ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Umut OKKAN
Doğum Tarihi: 27/02/1983
Akademik Derecesi: Dr.
Eğitim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Anabilim Dalı
Hidrolik
Hidrolik
Kurum
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tarih
2007
2009
2013
Araştırma Alanları: Hidroloji, Hidrolojik Modeller, Hidrolik, Su Yapılarının Tasarımı, Su
Kaynakları Planlaması, Meteoroloji-Klimatoloji, İstatistik, Nümerik Metotlar, Bilgisayar
Programlama
Tezleri:
Doktora Tezi (YOK Tez No: 328330): İklim değişikliğinin akarsu akışları üzerindeki etkilerinin
değerlendirilmesi / Assessment of climate change effects on river flows- 364 s., Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Okan FISTIKOĞLU
Yüksek Lisans Tezi (YOK Tez No: 243639): Aylık yağış ve sıcaklık değişimlerinin İzmir içme
suyu havzalarının akımlarına etkileri /Impacts of monthly precipitation and temperature changes
on Izmir freshwater basins’ runoff- 345 s., Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Okan FISTIKOĞLU
Lisans Bitirme Projesi: Genetik Algoritma ile İki Parametreli Hidrolojik Model Kalibrasyonu,
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Okan FISTIKOĞLU
Kurumdaki Hizmet Süresi: 4
İşe Başlama Tarihi: Kasım 2009
Akademik yükselme tarihleri:
Araştırma Görevlisi
: Kasım 2010
Araştırma Görevlisi Dr : Şubat 2013
BAŞLICA YAYINLARI
• SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makaleler
Okkan, U. and Inan, G. (2014) “Statistical downscaling of monthly reservoir inflows for Kemer watershed
in Turkey: Use of machine learning methods, multiple GCMs and emission scenarios” International
Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.4206 (in press).
Okkan, U. (2014) “Assessing the effects of climate change on monthly precipitation: proposing of a
downscaling strategy through a case study in Turkey” KSCE Journal of Civil Engineering (in press).
Okkan, U. and Inan, G. (2014) “Bayesian learning and relevance vector machines approach for
downscaling
of
monthly
precipitation”
ASCE
Journal
of
Hydrologic
Engineering,
DOI: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001024 (in press).
Okkan, U., Serbes, Z. A., and Samui, P. (2014) ”Relevance Vector Machines Approach For For Long-Term
Flow Prediction“, Neural Computing and Applications, 25(6), 1393-1405.
Okkan, U. and Fistikoglu, O., (2014) “Evaluating Climate Change Effects on Runoff by Statistical
Downscaling and Hydrological Model GR2M” Theoretical and Applied Climatology, 117(1-2), 343-361.
Okkan, U., and Serbes, Z. A. (2013) ”The combined use of wavelet transform and black box models in
reservoir inflow modeling“ Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61(2), 112-119.
Ceryan N, Okkan U, Samui, P., and Ceryan S. (2013) “Modeling of tensile strength of rocks materials
based on support vector machines” International Journal for Numerical and Analytical Methods in
Geomechanics, 37, 2655-2670.
Ceryan N, Okkan U, and Kesimal A. (2013) “Prediction of unconfined compressive strength of carbonate
rocks using artificial neural networks” Environmental Earth Sciences, 68, 807-819.
Okkan, U., and Serbes, Z. A. (2012) ”Rainfall–runoff modeling using least squares support vector
machines“, Environmetrics, 23, 549-564.
Okkan, U., and Samui, P. (2012) ” Modeling of Watershed Runoff Using Discrete Wavelet Transform and
Support Vector Machines“ Fresenius Environmental Bulletin, 21 (12), 3971-3986.
Okkan, U. (2012) “Wavelet neural network model for reservoir inflow prediction”, Scientia Iranica, 19(6),
1445-1455.
Okkan U. (2012)” Using wavelet transform to improve generalization capability of feed forward neural
networks in monthly runoff prediction“ Scientific Research and Essays, 7(17), 1690-1703.
Okkan U. (2012) “Performance of least squares support vector machine for monthly reservoir inflow
prediction” Fresenius Environmental Bulletin, 21(3), 611-620.
Ceryan N, Okkan U., and Kesimal A. (2012) “Application of generalized regression neural networks in
predicting the unconfined compressive strength of carbonate rocks” Rock Mechanics and Rock
Engineering, 45(6), 1055-1072.
Okkan, U., ve Dalkılıç, Y. (2012) ”Radyal tabanlı yapay sinir ağları ile Kemer Barajı aylık akımlarının
modellenmesi” Teknik Dergi, 23(2), 5957-5966.
Fistikoglu, O., and Okkan, U. (2011) “Statistical downscaling of monthly precipitation using NCEP/NCAR
reanalysis data for Tahtali River basin in Turkey” ASCE Journal of Hydrologic Engineering, 16(2), 157164.
Okkan, U., and Dalkılıç, Y. (2011)” Reservoir inflows modeling with artificial neural networks: the case of
Kemer Dam in Turkey”. Fresenius Environmental Bulletin, 20(12), 3110-3119.
• SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranmayan dergilerdeki makaleler
Dalkiliç, Y., Okkan, U. and Baykan, N. (2014) “Comparison of Different Ann Approaches in Daily Pan
Evaporation Prediction” Journal of Water Resource and Protection, 6, 319-326.
Okkan, U. and Fistikoglu, O. (2013). “Using ECHAM5 General Circulation Model and Hydrological Lumped
Model GR2M to Assess Impacts of Climate Change on Runoff “. Journal of Selçuk University Natural
and Applied Science, ICOEST Conference 2013 (Special Issue - 2), 25-36.
Okkan U. (2011) “Application of Levenberg-Marquardt Optimization Algorithm Based Multilayer Neural
Networks for Hydrological Time Series Modeling” International Journal of Optimization and Control:
Theories & Applications, 1(1), 53-63.
Okkan, U., and Serbeş, Z. A. (2011) “Modeling of Daily Inflows of Keban Dam Using Artificial Neural
Networks and Stochastic Methods” e-Journal of New World Sciences Academy, IPCC 2011 Special
Issue, 6, 4, 1526-1539.
Okkan, U., ve Serbeş, Z. A. (2011) “Levenberg-Marquardt optimizasyon algoritması kullanan yapay sinir
ağları ile yağış-akış ilişkisinin modellenmesi”, İTÜ Dergisi/d (kabul edildi)
Okkan, U., Serbeş, Z. A. ve Dalkılıç, H.Y., (2011)“ Yapay sinir ağları ve ampirik yöntemler ile aylık tava
buharlaşmalarının tahmini “DSİ Teknik Bülteni, 111, 7-16.
Okkan, U., ve Mollamahmutoğlu, A. (2010) “Yiğitler Çayı günlük akımlarının yapay sinir ağları ve regresyon
analizi ile modellenmesi” Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23, 33-48.
Okkan, U., ve Mollamahmutoğlu, A. (2010) “Çoruh Nehri günlük akımlarının yapay sinir ağları ile tahmin
edilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 3, 251-261
Okkan, U., ve Serbeş, Z. A. (2010) “Radyal tabanlı yapay sinir ağları yaklaşımı ile günlük akımların
modellenmesi” İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Bülteni, 155, 26-29.
Okkan, U. ve Dalkılıç, H.Y., (2010)“Demirköprü Barajı Aylık Buharlaşma Yüksekliklerinin Yapay Sinir Ağları
ile Tahmin Edilmesi” DSİ Teknik Bülteni, 108, 30-36.
Kaya, B. ve Okkan, U., (2010) “Su Dağıtım Şebekelerinin Tasarımında Hesap Çizelgelerinin Kullanımı”
DSİ Teknik Bülteni, 108, 51-56.
Dalkılıç, H.Y. ve Okkan, U., (2010) “Kemer Barajı Haznesinin Performansının Performans İndisleri
Yöntemiyle Belirlenmesi” DSİ Teknik Bülteni, 107, 14-21.
• Hakemli uluslararası konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Okkan, U. and Fistikoglu, O. (2013). “A Statistical Downscaling Model For Monthly Precipitation: The Case
of Demirkopru Watershed In Turkey “6th Atmospheric Science Symposium, 24-26 April 2013, Istanbul
Technical University, TURKEY, 221-228.
Okkan, U. and Fistikoglu, O. (2013). “Using ECHAM5 General Circulation Model and Hydrological Lumped
Model GR2M to Assess Impacts of Climate Change on Runoff“ International Conference on
Environmental Science and Technology, June 18 - 21 2013, Urkup, TURKEY.
Okkan, U. (2013). “Aktif Hazne Hacminin Gould Olasılık Matris Yöntemi İle İrdelenmesi: Demirköprü Barajı
Örneği” 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, 22-24 Mart 2013, Merinos Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi, Bursa, 1026-1034.
Okkan, U. ve Fıstıkoğlu, O. (2013). “Parametrik Bir Yağış-Akış Modeli Yardımı İle İklim Değişikliğinin Su
Kaynaklarına Etkilerinin Değerlendirilmesi” 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, 22-24 Mart
2013, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Bursa, 156-164.
Okkan, U. ve Fıstıkoğlu, O. (2013). “Standart Yağış İndeksi ve Thornthwaite Yağış Etkinliği Yöntemleri İle
Bir Havzanın Gelecek Dönem Kuraklık Sınıflarının Belirlenmesi” 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve
Sergisi, 22-24 Mart 2013, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Bursa,150-155.
Okkan, U. and Fistikoglu, O. (2012). ”Downscaling of Precipitation to Tahtali Watershed in Turkey for
Climate Change Scenarios”, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19
October 2012, METU, Ankara, TURKEY.
Okkan, U., and Serbeş, Z. A. (2011) “Daily runoff prediction of Gediz River by artificial neural networks and
stochastic methods” 12th International Symposium on Econometrics, Statistics and Operations
Research, 26-28 May 2011, Pamukkale University, 638-652.
Okkan, U. and Kaya, B. (2008) ”Design Of Pipeline Systems With Pump Use of Spreadsheets”, Creating
the Future 5th ARCHENG-2008 International Architecture and Engineering Symposiums, 27-28
November 2008, European University, 7-11.
• Hakemli ulusal konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Okkan, U., Serbes, Z.A., ve Dalkılıç, H.Y. (2014). “İklim Değişikliği Senaryoları Altında Akım Tahmini: Bir
Ölçek İndirgeme Modeli ve Kemer Barajı Örneği” Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Baraj Güvenliği
Sempozyumu, 09-11 Ekim 2014, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 441-448.
Okkan, U. (2014). “Hidrolojik Bir Modelin Genetik Algoritma ile Kalibrasyonu” 12. Ulusal KültürTeknik
Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
Serbeş, Z.A., Okkan, U. ve Avcı, M. (2014). “Ölçülen ve NCEP Re-Analiziyle Elde Edilen Yağış Verileri
Eğilimlerinin Karşılaştırılması: Gediz Havzası Örneği” 12. Ulusal KültürTeknik Sempozyumu, 21-23
Mayıs 2014, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
Okkan, U. ve Serbeş, Z.A. (2014). “İklim Değişikliği Senaryoları Altında Sıcaklık Öngörüleri: İzmir ve
Manisa İlleri Örneği” 12. Ulusal KültürTeknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Namık Kemal
Üniversitesi, Tekirdağ.
Okkan, U. (2014). “Su Kaynakları Mühendisliğinde Hidrolojik Süreçlerin Modellenmesi” 12. Ulusal
KültürTeknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
Okkan, U. ve Fıstıkoğlu, O. (2013). “PMS ve GR2M Aylık Yağış-Akış Modelleri” VII. Ulusal Hidroloji
Kongresi, 26-27 Eylül 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 167-176.
Okkan, U. ve Fıstıkoğlu, O. (2013). “İklim Değişikliğinin Akarsu Akışları Üzerindeki Etkisinin İzmir-Tahtalı
Havzası Örneğinde İncelenmesi” III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, 3-5 Haziran 2013, İTU, İstanbul,
343-353.
Serbeş, Z.A. ve Okkan, U. (2013). “Günlük Akarsu Akımlarının Tahmini: Kapalı Kutu Modellemesi ve Botan
Çayı Örneği” 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 25-26 Nisan 2013, Çankaya Üniversitesi,
Ankara, 89-94.
Okkan, U., ve Serbeş, Z. A. (2012). “Parametrik bir su bütçesi modeli ile akış ve evapotranspirasyon
tahmini”, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, Ege Üniversitesi,
İzmir, 1165-1170.
Serbeş, Z. A., Okkan, U., Tunalı, U. ve Tüzel, İ. H. (2012). “Genelleştirilmiş regresyon sinir ağı yaklaşımı
ile aylık buharlaşma tahmini”, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012,
Ege Üniversitesi, İzmir, 1225-1232.
Serbeş, Z. A., Tüzel, İ. H., Tunalı, U. ve Okkan, U. (2012). “Örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde bitki su tüketimini
tahminleyen model yapılarının belirlenmesi”, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25
Mayıs 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, 175-182.
Okkan, U., Bilgin, Ş., İrtem, E. (2012). ”Aktif Baraj Hazne Hacminin Farklı Tasarım Yöntemleriyle
İrdelenmesi: Demirköprü Barajı Örneği” Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu,
10-12 Ekim 2012, Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Eskişehir, 271-281.
Okkan, U., and Serbeş, Z. A. (2011) “Keban Baraj Haznesine Giren Günlük Akımların Yapay Sinir Ağları
ve Stokastik Yöntemler Kullanılarak Modellenmesi” Uluslararası Katılımlı Yapı Kongresi (IPCC2011),
28-30 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Serbeş, Z. A. ve Okkan, U. (2011) “Genelleştirilmiş regresyon sinir ağları kullanılarak günlük akarsu
akımlarının modellenmesi” 5.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 12-16 Eylül 2011, Orhantepe,
İstanbul, 537-546.
Okkan, U. ve Serbeş, Z. A. (2011) “Farklı yapay sinir ağları algoritmalarıyla günlük buharlaşma tahmini”
2.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-25 Kasım 2011, 660-667.
Fıstıkoğlu, O. ve Okkan, U. (2010). “Tahtalı Havzası İçin Aylık Su Bütçesi” VI. Ulusal Hidroloji Kongresi,
22-24 Eylül 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 546-554.
Dalkılıç, H.Y. ve Okkan, U. (2010) “Kemer Barajı Aktif Hazne Hacminin Farklı Tasarım Yöntemleri ile
İrdelenmesi” VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, 22-24 Eylül 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 555-567.
Hakemlikler
•
Journal of Hydrologic Engineering /ASCE (2 adet)
•
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (1 adet)
•
Journal of Hydro-environment Research (1 adet)
•
Soft Computing (1 adet)
•
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics (2 adet)
•
Geotechnical and Geological Engineering (4 adet)
•
International Journal of Geotechnical Earthquake Engineering (1 adet)
•
International Journal of Physical Sciences (1 adet)
•
Neural Computing and Applications (1 adet)
•
Scientia Iranica (7 adet)
•
Journal of The Institution of Engineers (India): Series A (1 Adet)
•
Teknik Dergi (1 adet)
•
Journal of Electrical and Electronics Engineering Research (1 adet)
•
Journal of Engineering Science & Technology (1 adet)
•
British Journal of Applied Science & Technology (2 adet)
•
Letters in Drug Design & Discovery (1 adet)
•
Scientific Research and Essays (1 adet)
•
American Journal of Experimental Agriculture (1 adet)
•
KSCE Journal of Civil Engineering (1 adet)
•
African Journal of Agricultural Research (1 adet)
Yürütücüsü/Araştırmacısı/Bursiyeri Olduğu Projeler:
* Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2014/34):"İklim Değişikliğinin Balıkesir İli İçmesuyu
Potansiyeline Etkilerinin Modellenmesi: İçmesuyu Talebinin 2015-2030 Projeksiyonu" (2014-2015)
(Yürütücü).
*TUBITAK 108Y301: “İklim Değişikliğinin Baraj Haznelerinin Arz Güvenilirliklerine Olan Etkilerinin
Belirlenmesi” (2008-2010) (Bursiyer).
Üye Olduğu Mesleki / Bilimsel Kuruluşlar: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İzmir Şubesi)
Aldığı Burslar / Ödüller:
-TUBİTAK araştırma projesi bursu (2008-2010)
-TUBITAK BIDEB 2223 (2012)
- TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2011-2014 yılları arasında verilen teşvik ödülleri)
-Baraj Güvenliği Derneği tarafından verilen en iyi doktora tezi ödülü (2014)
- Balıkesir Üniversitesi Vakfı Uluslararası Bilimsel Yayınları ve Etkinlikleri Özendirme Programı kapsamında
verilen teşvik ödülleri (2012-2014)
- Balıkesir Üniversitesi tarafından üçüncüsü düzenlenen “Bilimsel Başarı Ödülleri” kapsamında
Mühendislik-Mimarlık alanında verilen Bilimsel Yayın Ödülü (2013)
http://www.balikesir.edu.tr/bau/haber/11436
http://yurthaber.mynet.com/balikesir-haberleri/baude-akademik-odul-toreni-1215602
Çalıştığı Kurumlarda Yer Aldığı Komisyonlar:
•
Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Müh. Bölümü, Farabi Komisyonu Başkanı, 2014- devam ediyor
•
Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Müh. Bölümü, Staj Komisyonu Üyesi, 2010-2014
•
Balıkesir Üniversitesi, MUDEK Koordinasyon Komisyonu, 2012-devam ediyor
Hobileri:
•
•
•
•
Resim
Gitar
Olta Balıkçılığı
Satranç
Download

Özgeçmiş - İnşaat Mühendisliği Bölümü