Svalové dysbalance
Pavel Hráský, [email protected]
FLEXORY-ohybače:
dvojhlavý sval pažní–flexe loketního kloubu sval
bedrokyčlostehenní–flexe kyčelního kloubu
EXTENZORY–natahovače, napínače
trojhlavý sval pažní–extenze loketního kloubu
velký sval hýžďový–extenze kyčelního kloubu
čtyřhlavý sval stehenní–extenze kolenního
kloubu
• AGONISTÉ – svaly, které pro určitý směr působí jako
iniciátor pohybu
• ANTAGONISTÉ – svaly působící protichůdný pohyb
(např. dvojhlavý a trojhlavý sval pažní)
• SYNERGISTÉ – svaly,které se na jednou pohybu
spoluúčastní (např. čtyřhlavý sval stehenní je pomocný
flexor kloubu kyčelního)
Hlavní flexor kyčelního klobu je sval bedrokyčlostehenní
• Dělení z hlediska tendence svalů ke zkracování a oslabování: 2
skupiny
• A/ fázické-mají tendenci k oslabování, pohybují tělem a jeho částmi,
hl.bílá sv.vlákna, rychle se unaví, tendence k útlumu, oslabení
• B/ posturální-mají tendenci ke zkrácení, hyperaktivitě, zvýšenému
svalovému napětí, tím snižují rozsah pohybu v kloubech, méně
unavitelné, udržují tělo a jeho části v prostoru, proti gravitaci, trvale v
činnosti, stálé určité napětí, hl.červená sv.vlákna
• Typy svalových vláken:
-a/pomalá červená –pomalejší kontrakce,vhodná pro
vytrvaleckou činnost, málo unavitelná
-b/rychlá bílá vlákna-objemnější, více myofibril,
rychlé kontrakce po krátkou dobu
• Typ svalových vláken je geneticky určen.
• Rychlostní a silové osobnostní znaky jsou podmíněny
převážně genotypově X vytrvalostní znaky lze významně
ovlivnit pohybovými aktivitami
Řízení pohybu
• Neurofyziologický podklad:
• čidla - receptory
- proprioreceptory - uloženy ve svalech, šlachách a
kloubech
- exteroreceptory - uloženy v kůži, receptory, zraku,
sluchu, chuti, hmatu, čichu;
- visceroreceptory – ve vnitřních orgánech,
- nociceptory – reagují na bolest, atd.
Řízení pohybu
Typy proprioreceptorů a jejich funkce:
- podíl na řízení stoje a vzpřímeného držení těla
- podíl na aktivaci nervových drah a center, které se
podílejí na regulaci stoje a provedení přesného
koordinovaného pohybu
Řízení pohybu
Svalová vřeténka:
v podélné ose svalu
citlivé na tah
informace do CNS jak o rychlých (fázických) změnách
délky svalu při pohybu, tak i o změnách dlouhodobých
(tonických) při udržování určité polohy
Řízení pohybu
Šlachová tělíska:
na rozhraní svalu a šlachy
aktivovány při napnutí šlachy
chrání sval i šlachu před přetížením
Svalové dysbalance
funkční nerovnováha ↔ spočívá v odlišnosti svalů s převážně tonickou
činností – svaly posturální a svalů s převážně fázickou činností –
svaly fázické
důsledek jednostranného zatěžování → svalové skupiny nadměrně
silné a zkrácené X svaly nadměrně oslabené a utlumené
důsledek hyperaktivity svalů posturálních a hypoaktivity svalů fázických
jedna z příčin vadného držení těla
zvyšuje riziko sportovních úrazů
podporuje neekonomický a neefektivní tréninkový proces
s neadekvátním sportovním výkonem
Svalové dysbalance
• Svalová dysbalance → tvorba špatných
pohybových programů, a to v důsledku
nesprávného zapojování
jednotlivých svalů do pohybu.
•
Pokud nedojde ke korekci stavu, svalová nerovnováha
se stále prohlubuje a nesprávné (nefyziologické)
pohybové programy se upevňují.
Posturální svaly
hlavní funkce: udržení těžiště těla ve stabilní poloze vůči gravitaci =
zajištění a kontrola postury
tvořena převážně červenými svalovými vlákny (pomalá, oxidativní
vlákna)
tendence k hyperreaktivitě a k hypertonii a ke zkracování = JE TŘEBA
JE PROTAHOVAT
rychlé zapojení do pohybu
více vydrží, méně se unaví
dobrá regenerační schopnost
odolnější vůči škodlivinám a infekcím
Fázické svaly
hlavní funkce: zajištění “pohybu vpřed” = lokomoce
tendence k hypoaktivitě, k hypotonii a k oslabení = JE TŘEBA JE
POSILOVAT
tvořena převážně bílými svalovými vlákny (rychlá vlákna)
tendence k nadměrnému zvětšování klidové délky
vývojově mladší
k podráždění je třeba většího podnětu, pomaleji se zapojují do pohybu
snadno se unaví
snížená regenerační schopnost
málo odolné vůči škodlivinám a infekcím
Svalové dysbalance v oblasti pletence
ramenního a horní poloviny trupu
•
hluboké flexory šíje x extenzory šíje
•
horní fixátory ramenního pletence (horní část trapézu, zdvihač lopatky)
x
dolní fixátory ramenního pletence (rombické svaly, spodní část trapézu)
•
prsní svaly x mezilopatkové svaly
→ horní zkřížený syndrom
Svalové dysbalance v oblasti pánve a dolních
končetin
• slabý velký hýžďový sval x zkrácené flexory kyčlí (m.iliopsoas)
• slabé přímé břišní svaly x zkrácené vzpřimovače páteře - bederní a
trupová oblast
• slabý střední hýžďový sval x zkrácený napínač povázky stehenní a
čtyřhranný bederní sval
• flexory kolen (hamstringy) x čtyřhlavý sval stehenní (bez přímé
hlavy)
• trojhlavý sval lýtkový x lýtkové svaly (přední holenní a peroneální
svaly
→ dolní zkřížený syndrom
Rizika při výskytu svalových
dysbalancí
• chronické přetížení → mikrotraumata
• funkční a následné zřetězené poruchy pohybového
systému
• strukturální změny
• ↓ pohybové výkonnosti
• porucha koordinace pohybu
• nebezpečí vzniku zranění
Držení těla-varianty
Jak kompenzovat?
normalizace poměru v periferních strukturách
pohybového aparátu → protažení svalů
zkrácených a posílení svalů oslabených
nácvik správného pohybového vzorce → nezbytná
prevence svalové dysbalance
svalovou rovnováhu je třeba cvičením neustále
upevňovat
Jak kompenzovat?
Strečink = proces protahování
- dochází k prodlužování vazivových tkání a svalů → zvýšení
kloubní pohyblivost (rozsah pohybu)
- při neprotahování nebo snížené činnosti svalů → snižování
(omezování) kloubní pohyblivosti
Senzomotorická stimulace (SMS)
- neurofyziologický podklad
- zdůraznění svalové koordinace a funkční souhry svalových skupin
→ nelze izolovat funkci jednotlivých svalů
Proč protahovat:
- pravidelné provádění → prodlužování vazivových
tkání a svalů →
zvyšování rozsahu pohybu
- zlepšení kvality a rychlosti provedení pohybu
- prevence úrazů
- snížení svalové bolestivosti
- relaxační účinek → snížení svalového napětí
Jak protahovat:
- výchozí pozice + zachování směru pohybu
- protahovat zlehka, bez většího úsilí
- setrvat v protažení - po zátěži - min. 10 - 15 s; před zátěží - cca 5 - 8 s
- při kratší výdrži (10 s) - 2-3 opakování nebo s výdrží 20-30 s - 1 opakování
- při opakování stále zvětšovat protažení
- neprotahovat přes bolest, do pocitu stále snesitelného napětí ve svalu
- pravidelně a klidně dýchat, nezadržovat dech
- protažení spojit s výdechem (výjimka: např. bederní část páteře + nádech)
- sledovat známky únavy – signalizuje přetížení – je třeba skončit
- pozor na svalové chvění a vibrace, přetrvávání bolesti nebo poklesu rozsahu
pohybu → strečink byl příliš intenzivní
Kdy protahovat:
- po všestranném a důkladném zahřátí organismu → vždy před
tréninkem
- po intenzivnějších pohybových aktivitách, tzn. po tréninku
- neprovádět intenzivní protažení bez zahřátí !
Jak často protahovat:
- pravidelná součást tréninkového procesu
- několikrát denně; před tréninkem kratší časový interval, po tréninku
delší
Kdy neprovádět strečink:
- po nedávné zlomenině kosti, vymknutí kloubu, namožení
svalu
- při akutním zánětlivém nebo infekčním procesu v kloubu
nebo jeho okolí
- při pociťování ostré či akutní bolesti v daném kloubu
nebo při protažení
svalu
- při instabilitě kloubu
- při ztrátě funkce nebo při sníženém rozsahu pohybu
(strukturální příčina)
- při osteoporóze, atd.
Prováděné metody strečinku
Statický strečink
Dynamický strečink
Aktivní strečink
Pasivní strečink
Senzomotorická stimulace
- aktivace čidel uložených ve svalech, šlachách a kloubech
tzv. proprioreceptorů → informace CNS o aktuálním
postavení kloubu, či napětí ve svalu → vedení informací
do CNS po tzv. aferentních (vzestupných) drahách →
okamžité zpracování → odpověď jde zpět po tzv.
eferentních (sestupných) drahách k periferním výkonným
orgánům (svaly) → korekce polohy končetiny či části těla
→ zajištění možnosti optimálního provedení pohybu
SMS
SMS
SMS
Kritické oblasti pohybového aparátu z pohledu
chronického zatěžování
• Osový orgán-C,TH,L páteř, oblast SI skloubení
-blokády kl. Páteře, asymetrie tvaru hrudního koše, postavení
pletenců ramenních-existuje příčinný vztah s funkčními parametry??
• „Bolestivá třísla“
• Svalová zkrácení-porucha biomechaniky lokomoce
• Nosné klouby DKK-kolenní kloub ve vztahu s ischiokrurálními sval.
skupinami
• Nožní klenba-porucha osy DKK
Děkuji za pozornost.
Download

Svalové dysbalance