Problémové okruhy ke státním zkouškám navazujícího
magisterského studia studijního oboru 2102T001
Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Seznam předmětů:
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK II
Mining of Deposits II
MANAGEMENT V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI
Management in Economic Practice
ANALÝZA HOSPODÁŘSKÝCH OPERACÍ
Analysis of Economic Operations
INVESTICE
Investment
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ DOBÝVÁNÍ SUROVIN
Organization and Management of Raw Materials Mining
PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA
Industrial Logistics
EXAKTNÍ METODY ROZHODOVÁNÍ
Exact Methods of Decision-making
povinný předmět
Problémové okruhy z předmětu DOBÝVÁNÍ LOŽISEK II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Charakteristika ložisek uhelných, rudných a nerudných surovin. Vyhledávání a průzkum
ložisek, kategorie zásob.
Zakládání lomů a zásady pro otvírkové práce.
Báňsko-technické podmínky dobývání nerostných surovin.
Způsoby vrtání hornin a vrtací práce v lomech. Lomové vrtací soupravy a jejich použití.
Hromadná těžba v kamenolomech, těžební operace.
Trhací práce velkého rozsahu na lomových provozech, druhy primárních a sekundárních
odstřelů a jejich aplikace při těžbě soudržných surovin.
Nakládání rubaniny z rozvalu. Volba optimálního nakládacího stroje.
Těžba nesoudržných surovin a těžba rypných materiálů v hliništích (cihlářské,
keramické, sklářské suroviny, jíly, lupky aj.)
Dobývání bloků kamene pro hrubou kamenickou výrobu, úprava bloků pro ušlechtilou
kamenickou výrobu.
Technologická doprava při těžbě surovin.
Základní úpravnické procesy při těžbě uhelných, soudržných a nesoudržných surovin.
Zásady pro vypracování POPD, Plánu využití ložiska (nevyhrazené suroviny),
technologických postupů.
Odvodňování lomů, výsypkové a kalové hospodářství.
Zahlazení následků lomové těžby. Rekultivace.
Legislativa při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Systematika hlubinného dobývání uhelných ložisek
Kriteria pro volbu dobývací metody (úložní, provozní a bezpečnostní)
Dobývání pilířováním, zátinkováním, komorováním a metodou komora - pilíř
Dobývání stěnováním
Technologické operace při stěnování (rozpojování, vyztužování a doprava)
Zakládání vyrubaných prostor
Metody dobývání mocných slojí lávkováním s nadstropem a mezistropem
Dobývání polostrmých a strmých slojí
Problematika důlních otřesů, prognóza a prevence
Problematika průtrží hornin a plynů, prognóza a prevence
Problematika dobývání v oblastech s nebezpečím průvalů vod
Systematika hlubinného dobývání rudných a nerudných ložisek
Větrání hlubinných dolů, rozdělení důlních větrů, škodliviny, indikace a systémy větrání
Požáry, výbuchy a zápary
Likvidace a konzervace dolů
Problémové okruhy z předmětu MANAGEMENT
V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Definice managementu, manažerské funkce, pilíře managementu, vlastnosti manažera.
Pojem a význam inovace, typy inovací, míra inovací, inovační prostor.
Inovace v podmínkách EU a ČR.
Inovační proces a jeho management.
Základní přístupy k tvorbě inovační strategie podniku.
Strategické analýzy.
Financování inovací.
Právní ochrana výsledků inovačního procesu.
Projekt a projektový management, projektový imperativ.
Projektový tým a fáze tvorby týmu.
Faktory ovlivňující efektivní práci pracovní skupiny.
Pracovní porada a efektivní diskuze.
Význam teambuildingu a teambildingové aktivity.
Brainstorming, brainwriting a think tank.
Základní fáze projektu a základní projektové studie.
Nástroje časového plánování.
Statické metody hodnocení investic.
Dynamické metody hodnocení investic.
Diskontní sazba a její význam při hodnocení projektů.
Hrozba projektu, klasifikace hrozeb a riziko projektu.
Expertní způsob stanovení významnosti hrozeb a citlivostní analýza.
Manažerská charakteristika rizika.
Přístupy užívané při číselném vyjádření rizika.
Subjektivní vyjádření pravděpodobnosti.
Využití scénářů a pravděpodobnostních stromů při vyjádření rizika.
Metoda Monte Carlo.
Opatření na snížení rizika.
Neverbální a verbální komunikace.
Zásady při přípravě a provedení prezentace projektu.
Význam firemní kultury pro inovační proces v podniku.
Problémové okruhy z předmětu ANALÝZA HOSPODÁŘSKÝCH
OPERACÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Analýza hospodářských operací v systému řízení podniku
Metody analýzy hospodářské činnosti: pojem rozboru, metody rozboru, kvantifikace
vztahu mezi syntetickým a analytickými ukazateli
Metoda rozkladu celkové diference podle logaritmů indexů
Základní přístup k analýze hospodářského stavu báňského podniku
Analýza finančního stavu báňského podniku
Základní metody finanční analýzy (horizontální a vertikální analýza, analýza cash
flow)
Analýza finanční stability podniku
Analýza likvidity a platební schopnosti
Analýza rentability
Analýza ukazatelů aktivity
Du Pontův pyramidální rozklad
Analýza množství, struktury a využití dlouhodobého hmotného majetku
Analýza reprodukce DHM
Analýza oběžných aktiv
Analýza zásob
Analýza pohledávek a finančního majetku
Analýza počtu a využití pracovních sil
Analýza produktivity práce
Analýza mezd
Analýza bezpečnosti a hygieny práce, analýza sociální práce
Analýza výnosů
Analýza sortimentu
Analýza objemu produkce důlního podniku
Analýza rovnoměrnosti produkce
Analýza nákladů – druhové třídění
Analýza kalkulačního třídění nákladů
Analýza kalkulace příspěvku na úhradu
Analýza třídění nákladů podle vztahu k objemu produkce
Analýza hospodářského výsledku
Syntéza rozborových výsledků pro posouzení finančního stavu podniku
Problémové okruhy z předmětu INVESTICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Makroekonomické pojetí investic
Podnikové pojetí investic
Plánování investic a klasifikace investičních projektů
Klasifikace investic v podniku a zdroje financování investic
Podstata hodnocení efektivnosti investic
Metody hodnocení efektivnosti investic
Metoda výnosnosti investic a metoda doby splacení
Metoda čisté současné hodnoty
Metoda vnitřního výnosového procenta
Porovnávání investičních variant
Finanční investice (cenné papíry a trhy cenných papírů)
Investiční proces
Specifikace pokynu pro nákup akcie
Typy pokynů pro nákup akcie
Úvěrové účty
Jednoduché úročení a diskontování
Složené úročení
Nominální a efektivní úroková míra
Smíšené úročení
Směnka a eskont směnky
Pokladniční poukázka a depozitní certifikát
Běžný účet a kontokorentní úvěr
Důchody
Obligace
Cena a výnosnost do splatnosti obligace
Základní pojmy a typy akcií
Ukazatelé ovlivňující akciové kurzy
Metody vyrovnávání akciových kurzů
Problém výběru portfolia, finanční riziko
Konstrukce portfolia
Problémové okruhy z předmětu ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
DOBÝVÁNÍ SUROVIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Organizování jako sekvenční manažerská funkce
Organizační a řídicí normy
Klasifikace organizačních struktur
Vývojové tendence v organizaci průmyslové výroby
Struktura výrobního podniku a členění úplného výrobního cyklu
Struktura pracovního času pracovníka a struktura spotřeb času výrobního zařízení
Měření spotřeby času a význam časoměření z pohledu organizování
Evidence a kontrola odpracované a neodpracované doby
Organizace práce v četách, dělba práce a vypracování organizace pracovního
postupu na pracovišti
Pojem cykličnosti, metody cyklické organizace pracovního postupu, stanovení doby
cyklu při řadové metodě
Cyklus při ražení dlouhých důlních děl
Organizace pracovního postupu při ražení horizontálních a úklonných dlouhých
důlních děl
Organizace pracovního postupu při hloubení jam
Organizace důlní dopravy
Sladění výroby s dopravou, sladění dopravy na patře, sladění patrové a svislé
dopravy, nerovnoměrnost dopravy
Organizace dopravy v dlouhých důlních dílech, organizace dopravy základkového
materiálu, organizace dopravy závěsnými drážkami
Cyklus v porubech a organizace cyklické práce ve výrobních procesech při dobývání
uhlí
Organizace práce při dobývání kombajny při jednosměrném dobývání
Organizace práce při dobývání kombajny obousměrnými
Organizace práce v porubech s pluhovou technologií dobývání
Organizace práce při dobývání ve ztížených geologických podmínkách
Organizace práce při zakládání vyrubaného prostoru
Organizace práce ve výrobních procesech při hlubinném dobývání rud
Organizace práce při povrchovém dobývání uhlí
Organizace práce dopravy při povrchovém dobývání uhlí
Organizace zakládání při povrchovém dobývání uhlí
Organizace práce v kamenolomech
Organizace práce při těžbě nesoudržných materiálů
Organizace oprav a údržby v dolech a lomech
Dispečerská služba, centrální řídící stanoviště
Problémové okruhy z předmětu PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA
1. Logistika – vznik a historický vývoj.
2. Základní pojmy logistiky – toky v logistice, logistický řetězec, logistický proces,
logistický produkt.
3. Logistický systém. Dekompozice logistického systému.
4. Logistické funkce a cíle. Logistické výkony a logistické náklady.
5. Logistický informační systém. Cyklus zákaznické objednávky.
6. Progresivní systémy vyřizování objednávek. Telemarketing.
7. Systémy elektronické výměny dat (EDI), elektronická pošta, internet.
8. Zákaznický servis a jeho fáze.
9. Teorie zásob - význam zásob, členění zásob, důvody držení zásob.
10. Měření efektivnosti řízení zásob, normování zásob, další ukazatele charakterizující
zásoby.
11. Zásobovací logistika - volba zásobovací strategie, náklady na udržování zásob.
12. Příznaky špatného řízení zásob. Metody efektivnějšího řízení zásob.
13. Prognózování. Model ekonomického objednacího množství EOQ.
14. Zásobování synchronizované s výrobou – koncepce Just in Time.
15. ABC analýza, XYZ analýza.
16. Řízení toku materiálů. Bod rozpojení.
17. Koncepce Total Quality Management.
18. Dopravní logistika – význam dopravy, vnitřní a vnější doprava, náklady na přepravu.
19. Charakteristika základních typů dopravy, jejich výhody a nevýhody.
20. Spediční, celní a pojišťovací činnosti v rámci dopravní logistiky.
21. Logistické technologie přepravy – Just in Time, Hub and Spoke, Kanban.
22. Logistické technologie přepravy – Z domu do domu, Quick Response, Efficient
Consumer Response.
23. Manipulační a přepravní jednotky, přepravní prostředky.
24. Manipulace s materiálem – zařízení pro manuální manipulaci materiálem, automatizované
systémy manipulace s materiálem. Čárové kódy.
25. Balení zboží – obaly, funkce balení, vliv balení na náklady a zákaznický servis.
26. Skladování a jeho základní funkce, projevy neefektivního skladování.
27. Typy skladování, členění skladů, systém Cross-Docking.
28. Faktory ovlivňující velikost a počet skladů. Analýza rozmístění skladů.
29. Význam nákupu v logistickém řetězci, výběr a hodnocení dodavatelů.
30. Řízení nákladů v oblasti nákupu. Řízení vztahů s dodavateli.
Problémové okruhy z předmětu Exaktní metody rozhodování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Podstata operačního výzkumu, systémový a týmový přístup k řešení úloh operačního
výzkumu
Klasifikace disciplín operačního výzkumu
Hlavní fáze řešení rozhodovacího problému
Úlohy lineárního programování, ekonomický a matematický model úlohy lineárního
programování
Základní pojmy lineárního programování a jejich grafická interpretace – přípustné
řešení, optimální řešení, základní řešení
Aplikace lineárního programování – úlohy výrobního plánování
Aplikace lineárního programování – směšovací úlohy
Aplikace lineárního programování – úlohy o dělení materiálu
Aplikace lineárního programování – plánování reklamy
Grafické řešení úloh lineárního programování
Řešení úlohy lineárního programování jednofázovou simplexovou metodou
Řešení úlohy lineárního programování dvoufázovou simplexovou metodou
Možnosti zakončení výpočtu při řešení úloh lineárního programování
Dualita v úlohách lineárního programování
Postoptimalizační analýza v úlohách lineárního programování
Dopravní problém, formulace ekonomického a matematického modelu
Výpočet výchozího základního řešení dopravního problému přibližnými metodami
Nalezení optimálního řešení dopravního problému modifikovanou distribuční metodou
(metodou MODI)
Celočíselné programování - ryze celočíselné, smíšeně celočíselné, bivalentní úlohy a
jejich řešení
Cílové programování – strukturní omezující podmínky, cílové omezující podmínky,
účelová funkce, odlišení cílů pomocí preferencí a vah
Základní pojmy teorie grafů
Konstrukce síťového grafu
Metoda kritické cesty (CPM), formulace úlohy a postup řešení
Metoda PERT, formulace úlohy a postup řešení
Aplikační oblasti metod síťové analýzy, typy úloh a přístup k jejich řešení
Optimální řízení zásob, základní charakteristiky modelů zásob, klasifikace modelů
optimalizace zásob
Základní deterministický model řízení zásob – model EOQ
Model řízení zásob – přechodné neuspokojení poptávky
Charakteristika a struktura systémů hromadné obsluhy
Analýza systémů hromadné obsluhy
Download

Problémové okruhy ke státním zkouškám magisterského studia