Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 1/18
Obsah
1.
Systém Invio.......................................................................................................................................................... 2
2.
Instalace aplikace.................................................................................................................................................. 2
a.
3.
Systémové požadavky....................................................................................................................................... 5
Spuštění aplikace .................................................................................................................................................. 5
a.
První spuštění ................................................................................................................................................... 6
b.
Více zákazníků ................................................................................................................................................... 6
c.
Rozcestník ......................................................................................................................................................... 7
4.
Funkce aplikace..................................................................................................................................................... 7
a.
Založení zákazníka ............................................................................................................................................ 8
b.
Adresář ............................................................................................................................................................. 9
Nový kontakt / Editace kontaktu ........................................................................................................................10
Import adresáře ..................................................................................................................................................10
c.
Přepravy – expedice a objednávky .................................................................................................................11
Nová zakázka / Editace zakázky ..........................................................................................................................12
Přednastavení dne vyzvednutí............................................................................................................................14
d.
Nastavení služeb .............................................................................................................................................14
Nastavení emailové avizace ................................................................................................................................14
e.
Předávací protokol..........................................................................................................................................17
f.
Aktualizace ......................................................................................................................................................17
Aktualizace dat ...................................................................................................................................................17
Aktualizace aplikace............................................................................................................................................17
Verze dokumentu:
1.1
Datum:
25.4.2014
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 2/18
1. Systém Invio
Invio je komplexní systém vytvořený společnostmi Geis CZ s.r.o. a Geis Parcel CZ s.r.o. a je určen smluvním
zákazníkům společností k zadávání objednávek přeprav.
Centrální systém je nasazen u výše uvedených společností a jednotliví zákazníci se k němu připojují pomocí
klientské aplikace. Uživatelský popis klientské aplikace je náplní tohoto dokumentu.
Systém invio
Zákazník 1
Zákazník N
Obrázek 1: Struktura systému Invio
2. Instalace aplikace
Klientská aplikace do jisté míry přebírá filosofii celého systému. I v rámci klientské aplikace existuje centrální část
(databáze), která uchovává data, a klientská část, která s daty pracuje. Realizace tohoto přístupu je především
z důvodu snadného sdílení dat mezi více souběžně pracujícími uživateli.
Lokální DB server
Uživatel N
Uživatel 1
Uživatel 2
Obrázek 2: Struktura aplikace Invio
Ačkoliv je tedy nutné instalovat na klientský počítač více komponent, je celý proces instalace navržen tak, aby
uživatele příliš nezatěžoval. V prvním kroku instalátor uživateli zobrazí obecné informace o produktu, včetně verze
klientské aplikace, která je obsahem instalátoru.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 3/18
Obrázek 3: Instalace aplikace – úvodní informace
V další kroku uživatel specifikuje typ instalace. Na výběr má ze dvou možností:
Obrázek 4: Volba instalace

Lokální – v tomto případě bude zároveň s aplikací instalován databázový server. Tuto možnost uživatel
využije v případě instalace na jediný (tento) počítač, případně při instalaci sdíleného databázového serveru

Síťová – v tomto případě se instaluje pouze aplikace, která bude využívat databázi z jiného počítače (na něj
byla již instalace provedena v režimu Lokální). V dalším kroku bude uživatel dotázán na IP adresu počítače
s databází, přičemž po zadání se aplikace pokusí k databázi připojit. Pokud ke spojení nedojde, zobrazí se
uživateli hláška o nemožnosti spojení a bude vyzván k opakovanému zadání. V opačném případě přejde
uživatel do dalšího kroku.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 4/18
Obrázek 5: Zadání instalačního adresáře
Zde musí zadat adresář, kam má instalátor nakopírovat soubory potřebné pro běh aplikace. Výchozí cesta, kterou
instalátor uživateli nabízí je nastavena do adresáře Program Files\Invio.
Toto byl poslední údaj, který instalátor vyžaduje pro bezchybný proces instalace. V dalších dvou krocích ještě
uživatel zvolí název složky v nabídce start (výchozí hodnota je Invio) a zda se má na ploše vytvořit ikona aplikace
(standardně je tato volba zapnutá).
Obrázek 6: Nastavení po instalaci
V posledním kroku instalátor uživateli zobrazí přehled všech zadaných položek. Jednotlivé položky je možné
v tomto místě ještě změnit kliknutím na tlačítko Zpět a změnou příslušné položky. Kliknutím na tlačítko Instalovat
se celý proces instalace spustí.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 5/18
Obrázek 7: Instalace – závěrečné shrnutí
Během instalace jsou instalovány všechny potřebné komponenty. Závislost instalace jednotlivých položek záleží
jednak na volbě uživatele (jestli se bude instalovat databázové jádro) a také na softwarovém vybavení stanice (viz
přehledová tabulka)
a.
Software
Lokální instalace
Síťová instalace
DB jádro
ANO
NE
.NET Framework 2.0
ANO1
ANO1
Systémové požadavky
Softwarové nároky na provozování klientské aplikace jsou dány požadavky dílčích komponent systému.
Instalace databázového jádra (MSSQL) je závislá na verzi operačního systému. V případě lokální instalace
v operačním systému Windows 2000 a vyšším, bude jako databázové jádro použita databáze MSSQL 2005
Express. V případě starších verzí operačního systému bude použita verze 2000 MSDE, která vyžaduje
minimálně operační systém Windows 98 (pokud stanice nemá síťovou kartu, vyžaduje Windows 98 Druhé
vydání)
.NET Framework pro svůj běh potřebuje operační systém s nainstalovaným prohlížečem Internet Explorer
5.01 (Windows 98 Druhé vydání a vyšší). Instalace Internet Explorer není součástí této instalace, takže
pokud není součástí softwarového vybavení stanice, je instalace ukončena.
3. Spuštění aplikace
1
Pouze pokud na stanici není nainstalován.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 6/18
Aplikace se spouští souborem Invio.exe, který je při instalaci nakopírován do adresáře, který uživatel specifikuje
v rámci instalace (standardně Program Files\Invio). Stejně tak je možné aplikaci spustit z nabídky start, případně
ikonou přímo z plochy. Existence ikony a složky v nabídce start závisí na nastavení v průběhu instalace (ve
výchozím nastavení jsou obě položky zapnuté).
Aplikace ihned po startu zobrazí uvítací formulář. Na něm uživateli zpřístupní informaci o verzi aplikace a také
aktuálně prováděnou operaci. Kromě činností související s načítáním aplikace (načítání lokalizace, dat z databáze
atd.) provádí aplikace při startu validaci konfigurovaných položek (platnost aplikace, nastavení tiskárny atd.).
Obrázek 8: Start aplikace
Pokud je všechno v pořádku, následuje načtení dat o zákazníkovi z lokální databáze. Načtené údaje projdou opět
procesem validace (kontrola platnosti zákazníka, routovacích tabulek a číselných rozsahů). Pokud jsou všechny
tyto údaje zadané správně, zobrazí se uživateli úvodní rozcestník a uživatel může začít s aplikací pracovat.
a. První spuštění
Pokud je aplikace spuštěna poprvé, je nutné do klientské databáze založit nového zákazníka. Z tohoto
důvodu se po kontrole konfigurovatelných položek zobrazí formulář, který slouží k založení nového
zákazníka – viz kapitola 4a.
b. Více zákazníků
Aplikace Invio umožňuje pracovat se zásilkami více zákazníků. Jelikož v rámci jednoho spuštění je možné
pracovat s daty jediného zákazníka, je v případě existence více zákazníků po kontrole konfigurace zobrazen
uživateli formulář s názvy všech zákazníků, kteří jsou v lokální databázi. Z tohoto seznamu si uživatel
jednoho zákazníka vybere a dále pracuje s jeho zakázkami.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 7/18
Obrázek 9: Výběr zákazníka
c.
Rozcestník
V titulku okna je zobrazena verze aplikace a název zákazníka, s jehož daty aplikace právě pracuje.
Pod titulkem je hlavní menu aplikace, z něhož je pět nejpoužívanějších položek vytaženo na okno formuláře
v podobě ikon.
Obrázek 10: Rozcestník
Ve spodní části okna je stavový řádek. Zde aplikace zobrazuje informativní hlášky a v případě existence
aktualizace dat na serveru se zde zobrazí i tlačítko, které aktualizaci provede.
Obrázek 11: Rozcestník s aktualizací aplikace
4. Funkce aplikace
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 8/18
a. Založení zákazníka
Nový zákazník je do databáze založen během prvního startu aplikace. Pokud aplikace při startu nenalezne
v databázi žádného zákazníka, zobrazí automaticky uživateli formulář založení nového zákazníka. Jelikož
lze do databáze založit více zákazníků, je tento formulář posléze dostupný z menu rozcestníku
Nastavení/Vložit nového zákazníka.
Uživatel má na výběr ze dvou možností, jakým je možné zákazníka založit:

Demo zákazník – v tomto případě bude založen nový zákazník jak v lokální databázi u tak na serveru
– při prvním spojení se serverem. Zákazník bude pracovat v demo režimu, což neznamená
omezenou funkcionalitu, ale nebude možné vytisknout reálné štístky.

Z registračního souboru – v tomto případě již zákazník existuje na serveru firmy Geis (tam mohl být
fyzicky nově založen, nebo se jedná o reinstalaci u zákazníka a je potřeba navázat na předchozí data)
a administrátoři tohoto systému vygenerovali plný registrační soubor. Tento soubor uživatel aplikaci
předloží a následně bude v databázi vytvořen nový zákazník.
Obrázek 12: Vložení nového zákazníka
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 9/18
b.
Adresář
Adresář firem slouží uživatelům aplikace ke shromažďování kontaktů, které uživatel následně používá při
zadávání přeprav/objednávek. Při zadávání zakázky pak nemusí uživatel vypisovat celou adresu příjemce (v
případě objednávky odesílatele), ale pouze jednoduše vybere z adresáře požadovaný kontakt.
V adresáři je možné pracovat jak s jednotlivými kontakty – operace vložení, editace a mazání jsou dostupné
pomocí tlačítek Nový kontakt, Editovat kontakt, Smazat kontakt, tak s celým adresářem pomocí operace
Import, resp. Export.
Ve spodní části formuláře jsou zobrazeny všechny kontakty v tabulce, jejíž sloupce jsou plně
konfigurovatelné. Viditelnost a pořadí sloupců může uživatel nastavit po stisknutí tlačítka Nastavení
zobrazení.
Obrázek 13: Adresář
Nad tabulkou kontaktů je filtr, kterým je možné omezit počet zobrazených kontaktů. Tlačítkem Vyhledávání
je možné přepínat mezi filtrem rychlým a podrobným. V rámci filtru podrobného je možné vyhledávat kontakt
podle všech položek, které se u kontaktů zadávají. U rychlého filtru určuje filtrovací kritérium první sloupec
v tabulce kontaktů. Do výběrového pole se natáhnout údaje z prvního sloupce tabulky.
Kromě výše uvedených filtrů je možné vyhledávat přímo v tabulce kontaktů. V záhlaví každého sloupce je
obrázek šipky. Kliknutím na tento obrázek se aktivuje vyhledávání přímo v tabulce – vyhledává se
v příslušném sloupci. Při hledání v textových položkách se hledá výskyt zadaného textu kdekoliv v textu,
v případě číselných položek (PSČ) se zobrazují kontaktu, které na zadaný řetězec začínají (viz Obrázek
1Obrázek 14, hledaný řetězec ‘No‘ se vyskytuje v názvu společnosti Karel Novák i Novák a spol.).
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 10/18
Obrázek 14: Adresář – filtr nad seznamem
Pokud nejsou v tabulce kontaktů zobrazeny všechny položky adresáře, je ve stavovém řádku zobrazena
informace kolik položek z celkového počtu je zobrazeno a tlačítko Zruš filtr, které zobrazí zpět všechny
položky adresáře.
Nový kontakt / Editace kontaktu
Zadávání nového kontaktu i editace stávajícího kontaktu probíhá ve stejném formuláři. Uživatel musí
zadat informace o názvu společnosti a adrese, tzn. ulici, městu, PSČ a státu. Všechny ostatní položky
jsou nepovinné.
Import adresáře
Import adresáře slouží k hromadnému zadání/aktualizaci údajů o kontaktech v adresáři. Importovat
záznamu je možné ve dvou formátech – XML a CSV. Struktura XML formátu není veřejně dostupná,
tento formát slouží k přenosu adresářů mezi aplikacemi – do XML je možné formulář vyexportovat.
CSV soubor musí obsahovat v prvním řádku názvy jednotlivých sloupců a v dalších řádcích jednotlivé
kontakty. Sloupce musejí být uvedeny v tomto pořadí:

extCode – číslo zákazníka v původním systému. Pomocí této položky je možné posléze adresář
aktualizovat. Pokud není u kontaktu specifikován externí kód, je kontakt založen s příznakem
ručně zadaného.

name – název společnosti

street – ulice včetně čísla popisného

city – město

postalCode – PSČ

state – dvoupísmenná mezinárodní zkratka státu

ico – IČO

dic - DIČ
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 11/18

contactPerson – kontaktní osoba

contactEmail – kontaktní email

contactPhone – kontaktní telefon

active – příznak aktivity kontaktu (1 – aktivní, 0 neaktivní)
Po zadání souboru zobrazí aplikace náhled importovaných dat. Před vlastním importem je ještě
možné zapnout/vypnout odstranění kontaktů, které byly předtím zadány ručně.
c.
Přepravy – expedice a objednávky
Zadávání přeprav je hlavní funkcí aplikace. Expedicí se rozumí přeprava od zákazníka k adresátovi a
objednávkou přeprava od odesílatele k zákazníkovi. Jelikož obě funkce jsou si v mnoha směrech podobné,
probíhají všechny operace ve stejných formulářích.
Po kliknutí na příslušnou ikonu v rozcestníku se zobrazí uživateli hlavní formulář přeprav/objednávek.
V tomto formuláři jsou primárně zobrazená data podle toho, jakou ikonou uživatel funkci vyvolal
(přepravy/objednávky). Pomocí voleb v menu Zobrazit, je možné v právě otevřeném formuláři zobrazit
dodatečně i data zbylá tzn. objednávky v přepravách a přepravy v objednávkách.
Ve výchozím nastavení je hlavní okno rozděleno vertikálně na dvě části. V levé části je seznam dat, ve
kterých existuje v systému zakázka. V pravé části je seznam zakázek, které se vážou ke zvolenému datu.
Pokud je v tomto seznamu zvolená konkrétní zakázka, je možné si přímo na hlavním okně zobrazit detail
této zakázky – volba Zobrazit/Detail zakázky.
Z důvodu snazší orientace mezi zakázkami má každá zakázka přiřazený stav. Pomocí tlačítek, která jsou při
spodním okraji levé části, je možné přepínat stav zakázek, které má aplikace zobrazit. Uživatel má na výběr
z následujících stavů:

Rozpracované – zakázka musí mít zadanou hlavičku (adresa odesílatele, příjemce), ale nemusí mít
zadané jednotlivé zásilky, přičemž všechny položky (včetně hlavičky) jsou v budoucnu editovatelné.

Na vytištění – tento příznak je pouze u přeprav. Zakázky, které jsou v tomto stavu, jsou kompletní,
ale dosud nebyly tisknuty štítky (například z důvodu hromadného tisku štítků). Zakázky, které jsou
v tomto stavu, jsou před tištěním validovány na platnost data svozu. Pokud by náhodou byl datum
svozu v minulosti, jsou automaticky posunuty na aktuální den.

Zpracované – tyto zakázky jsou již uzavřené.

Stornované – stornovat lze přepravy pouze před vytištěním předávacího protokolu (před odesláním
dat).

Smazané – smazat lze zakázky, které nejsou kompletně vyplněné, tzn. rozpracované.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 12/18
Obrázek 15: Okno zakázek
Na základě zvoleného stavu (tlačítko, které bylo naposledy zvolené, má text podbarvený tučně a zároveň je
jeho text zobrazen nad seznamem zakázek v pravé části) zobrazí aplikace uživateli seznam dnů, na něž
připadají některé zakázky. Tento seznam je dále možné omezit v horní části levého panelu zadáním
požadovaného intervalu. Stejně tak je možné v této části zvolit, zda se mají zobrazovat zakázky podle data
vytvoření nebo data svozu.
V pravé části se zobrazuje seznam zakázek, jejichž datum svozu (popřípadě datum vytvoření – záleží na
nastavení uživatele) je roven datu, který je v levém panelu označen. Jelikož v levém panelu je možné označit
více dat (pomocí kláves SHIFT nebo CTRL), je možné v seznamu zobrazit najednou zakázky z více dnů,
tato možnost je vhodná především při tvorbě exportů dat do XLS (viz kapitola X).
S tabulkou lze pracovat obdobně jako v adresáři, tzn. lze konfigurovat viditelnost a pořadí jednotlivých
sloupců (menu Nastavení/Zobrazené sloupce zásilek) a lze aktivovat rychlý filtr. Ten je aktivní pouze nad
sloupci, nad kterými se zobrazuje ikonka šipky a na rozdíl od adresáře, kde slouží k nalezení konkrétního
kontaktu, se zde vybírají konkrétní hodnoty ze zvoleného sloupce. Z tohoto důvodu je možné podmínky mezi
sebou řetězit (zadáním podmínky nad sloupcem A vybere uživatel podmnožinu zakázek, z nichž může dále
filtrovat zadáním podmínky nad sloupcem B). Ve stavovém řádku okna aplikace uživateli zobrazuje počet
zobrazených položek a tlačítko, kterým je možné podmínku filtru zrušit.
Nová zakázka / Editace zakázky
Formulář pro zadávání nové přepravy resp. objednávky je dostupný z menu hlavního formuláře
přeprav. Viditelnost tlačítek je opět závislá na aktuálně zobrazených položkách v hlavním formuláři
(zda si uživatel prohlíží přepravy, objednávky, nebo obojí). Při editaci jsou do tohoto formuláře načtené
veškeré dříve zadané údaje a uživatel je může měnit.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 13/18
Ačkoliv lze data o zakázce rozdělit do třech logicky souvisejících skupin, probíhá vše v jednom okně:

Hlavička zakázky – v horní části formuláře uživatel nejdříve specifikuje typ zakázky
(cargo/parcel) a zadá adresu příjemce. V případě objednávky navíc zadá adresu odesílatele a
zadá plátce (při otevření nové objednávky mu aplikace předvyplní adresu příjemce svoji
adresou a jako plátce vybere Objednavatel).

Parametry zakázky – tato část je do značné míry variabilní. Podle smluvních podmínek se zde
zobrazují parametry, které lze k přepravě přiřadit (například dobírka)

Zásilky – jednotlivé zásilky zakázky se zadávají přímo do tabulky ve spodní části formuláře. Na
řádkách této tabulky se seskupují informace o zásilkách stejných parametrů – stejné váhy,
objemu, typu obalu a textového popisu. V případě váhy a objemu se však do patřičné buňky
zadává celková váha (objem) zásilek.
Pokud uživatel zadává informace o objednávce (nebo cargo přepravě) může použít pro
přidání/odebrání zásilky tlačítka + resp. – (klávesové zkratky Ctrl+Ins, Ctrl+Del).
Obrázek 16: Nová přeprava
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 14/18
Přednastavení dne vyzvednutí
Při zadávání nové zakázky aplikace automaticky předvyplní datum svozu. V případě přepravy je tímto
datem aktuální den. Pokud se jedná o objednávku je nastaveno datum následujícího pracovního dne.
Pokud však uživatel plánuje zadávat více zakázek na jiný (stejný) den, může jej nastavit v menu
Nastavení/Přednastavený den vyzvednutí.
d.
Nastavení služeb
V Inviu si můžete defaultně nastavit služby, které chcete, aby se zobrazovaly u všech zásilek. Nastavení
provedete v Nástroje – Nastavení na kartě Servisy – zobrazí se Vám pouze ty servisy, které máte smluvně
zajištěné s naší společností. Pokud chcete některé služby defaultně nastavit u všech zásilek, na této kartě
je zaškrtněte a uložte:
Nastavení emailové avizace
Pro nastavení emailové komunikace v Inviu je potřeba mít správně nastavené přístupové údaje
k Vašemu mail serveru – server odchozí pošty – nastavuje se v Nástroje – Nastavení - karta Tisk a
SMTP – po vyplnění údajů k SMTP serveru musí test spojení vrátit hlášku „ok“
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 15/18
Dále na kartě Servisy – podrobnosti je potřeba nastavit
a. Odesílatel email – z jaké adresy zpráva odchází
b. Kdy je email odesílán (tisk protokolu / ukončení dne)
Text emailové zprávy je defaultně nastaven – pokud dáte Test, obdržíte testovací email, kde
vidíte text, který obdrží zákazník – viz níže:
Dnes jsme předali
Dnes jsme předali přepravní společnosti GEIS zásilku č. .
Odesílatel: Název a adresa odesílatele
Příjemce: Název a adresa příjemce
Variabilní symbol:
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 16/18
Hodnota dobírky:
Poznámka příjemci:
Zásilka Vám bude doručována během následujícího pracovního dne. V případě
potřeby kontaktujte Zákaznické centrum společnosti Geis na tel.čísle +420 951
277777.
Přímý odkaz na vyhledání zásilky je http://tt.geis-group.de/DirectOrderSearch.do?orderNumber=.
Údaje o zásilce, které se v emailu zobrazí, se dají měnit. Takže např. pokud požadujete
doplnit do textu emailu referenci, můžete si to doplnit následovně:
Reference: %%REFERENCE%%
V okýnku Text si můžete vymazat nebo přidat, co potřebujete. To se týká údajů o zásilkách.
Ostatní je text, který zůstává neměnný (informace o doručení + kontaktní údaje na
přepravce).
Přehled proměnných a jejich hodnot je uveden v následující tabulce:
Proměnná
Hodnota
%%LOAD%%
%%TRANSPORT_NUMBER%%
%%SENDER_NAME%%
%%SENDER_STREET%%
%%SENDER_CITY%%
%%SENDER_POSTALCODE%%
%%RECIPIENT_NAME%%
%%RECIPIENT_STREET%%
Datum svozu
Číslo zásilky - doplněné na 13 resp. 11 znaků
Odesílatel - název
Odesílatel - ulice
Odesílatel - město
Odesílatel - PSČ
Příjemce - název
Příjemce - ulice
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 17/18
%%RECIPIENT_CITY%%
%%RECIPIENT_POSTALCODE%%
%%COD_VALUE%%
%%VS%%
%%NOTE_RCPT%%
%%NOTE_DRIVER%%
%%REFERENCE%%
%%DETAILS_NUMBERS%%
%%TRACK_TRACE%%
e.
Příjemce - město
Příjemce - PSČ
Hodnota dobírky
Variabilní symbol
Poznámka příjemci
Poznámka řidiči
Zásilková reference
Čísla položek (oddělené čárkou) - doplněné na 13 resp. 11 znaků
Odkaz na T&T
Předávací protokol
Zadání zakázek je ukončeno tiskem předávacího protokolu. Při něm jsou data odeslány na centrální server a
vytisknou se dva předávací protokoly. Funkce předávacího protokolu je dostupná z rozcestníku.
Na zobrazeném formuláři si uživatel může vybrat den, který chce uzavírat, a také typ zásilek (zda chce
uzavřít cargo nebo parcel zásilky, případně oba typy). Po kliknutí na tlačítko tisk (nebo Náhled) se aplikace
pokusí kontaktovat server a odeslat data přímo. Pokud není server dostupný, pokusí se data odeslat
emailem – v takovém případě musí mít uživatel korektně nastaven SMTP server. Pokud i tento proces selže,
musí uživatel zadat adresář, kam si přeje uložit soubor s exportním souborem zakázek. Ten následně musí
zaslat na email [email protected]
f.
Aktualizace
Aktualizace dat
Některá data z lokální databáze vyžadují synchronizaci s centrální databází. Jedná se o data, která mohou
doznat určitých změn v čase (například změna routovacích tabulek, změna adresy depa atd.).
Při změně těchto dat se na serveru vygenerují data ve formě registračního souboru, který aplikace načte a
data z něj vloží do databáze. Kontrola existence registračního souboru na serveru se děje automaticky při
startu aplikace a poté v pravidelných intervalech. V případě nalezení registračního souboru při startu se
automaticky spustí jeho stahování, v opačném případě aplikace pouze zobrazí informaci, že je k dispozici
pomocí tlačítka ve stavovém řádku – viz obrázek X.
Zákazníci, kteří nedisponují konektivitou, musejí registrační soubor do databáze vkládat ručně. V hlavním
menu pod položkou Nastavení/Aktualizovat registrační soubor v záložce Importovat ze souboru se nachází
možnost, jak do aplikace zadat registrační soubor ručně.
Aktualizace aplikace
Pokud je vytvořena nová verze aplikace, je stažena v rámci aktualizace dat a uložena do lokální databáze.
Při každém startu je pak prováděn test existence nové verze aplikace v databázi. Pokud nová verze
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Uživatelská příručka aplikace INVIO
Str. 18/18
existuje, je uživatel dotázán, zda chce provést aktualizaci aplikace. Pokud je jeho stávající verze platná,
nemusí s aktualizací souhlasit a může pracovat se starou verzí. V opačném případě musí aktualizaci
odsouhlasit. V tomto případě se mu stávající aplikace ukončí a provede se aktualizace aplikace. Na konci
aktualizace se nově instalovaná aplikace sama spustí.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Download

Uživatelská příručka aplikace INVIO