Třebíč žije!
Evropská dotace pro Borovinu
Třebíčská galerie - Vladimír Werl
Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2013
03/2013
Začíná blokové čištění ulic
KONFRONTACE TŘEBÍČSKÝCH DĚJIN V GALERII DIVADLA PASÁŽ... Více na str. 26
Vínový samet nově zakryl svatostánek... čtěte na straně 8
Tajné přání: obleva
Slovo
na úvod
Vážení spoluobčané,
v březnovém čísle Třebíčského
zpravodaje se mi dostalo možnosti opět sepsat „Slovo na
úvod“. Této příležitosti si vážím
a tentokrát ji využiji k vrácení
se k tématům, která v minulých
číslech zpravodaje již několikrát
zazněla, ale přesto jsou v našem
městě stále živá a já je považuji
za důležité.
Prvním tématem, které Třebíčí zní, je možné zřízení ubytovny v Míčově ulici. Plně chápu rozhořčení a strach občanů našeho města z přílivu sociálně neadaptovatelných lidí. Jak nám ukazují příklady
z celého světa, nebo nemusíme chodit daleko, ze severních oblastí České republiky,
tak tyto obavy jsou naprosto oprávněné. Příliv takovýchto lidí vždy přináší zvýšení kriminality, ale také výrazné snížení cen nemovitostí v dané oblasti. V minulém
čísle Třebíčského zpravodaje bylo jasně popsáno, že třebíčská radnice nemá s tímto
záměrem nic společného a rozhodně žádné takovéto záměry nyní a ani v budoucnu
podporovat nebude! Bohužel však to samé nemohu konstatovat o našem státu. Nikdy by k takovýmto záměrům nemohlo docházet, kdy to stát štědře nedotoval. Proto
podporuji všechny aktivity, které zabrání jakýmkoliv podobným záměrům a žádám
o stejnou podporu všechny občany města.
Druhým tématem je bývalý areál továrny BOPO v Třebíči - Borovině. Jedná se
o téma, které bylo již několikrát dopodrobna popsáno. Přesto jsem na ně stále dotazován. Do této lokality město investuje nemalé částky, ale je potřeba podotknout,
stejně jako do ostatních částí města Třebíče. Minulé vedení města odsouhlasilo stavbu kruhového objezdu, nynější koalice zde chce vybudovat Dům dětí a mládeže a v
současnosti je v řešení žádost o dotační titul pro revitalizaci veřejných prostranství
v dané lokalitě. Musím konstatovat, že vše toto je naprosto správně a jsem nesmírně
rád, že k tomu dochází. Ze zchátralého továrního areálu pomalu vzniká plnohodnotná část města.
A co mají obě výše uvedená témata společného? Na první pohled nic. Ale přesto,
místa a území, o které se město dlouhodobě nestará, se časem stávají domovem
pro rizikovější skupiny obyvatel a vždy je otázkou času, kdy napadne nějakého ziskuchtivce na této problematice profitovat. Napadlo by někoho, že takovýmto rizikovým místem by mohla být Míčova ulice? Asi nenapadlo. Vznik takových ghett je
pak naprosto neřešitelným problémem pro dané město. Proto podle mého patří dík
všem, kteří z lokality v Borovině se snaží udělat místo pro normální život, místo pro
podnikání, bydlení a volný čas.
Vážení spoluobčané, nenechte se manipulovat lidmi, kteří se snaží i z dobrých
věcí dělat politická témata a neustále vytvářejí atmosféru podezřívání. Na co jsou
sáhodlouhé diskuze o tom kolik je 2 + 2?! Nakonec pak zjistíte, podobně jako já,
že rádoby bojovníci proti investicím v Borovině, pro ně v minulém volebním období
hlasovali a podporovali je. Neuvěřitelné, že?!
Martin Svoboda, radní města Třebíče
V tomto čísle naleznete:
Z RADNICE
str. 4 až 7
SKUPINOVÉ CVIČENÍ...
str. 11
ANKETA SPORTOVEC ROKU
str. 20
Těším se letos na jaro více, než v letech minulých. Zima sice nebyla
nijak zvlášť útrapná, ale nejde jen o počasí. I když také: sluníčko
povětšinou dělá člověku dobře, zejména právě to jarní. Což posléze
by mohlo vést i ke splnění tajného přání - k oblevě. Nikoli však té
klasické, kdy roztaje i sníh na horách a vítr odtud pak fouká o poznání příjemněji.
Mám na mysli oblevu vztahovou, dá-li se tak jádro mého tajného
přání nazvat. Neb zdá se, že vzájemná tolerance ve společnosti zázračně rychle vyprchala, a co si budeme povídat, arogance naopak
vzala vrch. Přesvědčit se o tom můžeme dnes a denně, počínaje
uspěchanými rány a konče pozdně odpoledními nebo večerními
nákupy.
A že je na co nadávat! Nakonec i média v tomto mají jaksi žeň, jenže
média jsou tady od toho. Jim nespílejme. Ale komu tedy? Všeobecně můžeme nadávat na politiku, nebo na souseda či řidiče, kterému právě jelo auto o poznání rychleji než to naše. Jenže pomůže
to? Na okamžik snad ano. Kořeny té divné nálady jsou ale v nás.
Leckdo se mnou nemusí souhlasit. Dobře. Ale proč kromě toho
postranního nadávání neřešíme věci tak, jak právě přišly? Proč
v obchodě rovnou nepoukážeme na nekvalitní zeleninu či ovoce,
proč se necháme dusit nekompetentností některých poskytovatelů
služeb? Tady bych mohl pokračovat donekonečna, nemá to však
smysl.
Pojďme si raději říct, že každý den se alespoň jednou na své okolí
usmějeme. Dobrácky, samozřejmě. Když budeme mít štěstí, potkáme stejný protějšek - a den bude o něco lepší. A možná už nevynadáme sousedovi, proč si kvůli němu kazit náladu?
Sci-fi. Já vím. Ale naděje prý umírá poslední. A jaro právě začíná!
FRANTIŠEK JŮZA
0 Redakce Třebíčského zpravodaje
568 610 018, 602 718 966
[email protected]
Třebíčský zpravodaj
Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629
nákladem 17 500 výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma.
Evidenční č.: MK ČR E 14649.
Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům
tel.: 568 610 018, e-mail: [email protected]
Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč
Redaktor, grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: 602 718 966
Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková
Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová,
Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert
Tajemník redakční rady: Ivan Přibík
Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč,
Renata Sedláčková, tel.: 775 606 363, [email protected]
Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky
bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout.
Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se
shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 23. března 2013.
Uzávěrka příštího čísla v pátek 5. dubna 2013.
Distribuce Třebíčského zpravodaje
777 330 111
Pouze
reklamace
roznosu!
www.trebic.cz
3
Z RADNICE
Město ocenilo nejlepší projekty
Tradiční Setkání se Zdravým městem proběhlo ve středu 20. února 2013 odpoledne ve foyer divadla
Pasáž na Masarykově náměstí. Představitelé radnice v čele s místostarosty Marií Černou a Milanem
Zeibertem i předsedové příslušných komisí rady města poděkovali neziskovým organizacím, občanským sdružením a školám za spolupráci v uplynulém roce a předali jim diplomy za nejlepší projekty
z Grantového systému Zdravého města Třebíče za rok 2012 – v pěti grantových programech.
Ocenění obdržely tyto organizace a jejich projekty:
Grantový program „Kultura“
• Vrátka, o. s. - Trhy tradičních řemesel,
neziskovek a chráněných dílen
• MUSICA ANIMATA - W. A. Mozart „REQUIEM“
• Občanské sdružení KADET - klub žonglování
Magnis - „Flaming nights 2012“
• JUNÁK – svaz skautů a skautek, středisko
Srdíčko-Třebíč – Poznávání přírody nás učí
žít ekologicky
Grantový program
„Rodina a zdraví“
• TJ SOKOL Třebíč - „Se Sokolem ku zdraví“
• Městská knihovna v Třebíči – „Rok aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity“
• Soukromá střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, s. r. o – „Komunikujeme
se seniory“
• Speciální ocenění sdružení Pernula v čele
s paní Věrou Kouřilovou.
IVAN PŘIBÍK
Z předání: Místostarostka Marie Černá předává ocenění
Ireně Hejzlarové z SSOŠ a SOU Třebíč
Grantový program
„Volnočasové aktivity“
• TJ SOKOL - Bavíme se a sportujeme celý rok
• DDM Třebíč - FIT rodina 2012
• Atletika Třebíč - Atletika pro všechny
Grantový program
„Prevence kriminality
a drogové problematiky“
• OCHT - Výzkumné šetření a návrh specifikace
služeb pro intenzivní uživatele konopných
drog v Třebíči
• STŘED, o. s . - Právo na každý den ambulantní
péče rodinám a jednotlivcům závislým
na drogách
• STŘED, o. s. - Bez agrese, prosím!
Grantový program „Ekologie“
• DDM Třebíč - Dny pro zemi 2012
• Měst. knihovna v Třebíči – Energie pro všechny
»» Třebíč vychází vstříc majitelům psů
V
posledních několika měsících probíhaly
mezi majiteli psů debaty o tom, co pro ně
město dělá nebo nedělá. Podnětem k diskuzi bylo omezení distribuce sáčků na psí výkaly. Téměř to vypadá, že Třebíč se chová ke svým
pejskařům macešsky. Rozdávat vlastníkům psů
sáčky na exkrementy jsme si zvykli vnímat jako
určitou povinnost města a z pohledu kynologů
se to často jeví tak, že jde o jedinou protislužbu.
Neuvědomujeme si, že povinnosti radnice tímto
zdaleka nekončí. Souvislosti to má daleko širší.
Chov psů ve městě znamená především soužití. Ne každý člověk psy chová nebo je má rád.
Pro některé lidi znamená už jenom existence
psů ve městě určitou zátěž. Problém je umocněn
tím, že ne všichni majitelé jsou ochotni po svých
miláčcích uklízet. Teď v předjaří se to objevuje
v plné síle. Je jasné, že po neukázněných občanech musí nápravu zjednat město. Úklid psích
4
výkalů je součástí blokového i průběžného čištění ulic, parků a jiných veřejných prostranství.
Nelze ho oddělit od uklízení jiných nečistot.
Kromě toho, že psí výkaly znečišťují veřejná
prostranství, mohou být hygienicky závadné
i zdrojem parazitů a nemocí. Také proto se ulice
a parky musí čistit celoročně. Úklid se provádí
ručně i za pomoci mechanizace. Od roku 2011 je
například nasazen do provozu kromě jiné techniky speciální vysavač na odpadky včetně exkrementů. V souhrnu stojí občany Třebíče blokové
i průběžné čistění přes 5 milionů korun ročně.
Mnozí vlastníci psů argumentují, že platí
každý rok poplatek za psa a město se o zbytek
musí postarat – rozdávat sáčky, uklízet a podobně. Skutečnost je taková, že majitelům psů
se od města dostává podstatně více služeb, než
kolik by jich bylo možné za roční poplatek zajistit. Několik čísel pro ilustraci: Na straně příjmů
získá město na poplatcích ze psů ročně zhruba
950 tisíc korun. Na straně výdajů ovšem investuje město každý rok například následující
částky: 470 tisíc korun jako příspěvek na útulek
pro psy, 1 milión korun na vyvážení odpadkových košů, 150 tisíc korun na likvidaci odpadů
z odpadkových košů, 100 tisíc na nákup sáčků
na psí výkaly a jiné.
Problém soužití psů a lidí ve městě mi rozhodně není cizí. Sám také psa mám. Úklid po
něm považuji za věc naprosto samozřejmou.
Často se mi stává, že se spoluobčané trochu
ironicky dotazují, jestli opravdu nosím sáčky,
když jdu se svým čtyřnohým kamarádem na
procházku. Odpověď je jednoznačná, sáčky
mám v dostatečném množství a většinou jsou
to mikrotenové sáčky z obchodů. Uklízet po
sobě je nezpochybnitelný fakt – chceme město
čisté.
PAVEL HEŘMAN, starosta
Zemřel čestný občan města
MUDr. František Veselý
V úterý 12. února zemřel ve věku 87 let MUDr. František Veselý. Byl nejen obětavým a erudovaným lékařem, ale po léta se věnoval místní a regionální historii. Shromáždil unikátní sbírku fotografií a písemných
materiálů. K jeho hlavním zásluhám patří práce na
záchraně Židovského hřbitova v 80. letech minulého
století. V roce 2009 byl vyznamenán čestným občanstvím města a cenou města.
K úmrtí významného Třebíčana se vyjádřil starosta
Pavel Heřman: „Zasáhla nás smutná zpráva, že odešel
čestný občan města Třebíče, bývalý primář neurologie, doktor František Veselý. Jsem si jistý, že doktora
Veselého můžeme řadit k nejvýznamnějším lidem
oceněným tímto městským vyznamenáním. Byl to
vzdělaný intelektuál, který se celý život hlásil k našemu městu. Vždy vystupoval jako Třebíčan. Ve volném
čase dokázal bez nároku na odměnu vykonat spoustu věcí, které ostatní nedokážou ani za peníze. Svou
mravenčí sběratelskou činností, prací s pamětníky
a obětavou záchranou památek nám zachoval obrovské hodnoty. Podle jeho pečlivé dokumentace mohla
být například provedena rekonstrukce barokních
Božích muk ve Znojemské ulici, barbarsky zničených
v 70. letech. Zachránil také pamětní desku Dr. Albína
Bráfa a inicioval opravu několik vzácných náhrobků
na Starém hřbitově. Spolu s dalšími dobrovolníky se
v dobách hluboké totality zasloužil o opravu šindelové střechy kaple Povýšení svatého Kříže, známého
Kostelíčku. Jeho hlavní aktivitou byla záchrana Židovského hřbitova. V 70. a 80. letech hrozilo, že Židovský hřbitov zpustne a bude doslova srovnán se zemí.
Osud této unikátní památky byl nejistý. Doktor Veselý
dokázal navzdory tehdejšími režimu na vlastní pěst
shánět peníze, materiál, řemeslníky a dobrovolné
nadšence k obnově Židovského hřbitova.
Nebýt takových lidí, jako byl doktor František Veselý, měli bychom jistě v Třebíči méně památek. Byl
skutečným čestným občanem dávno předtím, než mu
byl tento titul udělen. U příležitosti smutné události
bych doktoru Františku Veselému rád poděkoval za
jeho nezištné dílo pro město.“
IVAN PŘIBÍK
Prohlášení města
k Třebíčským slavnostem piva
Město i v letošním roce očekávalo konání Třebíčských
slavností piva. Radnice vyšla vstříc pořadateli, soukromé agentuře D.A.N. production, s. r. o., a rezervovala na Karlově náměstí plochu a termín na čtvrtek
30. května až neděli 2. června.
Jednání o Třebíčských slavnostech piva pro rok 2013
proběhlo mezi vedením radnice a jednateli agentury
D.A.N. production dne 12. listopadu 2012. Na této
schůzce byl stanoven termín a dohodnuty podmínky
konání slavností, obdobné jako při 17. ročníku v květnu 2012. Schůzka v listopadu loňského roku však byla
bohužel poslední. Jednatelé agentury se od té doby
odmlčeli a vedení radnice už nekontaktovali.
Vzhledem k tomu, že přes blížící se termín konání
slavností nepřicházely ze strany agentury žádné
zprávy, oslovila agenturu D.A.N. production příslušná pracovnice městského úřadu. Výsledkem této komunikace byla žádost asistentky a účetní agentury
o zmírnění předtím odsouhlasených a městem opětovně potvrzených podmínek.
Jedinou reakcí agentury D.A.N. production bylo, že
asistentka a účetní stroze sdělila, že Třebíčské slavnosti piva se v letošním roce konat nebudou. Rada města
neobdržela žádné jiné vysvětlení. Důvod nepořádání
slavností tedy není znám. Rozhodně to však není pro
nekomunikaci nebo jiné znevýhodnění ze strany radnice.
IVAN PŘIBÍK
Zastupitelé:
Pomůžeme Frenštátu
M
ístostarosta Pavel Pacal podal na únorovém mimořádném jednání zastupitelstva
města Třebíče návrh na poskytnutí finanční částky 50 tisíc korun pro obyvatele zničeného
domu ve Frenštátě.
„Solidarita je velmi nutná, protože nikdy nevíme, kdy může podobná tragédie postihnout nás.
Pro město Frenštát jsou náklady spojené s demolicí
domu velkým zásahem do rozpočtu, je proto velmi
důležitá podpora ostatních měst a obcí. Je to dar
určený konkrétně na veřejnou sbírku zřízenou pod
hlavičkou města. V rozpočtu Třebíče jsme našli
rezervu pro podobné mimořádné události. Jsem
rád, že kolegové v třebíčském zastupitelstvu tento
návrh jednohlasně podpořili,“ vysvětluje místostarosta Pacal.
Do Frenštátu pod Radhoštěm stále míří pomoc
a nebývalá vlna solidarity občanů z celé republiky.
Speciální konto pro obyvatele zničeného panelového domu bylo zřízeno pod hlavičkou města.
Shromážděné prostředky plánuje tamní radnice
investovat zejména na vyřešení budoucího bydlení
postižených občanů. Kromě finančních sbírek v řadě
měst proběhlo také množství benefičních akcí.
(IP)
Nový jízdní řád MAD
od března v platnosti
C
estující v městské hromadné dopravě v Třebíči dostávají k dispozici nový jízdní řád. Po
zapracování všech doplňků je završením
přechodu na optimalizovaný systém MAD
Nový jízdní řád vstupuje v platnost od pátku
1. března 2013. Nahrazuje starší, který byl vydán
v září loňského roku. Městský úřad připravil ve
spolupráci s dopravcem tištěnou podobu. Lidé,
kteří vlastní starší verzi brožurky, si ji mohou
zdarma vyměnit za aktuální. Výměna oproti starému výtisku nebo koupě nového kusu je možná
na autobusovém nádraží v běžné provozní době.
Jízdní řád bude platit do roku 2016. Tím nejsou vyloučeny dílčí úpravy, které budou probíhat v pravidelných půlročních intervalech.
(IP)
»» Třebíč hostila návštěvu z velvyslanectví USA
N
a krátkou návštěvu Třebíče přijel ve čtvrtek 28. února odpoledne zástupce kulturního attaché
Velvyslanectví USA v Praze Greg Gaede. Doprovázel ho Miroslav Konvalina, ředitel Amerického
centra. Na radnici přijali hosty starosta Pavel Heřman a místostarosta Pavel Svoboda.
Po krátké prohlídce památek UNESCO navštívili oba pánové občanské sdružení Střed. V městské
knihovně se pak zúčastnili zahájení výstavy „Národní parky západu USA“ a besedy s cestovatelem
Miloslavem Martanem.
IVAN PŘIBÍK
« Na snímku pan Gaede (vlevo) při uvítání starostou Heřmanem a místostarostou Svobodou
5
Z RADNICE
Třebíč žije!
Třebíč žije! Tak zní název zbrusu nového
webového portálu. Na první pohled běžná prezentace, která je však ve skutečnosti živým marketingovým nástrojem. Tým jazykově vybavených lidí bude pro naše město tímto způsobem
lovit v bezbřehých vodách internetu.
Hlavní cíl projektu popsal místostarosta
Pavel Pacal: „Chceme udělat maximum proto,
abychom zvýšili akceschopnost města při vytváření nových pracovních míst a příležitostí
pro bydlení. Udělali jsme proto novou webovou
prezentaci, která bude do Třebíče lákat podnikatele a rezidenty. Kompaktní formou a na jednom
místě nabízíme od února všem zájemcům například soupis městských a soukromých objektů
k pronajmutí, volné pozemky pro průmyslovou
a bytovou výstavbu, přehled aktuálních cen, ale
třeba i možnosti kulturního a sportovního vyžití.
Tyto webové stránky jsou první krůček, kterým
chceme začít a posouvat město dopředu.“
S myšlenkou akčního webového portálu přišel poprvé před asi deseti lety podnikatel Milan
Šťastný. Tehdy se ji však nepodařilo prosadit. „Se
současným vedením radnice jsme dali dohromady pracovní skupinu. Kromě politiků a úředníků
se do ní zapojily také soukromé subjekty jako
firmy TTS nebo Kapucín. Členem této neformální
skupiny je kromě jiných lidí také například učitel
angličtiny Glenn Weidner. Má velmi cenné zkušenosti, protože pracoval u amerického námořnictva jako člověk zodpovědný za nábor posádek
pro bojová plavidla Spojených států,“ řekl jednatel skupiny firem Kapucín a člen zastupitelstva
města Milan Šťastný. Projekt se podle jeho slov
začne postupně rozbíhat. „Je to jako návnada
položená na brouka, který se buď chytne, nebo
ne. Budeme komunikovat a hledat ty nejvýhodnější a nejlevnější cesty, jak nastartovat on-line
marketing. Sestavili jsme za tímto účelem marketingový, náborový a výkonný tým. Náborový
tým se bude po telefonu bavit s lidmi, kteří se na
webu chytnou. Výkonný tým pak ty lidi provede
přes úřady, aby si neprožili podobné martyrium,
jaké má za sebou Glenn Weidner, když si chtěl
zařídit řidičský průkaz a živnostenský list. Nikdo
mu nerozuměl,“ vysvětlil Milan Šťastný.
Nový marketingový portál si Třebíčané mohou prohlédnout na adrese www.trebiczije.cz.
V provozu je od začátku února. S jeho postupním
rozvíjením by měly přibývat jazykové mutace.
Město jedná
s agenturou CzechInvest
Kromě internetového marketingu zaměřeného k oslovení podnikatelů z tuzemska a blízkého
i dalekého zahraničí je nutné zkoušet pro nastartování rozvoje města také jiné cesty. Patří k nim
komunikace se státní agenturou pro podporu
podnikání a investic CzechInvest v Praze. „Spolupráce s agenturou CzechInvest je naprosto zásadní
pro zvýšení zaměstnanosti na území města. Díky
projektu „Třebíč žije!“ máme ucelenou nabídku,
pomocí které prezentujeme možnosti Třebíče pro
potenciální investory. Naše návštěvy v agentuře
budou pravidelné a velmi časté,“ přiblížil snahy
radnice místostarosta Pavel Pacal.
IVAN PŘIBÍK
Město požádalo o evropskou dotaci pro Borovinu
A
reál bývalého podniku Bopo se postupně
mění v příjemnou městskou čtvrť. Příjezd
těsnou tovární branou vystřídal pohodlný
kruhový objezd. V nových bytech už bydlí první obyvatelé a připravují se další. Čilý stavební ruch probíhá
také v někdejší mazutové kotelně. Polovina objektu
se promění v Dům dětí a mládeže, v druhé polovině
se usídlí trvalá výstava s technickými exponáty.
Přerod průmyslové části města ve čtvrť pro
bydlení a drobné služby se neobejde bez rekonstrukce chodníků, vozovek a zelených ploch. Zastupitelstvo města Třebíče proto schválilo za tímto
účelem na svém zasedání ve středu 27. února podání žádosti o dotaci Evropské unie. Projekt nese
název „Veřejná prostranství v Třebíči-Borovině“
a byl adresován do aktuální výzvy Regionálního
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Pokud
vše dopadne dobře a finanční dotace bude městu
přiznána, mohou se Třebíčané těšit na novou podobu ulic Tomáše Bati a Budischowského a okolí
Domu dětí a mládeže. Plánují se i úpravy lesoparku, zřízení parkoviště a vybudování zcela nového
dopravního napojení východní části areálu do
Koželužské ulice.
IVAN PŘIBÍK
Senior Point nabízí bohatý program
Kontaktní místo pro seniory, zřízené v budově Městského úřadu Třebíč na Masarykově náměstí, náležitě vyplňuje
určitou mezeru v možném vyžití občanů vyššího věku. Dlužno říci, že program zahrnující kurzů, besed, odborného
i běžného sociálního poradenství, různých cvičení, až po možnost získat zkušenosti pro práci s počítačem, je tak
rozsáhlý, že nejde na tomto místě se mu plně věnovat, avšak už v příštím vydání vyčleníme příslušný sloupek, kde
bude k dispozici základní nabídka aktivit. Už teď ale můžete Senior Point bez obav navštívit a seznámit se se vším,
co lze od kontaktního místa očekávat. Vždy je zde pracovník, který rád při výběru pomůže.
(FJ)
« Kromě jiných aktivit, připravil Senior Point i kurz první pomoci, vedený Bc. Martinem Mrázkem, DiS. (na snímku)
http://www.trebic.cz - v dolní části obrazovky klikněte na logo Senior Pointu
6
Kraj a město přispějí na památky
Čtyři soukromé osoby a dvě náboženské organizace
dostanou od města peníze na opravy historických objektů. Poskytnutí příspěvků na rok 2013 schválilo zastupitelstvo 31. ledna. Jedná se o finanční spoluúčast
k dotacím kraje Vysočina.
Krajský grantový program s názvem „Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, obnova kulturních
památek v roce 2013“ umožňuje získat vlastníkům
z řad fyzických a právnických osob dotaci až do výše
40 procent a u církví do výše 50 procent z celkových
nákladů na obnovu nemovité kulturní památky. Podmínkou je spoluúčast obce a to ve výši minimálně
20 procent.
Náklady na opravu šesti objektů představují souhrnnou částku 4.205.961 korun. Z toho podíly vlastníků dělají dohromady 2.099.958 korun. Kraj věnuje
v součtu 1.409.268 korun, město přidá 696.735 korun. Římskokatolická farnost Třebíč-město využije darované peníze na restaurování svatostánku z hlavního
oltáře kostela svatého Martina. Židovská obec Brno
provede opravu zadních fasád čtyř hrobek a průčelí
Subakovy hrobky a dokončí vnitřní kamenný taras
při dolní zdi Židovského hřbitova. Dva soukromníci
opraví domy na Karlově náměstí, jeden v ulici Leopolda Pokorného a jeden na nároží ulic Blahoslavova
a V Mezírce.
„Myslím, že princip krajských a městských dotací
se osvědčil. Je potřeba si uvědomit, že majitelé historických objektů musí při rekonstrukcích používat
atypické materiály a technologie. Ne všichni jsou natolik solventní, aby si mohli dovolit udržovat památku
způsobem odpovídajícím její hodnotě. Kdybychom od
nich chtěli, aby všechno platili ze svých prostředků,
tak bychom se mnoha oprav památek ani nedočkali,“
vyjádřil se starosta Pavel Heřman. Podle jeho slov by
si Třebíč zasloužila od kraje i státu více peněz, protože
město zapsané v seznamu UNESCO má památek hodně a měřítka pro jejich posuzování jsou přísnější. To
s sebou nese i vyšší finanční náročnost.
IVAN PŘIBÍK
Studenti navrhovali změny
Umírněné i provokující návrhy na možnou budoucí
podobu některých zákoutí centra města Třebíče si mohou
zájemci přijít prohlédnout do vestibulu radnice. Posluchači
VUT Brno se pokusili svýma očima zpracovat nové uspořádání některých ulic a náměstí. Vedení města bere neotřelý
pohled studentů jako zásobárnu námětů.
„Výstava, která je momentálně na radnici umístěna, je
inspirativní záležitost. Školní práce nevznikly na objednávku radnice, ale zcela čistě z podnětu vyučujících a studentů.
Třebíč sloužila jako modelový příklad, jak by se některé
urbanistické problémy mohly řešit. Je dobře, že se studenti
o naše město zajímají. Vznikla celá řada názorů, které si na
radnici uložíme a které potom mohou ovlivnit skutečné
řešení,“ řekl starosta Pavel Heřman.
(IP)
Vzdělávání v eGON centru Třebíč
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/40.0079
Projekt „Vzdělávání v eGON centru Třebíč“, který je
z 85% financovaný z ESF a 15% ze státního rozpočtu,
po třech letech k 31. 3. 2013 končí.
Po celou dobu realizace projektu eGON centrum
nabízelo distanční a prezenční vzdělávací kurzy. Prezenční se konaly v učebně eGON centra na Městském
úřadě Třebíč. Kurzy, které eGONu poskytoval Institut
pro veřejnou správu, byly zaměřeny především na
Czech POINT, Informační systém datových schránek,
Zaručený elektronický podpis, ale i na programy Word
a Excel. Některé byly průběžně aktualizovány, jiné
byly časově upraveny. EGON centrum vytvořilo i svůj
vlastní inovovaný produkt – MS Excel 2010 pro pokročilé. O tento kurz byl projeven velký zájem především
z řad zaměstnanců městského úřadu.
Veškeré vzdělávací kurzy byly určeny pro zaměstnance MěÚ Třebíč, zaměstnancům organizací zřizovaných městem, a také pro zaměstnance obcí ve správním obvodu ORP a členům zastupitelstev těchto obcí
a zaměstnancům jimi zřizovaných organizací.
Na konci projektu eGON centrum eviduje téměř
1700 vydaných osvědčení pro 260 registrovaných osob
patřících do výše uvedené cílové skupiny.
(JH)
Autobus do Stop Shopu
O
byvatelé Třebíče se dočkali lepšího dopravního spojení do nákupního areálu STOP SHOP.
Novinkou je zavedení pravidelné linky městské autobusové dopravy.
Nové spojení připravilo město Třebíč ve spolupráci se společností Nákupní centrum Třebíč, s. r. o.
Dopravní obslužnost areálu zajišťuje od 1. března
linka číslo 14. Cestující se tak z areálu STOP SHOP
dostanou nejen do centra města, ale i k poliklinice ve Vltavínské ulici a to v obou směrech. Jízdní
řád linky číslo 14 bude na zastávce v areálu STOP
SHOP počítat v pracovní dny s provozem od 8:00 do
19:30 hodin, o víkendech od 10:20 do 18:20 hodin.
Cestující se mohou těšit na novou zastávku vybavenou bezbariérovými prvky. S rozšířením provozu
linky číslo 14 dojde zároveň ke zrušení účelové linky,
která dosud jezdila do nákupního centra z autobusového nádraží.
„Jsme rádi, že jednání skončila úspěšně a linka
číslo 14 bude sloužit občanům města k bezproblémové dostupnosti nákupního areálu. Vychýlení
z běžných tras autobusové dopravy do areálu Stop
Shopu bude plně finančně hrazeno nákupním centrem,“ vyjádřil se místostarosta Pavel Pacal.
(IP)
V září půjdou do školy
C
elkem 448 dětí by mělo nastoupit v září letošního roku do třebíčských základních škol.
Počet je vyšší než v předchozím roce, kdy to
bylo 403 dětí. K řádnému zápisu do základních škol
přišlo v lednu 2013 dohromady 568 chlapců a děvčat. U 120 z nich bylo požádáno o odklad školní
docházky na doporučení dětského lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny.
(IP)
V aquaparku Laguna
betonují nosný systém
O
d začátku března opět pokračuje výstavba
aquaparku Laguna. Na staveništi jsou k vidění ramena betonových pump, u kterých se
střídají nákladní automobily s domíchávači. V závislosti na počasí tam probíhá betonáž svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Ve vnitřních prostorách
objektu se v saunové části dělají bourací práce
(IP)
7
»»Vínový samet nově zakryl svatostánek
P
ři příležitosti oslav židovského svátku Purim,
které začátkem měsíce března proběhly v Zadní
synagoze, uskutečnil se malý a nenápadný obřad, vedený rabínem Danielem Mayerem z Tel Avivu.
Týkal se nové, sametové oponky, chcete-li závěsu,
který v synagoze zakrývá svatostánek. Hebrejsky se
závěs nazývá Parochet a jeho novou podobu si vynutila skutečnost, že dřívější oponka byla prohlášena
národní památkou a po rekonstrukci bude ve vitríně
na ženské galerii.
Oba závěsy pak mají jedno společné - obnovu
vzácné památky provádí autorka nové oponky, paní
Jindřiška Drábková - Hrdá (na snímku). V její dílně
tak vzniklo současné dílo o rozměrech 240 x 170 cen-
timetrů, zhotovené převážně z vínového sametu se
středovým polem ze vzorované dekorativní tkaniny.
Lemující porty závěsu, středového pole a laloků jsou
zlaté barvy, stejně jako koruna s výplní. Ta je navíc
dozdobena pajetkami a barevnými kameny.
„Na oponce jsem pracovala přibližně tři měsíce,“
říká autorka, „ale vyčíslit přesně dobu strávenou při
výrobě je složité, nakonec jsem stačila v průběhu
zpracování i porodit. Někdy jsem se oponě věnovala
tři hodiny, jindy dvanáct, ta práce má nějaký rytmus
a tak třeba nejde zrovna odejít..“
Námětem nové oponky byla ta původní: „Jde
o volnou inspiraci historickou oponou, ale jinak je
to vlastní fantazie podmíněná i tím, jaké právě byly
k dispozici materiály. Pak také bylo nutné barevně
oponu zakomponovat sem do synagogy.“
Paní Drábková - Hrdá říká, že opona je jejím dalším
dítětem. „Budu se na něj chodit dívat a slíbila jsem to
i naší dvouměsíční Elišce,“ svěřuje se s úsměvem. „Pojedeme sem na výlet a všechno jí ukážu.“
Svůj vztah k nové oponce vyjádřila i ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč Jaromíra Hanáčková: „Mám radost, že se stane součástí vybavení mé
milované Zadní synagogy. A těším se i na navrácení
staré opony, vzpomínám ještě na chvíli, kdy pan profesor Urban mně ji donesl na radnici na stůl. To jsem
ještě nevěděla, jakou má cenu. Jsou v tom moje osobní vzpomínky a vazby.“
FRANTIŠEK JŮZA
Jak se L. Novák ve Vídni seznámil s Jacksonem Pollockem
Jsou případy, kdy se nějaká informace předává tak dlouho a tak samozřejmě, že nikoho nenapadne ji ověřovat.
Jednou z nich je ta o setkání básníka a výtvarníka Ladislava
Nováka s díly amerického malíře Jacksona Pollocka ve Vídni
při zájezdu třebíčských divadelních amatérů v dubnu 1957.
Najdete ji třeba pod heslem Ladislav Novák ve Slovníku české literatury po roce 1945 a objevila se pochopitelně i v medailonku třebíčského výtvarníka v prvním díle naší „galerie“
v lednovém čísle zpravodaje. Existuje však osobní svědectví
Ladislava Nováka zachycené ve vzpomínkové publikaci Má
posedlost (Nehradov, 1998), kterou připravil Arnošt Pacola.
Ten zaznamenal Novákovu vzpomínku doslova:
„Bylo to v roce, tuším padesát sedm, tehdy, abych měl
nějakou veřejnou činnost, protože jsem znal vynikajícího
režiséra Josefa Geržu už dávno předtím, jsem hrál ochotnické divadlo. Sám jsem se nikdy za žádného pozoruhodného
herce nepovažoval, ale hrál jsem. A tehdá třebíčský soubor
vyhrál s Čapkovým Loupežníkem Jiráskův Hronov. V tom
Loupežníkovi jsem hrál profesora. Nehrál jsem to dobře,
sebekriticky musím říct. S Loupežníkem jsme objeli řadu
míst v republice a nakonec byli vyzváni, abychom odjeli do
8
Vídně a zahráli vídeňským Čechům. Ten zájezd byl velkým
zážitkem, protože to byla vlastně první má zahraniční cesta
po válce vůbec. Řada zážitků, mimo jiné jsme tam ale byli
pod tou nejpřísnější kontrolou. Jednak nás hlídali dva fízlové
z českého velvyslanectví ve Vídni, jednak informátoři byli
i mezi námi. A já jsem přesto našel chvilečku, vběhl jsem do
knihkupectví a zeptal se starší paní, tehdy se mně zdála starší, řekl jí svou situaci, že jsem tady ve Vídni, že moc šilinků
nemám, nějakou zajímavou publikaci, aby mi doporučila.
A ona tam měla cyklus výtvarných publikací, byla to vždycky
celostránková barevná, ne zrovna nejkvalitnější reprodukce,
na druhý stránce výklad o tom malíři. Tak jsem si koupil
Abstrakte Malerei. Ke komičnosti celý situace je nutno dodat, že když jsme jeli přes hranice, tak jsem si tu knížečku
strčil pod košili, taková byla situace.
A tam v té knížce mě upoutal zvlášť Pollock. Ta jeho
spontánní metoda, která vlastně vycházela ze surrealistického automatismu atd.“
Nuže, seznámení s díly amerického výtvarníka se smrsklo
na jednu ne zrovna nejkvalitnější reprodukci. U ní však Novákův zájem začal a pokračoval třeba až k básnické Poctě
Jacksonu Pollockovi vydané o deset let později. A pokud
jde o Vídeň, pamětníci vědí (a dnešní mladá generace nepochopí), že tehdy byl „výjezd do kapitalistické ciziny“ malý
zázrak a skrývání knížečky o abstraktním malířství nic přehnaného. Zbývá jen ověřit autorovo ohodnocení vlastního
jevištního výkonu. V práci Vítka Cahy Divadlo posvěcené
nadšením (Třebíč, 2003) najdeme ofotografovaný výstřižek
z krajanských novin s článkem Kouzelná představení třebíčského divadla ve Vídni a v něm potvrzení, že ve zmíněném
Loupežníkovi se opravdu představil „L. Novák jako profesor
a E. Nováková jako jeho paní“ a že se objevil v rovněž uvedených Hrátkách s čertem: „… a chlupatí obyvatelé pekla
L. Novák, Z. Nováček, A. Svoboda, K. Šalbaba“.
Co dodat? Že amatérské divadelní výkony se nesluší měřit metrem recenzenta. Naopak je krásné přečíst si po letech,
co kromě svých vlastních profesí zvládali Třebíčáci, které
znaly starší generace, nebo které známe dnes. Myslím tím
totiž nejen sokolskou scénu a borovinské ochotníky, ale i na
soubory vedené v 80. a 90. letech Jaroslavem Dejlem nebo
dnešní Ampulku.
MILAN ZEIBERT
* 20. 2. 1939 Třebíč
Knihař Vladimír Werl patří mezi významné výtvarné
a řemeslné umělce České republiky. Je Mistrem umělecké řemeslné práce (1985), členem Unie výtvarných
umělců ČR, členem Společenstva českých knihařů
a zakladatelem tradice konání Trienále umělecké
knižní vazby. Je také držitelem plakety Osobnost
Třebíče v oblasti výtvarné tvorby (2001) a nositelem
Ceny města Třebíče za celoživotní dílo a reprezentaci
města (2010).
Narodil se 20. února 1939 v Třebíči. Knihařem se
vyučil v roce 1958 v Novém Jičíně, i když původně
vlastně knihařem být vůbec nechtěl. Jeho přáním
bylo vyučit se fotografem, mít svůj ateliér a věnovat se fotografování. Protože se mu však nadvakrát
nepodařilo dostat do učebního oboru fotograf, nastoupil na dráhu učně knihařského. Sám netušil, že se
knihařina stane jeho největší láskou a fotografování
se bude celoživotně věnovat už jen jako koníčku. Po
vyučení a návratu do Třebíče Werl pracoval jako knihař v komunálních službách. Nízký výdělek v této
profesi ho však donutil k tomu, že přijal na sedm let
místo poštovního doručovatele (1960 – 1967). Teprve v roce 1968 se vrátil ke svému řemeslu a v letech
1968 – 1984 byl vedoucím knihařství třebíčského
podniku místního hospodářství (OPMH). V letech
1984 – 1993 pracoval jako knihař ve firmě BOPO a v
letech 1993 – 1999 vázal knihy na Katastrálním úřadě v Třebíči. Teprve od roku 2000, jako důchodce, se
věnoval naplno jen umělecké knižní vazbě.
Cestu životem knihaře Vladimíra Werla předznamenaly i další zájmy. V Třebíči je znám rovněž jako
aktivní sportovec. V letech 1950 – 1970 hrál fotbal,
házenou, šermoval a jako lehký atlet se věnoval vrhačským disciplinám – hodu oštěpem, vrhu koulí
a až do padesáti let svého věku především hodu
kladivem. Rád také běhal, byl skautem a členem
Sokola. Pozitivní hodnoty sportu přenesl i do práce
knihaře systematicky rozvíjejícího možnosti svého
řemesla.
V roce 1973 Vladimír Werl zorganizoval první výstavu pěti
mistrů knižní vazby v Třebíči,
na kterou po třech letech navázala druhá výstava knihařů
opět v Třebíči. Svým osobním
zaujetím pro tehdy opomíjený
obor tradičního uměleckého
řemesla tak dal základ konání pravidelných celostátních
přehlídek Trienále umělecké
knižní vazby. Jako organizátor
se výrazně podílel i na dalších
ročnících Trienále a má tak velkou zásluhu na rozvíjení tradice
této nejvýznamnější oborové přehlídky knižní vazby
u nás. . Celkem Werl uspořádal osmatřicet samostatných výstav a zúčastnil se čtyřiapadesáti výstav
kolektivních.
Vladimír Werl ve své tvorbě rozšiřoval a obohacoval
možnosti uplatnění tradičních knihařských technologií založených na ruční práci. Je mistrem elegantní
celokožené vazby, který při realizaci mnohých z nich
spolupracoval s dalšími třebíčskými výtvarníky - Vlastimilem Tomanem, Josefem Kremláčkem či Václavem Dosbabou. Vedle klasické kožené vazby se často
zaměřoval i na vazbu papírovou nebo polopapírovou,
vazbu do pergamenu, brokátu nebo škrobového ,
olejového , mramorovaného a jiného papíru vlastní
výroby. Vedle staletími osvědčených technik jako
jsou zlacení, slepotisk, vtlačování, vrásnění či podkládání předmětu pod kůži začal od 80. let uplatňovat
vlastní techniku stříkání dekoru barevnými spreji.
Vrcholem jeho tvorby jsou pak knižní vazby, které se
stávají nejen„obalem“ podporujícím vyznění textu a
ilustračního doprovodu knihy, ale částečně už i samo-
statným výtvarným objektem. Na vazbách knih jako
Poplach kolem Beatles, Budenbrookovi, Slep mi klíč,
Jídlo, jako krásné umění, Pavlov či Cesta na Kavkaz
uplatnil také plastické intarzie a reliéfní asambláž.
Poslední zmíněná technika využívá ve ztvárnění
vazby bezprostředního působení reálných předmětů a materiálů jako
jsou ve Werlově případě mince,
bankovky, karty, ciferník telefonu,
maketa kytary, skleněné střípky,
korále, ale i obilní zrna, listy či
větvičky stromů, kamínky nebo
písek. V některých vazbách Werl
dokonce použil průhledné skleněné desky. Snad graficky nejvýraznějším Werlovým dílem je
vazba klavírního výtahu Antonína Dvořáka Čert a káča poutající
rytmem motivu černých a bílých
kláves klavíru.
Svým dílem zůstal Werl na pozici
umělce vycházejícího z dokonalého zvládnutí klasických řemeslných postupů, jehož
knižní vazby se pak často dalším ozvláštněním stávají
jedinečnými artefakty. Jsou to nakonec výrazné plastické kompozice na knižních deskách, výsledné dílo si
však stále zachovává možnost běžného čtení a listování v knižním bloku. To je předpoklad, která vždycky
ctil. Za svůj život vytvořil Vladimír Werl na dvě stovky
uměleckých knižních vazeb.
Popřejme tomuto třebíčskému umělci, jenž v roce
2006 vážně onemocněl, stálou radost z jeho sbírky
uměleckých vazeb. Vytvořil je většinu pro vlastní potěchu a nenabízel k prodeji. „Jsou to všechno moje
děti, mám je rád stejně,“ řekl mi při našem nedávném setkání. I po čtyřech infarktech se Vladimír Werl
rád, s úsměvem, i když s obtížemi při artikulaci, snaží
zájemcům poodhalit taje krásné řemeslné práce,
která ho uchvátila na celý život. Jeho kolekce knižních
vazeb svědčí o autorově kreativitě a vysoké úrovni
uměleckého vyjadřování, je to ucelená kolekce, která může jistě kdykoliv reprezentovat Mistra knihaře
i jeho rodné město.
ARNOŠT PACOLA
TŘEBÍČSKÁ GALERIE
Vladimír
Werl
Foto: Archív Vladimíra Werla 1x, archív autora 2x
9
Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ 2013
V letošním roce se v našem městě uskuteční již dvanáctý ročník přehlídky filmů s tematikou životního
prostředí, trvale udržitelného rozvoje, přírodního
a kulturního dědictví pod názvem – Ozvěny ekofilmu
- EKOTŘEBÍČ 2013. Letošní filmová přehlídka je
dvoudenní - pondělí 8. dubna a úterý 9. dubna
v kinosále Pasáž.
Diváci budou moci zhlédnout filmy, které byly v loňském roce představeny a oceněny na XXXVIII. Mezinárodním filmovém festivalu o životním prostředí,
přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2012, který
se v prosinci loňského roku konal v Ostravě. Hlavním
tématem letošního ročníku byla Reuse a recyklace
v nejširším slova smyslu.
Ve filmové soutěži se představilo 95 filmů českých,
slovenských a z Nizozemska, Jihoafrické republiky,
Německa, Itálie, Norska, Keni, Indonésie, Francie,
Španělska, Polska, Belgie, Švýcarska, ale i z Nového
Zélandu, Mexika a USA.
Porota ve složení Petr Amler, Vladimír Mráz, Lukáš
Ženatý, Juraj Hraško (SK) a předseda poroty Zdenek
Karel Filip (DE), rozhodla ve dnech 3. až 5. 12. 2012
takto:
GRAND PRIX - Cena ministra životního prostředí
Tomáše Chalupy
PYGMEJOVÉ – DĚTI DŽUNGLE
Autor: Pavol Barabáš, Slovensko.
Fotograf Ivan Bulík prešiel Afriku skrz na skrz. Jeho
sen je však stále v nedohľadne: túži nájsť a zachytiť život a zvyky najmenších ľudí planéty - civilizáciou nepoškvrnených Pygmejov. Začína hľadať v Stredoafrickej republike, kde ho miestni domorodci prevedú cez
hranice vojnou zmietaného Konga. Pri dobrodružnom
prechode močiarov sa vyhýba miestnym rebelom,
pozoruje pralesné slony i nížinné gorily. Nakoniec sa
mu sen plní. Hlboko v džungli sa s priatelí s kočujúcimi
Pygmejmi...
CENA HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
POSLEDNÍ EVROPŠTÍ DIVOCÍ KONĚ
Autor: Cristian Baumeister, Německo
Skryto v srdci hustě osídlené Střední Evropy leží málo
známé tajemství. Tady, v bezpečí lesnatých mokřadů,
žijí poslední divocí koně na evropském kontinentu.
Těchto několik stovek přeživších, se svým úhořovitým
pruhem na zádech a se skvrnami na nohou podobných zebřím, žije tak, jako žili po celá tisíciletí. Krásní
a nezkrocení ukazují, jak žili koně v divočině, jejich
rysy určovala pouze sama příroda...
na pokraji vyhynutí. Jak k této situaci vlastně došlo?
KATEGORIE TEMPORA MUTANTUR
ŽIVOT V PEKLE
– ŽIVOT V SOLI A KYSELINĚ
Autor: Thierry Berrod, Francie
Těmto typům prostředí vládnou mikroorganismy. Aby
mohli přežít, museli se někteří živočichové zvláštně
přizpůsobit. Vědci zkoumají, jak se těmto živočichům
daří přežít ve vodě, která je stejně kyselá, jako ocet,
nebo podobně zásaditá, jako některé čistící prostředky. V Senegalu v jezeře Retba žijí čtvercové extremofilní bakterie, které produkují červený pigment, aby
mohly odolat vysoké koncentraci soli. Koncentrace
těchto bakterií je tak velká, že má díky nim jezero
růžovou barvu. V ultraslaném jezeře Natron v Tanzánii plavou extremofilní ryby ve vodě, jejíž teplota je
skoro 48°C. Břehy jezera Mono v Kalifornii jsou domovem největší populaci Alkalických much na světě. Aby
mohly v tomto slaném pekle, které je 10x slanější než
mořská voda, přežít, je každá Alkalická moucha vybavena potápěcím systémem...
KATEGORIE ZELENÁ PLANETA
FANTOM KOČKY
Autor: Cristian Baumeister, Německo
Jaguár. Rozený zabiják. Třetí největší šelma planety.
Je to jedno z nejkrásnějších a hlavně nejsignifikantnějších zvířat jižní Ameriky. A je velmi těžké jej spatřit
a ještě těžší zachytit na film. Tento program umožnil
první opravdu seriózní filmování jaguára v jeho přirozeném prostředí, v divočině.. reálné záběry jaguára
při lovu jsou unikátní! Stejně tak jako scény z jeho
páření, rodinný život a jeho vandrování napříč obrovskými teritorii nádherné bažinaté krajiny Pantanalu
v Brazílii. A je to taky příběh náruživého filmaře Christiana Baumeistera v jeho neutuchající vášni „ulovit“
beze zbraně...
KATEGORIE ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Cenu získaly 2 filmy z cyklu SAMI PROTI ZLU
JAN ZAJÍC – POCHODEŇ Č. 2
Autor: Klára Řezníčková
Tragický příběh Jana Zajíce, následovníka Jana Palacha. Nespatřený hrdinský čin měl změnit poměry naší
země. Obětoval vše, co měl. Jeho sen se však nenaplnil. „Nedělám to proto, že by mne omrzel život, ale
právě proto, že si ho až příliš vážím. Nesmíte se nikdy
smířit s nespravedlností, ať je jakákoliv. Moje smrt vás
k tomu zavazuje. Nenechejte ze mě udělat blázna.
Pozdravujte kluky, řeku a les.“
CENA MEZINÁRODNÍ POROTY
HAVAJ V OHROŽENÍ
HOLOKAUST V ŽIVOTĚ LUĎKA ELIÁŠE
Autor: Bob Johns, USA
Havaj je pro mnohé synonymem ráje. O to více znepokojivé může být zjištění, že Havaj také představuje
místo, které slouží jako čítankový příklad ekologické
katastrofy. Již téměř 70% druhů původního ptactva je
utor: Klára Řezníčková, Česká republika
Předkládáme krátký filmový dokument z cyklu ,,Sami
proti zlu“ věnovaný významným osobnostem Moravskoslezského kraje, jejich životy byly zasaženy velkými dějinami. Tento díl, věnovaný životnímu osudu
10
Luďka Eliáše (*1923), vězně nacistických koncentračních táborů z doby II. světové války a účastníka pochodu smrti, je vhodné použít jako součást motivační
hodiny, ve které studenti v samostatných činnostech
objeví specifika tématu holocaustu na osudu konkrétního přeživšího.
KATEGORIE INSPIRACE
Cenu získaly 2 filmy z cyklu NEVIDITELNÁ PŘÍRODA
VŠUDYPŘÍTOMNÉ ROSTLINY
Autor: Thierry Berrod
Rostliny patří k nejpozoruhodnějším a zároveň k nejvynalézavějším organismům této planety. Byly zde
již milióny let před námi a za tu dobu se jim podařilo
osídlit i ta sebe více nehostinná prostředí, kde žádné
jiné organismy nedokážou přežít. Aby to dokázaly,
musely si vytvořit řadu rafinovaných technik, které
jim zajistily přežití...
SÍLA ROSTLINY
Autor: Quincy Russell, Francie
Každá forma života na Zemi má svou strategii přežití.
Rostliny vládnou fotosyntéze. Procesu, jehož pojmenování všichni známe, ale jehož mechanizmy matou
dokonce naše nejlepší vědce. Nečekaně se objevil
živočich, který toto tajemství rozluštil. Může fotosyntetizovat...
CENA PRO AUTORA DO 26 LET
VLKULKA ANEB KARKULKA
A INÉ ZVERY
Autor: Matej Mazák, Slovensko
ČESTNÉ UZNÁNÍ
PFAD/VORGARTEN/KOLLAPS/STILLE
Autor: Kai Miedendorp, Německo
Ozvěny ekofilmu – EKOTŘEBÍČ 2013 pořádá
Městský úřad Třebíč – odbor životního prostředí ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. Promítané snímky zapůjčí Ministerstvo
životního prostředí.
Promítání bude probíhat v kinosále, v pondělí
od 9 do 19 hodin, v úterý pak od 9 do 16 hodin.
V dopoledních hodinách (od 9.00 do 13.10)
je program koncipován pro žáky základních
a středních škol.
Odpolední promítání je určeno nejširší veřejnosti a bude probíhat v pondělí od 13.20 do
19.00 a v úterý od 13.20 do 16.00 hodin.
Informaceoprogramupřehlídkyfilmůbudemožno získat na internetové adrese www.trebic.cz
a www.visittrebic.eu, na Informačním a turistickém centru Třebíč - Malovaný dům a na
odboru životního prostředí MěÚ Třebíč, Masarykovo nám. 116/6 (telefon 568 805 255), kde je
také možnost využít služeb videotéky a zapůjčit si některý z více než sta filmů s ekologickou
tematikou. Vstup na promítání je volný.
HANA KOUTNÁ
» stále platí: ve zdravém těle, zdravý duch... «
Historie aerobiku
O největší zájem aerobního cvičení se zasloužila herečka Jane Fondová, která aerobic sama
propagovala a vydala několik videokazet. Tento
sport se zrodil v Americe a rychle se rozšířil do
celého světa. V současné době je aerobní cvičení
v různých formách velice populární. Má dobrý vliv
na pohybové ústrojí a nervovou soustavu.
V Třebíči skupinové lekce přilákalo mnoho žen
do školních tělocvičen. V současné době si můžete
vybrat z mnoha stylů, které splňují vaše požadavky. Oblíbené jsou lekce v menším kolektivu, kde
má cvičitel větší prostor pro kontrolu správnosti
prováděných cviků a individuální přístup k cvičencům. Tento styl přístupu najdete při cvičení
na Sportovním areálu Laguna pod vedením cvičitelek Ivany Březinové a Jiřiny Svobodové. Obě
cvičitelky jsou profesionálními instruktorkami aerobiku, průběžně se vzdělávají, jsou účastnicemi
mezinárodních kongresů v Brně. Sledují novinky
v oblasti fitness a svoje zkušenosti předávají klientům.
Zájem o aerobic klesal, nastal čas na změnu, jít
“dál”. Díky svému zájmu o novinky se obě cvičitelky rozhodly pro zařazení nového stylu cvičení do
svých lekcí. Již třetím rokem probíhá pravidelné
cvičení Bosu. Rozhodnutí to nebylo lehké, protože pomůcka ke cvičení vyžadovala větší finanční
investici. Dnes můžeme říct, že cvičení je vyhledávané, oblíbené a našlo si své příznivce . (Bosu je
zkratka pro „Both sides up“ = obě strany nahoru.)
Cvičební pomůcka vypadá jako bychom přepůlili gymnastický míč. Využívá se hodně v rehabilitaci. Každý si může určit svoji úroveň obtížnosti,
a proto patří tento sport mezi oblíbený v každém
věku. Tato cvičební pomůcka se používá oboustranně pro balanční cvičení, k dosažení rovnováhy mezi svalovými systémy, ale také jako kondiční
trénink pro zlepšení fyzické zdatnosti.
Bosu je velmi populární cvičení, vhodné pro
muže i ženy. Podle typu hodiny pro začátečníky
či vrcholové sportovce.
Přinese vám rozvinutí všech pohybových
schopností, naučíte se kontrolovat své pohyby,
vaše tělo bude pružnější. Procvičením celé řady
svalových skupin komplexně zformujete postavu,
zpevníte si břišní a zádové svaly. Posílíte schopnost koncentrace a naučíte se udržovat rovnováhu. Cvičení vám přinese psychické uvolnění a nekonečnou zábavu.
Step aerobic
Tento nejrozšířenější a nejoblíbenější druh aerobiku vznikl na konci 80. let jako forma aerobního
rehabilitačního cvičení pro klienty, kteří mají problém s kolenními klouby. Jde o vertikální trénink, je
založen na překonávání výškového rozdílu – stepu
. Díky tomu je zajištěna dostatečná intenzita a zároveň jde o cvičení méně zatěžující kosterní, kloubní
a výživový aparát, než klasický aerobik nebo běh.
Vertikální charakter stepu ovlivňuje také zapojení
jiných svalových skupin. Jsou zapojovány zejména
flexory kyčelního kloubu a lýtkové svaly. Při cvičební lekci je jejich zatěžování kompenzováno zařazením prvků, které zapojují antagonistické svalové
skupiny a důkladným protažením při strečinku.
Nová uspěchaná doba si vyžádala i zařazení stále populárnějších pomalých forem cvičení Body and
Mide – Powerjóga, Power stretching, Power Balance, Pilates. Jedná se o komplexní cvičební program
tvořený systémem posilovacích a protahovacích
cviků a poloh.
Powerjóga
je styl cvičení, které má kořeny v klasických
východních kulturách, avšak je přizpůsobeno
dnešnímu životnímu stylu. Je to dynamické cvičení zaměřené na protažení a posílení celého
těla. Pravidelně se při něm opakují základní pozice známé z Pozdravu slunce, postupně se rozvíjí
a obohacují.
Je to soubor cviků, které pomohou dobře
a účinně protáhnout tělo. Jedná se především
o strečinkové cviky. Pozice vám pomohou zklidnit mysl, vypnout po náročném dni. Powerjóga
je aktivní forma odpočinku a relaxace, pomůže
vám poznat vaše tělo, získáte větší pružnost
těla, pomáhá odbourat stres, načerpat energii.
Nemůžeme se divit, že tento styl cvičení ve světě
vyhledávají nejen aktivní sportovci, ale i vysoce
postavení manageři.
V powerjóze se na rozdíl od tradiční jógy pozice dynamicky střídají. Je proto fyzicky náročnější, může pomoci při hubnutí nebo udržení váhy.
Probíhá ve skupině a trvá 60 minut. Součástí jsou
pozice ve stoji i na zemi. Pozice ve stoji vedou ke
zlepšení krevního oběhu a dýchání, posilují svaly
nohou, uvolňuje se pánev a spodní část zad. Pozice na zemi se zaměřují na páteř, protažení spodní
části zad a posílení stability horní části těla. Je
určena pro všechny generace, není to soutěž –
proto se nikdy nepoměřujeme se svými spolucvičenci. Každý cvičí dle svých sil a možností. V současné době ji objevují i muži pro zpevnění svalů
a odbourání svalových disbalancí. Powerjóga se
zaměřuje i na hluboko uložené svaly, které pomáhají udržet rovnováhu, zdravé klouby a páteř.
Toto cvičení bych doporučovala všem, kteří
mají sedavé zaměstnání, řidičům, ale také všem,
kteří většinu dne stojí. Vaše tělo si při cvičení protáhnete, posílíte a určitě si odpočinete od starostí.
Domů se budete vracet příjemně naladěni a plni
energie do druhého dne.
Na cvičení potřebujete pohodlné sportovní oblečení, cvičební podložku, cvičí se naboso. V Třebíči si můžete powerjógu zacvičit pod vedením instruktorky Ivany Březinové vždy ve středu v 19.15
ve Sportovním areálu Laguna.
Z této široké nabídky cvičebních stylů si může
vybrat opravdu každý. Neváhejte a přijďte přivítat
jaro aktivně a ověřit si pravdivost rčení „ve zdravém těle, zdravý duch”.
IVANA BŘEZINOVÁ
SPORT MĚSÍCE
SKUPINOVÉ CVIČENÍ PRO ŽENY I MUŽE
Informace:
[email protected], tel. 777 586 484,
[email protected], tel. 731 440 724.
Ilustrační foto: Archív autorky 2x
11
»» Blíží se 2. Jarní jarmark BIO-EKO
S
obotní dopoledne 20. dubna 2013 opět ožije
třebíčské Karlovo náměstí 2. Jarním jarmarkem
BIO, EKO a výrobků s označením Vysočina regionální produkt.
Akce probíhá v rámci Projektu Zdravé městoTřebíč. Občané
»» Den Země
na Karlově náměstí
M
ěsto Třebíč se jako každý rok ve spolupráci
s partnery Projektu Zdravé město aktivně
zapojuje do osvětové kampaně Den Země.
Svátek životního prostředí a naší modrozelené planety oslavíme společně v pátek 19. dubna na Karlově
náměstí.
Přijďte se podívat a inspirovat, jak žít lépe v souladu
s přírodou a proč má smysl třídit odpady. Zajímavé
ekologické aktivity a projekty představí školy, školky,
neziskové organizace, ZOO Jihlava, ale také společnost
ESKO-T. Nově se bude prezentovat Vodárenská akciová
společnost, divize Třebíč. U jejich stánku se můžete domluvit na exkurzi do vodárenského areálu v Heralticích.
Využijte mimořádnou příležitost. Děti se mohou těšit
na skákací hrad, trampolínu, ekologické výtvarné dílny
i drobné soutěže o ceny.
Text a foto: I. ONDRÁČKOVÁ
12
budou moci zakoupit kvalitní zboží certifikovaných
značek, v řadě případů i přímo od výrobců. K mání budou
nejen výborné potravinářské výrobky, ale také ekologická
drogerie, vinuté perly, výrobky z pedigu apod. Sortiment
je opravdu bohatý a pestrý. Nově se představí Dobroty
od Lotky se svými pečenými čaji z Vysočiny a výrobce
ovocných moštů z Telče.
Atmosféru jarmarku obohatí jedinečné vystoupení
„Spálených sušenek,“ které si určitě nenechte ujít.
Rytmus afrických tanců má svoje kouzlo. Nezapomeňte
si tedy poznačit termín do kalendáře – sobota 20. 4. od
8.30 do 12.30 hodin.
Text a foto: IVETA ONDRÁČKOVÁ
... pojËte s námi šetĕit
ROLETY
NANOTECHNOLOGIE PROTI VODNÍMU KAMENI nejmodernější systém úpravny tvrdé pitné a TU vody BEZ
CHEMIE. Zabraňuje tvorbě vodního kamene, staré úsady
likviduje. Má nejvyšší účinnost na všechny minerály tvořící
vodní kámen, brání tvorbě biomasy a koroze v rozvodech.
Umístěním za vodoměr (čerpadlo) zastavuje tvorbu vodního kamene v celém objektu najednou. Svoji účinnost si drží
bez údržby po dobu min. 50 let.
www.rolety-zaluzie.eu
Mgr. P. Nagy Brno-Žabovřesky: dvougenerační vilka s vlastní studnou. Voda je
dobrá, ale šíleně tvrdá, takže jsme ji prakticky nemohli využít. Teprve po namontování úpravny a ověření na zahradě, jsme si pustili naši vodu do domu. Jenom na
vodě šetříme přes 7 tis. Kč ročně! Doporučuji tento vynález všem, co mají studnu
– využijte to a zbytečně neplaťte.
Třebíč, Nerudova 45
777 712 246
Do 31. 3. 2013 sleva 500 Kč + montážní sada a poštovné ZDARMA.
Bezplatnou konzultaci a otestování tvrdosti vaší vody provádí naše
pobočka v Třebíči. Úpravnu vám i namontujeme.
www.anticalc.cz
!
VLÍTNĚTE NA INTERNET
S CHYTRÝM TELEFONEM
zelená linka: 800 100 731
!
Pořiďte si k prodloužení smlouvy nový
telefon s internetem v mobilu
a získáte ho až o 4 tisíce levněji
Facebook a další aplikace tak budete mít vždy po ruce!
NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU
NA PRODEJNÍ PLOŠE 2500 m2
AKČNÍ NABÍDKA
Budova Národního domu
Karlovo nám. 58/47, Třebíč
604 929 900
www.mobile-vyskov.cz
Karlovo nám. 62/51, Třebíč
(u Malovaného domu)
604 929 900
www.mobile-trebic.cz
•
•
•
•
•
•
interiérové dveře NORMA DECOR již od 688 Kč
zahradnický substrát 75 l 122 Kč 99 Kč
mulčovací kůra 70 l 109 Kč 69 Kč
mechanický štípač na dřevo HECHT 6 1.390 Kč 999 Kč
plovoucí podlahy včetně montáže od 209 Kč/m²
profesionální míchání interiérových a fasádních barev
V měsíci březnu poskytujeme každou středu slevu 10%
Na Nivkách č. 304, 674 01 Třebíč
Tel./fax: 568 821 851 / 568 821 857
www.hausspezi.cz, e-mail: [email protected]
Prodejní doba: Po-Pá 7.00 – 19.00, So 7.00 – 13.00 hod.
Hospodářská komora
Připravuje se vyhlášení programu Nová zelená úsporám
Ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa představil další dotační
program Nová zelená úsporám.
Z toho budou podporovány jak
soukromé domy, tak veřejné
budovy. Program Nová zelená
úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor
při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude
podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky,
domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním
energetickém standardu. Opatření budou financována
formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu.
Bude podporována i příprava projektové dokumentace.
Program předpokládá poskytovat dotace ve třech
hladinách:
Hladina 1 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň
o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů
Hladina 2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň
o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů
Hladina 3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň
o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů
Podmínky programu Nová zelená úsporám budou vyhlášeny v průběhu prvního kvartálu roku 2013, pokud
bude připravena národní legislativa. Při platnosti vyhlášky o požadavcích na energetickou náročnost budov
bude v březnu vypsána první výzva s předpokládanou
alokací 1,4 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace pro
vlastníky rodinných domů bude zahájen v srpnu 2013.
Žadatelé tedy budou mít dostatek času na zpracování
projektové dokumentace. V roce 2014 je očekávána
výzva pro veřejné budovy.
Společnost VIA ALTA a.s. (http://www.via-alta.cz), člen
Okresní hospodářské komory Třebíč připravila se svými
partnery informační webový portál s aktuálními informacemi o programu Nová zelená úsporám na adrese
http://www.nova-zelenausporam-dotace.cz a zřídila
bezplatnou telefonní linku pro poskytování informací
o programu 800 14 15 15. Současně je VIA ALTA a. s.
připravena všem potenciálním žadatelům poskytnout
zdarma úvodní konzultaci jejich záměru a následně
komplexně připravit žádost o dotaci, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost, provést energetické
hodnocení a zpracování PENB a v rámci realizace poskytovat služby technického dozoru investora, výběr
dodavatele a komplexní administraci celé žádosti.
(HK)
»» Záchranka na Třebíčsku získá díky
hlasům veřejnosti nové přístroje
P
řístroje pro nepřímou masáž srdce výrazně zkvalitňují resuscitaci pacientů se srdeční zástavou,
a zvyšují tak jejich šanci na záchranu života. Přestože nejsou povinnou součástí sanitky a jsou finančně
nákladné, usiluje Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina o jejich pořízení do co největšího počtu
svých zásahových vozidel. Díky příspěvku 500 tisíc korun od Nadace ČEZ
teď třebíčská záchranka vybaví zmíněným zařízením posádky v Jemnici
a Velké Bíteši. O podpoře projektu
rozhodli svými hlasy obyvatelé Vysočiny a jižní Moravy ve veřejné anketě
Vaše volba pořádané Skupinou ČEZ.
Použitím přístroje pro nepřímou
masáž srdce se zvyšuje pravděpodobnost obnovení vlastní srdeční
činnosti nemocného. Záchranáři s využitím zařízení totiž zajistí u kriticky
ohroženého pacienta nepřerušované
a stejně silné stlačování hrudní kosti
s neměnnou přiměřenou frekvencí
tak dlouho, jak je potřeba. „Přístroj
šetří „ruce“ jednoho člena posádky pro další činnosti,
které s oživováním pacienta souvisí. Resuscitace navíc
mnohdy trvá půl hodiny i déle a na rozdíl od živého zachránce je tento přístroj prakticky neunavitelný,“ říká
primář oblastního střediska ZZS Třebíč MUDr. Michal
Kříž.
Přístroj navíc oproti manuální masáži srdce umož14
ňuje provádět oživovací pokusy i během transportu
v sanitě u některých typů infarktů a u podchlazených
pacientů. Další výhodou zařízení je jeho téměř okamžitá připravenost k použití. Díky snadné manipulaci
Ukázka zařízení Lucas Foto: Archív ČEZ-JEDu
jej záchranář sestaví a může aplikovat do 20 vteřin.
Nízká hmotnost a kompaktní balení umožňují snadný
a pohodlný transport až k pacientovi. „Lékařská technika jde stále dopředu. Abychom našim pacientům
poskytli tu nejlepší péči, musíme se těmto trendům
přizpůsobit,“ doplňuje MUDr. Kříž a dodává: „Velmi si
vážím toho, že se naši spoluobčané rozhodli v anketě
ČEZ Vaše volba podpořit právě náš projekt. Díky lidem
teď můžeme koupit nové přístroje, které třeba jednou
pomohou zachránit život i některému z hlasujících.“
Anketa Skupiny ČEZ „Vaše volba“ umožňuje lidem
ve všech regionech ČR hlasovat
pro nejužitečnější projekt z oblasti
školství, ekologie, zdravotnictví,
vzdělávání, kultury, sportu včetně
pomoci lidem se zdravotním hendikepem nebo sociálně slabším
osobám. „Opravdu nás těší, že
lidem leží na srdci projekty, které přispívají k záchraně lidských
životů. Považujeme je za velmi
důležité a jsme rádi, že je s oporou veřejného hlasování můžeme
podpořit,“ dodává Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.
V minulém roce se obyvatelé
Vysočiny a Jihomoravského kraje
hlasující ve Vaší volbě rozhodli podpořit třebíčskou Léčebnu
dlouhodobě nemocných. Díky příspěvku Nadace ČEZ ve výši
500 000 Kč je zdejší pobyt pro pacienty s chronickým onemocněním, po operacích či úrazech mnohem
příjemnější. Léčebna nakoupila moderní polohovatelná lůžka, hrady, držáky na infuze, noční stolky či
zábrany proti pádu z postele. V celé republice se takto
každoročně rozděluje celkem 3 500 000 Kč.
JANA ŠTEFÁNKOVÁ
STAVBA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
DOKONČENA
HORKA DOMKY - ZNOJEMSKÁ
DOKONČENA
ATRAKTIVNÍ LOKALITA HORKA - DOMKY
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - TŘEBÍČ
ní
d
e
l
s
Po
!
y
t
y
b
volné
YTŮ
B
H
C
Ý
20 NOV GARÁŽÍ
7
TŘEBÍČ - NEHRADOV
ULICE KAŠTANOVÁ
NÍ
D
E
L
POS
Y!
K
M
O
ÉD
VOLN
MOŽNOST
PROHLÍDKY
VZOROVÉHO BYTU
sam
ZAHÁJEN
PRODEJ BYTŮ
3 + kk / 2 + kk
6x
osta
gará tná
ž
Nabízíme k prodeji 18 bytových jednotek
2 + kk - 44 m2
3 + kk - 69 m2
4 + kk - 97 m2
RODINNÉ DOMY, POZEMKY
S JEDINEČNÝMI VÝHLEDY
NA ÚDOLÍ ŘEKY JIHLAVY
kontakt: 568 838 849, 568 838 853, 602 724 582, [email protected], www.bydleni.sok.cz
TŘEBÍČSKÉ ULICE
Připraveno s použitím podkladů Jiřího Joury
POUŠOV
Lokalita se nachází v městské části Stařečka.
Pojmenování prostoru ohraničeného ohbím řeky Jihlavy. Dříve tu stával mlýn, v němž dlouhou dobu sídlili
mlynáři jménem Poušové. Odtud název Poušův mlýn
i název celého jeho okolí.
PRAŽSKÁ
Ulice se nachází v městské části Borovina.
Výpadová ulice z města směrem na Prahu, ale také
na Telč a České Budějovice a dnes také ke krajskému
městu Jihlavě.
PRŮMYSLOVÁ
Ulice se nachází v městské části Jejkov.
Ulice v průmyslové čtvrti. Po obou stranách této ulice
se nacházely tovární a jiné průmyslové objekty. Dnes
zde postupně vzniká zázemí spíše nevýrobních firem,
zpravidla podnikajících ve službách.
PŘEROVSKÉHO
Ulice se nachází v městské části Vnitřní Město.
Ignác Přerovský (1826–1885) – třebíčský rodák, jako
purkmistr stál v letech 1867 – 1873 v čele obecního
zastupitelstva. Za jeho úřadu dostala radnice i město
poprvé od třicetileté války český ráz. Ulice je známa
více jako Masné krámy, které tu bývaly do roku 1869.
16
Jan Slabák: Snad se příště do Třebíče vrátíme dřív
nerace, která ji stále má ráda, nemůže si dovolit vyšší
vstupné. A my zase nemůžeme za takových okolností
jezdit po celé republice, vždyť jen doprava tvoří nemalou položku rozpočtu. Navíc se podívejte na naše
hudebníky - jsou to profesionálové, dobří muzikanti.
A ty je také třeba zaplatit.“
Přes tohle smutné konstatování je Jan Slabák opti-
Po dlouhé odmlce se začátkem března v Třebíči
představila legendární moravská dechová hudba
s příznačným názvem Moravanka Jana Slabáka. Proslulý kapelník se podivil: „Proč jsme tady tak dlouho
nehráli?“ Popravdě, nevím. Ale rozhodně návrat do
Třebíče byl triumfální - vyprodat velký sál Fóra, to
dneska umí jen opravdu dobrá hudební tělesa. Zvláště pak dechovka, která mnohdy strádá na úbytě! Moravanka je takto velikou výjimkou.
Jiná situace je samozřejmě v kraji, kde nápojům
vládne víno anebo stopička slivovice. Jan Slabák - mimochodem v těchto dnech slaví narozeniny a rozhodně nevypadá, že už načal osmou desítku své životní
dráhy - pokýval hlavou, když jsem se jej ptal, jak je
na tom dechová hudba s budoucností, přičemž jsem
připomněl, že nedávno zde hostoval Ondřej Havelka
s Melody Makers, který si pochvaloval vzestup swingu
a návrat klasických tančíren: „Swing je přece jenom
určen poněkud jiné sociální skupině, než lidovka.
Pan Havelka má tedy pravdu, že se tento žánr vrací.
Dechovka a lidová hudba rozhodně nekončí, jenže ge-
mistou. Alespoň v tom, že dechovka bude bavit i další
generace svých vyznavačů. Třebíčské publikum mu
dává zapravdu.
FRANTIŠEK JŮZA
Probíhají dvě výstavy, které stojí za zhlédnutí
V měsíci březnu byly zahájeny dvě zajímavé výstavy, které by si milovníci umění neměli nechat ujít.
První, zahájenou ve středu 13. března v Galerii Ladislava Nováka v Subakově ulici, je přehlídka fotografií
Jakuba Mertla a Libora Matouška. Jejich fotografická sdělení nejsou takříkajíc z jednoho soudku, nýbrž
zachycují rozmanité formy a způsoby našeho žití.
Byť třeba prostřednictvím přírody anebo vjemů nad
rámec všednosti.
Fotky mají brilanci, jenž podtrhuje nesporný autorský talent a dávají tušit, že objektivy fotoaparátů
pánů Mertla i Matouška objeví ještě mnoho detailů
života, aniž si jich běžně všímáme.
Jakub Mertl: Vláhomilka
Výstava probíhá od 14. března do 5. května a je
přístupna v provozních hodinách sousedního infocentra u Zadní synagogy.
Poněkud jiný žánr je doménou výtvarnice vystavující
od 28. března do 19. května v Galerii Malovaný dům.
Eva Vlasáková se věnuje především grafice a uměleckému zpracování papíru a skla. Také tady doporučujeme
návštěvu famózní výstavy, která mnohdy nedá návštěvníkovi svou dokonalostí ani nadechnout.
(FJ)
Eva Vlasáková: Dáma s Ještěrkou
Libor Matoušek: Mostní pocity
I
Jak se dělají dobrá světla
V minulém čísle Třebíčského zpravodaje jsme
představili jednoho z technických pracovníků
Městského kulturního střediska Třebíč, zvukaře
Pavla Kolaříka. Neméně důležití jsou také mistři
světel, i na nich začíná a končí úspěch toho kterého
představení. V divadle Pasáž „svítí“ Marek Samuel
s kolegou Kamilem Kosmákem. Jak se taková světla „dělají“, přibližuje první z nich:
Marku, jak se dělají dobrá světla?
Dobré světlo je to, které nevadí divákovi, a zároveň nevadí umělci – naopak podporuje jeho výkon
a zvýrazňuje, co má být na scéně vidět, případně
doplňuje světelnými efekty děj. Dohromady s kulisou nebo i kouřem. Začíná to už tím, že se musí
správně usadit kulisa do jeviště, aby se následně
dala dobře nasvítit.
tak, že na jednom portále visím já, na druhém
osvětlovač, který určuje, odkud svítíme, anebo
svítíme proti sobě a podobně. Až uděláme tu těžší
práci, kdy obejdeme celý světlený park, který zasahuje do scény, tak potom si sedneme k pultu, což je
prakticky počítač, ve kterém seřadíme ta potřebná
světla do skupin – přesně na čas podle scénáře se
potom světla spouští. Buďto ručně anebo se dá
celý proces naprogramovat automaticky.
To znamená, že naprogramuješ světla a můžeš
jít domů…
To ne. Musí u toho vždycky být lidský faktor, protože herci nejsou stroje a tak ani žádná vyřčená
věta netrvá vždy přesně vymezený čas. A na jevišti
se nedá úplně všechno a na sto procent předpovědět či všechno vyměřit. Vše závisí na ději dané
světla tak, aby se zdůraznilo jen to nejdůležitější
a ostatní zůstalo skryto. Jako když maluješ obraz
a vytáhneš detail.
Jak se připravujete na představení?
Naše představa musí být vizuální. Málokdy se nám
stane, že bychom viděli tu kterou hru dopředu.
Když přijede stejný soubor se stejnou hrou, tak
už umíme předvídat požadavky. Jenže přijede jiný
osvětlovač a ten si vede světla svou rukou, tedy
opět tvoříme…
Dá se pokazit představení právě světly?
Dá, a moc! A viděl jsem jich plno!
Stalo se ti to někdy?
Úplně zkazit, to asi ne. Protože plno věcí se dá ještě
zachránit u pultu. Ale říct si to musíš po každém
výkonu. Někdy je toho víc, co by šlo udělat lépe,
někdy míň. Abychom něco úplně zkazili, to prakticky nesmíme dopustit. Spíš třeba chodím
kolem pohádky, kterou nesvítím a říkám si:
tohle bych udělal jinak.
Svou roli hraje asi také dobrá znalost prostředí…
Ano. Vím hned, kam sáhnout. Proto také,
když osvětlovač má nějaký požadavek, jsem
schopen improvizovat.
Navrhuješ všechna světla sám nebo si soubory
vozí vlastní požadavky?
Nevymýšlím všechna světla, i když některá ano.
Nejodbornější je naše práce asi u divadel, tam
jsou světla dána režií, kdy už při tvorbě daného
díla soubor přemýšlí nad tím, co má být vidět, co
je třeba zdůraznit, odkud herci přicházejí, kudy
odcházejí… Prostě celý prostor je daný tou vysvícenou plochou a potom ještě odborný osvětlovač
souboru dolaďuje intenzitu a další drobné nuance.
To už je jeho ruka a s tím k nám přijedou. Tady sdělí
svůj záměr, a prakticky se vše tvoří během jedné
až dvou hodin, kdy společně scénu nasvítíme. Světelný park se nastaví podle požadavku a ze světel
se vytvoří skupiny, které se řídí pomocí světelného
pultu.
Konzultujete společně s techniky hostujícího
souboru. Co dál?
My spravujeme celý světelný park a zároveň spolupracujeme s osvětlovačem, aby měl světlo tam,
kde ho mít potřebuje. Ta příprava někdy probíhá
II
hry a na sebe reagují lidé – světlo provází herce
po jevišti a on ví, že má třeba udělat pět kroků. Ale
jestli se pohne částečně vlevo, částečně vpravo, to
musí předvídat osvětlovač a musí mu ten prostor
poskytnout.
Takže osvětlovač musí být celou dobu v ději…
Tak. A sleduje, i když někdy se zdá scéna jakoby
jednotvárná, ale přesto tam ty změny jsou. I když
nejsou zdánlivě úplně citelné. My ale říkáme,
že herec cítí světlo – to znamená, že on cítí, kdy
na něj svítí právě to správné světlo. Často i herci
procházejí scénu předem, jakoby si prostor osahají
a zjistí, jestli jim všechno vyhovuje, jestli z toho
mají ten správný pocit.
Mluvili jsme o divadle. Co další akce?
To je trošku jiné. Svícení je více intuitivní a živé.
Při koncertech, při zábavném pořadu nebo komornějším programu. Tady vytváříme prostor zúžením
či rozšířením scény pomocí světel. Moje nejoblíbenější svícení se týká malých věcí, připravit
Co by mohlo narušit představení z pohledu osvětlovače?
Jsou to jenom stroje a ty mohou selhat. Přímo ovlivnit nás snad ale může jen výpadek
proudu. Také se mně to stalo. Ale díky profesionálům na jevišti to nakonec byla humorná
scénka. Ten pořad jsme tak docela opepřili...
Jinak máme světelný park dostatečně naddimenzovaný a divák by drobné poruchy ani neměl
poznat.
Co je největší odměnou pro mistra světel?
Odměnou je pro nás potlesk publika a spokojenost umělců, ať už vyřčená pouze v zákulisí. Když
všechno proběhlo podle plánu...
Bylo by mylné se domnívat, že technici v divadelním komplexu zapnou zvuk nebo světlo,
a tím pro ně veškerá práce končí. Naopak.
Samo představení je pro ně nemálo náročným
„zážitkem“, počínaje už přípravou veškeré
techniky a konče rozloučením s hostujícím
souborem. A stejně jako u zvuku, i tady platí,
že musí mít svou práci rádi. S Markem Samuelem jsme si ještě dlouho povídali na prázdném jevišti a nestačil jsem se divit, co všechno
musí technik znát a zvládnout. Část potlesku
diváků tak určitě patří i jim, ač nejsou na první
pohled vidět. A přece „hrají“ s sebou...
FRANTIŠEK JŮZA
Besídka
Divadla Sklep v Pasáži
Ve středu 24. 4. a ve čtvrtek 25. 4. 2013 začíná divadelní sezóna pro předplatitelé
abonentních skupin A/1 a A/2 představením „BESÍDKA 2013“ v podání pražského
kultovního Divadla Sklep.
Besídka je tradiční forma představení Divadla Sklep, pestrý sled scének, skečů,
písní a tanců, který je každoročně obměňován těmi nejlepšími nápady v podání samotných autorů, kterými jsou: David Vávra event. Tomáš Hanák, Jiří Burda, Milan
Šteindler, Tereza Kučerová, Lenka Andelová, Jana Hanáková, František Váša. V kapele
Divadla Sklep vyhrávají: David Noll, Jiří Podzimek, Hana Navarová, Roman Fojtíček,
Vladimír Vytiska a Martina Marinová. Obě představení se uskuteční v divadle Pasáž
v Třebíči vždy od 19.00 hod. Zbylé vstupenky jsou v prodeji u pokladny Národního
domu, Karlovo nám. 47, Třebíč – tel.: 568 610 013 a na www.mkstrebic.cz přes E-VSTUPENKY.
EVA MALÁ
« Milan Šteindler v představení BESÍDKA 2013
Foto: Archív Divadla Sklep
Postupují do krajského kola
Recitační soutěž Wolkerův Prostějov, která se konala 26. února v hudebním oddělení
městské knihovny, zná vítěze. Do krajského kola v Brně postupují z první kategorie od
15 do 17 let Barbora Fialová z Katolického gymnázia a Barbora Klubalová z Hotelové
školy. Z druhé kategorie do 20 let pojedou v sobotu 16. března do Brna dva studenti
z Katolického gymnázia – Šimon Benda a Lucie Macháčková. Oblastní kolo pořádalo
Městské kulturní středisko Třebíč ve spolupráci s městskou knihovnou.
(MČ)
III
IV
PŘIBYSLAVICKÁ
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Ulice v nové zástavbě rodinných domů a vilek nedaleko výpadovky vedoucí přes Novou Ves do obce
Přibyslavice.
PTÁČOVSKÝ ŽLEB
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Nezpevněná ulice vede podél potoka údolím,
směřujícím nejen k vodní nádrži Lubí, ale především k městské části Ptáčov, která dříve bývala
nedalekou samostatnou obcí.
PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ
Náměstí se nachází na rozhraní městských částí
Horka-Domky a Jejkov.
Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) – český přírodovědec, filozof a národní buditel. Ve svých odborných
studiích se věnoval především anatomické stavbě buněk a tkání. V roce 1839 formuloval buněčnou teorii.
Usiloval také o prosazení českého jazyka ve vědeckých
pracích. V roce 1853 založil přírodovědný časopis Živa,
v roce 1862 se stal spoluzakladatelem Časopisu lékařů
českých a Spolku českých lékařů.
RAČEROVICKÁ
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Výpadová ulice míří z města směrem k místní
části Račerovice, někdejší samostatné obci.
17
Třídění začíná doma – dejte odpadům druhou šanci
Množství vytříděných odpadů v Třebíči stále nedosahuje hodnot, které by odpovídaly současnému trendu. Každý z nás ročně vyhodí zhruba 30 kg papíru, 25 kg plastu,
15 kg skla, 5 kg kovů a 1,4 kg nápojových kartonů. Pokud jsou tyto suroviny správně roztříděny do odpadových nádob, lze je znovu využít a objem odpadků, které končí
na skládkách nebo ve spalovnách se minimalizuje. Třídění odpadu je snadné, zkuste to také!
Pokud máte k barevným kontejnerům na třídění daleko a víte o vhodném místě,
budeme za tuto informaci rádi a v co nejkratší době toto místo vybavíme kontejnery na třídění.
e-mail: [email protected], [email protected]
tel: 800 100 879, 568 896 224
Další informace a zajímavosti o třídění odpadů naleznete na těchto internetových stránkách:
www.esko-t.cz
18
www.jaktridit.cz
www.tridime-vysocina.cz
Základní informace o projektu
çÈVORDQ¼]HY23
&=s239]GöO¼Y¼QÈSURNRQNXUHQFHVFKRSQRVW
3ĵHGNODGDWHO*3
6WĵHGQÈSUʼnP\VORY¼wNROD7ĵHEÈè
1¼]HY*3
7YRUEDZHEXQRYÄSURJUDPRYDFÈWHFKQLN\DSRèÈWDèRY¼JUDƬND
QRYÄWUHQG\YLQIRUPDèQÈFKWHFKQRORJLÈFKs1RYÄWUHQG\Y,7
5HJLVWUDèQÈèÈVOR*3
CZ.1.07/1.1.36/01.0012
7HUPÈQUHDOL]DFHSURMHNWX
GR

Čtenářská anketa „Sportovec města Třebíče 2012“
Vážení čtenáři Třebíčského zpravodaje, spoluobčané, sportovní přátelé,
město Třebíč ve spolupráci s komisí pro volnočasové aktivity vyhlašuje III. ročník ankety „Sportovec města Třebíče 2012“. Součástí soutěže je vyhlášení čtenářské ankety v Třebíčském zpravodaji a Horáckých novinách. Níže jsou uveřejněny nominace v kategoriích – dospělí, mládež, a to v jednotlivcích a družstvech (seznamy jednotlivců jsou seřazeny podle abecedy).
KAŽDÝ ČTENÁŘ MÁ PRÁVO JEDNOHO HLASU V KAŽDÉ KATEGORII. Hlasování se provádí „zakřížkováním“ u příslušného sportovce či kolektivu.
Stejný způsob hlasování je uplatněn na webových stránkách města Třebíče www.trebic.cz. Hlasovací lístky se odevzdávají na informacích v přízemí Městského úřadu Třebíč na Karlově náměstí 104/55. Hlasování bude ukončeno v úterý 9. dubna 2013 ve 14:00 hodin.
Vyhlášení soutěže proběhne na slavnostním ocenění nejlepších sportovců v pátek 12. dubna 2013 v 17:00 hodin v kongresovém centru Pasáž.
RNDr. Pavel Svoboda - místostarosta
JEDNOTLIVCI - mládež:
JEDNOTLIVCI - dospělí:
 Březnová Klára – TJ Spartak Třebíč, triatlon, 1. místo World Cup 2012,
3. místo na MČR v duatlonu
 Caha Daniel – TJ Třebíč, karate, 1. místo na MČR kumite st. žáci 60 kg
 Čajánek Ivo – HFK Třebíč, hráč starších žáků U-15,
nastupuje ve výběru Kraje Vysočina
 Čopfová Patricie– TJ Spartak Třebíč, judo, 1. místo na MČR
 Dočekalová Kristýna – TJ OA Třebíč, blokařka volejbalového družstva juniorek
 Dolák Ondřej– TJ Spartak Třebíč, atletika, 2. místo na MČR devítiboj,
hod diskem
 Hanák Martin – TJ Třebíč, karate, 1. místo na MČR kumite ml. žáci 30 kg
 Hlouch Lukáš - Třebíč Nuclears žáci do 12 let,
pátý nejlepší pálkař ČR na ME 2012
 Horký David – SK HS Slavia Třebíč, útočník juniorů
 Janíček Štěpán – TJ Spartak Třebíč, biatlon,
3. místo na MČR ve štafetovém závodě dvojic
 Juráň Marcel – SK HS Slavia Třebíč, útočník staršího dorostu
 Kajnar Radek – SK HS Slavia Třebíč, útočník mladšího dorostu
 Mikeš Patrik – TJ Třebíč, taekwon-do, člen juniorské reprezentace
 Nechvátal Kryštof –HFK Třebíč, hráč starších žáků U-14,
nastupuje ve výběru Kraje Vysočina
 Neumanová Tereza – SK TOUR SPORT Třebíč, cyklistika,
2. místo na MČR, 12x na stupních vítězů v ČP
 Ošmera Petr – HFK Třebíč, hráč staršího dorostu
 Rymeš Karel - TJ Spartak Třebíč, triatlon, 2. místo na MČR v duatlonu
 Rymešová Věra – Plavecký oddíl Laguna Třebíč,
12. místo na 200 m motýlek v ČR
 Stelzl Jan – TJ Spartak Třebíč, biatlon, 2. místo na MČR v rychlostním závodě
 Sýkora Jiří – TJ Spartak Třebíč, atletika, 1. místo na MČR skok daleký,
desetiboj, sedmiboj, dálka, výška v hale, 60 m překážek, 3. místo 200 m dráha
 Szebista Štěpán – TJ Třebíč, zápas řecko-římský, 3. místo na MČR
 Šoustalová Iveta – TJ A Třebíč, kapitánka volejbalového družstva juniorek
 Švédová Lucie – SK MG Baver, moderní gymnastika,
3. místo na MČR cvičení se stuhou
 Švédová Martina – SK MG Baver, moderní gymnastika,
2. místo na MČR cvičení s kužely
 Trutna Jan - TJ Spartak Třebíč, triatlon, 1. místo na MČR v duatlonu
 Vávra Robin – Třebíč Nuclears žáci do 12 let,
nejlepší nadhazovač ČR na ME 2012
 Veškrna Tomáš – Plavecký oddíl Laguna Třebíč,
5. - 7. místo ve své kategorii v ČR
 Zahradníčková Marika – TJ Spartak Třebíč,
triatlon – 2. místo na MČR v triatlonu, 1. místo na MČR v aquatlonu
 Bláha Milan - TJ BOPO Třebíč, kulečník, 1. a 2. místo na MČR
 Čiliak Marek – SK HS Slavia Třebíč, brankář „A“ družstva,
2. v procentuální úspěšnosti mezi brankáři 1. ligy ČR v sezoně 2012/2013
 Dolníček David – SK HS Slavia Třebíč, kapitán „A“ družstva,
vítěz kanadského bodování v sezoně 2011/2012
 Fiala Vojtěch – TJ Třebíč, taekwon-do, zařazen do výběru senior. reprezentace
 Hamža Ivan – Třebíč Nuclears, baseball, nejúspěšnější odpalovač v ČML
 Hošek Martin – TJ Spartak Třebíč, atletika, 3. místo na MČR běh na 800 m
 Hykl Pavel – TJ Spartak Třebíč, atletika, 1. místo v hale na MS na 60 m
 Komínek David - HFK Třebíč, kapitán „A“družstva
 Marek Stanislav – TJ Spartak Třebíč, atletika, 1. místo na MČR chůze na 20 km
 Mejzlík Petr - TJ Spartak Třebíč, triatlon, 2. místo na MS,
3. místo Master 50 – World Cup 2012
 Motálek Petr – TJ Spartak Třebíč, atletika, 1. místo na MČR 5000 m dráha,
2x 3. místo na MČR na 1500 m dráha, 3. místo na 800 m dráha
 Podzemský Lukáš – HFK Třebíč, nejlepší střelec družstva „A“
 Pruša Michal -Třebíč Nuclears, baseball, nejlepší třebíčský nadhazovač
 Veleba Petr TJ Spartak Třebíč, atletika,
1. místo na MČR na 110 m a 400 m překážek na dráze
 Zrzavý Lukáš – HFK Třebíč, brankář reprezentace v malé kopané,
3. místo na ME v Moldávii
DRUŽSTVA - dospělí:
 Družstvo „A“ muži SK HS Slavia Třebíč (hokej)
 Družstvo TeamGym – Gym club Třebíč (sportovní gymnastika)
 Družstvo ŠK Caissa RHEA Třebíč (šachy)
 Družstvo „A“ muži - Horácký fotbalový klub Třebíč (fotbal)
 Družstvo taekwon-do TJ Třebíč
 Oddíl atletiky TJ Spartak Třebíč
 Oddíl triatlonu TJ Spartak Třebíč
 Družstvo SK MG Baver – seniorky (moderní gymnastika)
DRUŽSTVA – mládež:

 Tým starších žáků Třebíč Nuclears do 12 let (baseball)
 Družstvo TeamGym – Gym club Třebíč (sportovní gymnastika)
 Oddíl biatlonu TJ Spartak Třebíč (biatlon)
 Družstvo SK MG Baver (moderní gymnastika)
 Družstvo juniorek TJ OA Třebíč (volejbal)
20
kuželky (4. 2. 1952 v Liberci)
Zavzpomínejte, kdo měl na vás ve sportu největší vliv a co tomu říkali rodiče?
S organizovaným sportem jsem začal v osmi letech
v žácích fotbalového klubu Slovan Liberec. V deseti
jsem přibral hokej ve Slávii Liberec a ve třinácti letech pak basketbal a kuželky v Lokomotivě Liberec.
Rodiče mi ve sportu nebránili. Táta rovněž sportoval, v té době byl předsedou kuželkářského oddílu
Dynamo Liberec a stále ještě aktivně hrál. Můj první
start za dospělé (vítězný) byl proti jeho družstvu.
Mladí většinou zkouší různé sporty. Kterým jste
se věnoval vy?
Na tuto otázku jsem již vlastně odpověděl na začátku. Jen dodám, že ani cyklistika mi nebyla cizí
a zúčastnil jsem se dvou nebo tří „etapových závodů míru“, které byly v Liberci pořádány pro družstva
jednotlivých základních škol.
Co sportovní aktivita a školní docházka?
Na základní škole nebyl problém, škola mi celkem
šla i bez učení. Horší to již bylo na Střední průmyslové škole, kdy jsem na začátku stále provozoval
všechny čtyři sporty a tréninky a utkání mi zabíraly
tolik času, že na řádné studium již čas nezbýval. Od
druhého ročníku jsem již vypustil fotbal a hokej. Ve
čtvrtém i basketbal, to jsem již hrál v kuželkách nejvyšší soutěž dospělých - I. ligu.
V době dospívání navštěvovali vaši vrstevníci
různé zábavy, zatímco vy jste musel na trénink.
Nebylo vám to někdy líto?
Líto mi to nebylo. Sport byl a je stále podstatnou
částí mého života. Nějakou tu diskotéku jsem taky
stihl. Dorostenecké přebory a mistrovství chlapců
i dívek se konaly většinou v jednom místě, tak nebylo co řešit.
Jaké byly vaše první sportovní úspěchy?
Úspěchy se dostavily celkem brzy. V roce 1967 jsem
se stal dorosteneckým mistrem ČSSR tříčlenných
družstev v kuželkách. V roce 1968 jsem se stal přeborníkem Severočeského kraje. Od roku 1969 jsem
již startoval i mezi muži a s družstvem Lokomotivy
Liberec jsme po vítězství ve II. lize postoupili do nejvyšší soutěže I. ligy. V témže roce jsem byl poprvé
zařazen do juniorské reprezentace.
2004 - MS Brašov - trenér repr. družstva žen Foto archív J. Dobeše
- český rekordman v dorostu 291 na 60 hodů
sdružených - asfalt (26.5.1968),
- český rekordman v juniorech 932 na 200 hodů
sdružených - sadurit (30.11.1974),
- český rekordman v mužích 932 a 961 na 200 hodů
sdružených – sadurit (16.10.1976),
- mezinárodní mistr NDR v roce 1974,
- medailista na Mistrovství České republiky jednotlivců
1970, 1971,1975, 1976,
- stříbrná medaile Mistrovství ČSSR jednotlivců juniorů
1975 a mužů 1975,1976,
- mistr republiky v soutěžích družstev 1967, 1984,
1988, 1990, 1991, 1996, 1997,
- účastník Mistrovství Evropy v letech 1971 a 1973,
- účastník Mistrovství světa v letech 1976 a 1980,
- trenér reprezentačního družstva žen v letech 2002
až 2009.
Popište, prosím, další sportovní kariéru, když
jste odešel za sportem mimo Třebíč.
Můj příběh je trochu odlišný. Já jsem se v roce 1971
v Třebíči oženil a po absolvování základní vojenské
služby (v Liberci) jsem se v roce 1973 do Třebíče přistěhoval. Ještě rok jsem vydržel dojíždět do Liberce,
kde se hrála nejvyšší kuželkářská soutěž. Do Třebíče
jsem již přišel jako špičkový závodník, člen juniorského i seniorského reprezentačního družstva.
Můj vstup na kuželnu v Dělnickém domě, to byl
tak trochu návrat do středověku – jen dvě dráhy,
asfalt, bez automatických stavěčů, sociální zařízení
představovalo jen umývadlo bez tekoucí vody. Již
v mé první sezóně v Třebíči se mi podařilo přispět
k postupu, tehdy družstva Spartaku Třebíč, do druhé nejvyšší soutěže, českomoravské ligy. V Třebíči
jsem již zůstal jak žít, tak i sportovat. Ani pozdější
nabídky do Rakouska již na tom nic nezměnily.
Vrcholem kariéry bývá účast na olympiádě nebo
na mistrovství světa. Kterých těchto akcí jste se
zúčastnil a s jakým sportovním výsledkem?
Startoval jsem na dvou mistrovstvích Evropy (1971,
1973) a dvou mistrovstvích světa (1976, 1980).
V roce 1973 jsem s nejlepším kamarádem a spoluhráčem z Lokomotivy Liberec Bohumírem Duškem
získal třetí místo a tím i bronzovou medaili v soutěži
dvojic. V jednotlivcích jsem pak obsadil šesté místo.
V té době do sportu bohužel velmi vstupovala politika a v době mé nejlepší sportovní formy jsme se
nemohli v letech 1975 a 1978 zúčastnit evropského
a světového šampionátu z důvodu, že kuželky nepatřily mezi olympijské sporty. V reprezentačním
dresu jsem absolvoval celkem 39 startů.
Můžete se se čtenáři podělit o nějaký nezapomenutelný zážitek?
Když jsem nemohl na světové soutěže s reprezentací, tak jsem se rozhodl vybudovat v Třebíči družstvo,
s kterým se tam dostanu. A to se mi za vydatné
pomoci pana Karla Koudely a Stanislava Neradila
povedlo. Přivedl jsem do Třebíče další dva vynikající kuželkáře Dalibora Langa a Josefa Bartoše (oba
zde dodnes žijí). V roce 1984 jsme poprvé vyhráli
I. ligu a získali titul mistrů republiky. Ve stejném
roce jsme zvítězili v prvním ročníku Evropského
poháru v Budapešti, když jsme ve finále porazili
domácí Ferencvarosi Budapešť, v té době nejsilnější
celek Evropy, v čele s několikanásobným mistrem
světa Bélou Csanyi. Nezapomenutelný okamžik.
Ve finále nám fandilo celé hlediště včetně družstva
ËLERE Budapešť, největšího maďarského soka týmu
Ferencvarosi. To byla moje satisfakce. Dodnes se
bohužel žádnému družstvu mužů z české republiky
nepodařilo nás následovat. Zapomenout nemohu
ani na světový rekord družstva žen na Mistrovství
světa v Detenheimu v roce 2009 v utkání proti Rakousku, které jsem absolvoval v roli reprezentačního trenéra.
Sport má rodinnou tradici. Máte nějaké pokračovatele?
Můj syn má rozum a na kuželky se nedal. Vyhnul se
tak určitému prokletí. Mezi kuželkáři se říká, že kdo
jednou vezme kouli do ruky, již ji většinou do své
smrti neopustí a v naší kuželkářské rodině to platí.
Jsem však rád, že jméno Dobeš v kuželkách pokračuje. Moji synovci Jan a Peťan si vedou velmi dobře,
druhý z nich již má našlápnuto k účasti na letošním
mistrovství světa dorostu.
Jak vzpomínáte na Třebíč, případně, co pro vás
Třebíč znamenala či znamená?
Třebíč je město, kde prožívám podstatnou část svého života. Start v dresu Třebíče mi přinesl druhého
kuželkářského souputníka Miroslava Durdu, po
Bohumíru Duškovi v Liberci, s kterým jsme prožili
všechny největší úspěchy a stále jako jediní dokázali odehrát přes 500 utkání v nejvyšší soutěži a získat
šest titulů mistrů republiky.
Co vám sport dal a je něco, co vám sport vzal?
Dnes již nemám pocit, že by mi sport něco vzal.
Naopak naplnil můj život, umožnil mi poznat cizí
země i v době, kdy to bylo jinak velmi obtížné.
Poznal jsem při sportu svoji životní partnerku a dodnes nám obou vyplňuje volný čas. I přes již „pokročilý“ čas startuji v krajském přeboru kuželek a před
rokem jsem se zařadil do prvoligového družstva
v bowlingu. Snažím se i se svoji partnerkou řídit
heslem „Kdo si hraje, nezlobí“.
(PS, FJ)
TŘEBÍČÁCI SE LVÍČKEM NA PRSOU
Jaroslav Dobeš
21
24
Výroba chovatelských potřeb a zahradních staveb
CHOVATELSVÍ:
Králikárny
Psí boudy a kotce
Kurníky
Krmelce
Voliéry
Holubníky
Krmítka, budky
Přenosky
Stáje a ohrady
ZAHRADY:
Chatky
Pergoly
Altánky
Dřevěné ploty
Garážová stání
Truhlíky
Dětská hřiště
Zahradní doplňky
Novosád Vladimír | Tel. 606 942 302
www.novoro.net
JARO
Prodejna čokoládových specialit
nejen z Vyskytné u Jihlavy
JE TADY!
KONTROLA KLIMATIZACÍ
– Plnění, čištění, opravy
– Recyklace náplní
– S tímto kuponem -25% sleva
ý
Tradiční výroba
- receptury z 30. let
Čokoládové bonbony
Ovoce a oříšky
v poctivé čokoládě
Dárkové čokoobaly
Originál pralinky
(Belgie, Německo)
Sezonní čoko výrobky
(Valentýn, Den matek, Velikonoce...)
Čerstvě pražená káva
Gaviota
Čaje Biogena
¡œ˜—£Ž”¤Ž£š±˜“
Ž—“–œšœŒŽ
OD OÁZA, Jihlavská
ká b
brána
ána 6
6/2
6/2,
//2
2 Třebíč
Tř
w w w. s y s e l . c z
• i n fo : 6 0 2 7 2 3 3 2 2
J
iž řadu let patří neodmyslitelně k Třebíči čápi,
kteří hnízdí na vysokém komíně přímo v centru
města. Jedná se o čápa bílého (Ciconia ciconia),
jednoho ze dvou druhů čápů hnízdících v naší přírodě. Čáp bílý patří k našim největším ptákům co do
rozpětí křídel, které dosahuje až dvou metrů, jeho
váha však většinou nepřevyšuje 4 kg. Díky vazbě
čápů na lidská sídla, kde vyhledávají ke hnízdění
vysoké komíny cihelen, lihovarů nebo jiné vysoké
stavby, patří čápi k našim nejznámějším a nejpopulárnějším druhům ptáků. Snad díky pověře, že čápi
nosí děti, a také díky elegantnímu vzhledu je většina
lidí vnímá pozitivně a vítá je jako posly jara.
Čápi se živí výhradně živočišnou potravou, kterou
tvoří zejména větší hmyz, obojživelníci, drobní hlodavci, ryby a někdy i mláďata jiných ptáků.
Kdysi čápi obývali pivovarský komín - ten potom padl za oběť rozsáhlému bourání centra města
»» Čápi zase krouží nad Třebíčí
Potravu sbírají nejraději v mokřadech, na březích
rybníků, vlhkých loukách a také na polích. Většinou
je vidíme rozvážně kráčet na vysokých nohách ve
Ciconia ciconia - čáp bílý
Foto: Archív MěÚ 2x
vysokém porostu, kde vyhlížejí potravu, kterou pak
rychlým zásahem zobáku usmrtí a spolknou. Čápy
z Třebíče nejčastěji uvidíte sbírat potravu na loukách
a pastvinách kolem Ptáčovských rybníků, v nivě Jihlavy pod Třebíčí a v létě také na čerstvě pokosených
loukách a polích v okolí.
Ke hnízdění si čápi vybírají různá vyvýšená místa
v otevřené krajině. Původně hnízdili na vysokých
suchých stromech v lužních lesích, ale postupně
si zvykli na různé výškové stavby, zejména vysoké
komíny nebo sloupy. V našich podmínkách hnízdí
většinou jednotlivě a hnízda nebývají poblíž sebe,
což jednak souvisí s množstvím vhodných míst pro
hnízdění, ale také s dostupností a množstvím potravy v krajině. Když se však vydáte např. na jižní Slovensko, do Maďarska nebo do některých oblastí v jižní Evropě, můžete vidět celé čapí kolonie na sloupech
elektrického vedení nebo na střechách budov, kde
často hnízdí mnoho párů v jedné obci nebo dokonce
na jedné stavbě.
Čápi jsou tažní ptáci, kteří létají zimovat až daleko do
Afriky, někteří dokonce až na nejjižnější cíp do Jiho-
africké republiky, která jim snad může svým mírným
podnebím připomínat Evropu. Tahovou cestou je jim
Středomoří, Blízký východ a východní pobřeží Afriky.
Přestože jsou to v době hnízdění spíše samotáři, při
tahu a na zimovištích se shromažďují do velkých
hejn, která mohou čítat až několik set jedinců.
Pozitivní zprávou je, že v posledních desetiletích
u nás čápů přibývá. Zatímco k roku 1989 u nás hnízdilo necelých 700 párů, v roce 2003 to bylo už skoro
950 párů. Na další aktuální výsledky sčítání čápů si
musíme ještě počkat, ale z pozorování na Třebíčsku
se můžeme domnívat, že tento trend stále pokračuje.
Také letos naši třebíčští čápi bez úhony přežili dalekou cestu ze zimovišť a našli cestu zpět na své
hnízdo na komíně, aby nám svým hlasitým klapáním zobáky a majestátným letem nad náměstím
připomněli, že jaro je tady.
VÁCLAV KŘIVAN
Konfrontace třebíčských dějin v galerii divadla Pasáž
Předně je třeba říci, že snímek na titulní straně
tohoto vydání Třebíčského zpravodaje není fotomontáží, ač první pohled k podobnému úsudku zřejmě
vede. Skutečně jde o konfrontaci dvou pohledů na
město Třebíč - současného a někdy z první poloviny
19. století. Markantním rozdílem je uzávěr či střecha
městské věže. V popředí je zřejmé položení šindelové
krytiny, zatímco na velkoplošné fotografii vzadu už
vidíme známou kupoli s křížem.
O fotografii v pozadí ale nyní nejde. To dřevěný
model v popředí naopak by měl zbystřit oko čtenáře - neb další z fantasticky přesných a úchvatných děl
třebíčského modeláře Stanislava Vršky právě přichází
na svět! Či spíše je již na světě, a jeho „otec“ ho jen
hýčká, aby se 16. dubna tohoto roku odpoledne, těsně před začátkem koncertu Věry Špinarové v divadle
Pasáž, představil veřejnosti. Ta pak bude moci spatřit
26
historické centrum Třebíče z Vrškovy dílny téměř při
každém představení, které bude v Pasáži probíhat.
Protože bude model trvale umístěn v malé galerii
před foyer divadla, zpestří jistě i přestávky v programu.
Model je před dokončením, před jeho úplným odhalením ještě bude umístěn do skleněné vitríny. Návštěvníci
divadla tak mohou na místě porovnat některé scenerie
výhledu na město, který v těchto místech skýtá severní
prosklená stěna divadelní budovy.
Stanislav Vrška je fenoménem ve výrobě modelů - jeden takový už známe ze Zadní synagogy, ale zručný a trpělivý třebíčský patriot si například„odběhl“ k jedinečnému ztvárnění Strahovského kláštera v Praze.
Podrobnosti o modelu i střípky z výroby a především
pak povídání Standy Vršky přineseme v příštím čísle. To
už bude model sloužit nejen třebíčské veřejnosti... (FJ)
Adéla Macháčková - fantastický příběh atletky
Nesmíme zapomínat ani na ženskou atletiku. Dvě
atletky Sokola Třebíč se po válce propracovaly značně
nad průměr, Adéla Macháčková a Marie Hladíková.
Členka Sokola Třebíč Adéla Macháčková na sebe
upozornila už jako juniorka na přeborech ČSR v Bratislavě, kde roku 1945 zvítězila ve vrhu koulí a v
hodu diskem obsadila třetí místo. Když pak v srpnu
roku 1946 na mistrovství Československa dospělých
zvítězila ve vrhu koulí a v hodu diskem skončila na
druhém místě za Ženíškovou a před Danou Ingrovou
(Zátopkovou), stala se stálou členkou reprezentačního mužstva žen v lehké atletice. V reprezentaci roku
1946 v utkání s Polskem v Brně vytvořila čs. rekord ve
vrhu koulí výkonem 12,44, v Sokole Třebíč vedla oddílové tabulky v běhu na 80 m a na 60 m přek., v kouli,
disku, oštěpu a dálce. V roce 1947 nastoupila Adéla
k československému letectvu, kde sloužila v hodnosti
majora jako vojenská školitelka a samozřejmě také
jako reprezentantka ČSR v atletice. Zde ve vrhu koulí
v roce 1948 vytvořila nový evropský rekord, ale také
se seznámila a provdala za plukovníka Františka Tišlera. Olympijské hry 1948 v Londýně ji minuly, když
si zranila kotník a v době Helsinek roku 1952 byla
těhotná. Takže sportovní kariéru „pověsila na hřebík“
a začala se starat o rodinu. Po čtyřech letech se jim
narodila druhá dcera, a když manžela, absolventa
s diplomem Vojenské akademie Klementa Gottwalda
poctili soudruzi v roce 1958 místem vojenského atašé
na československé ambasádě ve Washingtonu (ale
též na pozici čs. špióna), následovala ho do USA. V le-
tech 1955-1959 bylo totiž 45% personálu čs. ambasády angažováno ve špionážních aktivitách. Její muž se
ale postupně, kvůli desiluzi komunistické ideologie,
Adéla Macháčková na snímku z archívu autora
stal dvojím agentem. Adéla pracovala v marylandské
námořní nemocnici v Bethesdě a v té době se jí narodila třetí dcera, Alice Barbara Laurent. František Tišler
dostal totiž mimo jistého obnosu i novou identitu –
stal se Frankem Laurentem, ze svých blízkých udělal
Američany a celá rodina přesídlila na Floridu.
V roce 1964 se bohužel Tišlerovi rozvedli a Adéla se
třemi malými holčičkami neměla na růžích ustláno.
Od bývalého manžela dostávala necelých 200 dolarů,
a to bylo jen na to, aby rodinu uživila. Musela vzít zavděk prací na golfových hřištích. Občas rodině pomohla penězi vyhranými na profesionálních golfových
turnajích, sportovní duch se z Adély nevytratil. Domů
do Československa se však vrátit nemohla, manžel
zde byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti.
Frank Laurent (Tišler) zemřel v roce 1971 v pouhých šestačtyřiceti letech. Pravděpodobně byl zavražděn. (a podle některých dohadů snad dokonce rozpuštěn v kyselině, protože jim odmítli otevřít rakev
a nikdo z rodiny neviděl jeho tělo). Teprve teď mohla
Adéla vyslat do vlasti jedinou ze svých dcer, nejmladší dvanáctiletou Alici. Přijala ji teta, do které se Alice
okamžitě zamilovala a díky strýčkovi Jaroslavu Čejkovi, který byl vystudovaným právníkem a filozofem,
se jí v Praze zalíbilo, zejména procházky po Kavkách
a Vyšehradě, a co potom dovolená v Liptovském Mikuláši a návštěva u dědečka Macháčka na Vysočině.
A tak se s maminkou Adélou telefonicky domluvila,
a školní rok už strávila v základní škole na Smíchově.
Její další velice nevšední osudy už nebudu dále rozvádět. Musím ale ještě uvést rok 1978, kdy v pouhých
třiapadesáti letech umírá její maminka, Adéla Laurent (Macháčková), a také, že Alice Laurent žije dnes
v Praze a je zde vyhlášenou zubní hygienistkou.
PAVEL NAVRKAL
Z připravované autorovy knihy Třebíč a královna
»» Jiří Viewegh: Věnováno ženám
V
těchto dnech vychází v českobudějovickém nakladatelství Nová Forma zajímavá knížka s názvem Věnováno ženám, plná příběhů z porodnice či gynekologické ambulance. Většina vzpomínek
má původ v třebíčské nemocnici a pochází z pera
MUDr. Jiřího Viewegha.
„To vše jsem taky zažil a prožil. Moje denní porodnická činnost byla kombinována několika intensivními nočními službami během týdne, bez nároku na
náhradní volno. Pokud se na druhý den operovalo
a na porodním sále se právě nic nedělo, tak jsem
z nedostatku času někdy ani nenasnídán, neoholen a neosprchován musel asistovat při operacích,“
píše v úvodní kapitole nazvané Jak to tehdy vlastně
bylo...? zkušený lékař - třebíčský rodák.
Osud zavál doktora Viewegha nejprve do Františkových Lázní a posléze do Rakouska a Německa. Na
Třebíč nezapomněl, a dnes sem ještě rád zavítá za
svými známými anebo na abiturientský sraz. Vzpomínky se pak vrací do dob, kdy zde v porodnici šéfoval
prim. Dr. Wasserbauer a zejména pak již legendární
prim. Dr. Chmelíček, kterému byl v letech 1964-1968
zástupcem.
Na zadní straně přebalu Vieweghovy knížky stojí:
„Moje povídky líčí neobvyklé, až mnohdy dramaticky
tragické události z prostředí porodních a operačních
sálů, které jsem většinou sám prožil. Jejich zveřejně-
První strana přebalu knížky Věnováno ženám
ním chci naší čtenářské obci přiblížit fakta o činnosti
těch, kteří se ve dne i v noci pohybují jako na ostří
nože mezi životem a smrtí jim svěřených pacientek.“
Tomu odpovídá i tato citace z úvodní kapitoly: „Pacientky k nám přicházely nebo byly přiváženy někdy
s obtížně rozluštitelnými příznaky. Porodnice byla i s
operačním sálem jevištěm velkých citů i pocitů. Odehrávala se tu často životní dramata. Někdy v krátkosti
pouhých několika vteřin. Proto je naše povolání tak
fascinující, jako málokteré jiné. Ale kdo z nás mladých adeptů prokázal na porodnici a na operačním
sále, že má silné nervy a je i fyzicky zdatný, tomu se
posléze, jakoby za odměnu, začaly otvírat dveře do
lékařského oboru, bohatého nejen na někdy až neuvěřitelné a tragické zážitky, ale i skoro vždy spojené
s úzkostmi o jemu svěřený život ženy nebo jejího novorozeňátka.
Na to se nezapomíná po celý život...“
Knížku Věnováno ženám s podtitulem Příběhy
z porodnice nabízí řada knihkupectví nebo ji hledejte
přímo u nakladatele. Určitě stojí za přečtení, zvláště
pak je určena nejen ženám, ale třebíčským patriotům
vůbec.
FRANTIŠEK JŮZA
27
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
Turistika
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt Ing. Ladislav Tomáš, tel : 776 143 134
1. 4. 2013 Přímělkov - Přimělkovský hrádek neboli Hradiště - „kamenné schody“ - Rokštejn - údolím říčky Brtničky – Brtnice – Bransouze (17 km), možnost zkrácení: Rokštejn – Panská
Lhota - Bransouze (9 km). Pomlázky a dobrou náladu s sebou. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 7.35 / z Boroviny v 7.38. Návrat vlakem z Bransouz v 11.55, 13.55, 16.02.
6. 4. 2013 K prameni Jevišovky: Moravské Budějovice - Kosová - Hrachovec - Komárovice - pramen Jevišovky - Budkov (18 km). Start v Mor. Budějovicích v 10.00 hod. u koupaliště.
Zpět z Budkova odvoz autobusem do Mor. Budějovic na vlak v 18.01. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.31 / ze Starče v 9.28. Návrat vlakem z Mor. Budějovic v 18.01.
6. 4. 2013 Jarní procházka na Dalešickou přehradu, turistický pochod ve Vladislavi, start v sokolovně, trasy pěší 4, 13, 30 a 39 km, cyklo 29 a 46 km. Trasy vedou na Číměř, Pozďátky,
Dobrou Vodu, Holoubek, Hartvíkovice, Wilsonovu skálu a Koněšín. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18 nebo 8.39 / z Boroviny v 6.03 nebo 8.26. Návrat vlakem z Vladislavi v 11.06, 13.06, 15.09, 17.06.
6. 4. 2013 Memoriál F. B. Vaňka, turistický pochod v Pelhřimově, start 9.00 hodin muzeum Vysočiny, cíl do 12.00 hodin Křemešník, trasy pěší 10, 15, 20 km, cyklo 22, 30, 40 km.
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.08 / z Boroviny v 6.11, přestup v Jihlavě na autobus v 7.51. Návrat vlakem podle zvoleného cíle z Pelhřimova, Rynárce, Zajíčkova, Nové Bukové, Horní Cerekve,
Dolní Cerekve, Kostelce u Jihlavy.
7. 4. 2013 Kolem trnavských rybníků ke konikleci, turistická vycházka v Trnavě, start v klubovně KČT ve 13.00 hodin, trasa pěší 10 - 12 km. Trasa vede kolem Opatůvky a suchého poldru
na Kobylinec. Do Trnavy každý individuálně - pěšky nebo autem.
13. 4. 2013 Vítání jara na rozhledně Rosička, turistický pochod, trasa libovolná, mezi 8.00 a 17.30 hod. je třeba projít přes rozhlednu Rosička. Kromě výstupu na rozhlednu
Rosička je možné v okolí zhlédnout několik betonových soch - Mamuta, Sochu koně, Hamroně a Mamlase. Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56. Návrat ze Žďáru vlakem v 15.32, 17.32 nebo
autobusem v 16.05. Doprava možná i svými auty.
14. 4. 2013 Cyklovyjížď ka údolím Bobravy do Rajhradu a na rozhlednu Výhon u Židlochovic: Rosice – kaple sv. Trojice – Tetčice – Střelice – Radostice – údolí Bobravy s několika
mlýny – Želešice – Popovice – soutok Bobravy se Svratkou – Rajhradská bažantnice – Rajhrad – benediktínský klášter – kostel sv. Petra a Pavla – Rajhrad žst. (42 km), možnost prodloužení:
Rajhradice – Opatovice – Blučina – rozhledna Výhon u Židlochovic – Hrušovany u Brna
žst. (+ 15 km). Odjezd vlakem z Třebíče v 7.39, z Boroviny 7.27. Návrat z Hrušovan u Brna
v 14.28, 16.28, z Rajhradu v 14.35, 16.35.
20. 4. 2013 Podél Lužnice do Tábora. Zájezd KČT Třebíč. Od Stádleckého mostu
půjdeme kolem Lužnice přes Suchomelův a Bejšovcův mlýn do podhradí Příběnice. Projdeme skalní tunel z roku 1938 a uvidíme mlýny Bredův, Matoušovský, Kvěchů a Benešů
a dojdeme k lávce Hrachovka. Zde buď přes Klokotský klášter nebo stále kolem Lužnice
přes Vlčí důl a Domečkovo zátiší - vše do Tábora, kde bude individuální prohlídka města.
Odjezd zájezdovým autobusem v 5.00 až 5.20 z různých míst Třebíče.
20. 4. 2013 Chotěbořské putování údolím řeky Doubravy, turistický pochod
v Chotěboři, start hotel Vysočina, nám. TGM, trasy pěší 5, 15, 25, 50 km, cyklo 20, 40,
70 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.31. Návrat vlakem z Chotěboře v 13.34, 17.32.
27. 4. 2013 Oblastí klidu Třebíčsko, turistický pochod v Třebíči, start v klubovně
KČT u Babáku od 6 do 10 hod., Cyrilova ulice, pěší trasy 13, 26, 35 a 45 km, cyklo trasy 41,
58, 78 km. Pěší trasy vedou pod Pekelný vrch, na Slavice, Klučovskou horu a Dobrou Vodu.
Cyklo trasy dle vlastního výběru.
28
29
DUBEN 2013
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
FRANCOUZSKÝ KLUB – MIMOŘÁDNĚ 2 AKCE
Čtvrtek 4. dubna 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
JIŘÍ ŽÁK: FRANCOUZSKÁ KULTURA – MOJE OSUDOVÁ LÁSKA. Jiří Žák, herec Divadla na Vinohradech,
překladatel a spisovatel, excelentní překladatel francouzské literatury a divadelních her...
Čtvrtek 11. dubna 2013, 17:00 hod., ND Brno, Mahenovo divadlo
MOLIÈRE: ŠKOLA ŽEN. Zájezd na divadelní představení hry francouzského dramatika v překladu
Jiřího Žáka. Informace ve vestibulu knihovny Hasskova, tel.: 568 619 523.
RODINA A ZDRAVÍ – PREZENTACE PROJEKTU
DONÁŠKOVÁ SLUŽBA - KNIHY, ZVUKOVÉ KNIHY A DALŠÍ DOKUMENTY AŽ DOMŮ
5. dubna 2013, 16:30 hod., klubovna dospělého oddělení, Hasskova ul., 1. patro
Prezentace nové služby Městské knihovny v Třebíči určené pro registrované čtenáře, jimž zdravotní
stav neumožňuje trvale nebo dočasně knihovnu navštěvovat osobně.
RODINA
5. dubna 2013, 17:00 hod., klubovna dospělého oddělení, Hasskova ul., 1. patro
Domov, láska, rodiče a děti – důležité životní hodnoty Borise Kjulleněna ml. přibližují klima umělecké rodiny Kjulleněnových i vzpomínky na akademickou malířku Boženu Kjulleněnovou.
LITERÁRNÍ KAVÁRNA - ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ VÍTĚZSLAV NEZVAL
Sobota 6. dubna 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
V Třebíči, v parku mezi klášterem a nemocnicí, napsal svou první báseň… Vzpomínkový podvečer
věnovaný 55. výročí úmrtní Vítězslava Nezvala. Večerem provází spisovatel a publicista Petr Kukal.
ÉČKA. JAK ČÍST ETIKETY POTRAVIN
Pondělí 8. dubna 2013, 10:00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáška Ing. Ivy Hrnčiříkové, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně je určena seniorům i nejširší
veřejnosti. Akce je součástí projektu Na cestě za zdravím, podprogram Rodina a zdraví.
PŘÍBĚH ČERVENÉ KRÁLOVNY ANEB „NYNÍ BĚŽÍŠ, ABYS ZŮSTAL NA STEJNÉM MÍSTĚ“
Pondělí 15. dubna 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Imunitní systém a obranyschopnost jsou velmi diskutovaným a aktuálním tématem. Během
přednášky Mgr. Aleny Formůskové budou vysvětleny základní principy koevoluce...
NÁRODNÍ PARKY – SOUČÁST OCHRANY PŘÍRODY
Čtvrtek 25. dubna 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáška zoologa Pavla Bezděčky (Muzeum Vysočiny Jihlava) seznámí s historií ochrany přírody
od starověkého Řecka po současnost.
TVORBA RODOKMENU
Pátek 26. dubna 2013, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
Také Vás zaujal cyklus České televize Tajemství rodu? Jako první nás do tajů tvorby rodokmenu
zasvětí mladý amatérský genealog Jan Kratochvíl... www.vseorodokmenu.cz.
DÍLNIČKA S MONIKOU KABELKOVOU
Úterý 30. dubna 2013, 14:00 hod., klubovna
Dílnička je určena dětem i dospělým. Tvořit budeme z pedigu - sluníčka, kytičky do květináčů apod.
a zvládne to určitě úplně každý. Materiál si hradí účastníci sami (cca 35,- Kč).
POČÍTAČOVÉ KURZY
Zápis do kurzů probíhá v internetové studovně (po-pá, pátek 8:30 – 18:00 hod.). Cena kurzů:
150,- Kč veřejnost, 100,- Kč senioři a zdravotně postižení. Bližší informace v knihovně nebo na
www. knihovnatr.cz.
Práce se složkami
Středa 3. a pátek 5. dubna 2013, 9:00 – 11:00 hod., internetová studovna
Prohloubení znalostí ovládání počítače v prostředí Windows: soubory a složky, struktura...
Práce s obrázky
Středa 10. a pátek 12. dubna 2013, 9:00 – 11:00 hod., internetová studovna
Jak dostat obrázky a fotografie do počítače (digitální fotoaparát, datová média, skener, internet),
práce s prohlížečem obrázků, úpravy obrázků a fotografií...
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Akce v rámci projektu Čtyřlístek na cestách, Knihovna 21. století, MK ČR
ČTYŘLÍSTEK V EVROPSKÝCH MĚSTECH – SOUTĚŽ
MěK v Třebíči vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti všech věkových kategorii z řad čtenářů i nečtenářů.
Úkolem je nakreslit jakoukoliv technikou některou z evropských památek. Své práce odevzdejte na
dětské oddělení knihovny do 30. dubna 2013. Na tři nejlepší výtvarníky čeká odměna.
Kvíz o malé ceny.
Výstavy
NEZNÁMÝ BALKÁN, NEZNÁMÁ MAKEDONIE
3. - 30. dubna 2013, knihovna Hasskova, sál hudebního oddělení
Výstava fotografií. Výstava zahajuje cyklus o Balkánu a Makedonii...
RODINA
5. - 30. dubna 2013, dospělé oddělení, klubovna na Hasskově ul.
Výstava fotografií Borise Kjulleněna ml. Vernisáž výstavy v pátek 5. 4. 2013 v 17:00 hodin.
STARÁ TŘEBÍČ NA POHLEDNICÍCH
Od 3. do 26. dubna 2013, pobočka Borovina
30
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ
28. 3. 2013 Velikonoční dílny - od 9 do 12 hodin, DDM Hrádek, 55 Kč – tvoření, perníčky
28. 3. 2013 Velikonoční turnaj v bowlingu (pro děti – součást projektu Zdravého města Třebíč – FIT
rodina 2013, startovné 40,-Kč – 15 – 16 hod)
28. – 31. 3. 2013 (velikonoční prázdniny) Hvězdná brána – Poslední dějství?
Blahoslaveni budiž ORI – největší nebezpečí pro naši galaxii teprve přichází
PROČ FANTASY SVĚTY JEN SLEDOVAT? My vám je zabydlíme postavami, záhadami...
POJĎME JE SPOLU VYTVÁŘET!
Místo: Skřípina mezi obcemi Mohelno a Březník v údolí řeky Oslavy (vytápěná budova)
Věk: 11+
10., 17., 24. 4. 2013 Dopravní hřiště pro veřejnost (Bartuškova ul. , 15 – 17 hod)
10. 4. 2013 LABORATOŘ 2013 – uzávěrka výtvarné a literární soutěže zaměřené na třídění a
zpracování odpadů (10.00 - DDM Hrádek)
19. 4. 2013 Den Země (prezentace aktivit DDM drobné soutěže pro děti v rámci kampaně Zdravého
města Třebíč + vyhlášení výsledků soutěže Laboratoř 2013, 9.00 - 13.30 Karlovo nám.)
19. – 21. 4. 2013 Hvězdná loď Strážce - Hvězdnou lodí do 24. století - DDM Domek, Švabinského ul.
Věk: 11+ Cena (platba předem): 250,- Kč
Možnost vyzkoušet si, jak by jste zvládli různé role v posádce hvězdné lodi v daleké budoucnosti.
Inspirovali jsme se seriálem Star trek a připravili pro vás simulaci můstku kosmické lodi, její
strojovny a virtuální souboje s jinými hvězdnými loděmi, odhalování záhad vesmíru či náročnou
diplomacii
Přihlášky: do 17. 4. na www.ddmtrebic.cz – akce – víkendové akce – Hvězdná loď Strážce
25. 4. 2013 Soutěž mladých cyklistů – okr. kolo – hl. org.: BESIP, 8.00 – 12.00 , Bartuškova ul.
26. – 28. 4. 2013 Mach a Šebestová
Kde se vzalo kouzelné sluchátko? Skřípina – turistická základna DM Třebíč
Věk: 7 – 12 let Cena (platba předem): 350,- Kč
Víkend plný her a zázraků (vždyť máme sluchátko!).
Ubytování: ve vytápěné budově na postelích, teplá voda
Sraz: v pátek 16:15 na vlakovém nádraží v Třebíči, odjezd 16.39 do Kralic nad Oslavou, dále autobusem ke Skřípinskému mlýnu, odsud 10 minut pěšky
Návrat: na vlakové nádraží v Třebíči ve 12:15, (ze základny do Kralic nad Oslavou 6 km pěšky)
Zavazadla: odvezeme dětem auty
Přihlášky: do 19. 4. na www.ddmtrebic.cz – akce – víkendové akce –Mach a Šebestová
30. 4. 2013 Čarodějnické odpoledne – hry a soutěže pro děti i rodiče + opékání buřtů,
15.00 – 17.00 DDM Hrádek (v rámci projektu ZM Třebíč – Dny pro Zemi 2013)
30. 4. 2013 Po stopách Besipáčka (výukový program na dopravním hřišti pro MŠ Čtyřlístek) .
9.00-12.00 Bartuškova ul.
8. – 29. 4. 2013 8.00 – 13.00 Bartuškova ul. V pracovní dny výuka dopravní výchovy pro ZŠ
Soutěže MŠMT
10. 4. 2013 Biologická olympiáda, ktg. D (DDM Hrádek – 8 – 12 hod)
10., 11. 4. 2013 Krajské kolo recitační soutěže (Národní dům)
12. 4. 2013 Krajské kolo dětských pěveckých sborů (Národní dům)
17. 4. 2013 Matematická olympiáda pro 6.- 8. ročník (ZŠ TGM – 8 – 12 hod)
HVĚZDÁRNA
Otevírací doba hvězdárny:
úterý 16 -18 rodiče s dětmi od 3 do 6 let,
pátek 19.30 -21.30 pozorování pro veřejnost, stálý program bez ohledu na počasí.
KLUB ZDRAVÍ TŘEBÍČ
Všechny programy se uskutečňují v Adventním domě (Jungmannova 16, Třebíč).
6. dubna 2013 (sobota) od 14.00 Výšlap za konikleci u Ptáčova. Jedná se o výjimečnou lokalitu
výskytu chráněné rostliny koniklece velkokvětého. Start výšlapu je v 14.00 hod. před Penny Marketem (u silnice na Velké Meziříčí, čtvrť Nové Dvory, Třebíč). Celková délka trasy i s cestou zpět je
přibližně 6 km. Nenáročná cesta se dá jít i s kočárkem. V případě deště se akce nekoná. Při nejasnosti
informace na tel. 603 840 964.
13. dubna 2013 (sobota) 15.00 – 16.00 Přednáška ThB. Jana Majera: Energie pro každý
den - Jak chytře udržovat nadšení a energii? Je vůbec možné spojit všechny oblasti jako lásku,
manželství, rodinu, víru, práci, business, osobní život … a nezbláznit se? Novým trendem v hledáčku vyváženého životního stylu i optimální pracovní výkonnosti je udržení správné hladiny životní
energie. Do jaké míry mám naplněné osobní energické zásoby? Smyslem přednášky bude představit
smysluplný tréninkový plán pro obnovu a udržení energie.
27. dubna 2013 (sobota) 15.00 – 16.00 Přednáška ThB. Jana Majera: Kaizen – jeden malý krůček může změnit tvůj život – Cesta, která má tisíce kilometrů, musí začít prvním krokem. Zkoušeli
jste zhubnout? Zkoušeli jste začít pravidelně cvičit? Metoda Kaizen je osvědčená efektivní metoda,
jak i člověk s velmi slabou vůlí může zrealizovat obrovské změny ve svém životě.
6OHYDDå
na díly
CLASSIC SERVIS OPEL
üÍM STARŠÍ OPEL, TÍM LEVNĎJŠÍ OPRAVY.
Profesionální servisní program pro dokonalou péĂi i o starší vozy.
Naše nabídka:
6WiijtYR]XSRGOH
9,1ătVOD
URN\
±OHW
DYtFHOHW
6OHYDQDSUiFL
6OHYDSijLRSUDYĕ]«SURGHMQtFHQ\
Y«DXWRUL]RYDQéFKVHUYLVHFK2SHO
QiKUDGQtFKGtOĽ2SHO
www.servis.opel.cz
www.hlouch.cz
OSTAŠOV 48, 675 52 | [email protected] | T. / M.: 568 862 168 | 602 795 154
Sleva pneuDä
165 / 70 R14
Nokian I3 81 T
.Ă
FHQDRG.Ă
195 / 65 R15
Nokian LINE 91T
.Ă
FHQDRG.Ă
205 / 55 R16
Nokian LINE 91V
.Ă
FHQDRG.Ă
Pneuservis
.3ı(=87É31(8.21752/$./,0$7,=$&( ='$50$.
3ODWtSURYâHFKQ\RVREQtYR]\YĂHWQĔ'3+
Download

Třebíčský zpravodaj č. 3/2013