Webové služby DPD
Verze 2015-03-17
| DPD CZ |
Webové služb y DPD
Verze 2015-03-17
Obsah
1
Úvod ..................................................................................................................................................3
2
Moje DPD / IT4EM ............................................................................................................................4
2.1
ShipmentService..........................................................................................................................4
2.2
ManifestService ...........................................................................................................................4
2.3
PickupOrderService ....................................................................................................................4
3
DeliCom / DPD ..................................................................................................................................5
3.1
LoginService ................................................................................................................................5
3.2
ParcelShopFinderService ...........................................................................................................6
3.3
DepotDataService ........................................................................................................................6
3.4
ParcelLifeCycleService ...............................................................................................................7
3.5
ShipmentService..........................................................................................................................8
4
Hotová řešení pro e-commerce.........................................................................................................9
4.1
DPD CZ
Magento ........................................................................................................................................9
Webové služuby DPD - verze 2015-03-17
Strana 2 / 9
Webové služb y DPD
Verze 2015-03-17
1
Úvod
Tento dokument je popisem poskytovaných webových služeb DPD, které zjednodušují tvorbu
zákaznických řešení. Poskytovatelé těchto služeb jsou dva nezávislé subjekty: DeliCom (servisní IT
organizace centrály DPD) a IT4EM (servisní IT organizace regionu spravující hlavní SW vybavení
DPD CZ).
Následující kapitoly popisují základní vlastnosti jednotlivých webových služeb.
Zmiňované detailní specifikace a vzory naleznete na webu www.dpd.cz/dokumentace
DPD CZ
Webové služuby DPD - verze 2015-03-17
Strana 3 / 9
Webové služb y DPD
Verze 2015-03-17
2 Moje DPD / IT4EM
Aktivace služeb poskytovaných se děje na vyžádání. Depo DPD CZ musí webové služby aktivovat.
Poskytované služby jsou:
•
•
•
ShipmentService
ManifestService
PickupOrderService
Služby jsou určeny pro kompletní správu zásilek – vytvoření zásilky, případně editaci, následný tisk,
objednávku svozu, správu seznamu zásilek.
Je vhodná, pokud
• akceptujete nutnost zásilku vytvořit a teprve v následném (samostatném) kroku její štítky
tisknout
• preferujete logiku vytvoření, případně editace zásilky, v DPD systému
• preferujete kompletní zajištění funkcionality na straně DPD, tedy kromě správy zásilek a
tisku štítků zejména i správu číselných řad, objednávku svozu, tisk seznamu zásilek
Služby, jejich metody a použití jsou detailně popsány v dokumentu Příručka programátora
pro integraci zákaznických řešení a DPD systémů pomocí webových služeb IT4EM.
K jejich použití potřebujete uživatelské jméno a heslo, identifikaci plátce (payerId), identifikaci
adresy svozu (addressId), nastavení jazyka (CZ) a parametr applicationType=9.
2.1
ShipmentService
Služba je určena pro výpočty ceny, vytvoření zásilek, tisk jejich přepravních štítků a vyhledávání.
ShipmentService WSDL
https://www.mojedpd.cz/IT4EMWebServices/eshop/ShipmentServiceImpl?wsdl
2.2
ManifestService
Služba je určena pro vytváření seznamu zásilek v procesu dokončení expedice zásilek
ManifestService WSDL
https://www.mojedpd.cz/IT4EMWebServices/eshop/ManifestServiceImpl?wsdl
2.3
PickupOrderService
Služba je určena pro objednávku svozu vytvořených zásilek
PickupOrderService WSDL
https://www.mojedpd.cz/IT4EMWebServices/eshop/PickupOrderServiceImpl?wsdl
DPD CZ
Webové služuby DPD - verze 2015-03-17
Strana 4 / 9
Webové služb y DPD
Verze 2015-03-17
3
DeliCom / DPD
Aktivace služeb poskytovaných se děje na vyžádání. Depo DPD CZ musí poskytovatele webové
služby požádat o aktivaci dané webové služby pro dané DelisID. Poskytované služby jsou:
•
•
•
•
•
LoginService
ParcelShopFinderService
DepotDataService
ParcelLifeCycleService
ShipmentService
Služby LoginService, ParcelShopFinderService, DepotDataService a ParcelLifeCycleService jsou
servisní služby poskytující informace (dle svého účelu).
Služba ShipmentService je určena pro zjednodušení vytváření štítků a souvisejících dat, než by
tomu bylo při kompletní implementaci ve vlastním softwaru. Je vhodná, pokud
• akceptujete nutnost evidence, správy a unikátního přidělování číselných řad pro balíky
• logiku vytvoření, případně editace zásilky, máte implementovánu ve vlastním řešení
• požadujete pouze tisk štítků (a související export dat) zajištěný voláním služby
Přístupy jsou vždy aktivovány do testovacího prostředí (stage system) a provozního prostředí (live
system). Přístup do provozního prostředí ShipmentService je podmíněn úspěšnými testy
v testovacím prostředí.
3.1
LoginService
Služba slouží k vytvoření přístupového tokenu, který je použit pro přístup k ostatním službám.
K vygenerování tokenu pro stage system je použito heslo poskytnuté v potvrzení registrace. Je
odlišné od standardního hesla k DelisID. K vygenerování tokenu pro live system je použito
standardní DelisID heslo.
Specifikace služby
www.dpd.cz/dokumentace/LoginService-Public_2_0.pdf
Stage system
LoginService URL:
https://public-ws-stage.dpd.com/services/LoginService/V2_0
LoginService WSDL:
https://public-ws-stage.dpd.com/services/LoginService/V2_0?wsdl
Live system
LoginService URL:
https://public-ws.dpd.com/services/LoginService/V2_0
LoginService WSDL:
https://public-ws.dpd.com/services/LoginService/V2_0?wsdl
DPD CZ
Webové služuby DPD - verze 2015-03-17
Strana 5 / 9
Webové služb y DPD
Verze 2015-03-17
3.2
ParcelShopFinderService
Služba slouží k vyhledávání vyhledávání psč a měst, DPD ParcelShop podle adresy a DPD
ParcelShop podle zeměpisné šířky a délky.
Poskytuje menší rozsah informací než doporučený vyhledávač na ParcelShop integračním webu
http://www.dpdparcelshop.cz/integrace/
Může ale poskytovat informace o jakémkoliv ParcelShop v systému DPD, nejen v CZ. Při
vyhledávání ParcelShop pro použití v ShipmentService může být vhodnější z hlediska vývoje, kvůli
shodnému poskytovateli služby.
Specifikace služby
www.dpd.cz/dokumentace/ParcelShopFinderService-Public_3_0.pdf
Stage system
ParcelShopFinderService URL:
https://public-ws-stage.dpd.com/services/ParcelShopFinderService/V3_0
WSDL popis pro ParcelShopFinderService:
https://public-ws-stage.dpd.com/services/ParcelShopFinderService/V3_0?wsdl
Live system
ParcelShopFinderService URL:
https://public-ws.dpd.com/services/ParcelShopFinderService/V3_0
ParcelShopFinderService WSDL:
https://public-ws.dpd.com/services/ParcelShopFinderService/V3_0?wsdl
3.3
DepotDataService
Služba vyhledává adresní a kontaktní údaje depa podle čísla depa nebo PSČ
Specifikace služby
www.dpd.cz/dokumentace/DepotDataService-Public_1_0.pdf
Stage system
DepotDataService URL:
https://public-ws-stage.dpd.com/services/DepotDataService/V1_0
WSDL description pro DepotDataService :
https://public-ws-stage.dpd.com/services/DepotDataService/V1_0?wsdl
Live system
DepotDataService:
https://public-ws.dpd.com/services/DepotDataService/V1_0
DepotDataService WSDL:
https://public-ws.dpd.com/services/DepotDataService/V1_0?wsdl
DPD CZ
Webové služuby DPD - verze 2015-03-17
Strana 6 / 9
Webové služb y DPD
Verze 2015-03-17
3.4
ParcelLifeCycleService
Služba vyhledává údaje o životním cyklu zásilky podle čísla balíku. Umožňuje zobrazení životního
cyklu balíku ve vlastním informačním systému zákazníka.
Specifikace služby
www.dpd.cz/dokumentace/ParcelLifeCycleService-Public_2_0.pdf
Stage system
ParcelLifeCycleService URL:
https://public-ws-stage.dpd.com/services/ParcelLifeCycleService/V2_0
WSDL description can be found for ParcelLifeCycleService :
https://public-ws-stage.dpd.com/services/ParcelLifeCycleService/V2_0?wsdl
Live system
ParcelLifeCycleService URL:
https://public-ws.dpd.com/services/ParcelLifeCycleService/V2_0
ParcelLifeCycleService WSDL:
https://public-ws.dpd.com/services/ParcelLifeCycleService/V2_0?wsdl
DPD CZ
Webové služuby DPD - verze 2015-03-17
Strana 7 / 9
Webové služb y DPD
Verze 2015-03-17
3.5
ShipmentService
Služba vytváří štítky k DPD zásilkám. Výhodou proti kompletnímu vlastnímu řešení je fakt, že není
nutné vyhledávat směrování, uvádět označení služeb, sestavovat čárové kódy a export dat
ve formátu MPSEXPDATA
Specifikace služby
www.dpd.cz/dokumentace/ShipmentService-Public_3_1.pdf
Stage system
ShipmentService URL:
https://public-ws-stage.dpd.com/services/ShipmentService/V3_1
ShipmentService WSDL:
https://public-ws-stage.dpd.com/services/ShipmentService/V3_1?wsdl
Live system
ShipmentService URL
https://public-ws.dpd.com/services/ShipmentService/V3_1
ShipmentService WSDL:
https://public-ws.dpd.com/services/ShipmentService/V3_1?wsdl
Testy je možné provádět bez omezení na stage system. Na vyžádání jsou pak požadavky na stage
system validovány. Pro úspěšně validované požadavky na stage system jsou stejné kombinace
produktů a služeb aktivovány v live system. Při opakovaném výskytu chyb na live system bude
přístup deaktivován.
Pro stage system je poskytnuta náhodně vygenerovaná číselná řada v rámci aktivace služby. Pro
live system je poskytnuta skutečná číselná řada přiřazená DPD CZ zákazníkovi.
Tyto řady musejí být evidovány v informačním systému zákazníka. V každém požadavku musí
informační systém, který požadavek vznáší, přiřadit číslo z této řady. Použití každého čísla musí být
unikátní. Duplicita není možná. Před vyčerpáním celé číselné řady musí systém upozornit správce
systému, že číselná řada dochází, aby mohl DPD CZ požádat o přiřazení nové číselné řady. Poté, co
DPD CZ požádá DeliCom o aktivaci této řady v ShipmentService, může být použita zákazníkem v
požadavku služby.
Odpověď na požadavek vrací base64 stream, který po dekódování tvoří PDF soubor se štítkem.
Úspěšný požadavek současně zajišťuje vygenerování příslušných MPSEXPDATA.
DPD CZ
Webové služuby DPD - verze 2015-03-17
Strana 8 / 9
Webové služb y DPD
Verze 2015-03-17
4 Hotová řešení pro e-commerce
DPD zajišťuje vývoj modulů pro snadnou integraci DPD přepravy do e-commerce platforem. Tyto
moduly, dostupné ve formě plug-in rozšíření jsou nyní dostupné pro e-shop platformy Magento a
Prestashop. Další jsou v přípravě.
Moduly využívají webové služby popsané v kapitole 2, proto je pro jejich funkčnost nutná aktivace
těchto služeb, jako by byly využívány přímo, a tyto údaje jsou uvedeny v nastavení modulů
4.1
Magento
Rozšíření je kompatibilní s Magento CE verze 1.6 a 1.7. Před instalací doporučujeme zálohu
systému Magento. K funkčnosti je nutná přítomnost PHP rozšíření mbstring a SOAP. Vzhledem
k tomu, že přepravné je v DPD odvozeno od hmotnosti zásilky, musí být pro zboží definována, jinak
se DPD nezobrazí v nabídce přepravy.
Po instalaci rozšíření do platformy Magento je nutné
• nastavit v menu System / Shipping method položky nastavení pro spojení s webovými
službami DPD
• nastavit v menu Sales / Shipping settings adresu odesílatele
• nastavit v menu Promotions / Interactiv4 Table Rates / DPD GeoPost sazby cen přepravy
• v případě využití dobírek nastavit v menu System / Configuration / Payment Method / Cash
on Delivery for DPD By Interactiv4 volby dobírky jako platební metody
Návod je k dispozici:
www.dpd.cz/dokumentace/Magento.pdf
Modul ke stažení:
http://www.dpd.cz/dokumentace/Magento-DPD-1.7.5.zip
DPD CZ
Webové služuby DPD - verze 2015-03-17
Strana 9 / 9
Download

Webové služby DPD