Slavkovský
zpravodaj
Kouzelné Vánoce
a šťastný nový rok
všem občanům Horního Slavkova
přejí starostka města, radní, zastupitelé
a tajemník s pracovníky městského úřadu
12
2011
úvodem
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vítám vás nad stránkami posledního čísla
našeho letošního zpravodaje.
Prosinec je měsícem , ve kterém zpravidla
bilancujeme uplynulý rok a připravujeme se
na prožití nejhezčích svátků v roce, Vánoc. Město by vám chtělo i v letošním roce tyto chvíle zpříjemnit a zpestřit. Snad k tomu přispěje opět
inovovaná vánoční výzdoba města spojená s předvánočními, vánočními
a novoročními akcemi, se kterými bych vás ráda seznámila. Zcela nově
zařazujeme do zpravodaje i termíny duchovních akcí, konaných ve městě či v jeho nejbližším okolí (strana 9).
Stejně jako v minulém roce naše město navštíví vánoční Coca Cola kamión. Tentokráte zde bude jen na krátkou chvíli. Přijede za znění známé písně „Vánoce jsou tady…“ ve středu 7. prosince a bude stát na náměstí od 18.30 přibližně do 20.00 hodin.
V sobotu 17. prosince budou v Horním Slavkově opět probíhat již tradiční vánoční trhy s doprovodným programem. Město, jako každoročně, bude mít na náměstí stánek, ke kterému vás od 16.30 hodin co nejsrdečněji zveme a kde vám se starostou města Arzberg a zastupiteli budeme zdarma podávat čaj, svařené víno, polévku a popřejeme vám krásné vánoční svátky.
Na úterý 20. prosince bude pro vás od 16. hodiny připraven Vánoční
koncert v podání naší základní umělecké školy v nádherných prostorách
Pluhova domu.
Další pozoruhodnouí akcí, kterou připravujeme je Novoroční setkání obyvatel na náměstí s ohňostrojem, na který se můžete těšit 1. ledna
2011 v 19.00 hodin.
Na všechny zmíněné akce vás jménem města co nejsrdečněji zvu. Doufám, že se vám budou líbit a přispějí svým dílem k vytvoření příjemné atmosféry, která neodmyslitelně patří k přelomu každého kalendářního
roku.
Krásné Vánoce a nový rok plný splněných přání vám přeje
Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města
Den se starostkou
se koná 22. 12. 2011 od 14.00 do 16.00 hodin v kanceláři starostky města.
Občané, přijďte v této době konzultovat své stížnosti, připomínky a nápady!
Bezplatná doprava občanů na hřbitov
Město zajišťuje každou neděli bezplatnou dopravu na místní hřbitov - tam
i zpět. Odjezd je z autobusového nádraží ve 14 hodin, odjezd ze hřbitova
zpět dle dohody s řidičem.
z jednání zastupitelstva města
Občané budou mít již příští rok levnější teplo
Stížnosti občanů na výši ceny tepla přiměly vedení radnice k záměru podrobit dodávku tepla veřejné soutěži spočívající ve výběru nového nájemce
tepelného hospodářství. Do soutěže se přihlásily 4 společnoti: ČEZ Energo,
s.r.o., Dalkia s.r.o., Lemigas s.r.o. a Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.
Přestože rozhodování o nájmu náleží dle zákona o obcích radě města, bylo
toto rozhodování podrobeno veřejnému projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 16. 11., které doporučilo radě města 14 hlasy uzavřít nájemní smlouvu na 5 let se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.
Sokolovskou uhelnou si zastupitelé ve středu vybrali za partnera, když ta
svou nabídku 448 Kč za GJ (bez DPH) garantovala jako konečnou pro domácnosti. V současnosti platí občané za teplo od spol. BYTY -TEPLO, s.r.o.
519 Kč za GJ bez DPH.
Spol. BYTY - TEPLO dosud platila městu Horní Slavkov za pronájem teplofikace 2,5 mil. Kč/rok, Sokolovská uhelná nabídla 3,5 mil. Kč/rok.
Zastupitelé schválili vyhlášku k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
Na základě mnohých podnětů občanů i vlastních zjištění byla zpracována
nová obecně závazná vyhláška, která reaguje na množící se negativní chování některých občanů v určitých lokalitách města, především na chování některých tzv. bezdomovců v okolí dětského hřiště u obchodního domu Tesco.
Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření
estetického vzhledu obce.
Vyhláška zakazuje:
a) rozdělávání otevřených ohňů (např. ul. Dlouhá, Poštovní, U Lesoparku,
Kounice),
b) umisťování bytového nebo kempinkového vybavení (např. ul. Dlouhá, Poštovní, U Lesoparku, Kounice)
c) stavění stanů a bazénů (ul. Dlouhá, Poštovní, U Lesoparku, Kounice)
d) hraní míčových her na náměstích,
e) krmení holubů,
f) používání zábavní pyrotechniky či ohňostrojů vyjma období od 30. 12. do
2. 1. kalendářního roku
g) sezení, stání, polehávání a jízda na kole ve veřejné zeleni (část ul. Školní,
v okolí Tesca a nového Domu s pečovatelskou službou a u školských zařízení)
Uvedené zákazy neplatí na celém území města (vyjma krmení holubů), ale
jen na vybraných lokalitách (shora uvádíme některé z nich). Přesné ohraničení je uvedeno v přílohách, které pro svou obsáhlost ve zpravodaji neuveřejňujeme. Tyto jsou dostupné na webových stránkách města v sekci „Radnice - právní předpisy města.“ Na všechny zákazy je možné po podání žádosti obdržet výjimku.
Neuhrazení kupní ceny Jiřím a Ivetou Sátrovou
Zastupitelstvo města Horní Slavkov projednalo informaci o nezaplacení
kupní ceny z prodeje bytové jednotky v Zahradní ulici v domě č. p. 623 manželi Jiřím a Ivetou Sátrovými a uložilo provést všechny kroky vedoucí k vymožení dlužné částky.
V minulém měsíci byl upraven vchod na hřbitov.
Zátiší se židlemi aneb Takto by to v našem městě vypadat nemělo...
slavkovský zpravodaj
2
z radnice
12 2011
Výzva pro předkládání žádostí pro poskytnutí
příspěvků z rozpočtu města Horní Slavkov
Město Horní Slavkov informuje
o možnosti předkládání žádostí o příspěvek z rozpočtu města na rok 2012.
Oblast podpory pro poskytování
příspěvků zahrnuje:
• kulturní aktivity
• vzdělávací aktivity
• sociální aktivity
• sportovní a volnočasové aktivity
Žádosti o poskytnutí příspěvku budou přijímány výhradně na předepsaných tiskopisech na podatelně Městského úřadu Horní Slavkov v období
od 15. listopadu 2011 do 31. prosince 2011 v souladu s pravidly pro poskytování příspěvků města.
Tiskopisy pro podání žádostí včetně
pravidel naleznete v elektronické po-
době na webových stránkách města:
www.muhslavkov.cz, nebo je možné
si žádosti vyzvednout v kanceláři číslo 209 – Odbor sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Horní Slavkov.
Bližší informace o poskytovaných
příspěvcích získáte na telefonním
čísle 352 350 671 u paní Urbánkové.
OSVŠK
Další změny ve vydávání občanských průkazů
Občanské průkazy bylo mož- V souvislosti s touto změnou bylo Do 14. 12. 2011 je možné požáné na MěÚ vyřídit nově pouze možné na našem MěÚ požádat o vy- dat o stávající OP ještě na Městském
dání stávajícího občanského průkazu úřadě v Sokolově, od 15. 12. 2011 do
do 30. listopadu 2011.
Počínaje 1. 1. 2012 dochází k zásadní změně při podávání žádostí
o občanské průkazy. Od tohoto data
budou muset bohužel občané měst
Horního Slavkova, Krásna i Nové
Vsi žádat o občanský průkaz a vyřizovat všechny záležitosti s tím spojené na Městském úřadě v Sokolově,
kde budou vydávány nové typy OP se
strojově čitelnými údaji a za poplatek
i se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.
nejpozději do 30. 11. 2011. Do konce
roku 2011 bude možné vyzvednout
si u nás již vyhotovené OP. Po tomto
datu budou nevyzvednuté OP předány Městskému úřadu v Sokolově.
30. 12. 2011 lze tamtéž vydat pouze občanský průkaz typu „BLESK“
s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
Jsme si vědomi, že tato úprava občanům stíží vyřizování nejzákladnějšího dokumentu a že občané budou
muset vyrazit za „občankou na výlet“, bohužel však tuto situaci nemůžeme ovlivnit.
Technické služby města Horní Slavkov zajišťují prodej palivového dřeva:
Smrk, borovice (1prm = 550 Kč), bříza, jíva, vrba, osika, jeřáb (1 prm = 700 Kč vč. DPH a dopravy).
Prodej štípaného dřeva délka 30 cm: vrba, topol, lípa (860 Kč), olše, javor, jasan (1.210 Kč), bříza
(1.260 Kč), buk, dub, habr (1.460 Kč), smrk, borovice, modřín (1.260 Kč), vejmutovka (960 Kč).
Cena je za prostorový metr skládaný vč. DPH. Jehličnaté:1 prm = 0.64 m3, listnaté: 1 prm = 0,54 m3.
Zájemci volejte na tel. číslo 724 090 27, Ing. Hoť, správce lesů Horní Slavkov
Kontakty na MěÚ
www.horni-slavkov.cz
www.turistika-hornislavkov.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00-17.30
úterý, čtvrtek 8.00-15.00
pátek
8.00-13.00
Recepce (ústředna) 352 350 666
[email protected]
Mgr. Jana Vildumetzová
starostka města
1. patro
[email protected]
352 350 663
602 110 501
Mgr. Bc. Martin Stark
tajemník MěÚ
1. patro
[email protected]
352 350 677
602 287 441
odbor kancelář starostky a tajemníka
352 350 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
2. patro
[email protected]
352 350 680
602 110 499
Hana Gregorová
pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí
2. patro
[email protected]
352 350 685
602 324 341
Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního a vnitřních
věcí
2. patro
[email protected]
352 350 672
Aktualizace dat v katastru nemovitostí jejich vlastníky
Katastrální úřad České republiky
eviduje soubor údajů o nemovitostech, zahrnující soupis, popis, geometrické a polohové určení, a dále
pak soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálních územích, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech
a skutečnostech stanovených zákonem např. věcná břemena, zástavní
práva, exekuce.
Odbor výstavby a životního prostředí čerpá z katastru nemovitostí denně a naráží na neaktuální údaje uvedené v katastru nemovitostí.
Vlastníci nemovitostí např. při změně pobytu, často zapomínají změ-
www.horni-slavkov.cz
nit adresu i v katastru nemovitostí; vlastníci zahradních chatek v zahrádkářských kolonií mají často v katastru nemovitostí zapsán jen pozemek (zahradu bez chatky); vlastníci nových staveb zapomínají nahlásit
číslo popisné nebo číslo evidenční;
vlastníci nových nebo dělených/scelených pozemků nezaevidují geometrický plán se změnou hranic a s novými čísly pozemkových parcel apod.
Může pak nastat např. situace, kdy
nový vlastník se až na katastru nemovitostí dozví, že koupil pouze pozemek a je nucen nemovitost zlegalizovat a vynaložit tak nemalé náklady za geometrický plán zaměření nemovitosti, projektovou dokumentaci, následně požádat odbor výstav-
by a životního prostředí za legalizaci
stavby a jakékoliv úpravy na nemovitosti, které podléhají stavebnímu
povolení, nemůže do doby legalizace provádět.
Katastrální území Horní Slavkov,
Kfely, Bošířany, Ležnice, Ležnička
a Třídomí spadá do kompetence Katastrálního úřadu v Sokolově. Odbor
výstavby a životního prostředí doporučuje vlastníkům nemovitostí a pozemků provést kontrolu a příp. aktualizovat stávající údaje. Evidenci
pozemků, nemovitostí a bližší informace si můžete zkontrolovat z pohodlí domova na internetové stránce
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Odbor výstavby a životního
prostředí MěÚ Horní Slavkov
602 284 680
Jana Brendlová
pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru 2. patro
[email protected]
352 350 676
602 284 661
Alena Urbánková
pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, školství a kultury
1. patro
[email protected]
352 350 671 723 310 398
Ing. Jan Kvasnička
pověřený zastupováním vedoucího oddělení rozvoje města
1. patro
[email protected]
352 350 664
602 123 373
Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu
(vyřízení neodkladných úkonů mimo
budovu MěÚ), pro její využití kontaktujte výše uvedená telefonní spojení.
3
školství
Čtvrťáci ze ZŠ Školní už dnes vědí,
že hňup není jen hloupá nadávka
Návštěva známé ekologické
farmy žáky nadchla, domů se
vraceli plni skvělých zážitků.
Na podzim nám naše paní učitelky Mgr. L. Křivánková a Mgr. M. Borovičková umožnily, abychom viděli domácí zvířata nejen v učebnici,
ale také na vlastní oči. Jeli jsme totiž
na nedalekou ekologickou farmu Kozodoj do Staré Role. A opravdu je zde
na co se dívat a čemu se přiučit.
Chovají tam spoustu zvířat, ale
nejvíc jsou zastoupeny lamy, ovce
a kozy. Mohli jsme si je pohladit
a hlazením zjistit rozdíl v srsti. Ovce
ji mají daleko měkčí. Na farmu jsme
přivezli suché pečivo, které jsme zvířatům v ohradách směli dávat. Měli
jsme radost, jak nám je z dlaně brali
a jak jim chutnalo.
Na farmě jsme viděli spoustu drobných domácích zvířat – kočky, koťata, psa, králíky i prasátka, která
měla legrační jména. Například Piškot, Štrúdl, Vánočka. Nebo krocan
se jménem Karel IV. A hrdý oprav-
du byl, hlídal totiž celé hejno hus, kachen a krůt. Trochu jsme se ho báli,
tak jsme se šli raději rychle podívat
dál do ohrad na krávy a koně. Tam se
nám taky moc líbilo. Dozvěděli jsme
se, jak moc důležité jsou mouchy, jak
obtížné je dojení a viděli jsme, jak
dlouhý jazyk má kráva.
Ale trochu jako ve škole to přece jenom bylo – paní průvodkyně si
nás vyzkoušela z názvů zvířecích rodin a musíme se pochválit, zvládli
jsme to. Dostali jsme i záludné otázky, jako třeba kdo je to hňup, vůl, jaký
je rozdíl mezi kobylou a klisnou a podobně. S tím už nám musely pomoct
naše paní učitelky. Snad si to už nebudeme plést. A že tato slova nemáme používat jako nadávku? To už teď
taky víme.
A než jsme se nadáli, bylo poledne
a museli jsme se rozloučit. Ale odjížděli jsme rozhodnuti, že se určitě vrátíme s rodiči, aby ten kousek země
plný zvířat mohli vidět taky.
Žáci 4. A a 4. B
Pohladit si živého koně, to je pro městské dítě fantastický zážitek.
A co teprve pravou lamu? Na farmě Kozodoj to není nemožné.
slavkovský zpravodaj
ZŠ Školní informuje
Jakou střední školu zvolit?
Přestože „přijímačky“ na střední školy budou probíhat až na jaře příštího
roku, je třeba, aby již nyní získali žáci 9. ročníků co nejvíce informací potřebných ke správné volbě dalšího studia. Proto jsme připravili pro deváťáky několik akcí, které jim pomohou zorientovat se v nabídkách škol i na trhu práce.
Již v říjnu navštívili s paní učitelkou Novákovou a Ketnerovou Informační
a poradenské středisko Úřadu práce v Karlových Varech a výstavu Škola 2012
v prostorách Thermalu. Tato exkurze se stává pro žáky naší školy tradicí a pomáhá jim s volbou střední školy i budoucího povolání. Seznámili se s nabídkou škol v našem regionu a dozvěděli se, jaké profese jsou nejvíce žádané (absolventi těchto škol se snáze uplatní na trhu práce) a kterých je naopak přebytek. Na základě testu osobnosti mohli zjistit, co které povolání obnáší. A samozřejmě si odnesli i spoustu potřebných materiálů.
Patnáctiletý člověk není při rozhodování o své budoucnosti sám. Pomáhají
mu rodiče. Z tohoto důvodu se v listopadu sešli zákonní zástupci žáků s výchovnou poradkyní, aby se dozvěděli podrobnosti o průběhu přijímacího řízení. Na druhou část schůzky pak přišli vycházející žáci a byli přizváni i zástupci středních škol v našem regionu. Velice nás potěšil velký zájem nejen za strany dětí a rodičů, ale i zástupců středních škol, prezentovalo se jich zde jedenáct. Žáci tak získali konkrétnější představu o studiu na jednotlivých školách.
A teď už „jen“ správně vybrat!
přespolní běh
Družstvo žáků 1. stupně vybojovalo výborné 2. místo v okresních závodech v přespolním běhu a postoupilo do krajské soutěže v Chebu.
A zde se žákům opět dařilo - obsadili skvělé 4. místo.
návštěva divadla
Žáci 2. stupně ZŠ Školní navštívili Cheb. Prohlédli si historické náměstí a v rámci našeho kulturního projektu zhlédli v Západočeském divadle představení Soudné sestry.
4
sport a volný čas
12 2011
Slavkovský podzimní kros
s rekordem Ivany Sekyrové
Slavkovský podzimní kros, jeden
z tradičních dílů celoročního seriálu atletických závodů Ligy běžců
Karlovarského kraje, se konal již
pojednadvacáté v Horním Slavkově v neděli 30. října 2011.
Pořadatelem akce byl Školní atletický klub Chodov, kterému je třeba především poděkovat za zachování tradice závodu založeného
v roce 1991.
Jedním z cílů závodu je aktivní propagace atletiky v Horním
Slavkově a z tohoto úhlu pohledu
je potěšitelný mírný nárůst účasti
místních dětí.
Ceny pro nejlepší závodníky byly
pořízeny a celá akce zabezpečena
za finanční podpory Města Horní Slavkov. Poděkování za hladký
průběh závodu patří všem pořadatelům, kteří našli zázemí v budově a prostorech fotbalového hřiště místního Spartaku – velmi děkujeme.
Několik slov k závodu: Za ideálního podzimního počasí a na bezpečných, suchých tratích běželo celkem 148 atletů, z toho šestašedesát dětí ve věku do 15 let. Zaslouženou odměnou pořadatelům
pak byla vysoká sportovní úroveň
akce, a to především v kategoriích
mužů a zároveň opětovné překonání ženského traťového rekordu
na 4.600 m vynikající českou reprezentantkou Ivanou Sekyrovou
(16:45 min.).
Výsledky krosu jsou k nahlédnutí
na stránkách www.sak-chodov.cz.
Vladimír Zounar
ředitel závodu
VÁNOČNÍ COCA-COLA
KAMION
PŘIJEDE DO NAŠEHO MĚSTA
VE STŘEDU 7. PROSINCE 2011
MEZI 18:30-19:00 HOD.
BUDE ZDE DO 20:00 HOD.
V LETOŠNÍM ROCE MÁ V NAŠEM MĚSTĚ
POUZE ZASTÁVKU.
PŘIJĎTE NAČERPAT PŘEDVÁNOČNÍ
ATMOSFÉRU.
Nabídka prodeje starších počítačů z majetku města
Ivana Sekyrová v plném tempu.
Ilustrační foto internet
1) základová deska: MS-7267 ver. 4.2 (MSI 945 GCM5), Intel Core Duo E4600
2400 MHz, 2 GB RAM, pevný disk: 40 GB, CD-ROM (pouze čtení), Win XP
Professional, cena 1.800 Kč
2) základová deska: MS-7283 ver. 1.0. (MSI G31M2 ver. 1.0), Intel Core 2
Quad 8200 2,33 GHz, 2 GB RAM, pevný disk: 40 GB, CD vypalovačka/ DVD
čtečka, Win XP Professional, cena: 2.200 Kč
Ivana Kowalíková, tel. 352 350 686, [email protected]
POZVÁNKA NA 29. ROČNÍK
VÁNOČNÍHO TURNAJE V SÁLOVÉ KOPANÉ
BERNARD´S CUP
Termín konání: 25. prosinec 2011
Program:
8.45 hodin - prezence
9.00 hodin - zahájení
9.15 hodin - zahájení zápasů ve skupinách
12.00 - 13.00 hodin - zápasy o umístění, finálová skupina
13.15 hodin - slavnostní vyhlášení vítězů a pořadí družstev
13.30 hodin - posezení ve školní jídelně s pohoštěním družstev
Během turnaje je zajištěno občerstvení (párek, limo, pivo, káva, čaj)
Startovné: 100,- Kč na každého člena družstva
Maximální počet členů družstva: 5 osob
Pozvané týmy: Janeček, Oldy, Bernard, Kuchta, Rakeťáci, Beverly, ŽOS - Vtípil,
Crazy Team, Kubík, FC WC, Ott Krásno
Sponzoři turnaje: Maso – uzeniny Kosmák, Žaludko Gustav
www.horni-slavkov.cz
Ohlédnutí za tenisovou sezónou
Jaký byl uplynulý slavkovský tenisový rok 2011?
Dá se směle říci, že velmi úspěšný. Naše A družstvo
mužů ve složení Libor Jonáš, Bohumil Zeman, Pavel Prágr a Jaroslav Pufler obhájilo v okresním přeboru DC první místo. V krajském kole v Mariánských Lázních jim sice těsně unikl postup do semifinále, ale i tak skončili na krásném 5. místě.
Pro žáky a žákyně z našeho města jsme uspořádali jako každý rok dva tenisové turnaje. Jeden se konal v červnu a druhý koncem září.
Tradičně byly uspořádány také turnaje dospělých
s názvy „KMK Granit“ a „Ouřada Cup“. Ačkoliv
nám letos počasí příliš nepřálo, oba turnaje se nakonec kompletně odehrály a všichni účastníci byli
spokojeni.
Začátkem měsíce října byl proveden nábor nových dětí a v současnosti se už 18 mladších a starších žáků pod vedením trenérů Puflera a Hošty připravuje na novou sezónu v tělocvičně ZŠ Školní ul.
Mgr.Jan Turner, jednatel oddílu tenisu
5
tradice
Přijel Martin na bílém koni
Již tradičně očekávali lidé
ve městě Horní Slavkov v pátek
odpoledne, v den s magickým datem 11. 11. 2011, příjezd Martina
na bílém koni.
Celé odpoledne doprovázel bohatý kulturní program, který obsta-
rala vystoupení slavkovských dětí
a maňáskové divadlo.
Po příjezdu Martina, který opět
nezklamal a dostavil se, jak se sluší a patří, na bílém koni, následoval ohňostroj. Ten byl parádní tečkou za vydařenou akcí.
Skupinová taneční vystoupení patří vždy k divácky nejvděčnějším.
Nejinak tomu bylo i při vítání zimy v Horním Slavkově.
Martin na bílém koni se líbil - zvláště když se při bližším pohledu
ukázalo, že se na bílém koni centrem města prohání Martina.
Slavkovští vyšli i v chladném podvečeru do ulic opravdu v hojném počtu a netrpělivě vyhlíželi příjezd Martina, symbolu nadcházející zimy.
slavkovský zpravodaj
6
nepřehlédněte
12 2011
MĚSTO HORNÍ SLAVKOV
A
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HORNÍ SLAVKOV
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA
MĚSTO HORNÍ SLAVKOV
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
VÁNOČNÍ TRHY
VÁNOČNÍ
KONCERT
SOBOTA 17. 12. 2011
ÚTERÝ 20. 12. 2011
NÁMĚSTÍ,
14.00 AŽ 19.00 HODIN
Spolufinancováno
Spolufinan
ncováno Evropskou Unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Investice do Vaší budoucnosti.
Mitfinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung.
Investitionen in Ihre Zukunft.
ZIEL 3
CÍL 3
PLUHŮV DŮM, 16.00 HODIN
Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Investice do Vaší budoucnosti.
Mitfinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung.
Investitionen in Ihre Zukunft.
ZIEL 3
CÍL 3
MĚSTO HORNÍ SLAVKOV
A
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HORNÍ SLAVKOV
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
A NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
NEDĚLE 1. 1. 2012
NÁMĚSTÍ,
19.00 HODIN
Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Investice do Vaší budoucnosti.
Mitfinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung.
Investitionen in Ihre Zukunft.
www.horni-slavkov.cz
ZIEL 3
CÍL 3
7
různé
M ě s t o
v p r o m ě n á c h
č a s u
V této rubrice přinášíme fotografie pozoruhodných míst našeho města a jeho nejbližšího okolí. Můžete tak porovnávat historii se současností - zvláště když se budeme snažit u historických fotografií uvádět
také dostupné informace.
Nedatovaná fotografie věnovaná paní Marií Tušíkovou
Dnes představujeme Zádušní svítilnu u kostela sv. Jiří v Kostelní ulici
Na podstavci je umístěn točitý sloup s vegetativními motivy, na konci je
umístěna tříboká kaplička původně s vnitřní výmalbou nebeské sféry.
Sloup se dostal na své nynější místo zřejmě při přestavbě hřbitova roku
1685. Jedná se o ojedinělou památku v rámci střední Evropy.
Nová pomoc pro rodiny s dětmi s mentálním postižením
Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb představuje novou sociální službu s názvem „raná péče“. Jedná se o terénní
sociální službu poskytovanou těm rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba byla zahájena v červnu 2011 a stala se jediným poskytovatelem rané
péče pro rodiny z Karlovarského kraje, které mají děti s mentálním postižením do 7 let věku.
„Ranou péči lze charakterizovat jako preventivní sociální službu, která má dva cíle. Prvním cílem je snižování vlivu handicapu na zdravý rozvoj dítěte a druhým cílem je zabránění vzniku negativních dopadů na rodinu. Zejména se jedná o podporu rozvoje schopností dítěte s ohledem na jeho potřeby, posílení vytváření společenských vazeb rodiny a její aktivní zapojování do běžného života.
Smyslem rané péče je podporovat rodinu tak, aby překonala
nelehkou životní situaci, která ji provází hlavně v období narození potomka, ale i při jeho výchově. Rodina musí nabýt přesvědčení, že každá situace je zvládnutelná“ řekl na úvod Vladimír Paleček, sociální pracovník rané péče.
slavkovský zpravodaj
Raná péče se jako terénní služba poskytuje v domácím prostředí rodiny, které dodává malým dětem pocit klidu a bezpečí. Pravidelné konzultace jsou zajišťovány sociálním pracovníkem v rozmezí 3 – 4 týdnů. V období mezi jednotlivými konzultacemi se rodiče mohou obrátit o radu a informaci na sociálního pracovníka na telefonním čísle 354 694 560 nebo na e-mailové adrese [email protected]
„Smysl naší práce spatřujeme v pomoci celé rodině, a to
od prvních dnů, kdy jí byla sdělena diagnóza dítěte. Rodičům
poskytujeme specializované poradenství, rovněž pomáháme se
zajištěním odborných vyšetření dítěte, s výběrem kompenzačních pomůcek a zejména s výchovně - vzdělávacími otázkami týkajícími se samotného dítěte“ řekl Vladimír Paleček.
Raná péče je poskytována zdarma a v rozsahu, o který má rodina zájem. Bližší informace lze získat na telefonním čísle 354
694 560 nebo e-mailové adrese [email protected]
Bc. Vladimír Paleček,
Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o..
8
kulturní kalendář na prosinec
kino promítá
MěKS Horní Slavkov
neděle 4. prosince
úterý 13. prosince, 17.00 a 19.30 hodin
Bastardi
Večerníčková párty
Hraje DJ Jirka Němec
Odpolední diskotéka pro děti v maskách
večerníčkových postav, pro které jsou také
připraveny soutěže.
Vstupné pro děti v kostýmu: 5 Kč
Vstupné pro děti bez kostýmu: 15 Kč
Vstupné pro dospělé osoby: 20 Kč
Překvapení se děti dočkají v samém závěru diskotéky a... možná přijde i Mikuláš!
sobota 17. prosince
Vánoční trhy
sobota 17. prosince od 14 - 18 hodin
Na dobrý úmysl
Za farníky
Na dobrý úmysl
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Loket 10.00 hodin
Za farníky
Horní Slavkov 14.00 hod. Na dobrý úmysl
Kapr na modro
Velký sále MěKS
Místní organizace ODS
obřadní síň Městského kulturního střediska
Krásno 15.00 hodin
Na dobrý úmysl
sobota 31. prosince
Loket
Sv. Silvestra I., papeže
17.00 hodin
Na dobrý úmysl
neděle 1. ledna
Slavnost
MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Loket 10.00 hodin
Za farníky
Horní Slavkov 14.00 hod. Na dobrý úmysl
Vánoční koncerty
www.horni-slavkov.cz
od 19.30 hodin v MěKS Horní Slavkov
Předprodej vstupenek v hodnotě 120 Kč
zajišťuje MěKS, podrobné informace získáte
na tel. číslech 352 688 130 a 604 423 553
neděle 25. prosince
Krásno 15.00 hodin
Loket 22.00 hodin
Ležnice 24.00 hodin
obřadní síň Městského kulturního střediska
Český komediální muzikál, 2011, 103 min.
Krásno 15.00 hodin
Na dobrý úmysl
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná, Matěj Převrátil, Bolek Polívka, Eliška Balkulturně - společenské akce
zerová, Nina Divíšková, Arnošt Goldflam, Jiří
Mádl, Anna Stropnická, Nikol Moravcová, MiZákladní umělecká škola
lan Šteindler, Marek Vašut, Tatiana Vilhelmová
srdečně zve milovníky hudby na tři
Film V peřině je hudební komedie v rozverném
letním stylu Mamma Mia. V uvolněné atmosféře, kdy všichni tančili rock‘n‘roll a po ulicích se
které se budou konat
proháněly růžové cadillacy, ožijí dobré i zlé sny,
v těchto místech a termínech:
které se ukrývají v našich peřinách. Hudební
8. prosince v 16.30 hodin
dobrodružství pak vyvrcholí přímo v magickém
polštářovém světě snů…
v rytířském sálu hradu Loket
15. prosince v 17.00 hodin
v divadelním sále MěKS
Muzeum Horní Slavkov
a 20. prosince v 16.00 hodin
v Pluhově domě
Vánoční výstava a soutěž
v Horním Slavkově
18. 11. 2011 - 1. 1. 2012
V Muzeu Horní Slavkov se koná výstava
Vánoční anděl spojená s tradiční předvánoční soutěží. Hlasovat v soutěži o nejkrásnějšího anděla bude možné od 18. 11. do 18.12.
a o dva dny později, 20. 12. 2011, se v muzeu od 16 hodin uskuteční vyhlášení vítězů
a také předání cen.
Hlasovací kupon najdete na straně 10.
SKANDÁL
aneb show travesti skupiny
kaple sv. Jana Nepomuckého
sobota 24. prosince
Vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ
V peřině
čtvrtek 1. prosince
se stánkem pro Stonožku v režii ZŠ Školní
Prodejem výrobků pomáhají naše děti
méně šťastným dětem na celém světě
Program od 14.00 do19.00 hodin:
Staročeský jarmark
Prodej vánočních kaprů a stromků
(na náměstí)
Výstava betlémů (v MěKS)
Štrůdliáda
III. ročník soutěže o nejchutnější štrúdl
Vystoupení dětí
bohoslužby
České drama, 81 minut, od 12let
Režie: Jan Lengyel
Hrají: Tomáš Magnusek, Ivana Buková, Ladislav Potměšil, Jaroslava Obermajerová,
Jan Přeučil, Blanka Bohdanová a další
Film nahlíží do znepokojivého prostředí speciálních (dříve zvláštních) škol, na jehož pozadí se odehrává drama lidských tragédií. Je
smutným faktem, že ani prokázané násilné
trestné činy mladistvých nekončí díky stávající legislativě potrestáním viníků a izolací
těchto jedinců od společnosti a jejich resocializací. Ve filmu uvidíme tristní obraz současného stavu těchto škol a budeme sledovat příběh mladého učitele, jehož pohnutky učit na této škole nejsou tak čisté, jak se
na první pohled zdálo…
•
úterý 20. prosince, 17.00 a 19.30 hodin
12 2011
zve srdečně všechny občany na soutěž
ve střelbě vzduchovou zbraní na 10 m.
Kategorie: muži, ženy, děti
20 nejlepších střelců získává cenu:
1ks vánočního kapra!
neděle 18. prosince
Pohádka o hvězdičce Martičce
Na Malou scénu MěKS
zve od 15.00 hodin
loutkářský soubor Rolnička
Vstupné: 10 Kč
čtvrtek 29. prosince
Předsilvestrovská diskotéka
DJ Pepa a Jirka Němec
hraje k tanci i poslechu
od 20.00 do 03.00 hodin
Vstupné: 50 Kč
akce v lednu 2012
neděle 1. ledna
Novoroční setkání
sobota 14. ledna
Reprezentační ples města
od 20.00 hodin
v Městském kulturním středisku
S programem budete seznámeni
v dalším čísle zpravodaje.
Vstupenky lze zakoupit
v Městském kulturním středisku
nebo na recepci Městského úřadu.
9
zajímavosti
Lékařská služba první pomoci - zubní
služba zajištěna v Karlových Varech v budově vedle areálu Nemocnice vpravo,
Lyžařský vlek
bude opět v provozu
přístup ze Zbrojnické ul., tel. č.: 353 115 630, 353 230 894
• všední den 16.00 - 19.00 hodin
• sobota, neděle, svátky 9.00 - 16.00 hodin
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro, tel. č.: 352 520 195,
• všední den 16.00 - 21.00 hodin • sobota, neděle, svátky 9.00 - 19.00 hodin
Provozní doba vleku v pracovních dnech:
13:30 – 16:30 hod.
O víkendech:
dopolední lyžování: 10:00 – 13:00 hod.
odpolední lyžování:
13:00 – 16:00 hod.
Cena jízdného:
půldenní:
děti 40 Kč, dospělí 70 Kč
celodenní:
děti 60 Kč, dospělí 110 Kč
jednotlivá jízda:
10 Kč
Lékařská služba první pomoci pro děti
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon E, 3. patro, tel. č.: 352 520 430,
• všední den 16.00 - 21.00 hodin • sobota, neděle, svátky 9.00 - 19.00 hodin
Dispečink rychlé záchranné služby:
pro celý kraj na telefonu: 353 232 000. Tel. číslo 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život! Krajský úřad Karlovarského kraje provozuje speciální telefonní linku 353 502 502, na které je možné získat 24 hodin denně informace
o místě a provozní době Lékařské služby první pomoci
Zubní pohotovost v Sokolově:
zubní pohotovost v Sokolově – nemocnice Sokolov, pavilón C, 3. patro,
ordinační hodiny o víkendech a svátcích od 9.00-14.00, telefon 352 520 195
Informace o provozu lyžařského vleku můžete získat na tel. č. 776 698 416
Mgr. Jan Turner - nebo na webových stránkách města.
Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje
a město Horní Slavkov vyhlašují
vánoční
anděl
anděl může být vyroben z libovolného materiálu,
jakoukoli výtvarnou technikou, nesmí být příliš těžký,
musí být opatřen šňůrkou na zavěšení a označen
vyplněnou cedulkou. Soutěžící odevzdá svůj výrobek
v muzeu nejpozději do 13.11.2011.
Soutěž je rozdělena do tří kategorií :
1.- MŠ, 2.- ZŠ 1.stupeň, 3.- ZŠ 2. stupeň
Vyhodnocení proběhne formou hlasování
návštěvníků muzea v době
od 18.11. do 18.12.2011.
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne
dne 21.12.2011 v 16.00 hod. v muzeu.
Jméno a příjmení:....................................
kategorie:.......škola:.................................
telefon:.......................................
slavkovský zpravodaj
10
ze života města
12 2011
Dům dětí a mládeže
a školní
družina
přeje všem
dětem a vedoucím
zájmových kroužků
klidné prožití
vánočních svátků
Vesnická čtyřka roztančila všechny přítomné
Místní organizace ODS srdečně zve občany
na zábavnou střeleckou soutěž
KAPR NA MODRO
Přijďte si v sobotu 17. prosince od 14. do 18. hodin
zastřílet do velkého sálu Městského kulturního střediska!
Soutěžit se bude ve střelbě vzduchovou zbraní na terč
vzdálený 10 metrů v kategoriích mužů, žen i dětí.
Pozor: 20 nejlepších střelců
získá jako cenu jednoho vánočního kapra!
Těšíme se na vaši účast!
Městské kulturní středisko uspořádalo 29. 10. 2011 ve velkém sále taneční večer. Do Slavkova byla pozvána malá kapela „Vesnická čtyřka“ s manželi Olgou a Jiřím Homolkovými. Výjimečně úspěšnou zábavu navštívil velký
počet fanoušků této kapely z města, ale i z okolních vesniček, lidé nelitovali,
když museli překonat i větší vzdálenosti.
Večer proběhl ve velmi dobré náladě a celková atmosfera byla podporována
bouřlivým potleskem, zpěvem a jásotem. Snad ani nebyl pár, který by netančil a nebo si nenotoval známé lidové písničky. Nejen senioři, ale i zástupci
mladší generace nešetřili slovy chvály a upřímným děkováním. Lidé si přišli
na své zejména při tanečních písničkách, a to i zahraničních, mnozí si připomněli svá mladá léta.
Mé poděkování za pozvání velmi kvalitního hudebního tělesa patří vedení
Městského kulturního střediska, kterému tímto přeji šťastnou ruku při výPavel Vaněček
běru a realizaci dalších podobných zábav a akcí.
Mateřská škola
„U Sluníčka“
děkuje rodičům a všem dalším pomocníkům, kteří
se připojili k akci SBÍRÁNÍ PAPÍRU. Velká podpora
ze strany obyvatel města byla opravdu potěšující.
Akce byla organizována ve spolupráci se
Sdružením rodičů a přátel MŠ „U Sluníčka“,
papír byl odvezen 1. prosince a výtěžek ze sběru
bude použit ve prospěch dětí z MŠ.
SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420 602 515 592
+420
+420 602
602 150
150 619
619
[email protected]
[email protected]
zasklívání
-- zasklívání
(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)
(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)
-- řezání,
řezání, broušení,
broušení, pískování,
pískování, vrtání
vrtání
- izolační, bezpečnostní a kalená skla
- izolační, bezpečnostní a kalená skla
- ornamentní skla, polykarbonáty
- ornamentní skla, polykarbonáty
- výroba akvárií, terárií
- výroba akvárií,
- žáruvzdorná
skla terárií
do krbu
- žáruvzdorná skla do krbu
11
inzerce
12 2011
AUTOBachmann
.…
….. vždy šõastný návrat
AKCE PROSINEC 2011/ LEDEN 2012
Tento měsíc jsme pro Vás
připravili 10 % slevu na:
•
•
•
•
ALU kola
výfuky Bosal
rozvodové sady SKF
brzdy ATE
náhradní díly Bosch a Delphi
již od
1.850 Kč/ kus
Objednejte již nyní a získáte výhodnou cenu. Možnost i na splátky.
NOVINKA
POZOR - SOUTĚŽ !
Připravili jsme pro naše zákazníky
soutěž o zajímavé ceny.
Nechte si u nás provést celkovou
prohlídku Vašeho vozu
od 1. 9. 2011 do 20. 12. 2011 za 179 Kč
a zúčastníte se slosování o zajímavé ceny.
Více na našich internetových stránkách.
Nabízíme nákup zboží a opravy vozů
na splátky od společnosti Home Credit
až 100.000Kč.
• Stačí pouze dva doklady
• Půjčka bez ručitele
• Zvolte si sami výši splátky
Pf 2012
Příjemné prožití
svátků vánočních
a šťastný
Od
Horníí Slavkov,
H
Sl k ul.l Hasičská
H ič ká 1020
Tel.: 352 678 433, Mob.: 774 411 020
e-mail: [email protected], web: www.autobachmann.cz
Otevřeno: Po-Pá: 8:00 - 17:00 hod., So: 9:00 - 12:00 hod.
st
S řihně
na LEV te a
a U u
VA utob 1 plat
RT ate 0% nět
e
A rie
nový rok 2012
Třídění odpadů z plastu
Kontejnery na plasty jsou
převážně žluté barvy a patří do nich pouze sešlápnuté
a čisté láhve od nápojů nebo
kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin, polystyren apod.
Sešlapáváním plastových
lah­ví výrazně ušetříte místo
v kontejneru, a to až nejméně třikrát.
Do kontejnerů na plast rozhodně ne­pa­tří plasty znečištěné che­mi­ká­lie­mi, oleji nebo
jinými nebezpečnými látkami, novodurové trubky, linolea a ostatní výrobky z PVC.
Třídění plastů je velmi náročné na kvalitu a čistotu sběru zbytky potravin nebo chemikálií může recyklaci zcela
znemožnit. Proto je nezbytně
nutné dodržovat správné zásady třídění.
PET láhve se ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují zpracovatelům, kteří
z nich vyrábějí netkané textilie a vlákna, nebo také slouží
pro výrobu nových PET lahví.
Použité fólie se vytřídí podle
materiálu a barev a předávají
se k opětovnému zpracování
na výrobu granulátu pro výrobu fólií. Pěnový polystyren
se přidává do betonu při výrobě speciálních tvárnic s vysokou izolační schopností.
Ostatní plasty se používají
na výrobu zahradního nábytku, zámkové dlažby nebo obrubníků, protihlukových stěn
u silnic a vlakových tratí.
Vydalo Město Horní Slavkov • Vyšlo 30. listopadu 2011, ročník II, číslo 122 • Náklad 3 000 ks • Zdarma • Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod
číslem: kult. MK ČR E 12589 • Adresa redakce: Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov • IČO: 00259322 • Internetová adresa: www.horni-slavkov.cz • Odpovědný redaktor:
Mgr. Julie Charvátová • e-mail: [email protected] • Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Naděžda Štefková
Uzávěrka příštího čísla: 15. 12. 2011, uzávěrka inzerce 10. 12. 2011 • Grafika a tisk: Žurnál Media a. s., tel. 354 597 403, e-mail: [email protected]
Download

Slavkovský zpravodaj - prosinec 2011