17,0/16,5
19,3/20,5
555
2897
3,5
4,5
5,0
43/38/36/32
46/42/40/36
47/43/41/37
54
55
55
57
69
1800/3800
1900/6750
2000/6750
288x840x840/50x950x950 288x840x840/50x950x950 288x840x840/50x950x950
26(57)/5,5(12)
27(60)/5,5(12)
27(60)/5,5(12)
830x900x330
1290×900×330 1290×900×330
61(135)
88(194)
88(194)
9,52/15,88
9,52/15,88
9,52/15,88
25,0/32,0
25,0/32,0
25,0/32,0
50(20)
50(20)
50(20)
30
30
30
-15~46
-15~46
-15~46
-15~24
-15~24
-15~24
R410A(1975)
R410A(1975)
R410A(1975)
UTG-UGYA-W
UTG-UGYA-W
UTG-UGYA-W
400/3/50
400/3/50
400/3/50
10,0(4,7~11,4)
12,5(5,0~14,0)
14,0(5,4~16,0)
11,2(5,0~14,0)
14,0(5,4~16,2)
16,0(5,8~18,0)
2,44/2,56
3,54/3,58
4,36/4,43
4,10
3,53
3,21
4,38
3,91
3,61
10,0/10,0
6,50
4,30
A++
A+
3,7/3,9
5,3/5,3
6,5/6,6
573
3253
3,0
4,5
5,0
44/39/36/33
46/42/40/36
47/43/41/37
51
54
55
58
67
1800/6200
1900/6900
2000/6900
288x840x840/50x950x950 288x840x840/50x950x950 288x840x840/50x950x950
27(60)/5,5(12)
27(60)/5,5(12)
27(60)/5,5(12)
1290×900×330 1290×900×330 1290×900×330
104(229)
104(229)
104(229)
9,52/15,88
9,52/15,88
9,52/15,88
25,0/32,0
25,0/32,0
25,0/32,0
75(30)
75(30)
75(30)
30
30
30
-15~46
-15~46
-15~46
-15~24
-15~24
-15~24
R410A(1975)
R410A(1975)
R410A(1975)
UTG-UGYA-W
UTG-UGYA-W
UTG-UGYA-W
1: Pdesign - Návrhové chladicí zatížení / Návrhové topné zatížení
Modely: AUYG30LRLE / AUYG36LRLE / AUYG36LRLA / AUYG45LRLA / AUYG54LRLA
699
420
950
840 (vnitøní jednotka)
607
Odvod kondenzátu
358
(ovládací) box
358
278
60
Kapalinové potrubí
otvor
44
140
10
40
142
860 až 910
stropní otvor
796
950
strop
(jednotka: mm)
298(256)
IR pøijímaè (volitelný)
142
Rozmìry
Plynové potrubí
23
Podstropnì-parapetní typ
Model: ABYG18LVTB /
NOVÝ
ABYG24LVTA
Bezdrátový
dálkový ovladaè
Pro ABYG18LVTB
Pro ABYG24LVTA
Vlastnosti
Flexibilní instalace
Pøíklad parapetní instalace
Pøíklad podstropní instalace
Parapetní konzola
Pod stropem
Dvojitý automatický pohyb lamel
Provoz pøi nízkých venkovních
teplotách
Kombinace pohybu lamel vpravo/vlevo a nahoru/dolù umožní
trojrozmìrné øízení smìøování vzduchu.
Pohyb vpravo a vlevo
2
Pohyb nahoru a dolù
1
3
4
1
2
5
3
50
Chlazení
46°C
40
30
Topení
4
24°C
20
5
10
6
7
0
-10
-10°C
-15°C
5 volitelných poloh
7 volitelných poloh
Polohy
Rozptyl vzduchu pøi režimech Chlazení, Vysoušení a Ventilace
Rozptyl vzduchu pøi režimech Topení a Ventilace
Snadná instalace
Hlavní nastavení lze provést snadno pomocí dálkového ovladaèe
bìhem instalace.
Hlavní nastavení
• Nastavení pøi vysokém stropu
• Automatický restart
• Nastavení teploty pøi režimu chlazení/topení
24
Volitelné pøíslušenství
Drátový dálkový ovladaè:
UTY-RNNYM / UTY-RVNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè: UTY-RSNYM
Sada pro externí pøipojení:
UTY-XWZX
Specifikace
Vnitøní jednotka
ABYG18LVTB
ABYG24LVTA
Venkovní jednotka
AOYG18LALL
AOYG24LALA
230/1/50
5,2(0,9~5,9)
6,0(0,9~7,5)
1,62/1,66
3,21
3,61
5,2/5,2
6,10
4,00
A++
A+
7,2/7,4
298
1819
2,0
43/40/34/31
50
57
62
780/2000
199x990x655
27(60)
578x790x300
40(88)
6,35/12,70
25/32
25(15)
15
-10~46
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
6,8(0,9~8,0)
8,0(0,9~9,1)
2,21/2,26
3,08
3,54
6,8/6,0
5,60
3,90
A+
A
9,7/9,9
425
2150
2,7
48/44/40/35
52
61
67
980/2470
199x990x655
27(60)
578x790x315
44(97)
6,35/15,88
25/32
30(15)
20
-10~46
-15~24
R410A(1975)
Model è.
V/ ø /Hz
Napájení
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
Pøíkon
EER
COP
1
Pdesign
SEER
SCOP
Energetická tøída
Provozní proud
Roèní spotøeba
energie
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
kW
kW
W /W
kW
W /W
A
kWh/a
I/h
Odvlhèení
Vnitøní H/M/L/Q
High
Venkovní
High
Vnitøní
Akustický výkon
(chlazení)
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
Vnitøní
Rozmìry
VxŠxH
Venkovní
dB(A)
m3/h
mm
kg(lbs)
mm
kg(lbs)
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
mm
Ø odvodu kondenzátu (vnitøní/venkovní)
Max. délka potrubí
m
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
°CDB
rozsah
Topení
Chladivo (potenciál globálního oteplování)
1: Pdesign - Návrhové chladicí zatížení / Návrhové topné zatížení
Rozmìry
Modely: ABYG18LVTB / ABYG24LVTA
(jednotka: mm)
43
175
200
63
42
28
27
162
Pøipojení chladiva (kapalina) pertlováním
Pøipojení chladiva (plyn) pertlováním
20 100
190
145
13 100
100
199
47 100
56 100
58 46
72
67
124
2
1
98
1
100
80
2
530
655
990
900
500
Odvod kondenzátu
124
3
742
3
25
Podstropní typ
Model:
ABYG30LRTE / NOVÝ ABYG36LRTE / NOVÝ ABYG45LRTA /
ABYG36LRTA 3fázový / ABYG45LRTA 3fázový / ABYG54LRTA 3fázový
NOVÝ
Bezdrátový
dálkový ovladaè
Pro ABYG30/36LRTE
Pro ABYG36/45/54LRTA
1fázový
Vlastnosti
Možnosti instalace
Dvojitý automatický pohyb lamel
Otevøená montáž
Skrytá montáž
Kombinace pohybu lamel vpravo/vlevo a nahoru/dolù umožní
trojrozmìrné øízení smìøování vzduchu.
Pohyb vpravo a vlevo
Nástìnná montáž
Pohyb nahoru a dolù
5 volitelných poloh
nedodává Fujitsu
5 volitelných poloh
Polohy
Rozptyl vzduchu pøi režimech Chlazení, Vysoušení a Ventilace
Rozptyl vzduchu pøi režimech Topení a Ventilace
Odèerpání kondenzátu
(volitelné pøíslušenství)
Flexibilní instalace díky pøídavnému nástavci na potrubí odvádìjící
kondenzát.
Provoz pøi nízkých venkovních teplotách
50
Chlazení
46°C
40
Max.
Topení
30
500 mm
24°C
20
10
0
-10
-15°C
-15°C
Pøívod èerstvého vzduchu
Snadná instalace
Hlavní nastavení
Hlavní nastavení lze provést
snadno pomocí dálkového
ovladaèe bìhem instalace.
• Nastavení pøi vysokém stropu
• Automatický restart
• Nastavení teploty pøi režimech
chlazení/topení
Èerstvý
vzduch
Uvnitø
Bìžný typ
Nastavení pomocí DIP pøepínaèe uvnitø
øídícího boxu.
Venku
Nastavení pomocí bezdrátového
nebo drátového dálkového ovladaèe
UTY-RNNYM / UTY-RVNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè:
UTY-RSNYM
Èerpadlo kondenzátu:
UTR-DPB24T
Sada pro externí pøipojení:
UTY-XWZX
3
2
Drátový dálkový ovladaè:
O
F
F
1
Volitelné pøíslušenství
SW1
(volitelné pøíslušenství)
26
UTY-XWZXZ2 / UTY-XWZXZ3
Sada pro externí pøipojení:
UTD-ECS5A
Pøíruba:
UTD-RF204
Specifikace
Model è.
Vnitøní jednotka
ABYG30LRTE
ABYG36LRTE
ABYG45LRTA
ABYG36LRTA
ABYG45LRTA
ABYG54LRTA
Venkovní jednotka
AOYG30LETL
AOYG36LETL
AOYG45LETL
AOYG36LATT
AOYG45LATT
AOYG54LATT
230/1/50
8,5(2,8~10,0)
10,0(2,7~11,2)
2,65/2,77
3,21
3,61
8,5/8,0
6,10
4,20
A++
A+
11,6/12,2
487
2662
2,5
45/43/37/32
53
57
68
1660/3600
240×1660×700
46(101)
830x900x330
61(135)
9,52/15,88
22,0/25,6
50(20)
30
-15~46
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
9,4(2,8~11,2)
11,2(2,7~12,7)
2,93/3,02
3,21
3,71
9,4/8,7
6,00
4,10
A+
A+
12,8/13,2
548
2965
3,0
47/43/37/32
54
60
69
1900/3800
240×1660×700
46(101)
830x900x330
61(135)
9,52/15,88
22,0/25,6
50(20)
30
-15~46
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
12,1(4,0~13,3)
13,3(4,2~15,5)
3,77/3,68
3,21
3,61
16,5/16,1
4,0
49/45/39/34
55
2100/6750
240×1660×700
46(101)
1290×900×330
88(194)
9,52/15,88
22,0/25,6
50(20)
30
-15~46
-15~24
R410A(1975)
400/3/50
10,0(4,7~11,4)
11,2(5,0~14,0)
2,84/2,87
3,52
3,90
10,0/10,0
6,10
4,10
A++
A+
4,3/4,4
573
3414
3,0
47/43/37/32
51
61
67
1900/6200
240x1660x700
46(101)
1290×900×330
104(229)
9,52/15,88
22,0/25,6
75(30)
30
-15~46
-15~24
R410A(1975)
400/3/50
12,5(5,0~14,0)
14,0(5,4~16,2)
3,89/3,88
3,21
3,61
5,8/5,8
4,5
49/45/39/34
54
2100/6900
240x1660x700
46(101)
1290×900×330
104(229)
9,52/15,88
22,0/25,6
75(30)
30
-15~46
-15~24
R410A(1975)
400/3/50
14,0(5,4~16,0)
16,0(5,8~18,0)
4,65/4,67
3,01
3,43
6,9/6,9
5,0
51/48/42/38
55
2300/6900
240x1660x700
48(106)
1290×900×330
104(229)
9,52/15,88
22,0/25,6
75(30)
30
-15~46
-15~24
R410A(1975)
V/ ø /Hz
Napájení
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
Pøíkon
EER
COP
1
Pdesign
SEER
SCOP
Energetická tøída
Provozní proud
Roèní spotøeba
energie
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
kW
kW
W /W
kW
W /W
A
kWh/a
I/h
Odvlhèení
Vnitøní H/M/L/Q
High
Venkovní
High
Vnitøní
Akustický výkon
(chlazení)
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
Vnitøní
Rozmìry
VxŠxH
Venkovní
dB(A)
m3/h
mm
kg(lbs)
mm
kg(lbs)
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
mm
Ø odvodu kondenzátu (vnitøní/venkovní)
Max. délka potrubí
m
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
°CDB
rozsah
Topení
Chladivo (potenciál globálního oteplování)
1: Pdesign - Návrhové chladicí zatížení / Návrhové topné zatížení
Rozmìry
Modely: ABYG30LRTE / ABYG36LRTE / ABYG36LRTA / ABYG45LRTA / ABYG54LRTA
(jednotka: mm)
1660
Odvod kondenzátu
130
82 135
160
118
160
192
Pøipojení chladiva (plyn) pertlováním
30
150
Pøipojení chladiva (kapalina) pertlováním
88 165
65 137
160
150
115 100
240
200
160
33 95
300
700
1600
202
3
2 1 3
27
Štíhlý mezistopní typ
Model: ARYG12LLTB / ARYG14LLTB / ARYG18LLTB
Drátový
dálkový ovladaè
Vlastnosti
Tenký design
Flexibilní instalace
Tenký design umožòuje nainstalovat jednotku do úzkých stropních
prostor.
Montហve stropì
Montហv parapetu
Odvod kondenzátu
Výška
198 mm
Èerpadlo kondenzátu
Vestavìné
èerpadlo
kondenzátu
Volitelná dekoraèní lamela (pøíslušenství)
Jednoduchá plochá dekoraèní
lamela zajišuje komfortní
proudìní vzduchu a ladí
s luxusním interiérem.
Odèerpání kondenzátu
Max.
850 mm
Odvodní hadice je standardním pøíslušenstvím
Modely s širokým rozsahem
statických tlakù
Díky DC motoru ventilátoru je možné
zmìnit statický tlak v rozsahu od
0 do 90 Pa. Zmìnu je možné provést
dálkovým ovladaèem.
Dekoraèní lamela
Štíhlá mezistropní
jednotka
4 smìry proudìní
a kývavý rozptyl
vzduchu
Drátový dálkový
ovladaè
Bezdrátový dálkový ovladaè
Rozsah
statického tlaku
0 až 90 Pa
Volitelné pøíslušenství
Nasávání vzduchu
Smìr nasávání vzduchu lze zvolit podle zpùsobu instalace.
Drátový dálkový ovladaè:
UTY-RNNYM / UTY-RVNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè:
UTY-RSNYM
Infraèervená pøijímací sada:
UTY-LRHYM
Externí teplotní èidlo:
UTY-XSZX
Sada pro externí pøipojení:
UTD-ECS5A
Dekoraèní lamela:
UTD-GXSA-W (Pro ARYG12/14LLTB)
UTD-GXSB-W (Pro ARYG118LLTB)
Zespodu
28
Zezadu
Specifikace
Vnitøní jednotka
ARYG12LLTB
ARYG14LLTB
ARYG18LLTB
Venkovní jednotka
AOYG12LALL
AOYG14LALL
AOYG18LALL
230/1/50
3,5(0,9~4,4)
4,1(0,9~5,7)
1,05/1,11
3,33
3,69
3,5/4,2
5,90
4,00
A+
A+
4,8/5,1
207
1467
1,3
29/28/26/25
47
58
61
650/1780
0 až 90(25)
198x700x620
19(42)
578x790x300
40(88)
6,35/9,52
25/32
25(15)
15
-10~46
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
4,3(0,9~5,4)
5,0(0,9~6,5)
1,33/1,34
3,21
3,71
4,3/4,5
5,80
3,90
A+
A
6,1/6,1
259
1614
1,5
32/30/28/26
49
60
62
800/1910
0 až 90(25)
198x700x620
19(42)
578x790x300
40(88)
6,35/12,70
25/32
25(15)
15
-10~46
-15~24
R410A(1975)
230/1/50
5,2(0,9~5,9)
6,0(0,9~7,5)
1,62/1,66
3,21
3,61
5,2/5,2
6,20
4,10
A++
A+
7,2/7,4
293
1774
2,0
32/30/29/27
50
58
62
940/2000
0 až 90(25)
198x900x620
23(51)
578x790x300
40(88)
6,35/12,70
25/32
25(15)
15
-10~46
-15~24
R410A(1975)
Model è.
V/ ø /Hz
Napájení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
Pøíkon
EER
COP
1
Pdesign
SEER
SCOP
Energetická tøída
Provozní proud
Roèní spotøeba
energie
kW
kW
W /W
kW
W /W
A
kWh/a
I/h
Odvlhèení
Vnitøní H/M/L/Q
High
Venkovní
High
Vnitøní
Akustický výkon
(chlazení)
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
Rozsah statického tlaku (standardní)
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
Vnitøní
Rozmìry
VxŠxH
Venkovní
dB(A)
m3/h
Pa
mm
kg(lbs)
mm
kg(lbs)
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
mm
Ø odvodu kondenzátu (vnitøní/venkovní)
Max. délka potrubí
m
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
°CDB
rozsah
Topení
Chladivo (potenciál globálního oteplování)
1: Pdesign - Návrhové chladicí zatížení / Návrhové topné zatížení
Rozmìry
174
51
(jednotka: mm)
G
377
30
152
71
Modely: ARYG12LLTB / ARYG14LLTB / ARYG18LLTB
78
30
50
43
B
A
20
167
119
89
78
55
47
E
D
C
198
168
78
F
69
144
263
371
12
620
ARYG12 / 14LLTB
ARYG18LLTB
A
700
900
B
650
850
C
734
934
D
650
850
E
P100x6=600
P100x8=800
F
18xø5
22xø5
G
574
774
29
Støednìtlaký mezistropní typ
Model:
ARYG24LMLA / NOVÝ ARYG30LMLE /
ARYG36LMLA 3fázový / ARYG45LMLA 3fázový
NOVÝ
NOVÝ
ARYG36LMLE /
Drátový
dálkový ovladaè
(24)
NOVÝ
Pro ARYG24LMLA
ARYG45LMLA /
Pro ARYG30/36LMLE
Pro ARYG36/45LMLA
1fázový
(30/36/45)
Vlastnosti
Tenký a kompaktní design
V pøípadì jednotek se spodním sáním,
které umožòují instalaci v úzkých
prostorách (do 270 mm), dochází
k dalším úsporám místa díky øídící
jednotce umístìné uvnitø
konstrukce.
Dva smìry odvodu kondenzátu
1 200 mm
Øídící jednotka
je umístìna
uvnitø konstrukce
1 135 mm
270 mm
Snadno instalovatelný filtr
s dlouhou životností
(volitelná souèást)
Mezistropní jednotka
Dva smìry potrubí
pro odvod kondenzátu
Snadná údržba
Díky rozdìlení spodního panelu na dvì èásti je dosaženo konstrukèního zdokonalení.
Vnitøní opláštìní ventilátoru se také skládá ze dvou èástí. Údržba a demontហmotoru
a ventilátoru mùže být snadno provedena odejmutím zadního panelu a spodní èásti
opláštìní z hlavní konstrukce.
Provoz pøi nízkých
venkovních teplotách
Chlazení
50
Typ se zadním sáním
Pøedchozí model
46°C
40
Nový model
1. Øídící
jednotka
2. Opláštìní
ventilátoru
3. Ventilátor
4. Motor
Topení
30
24°C
20
10
0
Spodní panel: 2 èásti
Velký spodní
panel: 1 èást
Bìžný typ
Nastavení pomocí DIP pøepínaèe uvnitø øídícího
boxu.
-10°C (pouze typ 24)
-15°C
-15°C
Volitelné pøíslušenství
Snadná instalace
Hlavní nastavení lze provést
snadno pomocí dálkového
ovladaèe bìhem instalace.
-10
Hlavní nastavení
• Nastavení pøi vysokém stropu
• Automatický restart
• Nastavení teploty pøi režimech chlazení/topení
Nastavení pomocí drátového
dálkového ovladaèe
Drátový dálkový ovladaè:
UTY-RNNYM
UTY-RVNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè:
UTY-RSNYM
Pøíruba (kruhová):
UTD-RF204
Pøíruba (ètvercová):
UTD-SF045T
Filtr s dlouhou životností:
UTD-LF25NA
Externí teplotní èidlo:
UTY-XSZX
Sada pro externí pøipojení:
UTY-XWZXZ2
3
2
O
F
F
1
UTY-XWZXZ3
SW1
30
Sada pro externí pøipojení:
UTD-ECS5A
Èerpadlo kondenzátu:
UTZ-PX1NBA
Infraèervená pøijímací sada:
UTY-LRHY1
Specifikace
Model è.
Vnitøní jednotka
ARYG24LMLA
ARYG30LMLE
ARYG36LMLE
ARYG45LMLA
ARYG36LMLA
ARYG45LMLA
Venkovní jednotka
AOYG24LALA
AOYG30LETL
AOYG36LETL
AOYG45LETL
AOYG36LATT
AOYG45LATT
230/1/50
6,8(0,9~8,0)
8,0(0,9~9,1)
2,21/2,26
3,08
3,54
6,8/6,0
6,20
4,00
A++
A+
9,7/9,9
384
2098
2,5
31/29/27/25
52
60
67
1100/2470
30 až 150(35)
270x1135x700
38(84)
578x790x315
44(97)
6,35/15,88
35,7/38,1
30(15)
20
-10~46
-15~24
R410A (1975)
230/1/50
8,5(2,8~10,0)
10,0(2,7~11,2)
2,65/2,68
3,21
3,73
8,5/8,0
5,90
3,90
A+
A
11,6/11,7
504
2868
2,5
39/35/30/26
53
65
68
1900/3600
30 až 150(47)
270x1135x700
40(88)
830x900x330
61(135)
9,52/15,88
35,7/38,1
50(20)
30
-15~46
-15~24
R410A (1975)
230/1/50
9,4(2,8~11,2)
11,2(2,7~12,7)
2,96/3,10
3,18
3,61
9,4/8,7
5,70
3,80
A+
A
13,0/13,6
576
3202
3,0
39/35/30/26
54
65
69
1900/3800
30 až 150(47)
270x1135x700
40(88)
830x900x330
61(135)
9,52/15,88
35,7/38,1
50(20)
30
-15~46
-15~24
R410A (1975)
230/1/50
12,1(4,0~13,3)
13,3(4,2~15,5)
3,77/3,68
3,21
3,61
16,5/16,1
4,0
42/38/32/28
55
2100/6200
30 až 150(60)
270x1135x700
40(88)
1290×900×330
86(190)
9,52/15,88
35,7/38,1
50(20)
30
-15~46
-15~24
R410A (1975)
400/3/50
10,0(4,7~11,4)
11,2(5,0~14,0)
2,84/2,87
3,52
3,90
10,0/10,0
5,80
4,00
A+
A+
4,3/4,4
603
3497
3,0
38/36/31/26
51
65
67
1800/6200
30 až 150(47)
270x1135x700
40(88)
1290x900x330
104(229)
9,52/15,88
35,7/38,1
75(30)
30
-15~46
-15~24
R410A (1975)
400/3/50
12,5(5,0~14,0)
14,0(5,4~16,2)
3,89/3,88
3,21
3,61
5,8/5,8
4,5
42/38/32/28
54
2100/6750
30 až 150(60)
270x1135x700
40(88)
1290×900×330
104(229)
9,52/15,88
35,7/38,1
75(30)
30
-15~46
-15~24
R410A (1975)
V/ ø /Hz
Napájení
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
Pøíkon
EER
COP
1
Pdesign
SEER
SCOP
Energetická tøída
Provozní proud
Roèní spotøeba
energie
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
kW
kW
W /W
kW
W /W
A
kWh/a
I/h
Odvlhèení
Vnitøní H/M/L/Q
High
Venkovní
High
Vnitøní
Akustický výkon
(chlazení)
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
Rozsah statického tlaku (standardní)
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
dB(A)
m3/h
Pa
mm
kg(lbs)
mm
kg(lbs)
Vnitøní
Rozmìry
VxŠxH
Venkovní
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
mm
Ø odvodu kondenzátu (vnitøní/venkovní)
Max. délka potrubí
m
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
°CDB
rozsah
Topení
Chladivo (potenciál globálního oteplování)
1: Pdesign - Návrhové chladicí zatížení / Návrhové topné zatížení
1177
výfuk
264
264
240
270
32
138
264
(jednotka: mm)
114
66
32
ø200
(otvor)
1
168
Modely: ARYG24LMLA / ARYG30LMLE / ARYG36LMLE / ARYG36LMLA / ARYG45LMLA
240
281
Rozmìry
3
700
447
138
82
3
Pohled zepøedu
75
173
ø205 otvor
161
2
P.C.D. ø225
121
1015
1135
107
240
270
Pohled shora
Pøipojení chladiva (kapalina) pertlováním
Boèní pohled (pravý)
Boèní pohled (levý)
Pøipojení chladiva (plyn) pertlováním
Odvod kondenzátu
Pohled zezadu
31
Vysokotlaký mezistropní typ
Model: ARYG45LHTA / ARYG54LHTA /
ARYG45LHTA 3fázový / ARYG54LHTA
ARYG45/54LHTA
3fázový
/
NOVÝ
ARYG60LHTA
3fázový
Drátový
dálkový ovladaè
ARYG60LHTA
1fázový
Vlastnosti
Vysoká energetická úèinnost
Výraznì vyšší energetická úèinnost díky DC inverterové technologii
(typ 60).
Design je pøizpùsoben vysokému
statickému tlaku
Jednoduchá instalace
(kompaktní velikost a nízká hmotnost)
max.
max.
250 Pa
260 Pa
typ 45/54
typ 60
Zmenšením základní kostry a snížením hmotnosti materiálu se
podaøilo zajistit kompaktnost a lehkost jednotky.
425
typ 60
400
typ 45/54
500
1 050
490
1 250
Provoz pøi nízkých venkovních teplotách
Nízká hluènost
Vnitøní jednotka
Chlazení
Turbulentní proudìní vzduchu bylo omezeno oøíznutím rohù
pøedního panelu a opláštìní ventilátoru jednotky. Nízké hluènosti
se dosáhlo pøizpùsobením plastového opláštìní a plastového
ventilátoru.
Plastový
ventilátor
(ø225mm)
50
46°C
40
Topení
30
24°C
20
Tepelný
výmìník
10
0
Hladina hluku
43 dB(A)
-10
-15°C
-15°C
Pouzdro ventilátoru (plastové)
Venkovní jednotka
Je možné zvolit 2 stupnì tichého provozu (volitelné).
Jmenovitá hluènost
-2dB
Tichý
režim
32
Režim 1
Režim 2
-4dB
Volitelné pøíslušenství
Drátový dálkový ovladaè:
UTY-RNNYM / UTY-RVNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè:
UTY-RSNYM
Filtr s dlouhou životností:
UTD-LF60KA (pouze pro ARYC45/54LHTA)
Externí teplotní èidlo:
UTY-XSZX
Sada pro externí pøipojení:
UTY-XWZXZ2 / UTY-XWZXZ3
Sada pro externí pøipojení:
UTD-ECS5A
Specifikace
Model è.
Vnitøní jednotka
ARYG45LHTA
ARYG54LHTA
ARYG45LHTA
ARYG54LHTA
ARYG60LHTA
Venkovní jednotka
AOYG45LETL
AOYG54LETL
AOYG45LATT
AOYG54LATT
AOYG60LATT
230/1/50
12,5(4,5~14,0)
14,0(5,0~16,2)
4,30/3,80
2,91
3,68
18,9/16,7
1,5
47/43/40
55
3350/6750
100 až 250(100)
400x1050x500
46(101)
1290x900x330
88(194)
9,52/15,88
23,4/25,4
50(20)
30
-15~46
-15~24
R410A
230/1/50
13,4(5,0~14,5)
16,0(5,5~18,0)
4,77/4,69
2,81
3,41
20,9/20,5
2,5
47/43/40
55
3350/6750
100 až 250(100)
400x1050x500
46(101)
1290x900x330
88(194)
9,52/15,88
23,4/25,4
50(20)
30
-15~46
-15~24
R410A
400/3/50
12,5(5,0~14,0)
14,0(5,4~16,2)
4,06/3,67
3,08
3,81
6,1/5,5
1,5
47/43/40
54
3350/6750
100 až 250(100)
400x1050x500
46(101)
1290x900x330
104(229)
9,52/15,88
23,4/25,4
75(30)
30
-15~46
-15~24
R410A
400/3/50
14,0(5,4~16,0)
16,0(5,8~18,0)
4,65/4,37
3,01
3,66
6,9/6,5
2,5
47/43/40
55
3350/6900
100 až 250(100)
400x1050x500
46(101)
1290x900x330
104(229)
9,52/15,88
23,4/25,4
75(30)
30
-15~46
-15~24
R410A
400/3/50
15,0(6,2~17,5)
18,0(6,2~20,0)
4,98/4,92
3,19
3,50
6,9 /7,6
2,0
45/40/36
56
3550/6900
60 až 260(60)
425x1250x490
54(119)
1290x900x330
104(229)
9,52/15,88
23,4/25,4
75(30)
30
-15~46
-15~24
R410A
V/ ø /Hz
Napájení
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
Pøíkon
EER
COP
Provozní proud
Odvlhèení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Vnitøní H/M/L/Q
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
Rozsah statického tlaku (standardní)
kW
kW
W /W
A
I/h
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
Vnitøní
Rozmìry
VxŠxH
Venkovní
dB(A)
m3/h
Pa
mm
kg(lbs)
mm
kg(lbs)
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
mm
Ø odvodu kondenzátu (vnitøní/venkovní)
Max. délka potrubí
m
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
°CDB
rozsah
Topení
Chladivo
Rozmìry
Modely: ARYG45LHTA / ARYG54LHTA / ARYG60LHTA
(jednotka: mm)
Model: ARYG45LHTA / ARYG54LHTA
Model: ARYG60LHTA
88
324
1 080
1 000
862
14
371
356
208
108
Pohled zezadu
41
123
139
71
Pohled zezadu
400
1
500
585
1
2
2
3
295
851
1 050
Pohled shora
Boèní pohled
(levý)
4
85
Boèní pohled
(pravý)
Boèní pohled
(levý)
Pohled zepøedu
Pøipojení chladiva (kapalina) pertlováním
Pøipojení chladiva (plyn) pertlováním
Pohled shora
Boèní pohled
(pravý)
Pohled zepøedu
Odvod kondenzátu (bezpeènostní)
4 Odvod kondenzátu (hlavní)
33
Vysokotlaký mezistropní typ
Model:
NOVÝ
ARYC72LHTA
/ ARYC90LHTA
3fázový
ARYC72LHTA
3fázový
ARYC90LHTA
Drátový
dálkový ovladaè
Vlastnosti
Vysoká energetická úèinnost
Tichý chod venkovní jednotky
Vyšší efektivnost díky DC dvojitému rotaènímu kompresoru,
inverterové technologii a vìtšímu tepelnému výmìníku.
Režim nízké hluènosti venkovní jednotky dovoluje mít dvì
nastavení tichého režimu.
(EER)
(COP)
4
4
3,25
3
3
2
2
1
1
ARYC72
3,60
3,40
3,20
Režim útlumu
Tento režim umožòuje ve 4 krocích nastavitelné snížení výkonu
venkovní jednotky pomocí externího vstupu.
ARYC90
ARYC72
ARYC90
Snadný servis a údržba
Oddìlitelný panel venkovní jednotky umožòuje pøístup k jednotce
shora i z boku.
Motory ventilátoru vnitøní jednotky lze vyjmout samostatnì.
Výbìr z 5 statických tlakù
Díky zlepšení a designové flexibilitì je možné vybrat z nìkolika
rychlostí ventilace a režimù statického tlaku. Nízké hluènosti bylo
dosaženo díky plastové skøíni a plastového ventilátoru.
Venkovní jednotka
Vnitøní jednotka
300
Max. 250Pa
Externí statický tlak (Pa)
HSP mód 3
(250Pa)
200
motory
ventilátoru
HSP mód 2
(200Pa)
HSP mód 1
(150Pa)
100
Rating
Normální (72Pa)
0
3900
LSP mód
(50Pa)
4300
4700
Proud vzduchu (m3/h)
5100
Pøední panel
5500
(ARTC90L)
Zlepšení komfortnosti provozu
Lze si vybrat rùzné dálkové ovladaèe a èidla:
34
Volitelné pøíslušenství
Drátový dálkový ovladaè:
UTY-RNNYM / UTY-RVNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè:
UTY-RSNYM
Externí teplotní èidlo:
UTY-XSZX
Sada pro externí pøipojení:
UTY-XWZXZ2 / UTY-XWZXZ3
Sada pro externí pøipojení:
UTD-ECS5A
Specifikace
Model è.
Vnitøní jednotka
ARYC72LHTA
ARYC90LHTA
Venkovní jednotka
AOYA72LALT
AOYA90LALT
400/3/50
20,3(10,8~23,5)
22,6(12,0~26,5)
6,36/6,46
3,25
3,60
9,6 / 9,6
4,5
47/44/ 41
57
4300/9300
50 až 250(72)
450x1587x700
100(220)
1690x930x765
215(473)
12,70/25,40
75(20)
30
-5~46
-15~24
R410A
400/3/50
25,0(11,2~28,0)
28,0(12,5~31,5)
7,69/7,78
3,20
3,40
11,9 /12,5
6,0
49/46 / 43
59
4850/10700
50 až 250(72)
550x1587x700
110(242)
1690x930x765
215(473)
12,70/25,40
75(20)
30
-5~46
-15~24
R410A
V/ ø /Hz
Napájení
Jmenovitý výkon
(min.-max.)
Pøíkon
EER
COP
Provozní proud
Odvlhèení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
Chlazení
Topení
Chlazení/Topení
kW
kW
W /W
A
I/h
Vnitøní H/M/L/Q
High
Venkovní
Vzduch. výmìna (High) Vnitøní/Venkovní
Rozsah statického tlaku (standardní)
Hladina akust.
tlaku (chlazení)
Vnitøní
Rozmìry
VxŠxH
Venkovní
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
Max. délka potrubí
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
rozsah
Topení
Chladivo
Rozmìry
dB(A)
m3/h
Pa
mm
kg(lbs)
mm
kg(lbs)
mm
m
°CDB
Modely: ARYC72LHTA / ARYC90LHTA
Model: ARYC72LHTA
(jednotka: mm)
Model: ARYC90LHTA
Pohled zezadu
Pohled zezadu
Boèní pohled
(pravý)
výfuk
Pohled shora
Boèní pohled
(levý)
výfuk
Pohled shora
Pohled zepøedu
Pohled zepøedu
35
Øídí nìkolik vnitøních jednotek
pomocí jedné venkovní jednotky
Pokud chcete udržet komfortní prostøedí ve více místnostech
a vybudovat jednoduchý systém využívající jednu venkovní
jednotku, doporuèujeme použití Multi Splitu.
Vyberte si z velké øady klimatizací rùzných typù, které budou
vyhovovat vašim místnostem. Podle svého pøání je mùžete
rùznì mìnit. Vybudujete si systém, který je vám šitý na míru.
Multi
38 Øada typù Multi
40 Multi typ pro 2 & 3-4 místností
42 Multi typ pro 8 místností
46 Specifikace vnitøních jednotek
48 Simultánní Multi
Pro split a multi split:
50 Volitelné pøíslušenství
54 Popis vlastností
Øada typù Multi
Seznam jednotek
Výkonový rozsah
Kód modelu
14
Jmenovitý výkon chlazení (kW)
4
18
5
5,4
24
30
45
6,8
8
14
Multi pro 2 místnosti (až 2 jednotky)
AOYG14LAC2 AOYG18LAC2
Venkovní jednotka
Multi pro 3 místnosti (až 3 jednotky)
AOYG18LAT3 AOYG24LAT3
Venkovní jednotka
Multi pro 4 místnosti (až 4 jednotky)
AOYG30LAT4
Venkovní jednotka
Multi pro 8 místností (až 8 jednotek)
Distributor chladiva
Rozdìlovaè
Venkovní jednotka
1. Multi pro 2 místnosti: pøipojitelné jsou 2 vnitøní jednotky
AOYG14LAC2: celkový výkon pøipojených vnitøních jednotek musí být mezi 4,0 kW a 6,2 kW.
AOYG18LAC2: celkový výkon pøipojených vnitøních jednotek musí být mezi 4,0 kW a 7,0 kW.
2. Multi pro 3 místnosti: pøipojitelné jsou 2 až 3 vnitøní jednotky.
AOYG18LAT3: celkový výkon pøipojených vnitøních jednotek musí být mezi 4,0 kW a 8,5 kW.
AOYG24LAT3: celkový výkon pøipojených vnitøních jednotek musí být mezi 4,0 kW a 10,5 kW.
3. Multi pro 4 místnosti: pøipojitelné jsou 3 až 4 vnitøní jednotky
AOYG30LAT4: celkový výkon pøipojených vnitøních jednotek musí být mezi 7,9 kW a 14,4 kW.
4. Multi pro 8 místností: pøipojitelné jsou 2 až 8 jednotek.
AOYG45LBT8: celkový výkon pøipojených vnitøních jednotek musí být mezi 11,2 kW a 18,2 kW.
38
AOYG45LBT8
NOVÝ
Pøipojitelnost vnitøních jednotek
Typ
2 místnosti
Model
3 místnosti
AOYG14LAC2 AOYG18LAC2 AOYG18LAT3 AOYG24LAT3
4 místnosti
8 místností
AOYG30LAT4
AOYG45LAT8
(distributor
chladiva)
Venkovní
jednotka
Výkon
(kW)
Vnitøní jednotka
ASYG07/09/12LJ
ASYG07/09/12/14LM
ASYG07/09/12/14LU
ASYG18/24LF
AGYG09/12/14LV
NOVÝ
Chlazení
4.0
5.0
5.4
6.8
8.0
14.0
Topení
4.4
5.6
6.8
8.0
9.6
16.0
BTU
kW tøída
7 000
2.0
9 000
2.5
12 000
3.5
7 000
2.0
9 000
2.5
12 000
3.5
14 000
4.0
18 000
5.0
24 000
7.0
9 000
2.5
12 000
3.5
14 000
4.0
7 000
2.0
9 000
2.5
12 000
3.5
14 000
4.0
18 000
5.0
14 000
4.0
18 000
5.0
7 000
2.0
9 000
2.5
12 000
3.5
14 000
4.0
18 000
5.0
AUYG07/09/12/14/18LV
ABYG14/18LV
ARYG07/09/12/14/18LL
Vlastnosti vnitøních jednotek
POWERFUL
ASYG07/09/12LJ
ASYG07/09/12/14LM
ASYG07/09/12/14LU
ASYG18/24LF
AGYG09/12/14LV
AUYG07/09/12/14/18LV
ABYG14/18LV
ARYG07/09/12/14/18LL
: Volitelná funkce
39
Multi typ pro 2 & 3-4 místností
2 místnosti: AOYG14LAC2 / AOYG18LAC2
3 místnosti: AOYG18LAT3 / AOYG24LAT3
4 místnosti: AOYG30LAT4
2 místnosti
3 místnosti
4 místnosti
Vlastnosti
Úspora instalaèního prostoru
K jedné venkovní jednotce lze pøipojit i více vnitøních jednotek
s možností dlouhého propojovací potrubí. Na rozdíl
od jednoduchého typu venkovní jednotku lze nainstalovat
na rùzná místa tak, že se ušetøí hodnì instalaèního místa.
Velký sortiment vnitøních jednotek
rùzných modelù
8 typù, 28 modelù pøedstavuje øadu s rozsahem výkonu od 2kW do
7kW. Lze uspokojit mnoho rùzných potøeb na klimatizování,
od privátních domù nebo hotelù až po velké obchody.
Pøíklady:
Instalace jednoduchého typu
3 venkovní jednotky
Instalace typu Multi
1 venkovní jednotka
Flexibilní instalace
Instalace lze provést s max. délkou potrubí 70 m (AOYG30LAT4) a s maximálním výškovým rozdílem 15 m. Typ Multi lze instalovat do rozlehlých
rezidencí nebo vícepodlažních domù.
Max. délka potrubí (každá jednotka):
20 m (AOYG14LAC2 / 18LAC2)
25 m (AOYG18LAT3 / 24LAT3 /
AOYG30LAT4)
40
Max. výška:
15 m (AOYG14LAC2 / 18LAC2 /
18LAT3 / 24LAT3 / 30LAT4)
Celková délka potrubí:
30 m (AOYG14LAC2 / 18LAC2)
50 m (AOYG18LAT3 / 24LAT3)
70 m (AOYG30LAT4)
SPECIFIKACE (2 MÍSTNOSTI, 3 MÍSTNOSTI, 4 MÍSTNOSTI)
Model è.
Venkovní jednotka
Napájení
V/ø/Hz
Hladina akustického
tlaku (High)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Akustický výkon
(High)
Chlazení
Topení
Jmenovitý výkon
(min-max)
EER
COP
kW
W/W
dB(A)
Pøipojovací potrubí
Èisté rozmìry V x Š x H
Hmotnost
mm
kg
Malé (kapalina)
ø potrubí
chladiva
AOYG18LAC2
AOYG18LAT3
AOYG24LAT3
AOYG30LAT4
230/1/50
4,0(1,4~4,4)
4,4(1,1~5,4)
3,67
4,27
47
49
61
63
540x790x290
37(82)
230/1/50
5,0(1,7~5,6)
5,6(1,8~6,1)
3,21
3,97
50
51
63
64
540x790x290
38(84)
230/1/50
5,4(1,8~6,8)
6,8(2,0~8,0)
4,00
4,20
46
47
65
67
700x900x330
55(121)
230/1/50
6,8(1,8~8,5)
8,0(2,0~8,8)
3,51
4,00
48
49
68
70
700x900x330
55(121)
ø6,35x2
ø6,35x2
ø6,35x3
ø6,35x3
230/1/50
8,0(3,5~10,1)
9,6(3,7~12,0)
3,60
4,00
50
51
68
70
830x900x330
68(150)
ø6,35x4
(*ø6,35x3, ø9,52)
ø9,52x2
ø9,52x2
*(ø9,52, ø12.7)
ø9,52x2, ø12,7
*(ø9,52x3)
ø9,52x2, ø12,7
*(ø9,52x3)
ø9,52x2, ø12,7x2
*(ø9,52x3, ø12,7)
*(ø 9,52x2, ø 12,7, ø 15,88)
mm
Velké (plyn)
Max. délka
Max.
výškový
rozdíl
AOYG14LAC2
30 / 20
30 / 20
50 / 25
50 / 25
70 / 25
m
15
15
15
15
15
°CDB
10
10~46
-15~24
R410A
10
10~46
-15~24
R410A
10
-10~46
-15~24
R410A
10
-10~46
-15~24
R410A
10
0~46
-10~24
R410A
Celkem/každé
Mezi venkovní jednotkou
a dalšími vnitøními jednotkami
Mezi vnitøními jednotkami
Teplotní provozní
rozsah
Chladivo
Chlazení
Topení
* Pomocí adaptéru
Rozmìry
(jednotka: mm)
Pohled shora
20
790
72
10
288
19
541
Models : AOYG14LAC2 / AOYG18LAC2
540
20
352
318
9
114
57
Proud vzduchu
87
Pohled zepøedu
Pohled zboku
Pohled zdola
Models : AOYG18LAT3 / AOYG24LAT3
900
40
31
330
12
700
Pohled shora
9
228
57
370
114
21
650
400
Pohled zepøedu
12
94
Pohled zboku
Pohled zdola
41
Models : AOYG30LAT4
Pohled shora
31
330
12
5
12
94
9
21
57
370
114
114 x 3 =342
(493)
650
Pohled zdola
40
830
900
400
Pohled zepøedu
Pohled zboku
41
41
Multi typ pro 8 místností
NOVÝ
8 místností: AOYG45LBT8
Vlastnosti
Vysoká úèinnost a kompaktní design
Kompaktní venkovní jednotka
Multi split model tøídy 14 kW
Nový model
Inovovaná technologie
Výškový rozdíl
29 %
Velký ventilátor s vysokou úèinností
Instalace nového ventilátoru s vysokou úèinností.
914 mm
DC motor ventilátoru
Efektivního provozu a vysoké úèinnosti je dosaženo
použitím malého DC motoru ventilátoru.
1290 mm
Tepelný výmìník
Zmenšené kompaktní velikosti a energetické úspory je
dosaženo sjednocením vysoké hustoty potrubí
a 3-okruhového tepelného výmìníku.
DC dvojitý rotaèní kompresor s vysokou úèinností
Velký výkon, nízká hluènost, použití velkokapacitního
DC dvojitého rotaèního kompresoru.
Velká sezónní úèinnost
Aktuální provoz je vedený na základì mìnících se venkovních teplot
v závislosti na poèasí a roèním období, navíc, zvláštì u multi systémù
ne všechny místnosti jsou chlazeny nebo vytápìny po celou dobu.
Takže více než 90 % aktuálního provozního èasu klimatizace pracují
na èásteèný výkon namísto jmenovitého výkonu.
Po zvážení této skuteènosti jsme se zamìøili na provoz, který šetøí
energie a vychází z aktuálního využívání klimatizace.
Úèinnost pøi èásteèném vytížení se dramaticky navýšila díky našemu
novì vyvinutému ALL DC a inverterovému systému.
Více komfortu
Rychlé dosažení komfortu díky
optimalizovanému ovládání chladiva
V každé místnosti je dosaženo nastavené hodnoty velmi rychle
a komfortnì díky optimalizovanému ovládání chladiva.
Zahájení celého provozu
rozsah provozní frekvence
EER
4,75
(50% vytížení)
EER
5
Ovládání chladiva pomocí distributorù
4,75
3
1
0
Dosažená nastavená
hodnota
25
50
75
èásteèné vytížení (%)
42
100
%
Zvýšený
výkon
Snížený
výkon
Dosažená nastavená
hodnota
Zvýšený
výkon
Snížený
výkon
Centrální dálkový ovladaè
Volitelný
Centrální dálkový ovladaè vyvinutý pro aplikace v obytných rezidencích.
Všechny vnitøní jednotky mohou být skupinovì ovládány pomocí jednoduchých povelù. Plánované øízení a další funkce lze
využívat k dosažení ještì vyšší energetické úspory.
Centrální a individuální ovládání
Skupinové ovládání až 8 vnitøních jednotek. Nastavení teploty, proudìní vzduchu a nepovolení
dálkového ovladaèe lze u všech vnitøních jednotek nastavit skupinovì.
Vícejazyèná podpora
Koresponduje s 9-ti rùznými jazykovými mutacemi (angliètina, nìmèina, francouzština, španìlština,
ruština, portugalština, italština, øeètina a tureètina).
Uživatelsky pøíjemný provoz
Velká obrazovka s LED podsvícením a velký pøehledný ovládací panel.
UTY-DMMYM
Systémová konfigurace
Venkovní jednotka
Ovládání
Ovládání max.
1 multi systému
Distributor chladiva
8
vnitø. jedn.
napájecí a komunikaèní
vedení
Vnitøní
jednotka
komunikaèní vedení
kabel dálkového ovladaèe
Není vyžadováno nastavení adresy*
Pøi zapojení vnitøních jednotek k distributoru chladiva se adresy jednotlivých vnitøních jednotek nastaví automaticky.
*Poznámka: Køížení zapojení v chladivovém systému není možné. Skupinové nastavení ovladaèù není možné.
Režim temperování na 10°C
Týdenní èasovaè
Pøi odchodu z místnosti se spustí minimální topný režim
a pokojová teplota se udržuje na 10°C.
Bìhem dne lze 4x nastavit ON/OFF. Dva týdenní programy
lze nastavit tak, aby odpovídaly chladicí a topné sezónì.
Pondìlí~Pátek
Teplota 10°C
ON
Tlaèítko
Sobota~Nedìle
Letní
program
20°C
Provoz vnitøní
jednotky
START
Chlazení Chlazení Chlazení
Èas
7
10°C
Zimní
program
12
17
Chlazení Chlazení Chlazení
23
8
23
7
1
18
22
Topení
Topení
Èas
7
Topení
1213
Topení
Topení
1
Topení
18
23
Ekonomický provoz
Teplota
Ekonomický provoz šetøí energii, protože nastavená teplota
vnitøní jednotky se posouvá o 1°C a maximální el. hodnota
venkovní jednotky je potlaèena.
Tichý provoz
Uživatel si mùže vybrat ze 4 úrovní hluènosti v závislosti na
instalaci. Èas provozu lze nastavit pomocí èasovaèe.
Ekonomický provoz
Prioritní nastavení tichého provozu
Nastavení posuvu
teploty
Faktor
zatížení
klimatizace
Nastavená teplota
Zatížení
Normální provoz
Èas
Výkon
100%
dolù
Nepovolená nastavení
0
Dálkové ovládání všech vnitøních jednotek má funkci
lock (zámek), aby se pøedešlo neoprávnìnému nastavování
provozù v rùzných místnostech. Centrální dálkový ovladaè
má taky klíèovou funkci lock (zámek), aby se zabránilo dìtem
si s ním hrát atd.
Provozní
58dB
hluk
0
èas
Režim priority tichého provozu
43
Multi typ pro 8 místností
Vlastnosti
Flexibilní design & snadná instalace
Velkokapacitní zapojení
Dlouhé potrubí
Až 8 vnitøních jednotek lze zapojit k jedné venkovní jednotce.
Pøipojitelná kapacita vnitøních jednotek èiní maximálnì 130%.
Vyhovuje jakémukoliv rozvržení místnosti.
Instalace i do výškových obytných
domù nebo komerèních budov
Celková délka potrubí
Vnitøní jednotka
Skuteèná délka potrubí
max. 70 m
Rozdìlovaè
Distributor chladiva
max. 115 m
Výškový rozdíl mezi venkovní
a vnitøní jednotkou
max. 30 m
Distributor chladiva
Venkovní jednotka
Rozdìlovaè
Pøipojitelná kapacita vnitøních
jednotek až
130 %
Až
8 pøipojitelných
vnitøních jednotek
Délka potrubí mezi vnitøní
jednotkou a distributory chladiva
Výškový rozdíl mezi
vnitøními jednotkami
max. 15 m.
max. 15 m
Šroubové spoje potrubí a jednoduchá instalace minimalizují chyby v zapojení.
Automatická funkce kontroly chybného zapojení
Kontrola pøedem detekuje chyby v zapojení.
Jednoduchá montហpomocí
šroubových spojù
Zdroj
Venkovní jednotka
Distributor chladiva
Potrubí
Jednoduché el. zapojení bez køížení spojù
El. a pøenosové vedení
Pøenosové vedení
El. zapojení je stejné jako u jednoduchého splitu nebo u typu multi.
Napájení
Distributor chladiva lze nainstalovat flexibilnì
Povolené smìry montáže distributoru chladiva:
Zavìšení
ke stropu
Nezavìšujte ke
stropu, pokud se
jedná o vertikální
instalaci.
44
Horizontální
zavìšení na
stìnu
Vertikální
zavìšení
na stìnu
Distributor
nainstalujte tak,
že horní èást
smìøuje dopøedu.
Distributor
nainstalujte tak,
aby ovládací box
smìøoval nahoru.
Specifikace
Model è.
AOYG45LBT8
8
Max. poèet pøipojitelných vnitøních jednotek
Výkon zapojitelných vnitø. j.
kW
11,2 - 18,2
V/ø/Hz
230/1/50
Chlazení
Napájení
Chlazení
Jmenovitý výkon
Chlazení
Pøíkon
16,0
5,20
kW
Topení
Rozsah prùtoku vzduchu
14,0
kW
Topení
5,07
Chlazení
4 650
m3/h
Topení
Hladina akustického tlaku
4 800
Chlazení
56
dB(A)
Topení
58
Typ výmìníku
lamelový
Èisté rozmìry VxŠxH
914 x970x370
mm
Hmotnost
kg(lbs)
98 (217)
mm
9,52/15,8
ø pøipojovacího potrubí (malý/velký)
Max. délka potrubí
115 (celkem)
m
30
Max. výškový rozdíl (venkovní j.~ vnitøní j.)
Chlazení
Teplotní provozní
rozsah
-5 až 46
°CBD
Topení
-15 až 24
R410A
Chladivo
Model è.
UTP-PY03A
UTP-PY02A
Poèet pøipojitelných vnitøních jednotek
1 až 3 jednotky
1 až 2 jednotky
Napájení
1ø 230V ~50Hz
1ø 230V ~50Hz
198-264V
198-264V
Rozsah napájecího napìtí
10
10
0,05
0,05
mm
195x433x370
195x433x370
kg
9
9
Hlavní: 9,52x1, Vìtev: 6,35x3
Hlavní: 9,52x1, Vìtev: 6,35x2
Hlavní: 15,88x1, Vìtev:12,7x3
Hlavní: 15,88x1, Vìtev: 12,7x2
Flare
Flare
Spotøeba el. energie
Provozní proud
Rozmìry VxŠxH
Hmotnost
Pøipojovací potrubí
Velikost
Kapalina
mm
Plyn
Metoda spojení
Pozn.: Vlastnosti vychází z následujících podmínek: Napájení: 230V
Rozmìry
(jednotka: mm)
Venkovní jednotka
AOYG45LBT8
24
24
401
440
650
370
166
24
370
12
21
914
970
85 68
85 68
195
70
110
433
469
95
75
75
469
432
372
24
75
95
372
433
469
176
216
70
110
148 25
24
256
57 95 95
469
432
154
75
148 25
176
216
256
174
134
Distributor chladiva
UTP-PY02A
(2 vìtve)
154
152 95
214
174
134
Distributor chladiva
UTP-PY03A
(3 vìtve)
195
45
Specifikace vnitøních jednotek
Specifikace
Kompaktní nástìnný typ
Model è.
Vnitøní jednotka
kW
V/ø/Hz
Tøída
Napájení
Hladina akustického tlaku
Chlazení
Akustický
výkon
Chlazení
Prùtok
vzduchu
Chlazení
Topení
Topení
Topení
H/M/L/Q dB(A)
H
dB(A)
H/M/L/Q
m3/h
mm
Èisté rozmìry V x Š x H
kg(lbs)
Hmotnost
kapalina/plyn
mm
Prùmìr potrubí
ASYG07LUCA
ASYG09LUCA
ASYG12LUCA
ASYG14LUCA
2,0
230/1/50
35/30/28/21
35/30/28/21
53
53
570/520/470/330
570/520/470/330
282x870x185
9,5(21)
ø6,35/ø9,52
2,5
230/1/50
36/32/28/21
36/32/28/21
54
54
600/550/470/330
600/550/470/330
282x870x185
9,5(21)
ø6,35/ø9,52
3,5
230/1/50
37/34/31/21
37/34/31/21
55
55
660/600/530/330
660/600/530/330
282x870x185
9,5(21)
ø6,35/ø9,52
4,0
230/1/50
41/36/33/25
41/36/34/27
59
59
710/640/570/390
710/640/590/430
282x870x185
9,5(21)
ø6,35/ø12,7
Nástìnný typ
Model è.
Vnitøní jednotka
kW
V/ø/Hz
Tøída
Napájení
Hladina akustického tlaku
Chlazení
Akustický
výkon
Chlazení
Prùtok
vzduchu
Chlazení
Topení
Topení
Topení
H/M/L/Q dB(A)
H
dB(A)
H/M/L/Q
m3/h
mm
Èisté rozmìry V x Š x H
kg(lbs)
Hmotnost
kapalina/plyn
mm
Prùmìr potrubí
ASYG07LMCA*1
ASYG09LMCA
ASYG12LMCA
ASYG14LMCA*1
ASYG18LFCA
ASYG24LFCC
2,0
230/1/50
36/32/29/21
36/32/29/22
51
51
560/500/430/310
560/500/430/330
268x840x203
8,5(19)
ø6,35/ø9,52
2,5
230/1/50
37/33/29/21
37/33/29/22
52
52
600/520/430/310
600/520/430/330
268x840x203
8,5(19)
ø6,35/ø9,52
3,5
230/1/50
40/36/30/21
40/36/31/22
54
55
660/560/450/310
660/560/470/330
268x840x203
8,5(19)
ø6,35/ø9,52
4,0
230/1/50
42/38/33/25
42/38/35/27
56
57
730/600/530/360
730/620/570/380
268x840x203
8,5(19)
ø6,35/ø12,7
5,0
230/1/50
43/37/33/26
42/37/33/25
58
58
900/740/620/550
900/740/620/550
320x998x238
14(30,8)
ø6,35/ø12,7
7,0
230/1/50
49/42/37/33
48/42/37/33
64
64
1120/900/740/620
1100/900/740/620
320×998×238
14(30,8)
ø6,35/ø15,88
ASYG07LJCA
ASYG09LJCA
ASYG12LJCA
AGYG09LVCA
AGYG12LVCA
AGYG14LVCA
2,0
230/1/50
36/32/29/21
36/32/29/22
51
51
560/500/430/310
560/500/430/330
280x790x203
8(17,6)
ø6,35/ø9,52
2,5
230/1/50
37/33/29/21
37/33/29/22
52
52
600/520/430/310
600/520/430/330
280x790x203
8(17,6)
ø6,35/ø9,52
3,5
230/1/50
40/36/30/21
40/36/31/22
54
54
660/560/450/310
660/560/470/330
280x790x203
8(17,6)
ø6,35/ø9,52
2,5
230/1/50
39/34/28/22
39/35/30/22
52
52
530/440/360/270
530/460/380/270
600x740x200
14(30,7)
ø6,35/ø9,52
3,5
230/1/50
42/36/30/22
42/38/32/22
55
55
600/490/380/270
600/510/410/270
600x740x200
14(30,7)
ø6,35/ø9,52
4,0
230/1/50
44/38/31/22
44/39/33/22
56
56
650/520/400/270
650/540/430/270
600x740x200
14(30,7)
ø6,35/ø12,7
*1: Specifikace pro ASYG07/14LMCA jsou zatím provizorní
Nástìnný a parapetní typ
Model è.
Vnitøní jednotka
kW
V/ø/Hz
Tøída
Napájení
Hladina akustického tlaku
Chlazení
Akustický
výkon
Chlazení
Prùtok
vzduchu
Chlazení
Topení
Topení
Topení
H/M/L/Q dB(A)
H
dB(A)
H/M/L/Q
m3/h
mm
Èisté rozmìry V x Š x H
kg(lbs)
Hmotnost
kapalina/plyn
mm
Prùmìr potrubí
46
Podstropnì-parapetní typ
Model è.
Vnitøní jednotka
kW
V/ø/Hz
Tøída
Napájení
Hladina akustického tlaku
Chlazení
H/M/L/Q dB(A)
Topení
Akustický
výkon
Chlazení
Prùtok
vzduchu
Chlazení
Topení
Topení
H
dB(A)
H/M/L/Q
m3/h
mm
Èisté rozmìry V x Š x H
kg(lbs)
Hmotnost
kapalina/plyn
mm
Prùmìr potrubí
ABYG14LVTA
ABYG18LVTB
4,0
230/1/50
36/34/33/29(podstropní typ)
39/37/36/32(parapetní typ)
36/34/33/29(podstropní typ)
39/37/36/32(parapetní typ)
51
51
640/590/540/480
640/590/540/480
199x990x655
27(60)
ø6,35/ø12,7
5,0
230/1/50
41/38/34/32(podstropní typ)
44/41/37/35(parapetní typ)
41/38/34/32(podstropní typ)
44/41/37/35(parapetní typ)
55
55
780/700/560/500
780/700/560/500
199x990x655
27(60)
ø6,35/ø12,7
Kompaktní kazetový typ
Model è.
Vnitøní jednotka
kW
V/ø/Hz
Tøída
Napájení
Hladina akustického tlaku
Chlazení
Akustický
výkon
Chlazení
Prùtok
vzduchu
Chlazení
Topení
Topení
Topení
H/M/L/Q dB(A)
H
dB(A)
H/M/L/Q
m3/h
mm
Èisté rozmìry V x Š x H
kg(lbs)
Hmotnost
Panel
kapalina/plyn
mm
Prùmìr potrubí
AUYG07LVLA
AUYG09LVLA
AUYG12LVLB
AUYG14LVLB
AUYG18LVLB
2,0
230/1/50
33/31/29/27
34/32/29/27
46
47
540/490/440/390
540/490/440/390
245x570x570
15(33,1)
2,5
230/1/50
33/31/29/27
34/32/29/27
46
47
540/490/440/390
540/490/440/390
245x570x570
15(33,1)
4,0
230/1/50
40/35/32/29
40/37/34/29
52
52
680/580/490/410
700/620/550/430
245x570x570
15(33,1)
5,0
230/1/50
42/37/33/29
44/40/37/30
54
56
750/610/520/410
800/710/600/450
245x570x570
15(33,1)
ø6,35/ø9,52
ø6,35/ø9,52
3,5
230/1/50
37/33/31/28
37/33/31/28
49
49
610/530/470/410
610/530/470/410
245x570x570
15(33,1)
UTG-UFYD-W
ø6,35/ø9,52
ø6,35/ø12,7
ø6,35/ø12,7
ARYG07LLTA
ARYG09LLTA
ARYG12LLTB
ARYG14LLTB
ARYG18LLTB
2,0
230/1/50
28/26/25/24
28/26/25/24
57
57
550/490/470/440
550/490/470/440
198x700x620
17(37,5)
ø6,35/ø9,52
2,5
230/1/50
28/27/26/25
28/26/25/24
57
57
600/550/500/450
600/550/500/450
198x700x620
19(41,8)
ø6,35/ø9,52
3,5
230/1/50
29/28/27/26
29/28/27/24
58
58
650/600/550/480
650/600/550/480
198x700x620
19(41,8)
ø6,35/ø9,52
0 až 90
Standardní
4,0
230/1/50
32/30/28/26
33/30/28/25
60
61
800/700/600/480
800/700/600/480
198x700x620
19(41,8)
ø6,35/ø12,7
5,0
230/1/50
32/31/30/29
33/32/31/29
58
59
940/880/820/750
940/880/820/750
198x900x620
23(50,6)
ø6,35/ø12,7
Štíhlý mezistropní typ
Model è.
Vnitøní jednotka
kW
V/ø/Hz
Tøída
Napájení
Hladina akustického tlaku
Chlazení
Akustický
výkon
Chlazení
Prùtok
vzduchu
Chlazení
Topení
Topení
Topení
H/M/L/Q dB(A)
H
dB(A)
H/M/L/Q
m3/h
mm
Èisté rozmìry V x Š x H
kg(lbs)
Hmotnost
kapalina/plyn
mm
Prùmìr potrubí
Externí statický tlak
Èerpadlo kondenzátu
47
Simultánní typ dvojitý/trojitý
Model : AOYG36LATT [3fázový]
AOYG45LATT [3fázový]
AOYG54LATT [3fázový]
Vlastnosti
Rùzné instalaèní variace od kanceláøských po komerèní prostory pøi stejném multi zapojení
až 3 jednotek
Rozvržení rozdìlení vnitøních jednotek je podle tvaru a poètu lidí a svìtelných podmínek místnosti dokonce i na rozlehlých podlažích a atypických
podlažích. Lze realizovat ideální komfortní proudìní vzduchu.
Instalace podle tvaru
místnosti
Instalace podle
svìtelných podmínek
Instalace podle tvaru místnosti
a svìtelných podmínek
Simultánní provoz - seznam kombinací
Trojitý
Dvojitý
18x2
24x2
22x2
18x3
AUYG18LV×2
AUYG22LV×2
AUYG24LV×2
AUYG18LV×3
ARYG18LL×2
ARYG22LM×2
ARYG24LM×2
ARYG18LL×3
ABYG18LV×2
ABYG22LV×2
ABYG24LV×2
ABYG18LV×3
AOYG36LATT
AOYG45LATT
AOYG54LATT
Kazetový
Mezistropní
Podstropní
Venkovní
jednotka
Jiné kombinace než uvedené nejsou možné
48
Vlastnosti
Simultánní ovládání
Až 16 vnitøních jednotek je simultánnì øízeno dálkovým ovladaèem po drátì.
SU MO TU WE TH FR SA
Kabel dálkového
ovladaèe
7
3 6 9 12 15 18 21
Sbìrnice
Vnitøní
jednotka 1
Vnitøní jednotka 0
(øídící)
Drátový dálkový
ovladaè
Vnitøní
jednotka 3
Vnitøní
jednotka 14
Vnitøní
jednotka 15
Potrubí s chladivem
Pøenosový kabel
Adresaci proveïte pomocí posuvného pøepínaèe
na desce vnitøní jednotky
Specifikace
Model è.
Vnitøní jednotka
V/ Ø/Hz
Napájení
3
Vzduch. výmìna (High) Chlazení H/M/L/Q m /h
mm
Rozmìry V x Š x H
kg(lbs)
Hmotnost
Dekoraèní kryt
Vnitøní jednotka
Model è.
Venkovní jednotka
Chlazení
Topení
Jmenovitý výkon
kW
V/ Ø/Hz
Chlazení
kW
Topení (@-10°C)
SEER
Chlazení
W/W
Topení
SCOP
Chlazení
Roèní spotøeba
kWh/a
energie
Topení
Chlazení
Energetická tøída
Topení
Chlazení
Hladina akust. tlaku (high)
dB(A)
Topení
Akustický výkon (high)
mm
Rozmìry V x Š x H
Napájení
*1
Pdesign
kg(lbs)
Hmotnost
Ø pøipojovacího potrubí (malé/velké)
Max. délka potrubí (bez náplnì)
Max. výškový rozdíl
Chlazení
Teplotní provozní
rozsah
Topení
Chladivo
Separaèní trubka
Mezistropní typ
ARYG22LMLA
ARYG24LMLA
230/1/50
1100/910/750/580
270 x 1135 x 700
38 (84)
ARYG18LLTB
230/1/50
940/880/820/750
198 x 900 x 620
23 (51)
V/ Ø/Hz
Napájení
3
Vzduch. výmìna (High) Chlazení H/M/L/Q m /h
mm
Rozmìry V x Š x H
kg(lbs)
Hmotnost
Model è.
Kompaktní kazetový typ
AUYG22LVLA
230/1/50
930/830/600/450
245x570x570
16 (35)
UTG-UFYD-W
AUYG18LVLB
230/1/50
680/580/490/410
245x570x570
15 (33)
UTG-UFYD-W
mm
m
°CDB
Podstropnì-parapetní univerzální typ
ABYG18LVTB
ABYG22LVTA
ABYG24LVTA
230/1/50
230/1/50
780/700/560/500
980/820/680/540
199 x 990 x 655
199 x 990 x 655
27 (60)
27 (60)
AOYG36LATT
AOYG45LATT
AOYG54LATT
10,0
11,2
400/3/50
10,0
10,0
6,00
4,00
583
3499
A+
A+
51
67
1290x900x330
104(229)
9,52/15,88
75(30)
30
-15~46
-15~24
R410A
UTP-SX236A(dvojitá)
12,5
14,5
400/3/50
54
1290x900x330
104(229)
9,52/15,88
75(30)
30
-15~46
-15~24
R410A
UTP-SX254A(dvojitá)
14,0
16,0
400/3/50
55
1290x900x330
104(229)
9,52/15,88
75(30)
30
-15~46
-15~24
R410A
UTP-SX254A(dvojitá)/UTP-SX354A(trojitá)
*1: Pdesign - Návrhové chladicí zatížení / Návrhové topné zatížení (pøi -10°C)
* Vnitøní jednotky jiného typu nebo výkonu nelze pøipojit
Modely: AOYG36LATT / AOYG45LATT / AOYG54LATT
900
31
(jednotka: mm)
12
Pohled zespodu
Svorkovnice
3cestný ventil
(kapalina)
51.5
440
55
16
Prùchod pro kabel
a potrubí
14
167
95
21
67
Ø28 (prùchod pro kabel)
Ø28 (prùchod pro kabel)
Prùchod pro potrubí
Pohled zezadu
ro
Pohled z boku
54
50
156
112
120
50
540 (kapal. ventil)
543 (plyn. ventil)
Ø2
8
pr (p
o rù
ka ch
be od
l)
25
95
87
131
21
9
50
21
Prùchod pro potrubí
dp
cho
Ø2
8
pr (pr
o k ùc
ab hod
el)
21
Detail A
prù
8(
Ø2
Pohled zepøedu
89
625
d
ho
ùc l)
pr be
8 ( ka
Ø2 pro
1290
3cestný ventil
(plyn)
Prùchod pro potrubí
A
400
302
265
188
330
46
Rozmìry
AUYG24LVLA
230/1/50
930/830/600/450
245x570x570
16 (35)
UTG-UFYD-W
el)
b
ka
49
Volitelné pøíslušenství
Pøehled volitelných èástí
Nástìnný
Typ
Mezistropní
Velký
Kompaktní
Ovladaèe
ASYG
09/12
LTCA
ASYG
07/09/
12/14
LUCA
ASYG
07/09/
12/14
LMCA
ASYG
09/12
LLCA
ASYG
ASYG
07/09/12 18LFCA/
LJCA
24LFCC
Støednìtlaký
Štíhlý
ASYG30
LFCA
ARYG
07/09
LLTA/
12/14
LLTB
ARYG18 ARYG22/
LLTB
24/36/45
LMLA30/
36LMLE
Kazetový
Vysokotlaký
ARYG
45/54
LHTA
Kompaktní
ARYG60 ARYC72 AUYG
LHTA
LHTA
07/09
ARYC90
LVLA
LHTA 12/14/18
LVLB
AUYG
22/24
LVLA
Parapetní
Velký
ABYG
AUYG
AGYG
30/36
09/12/14 14LVTA
ABYG
LRLE
LVCA
18LVTB
36/45/54
LRLA
UTY-RVNYM
UTY-RVNYM
UTY-RVNYM
UTYRVNYM
UTY-RVNYM
UTYRVNYM
Drátový
dálkový ovladaè
UTY-RNNYM
UTY-RNNYM
UTY-RNNYM
UTY-RNNYM
UTYRNNYM
UTY-RNNYM
UTYRNNYM
Jednoduchý
dálkový ovladaè
UTY-RSNYM
UTY-RSNYM
UTY-RSNYM
UTY-RSNYM
UTYRSNYM
UTY-RSNYM
UTYRSNYM
UTY-DMMYM
UTY-DMMYM
UTYDMMYM
UTY-DMMYM
Infraèervená
pøijímací sada
UTYUTYDMMYM DMMYM
UTYLRHYA2
UTY-LRHYM
mezistropní
kazetový
Komunikaèní
sada
UTY-TWBXF
pro kompaktní nástìnný typ
Sada pro
externí pøipojení
UTYXCBXZ2
UTYXCBXZ1
UTY-XWZXZ5
UTY-XWZX
UTYXWZX
UTY-XWZX
pro vnitøní jednotky kromì mezistropních
Sada pro
externí pøipojení
UTD-ECS5A
Externí
teplotní èidlo
UTDGXSA
UTDGXSB
Filtr s dlouhou
životností
UTDUTDLF25NA LF60KA
Pøíruba
Další
UTYXWZX
UTY-XSZX
Dekoraèní
kryt
Èerpadlo
kondenzátu
UTD-RF204
UTD-SF045T
UTDRF204
UTZPX1NBA
UTRDPB24T
Široký
panel
UTGAGYA-W
Distanèní
panel
UTGBGYA-W
Sada pro
pøívod èerst.
vzduchu
Záslepka
výdechu
UTY-XWZX
UTDECS5A
UTD-ECS5A
pro mezistropní vnitøní jednotky
pro kompaktní kazetový typ
UTZ-VXAA
UTZVXGA
UTR-YDZB
UTRYDZC
UTZ-KXGC
UTZKXGA
pro kazetový typ
Izolaèní sada pøi
vysoké vlhkosti
pro kompaktní kazetový typ
Sada pro
èásteèné
zapuštìní
UTZSTA
Držák dálkového
ovladaèe
UTZRXLA
Jednofázový
Typ
Sada pro
externí pøipojení
Tøífázový
Multi pro 8 pokojù
Jednoduchý Split
AOYG09LLC
AOYG12LLC
Další
ABYG
30/36
LRTE
36/45/54
LRTA
UTY-RVNYM
Multi typ pro 8 místností
AOYG45LETL
AOYG54LETL
AOYG45LBT8
UTY-XWZXZ3
Jednoduchý Split
AOYG36LATT / AOYG45LATT
AOYG54LATT / AOYG60LATT
AOYA72LALT
AOYA90LALT
Simultánní Multi
AOYG36LATT / AOYG45LATT
/ AOYG54LATT
UTY-XWZXZ2
Sada pro ext. pøipojení
UTY-XWZXZ4
(pro ohøívaè)
Ochranná
møížka
Propojovací trubky
ABYG
22LVTA
ABYG
24LVTA
Podstropní
Drátový
dálkový ovladaè
Centrální
dálkový ovladaè
50
Podstropnìparapetní
Rozdìlovaè
Distributor
chladiva
Multi typ pro 8 místností
møížka A
møížka B
UTY-XWZXZ4
UTZ-NXCA
UTP-SX248A
UTP-PY03A /
UTP-PY02A
UTP-SX236A / UTP-SX254A
/ UTP-SX354A
Propojovací trubky
Spojovací díly
Rozdìlovaèe
Pro tøífázový simultánní multi
Pro tøífázový simultánní multi
Multi pro 8 místností
Kapalinové potrubí
Plynové potrubí
UTP-SX236A / UTP-SX254A
UTP-SX354A
UTP-SX248A
Distributor chladiva
Multi pro 8 místností
3zónový typ
2zónový typ
UTP-PY03A / UTP-PY02A
Ovladaèe
Individuální a centralizované ovládání
Drátový dálkový ovladaè
UTY-RVNYM
Drátový dálkový ovladaè
UTY-RNNYM
Jednoduchý dálkový ovladaè
UTY-RSNYM
Centrální dálkový ovladaè
Multi pro 8 místností
UTY-DMMYM
Panely
Pro kazetový typ
Dekoraèní panely
UTG-UDYD-W
UTG-UGYA-W
51
Volitelné pøíslušenství
Další pøíslušenství
Komunikaèní systémy
Sada pro externí pøipojení
Sada pro externí pøipojení
Pro kompaktní nástìnný typ
Pro vnitøní jednotku
UTY-XWZX
UTD-ECS5A
UTY-XWZXZ5
Sada pro externí pøipojení
Pro venkovní jednotku
UTY-XWZXZ2
UTY-XWZXZ3
UTY-XWZXZ4
Seznam funkcí
Pro vnitøní jednotku
Vstupy
Výstupy
Pro venkovní jednotku
UTY-XWZX
UTY-XWZXZ5
UTD-ECS5A
UTY-XWZXZ2
UTY-XWZXZ3
UTY-XWZXZ4
●
●
●
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
●
●
●
●
●
●
●* 1
●
●* 2
●* 2
●
●
●
●
●
●
●
●
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ON/OFF ovládání
Režim útlumu
Tichý mód
Priorita
Nucený stop
Chod
Chyba
Pøisávání èerstvého vzduchu
Pøedehøev vzduchu
Propojení
Výhøev vany
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
●
*1: Mezistropní typ nemá tuto funkci.
*2: Kazetový a podstropní typ nemají tuto funkci.
Pro mezistropní typ
Externí teplotní èidlo
Infraèervená pøijímací jednotka
Dekoraèní lamela
Pro mezistropní typ
+
UTY-XSZX
Filtr s dlouhou životností
UTD-LF60KA
52
UTD-LF25NA
UTY-LRHYM
Pøíruba
UTD-GXSA (pro typy 07 / 09 / 12 / 14)
UTD-GXSB (pro typ 18)
Èerpadlo kondenzátu
(kruhová)
(pravoúhlá)
UTD-RF204
UTD-SF045T
UTZ-PX1NBA
Pro kazetový typ
Infraèervená pøijímací sada
Široký panel
Distanèní panel
Pro kazetový typ
Vnitøní jednotka
950
242mm
Panel 600
600
UTY-LRHYA2
Distanèní panel
(mm)
UTG-AGYA-W
Sada pro pøívod èerstvého vzduchu
UTG-BGYA-W
Izolaèní sada
Pøi vysoké vlhkosti
Izolaèní sada
Pro kompaktní kazetový typ
Pro kazetový typ
UTZ-VXAA
UTZ-VXGA
Pro kompaktní kazetový typ / kazetový typ
UTZ-KXGA / UTZ-KXGC
Záslepka výdechu
Zavírá vzduchový výfuk, když se použijí pouze 2 nebo 3 výfuky.
Pro kompaktní kazetový typ
UTR-YDZB
Pro kazetový typ
UTR-YDZC
Pro parapetní typ
Pro venkovní jednotku
Sada pro èásteèné zapuštìní
Ochranná møížka
Tato sada se používá na èásteènì zapuštìní parapetní
vnitøní jednotky do stìny.
UTR-STA
UTZ-NXCA
Pro podstropní typ
Pro kompaktní nástìnný typ
Èerpadlo kondenzátu
Komunikaèní deska
Držák dálkového ovladaèe
Pro kompaktní nástìnný typ
UTR-DPB24T
UTY-TWBXF / UTY-XCBXE / UTY-XCBXZ1
UTZ-RXLA
53
Popis vlastností
Komfortní funkce
Výhodné funkce
Senzor lidské pøítomnosti
Tento senzor zachycuje pohyb osob v místnosti.
Spánkový èasovaè
Mikro poèítaè postupnì automaticky mìní pokojovou
teplotu tak, aby byly vytvoøeny pøíjemné podmínky
pro spánek.
Nastavení lopatky nahorù/dolù
Lopatky se automaticky nastavují nahoru nebo dolù.
Programový èasovaè
Tento digitální èasovaè umožní výbìr jedné ze ètyø
možností ON, OFF, ON OFF nebo OFF ON.
Automatické dvojité nastavení
Komplexní nastavení lopatek umožní automatické
nastavování horizontálního a vertikálního smìru.
Týdenní èasovaè
Rùzný ON-OFF èas lze nastavit na každý den týdne.
Nastavení automatického proudìní vzduchu
Mikro poèítaè automaticky nastaví proudìní vzduchu tak,
aby se pøizpùsobilo zmìnám pokojové teploty.
Týdenní + zpìtný èasovaè
Tento èasovaè umí nastavit teplotu ve dvou èasových
rozpìtích a na každý den týdne.
Auto restart
V pøípadì doèasného výpadku proudu, se následnì
klimatizace zapne v tom samém provozním režimu, jakmile
se pøívod proudu obnoví.
Oznaèení filtru
Svìtelná signalizace potøeby èištìní filtru.
Automatická zmìna
Jednotka se automaticky pøepíná mezi režimy topení a chlazení
podle nastavené teploty a pokojové teploty.
Provoz pøi teplotì 10°C
Pokojovou teplotu lze nastavit tak, aby neklesla pod 10°C ,
Èistící funkce
Pøipojitelné distribuèní potrubí
Dezodoraèní filtr s dlouhou životností
Oxidaèní a redukèní úèinky iontù generovaných pomocí
ultra jemných keramických èástic, umístìných ve filtrech,
úèinnì eliminují absorbované pachy.
Pøipojitelné potrubí pøívodu èerstvého vzduchu
Jableèný katechinový filtr
Jemné prachové èástice, spóry a mikroorganismy jsou
pohlcovány filtrem, nabitým statickou elektøinou a jejich
další rùst je brzdìn polyfenolickým extraktem z jablek.
což znamená, že pokoj se pøíliš neprochladí, pokud není obýván.
Omyvatelný panel
Nasávání èerstvého vzduchu
Èerstvý vzduch lze nasát ventilátorem, který mùže být
zapojen pomocí externí øídící jednotky.
Ekonomický režim
Omezuje maximální provozní proud a provoz je o nižší
spotøebì el. energie.
POWERFUL
Režim vysokého výkonu
Provoz pøi max. proudìní vzduchu a max. rychlosti kompresoru
rychle místnost uvede do komfortního stavu.
Režim nízké hluènosti
Lze zvolit hladinu hluku venkovní jednotky.
Modely s regulací V-PAM
Modely s regulací i-PAM
54
Pøehled vlastností
(Kompaktní) kazetový
Štíhlý mezistropní
Podstropnì-parapetní
Nástìnný
Støednìtlaký mezistropní
Vysokotlaký mezistropní
Parapetní
Podstropní
YG
07
/0
YG
09
/1
2L
TC
A
9/
07
FC
12
/0
/1
4L
A,
9/
12
4L
A
09
/0
/1
24
CA
07
LF
CC
2L
LC
A
9/
09
B,
/1
12
LJ
CA
E,
2/
YG
24
LV
C
A
LV
L
A
,A
B,
/4
YG
14
RT
E
LV
T
36
/3
6L
18
AU
AU
24
/3
YG
RL
LV
L
30
AB
6L
18
YG
YG
YG
4/
AG
AS
AS
AS
YG
/1
M
UC
/3
/1
0L
YG
30
12
/3
AS
YG
AS
18
AR
YG
AB
YG
YG
YG
AS
AU
AU
AS
5/
BY
G3
AB
6/
YG
54
24
LR
LA
LV
TA
6/
45
LM
LA
AR
YG
45
RY
G
/1
/5
4L
RT
A
AR
YG
4
,A
12
4/
18
30
LL
TB
5/
/3
6L
M
LE
AR
YC
54
72
/6
/9
0L
HT
A
0L
HT
A
Senzor lidské
pøítomnosti
Nastavení
lopatky
nahorù/dolù
Automatické
dvojité
nastavení
Automatické
proudìní
vzduchu
Komfortní funkce
Auto restart
Automatická
zmìna
Provoz pøi
teplotì 10°C
(60)
Pøipojitelné
distribuèní
potrubí
Potrubí pøívodu
èerstvého
vzduchu
Nasávání
èerstvého
vzduchu
Ekonomický
režim
POWERFUL
Režim
vysokého
výkonu
Výhodné funkce
Režim nízké
hluènosti
(45/54)
(36LRLA)
(45/54)
(36LRTA)
(45)
(36LMLA)
Spánkový
èasovaè
(60)
Programový
èasovaè
(60)
Týdenní
èasovaè
Týdenní
+ zpìtný
èasovaè
Èistící funkce
Oznaèení
filtru
Dezodoraèní
filtr s dlouhou
životností
Jableèný
katechinový
filtr
Omyvatelný
panel
= volitelné funkce
55
1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan
http://www.fujitsu-general.com/
Poznámka ke specifikacím
I.U. = vnitøní jednotka, O.U. = venkovní jednotka, Qu = Quiet (tichý),
* = neurèeno
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu technických parametrù a designu bez pøedcházejícího
upozornìní. Obrate se na svého regionálního distributora.
Výkon pøi chlazení a topení byl stanoven pøi následujících podmínkách:
Chlazení
27°C DB / 19°C WB
Vnitøní teplota:
Venkovní teplota: 35°C DB / 24°C WB
Topení
20°C DB / 15°C WB
Vnitøní teplota:
Venkovní teplota: 7°C DB / 6°C WB
Distribuce:
www.impromat-klima.cz
ZLÍN
Tø. T. Bati 5267, Areál Svit, 41. budova
tel.: 577 004 141
fax: 577 004 149
e-mail: [email protected]
PRAHA
U Hellady 4
tel.: 271 123 132 (216, 248)
fax: 271 123 215
e-mail: [email protected]
Test výkonnosti v souladu s EN14511.
Test sezónní úèinnosti v souladu s EN14825.
Test akustického výkonu v souladu s ENV12102.
Download

2013 PRODUKTOVÝ KATALOG