Dravecký & Partner
Zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení neskorších predpisov (zákon o ERP)
Účinnosť: od 1.1.2012
Zákon ukladá povinnosť a spôsob používania elektronickej registračnej pokladnice vybavenej prevádzkovou pamäťou, vstavaným
registračným programom, fiškálnou pamäťou a ďalšími povinnými súčasťami stanovenými zákonom prípadne používanie počítača
s vlastným registračným programom a so samostatnou fiškálnou tlačiarňou.
Podmienky pre povinnosť používania ERP na evidenciu tržieb
Podľa § 1 ods. 2 zákona o ERP povinnosť používať ERP sa vzťahuje na fyzickú osobu (FO) alebo právnickú osobu (PO), ktorá na
základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu podľa prílohy č. 1 tohto zákona.
Povinnosť používania ERP sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí súčasne spĺňajú nasledovné podmienky:
1. na základe oprávnenia na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorých predmetom podnikania je predaj tovaru alebo
poskytovanie služieb podľa vyhlášky alebo podľa prílohy č. 1 zákona o používaní ERP,
2. prijímajú úhradu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (najmä elektronickými platobnými
prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby); tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.
Novinkou je povinnosť podnikateľa evidovať úhrady pohľadávok (faktúr) v hotovosti v ERP. Aj tržbu prijatú v hotovosti na
úhradu pohľadávky (faktúry) je podnikateľ, ktorý postupuje podľa zákon o ERP, povinný evidovať v pokladnici. Pri úhrade faktúry alebo
jej časti (pohľadávky) podnikateľ vystaví špecifický pokladničný doklad určený na takúto transakciu. Tento pokladničný doklad nesmie
obsahovať údaje súvisiace s daňou z pridanej hodnoty (ktoré sú uvedené na samotnej faktúre), čím bol odstránený problém, ktorý
vznikol z dôvodu zákonom ustanovenej povinnosti evidovať na pokladnici tržbu prijatú pri úhrade faktúry, resp. jej časti a vydávať
pokladničný doklad.
Ak podnikateľovi podľa zákona o ERP vyplynula povinnosť používať pokladnicu, a tento sa rozhodne vystavovať faktúry, ktoré budú
uhradené bezhotovostne, nemusí takto prijatú tržbu evidovať v pokladnici, t. j. pokladnicu nemusí mať.
Ak podnikateľovi podľa zákona o ERP nevyplynula povinnosť používať pokladnicu (napr. poskytuje službu, ktorá nie je ustanovená v
prílohe č.1 zákona o ERP) a tento za poskytnutú službu vystaví faktúru, ktorá bude následne uhradená, t. j. príjme tržbu za úhradu
pohľadávky v hotovosti, nie je povinný pri takejto úhrade používať pokladnicu.
Povinnosť používania ERP vzťahuje aj na zahraničnú FO alebo PO, ktorá na území SR uskutočňuje predaj tovaru alebo
poskytuje niektorú z vymedzených služieb. To znamená, že aj zahraniční podnikatelia musia používať na evidenciu tržieb za predaj
tovaru ERP, aj v prípade príležitostného predaja, (napr. český podnikateľ predáva tovar na jarmoku alebo na rôznych podujatiach ako sú
trhy). Zabezpečila sa tým neutralita medzi podnikateľmi.
Základné pojmy:
Tržby – platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytnutia služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými
prostriedkami nahradzujúcimi hotovosť; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok
Tovar – akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom (na základe oprávnenia)
Službou – služba uvedená v prílohe č. 1 (napr. služby opravára – opravár dodá služby opravy spotrebiča a zároveň súčiastky na opravu,
tento opravár nie je povinný evidovať tržby prostredníctvom ERP, ak však predá len samotný tovar (súčiastku) bez toho aby poskytol
služby, je povinný túto tržbu viesť v ERP. Predaj doplnkového tovaru u lekára, zubára – napr. vitamíny, pasty, kefky – podlieha
povinnosti ERP. Predaj liekov u zverolekára – nepodlieha povinnosti, pretože sa jedná o doplnok hlavnej služby).
Predajným miestom – miesto, kde sa prijíma tržba
Fiškálna pamäť – technické zariadenie umožňujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky. Musí mať dostatočnú
kapacitu, t.j. údaje minimálne za obdobie 5 rokov.
Povinnosť evidovať tržbu ERP:
-
podnikateľ bez zbytočného odkladu po prijatí tržby
povinnosť nemá podnikateľ v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz
Dravecký & Partner
-
povinnosť sa ďalej nevzťahuje na predaj – cenín, lístkov MHD, telefónnych kariet, mincí, poštových cenín, tovaru
prostredníctvom automatov, tovaru na dobierku, tovaru občanmi s ŤZP, exotických zvierať, tovaru vyrobeného v rámci
odbornej výučby žiakov; služby poskytované občanmi s ŤZP, vysokohorských zariadeniach, prostredníctvom automatov,
postúpenie pohľadávok, ak dlžník svoj záväzok zaplatí atď.
podnikateľ okrem prijatej tržby eviduje v pokladnici aj vloženú hotovosť (doklad „vklad“)
povinnosť evidovať tržbu prostredníctvom ERP nemajú ani internetové obchody (pokiaľ prijímajú tržby
prostredníctvom bankového prevodu, ale aj platba kartou cez internet) S prihliadnutím na skutočnosť, že platba platobnou
kartou cez internet je prostredníctvom sprostredkovateľa posielaná na účet predávajúceho, nie je povinnosť takto prijaté
tržby evidovať v elektronickej registračnej pokladnici.
-
Požiadavky na ERP
·
·
·
·
·
·
·
certifikát vydaný akreditovanou osobou (EVPÚ, a. s. Nová Dubnica a TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Bratislava)
daňový úrad jej pridelil daňový kód ERP (DKP) (pri zmene miestnej príslušnosti k DÚ nie je potrebné meniť DKP)
je označená plombou
spĺňa technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom a posudzovanie zhody
raz za 5 rokov vykonať povinnú údržbu ERP (preverenie technického stavu a neporušenosť plômb)
ďalšie požiadavky špecifikované v zákone
ERP uvádza do prevádzky servisná organizácia
Doklady vydané ERP
1.
2.
Pokladničný doklad – bez zbytočného odkladu pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby (ustanovené
náležitosti obsahuje), rovnako postupuje pri vrátení tovaru alebo reklamácií služieb. Pri úhrade faktúry alebo jej
časti nesmie obsahovať údaje súvisiace s DPH. Pomenovanie tovaru/služby musí byť jednoznačné (môže byť aj
skratka).
Neplatný doklad a Vklad – rovnaké náležitosti ako PD okrem ochranných znakov M a F. Zároveň sú označené
svojím názvom, za účelom zamedzenia zneužívania – zatajovania tržieb.
Denná uzávierka – môže byť vykonaná len raz deň. Ak však bude denná uzávierka vykonaná, napr. dňa 08. 07. 2009 o 6.00 hod. za
tržby prijaté z predchádzajúceho dňa, t. j. 07. 07. 2011 a zároveň dňa 08. 07. 2011 o 19.00 hod. bude vykonaná denná uzávierka z
tržieb prijatých dňa 08. 07. 2011, tieto denné uzávierky aj napriek tomu, že sú vyhotovené dve v jeden deň sa považujú každá za jednu
uzávierku, t. j. v tomto prípade nejde o vyhotovenie dvoch denných uzávierok (§ 4 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona o ERP).
O dve denné uzávierky by išlo vtedy, ak by, napr. dňa 08. 07. 2011 za tržby prijaté v tento deň bola vyhotovená denná uzávierka o
10.00 hod. a aj o 19.00 hod.; takýto postup by však nebol v súlade so zákonom.
Vzhľadom na to, že pre niektoré prevádzky s nočnou alebo nepretržitou službou (napr. lekárne, reštauračné zariadenia, bary)
povinnosť vykonávať len jednu dennú uzávierku, a to do 24. 00 hod. daného dňa prináša problémy, je zákonom ustanovené, aby
podnikatelia, ktorým takáto povinnosť nevyhovuje, mohli vykonávať dennú uzávierku kedykoľvek v priebehu dňa.
Mesačná uzávierka - podnikateľ nemá povinnosť vyhotovovať výkazy obratov ani mesačnú uzávierku, ale okrem dennej uzávierky sa
vyhotovujú, tzv. intervalová a prehľadová uzávierka. Intervalová uzávierka bude náhradou mesačnej uzávierky pre potreby DPH
priznania, preto ju odporúčame tlačiť vždy za obdobie jedného mesiaca.
Spracované dňa: 21.11.2011
Základné informácie o zmenách platných od 1.1.2012. V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo nejasností nás neváhajte
kontaktovať. Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej fyzickej alebo právnickej
osoby. Neodporúčame konať na základe týchto informácii bez dôkladnej analýzy konkrétnej situácie.
Dravecký & Partner
Príloha č. 1
k zákonu č. 289/2008 Z. z.
SLUŽBY, NA KTORÉ SA VŤZAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB
V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI
1. Opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.1 . Bežné opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.2 . Opravy elektrického systému osobných motorových vozidiel
1.3 . Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies osobných motorových vozidiel
1.4 . Opravy karosérií osobných motorových vozidiel
2. Umývanie osobných motorových vozidiel
3. Parkovacie služby
4. Služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem služieb poskytovaných v ležadlových alebo lôžkových vozňoch a iných dopravných
prostriedkoch
4.1 . Reštauračné služby s obsluhou
4.2 . Služby v samoobslužných zariadeniach
4.3 . Služby v bufetoch, stánkoch a v cukrárňach
4.4 . Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre iné podniky a inštitúcie
4.5 . Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre domácnosti
4.6 . Služby spojené s podávaním nápojov
5. Nájom a lízing
5.1 . Nájom a lízing osobných motorových vozidiel a ľahkých motorových vozidiel do 3, 5 t určených prevažne na prepravu osôb a služby
s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.2 . Nájom a lízing tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť a služby s tým spojené s výnimkou zdravotníckych a
parazdravotníckych pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a časopisov; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.3 . Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreačné účely a športové účely a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy
o kúpe prenajatej veci
6. Fotografické služby
6.1 . Portrétne fotografické služby
6.2 . Reklamné a súvisiace fotografické služby
6.3 . Fotografické služby a video služby poskytované pri rôznych spoločenských a iných udalostiach
6.4 . Zber filmov, vyvolávanie filmov okrem filmov z produkcie filmových a televíznych ateliérov a vyhotovovanie diapozitívov, fotografií,
kópií filmov a audiovizuálnych nosičov
6.5 . Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií
7. Prevádzka krytých a prevádzka nekrytých kúpalísk
8. Služby lunaparkov a služby zábavných parkov
9. Služby zberní odevov, bielizne a ich rozvoz
10. Pranie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín a čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a
kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
11. Chemické čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
12. Úschova kobercov, závesov, kože a kožušín a chemická údržba kobercov, závesov, kože a kožušín
13. Služby žehliarní a služby mangľovní
14. Farbenie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí a tónovanie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia
vlákien a priadzí
15. Služby kadernícke pre ženy a dievčatá
16. Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov
17. Služby kozmetické, manikúra, a pedikúra vrátane poradenských služieb týkajúcich sa starostlivosti o pleť a služby tetovacie
18. Služby na zlepšenie telesnej pohody
19. Strihanie psov
Download

ERP od 1.1.2012 - tax