Slavkovský
zpravodaj
7-8
2010
Slavnosti sv. Floriana
se vydařily
strana 5
Skauti z Horního Slavkova
byli na Intercampu
strana 6
Vrcholem hudebního
festivalu byla ANNA K
strana 9
Město ocenilo nejlepší žáky
a žákyně základních škol
strana 4
úvodem
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vítám Vás nad stránkami dvojčísla prázdninového zpravodaje, kde jsou prezentovány zejména informace o investičních akcích,
které jsou již zahájeny nebo budou probíhat
v letních měsících.
V prvním červnovém týdnu byla konečně
spuštěna realizace kompletní rekonstrukce
silnice Bezejmenná. Výběrové řízení vyhrál
dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou, a to
firma Swietelsky s.r.o. Zakázka v celkové výši 6 milionů korun zahrnuje celoplošnou výměnu asfaltu, chodník v zámkové dlažbě od Brány Borců ke škole v Nádražní ulici a přechody s veřejným osvětlením pro zvýšení bezpečnosti chodců. Rekonstrukce bude probíhat za provozu s průběžnými dopravními omezeními.
Zámkovou dlažbu a obrus z této komunikace si ponechá město. Tento
materiál použijeme na opravy a vybudování menších úseků komunikací.
Požadavky na použití obrusu jsou již nyní z mnoha míst našeho města.
Již v tuto chvíli je požadavků mnoho, jen příkladem uvedu lokalitu zahrádek, Ležnici, plochu mezi garážemi pod lesoparkem a dále např. nezpevněnou komunikaci v ulici Nad Výtopnou. Prosím všechny občany, pokud
mají požadavek ohledně vylepšení komunikace obrusem, ať nám svůj návrh sdělí osobně, telefonicky nebo emailem. Budeme se snažit tento obrus
využít opravdu na nejvíce postižená místa a předem se omlouvám, pokud
nebude všem návrhům vyhověno.
V letních měsících rovněž dojde k již avizované rekonstrukci autobusového nádraží, budou zcela obměněny zastávkové přístřešky včetně rekonstrukce chodníku a osvětlení. Všechny jmenované akce by měly být hotové v měsíci září. Město již v předchozím měsíci rekonstruovalo autobusové zastávky u porcelánky, dále pak zcela nově byly vybudovány autobusové zastávky na Ležnici a zastávka za porcelánkou.
Věřím, a nic jiného si nepřeji, aby se vše vydařilo k naší spokojenosti,
a moc prosím všechny občany o shovívavost s částečnými uzavírkami komunikací a omezením provozu v rámci všech jmenovaných akcí.
Přeji vám všem jménem zastupitelů města, zaměstnanců městského
úřadu i jménem svým pohodové prožití letních prázdninových měsíců
a mnoho krásných zážitků, ať už u nás nebo v zahraničí.
Mgr. Jana Vildumetzová
aktuálně
Ve městě je od 1. 7. nařízena
deratizace proti hlodavcům
Na základě zjištěného zvýšení výskytu potkanů a v zájmu účinného boje
proti přenosným nemocem se k ochraně zdraví nařídilo zastupitelstvo města
obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010
na území Města Horní Slavkov provedení speciální ochranné deratizace.
Speciální ochrannou deratizaci je povinna ve své provozovně zajistit každá
fyzická osoba, která je podnikatelem,
právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném
výskytu škodlivých a epidemiologicky
hlodavců. Jde-li o obytné místnosti,
pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má tuto
povinnost vlastník nemovitosti nebo
společenství vlastníků a u nemovitosti
v majetku České republiky organizační
složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.
Speciální ochranná deratizace se
provede na území města Horní Slavkov v době od 1.7.2010 do 1.9.2010.
Deratizaci musí provést k tomu způsobilé osoby (které mají dle zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví schválenou odbornou způsobilost).
V případě potřeby vám informace
o osobách, které mají tuto způsobilost
sdělíme na tel. 352 350 674.
Vyhláška, vzhledem k naléhavosti,
nabývá účinnosti již 1. 7. 2010 a platí
do 1. 9. 2010.
Odbor výstavby a životního prostředí
Den se starostkou
Dne 12. 7. a 30. 8. 2010, vždy od od 15 do 17 hodin, se koná v kanceláři starostky města Den se starostkou. Občané se v této době mohou dostavit k paní
starostce a konzultovat s ní své stížnosti, připomínky a nápady.
Bezplatná doprava občanů na hřbitov
Od 1.srpna bude město každou neděli zajišťovat bezplatnou dopravu občanů
tam i zpět na místní hřbitov. Odjezd je z autobusového nádraží ve 14 hodin,
odjezd ze hřbitova zpět dle dohody s řidičem.
starostka města
Přihlaste se do letošního ročníku soutěže Rozkvetlé okno!
Do soutěže je možno přihlásit jakékoliv okno či balkon v bytě nebo
rodinném domě na území Horního
Slavkova. Konkrétní okno nebo
balkon může do soutěže přihlásit
kdokoliv - majitel, nájemce, soused,
kolemjdoucí apod.
Přihláška musí obsahovat jméno
a příjmení majitele (nájemce) bytu
či rodinného domu a přesnou adresu (případně také specifikaci umístění okna/balkonu).
Přihlášky jsou k dispozici na stránkách města nebo v recepci městského úřadu. Přihlašovat se je možné
do 25. 8. 2010, a to na recepci městského úřadu nebo u Jany Wiedové
(tel. č. 352 350 665, e-mail: jana.
[email protected]).
Poukázky budou výhercům předány na Slavkovských slavnostech
v září tohoto roku.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
2
z radnice
7 2010
z jednání městské rady
Kontakty na MěÚ
Žádost o poskytnutí příspěvku
azylovému domu v Oloví
Projektová příprava revitalizace a oprav
dřevěných konstrukcí kostela sv. Jiří
Rada města schválila příspěvek z rozpočtu města Horní
Slavkov pro Útočiště, o.s., Azylový dům v Oloví ve výši
5 000,- Kč a zmocnila starostku města Mgr. Janu Vildumetzovou podpisem dohody o poskytnutí příspěvku.
Rada města schválila zpracování projektu „Projektová
příprava pro revitalizaci a opravy dřevěných konstrukcí kostela sv. Jiří“ a předložení žádosti o dotaci na tento
projekt v rámci 2. výzvy MAS Sokolovsko (Program
rozvoje venkova - osa IV. Leader) v celkových nákladech
690 304 Kč a schválila spolufinancování projektu ve výši
62 025 Kč a financování neuznatelných nákladů ve výši
70 051 Kč.
Revitalizace veřejných prostranství
na náměstí Republiky
Rada města schválila zpracování projektu „Revitalizace
veřejných prostranství na náměstí Republiky“ a předložení žádosti o dotaci na tento projekt v rámci 2. výzvy MAS
Sokolovsko (Program rozvoje venkova - osa IV. Leader) v
celkových nákladech 239 1718 Kč a schválila spolufinancování projektu ve výši 199 310 Kč a financování neuznatelných nákladů ve výši 398 620 Kč.
Úřední hodiny:
pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek
8.00-17.00
8.00-15.00
8.00-14.00
Recepce (ústředna)
352 350 666
[email protected]
Finanční příspěvek Školnímu
sportovnímu klubu
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 2 000
korun Základní škole ve Školní ulici, Školnímu sportovnímu klubu na dopravu na soutěže.
Zápisy zastupitelstva města a usnesení rady města lze nalézt na www.horni-slavkov.cz v sekci Radnice.
UPOZORNĚNÍ: Vyhlídková věž kostela sv. Jiří bude pro letošní turistickou sezónu uzavřena, a to z důvodu probíhajících oprav.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Jana Vildumetzová
starostka města
1. patro
[email protected]
352 350 663
602 110 501
Mgr. Bc. Martin Stark
tajemník MěÚ
1. patro
[email protected]
352 350 677
602 287 441
Odbor Kancelář starostky a tajemníka
352 350 665
Jak jste spokojeni s prací městského úřadu?
Monika Brislingerová
Vážení občané, je tomu právě rok,
kdy jsem započal s výkonem funkce
tajemníka městského úřadu a protože jsem ve Slavkovském zpravodaji
č. 9/2009 uvedl, že mým cílem je vytvořit úřad maximálně přístupný občanům, připravili jsme jednoduchou
anonymní anketu, která by našemu
úřadu mohla poskytnout informace
pro zlepšení naší práce.
[email protected]
352 350 680
602 110 499
Důležité pro vývoj a poskytnutí
kvalitních, především však odborných služeb, je získat odezvu od vás,
našich občanů. Naše snaha bude tím
úspěšnější, čím více se nám do tohoto
procesu podaří zapojit právě vás. Výsledek ankety nám poslouží k odstranění případných bariér mezi úřadem
a občany, zaměření se na místa, která
považujete za problematická obecně
pak ke zkvalitnění činnosti úřadu.
Anketa bude probíhat rovněž na
webových stránkách města www.
horni-slavkov.cz (počet hlasování
z jednoho počítače bude omezen)
a bude ukončena 13. 8. 2010. U každé otázky budete mít kromě kolonky
pro přidělení známky také prostor
pro uvedení poznámky či sdělení.
Tajemník MěÚ
Spokojenost s prací Městského úřadu v Horním Slavkově
ANKETNÍ LÍSTEK
1) Jak jste spokojen/a s jednáním pracovníků (vystupování, vstřícnost, nestrannost…)?
Vaše sdělení: __________________________________________________________________________________
2) Jak jste spokojen/a s odbornou úrovní úředníků? (schopnost podat věcné, správné
a úplné informace)?
Vaše sdělení: __________________________________________________________________________________
3) Činilo Vám potíže nalézt v budově úřadu příslušnou kancelář k vyřízení Vaší záležitosti?
Vaše sdělení: __________________________________________________________________________________
4) Jak jste spokojen/a s prostředím v budově městského úřadu?
Vaše sdělení: __________________________________________________________________________________
5) Jak jste spokojen/a s podáváním informací prostřednictvím webových stránek města
a Slavkovského zpravodaje?
Vaše sdělení: __________________________________________________________________________________
6) Náměty pro zkvalitnění práce MěÚ: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Oznámkujte jako ve škole ve stupnici 1-5, případně napište své poznámky. Anketní lístek vložte do
schránky na recepci Městského úřadu v Horním Slavkově. Anketa končí dnem 13. 8. 21010.
Anketní lístek lze vyplnit také na stránkách města www.horni-slavkov.cz
Své podněty můžete zasílat i na e-mail [email protected]
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
pověřená zastupováním vedoucího odboru
majetku a investic
2. patro
Ing. Bohumil Beran
pověřený zastupováním vedoucího odboru
výstavby a životního prostředí
2. patro
[email protected]
352 350 675
602 324 341
Dana Novohradská
pověřená zastupováním vedoucího odboru
správního a vnitřních věcí
2. patro
[email protected]
352 350 672
602 284 680
Jana Brendlová
pověřená zastupováním vedoucího
finančního odboru
2. patro
[email protected]
352 350 676
602 284 661
Eva Bedečová
pověřená zastupováním vedoucího odboru
sociálních věcí, školství a kultury 1. patro
[email protected]
352 350 679
723 310 398
Ing. Jan Kvasnička
pověřený zastupováním vedoucího oddělení rozvoje města
2. patro
[email protected]
352 350 664
602 123 373
Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům
s vážnou zdravotní indispozicí
službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů
mimo budovu MěÚ), pro její
využití využijte výše uvedená
telefonní spojení.
3
informace městského úřadu
Ocenění nejlepších žáků základních škol
po celou dobu školní docházky
Stanislav KAREL (4. ročník) si toto
ocenění zasloužil za reprezentaci školu
na pěveckých vystoupeních ve městě, za
účast v krajské soutěži „Běh 17. listopadu“, kde obsadil 3. místo, za reprezentaci školy v aktivitách Klubu deskových
her a za 1. místo ve školní soutěži stolního tenisu.
Základní škola v Nádražní ulici
Starostka Mgr. Jana Vildumetzová při vyhlašování nejlepších žáků
Již podruhé rada města vyhlásila
soutěž o Nejlepší žáky základních škol
v našem městě. Žáci si svá ocenění
převzali 8. června v krásných renesančních prostorách Pluhova domu.
Získat titul Nejlepší žák, žákyně roku
2009/2010 bylo možné nejen za znamenité výsledky ve škole, ale také za
skvělou reprezentaci ve sportu, uměleckých či dovednostních soutěžích či
za příkladné jednání. Každý oceněný
žák byl ošerpován, získal pamětní list
a poukázku ve výši 500 Kč na nákup
sportovního vybavení. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně
úspěchů do dalších let.
Základní škola praktická a Základní škola speciální Horní Slavkov
Ivana HODKOVÁ (9. ročník) si
toto ocenění zasloužila za reprezentaci
školy v okresním i krajském kole soutěže dvoučlenných družstev „Praktická
dívka“, kde získala 1. místo, za účast
v krajských soutěžích „Běh 17. listopadu“ a „Schodoběh“, za účast při pořádání Tříkrálové sbírky 2010, která vynesla
6547,- Kč, za účast při výstavě Betlémů
v Městském kulturním středisku s papírovým, keramickým a textilním výrobkem a za příkladné chování ve škole
i mimo školu.
Andrea HAKELOVÁ (8. ročník) si
toto ocenění zasloužila za reprezentaci
školy v okresním i krajském kole soutěže
dvoučlenných družstev „Praktická dívka“, kde získala 1. místo, dále za aktivní
účast při pořádání Mikulášské nadílky
ve školní družině, za účast v krajských
soutěžích „Běh 17. listopadu“ a „Schodoběh“, za účast na výstavě Betlémů
v Městském kulturním středisku s papírovým a keramickým výrobkem a za
příkladné chování ve škole i mimo školu.
Lenka HODKOVÁ (8. ročník) si toto
ocenění zasloužila za reprezentaci na
školních pěveckých a kulturních vystoupeních, za účast při pořádání Tříkrálové
sbírky 2010, která vynesla 6547,- Kč, za
účast na výstavě Betlémů v Městském
kulturním středisku s textilním a papírovým výrobkem a za příkladné chování po
celou dobu školní docházky.
Lucie DVOŘÁKOVÁ (8. ročník) si
toto ocenění zasloužila za reprezentaci
na školních pěveckých a kulturních vystoupeních, za aktivní účast při pořádání Mikulášské nadílky ve školní družině,
za účast na výstavě Betlémů v Městském
kulturním středisku s keramickým a textilním výrobkem a za příkladné chování
Katka POŽÁROVÁ (2. ročník) si
toto ocenění zasloužila za výborné studijní výsledky, aktivitu, píli a svědomitost.
Radka ŠPETOVÁ (3. ročník) - i tato
žákyně je velmi svědomitá, pilná a má
výborné výsledky.
Veronika SVOBODOVÁ (4. ročník)
- i tato žákyně základní školy si zasloužila ocenění za výborný prospěch a také
slušné chování.
Dominik HRON (5. ročník) - tento
žák si ocenění zasloužil díky své ochotě,
slušnosti, svědomitosti, aktivitě a také
reprezentaci školy.
Jakub ŠKOPEK (6. ročník) je dalším
pilným a svědomitým žákem této základní školy a ocenění si zasloužil také díky
svým výborným studijním výsledkům.
Alžběta PIŠTOVÁ (7. ročník) - také
tato žákyně je svědomitá, pracovitá,
obětavá a má dobré pracovní výsledky,
a proto si zaslouží ocenění Nejlepší žák.
Marie KOTOUSOVÁ (8. ročník)
- ocenění si zasloužila za dobré studijní
výsledky.
Daniela BUDAJOVÁ (9. ročník) ocenění si zasloužila za dobré studijní
výsledky.
Základní škola ve Školní ulici
Nikol MIKESCHOVÁ (4. ročník) si
ocenění zasloužila především díky aktivní práci pro kolektiv třídy a pro školu,
za reprezentaci města při vystoupeních
tanečního souboru Základní umělecké školy a také za pomoc při Tříkrálové
sbírce.
Zuzana UHLÍKOVÁ (4. ročník) i Zuzanka je aktivní při práci pro třídu
a pro školu, pomohla při Tříkrálové sbírce a dále si své ocenění zasloužila svou
účastí v projektu Se skicářem za poznáním.
Tereza KOUKOLOVÁ (5. ročník) si
ocenění zasloužila za aktivní práci v žákovském parlamentu, za reprezentaci
školy na slavnostech města a také za výborný prospěch.
Karolína BRAČKOVÁ (5. ročník)
je oceněna za aktivní práci v žákovském
parlamentu, za reprezentaci města při
vystoupeních tanečního souboru Základní umělecké školy a za velmi dobré
studijní výsledky.
Radka HALÍŘOVÁ (6. ročník) získává ocenění za velmi úspěšnou reprezentaci školy v okresních a krajských kolech
vědomostních soutěžích, zvláště pak za
výsledky v zeměpise, kde vybojovala postup do celostátního kola, a dále za velmi
dobré studijní výsledky.
Jiří JANEČEK (7. ročník) je oceněný
především za aktivní práci v žákovském
parlamentu a výrazný podíl na organizaci humanitárních akcí Stonožka a Pomoc obětem zemětřesení na Haiti.
Jakub DVOŘÁK (7. ročník) oceně-
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
Oceněné žákyně a učitelky ZŠP a ZŠS v Kounici
Ocenění žáci a ředitel ZŠ v Nádražní ulici
Ocenění žáci, rodiče a učitelé ZŠ ve Školní ulici
ní získal za dobré výsledky ve školních
a okresních kolech vědomostních soutěží, za úspěšnou reprezentaci školy ve
sportu a za výborný prospěch
Lukáš PENNERT (8. ročník) si své
ocenění zasloužil za aktivní práci v žákovském parlamentu a výrazný podíl
na organizaci humanitárních akcí Stonožka a Pomoc obětem zemětřesení na
Haiti, dále také za prezentaci práce parlamentu v regionálním tisku.
Jan STUDNIČKA (8. ročník) ocenění
získal za úspěšnou reprezentaci školy ve
sportu, zejména v halové kopané a minikopané
Tereza MALECKÁ (8. ročník) si toto
ocenění zasloužila za výborné studijní
výsledky, za ochotu a vstřícnost, se kterou pomáhá svým spolužákům.
Jana KLOKOČKOVÁ (8. ročník) zís-
kává ocenění nejlepší žák za velmi dobré
studijní výsledky a velmi aktivní práci
pro kolektiv třídy.
Petra HOLÁ (9. ročník) si toto ocenění zasloužila za dobrý prospěch a výborné chování po celou dobu školní docházky.
Klára BIČÁKOVÁ (9. ročník) získává ocenění nejlepší žák za velmi aktivní
a úspěšnou reprezentaci školy v okresních a krajských kolech vědomostních
soutěží, zvláště pak v anglickém jazyce
a za výborný prospěch po celou dobu
školní docházky.
František ZÁZRIVEC (9. ročník)
získává ocenění za dlouholetou, velmi
úspěšnou reprezentaci školy a města ve
sportu, zvláště pak za výborné výsledky
v kopané, minikopané, odbíjené a v atletických přeborech.
4
obrazem
7 2010
Slavnosti sv. Floriána v Horním Slavkově
Slavnosti sv. Floriána
patrona cechu hasičů, keramiků, kominíků
Dne 22. května se v Horním Slavkově za účasti partnerského města Arzberg konaly Slavnosti sv.
Floriána, patrona cechu hasičů, keramiků a kominíků. Na programu byly ukázky práce profesionálních
i dobrovolných hasičů, konal se Staročeský jarmark
a atmosféru dotvářelo vystoupení Poberounské hudební skupiny TŘEHUSK. Na závěr se v Městském
kulturním středisku konala Májová veselice.
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.
Město Horní Slavkov nabízí k pronájmu následující nebytové prostory:
Poštovní 648 (tj. v budově kde je pošta a spořitelna) – 1. patro
Dlouhá 653 (tj. v budově bývalé lékárny) – 2. a 3. patro
Dlouhá 634 (tj. v budově Městského úřadu) – 3. patro
Možný účel využití: kanceláře, prodej, služby apod. Jednotlivé prostory jsou o podlahové ploše od cca 9 do cca 50 m2.
Podrobnější informace o konkrétních nebytových prostorech, ceně za nájem a služby s ním spojené, případně prohlídku prostorů zajišťuje správce nemovitostí společnost BYTY-TEPLO, s.r.o., Dlouhá 634, Horní Slavkov (pí. Knotková, p. Měřička kontakt na www.bytyteplo.cz)
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
5
z našich škol
ZŠ Školní: Poslední zpravodajství školního roku
Konečně, čtu si v očích našich žáků.
Konečně budou prázdniny. V době,
kdy se začtete do těchto řádků, již budou pravděpodobně skutečností.
Zatímco žáci by již rádi snili o jejich
průběhu, nekompromisní učitelé ještě
v honbě za dalšími známkami přitvrdili a otravují mladý výkvět našeho
národa odpornými písemkami, diktáty, slohovými útvary, testy a dalšími
„ohavnostmi“, bez kterých by známkování nebylo dostatečně objektivní. Po
vyučování pak titíž pedagogové, tiše
si mumlajíc, prohání své červené propisky po výtvorech žáků a spravedlivě
zkoumají, jaké ohodnocení si kdo zaslouží. Pak sedí nad spoustou známek,
sčítají, dělí, občas se zahledí před sebe
a snaží se vybavit si toho určitého žáka,
jak se překotně hlásí v hodinách, jak
odpovídá na otázky, ale bohužel vidí
obraz netečného, v lepším případě tiše
před sebe hledícího tvora. Pak opět pohlédnou na známky a s povzdechem,
kroutíc hlavou, napíší ortel. Jsou ale
okamžiky, kdy s úsměvem přehlédnou
řadu jedniček, která je jen občas narušena oblým tvarem dvojky, a radostně
si píší velkou jedna. Nevím, netuším,
čím to je, ale na většině škol jsou tyto
krásné okamžiky vzácné.
Zdá se skoro nemožné, že i přes tento
shon se žáci s vyučujícími stačí věnovat
sportu, soutěžím a výletům.
V květnu si Josef Legr (5. B), Josef
Hlinka (5. B), Kamil Vildumetz (5. B),
Michal Valenta (5. A), Vojtěch Dvořák
(4. A), Daniel Deme (4. A), Jana Skurcoňáková (4. A), Jakub Suchý (4. A),
Václav Říha (4. A), Tomáš Miller (4. A),
Marcel Vedana (4. B), Vojtěch Pultr
(4. B), na krajském kole Mc Donald’s cupu (kopaná pro žáky 4. a 5. tříd)
vybojovali 4. místo.
Z okresního kola volejbalu si Pavel
Čada (9. A), Jaroslav Vejvoda (9. A), Jan
Kišš (9.A), David Legr (9. A), David
Trojan (9. A), Lukáš Veits (9. A), František Zázrivec (9. B) a Josef De Stefanis
(8. B) přivezli bronz.
Největším letošním sportovním
úspěchem byla účast chlapců na kvalifikaci o postup na republikové finále v minifotbalu základních škol (IV.
kategorie, hoši). Naši borci Pavel Čada
(9. A), Jaroslav Vejvoda (9. A), David
Legr (9. A), Marek Zeitler (9. B), František Zázrivec (9. B), Miroslav Navrátil (9. B), Jan Studnička (8. A), Jakub
Šramko (8. A), Josef De Stefanis (8. B)
získali 3. místo. Touto cestou děkujeme MěÚ za příspěvek na dopravu
sportovců.
Třída 8. B si užila na exkurzi v Plzni,
žáci 4. ročníků vystoupali na horu Říp
a svezli se po Labi parníkem. Čtvrťáci
si hlavičky opravdu potřebovali provětrat, neb dva dny předtím louskali
Matematické oříšky pro přemýšlivé
žáky v okresní soutěži, odkud Šárka
Prokopová ze 4. A přivezla 4. místo.
Květen jsme zakončili fotografováním tříd.
Začátek června rozradostnil děti na
1. stupni. Každá třída si oslavila Den
dětí po svém. Na druhý den proběhla
v sále kulturního domu závěrečná část
projektu „Lidé a Země“, do kterého
se zapojil celý první stupeň. Tento den
byl výsledkem dvouměsíční práce našich žáků. Celý tematický celek zaměřený na multikulturní výchovu byl koncipován do menších projektů, jejichž
konečným výsledkem byla slavností
prezentace jednotlivých tříd.
Žáci prvních a druhých tříd nás
prostřednictvím písniček a básniček
pozvali na prohlídku prací o Africe,
Americe, Arktidě a Číně. Po Evropě
jsme zas cestovali s pátými třídami.
S žáky ze čtvrtých tříd jsme se vrátili
zpět k nám, do České republiky. Seznámili nás nejen s tradicemi a kulturou jednotlivých krajů, ale i s kulturou
národnostních menšin žijících na našem území. Pověstnou „třešinkou na
dortu“ byla taneční vystoupení dětí
ze třetí třídy, která nám zpestřila celé
dopoledne. Díky malým tanečníkům
jsme měli možnost vidět tance z různých koutů světa.
Domníváme se, že projekt „Lidé
a Země“ byl velmi úspěšný. Děti se tak
zábavnou a nenásilnou formou seznámily s kulturou a tradicemi národnostních menšin. i cizích národů.
Projektový den Lidé a Země
Byl zas jak zajímavý sen
náš projektový den.
Všichni jsme se snažili,
žádný čas nemařili.
Každý z nás byl v jiné zemi ,
přitom všichni mezi všemi!
Tančili jsme, zpívali...,
vědomosti získali.
Všichni, že si rovni jsme,
na barvě pleti nesejde!
Ať má někdo velký nos
nebo v zimě chodí bos,
v hlavě vždycky s sebou nos,
že na srdíčku záleží,
a o nic jiného tu neběží.
V následujících dnech se sedmáci
rozjeli na exkurzi do ZOO Praha a páťáci na školní výlet na Svatošské skály.
Také se na nás přišly podívat děti z MŠ
v Dlouhé ulici a o pár dní později děti
z MŠ v ulici Sportovní. Snad je žáci 4.
B pohádkou Červená Karkulka příliš
nevyděsili, ale naopak potěšili.
Na okrskovém turnaji mladších
i starších žáků ve florbale, který pořádala naše škola, jsme téměř ve všech
kategoriích obsadili 1. místa. Ale ani
2. místo starších žákyň není k zahození.
Na atletickém trojboji – okresní soutěži pro žáky 1. stupně se soutěžící
Soukopová Lucie (2. B), Jirsa Radek
(2. B), Kolomá Vendula (3.), Hylský
Daniel (3.), Koukolová Tereza (5. A),
Legr Josef (5. B), Skurcoňáková Jana
(4. A), Vedana Marcel (4. B) umístili na
11. místě.
Celostátní zeměpisná soutěž „Eurorébus“ přivítala naši skvělou Radku
Halířovou ze 6. třídy. Pod laskavým
dohledem paní učitelky Květy Ketnerové se týdny pečlivě připravovala. Ale
v Praze, při pohledu na stovky dalších
soutěžících, naděje na dobré umístění
pohasly. Výsledky jsme se do uzávěrky
sice nedozvěděli, ale již samotná účast
Radky na takové soutěži je velkým
úspěchem.
Františkovy Lázně již přivítaly na
školním výletě druháky, na prvňáčky
se teprve těší. 6. třída , 3. třídy a 4. B
své výlety do přírody ještě neuskutečnili. Přejeme jim hezké počasí.
Potom nás čeká pedagogická rada,
sportovní den pro žáky 2. stupně, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd a slavnostní zakončení školního roku a rozdání
vysvědčení. A pak? Konečně budou
prázdniny! Mgr. Monika Teplíková,
Mgr. Jaroslava Sofie Ilkivová
Skauti střediska Arnika se zúčastnili Intercampu
Intercamp
Každý, kdo s tím má alespoň nějakou
zkušenost, mi dá jistě zapravdu, že aktivní používání cizího jazyka je nejlepší
cestou, jak se v něm zdokonalit. Nejen
to, ale také to nás vedlo k rozhodnutí
zúčastnit se s oddílem skautů a skautek
ze střediska Arnika Horní Slavkov mezinárodního skautského setkání. Naši
účast na Intercampu 2010 finančně
podpořilo město Horní Slavkov, za což
mu patří náš dík.
Na Intercampu, ktrého se letos zúčastnilo přes 2200 skautů z několika
nejen evropských zemí, je oficiálním jazykem angličtina. Například celodenní
výlet sice děti absolvovaly ve skupinách,
ve kterých přijely, ale všechny informace dostaly v angličtině. Hry a soutěže,
v areálu kempu či jeho blízkosti již děti
absolvovaly v mezinárodních skupinách. To byl vlastně úplně první úkol
- najít si kamarády a vytvořit osmičlenný tým se členy z alespoň čtyř různých
zemí, se kterým pak strávily zbytek dne.
Kromě společného programu jsme
využili toho, že jsme na Intercamp do-
jeli až téměř k holandským hranicím
a strávili zde pár dní navíc, během nichž
jsme se podívali, jak se vyrábí Eidam
a dřeváky, do Amsterodamu a poslední
den ještě na bruslích do Rotterdamu.
Český den proti rakovině
12. května 2010 proběhla v Horním
Slavkově veřejná sbírka Český den
proti rakovině (dříve Květinový den).
Děkujeme tímto všem, kteří se zapojili
do sbírky a přispěli tak k celkové částce
11 242 Kč, kterou se skautům v Horním
Slavkově podařilo vybrat.
Pohádkový les
V sobotu 12. června středisko Arnika
pořádalo další ročník sportovně zábavného odpoledne pro ty nejmenší nejen
z našeho města. Pohádkového lesa se
nakonec zúčastnily téměř dvě stovky
dětí, které si koupily vstupenku, a další
nejméně dvě stovky rodičů, prarodičů
či sourozenců, kteří se přišli jen projít
a podívat.
Rád bych tímto poděkoval všem protagonistům pohádkových postaviček
za to, že svými výstupy pomohli vytvo-
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
řit letošní pohádkový les, městu Horní Slavkov za trvající finanční podporu
a také všem účastníkům za jejich neutuchající zájem o Pohádkový les.
Skautská klubovna
Před třemi měsíci jsme poprvé zveřejnili zprávu o stavbě nové skautské klubovny Klubovnu v zásadě svépomocí
obnovili skauti, jejich rodiče a přátelé
a získané finanční prostředky byly využity pouze na pořízení materiálu. Přesto nám k dostavění klubovny chybí při-
bližně 150 000 Kč. Proto se obracíme
na Vás, občany města Horního Slavkova, s žádostí o finanční pomoc v jakékoli výši. Dále bychom rádi upozornili,
že materiál u klubovny není určen k rozebrání, jen se nevejde dovnitř. Během
minulého měsíce nám totiž zmizely dva
asi pětimetrové trámy. A nakonec bychom chtěli poprosit ty, kteří využívají
našeho ohniště, aby kolem něj nezanechávali odpadky, ale odnesli si je.
Jiří Veselý, středisko Arnika
6
z našich škol
7 2010
Červen v Mateřské škole „Duhová kulička“
Červen je měsícem dětských radostí,
na děti čekalo spousta překvapení, akcí
a výletů. Hned první den tohoto měsíce
patřil jim. Oslavu Dne dětí nám trochu
pokazilo počasí, ale paní učitelky měly
nachystaný náhradní program.
Paní učitelka Floriánová připravila
pro rodiče a přátelé školy závěrečný
flétnový koncert. Naši budoucí virtuosové předvedli vše, co se za školní rok
naučili. Zazněly jednotlivé tóny i celé
písně. Za svou snahu sklidili veliký potlesk.
Naši malí sportovci zabojovali na
„Letních olympijských hrách“. Celé
klání se konalo 14. 6. na tartanovém
hřišti u 2. ZŠ. Disciplíny byly klasické: sprint, skok do dálky, hod míčkem.
Odměnou všem byly putovní poháry,
medaile a diplomy, které jsme získaly
z grantu města Horní Slavkov.
16. 6. před námi byly plavecké závody v Sokolovském bazénu. Hojná byla
účast našich dětí i rodičů na plaveckých
závodech v Sokolově 16. 6.
Při slavnostním ceremoniálu „pasování školáků“ 21. 6. uvedly ředitelka
Pavla Zábranská a učitelky Dubajová
a Ziecinovou naše nejstarší mezi „školou povinné“. Děti svou cestu k šerpám,
které předávala i starostka Mgr. Jana
Vildumetzová a kterou natáčela televize
DUHA, braly velmi vážně. Všechny pasované školáky můžete vidět ve výloze
na tablu ve výloze pana Kosmáka.
Na děti také čekaly exkurze na policejní i hasičskou stanici, do prvních
tříd i školní družiny, výlety do blízkého
okolí, divadelní představení, společná
focení, cesta do ZOO a hlavně spousta
her a zábavy.
MŠ Duhová kulička,
www.mssportovni.estranky.cz
Poděkování sponzorům
V úterý 1. června proběhly v naší mateřské školce oslavy Dne dětí. Pro všechny děti byl připravený bohatý
program: soutěže, diskotéka v maskách, na které si děti nejen zatancovaly, ale i zazpívaly a pobavily. Všechny děti si odnesly sladkou odměnu a malý dáreček. Nezahálely ani naše paní kuchařky a udělaly zmrzlinový
pohár, který dětem chutnal. Počasí nám moc nepřálo, proto jsme museli zůstat ve školce, ale i tak jsme si
tento slavnostní den užili.
Za kolektiv MŠ Monika Němcová
Hlavně bychom chtěli poděkovat za
sponzorské dary ve finanční podobě firmám: Rauschert, k. s. zastoupená jednatelem paní Evou Vnučkovou a Robertem
Brendlem, Mgr. Dagmar Dolejší, Prodejně Alexandr Terek Elektro.
Samozřejmě nesmíme zapomenout
ani na sponzory, kteří pomáhají naší
MŠ v běžném provozu a chtějí pobyt dětí
v MŠ zpříjemnit (výtvarnými materiály,
papírem, hračkami atd.). Poděkování
patří paní Kleinové, Dubnové, Lhotské,
Pavlíkové, Tršové, Vargové, Vávrové,
Vrškové, Kuncové, Skřičkové, Gajevské
Urbánkové, Graplové, Michalcové, Bacharové, Hoťové, Nuedertové, Švojgrové, Špičkové, Zabloudilové, Kerbelové,
Klečkové, Radostové, Matouškové, Ondrůjové, Milkové, Kroutilové, Tóthové,
Vytlačilové, Kubátové, panu Soukopovi,
manželům Lapešovým a všem ostatním.
Dům dětí a mládeže
Mladí rybáři bojovali v Lokti o Zlatou udici Čarodějnická
půlnoc ve ŠD
V areálu přírodního divadla v Lokti
nad Ohří se 15. května konalo okresní
kolo Zlaté Udice. Soutěžila družstva
z Lokte, Kynšperka a Sokolova. Po
prezentaci družstev se soutěžilo v rybolovu. Po absolvování všech disciplín
a součtu bodů proběhlo vyhlášení výsledků.
V kategorii dorostenci se na prvním
místě umístil Zdeněk Šlechtický.
V kategorii dívek se na krásném druhém místě umístila Tereza Valentová
V kategorii žáků bylo toto pořadí:
1. Miroslav Klokočka, 2. Dan Laubendorf, 3. Jakub Petříček, 4. Michal Roh.
V kategorii družstev a putovní pohár
získalo družstvo Loketské organizace zastoupené dětmi z kroužku DDM
Horní Slavkov.
Mladí rybáři Šlechtický, Klokočka,
Laubendorf, Petříček a Roh si vybojovali právo reprezentovat naší organizaci a kroužek také na krajském kole
Zlaté udice v Bělé nad Radbuzou.
Za DDM v Horním Slavkově se závodů zúčastnila a ceny předávala paní
Pikusová, za ČRS Loket nad Ohří pan
Rais.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
Patnáct děti se 7. května od 17 hodin
do 9 hodin ráno druhého dne zúčastnilo
ve ŠD při 7. ZŠ „Čarodějnické půlnoci“.
Za splněné úkoly jsme dostali drobné
dárky a diplomy, vítěz Faktoru strachu
kilogram bonbónů a stříbrný řetízek.
Chceme poděkovat všem rodičům,
kteří pro nás připravili občerstvení a napekli koláče. Chceme také poděkovat
paní vychovatelce R. Bernardové, která
pro nás celý projekt připravila a paní
Lence Kerbelové za pěkný doprovod na
kytaru.
Děkují děti ze ŠD
při 1. ZŠ v Nádražní ulici
všem sponzorům: Město Horní Slavkov, ČRS Loket nad Ohří, Okay Elektro, rybářské potřeby Běla Matoušková,
Květiny Miloslava Petříková Nové Sedlo, Pizza express Rudolf Pešák, Xuen
Dinh Le - potraviny Nové Sedlo.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem
závodníkům za výbornou reprezentaci
organizace a města, v neposlední řadě
patří poděkování paní Pikusové a paní
Brožové, které se staraly o občerstvení
a teplé nápoje.
Také bych chtěla poděkovat bývalým
členům rybářského kroužku v Horním
Slavkově pánům Talpašovi, Šteflovi
a Tichému, kteří pomáhali při rozmísťování terčů a zároveň byli rozhodčími.
Anna Brožová, vedoucí ZK
Výsledky turnaje
Turnaje ve dvouhře ve stolním tenise,
který se konal 15. května, skončil tímto
pořadím: Starší děti - 1. Slepčík Jan, 2.
Dvořák Jakub, mladší děti: 1. Dvořák
Vojta, 2. Karel Standa, 3. Grünwald
Kristian. Odměnou jim byly balíčky
připravené DDM a paní Vildumetzovou.
Jana Šafratová, vedoucí ZK
7
legislativa, policie informuje
Vymáhání (exekuce) místních poplatků u dlužníků
a neuhrazených pokut z přestupkového řízení
Město Horní Slavkov má obecně
závaznými vyhláškami od roku 2001
stanoveny místní poplatky za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
místní poplatek za odpady) a od roku
1991 místní poplatek ze psů.
Povinnost hradit místní poplatek za
odpady se váže na každého občana,
který má trvalé bydliště ve městě, částka činí 500 Kč na osobu/rok.
U místního poplatku ze psů je povinnost hrazení tohoto poplatku vázáno
na držení psa, částka činí 800 Kč/rok,
300 Kč/rok za psa drženého u rodinného domu a 200 Kč/rok za psa jehož
držitelem je poživatel důchodu. Protože u těchto dvou místních poplatků
a u neuhrazených pokut eviduje městský úřad u občanů pohledávky ve výši
cca 800 000,- Kč (částka je značně
proměnlivá) přistoupil městský úřad
k vymáhání těchto nedoplatků cestou
exekucí.
První exekuce u dlužníků proběhnou již v tomto měsíci. Poslední šancí,
jak exekuci odvrátit je provést úhradu
na městském úřadě (na finančním odboru MěÚ - 2. patro) nebo přistoupit
na splátkový kalendář a ten následně
i dodržovat.
Již v tuto chvíli připravuje MěÚ kroky k provedení exekucí, které směřují
proti dalším 130 dlužníkům (budou
prováděny zřejmě v srpnu).
Celý proces vymáhání má zákonem
stanovený postup:
1) nejdříve zašle MěÚ dlužníku výzvu k úhradě dluhu (i ve lhůtě nevyzvednutá zásilka se stává doručenou),
2) pokud dlužník dluh ve stanovené
lhůtě neuhradí nebo nepřistoupí na
splátkový kalendář, bude mu zaslán
platební výměr,
3) pokud ani na tento výměr nebude
dlužník reagovat, stává se tento po
stanovené době exekučním titulem.
Jinými slovy tento výměr je podkladem pro nařízení exekuce příslušným
soudem nebo k provedení exekuce dle
zákona o správě daní a poplatků.
Nutno říci, že na základě již zaslaných platebních výměrů někteří
dlužníci začali své pohledávky hradit.
Městský úřad rovněž přihlašuje pohledávky po zemřelých dlužnících do
dědického řízení u příslušného soudu.
Stav, kdy většina obyvatel své závazky vůči městu řádně hradí a menší
část občanů není ochotna to minimum
povinností vůči městu, ve kterém žije,
plnit, nelze tolerovat.
Všem občanům je městský úřad vždy
ochoten při osobním jednání vysvětlit vznik pohledávky a samozřejmě
i možnosti úhrady pohledávek včetně
možných následků. Tajemník MěÚ
Ze zápisníku obvodního oddělení Policie ČR v Horním Slavkově
Agresivní bezdomovec
skončil ve vazbě
Dne 11.6. po 18 hodině byla policejní hlídka přivolána k obchodnímu domu Tesco kvůli slovní a fyzické potyčce mezi bezdomovci. Při šetření události
byli kromě jiného všichni aktéři vyzváni policisty
k předložení dokladů ke zjištění totožnosti. Jeden
z přihlížejících mužů ve věku 42 let, viditelně pod
vlivem alkoholu, odmítal s policisty spolupracovat
a svůj doklad nepředložil.
Byl tedy k dalšímu potřebným úkonům vyzván
k nastoupení do služebního vozidla a odvezen na
policejní oddělení, přičemž mu byla z důvodu bezpečnosti jeho vlastní a policistů přiložena na ruce
služební pouta. Po celou dobu jízdy a při dalším jednání s policisty na oddělení ba členy hlídky slovně
napadal a vyhrožoval fyzickou likvidací jim a jejich
rodinám.
Jeho agresivita se na služebně policie vystupňovala natolik, že, ač spoutaný, rozběhl proti jednomu
z policistů. Ten se ale se stačil útoku vyhnout, muž
zakopl a skončil s rozbitou hlavou na podlaze. Muž
začal za doprovodu výhrůžek tlouci hlavou o zem,
posléze i o stěny a stůl.
Policisté jej proto hned převezli na Protialkoholní
záchytnou stanici v Sokolově, kdy si vyslechli další
výhrůžky. Na stanici se jim také podařilo u muže
zjistit 3,25 promile alkoholu v dechu.
Celé jednání agresivního podnapilého muže bylo
kvalifikováno jako přečin násilí proti úřední osobě,
Vážení spoluobčané, pokud se mezi vámi objeví informace nebo věc pocházející z trestné činnosti, tedy
vše směřující k dopadení pachatelů, žádáme vás tímto, abyste veškeré poznatky nebo svědectví k vloupání
do zmiňovaných a dalších objektů neprodleně hlásili
(i anonymně) na Policii ČR, Obvodní oddělení Horní
Slavkov.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
vyhrožování s cílem působit na úřední osobu a vý- minalistům na místě činu tak ponechal svůj vzorek
tržnictví, za což mu hrozí trest odnětí svobody až krve a tedy i DNA.
na 4 roky. Přitěžující okolností mu je skutečnost,
Podezřelý muž, dnes již ve věku 33 let, se díky své
že se násilného trestného činu a podobného činu jiné trestné činnosti dostal do databáze uložených
proti policistům dopustil již v minulosti a byl teprve DNA profilů, což provedenou analýzou vedlo ke
v červnu letošního roku z výkonu trestu odnětí svo- shodě se zajištěnou krví na místě činu ve druhém
případě loupeže. Sokolovští kriminalisté muže obbody propuštěn.
Pachatel po vystřízlivění a sdělení obvinění vyšet- ratem usvědčili i z loupeže v prvním případu. Zlořovatelem putoval zpět do věznice, neboť byly shle- činci bylo sděleno obvinění z dvojnásobné loupeže,
dány důvody vazby. Aby toho nebylo málo, u muže za což mu hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.
byla také zjištěna infekční žloutenka typu „C“.
Objasnění loupeží
z let 2005 a 2006
Moderní kriminalistická technika přispěla i k objasnění dosud neznámých loupežných přepadení
z roku 2005 a 2006, která se udála v Horním Slavkově. Tehdy policisté marně pátrali po pachateli,
který 23. 7. 2005 a 11. 1. 2006 s kuchyňským nožem
v ruce přepadl obsluhu benzinové čerpací stanice,
tehdy devětapadesátiletého muže.
V prvním případě jej donutil přiložením nože zezadu ke krku k otevření pokladny a vydání hotovosti
12 600,- Kč. Ve druhém případě přepadený poznal
pachatele z prvního přepadení hned po jeho příchodu do prodejny a bez váhání se na něj vrhl. Díky
jeho odvaze a příjezdu náhodného vozidla k čerpací
stanici pachatel z místa činu utekl bez lupu.
Čerpadlář si však ze souboje odnesl drobné zranění. Pachatel ze souboje také nevyšel bez zranění, kriNezapomeňte, že můžete volat po dobu 24 hodin
denně i na osvědčený služební mobilní telefon Policie
ČR Obvodní oddělení Horní Slavkov, který mají policisté vykonávající službu stále u sebe!
Telefonické spojení:
pevná linka: 352 688 333
služební mobil: 723 585 575
V rekonstruovaném domě
loupila čtveřice mladíků
Policisté v současné době vyšetřují jednání čtyř
mladíků ve věku od 16 do 18 let, kteří se v měsíci květnu vloupali do rekonstruovaného domu na
Dolních Příkopech a odcizili různý materiál z barevných kovů a dále uskladněné balíky plovoucí podlahy a dlažby. Vše obratem zpeněžili odevzdáním
do sběrny druhotných surovin a prodejem třetím
osobám.
Šetřením vyplynulo, že mají na svědomí i drobné
krádeže do minimálně třech dalších rodinných a zahradních domků ve stejné ulici a dále v ulici Ležnická a Samota, odkud odcizili taktéž různý materiál
z barevných kovů opět za účelem zpeněžení ve sběrně druhotných surovin. Svým jednáním tak způsobili majitelům objektů celkovou škodu pohybující se
kolem 30 000 Kč. Za přečin krádež jim hrozí trest
odnětí svobody až na 2 roky.
faxové spojení: 352 688 334
e-mail: [email protected]
popř. linka tísňového volání Policie ČR 158
Více informací k trestné činnosti a k práci Policie
ČR OO v H. Slavkově taktéž naleznete na www.oophs.678.cz v odkazu na „Diskusní fórum“.
npor. Bc. Roland Schmid, vedoucí oddělení
8
kultura
7 2010
Základní umělecká škola Horní Slavkov
vyhlašuje
na školní rok 2010/2011
přijímací řízení do těchto oborů:
• hudebního
- hra na zobcovou a příčnou flétnu,
klarinet, saxofon, trubku, klavír, housle,
klasickou i elektrickou kytaru,keyboard,
bicí nástroje, sborový a sólový zpěv
• tanečního
• výtvarného
- moderní tanec
- plošná i prostorová tvorba, malba, grafika,
kresba, plastika, textilní tvorba, modelování, objektová
a akční tvorba, studijní kresba a mnoho dalších,
výroba keramiky – včetně výroby na hrnčířském kruhu
• přípravné estetické výchovy - propojení všech uměleckých oborů (hudebního, tanečního a výtvarného) v součinnosti a návaznosti, jeho úkolem
a náplní je působit na dítě všemi výrazovými a uměleckými prostředky vycházejícími z daných oborů
Přijímací řízení bude probíhat v budově ZUŠ - Školní náměstí 214
(staré náměstí), zájemci o studium se mohou hlásit ve dnech
1. a 2. a dále od 6. do 9. září 2010 v době od 14:00 do 17:00 hod.
v kanceláři školy, příp. v učebně č. 4
Informace : tel. 352 688 216, www.zushslavkov.webnode.cz
Vyučujeme děti od 5 do 18 let i dospělé
Těšíme se na Vás
Městské kulturní středisko v Horním Slavkově vás zve
28. srpna 2010 od 14.00 hodin na
Rozloučení s prázdninami
PROGRAM NA NÁMĚSTÍ:
Soutěže pro děti, stánkový prodej
Výstava drobných domácích zvířat - ZO ČSCH Sokolov
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U RAKETY: jízda na koni
TANEČNÍ SÁL:
17.00-19.00 diskotéka pro děti
19.00-22.00 diskotéka pro mládež
Vstupné: děti do 10 let 10,- Kč od 10 let 20,- Kč
Celou diskotékou Vás bude provázet DJ Pery
Po celou dobu zajištěno občerstvení.
Přijďte si užít poslední prázdninový víkend!
VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ
Městu Horní Slavkov a hlavně paní starostce Mgr. Janě Vildumetzové za umožnění poznávacího zájezdu na zámek Bezdružice a do
Konstantinových Lázní, uskutečněného v sobotu 12.6.2010, posílají prostřednictvím Slavkovského zpravodaje členové ZO SPCCH,
kteří se tohoto krásného zájezdu za poznáním západních Čech
účastnili.
Za všechny děkuje Mgr. Vlasta Kaprová
Slavkovský hudební festival 28. 5. 2010
Dne 28. května 2010 v Horním Slavkově proběhl hudební festival, v jehož rámci vystoupily kapely IV. jakost, Martin Čárný Band, Zajíc
Company. Hlavní hvězdou festivalu byla česká zpěvačka ANNA K.
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
9
inzerce
1żJKśUFT
JW
NB[MÓŘL ZCSBUQSP7BÝ
FI
B
LSNJWB [FÝJSPLÏIPTP P[WÓżFDÓIP
S
QPUżFC
EPQSPE UJNFOUV
FKOZ
; "5 & 1 - & / ¶ 0 # + & , 5 ň
;&-&/«Á4103«.
%05"$&Bä
KTNF
41&$*"-*45²
/";"5&1-&/¶
1"/&-07Å$)
";%ĝ/Å$)%0.ň
NPOUÈä
1-"4507Å$)"%Ļ&7ĝ/Å$)
BODF
P ż È E O Ï Ý W F T U JD &6300,&/
JK U F N JN
gram
KFLLIBEäEN
,
ní pro
t
s
o
n
ÏN
T
VSOK
ÈL
ÉVQV Věr ANUBA
WEFS
OL
PE
UFV
W
FOÓQSPE
UK
E
PEOÈTP żY
F
RMA
K
O
Z
A
a AKCC
D
ESäÓUF%
Z
E «3&, 6+1
7ZVä
P T U J JO
O È W S B U O
B ä [BKJTUÓNFQSPKFLUPWPVEPLVNFOUBDJmOBODPWÈOÓÞWŞS
[QSBDPWÈOÓUFQFMOÏIPBVEJUV
WZżÓ[FOÓEPUBDF;FMFOÈÞTQPSÈN
KTNFDFSUJGJLPWBOÈGJSNBOB[BUFQMPWBDÓTZTUÏNZ
KTNFESäJUFMJ*40VNPäŵVKÓDÓ[ÓTLÈWÈOÓEPUBDÓ
1SPWP[OÓEPCB
1P1È
4P
Dlouhá 1019, Horní Slavkov
tel.: 773 572 304
e -mail: [email protected]
[email protected]
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
XXXGFSLPTUBWCZD[JOGP!GFSLPTUBWCZD[
NPC
UFMIPE
10
inzerce
7 2010
AUTOBachmann
.…
….. vždy šastný návrat
AKCE ČERVENEC 2010
Tak jako každý měsíc jsme pro Vás připravili další akci, tentokrát týkající se rozvodů vozu.
• Rozvodové sady „SKF“
Sleva 20%
(možnost objednání až do konce října 2010) !
• Hnací řemeny „GATES“ Sleva 10%
• Navíc získáte výpis všech servisních úkonů
zohledněný k stavu tachometru Vašeho vozu
• Diagnostika pro naše registrované zákazníky stále pouze 380,- Kč!
• Celková prohlídka vozu pro nově příchozí zákazníky,
kteří se u nás chtějí zaregistrovat pouze 179,-Kč !
Jako náš registrovaný a stálý zákazník máte u nás spoustu
velkých výhod a nadstandardních služeb.
Rozvodový řemen je jedním z nejdůležitějších mechanismů motoru
Vašeho vozu. Pokud dojde k jeho poškození, mohou být následky pro Váš
motor velmi nepříjemné a většinou již
nevratné. Oprava takovéhoto poškození motoru může byt velmi drahá a
v některých případech je potřeba vyměnit motor celý.
Horní Slavkov, ul. Hasičská 1020, Tel.: 352 678 433, Mob.: 774 411 020
e-mail: [email protected], web: autobachmann.webnode.cz
Otevřeno: Po-Pá: 8:00 - 17:00 hod., So: 9:00 - 12:00 hod.
Stačí jednou zavolat!
777 76O 96O
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
ÅÆÍ*—ÊËH¼»ÆÍ)—Ë*ÊÅ*Å2
¸—ÇÉƽÀ×Ê˸ͥ—¿ÃÆ̹ÂЗ¯¯
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu
— ÇøÊËÆ͗ÆŸ—¸—»Í¼H¼—
— ą—¿ÃÀÅ2ÂÆÍ)—¸—»H¼Í*Å)
— ͼÅÂÆÍÅ2—ÉÆüËЗ
— ą—¹¼ÑÂÆÅÂÌɼÅ&Å2——º¼ÅȘ˜
— ¾¸ÉYÆ͗Íɸ˸
k03-93x65_personal_CMYK.indd
— Y¸ÃÌÑÀ¼£—ÃËÂÆÍ)—ÉÆüËУ— äÙ×äç㐕ÙäÙÖëÖéÚá
— Ê2Ë*—ÇÉÆËÀ—¿ÄÐÑÌ
ÏÚáÚãY
www.smartpujcka.cz
w
Hledáme nové obchodní zástupce
774 760 487
RPSN od 199,71%
1
26.2.2010 14:23:51
‰èåäçYâ
͸ÉÀÆÎÀŗê¥é¥æ¥
·ä“Úãî•ÃeâØäëd•¦¬««•
ãÖåçäéޕÀäâÚçbãm•×ÖãØڞ¡•¨ª«•¥¦•Èäàäáäë
âä×Þᯕ¬¨®•ª§¬•¬¥¥¢¨¡•éÚᣡ•ÛÖí¯•¨ª§•«¥ª•¬«¦
Ú¢âÖÞᣯ•ÞãÛäµëÖçÞäìÞã£Øï
æëÜí„Üå汗çæ¤d뗯¤¨®—ßæÛ¥£—ç[—¯¤¨¬—ßæÛ¥
îîî¥íØéàæîàå¥Úñ
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
11
inzerce
7 2010
AUTOPŮJČOVNA
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
• Oktávia • Fabia •
• Opel Vectra combi •
• přívěsné vozíky •
Jiří KOŠKOVSKÝ
Spojovací 945, Horní Slavkov
tel. 724 125 030
Dne 12. června 2010 proběhl 1. ročník přátelského utkání Allstarsteam dorostu 88-92 vs. Baník Krásno. Utkání skončilo remízou 4:4, na penalty pak vyhrálo mužstvo Allstarsteamu dorostu 88-92. Tímto děkujeme všem za účast. Děkujeme také sponzorům a partnerům akce, kterými byli Ferko stavby s.r.o., Protenax s.r.o., Půtova Palírna, Q Stavebniny s.r.o., Rauschert
s.r.o., Variowin s.r.o., Zverimex Punťa, dále pak Spartaku Horní Slavkov za umožnění zápasu
a klukům z Baníku Krásno za super utkání.
Milan a Ivana Ferkovi
PŘÍJEM INZERCE:
tel. 354 597 403
739 544 445
Stavební spoření
Snadnější start do života
e-mail:
[email protected]
ZUMBA
od září v Horním Slavkově!
Co je ZUMBA? Nový dynamický zábavný fitness program, který v sobě
spojuje prvky aerobního cvičení a
latinsko-amerických tanců!
kde:
tělocvična ZŠ praktické, Dlouhá 13
kdy:
od poloviny září,
každý čtvrtek 20:30-21:30
Přihlášky a info: Živa Lípová,
tel.: 722 137 237 nebo
www.kouzlotance.websnadno.cz
Sjednete právě teď smlouvu o stavebním spoření a připravte své děti na budoucnost.
Sjednete
právě
teď smlouvu
o stavebním
spoření
připravte své děti
na budoucnost.
Vaši školáčci
získají
nejen náskok
do života,
ale a
i kompletní
školní
výbavu.
Vaši školáčci získají nejen náskok do života, ale i kompletní školní výbavu.
Sokolov
a1plakat_final.indd 1
Akce platí do 31. 8. 2010.
Akce platí do 31. 8. 2010.
604 265 498
www.rsts.cz/skola • infolinka 800 112 211
www.rsts.cz/skola • infolinka 800 112 211
25.5.10 17:19
a1plakat_final.indd 1
25.5.10 17:19
a1plakat_final.indd 1
25.5.10 17:19
Vydalo Město Horní Slavkov • Vyšlo 30. června 2010, ročník XII, číslo 7-8 • Náklad 3 000 ks • Zdarma
• Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod číslem: kult. MK ČR E 12589 • Adresa redakce: Dlouhá 634, 357 31 H. Slavkov • IČO: 00259322 • Internetová adresa: www.horni-slavkov.cz • Odpovědný redaktor: Bc. Julie Charvátová • e-mail: [email protected] • Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová,
Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Naděžda Šteová • Uzávěrka příštího čísla: 15. 8. 2010, uzávěrka
inzerce 10. 8. 2010 • Grafika a tisk: Žurnál Media a. s., tel. 354 597 403, e-mail: [email protected]
Download

Slavkovský zpravodaj - červenec, srpen 2010