Geis Point Plugin Map (GPPM)
Str. 1/5
Geis Point Plugin Map
Rozhraní pro vložení výdejního místa
do objednávky na e-shopu
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Geis Point Plugin Map (GPPM)
Str. 2/5
Obsah
1.
Co je Geis Point Plugin Map? ................................................................................................................................ 3
2.
Jak to funguje? ...................................................................................................................................................... 3
3.
Obecný postup nasazení ....................................................................................................................................... 3
4.
Seznam GET parametrů ........................................................................................................................................ 4
5.
Chybové stavy ....................................................................................................................................................... 5
Verze dokumentu:
2014-09
(1. 9. 2014)
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Geis Point Plugin Map (GPPM)
Str. 3/5
1. Co je Geis Point Plugin Map?
Geis Point Plugin Map (dále jen GPPM) je rozhraní, na které je přesměrován zákazník vašeho e-shopu a slouží
pro výběr výdejního místa Geis Point (dále jen VM).
Zákazník e-shopu může s pomocí vyhledávacího formuláře nebo interaktivní mapy vyhledat a zvolit VM pro
doručení zásilky. Na základě adresy pro doručení (načtené z objednávky e-shopu) jsou uživateli zobrazeny nejbližší
VM, následně si může vybrat nejlépe vyhovující VM.
2. Jak to funguje?
Uživatel je ve fázi výběru doručení/dopravce z vašeho e-shopu přesměrován na GPPM i s jeho adresou pro
doručení. Na mapě je označena jeho adresa pro doručení, kolem které je vyznačen 10 km poloměr, zbarvený
červeně. V interaktivní mapě či ze seznamu si vybere VM, o kterém lze zobrazit více informací. V posledním kroku
je potvrzení volby daného VM, jako místa pro doručení.
V případě, že si uživatel nezvolí VM z daného předvýběru, je možné použít filtr v horní části GPPM, který má
tyto funkce:
Vyhledávání podle PSČ
Vyhledávání podle kraje či města
Vyhledávání podle kódu výdejního místa
GPPM rozhraní (aplikace) se nachází na adrese http://plugin.geispoint.cz/map.php.
Tato aplikace přijímá GET parametry
3. Obecný postup nasazení
1. Přidání dalšího doručovacího způsobu do vašeho e-shopu. Např.: „Geis Point výdejní místo“
2. Implementace GPPM s GET vstupními parametry z e-shopu.
a. Příprava povinných parametrů CustAdress a ReturnURL – včetně vlastních proměnných (viz níže).
Tyto parametry se budou odesílat s pomocí odkazu na GPPM z vašeho e-shopu.
b. Příprava nepovinných parametrů GPID. V případě, že umožníte zákazníkovi vybrat na vašem eshopu z číselníku Geis Point Výdejních Míst, takto jej předpřipravíte pro použití na GPPM. VM je
možné následně změnit.
c. Zaslání všech parametrů do GPPM pro otestování a případná oprava chyb při implementaci
vstupních parametrů – viz chybové stavy GPPM.
3. Seznámení se s GPPM rozhraním
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Geis Point Plugin Map (GPPM)
Str. 4/5
a. Operace s filtry, interaktivní mapou a seznamy.
b. Testování uživatelských chybových stavů.
c. Zobrazení detailu VM.
4. Implementace GPPM návratových hodnot do vašeho e-shopu.
a. Při kliknutí na tlačítko potvrdit výběr je uživatel vrácen zpět do e-shopu podle vámi definované
návratové ReturnURL (příklad realizace návratové URL viz níže).
b. Implementace příjmu návratových hodnot GPName, GPAddress a GPID do Vašeho e-shopu.
c. Testování návratové implementace a ukládání s dokončením nákupu na Vašem e-shopu.
5. Potvrzení správnosti implementace nového způsobu doručení. Jde především o bezproblémové dokončení
a uložení objednávky.
4. Seznam GET parametrů
GPID (nepovinný) - do tohoto parametru je vložen kód VM, který má odběratel ve vašem objednávkovém
formuláři zvolen (pokud tuto možnost objednávkový formulář nabízí (viz výše).
Pokud je nastaven, bude na mapě po zobrazení vybrán tento konkrétní Geis Point.
CustAddress (povinný) - do tohoto parametru je vložena adresa odběratele. Mapa je vycentrována podle zadané
adresy a je kolem ní zobrazen kruh o průměru 10 km.
Doporučený formát tohoto parametru je: Ulice č.p./č.o.;Město;PSČ.
ReturnURL (povinný) - tento parametr obsahuje URL, na kterou bude odběratel po vybrání VM přesměrován.
V URL lze použít i vlastní GET proměnné.
Je nutné použít URL ENCODE formát pro CELÝ tento parametr a tedy i na zřetězené vlastní proměnné v rámci
tohoto parametru. V opačném případě by GPPM nevrátil zpět všechny proměnné.
V případě, že nezadáte povinné parametry, aplikace vrátí chybu a nebude možné pokračovat.
Příklad vlastních ReturnURL proměnných:
ReturnID a ReturnSSID – jedná se o vlastní proměnné, obsažené v parametru ReturnURL. Nejsou vráceny, pokud
je nedefinujete v ReturnURL. Můžete tedy použít jakýkoliv název vlastních proměnných a jejich libovolný počet.
Modelový příklad URL obsahující GET parametry pro GPPM:
Výchozí situace dle e-shopové objednávky:
• Uživatel má v objednávkovém formuláři e-shopu jako adresu pro doručení vyplněno:
Jungmannova 17. Praha 1, 110 00.
• Předběžně u Vás na e-shopu vybral pro doručení Geis Point s kódem VM-9901.
• Vámi definovaná, návratová URL (ReturnURL) je:
http//www.urleshopu.cz/něco.php?ReturnID=102&ReturnSSID=session
Odkaz na GPPM z e-shopu bude vypadat takto:
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Geis Point Plugin Map (GPPM)
Str. 5/5
http://plugin.geispoint.cz/map.php?GPID=VM-9901&CustAddress=Jungmannova 17,Praha
1,11000&ReturnURL=http%3A%2F%2Fwww.urleshopu.cz%2Fneco.php%3FReturnID%3D102%26ReturnSSID%3Ds
ession
Výsledek
Vyhledá se adresa „Jungmannova 17, Praha 1, 110 00“ a mapa se na ni přesune. V případě že nebyla
adresa nalezena, pak GPPM vypíše chybu, že daná adresa nebyla nalezena. Nebude vykreslen patřičný červený
kruh se žlutým okrajem, nicméně je možné pokračovat ručním výběrem VM.
Dále je vypsána informace o Geis Pointu VM-9901, který byl do GPPM odeslán jako vstupní parametr z eshopové objednávky. V případě, že nebyl zadán vstupní parametr GPID pak nedochází k předvýběru VM pro
výchozí stav GPPM.
Návratová URL pak bude vypadat nějak takto:
http://www.urleshopu.cz/neco.php?ReturnID=102&ReturnSSID=session&GPName=TRAFIKA+U+TR%C5%BDNICE
&GPAddress=Bude%C4%8Dsk%C3%A1+33%3BPraha+2%3B12000&GPID=VM-9901
Význam proměnných:
GPName – název Geis Pointu
GPAddress – adresa Geis pointu, nejdříve je potřeba provést URL ENCODE, jednotlivé údaje jsou odděleny
středníkem: Ulice čp/čo;Město;PSČ
GPID – ID vybraného Geis Pointu
5. Chybové stavy
Závažné chybové stavy
Systém vrací 2 závažné chyby, s těmito chybami nelze pokračovat, aplikace se nespustí. Pokud je implementace
provedena korektně uživatel se s nimi nesetká.
Jsou to tyto stavy:
1. Chyba: nebyl zadán vstupní parametr CustAdress
2. Chyba: nebyl zadán vstupní parametr ReturnURL
Přeskočitelné chybové stavy
Dále mohou nastat 3 přeskočitelné chybové stavy, s kterými se setká uživatel:
1. Vámi zadaná adresa nebyla nalezena. - V případě, že adresa z parametru CustAdress nebyla nalezena.
2. Geis Point, který byl zvolen u partnera nebyl nalezen. - V případě, že GPID nebylo aplikací nalezeno.
3. Je nám líto, ale daným parametrům neodpovídá žádný záznam. Nejbližší Geis Point naleznete na mapě. V případě použití filtrů v aplikaci, kdy nebyl nalezen žádný záznam.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Download

1. Co je Geis Point Plugin Map?