Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských
povolání ze dne 8. 12. 2014
Datum:
8. 12. 2014 od 10,00 hodin
Místo:
MZČR, Palackého nám 4, Praha 2, zasedací místnost č. 281, 1. patro
Přítomni:
viz. prezence - zvaní účastníci
Program jednání:
1)
Zahájení
2)
Úvodní vystoupení pana náměstka ministra pro zdravotní péči MZČR
prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.
3)
Úvodní vystoupení pana náměstka ministra pro vzdělávání sk. 2 MŠMT
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
4)
Návrh změn vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který
má nahradit zákon č. 96/2004 Sb.
Mgr. Alena Šmídová
5)
Základní charakteristika středního, vyššího a vysokoškolského
v nelékařských zdravotnických povoláních v aktuálně platné legislativě
vzdělávání
PaedDr. Josef Rydlo
6)
Evropská legislativa a požadavky na kompetence všeobecné sestry a dalšího
ošetřovatelského personálu
Ing. Kateřina Přibylová, Mgr. Veronika Di Cara
7)
Problematika zdravotnických nelékařských povolání v Evropě
Mgr. Miroslav Sekula
8)
Řízená diskuze k tématu
9)
Závěr
Průběh jednání:
Mgr. Alena Šmídová přivítala přítomné účastníky kulatého stolu na téma vzdělávání
nelékařských povolání a představila zástupce zúčastněných stran (MŠMT, MZČR, vysoké
školy, střední a vyšší odborné školy, poslanci, odbory, odborné společnosti a asociace, unie
zaměstnavatelských svazů, poskytovatele zdravotních služeb, prezidenta Asociace SZŠ SR
a ostatní hosté (viz prezence).
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, email: [email protected], www.mzcr.cz
1
V úvodu přivítal účastníky pan náměstek pro zdravotní péče MUDr. Josef Vymazal, DSc.
a zmínil důvod setkání a informaci o pracích nad novelizací zákona č. 95/2004 Sb. a návrhu
nového zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb., který se připravuje již od roku 2011
a cílem je v co nejkratší době jejich předložení odborné veřejnosti do připomínkového řízení.
Též pan náměstek MŠMT Mgr. Jaroslav Fidrmuc přivítal přítomné účastníky. Zdůraznil, že je
důležité, aby byl do budoucna zajištěn dostatečný počet nelékařských zdravotnických
pracovníků. V současné době je vzdělávání umožněno na VOŠ a VŠ (Bc.) a cílem je
odstranění nadbytečné dvojkolejnosti.
Dle programu bylo předneseno několik prezentací jako podklad pro další diskuzi (viz přílohy
zápisu)
•
Mgr. Alena Šmídová: Návrh změn ve vzdělávání NZP_2014.pdf
•
PaedDr. Josef Rydlo: Základní charakteristiky SŠ, VOŠ, VŠ vzdělávání v NZP.pdf
•
Mgr. Veronika Di Cara: Evropská legislativa a vzdělání sester v ČR.pdf
•
Mgr. Miroslav Sekula: ASZŠ SR - informace z konference o plánování lidských zdrojů
ve zdravotnictví.pdf
Po přednesení těchto příspěvků vyzvala Mgr. Alena Šmídová přítomné účastníky k diskuzi.
Tématem diskuze je vzdělávání - dvojkolejnost v oboru všeobecné sestry a dalších oborů na
VOŠ a VŠ, příp. návrat vzdělávání na SŠ, který vzhledem k existenci evropských směrnic, již
nelze. Dalším navrženým tématem diskuze bylo zvýšení kompetencí, možný nedostatek
ošetřovatelského personálu, motivace a další.
Diskuze:
Paní Dana Krásová (členka Sekce nelékařů Odborového svazu zdravotnictví a sociální
péče ČR) – pracuje jako sestra v nemocnici. Uvedla, že zdravotnického personálu rapidně
ubývá a vidí problém v tom, jak dostat zdravotnický personál k lůžku. Problematické vidí
povolání Zdravotnický asistent, který je nezaměstnatelný nebo zneužívaný sestrami. Buď
pracuje jako ošetřovatel s malými kompetencemi nebo se nedodržuje legislativa a asistent
zastupuje kompetence sestry.
Mgr. Alena Šmídová dodala, že v novém zákoně, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb.,
bude tzv. odborný dohled odstraněn.
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, email: [email protected], www.mzcr.cz
2
PhDr. Miroslava Zoubková (ředitelka VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem) nevidí problém
v samotném povolání Zdravotnický asistent, ale v nejasně popsaných kompetencích.
Navrhuje tři kategorie povolání (asistent, sestra z VOŠ, sestra z VŠ), kteří budou mít jasně
popsané kompetence. Sestra z VŠ bude plánovat ošetřovatelský proces, sestra v VOŠ jej
bude realizovat a sestra z VŠ jej bude dále hodnotit. Dostatečný počet personálu nesouvisí
jen se vzděláváním, ale také souvisí s platovými podmínkami a s dvanáctihodinovými
směnami. Pozice sestry je velmi namáhavá.
Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D. z Městské nemocnice Litoměřice navrhuje udělat prostupnost
ve vzdělávání mezi VOŠ a VŠ. Pro praxi jsou potřeba asistenti i sestry, ale v žádném
případě nelze nahradit všeobecné sestry zdravotnickými asistenty, neboť tito k převzetí
kompetencí sester nejsou vybaveni ani teoretickými znalostmi, ani praktickými dovednostmi.
Stačí jen jedna kategorie sester, a to z VŠ. Dvojkolejnost vzdělávání je plýtvání prostředky
na financování vzdělávání.
MUDr. David Kasal (místopředseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny) poděkoval
přítomným za projevené názory. Navrhuje, že bychom měli vycházet z toho, co praxe
potřebuje a vycházet z historie ČR. Jako lékař by rád věděl, co to znamená vědecká práce
sestry, hlavně potřebujeme sestry, které budou pracovat u lůžka pacienta. Nikdo dosud
přesně nespecifikoval, kolik je potřeba ošetřovatelského personálu a na jakých úrovních.
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs (rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro
oblast tvůrčích činností) uvedl, že na sdružení VŠ se tématem vzdělávání zabývali a usnesli
se, že je nutné, aby se vysokoškolský vzdělávací systém zachoval. Také konstatoval, že je
nedostatek kvalitních učitelů. Chce, aby stát měl odvahu a udělal reformu: omezil studium
málo potřebných oborů (např. rekreologie), zrušil VOŠ (které jsou neuznatelné vysokou
školou), kde jsou programy jinak akreditovány než na VŠ. Navrhuje zrušit VOŠ, které
považuje za slepou větev a navrhuje studium nelékařů jen na VŠ.
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA (prezident Unie zaměstnaneckých svazů), sdělil, že
zaměstnavatelé chtějí zaměstnávat absolventy z VOŠ, hlavně z finančních důvodů a pro
lepší praktické využití. Nechtějí VOŠ zrušit a pak případně znovu navracet tento typ
vzdělávání.
PhDr. Karel Štix (1. místopředseda AVOŠ, předseda AZŠ, ředitel školy) reagoval na
předchozího řečníka, že je velká zahleděnost vysokých škol sama do sebe. Konstatoval, že
máme mnoho univerzit. Důležité je to, co potřebuje praxe a to je vzdělávání na VOŠ.
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, email: [email protected], www.mzcr.cz
3
MUDr. Pavel Antonín (člen Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny) poukázal, že je
zde zcela degradováno maturitní studium a nyní se pokouší účastníci o totéž se vzděláním
o úroveň výš.
Bc. Dagmar Žitníková (předsedkyně Odborového svazu) uvedla, že v posledních měsících
bylo spuštěno několik dotazníkových šetření. Domnívá se, že je potřeba vycházet z toho, jak
by měly vypadat nemocnice a jací by měli být jejich zaměstnanci a poté řešit jaké mají mít
vzdělání a kompetence. Je potřeba si říci kdo a v jakých pozicích a s jakými kompetencemi
by pracoval u pacienta a až poté by se měla dělat reforma. Dále je nutné vědět, kolik je
potřeba peněz, jsou sestry s VŠ studiem, které vydělávají 18 tisíc Kč hrubého.
Doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D (Odborný asistent - Masarykova univerzita v Brně,
ÚZIS) zmínila, že musíme vědět, kolik potřebujeme studentů, ale hlavně kolik potřebujeme
zdravotníků. V současné době nevíme jak na tom české zdravotnictví je. Je zbytečné se
napadat, kdo má horšího nebo lepšího absolventa. Navrhuje stanovit stejné akreditační
požadavky u VOŠ a VŠ (Bc.). Nyní jsou zdravotnická zařízení, která neumí využít
zdravotnického asistenta a jsou taková, která jej využívají velmi efektivně. Dokáže si
představit výzkum v ošetřovatelství, je potřeba se dívat na sesterskou problematiku
mnohostranně.
MUDr. David Kasal (místopředseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny) míní, že je
potřeba mít vzdělanou sestru, ale není důležitý titul, je jedno, zda má sestra vzdělání ze SŠ,
VOŠ nebo VŠ.
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (předsedkyně Asociace vysokoškolských vzdělavatelů
nelékařských zdravotnických profesí v ČR) uvedla, že porovnávání některých věcí, koho my
chceme u lůžka pacienta, si možná uvědomíme, až budeme sami péči potřebovat. Vždy je
péče ovlivněna samotnými lidmi, kteří ji vykonávají. Nechce hodnotit, kde je to lepší a kdo
horší. Nejsou pro to, aby VOŠ nebyly, ale navrhují, aby měly stejné podmínky akreditace,
protože mají stejné studijní plány, splňují počty hodin, a proto by bylo dobré toto sladit. Není
dobré, když absolvent VOŠ, chce dále studovat Mgr. program a musí předtím vystudovat
ještě Bc. studium.
PhDr. Karel Štix (1. místopředseda AVOŠ, předseda AZŠ, ředitel školy) poděkoval za
poznámku prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D. a uvedl, že si s VŠ představoval lepší
spolupráci. Je členem akreditační komise pro VOŠ a uvedl, že praktická výuka u studentů
VOŠ se dodržuje a na některých VŠ stanovené hodiny praktické výuky nedodržují. Poukázal
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, email: [email protected], www.mzcr.cz
4
na studenta, který dodělával praktickou výuku na VOŠ, protože mu chyběla z bakalářského
studia. Byl by rád, pokud by byla jedna akreditační komise pro VOŠ a VŠ.
PaedDr. Josef Rydlo (vedoucí oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání)
poznamenal, že nelze porovnávat učitele na VOŠ a VŠ. Každý má jiné vzdělání.
Mgr. Jaroslav Fidrmuc (náměstek ministra pro vzdělávání MŠMT) chce zabezpečit kvalitní
úroveň vzdělání nelékařů a navrhuje, aby se zde strany navzájem neosočovaly.
Bc. Alena Vagenknechtová (předsedkyně sekce farmaceutických asistentů ČAS), uvedla,
že obor farmaceutický asistent nedostal možnost vzdělání na VŠ a studuje se pouze na
VOŠ. Obor je velmi důležitý a přáli by si mít možnost vzdělání na VŠ (Bc.), aby byli na stejné
úrovni jako ostatní zdravotničtí pracovníci.
RNDr. Jitka Mudruňková, (odborná vyučující VOŠZ a SZŠ Praha1) zmínila, že je
v současné době poptávka po laboratorních pracovnících, ale za malý finanční obnos.
Potřebuje tento sektor přidat finanční ohodnocení, jinak pracovníci přejdou do soukromé
sféry.
RNDr. Milada Odstrčilová (ředitelka SZŠ a VOŠZ Brno) uvedla, abychom si vážili všech
SŠ, VOŠ a VŠ, kteří připravují zdravotníky na povolání. Rušit VOŠ považuje za nešťastné,
když mají absolventi dobré uplatnění v praxi.
Doc. MUDr. Svatoslav Býma, CSc. (přednosta Ústavu sociálního lékařství, LF UK v Hradci
Králové) podotkl, že stát málo platí na studium lékařů i bakalářské studium sester. Je
důležité, aby stát měl priority a finanční zdroje přednostně alokoval do oborů (zdravotnické,
technické aj.), kde jsou absolventi uplatnitelní na trhu práce a kde je po nich velká poptávka.
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) míní, že
na úplném začátku jsou peníze. Sestry odchází z práce, mají malé finanční ohodnocení
(20.000 – 24.000 Kč hrubého), náročné směny, to je např. pro matku samoživitelku
neúnosné. Domnívá se, že by finanční ohodnocení nemělo záviset jen na poskytovatelích.
Prioritní problém je, že takovou zodpovědnou práci nebude chtít nikdo dělat.
MUDr. Pavel Antonín (člen Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny) poukázal na to,
že společnost stárne, obrací se demografický strom a není možné sestry bakalářky finančně
ohodnotit.
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, email: [email protected], www.mzcr.cz
5
Mgr. Ing. Diana Chrpová (předsedkyně sekce nutričních terapeutů) prezentuje názor cca
190 členů sekce, byla by škoda v republice rušit něco, co zde funguje léta. Nechce rušit
VOŠ, je možné studium i na VŠ, navrhuje rozdělit kompetence. Populace stárne a nutriční
terapie je velmi potřebná.
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) chce
rozdělit absolventům z VOŠ a VŠ jasné kompetence.
Mgr. Martin Šamaj, MBA (Předseda pracovní komise pro transformaci NLZP v ČR,
náměstek pro nelékařská zdr. povolání – FN Olomouc) konstatoval, že byla během úvodní
prezentace vyzdvižena jen jedna teze nového zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004
Sb. Je navrženo omezení navazujících magisterských studií. Jako poskytovatel zdravotních
služeb je pro změnu personální vyhlášky č. 99/2012 Sb., mnoho společností, zejm.
soukromé, považují personální minimum za maximum. Cílem je vytvořit nový zákon, který
má nahradit zákon č. 96/2004 Sb., aby byl pro zdravotníky, nikoliv pro vzdělavatele.
Ing. Hana Šímová (vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje)
zmínila, že absolventi z VOŠ jsou dobře uplatnitelní na trhu práce, bakalářské studium je
také v pořádku. Navrhuje provázat systém vzdělávání VOŠ a VŠ. Hlavním problémem vidí
finanční otázku.
PhDr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. (Přednosta Ústavu ošetřovatelství - Univerzita Palackého
v Olomouci) uvedla, že se sama zapojila do vzniku VOŠ, také byla učitelkou na SZŠ a nyní
působí na VŠ. Uvedla příklad dobré spolupráce VOŠ a VŠ a kraje v Olomouci.
Bc. Blanka Radjenovičová (Vedoucí zdravotně sociálního oddělení – Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady) za zdravotně sociální pracovníky zmínila, že tito pracovníci primárně
posuzují zdravotní stav, dále pak stav sociální. Nesouhlasí se zrušením vzdělávání
zdravotně sociálního pracovníka. Navrhuje schůzku na toto téma a odmítá, aby tito
pracovníci nově spadali do gesce MPSV.
Mgr. Jana Vaculová (prezidentka České asociace zdravotních laborantů), zmínila, že je
dobře, že bude zrušeno povolání laboratorní asistent, je problematická jeho uplatnitelnost na
trhu práce. Požadavek na zrušení povolání laboratorní asistent je konsenzus 7 odborných
společností zdravotních laborantů, které ČAZL zastupuje.
MUDr. David Kasal (místopředseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny) zmínil, že
se na vzdělávání dívá z hlediska praktického a s rozumem. Za poslance nepřipustí nic, co by
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, email: [email protected], www.mzcr.cz
6
mohlo poškodit terén. Pokud by měl někdo na toto téma nějaké připomínky nebo náměty,
může se obrátit na něho nebo prof. MUDr. Josefa Vymazala, DSc.
Mgr. Alena Šmídová (ředitelka Odboru ONP, hlavní sestra) ukončila diskuzi. Shrnula,
kterých
oblastí
se
týkala
diskuze.
Zmínila,
že
hrozí
do
budoucna
nedostatek
ošetřovatelského personálu a o jejich vzdělávání se bude dále diskutovat, nedošlo se u
kulatého stolu ke shodě. Cílem je, aby sestra pracovala v týmu s lékaři, měla jasně
definované kompetence, které navrhuje pro některé oblasti navýšit směrem k lékařským
činnostem. Je žádoucí mít v týmu různé úrovně ošetřovatelského personálu dle jejich
vzdělání i daných kompetencí, ne jenom sestru na všechny činnosti základní až po
specializované.
Mgr. Jaroslav Fidrmuc poděkoval přítomným za účast a velmi podnětné diskuzní příspěvky,
Navrhl vytvoření pracovní skupiny, která se bude tématem vzdělávání zdravotníků dále
zabývat.
Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. poděkoval přítomným za účast. Zmínil, že na tomto
jednání v tak velkém počtu účastníků, není možné dojít ke koncensu a navrhl též menší
pracovní skupinu.
Mgr. Martin Šamaj, MBA nabídl svou spolupráci při řešení této problematiky.
Mgr. Alena Šmídová poděkovala za účast a ukončila jednání.
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, email: [email protected], www.mzcr.cz
7
Download

Zápis z Kulatého stolu ke vzdělávání v nelékařských povoláních