Praktické príklady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
Aktualizované 30. 09. 2011
Otázka č. 1
Podľa prechodných ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
ERP“) postupujú podnikatelia vo vzťahu k pokladniciam a servisné organizácie vo
vzťahu k týmto podnikateľom podľa zákona o ERP od 01. 01. 2011. Avšak od 01. 03.
2009 je zrušená súčasná vyhláška č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb
elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov a podnikatelia,
ako aj servisné organizácie budú musieť už od 01. 03. 2009 postupovať v zmysle zákona
o ERP. Uvedené si vysvetľujeme tým spôsobom, že na všetky staré pokladnice sa
vzťahuje odklad do 31. 12. 2011, a to aj smerom k servisným organizáciám, avšak, ak
podnikateľ po 01. 03. 2009 bude chcieť do podnikania zaradiť novú pokladnicu, tak
bude musieť postupovať už na základe zákona o ERP a servisná organizácia postupuje
voči takémuto podnikateľovi tak isto. Rovnako naopak platí, že pokladnice, ktoré boli
certifikované a registrované správcom dane do 28. 02. 2009 nebudú potrebovať
opätovnú certifikáciu a registráciu, označovanie plombou a podobne. Je toto chápanie
účinnosti správne?
Podľa § 18 zákona o ERP podnikateľ, ktorý má povinnosť používať pokladnicu na evidenciu
tržieb môže používať pokladnicu podľa doterajšieho predpisu – vyhlášky MF SR č. 55/1994
Z. z. v znení neskorších predpisov najneskôr do 31. decembra 2011.
Z uvedeného vyplýva, že podnikateľ po 1. marci 2009 môže používať pokladnicu, ktorá ešte
nespĺňa požiadavky ustanovené zákonom o ERP, ale spĺňa požiadavky vyplývajúce z
vyhlášky
MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podnikateľ na báze
dobrovoľnosti môže po 1. marci 2009 začať používať pokladnicu spĺňajúcu požiadavky
ustanovené zákonom o ERP (ďalej len „nová pokladnica“), t. j. povinnosť používať novú
pokladnicu vzniká pre všetkých podnikateľov až od 1. januára 2012.
Nadväzne na vyššie uvedenú skutočnosť, môžu byť aj po 1. marci 2009 certifikované súčasné
pokladnice. Súčasné pokladnice, ktoré boli certifikované pred 1. marcom 2009 a ktoré sa v
zmysle prechodných ustanovení môžu naďalej používať do 31. decembra 2011, nemusia byť
recertifikované, ak certifikát je platný a ani preregistrované na daňovom úrade. Ak by došlo k
úprave súčasnej pokladnice na podmienky ustanovené zákonom o ERP, je potrebná
recertifikácia, ktorou akreditovaná osoba deklaruje splnenie podmienok ustanovených
zákonom o ERP na nové pokladnice. Takúto úpravu je potrebné vykonať najneskôr do 31 .12.
2011.
Ak podnikateľ začal od 1. marca 2009 svoju podnikateľskú činnosť a na evidenciu tržieb
chcel používať novú pokladnicu, tak táto už musela byť podľa § 4 ods. 1 zákona o ERP do
tohto termínu certifikovaná, musel jej byť daňovým úradom pridelený daňový kód
pokladnice, musela byť označená plombou a musela spĺňať technické požiadavky ustanovené
osobitným predpisom. Ak sa podnikateľ rozhodol od 1. marca 2009 používať súčasnú
pokladnicu, môže používať len takú, ktorá bola certifikovaná a bol jej pridelený daňový kód
pokladnice, t. zn. že musí byť dodržaný postup podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v
znení neskorších predpisov.
Z § 18 ods. 2 zákona o ERP vyplýva, že aj servisné organizácie postupujú podľa vyhlášky
MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov u podnikateľa, ktorý môže používať
súčasnú pokladnicu, avšak tiež najneskôr do 31. decembra 2011.
Servisná organizácia bola povinná sa zaregistrovať podľa zákona o ERP od 1. septembra 2008
najneskôr do 28. februára 2009, ak začala vykonávať opravu a údržbu u podnikateľa, ktorý
začal používať novú pokladnicu od 1. marca 2009; tzn., že servisná organizácia bola povinná
sa zaregistrovať, objednať si u Daňového riaditeľstva SR plomby s tým, aby mohla od 1.
marca 2009 uvádzať do prevádzky nové pokladnice a plniť si ďalšie povinnosti, ktoré jej vo
vzťahu k novým pokladniciam zo zákona o ERP vyplývajú. Zároveň sa museli tiež
registrovať aj servisné organizácie, ktoré vykonávajú servis na súčasné pokladnice a nebudú
vykonávať servis na nové pokladnice.
Pri rozšírení počtu pokladníc do pokladničného systému po 1. marci 2009 je možné použiť
súčasnú pokladnicu,
t. j. súčasný pokladničný systém je možné rozšíriť o súčasnú
pokladnicu, na ktorú bol vydaný certifikát a na ktorú sa pri uvedení do prevádzky vzťahuje
postup podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov; takúto
pokladnicu je možné používať najneskôr do 31. decembra 2011. Podnikateľ po 1. marci 2009
však môže rozšíriť súčasný pokladničný systém aj o novú pokladnicu, na ktorú sa pri uvedení
do prevádzky vzťahuje už postup podľa zákona o ERP.
Podľa § 18a zákona o ERP sa vyššie uvedený postup nevzťahuje na podnikateľa, ktorému
vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 30. decembri
2010, t. j. ide o podnikateľa, ktorý po
30. decembri 2010 začína podnikať a vzťahuje sa na neho povinnosť používania pokladnice
alebo ide o podnikateľa, ktorý do 30. decembra 2010 nemal povinnosť používať elektronickú
registračnú pokladnicu (nie však z dôvodu, že uplatňoval postup podľa § 2 písm. c) vyhlášky),
ale po 30. decembri 2010, napr. rozšíril svoju podnikateľskú činnosť o službu, ktorá je
ustanovená v prílohe č. 1 cit. zákona (napr. podnikateľ vykonával opravy nákladných
motorových vozidiel a rozšíri svoju činnosť aj o opravu osobných motorových vozidiel).
Takýto podnikateľ aj v prípade vystavenia faktúry musí používať pokladnicu a uplatňovať
postup podľa cit. zákona.
Ak ide o podnikateľa, ktorý si už obstaral novú pokladnicu spĺňajúcu požiadavky zákona o
ERP, ktorej bol pridelený daňový kód pokladnice, je povinný pri prijímaní tržieb uplatňovať
postup podľa cit. zákona na všetky vykonávajúce činnosti (pôvodné aj nové). Ak by si
podnikateľ neobstaral novú pokladnicu, máme za to, že by aj pri novej činnosti, ktorú začne
vykonávať mohol postupovať podľa vyhlášky, t. j. používať starú pokladnicu, resp.
uplatňovať postup podľa § 2 písm. c) vyhlášky.
Otázka č. 2
Ktorá organizácia vykonáva certifikáciu pokladníc?
Akreditovanými osobami na účely certifikácie pokladníc sú EVPÚ, a. s. Nová Dubnica a
TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Bratislava.
Otázka č. 3
Zo zákona o ERP vyplýva, že prostredníctvom dokladov označených ako "NEPLATNÝ
DOKLAD" (nakoľko je presne určené kedy sa vyhotovuje) nie je možné riešiť interné
doklady používané, napr. v reštauračných pokladniciach na evidenciu objednávok do
kuchyne a do baru (prax je taká, že keď sa prijme objednávka od hosťa, zaeviduje sa v
pokladnici a vytlačí sa objednávkový lístok do kuchyne či baru). Akým spôsobom je
možné vytlačiť výstup tohto charakteru na pokladnici či fiskálnej tlačiarni?
Zákon o ERP rieši problematiku evidencie prijatých tržieb na pokladnici a ustanovuje, aké
doklady má pokladnica vytlačiť a ako musia byť označené. Povinnými výstupmi pokladnice
teda sú pokladničné doklady (§ 2 písm. w), doklady ("NEPLATNÝ DOKLAD" a "VKLAD"),
páska dennej uzávierky. Ak je v niektorých prevádzkach potrebné tlačiť aj iné doklady objednávkový lístok, zákon o ERP toto nerieši, t. j. nevylučuje vytlačenie aj iných dokladov.
Pri tlači iných dokladov vo vzťahu k zákonu o ERP však treba dodržať požiadavku
ustanovenú v § 4 ods. 2 písm. a) bod 7, t. j. vytlačenie ochranného znaku len na
pokladničnom doklade (§ 2 písm. w) a páske dennej uzávierky, a to až po vytlačení iných
údajov uvedených v § 8 ods. 1 a § 12 ods. 2. Je vecou výrobcu ako vyrieši tlač iných
dokladov.
Otázka č. 4
Výrobca plánuje pripojenie zákazníckeho displeja k fiskálnej tlačiarni prostredníctvom
komunikačného kábla. Spĺňa takéto spojenie požiadavku funkčného celku, ak výrobca
zabezpečí takýmto riešením fungovanie elektronického registračného zariadenia podľa
zákona o ERP?
Podľa § 2 písm. f) zákona o ERP fiskálnou tlačiarňou je elektronické registračné zariadenie
vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou,
zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a komunikačným modulom,
ktoré tvoria jeden funkčný celok, pričom zobrazovacie zariadenie môže byť pripojené k
fiskálnej tlačiarni aj prostredníctvom kábla tak, aby pripojenie tohto kábla bolo priamo vo
fiskálnej tlačiarni, nie vonkajším vstupom (konektorom) a fiskálna tlačiareň takto bude
zaplombovaná, čím bude zabezpečená požiadavka funkčného celku.
Otázka č. 5
Požaduje zákon o ERP, aby údaje, ktoré budú zobrazované na zobrazovacom zariadení
boli všetky vytlačené na tlačiarni alebo postačuje, aby výstup z tlačiarne – pokladničný
doklad mal len požadované zákonné náležitosti, nakoľko, napr. v niektorých krajinách
existuje požiadavka "čo na displeji to v tlači".
Podľa § 4 ods. 2 písm. a) druhý bod zákona o ERP musí pokladnica zabezpečovať zhodu
číselných údajov položiek cien a celkovej sumy platenej ceny na pokladničnom doklade, v
prevádzkovej pamäti a na zobrazovacom zariadení pre zákazníka, t. j. nie všetkých údajov,
tieto však musia byť podľa § 8 ods. 1 cit. zákona vytlačené na pokladničnom doklade;
pokladničný doklad môže obsahovať aj ďalšie nepovinné údaje, napr. otváracie hodiny,
poďakovanie za návštevu.
Na zobrazovacom zariadení pre zákazníka sa môžu zobrazovať aj iné údaje, ako len číselné
údaje položiek cien a celkovej sumy platenej ceny, pričom tieto nie sú povinnými údajmi
pokladničného dokladu.
Otázka č. 6
Pri registrácii servisnej organizácie daňový úrad nechcel akceptovať uvedený predmet
podnikania „opravy a údržba elektrických zariadení“ a trval na tom, že v
živnostenskom oprávnení musí byť uvedený ako predmet podnikania „opravy a údržba
elektronických registračných pokladníc“. Je takýto postup správny?
Ministerstvo vnútra SR podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejnilo na svojej internetovej stránke
zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové
vymedzenie. Tento materiál však nemá charakter záväzného zoznamu ohlasovacích voľných
živností, z čoho vyplýva, že naďalej zostáva ponechaný právny stav, podľa ktorého môže
záujemca o podnikanie na území SR uviesť aj iné označenie živnosti. Podmienkou je, aby pri
tomto postupe bola dodržaná požiadavka určitosti a zrozumiteľnosti predmetu podnikania.
Vzhľadom na vyššie uvedené, uvádzanie predmetu podnikania v živnostenskom oprávnení,
ako
-
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov,
-
opravy a údržba elektrických zariadení,
-
montáž a opravy kancelárskej techniky,
-
poskytovanie softvéru a poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky,
-
opravy a montáž výpočtovej techniky a im podobné,
daňový úrad na účely splnenia podmienky pre zápis do registra servisných organizácií podľa
§ 5 ods. 1 písm. a) zákona o ERP akceptuje.
Otázka č. 7
Môže daňový úrad na účely registrácie servisnej organizácie uznať zmluvu z ktorej nie
je zrejmé, že ide o servis ERP?
Ak podnikateľ pri registrácii predloží zmluvu uzavretú s výrobcom alebo dovozcom alebo
distribútorom pokladníc, ktorej predmetom nebude vykonávanie opráv a údržby pokladníc, je
potrebné túto skutočnosť považovať za nesplnenie podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b)
zákona o ERP.
Ak pôjde o zmluvu, z ktorej nebude zrejmé, že je uzavretá s výrobcom alebo dovozcom alebo
distribútorom pokladníc, daňový úrad vyzve fyzickú osobu alebo právnickú osobu, aby
nedostatok v určenej lehote odstránila (napr. dodatkom k zmluve alebo novou zmluvou).
Otázka č. 8
Môže daňový úrad vydať rozhodnutie o zápise do registra servisných organizácii aj na
necertifikované pokladnice?
Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ERP podnikateľ na evidenciu tržieb môže používať len
pokladnicu, na ktorú akreditovaná osoba vydala certifikát.
Nadväzne na vyššie cit. skutočnosť, ako aj na to, že register vedený podľa § 6 ods. 8 zákona o
ERP má slúžiť pre podnikateľov, ktorí majú povinnosť na účely evidencie tržieb evidovať
prijaté platby na pokladnici, rozhodnutie o zápise do registra nemôže byť vydané na
necertifikované pokladnice, tzn., že register môže obsahovať len typy pokladníc, na ktoré bol
vydaný certifikát.
Otázka č. 9
Bude servisná organizácia zaregistrovaná, ak nepredloží pri registrácii kópiu zmluvy o
vykonávaní opráv a údržby uzavretej s výrobcom?
Podľa § 6 ods. 1 zákona o ERP zápis do registra vykoná daňový úrad servisnej organizácie, ak
fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 5 ods. 1 písm. a) okrem písomnej žiadosti
predloží aj kópiu zmluvy podľa § 5 ods. 1 písm. b). Vzhľadom na túto skutočnosť, nie je
možné na registráciu servisnej organizácie akceptovať, že zmluva nie je uzavretá.
Otázka č. 10
Je pravda, že povinnosť používania pokladnice sa vzťahuje len na podnikateľské
subjekty?
Podľa § 1 ods. 2 zákona o ERP povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu sa
vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie
predáva tovar alebo poskytuje službu podľa prílohy č. 1 tohto zákona.
Z uvedeného vyplýva, že povinnosť používania pokladnice sa vzťahuje na podnikateľov,
ktorí súčasne spĺňajú tieto podmienky:
·
na základe oprávnenia na podnikanie (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) predávajú
tovar alebo poskytujú službu podľa cit. vyhlášky alebo prílohy č. 1 cit. zákona,
·
prijímajú úhradu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi
hotovosť.
Od 30. decembra 2010 sa povinnosť používania pokladnice vzťahuje aj na zahraničnú
fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na území Slovenskej republiky uskutočňuje
predaj tovaru alebo poskytuje niektorú z vymedzených služieb. To znamená, že takýto
podnikatelia musia aj v prípade príležitostných predajov, napr. vianočné trhy, jarmoky
pokladnicu používať.
Otázka č. 11
Kedy je oprávnený daňový úrad uložiť servisnej organizácii pokutu, ak táto vykonáva
servis na súčasné pokladnice, ale nie je zapísaná v registri servisných organizácií?
Podľa § 35 ods. 10 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov účinného od 1. marca
2009 správca dane, ktorým je daňový úrad, uloží fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
ktorá uvádza pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu pokladníc, pokutu od
160 € do 1 600 €, ak nie je zapísaná v registri servisných organizácií podľa osobitného
predpisu.
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že pokutu daňový úrad uloží fyzickej osobe alebo
právnickej osobe až od 1. marca 2009 a len za porušenia zistené po tomto termíne.
Otázka č. 12
Môže byť podľa zákona o ERP vyhotovených v priebehu dňa aj viac denných
uzávierok?
Podľa z § 2 písm. z) zákona o ERP dennou uzávierkou je tlačový výstup obsahujúci údaje o
denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania
služby a podľa § 12 ods. 1 podnikateľ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje dennú
uzávierku, pričom dennú uzávierku vyhotovuje len za dni, v ktorých mal tržbu.
Z cit. ustanovení vyplýva, že denná uzávierka môže byť vykonaná len raz za deň. V prípade,
že podnikateľ vykoná dennú uzávierku do 24 hodiny daného dňa a bude predávať tovar alebo
tržby z vyhotovených
poskytovať službu aj po vykonaní tejto dennej uzávierky,
pokladničných dokladov budú započítané do dennej uzávierky nasledujúceho dňa.
Ak bude denná uzávierka vykonaná, napr. dňa 08. 07. 2009 o 6.00 hod. za tržby prijaté z
predchádzajúceho dňa, t. j. 07. 07. 2009 a zároveň dňa 08. 07. 2009 o 19.00 hod. bude
vykonaná denná uzávierka z tržieb prijatých dňa 08. 07. 2009, tieto denné uzávierky aj
napriek tomu, že sú vyhotovené dve v jeden deň sa považujú každá za jednu uzávierku, t. j. v
tomto prípade nejde o vyhotovenie dvoch denných uzávierok. Takýto postup vyplýva z ust. §
4 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona o ERP.
O dve denné uzávierky by išlo vtedy, ak by, napr. dňa 08. 07. 2009 za tržby prijaté v tento deň
bola vyhotovená denná uzávierka o 10.00 hod. a aj o 19.00 hod.; takýto postup by však nebol
v súlade so zákonom.
Z uvedeného vyplýva, že podľa zákona nie je možné akceptovať vyhotovenie viac ako jednej
dennej uzávierky.
Vzhľadom na to, že pre niektoré prevádzky s nočnou alebo nepretržitou službou (napr.
lekárne, reštauračné zariadenia, bary) povinnosť vykonávať len jednu dennú uzávierku, a to
do 24. 00 hod. daného dňa prináša problémy, je zákonom ustanovené, aby podnikatelia,
ktorým takáto povinnosť nevyhovuje, mohli vykonávať dennú uzávierku kedykoľvek v
priebehu dňa.
Otázka č. 13
Musí byť fiskálna pamäť zabezpečená plombou a ak áno akou plombou, výrobcu alebo
tou, ktorú si zaobstará od daňového riaditeľstva?
Zákon o ERP neustanovuje, že fiskálna pamäť musí byť zabezpečená plombou, ale ak sa
výrobca rozhodne o takéto zabezpečenie, môže ísť o plombu výrobcu. Pokiaľ ide o plombu
podľa zákona o ERP, táto musí byť umiestnená v súlade s § 4 ods. 2 písm. b) pätnásty bod
zákona o ERP.
Otázka č. 14
Musí sa podľa zákona o ERP zaznamenávať do fiskálnej pamäte aj doklad označený
slovom „VKLAD"?
Pri riešení danej problematiky je potrebné vychádzať :
- z § 2 písm. e) zákona o ERP, t. j. definície fiskálnej pamäte, ktorou je technické zariadenie
umožňujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky,
- z § 4 ods. 3 písm. b) zákona o ERP, podľa ktorého fiskálna pamäť musí mať dostatočnú
kapacitu na zápis a uchovanie údajov z denných uzávierok minimálne za obdobie piatich
rokov a
- z § 4 ods. 4 zákona o ERP, ktorý presne ustanovuje, ktoré údaje musia byť vo fiskálnej
tlačiarni zaznamenané, resp. zaznamenávané.
S prihliadnutím na vyššie cit. ustanovenia a skutočnosť, že doklad označený slovom
„VKLAD" je len dokladom, ktorý ovplyvní v danom okamihu výšku hotovosti uloženej v
pokladnici a neovplyvní výšku tržieb zaznamenaných v pokladnici, nemusí byť takto
označený doklad zaznamenaný do fiskálnej pamäte.
Údaje z dokladu označeného slovom „VKLAD" budú kontrolovateľné prostredníctvom
kontrolného záznamu (§ 2 písm. y) zákona o ERP). Číslovanie takéhoto dokladu bude
samostatné, t. j. nezávislé od číslovania pokladničného dokladu (§ 8 ods. 1 zákona o ERP).
Pokiaľ ide o uvádzanie údajov na doklade označenom slovami „VKLAD", tieto sú ustanovené
v § 8 ods. 2 zákona. Ako vyplýva z § 2 písm. h) a aj z § 4 ods. 2 písm. a) deviateho bodu
zákona o ERP „VKLAD“ nie je prijatá tržba, a preto tento má byť uskutočňovaný len v mene
platnej v Slovenskej republike a mena vkladu na cit. doklade môže byť uvedená ale nemusí.
Otázka č. 15
Môže podnikateľ, ktorý nemá stále predajné miesto, ale predáva tovar z pojazdnej
predajne podľa zákona o ERP na evidenciu prijatých tržieb používať len jednu
pokladnicu?
Podľa § 3 ods. 4 zákona o ERP podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú
pokladnicu na všetkých predajných miestach. Podnikateľ je povinný umiestniť elektronickú
registračnú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre
zákazníka boli zákazníkovi čitateľné.
Podľa § 13 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ je povinný viesť knihu elektronickej registračnej
pokladnice. Kniha elektronickej registračnej pokladnice nemôže obsahovať iné údaje alebo
záznamy, ako sú uvedené vo vzore.
V knihe elektronickej registračnej pokladnice (príloha č. 3 k zákonu o ERP) sa v rámci
identifikačných údajov uvádza aj predajné miesto, ak je odlišné od sídla, ktoré je podnikateľ
povinný podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o ERP vyplniť na účely pridelenia daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice. Ak však nejde o trvalé miesto predaja, je toto možné
charakterizovať ako pojazdnú ambulantnú predajňu, t. j. prevádzkovú jednotku s pohyblivým
stanovišťom, resp. ako oficiálnu formu zásobovania v sídlach, bez vybudovanej stacionárnej
siete maloobchodu, a preto ako predajné miesto sa v knihe elektronickej registračnej
pokladnice uvedie „ambulantný predaj“.
Z uvedeného vyplýva, že pri ambulantnom predaji je možné používať len jednu pokladnicu.
Obdobný postup sa uplatní aj v prípade, ak nejde o trvalé miesto predaja, ale ide o dve miesta,
na ktorých dochádza k evidovaniu tržieb v odlišnom čase; v takomto prípade je možné
používať jednu pokladnicu, pričom v knihe elektronickej registračnej pokladnice budú
uvedené dve predajné miesta a takáto elektronická registračná pokladnica sa bude používať a
označovať ako prenosná.
Otázka č. 16
Je povinnosť postupovať podľa zákona o ERP v prípade, ak ide o platbu vykonanú
platobnou kartou cez internet a táto je prostredníctvom sprostredkovateľa posielaná na
účet predávajúceho ?
Podľa § 2 písm. h) zákona o ERP tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z
poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami
nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou
oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, pričom tržbou je aj platba prijatá ako
preddavok a podľa písm. k) predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba.
Podľa § 3 ods. 4 zákona o ERP podnikateľ je povinný používať pokladnicu na všetkých
predajných miestach, t. j. miestach kde sa prijíma tržba.
S prihliadnutím na skutočnosť, že platba platobnou kartou cez internet je prostredníctvom
sprostredkovateľa posielaná na účet predávajúceho, nie je povinnosť takto prijaté tržby
evidovať na elektronickej registračnej pokladnici.
Otázka č. 17
Čerpacia stanica je vybavená samoobslužným platobným terminálom pre výdaj
pohonných hmôt. Toto zariadenie je možné využiť pre bezobslužné čerpacie stanice,
prípadne aj pre čerpacie stanice, kde v pracovnej dobe je obsluha pri pokladnici a v
nočných hodinách táto obsluha nie je zabezpečená. Platobný terminál je vybavený
bežnou tlačiarňou daňových dokladov. Je potrebné, aby nadväzne na nový zákon o ERP
spĺňali aj takéto terminály požiadavky ustanovené zákonom o ERP?
Podľa § 3 ods. 2 písm. a) štvrtý bod zákona o ERP sa povinnosť evidovať tržbu na pokladnici
nevzťahuje na predaj tovaru prostredníctvom predajných automatov.
Nadväzne na uvedené sa na predaj pohonných hmôt prostredníctvom automatov (zariadení
bez obsluhy), povinnosť evidencie tržieb podľa zákona o ERP nevzťahuje, t. j. automatická
pokladňa, ktorá slúži na úhradu za predaj pohonných hmôt, nemusí spĺňať požiadavky podľa
zákona o ERP.
Otázka č. 18
Je možné pri úhrade faktúry – pohľadávky vystaviť zákazníkovi iný ako pokladničný
doklad?
Zákon o ERP rieši problematiku evidencie prijatých tržieb na pokladnici a ustanovuje, aké
doklady má pokladnica vytlačiť a ako musia byť označené.
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP pokladničný doklad – fiskálny doklad musí obsahovať
najmenej údaje uvedené v tomto ustanovení; takýto pokladničný doklad môže obsahovať aj
nefiskálne riadky. Ak pokladničný doklad – fiskálny doklad bude takéto riadky obsahovať,
bolo by vhodné, aby tieto boli vhodným spôsobom odlíšené od ostatných.
Pri úhrade pohľadávky je potrebné prijatú tržbu evidovať na elektronickej registračnej
pokladnici, a to s prihliadnutím na to, že v prípade uhradenia vystavenej faktúry (pohľadávky)
dochádza následne k prijatiu tržby za predaj tovaru alebo poskytnutie služby. V takomto
prípade podnikateľ k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný
doklad (§ 8 ods. 2 zákona o ERP). Pri úhrade faktúry alebo jej časti (pohľadávky) sú
ustanovené údaje, ktoré pokladničný doklad nesmie obsahovať (ide o údaje súvisiace s daňou
z pridanej hodnoty), čím bol odstránený problém, ktorý vznikol z dôvodu zákonom
ustanovenej povinnosti evidovať na pokladnici tržbu prijatú pri úhrade faktúry, resp. jej časti
a vydávať pokladničný doklad.
Ak podnikateľovi podľa zákona o ERP vyplynula povinnosť používať pokladnicu, a tento sa
rozhodne vystavovať faktúry, ktoré budú uhradené bezhotovostne, nemusí takto prijatú tržbu
evidovať v pokladnici, t. j. pokladnicu nemusí mať.
Ak podnikateľovi podľa zákona o ERP nevyplynula povinnosť používať pokladnicu (napr.
poskytuje službu, ktorá nie je ustanovená v prílohe č.1 zákona o ERP) a tento za poskytnutú
službu vystaví faktúru, ktorá bude následne uhradená, t. j. príjme tržbu za úhradu pohľadávky
v hotovosti, nie je povinný pri takejto úhrade používať pokladnicu.
Otázka č. 19
Vzťahuje sa povinnosť postupovať podľa zákona o ERP aj na službu - parkovanie
prostredníctvom automatov?
Podľa § 3 ods. 2 písm. b) štvrtý bod zákona o ERP sa povinnosť evidovať tržbu na pokladnici
nevzťahuje na služby poskytované prostredníctvom predajných automatov.
Nadväzne na uvedené sa na služby ustanovené v prílohe č. 1 cit. zákona (3. Parkovacie
služby) poskytované prostredníctvom parkovacích automatov (zariadení bez obsluhy)
povinnosť evidencie tržieb podľa zákona o ERP nevzťahuje.
Otázka č. 20
Kto môže vykonávať servis na pokladnice (môže to byť každá servisná organizácia,
ktorá je zapísaná v registri servisných organizácií alebo len tá, ktorá je uvedená ako
servisná organizácia v servisnej knihe)?
Podľa § 7 ods. 1 písm. a) štvrtý bod zákona o ERP v knihe elektronickej registračnej
pokladnice musia byť uvedené údaje o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva
opravu a údržbu pokladnice, t. j. servis môže vykonávať len servisná organizácia, ktorá je
zaregistrovaná v registri a zároveň zapísaná v knihe elektronickej registračnej pokladnice.
Otázka č. 21
Ak servis môže vykonávať iba servisná organizácia, ktorá je zapísaná v knihe
elektronickej registračnej pokladnice, ako sa bude postupovať v prípade, ak sa zákazník
priamo obráti na inú servisnú organizáciu, ktorá nie je zapísaná v knihe elektronickej
registračnej pokladnice (je potrebný súhlas servisnej organizácie, ktorá je zapísaná v
knihe elektronickej registračnej pokladnice)?
Podnikateľ má právo zmeniť servisnú organizáciu a zároveň má povinnosť túto skutočnosť
zmeniť aj v knihe elektronickej registračnej pokladnice a oznámiť ju daňovému úradu. Zákon
o ERP neustanovuje, že by na zmenu servisnej organizácie musel byť súhlas predchádzajúcej
servisnej organizácie.
Otázka č. 22
Ako sa bude postupovať, ak plombu poruší iná servisná organizácia ako tá, ktorá
nalepila plombu na pokladnicu (napr. pokladnica je prihlásená v Bratislave aj servisná
organizácia je v Bratislave, ale pokladnica má prevádzku v Prešove a zákazník bude
požadovať opravu v Prešove - (servisná organizácia, ktorá nalepila plomby musí tieto
odovzdať na Daňové riaditeľstvo SR)?
Podľa § 16 ods. 6 zákona o ERP servisná organizácia vykonáva zúčtovanie plomb vo vzťahu
k ich nakúpenému množstvu a nie vo vzťahu ku konkrétnej pokladnici, resp. podnikateľovi.
Otázka č. 23
Akým spôsobom má zákazník nahlasovať poruchu pokladnice a akým spôsobom to má
evidovať servisná organizácia (48 hod. lehota na odstránenie poruchy), aby servisná
organizácia nemohla byť postihnutá na základe tvrdenia podnikateľa, ktoré je
nepravdivé, ak porucha nebola nahlásená alebo zákazník odmietol zaplatiť servisnej
organizácii za vycestovanie na miesto podnikania?
Podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona o ERP servisná organizácia je povinná zabezpečiť
vykonanie opravy ERP do 48 hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania ERP do
opravy.
S prihliadnutím na uvedené, odporúčame uplatniť taký postup, ktorým
preukázať nahlásenie poruchy, napr. písomne alebo elektronicky.
zákazník vie
Pokiaľ ide o spôsob evidencie nahlásených porúch servisnej organizácii, táto skutočnosť je v
kompetencii servisnej organizácie.
Otázka č. 24
Od akého času začne plynúť lehota 48 hod. na odstránenie poruchy pre servisnú
organizáciu? Je to od nahlásenia poruchy alebo od doručenia pokladnice do opravy - §
5 zákona o ERP? (Príklad zákazník je z Bratislavy a servisná organizácia je z Banskej
Bystrice. Zákazník poruchu nahlási v piatok o 13.00 hod. Musí servisná organizácia
vycestovať k zákazníkovi alebo môže požadovať od zákazníka doručenie a lehota začína
plynúť až po doručení k servisnej organizácii a končí pri doručení zákazníkovi alebo
končí doručením prepravnej spoločnosti)?
Podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona o ERP servisná organizácia je povinná zabezpečiť vykonanie
opravy pokladnice do 48 hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania pokladnice do
opravy; ak začiatok alebo koniec tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň
pracovného pokoja, jej plynutie sa začína počítať od najbližšieho nasledujúceho pracovného
dňa a táto lehota končí najbližším nasledujúcim pracovným dňom.
Príklad:
Zákazník v piatok o 13.00 hod. nahlási poruchu – lehota na opravu 48 hod. uplynutie v
nedeľu o 13.00 hod., ale s prihliadnutím na to, že ide o nedeľu, plynutie lehoty sa začína
počítať od najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa (od pondelka) a táto lehota končí
najbližším nasledujúcim pracovným dňom (utorkom). Obdobným spôsobom je potrebné
aplikovať plynutie lehoty v prípade, ak pokladnicu je potrebné odovzdať do opravy. Pre
úplnosť uvádzame, že podľa § 10 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ v prípade poruchy
pokladnice túto odovzdáva servisnej organizácii a nie prepravnej spoločnosti.
Otázka č. 25
Ako to bude pri fiskálnych tlačiarňach, ktoré uvedie servisná organizácia do prevádzky,
ale PC a SW už zákazník mal a boli inštalované inou spoločnosťou, nesie servisná
organizácia zodpovednosť len za fiskálnu tlačiareň alebo nesie zodpovednosť za celok,
t. j. fiskálnu tlačiareň, PC, SW aj keď ich nedodala?
Pri posúdení predmetnej otázky je potrebné vychádzať z nasledovných ustanovení zákona:
podľa § 2 písm. a) druhý bod zákona elektronickou registračnou pokladnicou je počítač
s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou a
podľa § 5 zákona servisná organizácia vykonáva opravu a údržbu elektronickej
registračnej pokladnice.
Z uvedeného vyplýva, že servisná organizácia vykonáva servis pokladnice, nie iba fiskálnej
tlačiarne, a to aj vzhľadom na to, že samotná fiskálna tlačiareň bez PC nie je funkčná.
Otázka č. 26
Ak je pokladnica na oprave v servisnej organizácii a sú vytlačené účtenky v
tréningovom režime, musia sa odovzdať zákazníkovi alebo stačí vykonať dennú
uzávierku a vykonať zápis do knihy elektronickej registračnej pokladnice s počtom
vytlačených účteniek v tréningovom režime?
V tomto prípade odporúčame, aby servisnou organizáciou vytlačené účtenky v tréningovom
režime boli odovzdané zákazníkovi a tento, aby zabezpečil ich uchovanie podľa § 9 ods. 5
zákona o ERP.
Do knihy elektronickej registračnej pokladnice sa uvedené údaje nezaznamenávajú.
Otázka č. 27
Ak sa zákazník rozhodne zmeniť servisnú organizáciu, čo všetko musí vykonať
zákazník, čo servisná organizácia a čo je na to potrebné?
Z pohľadu zákona o ERP pri zmene servisnej organizácie zo strany podnikateľa je potrebné,
aby podnikateľ v knihe elektronickej registračnej pokladnice vykonal zmenu údajov o
servisnej organizácii. Zároveň je podnikateľ povinný podľa § 13 ods. 3 zákona o ERP
predložiť daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice za účelom vykonania
zmeny servisnej organizácie. Pre servisnú organizáciu v tomto smere nevyplývajú zo zákona
o ERP žiadne povinnosti.
Otázka č. 28
Ako vykonať zúčtovanie odberu použitia prevzatých plomb?
O zúčtovaní vypovedá nasledovná tabuľka:
Príklad zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb servisnou organizáciou
podľa § 16 ods. 7 zákona o ERP
Rok
Rok
Rok
Rok
2010
2011
2012
2013
podnikateľ
prestal
vykonávať
opravy a
údržbu ERP
a) počet plomb zakúpených
servisnou organizáciou (v
danom roku)
100
0
100
50
b) počiatočný stav
nenalepených plomb
z predchádzajúceho
kalendárneho roku
0
60
30
70
c) celkový počet plomb
nalepených na elektronické
registračné pokladnice
i) z r. 2010 i) z r. 2011
i) z r. 2012
40
25
60
30
d)+e)+f)
d)+e)+f)
d)+e)+f)
d)+e)+f)
40
15
30
15
5
15
10
5
15
5
(nalepené na nové pokladnice +
vymenené z dôvodu poškodenia
alebo servisného zásahu)
d) počet plomb nalepených na
elektronické registračné
pokladnice, ktoré boli uvedené
do prevádzky
e) počet plomb nalepených na 0
elektronické registračné
pokladnice, po tom čo boli
nenávratne zničené pri
servisnom zásahu
(odtrhnuté z ERP v rámci zásahu
SO)
f) počet plomb vymenených
alebo doplnených podľa § 5
ods. 2 písm. d)
(SO zistila poškodenie plomby
alebo chýbanie plomby a
tieto musela vymeniť alebo
0
doplniť)
g) počet plomb poškodených
servisnou organizáciou
a odovzdaných na zničenie
podľa odseku 5
0
5
0
10
h) počet vrátených
(nepoužitých) plomb určených
na zničenie podľa odseku 6
0
0
0
80
i) konečný stav plomb
60
30
70
0
a)-c)
b)-c)-g)
[a)+b)][c)+g)]
[a)+b)][c)+g)+h)]
[a)+b)][c)+g)]
Otázka č. 29
Môže podnikateľ používať na evidenciu tržieb pokladnicu kúpenú na lízing?
Zákon o ERP neustanovuje spôsob obstarania pokladnice, a preto je možné na účely cit.
zákona používať pokladnicu obstaranú prostredníctvom finančného lízingu.
Doplnené: 26. 07. 2010
Otázka č. 30
Je možné na doklade z pokladnice uviesť ako označenie služby, napr. oprava osobného
auta alebo kadernícke služby?
Podľa § 8 ods. 3 zákona o ERP označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené
tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo
pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený
názov tovaru alebo služby.
U opráv osobných automobilov sa viaže označenie na cenník ponúkaných služieb alebo na
pomenovanie úkonu, napr. umývanie motora, umývanie auta, výmena oleja, výmena blatníka,
oprava motora, oprava karosérie, lakovanie, brúsenie, výmena sviečok, výmena chladiča,
výmena výfuku, výmena svetla. Ak zákazník žiada podrobnejší rozpis použitého materiálu
pri poskytnutej oprave je postačujúce, ak sa takýto rozpis urobí, napr. na výdajke a táto sa
priloží zákazníkovi k dokladu z elektronickej registračnej pokladnice.
U kaderníckych služieb sa viaže názov na cenník ponúkaných služieb, napr. umývanie
vlasov, strihanie, fúkanie, holenie, trvalá, melír, farbenie a pod.
Obdobný postup sa vzťahuje aj na iné druhy služieb.
Pre úplnosť uvádzame, že za správny názov tovaru alebo pomenovanie služby sa považuje aj
použitie skratiek ako, napr. trv. peč., tat. omáč., vým. mot., umýv. vlasov alebo podrobnejší
názov, napr. pivo Bažant, banány, jablká, mrkva, horká čok., várová čok., práš. cukor, kyslá
smot., cig. West, hov. mäso, slov. klobása, biely jogurt, jogurt čuč. a pod.
Použitie skráteného alebo podrobnejšieho názvu záleží na rozhodnutí podnikateľa, resp. na
technických možnostiach pokladnice. Pri používaní skráteného názvu, t. j. skratiek je však
potrebné dbať na to, aby tovar alebo poskytnutá služba bola identifikovateľná.
Označenie tovaru alebo služby nemôže byť vyjadrené číselnou formou, t. j. kódom.
Otázka č. 31
Ako sa podľa zákona o ERP majú na pokladničnom doklade uvádzať zľavy?
Podľa § 2 písm. o) zákona o ERP záporným obratom je súčet súm vrátení tovaru, záporných
položiek evidovaných v pokladnici a zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri
poskytovaní služieb.
Pri zľavách poskytovaných pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služby [§ 2 písm. o) tretí
bod zákona o ERP] ide o zľavy poskytované, napr. v rámci akcií podnikateľa, je potrebné
vychádzať aj z § 12 ods. 2 písm. p) zákona o ERP, podľa ktorého denná uzávierka obsahuje
súčet poskytnutých zliav a ich počet, pričom zľavy sa uvádzajú v kumulatíve za daný deň.
Otázka č. 32
Môže mať podnikateľ dve servisné organizácie?
Podľa § 7 písm. a) štvrtý bod zákona o ERP na účely pridelenia daňového kódu elektronickej
registračnej pokladnice, predloží podnikateľ daňovému úradu knihu elektronickej registračnej
pokladnice (§ 13) s vyplnenými identifikačnými údajmi o podnikateľovi, údajmi
o elektronickej registračnej pokladnici a údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa
vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice.
Z uvedeného ustanovenia nevyplýva, že podnikateľ musí mať len jednu servisnú organizáciu,
ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu pokladnice. Skutočnosť, aby pre podnikateľa
vykonávala opravu a údržbu viac ako jedna servisná organizácia, je však potrebné
prehodnotiť z hľadiska povinností, ktoré vyplývajú pre servisné organizácie a v konečnom
dôsledku potom aj vo vzťahu k tomu, ktorá servisná organizácia ponesie zodpovednosť za
porušenie povinností vyplývajúcich pre servisné organizácie z cit. zákona. Ak by išlo
o vykonávanie opravy a údržby pokladnice viacerými servisnými organizáciami, táto
skutočnosť by mala byť uvedená v príslušnej časti knihy elektronickej registračnej
pokladnice.
Ak by však zmluvne bola podchytená spolupráca s inou servisnou organizáciou a za
predpokladu, že do knihy elektronickej registračnej pokladnice bude zapísaná servisná
organizácia, ktorá zároveň uzavrie zmluvu s inou servisnou organizáciou, ktorá ja zapísaná
v registri servisných organizácií uvádzame, že takéto riešenie nie je v rozpore s cit. zákonom.
V takomto prípade však firma, ktorá bude uvedená v knihe elektronickej registračnej
pokladnice ako servisná organizácia, ponesie zodpovednosť a následky nesplnenia povinností
vyplývajúcich z cit. zákona, ktoré spôsobí spolupracujúca servisná organizácia; tieto
skutočnosti budú musieť byť zmluvne podchytené.
Doplnené: 03. 08. 2010
Otázka č. 33
Nadväzne na zákon o ERP bude sa na pokladnice prideľovať nový daňový kód
pokladnice?
Podľa § 7 ods. 1 zákona o ERP na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej
pokladnice, predloží podnikateľ daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice
(§ 13) s vyplnenými identifikačnými údajmi o podnikateľovi, údajmi o elektronickej
registračnej pokladnici a údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva
opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice a kópiu certifikátu elektronickej
registračnej pokladnice; tento doklad je predajca elektronickej registračnej pokladnice
povinný odovzdať podnikateľovi pri kúpe elektronickej registračnej pokladnice.
Podľa § 7 ods. 3 zákona o ERP už pridelený daňový kód pokladnice, podnikateľovi ostáva, t.
j. pri zmene miestnej príslušnosti daňového úradu sa daňový kód pokladnice nemení. Takýto
postup neprináša finančné a administratívne zaťaženie ani pre podnikateľov a ani pre daňovú
správu.
Vzhľadom na skutočnosť, že podnikateľ môže na účely evidencie prijatých tržieb používať aj
pôvodnú pokladnicu, ktorá bude prispôsobená na nové technické podmienky ustanovené
zákonom o ERP, môžu sa pri týchto pokladniciach uplatňovať nasledovné postupy:
Postup A
1. podnikateľ sa obráti na servisnú organizáciu so žiadosťou o upgrade,
2. servisná organizácia vykoná dennú uzávierku, vynuluje grandtotály a túto skutočnosť
zapíše do pôvodnej knihy pokladnice v časti servisný záznam,
3. servisná organizácia vykoná upgrade, pričom do fiskálnej pamäte zaznamená pôvodné
DKP, do knihy elektronickej registračnej pokladnice zapíše dátum uvedenia pokladnice do
prevádzky a zároveň odovzdá podnikateľovi fotokópiu certifiktátu,
4. podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej pokladnice a s kópiou certifikátu
na daňový úrad, ktorý mu do knihy zapíše DKP s poznámkou, že ide o pôvodný DKP.
Postup B
1. podnikateľ sa obráti na servisnú organizáciu so žiadosťou o upgrade,
2. servisná organizácia vykoná dennú uzávierku, vynuluje grandtotály a túto skutočnosť
zapíše do pôvodnej knihy pokladnice v časti servisný záznam,
3. servisná organizácia vykoná upgrade a podnikateľovi odovzdá kópiu certifikátu,
4. podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej pokladnice a s kópiou certifikátu
na daňový úrad, ktorý mu do knihy zapíše nový DKP,
5. podnikateľ opätovne osloví servisnú organizáciu, aby uviedla pokladnicu do prevádzky,
6. servisná organizácia do fiskálnej pamäte zaznamená nový, daňovým úradom pridelený
DKP a do knihy elektronickej registračnej pokladnice zapíše dátum uvedenia pokladnice do
prevádzky.
Vyššie uvedené postupy sa v praxi môžu uplatňovať a nie sú v rozpore so zákonom o ERP.
Doplnené 15. 03. 2011
Otázka č. 34
Môže firma, ktorá sa zlúčila s firmou, ktorá už používala pokladnicu podľa vyhlášky
(starú pokladnicu), túto používať aj naďalej alebo sa považuje za podnikateľa, ktorému
vznikla povinnosť používať pokladnicu prvýkrát? Môže takýto podnikateľ pri
vyhotovení faktúry a jej zaplatení vystavovať len príjmový pokladničný doklad?
Podľa novely zákona o ERP, ktorá bola schválená Národnou radou SR dňa 2. decembra 2010
sa podnikateľom umožňuje používať pokladnicu podľa doterajšieho predpisu - vyhlášky MF
SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou
pokladnicou v znení neskorších predpisov do 31. decembra 2011.
S prihliadnutím na to, že pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti v zmysle zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na právneho nástupcu prechádzajú všetky práva
a povinnosti, t. j. aj povinnosť používania pokladnice, zastávame názor, že na tohto právneho
nástupcu sa rovnako vzťahuje § 18 v znení účinnom od 30. decembra 2010, t. j. môže
používať starú pokladnicu do 31. decembra 2011.
Podľa § 18 zákona o ERP podnikateľ, ktorý má povinnosť používať pokladnicu na evidenciu
tržieb, môže používať pokladnicu podľa doterajšieho predpisu - vyhlášky MF SR č. 55/1994
Z. z. v znení neskorších predpisov najneskôr do 31. decembra 2011. Pri používaní takejto
pokladnice podnikateľ postupuje a uplatňuje postup podľa doterajšieho predpisu - vyhlášky
najneskôr do 31. decembra 2011.
Vo vyššie uvedenom prípade ide o podnikateľa, ktorému vznikla povinnosť používať
pokladnicu
pred
30. decembrom 2010, t. j. podnikateľa, ktorý pri úhrade pohľadávky uplatňoval § 2 písm. c)
vyhlášky, a preto môže tento postup uplatňovať aj naďalej, najneskôr však do 31. decembra
2011.
Otázka č. 35
Ako má byť zaevidovaný preddavok v dennej uzávierke a ako doplatok?
Podľa § 2 písm. h) zákona o ERP tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo
z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti
alebo inými platobnými
najmä
elektronickými
platobnými prostriedkami
prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť,
alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba
prijatá ako preddavok.
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby, t. j. aj preddavku
v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu vydať kupujúcemu
pokladničný doklad, pričom pokladničný doklad obsahuje najmenej údaje uvedené v tomto
ustanovení.
Podľa § 12 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje
dennú uzávierku a túto uzávierku podnikateľ vyhotovuje len za dni, v ktorých mal tržbu.
Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že prijatý preddavok je zahrnutý do dennej
uzávierky príslušného dňa a doplatok bude zahrnutý do dennej uzávierky prislúchajúcej dňu,
kedy bol tento prijatý.
Pre úplnosť dávame do pozornosti § 19 ods. 4 a § 71 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení
zákona č. 494/2010 Z. z.
Otázka č. 36
Musí byť pokladnica uvedená do prevádzky priamo na predajnom mieste, alebo môže
servisná organizácia vykonať povinné úkony v sídle servisnej organizácie a podnikateľ
si takto pripravenú pokladnicu odvezie na predajné miesto a zapojí do el. siete?
Podľa § 7 ods. 4 zákona o ERP pokladnicu môže uvádzať do prevádzky len servisná
organizácia. Servisná organizácia uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky
zaznamenaním údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) do fiskálnej pamäte; túto skutočnosť
servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením
dátumu a času a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má
vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu uviedla do
prevádzky s uvedením jej mena a priezviska.
Podľa § 7 ods. 5 zákona o ERP pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do
prevádzky a po každom zásahu servisnej organizácie do elektronickej registračnej
pokladnice, servisná organizácia označí elektronickú registračnú pokladnicu plombou na
mieste určenom podľa § 4 ods. 2 písm. b) bodu 15; každý zásah do elektronickej registračnej
pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice
s uvedením dôvodu, dátumu a času zásahu a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju
servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá zásah do elektronickej
registračnej pokladnice vykonala s uvedením jej mena a priezviska.
Z uvedených ustanovení nevyplýva, že by pokladnica musela byť uvedená do prevádzky
priamo na predajnom mieste, t. j. môže byť uvedená do prevádzky aj u servisnej organizácie
a podnikateľ si ju na predajnom mieste len zapojí do el. siete.
Otázka č. 37
Môže colný úrad uložiť pokutu za to, že údaje na pokladničnom doklade nespĺňajú
požiadavky vyhlášky o ERP a za to, že kniha pokladnice nie je na predajnom mieste?
Podľa § 110j zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov daňovému subjektu, ktorý
používa pokladnicu podľa osobitného predpisu (§ 18 ods. 1 zákona o ERP), colný úrad na
účely spotrebných daní za porušenie ustanovení osobitného predpisu (vyhláška MF SR č.
55/1994 Z. z.v znení neskorších predpisov) v období od 1. marca 2009 do 31. decembra 2011,
uloží pokutu podľa zákona účinného k 28. februáru 2009.
Z uvedeného vyplýva, že colný úrad na účely spotrebných daní za porušenie ustanovení cit.
vyhlášky (okrem iného aj za to, že doklad vyhotovený pokladnicou neobsahuje cit. vyhláškou
ustanovené údaje alebo že kniha pokladnice sa nenachádza na predajnom mieste), uplatní
postup podľa § 35 ods. 12 zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
účinného k 28. februáru 2009, podľa ktorého, ak daňový subjekt nesplní niektorú z povinností
nepeňažnej povahy podľa tohto zákona alebo osobitného zákona alebo povinnosť uloženú
rozhodnutím správcu dane, za ktorých porušenie sa neukladá pokuta podľa odsekov 1 až 11,
môže mu správca dane uložiť pokutu do 33 190 eur. Pokutu možno uložiť opakovane, a to vo
výške jej dvojnásobku, ak jej uloženie neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá; maximálna
výška pokuty ustanovená v prvej vete musí byť zachovaná. Rovnako môže správca dane
uložiť pokutu za nesplnenie niektorej z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona aj
tretej osobe.
Otázka č. 38
Ak pokladničný doklad nebude obsahovať základ dane z pridanej hodnoty, daň
z pridanej hodnoty, môže byť takýto doklad uplatnený na odpočet dane z pridanej
hodnoty?
Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
platiteľ dane má nárok na odpočítanie dane po splnení podmienok ust. v § 49 až 51 zákona č.
222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov právo na
odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2
písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71.
Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak cena tovaru
alebo služby vrátane dane nie je viac ako 1 659,70 eura, za faktúru sa považuje aj doklad
vyhotovený pokladnicou, ktorý musí obsahovať údaje podľa odseku 2 s výnimkou údaja
podľa odseku 2 písm. b) a s výnimkou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g).
Vzhľadom na to, že pokladničný doklad nie je vyhotovený v súlade s § 71 ods. 5 zákona č.
222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov nemôže byť na účel odpočtu uplatnený a nebude
ani uznaný.
Otázka č. 39
Môže podnikateľ, ktorý v roku 2009 ukončil podnikateľskú činnosť a pri svojej činnosti
používal pokladnicu, túto starú pokladnicu používať, ak si v roku 2011 podnikateľskú
činnosť obnovil?
Podľa § 18 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ, ktorý má povinnosť používať pokladnicu na
evidenciu tržieb môže používať pokladnicu podľa doterajšieho predpisu (vyhlášky MF SR č.
55/1994
Z.
z.
v
znení
neskorších
predpisov)
najneskôr
do
31. decembra 2011. Pri používaní takejto pokladnice podnikateľ postupuje podľa doterajšieho
predpisu najneskôr do 31. decembra 2011.
Podľa § 18a zákona o ERP ustanovenie § 18 v znení účinnom od 30. decembra 2010 sa
nevzťahuje na podnikateľa, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú
pokladnicu prvýkrát po 30. decembri 2010.
Vzhľadom na to, že k 30. decembru 2010 podnikateľ nemal povinnosť používať elektronickú
registračnú pokladnicu, ale takáto povinnosť mu vznikla až po 30. decembri 2010, nemôže
postupovať
podľa
§
18
zákona
o ERP
v znení
účinnom
od
30. decembra 2010, čo znamená, že musí používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá
spĺňa požiadavky zákona o ERP.
Otázka č. 40
Musia byť pokladnice certifikované nadväzne na zákon č. 494/2010 Z. z., ktorý
nadobudol účinnosť 30. decembra 2010?
Nadväzne na zákon č. 494/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ERP, ktorý nadobudol
účinnosť 30. decembra 2010, pokladnice certifikované do 30. decembra 2010, nie je potrebné
opätovne certifikovať.
Otázka č. 41
Je možné s prihliadnutím na zmenu periodicity vykonávania povinnej údržby
pokladnice, túto vykonať aj skôr?
Podľa § 4 ods. 2 písm. a) tretí bod zákona o ERP pokladnica musí okrem technických
požiadaviek podľa odseku 1 písm. d) zabezpečovať informovanie podnikateľa o potrebe
vykonania povinnej údržby pokladnice po splnení technických podmienok určených
výrobcom, pričom technické podmienky odsúhlasí v procese certifikácie akreditovaná osoba;
informovanie podnikateľa je zobrazované minimálne na displeji pokladnice tak, aby
podnikateľ musel vždy po zapnutí pokladnice túto informáciu potvrdzovať až do vykonania
povinnej údržby pokladnice servisnou organizáciou a pri prvom informovaní podnikateľa
o potrebe vykonania povinnej údržby pokladnice v danom časovom intervale je vykonaný
okamžitý zápis o dátume a čase tejto informácie do fiskálnej pamäte.
Podľa § 4 ods. 7 zákona o ERP podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby
pokladnice servisnou organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia pokladnice do
prevádzky a následne najneskôr každých päť rokov od predchádzajúcej údržby.
Z uvedeného vyplýva, že povinnú údržbu pokladnice je možné vykonať aj po roku, dvoch,
ale najneskôr do piatich rokov od jej uvedenia do prevádzky.
Postup ustanovený v § 4 ods. 7 zákona o ERP sa vzťahuje aj na pokladnice certifikované do
30. 12. 2010 a tieto pokladnice nie je potrebné opätovne certifikovať.
Doplnené 30. 09. 2011
Otázka č. 42
Je podnikateľ povinný evidovať na pokladnici aj tržby, ktoré sú prijaté bezhotovostným
prevodom?
Podľa § 1 ods. 2 zákona o ERP, zákon o ERP sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú
osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu.
Povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu vzniká, ak fyzická osoba alebo
právnická osoba na základe oprávnenia na podnikanie
− predáva tovar alebo poskytuje službu (podnikaním sa rozumie podnikanie podľa § 2 ods.
2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov),
−
predáva tovar alebo poskytuje služby, ktoré sú taxatívne ustanovené v prílohe č. 1
zákona o ERP,
−
prijíma tržby, pričom tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania
služby na predajnom mieste v hotovosti
alebo inými platobnými prostriedkami
nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou
oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako
preddavok.
Z uvedeného vyplýva, že tržby prijímané bezhotovostne - bankovým prevodom,
nepodliehajú povinnosti evidencie tržieb na pokladnici.
Otázka č. 43
Musí sa používať pokladnica pri poskytovaní tlmočenia?
Podľa § 2 písm. j) zákona o ERP službou je služba uvedená v prílohe č. 1 tohto zákona.
Podľa zákona o ERP sa na poskytovanie činností tlmočenia povinnosť evidovať tržby na
pokladnici nevzťahuje.
Otázka č. 44
Je povinnosť podľa nového zákona o ERP používať pokladnicu pri kladení podláh
(parkety, dlažby a pod.), pri sprostredkovaní predaja, resp. pri poskytovaní iných
remeselných činností (napr. oprava práčok, oprava chladničiek, elektriny, vodovodov)?
Podľa § 2 písm. j) zákona o ERP službou je služba uvedená v prílohe č. 1. Vzhľadom na to,
že predmetné činnosti sa v prílohe nenachádzajú, nie je povinnosť používať pokladnicu.
Ak by však v rámci svojej činnosti podnikateľ len predával tovar, napr. parkety, lepenku bol
by povinný uplatňovať postup podľa cit. zákona, t. j. používať pokladnicu.
Otázka č. 45
Ak podnikateľ poskytuje služby závodného stravovania, musí prijaté tržby evidovať na
pokladnici?
Podľa § 2 písm. j) zákona o ERP službou je služba uvedená v prílohe č. 1.
Uvedená služba závodné stravovanie (pre vlastných zamestnancov, ako aj pre cudzích
stravníkov) podľa vyššie uvedeného právneho predpisu nepodlieha povinnosti evidencie
prijatých tržieb prijatých v hotovosti alebo stravnými lístkami na pokladnici.
Podľa vyjadrenia Štatistického úradu SR služby poskytované, napr. školskými jedálňami,
univerzitnými jedálňami alebo jedálňami v úradoch alebo iných vymedzených priestoroch sú
okrem iného charakteristické aj tým, že sem nepatrí predaj potravín, ktoré nie sú výsledkom
vlastnej výroby alebo nie sú určené na okamžitú spotrebu, t. j. predaj v bufete.
Prevádzkovanie bufetu, je maloobchod – predaj tovaru, ktorý podlieha povinnosti evidencie
prijatých tržieb na elektronickej registračnej pokladnici.
Otázka č. 46
Je povinnosť podľa zákona o ERP pri prijatí tržby za predaj vstupeniek na hokejový
alebo iný zápas, tieto evidovať na pokladnici?
Podľa prílohy č. 1 k zákonu o ERP sa povinnosť používať pokladnicu vzťahuje len na
prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk, t. j. na predaj vstupeniek na hokejový zápas alebo
iný zápas sa uvedená povinnosť nevzťahuje.
Otázka č. 47
Musí byť pokladnica uvedená do prevádzky len priamo na predajnom mieste?
Podľa § 7 ods. 4 zákona o ERP elektronickú registračnú pokladnicu môže uvádzať do
prevádzky len servisná organizácia. Servisná organizácia uvádza elektronickú registračnú
pokladnicu do prevádzky zaznamenaním údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) do fiskálnej
pamäte; túto skutočnosť servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej
pokladnice s uvedením dátumu a času a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná
organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú
pokladnicu uviedla do prevádzky s uvedením jej mena a priezviska.
Podľa § 7 ods. 5 zákona o ERP pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do
prevádzky a po každom zásahu servisnej organizácie do elektronickej registračnej
pokladnice, servisná organizácia označí elektronickú registračnú pokladnicu plombou na
mieste určenom podľa § 4 ods. 2 písm. b) bodu 15; každý zásah do elektronickej registračnej
pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice
s uvedením dôvodu, dátumu a času zásahu a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju
servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá zásah do elektronickej
registračnej pokladnice vykonala s uvedením jej mena a priezviska.
Z uvedených ustanovení nevyplýva, že by pokladnica musela byť uvedená do prevádzky
priamo na predajnom mieste, t. j. môže byť uvedená do prevádzky aj u servisnej organizácie.
Otázka č. 48
Musí sa používať pokladnica pri poskytovaní ubytovacích služieb?
Nadväzne na služby ustanovené v prílohe č. 1 cit. zákona o ERP sa na ubytovacie služby
povinnosť evidencie prijatých tržieb nevzťahuje.
Ak sú reštauračné služby alebo aj iné doplnkové služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť
evidencie tržieb na elektronickej registračnej pokladnici (napr. parkovanie, čistenie šatstva,
žehlenie) poskytované v rámci ubytovacích služieb, t. j. tieto tvoria súčasť ceny za
ubytovanie, prijaté tržby za takto poskytnuté doplnkové služby nemusia byť evidované na
elektronickej registračnej pokladnici. Ak by doplnkové služby boli poskytované samostatne,
t. j. bez ubytovania (napr. zákazník nie je ubytovaný, ale sa zastaví na obed) v tomto prípade
už musí byť použitá elektronická registračná pokladnica.
Otázka č. 49
Bude doklad vyhotovený prostredníctvom predajného automatu, ktorý nebude spĺňať
požiadavky zákona o ERP, t. j. nebude to pokladnica, ale bude spĺňať požiadavky
zákona o DPH uznaný na účely DPH?
Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 1 659,70 eura, za faktúru
sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý musí
obsahovať údaje podľa odseku 2 s výnimkou údaja podľa odseku 2 písm. b) a s výnimkou
jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g). Na účely dane z pridanej hodnoty musí ísť o
doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, pričom tento musí okrem iných
ustanovených údajov (§ 71 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)
obsahovať aj daňový kód pokladnice pridelený príslušným daňovým úradom a ochranný
znak.
Z uvedeného vyplýva že vyššie uvedený pokladničný doklad na účely DPH uznaný nebude,
pretože nebol vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou.
Doplnené 14. 10. 2011
Otázka č. 50
Majú povinnosť používať pokladnicu lekári a zubári?
Podľa § 1 ods. 2 zákona o ERP cit. zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú
osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu;
tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej
republiky.
Aby pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby vznikla povinnosť používať pokladnicu
musia byť súčasne splnené tieto podmienky:
−
podnikateľská činnosť osoby, ktorá predáva tovar alebo poskytuje službu
(podnikateľskou činnosťou sa rozumie podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov),
− predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré sú taxatívne ustanovené v prílohe č. 1
zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
− prijímanie tržby, pričom tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania
služby na predajnom mieste v hotovosti
alebo inými platobnými prostriedkami
nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou
oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako
preddavok.
Podľa § 2 písm. j) zákona o ERP službou je služba uvedená v prílohe č. 1.
Vzhľadom na to, že činnosti „zubní lekári, resp. lekári“ sa v cit. prílohe zákona
nenachádzajú, používať elektronickú registračnú pokladnicu nie je potrebné.
Ak by však podnikateľ za vyššie uvedených podmienok pacientom predával doplnkový
tovar, napr. zubné pasty, kefky, vitamínové doplnky, išlo by už o predaj tovaru a elektronickú
registračnú pokladnicu by bol povinný používať.
Otázka č. 51
Je povinnosť používať pokladnicu za vodné a stočné?
Za predpokladu splnenia podmienok uvedených v otázke č. 50 a s prihliadnutím na to, že
činnosti „vodné (dodávka pitnej vody) a stočné (služba za odvádzanie a odkanalizáciu vody)“
sa v prílohe č. 1 zákona o ERP nenachádzajú, nie je povinnosť používať elektronickú
registračnú pokladnicu.
Otázka č. 52
Je povinnosť používať pokladnicu pri poskytovaní stavebných prác a pri výrobe
stolárskych výrobkov na faktúru?
Za predpokladu splnenia podmienok uvedených v otázke č. 50 a s prihliadnutím na prílohu č.
1 zákona o ERP, pri vykonávaní stavebných prác vrátane dodávky a montáže materiálu,
prijaté tržby nie je povinnosť evidovať v pokladnici, a to ani v prípade, ak je za ich
poskytnutie vystavená faktúra, ktorá je následne uhradená v hotovosti.
Pokiaľ ide o vyhotovenie stolárskeho výrobku, ktorý je následne predaný na faktúru, ide
o predaj tovaru a podnikateľ je povinný používať na evidenciu tržieb pokladnicu, pričom
pokladničný doklad musí byť vyhotovený v súlade s § 8 ods. 1 a 2 zákona o ERP. Ak bude
vyrobený stolársky výrobok dodaný aj s montážou, ide o službu, ktorá nie je ustanovená v
prílohe č. 1 zákona o ERP a podnikateľ nie je povinný používať na evidenciu tržieb
pokladnicu, a to ani v prípade, ak je za jej poskytnutie vystavená faktúra, ktorá je následne
uhradená v hotovosti.
Otázka č. 53
Je zákonom o ERP ustanovená lehota dokedy musí servisná organizácia od požiadania
podnikateľa upraviť pokladnicu na nové podmienky a uviesť pokladnicu do prevádzky?
Zákon o ERP neustanovuje pre servisnú organizáciu lehotu na vykonanie úpravy
elektronickej registračnej pokladnice na podmienky ustanovené cit. zákonom, t. j. na jej
fiskalizáciu a následne jej uvedenie do prevádzky. Táto lehota je vo výlučnej kompetencii
servisnej organizácie a závisí od jej kapacitných možností.
Otázka č. 54
Je povinnosť používať pokladnicu pri predaji klimatizačného zariadenia bez montáže
na faktúru?
Za predpokladu splnenia podmienok uvedených v otázke č. 50 a s prihliadnutím na prílohu č.
1 zákona o ERP pri:
− predaji klimatizačného zariadenia bez montáže na faktúru - ide o predaj tovaru, a preto
prijaté tržby je povinnosť evidovať v pokladnici,
− službe montáž klimatizačného zariadenia alebo dodávky klimatizačného zariadenia
vrátane jeho montáže na faktúru – ide o službu, ktorá nie je ustanovená v prílohe č. 1 zákona
o ERP, a preto prijaté tržby nie je povinnosť evidovať v elektronickej registračnej pokladnici,
t. j. aj naďalej je možné vystavovať príjmový pokladničný doklad.
Copyright © 2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Download

Otázky a odpovede k problematike používania