SK
INFORMÁCIE PRE KLIENTA1
November 2011
Používanie elektronickej registračnej pokladnice od 01.01.2012
Vážený klient!
Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na zmeny pri používaní elektronickej registračnej
pokladnice (ďalej len „ERP“) od 01.01.2012. Používanie ERP upravuje zákon č. 289/2008
Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o ERP“).
1.
Povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) od 01.01.2012
1.1. Kto je povinný používať ERP
Elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) je povinný používať podnikateľ, ktorý predáva tovar
alebo poskytuje taxatívne vymedzené služby (uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP; ktorú
prikladáme v prílohe tohto dokumentu), pričom tržby z predaja tovaru alebo z poskytnutia služby
na predajnom mieste prijíma v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami
nahrádzajúcimi hotovosť (napr. elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou
oprávňujúcou na nákup tovaru či služby).
Predajným miestom sa rozumie (akékoľvek) miesto, kde sa tržba prijíma; pokiaľ podnikateľ
prevádzkuje viac predajných miest súčasne, musí používať pre každé miesto samostatnú ERP.
Podstatnou zmenou od 01.01.2012 je, že za úhradu v hotovosti sa považuje aj hotovostná
úhrada vystavených faktúr za dodaný tovar a za poskytnuté služby (taxatívne vymedzené).
Takéto prijaté platby musí podnikateľ takisto evidovať v ERP (a musí k nim zákazníkovi
vydávať aj „špeciálne“ pokladničné doklady z ERP, neobsahujúce napr. údaje o DPH).
Tržbou je aj platba prijatá v hotovosti ako preddavok na tovary a služby (taxatívne
vymedzené); táto musí byť od 1.1.2012 taktiež zaevidovaná v ERP (a zákazníkovi musí k nej byť
vydaný pokladničný doklad z ERP).
Povinnosť používania ERP sa vzťahuje aj na zahraničných podnikateľov, t.j.
podnikateľov s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia SR, ktorí na území
Slovenskej republiky predávajú tovar alebo poskytujú služby (taxatívne vymedzené), za ktoré
prijímajú úhrady v hotovosti.
1
Predložený materiál o legislatívnych zmenách má informatívny charakter a nenahradzuje v žiadnom prípade
odbornú konzultáciu. Pri riešení konkrétnych prípadov sa neváhajte obrátiť na našu kanceláriu.
Auditor SK s.r.o., Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava,
Tel.: +421 2 54414660, Fax: +421 2 54414972, E-mail: [email protected],
IČO: 35 767 553, spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 19152/B
1.2. Výnimky z používania ERP
Povinnosť používať ERP sa pri predaji tovaru nevzťahuje napr. na:
- predaj cenín, cestovných lístkov MHD, dennej a periodickej tlače, telefónnych kariet,
- predaj tovaru prostredníctvom predajných automatov,
- predaj tovaru na dobierku,
- predaj tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím.
Povinnosť používať ERP sa pri poskytovaní služieb (tax. vymedzených) nevzťahuje napr. na:
- služby poskytované občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
- služby poskytované prostredníctvom predajných automatov.
2.
Požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) od 1.1.2012
Od 01.01.2012 sa môžu používať iba tzv. fiskálne ERP.
Ide o elektronické registračné zariadenia, ktoré sú vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným
registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka,
hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok. Ako ERP môže byť
používaný aj počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.
Podnikateľ môže od 01.01.2012 používať len takú ERP:
- na ktorú akreditovaná osoba vydala certifikát (podľa zákona o ERP),
- ktorej daňový úrad pridelil daňový kód pokladnice,
- ktorá je označená „daňovou“ plombou.
Ak podnikateľ obstaral ERP počas roku 2011, táto pravdepodobne spĺňa požiadavky zákona
o ERP platné od 01.01.2012. Túto skutočnosť však odporúčame preveriť s dodávateľom.
Pri ERP obstaraných skôr (najmä pri „starých“ registračných pokladniciach používaných
podľa vyhlášky č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia tržieb) by si mal podnikateľ u servisnej
organizácie (prípadne dodávateľa) zistiť, či sa jeho súčasná pokladnica dá prispôsobiť na
nové podmienky alebo si bude musieť zakúpiť novú pokladnicu, ktorá bude spĺňať
podmienky definované zákonom o ERP.
Podľa zákona o ERP musí ERP od 01.01.2012 (okrem iného) umožňovať :
vyhotovovať „bežné“ pokladničné doklady,
vyhotovovať aj iné doklady pomenované ako: i) „neplatný doklad“, ii) „vklad“, iii) „skúška
pokladnice“,
vyhotovovať uzávierky a tlačové výstupy: i) denná uzávierka (denne za dni, v ktorých
bola tržba), ii) intervalová uzávierka (na požiadanie kontrolných orgánov), iii) prehľadová
uzávierka (pre interné potreby).
Auditor SK s.r.o., Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava,
Tel.: +421 2 54414660, Fax: +421 2 54414972, E-mail: [email protected],
IČO: 35 767 553, spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 19152/B
3.
Sankcie za neplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona
Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ERP môžu byť uložené pokuty až do
výšky 6.600 €, a to aj opakovane. Pri opakovanom zistení porušení zákona môže byť
v určitých prípadoch dokonca daný podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia
podnikateľa.
V prípade otázok k vyššie uvedenému sú Vám naši zamestnanci kedykoľvek k dispozícii.
Neváhajte sa na nás obrátiť, pokiaľ potrebujete detailnejšie informácie k tejto problematike.
Rovnako tak pokiaľ potrebujete odbornú pomoc a podporu pri plnení vyššie popísaných
povinností.
Váš AUDITOR tím
(Bratislava)
Príloha:
služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP
29.11.2011/SK/ELE/RKO
Auditor SK s.r.o., Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava,
Tel.: +421 2 54414660, Fax: +421 2 54414972, E-mail: [email protected],
IČO: 35 767 553, spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 19152/B
Príloha č. 1 k zákonu o ERP účinná od 01.01.2012
Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP
Kód *
45.20
Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave a údržbe osobných
motorových vozidiel okrem inštalovania dielov a príslušenstiev, ktoré nie sú
súčasťou výrobného procesu
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích
priestorov
56.10.1 Jedálne
56.10.9 Ostatné účelové stravovanie
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
74.20 Fotografické činnosti
77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa
zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o
kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem
prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
93.11 Prevádzka športových zariadení, a to len pri prevádzke krytých a nekrytých kúpalísk
93.13 Fitnescentrá
93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania
bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a
poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02 Kadernícke a kozmetické služby
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov
* kód činnosti podľa Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z.,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností (SK NACE Rev. 2)
29.11.2011/SK/ELE/RKO
Auditor SK s.r.o., Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava,
Tel.: +421 2 54414660, Fax: +421 2 54414972, E-mail: [email protected],
IČO: 35 767 553, spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 19152/B
Download

SK INFORMÁCIE PRE KLIENTA