DPD štítek a čárový kód
Specifikace
Version 2.1 _ 2013-04-04
| DELICom DPD GmbH, Großostheim/Germany |
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 1 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Obsah
1
Úvod .....................................................................................................................................6
2
Obecný postup .....................................................................................................................7
2.1
Systém společnosti DPD ............................................................................................................7
2.2
Přepravní požadavky ...................................................................................................................7
3
Štítek ....................................................................................................................................8
3.1
Velikost .........................................................................................................................................8
3.2
Kvalita papíru ...............................................................................................................................8
4
Přepravní štítek a jeho součásti ...........................................................................................9
4.1
Obsah polí ..................................................................................................................................12
4.2
Přepravní informace ..................................................................................................................13
4.3
Pole popisující službu ...............................................................................................................14
4.4
Pole pro Aztec 2D code .............................................................................................................15
4.4.1
Datový obsah........................................................................................................................16
4.4.1.1 Zvláštní znaky používané normou ISO 15434..................................................................16
4.4.1.2 Struktura ISO zprávy ........................................................................................................16
4.4.1.3 Popis polí ..........................................................................................................................18
4.4.1.4 Řídící pravidla ...................................................................................................................18
4.4.1.5 Struktura DPD zprávy .......................................................................................................20
4.4.2
Fyzikální vlastnosti ...............................................................................................................20
4.4.2.1 Šířka modulu neboli rozměr-X ..........................................................................................20
4.4.2.2 Oprava chyb......................................................................................................................21
4.4.2.3 Metriky čárového kódu......................................................................................................21
4.4.3
Kvalita tisku ..........................................................................................................................21
4.4.3.1 Hodnota kontrastu tisku PCS (Print contrast signal) ........................................................21
4.4.3.2 ISO 24778 stupeň .............................................................................................................21
4.4.3.3 Stupeň souladu specifikace se standardem AIM .............................................................22
4.4.3.4 Kvalitativní parametry .......................................................................................................22
4.4.3.5 Profil odrazu skenu SRP (Scan reflection profile) ............................................................22
4.5
Pole informací o směrování zásilky .........................................................................................23
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.6
Informace o směrování .........................................................................................................24
Číslo balíku (vyhledávací číslo – tracking number) ..............................................................24
Textový kód služby (ServiceText) ........................................................................................25
Značka služby.......................................................................................................................26
Číselný kód služby, země a PSČ adresy příjemce ..............................................................26
Původ štítku ..........................................................................................................................26
Pole pro Code 128 čárový kód .................................................................................................27
4.6.1
DPD čárový kód Code 128 ...................................................................................................27
4.6.1.1 Obsah čárového kódu.......................................................................................................27
4.6.1.2 Specifikace čárového kódu ...............................................................................................28
4.6.1.3 Čárový kód Code 128 .......................................................................................................28
4.6.1.4 Výpočet kontrolní číslice ...................................................................................................29
4.6.2
Výpis hodnoty čárového kódu jako prostý text .....................................................................35
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 2 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
5
Přenos informací od zákazníka do DPD ............................................................................36
5.1
Data o zásilkách .........................................................................................................................36
5.2
Tištěný seznam zásilek .............................................................................................................38
6
Nároky na kvalitu produkčního systému odesílatele..........................................................39
6.1
Správné směrování....................................................................................................................39
6.1.1
6.1.2
6.2
Směrovací databáze ............................................................................................................39
Balíkové štítky s označením RELABEL ...............................................................................39
Metody tisku ...............................................................................................................................40
6.2.1
6.2.2
7
Termotisk ..............................................................................................................................41
Inkoustový tisk ......................................................................................................................41
Schvalovací postup pro tisk štítků zákazníkem .................................................................43
7.1
Proces vývoje.............................................................................................................................43
7.2
Schválení tisku na straně zákazníka........................................................................................43
7.3
Minimální schvalovací požadavky na vzorky štítků tištěných zákazníkem .........................44
7.4
Shrnutí ........................................................................................................................................45
8
Přepravní štítky pro různé DPD služby ..............................................................................47
8.1
Malá zásilka ................................................................................................................................48
8.2
Ex works .....................................................................................................................................49
8.3
DPD PARCELLetter ...................................................................................................................50
8.4
COD (dobírka) ............................................................................................................................51
8.5
Expresní a garantované služby ................................................................................................52
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.6
Nebezpečné zboží a nebezpečné zboží v omezeném množství (LQ) ...................................60
8.6.1
8.6.2
8.7
DPD 8:30 ..............................................................................................................................53
DPD 10:00 ............................................................................................................................54
DPD 12:00 ............................................................................................................................55
DPD 18:00 ............................................................................................................................56
DPD GUARANTEE ..............................................................................................................57
DPD EXPRESS ....................................................................................................................58
Nebezpečné zboží ................................................................................................................60
Nebezpečné zboží v omezeném množství (LQ) ..................................................................63
Výměnná zásilka ........................................................................................................................64
8.7.1
8.7.2
Přeprava od odesílatele k místu výměny .............................................................................64
Přeprava zásilky po výměně zpět.........................................................................................66
8.8
DPD Mail .....................................................................................................................................68
8.9
B2C (DPD Private)......................................................................................................................70
8.9.1
8.9.2
8.10
9
Přímé doručení .....................................................................................................................70
Doručení na DPD Parcel-Shop ............................................................................................71
Uskutečnění vrácení ..................................................................................................................72
Kombinace služeb ..............................................................................................................74
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 3 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
9.1
Ex works a nebezpečné zboží ..................................................................................................74
9.2
Dobírka a nebezpečné zboží.....................................................................................................75
9.3
Dobírka a DPD 18:00..................................................................................................................76
9.4
Dobírka a DPD 8:30....................................................................................................................77
9.5
Dobírka a DPD 10:00..................................................................................................................78
9.6
Dobírka a 12:00 ..........................................................................................................................79
10
Závěr ..................................................................................................................................80
11
Příloha ................................................................................................................................81
11.1
Glosář a použité zkratky ..........................................................................................................81
11.2
DPD logo .....................................................................................................................................82
11.3
Total Zero Message – JPG obrázek .........................................................................................82
11.4
Seznam kontrolních bodů pro vývoj tisku DPD přepravních štítků .....................................83
11.5
DPD tabulka zemí podle ISO 3166.1.........................................................................................84
11.6
Tabulka kódů DPD služeb .........................................................................................................90
11.7
Struktura DPD zprávy pro 2D čárový kód .................................................................................1
11.8
Krátící algoritmy ........................................................................................................................17
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 4 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Změny proti předchozím verzím
V následujících kapitolách byly provedeny následující změny oproti příslušné předchozí verzi:
■
Version 2.1
_ Kapitola 11.7 - Oprava v poloze 121
■
Version 2.0
_ Celková restrukturalizace dokumentace
Kapitola 4 - čárový kód UPU přidána
Kapitola 4.1 - přidány obsahy polí
Kapitola 4.2 –Total Zero Message přidána
Kapitola 4.4 – Aztec 2D code přidána
Kapitola 8.5.1 - DPD 8:30 revidována
Kapitola 8.5.2 - DPD 10:00 revidována
Kapitola 8.5.3 - DPD 12:00 revidována
Kapitola 8.5.4 - DPD 18:00 revidována
Kapitola 8.5.5 - DPD GUARANTEE revidována
Kapitola 8.5.6 - DPD EXPRESS revidována
Kapitola 8.8 - DPD Mail revidována
Kapitola 11.4 - kontrolní seznam pro tisk štítku - revidována
Kapitola 11.5 – aktualizována tabulka zemí dle ISO 3166.1
Standard Parcel Label outsourced
■
Version 1.7 _ Kapitoly 3.1, 3.2.1, 5.6 a 5.8 revidovány
■
Version 1.6 _ Kapitola 5.10 revidovány
■
Version 1.5 _ Kapitoly 5.9, 5.10 a 10.2 přidány
Kapitoly 3.2.3.2 revidována
Kapitoly 3.2.2, 4.2.1, 5, 5.1, 5.2 a 5.3 revidovány
■
Version 1.4 _ Oprava obsahu pole služby v příkladech přepravních štítků
■
Version 1.3 _ Úpravy textů, přidání produktu DPD 8:30
■
Version 1.2 _ Úpravy textů
■
Version 1.1 _ Změny v úpravě přepravních štítků
■
Version 1.00 _ první verze vypracovaná 30.09.2005
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 5 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
1
Úvod
Přepravní štítek a informace v něm uvedené ve formě čárového kódu jsou páteří logistického
systému DPD. Tato specifikace definuje standardy nezbytné pro vytvoření a používání přepravního
štítku. DPD systémy mohou být provozovány na vysoce kvalitní úrovni pouze pokud jsou splněny
tyto specifikace.
Ve standardním případě, kdy přepravní štítky tiskne zákazník, bude přepravní štítek DPD (včetně
všech informací vyplývajících z čárového kódu) vytvořen, až bude požadován zákazníkem
pro přepravu. Tento způsob umožňuje propojit údaje specifické pro daného zákazníka (příjemce)
nebo objednávku (či jiné referenční číslo) s číslem přepravního štítku DPD pro celkové sledování
zásilky od zpracování objednávky až po dodání.
Kromě možnosti naprogramovat si vlastní aplikace pro tisk přepravních štítků samostatně má
zákazník k dispozici také přepravní systémy vytvořené řadou prodejců systémů. Aby bylo možné
nalézt to nejlepší řešení, může zákazník využít služeb příslušného depa a poradit se o výhodách a
možnostech těchto přepravních systémů. Společnost DPD nabízí také vlastní programy pro tisk
přepravních štítků. Štítky z těchto programů lze považovat za šablony všech typů přepravních
štítků.Pro aktuální nabídku kontaktujte své DPD depo.
Pro ulehčení vývoje vlastního software poskytuje DPD CZ svým klientům sadu informací (tiskové
skripty, font s přeškrtnutou nulou, funkce pro výpočet kontrolního čísla, vzory datových souborů
apod.). Pro získání těchto informací kontaktujte své depo nebo obchodního zástupce DPD.
Naleznete je také na www.dpd.cz/dokumentace
Pozn: Všechny čárové kódy použité zde v příkladech jsou totožné ve formě a obsahu a slouží jen
jako reference pro čárový kód typu Code 128. Neodpovídají příslušným textům v příkladech.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 6 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
2
Obecný postup
2.1
Systém společnosti DPD
Logistický proces v systému DPD a IT řešení pro sledování zásilky (Tracking) jsou založeny na
pravidelném skenování zásilky pomocí stacionárních nebo mobilních skenerů. Potřebné údaje jsou
obsaženy v čárovém kódu, který musí být přítomen na každé zásilce. Ve speciálních případech je k
zásilce třeba navíc připojit doplňující štítky s informacemi, které obsahují další potřebné informace.
V zájmu bezpečnosti obsahují přepravní štítky veškeré informace zakódované v čárovém kódu i v
prostém textu.
2.2
Přepravní požadavky
V rámci systému přepravy DPD jsou zásilky často zpracovávány plně automatizovanými skenery na
vysokorychlostních přepravnících. Je proto nutné dodržet množství pravidel pro používání
přepravních štítků bez ohledu na typ štítku:
■
■
■
■
■
Aby bylo možné zajistit řádné roztřídění zásilek, musí být největší plocha zásilky dole,
aby se předešlo překlopení této zásilky.
Všechny přepravní štítky musí být připevněny na horní straně zásilky.
Vázací pásky nesmí překrývat štítky a tudíž ani informace o zásilce.
Štítky nesmí být přemalovány (např. fixem) ani překryty jinými štítky.
Staré štítky/čárové kódy (např. při vícerém použití obalu) je nutné odstranit nebo překrýt
novými štítky/čárovými kódy tak, aby tyto staré informace nebylo možné strojově přečíst.
Pokud je použita smršťovací fólie, musí být plocha pokrývající štítky hladká a bez potisku. V rámci
zajištění čitelnosti v celém DPD systému musí být taková fólie před použitím testována a schválena
společností DPD GmbH & Co. KG. K zajištění nezbytných opatření kontaktujte Vaše příslušné depo.
Správná poloha zásilky
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 7 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
3
Štítek
3.1
Velikost
Přepravní štítek musí mít minimální formát dle normy DIN EN ISO 216 A6 nebo DIN A6 (ekvivalent
105x148 mm), aby se na něj vešly všechny potřebné informace.
3.2
Kvalita papíru
Barva
bílá
Součinitel odrazu
Rw ≥ 75%
Povrch
odolný vůči vlhkosti a proti oděru
Odolnost vůči UV záření
Změna kontrastu < 10% během dvou hodin při
stálé teplotě 50°C a intenzivním oslunění
Přilnavost štítku
Lepidlo se stálou lepivostí, pokud možno
používejte lepidla, které nepoškozují životní
prostředí (rozpustná ve vodě, bez rozpouštědel)
Teploty
- 20°C až + 80°C
Skladování
Neznatelné zhoršení kvality během 6 měsíců
skladování při stale teplotě 20°C a vlhkosti 40%
Pro zajištění zdroje štítků kontaktujte Vaše příslušné depo.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 8 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
4
Přepravní štítek a jeho součásti
Pro zajištění spolehlivé, přesné a rychlé přepravy zásilek DPD přepravní štítek obsahuje informace
ve formě prostého textu i kódů. Jak je uvedeno níže, přepravní štítek má vždy stejnou strukturu a je
rozdělen do následujících částí:
Pole
Popis
Shipment Zone
Přepravní informace
Damage notification
or Total Zero Message
Oznámení o poškození, označení Total Zero nebo (v CZ) informace
o VOP
DPD logo
DPD logo (obrázek nebo text)
Dispatch depot address
Adresa odesílajícího depa
Sender address
Adresa zasilatele zásilky
Delivery address
Adresa příjemce zásilky
Customer-specific info
Informace specifická pro zákazníka (zasilatele), např. referenční čísla
Parcel details
Počet balíků a váha zásilky
Service field
Pole popisující službu
Aztec 2D code
Doplňkový čárový kód s informacemi o zásilce
Routing Text Zone
Informace o směrování zásilky
Code 128 barcode
Primární čárový kód pro identifikaci zásilky
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 9 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Rozložení částí přepravního
řepravního štítku
Pokud zákazník potřebuje
ř
kromě
ě údajů
ů požadovaných DPD do štítku včlenit
členit
č
další vlastní informace k
zásilce, aťť už ve formě
ě prostého textu nebo čárového
č
kódu, nebo jako vlastní čárový kód, musí
takovou věc
ě předem
řředem projednat s př
příslušným
říslušným depem. Je to nezbytné k zamezení vzniku problémů či
chybných štítků.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 10 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Přidání zákaznických informací ve formě následujících typů
ů čárových
č
kódů:
■
Code 128 (17- a 28-číslic)
číslic)
■
Type 2/5-interleaved
interleaved (libovolná
(
délka)
■
Aztec
■
UPU(Universal Postal Union)
je třeba
ř
se vyhnout, neboťť tyto jsou používány v DPD systémech. Pokud je použití některého z nich
naprosto nezbytné, je nutno toto odsouhlasit s příslušným
přř
depem a v případě
ř
ěč
čárového kódu typu
Code 128 tento nikdy nesmí začínat
čínat znakem "%" (procento) nebo "!" (vykřičník).
(vykř č
Přepravní štítek s Total Zero Message:
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 11 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
4.1
Obsah polí
Následující tabulka popisuje povinnou velikost písmen v jednotlivých polích.
Jméno pole
Typ pole
Počet znaků
Velikost písma
Záhlaví pole
Přepravní informace
Informace o VOP
DPD logo
M
proměnlivý
1.5 mm
O
M
proměnlivý
-
1.5 mm
2.0 mm
M
M
M
M
M
proměnlivý
proměnlivý
proměnlivý
proměnlivý
proměnlivý
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
M
O
M
35
35
35/8
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
Země / PSČ / Město
M
3/9/35
1,5 mm
Telefon
Adresa příjemce
Jméno / název 1
Jméno / název 2
Kontaktní osoba
Ulice / číslo domu
O
30
1,5 mm
M
O
O
M
35
35
35
35/8
2,5 mm tučně
2,5 mm tučně
2 mm
2,5 mm tučně
Další informace
Telefon
Země / PSČ / Město
O
O
M
proměnlivý
30
2/9/35
2,5 mm tučně
2 mm
2,5 mm tučně
35
35
2mm
2mm
CREF1
CREF2
7
2.5mm
MPSCOUNT
6
2.5mm
Tištěno na 2
desetinná místa
proměnlivý
proměnlivý
proměnlivý
proměnlivý
3 mm
2 mm
2 mm
2 mm
-
34 mm
Adresa odesílajícího
depa
Depo a jeho číslo
Název
Ulice
Země / PSČ / Město
Telephone number
Adresa zasilatele
Jméno / název 1
Jméno / název 2
Ulice / číslo domu
Informace specifická pro zákazníka
Reference č. 1
O
Reference č. 2
O
Počet balíků a hmotnost
Pořadí balíku v zásilce /
M
počet balíků v zásilce
Hmotnost
O
Pole popisující službu
Informace o službě
O
+ dobírkové informace
O
+ exportní informace
O
+ data pro doručení
O
„na stůl“
Pole pro Aztec 2D čárový kód
Aztec 2D čárový kód
M
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Komentář nebo
pole v
MPSEXPDATA
Velikost nápisu
DPD
SNAME1
SNAME2
SSTREET/SHOUS
NO
SCOUNTRA/SPOS
TAL/SCITY
SPHONE
RNAME1
RNAME2
RCONTACT
RSTREET/RHOUS
NO
RPHONE
RCOUNTRA/RPOS
TAL/RCITY
Strana 12 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Informace o směrování zásilky
Směrování (D-text)
M
Odchozí třídení (svozová
trasa) (O-sort)
Příchozí třídení (rozvozová
trasa) (D-sort)
Číslo balíku
10
11mm
M
4
7mm
M
4
7mm
M
15
1
6mm (4 číslice)
4mm (10 číslice)
2 mm (1 číslice)
4mm
16
4mm
14
2mm
proměnlivý
1.5mm
-
-
28
25mm
2mm
Service mark - značka
O
služby
Service text – textový kód
M
služby
Service code – číselný kód M
služby / země / PSČ
adresy příjemce
Původ štítku
M
Pole pro Code 128 čárový kód
Horizontální čára
M
nad čárovým kódem
Čárový kód Code 128
M
Obsah čárového kódu jako M
prostý text
Tisknout v rámečku
M= povinné pole (mandatory field), O= volitelné pole (optional field)
Velikost textu závisí na typu písma používaném tiskárnou přepravních štítků, takže je dovolena
tolerance velikosti 20%. Velikost textů na štítku musí být vzájemně proporcionální, aby byly
vizuálně kompatibilní. V ukázkách přepravních štítků použitých v této specifikaci je použit typ
písma "Arial Narrow".
Pro lepší rozlišení znaků "0" (nula) a "O" (velké O) při manuálním čtení, jsou všechny nuly v
polích pro číslo balíku, směrování a čárový kód přeškrtnuty. Toho lze dosáhnout například
použitím písma „Slashed Zero Arial“. Jelikož se tyto znaky mohou vyskytnout v PSČ, např. ve
Velké Británii, jejich záměna může způsobit chybné přečtení a zdržení přepravy.Jestliže toto
rozlišení znaků není možné nastavit z důvodů technického omezení např. tiskárny, je možné ho
nepoužívat, ale v takovém případě není možné vyloučit případná zpoždění v přepravě a zasilatel
je akceptuje.
Pro tisk záhlaví polí, např. pro příjemce, jsou přípustné dvě varianty:
1. Vždy v národním jazyce a angličtině současně
2. Pro vnitrostátní zásilky v národním jazyku a pro mezinárodní v angličtině
4.2
Přepravní informace
Pole pro přepravní informace obsahuje všechny údaje týkající se zásilky:
■
Delivery Address - Správná a úplná adresa příjemce (ne P.O. box)
■
Sender Address - Správná a úplná adresa zasílatele (ne P.O. box)
■
Dispatch Depot Address - Adresa DPD odesílajícího depa
■
Total Zero Message or Damage Notification - Oznámení o poškození, Total Zero zpráva
nebo (v CZ) informace o VOP
Delivery details - Informace specifické pro zákazníka (např. referenční čísla)
■
■
Parcel Details - Další podrobnosti o zásilce (počet kusů a váha zásilky)
■
DPD logo
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 13 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Uspořádání
ř
pole pro přepravní
řepravní informace:
V části „Total Zero Message or Damage Notification“ bude použit text:
„Vyplněním
ě
přepravního
řepravního štítku příkazce
př
potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Všeobecnými
obchodními podmínkami DPD / By filling out the shipping label, payer confirms that he has read and
agrees to the General terms and conditions“.
conditions
Jestliže je použito oznámení o poškození, musí se objevit v jazyce země
ě odesílatele nebo v
angličtině (English: "Damage not recognizable on the outside has to be reported in writing to DPD
within 7 days after delivery.").
."). Jestliže je tištěna
tiště informace Totall Zero "Responsible delivery – CO2
neutral",
", musí být použit obrázek Total Zero z přílohy
přř
11.3 této specifikace. Příslušné
říslušné
ř
depo poskytne
informaci, zda a jaký text má být vytištěn
vytiště na takovém štítku.
Všechny další
lší informace o obsahu jednotlivých
jednotli
polí a velikosti
ikosti písma naleznete v tabulce v Kapitole
4.1: Obsah polí.
4.3
Pole popisující
opisující službu
V tomto poli musí být uvedeno textové označení
označ
použité služby. Patřičná
ř čná informace k tisku se
vyhledá podle použitého číselné kódu služby ve směrovací databázi, tabulka
bulka SERVICEINFO,
SER
pole
ServiceFieldInfo (níže zobrazeno jako SERVICE INFORMATION).
INFORMATION)
Pro služby COD (dobírka), Export a Department delivery (doručení
(doruč
č
na stůl)
ůl)
ů je potřeba
potřř
vytisknout
další doplňující
ňující informace. Požadované informace jsou popsány v Kapitole 8: Přepravní
Př
štítky pro
různé služby.
Uspořádání
řádání pole servisní služby:
Další informace o velikosti písma naleznete v tabulce v Kapitole 4.1: Obsah polí.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 14 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
4.4
Pole pro Aztec 2D code
Použití AZTEC dvou-dimenzionálního
dimenzionálního kódu umožňuje
umožň
zákazníkům
ů DPD a skupiny GeoPost uložit
velké množství
žství informací o zásilce do tohoto
to
kódu, jenž je umístěn na zásilce.
Toto kódování je schopno zakódovat celou 255-ti
255 ti znakovou sadu ISO/IEC 8859-1,
8859
a to až 3067
znaků do jednoho 2D kódu,, nicméně tato kapacita je snížena z důvodu
ůvodu korekce chyb a způsobu
použití. DPD a skupina GeoPost nastavili limit 1000 znaků na jeden 2D kód o maximální velikosti
strany čtverce 3,4 cm.
AZTEC čárový kód vynalezli Andrew Longacre Jr. a Robert Hussey v roce 1995, poté byl uvolněn
uvolně k
volnému použití.
Toto kódování používá č
čtvercové moduly s unikátním identifikačním
identifikač
čním vzorkem ve středu
střř
symbolu.
Tento symbol se skládá ze č
čtvercové mřížky
mřř
se středovým
ř
terčem
čem
č
pro vyhledání kódu. Data jsou
zakódována ve formě
ě soustředných
ředných čtverců
č
ů kolem středu.
ř
Z tohoto důvodu
ůvodu není potř
potřeba “klidová
zóna” jako u jiných druhů
ů kódování.
Data jsou uložena ve formě
ě čtvereč
čtverečků
č
č ů spirálovitě
ě uspořádaných
řádaných
ř
kolem jádra. Režim zprávy začíná
zač
č
sekvencí "01011100", což indikuje 012+1 2 vrstvy, a 0111002+1 = 29 datových kódových slov (každé
o 6 bitech).
Používaná znaková sada je ISO/IEC 8859-1
8859 Latin No. 1, z tohoto důvodu
ůvodu musí být znaky s CZ
diakritikou převedeny
řevedeny na své ekvivalenty bez diakritiky (jednoduché ASCII)
Podle normy ISO 24778 (AZTEC čárový
č
kód), je korekce chyb nastavena na 23%.
23%
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 15 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
4.4.1
Datový obsah
Pro zajištění kompatibility s trhem, a usnadnění výměny dat s externími poskytovateli, celními a
bezpečnostními orgány, obsah čárového kódu musí respektovat normu ISO 15434.
Tato mezinárodní norma definuje způsob, jakým jsou dat přenášena na vysokokapacitní media
automatického sběru dat (ADC) z informačního systému dodavatele a způsob jakým jsou data
přenášena do informačního systému příjemce. Tento standard nedefinuje vnitřní formát ukládání dat
na konkrétní vysokokapacitní ADC media. Tato norma rovněž nespecifikuje používání datových
struktur pomocí specifické syntaxe datového formátu. Aplikace datové struktury je určena
průmyslovými standardy.
Uživatelé ADC technologií využívají jejich schopností přijímat a poskytovat data ve standardizované
formě. Statické ADC technologie, jako jsou čárové kódy, magnetické proužky, OCR (automatické
rozpoznávání písma), povrchové akustické vlny (SAW) a Weigandúv efekt obyčejně zakódují pouze
jedno datové pole.
Mnoho použití těchto technologií zahrnuje kódování jednoho datového pole dodavatelem média
a následné dekódování datového pole na straně příjemce. Kódování jednotlivých datových polí
umožňuje dodavateli provést zakódování informací z jednoho pole svého informačního systému.
Dekódování jednotlivých oblasti dat umožňuje příjemci vložit tato data do jediného pole
informačního systému, namísto zadání klíče.
Vysokokapacitní ADC technologie, jako jsou 2D čárové kódy, RFID transpondéry, dotykové paměti a
čipové karty kódují více datových polí naráz. Tato data jsou poté analyzována informačním
systémem příjemce a následně namapována na patřičná datová pole v informačním systému
příjemce. Tato norma definuje syntaxi pro vysokokapacitní ADC média tak, aby uživatelé ADC mohli
využít jeden mapovací nástroj bez ohledu na použitý druh vysokokapacitního ADC media.
4.4.1.1
Zvláštní znaky používané normou ISO 15434
Kde "R S", " G S", "U S", " E OT" jsou „netisknutelné znaky"
ASCII Value
Popis
Značka
Format envelope trailer
Field separator
Sub field separator
Message trailer
decimální
hexadecimální
R
S
G
S
U
S
30
0x1E
29
0x1D
31
0x1F
E
04
0x04
OT
4.4.1.2
Struktura ISO zprávy
Dvouúrovňové zapouzdření dat umožňuje využít více datových formátů v jednom datovém toku.
Vnější vrstva zprávy je obálka, která definuje začátek a konec zprávy. V obálce zprávy jsou jedna
nebo vice obálek formátů, které obsahují data (viz obr. 1 níže). Víceformátové zprávy by se měly
používat jen po vzájemné dohodě obou data si vyměňujících stran.
Obálka zprávy (Message Envelope) by se měla skládat z
■
Hlavičky zprávy (Message Header)
■
Jedné nebo více obálek formátu (Format Envelope), a
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 16 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
■
Zápatí zprávy (Message Trailer) (pokud je požadováno)
Každá obálka formátu (Format Envelope) uvnitř obálky zprávy (Message Envelope) by se měla
skládat z
■
Hlavičky formátu (Format Header),
Header)
■
Dat, naformátovaných podle pravidel definovaných pro daný formát, a
■
Zápatí formátu (Format Trailer) (pokud je požadováno).
Popis
Komentář
Hodnota
[)>RS
G
01 S 02
Message header
Format header
ISO Fields
Promě
Proměnná
Začátek čárového kódu (hlavička)
"01" pro přepravu
ř
(přenos)
řenos) a "02" pro verzi (hlavička)
Pole specifikovaná normou ISO
Format trailer
R
S
Ukončení formátu
Format header
07
"07" pro volnou definici formátu (definice GeoPostu)
GeoPostu
GeoPost Header
G
GNN
K identifikaci typu GeoPost formátu (z 02)
GeoPost Fields
Promě
Proměnná
Pole odvíjející se od typu GeoPost formátu
Format trailer
R
S
Ukončení formátu
Format header
07
"07" pro volnou definici formátu (definice GeoPostu)
GeoPost Header
GeoPost Fields
R
S
Format trailer
Promě
Proměnná
K identifikaci typu GeoPost formátu
Promě
Proměnná
Pole odvíjející se od typu GeoPost formátu
Ukončení formátu
….
Message trailer
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
E
OT
Ukončení zprávy
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 17 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
4.4.1.3
Popis polí
Jméno sloupce
Číslo sloupce
Popis
Číslo pole nebo pod-pole(sub-field). Pro identifikaci pole.
Popis
Popis pole.
Max.velikost pole
Max.velikost podpole
Maximální velikost pole.
Pro odesílatele, příjemce a informace o předmětu je toto střední velikost všech
jeho podpolí.
Maximální velikost podpole
Priorita je mezi 1 a 20.
Pouze pole s prioritou jedna je povinné.
Pokud je velikost všech polí větší než 1000 znaků, priorita je automaticky
zohledněna zkracovacím algoritmem. Priorita je nastavena na "X" pokud je
priorita pole určena řídícím pravidlem.
Priorita
Pole / podpole
Číslo pravidla
"F" pro pole,
"S" pro podpole.
Viz řídící pravidla 21 a 22.
Číslo řídícího pravidla/pravidel, která jsou aplikována na toto pole (popsáno v
tabulce “Řídící pravidla ")
Typ pravidla
Popisuje situaci během které se pravidlo uplatňuje
4.4.1.4
Řídící pravidla
Čislo
Pravidla
Typ
pravidla
4
Vytváření
Alespoň jedno z polí "Receiver contact name" (2DSTD_RecContact) a "Receiver
company name1" (2DISO_RecCompName1) je povinné (mandatory)
5
Vytváření
Alespoň jedno z těchto polí je povinné pro Predict (B2C avizace).
Pokud je jedno z polí nastaveno a platné pro tento servisní kód, zákazník musí
obdržet predict notifikaci bez ohledu na hodnotu v poli "Notification type"
(2DSTD_NotifType). (musí být vyplněna buď pozice 31 nebo 32)
6
Vytváření
7
Vytváření
8
Vytváření
9
Vytváření
Povinné pro limited quantity zásilku, prázdné v ostatních případech.
10
Vytváření
Alespoň jedno z těchto dvou polí je povinné
11
Vytváření
Povinné v případě celního odbavení
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
Popis
Toto pole bude většinou zahrnuto v "Receiver street" (2DISO_RecStreet)
Povinné pro některé země (US/CA/ES...)
Povinné pro zásilku jdoucí z EU státu do ne-EU státu, z ne-EU státu do EU státu
nebo ne- EU státu do ne-EU státu. Prázdné pro zásilku přepravovanou uvnitř
EU.
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 18 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
U MPS zásilky, the celní informace (custom block) bude nastavena jenom pro
hlavní balík (master parcel) ("2DISO_RangInNumber" = 001/NNN).
Celní informace (custom block) je zakázána pro jiný balík MPS zásilky
("2DISO_RangInNumber" <> 001/NNN).
Celková hmotnost zásilky MPS. Toto pole se nastavuje jen pro hlavní balík
zásilky (MPS master parcel). Prázdné v ostatních případech. (nastaveno jen pro
první zásilku: 001/XXX)
Ve výchozím nastavení mají pole proměnnou délku až po maximální definovanou
délku.Jak pro numerická tak pro textová pole platí že data nesmí začínat nebo
končit znakem mezera, nebo obsahovat mezeru pokud jsou prázdná. Tyto znaky
musí být ořezány.
Výjimka je pro format popsaný ve sloupci "dodatečný popis“ (additional
description"). Tato pravidla platí pro všechna pole.
16
Vytváření
19
Vytváření
20
Vytváření
21
Vytváření
Pokud je pole typu "F" (field - pole) musí být následný znak ASCII 29 : <GS>.
Tato pravidla platí pro všechna pole
22
Vytváření
Pokud je pole typu "S" (subfield - podpole) musí být následný znak ASCII 31 :
<US>. Tato pravidla platí pro všechna pole
23
Vytváření
24
Vytváření
Údaje v čárovém kódu musí být uzavřeny znakem <EOT> ASCII 04. Zobrazuje
uzavírací znak čárového kódu
Obsah pole musí být v souladu s LATIN1 kódováním. Tato pravidla platí pro
všechna pole.Znaky s CZ diakritikou v tomto kódování tedy nelze zobrazit a je
nutné je převést na ekvivalent bez diakritiky (jednoduché ASCII)
25
Vytváření
Pokud existuje, telefonní číslo musí být použito. Zejména to platí pro zásilky
posílané do Irska nebo jiné země bez poštovních směrovacích čísel-
26
Vytváření
Pole je povinné pokud se jedná o Predict zásilku (DPD Private)
28
Vytváření
Pokud země nemá PSČ systém, PSČ je nastaveno na "0"
29
Vytváření
Povinné pro "COD" (dobírkovou) zásilku
30
Vytváření
Pokud je podpole daného pole prázdné, oddělovač podpole není povinný.
Všechny oddělovače podpolí budou nahrazeny oddělovačem pole.
31
Vytváření
Je-li pole nebo podpole prázdné, nesmí být vyplňováno mezerami nebo jinými
daty. Musí být použit oddělovač pole nebo podpole bezpostředně následující
po předchozím oddělovači pole. To znamená, že oddělovač může být následován
dalším pokud je příslušné pole nebo podpole prázdné.
32
Vytváření
U všech polí s telefonními čísly, které musí být zkráceny, použijte pravidlo:
povoleny jsou znaky "0-9", "+", "(" a ")", jiné znaky musí být odstraněny kvůli
zkrácení pole na 25 znaků. Pokud po zkrácení zbude vice jak 25 znaků, ořízněte
řetezec na 25 znaků zprava.
2
Krácení
3
Krácení
14
Krácení
15
Krácení
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
Maximální velikost pole není rovna součtu max. velikostí jednotlivých podpolí.
Jedná se o střední hodnotu součtu středních velikostí každého podpole. Pokud je
dosaženo max. velikosti pole když jsou přidány skutečné velikosti všech polí,
musíme potlačit podpole dle pořadí priority nebo oříznout pole nejlepším možným
způsobem. Pokud je k dispozici nějaký prostor, celková velikost pole může být až
do součtu maximálních velikostí každého podpole.
Blok odesílatele je povinný v 2D čárovém kódu u non EU zásilek.
Povinné pouze pokud se liší od podrobností příjemce v "GeoPost basic format
block"
Povinné pouze pokud se liší od "Destination Country Code "
(2DISO_DestCountryCode)
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 19 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Pro MPS zásilku, celní informace („custom block“) bude nastaven jenom pro
hlavn balík zásilky ("master parcel") ("2DISO_RangInNumber" = 001/NNN).
Celní informace („custom block“) je zakázána pro jiný balík MPS zásilky
("2DISO_RangInNumber" <> 001/NNN).
16
Krácení
18
Krácení
19
Krácení
BU1
Krácení
Pokud po použití řídících pravidel na „Common Block“ nezbývá žádný prostor
pro nastavení tohoto příznaku a když existují data pro tento blok, příznak
"2DSTD_BarcodeOF" musí být nastaven na 1.
BU2
Krácení
Pokud tato pole nelze kódovat kvůli nedostatku místa, příznak
"2DSTD_BarcodeOF" musí být nastaven na 1.
Zboží je popsáno pouze pokud mohou být do čárového kódu vložena všechna
pole popisu zboží.
Celková hmotnost v případě vícekusové zásilky (MPS). Toto pole se nastavuje
jen pro hlavní balík (“master parcel”) MPS zásilky a je prázdné v ostaních
případech (nastaveno jen pro první zásilku: 001/XXX)
4.4.1.5
Struktura DPD zprávy
Strukturu DPD zprávy pro Aztec 2D code naleznete v Kapitole 11.7 přílohy této dokumentace.
Potřebná pravidla pro vytváření struktury DPD zprávy jsou popsána v tabulce řídících pravidel v
Kapitole 4.4.1.4 (Řídící pravidla).
Pokud je překročena maximální délka zprávy 1000 znaků, její snížení lze dosáhnout uplatněním
řídících pravidel (kapitola 4.4.1.4 Řídící pravidla). Postup pro použití zkracovacích pravidel je
podrobně popsán v Kapitole 11.8 - Zkracovací algoritmy dodatku tohoto dokumentu.
Pokud nepoužijete blok pro nebezpečné zboží (v DPD CZ taková přeprava není aktuálně ani možná)
ani blok pro celní odbavení (který by přicházel v úvahu u služby DPD Intercontinental), pak by zbylá
pole ani při využití maximální možné délky neměla tvořit řetězec delší než 1000 znaků a zkracovací
algoritmus nemusí být implementován, což proces vývoje zjednodušuje
4.4.2
Fyzikální vlastnosti
GeoPost definoval následující fyzikální vlastnosti pro AZTEC "2D" pro zajištění přesné čitelnosti
kódu pomocí dnes používaných ručních skenerů i dalších systémů pro čtení čárových kódů, jež
budou používány v budoucnosti.
Jednotlivé komponenty specifikace byly stanoveny takto:
4.4.2.1
Šířka modulu neboli rozměr-X
V závislosti na typu skeneru byla zvolena odpovídající šířka modulu pro zajištění odpovídající
výkonnosti skeneru s rastrovým typem laseru.
Šířka nejmenšího úzkého prvku čárového kódu (čára nebo mezera) je rozměrový parametr, který se
používá k výpočtu šířky aktuálního kódu. Tento rozměr-X musí být násobkem velikosti tiskového
bodu použité termotiskárny. Většina dnešních termotiskáren má rozlišení tisku 203 dpi (dot per inch).
Pro optimální čtení, rozměr-X by měl být alespoň roven velikosti jedné tečky, tedy nastaven na
hodnotu 0,38mm.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 20 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
4.4.2.2
Oprava chyb
Vybraná úroveň tolerance pro korekci chyb představuje rozumný kompromis mezi bezpečností dat a
velikostí čárového kódu (a režie). Norma ISO 24778 stanovuje tuto hodnotu na 23% pro velké
AZTEC čárové kódy. V souladu s normou ISO 24778 však úroveň korekce chyb nesmí být vyšší.
4.4.2.3
Metriky čárového kódu
Důležité fyzikální vlastnosti kódu GeoPost AZTEC "2D" jsou:
Šířka modulu:
Rozměr X (velikost modulu)
Minimální:
Jmenovitá:
Maximální:
N/A
0.38mm
N/A
Úroveň korekce chyb:
23%
Celková velikost čárového kódu:
Jmenovitá šířka:
3,4 cm
Tiché zóny:
Žádné
Druh štítků:
Používejte pouze bílé samolepicí štítky.
(Near Infrared typ štítku pro přímý termotisk)
4.4.3
Kvalita tisku
Specifikace kvality tisku byly vyvinuty s cílem zajistit, že všechny skenery přečtou tyto čárové kódy.
Parametry kvalita tisku uvedené v této kapitole jsou v souladu s:
- ISO/IEC 24778 : " Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat Aztec Code - specifikace čárového kódu "
- ISO/IEC 15415 : " Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat specifikace kvality tisku čárového kódu - dvou-dimenzionální kódy "
Hlavní kriteria kvality tisku jsou:
4.4.3.1
Hodnota kontrastu tisku PCS (Print contrast signal)
Hodnoty PCS byly nastaveny tak, aby byla zajištěna čitelnost čárových kódů při běžných rychlostech
automatického třídění zásilek v překladištích DPD / GeoPost. Automatické skenery na třídírnách
nemohou spolehlivě číst čárové kódy s nízkou hodnotou PCS, třebaže tyto kódy mohou být dobře
čitelné ručními skenery. Pro dosažení potřebné hodnoty PCS je nutné používat vysoce kvalitní druh
bílých štítků spolu s vysokou kvalitou tisku. (Termoštítky by měly být typu Near Infra-Red pro
čitelnost při použití skenerů pracujících v rozsahu 630nm až 670nm. Rovněž by měly vykazovat
stabilní charakteristiku tisku za proměnlivých tepelných a teplotních podmínek.)
4.4.3.2
ISO 24778 stupeň
To je odstupňovaná míra souladu s normou ISO pro kvalitu tisku kódu AZTEC.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 21 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
4.4.3.3
Stupeň souladu specifikace se standardem AIM
Toto je míra shody kvality tisku čárového kódu se standardem asociace výrobců automatické
identifikace AIM (Automatic Identification Manufactures Association).
4.4.3.4
Kvalitativní parametry
Hodnota kontrastu PCS
PCS ≥ 90%
Reflexní faktor bílého pozadí
Rw ≥ 75%
Reflexní faktor čar
Rb ≤ 10%
Kontrast značek
SC ≥ 65%
ISO 24778 stupeň
„A" stupeň
Stupeň souladu se specifikací AIM
„A" stupeň
4.4.3.5
Profil odrazu skenu SRP (Scan reflection profile)
Profil odrazu skenu (SRP) kódu by měl být v souladu s ISO/IEC 15415 kontrolou kvality třídy 4 (A) a
musí dosahovat alespoň hodnoty třídy 3 (B).
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 22 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
4.5
Pole informací o směrování zásilky
Toto pole obsahuje směrovací informace a sledovací číslo balíku (DPD číslo přepravního štítku).
Informace jsou vytištěny ve formě prostého textu a jsou pomůckou pro vizuální kontrolu a ruční
třídící postupy. Další údaje jsou textový kód služby (Service text), značka služby, číselný kód služby
(Service code), poštovní směrovací číslo adresy příjemce a označení původu štítku.
Informace o požadovaných velikostech písma v poli směrování naleznete v tabulce obsahy polí,
Kapitola 4.1.
Vysvětlivky (zleva):
Identifikace (Kennzeichnung…)
X: malá zásilka
E: zásilka EXPRESSInternational
Číslo zásilky (Tracking number)
Text kód služby (alfanum.) (ServiceText…)
Informace o službách (písmenný kód)
Text specifikace místa určení (seskupení a stanovení priorit) (Zieltext…)
CC-NNNN-AAAA
CC: místo určení – kód země (alfanum.)
NNNN: kód depa příjemce (num.)
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 23 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
AAAA: přepravní cesta (alfanum.)
Výstupní třídění (Ausgangrouten-sort---)
O-Sort (alfanum.) (trasa provádějící svoz balíku, k datu vydání tohoto dokumentu v CZ nepovinný
údaj)
Kód služby-Země-PSČ příjemce (Service code…)
SSS-CC-PPPPPPP
SSS: Kód služby
CC: Místo určení – kód země (alfanum.)
PPPPPPP: Místo určení – poštovní směrovací číslo
Štítek – původ (Label-Ursprung…)
- Datum/čas tisku přepravního štítku (např.: dd/mm/rr hh:mm)
- Verze databáze tras (např. 20130902)
- Určení původu (pracoviště, terminál, uživatel, apod., v DPD například číslo depa a id
terminálu, např. 0163/99)
- Software použitý k výrobě přepravních štítků a jeho verze (např.: DELISprint V4.5)
Třídění dle místa určení (Eingangrouten-sort…)
D-Sort (alfanum.) (trasa provádějící doručení balíku)
Pozn: cílový text a směrování třídění, které jsou použity v tomto příkladu, nejsou skutečné - jsou
použity pouze pro zobrazení, kolik prostoru v tomto poli by mohlo být využito. V praxi byste měli
tisknout pouze obsah příslušných polí ve směrovací databázi.
4.5.1
Informace o směrování
Směrovací informace se skládají z výstupního třídění (O-sort; origin sort), označení cílového místa a
třídění dle místa určení (D-sort; destination sort).
Základem pro to je informace o cílové zemi a poštovním směrovacím čísle, jenž se bere z adresy
příjemce, společně s definicí produktu a místa určení.
Kód služby (service code) (definuje produkt) a další nezbytné informace o směrování jsou převzaty
ze směrovací databáze. Struktura a použití směrovací databáze jsou popsány v dokumentu
"Směrovací databáze DPD", který vám poskytne místně příslušné depo nebo jej naleznete na
www.dpd.cz/dokumentace
Vytištění úplné informace o trase je povinné i v případě, kdy depo nevyužije všechny tyto údaje.
Může se však stát, že v databázi tras není uvedena přepravní cesta, protože u některých tras to není
nutné. V tomto případě nejsou údaje o přepravní cestě nezbytné a kód země a depa příjemce bude
vytištěn vycentrovaně. Informace Přepravní cesta se skládá z polí "IATALikeCode" z tabulky
DEPOTS a pole "GroupingPriority 'z tabulky ROUTES ve směrovací databázi.
Kódy zemí použité v čárovém kódu vycházejí z normy ISO 3166. Související příklady naleznete
v kapitole 11.5 Tabulka zemí.
4.5.2
Číslo balíku (vyhledávací číslo – tracking number)
Číslo DPD balíku představuje jediný základní údaj pro identifikaci zásilek v rámci systému DPD. Toto
identifikační číslo, vybrané z předem určené řady čísel, které DPD poskytne klientovi – odesílateli,
lze pro přepravu v DPD systému použít pouze jednou. Musí být v systému unikátní, proto je zásadní,
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 24 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
aby funkce přiřazování čísel z poskytnuté číselné řady přiřazovala unikátní čísla, bez duplicit, a před
vyčerpáním přiřazené řady obsluhu informovala o nutnosti vyžádat si od DPD číselnou řadu novou.
DPD poskytne odesilateli číselnou řadu jako rozsah definovaný dvěma 14ti místnými čísly, např.
13815016748101
13815016748600
(500 ks)
Tento rozsah odesilatel eviduje ve svém informačním systému a z něj přiřazuje čísla balíků.
Následující číselný klíč popisuje strukturu čísla balíku podrobněji:
DDDD X1 X2 LLLLLLLL P
DDDD
:
Kód depa (v DPD CZ číslo mezi 1380 a 1399)
X1
:
5. číslice vyhledávacího čísla (v DPD CZ vždy 5)
X2
:
6. číslice vyhledávacího čísla (v DPD CZ vždy 0)
LLLLLLLL
:
Sériové číslo (dle přiděleného rozsahu, např. 16748101)
P
:
Kontrolní číslice (dle výpočtu kontrolní číslice v kapitole 4.2.6.1)
Možné hodnoty X1 a X2 u všech typů štítků
X1
Standardní přepravní štítky
1
Přepravní štítky tištěné zákazníkem
2
DPD GmbH & Co. (pro zvláštní účely)
4.5.3
X2
0-4
0-9
Maximum a Minimum
5-8
0-9
9
0-7
9
8
Blokováno pro konverzi u
zákazníků, kteří si tisknou
štítky sami
9
9
Blokováno pro interní účely
Textový kód služby (ServiceText)
Tento text slouží k ruční identifikaci jednotlivých služeb. Potřebné informace k vytištění jsou
k použitému číselnému kódu služby (ServiceCode) vyhledány ve směrovací databázi, tabulka
SERVICE, pole ServiceText.
1
Jejich výrobu zajišťují pouze dodavatelé přidělení jednotlivým depům společností DPD GmbH &
Co.
2
Dle organizačního řádu DPD a specifikace přepravních štítků jsou za odbavovací depa DPD
zodpovědná za řádný tisk přepravních štítků.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 25 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
4.5.4
Značka služby
Značka služby umožňuje manuální třídění speciálních produktů. Potřebné informace k vytištění jsou
k použitému číselnému kódu služby (ServiceCode) vyhledány ve směrovací databázi, tabulka
SERVICE, pole Service Mark a tisknou se v rámečku.
4.5.5
Číselný kód služby, země a PSČ adresy příjemce
Kombinace číselného kódu služby (ServiceCode), číselného kódu cílové země a cílového PSČ
slouží k případné ruční rekonstrukci čárového kódu.
4.5.6
Původ štítku
Pole o původu štítku umožňuje identifikovat okolnosti vzniku štítku a skládá se z následujících údajů:
■
Datum/čas vzniku přepravního štítku (umožňuje identifikovat datum a čas vzniku
přepravního štítku)
■
Čísla verze směrovací databáze (databáze tras, tabulka ROUTES, údaj # VERSION)
(umožňuje identifikovat použitou verzi směrování, což je nutné například pro objasnění
příčin proč je použité směrovaní neplatné)
■
Určení původu (pracoviště, terminál, uživatel, apod., v DPD například číslo depa a id
terminálu, např. 0163/99, umožňuje identifikovat pracoviště kde byl daný štítek vytvořen,
což umožňuje vystopovat příčinu nekvalitního tisku při poruše tiskárny nebo neplatné
vstupy od uživatele)
■
Software použitý k výrobě přepravních štítků a jeho verze (např.: DELISprint V4.5,
umožňuje identifikovat verzi programu, což je vhodné například při identifikaci případných
chyb vyskytujících se v konrkétních verzích programu)
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 26 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Pole pro Code 128 čárový kód
4.6
Pole obsahuje čárový kód ve formátu Code 128 B/C, jenž slouží k jedinečné identifikaci zásilky, a
hodnotu čárového kódu v podobě prostého textu
Detaily o potřebné velikosti pole čárového kódu najdete v tabulce v Kapitole 4.1: Obsahy polí.
Vysvětlivky popisu (obsah je vysvětlen dále):
Kód 128
Podskupina B/C
28 číslic
IPPPPPPPTTTTTTTTTTTTTTSSSCCC
I: Identifikační tag
PPPPPPP: PSČ adresy příjemce
TTTTTTTTTTTTTT: číslo balíku (tracking number)
SSS: číselný kód služby (Service Code)
CCC: číselný kód země adresy příjemce
4.6.1
DPD čárový kód Code 128
4.6.1.1
Obsah čárového kódu
DPD čárová kód se skládá z 28 znaků dle následujícího klíče:
(I)PPPPPPPTTTTTTTTTTTTTTSSSCCC
Znak
:
Popis (pouze v čárovém kódu)
I
:
P
T
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
Datový typ*
Délka
Identifikační znak
A
1
:
PSČ adresy příjemce
A
7
:
Číslo balíku
A
4
N
10
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 27 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
S
:
Kód služby
N
3
C
:
Kód cílové země
N
3
Identifikační znak je znak, jehož ASCII hodnota je uvedena ve směrovací databázi, tabulce
ROUTES, poli “BarcodeID”. PSČ adresy příjemce je doplněné na 7 míst zleva nulami. Číslo balíku je
14-ti místné číslo balíku (tracking number) a slouží jako jednoznačný identifikátor každého balíku.
Kód služby je číselný kód služby definující DPD službu (Service Code). Kód země je trojmístný
číselný kód země adresy příjemce dle normy ISO.
4.6.1.2
Specifikace čárového kódu
V DPD systému někdy musí být zásilky identifikovány při vysokých rychlostech třídění na
automatických třídících systémech. Toho je možné dosáhnout pouze pokud je tisková kvalita
čárového kódu dobrá a jsou splněny následující podmínky:
Typ čárového kódu
Code 128 (podskupina B/C)
Šířka modulu (rozměr x):
X: 375µm
Hodnota kontrastu PCS
PCS ≥ 90%
Reflexní faktor bílého pozadí
Rw ≥ 75%
Reflexní faktor čar
Rb ≤ 10%
Kontrast čar (Symbol Contrast)
SC ≥ 65%
Bílá oblast bez čar na obou stranách
smin ≥ 5 mm
Bílé oblasti bez čar vedoucí pod úhlem 45°
Zabarvení kódu
černá matná - neprůhledná
Výška čárového kódu
h ≥ 25mm
Umístění čárového kódu při termotisku
90° vzhledem k termodráze
Výše uvedený DPD čárový kód obsahuje horizontální čáru, která není součástí Code 128. Tato čára
je zapotřebí k identifikaci vadných prvků kódu způsobených tiskárnou štítků (termotiskem). Aby bylo
možné co nejdříve zachytit chybný tisk (bílá linka na čáře), doporučujeme použít sloupec o šířce 500
µm napříč celou délkou čárového kódu. Tato čára je nazývána “stopbar”.
Profil odrazu skenu (SRP) kódu by měl být v souladu s ISO/IEC 15415 kontrolou kvality třídy 4 (A) a
musí dosahovat alespoň hodnoty kvality třídy 3 (B).
4.6.1.3
Čárový kód Code 128
Typ používaného čárového kódu v DPD je Code 128 B/C (zde bez stopbaru).
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 28 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Kód 128 má variabilní délku, jedná se o alfanumerický kód s vysokou hustotou komprimace. Tři
různé znakové sady (A, B a C) umožňují změnit znakovou sadu v rámci čárového kódu. DPD
vyžaduje použití znakové sady B u alfanumerické části (identifikační tag a psč) a úspornější
znakovou sadu C pro zbylou číselnou část čárového kódu. Pouze takto lze dosáhnout ve vymezené
šířce štítku, při uvedení všech potřebných informací, modulu 375µm a tím dostatečné velikosti a
čitelnosti čárového kódu.
Znaková sada
Popis
Code 128 A
První soubor znaků kóduje všechna velká
písmena a kontrolní znaky ASCII.
Code 128 B
Druhý soubor znaků kóduje všechna velká
písmena.
Code 128 C
Třetí soubor znaků kóduje číselné dvojice 00 až
99.
Pozn.: Změna znakové sady z B na C je provedena po 12-tém znaku.
4.6.1.4
Výpočet kontrolní číslice
Kontrolní číslice jsou nezbytné pro okem čitelnou písemnou podobu
■
■
Obsahu čárového kódu o 28 číslicích (bez identifikačního znaku)
14-ti místného čísla zásilky (např. u standardních přepravních štítků).
Metoda výpočtu kontrolní číslice:
Kontrolní číslice se vytvářejí podle směrnice ISO/IES 7064 mod. 37/36. Níže uvedená tabulka
obsahuje hodnoty, které algoritmus používá pro každý alfanumerický znak k výpočtu kontrolní
číslice.
Vysvětlivky:
Char – znak
Value – hodnota
Na každý znak použitý v čárovém kódu je třeba aplikovat následující algoritmus k získání kontrolní
číslice.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 29 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Vezměte v úvahu následující poznámky:
■
■
■
■
mod=36
cd = je ekvivalent mod na začátku a bude modifikován podle následné kalkulace
val= hodnota znaku, která má být vypočtena (např. znak M má hodnotu 22 pro algoritmus
výpočtu kontrolní číslice)
získaný výsledek musí být na závěr převeden do odpovídajícího znaku
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 30 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 31 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Samotný výpočet je prováděn takto:
Pro každý znak:
■
k aktuální hodnotě cd (kontrolní číslo) přičti val (hodnotu znaku)
■
je-li li cd větší než mod, pak mod je odečten od cd
■
cd je vynásobeno 2
■
je-li cd větší než mod, pak (mod+1) je odečten od cd
Když jsou všechny znaky zpracovány:
■
cd je odečteno do (mod+1) a přiřazeno jako cd
■
je-li cd rovno mod, pak 0 (nula) je přiřazena jako cd
■
hodnota cd je přeložena na odpovídající znak jak je uvedeno o v tabulce výše
-> výpočet kontrolního čísla cd je dokončen.
Příklad 1:
Řetězec: 123AB
Vstupní hodnoty:
Konstanta mod = 36
Proměnná cd = 36
Proměnná val = hodnota znaku podle tabulky
Znak
val cd = cd + val
? cd > mod
cd = cd - mod
1
1
36 + 1 = 37
37 – 36 = 1
2
2
2+2=4
3
3
8 + 3 = 11
A
10
22 + 10 = 32
B
11
27 + 11 = 38
38 – 36 = 2
Uzavření:
cd = (mod + 1) – cd
? cd = mod
(36+1) – 4 = 33
(nein)
cd = 33
Odpovídá znaku ‘X’
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
cd = cd * 2
1*2=2
4*2=8
11* 2 = 22
32 * 2 = 64
2*2=4
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
? cd > mod
cd = cd - (mod+1)
64 – (36 + 1) = 27
cd
2
8
22
27
4
Strana 32 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Příklad 2:
String: ABC987
Vstupní hodnoty:
Konstanta mod = 36
Proměnná cd = 36
Proměnná val = hodnota znaku podle tabulky
Znak
val cd = cd + val
? cd > mod
cd = cd - mod
A
10
36 + 10 = 46
46 – 36 = 10
B
11
20 + 11 = 31
C
12
25 + 12 = 37
37 – 36 = 1
9
9
2 + 9 = 11
8
8
22 + 8 = 30
7
7
23 + 7 = 30
Uzavření:
cd = (mod + 1) – cd
? cd = mod
(37) – 23 = 14
(nein)
cd = 14
Odpovídá znaku ‘E’
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
cd = cd * 2
10 * 2 = 20
31 * 2 = 62
1*2=2
11 * 2 = 22
30 * 2 = 60
30 * 2 = 60
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
? cd > mod
cd = cd - (mod+1)
62 – 37 = 25
60 – 37 = 23
60 – 37 = 23
cd
20
25
2
22
23
23
Strana 33 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Příklad implementace algoritmu v jazyce C:
/*
Document ISO/IEC 7064:2003
Algorithm: hybrid system recursive as described in chapter 10.1.1
Naming of variables and algorithm is related to the document
understanding
for
easier
ISO/IEC 7064, MOD 37,36
param
s String to generate check character for
return check character or -1 if character exceeds ascii2isoval table
Author: Marc Sierszen, Peter Liebel
DELICom DPD GmbH
*/
char get_iso7064_mod37_36(char *s)
{
int i;
int P=0;
int M, M1; /* Modulus */
/* table convert ASCII character to ISO/IEC 7064 values */
char ascii2isoval[] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,0, 0, 0, 0, 0,
0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
/*
characters like upper characters */
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35};
handle
lower
/* table convert ISO/IEC 7064 values to ASCII character */
char isoval2ascii[] = {
'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J',
'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T',
'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '*'};
/* check if alphabetic character is within limits */
for(i=0;s[i];i++)
if ((s[i] < 0) || (sizeof(ascii2isoval) <= s[i]))
return -1;
M = 36;
M1 = M+1;
P = M;
for(i=0;s[i];i++)
{
P += ascii2isoval[s[i]];
if (P > M) P -= M;
P *= 2;
if (P >= M1) P -= M1;
}
P = M1 - P;
return (P == M) ? isoval2ascii[0] : isoval2ascii[P];
}
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 34 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
4.6.2
Výpis hodnoty čárového kódu jako prostý text
Hodnota čárového čárového kódu je uvedena pod čárovým kódem jako prostý text. Pro lepší
čitelnost jsou jednotlivé části odděleny mezerami. Na konci je uvedena kontrolní číslice, vypočtená
z obsahu čárového kódu bez identifikačního znaku. Výpis neobsahuje identifikační znak. Naopak
čárový kód neobsahuje kontrolní číslici a mezery.
Výpis obsahu čárového kódu má následující formát a obsah:
Formát:
PPPP PPP TTTT TTTT TTTT TT SSS CCC D
Obsah:
P = PSČ místa určení (zarovnané nulami zleva)
T = číslo balíku (tracking number)
S = číselný kód služby (Service code)
C = kód země adresy příjemce (destination country code)
D = kontrolní číslice (check digit)
Příklad:
Balík č. 13815000000001, služby DPD Classic (service code 101) je doručován na adresu v České
republice, PSČ 25101
Obsah čárového kódu:
Identifikační znak, PSČ, číslo balíku, číselný kód služby, číselný kód země
%002510113815000000001101203
Kontrolní číslice
002510113815000000001101203 => J
Výpis obsahu čárovéh kódu jako prostý text
0025 101 1381 5000 0000 01 101 203 J
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 35 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
5
Přenos informací od zákazníka do DPD
Zákazník tisknoucí si přepravní štítky předává DPD potřebná data před předáním zásilek nebo
nejpozději současně s předáním zásilky těmito způsoby:
■
■
5.1
data o zásilkách (datovým přenosem)
tištěný seznam zásilek
Data o zásilkách
DPD systémy poskytují obsáhlé spektrum služeb souvisejících s přepravou zásilek. Pro potřebnou
kvalitu služeb je důležité, aby kromě informací uvedených na přepravním štítku zákazníci dodali i
data o zásilkách v elektronické formě.
Tato data o zásilkách jsou zahrnuta ve formě datové věty MPSEXPDATA pro téměř všechny druhy
DPD produktů a služeb.
Obrázek níže mapuje informace uvedené na přepravním štítku s datovým obsahem MPSEXPDATA.
Datový format MPSEXPDATA
www.dpd.cz/dokumentace
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
je
popsán
v
samostatné
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
specifikaci
a
vzorech
–
viz
Strana 36 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Formát HAZDATA je pro zásilky obsahující nebezpečné
nebezpeč
čné zboží, a EXPORTDATA formát je pro
zásilky vyžadující proclení.
Místně příslušné depo nebo obchodní zástupce Vám poskytne podrobné informace o jednotlivých
formátech dat pro různé
ůzné zásilky a o způsobech
způ
datového přenosu
ř
do DPD.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 37 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
5.2
Tištěný seznam zásilek
Depo obdrží od zákazníka tzv. tištěný seznam zásilek obsahující veškeré relevantní údaje o
zásilkách předaných do přepravy:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Adresa odesílatele
Adresa depa
Identifikace seznamu (číslo, datum a čas vytištění, verze směrovací databáze)
Číslo zásilky
Příjemce (kompletní adresa)
Váha
Typ balíku (DPD produkt / služba)
Případně informace k doplňkovým službám (např. měnu dobírky, způsob platby, částku)
Počet balíků celkem
Vzhled dokumentu nemá striktní formu jako balíkový štítek. Příklad rozložení informacím, tak jak je
poskytován DPD aplikací DELISprint:
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 38 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
6
Nároky na kvalitu produkčního systému odesílatele
6.1
Správné směrování
6.1.1
Směrovací databáze
Databáze DPD tras je aktualizována třikrát ročně za účelem zmapováni změn v DPD přepravním
systému.
Tato databáze je srdcem směrování zásilek v síti. Je nezbytné, aby zákazníci používali aktuální
verzi směrovací databáze, zabrání se tak nesprávnému směrování zásilek a zpožděním při
doručení.
Pro splnění požadavků zákazníků na vysokou kvalitu DPD služeb je nutné zajistit aktualizaci
směrovací databáze u zákazníků vždy v první pondělí měsíců ledna, května a září.
Směrovací databáze je k dispozici na adrese www.dpd.cz/rdb
Nová verze je k dispozici v posledním týdnu platnosti staré verze. Import informací směrovací
databáze, zejména tabulky ROUTES, musí proběhnout tak, aby balíkové štítky tištěné v první den
platnosti nové verze obsahovaly směrování odpovídající nové verzi.
6.1.2
Balíkové štítky s označením RELABEL
Pokud zákazník nemá nahranou směrovací databázi platnou pro danou třetinu roku a přesto chce
tisknout balíkové štítky, po přechodnou dobu, než novou verzi směrovací databáze získá a uplatní,
pak musí být tyto štítky vytištěny jako RELABEL štítky. Toto může nastat u štítků, které jsou
vytištěny v období platnosti staré verze, kdy nová verze ještě není k dispozici, ale přeprava bude
realizována již v období nové verze, nebo datum přepravy není známo. Taková situace může nastat
u balíků chystaných předem (příprava expedice před vánocemi a přeprava po novém roce) nebo u
zpětných balíků výměnné zásilky.
Tyto štítky neobsahují “identification tag” v čárovém kódu (úvodní znak, jehož ascii hodnota je
uvedena v ROUTES tabulce směrovací databáze), ale pouze 27 znaků. Tato vlastnost je pokynem
pro DPD Scansoftware systém, aby přetiskl nový štítek se správnou směrovací informací. Na
RELABEL štítku nesmějí být vytištěny žádné směrovací informace, nýbrž označení "! RELABEL !".
Použitý čárový kód by měl mít poloviční výšku než běžný čárový kód.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 39 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
6.2
Metody tisku
V zásadě lze využít všechny druhy tisku, které splňují
ňují požadavky na kvalitu tisku čárového
č
kódu
podle kapitoly 4.1.4 Specifikace č
čárového kódu. Doporučujeme
čujeme
č
užití níže uvedených postupů:
postupů
ů
■
■
■
■
■
Přímý termotisk
Transferový termotisk
Laserový tisk
Iontový tisk
Magnetický tisk
Z důvodů
ů
ů nedostatečné
čné kvality tisku čárového
č
č
kódu není možné využít maticový (jehličkový)
(jehlič
č
tisk!
Inkoustový tisk je možné použít pouze při
př splnění požadavků
ů popsaných v Kapitole 6.2.2. Inkoustový
tisk.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 40 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
6.2.1
Termotisk
Při použití termotisku se ujistěte, že čárový kód je tištěn pod úhlem 90° vzhledem k tiskové dráze
štítku, jinak utrpí kvalita tisku.
Správné postavení při termotisku
Nesprávné postavení při termotisku
a
Postavení termodráhy
b
Barcode
c
Zvětšený detail
Jak je znázorněno na předcházejícím obrázku - tisk bude rozmazaný, pokud bude čárový kód tištěn
chybným způsobem. Při použití přímého termotisku nebo tranferového termotisku je proto nutné
tisknout čárový kód tak, jak je uvedeno na obrázku “Správné postavení při termotisku”.
6.2.2
Inkoustový tisk
Jelikož inkoustový tisk není příliš odolný vůči vlivům počasí a jeho kvalita do velké míry závisí na
použitém podkladovém materialu, není tak doporučeným způsobem tisku. Pokud je přesto použit, je
třeba vzít v úvahu následující doporučení:
■
Tiskněte vždy na vysoce kvalitní papír určený pro tisk na inkoustové tiskárně. Papír
o nízké kvalitě inkoust absorbuje a výsledkem bude rozmazaný tisk, který nesplňuje
podmínky pro kvalitu čárového kódu.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 41 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
■
Překryjte přepravní štítky ochrannou fólií nebo při připevňování přepravního štítku
používejte průhledný ochranný kryt. Je třeba, aby ochranná fólie nebo kryt byly
předloženy ke schválení společně s přepravními štítky, protože mají vliv na čitelnost
čárového kódu.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 42 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
7
Schvalovací postup pro tisk štítků zákazníkem
V důsledku chybného tisku informací čárového kódu může dojít ke zpoždění přepravy. To může mít
zásadní vliv na celý systém DPD. Proto je žádoucí přepravní štítky schválit. DPD CZ poskytuje
součinnost při vytváření štítků a kontrole jejich správnosti. Potvrzení této správnosti je dostatečným
ověřením kvality vzhledu a obsahu přepravního štítku pro přepravu v CZ. Pokud zákazník vyžaduje
oficiální vyjádření (například z důvodu interního auditu), nebo pokud zákazník zasílá balíky do
zahraničí, je nezbytné, aby DELICom DPD Deutscher Paket Dienst GmbH & Co. KG schválila
natištěné přepravní štítky alespoň 2 týdny před plánovaným odesláním zásilek. Potřebujete-li
schválit Vaše přepravní štítky, kontaktujte prosím příslušné depo DPD, které zařídí vše potřebné.
Pro výrobce SW je možné použít i tzv. "zjednodušený proces schvalování balíkových štítků".
Výrobci software mohou předložit zkušební štítky pro všechny DPD výrobků a služeb (včetně
příslušného typu tiskárny. Tyto štítky budou ověřeny a schváleny (za předpokladu, že jejich kvalita
odpovídá této specifikaci). Tento souhlas platí pak pro všechny balíkových štítků vytvořených
pomocí tohoto softwaru a příslušné tiskárny. Testovat jednotlivé zákaznické štítky na centrále DPD
proto není nutné. Je na zodpovědnosti odesílacího depa zajistit, že zákazníci předávají své zásilky k
přepravě se správnými štítky.
Zjednodušený proces schvalování mohou využít pouze ti zákazníci sami si tisknoucí štítky, kteří k
tomu používají řešení pomocí software od dodavatele, jenž úspěšně prošel tímto “zjednodušeným
procesem schvalování". Seznam těchto dodavatelů, verzí jejich software a schválených typů
tiskáren obdržíte na svém odesílacím depu.
Zjednodušený proces schvalování nemohou využít ti zákazníci, kteří používají (z důvodu svých
interních potřeb) svůj vlastní software pro tisk štítků. Schvalovací procedura pro tyto zákazníky je
popsána dále v této kapitole.
7.1
Proces vývoje
Během vývoje řešení tisku přepravních štítků na straně zákazníka je nutné, aby zákazník a příslušné
depo úzce spolupracovali. V průběhu tohoto procesu je třeba zajistit, aby si požadavky zákazníka a
požadavky systému DPD vzájemně odpovídaly.
Jakmile je tohoto dosaženo, vytvořené tiskové vzorky, které byly předem prověřeny příslušným
depem, budou předloženy DELICom GmbH, která prověří zejména uspořádání a kvalitu čárového
kódu a pokud bude uspořádání štítku vytvořeného zákazníkem odpovídající, provede jeho schválení.
7.2
Schválení tisku na straně zákazníka
Toto schválení se netýká zákazníků používajících tiskové řešení, které prošlo “procesem
zjednodušeného schválení”.
Zákazníci s vlastním řešením tisku přepravních štítků předloží vzorky štítků pro pravidelné schválení.
Je proto nutné mít schválení od DELICom DPD GmbH pro každý typ štítku nejméně 2 týdny před
prvním dnem použití takového štítku na zásilce.
Z tohoto důvodu depa společnosti DPD předkládají vzorky přepravních štítků na původním
základovém materiálu společnosti DELICom, a tím zahajují schvalovací proces.
■
Je nutné, aby zákazník předložil 5 přepravních štítků, které vytiskl na své tiskárně. Čísla
zásilek by na sebe měla navazovat, aby se předešlo zdvojení čísel. Pro každou službu,
jíž chce zákazník využít, je třeba předložit dalších pět přepravních štítků.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 43 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
■
Pokud zákazník posílá mezinárodní zásilky, musí předložit alespoň dvě zásilky se
servisním kódem 101 a zemí určení Francie, jednu zásilku s PSČ příjemce 67000 a další
s PSČ 75018.
■ Přepravní štítky budou prověřeny do pěti pracovních dnů od odeslání vzorků na
centrálu a příslušné depo bude informováno v případě potřeby nezbytných úprav.
■ Často jsou úpravy specifické pro konkrétní software, tj. textové pole se musí
posunout a vymezení uspořádání je třeba změnit. Může však být také nutné změnit
čárový kód (z důvodu použití nesprávného typu čárového kódu, chybného výpočtu
kontrolní číslice atd.) Podle toho, kolik času zákazník potřebuje, aby realizoval
úpravy, proces předkládání a prověřování přepravních štítků se může proto i
několikrát opakovat.
■ Jakmile dojde k odsouhlasení přepravních štítků, příslušné depo obdrží “prozatímní
schválení” pro daného zákazníka prostřednictvím emailu. Od této chvíle může tento
zákazník používat své přepravní štítky v rámci systému DPD.
■ Písemný souhlas bude zaslán na depo v následujícím měsíci.
Vezměte prosím na vědomí, že u každého zákazníka, který si tiskne přepravní štítky samostatně,
musí být schválení provedeno individuálně. Proces schvalování přepravních štítků náleží
ke kvalitativním opatřením a bude prověřován interním auditem společnosti.
7.3
Minimální schvalovací požadavky na vzorky štítků tištěných zákazníkem
Žádost o řádné schválení postupu tisku přepravních štítků na straně zákazníka bude předložena
příslušnému depu, jakmile bude dokončena instalace u zákazníka.
Přepravní štítky vytvářené zákazníkem musí bezpodmínečně splňovat “minimální požadavky”,
uvedené v bodech níže. Vzorky musí mít čísla zásilek z jeho číselné řady.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Štítek ze správné číselné řady
Aktuální DPD směrovací databáze pro určení cílového DPD místa
Hlášení s odkazem na VOP „Vyplněním přepravního štítku příkazce potvrzuje, že se
seznámil a souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami DPD / By filling out the
shipping label, payer confirms that he has read and agrees to the General terms and
conditions.“ nebo hlášení o škodě v jazyce země původu a v angličtině: " Veškerá na
pohled nerozeznatelná poškození musí být písemně nahlášena DPD během 2 dnů po
doručení zásilky / Notification on damage which is not recognisable from the outside has
to be submitted to DPD within 2 days in writing."
Skutečná adresa příjemce (ne P. O. box)
Skutečná adresa odesílatele (ne P. O. box)
Původní přepravní štítek na základovém materiálu (nikoliv kopie)
V případě k překrytí přepravního štítku fólií musí být tato rovněž zahrnuta do vzorku
Pokud jsou přepravní štítky přilepeny, je nutné zahrnout přilepené štítky do vzorků, aby
bylo možné vyhodnotit kvalitu čárového kódu.
DPD logo
Skutečnost že příslušné depo je schopné úspěšně snímat přepravní štítky ještě neznamená, že
přepravní štítky jsou 100% správné! Systém DPD používá mnoho různých zařízení pro čtení
čárových kódů (skenovací pera, ruční skenery, závěsné skenery, všesměrové skenery atd.).
Minimální požadavky proto mohou být zajištěny pouze tehdy, splňují-li přepravní štítky požadavky
DPD na specifikaci přepravních štítků, projdou-li testem v laboratorních podmínkách, a pokud bude
tato skutečnost osvědčena společností DELICom.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 44 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
7.4
Shrnutí
Pouze ty přepravní štítky, které splňují požadavky této specifikace, mohou být schváleny. V případě
existence závažných nedostatků v kvalitě štítků společnost DELICom GmbH své schválení odvolá.
Požadované úrovně kvality je možné dosáhnout mnohem rychleji, pokud je používán jeden
z dostupných “přepravních systémů”, které již ověření štítků podstoupily. Pokud je jeden z těchto
přepravních systémů používán, schválení je obvykle možné udělit, jakmile dojde k předložení
nezbytných vzorků tisku.
Níže uvedený diagram ukazuje schvalovací postup u procesu tisku štítků na straně zákazníka:
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 45 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Vysvětlivky:
Základem pro tisk přepravních štítků je specifikace společnosti DPD pro přepravní štítky (DPD
Parcel Label Specification) v příslušné aktualizované verzi.
Vytváření vzorků přepravních štítků zákazníkem.
První kontrola vzorových štítků provedená expedičním depem společnosti DPD (kontrola uspořádání
štítku). Jsou požadavky splněny?
Kontrola a snímání vzorových štítků předaných z expedičního depa společnosti DELICom. Jsou
požadavky splněny?
“Předběžné schválení” přepravních štítků tištěných zákazníkem, zaslané expedičnímu depu DPD
společností DELICom emailem. Poté může zákazník zařadit své přepravní štítky do používání.
Společnost DELICom pošle oficiální písemný schvalovací dekret společně se vzorkem schváleného
přepravního štítku příslušnému depu
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 46 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8
Přepravní
řepravní štítky pro různé
rů
DPD služby
Tato kapitola popisuje různé
ůzné druhy přepravních
ů
přř
štítků
ů používané u různých
ů
ůzných služeb (standardní
přepravní štítek). Texty pro “ServiceField”
“Service
odpovídají vzorům
ům odesílatele v DE. V CZ je nutné použít
hodnoty ze směrovací
ěrovací database, tabulky SERVICEINFO.CS, pole ServiceFieldInfo. Viz také vzory
mimo tento dokument. Některé
ěkteré služby nemusí být v DPD CZ dostupné. Pro aktuální nabídku služeb
kontaktujte
ktujte prosím Vaše DPD depo.
Požadované velikosti písma pro texty v poli specifikace služby (service field) jsou uvedeny v tabulce,
Kapitola 4.1.: Obsah polí
DPD CLASSIC přepravní
řepravní štítek s hlášením o poškození
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, PARCEL
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 47 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.1
Malá zásilka
Zásilky vážící méně
ě než 3kg a o délce nepřesahující
nepřřesahující 50cm a s obvodem ne více než 111cm jsou
v rámci systému DPD označovány
čovány jako malé zásilky.
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, PARCEL
U zákazníků,
ů kteří
ř si tisknou přepravní
řepravní štítky sami, je nutné, aby na přepravním
řepravním štítku byly vytištěny
vytiště
níže uvedené informace:
■
„X" označení
čení dle specifikace směrovací
č
smě
ěrovací databáze
"ServiceMark")
") uvedené před
př informací o místě určení
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
(tabulka
SERVICE,
pole
Strana 48 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.2
Ex works
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, PARCEL
Na přepravních
řepravních štítcích, které si tisknou zákazníci sami, musí být uvedeny následující informace:
■
"ex works" označení
čení dle specifikace smě
směrovací databáze (tabulka SERVICEINFO, pole
"ServiceFieldInfo") v poli specifikace služby (service field)
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 49 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.3
DPD PARCELLetter
Letter
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, PARCEL
Na přepravních
řepravních štítcích, které si tisknou zákazníci sami, musí být uvedeny následující informace
informace:
■
■
■
"DPD PARCELLetter" označení
označ
dle specifikace směrovací
ě
databáze
e v poli specifikace
služeb (service field)
0.05kg ≤ váha ≤ 1kg
„X" dle specifikace ve směrovací
smě
ěrovací databázi (tabulka SERVICE, pole "ServiceMark")
uvedené před informací
ací o místě určení
č
zásilky
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 50 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.4
COD (dobírka)
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, PARCEL, COD
Na přepravních štítcích, které si tisknou zákazníci sami, musí být uvedeny následující informace:
informace
■ "dobírka / C.O.D." označení
označ
č
dle specifikace směrovací
ěrovací
ě
databáze (tabulka SERVICEINFO,
pole "ServiceFieldInfo") v poli specifikace služby (service field)
■ Typ platby (Hotovost nebo Platební karta)
■ Částka a měna
■ Variabilní symbol (volitelné)
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 51 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.5
Expresní a garantované služby
V rámci systému DPD je poskytováno šest expresních a garantovaných služeb:
■ DPD 8:30: garantované doručení do 8:30 následujícího pracovního dne (tuzemské zásilky)
■ DPD 10:00: garantované doručení do 10:00 následujícího pracovního dne (tuzemské
zásilky)
■ DPD 12:00: garantované doručení do 12:00 následujícího pracovního dne (tuzemské
zásilky)
■ DPD 18:00: tuzemská zásilka s garantovaným doručením do 18:00
■ DPD GUARANTEE: garantované doručení do určených zemí v zahraničí, v rámci daného
časového rozmezí, přesné určení se liší pro různé země, vice informací poskytne
patřičné depo
■
DPD EXPRESS: expresní doručení po celém světě
Kontaktujte prosím Vaše DPD depo pro získání aktuálních informací, pro která místa a země jsou
dostupné produkty DPD GUARANTEE a DPD EXPRESS.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 52 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.5.1
DPD 8:30
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, PARCEL
Na přepravních
řepravních štítcích, které si tisknou zákazníci sami, musí být uvedeny následující informace:
informace
■
■
"DPD 8:30" označení
čení dle specifikace směrovací
č
smě
ěrovací databáze (tabulka SERVICEINFO, pole
"ServiceFieldInfo") v poli specifikace služby (service
(
field )
Telefonní č
číslo příjemce
říjemce
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 53 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.5.2
DPD 10:00
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, PARCEL
Na přepravních
řepravních štítcích, které si tisknou zákazníci sami, musí být uvedeny následující informace
informace:
■
■
"DPD 10:00" označení
čení dle specifikace smě
č
směrovací
ěrovací databáze (tabulka SERVICEINFO, pole
"ServiceFieldInfo") v poli specifikace služby (service
(
field)
Telefonní č
číslo příjemce
říjemce
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 54 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.5.3
DPD 12:00
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, PARCEL
Na přepravních
řepravních štítcích, které si tisknou zákazníci sami, musí být uvedeny následující informace
informace:
■
■
"DPD 12:00" označení
čení dle specifikace směrovací
smě
databáze (tabulka SERVICEINFO, pole
"ServiceFieldInfo") v poli specifikace služby (service
(
field)
Telefonní č
číslo příjemce
říjemce
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 55 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.5.4
DPD 18:00
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, PARCEL
Na přepravních
řepravních štítcích, které si tisknou zákazníci sami, musí být uvedeny následující informace:
■
■
"DPD 18:00 / DPD GUARANTEE" označení
označ
č
dle specifikace směrovací
ě
ěrovací databáze (tabulka
SERVICEINFO, pole "ServiceFieldInfo") v poli specifikace služby (service
(service field)
field
Telefonní č
číslo příjemce
říjemce
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 56 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.5.5
DPD GUARANTEE
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, PARCEL
Na přepravních
řepravních štítcích, které si tisknou zákazníci sami, musí být uvedeny následující informace
informace:
■
■
"DPD 18:00 / DPD GUARANTEE" označení
č
dle specifikace směrovací
ěrovací databáze (tabulka
SERVICEINFO, pole "ServiceFieldInfo") v poli specifikace služby (service
(service field)
field
Telefonní č
číslo příjemce
říjemce
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 57 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.5.6
DPD EXPRESS
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, PARCEL
DPD EXPRESS je produktt pro mezinárodní expresní doručování.
doruč
Na přepravních
řepravních štítcích, které si tisknou zákazníci sami, musí být uvedeny následující informace:
■
■
■
■
■
"DPD EXPRESS" označení
označ
č
dle specifikace směrovací
ě
ěrovací databáze (tabulka SERVICEINFO,
pole "ServiceFieldInfo") v poli specifikace služby (service
(
field)
Určitě
č ě vytiskněte
ěte rovněž
rovně pole "c/o".
Telefonní č
číslo příjemce
říjemce
Pole specifikace služby musí obsahovat
obsaho
slovo "DOX" (pro přepravu
řepravu dokumentů)
dokumentů nebo
WPX (pro přepravu
řepravu zboží). V případě
př
ě zboží (WPX) musí být také vytištěny
vytiště rozměry
ě v cm,
hodnota zboží včetně
č ě měny
mě a popis obsahu zásilky.
V případě vice-kusové
kusové zásilky musí být vytištěna
vytiště
ěna celková hodnota zboží na štítku
hlavního balíku zásilky, zatímco na zbývajících
zbývající balících zásilky musí být hodnota zboží 0.
0
Příklad zásilky - zboží
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 58 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Příklad zásilky - dokument:
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 59 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.6
Nebezpečné zboží a nebezpečné zboží v omezeném množství (LQ)
Přeprava nebezpečného zboží podléhá ustanovením GGVS/ADR o nebezpečném zboží. Ohledně
možností přepravy nebezpečného zboží, které poskytuje systém DPD, kontaktujte prosím Vaše
příslušné depo.
Níže uvedené informace jsou určeny pro zákazníky, kteří si tisknou přepravní štítky sami. Smyslem
těchto informací je pomoci těmto zákazníkům, aby byli schopni označit své zásilky správně a úplně
tak, jak to odpovídá požadavkům systému DPD a ustanovením pro nebezpečné zboží.
8.6.1
Nebezpečné zboží
Tato služba není aktuálně dostupná v DPD CZ
V souladu s ustanoveními o přepravě nebezpečného zboží povinná data pro přepravu musí být
zahrnuta do informací na přepravním štítku nebo na doplňkovém štítku pro nebezpečné zboží.
Tyto údaje o nebezpečném zboží musí být zahrnuty na doplňkovém štítku pro nebezpečné zboží.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
"UN" + UN číslo (4 číslice)
Název látky
Třída ADR
Další rizika
Klasifikační kód
Obalová skupina
Váha
TBC (restrikční kód pro tunely)
N.A.G. , pokud lze použít
NEM, pokud lze použít
Označení zboží za nebezpečné v rámci systému DPD je založeno na snímání příslušného čárového
kódu a toto označení je nezbytné pro tisk dokladů souvisejících s nebezpečným zbožím v systému.
Pro vytvoření přepravních dokumentů pro nebezpečné zboží pomocí IT procesů v DPD systémech je
nutné,aby zákazníci, poskytli údaje o nebezpečném zboří v datovém formátu pro nebezpečné zboží
HAZDATA (viz Kapitola 5.1)
Požadované věty MPSEXPDATA: HEADER, PARCEL
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 60 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Od zákazníků,
ů kteří
ří si tisknou štítky sami, jsou požadovány další štítky:
Štítek vytvořený zákazníkem, se směrováním
smě
a těmito
ě
údaji:
Vytištění
ě označení
čení "GEFAHRGUT/hazardous
"GEFAHRGUT/
goods" dle specifikace směrovací
ěrovací databáze (tabulka
SERVICEINFO, pole „ServiceFieldInfo") v poli specifikace služby (service
(
field)
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 61 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Doplňkový štítek pro nebezpečné zboží:
Kromě již uvedených údajů o nebezpečném zboží musí být na štítky vytištěny další informace:
■
■
■
■
Slova "Hazardous goods" nebo zkratka "G" (výška písma ≥ 15mm)
Přepravní číslo zásilky, včetně kontrolní číslice
DPD logo
Údaje o nebezpečném zboží včetně popisného řádku
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 62 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.6.2
Nebezpečné zboží v omezeném množství (LQ)
Tato služba není aktuálně dostupná v DPD CZ
Pokud je nebezpečné zboží baleno podle podmínek pro malá množství, nesmí se použít doplňkové
štítky pro nebezpečné zboží.
Dle ustanovení o nebezpečném zboží musí být tyto zásilky označeny následujícím způsobem:
Označení zásilek (v souladu s: ADR 2011 platné od 01.01.2011):
Označení musí být dobře viditelné, čitelné a odolávat působení povětrnostních vlivů bez
podstatného snížení čitelnosti.
Horní a dolní část a obvodové čáry označení musí být černé. Centrální plocha musí mít bílé nebo
jiné vhodné kontrastní pozadí. Minimální rozměry musí být 100 mm x 100 mm a minimální šířka
obvodové čáry tvořící kosočtverec musí být 2 mm. V případě, že to velikost zásilky vyžaduje, mohou
být rozměry sníženy na nejméně 50 mm x 50 mm, za předpokladu, že označení zůstane zřetelně
viditelné.
Předchozí značení v souladu s ADR 2009 (UN číslo nebo 'LQ' v kosočtverci) může být používáno
během přechodného období do 30.06.2015.
Označení pro identifikaci LQ zásilek v systému DPD:
Zákazníci, kteří si tisknou přepravní štítky sami, musí zahrnout potřebné LQ informace do formátu
MPSEXPDATA, podtyp PARCEL v příznacích HAZLQ a WEIGHT na úrovni zásilky.
Na zásilku může být použit případně další LQ štítek s doplňkovým kódem 05. Popis vytváření tohoto
doplňkového štítku najdete v dokumentaci "DPD specification for additional labels"(DPD specifikace
pro doplňkové štítky), kterou Vám poskytne místně příslušné depo.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 63 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.7
Výměnná
ěnná zásilka
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, PARCEL, SWAP
U výměnné
ěnné služby v DPD se vyžadují č
ě
čtyři
ř štítky. Dva jsou potřeba
ř
pro přepravu
řřepravu smě
směrem
ě
od
odesílatele k místu výměny
ěny a dva pro př
přepravu zpět.
ě
8.7.1
Přeprava
řeprava od odesílatele k místu výměny
výmě
Od zákazníků,
ů kteří
ří si tisknou štítky sami, jsou vyžadovány následující dva štítky pro odeslání:
odeslání
1. Přepravní
ř
štítek vytvořený
řřený zákazníkem obsahující směrování
smě
ěrování a následující informaci
■
Slova "výměna / exchange"
exchange v souladu s informací ze směrovací
ěrovací databáze (tabulka
SERVICEINFO, pole "ServiceFieldInfo") v poli specifikace služby (service
(service field)
field
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 64 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
2. Doplňkový výměnný štítek (českou
českou verzi textů
č
ů si vyžádejte u obchodního zástupce DPD)
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 65 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.7.2
Přeprava
řeprava zásilky po výměně
výmě ě zpět
ě
Od zákazníků,
ů kteří
ří si tisknou štítky sami, jsou vyžadovány následující dva štítky pro návrat:
1. Přepravní
ř
štítek vytvořený
řený zákazníkem obsahující čárový kód "Relabel"" (viz Kapitola 6.1.2 této
specifikace).
2. Potvrzení (o dodání) s níže uvedenými informacemi:
■
Číslo přepravního
Č
řepravního štítku pro přepravu
př
zpět
ě
■
Adresa příjemce
■
Adresa odesílatele
■
Datum
■
podpis přebírajícího
řebírajícího řidiče
řidič
V případě
ř
ě potřeby
řeby pořadové
poř
č
číslo/dodací č
číslo
■
■
V případě
ř
ě potřeby
řeby adresa depa, které zásilku vrací
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 66 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Příjemce
ř
zásilky musí připevnit
řřipevnit štítek o výměnné
výmě
ě
službě
ě na vnější
ější
ě stranu zásilky poté, co dojde k
výměně
ě ě zboží. Toto je třeba
řeba provést tak, aby nový štítek překryl
ř
štítek původní.
ůvodní. Potvrzení o příjmu
př
je
podepsáno řřidičem
č
DPD a zůstává
ůstává u příjemce
př
jako doklad o výměně
ě ě zboží.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 67 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.8
DPD Mail
Tato služba není aktuálně dostupná v DPD CZ
DPD Mail se skládá z domácích a mezinárodních dopisů, dopisních typů zásilek (např. katalogy,
tiskoviny, propagační pošty), jakož i zásilek, které jsou zasílány spolu s produkty nebo zbožím, na
které se svým obsahem odkazují, za předpokladu, že tyto předměty nemají komerční hodnotu (např.
vzorky, modely, brožury). Zásilky musí být opatřeny vhodným obalem, který je chrání při přepravě.
Zákazníci, kteří si tisknou štítky sami, musí zajistit vytištění následujících informací na přepravním
štítku:
■
Slova "DPD Mail" v souladu se specifikací ve směrovací databázi (tabulka
SERVICEINFO, pole "ServiceFieldInfo")
■
Pro odesílatele z Německa musí přepravní štítek obsahovat následující adresu příjemce:
DPD Mail Depot 0171
c/o Asendia Germany
Halle D – Produktion
Carl-Benz-Straße
17
DE-71600 Ludwigsburg
■
Pro odesílatele z Belgie musí přepravní štítek obsahovat následující adresu příjemce:
DPD Depot 0530
International Mail
Egide Walschaertsstraat
20 BE-2800 Mechelen
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 68 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 69 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.9
B2C (DPD Private)
B2C služba doručení
čení na soukromou adresu, v DPD CZ nabízená pod názvem DPD Private nabízí
možnost přímého
ř
doručení
č
příjemci
říjemci nebo doručení
doruč
na DPD Parcel-Shop.
8.9.1
Přímé doručení
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, MSG, PARCEL
Přepravní
řepravní štítek pro B2C službu přímé
př
přepravy
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 70 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.9.2
Doručení
čení na DPD Parcel-Shop
Parcel
Požadované věty
ěty MPSEXPDATA: HEADER, MSG, PERS, PARCEL
Balíkový štítek B2C kódem služby pro doručení na Parcel-Shop
Shop a speciálními rysy vztahujícími se k
příjemci:
■
údaj " DPD Parcel Shop – vyzvednutí zákazníkem" (v řádku 2).
■
Jméno konečného
čného příjemce
č
přř
[které je rovněž
ěž
ě uvedeno na DPD Parcel Shop štítku] je
zadáno v poli "Attn" (v řádku
ř
3).
Mimo balíkový štítek musí být každý balík označen
označ
DPD Parcel-Shop štítkem, který obsahuje tyto
informace:
■
DPD logo
■
Pole pro adresu doručení,
doruč
které obsahují plnou adresu DPD Parcel-Shopu
Shopu
■
Záhlaví: "DPD Parcel Shop – vyzvednutí zákazníkem" (v řádku 2)
■
Pole pro adresu příjemce
říjemce s plnou adresou příjemce
př
Pole pro číslo balíku a č
číslo zásilky: vytištění
ě jednotlivého čísla balíkového štítku a čísla
č
■
zásilky (platné rovněž
ěž pro jednokusové zásilky)
zásilky
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 71 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8.10
Uskutečnění vrácení
Tato služba není aktuálně dostupná v DPD CZ
DPD nabízí jednoduché řešení pro vrácení: balíkové štítky pro vrácení mohou být vytištěny předem
a zákazník tím připraví vše nezbytné pro vrácení balíku přes kterýkoliv DPD Parcel-Shop:
Dokumenty pro uskutečnění vrácení které jsou popsány níže mohou být
a) Poslány přímo s balíkem nebo
b) Poslány zákazníkovi později poštou nebo emailem (jako PDF)
Balíkový štítek pro vrácení
Balíkový štítek pro vrácení je standardní DPD balíkový štítek s daty pro zásilku realizující vrácení:
• Data příjemce = původní odesílatel, nebo adresa určení schválená původně odesílajícím depem
(není možno volně definovat)
• Data odesílatele = původní příjemce
• Data odesílajícího depa = adresa původního odesílajícího depa
• Referenční data = původní reference zákazníka nebo volně zaznamenaná referenční data
• Kód služby pro zásilku musí být 332 (RETURN)
• číslo balíku je přiřazeno z číselné řady přiřazené původnímu odesílateli
• čárový kód na balíku je typu "RELABEL" (viz Kapitola 6.1.2 této příručky)
každý štítek pro vrácený balík může být použit jen jednou
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 72 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Příklad
říklad balíkového štítku pro vrácení
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 73 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
9
Kombinace služeb
Dále naleznete některé
ě
příklady
řříklady přepravních
přř
štítků
ů při
ři
ř využití kombinace služeb. Tyto štítky vytvoř
vytvořili
ř
zákazníci používající vlastnimi silami vytvořená
vytvoř
řřešení pro tisk DPD štítků:
ů
9.1
Ex works a nebezpečné
nebezpeč zboží
K zásilce musí být rovněž
ě připojen
řřipojen další štítek uvádě
uvádějící
ě
informace o nebezpečném
čném
č
zboží (zde byl
vynechán z důvodu
ůvodu nedostatku místa v dokumentu).
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 74 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
9.2
Dobírka a nebezpečné
nebezpeč zboží
K zásilce musí být rovněž
ě připojen
řipojen další štítek uvádějící
ě
informace o nebezpečném
čném zboží (zde byl
vynechán z důvodu
ůvodu nedostatku místa).
místa)
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 75 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
9.3
Dobírka a DPD 18:00
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 76 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
9.4
Dobírka a DPD 8:30
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 77 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
9.5
Dobírka a DPD 10:00
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 78 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový
č
kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
9.6
Dobírka a 12:00
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1
řepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 79 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
10 Závěr
DPD využívá systému čárových kódů pro účely toku dat a toku materiálu. Tímto je zajištěna obvyklá
spolehlivost a bezpečnost. Aby celý tento systém fungoval, musí mít každá zásilka přepravovaná
společností DPD přepravní štítek DPD včetně čárového kódu.
K dispozici jsou různé způsoby, jak připevnit informace k zásilce přepravované systémem DPD.
V zásadě lze použít buď ručně vyplněné štítky, nebo si zákazníci společnosti DPD mohou vytisknout
příslušné informace sami.
Aby se zajistilo konzistentní použití technických dat v rámci celého systému DPD, představuje tato
specifikace technickou normu pro všechna media nesoucí informace čárového kódu v rámci
společnosti DPD. Omlouváme se za jakékoliv obtíže vzniklé v souvislosti s (vice či méně pracovně
náročným) schvalovacím procesem, který musí podstoupit zákazníci, kteří si chtějí tisknout své
přepravní štítky samostatně. Tento proces je nezbytný z důvodu zajištění obvyklého vysokého
standardu kvality činnosti společnosti DPD v dlouhodobém horizontu.
Pokud máte jako zákazník zájem o realizaci vlastního tisku přepravních štítků, měli byste si tuto
specifikaci přečíst velmi pozorně a zjistit si nezbytné podrobnosti.
Přejeme Vám hodně úspěchů a těšíme se na spolupráci s Vámi.
DELICom DPD GmbH
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 80 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
11 Příloha
11.1
Glosář a použité zkratky
Metoda inkoustového
tisku (ink jet printing)
Způsob tisku, kdy je inkoust nanášen využitím piezoelelektrických
nebo kondenzačních jevů.
Laser
Laserové paprsky jsou umělým světlem s určitým spektrem vlnových
délek a s určitou intenzitou.
Metoda laserového tisku
Tisková metoda, kdy jsou data ukládána na tonerový přenašeč za
použití laserových paprsků. Po nanesení toneru na základový materiál
následuje tepelné ošetření.
Metoda iontového tisku
Tisková metoda, kdy jsou data ukládána na tonerový přenašeč s
použitím iontových paprsků. Po nanesení toneru na základový
materiál následuje tepelné ošetření.
Metoda magnetického
tisku
Tisková metoda, kdy jsou data ukládána na magnetický tonerový
přenašeč. Po nanesení toneru na základový materiál následuje
tepelné ošetření.
Historie zásilky
Záznam o každé konkrétní zásilce přepravované v rámci systému
DPD. Popisuje logistickou trasu zásilky systémem DPD.
Přepravní štítek
Identifikační médium v systému DPD
Číslo zásilky
Identifikační kód zásilek DPD, který je vytištěn na přepravním štítku
Směrování
Určení cílového místa v rámci DPD sítě
Termotisk
Způsob tisku využívající účinků tepla na teplocitlivý materiál.
Termotransferový tisk
Způsob tisku využívající účinků tepla na přenášecí fólii citlivou na
teplo pro přenos barvy na podkladový materiál.
Prvek (Element)
Termín označující čáru nebo mezeru čárového kódu
Mezera (Gap)
Světlý prvek mezi čarami čárového kódu
Modul
Nejmenší prvek čárového kódu
Šířka modulu
Šířka nejmenšího prvku
Poměr
Poměr malého a širokého prvku
Oblast bez čar
Světlá oblast před a za čárovým kódem
Čára
Tmavý prvek čárového kódu
Znak Start/Stop
Každý čárový kód začíná znakem “start” a končí znakem “stop”.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 81 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
11.2
DPD logo
Pokud je logo použito v monochromatické verzi (černobílé), symboly šipek DPD loga jsou zesvětleny
na 50 % černé barvy.
11.3
Total Zero Message – JPG obrázek
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 82 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
11.4
Seznam kontrolních bodů pro vývoj tisku DPD přepravních štítků
Rozložení přepravního štítku
Je zde logo DPD
Je zde adresa stávajícího depa
Jsou zde údaje?
Ano
Ne
Ano
Ne
Informace o místě určení
h ≥ 11.0mm
Vstupní třídění (D-Sort)
b ≥ 7.0mm
Čárový kód (28 číslic) height ≥ 25.0mm
vpravo ≥ 5mm (pro modul x = 375µm)
vlevo ≥ 5mm (pro modul x = 375µm)
Bílé oblasti bez čar vedou pod úhlem 45°
Ano
Ne
Počet zásilek:
Váha:
Datum:
Je zde adresa odesílatele?
Je pole s adresou příjemce zvýrazněno ve srovnání s adresou odesílatele?
Je zde oznámení o škodě nebo "Total Zero Message"?
Pole směrování vytištěno kompletně?
Pole čárového kódu Code 128 kompletně vytištěno?
Pole čárového kódu Aztec 2D Barcode 128 vytištěno kompletně?
Jsou zde informace o použitých službách
Byl vytvořen štítek se směrováním do Francie?
Rozměry přepravního štítku
Obsah čárového kódu v textové
formě
Pole specifikace trasy v textové
formě
Pravidelnost čárového kódu
Okraj čárového kódu bez čar (bílý
okraj)
celkem 28 čísllic
výstupní třídění (O-Sort)
h ≥ 7.0mm
Technologie (tisk čárového kódu code 128)
Typ čárového kódu 128 B/C, modul x=375µm
Kódovaná čísla obsažena v čárovém kódu: 28 + kontrolní číslice
Směrování dle stávající databáze tras
Materiál vzorku se shoduje s nyní použitým materiálem
Pokud jste schopni odpovědět na všechny výše uvedené dotazy “Ano”, prosíme Vás o předložení 5ti přepravních štítků u Vašeho příslušného depa alespoň 2 týdny před plánovaným odesláním
zásilek včetně správného číselného okruhu a stávající databáze tras a tabulky kódů poskytovaných
služeb. Vaše příslušné depo podnikne veškeré další kroky nezbytné pro získání požadovaného
schválení. Skutečnost, že výše uvedené položky jsou vyplněny, neznamená, že jste získali
schválení pro tisk přepravních štítků. Tento seznam má pouze pomocný význam, aby bylo možné
dosáhnout nezbytné kvality přepravních štítků snadněji.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 83 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
11.5
DPD tabulka zemí podle ISO 3166.1
Aegypten
EG
EGY
818
Aequatorial-Guinea
GQ
GNQ
226
Aethiopien
ET
ETH
231
Afghanistan
AF
AFG
004
ALAND-INSELN
AX
ALA
248
Albanien
AL
ALB
008
Algerien
DZ
DZA
012
Amerikanisch-Samoa
AS
ASM
016
Andorra
AD
AND
020
Angola
AO
AGO
024
Anguilla
AI
AIA
660
Antarctica
AQ
ATA
010
Antigua & Barbuda
AG
ATG
028
Argentinien
AR
ARG
032
Armenien
AM
ARM
051
Aruba
AW
ABW
533
Aserbaidschan
AZ
AZE
031
Australien
AU
AUS
036
Bahamas
BS
BHS
044
Bahrain
BH
BHR
048
Bangladesh
BD
BGD
050
Barbados
BB
BRB
052
Belgien
BE
BEL
056
Belize
BZ
BLZ
084
Benin
BJ
BEN
204
Bermudas
BM
BMU
060
Bhutan
BT
BTN
064
Bolivien
BO
BOL
068
Bonaire, Sint Eustatius und Saba
BQ
BES
535
Bosnien & Herzegowina
BA
BIH
070
Botswana
BW
BWA
072
Bouvet-Insel
BV
BVT
074
Brasilien
BR
BRA
076
British Indian Ocean Territory
IO
IOT
086
Brunei Darussalam
BN
BRN
096
Bulgarien
BG
BGR
100
Burkina Faso
BF
BFA
854
Burundi
BI
BDI
108
Cayman-Inseln
KY
CYM
136
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 84 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Chile
CL
CHL
152
China
CN
CHN
156
Cook Inseln
CK
COK
184
Costa Rica
CR
CRI
188
Curacao
CW
CUW
531
Daenemark
DK
DNK
208
Deutschland
DE
DEU
276
Dominica
DM
DMA
212
Dominikanische Republik
DO
DOM
214
Dschibuti
DJ
DJI
262
Ecuador
EC
ECU
218
El Salvador
SV
SLV
222
Elfenbeinkueste
CI
CIV
384
Eritrea
ER
ERI
232
Estland
EE
EST
233
Faeroer Inseln
FO
FRO
234
Falkland Inseln
FK
FLK
238
Fidschi
FJ
FJI
242
Finnland
FI
FIN
246
Frankreich
FR
FRA
250
Franzoesische Sued- und Antarktisterritorien
TF
ATF
260
Franzoesisch-Polynesien
PF
PYF
258
Gabun
GA
GAB
266
Gambia
GM
GMB
270
Georgien
GE
GEO
268
Ghana
GH
GHA
288
Gibraltar
GI
GIB
292
Grenada
GD
GRD
308
Griechenland
GR
GRC
300
Groenland
GL
GRL
304
Grossbritannien & Nordirland
GB
GBR
826
Guadeloupe
GP
GLP
312
Guam
GU
GUM
316
Guatemala
GT
GTM
320
Guernsey
GG
GGY
831
Guinea
GN
GIN
324
Guinea-Bissau
GW
GNB
624
Guyana
GY
GUY
328
Guyana (Franzoesisch)
GF
GUF
254
Haiti
HT
HTI
332
Heard & Mc Donalds Inseln
HM
HMD
334
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 85 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Honduras
HN
HND
340
Hong Kong
HK
HKG
344
Indien
IN
IND
356
Indonesien
ID
IDN
360
Iran
IR
IRN
364
Iraq
IQ
IRQ
368
Irland
IE
IRL
372
Island
IS
ISL
352
Isle of Man
IM
IMN
833
Israel
IL
ISR
376
Italien
IT
ITA
380
Jamaika
JM
JAM
388
Japan
JP
JPN
392
Jemen
YE
YEM
887
Jersey
JE
JEY
832
Jordanien
JO
JOR
400
Jungferninseln (britisch)
VG
VGB
092
Kambodscha
KH
KHM
116
Kamerun
CM
CMR
120
Kanada
CA
CAN
124
Kanarische Inseln
IC
ISC
991
Kapverdische Inseln
CV
CPV
132
Karolinen Inseln
FM
FSM
583
Kasachstan
KZ
KAZ
398
Katar
QA
QAT
634
Kenia
KE
KEN
404
Kirgistan
KG
KGZ
417
Kiribati
KI
KIR
296
Kleine vorgelagerte Inseln Vereinigter Staaten
UM
UMI
581
Kokos Inseln
CC
CCK
166
Kolumbien
CO
COL
170
Komoren
KM
COM
174
Kongo
CG
COG
178
Kongo, Dem. Rep.
CD
COD
180
Kroatien
HR
HRV
191
Kuba
CU
CUB
192
Kuwait
KW
KWT
414
Laos
LA
LAO
418
Lesotho
LS
LSO
426
Lettland
LV
LVA
428
Libanon
LB
LBN
422
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 86 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Liberia
LR
LBR
430
Libyen
LY
LBY
434
Liechtenstein
LI
LIE
438
Litauen
LT
LTU
440
Luxemburg
LU
LUX
442
Macao
MO
MAC
446
Madagaskar
MG
MDG
450
Malawi
MW
MWI
454
Malaysia
MY
MYS
458
Malediven
MV
MDV
462
Mali
ML
MLI
466
Malta
MT
MLT
470
Marokko
MA
MAR
504
Marshall Inseln
MH
MHL
584
Martinique
MQ
MTQ
474
Mauretanien
MR
MRT
478
Mauritius
MU
MUS
480
Mayotte
YT
MYT
175
Mazedonien
MK
MKD
807
Mexiko
MX
MEX
484
Moldawien
MD
MDA
498
Monaco
MC
MCO
492
Mongolei
MN
MNG
496
Montenegro
ME
MNE
499
Montserrat
MS
MSR
500
Mosambik
MZ
MOZ
508
Myanmar
MM
MMR
104
Namibia
NA
NAM
516
Nauru
NR
NRU
520
Nepal
NP
NPL
524
Neukaledonien
NC
NCL
540
Neuseeland
NZ
NZL
554
Nicaragua
NI
NIC
558
Niederlaendische Antillen
AN
ANT
530
Niederlande
NL
NLD
528
Niger
NE
NER
562
Nigeria
NG
NGA
566
Niue
NU
NIU
570
Noerdliche Marianen
MP
MNP
580
Nordkorea
KP
PRK
408
Norfolk Inseln
NF
NFK
574
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 87 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Norwegen
NO
NOR
578
Oesterreich
AT
AUT
040
Oman
OM
OMN
512
Osttimor
TL
TLS
626
Pakistan
PK
PAK
586
Palaestina
PS
PSE
275
Palau
PW
PLW
585
Panama
PA
PAN
591
Papua-Neuguinea
PG
PNG
598
Paraguay
PY
PRY
600
Peru
PE
PER
604
Philippinen
PH
PHL
608
Pitcairn
PN
PCN
612
Polen
PL
POL
616
Portugal
PT
PRT
620
Puerto Rico
PR
PRI
630
Reunion
RE
REU
638
Ruanda
RW
RWA
646
Rumaenien
RO
ROU
642
Russland
RU
RUS
643
Saint Martin
MF
MAF
663
Samibia
ZM
ZMB
894
Samoa
WS
WSM
882
San Marino
SM
SMR
674
Sao Tome & Principe
ST
STP
678
Saudi Arabien
SA
SAU
682
Schweden
SE
SWE
752
Schweiz
CH
CHE
756
Senegal
SN
SEN
686
Serbien
RS
SRB
688
Seychellen
SC
SYC
690
Sierra Leone
SL
SLE
694
Simbabwe
ZW
ZWE
716
Singapur
SG
SGP
702
Sint Maarten (niederlaendischer Teil)
SX
SXM
534
Slowakei
SK
SVK
703
Slowenien
SI
SVN
705
Solomon Inseln
SB
SLB
090
Somalia
SO
SOM
706
Spanien
ES
ESP
724
Sri Lanka
LK
LKA
144
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 88 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
St. Helena
SH
SHN
654
St. Kitts und Nevis
KN
KNA
659
St. Lucia
LC
LCA
662
St. Pierre & Miquelon
PM
SPM
666
St. Vincent und die Grenadinen
VC
VCT
670
Sudan
SD
SDN
736
Suedafrika
ZA
ZAF
710
Suedgeorgien und die Suedlichen Sandwichinseln
GS
SGS
239
Suedkorea
KR
KOR
410
Suedsudan
SS
SSD
728
Suriname
SR
SUR
740
Svalbard & Jan Mayen Inseln
SJ
SJM
744
Swasiland
SZ
SWZ
748
Syrien
SY
SYR
760
Tadschikistan
TJ
TJK
762
Taiwan
TW
TWN
158
Tansania
TZ
TZA
834
Thailand
TH
THA
764
Togo
TG
TGO
768
Tokelau
TK
TKL
772
Tonga
TO
TON
776
Trinidad & Tobago
TT
TTO
780
Tschad
TD
TCD
148
Tschechien (Republik)
CZ
CZE
203
Tuerkei
TR
TUR
792
Tunesien
TN
TUN
788
Turkmenistan
TM
TKM
795
Turks & Caicos-Inseln
TC
TCA
796
Tuvalu
TV
TUV
798
Uganda
UG
UGA
800
Ukraine
UA
UKR
804
Ungarn
HU
HUN
348
Uruguay
UY
URY
858
US Virgin Islands
VI
VIR
850
USA
US
USA
840
Usbekistan
UZ
UZB
860
Vanuatu
VU
VUT
548
Vatikan
VA
VAT
336
Venezuela
VE
VEN
862
Vereinigte Arabische Emirate
AE
ARE
784
Vietnam
VN
VNM
704
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 89 / 118
DPD přepr avní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Wallis & Futuna
WF
WLF
876
Weihnachtsinseln
CX
CXR
162
Weissrussland
BY
BLR
112
West Sahara
EH
ESH
732
Zentralafrika
CF
CAF
140
Zypern
CY
CYP
196
Platné k 1.3. 2013
11.6
Tabulka kódů DPD služeb
Tabulka kódů služeb poskytovaných společností DPD je součástí směrovací databáze. Pro lepší
pochopení příkladů prezentovaných v této specifikaci uvádíme níže výběr z tabulky kódů služeb:
Code
101
102
105
106
109
110
113
136
154
155
161
179
191
225
237
350
Service text
D
D-HAZ
D-EXW
D-EXW-HAZ
D-COD
D-COD-HAZ
D-SWAP
D
PARCELLetter
PM2
PM2-COD
AM1
AM1-COD
AM2
AM2-COD
AM0
Service Description - English
normal parcel
normal parcel, hazardous goods
normal parcel, ex works
normal parcel, ex works, hazardous goods
normal parcel, C.O.D.
normal parcel, C.O.D., hazardous goods
normal parcel, exchange
small parcel
PARCELLetter
Guarantee
Guarantee, C.O.D.
DPD 10:00
DPD 10:00, C.O.D.
DPD 12:00
DPD 12:00, C.O.D.
DPD 8:30
Směrovací databáze (routing database) se poskytuje samostatně, aktuální verze je dostupná vždy
na www.dpd.cz/rdb
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 90 / 118
DPD Parcel Label Specification
4
A
1
Řídící pravidlo
Hlavička zprávy
Pole / pod-pole
Priorita
1
Popis
2DB Typ
Jméno pro 2D Barcode
Max. velikost podpole
Číslo
pole
Struktura DPD zprávy pro 2D čárový kód
Max. velikost pole
Pozice.
11.7
Version 2.1 _ 2013-04-04
Doplňující popis
Typ bloku
Obsah
[)>RS
BarcodeTrailer
Pevná hlavička zprávy (viz
sloupec doplňující popis)
2
1
2DISO_Header
Hlavička formátu obálky
2
N
1
F
"01" = Transportation
ISO Block
Vždy "01"
3
2
2DISO_Version
Verze formátu
2
N
1
F
"02" = Version
ISO Block
Vždy "02"
4
3
2DISO_DestZipCode
PSČ příjemce
9
AN
X
F
5
4
2DISO_DestCountryCode
Kód země příjemce
3
N
1
F
6
5
2DISO_ServiceCode
Kód služby
3
AN
1
F
7
6
2DISO_ParcelNumber
Číslo balíku
14
AN
1
F
4
AN
1
F
8
7
2DISO_SCAC
SCAC kód původního
přepravce
9
8
2DISO_CustAccNumber
Číslo zákaznického účtu
(zákazníka)
17
AN
10
F
10
9
2DISO_JDPickup
Den svozu zásilky dle
juliánského kalenáře
3
N
1
F
11
10
2DISO_ConsCustRef1
Consignment customer
reference number 1
35
AN
5
F
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
28
ISO Block
Dle ISO 3166 (např. 826) / země
příjemce
DPD číselný kód služby (Service
Code)
čísla 1-4 = odesílací depo / číslo
zásilky
Běžný Alfa kód přepravce (bude
definován)
Číslo zákazníka používané v
místě svozu / přepravcem
přidělené ID
Číselně (doplněno nulami zleva).
Juliánský den je vyjadřen jako
časový interval ve dnech od 1.1
daného roku.
Příklad:
Juliánský den pro 12.03.2012 je
(31+29+12) = 72
Reference 1 na úrovni zásilky
Strana 1 / 118
ISO Block
ISO Block
ISO Block
MPSEXPDATA.HEADER.RPOST
AL
MPSEXPDATA.HEADER.RCOU
NTRYN
MPSEXPDATA.PARCEL.SERVIC
E
MPSEXPDATA.PARCEL.PARCEL
NO
poznámka
1 k 1, pokud země nemá
PSČ system, nastavit na "0"
1k1
1k1
1k1
ISO Block
Vždy "GEOP"
ISO Block
MPSEXPDATA.HEADER.SCUSTI
1k1
D
ISO Block
Odvozeno z
MPSEXPDATA.HEADER.MPSS
DATE
Počet dnů od 1.1. daného
roku, např.: 12.03.2012 je
(31+29+12) = 72
ISO Block
MPSEXPDATA.HEADER.MPSC
REF1
1k1
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Priorita
Pole / pod-pole
12
11
2DISO_RangInNumber
Balík X / v zásilce Y
(MPS)
7
AN
1
F
13
12
2DISO_DeclaredWeight
Deklarovaná váha
7
AN
1
F
14
13
2DISO_CrossMatch
Křížová shoda
1
A
1
F
"Y"/"N" implicitně "N"
ISO Block
Vždy "N"
15
14
2DISO_RecStreet
Ulice přijemce
35
AN
1
F
Could include the receiver
Property Number. In this case
Property number will be empty
ISO Block
MPSEXPDATA.HEADER.RSTRE
ET
1k1
16
15
2DISO_RecTown
Město přijemce
35
AN
1
F
ISO Block
MPSEXPDATA.HEADER.RCITY
1k1
17
16
2DISO_RecState
Stát příjemce
2
AN
X
F
7
18
17
2DISO_RecCompName1
Jméno1 firmy přijemce
35
AN
X
F
4
Ukončení formátu obálky
1
A
1
Hlavička formátu obálky
2
N
1
Jméno pro 2D Barcode
Řídící pravidlo
Číslo
pole
2DB Typ
Max. velikost podpole
Pozice.
Popis
Max. velikost pole
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Doplňující popis
Typ bloku
Obsah
3N/3N (doplněno nulami zleva)
implicitně 001/001
ISO Block
MPSEXPDATA.HEADER.MPSC
OUNT
ISO Block
MPSEXPDATA.PARCEL.WEIGH
T
"nn.nnKG"
19
20
21
1
2
2DSTD_Header2
2DSTD_FormatID
Identifikace 2D formátu
3
AN
1
"CA" pro Kalifornii
ISO Block
ISO Block
MPSEXPDATA.HEADER.RSTAT
E
MPSEXPDATA.HEADER.RNAM
E1
Pevný oddělovač bloku, viz
sloupec „doplňující popis“
R
S
ISO Block
F
"07"
STD Block
Vždy "07"
F
Standardní blok, verze začínající
od G02, G03…
STD Block
Vždy "G02"
STD Block
Vypočítá se z polí jež mají být
vyplněna, pokud je nutné
krátit, pak 1, jinak 0!! Pozor
nová pravidla BU1 a BU2
nutno brát v úvahu!!
22
3
2DSTD_BarcodeOF
Přetečení čárového kódu
1
N
1
F
příznak (1 = ano / 0 = ne) pokud
je překročen limit délky čárového
kódu
23
4
2DSTD_NoHandWoutData
Žádná manipulace bez
dat
1
N
2
F
Příznak (1 = ano / 0 = ne)
STD Block
Vždy = 0
24
5
2DSTD_RoutingNec
Směrování nezbytné
1
N
1
F
příznak (1 = ano / 0 = ne)
STD Block
Vždy = 0
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 2 / 118
poznámka
"nnn"+ "/" + 3-číselný
MPSCOUNT vyplněný 0
(nnn je analogický s
předchozí generací štítků)
pokud WEIGHT >= 999999
potom vložte hodnotu
9999.99 do pole WEIGHT
zleva před dvě desetinná
místa
1k1
1k1
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
343
Řídící pravidlo
150
Pole / pod-pole
Informace o příjemci
Priorita
25
Popis
2DB Typ
Jméno pro 2D Barcode
Max. velikost podpole
Číslo
pole
Max. velikost pole
Pozice.
Verze 2.1 _ 2013-04-04
X
F
2, 30
26
6
2DSTD_RecComment
-
komentář příjemce
70
AN
5
S
27
7
2DSTD_RecCompName2
-
jméno2 firmy příjemce
35
AN
10
S
28
8
2DSTD_RecContact
- kontaktní osoba
příjemce
35
AN
X
S
4
Doplňující popis
n.n.
STD Block
MPSEXPDATA.HEADER.RCOM
MENT
1k1
STD Block
MPSEXPDATA.HEADER.RNAM
E2
1k1
(příjemce/adresát)
STD Block
MPSEXPDATA.HEADER.RCON
TACT
1k1
Pokud je délka RPHONE)>25
znaků, ostranit všechny
mezery, písmena a speciální
znaky kromě "+", "(" a ")"
textu. Pokud stále přeshuje
25 znaků, potom krátit
9
2DSTD_RecContactPho1
- telefonnní číslo1
příjemce
25
AN
X
S
25,
32
30
10
2DSTD_RecContactPho2
- telefonnní číslo2
příjemce
25
AN
X
S
32
Jediný dovolený alfanumerický
znak je "+" volacím číslem země.
Volací číslo země může být
uvedeno "00" nebo "+"
Jediný dovolený alfanumerický
znak je "+" volacím číslem země.
Volací číslo země může být
uvedeno "00" nebo "+"
2DSTD_RecNotifMob
- číslo mobilního
telefonu příjemce pro
avizace
25
AN
X
S
5,32
32
12
2DSTD_RecNotifEMail
- avizační email
příjemce
50
AN
X
S
5
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
poznámka
STD Block
29
11
Obsah
Pozn: PSČ příjemce/země je
obsažena v primárním čárovém
kódu
Dodatečný text k usnadnění
doručení. Jakýkoliv komentář
napomáhající doručení.
(komentář k přijemci)
Může být oddělení společnosti
(útvar komunikace, finanční
oodělení...)
Jediný dovolený alfanumerický
znak je "+" volacím číslem země.
Volací číslo země může být
uvedeno "00" nebo "+"
31
Typ bloku
STD Block
MPSEXPDATA.HEADER.RPHO
NE
STD Block
prázdný
STD Block
STD Block
Strana 3 / 118
MSGVALUE1 nebo 2,3,4,5
bude přijata 1:1, pokud
MPSEXPDATA.MSG.MSGVALU MSGRULE1, 2, 3, 4, 5 = 904
a MSGTYPE1,2,3,4,5 = 3
E1-5
(904 se může objevit pouze
jednou)
MSGVALUE1 nebo 2,3,4,5
bude přijata 1:1, pokud
MPSEXPDATA.MSG.MSGVALU MSGRULE1, 2, 3, 4, 5 = 904
E1-5
a MSGTYPE1,2,3,4,5 = 1
(904 se může objevit pouze
jednou)
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
14
2DSTD_RecAdd2
35
15
2DSTD_RecAdd3
36
16
2DSTD_NotifType
Typ avizace
1
Řídící pravidlo
34
- číslo
orientační/popisné
příjemce
- adresa příjemce řádek
2
- adresa příjemce řádek
3
Pole / pod-pole
2DSTD_RecPropNum
Priorita
13
Popis
2DB Typ
33
Jméno pro 2D Barcode
Max. velikost podpole
Číslo
pole
Max. velikost pole
Pozice.
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8
AN
X
S
6
35
AN
2
S
STD Block
prázdný
35
AN
2
S
STD Block
prázdný
F
Avizace může být řízena
obsahem nebo přítomností
tohoto pole - avizační
telefon/email (viz pravidlo č. 5).
STD Block
"B" : Email+SMS, "E" : Email, "S"
: SMS, "C" : Call,
Prázdné : žádná avizace.
MPSEXPDATA.MSG.MSGTYPE
1-5
"nnn.nnKG","nnnn.nKG","nnnnnn
KG"
STD Block
pokud WEIGHT >= 999999
potom vložte hodnotu
MPSEXPDATA.HEADER.MPSW
9999.99 do pole WEIGHT
EIGHT
zleva před dvě desetinná
místa
STD Block
prázdný
STD Block
prázdný
A
X
37
17
2DSTD_TotalWeight
Celková váha zásilky
(MPS)
8
AN
X
F
38
18
2DSTD_NotifSenderComp
Jméno1 firmy odesílatele
avizace
35
AN
X
F
39
19
2DSTD_NotifSenderContact
40
20
2DSTD_SendParcelRef
41
21
2DSTD_RecParcelRef
42
22
43
23
26
19
Doplňující popis
Odkazuje na popisné jméno
společnosti odesílatele. Může být
použito k personalizaci avizace
poslané příjemci
Může být použito k personalizaci
avizace poslané příjemci.
Typ bloku
Obsah
poznámka
STD Block
MPSEXPDATA.HEADER.RHOU
SENO
1k1
pokud MSGRULE1, 2, 3, 4, 5
= 904 potom odvození z
MSGTYPE1,2,3,4,5 takto: 1
=> "E", 2 => "C", 3 => "S",
jinak prázdný
Kontaktní osoba
odesílatele a izace
Odesílatelovo referenční
číslo zásilka
Příjemcovo referenční
číslo zásilky
35
AN
X
F
35
AN
5
F
STD Block
MPSEXPDATA.PARCEL.CREF1
1k1
35
AN
5
F
STD Block
MPSEXPDATA.PARCEL.CREF2
1k1
2DSTD_ConsType
Typ zásilky
1
AN
X
F
8
STD Block
MPSEXPDATA.INTER.PARCELT
YPE
1 k 1 pokud "D" jinak "N"
2DSTD_ContDescr
Popis obsahu zásilky
50
AN
X
F
8
STD Block
MPSEXPDATA.INTER.CCONTE
NT
1k1
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
("D"/"N")dokumenty (bez celní
hodnoty) nebo non-dokumenty (s
celní hodnotou)
Strana 4 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Priorita
Pole / pod-pole
44
24
2DSTD_ConsCustRef2
Zákaznické referenční
číslo 2 zásilky
35
AN
5
F
45
25
2DSTD_LimitedQtyHaz
Nebezpečné zboží v
omezeném množství
1
N
X
F
Ukončení formátu obálky
1
A
1
Jméno pro 2D Barcode
46
Řídící pravidlo
Číslo
pole
2DB Typ
Max. velikost podpole
Pozice.
Popis
Max. velikost pole
Verze 2.1 _ 2013-04-04
9
47
1
2DS01_Header
Hlavička formátu obálky
2
N
1
F
48
2
2DS01_FormatID
BLOCL-ID = "S01X"
4
AN
X
F
3
X
F
2, 30
X
S
10
49
50
Informace o odesílateli
3
2DS01_SendCompName
- jméno firmy
odesílatele
- telefonní číslo
odesílatele
51
4
2DS01_SendPhone
52
5
2DS01_Contact
53
6
2DS01_SendPropNum
54
7
2DS01_SendStreet
-
55
8
2DS01_SendAddr2
56
9
2DS01_SendTown
57
10
2DS01_SendZipCode
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
140
220
35
AN
Doplňující popis
Typ bloku
Obsah
poznámka
STD Block
MPSEXPDATA.HEADER.MPSC
REF2
1k1
Hodnota pro nebezpečné zboží v
omezeném množství
(1 = ano / 0 = ne), implicitně: 0
STD Block
MPSEXPDATA.PARCEL.HAZLQ
1k1
R
S
STD Block
Pevný oddělovač bloku, viz
sloupec „doplňující popis“
"07"
X (AN) je verze záznamu z "0".
Jediný dovolený alfanumerický
znak je "+" volacím číslem země.
Volací číslo země může být
uvedeno "00" nebo "+"
Sender
Block
Sender
Block
Sender
Block
Sender
Block
Vždy = "07"
Vždy = "S010"
n.n.
MPSEXPDATA.HEADER.SNAM
E1
1k1
Sender
Block
MPSEXPDATA.HEADER.SPHO
NE
Pokud je délka SPHONE)>25
znaků, ostranit všechny
mezery, písmena a speciální
znaky kromě "+", "(" a ")"
textu. Pokud stále přeshuje
25 znaků, potom krátit
25
AN
X
S
32
35
AN
X
S
10
Sender
Block
MPSEXPDATA.HEADER.SCONT
1k1
ACT
8
AN
X
S
6, 11
Sender
Block
MPSEXPDATA.HEADER.SHOU
SENO
35
AN
X
S
11
- adresní řádek
odesílatele 2
35
AN
X
S
11
MPSEXPDATA.HEADER.SSTRE
ET
MPSEXPDATA.HEADER.SNAM
E2
- název města odesílatele
35
AN
X
S
11
S
28,
11
Sender
Block
Sender
Block
Sender
Block
Sender
Block
- kontaktní osoba
odesílatele
- číslo
popisné/orientační
odesílatele
-
název ulice odesílatele
PSČ odesílatele
9
AN
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
X
Strana 5 / 118
1k1
1k1
1k1
MPSEXPDATA.HEADER.SCITY
1k1
MPSEXPDATA.HEADER.SPOST
AL
1k1
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
59
kód země odesílatele
Řídící pravidlo
-
Pole / pod-pole
2DS01_SendCountryCode
Priorita
11
Popis
2DB Typ
58
Jméno pro 2D Barcode
Max. velikost podpole
Číslo
pole
Max. velikost pole
Pozice.
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Doplňující popis
3
N
X
S
11
ISO 3166 (např. 826 pro GB)
Ukončení formátu obálky
1
A
1
1
2DS02_Header
Hlavička formátu obálky
2
N
1
F
61
2
2DS02_FormatID
BLOCL-ID = "S02X"
4
AN
X
F
62
3
2DS02_Curr
Měna dobírky
3
AN
1
F
63
4
2DS02_Amount
Dobírková částka
10
AN
1
F
64
5
2DS02_CollectType
Druh platby
1
N
1
F
66
1
2DS03_Header
Ukončení formátu obálky
1
A
1
Hlavička formátu obálky
2
N
1
2
2DS03_FormatID
BLOCL-ID = "S03X"
4
AN
X
F
68
3
2DS03_CompInformation
Příznak kompletní
informace pro celní
odbavení
1
N
1
F
69
4
2DS03_RecVAT
Číslo VAT/PID/EORI
příjemce
20
AN
X
F
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
29
F
67
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
Obsah
Sender
Block
Sender
Block
MPSEXPDATA.HEADER.SCOU
NTRYN
Pevný oddělovač bloku, viz
sloupec „doplňující popis“
"07"
COD Block
Vždy = "07"
X (AN) je verze záznamu z "0".
COD Block
Vždy = "S020"
ISO 4217 (např. EUR)
COD Block
MPSEXPDATA.COD.NCURR
1k1
oddělovač "." (tečka)
COD Block
MPSEXPDATA.COD.NAMOUN
T
Dělit 100
( 0 = hotově / 1 = platební karta)
1k1
R
S
60
65
Typ bloku
16
COD Block
MPSEXPDATA.COD.NINKASSO
R
S
COD Block
Pevný oddělovač bloku, viz
sloupec „doplňující popis“
"07"
Customs
Block
Vždy = "07"
Customs
Block
Vždy = "S030"
"X" (AN) je vrze záznamu z "0".
Odesílatel, příjemce a údaje o
zásilce (číslo zásilky, počet kusů)
musí být již dostupný v 2D
barcode.
Jestliže se jedná o vícekusovou
záslku(MPS), všechny kusy musí
být poslány.
Indikuje zda je potřeba více
znaků/dat než je vytisknutelné ve
2D-Code (0=kompletní;
1=nekompletní)
Nezbytná informace pro celní
odbavení v místě určení. Druh
informace závisí na na zemí
určení.
Strana 6 / 118
poznámka
1k1
Customs
Block
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CVATNO
1k1
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
70
5
2DS03_SendVAT
71
6
2DS03_ComBillRecName
72
7
73
8
74
9
75
10
76
11
77
12
Číslo VAT / EORI
odesílatele
Jméno příjemce na
obchodní faktuře
Číslo popisnéúorientační
2DS03_ComBillRecPropNum
na obchodní faktuře
Název ulice příjemce na
2DS03_ComBillRecStreet
obchodní faktuře
Název města příjemce na
2DS03_ComBillRecCity
obchodní faktuře
Kód země příjemce na
2DS03_ComBillRecCountryCode
obchodní faktuře
PSČ příjemce na
2DS03_ComBillRecZipCode
obchodní faktuře
Kontaktní osoba příjemce
2DS03_ComBillRecContact
na obchodní faktuře
Řídící pravidlo
Pole / pod-pole
Priorita
Popis
2DB Typ
Jméno pro 2D Barcode
Max. velikost podpole
Číslo
pole
Max. velikost pole
Pozice.
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Doplňující popis
Typ bloku
Obsah
poznámka
číslo VAT / EORI odesílatele
(Economic Operator Registration
& Identification). Druh informace
závisí na na zemí určení.
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CEORI
1k1
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CNAME1
1k1
MPSEXPDATA.INTER.CHOUSE
NO
1k1
MPSEXPDATA.INTER.CSTREET
1k1
MPSEXPDATA.INTER.CCITY
1k1
MPSEXPDATA.INTER.CCOUNT
RYN
1k1
20
AN
X
F
35
AN
X
F
14
Nastaveno ve 20% případů
8
AN
X
F
14, 6
Nastaveno ve 20% případů
35
AN
X
F
14
Nastaveno ve 20% případů
25
AN
X
F
14
Nastaveno ve 20% případů
3
N
X
F
14,
15
Dle ISO 3166 (např. 826 pro
GB), nastaveno ve 20% případů
9
AN
X
F
14
Nastaveno ve 20% případů
35
AN
X
F
14
MPSEXPDATA.INTER.CPOSTAL 1 k 1
MPSEXPDATA.INTER.CCONTA
CT
1k1
Pokud je délka CPHONE)>25
znaků, ostranit všechny
mezery, písmena a speciální
znaky kromě "+", "(" a ")"
textu. Pokud stále přeshuje
25 znaků, potom krátit
Jediný dovolený alfanumerický
znak je "+" volacím číslem země.
Volací číslo země může být
uvedeno "00" nebo "+"
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CPHONE
78
13
2DS03_ComBillRecPhone
Telefonní číslo příjemce
na obchodní faktuře
25
AN
X
F
79
14
2DS03_TotalValue
Celková celní hodnota
12
N
1
F
Deklarovaná celková celní
hodnota (všech kusů v případě
MPS). oddělovač "." (tečka).
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CAMOU
NT
80
15
2DS03_Currency
Měna
3
A
1
F
Dle ISO 4217 (např. EUR)
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CURREN
CY
1k1
F
DDU, DAP…. Seznam incoterm
kódů 2010.
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CTERMS
Mapování takto:
01 nebo 06 => "DAP"
02 nebo 03 => "DDP"
05 => "EXW"
81
16
2DS03_Incoterm
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
Incoterm kód
3
A
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
1
14,
32
Strana 7 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
83
18
2DS03_ArticleNumber
84
15
Číslo zboží/produktu
3
Popis produktu/zboží-1
45
AN
2
F
N
66
Doplňující popis
Typ bloku
Obsah
Registrační číslo nebo FDA
Customs
Block
prázdný
1
F
Počet druhů zboží/produktů
(může být víc než pět). Jestliže
jich je víc než pět, je nutné
doplnit další údaje manuálně
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.QITEMS
X
F
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
n.n.
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CAMOU
NTLINE
durch 100 teilen
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CTARIF
1k1
MPSEXPDATA.INTER.CORIGIN
1k1
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CAMOU
NTLINE
Viz pozice 88
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CTARIF
Viz pozice 89
85
19
2DS03_Art1_Desc
-
Popis
35
AN
2
S
86
20
2DS03_Art1_Qty
-
Množství
2
N
2
S
87
21
2DS03_Art1_Weigth
-
Váha
4
N
2
S
88
22
2DS03_Art1_Value
-
Hodnota
12
N
2
S
89
23
2DS03_Art1_ComCode
- Kód komodity (NDP,
HTC, HS)
10
AN
2
S
90
24
2DS03_Art1_OriginCountry
-
3
N
2
S
91
Kód země původu
Popis produktu/zboží -2
45
66
X
F
92
25
2DS03_Art2_Desc
-
Popis
35
AN
2
S
93
26
2DS03_Art2_Qty
-
Množství
2
N
2
S
94
27
2DS03_Art2_Weigth
-
Váha
4
N
2
S
95
28
2DS03_Art2_Value
-
96
29
2DS03_Art2_ComCode
- Kód komodity (NDP,
HTC, HS)
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
Hodnota
12
N
2
S
10
AN
2
S
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Řídící pravidlo
Registrační informace
země určení
Pole / pod-pole
2DS03_DestCountryReg
Priorita
17
Popis
2DB Typ
82
Jméno pro 2D Barcode
Max. velikost podpole
Číslo
pole
Max. velikost pole
Pozice.
Verze 2.1 _ 2013-04-04
2, 18,
30
(střední hodnota 17)
Váha v dkg bez oddělovače
Hodnota položky na faktuře.
Měna identická jako pro celkovou
hodnotu. Oddělovač "." (tečka).
Minimálně 6 číslic. Číslo celního
tarifu
Dle ISO-3166 3N (např. 826 for
GB), Kód země výrobce.
2, 18,
Detaily viz popis zboží-1
30
(střední hodnota 17)
Váha v dkg bez oddělovače
Hodnota položky na faktuře.
Měna identická jako pro celkovou
hodnotu. Oddělovač "." (tečka).
Minimálně 6 číslic. Číslo celního
tarifu
Strana 8 / 118
MPSEXPDATA.INTER.CCONTE
NT
poznámka
pokud QITEMS > 999 potom
999 jinak QITEMS
1k1
n.n.
n.n.
Viz pozice 85 -90
MPSEXPDATA.INTER.CCONTE
NT
Viz pozice 85
Viz pozice 86
Viz pozice 87
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
98
-
Kód země původu
Popis produktu/zboží -3
45
3
N
2
S
66
X
F
99
31
2DS03_Art3_Desc
-
Popis
35
AN
2
S
100
32
2DS03_Art3_Qty
-
Množství
2
N
2
S
101
33
2DS03_Art3_Weigth
-
Váha
4
N
2
S
102
34
2DS03_Art3_Value
-
103
35
2DS03_Art3_ComCode
104
36
2DS03_Art3_OriginCountry
105
Hodnota
12
N
2
S
- Kód komodity (NDP,
HTC, HS)
10
AN
2
S
-
3
N
2
S
X
F
Kód země původu
Popis produktu/zboží -4
45
66
106
37
2DS03_Art4_Desc
-
Popis
35
AN
2
S
107
38
2DS03_Art4_Qty
-
Množství
2
N
2
S
108
39
2DS03_Art4_Weigth
-
Váha
4
N
2
S
109
40
2DS03_Art4_Value
-
Hodnota
12
N
2
S
110
41
2DS03_Art4_ComCode
- Kód komodity (NDP,
HTC, HS)
10
AN
2
S
111
42
2DS03_Art4_OriginCountry
-
3
N
2
S
X
F
112
Kód země původu
Popis produktu/zboží -5
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
45
66
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Řídící pravidlo
Pole / pod-pole
2DS03_Art2_OriginCountry
Priorita
30
Popis
2DB Typ
97
Jméno pro 2D Barcode
Max. velikost podpole
Číslo
pole
Max. velikost pole
Pozice.
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Doplňující popis
Typ bloku
Obsah
poznámka
Dle ISO-3166 3N (např. 826 for
GB), Kód země výrobce.
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CORIGIN
Viz pozice 90
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CAMOU
NTLINE
Viz pozice 88
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CTARIF
Viz pozice 89
MPSEXPDATA.INTER.CORIGIN
Viz pozice 90
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CAMOU
NTLINE
Viz pozice 88
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CTARIF
Viz pozice 89
MPSEXPDATA.INTER.CORIGIN
Viz pozice 90
2, 18,
Detaily viz popis zboží-1
30
(střední hodnota 17)
Váha v dkg bez oddělovače
Hodnota položky na faktuře.
Měna identická jako pro celkovou
hodnotu. Oddělovač "." (tečka).
Minimálně 6 číslic. Číslo celního
tarifu
Dle ISO-3166 3N (např. 826 for
GB), Kód země výrobce.
2, 18,
Details see Article Desciption-1
30
(střední hodnota 17)
Váha v dkg bez oddělovače
Hodnota položky na faktuře.
Měna identická jako pro celkovou
hodnotu. Oddělovač "." (tečka).
Minimálně 6 číslic. Číslo celního
tarifu
Dle ISO-3166 3N (např. 826 for
GB), Kód země výrobce.
2, 18,
Details see Article Desciption-1
30
Strana 9 / 118
Viz pozice 85 -90
MPSEXPDATA.INTER.CCONTE
NT
Viz pozice 85
Viz pozice 86
Viz pozice 87
Viz pozice 85 -90
MPSEXPDATA.INTER.CCONTE
NT
Viz pozice 85
Viz pozice 86
Viz pozice 87
Viz pozice 85 -90
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Max. velikost podpole
2DB Typ
Priorita
Pole / pod-pole
113
43
2DS03_Art5_Desc
-
Popis
35
AN
2
S
114
44
2DS03_Art5_Qty
-
Množství
2
N
2
S
115
45
2DS03_Art5_Weigth
-
Váha
4
N
2
S
116
46
2DS03_Art5_Value
-
Hodnota
12
N
2
S
117
47
2DS03_Art5_ComCode
- Kód komodity (NDP,
HTC, HS)
10
AN
2
S
118
48
2DS03_Art5_OriginCountry
-
3
N
2
S
Jméno pro 2D Barcode
119
Popis
Kód země původu
Ukončení formátu obálky
1
A
1
Řídící pravidlo
Číslo
pole
Max. velikost pole
Pozice.
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Doplňující popis
(střední hodnota 17)
Váha v dkg bez oddělovače
Hodnota položky na faktuře.
Měna identická jako pro celkovou
hodnotu. Oddělovač "." (tečka).
Minimálně 6 číslic. Číslo celního
tarifu
Dle ISO-3166 3N (např. 826 for
GB), Kód země výrobce.
R
S
Typ bloku
Obsah
poznámka
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CCONTE
NT
Viz pozice 85
Viz pozice 86
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CAMOU
NTLINE
Viz pozice 88
Customs
Block
Customs
Block
Customs
Block
MPSEXPDATA.INTER.CTARIF
Viz pozice 89
MPSEXPDATA.INTER.CORIGIN
Viz pozice 90
Viz pozice 87
Pevný oddělovač bloku, viz
sloupec „doplňující popis
120
1
2DS05_Header
Hlavička formátu obálky
2
N
11
F
"07"
BU Block
Vždy = "07"
121
2
2DS05_FormatID
BLOCL-ID = "D00201X"
7
AN
11
F
"X" je verze záznamu z "0"
BU Block
Vždy = "D002010"
122
3
2DS05_DELISUSR
DelisID
10
AN
X
F
123
4
2DS05_VOLUME
Objem balíku
9
N
20
F
124
5
2DS05_MPSID
ID zásilky
35
AN
X
F
125
126
6
7
BU2
BU Block
(délka / šířka / výška) v cm bez
oddělovačů
BU2
2DS05_MPSCOMP
Příznak pro kompletní
doručení
1
N
X
F
BU2
1= nekompletní doručení (MPS
incomplete)
2= kompletní doručení (MPS
complete) povinné pro dobírku,
implicitní hodnota: 1
2DS05_MPSCOMPLBL
Příznak pro vytvoření
dodatkového štítku
pro kompletní doručení
nebo doručení na určitý
den při svozu
1
N
X
F
BU2
0= ne / 1 = ano, implicitně: 0
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 10 / 118
BU Block
MPSEXPDATA.HEADER.DELIS
USR
MPSEXPDATA.PARCEL.VOLU
ME
1k1
1k1
BU Block
MPSEXPDATA.HEADER.MPSID
1k1
BU Block
MPSEXPDATA.HEADER.MPSC
OMP
1k1
BU Block
MPSEXPDATA.HEADER.MPSC
OMPLBL
1k1
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Popis
2DB Typ
Priorita
Pole / pod-pole
Řídící pravidlo
Jméno pro 2D Barcode
Max. velikost podpole
Číslo
pole
Max. velikost pole
Pozice.
Verze 2.1 _ 2013-04-04
1
N
X
F
BU1
1
N
17
F
30
AN
17
F
30
AN
17
F
30
AN
17
F
127
8
2DS05_PERSCOMPLETE
Příznak určující zda
všechny požadované
informace pro osobní
doručení mohou být
uloženy v 2D Barcode
128
9
2DS05_PERSDELIVERY
Druh osobního doručení
129
10
2DS05_PERSFLOOR
130
11
2DS05_PERSBUILDUNG
131
12
2DS05_PERSDEPARTMENT
132
13
2DS05_PERSNAME
Jméno osoby oprávněné
převzít zásilku
35
AN
17
F
133
14
2DS05_PERSPHONE
Telefonní číslo osoby
oprávněné převzít zásilku
30
AN
17
F
134
15
2DS05_PERSID
Osobní identifikace osoby
oprávněné převzít zásilkut
35
AN
17
F
X
F
135
136
16
2DS05_ODEPOT
137
17
2DS05_ONAME1
138
18
2DS05_ONAME2
139
19
2DS05_OSTREET
140
20
2DS05_OHOUSENO
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
Patro pro doručení na
oodělení
Budova pro doručení na
oddělení
Department for
department delivery
PERSDELIVERY –
adresa skutečného
příjemce
Zodpovědné depo
skutečného příjemce
Jméno 1 skutečného
příjemce
Jméno 2 skutečného
příjemce
Název ulice skutečného
příjemce
Číslo domu skutečného
117
259
Doplňující popis
Typ bloku
Obsah
Indikuje zda je potřeba více
znaků/dat než je vytisknutelné ve
2D-Code (0=kompletní;
1=nekompletní)
BU Block
Počítá se z vyplněných polí 927 BU bloku, pokud je nutno
krátit, pak 1, jinak 0
BU Block
Slouží pouze pro
PERSDELIVERY=1
Slouží pouze pro
PERSDELIVERY=1
Slouží pouze pro
PERSDELIVERY=1
Slouží pouze pro
PERSDELIVERY=2 a 5 (IDCheck)
Slouží pouze pro
PERSDELIVERY=2 a 5 (IDCheck)
Slouží pouze pro
PERSDELIVERY=2 a 5 (IDCheck)
2, 30
BU Block
BU Block
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.PERSDELI
VERY
MPSEXPDATA.PERS.PERSFLO
OR
MPSEXPDATA.PERS.PERSBUIL
DUNG
MPSEXPDATA.PERS.PERSDEP
ARTMENT
poznámka
1k1
1k1
1k1
1k1
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.PERSNAM
1k1
E
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.PERSPHO
NE
1k1
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.PERSID
1k1
BU Block
n.n.
4
AN
17
S
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.ODEPOT
1k1
35
AN
17
S
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.ONAME1
1k1
35
AN
17
S
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.ONAME2
1k1
35
AN
17
S
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.OSTREET
1k1
8
AN
17
S
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.OHOUSE
1k1
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 11 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Řídící pravidlo
Pole / pod-pole
Priorita
Popis
2DB Typ
Jméno pro 2D Barcode
Max. velikost podpole
Číslo
pole
Max. velikost pole
Pozice.
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Doplňující popis
Typ bloku
21
2DS05_OCOUNTRYN
Cílová země (ISO 3166)
3
N
17
S
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.OCOUNT
RYN
1k1
Název státu skutečného
příjemce
2
AN
17
S
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.OSTATE
1k1
PSČ skutečného příjemce
9
AN
X
S
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.OPOSTAL
1k1
35
AN
17
S
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.OCITY
1k1
30
AN
17
S
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.OPHONE
1k1
50
AN
17
S
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.OEMAIL
1k1
13
N
17
S
BU Block
MPSEXPDATA.PERS.OILN
1k1
BU Block
Počítá se z vyplněných polí
29-48 BU bloku, pokud je
nutno krátit, pak 1, jinak 0
BU Block
n.n.
142
22
2DS05_OSTATE
143
23
2DS05_OPOSTAL
144
24
2DS05_OCITY
145
25
2DS05_OPHONE
146
26
2DS05_OEMAIL
147
27
2DS05_OILN
148
28
2DS05_MSGCOMPLETE
149
Název města skutečného
příjemce
Telefonní číslo
skutečného příjemce
Emailová adresa
skutečného příjemce
ILN číslo (international
location number)
odesílatele
Příznak určující zda
všechny požadované
informace pro avizaci
mohou být uloženy ve 2D
Barcode
MSG1 – avizační data 1
1
56
N
56
28
X
F
BU1
X
F
2, 30
Indikuje zda je potřeba více
znaků/dat než je vytisknutelné ve
2D-Code (0=kompletní;
1=nekompletní)
150
29
2DS05_MSGTYPE1
Typ avizace 1
1
N
18
S
1= email, 2= telefon, 3= SMS
BU Block
151
30
2DS05_MSGVALUE1
Data pro avizaci 1
50
AN
18
S
např. telefonní číslo, emailová
adresa.
BU Block
152
31
2DS05_MSGRULE1
Pravidlo pro které události
je vygenerována avizace.
3
N
18
S
BU Block
153
32
2DS05_MSGLANG1
Jazyk proaktivní avizace
2
AN
18
S
BU Block
X
F
18
S
154
155
MSG2 - avizační data 2
33
poznámka
NO
příjemce
141
Obsah
2DS05_MSGTYPE2
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
Typ avizace 2
56
56
1
N
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
2, 30
1= email, 2= telefon, 3= SMS
Strana 12 / 118
MPSEXPDATA.MSG.MSGTYPE
1
MPSEXPDATA.MSG.MSGVALU
E1
MPSEXPDATA.MSG.MSGRULE
1
MPSEXPDATA.MSG.MSGLANG
1
BU Block
n.n.
BU Block
MPSEXPDATA.MSG.MSGTYPE
2
1k1
1k1
1k1
1k1
1k1
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Max. velikost podpole
2DB Typ
Priorita
Pole / pod-pole
156
34
2DS05_MSGVALUE2
Data pro avizaci 2
50
AN
18
S
157
35
2DS05_MSGRULE2
Pravidlo pro které události
je vygenerována avizace.
3
N
18
S
BU Block
158
36
2DS05_MSGLANG2
Jazyk proaktivní avizace
2
AN
18
S
BU Block
X
F
Jméno pro 2D Barcode
159
Popis
MSG3 - avizační data 3
56
56
Řídící pravidlo
Číslo
pole
Max. velikost pole
Pozice.
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Doplňující popis
Typ bloku
např. telefonní číslo, emailová
adresa.
BU Block
2, 30
BU Block
160
37
2DS05_MSGTYPE3
Typ avizace 3
1
N
18
S
1= email, 2= telefon, 3= SMS
BU Block
161
38
2DS05_MSGVALUE3
Data pro avizaci 3
50
AN
18
S
např. telefonní číslo, emailová
adresa.
BU Block
162
39
2DS05_MSGRULE3
Pravidlo pro které události
je vygenerována avizace.
3
N
18
S
163
40
2DS05_MSGLANG3
Jazyk proaktivní avizace
2
AN
X
S
2
BU Block
X
F
2, 30
BU Block
18
S
1= email, 2= telefon, 3= SMS
BU Block
např. telefonní číslo, emailová
adresa.
BU Block
164
165
166
MSG4 - avizační data 4
41
42
2DS05_MSGTYPE4
56
Typ avizace 4
56
1
N
BU Block
2DS05_MSGVALUE4
Data pro avizaci 4
50
AN
18
S
3
N
18
S
BU Block
2
AN
18
S
BU Block
X
F
167
43
2DS05_MSGRULE4
Pravidlo pro které události
je vygenerována avizace.
168
44
2DS05_MSGLANG4
Jazyk proaktivní avizace
169
MSG5 - avizační data 5
56
56
2, 30
BU Block
170
45
2DS05_MSGTYPE5
Typ avizace 5
1
N
18
S
1= email, 2= telefon, 3= SMS
BU Block
171
46
2DS05_MSGVALUE5
Data pro avizaci 5
50
AN
18
S
např. telefonní číslo, emailová
adresa.
BU Block
2DS05_MSGRULE5
Pravidlo pro které události
je vygenerována avizace.
3
N
18
S
172
47
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
BU Block
Strana 13 / 118
Obsah
poznámka
MPSEXPDATA.MSG.MSGVALU
1k1
E2
MPSEXPDATA.MSG.MSGRULE
1k1
2
MPSEXPDATA.MSG.MSGLANG
1k1
2
n.n.
MPSEXPDATA.MSG.MSGTYPE
3
MPSEXPDATA.MSG.MSGVALU
E3
MPSEXPDATA.MSG.MSGRULE
3
MPSEXPDATA.MSG.MSGLANG
3
1k1
1k1
1k1
1k1
n.n.
MPSEXPDATA.MSG.MSGTYPE
4
MPSEXPDATA.MSG.MSGVALU
E4
MPSEXPDATA.MSG.MSGRULE
4
MPSEXPDATA.MSG.MSGLANG
4
1k1
1k1
1k1
1k1
n.n.
MPSEXPDATA.MSG.MSGTYPE
1k1
5
MPSEXPDATA.MSG.MSGVALU
1k1
E5
MPSEXPDATA.MSG.MSGRULE
1k1
5
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
49
Jazyk proaktivní avizace
2DS05_SHIPINFOCOMPLETE
Příznak určující zda
všechny požadované
informace pro avizaci
mohou být uloženy ve 2D
Barcode
175
SHIPINFO
2
AN
18
S
N
X
F
BU1
X
F
2, 30
1
150
609
Řídící pravidlo
Pole / pod-pole
174
2DS05_MSGLANG5
Priorita
48
Popis
2DB Typ
173
Jméno pro 2D Barcode
Max. velikost podpole
Číslo
pole
Max. velikost pole
Pozice.
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Doplňující popis
Indikuje zda je potřeba více
znaků/dat než je vytisknutelné ve
2D-Code (0=kompletní;
1=nekompletní)
1= informace o doručení, 2=
vrácení dokumentů, 3= souhlas
odesílatele s uložením zboží
Typ bloku
Obsah
BU Block
MPSEXPDATA.MSG.MSGLANG
1k1
5
BU Block
Počítá se z vyplněných polí
50-53 BU bloku, pokud je
nutno krátit, pak 1, jinak 0
BU Block
n.n.
BU Block
MPSEXPDATA.SHIPINFO.ADDS
1k1
ERVICE
176
50
2DS05_ADDSERVICE
Doplňkové služby
4
N
19
S
177
51
2DS05_MSGNO
Číslo zprávy
5
N
19
S
BU Block
178
52
2DS05_FUNCTION
Blokovatelná funkce
300
AN
19
S
BU Block
179
53
2DS05_PARAMETER
Parametr(volný text)
300
AN
19
S
BU Block
1
N
X
F
3
AN
16
F
180
54
2DS05_HAZDATACOMPLETE
Příznak identifikující zda
všechny požadované
informace o
nebezpečném zboží
mohou být uložena v 2D
čárovém kódu
181
55
2DS05_HAZPACKUNG
Obalová skupina (kód)
182
56
2DS05_HAZZIELDEP
Cílové depo
4
AN
16
183
57
2DS05_HAZVERSDEP
Odesílací depo
4
AN
16
X
F
HAZ1 – nebezpečná
látka1
184
180
358
Indikuje zda je potřeba více
znaků/dat než je vytisknutelné ve
2D-Code (0=kompletní;
1=nekompletní)
poznámka
MPSEXPDATA.SHIPINFO.MSG
1k1
NO
MPSEXPDATA.SHIPINFO.FUNC
1k1
TION
MPSEXPDATA.SHIPINFO.PARA
1k1
METER
BU Block
Vypočte se v vyplněných polí
55-79 BU bloku, je-li nutno
krátit, pak 1, jinak 0
BU Block
HAZDATA.HAZPACKUNG
1k1
F
BU Block
HAZDATA.HAZZIELDEP
1k1
F
BU Block
HAZDATA.HAZVERSDEP
1k1
BU Block
n.n.
BU1
2, 30
185
58
2DS05_HAZUNNR1
Označení látky: UN-No
4
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZUNNR1
1k1
186
59
2DS05_HAZKLASSE1
Označení látky :Třída
6
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZKLASSE1
1k1
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 14 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
61
2DS05_HAZVGRUPPE1
189
62
2DS05_HAZBEZ1
5
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZKCODE1
1k1
5
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZVGRUPPE1
1k1
Popis látky
160
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZBEZ1
1k1
10
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZNEBGEF1
1k1
Popis
Označení látky:
klasifikační kód
Označení látky: obalová
skupina
Řídící pravidlo
188
Pole / pod-pole
2DS05_HAZKCODE1
Priorita
60
2DB Typ
187
Jméno pro 2D Barcode
Max. velikost podpole
Číslo
pole
Max. velikost pole
Pozice.
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Doplňující popis
Typ bloku
Obsah
poznámka
190
63
2DS05_HAZNEBGEF1
Stupeň nebezpečnosti
látky
191
64
2DS05_HAZTBC1
Restrikční kód pro tunely
1
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZTBC1
1k1
192
65
2DS05_HAZGEW1
Hmotnost látky
7
N
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZGEW1
1k1
193
66
2DS05_HAZEXGEW1
Čistá váha explozivní
části této látky
7
N
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZEXGEW1
1k1
194
67
2DS05_HAZFAKTOR1
Faktor látky
3
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZFAKTOR1
1k1
195
68
2DS05_HAZNAGTEXT1
150
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZNAGTEXT1
1k1
X
F
BU Block
n.n.
Nepojmenováno jinak
HAZ2 - nebezpečná látka
2
196
197
69
2DS05_HAZUNNR2
198
70
2DS05_HAZKLASSE2
180
358
2, 30
Označení látky UN-No
4
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZUNNR2
1k1
Označení látky :Třída
6
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZKLASSE2
1k1
5
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZKCODE2
1k1
5
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZVGRUPPE2
1k1
Označení látky:
klasifikační kód
Označení látky: obalová
skupina
199
71
2DS05_HAZKCODE2
200
72
2DS05_HAZVGRUPPE2
201
73
2DS05_HAZBEZ2
Popis látky
160
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZBEZ2
1k1
202
74
2DS05_HAZNEBGEF2
Stupeň nebezpečnosti
látky
10
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZNEBGEF2
1k1
203
75
2DS05_HAZTBC2
Restrikční kód pro tunely
1
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZTBC2
1k1
204
76
2DS05_HAZGEW2
Váha nebezpečné látky
7
N
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZGEW2
1k1
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 15 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Max. velikost podpole
2DB Typ
Priorita
Pole / pod-pole
205
77
2DS05_HAZEXGEW2
Čistá váha explozivní
části této látky
7
N
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZEXGEW2
1k1
206
78
2DS05_HAZFAKTOR2
Faktor látky
3
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZFAKTOR2
1k1
207
79
2DS05_HAZNAGTEXT2
Nepojmenováno jinak
150
AN
16
S
BU Block
HAZDATA.HAZNAGTEXT2
1k1
208
80
2DS05_RECEIVERZIPCODE8
8
N
16
F
BU Block
prázdný
209
81
2DS05_RECEIVERZIPCODE11
11
N
16
F
BU Block
prázdný
Jméno pro 2D Barcode
Popis
Řídící pravidlo
Číslo
pole
Max. velikost pole
Pozice.
Verze 2.1 _ 2013-04-04
Doplňující popis
210
Ukončení formátu obálky
1
A
1
R
S
211
Ukončení zprávy
1
A
1
E
OT
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 16 / 118
Typ bloku
Obsah
poznámka
BU Block
BarcodeTrailer
Pevné ukončení bloku (viz
sloupec doplňující popis)
Pevné ukončení čárového
kódu (viz sloupec doplňující
popis))
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
11.8
Krátící algoritmy
Vypočtěte délku celého proudu znaků DPD zprávy až po EOT (včetně).
Pokud je délka proudu > 1000 znaků (přetečení proudu) použijte krátící algoritmy, jelikož 2D barcode je vytvářen z tohoto proudu.
Krátící algoritmus
1. Krok: Pravidlo 2 - SHIPINFO (Pozice. 175)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny, pokračuj na Krok 2
b. Jinak spočti délku SHIPINFO podpolí (ADDSERVICE, MSGNOFUNCTION, PARAMETER) (bez separátorů polí).
i. Pokud je délka > 150, potom vyprázdni všechna podpole a aplikuj pravidlo pro oddělovače podpolí (č.30). Pro
prázdná podpole nastav 2DS05_SHIPINFOCOMPLETE = 1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku
proudu. Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na Krok 2, jinak sestav čárový kód.
ii. Pokud je délka <= 150, pokračuj na Krok 2
2. Krok: Pravidlo 2 - MSG5 - avizační data 5 (Pos. 169)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 3
b. Jinak spočti délku MSG5 podpolí (MSGTYPE5, MSGVALUE5, MSGRULE5, MSGLANG5) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 56, potom vyprázdni všechna podpole a aplikuj pravidlo pro oddělovače podpolí (č.30). Pro prázdná
pole nastav 2DS05_MSGCOMPLETE = 1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu. Pokud dojde k
přetečení proudu, jdi na Krok 3, jinak sestav čárový kód.
ii. Pokud je délka <= 56, pokračuj na Krok 3
3. Krok: Pravidlo 2 - MSG4 - avizační data 4 (Pos. 164)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 4
b. Jinak spočti délku MSG4 podpolí (MSGTYPE4, MSGVALUE4, MSGRULE4, MSGLANG4) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 56, potom vyprázdni všechna podpole a aplikuj pravidlo pro oddělovače podpolí (č.30). Pro prázdná
pole nastav 2DS05_MSGCOMPLETE = 1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu. Pokud dojde k
přetečení proudu, jdi na Krok 4, jinak sestav čárový kód.
ii. Pokud je délka <= 56, pokračuj na Krok 4
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 17 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
4. Krok: Pravidlo 2 - MSG3 - avizační data 3 (Pos. 159)
a. Pokud jsou všechna všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 5
b. Jinak spočti délku MSG3 podpolí (MSGTYPE3, MSGVALUE3, MSGRULE3, MSGLANG3) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 56, potom vyprázdni všechna podpole a aplikuj pravidlo pro oddělovače podpolí (č.30). Pro prázdná
pole nastav 2DS05_MSGCOMPLETE = 1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k
přetečení proudu, jdi na Krok 5, jinak sestav čárový kód.
ii. Pokud je délka <= 56, pokračuj na Krok 5
5. Krok: Pravidlo 2 - MSG2 - avizační data 2 (Pos. 154)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 6
b. Jinak spočti délku MSG2 podpolí (MSGTYPE2, MSGVALUE2, MSGRULE2, MSGLANG2) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 56, potom vyprázdni všechna podpole a aplikuj pravidlo pro oddělovače podpolí (č.30). Pro prázdná
pole nastav 2DS05_MSGCOMPLETE = 1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k
přetečení proudu, jdi na Krok 6, jinak sestav čárový kód.
ii. Pokud je délka <= 56, pokračuj na Krok 6
6. Krok: Pravidlo 2 - MSG1 - avizační data 1 (Pos. 149)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 7
b. Jinak spočti délku MSG1 podpolí (MSGTYPE1, MSGVALUE1, MSGRULE1, MSGLANG1) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 56, potom vyprázdni všechna podpole, a aplikuj pravidlo pro oddělovače podpolí (č.30). Pro prázdná
pole nastav 2DS05_MSGCOMPLETE = 1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k
přetečení proudu, jdi na Krok 7, jinak sestav čárový kód.
ii. Pokud je délka <= 56, pokračuj na Krok 7
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 18 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
7. Krok: Pravidlo 2 - PERSDELIVERY (Pos. 135)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 8
b. Jinak spočti délku O-xxx podpolí (ODEPOT, ONAME1, ONAME2, OSTREET, OHOUSENO, OCOUNTRYN, OSTATE, OPOSTAL,
OCITY, OPHONE, OEMAIL, OILN) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 117, vyprázdni OILN. Pro prázdná podpole nastav PERSCOMPLETE = 1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1.
Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
ii. Pokud je délka > 117, vyprázdni OEMAIL. Pro prázdná podpole nastav PERSCOMPLETE = 1 a 2DSTD_BarcodeOF
= 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
iii. Pokud je délka > 117, vyprázdni OPHONE. Pro prázdná podpole nastav PERSCOMPLETE = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iv. Pokud je délka > 117, vyprázdni OSTATE. Pro prázdná podpole nastav PERSCOMPLETE = 1 a 2DSTD_BarcodeOF
= 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
v. Pokud je délka > 117, vyprázdni OHOUSENO. Pro prázdná podpole nastav PERSCOMPLETE = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
vi. Pokud je délka > 117, vyprázdni ONAME2. Pro prázdná podpole nastav PERSCOMPLETE = 1 a 2DSTD_BarcodeOF
= 1 Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
vii. Pokud je délka > 117, vyprázdni ODEPOT. Pro prázdná podpole nastav PERSCOMPLETE = 1 a 2DSTD_BarcodeOF
= 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
viii. Pokud je délka <= 117, pokračuj na Krok 8
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 19 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
8. Krok: Pravidlo 2 - HAZ2 - nebezpečná látka2 (Pos. 196)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 9
b. Jinak spočti délku HAZ2 podpolí (HAZUNNR2, HAZKLASSE2, HAZKCODE2, HAZVGRUPPE2, HAZBEZ2, HAZNEBGEF2,
HAZTBC2, HAZGEW2, HAZEXGEW2, HAZFAKTOR2, HAZNAGTEXT2) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 180, vyprázdni HAZNAGTEXT2. Pro prázdná podpole nastav HAZDATACOMPLETE = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
ii. Pokud je délka > 180, vyprázdni HAZEXGEW2. Pro prázdná podpole nastav HAZDATACOMPLETE = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iii. Pokud je délka > 180, vyprázdni HAZTBC2. Pro prázdná podpole nastav HAZDATACOMPLETE = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iv. Pokud je délka > 180, vyprázdni HAZNEBGEF2. Pro prázdná podpole nastav HAZDATACOMPLETE = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
v. Pokud je délka > 180, vyprázdni HAZVGRUPPE2. Pro prázdná podpole nastav HAZDATACOMPLETE = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
vi. Pokud je délka > 180, vyprázdni HAZKCODE2. Pro prázdná podpole nastav HAZDATACOMPLETE = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
vii. Pokud je délka <= 180, pokračuj na Krok 9
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 20 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
9. Krok: Pravidlo 2 - HAZ1 – nebezpečná látka1 (Pos. 184)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 10
b. Jinak spočti délku HAZ1 podpolí (HAZUNNR1, HAZKLASSE1, HAZKCODE1, HAZVGRUPPE1, HAZBEZ1, HAZNEBGEF1,
HAZTBC1, HAZGEW1, HAZEXGEW1, HAZFAKTOR1, HAZNAGTEXT1) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 180, vyprázdni HAZNAGTEXT1. Pro prázdná podpole nastav HAZDATACOMPLETE = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
ii. Pokud je délka > 180, vyprázdni HAZEXGEW1. Pro prázdná podpole nastav HAZDATACOMPLETE = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iii. Pokud je délka > 180, vyprázdni HAZTBC1. Pro prázdná podpole nastav HAZDATACOMPLETE = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iv. Pokud je délka > 180, vyprázdni HAZNEBGEF1. Pro prázdná podpole nastav HAZDATACOMPLETE= 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
v. Pokud je délka > 180, vyprázdni HAZVGRUPPE1. Pro prázdná podpole nastav HAZDATACOMPLETE = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
vi. Pokud je délka > 180, vyprázdni HAZKCODE1. Pro prázdná podpole nastav HAZDATACOMPLETE = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
vii. Pokud je délka <= 180, pokračuj na Krok 10
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 21 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
10. Krok: Pravidlo 2 – Popis produktu/zboží-5 (Pos. 112)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 11
b. Jinak spočti délku article5 podpolí (CCONTENT, Quantity, Weight, CAMOUNTLINE, CTARIF, CORIGIN) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 45, vyprázdni CORIGIN. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
ii. Pokud je délka > 45, vyprázdni CAMOUNTLINE. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iii. Pokud je délka > 45, vyprázdni Weight. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iv. Pokud je délka > 45, vyprázdni Quantity. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
v. Pokud je délka <= 45, pokračuj na Krok 11
11. Krok: Pravidlo 2 - Popis produktu/zboží-4 (Pos. 105)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 12
b. Jinak spočti délku article4 podpolí (CCONTENT, Quantity, Weight, CAMOUNTLINE, CTARIF, CORIGIN) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 45, vyprázdni CORIGIN. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
ii. Pokud je délka > 45, vyprázdni CAMOUNTLINE. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iii. Pokud je délka > 45, vyprázdni Weight. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iv. Pokud je délka > 45, vyprázdni Quantity. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
v. Pokud je délka <= 45, pokračuj na Krok 12
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 22 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
12. Krok: Pravidlo 2 - Popis produktu/zboží-3 (Pos. 98)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 13
b. Jinak spočti délku article3 podpolí (CCONTENT, Quantity, Weight, CAMOUNTLINE, CTARIF, CORIGIN) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 45, vyprázdni CORIGIN. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
ii. Pokud je délka > 45, vyprázdni CAMOUNTLINE. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iii. Pokud je délka > 45, vyprázdni Weight. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iv. Pokud je délka > 45, vyprázdni Quantity. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
v. Pokud je délka <= 45, pokračuj na Krok 13
13. Krok: Pravidlo 2 - Popis produktu/zboží-2 (Pos. 91)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 14
b. Jinak spočti délku article2 podpolí (CCONTENT, Quantity, Weight, CAMOUNTLINE, CTARIF, CORIGIN) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 45, vyprázdni CORIGIN. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
ii. Pokud je délka > 45, vyprázdni CAMOUNTLINE. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iii. Pokud je délka > 45, vyprázdni Weight. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iv. Pokud je délka > 45, vyprázdni Quantity. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
v. Pokud je délka <= 45, pokračuj na Krok 14
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 23 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
14. Krok: Pravidlo 2 - Popis produktu/zboží-1 (Pos. 84)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 15
b. Jinak spočti délku article1 podpolí (CCONTENT, Quantity, Weight, CAMOUNTLINE, CTARIF, CORIGIN) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 45, vyprázdni CORIGIN. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
ii. Pokud je délka > 45, vyprázdni CAMOUNTLINE. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iii. Pokud je délka > 45, vyprázdni Weight. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
iv. Pokud je délka > 45, vyprázdni Quantity. Pro prázdná podpole nastav 2DS03_CompInformation = 1 a
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav
čárový kód.
v. Pokud je délka <= 45, pokračuj na Krok 15
15. Krok: Pravidlo 2 – Informace o odesílateli (Pos. 49) a Pravidlo 3
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 16
b. Jinak,
i. V případě zásilky nepodléhající celnímu odbavení odstraň kompleteně blok odesílate od 07S010 do RS oddělovače.
Nastav 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak
sestav čárový kód.
ii. V případě zásilky podléhající celnímu odbavení spočti délku SENDER podpolí (SENDER_NAME1,
SENDER_PHONE, SENDER_CONTACT, SENDER_HOUSENO, SENDER_STREET, SENDER_NAME2,
SENDER_CITY, SENDER_POSTAL, SENDER_COUNTRYN) (bez separátorů polí)
1. Pokud je délka > 140, vyprázdni SENDER_CONTACT. Pro prázdná podpole nastav 2DSTD_BarcodeOF = 1.
Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
2. Pokud je délka > 140, vyprázdni SENDER_PHONE. Pro prázdná podpole nastav 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej
znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
3. Pokud je délka > 140, vyprázdni SENDER_NAME2. Pro prázdná podpole nastav 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej
znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
4. Pokud je délka <= 140, pokračuj na Krok 16
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 24 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
16. Krok: Pravidlo 2 – Informace o příjemci (Pos. 25)
a. Pokud jsou všechna podpole prázdná a oddělovače podpolí byly nahrazeny -> pokračuj na Krok 17
b. Jinak spočti délku RECEIVER podpolí (RECEIVER_COMMENT, RECEIVER_NAME2, RECEIVER_CONTACT,
RECEIVER_PHONE, RecContactPho2, PAN_MSGVALUE1-5, PAN_MSGVALUE1-5, RECEIVER_HOUSENO, RecAdd2,
RecAdd3) (bez separátorů polí)
i. Pokud je délka > 150, vyprázdni RECEIVER_HOUSENO (ale v případě clení poznamenej toto pro Krok 17.). Pro
prázdná podpole nastav 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi
na další bod, jinak sestav čárový kód.
ii. Pokud je délka > 150, vyprázdni RECEIVER_CONTACT (ale v případě clení poznamenej toto pro Krok 17.). Pro
prázdná podpole nastav 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi
na další bod, jinak sestav čárový kód.
iii. Pokud je délka > 150, vyprázdni RecContactPho2. Pro prázdná podpole nastav 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej
znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
iv. Pokud je délka > 150, vyprázdni RECEIVER_NAME2 (ale v případě clení poznamenej toto pro Krok 17.). Pro prázdná
podpole nastav 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další
bod, jinak sestav čárový kód.
v. Pokud je délka > 150, vyprázdni RECEIVER_COMMENT. Pro prázdná podpole nastav 2DSTD_BarcodeOF = 1.
Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
vi. Pokud je délka > 150, vyprázdni RecAdd2. Pro prázdná podpole nastav 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu
délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
vii. Pokud je délka > 150, vyprázdni RecAdd1. Pro prázdná podpole nastav 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu
délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
viii. Pokud je délka <= 150, pokračuj na Krok 17
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 25 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
17. Krok: Pravidlo 14 (rozšířeno na ISO blok a STD blok)
a. Pokud dochází k přetečení proudu, porovnej adresu na faktuře s příjemcem
(INTER_CNAME1 [popř. 2DS03_ComBillRecName] = RECEIVER_NAME1 [2DISO_RecCompName1]) &
(INTER_CHOUSENO [2DS03_ComBillRecPropNum] = RECEIVER_HOUSENO [2DSTD_RecPropNum]) &
(INTER_CSTREET [2DS03_ComBillRecStreet] = RECEIVER_STREET [2DISO_RecStreet]) &
(INTER_CCITY [2DS03_ComBillRecCity] = RECEIVER_CITY [2DISO_RecTown]) &
(INTER_CCOUNTRYN [2DS03_ComBillRecCountryCode] = RECEIVER_COUNTRYN [2DISO_DestCountryCode]) &
(INTER_CPOSTAL [2DS03_ComBillRecZipCode] = RECEIVER_POSTAL [2DISO_DestZipCode]) &
(INTER_CCONTACT [2DS03_ComBillRecContact] = RECEIVER_CONTACT [2DSTD_RecContact]) &
(INTER_CPHONE [2DS03_ComBillRecPhone] = RECEIVER_PHONE [2DSTD_RecContactPho1])
i. = Pravda, vyprázdni všechny tyto INTER pole (INTER_CNAME1, INTER_CHOUSENO, INTER_CSTREET,
INTER_CCITY, INTER_CCOUNTRYN, INTER_CPOSTAL, INTER_CCONTACT, INTER_CPHONE). Nastav
2DS03_CompInformation =1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení
proudu, jdi na Krok 18, jinak sestav čárový kód.
ii. =Nepravda, pokračuj na Krok 18
18. Krok: Pravidlo 15
a. Pokud dochází k přetečení proudu, porovnej
INTER_CCOUNTRYN [popř. 2DS03_ComBillRecCountryCode] = RECEIVER_COUNTRYN [2DISO_DestCountryCode]
i. = Pravda, vyprázdni INTER_CCOUNTRYN. Nastav 2DS03_CompInformation =1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1.
Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na Krok 19, jinak sestav čárový kód.
ii. = Nepravda, pokračuj na Krok 19
19. Krok: Pravidlo 16 (funguje pouze v případě vícekusových zásilek pro balíky 2-n – jinými slovy nerovné 1/n)
a. Jenom pro balík 2-n: Pokud dojde k přetečení proudu odstraň kompletně celní blok od 07S030 do RS oddělovače. Nastav
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na Krok 20, jinak sestav čárový kód.
b. Jinak a pro balík 1/n, pokračuj na Krok 20
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 26 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
20. Krok: Pravidlo 18 (funguje pouze v případě zásilky podléhající proclení pro balík 1/n)
a. Pokud dojde k přetečení proudu, odstraň veškerý obsah z popisu zboží 5 a použij pravidlo 30 oddělovače podpolí (No. 30).
Nastav 2DS03_CompInformation =1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu,
jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
b. Pokud dojde k přetečení proudu, odstraň veškerý obsah z popisu zboží 4 a použij pravidlo 30 oddělovače podpolí (No. 30).
Nastav 2DS03_CompInformation =1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi
na další bod, jinak sestav čárový kód.
c. Pokud dojde k přetečení proudu, odstraň veškerý obsah z popisu zboží 3 a použij pravidlo 30 oddělovače podpolí (No. 30).
Nastav 2DS03_CompInformation =1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi
na další bod, jinak sestav čárový kód.
d. Pokud dojde k přetečení proudu, odstraň veškerý obsah z popisu zboží 2 a použij pravidlo 30 oddělovače podpolí (No. 30).
Nastav 2DS03_CompInformation =1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi
na další bod, jinak sestav čárový kód.
e. Pokud dojde k přetečení proudu, odstraň veškerý obsah z popisu zboží 1 a použij pravidlo 30 oddělovače podpolí (No. 30).
Nastav 2DS03_CompInformation =1 a 2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi
na další bod, jinak sestav čárový kód.
f. Jinak pokračuj na Krok 21
21. Krok: Pravidlo 19 (funguje pouze v případě vícekusových zásilek pro balíky 2-n – jinými slovy nerovné 1/n)
a. Jenom pro balík 2-n: Pokud řada přeteče délku odstraň obsah pole MPSWEIGHT [2DSTD_TotalWeight]. Pro prázdná podpole
nastav 2DSTD_BarcodeOF = 1. Nový výpočet délky řady polí. Pokud řada přeteče délku, pokračuj na Krok 22, jinak vytvoř (build)
kód.
b. jinak a pro balík 1/n, pokračuj na Krok 22
22. Krok: seskupení pravidel BU1 a BU2
a. Pokud dojde k přetečení proudu, je odstraněn kompletně BU blok (úsek), od 07S050 do RS oddělovače. Nastav
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na Krok 23, jinak sestav čárový kód.
23. Krok: cut Prio 10, aplikuj následující na všechna pole:
a. Pokud dojde k přetečení proudu, odstraň obsah pole SCUSTID [2DISO_CustAccNumber]. Pro prázdná podpole nastav
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu. Pokud dojde k přetečení proudu, pokračuj na Krok 24, jinak sestav kód.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 27 / 118
DPD přepravní štítek a čárový kód - specifikace
Verze 2.1 _ 2013-04-04
24. Krok: cut Prio 5, aplikuj následující na všechna pole:
a. Pokud dojde k přetečení proudu, odstraň obsah pole MPSCREF2 [2DSTD_ConsCustRef2]. Pro prázdná podpole nastav
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
b. Pokud dojde k přetečení proudu, odstraň obsah pole MPSCREF1 [2DISO_ConsCustRef1]. Pro prázdná podpole nastav
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
c. Pokud dojde k přetečení proudu, odstraň obsah pole REFERENCE2 [2DSTD_RecParcelRef]. Pro prázdná podpole nastav
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
d. Pokud dojde k přetečení proudu, odstraň obsah pole REFERENCE1 [2DSTD_SendParcelRef]. Pro prázdná podpole nastav
2DSTD_BarcodeOF = 1. Vypočítej znovu délku proudu.Pokud dojde k přetečení proudu, jdi na další bod, jinak sestav čárový kód.
25. Nemělo by dojít k dalšímu přetečení proudu.
DELICom
Gerhard Lanzer, BA
DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04
Strana 28 / 118
Download

DPD štítek a čárový kód Specifikace