Technická zpráva
k projektu elektroinstalace v Kostele Nejsvětější Trojice v Zátoru
Základní údaje :
Investor :
Římskokatolická farnost Záror
Síť nn :
přívod do ER
nové rozvody za R1
Provozní napětí :
400/230V ~ 50 Hz
:
:
TN – C (3/PEN)
TN – C - S (3/N/PE)
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41 :
základní – izolací nebo kryty nebo přepážkami
při poruše – ochran. pospojováním a automatickým odpojením
od zdroje
Instalov. příkon :
s ohledem na to, že tato projektová dokumentace pracuje z velké
části se stávajícími rozvody vč. napojení stávajících spotřebičů,
přesné hodnoty instalovaného ani soudobého příkonu nebyly
zjišťovány; avšak stávající 3fázový hlavní jistič před
elektroměrem 25A vyhovuje potřebě.
Soudobý příkon (odhad) činí :
3,5 kW
Vnější vlivy dle ČSN 332000-3 :
1) vnitřní místnosti – AB4- prostory chráněné před atmosf. vlivy bez regulace
teploty
2) venkovní prostory – AB8-venkovní prostory a prostory nechráněné před
atmosf. vlivy
Úvodem :
Předmětem projektu je jednak návrh nové elektroinstalace v opravovaném kostele
v Zátoru, jednak podchycení stávajících rozvodů a jejich přepojení do nového
rozváděče R1 v sakristii. Stávající rozvody byly provedeny zhruba před 20 lety
v mědi a plně vyhovují.
Rozsah projektu :
- stávající rozváděč ER v zádveří před sakristií bude zachován, stávající 3 malé
rozváděče v sakristii budou demontovány - místo nich na stejné místo bude
osazen rozv. R1
- z ER bude přiveden nový přívod pro R1 CYKY-J 4x6 i nové přizemnění CY 10
- stávající HDS venku na fasádě bude přizemněna přes zkušební svorku
způsobem naznačeným ve výkrese E2
- nové rozvody vycházející z R1 doplňují a vylepšují stáv. el. rozvody; např.
stávající automatické odbíjení hodin nebylo dosud možné v případě potřeby
ručně ovládat; proto je tato možnost v R1 navržena
-
-
ze slaboproudých rozvodů se jedná pouze nové přívody ke stávajícím 4
reproduktorovým skříním v trubkách PE + mikrofonní kabely budou také
zataženy do pancéřových trubek v prostoru presbytáře; budou vyvedeny z
podlahy pod ambonem do zesilovače (je umístěný v ambonu)
nový číselník písní bude umístěn způsobem naznačeným ve výkrese E2 a
ovládán bude dálkovým ovládačem od varhaníka.
Ochrana před bleskem není předmětem tohoto projektu.
Zajištění dodávky el. energie
S ohledem na charakter objektu se jedná o 3.stupeň zajištěnosti.
Přívod a elektroměrový rozváděč ER :
Přívod z HDS do stávajícího ER zůstane stávající. Za hlavním třífázovým jističem 25
A a přímým měřením ČEZu pokračuje nový kabel CYKY-J 4x6 do R1 v sakristii. V R1
se rozděluje ochranný a nulový vodič. Z hlediska ochranného pospojování bude mezi
ER a R1 veden i CY 10.
Rozváděč R1 a rozvod za ním :
Rozváděč je umístěn v sakristii na místě stávajících 3 malých demontovaných
rozváděčů. Jedná se o oceloplechovou zapuštěnou rozvodnici výrobce OZE se
dvojími dveřmi o rozměrech 606 x 846 mm – viz výkres E1. Horní hrana R1 bude 180
cm od podlahy. Stávající el. rozvody v mědi budou opatrně odpojeny ze tří malých
rozváděčů a přepojeny na příslušné svorky v R1. Zároveň budou demontovány
vypínače v KP68, které dnes slouží k ovládání světelných okruhů v kostele.
V rozváděči bude instalován modul pro přepěťovou ochranu – kombinace typu 1 a
typu 2, přičemž koordinace mezi těmito dvěma typy je zajištěna z výroby.
V R1 – v horní části panelu pod horními dvířky je umístěno ovládání světelných
okruhů; ty byly spínány dosud jednak běžnými instalačními vypínači na stěně, jednak
přímo jističi. Jednotlivé spínače světelných okruhů je třeba řádně popsat. Navíc je
zde umístěno ruční ovládání malého zvonu spojeného s hodinovým strojem ve věži –
ovládání zvonu je třeba při realizaci konzultovat se zástupcem investora, aby došlo
k optimálnímu propojení stávající automatiky ve věži s ručním spouštěním. Způsob
ovládání malého zvonu vychází z informací, kterou jsem obdržel od investora.
Rozdělení ovládání světelných obvodů v kostele je zřejmé z výkresu R1.
Kromě toho se počítá s tím, že stávající 2 větší zvony ve věži bude možno
v budoucnu rovněž dálkově ovládat ze sakristie. Menší ze dvou zvonů může být
spouštěn poté, co bude ve věži umístěn nový rozváděč pro tento zvon. To však
z finančních důvodů není zahrnuto do této etapy rekonstrukce kostela. Ve věži je
umístěn ještě jeden velký zvon, který je poškozený a o jeho el. spouštění má cenu
uvažovat až po jeho mechanické opravě. Jediný silový přívod (R1-WL3) pro budoucí
2 rozváděče zvonů bude zatím ukončen v krabici acidur ve věži v blízkosti zvonů.
V samostatné krabici acidur vedle silového přívodu bude ukončen i ovládací kabel
(R1-WL27). Tento kabel 12 žilový kabel bude schopen zajistit ovládání obou větších
zvonů. Ovládací prvky v sakristii by musely už být umístěny na samostatném
panelu, protože zatím není známo, jaký typ ovládání zvonů bude použit.
Do věže půjde i měřený přívod pro 2 poskytovatele internetu, kteří jsou dnes
napojeni na neměřený světelný okruh ve věži. Bude na těchto poskytovatelích, aby
změřenou spotřebovanou el. energii uhradili. Je nezbytné stávající neměřený
odběr zrušit.
Stávající 2 halogenidové výbojky umístěné na bocích protilehlých oblouků v oratořích
cca 570 cm od podlahy kostela musejí být demontovány a přesunuty do vrcholů
oblouků. Tím se omezí míra oslnění, ke kterému dnes dochází (kněz sloužící mši je
těmito světelnými zdroji oslňován). Přesunem výbojek do vrcholu oblouku dojde
k jejich posunu blíže k oltáři, takže ta část presbytáře, kde se kněz převážně
pohybuje, bude osvětlována více zboku a zezadu. Výbojky jsou zánovní, a proto
budou využívány i nadále.
Z oltářního obrazu budou odstraněny nevyhovující žárovky vč. el. instalace. Obraz
bude osvětlen ze spodu, ze zadní zděné stěny oltáře 2 novými LED reflektory. Při
tomto osvětlení vynikne lépe vlastní malba a osvětlení bude hospodárnější.
Upozornění : protože stávající el. instalace v kostele zůstane zachována (není
zakreslena ve výkrese E2), musejí být veškeré sekání prováděno s maximální
opatrností. Doporučuji používat přístroje pro vyhledávání el. vedení pod omítkou!!!
Uložení el. instalace v lodi kostela : kabely i pancéřové trubky z PE budou uloženy
v podlaze těsně podél obvodových zdí, u výklenků – sloupů budou kabely zasekány
na úrovni podlahy do omítky. Parapety nových zásuvek 0,35 m, v sakristiii je parapet
zásuvky shodný s vypínačem. Parapet zásuvek, které jsou přidávány vedle
stávajících, budou mít parapet shodný se stáv. zásuvkami. Vedení v presbytáři je
uloženo do tpa 16 do betonu při betonáži nového stupně tak, aby bylo možno při
provádění elektromontážních prací do trubek zatáhnout kabely.
Náklady na opravu dlažby podlahy v kostele jsou zahrnuty ve stavební části
rozpočtu.
Kostel není vytápěn, avšak dle požadavku investora budou v prvních dvou lavicích
připraveny 3fázové přívody pro možné napojení el. přímotopů. Pokud zůstane
velikost hlavního 3 fázového jističe 25A zachována, může být v každé lavici
instalováno maximálně 4,5 kW v el. topidlech.
Číselník písní, který bude nově instalován ve výši cca 2,3 m od úrovně nového
stupně v prostoru presbytáře, bude napájen přes dodaný zdroj ze zásuvky Z5
umístěné tak, aby byla kryta číselníkem – bližší viz E2.
Uzemnění a ochranné pospojování :
Uzemnění soustavy ochrany před bleskem není předmětem tohoto projektu. Dle
informace zástupce investora není provedeno přizemnění nulovacího vodiče ve
stáv. HDS. Přizemnění bude provedeno způsobem, který je jasný z výkresu E2.
S ohledem na druh instalací (absence rozvodů ÚT a vody) je propojení mezi
nulovacími vodiči v ER a R1 navrženo vodičem CY 10. Proto z hlediska ČSN 33
2000-4-41 už nejsou na toto pospojování napojeny další prvky. Průřez vodiče
ochranného pospojování odpovídá ČSN 33 2000-5-54.
Osvětlení není téměř řešeno v této PD. Způsob ovládání jednotlivých světelných
okruhů je zřejmý z popisu ve výkrese E1. Přesun 2 stávajících halogenidových
výbojek je popsán podrobně výše. Stejně tak i nové nasvětlení oltářního obrazu 2
LED reflektory. Vlastní osvětlení v lodi kostela je dobře dimenzované – jak halogen +
2 velké lustry umístěné v podélné ose kostela, tak i 4 menší lustry a boční osvětlení
lodi plně postačuje pro dobré nasvětlení prostoru kostela při mších.
Doporučuji zvednout lustr s věčným světlem cca o 2 až 2,5 m, aby těleso lustru
nevytvářelo stín při osvitu halogenidovou výbojkou !
Osvětlení v sakristii a dalších vedlejších místnostech zůstává beze změn.
Nouzové osvětlení :
S ohledem na využití kostela nebylo uvažováno.
Ozvučení kostela :
Reproduktory, mikrofony i zesilovač zůstávají na stávajících místech v kostele. Avšak
přívody k nim budou uloženy pod omítku (svislé trasy k repro), resp. do pancéřových
trubek (v podlaze). Tzn., že mikrofonní 5 žilové kabely a přívody k reprosoustavám
CYSY 2x1 budou v trubkách, aby kabely neležely volně na podlaze. Rovněž přívod
230V pro zesilovač (v ambonu) bude řešen prodlužovačkou v tpa.
Demontážní práce :
Demontáže proběhnou pouze v nevelkém rozsahu. Převážná část stáv. el. rozvodů
zůstane zachována. Především se jedná o demontáže 3 stáv. malých rozváděčů
v sakristii, demontáž a opětnou montáž 2 halogenidových výbojek – viz výše a
demontáž osvětlení oltářního obrazu. Ve věži a na kúru budou provedeny úpravy
napájení zařízení externích provozovatelů internetu a napojení a ovládání zvonů, jak
bylo výše popsáno.
Trasy a kabeláž pro ozvučení kostela budou demontovány a provedeny nově.
Ostatní rozvody zůstanou zachovány.
Závěrem :
Je velká škoda, že stávající trasy el. instalace nejsou zdokumentovány. V důsledku
toho bude tato PD jen neúplná, protože nebude popisovat část stávajících rozvodů,
které budou sloužit ještě dlouhá léta.
Tím, že stávající i nové rozvody budou jištěny a ovládány v novém R1, vývody
stávajících obvodů budou v R1 pečlivě popsány (při přepojování ze starých
rozváděčů), dojde ke zvýšení komfortu ovládání osvětlení i malého zvonu a zvýšení
bezpečnosti. Upozorňuji rovněž prováděcí firmu na povinnost ukončit
elektromontážní práce provedením výchozí revize; doporučuji, aby součástí revizní
zprávy byl i detailní popis všech obvodů, aby nedostatek této PD byl tím alespoň
zčásti eliminován.
Zpracoval :
Ing. B. Marek
Listopad 2012
Elektroinstalace – Kostel Nejsvětější Trojice v Zátoru
Tabulka nových kabelů
Rozváděč
Obvod
Kabel
Délka
CYKY-J 4x6
CY10
5
5
WL3
CYKY-J 5x4
76
WL4
CYKY-J 3x1.5
20
Budoucí
Rzvonů
L1
WL16
CYSY 3x1.5
CYKY-J 3x2.5
3
74
acidur
WL22
CYKY-J 3x2.5
24
Zásuvky Z5
CYSY 3x1.5
5
WL23
WL24
WL25
WL26
CYKY-J 3x2.5
CYKY-J 5x4
CYKY-J 5x4
CYKY-J 5x2.5
59
18
17
76
Zásuvky Z6
acidur
acidur
Malý zvon
WL27
CYKY-J 12x1.5
77
CYKY-J 3x1.5
6
Příprava pro
ovládání
zvonů
2 halogenid.
výbojky
CYSY 2x1
84
Mikrofonní kabel
stíněný souměrný
5 žil.
25
Za ER
R1
Rozvody k reprodoktorům a
mikrofonům
Popis
obvodu
Poznámka
Hlavní přívod do R1
Ochranné pospojování
Kabel zakončit v acididur krabici
ve věži blízko zvonů
2 LED reflektory-nasvícení
oltářního obrazu přes zásuvky
Reflektory opatřit vidlicemi
2 poskytovatelé internetu - měřený
přívod
Zesilovač ozvučení kostela +
číselník písní
Vytvořit prodlužovačku do tpa 16
v podlaze – přívod pro zesilovač
U předsíně + kúr
Rezerva pro el.přitápění v 1.lavici
Rezerva pro el.přitápění ve 2.lavici
Kabel napojit ve věži na stáv.
odbíjení hodin - hodinový stroj
Kabel zakončit v acididur krabici
ve věži blízko zvonů
Prodloužení přívodů ke 2
halogenidovým výbojkám
Od zesilovače v tpa 16 k jednotl.
reproduktorům
Zatáhnout do tpa 16 v podlaze –
mezi umístěním mikrofonů a
zesilovačem
Výpis materiálu
Součet kabelů dle druhů
Kabel
CYKY-J 4x6
CYKY-J 3x1.5
CYKY-J 3x2.5
CYKY-J 5x2.5
CYKY-J 5x4
Délka v metrech
5
26
100
76
111
CYKY-J 12x1.5
CYSY 3x1.5
CY 10
CY 16
přizemnění HDS
FeZn Ø8 přizemnění HDS
CYSY 2x1 napojení reproduktorů
Mikrofonní kabel stíněný souměrný 5žil. mikrofony
77
10
5
4
8
84
25
Nová svítidla
L1 -
LED reflektor Premium Line 20W nebo Prowax 20W, 1600lm, 230V, IP54
(cena 1 ks vč. dopravy bez DPH 1 540 Kč)
2 ks
Další přístroje
1pól. vypínač (č.1) bílý standard do KP68
zásuvka jednoduchá bílá standard do KP68
zásuvka dvojitá bílá standard do KP68
vidlice jednoduchá standard
zásuvka na prodlužovačku jednoduchá
pancéřová trubka z PE 16mm
pancéřová trubka z PE 21mm
krabice přístrojová KP68
krabice instalační KO68 se svorkovnicí
krabice instalační do vlhka acidur
Rozváděč R1
Svorka zkušební v krabici KO 125 + úhelník 2m
zemnící tyč ZT 2,0
Číselník písní typ LVK33-1213 vč.ovládače DVK22DA a zdroje AS2427
a dopravy - v Al rámečku; výrobce fa JAVI elektronika
(cena sestavy vč. dopravy a DPH 14 100 Kč)
Výkop rýhy, hl. 60 cm pro Fe Zn
1 ks
1 ks
10 ks
3 ks
1 ks
63 m
4 m
12 ks
5 ks
6 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
9m
HZS
1)
2)
Demontáž el.instalace – rozsah vyplývá z Technické zprávy
12 hod x 250 Kč
Napojení stávajícího rozvodu el. instalace pro malý zvon, přepojení
přívodu pro poskytovatele internetu + napojení rozvodů ve věži
18 hod x 250 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
30 hod x 250 Kč
Výchozí revize
20 hod x 250 Kč
3+N+PE stř 50Hz 400/230V / TN-C-S
N
PE
QM0
BZ900243-40A
FI 1
OFE-25-4-030AC
25A
30 mA
FA1
LPE-10C-3
10A
FA2
LPE-16B-3
16A
FA3
LPE-10B-3
10A
FA4
FA6
FA5
LPE-10B-1
10A
LPE-10B-1
10A
LPE-10B-1
10A
FA7
FA9
FA8
LPE-10B-1
10A
LPE-10B-1
10A
LPE-10B-1
10A
FA10
LPE-16B-1
16A
FA11
LPE-6B-1
6A
FA12
LPE-16B-1
16A
FA13
LPE-10B-1
10A
FA14
LPE-10B-1
10A
FA15
LPE-6B-1
6A
FI 2
FA28
FA27
OFE-25-4-030AC
25A
30 mA
LPE-4B-1
4A
LPE-13C-3
13A
MTX-20-TB-SG-A230
Ovl.tlačítko se zelenou
signálkou
FO1
QM1
SPC 25/3+1
Přepěťová
ochrana,
fa Hakel Trade
QM2
MSP-11
25A
MSP-11
25A
QM3
MSP-11
25A
QM4
MSP-11
25A
QM5
MSP-11
25A
QM6
MSP-11
25A
QM7
MSP-11
25A
QM8
MSP-11
25A
QM9
MSP-11
25A
QM10
MSP-11
25A
Digitální podružný
elektroměr 1-fáz.
EC050 do 32A
fa HAGER
FA16
FA17
LPN-6B-1
6A
FA18
LPN-16B-1
16A
FA19
LPN-10B-1
10A
FA20
LPN-16B-1
16A
FA21
LPN-16B-1
16A
FA24
FA23
FA22
LPN-16B-1
16A
LPN-16B-1
16A
LPN-16B-3
16A
LPN-16B-3
16A
FA25
LPN-16B-1
16A
HL1
KT1.1
SB1
FA26
LPN-16B-1
16A
QM11
XC0
MSP-11
25A
ZSE-03
32A
QM12
MSP-11
25A
QM13
MSP-11
25A
QM15
QM14
MSP-11
25A
MSP-11
25A
KM1
QM16
MSP-11
25A
KT1
RSI 25-40
N
X1:1-3
RSA 6
PŘIZEMNĚNÍ PE
CY 16
ER
Rozváděč ERochranné pospoj.
18
15
N
obj. č. 10372
nový kabel
Nový přívod z ER
CYKY-J 4x6
Přívod z ER
ER
X1:4-6
RSA 6
R1-
stávající kabel
WL1
asi CYKY-J 4x4
Motor
varhan
X1:7-9
RSA 6
stávající kabel
WL2
asi CYKY-J 4x6
Stáv. R v kapli
X1:10-12
RSA 6
nový kabel
WL3
X1:13
RSA 2.5
nový kabel
WL4
CYKY-J 5x4
CYKY-J 3x1.5
R u zvonů
L1
nasvícení
oltář. obrazu
X1:14
RSA 2.5
stávající kabel
WL5
CYKY-3x1.5
X1:15
RSA 2.5
stávající kabel
WL6
CYKY-3x1.5
L1
L2
světlo sakristie lustry vlevo
X1:16
RSA 2.5
stávající kabel
WL7
CYKY-3x1.5
L2
lustry vpravo
X1:17
RSA 2.5
stávající kabel
WL8
CYKY-3x1.5
L3
velký halogen
X1:18
RSA 2.5
stávající kabel
WL9
CYKY-3x1.5
L4
velký lustr 1
X1:19
RSA 2.5
stávající kabel
WL10
CYKY-3x1.5
X1:18
RSA 2.5
stávající kabel
WL11
CYKY-3x1.5
X1:19
RSA 2.5
stávající kabel
WL12
CYKY-3x1.5
X1:20
RSA 2.5
stávající kabel
WL13
CYKY-3x1.5
X1:21
RSA 2.5
stávající kabel
WL14
CYKY-3x1.5
X1:22
RSA 2.5
stávající kabel
WL15
CYKY-3x1.5
X1:23
RSA 2.5
nový kabel
WL16
CYKY-J 3x2.5
X1:24
RSA 2.5
X1:25
RSA 6
X1:26
RSA 2.5
X1:27
RSA 2.5
stávající kabel
WL17
CYKY- 3x1.5
X1:29
RSA 2.5
acidur
16xMSP-11+ MTX-20-TB s uchycením na lištu
Typ provedení
X1:30
RSA 2.5
X1:31
RSA 2.5
X1:32
RSA 2.5
stávající kabel
WL18
stávající kabel
WL19
stávající kabel
WL20
stávající kabel
WL21
Z1
Zásuvka
EZS
Z2
Z3
Z4
CYKY-3x1.5
L4
L4
L4
L5
L6
L7
L5
poskytovatelé
velký lustr 2 reflektor vlevo reflektor vpravo boční světla zadní chodba světla - věž 2internetu-ve
věži věčné světlo
halogenidové výbojky
křížová cesta
+ další vedlejší
prostory
po stranách oltáře
: Zapuštěná oceloplechová rozvodnice - upravený typ
DZ43-2405 s dělenými dveřmi; pod horní dveře
umístit spínače QM1 až QM16 a ovlád. tlačítka pro
zvon; výr. OEZ Letohrad
Krytí
: IP43/IP30
Rozměry (š x v) : 510 x 750 mm vnitřní; 606 x 846 mm vnější
Přívod
: shora
Vývody
: spodem i nahoru
X1:28
RSA 2.5
CYKY-3x2.5
CYKY-3x2.5
CYKY-3x2.5
Stávající zásuvkové okruhy
X1:33
RSA 2.5
nový kabel
WL22
X1:34
RSA 2.5
nový kabel
WL23
CYKY-J 3x2.5
CYKY-J 3x2.5
Z5
Z6
Nové zásuvkové okruhy
u předsíně
+ kúr
Zesilovač pro
reprosoustavusakristie
X1:35
RSA 6
X1:36
RSA 6
nový kabel
WL24
CYKY-J 5x4
X1:37
RSA 6
X1:39
RSA 6
X1:38
RSA 6
X1:40
RSA 6
X1:41
RSA 2.5
X1:43
RSA 2.5
CYKY-J 5x2.5
CYKY-J 5x4
acidur v lavici
X1:44-46
RSA 2.5
nový kabel
WL26
X2:1-18
RSA 2.5
nový kabel
WL27
CYKY-J 12x1,5
acidur v lavici
M zvonu
Ovládání malého
funkčního zvonu
Rezerva pro el. přímotopy ve 2 lavicích
R u zvonů
Ovládání zvonů
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE str. 50Hz, 400V / TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41
VYPRACOVAL
Ing. Marek
Ostatní prvky dle výkresu
X1:42
RSA 2.5
nový kabel
WL25
MRC-08-001
Multifunkční časové relé
OKRES:
INVESTOR:
ODP.PROJ.PROFESE KONTROLOVAL
Ing. Marek
OBEC: Zátor
Římskokatolická farnost v Zátoru
Kostel Nejsvětější Trojice v Zátoru
Elektroinstalace
Schéma rozváděče R1
ODP.PROJ.STAVBY
FORMAT
DATUM
STUPEN
MERITKO
ZAK.CISLO:
ARCHIVNI CISLO
4 A4
Listopad 2012
DOS
1:10
C.VYKRESU
1/2012 E1
CYKY-J 4x6, CY 10
POZNÁMKA
R1 -WL3, -WL4, -WL16,
-WL22, -WL23, -WL24,
Na výkrese jsou kresleny pouze nové rozvody. Při sekání postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k poškození stávajících rozvodů
v mědi, které zůstávají i nadále plně funkční !!!
- 1,170
-WL25, -WL26, -WL27
± 0,000
SAKRISTIE
ER
Z5
stáv.HDS
5
2 x zemnící tyč ZT2,0
R1
9
FeZn v zemi
SZ v krabici KO125
CY 16 - přizemnění HDS
R1 - WL4, -WL22
každý kabel v tpa 16 v podlaze
7
REPROSKŘÍŇ
STÁV.
REPROSKŘÍŇ
STÁV.
R1 - WL24/tpa 21 + WL25/tpa 21 v podlaze
nově napojená zás. stáv.zás.
2 x acidur v prvních lavicích
rezerva pro el. přímotop
stáv.halogenidová
výbojka
Z5
stáv.zesilovač
± 0,000
7x kabel uložit ve výklencích do kanálku
v podlaze, u sloupů zasekat pod omítku.
+ 0,450
L1
2xCYSY 2x1/tpa 16 - přívody k repro
+ 0,330
+ 0,300
HLAVNÍ LOĎ S PRESBYTÁŘEM
PŘEDSIŇ,
L1
2xCYSY 2x1/tpa 16 - přívody k repro
R1-WL22 (CYSY 3x1,5)/tpa 16 - 230V pro zesil.
5
R1 -WL3, -WL16,
-WL23, -WL26,
-WL27
2xCYSY 2x1/tpa 16 - přívody k repro
Z6
mikrofon. 5 žil. kabel/tpa 16 v podlaze
mikrofon. 5 žil. kabel/tpa 16 v podlaze
REPROSKŘÍŇ
STÁV.
REPROSKŘÍŇ
STÁV.
ČÍSELNÍK PÍSNÍ
KAPLE
reflektor LED 230V, 20W, cca1600 lm umístit na zadní stranu oltáře pro nasvícení oltář. obrazu
ČÍSELNÍK PÍSNÍ
ČÍSELNÍK PÍSNÍ umístit 230cm nad podlahu; zásuvka Z5 pro číselník bude mít parapet
240cm
POPIS
SVITIDLO
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE str. 50Hz, 400V / TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41
POPIS
ZARIZENI
TYP
SVITIDLO
R1 -WL22/tpa 16 v podlaze
nově napojená zás.
stáv.zás.
LEGENDA
L1
Z5 -par.2,4m
stáv.halogenidová
nově napojená zás. stáv.zás. výbojka
Z5
LIST C.:
LISTU:
2 A4
Elektroinstalace - Situační schéma 1.NP - půdorys
ZAK.CISLO:
OBJ.C.,PJ:
Elektroinstalace Měřítko 1:100
DATUM:
PROVEDL:
listopad 2012
Ing. Marek
AKCE:
Kostel Nejsvětější Trojice v Zátoru
INVESTOR:
Římskokatolická farnost v Zátoru
ARCHIVNI CISLO:
1/2012
VYKRES CISLO:
E2
Download

Stáhnout