Výroční zpráva 2011
1
RIAPS TRUTNOV
Úvodní slovo
Rok 2011 byl prvním rokem v novém působišti. Nové,
moderní, rekonstruované prostory působily na klienty /
pacienty i na zaměstnance. Někteří z obou skupin byli zpočátku až nesví z toho, jak velké a krásné to tu je. Ale na lepší
se dobře zvyká, a tak většina je tu spokojena, jen my zaměstnanci občas nostalgicky vzpomínáme na naše původní
pracoviště u řeky, kde jsme strávili 17 let. Nové prostory
nám ale daly šanci ještě zlepšovat a rozšiřovat služby stávající. V prostorách 1. podlaží byla otevřena další psychiatrická ambulance propojená s pracovištěm sestry, dále dvě
ambulance klinické psychologie, které sice nejsou nové, ale
kolegové mají konečně důstojné prostředí a všichni mohou
pracovat po celý týden. Novou ambulancí je ambulance pro
léčbu závislostí adiktologického typu, která úzce s ostatními spolupracuje. Ambulance zůstaly provozovány i ve
Dvoře Králové nad Labem. Zcela novou službou umístěnou
také v 1. podlaží se stal v roce 2011 Stacionář pro osoby
s chronickým duševním onemocněním, po kterém jsme
už dlouho volali, a je jedinou obdobnou službou v regionu
Trutnovska. O patro výše sídlí manželská a rodinná poradna, která si již roky uchovává svůj význam v regionu, a jistě
si nové prostory s hernou a skupinovou místností také zaslouží tím spíše, že mimo klasické činnosti, systematicky
pracuje s dětmi se specifickými potřebami. NZDM díky větším a diferencovanějším prostorám a úsilí týmu rozšířilo
cílovou skupinu o děti ve věku 8-14 let, tj. dnes nabízí služby cílové skupině od 8 do 21 let.
Kontaktní centrum mohlo rozšířit výkon klientské samosprávy a připravovalo se na rozšíření cílové skupiny pro
rok 2012. Za tu spoustu práce patří dík odborným týmům
všech služeb i těm, kteří zajišťují technickohospodářské
zázemí. Potud se dařilo a máme z toho radost.
Samozřejmě nic není dokonalé, a tak ani rok 2011
v RIAPSu nebyl. Tu a tam něco někde prasklo, nefungovalo
a muselo se reklamovat. Nadávali jsme zhusta na nejrůznější analýzy, jejichž smysl zná jen ten, kdo je vymyslel, na
tabulky a zase tabulky, ve kterých jsme museli opakovaně
vyplňovat totéž různým způsobem a připravovali nás o čas,
který bychom jinak mohli věnovat lidem. Taky jsme se báli
jako každý rok, abychom získali dost finančních prostředků
na adekvátní provoz služeb, a nestačili se divit, kdo všechno může zpochybňovat význam našich služeb.
Ani pohled do dění ve společnosti jako takové nebyl nejpříjemnější.
Naštěstí jsou tu ti, kteří naše služby využívají a kteří nám
denně poskytují pozitivní zpětnou vazbu o tom, že naše
práce pro ně má smysl, že jim pomohla jít dál. Pevně věřím,
že s podporou našich klientů, neutuchajícím úsilím všech
našich pracovníků, přízní spolupracujících organizací, donátorů, sponzorů a všech dalších , bez kterých to nejde, budeme mít příležitost pomáhat i v letech dalších.
Výroční zpráva 2011
2
RIAPS TRUTNOV
AMBULANCE
Poslání: posláním je poskytování ambulantních zdravotnických služeb v oblasti psychiatrie, dětské psychiatrie, klinické
psychologie a adiktologie.
Cíle: kvalitní služby poskytované v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny, koncepcí psychiatrie a koncepcí komunitní péče v psychiatrii, koncepcí adiktologických služeb, dostupné široké veřejnosti, a současně v souladu s ekonomickou
mezí danou limity zdravotních pojišťoven a limity rozpočtu
Cílová skupina: osoby, které potřebují a akceptují služby klinického psychologa, psychiatra a dětského psychiatra,
adiktologa /bez další specifikace věkem, diagnosou, etnikem, náboženstvím, politickou příslušností, sociálním postavením…./, a pokud možno komunikují především v českém jazyce
Poskytované služby:
•
•
•
•
•
•
Diagnostika psychologická, psychiatrická, adiktologická u dětí a dospělých
Farmakoterapie, včetně aplikace depotních preparátů a léků s prodlouženým uvolňováním
Psychoterapie - individuální, párová, rodinná, skupinová
Realizace ochranné ambulantní léčby psychiatrické, protialkoholní, protitoxikomanické / ne sexuologická /,
Substituční program subutex, suboxone / ne metadon /
Práce s klienty/pacienty se závislostí všech typů – poradenství, motivace, léčba, zprostředkování střednědobé léčby
a komunit, doléčování individ. formou
• Poradenství, konzultace, vedení stáží a odborných praxí studentů, besedy s žáky, studenty, ….pouze po individuální
dohodě a dle našich časových možností
• Vyšetření pro OSSZ, LPS, osobní potřebu
• Konsiliární služba v omezeném rozsahu a po domluvě /oddělení nemocnic, domovy pro seniory, Dětské centrum,
ÚSP Hajnice, …./
Časová dotace: je dána ordinačními hodinami jednotlivých odborníků
Odborný tým: MUDr. Zuzana Kozáková, MUDr. Lenka Kasíková, PhDr. Petr Šouba, Mgr. Lenka Stránská, Mgr. Vladimír Weiss,
PhDr. Lenka Klepáčková ( t.č. MD ), Mgr. Ondřej Čalovka, Bc. Olga Trunečková, Jana Stružinská, Veronika Vašátková, Dis.
Výroční zpráva 2011
3
RIAPS TRUTNOV
Počet poskytnutých služeb: klinická psychologie poskytla služby 377 osobám, z toho bylo 130 ve věku do 19 let. Psychiatrie poskytla služby1518 osobám , dětská psychiatrie pak pracovala se 170 klienty. Celkem proběhlo 9 505 setkání,
během kterých bylo poskytnuto 16 344 služeb. Službou zde rozumíme všechny sazebníkem definované úkony s různou
časovou dotací ( od 10 po 120 minut ).
Přes opakované diskuze jsou stále do statistiky uváděny pouze služby pojišťovnám vyúčtované. Odhadem tak služba
nevykazuje dalších 10-20% služeb.
Graf ilustruje zastoupení jednotlivých onemocnění, kde F 0 jsou onemocnění typu organických poruch a demencí, F 1 zahrnuje
všechny typy závislostí výjma patologické hráčství, F 2 jsou všichni s psychotickým duševním onemocněním ( schizofrenie, schizoafektivní porucha, ...), F 3 jsou ti, kteří řeší problémy s depresí či střídáním deprese a mánie, F 4-5 zahrnuje úzkostné poruchy
různých typů ( neurosy ), poruchy příjmu potravy a poruchy spánku, F 6 jsou lidé s poruchou osobnosti, F 7 ti, kteří se narodili s
menším nadáním, F 8-9 pak zahrnuje dětské diagnosy typu poruch pozornosti a aktivity, poruch vývoje řeči, školních dovedností,
poruch chování, smíšených poruch chování a emocí, tikovou poruchu,... ale i závažnější dg typu dětského autismu.
Výroční zpráva 2011
4
RIAPS TRUTNOV
Souhrn:
V roce 2011 se dařilo služby poskytovat nepřetržitě. Poptávka stále převyšuje nabídku, zejména v oblasti psychoterapie. Kvalitní
zázemí pro služby a komplex služeb pod jednou střechou v Trutnově našim pacientům velmi vyhovuje. Detašovaná pracoviště
ve Dvoře Králové nad Labem budou o zlepšení situace se zázemím, zejména pro psychology, usilovat v roce příštím. Změnil se
systém evidence o zdravotních službách, kdy všichni nyní pracují na jediném serveru s dobře zabezpečenou cestou dat k němu.
To přineslo některé výhody a současně některé nevýhody zejména pro vzdálená pracoviště, které bude třeba také ještě dořešit. Své
rezervy má stále i vykazování zdravotním pojišťovnám. Podobně stále nejsou sledovány služby další. Vysvětlení je zřejmé, všichni
se raději věnují přímé práci s pacienty a to administrativní je zvládáno jen v nezbytně nutné míře.
Tým ambulancí úzce spolupracoval zejména s týmem Stacionáře vzhledem k cílové skupině jeho služeb, ale i Kontaktním centrem
při zajištění léčby pro závislé.
Na pracovištích ambulancí, zejména pak psychiatrické ve Dvoře Králové nad Labem, vykonávali hojně odborné praxe studenti
a studentky, zejména VOŠ zdravotní z Trutnova – návaznost praxí na zajišťovanou teoretickou výuku psychiatrie. Zájemci byli i z
dalších škol, resp. univerzit. U kolegů psychologů se pak objevil požadavek od studentů VŠ v oboru psychologie. Zájem studentů
nás těší, ale současně je samozřejmě náročný pro všechny zúčastněné.
V oblasti vzdělávání se pak angažovali členové týmu ambulancí i v rámci pořádání akreditovaných seminářů pro zdravotnické
pracovníky. Vzhledem k projevenému zájmu o další témata bude cyklus seminářů realizován i v roce příštím.
Výroční zpráva 2011
5
RIAPS TRUTNOV
KONTAKTNÍ CENTRUM
Posláním Kontaktního centra RIAPS je na území okresu Trutnov poskytovat anonymně a bezplatně zdravotní a sociální
služby zmírňující dopady užívání návykových látek. Poskytování těchto služeb chápe RIAPS jako veřejný závazek.
Hlavním cílem sociálních služeb poskytovaných Kontaktním centrem a terénními službami je navázání a udržení kontaktu s uživateli nelegálních návykových látek. Primárně jde o minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s
užíváním drog, včetně prevence přenosu infekčních chorob. Dále se jedná o motivaci klienta ke změně životního stylu v
pozitivním směru. To znamená přechod od rizikových forem užívání k formám méně rizikovým, odkázání a zprostředkování kontaktu na ostatní odborná zdravotnická a sociální zařízení, zvýšení kvality života cílové populace, zvýšení sociální
integrace cílové skupiny.
Dalším cílem je minimalizace rizik infekčních chorob pro většinovou populaci (s tím související sběr a bezpečná likvidace pohozeného injekčního materiálu) a poskytování pravdivých informací odborné i laické veřejnosti o drogové problematice na území okresu Trutnov, případně celé České republiky.
Služba Kontaktního centra RIAPS je určena osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Jedná se o problémové uživatele nelegálních návykových látek nebo omamných psychotropních látek starší 15ti let. Primární cílovou skupinou
jsou tedy injekční uživatelé návykových látek nebo lidé užívající nelegální návykové látky dlouhodobě. V rámci vybraných
služeb rodiče, další osoby blízké uživatelům, experimentátoři a rekreační uživatelé návykových látek.
Terénní služby jsou určeny pro injekční uživatele návykových látek nebo osoby užívající návykové látky dlouhodobě a jsou
starší 15ti let, kteří ostatní sociální a zdravotní služby pro uživatele návykových látek nechtějí nebo nemohou využívat.
Sekundární cílovou skupinou je odborná i laická veřejnost.
Výroční zpráva 2011
6
RIAPS TRUTNOV
Základní poskytované služby:
KONTAKTNÍ A HARM REDUCTION SLUŽBY
-
-
-
-
-
-
Informační servis (relativně bezpečné užívání, bezpečný sex, sociální a zdravotní)
Testování infekčních nemocí (HIV, VHC, VHB, Syfilis) a těhotenské testy
Kontaktní práce
Potravinový a vitaminový servis (káva, čaj, instantní polévka, šťáva)
Hygienický servis (WC, sprcha) a praní prádla
Výměnný a jiný HR program (výměna stříkaček a distribuce doprovodného zdravotnického materiálu)
PORADENSKÉ SLUŽBY
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Individuální poradenství
Individuální poradenství pro rodiče a další blízké osoby
Krizová intervence
Krizová intervence po telefonu a internetu – nepřímá (anonymní)
Práce s rodinou
Sociální práce
Telefonické, písemné a internetové poradenství – přímé i anonymní
Úkony potřebné pro zajištění práce s klientem
Vstupní zhodnocení stavu klienta – prvokontakt
Závěrečné zhodnocení stavu klienta
Základní zdravotní ošetření
NEDROGOVÉ AKTIVITY
- Zhodnocení stavu a potřebnosti drogové služby
- Vzdělávání
- Stáže a praxe (kolegů z jiných služeb a studentů VOŠ a VŠ)
Výroční zpráva 2011
7
RIAPS TRUTNOV
Časová dotace:
Kontaktní centrum
PONDĚLÍ
11.00 – 17.00 hod.
ÚTERÝ
11.00 – 16.00 hod.
STŘEDA
11.00 – 17.00 hod.
ČTVRTEK
11.00 – 16.00 hod.
PÁTEK
11.00 – 16.00 hod.
Individuální poradenství, poradenství pro rodiče a další blízké osoby (partneři, jiní rodinní příslušníci…) každý všední
den mezi 9.00 - 11.00 hod., pondělí a středa 16.00 - 17.00 hod.
Terénní služby
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Tým:
Hostinné 13,30 - 14,30 hod., Vrchlabí 15,00 - 18,00 hod.
Trutnov a okolí 11,00 - 16,00 hod. individuálně dle předchozí domluvy
Dvůr Králové nad Labem 14,00 - 18,00 hod.
Trutnov 14,00 - 18,00 hod.
Trutnov a okolí 11,00 - 16,00 hod. individuálně dle předchozí domluvy
MUDr. Zuzana Kozáková
Mgr. Ondřej Čalovka
Bc. Olga Trunečková
Karolína Ubrová, DiS.
Mgr. Barbora Tichá
PaedDr. Martina Richterová-Těmínová
Obsah a průběh služby:
ředitelka RIAPS, odborný garant
vedoucí služby, adiktolog
sociální pracovnice
zdravotní sestra
sociální pracovnice
supervizorka
Služba byla od ledna 2011 provozována na novém místě – ve zrekonstruované budově na adrese Procházkova 818, Trutnov.
Budova se nachází nedaleko centra města, zároveň však v poměrně klidné oblasti. Je velmi dobře dostupná pěšky, hromadnou dopravou i automobilem.
Výroční zpráva 2011
8
RIAPS TRUTNOV
Zde vzniklé prostory jsou maximálně vyhovující pro provoz služby. Vstup do zařízení je umožněn prostřednictvím dvou
samostatných vchodů pro klienty služby (tak, aby bylo možné využít službu maximálně anonymně). Dále je zde k dispozici
veliká kontaktní místnost, kuchyňka pro klienty, pánská a dámská toaleta, samostatná sprcha, prádelna a sušárna, výměnná
a testovací místnost. Dále výrazným vylepšením je i nová poradenská místnost, která dává možnost provádět poradenské
intervence v klidném a bezpečném prostředí.
Terénní služby jsou již dlouhodobě poskytovány v odpoledních hodinách ve městech Vrchlabí, Hostinné, Dvůr Králové nad
Labem a Trutnov.
Ve srovnání s předchozím rokem (2010) došlo k mírnému poklesu počtu klientů – uživatelů drog (o 16%). Zdá se tedy, že se
počet klientů - uživatelů drog stabilizoval okolo 200 osob. Vzhledem k tomu, že dle odhadů Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti je v Královéhradeckém kraji cca 950 problémových uživatelů drog, počet problémových
uživatelů drog v okrese Trutnov, kde služba působí, by se dal analogicky odhadnout na 210 osob. Reálný počet problémových
uživatelů dá odhadovat okolo 250 osob. Z tohoto pohledu služba je v kontaktu se značnou částí uživatelů drog.
O necelých 12 % poklesly výkony výměnného programu. Přesto došlo k nárůstu počtu vydaných injekčních setů o 10,3% (62
331 přijatých a 61 055 vydaných ks injekčních stříkaček). Veliký podíl na tom má služba v terénu (40% celkového objemu
vyměněných inj. setů). Počty poradenských služeb a sociální práce, stejně tak jako testování na infekční choroby (VHC, VHB,
HIV a Syfilis) zůstávají srovnatelné s rokem 2010.
Přestěhování Kontaktního centra do nové lokality je výrazným faktorem, kvůli němuž došlo ke snížení počtu kontaktů. S
tím souvisí i nárůst vydaného materiálu v rámci sekundárního výměnného programu. Je nutné vyčkat, než si klienti na nové
prostory a lokalitu zvyknou.
Výrazně byla posílena terénní složka služby. Dříve chodil do terénu pouze jeden pracovník, nyní je to spíše výjimkou a to se
následně podepsalo na zefektivnění služby v terénu.
Služba samotná má dobrou návaznost na ostatní programy v zařízení – především na ambulanci psychiatrie a klinické psychologie – provozovány jsou v Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem (medikace klientů, psychiatrická vyšetření, substituční program, psychoterapie, ambulance pro léčbu závislostí). Na úrovni individuálních případů spolupracujeme také s
Vazební věznicí v Hradci Králové a nově také s věznicí ve Valdicích a ženskou věznicí ve Světlé nad Sázavou.
Kontaktní centrum navštívilo v rámci exkurze 46 osob. Dalších 9 osob v Kontaktním centru vykonalo studentskou praxi či
odbornou stáž (celkově 419 hod.). Pracovníci služby uspořádali 54 besed o drogách a drogové problematice pro žáky ZŠ a
studenty SŠ (863 osob).
Výroční zpráva 2011
9
Počet klientů (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)
- z toho injekčních uživatelů drog
- z toho mužů
- z toho žen
- z toho se základní drogou heroin a jiné opiáty
- z toho se základní drogou pervitin
- z toho se základní drogou kanabinoidy
- z toho se základní drogou extáze
- z toho se základní drogou těkavé látky
- z toho se základní látkou buprenorfin
- z toho se základní látkou benzodiazepiny
- z toho se základní látkou metadon nelegálně
- z toho se základní látkou metadon legálně
- z toho se základní látkou alkohol
Průměrný věk klienta1)
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu2)
Počet kontaktů celkem3)
-z toho s uživateli drog
Počet prvních kontaktů4)
- z toho s uživateli drog
Počet výměn – výkonů ve výměnném programu5)
Počet vydaných injekčních jehel/setů
RIAPS TRUTNOV
200
154
131
69
10
155
15
0
0
12
1
0
0
7
27
25+7*
1 964
1 929
84
84
838
61 055
Jedná se o průměrný věk klienta, nikoliv kontaktů.
Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.
Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité služby, informace,
nebo poradenství - včetně skupinového.
4)
1. kontakt: První návštěva klienta v daném zařízení nezávisle na tom, jaký typ služby klient využije; klientovi byly poskytnuty základní informace a
zařízení a službách, které zařízení nabízí.
5)
Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel.
*25 rodičů a osob blízkých vedených jako samostatní klienti služby; 7 dalších osob blízkých, které se účastnili realizace jednotlivých výkonů
1)
2)
3)
10
Výroční zpráva 2011
Služba
Počet osob, které
danou službu využily
Kontaktní místnost
159
Potravinový servis
97
Zdravotní ošetření
Hygienický servis
Sociální práce
Individuální poradenství
Skupinové poradenství
Krizová intervence
Testy HIV
Testy VHC
Testy VHB
Testy Syfilis
Těhotenské testy
Jiné testy – orientační test
z moči (stimulancia)
Telefonické, písemné
a internetové poradenství
První pomoc
Počet výkonů - kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet
provedených ošetření, počet individuálních sezení, skupin atd.),
v jednotkách uvedených v pravém sloupci
1456
Počet návštěv
866
Počet využití služby
3
13
30
80/60 min.
47
70
2
5
61
64
57
32
3
1
21
0
RIAPS TRUTNOV
579
180/60 min.
2/90 min.
6
77
82
76
41
3
4
83
0
Počet ošetření
Počet využití sprchy, pračky
Počet sezení/délka trvání jednoho sezení
Počet sezení/délka trvání jednoho sezení
Počet skupin/délka trvání jedné skupiny
Počet intervencí
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet intervencí
Počet intervencí
11
Výroční zpráva 2011
Počet kontaktů Kontaktního centra v jednotlivých letech
RIAPS TRUTNOV
Vydané stříkačky – počet ks v jednotlivých letech
Kontakt:
Kontaktní centrum
Procházkova 818, 541 01 Trutnov
tel.: 499 828 144, 731 441 267
tel. kontakt na terénní služby: 731 441 269
e-mail: [email protected] , [email protected]
web: www.riaps.cz
Výroční zpráva 2011
12
RIAPS TRUTNOV
MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ
Poslání
Posláním MRP je poskytovat odborné psychologické poradenství, odborné etopedické poradenství, obecné a odborné sociální poradenství a psychoterapii partnerům, manželům, rodinám a jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci při řešení
jejich problémů.
Cíle
•
•
•
•
•
odkrytí a následné řešení problémů v mezilidských vztazích
uchovat prostředí pro zdravý vývoj dětí v rodinách
snížení negativních následků vzniklých rozpadem rodinné konstalace
v případě rozvodu provázet oba rodiče
pomoc a podpora v tíživých životních situacích (např. nezaměstnanost, zdraví, finanční situace, mezigenerační problémy, potíže s výchovou dětí, vedení ke zdravému životnímu stylu…)
Cílová skupina
(bez rozdílu věku)
• manželé a partneři, kteří potřebují řešit problémy ve vztazích
• děti a mládež
• rodinní příslušníci, kteří potřebují řešit problémy zasahující celou rodinu nebo své problémy, které s rodinou souvisí
• rodiče, kteří potřebují pomoc při výchovných otázkách
• osoby v krizi
• oběti domácího násilí
Principy
Odbornost, diskrétnost a mlčenlivost, respektování klientovy individuality, bezplatnost, dostupnost, komplexnost a etické principy.
13
Výroční zpráva 2011
RIAPS TRUTNOV
Druhy poskytovaných služeb
MRP poskytuje odborné psychologické poradenství, odborné etopedické poradenství, obecné a odborné sociální poradenství, psychoterapii partnerům, manželům, rodinám a jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci při řešení jejich problémů.
Časová dotace služby
Vychází z provozních hodin jednotlivých odborníků a individuálních domluv s klienty. Pozice pracovníka prvního kontaktu
byla zajištěna vždy mezi 7.30 a 13 hodinou.
Služby Manželské a rodinné poradny jsou poskytovány ambulantní formou. Klienti docházejí k odbornému pracovníkovi
v předem domluvený termín. Objednat se je možné osobně, telefonicky, popř. e-mailovou poštou. Telefonické objednávky
jsou vyřizovány každý všední den v čase 7:30 – 13:00. Délka jedné konzultace je cca 45 minut a objednací doba cca 1 měsíc. K první návštěvě není nutné žádné doporučení. Klient má právo zde vystupovat anonymně a v případě nespokojenosti
s poskytovanými službami podat stížnost. Služby jsou dle Zákona č. 108/2006 Sb. poskytovány bezplatně.
Zapojení v doplňkových projektech
LP – léčebně výchovné pobyty pro děti se specifickými potřebami ( poruchy chování, ADHD,…) a systematická práce s
nimi v průběhu celého roku.
MRP je členem pracovní skupiny pro oběti domácího násilí. Cílem této skupiny je usnadnit návrat k běžnému životu, který
žily před touto událostí.
Odborný tým programu manželské a rodinné poradenství v r.2011
MUDr. Zuzana Kozáková
PaedDr. Ivan Knotek Mgr. Květoslava Mládková
Mgr. Jaroslav Halama Mgr. Helena Rážová
Bc. Vendula Rohlenová ředitelka RIAPSu, odborná garantka
psychoterapeut, speciální pedagog
psycholožka
etoped
speciální pedagožka
sociální pracovnice
14
Výroční zpráva 2011
RIAPS TRUTNOV
Statistika za rok 2011
V roce 2011 byly služby Manželské a rodinné poradny poskytnuty celkem 865 uživatelům. Pracovníci poskytli uživatelům
za dané období celkem 5 766 konzultací, z toho 4 334 přímých konzultací. Nejčastěji zastoupenou věkovou skupinou byli
dospělí ve věku 27 – 64 let (468 uživatelů), za nimi následuje skupina dětí a mladistvých do 18 let (349 uživatelů), v kategorii od 19 do 26 let nacházíme 42 uživatelů, nejméně uživatelů se nachází ve věkové kategorii nad 65 let (4). Vysoký
podíl v rámci obsahu kontaktů má i rodinná a individuální terapie.
Přímé kontakty
Rodinné a partnerské
vztahy
3216
Individuální terapie
800
Krizová intervence
68
Sociální poradenství
+ osobní konzultace
81
Ostatní
168
15
Výroční zpráva 2011
RIAPS TRUTNOV
Nepřímé kontakty
Telefonická konzultace
1232
E- mail
142
Telefonická krizová intervence
9
Zprávy
49
Výroční zpráva 2011
16
RIAPS TRUTNOV
Shrnutí za rok 2011
Celý rok již byla služba poskytována v nových, krásně zrekonstruovaných prostorách bývalého Klubu důchodců. Nové prostory mají řadu výhod. Jednou z hlavních je snadnější dostupnost z centra města i dostatečná parkovací plocha přímo před
budovou, což se projevilo opětovným nárůstem klientů.
Předsevzatý úkol na rok 2011 – což byla podpora práce s dětmi se specifickými potřebami, byl splněn. I minulý rok bylo pod
vedením Mgr. Halamy a za plné podpory ze strany vedení s touto skupinou dětí intenzivně pracováno jak formou terapeutických skupin, tak formou léčebných pobytů.
Klienti MRP a zaměstnanci také upřímně děkují všem sponzorům, kteří ochotně na pobytové akce přispívají a bez nichž by
nebylo možné akce pořádat ve stávajícím rozsahu.
Rozvojové cíle pro příští rok
Zvýšení informovanosti o obsahu služby MRP.
Hlavním cílem MRP však nadále zůstává pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, formou bezplatného, nestranného, nezávislého, diskrétního a hlavně odborného poradenství v oblasti partnerských, rodinných, výchovných a individuálních vztahů. Délka jedné konzultace je 45 minut, objednací doba kolem jednoho měsíce. Naše služba nezjišťuje osobní
údaje a klient má možnost vystupovat i zcela anonymně.
Výroční zpráva 2011
17
RIAPS TRUTNOV
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - SHELTER
Poslání
Pomáháme prostřednictvím sociálních služeb dětem a mládeži ve věku 8 – 21 let z Trutnova a okolí, kteří se nacházejí v
obtížné životní situaci, nebo jí jsou ohroženi. Poskytujeme jim pomoc a oporu při zvládání problémů v období dětství až
rané dospělosti.
Cíle
• Vyhledávat a kontaktovat děti a mládež, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci v Trutnově a okolí (terénní prací,
nabídkou smysluplných volnočasových aktivit, spoluprací s dalšími institucemi).
• Podporovat děti a mládež při zvládání obtížných životních situací (problémy v rodině, krizové období života apod.).
• Podporovat sociální začleňování dětí a mládeže do společnosti (v oblasti práva, vzdělání, možnostech uplatnění se na
trhu práce apod. ).
• Zvyšovat sociální dovednosti a kompetence dětí a mládeže (zvládání každodenních dovedností a úkolů, např. dodržování pravidel slušného chování, budování a udržování stabilních mezilidských vztahů apod.).
• Prostřednictvím preventivních aktivit pomoci dětem a mládeži vypořádat se se sociálně nepříznivými jevy (formou
besed, diskuzí na problémová témata…).
Principy
Nízkoprahovost
NZDM nastavuje a realizuje své služby tak, aby byla umožněna jejich maximální dostupnost směrem ke klientovi, a to
snížením nebo odstraněním bariér, které by bránily cílové skupině ve vstupu do prostoru zařízení nebo využití služeb.
Součástí principu nízkoprahovosti je:
• Anonymita – možnost klienta využívat služeb bez uvedení jména a jiných osobních údajů.
• Dobrovolnost – děti a mládež využívají služeb NZDM dobrovolně, v souladu se svými zájmy a potřebami a na základě
svého vlastního rozhodnutí. Žádný klient zařízení není k jeho návštěvě nebo využívání služby poskytované zařízením
nucen.
Výroční zpráva 2011
18
RIAPS TRUTNOV
• Rovnost – NZDM poskytuje služby dětem a mladým lidem v Trutnově a okolí bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní
nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
• Bezplatnost – poskytované služby jsou bezplatné.
Princip jedinečnosti – Pracovníci se snaží respektovat jedinečnost každého. Ke klientům přistupují individuálně a při
poskytování služeb dodržují základní lidská práva a svobody. To vše bez ohledu na minulost klienta nebo jeho chyby.
Cílová skupina
Klienty NZDM jsou děti a mladí lidé ve věku 8 až 21 let z Trutnova a jeho blízkého okolí, v jejichž životě došlo nebo dochází
k událostem, které mohou negativně ovlivnit jejich vývoj, zvláště v těchto oblastech:
Škola
Šikana, záškoláctví, konflikt s učitelem, problémy s prospěchem a nezvládáním učební látky, ukončení školy nebo přestup
na jinou, motivace k učení ...
Rodina
Problémy v rodině, rozvod rodičů, týrání a zneužívání, odchod z rodiny, nedostatek času a péče ze strany rodičů ...
Vztahové problémy
Partnerské a vrstevnické vztahy, problémy v kolektivu, samota, ztráta blízké osoby ...
Osobní problémy
Nízká sebedůvěra, komplexy, nemít rád sám sebe, komunikační problémy …
Zákon
Účast na trestné činnosti v roli pachatele, oběti nebo svědka, jednání s organizacemi jako je OSPOD, škola, ÚP, policie, PMS ...
Zdraví
Závislosti (drogy legální i nelegální, počítač…), sebepoškozování, těhotenství, vlastní sexualita …
Zaměstnání a finance
Problém získat práci, absence pracovních návyků, sociální dávky, dluhy, finanční negramotnost …
19
Výroční zpráva 2011
RIAPS TRUTNOV
Časová dotace služby
Služby byly poskytovány v tomto časovém rozmezí:
Klub pro mládež: pondělí až čtvrtek 14:00 – 18:00.
Klub pro děti: pondělí, středa, čtvrtek 13:00 – 18:00, úterý 14:00-16:00 (vyhrazeno pro individuální poradenství).
Odborný tým služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
MUDr. Zuzana Kozáková
Bc. Michala Volková
Mgr. Dana Stejskalová
Mgr. Martina Soukupová
Bc. Ondřej Máslo
Kateřina Faltová
Bc. Tereza Hochmanová
Mgr. Helena Němečková
odborná garantka
vedoucí služby, sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovník
sociální pracovnice, DPP
sociální pracovnice, DPP
supervizorka
Výroční zpráva 2011
20
RIAPS TRUTNOV
Statistiky
Počet klientů
Z toho nových klientů
Kontakty (kolikrát přišli)
Poskytnuté služby
Chlapci
168
155
1434
4528
Dívky
103
99
822
2665
Celkem
271
254
2256
7193
Výroční zpráva 2011
21
RIAPS TRUTNOV
Popis nejčastěji využitých služeb a realizovaných akcí
Individuální rozhovor
Volnočasové aktivity
Skupinové aktivity
Poskytnutí informace
Poradenství
Pomoc se školou
Podpora vlastních aktivit
Situační intervence
Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
Besedy
Podpora vlastních aktivit
Rozhovor s pracovníky v klientův prospěch na téma zájmy, škola, přátelé…
Pomáhají pracovníkům vytvořit bezpečný a důvěrný vztah mezi nimi a klienty, např. fotbálek,
ping pong, kulečník, šipky …
Podporují rozvoj psychosociální stránky jedince. Mohou být zaměřeny např. na komunikaci,
kooperaci, vztahy ve skupině (psychosociální hry, deskové hry jako Activity, Osadníci atd.).
Sdělení informací, které podporují sociální začleňování klienta nebo mohou pomoci v oblasti
jeho bezpečnosti, např. informace o drogách, šikaně, jak se chovat v nebezpečných situacích
atd.
Pomoc při řešení problému klienta (vyslechnutí, zorientování, nalezení cesty řešení) v oblastech: škola, rodina, vztahy, osobní problémy, zdraví, zákon, zaměstnání a finance.
Pomoc s domácími úkoly, vysvětlení nebo přezkoušení učební látky, při specifických poruchách učení, doučování nějakého předmětu atd.
Pomoc při přípravě a realizaci smysluplných nápadů klientů, např. uspořádání akce, vlastní
tvůrčí činnost.
Sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem. Klienti se zde učí, jak vycházet
s ostatními atd.
Akce zaměřená na kontakt klientů se společenským prostředím. V roce 2011 např. akce Zewlení, Trutnov známý neznámý a další.
Přednáška spojená s diskuzí na určité téma (např. kyberšikana, slovní sebeobrana, rodina,
život a smrt…). Tématem v roce 2011 bylo často i NZDM, tzv. ochutnávka v našich prostorách
informující žáky ZŠ a SŠ o tom, kdo jsme, pro koho tu jsme a jaké služby poskytujeme.
Akce samotných klientů připravená a realizovaná s pomocí a podporou pracovníků. V loňském
roce velice úspěšná Vánoční párty, Rozlučka se školním rokem, Soutěž ve Stepmanii…
Výroční zpráva 2011
22
RIAPS TRUTNOV
Shrnutí za rok 2011
Rok 2011 byl pro NZDM Shelter ve všech směrech přelomový. Již ustálený tým pracovníků začal realizovat řadu změn a
snažil se tak posunout službu, která je určena dětem a mládeži, zase o kousek dál.
Nejvýznamnějším zásahem do služby bylo přestěhování se do nových prostor Na Nivách. Jak jsme očekávali, tak se tato
změna nejvíce projevila ve skladbě našich klientů. Drtivá většina (94%) ze všech mladých lidí, kteří k nám našli cestu, u nás
byla poprvé. Řadu nových klientů jsme přilákali otevřením Klubu pro děti (8-14 let). Postupem času a cílevědomou prací
se pracovnicím podařilo připravit mnoho akcí a aktivit, kterých se děti rády účastnily. Díky tomuto rozšíření naší cílové
skupiny jsme mohli poskytovat služby dětem a mládeži ve věku od 8 do 21 let a pokryli tak velkou oblast klientů, kterým
můžeme pomáhat.
V průběhu roku jsme pro děti a mladé lidi připravili a zrealizovali celkem 54 akcí. Dařilo se nám i nadále spolupracovat
se základními školami v Trutnově, kterým nabízíme návštěvu a představení naší služby pro jejich žáky, tzv. „ochutnávky“.
Celkem u nás bylo na ochutnávkách 15 tříd, což je bezmála 300 dětí, které se tímto dozvěděly, jaké služby poskytujeme a
s čím vším jim můžeme pomoci. Mezi nejčastěji organizované akce v klubech patřily besedy na různá témata, preventivní
programy, turnaje, workshopy nebo i pobytové akce. Kromě akcí pořádaných v klubech jsme připravili i každoroční akce
pro veřejnost: Zewlení s Shelterem a Trutnov známý neznámý, kterého se zúčastnilo rekordních 150 žáků ze 7 tříd.
Začátkem srpna jsme absolvovali rozvojový audit kvality služeb, který nám prováděl Bc. Jan Syrový. Byla to pro nás velice
důležitá zpětná vazba naší dosud provedené práce, která nám ukázala, co děláme dobře a v čem se ještě můžeme zlepšovat.
Na podzim roku 2011 se s naším týmem rozloučila dlouhodobá pracovnice Míša Volková. Ve snaze vyrovnat v týmu tento
deficit jsme postupně rozšířili náš tým o pracovnice Kateřinu Faltovou a Terezu Hochmanovou, které byly přijaty na DPP.
Všem, kteří se podíleli na chodu a rozvoji služby, patří poděkování. Velké ocenění patří i našim klientům, kteří se snaží
vypořádat s nástrahami života a umožňují nám, abychom jim v tom byli nápomocni.
V příštím roce přeji všem hodně sil a podpory v době pro nízkoprahy tak nejisté.
Bc. Ondřej Máslo
Vedoucí služby
Výroční zpráva 2011
23
RIAPS TRUTNOV
STACIONÁŘ RIAPS
Poslání
Stacionář RIAPS je zařízení pro dospělé lidi s duševním onemocněním, poskytující sociálně aktivizační služby ambulantní a terénní formou. Posláním Stacionáře je pomoc a podpora uživatelů při udržení, obnovení nebo získání základních
dovedností vedoucích k samostatnému a soběstačnému životu ve společnosti. Zařízení podporuje uživatele při aktivním
a smysluplném využití volného času.
Cíle
Podporovat uživatele při nácviku schopností a dovedností potřebných pro samostatný život, podporovat uživatele při
komunikaci a navazování společenských kontaktů v uživatelské skupině i mimo ni, a tím snižovat možné riziko sociálního
vyloučení, podporovat uživatele při upevňování vztahů v rodině i přirozené komunitě, pomáhat a podporovat uživatele při řešení obtížných a krizových situací, podporovat u uživatele rozvoj zájmů a vlastní iniciativy při trávení volného
času, podporovat uživatele při seberealizaci v jejich přirozeném prostředí, podporovat zdravější způsob života uživatelů
a snižovat tak rizika dopadu onemocnění i léčby onemocnění, naučit uživatele předcházet relapsu nemoci, podporovat
u uživatele vědomí vlastní sebehodnoty a napomáhat v obnovení narušené osobní integrity, práce s blízkými osobami
uživatelů - poradenství, psychoterapie. Edukační aktivity pro veřejnost, resp. podpora přijetí a pochopení osob s duševní
nemocí a tím i posílení jejich sociální integrace.
Cílová skupinová
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním od 18 do 60 let. Služba je poskytována uživatelům především z regionu Trutnovsko.
Principy
Dodržujeme práva uživatelů, zachováváme důstojnost uživatelů, respektujeme individuální i specifické potřeby uživatelů,
respektujeme vlastní názor i rozhodnutí uživatele, podporujeme uživatele v jeho samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na službě. Služby poskytujeme v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, odbornými standardy,
etickými zásadami.
Výroční zpráva 2011
24
RIAPS TRUTNOV
Druhy poskytovaných služeb
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity: činnosti, při kterých si uživatelé osvojují nové znalosti a dovednosti, aktivně
využívají volný čas a mohou být v kontaktu se společenským prostředím. Podporujeme u uživatele vlastní iniciativu a
aktivní přístup k činnostem. Klademe důraz na nácvik sociálních dovedností a samostatného jednání v různých životních
situacích, např.:
• tvořivé dílny - keramická dílna, košíkářská dílna, šperkařská dílna
• základy práce na PC atd.
• aktivity ke stmelení kolektivu: společenské hry, skupinové činnosti atd.
• společné návštěvy výstav, kulturních akcí, restaurací, výletů, atd.
• doprovod
sociálně terapeutické činnosti – činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, např. individuální rozhovor, cvičení paměti, nácvik asertivity atd.
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc a podpora při řešení:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, např. poradenství, zastupování
Fakultativní (doplňkové) služby: např. psychoterapie, expresivní terapie, relaxace
Časová dotace
Služby jsou poskytovány od pondělí do čtvrtka od 9-15 hodin. Služby v terénu jsou poskytovány na základě individuální
domluvy.
25
Výroční zpráva 2011
Tým Stacionáře RIAPS
MUDr. Zuzana Kozáková
PhDr. Petr Šouba
Mgr. Lucie Dolníčková
MUDr. Lenka Kasíková Mgr. Vladimír Weiss
Bc. Vendula Rohlenová Jana Stružinská
Bc. Dagmar Tmějová
Bc. Anežka Šoubová
PaeDr. Václav Schmidt
Statistika za rok 2011
odborná garantka služby
vedoucí služby, klinický psycholog
sociální pracovnice
psychiatr
psycholog
sociální pracovnice
zdravotní sestra
sociální pracovnice
arteterapeutka
supervizor
Počet uživatelů, kteří využili ambulantní
a terénní službu Stacionáře RIAPS v roce
2011
počet
Celkem
29
Muži
Ženy
13
16
RIAPS TRUTNOV
Výroční zpráva 2011
26
Poskytnuté sociální služby v roce 2011
(v rámci ambulantní a terénní služby Stacionáře RIAPS)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
RIAPS TRUTNOV
počet
Aktivity v terénu
135
Nácvik vedení domácnosti
153
Tvořivá dílna
Výuka na PC
Společensky zábavná činnost
Pohybová aktivita
Sociálně terapeutické činnosti
Individuální pohovor
Aktivity k rozvoji osobnosti
Zdravý životní styl
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí
Doprovod
Základní sociální poradenství
Informační servis
Fakultativní služby
Psychoterapeutická skupina
Expresivní terapie
Celkem
498
43
274
131
155
273
83
6
47
172
105
68
2143
Výroční zpráva 2011
27
RIAPS TRUTNOV
Počet uživatelů služeb Stacionáře RIAPS v průběhu roku 2011
Shrnutí za rok 2011
I přesto, že služba funguje teprve od 1. 2. 2011, podařilo se nám ji plně uvést do života a zorganizovat řadu dalších akcí.
Pro uživatele byl uspořádán, mimo pravidelné aktivity ve Stacionáři a v terénu, také vícedenní pobyt v Peci pod Sněžkou.
V průběhu roku jsme také uspořádali dvě setkání pro osoby blízké lidí s duševním onemocněním. Rodičům, partnerům, či
jinak spřízněným lidem s uživateli Stacionáře je tak vždy nabídnuta možnost sdílení vzájemných zkušeností a současně možnost konzultace s odborným týmem Stacionáře.
Během roku jsme prezentovali výrobky uživatelů z tvůrčí dílny na Velikonoční a Vánoční výstavě v Městské knihovně v Trutnově, výrobky byly prezentovány také na Pouti v Horním Maršově.
Byla navázána spolupráce s odbornými lékaři psychiatry a psychology z regionu Trutnov, s Psychiatrickou léčebnou Kosmonosy, Psychiatrickým oddělením v Jičíně a s dalšími zařízeními, které poskytují služby lidem s duševním onemocněním
v Královéhradeckém kraji.
Celkově jsme za rok poskytli služby 29 uživatelům, což považujeme za úspěch, neboť lidé s duševním onemocněním bývají k
novým podnětům, činnostem a lidem nedůvěřiví a často musí překonávat řadu psychických bloků a nesnází (například strach
z navázání sociálního kontaktu, strach z cestování hromadnou dopravou atd.) Proto jim déle trvá, než se pro něco nového
rozhodnou, než najdou motivaci a odvahu službu využívat. Pokud však začnou do Stacionáře docházet, bývají pravidelnými
uživateli. V kontaktu jsme také s dalšími zájemci o službu, snažíme se o postupné navázání spolupráce. Zájemci se byli v zařízení podívat a vyzkoušeli si některou z nabízených služeb.
Výroční zpráva 2011
28
RIAPS TRUTNOV
RIAPS Trutnov v číslech a grafech – rok 2011
Zaměstnanci: v roce 2011 v odborných týmech pracovalo 25 osob v celkovém úvazku 19, 795 + 3 DPP. Odborné týmy
zajišťovala svými službami hospodářka, údržbář a úklidoví pracovníci. Některé služby byly zajištěny právním subjektem,
resp. „ředitelstvím SOL“ .Úvazky zaměstnanců SOLu byly přepočteny a zahrnuty do celkových úvazků středisek. Celkový
úvazek za THP a ostatní byl 4,1.
Výroční zpráva 2011
Poznámka: nejsou započítáni zájemci o služby
29
RIAPS TRUTNOV
Poznámka: vzhledem k tomu, že jednotlivé typy úkonům a služeb
nelze mezi sebou srovnávat ( odlišná náročnost, odlišné časové
dotace..., jde jen o orientační představu o zastoupení jednotlivých
středisek v činnostech RIAPSu.
Výroční zpráva 2011
30
RIAPS TRUTNOV
VZDĚLÁVÁNÍ CÍLOVÝCH SKUPIN V RÁMCI PROGRAMŮ A PROJEKTŮ RIAPSU
( včetně odborných praxí, stáží, etc.)
Výroční zpráva 2011
31
RIAPS TRUTNOV
HOSPODAŘENÍ RIAPS
RIAPS v roce 2011 hospodařil s částkou 13 808 226, 36 na straně příjmů i nákladů, tj. vyrovnaný hospodářský výsledek.
Temně modrá – ambulance, červená – KC, zelená – MRP,
fialová – NZDM, světle modrá – Stacionář
Výroční zpráva 2011
32
RIAPS TRUTNOV
ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že v roce 2011 se všem našim službám a programům dařilo naplňovat své cíle. Neusnuli jsme
na vavřínech, průběžně vnímáme a zpracováváme zpětné vazby tak, aby se dařilo služby i nadále rozvíjet a udržet jejich
kvalitu. Neutuchající zájem o naše služby ( i zaměstnání či praxe v nich ) je dobrým dokladem toho, že mají svůj význam
pro veřejnost, mají dobré jméno a jsou schopny uspokojit alespoň některé potřeby klientů, což je hnacím motorem pro
všechny pracovníky v době, která není vůbec snadná pro existenční nejistotu, zvyšující se míru administrativy, nehezké
praktiky na „trhu“ i zhoršující se sociální situaci našich klientů. Nepohody jsou i v souvislosti se škrty v oblasti, ve které
dopady současné krize pozorujeme každý den. Abychom předešli depresím, snažíme se najít cesty, maximálně využívat
spolupráce s těmi, kdo mohou pomoci. Vzájemně si pak předáváme dobrou zkušenost a informace o tom, že i mezi těmi,
kterým příroda nadělila do vínku dostatek talentu a vlastnosti, které podporují úspěch, a osud jim pomohl k tomu, aby se
stali silnými, se najdou lidé s hlubokým sociálním cítěním a pochopením pro ty méně šťastné.
Další cestou k zachování chuti do práce jsou jistě cíle. Pro rok 2012 chceme uchovat stávající rozsah a kvalitu všech služeb.
Ač se to může na první pohled zdát cílem malým, splnit ho nebude vůbec lehké. Vždyť RIAPS poskytl v roce 2011 téměř
35 tisíc zdravotních či sociálních služeb různého typu a dalších 1488 hodin věnovali pracovníci rozšiřování dobré praxe
a vzdělávání druhých.
Přejeme dobrý rok 2012 sobě, všem našim klientům i pracovním partnerům.
MUDr. Zuzana Kozáková
ředitelka RIAPS Trutnov
33
Výroční zpráva 2011
RIAPS TRUTNOV
PODĚKOVÁNÍ
- ředitelství Sdružení ozdravoven a léčeben
a začleněným zařízením SOLu
- zřizovateli – Královéhradeckému kraji
- hejtmanu KHK Bc. Lubomíru Francovi, radní a gestorovi
pro oblast zdravotnictví PharmDr. Janě Třešňákové
- pracovníkům zdravotního a sociálního odboru KHK
- spolupracujícím městům a obcím v regionu, zejména
pak Trutnovu, Dvoru Králové nad Labem, Vrchlabí,
Hostinné, Úpice, Horní Maršov
- ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu práce a sociálních věcí a RVKPP
- spolupracujícím zdravotnickým zařízením a zařízením
sociálních služeb v rámci celé České republiky
- zdravotním pojišťovnám, OSSZ
- spolupracujícím školám v regionu
- spolupracujícím orgánům Policie, soudů a probační
a mediační služby
- spolupracujícím Úřadům práce
- firmě Grund, a.s.
- Implicite Trade s. r. o.
- ČEZ Teplárenská, a. s.
- RADA Glass, s. r. o.
- hejtmanovi KHK
- pracovníkům zdravotního a sociálního odboru KHK
- RADVAN, s. r. o – Radvanice 19, Radvanice 542 12
- Na hranici, s. r. o.
- Montana – Trekking
- Albi Česká republika, a. s.
- Jaroslava Kachlíková – Výroba výšivek a textilních
potisků, Úpice
- Centrum sociálních služeb Broumov
- Osada K2 DK n. /L.
- Základní kynologická organizace Broumov – Velká Ves
- Osnado, s. r. o.
- Pavel ŠKOP, Trutnov
- Tiskárně Exprestisk Radomíra Vyčítala a tiskárně
Luďky Tomešové
- Městské knihovně s regionální působností v Trutnově
- Společenskému centru Uffo a jeho řediteli BcA Liboru
Kasíkovi
- Lékárně u Staré polikliniky ve Dvoře Králové nad
Labem a dalším spolupracujícím lékárnám
- Církvi československé husitské ve Vrchlabí, zejména
pak Mgr. Tomášovi Altmanovi
- Farní charitě Dvůr Králové nad Labem
- Redakci Krkonošského deníku, Radničních listů v
Trutnově, Novinám Královédvorské radnice
a řadě dalších, kteří podpořili naše služby svou spoluprací
či sponzorovali naše aktivity.
Poděkování patří také všem zaměstnancům RIAPSu,
dobrovolníkům a všem našim klientům.
Výroční zpráva 2011
34
RIAPS TRUTNOV
Výroční zpráva 2011
35
RIAPS TRUTNOV
Download

Výroční zpráva 2011