Rozhledna na Pekelném kopci
Změny autobusového nádraží
Veřejná soutěž šetří prostředky
Třebíčská galerie - Emanuel Ranný
02/2013
Třebíčskému Slunku je pětatřicet
Světový šampionát v biatlonu v Novém Městě na Moravě přilákal desetitisíce diváků. Třebíč byla při tom... Více na str. 26 Foto: Dáša Juráňová
Pan Bauer se vrátil
Stojí u okna ve svém kvelbu a zamyšleně hledí do
úzké uličky. Působí solidním, upraveným dojmem,
od typické jarmulky na temeni hlavy až po pečlivě
vykartáčované pohodlné pantofle. Sněhobílá košile, černá vesta, na krku na řemínku nezbytné brýle,
v kapse na řetízku prastaré spolehlivé kapesní hodinky. Židovský obchodník, pan Bauer. Evidentně
čeká, až se ozvou kroky na vchodových schůdcích,
cinkne zvonek nade dveřmi a objeví se zákazník.
Nebo to bude zákaznice? Možná se přišourá babka
ze sousedního domu pro trochu cikorky, možná se
zastaví hospodyně pro homoli cukru… anebo přiběhne pikolík z hospody na rohu s velkou objednávkou? „To by bylo výborné,“ mumlá si pro sebe
pan Bauer, „to bych mohl dovézt příští týden ze
Znojma nějaké to železářské zboží.“
Pan Bauer pochází z dílny českokrumlovského
sochaře, restaurátora a řezbáře Václava Stibůrka.
Naleznete jej v přízemním obchůdku v Domě Seligmanna Bauera v těsném sousedství třebíčské Zadní
synagogy. Trpělivě tam čeká na zákazníky. A zcela
jistě i na vás.
JAROMÍRA HANÁČKOVÁ
Nadčasový filosof
Slovo
na úvod
Vážení spoluobčané,
zimní období se chýlí ke konci,
dny se prodlužují, sluníčko začíná
ukazovat svoji sílu a my se těšíme
na přicházející jarní dny. Slunce,
teplo, tráva, stromy, květiny - to
všechno nás naplní pozitivní
energií. Že přesto nemáme příliš
důvodů k radosti? Ale ano, stačí
se na chvilku zastavit a rozhlédnout kolem sebe. Máme krásné
město obklopené zdravým přírodním prostředím, máme své rodiny, přátele, spolupracovníky, známé... Cítíte to také? Zkusme podle vzoru moudré matky Přírody
přenést jarní optimismus i do našich životů.
Začátkem ledna jsem na běžkách absolvoval Jizerskou padesátku. Na startu jsem
stál v poslední skupině obklopen stovkami anonymních „spolubojovníků“. Nervozita byla patrná na všech, většina z nás evidentně jela poprvé. Navzájem jsme se zdravili, usmívali se a těšili se, až to vypukne. Konečně jsme odstartovali, obrovská masa
lidí se vehnala do úzkých zasněžených cest krásných Jizerských hor. Přes pět hodin
vyčerpávajícího běhu, přesto si člověk ani na vteřinku nepřipadal sám. Přítomnost
ostatních člověka žene dál, únava se zdá menší, vzájemné povzbuzování dodává
energii. Dvacetiletí vedle osmdesátiletých. Stejné odhodlání, stejný cíl. Všichni
společně, přesto každý sám za sebe. Když už nemůžu, kouknu vedle sebe, odhodlání mého souseda dodá sílu i mně. Snaha jednoho motivuje ostatní. Nedocenitelná
atmosféra masových běhů. V cíli se mísí radostná euforie s mrazivým odpolednem.
Občerstvení v obrovském stanu je konečně příležitostí k bližšímu seznámení. Startovní čísla se mění v konkrétní tváře, vzájemné gratulace, úsměvy, spokojenost. Užili
jsme si to, zvládli jsme to. Teď jen přenést ten povznášející pocit kolektivního úspěchu do dalších běžných dní. Vždyť i my všichni, co žijeme v Třebíči a potkáváme se
na ulicích, úřadech, v divadle i obchodním domě, jsme jeden velký závodní peloton,
všichni jsme „kolegové na trati“.
Před Vánocemi jsem v domově důchodců na Koutkově ulici přál našim spoluobčanům. Seznámil jsem se tehdy s neuvěřitelně energickým, téměř stoletým pánem,
a byl jím pozván na oslavu výročí svatby. Událost jsem samozřejmě začátkem února
absolvoval. Neuvěřitelné - výročí svatby bylo sedmdesáté třetí! Manželé Josifovi mě
doslova uhranuli svým životním elánem, množstvím energie i vzájemnou úctou. Nezdolný optimista pan Josif ve svých 96 letech každé ráno 20 minut cvičí. Podle vyprávění rodiny i pracovníků DD Koutkova s milující houževnatostí doslova nutí k aktivitě
svoji o tři roky mladší manželku. A to je pro ni elixírem mládí, to i ji drží ve skvělé
kondici. Pane Josife, jste živoucím příkladem toho, že lze aktivitou, pozitivním přístupem a moudrou laskavostí zastavit čas. Děkuji za inspiraci a smekám před vámi.
Milí spoluobčané, možná to bude znít jako fráze, ale na světě jsme skutečně jen
jednou. Táhněme proto za jeden provaz, usmívejme se na sebe a hledejme pozitivní
příklady ze svého okolí. A to nejen teď na jaře.
Pavel Pacal, místostarosta
V tomto čísle naleznete:
ZPRÁVY Z RADNICE
str. 4 až 8
SPORT MĚSÍCE - ZÁPAS
str. 11
ODPADY - VĚC VEŘEJNÁ
str. 18
Pythagoras ze Samu, legendární řecký filosof, matematik a astronom, utkvěl mně v paměti nejméně ze dvou důvodů. Zatímco první
zpočátku bolel, než jsem přišel jeho slavné větě o součtu obsahu
čtverců nad oběma odvěsnami, co rovná se obsahu čtverce nad
přeponou jaksi na chuť, druhý mě řadu let baví. Vzpomenu si na
něj totiž vždycky, kdy rozum jinak zůstává stát.
Také teď, kdy slyším divné nářky nad politikou rozvoje cestovního ruchu, prosazovanou snad nejdůsledněji v desetileté historii
třebíčské příslušnosti do velké rodiny světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Jinak řečeno - Třebíč vstoupila do velké
ofenzívy prosazování toho, co v chudém regionu může znamenat
budoucnost zejména mladších generací. Všude ve světě, kde dávno
chápou význam turistiky pro udržitelný rozvoj, bylo by takové počínání nadmíru sympatické, a tedy náležitě oceněno.
U nás ne. Městské kulturní středisko Třebíč za výrazné radniční
podpory letos obsazuje nebývale velký okruh propagačních příležitostí - pracovnice zdejších turistických a informačních center město
zastupují na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu v Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku... A samozřejmě u nás. Z toho
logicky vyplývá, že město Třebíč nemůže chybět ani na světovém
sportovním klání v Novém Městě na Moravě. A mise to je, zdá se,
veleúspěšná! Popravdě však neobvyklá. Nová...
Ale vraťme se k otci čísel, jak je často přezdíván Pythagoras. Prý
když objevil svou výše citovanou poučku, obětoval sto volů. Bylo
to tehdy zvykem. Jenže od té doby se všichni voli třesou, objeví-li
se něco nového. A mně je najednou nějak smutno. Jedni se snaží...
A druzí?
Pro pořádek. Řeč byla pouze o zvířatech. Ostatní nechť prominou.
FRANTIŠEK JŮZA
0 Redakce Třebíčského zpravodaje
568 610 018, 602 718 966
[email protected]
Třebíčský zpravodaj
Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629
nákladem 17 500 výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma.
Evidenční č.: MK ČR E 14649.
Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům
tel.: 568 610 018, e-mail: [email protected]
Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč
Redaktor, grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: 602 718 966
Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková
Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová,
Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert
Tajemník redakční rady: Ivan Přibík
Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč,
Renata Sedláčková, tel.: 775 606 363, [email protected]
Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky
bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout.
Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se
shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 23. února 2013.
Uzávěrka příštího čísla v pátek 1. března 2013.
Distribuce Třebíčského zpravodaje
777 330 111
Pouze
reklamace
roznosu!
www.trebic.cz
3
Z RADNICE
Zastupitelé schválili rozpočet
Členové zastupitelstva odsouhlasili na svém zasedání ve čtvrtek 31. ledna důležitý dokument, a to rozpočet města na rok 2013. Jeho celkový objem představuje sumu 578 milionů korun.
Základní parametry rozpočtu vysvětlil místostarosta Pavel Pacal, který na
radnici řídí finanční odbor: „Na přípravě
rozpočtu pro rok 2013 jsme pracovali
už od léta. Myslím, že jsme ho sestavili
velmi střízlivě, vychází z reálných čísel.
Důvodem k opatrnosti byly především
změny v dani z přidané hodnoty a nejistota v oblasti sdílených daní. Nepočítáme s tím, že by ekonomika našeho státu
rostla. U příjmů města dosahuje rozpočet
úrovně z roku 2007, což byl poslední silný
rok před nástupem krize. U provozních
výdajů neplánujeme ve srovnání s rokem
2012 žádné navýšení, dochází dokonce
k lehkému snížení. Odhaduji, že rozpočet
města skončí na konci roku bez schodku,
s malým přebytkem, což je v dnešní době
poměrně unikátní. Chystáme se tak na
další léta, kdy očekáváme nejistý vývoj
ekonomiky.“
I přes nižší příjmy města se podle
místostarosty Pavla Pacala počítá se zachováním finanční podpory organizacím
a službám. „Rozhodli jsme se pokračovat
v podporách v podobě, v jaké fungovaly
dosud. Příspěvky budou na stejné či jen
lehce snížené úrovni. Největším provozním výdajem v roce 2013 zůstává městská autobusová doprava, což představuje
částku 39,5 milionů korun,“ řekl místostarosta Pavel Pacal.
Investiční akce zaujímají v městském
rozpočtu Třebíče souhrnnou částku kolem
129 milionů korun. Zásadní letošní investicí je dostavba plaveckého areálu Laguna. Nový aquapark otevře své brány na
konci roku. Velmi důležité bude zahájení
výstavby nových mostů v Poušově. U hotelu Atom dojde k přestavbě křižovatky.
V bývalé továrně Bopo začne radnice
s výstavbou nového Domu dětí a mlá-
deže. Pokračovat se bude v revitalizacích
sídlišť – v Borovině, v Družstevní ulici a v
ulici Františka Hrubína. V Základní škole
Kpt. Jaroše se s využitím dotace vymění
okna a zateplí budova. Nových oken se
rovněž dočká Základní škola Benešova.
V Základní škole Bartuškova vznikne
jedna třída mateřské školy. Pokud bude
radnice úspěšná v získávání dotací, začne
v letošním roce budování autobusového
terminálu v prostoru vlakového nádraží a také stavba rozhledny na Pekelném
kopci spolu se zřízením Tourist Pointu
v Národním domě. Ulice Kollárova a Eliášova dostanou novou kanalizaci a vodovod. Stavebně bude upraven bytový dům
v Subakově ulici. Letos se také počítá se
zahájením přestavby psího útulku. Z dnes
již nevhodného umístění v zámeckém
areálu se přesune do objektu bývalých
technických služeb v Hrotovické ulici. (IP)
Prohlášení města k záměru Město vyvěsí
zřízení ubytovny v Míčově ulici tibetskou vlajku
V posledních několika týdnech se mezi třebíčskou veřejností rozšířila nepřesná informace o tom, že město prodalo objekt bývalé telefonní společnosti v Míčově ulici za
účelem zřídit tam ubytovnu pro několik stovek sociálně slabých občanů. Protože se tyto
informace nezakládají na pravdě, vydává vedení radnice k tomuto problému následující
prohlášení:
Město nikdy nebylo a není vlastníkem budovy bývalé telefonní společnosti v Míčově
ulici. Prodej budovy proběhl mezi dvěma soukromými subjekty. Současný majitel tam
skutečně zamýšlí zřídit ubytovnu. Má se jednat o ubytovnu pro dělníky se 47 lůžky. Na
úrovni státní správy běží v současnosti v této věci správní řízení. Příslušným orgánem
je odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu Třebíč. Politické vedení města
nesmí ze zákona do tohoto procesu zasahovat.
„Vedení města však plně chápe obavy občanů. Za tímto účelem byla svolána veřejná
schůzka, které se zúčastnili obyvatelé z Míčovy ulice, nový provozovatel objektu a úředníci městského úřadu. Provozovatel vysvětlil zástupcům veřejnosti i představitelům
radnice své záměry, které jsou nyní posuzovány. Vedení města bude velmi bedlivě sledovat další vývoj v lokalitě a v rámci svých možností eliminovat dopady na okolí,“ řekl
starosta Pavel Heřman.
(IP)
Ještě vánoční sbírka
Částka 35 809,48 korun, kterou věnovali občané do pokladničky pod vánočním stromem
a zastupitelé doplnili výtěžkem tradičního vážení, doputovala koncem ledna do Střediska
rané péče třebíčské Charity. Symbolický šek
slavnostně předala vedoucí střediska Pavlíně
Kovářové místostarostka Marie Černá. (FJ)
4
V neděli 10. března se Třebíč opět připojí k mezinárodní kampani Vlajka pro
Tibet. Samospráva vyvěsí bílo-červeno-modrý prapor se zlatými slunečními
paprsky na fasádu radnice na Karlově
náměstí. Tibetskou vlajku vyvěsilo
město Třebíč poprvé v roce 2000. Kromě
dvou výjimek se připojuje pravidelně.
V neděli 10. března si celý svět připomene 54 let od chvíle, kdy čínská vojska
donutila tibetského Dalajlámu odejít
do exilu a kdy byly zavedeny v Tibetu
vůči místím obyvatelům tvrdé represe.
Jsou při nich porušována lidská práva
a opakovaně uplatňovány metody násilného potlačování svobody a jakékoli
snahy o národní svébytnost.
Podpora iniciativy s názvem Vlajka
pro Tibet, která se koná každoročně při
příležitosti Dne Tibetu, se v Česku i na
mezinárodním poli stala tradicí. Ke
kampani se hlásí v naší zemi nevládní
organizace a političtí reprezentanti. Od
roku 1996 se pravidelně připojují k této
celosvětové symbolické akci také radnice v Česku.
(IP)
Na Pekelném kopci vyroste rozhledna
Milovníci aktivní turistiky
z Třebíčska i vzdálenějších krajů se mohou těšit na atraktivní
novinku. Na nedalekém Pekelném kopci by během dvou
let měla vzniknout zbrusu
nová rozhledna. Zastupitelstvo města schválilo v lednu
předložení projektu na dotaci
z Regionálního operačního
programu Jihovýchod.
Z pohledu pamětníků rozhledna na známém Pekelňáku
až tak úplně nová nebude. Do
padesátých let minulého století tam totiž stávala. Kopec
vždy byl a i dnes je oblíbeným
cílem výšlapů. Záměr stavby
rozhledny po více než padesáti
letech přiblížila místostarostka Marie Černá: „Myšlenka obnovení rozhledny tady dlouhodobě zrála. Pekelný kopec
se nachází na rozhraní katastru tří obcí – Mastníku, Starče
a Třebíče – a již před více než
dvěma roky zahájil Mikroregion Třebíčsko přípravné práce
k výstavbě rozhledny. Díky
jedné z posledních finančních příležitosti z evropských
fondů připravilo město Třebíč
tento projekt do takové fáze,
že mohl být předložen do nedávno uzavřené výzvy ROPu.
Mikroregion je partnerem tohoto projektu a je
připraven i finančně přispět na neuznatelné
náklady.“
Autorem návrhu nové rozhledny je brněnský
architekt Pavel Jura, který vytvořil několikrát
oceněnou akátovou rozhlednu Výhon u Židlochovic na Brněnsku. Struktura stavby využije
u Třebíče,“ řekla Marie
Černá.
Součástí projektu, ve
kterém město žádá o evropskou dotaci, bude
kromě rozhledny také
vybudování TouristPointu
v Národním domě. Propojení Pekelného kopce
a třebíčských památek
UNESCO bude doplněno
stavbou drobné infrastruktury pro pěší turisty
a cykloturisty. Počítá se
se značením a několika
odpočívkami na trase.
„Potřebnou novinkou
bude TouristPoint v dvorním traktu Národního
domu. Cyklisté i pěší turisté si tam budou moci
odpočinout, odložit kola
a zavazadla, občerstvit se
a případně osprchovat,“
doplnila ředitelka Městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková.
Celkové náklady na
stavbu rozhledny, doplňkovou infrastrukturu,
značení a zřízení TouristPointu přestavují částku
12 milionů korun. Plných
Vizualizace záměru - tak by mohla vypadat rozhledna na Pekelném kopci
Zdroj: Archív MěÚ Třebíč 85 procent by měla pokrýt dotace Evropské unie
náměty a motivy z baziliky svatého Prokopa z programu Regionálního operačního prograa Židovské čtvrti. V třírozměrné stavbě rozhled- mu NUTS II Jihovýchod. Město by tedy ze svého
ny bude patrný motiv dvou pootočených čtver- rozpočtu přidalo 1,8 milionu korun. Pokud vše
ců. Celkové ztvárnění objektu zohlední místní dopadne dobře, měla by radnice dostat vyropověst. „Podle legendy, která se váže k patronu zumění o přiznání dotace v květnu až červnu
naší baziliky, zkrotil svatý Prokop ďábla, od- letošní roku. Stavět by se začalo na podzim
hodil ho a ten dopadl právě na Pekelný kopec s dokončením v roce 2014.
IVAN PŘIBÍK
Neuvěřitelné výročí
společného života
Třiasedmdesát let spolu! Pro většinu z nás zcela neuvěřitelné výročí, pro manžele Josifovy realita. Tak
dlouho jsou spolu ve svazku manželském. Nyní tráví
zasloužený odpočinek v Domově důchodců v Koutkově ulici, a šestadevadesátiletý pan Josif každé
ráno cvičí, protože právě v tom vidí jeden z důvodů
dlouhověkosti. K výročí přišli přát místostarosta Pavel Pacal a radní Jaromíra Hanáčková.
(FJ)
5
Z RADNICE
Na autobusovém nádraží vznikne parkoviště
Radnice v Třebíči přišla s novinkou, která by měla zmírnit problém s nedostatkem parkovacích míst v centru města. Kus autobusového nádraží se letos promění v nové parkoviště.
Rozlehlé autobusové nádraží v prostoru mezi ulicemi Sucheniova a Vítězslava Nezvala pochází z 80. let minulého století. Na
dnešní poměry je počet nástupišť a zastávek zbytečně velký. Odbor dopravy proto připravil přestavbu stávajících nástupišť D a E
na parkoviště pro osobní automobily. „Obě nástupiště je možné
zcela zrušit. Zastávky z nástupiště D se rozmístí do nástupišť A, B
a C. Nástupiště E není potřeba, protože je využíváno většinou jen
příležitostně pro zájezdové či výletní autobusy a jako odstavná
plocha,“ přiblížil podstatu změn místostarosta pro dopravu Pavel
Svoboda.
Stavební úpravy plánuje radnice na přelom léta a podzimu. Nejprve dojde k demontáži ocelové konstrukce střechy nástupiště
E. Následně se prostor oddělí pomocí betonových svodidel od
zbývající části autobusového nádraží. Na původní asfaltové a z
poloviny nově vydlážděné ploše vznikne na 60 šikmých stání pro
osobní automobily. Upraveny budou odpovídajícím způsobem
také vjezdy na nádraží, a to východní i západní.
(IP)
VYSOČINA CUP 2013
Zima nijak výrazně, ale přece i ve středních polohách umožnila příznivcům lyžování vychutnat si oblíbený sport. V pátek
25. ledna proběhl na sjezdovce Šacberk u Jihlavy II. ročník
obřího slalomu volených zastupitelů všech stupňů a novinářů
z Kraje Vysočina.
Třebíčskou radnici reprezentoval místostarosta RNDr. Pavel
Svoboda, který opět dokázal, že sport je mu blízký a je v aktivní
formě. Ve startovním poli osmadvaceti závodníků mužské kategorie obsadil celkově pěkné 5. místo. Po dojetí do cíle konstatoval: „Jel jsem naplno, lépe už to nešlo. Na rukou mám modřiny od kloubových tyčí. Mrzí mě těch pár setin ztráty od bedny.“
Velmi dobré umístění zřejmě podpořilo i příští odhodlání.
„Bude-li to možné, za rok pojedu zase!“ s úsměvem konstatoval Pavel Svoboda.
(FJ)
Dole: Místostarosta Pavel Svoboda na trati obřího slalomu Foto: Archív pořadatele
Třebíč žije, hlásí stránky
A nejen to. Na novém portálu, který zprovoznila třebíčská radnice, najdete komplexní informace o možnostech bydlení, podnikání, turismu, investic, dopravní infrasktruktury a dostupnosti
a řadu dalších důležitých parametrů. Hlavní cíl je jasný: zvýšit zájem investorů a tak zároveň řešit vysokou nezaměstnanost, která
region dlouhodobě trápí.
(FJ)
6
MAD: Dílčí
připomínky
Projekt „Vybudování koordinačního Radnice v průběhu ledna obdržela od
centra práce na dálku v Třebíči“
Projekt „Vybudování koordinačního centra práce na dálku
v Třebíči“ má za sebou prvních šest měsíců činnosti. Veřejnosti se centrum od října prezentuje vlastním logem, které
přesně vystihuje poslání centra. Tím je role prostředníka
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, který jim oběma přiblíží možnost práce na dálku.
V lednu byl spuštěn informační a vzdělávací webový portál koordinačního centra práce na
dálku http://pracenadalku.trebic.cz, kde se mohou registrovat jednotlivci i zaměstnavatelé. Jsou zde k dispozici informace o aktuálním dění a připravovaných akcích, témata,
termíny a možnost přihlásit se na vzdělávací akce, zajímavé články o práci na dálku, řadu
odkazů na české i zahraniční webové portály, které se věnují práci na dálku i dalším flexibilním formám zaměstnávání. Každý měsíc bude k dispozici zaregistrovaným uživatelům
newsletter s aktualitami z centra.
Realizační tým se v uplynulém období věnoval především shromažďování podkladů
a vypracování dotazníků k analýzám daných projektem a jejich následnému zpracování.
Koordinátorky zpracovávaly materiály získané od zahraničního partnera The Telework Association, které slouží zejména jako podklad pro metodiku implementace práce na dálku.
Vzhledem k odlišné situaci nejen v legislativě, však nelze vše zcela aplikovat v našich podmínkách. Metodika bude zdarma dostupná všem registrovaným uživatelům na webovém
portále v dubnu 2013.
Centrum poskytuje informace o práci na dálku v rámci konzultačních hodin v pondělí a ve
středu od 9:00 do 11:30, od 12:30 do 17:00, a to i prostřednictvím Skypu. Do centra si již našli
cestu první zájemci o konzultace. Klienty jsou nejen uchazeči o zaměstnání, ale i pracující,
kteří se o tomto způsobu práce chtějí dovědět více a do budoucna o této možnosti uvažují.
V rámci poradenství je možné konzultovat, i to jakým způsobem může zaměstnanec navrhnout zaměstnavateli, jak přizpůsobit své pracovní místo do režimu práce na dálku. Ve Velké
Británii je to častá praxe ukotvená v legislativě.
V současné době oslovujeme firmy v Kraji Vysočina a připravujeme bližší informace o těch,
které se do projektu zapojují. Cílem je vytvořit mapu firem, které umožňují svým zaměstnancům pracovat na dálku. Nadcházející měsíce budou ve znamení příprav nejen na semináře pro cílovou skupinu zaměstnavatelé, ale i na konferenci o práci na dálku plánovanou
na 18. červen letošního roku.
(JH)
občanů ještě dva dílčí podněty k provozu
městské autobusové dopravy. Oba se týkají
čtvrtí Podklášteří a Týn. První z nich zapracuje odbor dopravy do nových jízdních
řádů, druhý z nich bohužel realizovat nelze.
1. O školních prázdninách neměli obyvatelé Podklášteří možnost dostat se k poliklinice Hájek. S účinnosti od 1. března bude
trasa linky č. 11 upravena tak, aby v době
školních prázdnin bylo zajištěno v dopoledních hodinách přímé spojení mezi čtvrtí
Podklášteří a poliklinikou ve čtvrti Hájek.
2. O víkendech a o svátcích vyjíždí autobusy linek č. 5 a č. 10 ze zastávky „Hřbitov“ ve
stejný čas. Větší časový odstup obou odjezdů bohužel nejde udělat, protože by pak docházelo k souběhu linek č. 4 a č. 10 v Domcích, mimo jiné na zastávce „Nemocnice“.
Odbor dopravy městského úřadu apeluje
na pisatele podnětů k MAD, aby k nim připojovali poštovní nebo e-mailovou adresu,
protože bez toho nelze na tyto dotazy reagovat.
IVAN PŘIBÍK
Soutěž přináší
velké úspory
Nic nepřinese větší úspory, než elektronicky vysoutěžené veřejné zakázky.
Statistika roku 2012 na straně 8 hovoří za
všechno.
„Je zde velmi zajímavé číslo, celkově se
veřejnými zakázkami snížila předpokládaná cena zakázek o téměř 27 mil. korun!
A to je slušné! Zavedení E-zaku se vyplácí!“
připomíná k přehledu místostarosta Pavel
Pacal.
(FJ)
Poušovské mosty končí
Oba známé mosty v Poušově končí. Alespoň ve stávající podobě, neboť jejich stav už neodpovídá frekvenci provozu, který zde
v posledních letech vládne. Rada města vypsala poptávku zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu a po jejím vyhodnocení bychom se měli dočkat přemostění náhonu elektrárny i řeky
u kempu odpovídajícímu současným dopravním požadavkům.
Význam obou mostů vzrostl zejména v souvislosti s očekávanou
nutností opravy podklášterského mostu. V případě jeho neprůjezdnosti neexistuje totiž relevantní objížďka a došlo by ke kolapsu dopravy v centru.
(FJ)
7
Přehled veřejných zakázek města
Třebíče za rok 2012(veřejné zakázky nad 200 tis. Kč bez DPH)
Předmět
Poč.
přihl.
2
7
Vybraný dodavatel
Předp. cena bez
DPH
Vysoutěž. cena
vč. DPH
Úspora VS
8 000 000,00 Kč
2 070 676,00 Kč
5 687 542,80 Kč
1 669 208,00 Kč
-2 312 457,20 Kč
-401 468,00 Kč
15 622 655,00 Kč
12 660 000,00 Kč
-2 962 655,00 Kč
1 500 000,00 Kč
2 181 430,00 Kč
681 430,00 Kč
Interaktivní expozice vnímání všemi smysly
Vestavba MŠ do stávajících prostor ZŠ Kpt. Jaroše
Revitalizace veřejných prostranství sídliště Horka-Domky v Třebíči - etapa
II/B - část 2, část 3
MŠ KUBIŠOVA, TŘEBÍČ - REVIT. AREÁLU - I. etapa - výměna oken a dveří
12
A.M.O.S. DESIGN s. r. o., Beethovenova 641/9, 601 05 Brno, IČ 634 79 982
VESAS s. r. o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČ 255 95 946
COLAS CZ a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Pha 9, IČ 261 77 005; Klee s. r. o., Wolkerova 248/10,
674 01, IČ 292 59 312; SOBOS CZ spol. s r. o., Na Klinkách 414, 674 01 Tř. , IČ 277 25 928
Okna & Company, s.r.o., Kom. náměstí 141, 674 01 Třebíč, IČ 269 42 691
ZATEPLENÍ MŠ KPT. JAROŠE č. p. 835, Třebíč - I. etapa - vým. oken a dv.
13
Oknoland s.r.o., Smila Osovského 220/31, 674 01 Třebíč, IČ 277 52 208
1 500 000,00 Kč
1 322 110,00 Kč
-177 890,00 Kč
ZATEPL. MŠ DUKOVANSKÁ č. p. 973, Třebíč - I. etapa - vým. oken a dv.
ST. ÚPR. MŠ ul. Cyrilomet. č. p. 754/6, Třebíč - I. etapa - vým. oken a dv.
ZATEPL. MŠ TŘEBÍČ, ul. Družst. č. p. 1079, Tř. - I. etapa - vým. oken a dv.
REVITALIZACE OBJEKTU MATEŘSKÉHO CENTRA ul. Fr. Hrubína č. p. 753,
Třebíč - I. etapa - výměna oken a dveří
12
4
12
Oknoland s.r.o., Smila Osovského 220/31, 674 01 Třebíč, IČ 277 52 209
TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč, IČ 283 59 216
Oknoland s.r.o., Smila Osovského 220/31, 674 01 Třebíč, IČ 277 52 209
1 500 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
1 300 000,00 Kč
1 765 444,00 Kč
1 308 959,00 Kč
1 681 531,00 Kč
265 444,00 Kč
-191 041,00 Kč
381 531,00 Kč
14
Oknoland s.r.o., Smila Osovského 220/31, 674 01 Třebíč, IČ 277 52 209
1 000 000,00 Kč
1 156 170,00 Kč
156 170,00 Kč
Centrální jídelna - výměna oken a dveří - II. etapa
Dostavba areálu veřejného krytého bazénu Třebíč
KD Pocoucov - rekonstrukce soc. zařízení
MŠ Třebíč, Cyrilometodějská č. p. 754 – rekonstrukce VZT kuchyně
ZŠ Třebíč, ul. Benešova č. p. 585 – modernizace VZT kuchyně
13
11
700 000,00 Kč
84 066 301,00 Kč
594 080,00 Kč
69 282 032,00 Kč
600 000,00 Kč
500 000,00 Kč
723 000,00 Kč
491 052,00 Kč
-105 920,00 Kč
-14 784 269,00 Kč
0,00 Kč
123 000,00 Kč
-8 948,00 Kč
RPS Třebíč – Borovina, Za Rybníkem, et. D (3. etapa)“
2
Oknoland s.r.o., Smila Osovského 220/31, 674 01 Třebíč, IČ 277 52 209
Outulný, a. s., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ 262 30 992
ZRUŠENO
MSV vzduchotechnika spol. s r.o., Křížová 305/47, 674 01 Třebíč, IČ 262 73 195
MSV vzduchotechnika spol. s r.o., Křížová 305/47, 674 01 Třebíč, IČ 262 73 196
COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Pha 9, IČ 261 77 005; Klee s. r. o., Wolkerova 248/10,
674 01, IČ 292 59 312; SOBOS CZ spol. s r. o., Na Klinkách 414, 674 01, IČ 277 25 928
16 006 458,00 Kč
12 984 000,00 Kč
-3 022 458,00 Kč
5
2
2
Oprava ZTI v obj. tribuny areálu TJ SPARTAK na ul. Manž. Curieových
9
K-TOP, s.r.o. Hrotovická 176 , 674 01 Třebíč, IČ 499 69 374
Oprava ocel. Konstr. haly L. Pokorného na ul. Fügnerova 1226 v Třebíči
1
STAPROM CZ spol. s r.o., Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník, IČ 267 993 75
400 000,00 Kč
347 799,20 Kč
-52 200,80 Kč
1 300 000,00 Kč
1 181 142,00 Kč
-118 858,00 Kč
300 000,00 Kč
240 000,00 Kč
-60 000,00 Kč
800 000,00 Kč
800 000,00 Kč
350 000,00 Kč
300 000,00 Kč
150 000,00 Kč
400 000,00 Kč
2 090 646,00 Kč
600 000,00 Kč
409 242,00 Kč
742 277,00 Kč
319 722,00 Kč
288 000,00 Kč
61 200,00 Kč
550 205,00 Kč
1 603 027,00 Kč
485 042,00 Kč
-390 758,00 Kč
-57 723,00 Kč
-30 278,00 Kč
-12 000,00 Kč
-88 800,00 Kč
150 205,00 Kč
-487 619,00 Kč
-114 958,00 Kč
500 000,00 Kč
2 645 501,00 Kč
885 657,00 Kč
373 000,00 Kč
1 745 651,00 Kč
815 816,00 Kč
-127 000,00 Kč
-899 850,00 Kč
-69 841,00 Kč
Měst. knihovna v Třebíči, Hasskova č. p. 102 - opr. soc. zařízení ve 3. NP
7
ZŠ Třebíč, ul. Týnská č. p. 821/8 – výměna rozvodů vody
ZŠ TGM, Kom. náměstí č. p. 61/6 – výměna kanalizačního potrubí
KINO PASÁŽ, Masaryk. nám. Třebíč - výměna podlahové krytiny v sále
Zaj. výkonu funkce TDI - Dostavba areálu veř. krytého bazénu Třebíč
Zaj. výkonu funkce koordinátora BOZP - Dostavba areálu VKB Třebíč
Stavební úpravy Malovaný dům - Třebíč
Regenerace sídliště Hájek II - ul. Františka Hrubína - Etapa B1 - část 1
Rek. ústřed. vytápění a rozvod TUV v bytovém domě ul. Modřínová 345
6
6
4
5
9
4
4
7
KD Pocoucov - rekonstrukce soc. zařízení
Kanalizace a rekonstrukce vodovodu na ul. B. Němcové, Třebíč
Zámek Třebíč - veřejné osvětlení
Regenerace panelového sídliště - Třebíč, Borovina, Za Rybníkem, Etapa D SO 06 Přeložky telekomunikacních kabelů
Regenerace panelového sídliště Třebíč - Borovina, Za Rybníkem, etapa C
(projektová dokumentace)
Dům dětí a mládeže Borovina (projektová dokumentace)
Zateplení ZŠ Kpt. Jaroše, Třebíč
Vestavba MŠ v ZŠ Třebíč, ul. Bartuškova 700/20
8
3
4
Zdeněk Obůrka, Lipník 35, 675 52 Lipník, IČ 127 18 319
Josef Pejchal, Brněnská 21, 674 01 Třebíč , IČ 130 74 661
Instalačni technika Třebíč s.r.o., Táborská 309, 674 01 Třebíč, IC 433 71 451
MARVAL s.r.o., Roháčova 188/37, Praha, prov. Hrotovická 160, 674 01, IČ 277 08 225
ING System s. r. o., Komenského nám. 141/5, 674 01 Třebíč, IČ 277 28 854
SAFEA IVS s. r. o., Sukova 49/4, 602 00 Brno, IČ 645 11 260
TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč, IČ 283 59 216
TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč, IČ 283 59 216
Peštál, s. r. o., Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč, IČ 292 16 290
RENO - st. firma s.r.o., Ke spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice n. R., IČ 634 97 786
KLEE s. r. o., Wolkerova 248/10, 674 01 Třebíč, IČ 292 59 312
TIPA Telekom plus a. s., Hrotovická 169, 674 01 Třebíč, IČ 277 46 631
3
CONTENT, s. r. o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 634 92 164
400 000,00 Kč
368 613,00 Kč
-31 387,00 Kč
5
VIA ALTA a. s., Okružní 963, 674 01 Třebíč, IČ 269 06 741
500 000,00 Kč
394 800,00 Kč
-105 200,00 Kč
17
Atelier T&F, s. r. o., Květná 477/29, 664 48 Moravany, IČ 283 20 816
400 000,00 Kč
19 803 809,00 Kč
2 000 000,00 Kč
306 000,00 Kč
-94 000,00 Kč
Čišt. a zimní údržba místních kom. a ost. ploch v majetku města Třebíč
Údržba veřejné zeleně na části území města Třebíč - Západ
Údržba veřejné zeleně na části území města Třebíč - Zámecký areál
Údržba veřejné zeleně na části území města Třebíč - Západ
Údržba veřejné zeleně na části území města Třebíč - Zámecký areál
Dod. a mont. dětského hřiště vč. vybud. Dopad. ploch v Hasskově zahr.
3
5
5
5
5
3
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 493 59 089
ZRUŠENO
ZRUŠENO
PARK - sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o., 675 50 Dukovany, IČ 005 60 081
PARK - sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o., 675 50 Dukovany, IČ 005 60 081
12 500 000,00 Kč
12 568 792,37 Kč
68 792,37 Kč
DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Uhelná 2641/4, CZ - 669 02 Znojmo, IČ 263 06 921
1 200 000,00 Kč
350 000,00 Kč
350 000,00 Kč
1 446 632,40 Kč
399 600,00 Kč
442 932 Kč
246 632,40 Kč
49 600,00 Kč
92 932,00 Kč
Výměna zábradlí v budově MěÚ, Karlovo náměstí č. 104/55
Izolace a zateplení střešního pláště zasedací místnosti a spojovacího krčku
budovy MěÚ Třebíč, Masarykovo nám. č. 116/6
Stavební úpravy WC.l.NP-OŽP, budova MěÚ Třebíč, Mas.nám. č.116/6
1
HOLSPOL, Karel Holík, Zahradní 38, 674 01 Třebíč, IČ 130 75 853
250 000,00 Kč
286 668,00 Kč
36 668,00 Kč
4
TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč, IČ 283 59 216
1 500 000,00 Kč
1 325 095,00 Kč
-174 905,00 Kč
4
390 000,00 Kč
388 117,00 Kč
-1 883,00 Kč
Nákup osobního automobilu pro hospodářskou činnost
Dodávka, montáž a zapojení 5 kamer MKDS MP v lokalitě Žid. města
1
4
230 000,00 Kč
720 000,00 Kč
248 000,00 Kč
498 511,00 Kč
18 000,00 Kč
-221 489,00 Kč
Dodávka dieselagregátu pro zálohu napájení Městské policie Třebíč
Chodník ul. Račerovická-Horácká, Třebíč
Úprava ul. Soukenická, Třebíč
Cyklistické trasy a stezsky Třebíč, A.2. Trasa rekreační směr Poušov - ul.
Zdislavina (Hasskova zahrada)
Třebíč, rozšíření silnice II/351 ul. Hrotovická
Oprava povrchu komunikace a chodníku ul. Zdislavina, Třebíč
Dod. a implementace syst. umožňujícího pl. parkovného pomocí SMS
PD DUR Terminál hromadné dopravy Třebíč
PD DSP Terminál hromadné dopravy Třebíč
SW pro podporu práce na dálku a informační webový portál
3
8
2
420 000,00 Kč
2 400 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
390 000,00 Kč
1 700 982,00 Kč
1 099 624,00 Kč
-30 000,00 Kč
-699 018,00 Kč
-900 376,00 Kč
Instalační technika Třebíč s.r.o. Táborská 309, 674 01 Třebíč, IČ 433 71 451
Autosalon F3K, s.r.o., Spojovací ul. 1338, 674 01 Třebíč, IČ 262 70 382
AssiDu, spol. s r. o., manž. Curieových 675, 674 01 Třebíč, IČ 645 08 749
PRONIX s.r.o., Poděbradská 558, 198 Praha 9, IČ 480 27 944
KLEE s.r.o., Wolkerova 248/10, 674 01 Třebíč, IČ 292 59 312
KLEE s. r. o., Wolkerova 248/10, 674 01 Třebíč, IČ 292 59 312
1
EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 454 74 924
1 216 046,00 Kč
7
1
2
3
3
11
Jiří Vrba, Luční 874/52, 674 01 Třebíč, Luční, IČ 100 84 673
EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 454 74 924
Erika, a. s., Na Příkopě 9-11, Praha 1, IČ 250 98 900
DHV CR spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8, IČ 457 97 170
DHV CR spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8, IČ 457 97 170
MATCOMP s.r.o., A. Kratochvíla 1097/3, 674 01 Třebíč, IČ 277 43 179
261 213,00 Kč
1 065 311,00 Kč
0,01 Kč
399 360,00 Kč
695 400,00 Kč
250.000,- Kč
10 000,00 Kč
565 000,00 Kč
Úspora celkem
8
-9 999,99 Kč
-315 000,00 Kč
-26 789 845,22 Kč
*3. 2. 1943 Brno
Druhé pokračování Třebíčské galerie je věnováno umělci, který právě oslavil životní jubileum
a nedávno byl oceněn Kamennou medailí Kraje
Vysočina a Cenou města Třebíče. Společně s dnešním průvodcem, PaedDr. Arnoštem Pacolou,
absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně (obor čeština – výtvarná výchova), publicistou a výtvarníkem, mu přejeme vše
nejlepší. A teď už račte vstoupit …
M. Z.
Grafik a malíř z třebíčského Nehradova je umělcem,
který se významně prosadil na tuzemské i mezinárodní
výtvarné scéně. Je například držitelem hlavní ceny Grafika roku, Praha (2000) a speciální ceny Grafika roku, Praha
(2009), Ceny Ministerstva kultury ČR - Nejkrásnější kniha
roku (1994) a Ceny Českého literárního fondu (1990). Ze
zahraničních uznání lze zmínit ocenění Mention spécial
– Festival de Gravure, ve francouzském Mentonu (1989),
Honorary Distinction v Galerii světových laureátů v polských Katowicích (1994), Grand Prix v srbské Užici (2007).
Svými díly je zastoupen ve sbírkách Národní galerie
v Praze, Národního muzea, Musea Kampa, Ministerstva
zahraničních věcí ČR… V cizině vlastní jeho díla galerie
v Portugalsku, Německu, Polsku, Thajsku, Itálii, Japonsku, Číně nebo Rusku. Najdeme je i ve sbírce Gallery IMA
v Seattlu nebo v National Gallery of Art ve Washingtonu
v USA. Ač je svým středoškolským vzděláním Emanuel
Ranný malířem, po řadu let se úspěšně věnoval především grafice a teprve v posledním desetiletí se zaměřil
na malbu.
Emanuel Ranný se narodil v Brně do umělecké rodiny,
jeho otec byl malíř a grafik, matka malířka. Dětství a školní léta však prožil v Tišnově, kde od roku 1957 navštěvoval
gymnázium, od roku 1960 pak studoval malbu na brněnské Škole uměleckých řemesel. Od březnaa roku 1964
padomopak pracoval jako propagační výtvarník v Západomoravských strojírnách (pozdějším Unipletu).. Života
če, kde
běh tak přivedl Emanuela Ranného do Třebíče,
se v roce 1966 oženil s Libuší Rymešovou. Často
hala
v té době navštěvoval mladšího bratra Michala
ění
studujícího na Akademii výtvarných umění
v Praze.
níků
Je samozřejmou snahou většiny výtvarníků
olnou
věnujících se užitému ní rozvíjet také svoji volnou
tvorbu podle vlastních nejniternějších přáníí a představ.
l roku
k
A tak i Ranný vytvořil v počátku své dráhy kkolem
1965 řadu drobnějších grafických listů technikou suché
jehly, ke kterým ho inspirovala konkrétní zákoutí a krajina v okolí Ptáčova i architektura třebíčského židovského města. V Třebíči ho zaujala především neokázalá
seskupení domů bývalého ghetta s tísnivou atmosférou
vyjadřující tragický osud jeho obyvatel. Posléze však především volná krajina strmých strání Nehradova a nedalekého Ptáčova formovaly výraz Ranného grafických listů.
Obě v letitém dialogu s krajinou Dalmácie, kam Ranný
celoživotně také cestuje za svou inspirací.
V roce 1981 náhle zemřel Ranného bratr Michal, který
byl považován za jednoho z nejtalentovanějších malířů
své generace. Bratrova smrt vedla Emanuela Ranného
k radikálnímu rozhodnutí opustit zaměstnání a nadále
se věnovat pouze volné tvorbě.
Od roku 1984 pak začal spolupracovat s básníkem
Janem Skácelem. Také v kontaktu s dalšími básníky,
literáty a hudebníky - Milošem Štědroněm, Ludvíkem
Kunderou, Karlem Šiktancem, Martinem Hilským, Petrem Králem či Ivanem Divišem - prohluboval svoji představivost a vytvořil i několik velmi ceněných
bibliofilských vydání knih s vlastnoručně
tištěnými ilustracemi. Nešlo mu však nikdy
o zachycení konkrétního krajinného výseku,
ale o pochopení a výtvarné vyjádření vnitřní
podstaty viděného, o zachycení ducha daného místa. V 90. letech tak začaly vznikat
Ranného známé „havraní krajiny“. Označení
zmíněných grafik za krajiny je však poněkud
zavádějící. Na nejlepších tiscích z tohoto cyklu totiž spatříme dynamické tvary prolínající
se ve vířivém pohybu. Spíše než krajiny jsou
to kvanta světla a tmy bojující svůj věčný boj
o nadvládu nad světem. Jsou to výtvarné
metafory, grafická přirovnání, které nás mají
dovést k hlubšímu zamyšlení, k meditaci
nad povahou světa a života.
V posledních letech se autor více zaměřuje na malbu, neboť grafika, práce
na rytí často velmi rozměrné měděné
desky a tisk samotný jsou záležitosti dosti
namáhavé a nelze se jim věnovat done-
konečna. Ostatně, i na prestižních přehlídkách grafiky
byl vedle výtvarných kvalit oceněn i fakt, jak velké tisky
v dokonalém technickém provedení dokázal Ranný vytvořit. I tím posunul meze zvolené techniky suché jehly
a stal se v kontextu současného grafického umění nepřehlédnutelným autorem: „V české grafice je Emanuel
Ranný jediným umělcem, který vtiskl komorní technice
suché jehly rozměr monumentality, aniž by ochudil její
primární křehkost a lyrickou expresivitu.“ (Dr. Simeona
Hošková v katalogu V. mezinárodního trienále grafiky,
Praha 2007).
V posledních letech v Ranného malbě zřetelně převládla dalmatská inspirace. Plochu obrazů obvykle člení
motiv kříže se soustavou nespojitých „rovnoběžných“
ramen. Základem tohoto motivu je typické členění dalmatské krajiny, množství kamenných zídek po staletí
vršených a rozšiřovaných na stráních tamními pastevci
a zemědělci. Postupem malířovy imaginace byly tyto
prvky jihoslovanské krajiny přetaveny do podoby stély,
tedy památníku postaveného na obětišti či náhrobku.
Ani Ranného malby však nejsou prostým zachycením
viděného, ale zamyšlením nad plynutím času i tragikou
lidských osudů. Téma krajiny-stély výtvarníka doslova
uhranulo a v mnoha verzích, menších i větších formátech
je zpracovává ve dvou základních barevných variantách,
jednou s převahou modří a podruhé zářivých žlutí a okrů.
A tak Emanuel Ranný jako malíř dospěl do stádia jako
mnoho výtvarníků před ním, do fáze, kdy světlo má pro
jeho způsob uměleckého vyjádření zásadní význam.
Svou tvorbou grafickou Emanuel Ranný získal už
mezinárodní věhlas. Také jeho malířské dílo dochází
uznání na domácí i zahraniční výtvarné scéně. I v
těchto dnech dostává pozvánky k účasti na výstavách v Číně, Srbsku, Itálii, Francii…
ARNOŠT PACOLA
TŘEBÍČSKÁ GALERIE
Emanuel Ranný
Nahoře: Třebíčský výtvarník Emanuel Ranný
Vlevo: Stéla IV, obraz 115 x 100 cm, vystavený v Londýně na Creative Cities Collection během olympijských her.
Výstavu organizovalo čínské ministerstvo kultury. Nyní je
obraz vystaven v nové galerii v Pekingu.
Foto: Archív autora 2x
9
Dělala jsem krásnou muziku obklopena krásnými lidmi
Dětský pěvecký sbor Slunko Třebíč oslaví v březnu pětatřicet let svého trvání
Se sbormistryní vlastně už legendárního Dětského
pěveckého sboru Slunko Třebíč Helenou Noskovou se
známe od mládí. S úsměvem vzpomínáme na společné působení na pískovišti, bývali jsme sousedi. Jenže
čas neúprosně letí...
Slunko s Andrejem Romanovem na vídeňské radnici - prosinec 2012 Foto: Archív souboru
Heleno, tvoje Slunko má pětatřicet…
Ano, pětatřicet. Od roku 1978…
Nechystáte koncert s nějakým známým zpěvákem?
Ty zpěváky některé zvu. Je v jednání, zda budou zpívat
nebo jen tak přijedou. Dva už potvrdili účast, ale nechtějí zpívat. Ty víš dobře… že z těch všech zpěváků
- profesionálů, s kterými jsme zpívali, si nejvíce vážíme Ladi Kerndla. On se úžasně choval k dětem, koncert
měl báječnou atmosféru. To je v jednání, ale v rámci
vnímají hudbu lépe něž všichni ostatní – i toho pana
Lukavského, jeho mluvené slovo. To je něco, co na mě
zapůsobilo nejhlouběji.
Co bude se Slunkem dál?
Nevím. Upřímně. Čeká mě takový malý zdravotní
zásah, ale nebudu říkat, že bych toho chtěla nechat,
protože dokud chtějí děti zpívat, tak by se mělo jet
dál. V přípravných sborech je dost dětí a bylo by škoda
končit. Pokud budu zdravotně v pořádku, myslím, že
pojedu dál a pokud budou ochotné i ty dvě nebo tři
holky, co to dělají se mnou za tu pusu, tak by se Slunko
snad dožilo ještě nějakého dalšího výročí.
Kolik vás je nyní?
Všech? Osmdesát.
A kolik dětí Slunkem prošlo?
Snažili jsme se to spočítat a došli k tisícovce. Ale nepočítali jsme ty, co skončili po roce, roce a půl, takže je to
rozhodně kolem dvou tisíc.
Jak došlo ke vzniku či založení Slunka?
Vrátila jsem se po desetiletém pobytu v Karviné do
Třebíče, a protože tam jsem zakládala Permoník, tak
jsem samozřejmě toužila po tom mít tady taky sbor.
Tak jsem obešla mateřské školy a shromáždila sto
dětí. Z těch samozřejmě někteří odpadli, ale vytvořil
se základ Sluníčka. A nalepila jsem na sebe pár takových bláznů, jak jsem já sama. Pětatřicet let dělám
Slunko za zaplaťpánbůh a měla jsem, a zatím ještě
– velice už málo - mám kolem sebe lidi, kteří to za
dobré slovo dělají se mnou.
Když se přeneseme o pětatřicet let dopředu
– jak a kde budete slavit? Co bude takovou
ústřední oslavou?
Ta bude v Pasáži 23. 3., ale my to vlastně slavíme už
několik měsíců, protože jsme začali v srpnu nacvičovat. Aby z toho měly něco také školy, tak pro ně
děláme 22. 3. koncert v Zadní synagoze, 23. 3. je setkání v Pasáži, kde zazpívají malí i velcí i bývalí – už
mají v rukách noty, aby se připravili, protože budou
zpívat věci, které třeba dvacet let neviděli… A 24. 3.
proběhne naprosto neobvyklý koncert v kryptě, jako
sladká tečka za setkáním a takové rozloučení s těmi,
kteří přijedou.
Bude nějaké překvapení?
Překvapení bude – jo, jo, jo! Nebudu prozrazovat
jaké…
10
Mám se zeptat, kde jste všude v zahraničí už byli
nebo spíš, kde jste nebyli?
Víš, kde jsme nebyli? Nebyli jsme – a přišel už třetí zvací dopis – ve Španělsku. Kdybychom sehnali peníze,
rádi bychom jeli... Republiku máme procestovanou,
byli jsme v Belgii, ve Francii, v Německu, Itálii, Bělotěch tří dnů to asi nebude. Snad do konce školního rusku, Polsku, na Slovensku.
roku. Pracujeme na tom, byl to nejlepší partner, jeho
chování k dětem bylo dokonalé.
Kdo vás vlastně sponzoruje?
Nikdo! Stálého sponzora nemáme žádného…
Kdo se může zúčastnit koncertu v Pasáži?
Samozřejmě i veřejnost. V první řadě ale pamětníci, … a nebylo by to namístě?
bývalí členové, rodiny. Včas sdělíme možnosti, budou Současná legislativa tomu nenahrává. Takže si prostě
plakáty...
všechno platí děcka sama a pak mám partu úplně fantastických rodičů, kteří jdou a shánějí. Jinak píšu proPětatřicet let – vzpomeneš si na nějaký zážitek, jekty, žádosti o granty na město, protože si myslím, že
který v tobě zůstal, byť těch zážitků jsou asi ti- všude Třebíč úžasným způsobem propagujeme. Vozili
síce…
jsme sebou i vlajku Třebíče, všude kam přijdeme tak
Úplně nejvíc vzpomínám, i když to zrovna není nej- vědí, že jsme Slunko Třebíč, že to máme i v názvu.
veselejší, když jsme dělali Pergolesiho Stabat Mater
a spoluúčinkoval s námi střídavě pan Ladislav Lakomý Třebíči tedy vždycky rádi vyhovíte…
nebo pan Radovan Lukavský a byli jsme na Velehra- Ano. Přesně. A byť jsem se narodila v Moravských Budě. Zdejší sociální ústav jsem znala z akcí jako třeba dějovicích a byla jsem deset a půl roku v Karviné, tak
Domkiáda. Přijeli jsme tam zpívat a první tři řady byly jsem pořád Třebíčák. Od mládí jsem zde žila a ráda pro
obsazeny lidmi, kteří jsou vzdáleni nejen svou vizáží Třebíč něco udělám. Nám to dělá radost, zpívat pro
zdravým lidem, přesto komunikují. A tam to Stabat Třebíčáky.
znělo tak strašně citlivě, jako nikdy jindy předtím. Když
jsme Stabat Mater nacvičovali, byli jsme na soustředě- Slovo závěrem, prosím...
ní. Děcka rozhodila matračky mezi břízky na palouček, Člověk se nemá ohlížet, má se víc koukat dopředu. Ale
různě si vzali noty a já jsem jim pouštěla profesionální když se přece ohlédnu, chci těm, kteří vydrželi, poděnahrávku. Nad námi pluly obláčky na modrém nebi kovat za mých krásných pětatřicet let. Je to půl mého
a do toho znělo Stabat Mater. Tahle asociace se mně života a je to díky tomu, že jsem kolem sebe měla krásvybavila, když jsem stála v tom velehradském sále, né lidi a dělala jsem krásnou muziku. Jim díky a díky
kde za mnou byli všichni ti postižení, kteří vnímají i těm, kdo nás v tom podporovali.
naprosto úžasně. Možná se to někomu nezdá, ale oni
FRANTIŠEK JŮZA
» zápasníci TJ Třebíč stále dosahují vynikajících výsledků... «
Oddíl zápasu TJ Elitex Třebíč - prosinec 1979 Foto: Archív oddílu
Po první světové válce, kdy se v Třebíči
začal konsolidovat Dělnický sportovní
klub, založený v roce 1910, byla snaha,
aby se vedle fotbalu pěstovaly i další
sporty. V Třebíči existoval Atletický klub,
kde se pod vedením trenérů Ed. Janovského a E. Kopeckého pěstoval zápas
a vzpírání. Protože většina členů tohoto
klubu byli členové DSK Třebíč, došlo dne
16. 6. 1920 k jednání, kterého se zúčastnili Ed. a Fr. Janovští, K. Mutl a J. Klír. Byl
ustaven DSK Třebíč – zápas a vzpírání.
Zápas a vzpírání dělali převážně třebíčští dělníci a velmi brzy se nový odbor
stal chloubou DSK Třebíč. Přes potíže,
kdy se mimo jiné trénovalo v malých
a nevyhovujících místnostech, docilovali
borci DSK Třebíč velkých úspěchů, zvláště
Ludva Kříž, E. Čepera, K. Žanda, L. Krčma,
F. Ujčík, později A. Slatinský, R. Caha,
A. Tichovský, bří Klementové, Křížové,
Trnkovi, St. a B. Caha, B. Hedvábný, K. Kalina, K. ašek, K. Fiala, J. Konecký, J. Ujčík,
J. Pospíšil, F. Svoboda, F. Mann, J. Sýkora,
Novák, Zejda a další.
V roce 1936 byl založen SK Borovina
a ustaven tam také oddíl zápasu a vzpírání. Od té doby byly v Třebíči dva oddíly, které vyvíjely dobrou činnost. Patřily
v Horácké župě po mnoho let k nejlepším.
Vynikala mezi nimi zdravá sportovní rivalita, na vzájemná utkání přicházelo
600 až 800 diváků! Škoda jen, že v letech
1939-1945 byla činnost obou oddílů dost
omezena.
Po osvobození naší vlasti proběhlo několik společných vystoupení obou oddílů, a to na Polance, v Dělnickém domě,
v árodním domě a na sportovní slavnosti
v Telči. Potom v důsledku odchodu větši-
ny závodníků a funkcionářů mimo Třebíč
zápasnický sport v Třebíči začal stagnovat.
Až v roce 1955 se mezi mládeží projevil zájem o zápasnický sport a začalo se
trénovat na učilištích. Těžkosti byly s tělocvičnou. V roce 1959 dojížděl do Třebíče
krajský trenér mistr sportu Antonín Nič
a usměrňoval vývoj těchto chlapců, kteří
pod vedením J. Trnky st. vytvořili velmi
dobrý kolektiv. Mladí závodníci dosahovali pěkných úspěchů v kraji i v ČSR, např.
J. Chytka, J. Trnka ml., Kocián a další.
Objevila se řada talentů jako A. Benáček,
O. opeček, P. Procházka či jiní. Zájem o zápas i přes složité podmínky přetrval až do
roku 1964, kdy oddíl opět začal stagnovat.
DSK Třebíč v roce 1936 v Brně
Koncem roku 1977 se sešlo několik
bývalých třebíčských zápasníků a s
nimi i další mladí nadšenci pro zápasnický sport. Ustavili prozatímní výbor,
který požádal TJ Elitex o pomoc a přijetí do tělovýchovné jednoty. Tak došlo
díky porozumění výboru TJ Elitex ke
znovuobnovení zápasnického oddílu
v Třebíči.
V následujících letech se členové oddílu začali zúčastňovat všech dostupných
soutěží v zápase řecko-římském a volném
stylu. V soutěžích žáků a později dorostu
dosahovali vynikajících výsledků J. Beneš,
M. Benáček, J. Jan, Z. Cink ml., M. Solař,
R. Benáček, J. Trnka ml., L. Brázda, F. Žličař, P. Mai, S. Mastný, M. Franek a další.
V soutěžích dorostu a mužů vynikali
D. Čech, Š. Szebista st., I. Papoušek, bratři
Dostálové, P. Stonáček, B. Beneš, J. Ulehla, K. Peňáz, Z. Cink st., J. Martenek,
L. Novák, Musil, M. Kratochvíl, M. Štark,
J. Moudrý, K. Maršán a další.
Od roku 1979 se družstva žáků, dorostu
SPORT MĚSÍCE
ZÁPAS
Foto: Archív oddílu
a mužů zúčastňovala krajských a celostátních přeborů, kde dosahovala vynikajících
výsledků.
V roce 1986 byl oddíl zápasu začleněn
do nově zřízené celoměstské TJ Třebíč.
V roce 2002 se oddíl stěhuje ze školní
tělocvičny v Domcích do Sportovní haly
L. Pokorného pod Kostelíčkem. Zápasníci
TJ Třebíč stále dosahují vynikajících výsledků na mistrovství ČR v zápase řecko-římském a volném stylu.
O rozvoj zápasu v Třebíči se v posledních
letech zasloužili kromě dalších Eduard
Trnka, Jaroslav Brázda, Antonín Matějek,
Jan Pospíšil, Josef Trnka, Antonín Benáček, Pavel Stonáček, Zdeněk Cink či Štefan
Szebista.
Oddíl zápasu trénuje každé úterý a čtvrtek od 17.30 hodin ve Sportovní hale
L. Pokorného pod Kostelíčkem.
JOSEF TRNKA
předseda odd. zápasu TJ Třebíč
11
Jak z vody
při prolomení ledu
Netradiční osvětovou akci předvedli studentům v rámci Zdravého města členové Klubu ledních
medvědů z Třebíče. Otužilci ukazovali ve středu 23. ledna na zamrzlé řece Jihlavě, jak se v případě prolomení ledu může bruslař vyškrábat z vody zpátky na povrch.
Přihodit se to může nejen sportovcům ale i komukoli jinému, kdo v zimě vkročí na zamrzlou
vodní plochu. Pod nohami to křupne a člověk se rázem koupe po pás nebo po bradu ve studené vodě. Dostat se zpátky na led je prakticky možné pouze pomocí hřebů. Právě takové ukázal v praxi u podklášterského mostu předák Klubu ledních medvědů Zdeněk Mikoláš. Použil
k tomu bodce vlastní výroby. Žáci Základní
školy Benešova a studenti Hotelové školy se
dozvěděli, že ve Skandinávii patří bodce ke
zcela běžné bezpečnostní výbavě každého
člověka, který se pohybuje po ledě. I v Česku
už je možné si je pořídit ve specializovaných
prodejnách sportovních potřeb.
Na akci otužilců se přišel podívat také třebíčský místostarosta Milan Zeibert. „Kdysi jsme
po řece jezdili až k Sokolí. Nejen na bruslích,
i na běžkách. Dneska bych se do toho ale už
asi nepouštěl, radši bych šel po břehu,“ konstatoval místostarosta s úsměvem.
IVAN PŘIBÍK
Foto: Ing. Iveta Ondráčková 3x
12
STAVBA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
DOKONČENA
HORKA DOMKY - ZNOJEMSKÁ
DOKONČENA
ATRAKTIVNÍ LOKALITA HORKA - DOMKY
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - TŘEBÍČ
ní
d
e
l
s
Po
y!
t
y
b
é
voln
BYTŮ
H
C
Ý
20 NOV GARÁŽÍ
7
sam
ZAHÁJEN
PRODEJ BYTŮ
3 + kk / 2 + kk
TŘEBÍČ - NEHRADOV
ULICE KAŠTANOVÁ
DNÍ
E
L
S
PO
KY!
M
O
D
É
VOLN
6x
osta
gará tná
ž
Nabízíme k prodeji 18 bytových jednotek
2 + kk - 44 m2
3 + kk - 69 m2
4 + kk - 97 m2
RODINNÉ DOMY, POZEMKY
S JEDINEČNÝMI VÝHLEDY
NA ÚDOLÍ ŘEKY JIHLAVY
kontakt: 568 838 849, 568 838 853, 602 724 582, [email protected], www.bydleni.sok.cz
Hospodářská komora
IPB Invest, a. s. slaví patnáctileté jubileum
Společnost byla založena 16. března 1998 jako společnost s ručením
omezeným. V roce 2003 se transformovala na akciovou společnost. Hlavní
činností společnosti je poskytování leasingových a úvěrových služeb. Společnost eviduje v portfoliu širokou paletu leasingových obchodů dopravní
techniky, strojů, strojních zařízení, technologických celků, výpočetní a
zdravotní techniky. U všech typů nabízí společnost pojištění předmětů,
kde spolupracuje s významnými pojišťovnami a makléřskými pojišťovacími společnostmi.
Mezi naše klienty patří významné akciové společnosti, prosperující společnosti s ručením omezením, drobní podnikatelé ale i občané. Ke standardní nabídce společnosti patří, rychlost vyřízení žádosti, spolehlivost,
profesionalita a individuální přístup ke každému klientovi. Společnost
sídlí v Třebíči na Karlově náměstí 34/28.
(HK)
Foto: Archív IPB Invest, a. s.
V Třebíči měřili ulice georadarem
Zajímavý přístroj podobný běžné sekačce
na trávu mohli vidět ve středu 6. února chodci v Třebíči. Pracovník specializované firmy
zjišťoval pro radnici pomocí georadaru, jak
vypadá podzemí některých ulic v historickém centru města. Odbor dopravy se rozhodl
prozkoumat, co by se mohlo skrývat pod povrchem komunikací.
Jako první přišlo na řadu Martinské náměstí, následně ulice Hasskova a Bedřicha
Václavka. Je totiž pravděpodobné, že v místech, kde dlouhodobě dochází k prosedání
obrubníků, existují podzemní dutiny. Pokud
měření existenci takových prostor prokáže,
chce se radnice zaměřit na jejich dlouhodobé
sledování. Touto metodou lze odhalit i vznikající kaverny v blízkosti dešťové a splaškové
kanalizace či vodovodů. Radarem jsou vidět
inženýrské sítě, vrstvy jílu, skály, výkopy
i jakékoli zásahy do terénu. I takové, které
proběhly před stovkami let.
„Pouze u jednoho z domů máme podezření na nějaký klenutý prostor, který by mohl
zasahovat pod chodník a vozovku. U kostela
14
svatého Martina jsou zřejmě patrné někte- se provádí většinou z povrchu země. Dosah
ré staré hroby a dutiny,“ prozradil vedoucí přístroje je do hloubky pěti metrů.
odboru dopravy Aleš Kratina. Výsledky průText a foto: IVAN PŘIBÍK
zkumu budou podle
jeho slov zaneseny do
digitálního pasportu
místních komunikací.
Aktualizace tohoto
elektronického dokumentu stále probíhá
a je nutné zmapovat,
co se pod ulicemi nachází.
Georadar vysílá do
země vlny a přijímá
jejich zpětný odraz.
Naměřená data se
ihned převádí na obrazovku, ze které je
pak patrná struktura
materiálů pod místem
sledování. Jedná se
o nedestruktivní měřicí metodu. Měření
!
VLÍTNĚTE NA INTERNET
S CHYTRÝM TELEFONEM
!
Pořiďte si k prodloužení smlouvy nový
telefon s internetem v mobilu
a získáte ho až o 4 tisíce levněji
Facebook a další aplikace tak budete mít vždy po ruce!
NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU
NA PRODEJNÍ PLOŠE 2500 m2
AKČNÍ VÝPRODEJ
•
•
•
•
•
interiérové dveře NORMA DECOR již od 688 Kč
dřevěné brikety mix 10 kg – 49 Kč/1 balení
motorová pila BK 3537 1,2 kW/lišta 35 cm – 2.990 Kč 1.990 Kč
mechanický štípač na dřevo HECHT 6 – 1.390 Kč 999 Kč
plovoucí podlahy včetně montáže od 209 Kč/m2
Budova Národního domu
Karlovo nám. 58/47, Třebíč
604 929 900
www.mobile-vyskov.cz
V měsíci únoru a březnu poskytujeme každou středu SLEVU 10%
(mimo akcí a Dřevoráje)
Na Nivkách č. 304, 674 01 Třebíč
Tel./fax: 568 821 851 / 568 821 857
www.hausspezi.cz, e-mail: [email protected]
Prodejní doba: Po-Pá 7.00 – 19.00, So 7.00 – 13.00 hod.
Karlovo nám. 62/51, Třebíč
(u Malovaného domu)
604 929 900
www.mobile-trebic.cz
... pojËte s námi šetĕit
NANOTECHNOLOGIE PROTI VODNÍMU KAMENI nejmodernější systém úpravny tvrdé pitné a TU vody BEZ
CHEMIE. Zabraňuje tvorbě vodního kamene, staré úsady
likviduje. Má nejvyšší účinnost na všechny minerály tvořící
vodní kámen, brání tvorbě biomasy a koroze v rozvodech.
Umístěním za vodoměr (čerpadlo) zastavuje tvorbu vodního kamene v celém objektu najednou. Svoji účinnost si drží
bez údržby po dobu min. 50 let.
Manž. Hovorkovi, tvrdá voda z vlastní studny: "řekli jsme si, že když dáváte
záruku vrácení peněz, tak to otestujeme na nové pračce. A výsledek po 28
měsících provozu? Je ÚPLNĚ čistá…děkujeme a doporučujeme všem“.
Ing.Sobota: "z naší tvrdé vody jsme byli naprosto nešťastní. V novém domku bylo
vše zašpiněné, kohoutky, sprchy i WC jsme pořád čistili. Anticalc PLUS jsme
namontovali na podzim 2012 za vodoměr. Jsme naprosto spokojeni. Kámen se
nikde neusazuje a dokonce i z prádlo je měkké a znatelně bělejší. Doporučujeme."
Bezplatnou konzultaci a otestování tvrdosti vaší vody provádí naše
pobočka v Třebíči. Úpravnu vám i namontujeme.
www.anticalc.cz
zelená linka: 800 100 731
ROLETY
www.rolety-zaluzie.eu
Třebíč, Nerudova 45
777 712 246
TŘEBÍČSKÉ ULICE
Připraveno s použitím podkladů Jiřího Joury
POD NIVOU
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Na starém Podklášteří se ulice nacházela v místech
pod bývalou panskou nivou.
POD PODLOUBÍM
Ulice se nachází v městské části Zámostí.
Krátká, úzká ulička spojuje ulici Blahoslavovu s ulicí
Leopolda Pokorného. Tím, že prochází částečně klenutým průchodem domu, klamně vyvolává dojem
slepé ulice.
POD STRÁŽNOU HOROU
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Ulice na úpatí Strážné hory, dnes od ní oddělena
železnicí. Na Strážné hoře stála asi od poloviny
14. století (podobně jako na Hrádku a na pahorku nad
nynější ulicí Křížovou) vysoká pevná hláska kruhového
půdorysu. Odtud byl rozhled po širokém okolí. Při
dobytí města Matyášem Korvínem r. 1648 byla
pravděpodobně zničena. Již dlouho se častěji používá
místo názvu Strážná hora názvu U Kostelíčka, což je
odvozeno od kaple sv. Jana postavené v roce 1644 na
vrcholu hory.
POD VODOJEMEM
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Ulice se nachází v prudkém svahu v sousedství
podzemního vodojemu zbudovaného jako součást
městského vodovodu v roce 1937. Pitná voda byla
tehdy poprvé přiváděna z heraltických lesů.
16
Ondřej Havelka:
Je to logické, že se swing vrací
Začátkem února zavítal do Třebíče asi nejznámější český propagátor swingu Ondřej Havelka. Se svými Melody
Makers, a se slovenským trumpetistou evropského formátu Jurajem Bartošem, přivezl pořad Perly swingu.
Tradičně odvedli všichni vysoce profesionální výkon - od
nástupu ve foyer divadla Pasáž, až po závěrečnou „děkovačku“, kdy obecenstvo ve vyprodaném velkém sále při
potlesku zcela mimoděk vstalo ze sedadel. Dlužno říci, že
Havelka divadlo vyprodá zcela spolehlivě. Také o tom, proč
swing tohle i v dnešní době dokáže, povídali jsme si v přestávce vydařeného představení.
Pane Havelko, Melody Makers, swing a vy, to je pojem. Ale jste taky hercem a režisérem. Co převažuje?
Hraní už se vlastně skoro nevěnuji, protože se to nedalo všechno skloubit a stíhat. Tak jsem to vypustil. Režíruji rád
a postupně se budu, myslím, věnovat hlavně této profesi. Do
pozdního věku skákat po jevišti mně připadá nevkusné, takže
momentálně se vždycky cítím tím, co právě dělám. To je sice
otřepaná odpověď, ale jinak to říct neumím.
Kromě herectví jste vystudoval operní režii, jak se věnujete tomuto žánru?
Především! Přišel jsem k tomu náhodně, předtím jsem dělal spíš
divadlo, byť velmi zřídka. Ale teď, poslední dobou, naopak spíše
dělám operu.
Můžete to trochu přiblížit? Lidé vás asi více znají v souvislosti s herectvím, se swingem?
Tak třeba v Brně se pořád hraje moje Prodaná nevěsta, v Praze
se hrají Hoffmannovy povídky, ve Státní opeře v Praze se hraje
Bohéma, čili těch titulů na repertoáru českých divadel pár mám.
Jak jsou tato vaše díla známa mimo Prahu, Brno…?
Opera asi obecně zase tak moc lidi nezajímá, což je škoda. A já
právě dělám všechno pro to, abych jaksi ten zájem i u lidí, kteří
s tím mají neblahou nebo žádnou zkušenost, abych ten zájem
probudil. Tak se snažím to dělat trochu jinak, než bývalo zvykem.
V čem je ten rozdíl?
To se nedá příliš přiblížit. Je to spíše v přístupu, cítit operu více
jako divadlo, než jako koncert. Protože často se stává, že režie
jsou tak minimální, že herci ani nevědí, co mají dělat. Tak tam
postávají a zpívají, a tím to končí. A to je strašně špatně!
Opera nevzbuzuje zájem, jaký by jí příslušel. Naopak –
swing přežívá léta, a dobře…
Swing je hudba kvalitativně na vysoké úrovni. To, že se vrací, je logické. Navíc je to hudba rytmická, velice vitální, která
má v sobě silný energetický náboj a to hlavně mladí lidé teď
hodně oceňují. Protože styl hip hopu a diskotékových tanců se
trochu přežívá, protože je fakt pořád stejný. A tak vznikají i fúze
– jednou z nich je elektroswing, zábavný, zajímavý. Ten návrat
k živému swingu je celosvětovým trendem. Vzniká spousta tančíren, a je hrozně milé, že lidé začínají znovu tancovat. A těch
swingových klubů je po světě hodně moc. To je pro nás dobré,
motivující. Máme z toho radost…
FRANTIŠEK JŮZA
I
Jak se dělá dobrý zvuk
Všichni, kdo chodí na pořady Městského kulturního střediska Třebíč - do Pasáže, do Národního domu, na Fórum nebo třeba na Podzámeckou nivu, možná už ani nevnímají, když naproti
pódiu stojí zvuková aparatura. Uvědomí si to většinou, až vystupující umělci, a je to stále
častěji, pochválí nebo dokonce zatleskají mistru zvuku. Jsou překvapeni, zvláště ti „přespolní“. Zvukařina v Třebíči je proto pojem. A zvuku vládne zpravidla Pavel Kolařík. Je jedním
z malé armády, která není tolik vidět, avšak dobrý kumšt by se bez ní neobešel.
Teď tedy dejme Pavlu Kolaříkovi slovo - první otázka je zřejmá - jak se dělá dobrý zvuk?
Já například hodně poslouchám. Jsou různé hudební styly a každý potřebuje něco jiného.
Důležitá je tedy v první řadě znalost žánrů?
Jistě. Přirovnal bych to k oblečení. Jeden rok frčí fialová, druhý rok bílá. To se týká i nahrávání
zvuku, každý rok vycházejí nová CD od světoznámých kapel, které si mohou dovolit udávat
světový trend, co se týče hudby a potažmo zvuku. Od nich se vše odvíjí. Na zvážení pro každého pak je, zda je dobře někoho kopírovat nebo napodobovat, ale v praxi to tak prostě
chodí. Špičkový módní návrhář udá směr a toho se ostatní drží.
Připravuješ se speciálně na tu kterou kapelu či zpěváka?
Ano. V každém případě. Na prvním místě je připravit techniku a raději něco navíc. Naštěstí to
znám i z té druhé strany, z pódia. Devadesát osm procent muzikantů to hodnotí jako velice
kladnou pozici zvukaře, jestliže sám je muzikant. Protože ten zvuk analyzuje ještě zase jinak.
Posluchač pak vnímá muziku jako celek, ale já mu ho musím připravit, zpracovat.
Do jaké míry ovlivňuješ třeba muzikanty?
Můj názor se dá vkládat, když naopak muzikanti vloží důvěru ve mě. Buďto mě už znají,
anebo při nějakém krátkém rozhovoru – třeba ještě při sjednávání podmínek – se poznáme.
Profesionál dobře pozná, jestli tomu rozumíš víc nebo méně. Pak už je to o důvěře. V praxi asi
tak, že když má kapela například pět muzikantů, tak zvukař je tím šestým. Pak to funguje.
Do jaké míry tě „zahřejí“ ta různá poděkování umělců z pódia?
To zahřeje hodně. Vnímám to. Je to stejně důležité pro zvukaře, jako pro muzikanta potlesk
nebo dokonce potlesk ve stoje. Pro mě je to jakási poklona, zvláště pak od muzikantů.
Nepovedlo se ti někdy zvučení, byť jen z vlastního pohledu?
Jsem v tom dost sebekritický. A řeknu si, že to mohlo být lepší. Ale to je, myslím, dobře. Pak
to člověk příště může dělat ještě líp.
Řekneš to i těm, které zvučíš?
Diskutujeme o tom. Pokud přijde z jejich strany poděkování z pódia, bývá to už takové vzájemné. S některými interprety spolupracujeme častěji a tam, pokud je to dobré, tak to zhodnotíme oboustranně. Je to takový boj na jedné lodi. Zvukaři hodně pomáhá, když pracuje
s profesionály, hrajícími navíc na špičkové nástroje. To je velký předpoklad, že se dílo povede.
Je to má zkušenost z rozhlasu, z nahrávacího studia i z živých vystoupení. Každý jsme jednou
byli začátečníci, A i když se tak už necítím, stejně se musím pořád hodně učit. Třeba od kolegů, kteří to znají a umí. Proto jezdím na koncerty a poslouchám, jak se dělá zvuk jinde, jak
zní světové kapely, jak zní špičkové aparatury.
Co se zvučí nejhůř a co nejlíp?
Nedá se to jednoznačně říct. Je to o komunikaci. Hudební žánr, který by se zvučil líp nebo hůř
neexistuje. Přestože každý má svá specifika. Musí být vzájemná komunikace a vzájemný je
i výsledek. Měřítkem je odezva lidí nebo to poděkování, o kterém jsme už mluvili.
Jaký vliv má na zvučení třeba tvoje momentální nálada?
To je třeba hodit za hlavu. Má to vliv. Ač se to nezdá, když si stoupneš za ten pult, je to
obrovská zodpovědnost. Někdy dělám zvuk pro pět set, ale dělal jsem i halu pro patnáct set
lidí. A to je veliká zodpovědnost! Navíc musíš počítat i s generační různorodostí posluchačů,
každý zvuk se musí postavit nějak jinak. I když jde třeba o jednu kapelu, ale za zcela jiných
okolností – jednou koncert v sále, jindy třeba firemní večírek. Zvuk se dá udělat výborně,
ale hlavně musí sedět dané kategorii konzumentů. Samozřejmě parametrů je daleko víc.
Máš někoho, na koho se dopředu těšíš, protože víš, že bude dobrá spolupráce
a tím i výsledek?
Tak až ne. Určitě se dobře dělá s kamarády, protože si navíc třeba popovídáme, ale jinak
nerozlišuji. Je to práce. Tady se nedá zatahovat osobní přízně nebo naopak. Dělal jsem snad
všechny žánry, nepodceňuji ani třeba dechovku. I o tom je třeba něco vědět. A nelze si vybírat, co zvučit budu nebo nebudu. A rozmanitost je obrovská!
Máš v tomto směru nějaké skryté přání?
Nepřemýšlel jsem o tom. Ale když jsme domlouvali tenhle rozhovor, zamyslel jsem se, co
řeknu, když se zeptáš, koho všechno jsem zvučil. Výsledkem bylo zjištění, že až na skutečně
pár výjimek, tak vlastně všechny, kdo u nás vystupují.
Koho jsi tedy nezvučil?
Já vlastně ani nevím… Ale vím, že nerozlišuji, jestli zvučím někoho z vedlejší vesnice nebo
známou hvězdu. Moje práce musí být vždycky profesionální, stejně jako to čekám od svých
protějšků. Jinak to přináší jen složitosti.
Co nějaká úsměvná historka?
Ne. To nejde publikovat. I když hořce úsměvné třeba je, když si někdo doveze neodpovídající
aparaturu a chce po mě super zvuk.
FRANTIŠEK JŮZA
Milan Slavinger:
Fotografie židovských hřbitovů
Židovské hřbitovy mívají v sobě - a to všeobecně - ukryta
jakási tajemna, přitahující k sobě prosté lidi i řadu umělců,
zejména pak výtvarných. Nebo básníky. Milan Slavinger,
obrazně řečeno, v sobě spojil oba umělecké směry. Jeho
fotografie by mohly směle být básněmi, i když zcela reálně
zachycují stav v místech posledního odpočinku židovských
obyvatel toho kterého regionu.
Slavinger totiž putuje od místa k místu a tiše naslouchá řeči
ducha posvátných míst. A fotí. Na výstavě pak jsou nahlédnuty hřbitovy převážně v Kraji Vysočina, nechybí ani Třebíč.
Do 17. března, denně od 9 do 17 hodin, máte možnost skvělou výstavu zhlédnout v třebíčské Zadní synagoze.
(FJ)
II
Loutkové divadlo nestárne, stále má co říct
Třebíčské loutkářské jaro (TLJ) se letos výjimečně, z důvodů velikonočních svátků, nekoná poslední březnový víkend, ale o týden později, 6. a 7 dubna. Tato krajská přehlídka amatérských loutkářských
souborů vstoupí do 47. ročníku.
Na podání přihlášek mají soubory čas do konce února, ale předběžně projevilo zájem soutěžit o postup na Loutkářskou Chrudim devět
souborů. Zda to tak skutečně bude i ve finále, ukáže čas. Tato prestižní přehlídka má svoje stálé soutěžící, kterými jsou soubory Bedruňka
Brno, Blučina z Blučiny, Říše loutek Kroměříž (loňský vítěz nominovaný do Chrudimi), kašpárkovské divadlo Povidlo Otrokovice, Starost
Prostějov, Loutkino Brno, Podivíni z Podivína, Já a ON Nové Město na
Moravě. Letos se omluvil Petr Moudrý z Kyjova, který vstoupil do povědomí diváků a poroty především jako skvělý japanolog s divadlem
jednoho herce. Poprvé by se měl v Třebíči představit soubor Hvizd
Vpravo nahoře - Říše loutek Kroměříž
Dole - Povidlo Otrokovice
Vpravo - Jiří Pitr z Brna (vpravo) letos už v porotě nezasedne
Foto: Archív MKS Třebíč 3x
z Holešova, který se sice hlásil i po dva předešlé ročníky, ale pro
nemoc nemohl opakovaně přijet. Po loňské neúčasti přijede soubor
Podivíni z Podivína. V roce 2011 ho porota nominovala do Chrudimi.
„Letos poprvé přivezeme hru pro dospělé diváky. V dosavadním repertoáru pro děti je to pro nás změna a jsme zvědaví, jak nás diváci
přijmou,“ oznámil už v lednu vedoucí souboru Vladimír Ondřišík.
Prvním zájemcem o účast v letošní TLJ byl vedoucí souboru Starost
z Prostějova Ivan Čech. Loni na poslední chvíli zrušil účast s hrou Šnofonius a Mordulina - čili Turandot, ta druhá, protože nabyl dojmu, že
není nastudovaná podle jeho představ. Po roce se tedy mohou děti
od sedmi let na tuto již vypilovanou hru těšit.
Stínem na letošním ročníku TLJ je úmrtí porotce pana Jiřího Pitra
z Brna, od něhož jsme, tak jako loni, měli příslib účasti v porotě. Zemřel 29. ledna 2013 ve věku 78 let.
Text a foto: (MČ)
Dřevořezby
Stejnojmenná výstava plná figurek a dřevěných plastik
z autorské dílny Tomáše Robotky je k vidění v Galerii
Ladislava Nováka vedle Zadní synagogy v Subakově
ulici. A přestože ji historik umění Radovan Zejda zahájil
už posledního lednového dne, pořád ještě máte příležitost potěšit oko i mysl pohledem na krásná, mnohdy
roztodivná dílka, podtrhující krásu dřeva. A opěvující
zručnost autora. Výstava je přístupna denně, do 3. 3.,
vždy v době od 9 do 17 hodin.
(FJ)
III
IV
POD ZÁMKEM
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Není výmluvnějšího názvu ulice - vede směrem od ulice 9. května k Podzámecké nivě - je tedy Pod Zámkem.
POLANKA
Ulice se nachází v městské části Stařečka.
Místo při řece Jihlavě snad získalo svůj název podle
kdysi zde stávajícího zámečku Polanek - slovo polanka
ve staročeštině pojmenovávalo náhorní paseku (a Polanek stál již za městem).
POLNÍ
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Při začátku výstavby v severní části Nových Dvorů vedla
ulice z větší části mezi poli.
POMEZNÍ
Ulice se nachází na rozhraní městských částí
Zámostí a Podklášteří.
Pomezní ulice probíhá po vrstevnici malebným svahem na rozmezí bývalých samostatných obcí - Zámostí a Podklášteří.
17
Vážení spoluobčané,
téma odpady, zejména cena za jejich likvidaci, je stále diskutovanějším problémem poslední doby. Ze všech stran slyšíme, jak je
nutné třídit, ale mnohdy chybí dostatek informací, ale i motivace. Následující sérií článků bychom Vás chtěli nejen informovat, ale
také motivovat k vyšší aktivitě při třídění odpadů v našem městě. Pravidelný rozbor odpadů z popelnic a kontejnerů na směsný
komunální odpad v Třebíči nám ukazuje, že 1/3 odpadů z tohoto množství se dá dále využívat!!! Jsou to odpady, které patří do barevných kontejnerů na třídění (sklo, plasty, papír a nápojový karton).
Spočítali jsme, že kdyby tyto odpady byly vytříděny do barevných
kontejnerů, nemusela by se v Třebíči zvyšovat výše poplatků za odpady!
Co tříděním ovlivníme:
vníme:
-
ušetříme přírodní zdroje surovin,
ušetříme energie potřebné na výrobu,
ušetříme emise vznikající při výrobě,
ušetříme
me své p
peníze,
eníz
en
ízee,
íz
e,
máme dobrý
brýý ppocit,
occitit, že
že dděláme
ělláme sprá
ělám
správnou
ráávn
vnou
o a uužitečnou
ou
žižite
žit
tečnou
tečn
o vvěc.
ou
ěěcc.
Je dobré vědět, že::
-
náklady na llikvidaci
ikkvi
v ddaacici oodpadů
dppad
adů jjsjsou
sou
ou ppodstatně
odst
od
dst
stat
atně
tněě vvyšší,
y šíší,
yš
ší, ne
nežž pl
pplatíme
atíme
at
íím
me v po
popl
poplatku
plat
pl
atku
at
kuu zzaa ko
kkomunální
omu
muná
náln
lnní od
odpa
odpad
pad a te
pa
pad
tent
tento
ntoo ro
nt
roz
rozdíl
zdí jjee hr
zdíl
zd
hrazen
razen z rozpočt
rozpočtu
čtuu mě
měst
města,
s a,
st
a
ukládání odpa
odpadů
adů naa skl
ad
skládce
k áddce
ce jjee a v bu
bbudoucnu
doouc
ucnu
nuu bbude
udde jje
ještě
eešt
šttě ví
ště
více
ce zzatíženo
ce
atížížížen
at
ženo
eno záko
en
zzákonným
zá
áko
konnn
nným
m ppoplatkem,
opplaatk
t em
em,, kkterý
ter
errý má oomezit
mezit skládkov
skládkování
ván
áníí a pr
pref
preferovat
effer
erov
ovat
at třídění
tříídě
dění
n a vvyužívání,
yužížvá
yu
vání
n,
ní
třídění je finan
nančně
nčn
čně
ně po
ppodporováno
odp
dpoorrov
ován
ová
áno
no au
auto
autorizovanou
tooririzo
zova
zo
vaanou ob
vano
obal
obalovou
alovou
al
ovou
ov
o sspolečností
poolečn
pole
čnos
ostítí EEKOKOM
os
KOKO
KO
KOM – čím
KOM
číím ví
více
ce ssee ve m
městě
ěstě
ěs
tě vvytřídí,
y řířídíí, títím
yt
m vě
větš
větší
tšíší odmě
tš
od
odměna
dměěnaa jjee městu
městtu vy
měst
mě
vyplacena
ypl
plaacenna
a nákladyy se tudíž
tuuddííž nemusí
nem
ne
musísí promítnout
mu
pro
rom
mítn
mí
tnou
outt do poplatku
poppla
latk
tkuu za oodpady.
dpad
dp
addy.y
adů z ko
kkontejnerů
ont
ontej
ejjne
nerů
rů a ppopelnic
rů
opel
op
ellni
nic naa ssměsný
měěsn
sný ko
komu
muná
nnáálnní odpad
ooddpa
pad je několikanásobně
něk
ě olikanássoobbně
n dražší
dra
ražš
žšíí než
žš
než manipulace
m ni
ma
n puula
lace
ce s vytříděným
vyt
ytřířířídě
děný
dě
n m od
ný
odpa
p deem.
pa
Svoz a likvidace odpadů
komunální
odpadem.
livnitt vý
vvýši
ýši ppoplatku
op atku
opla
tkku títím,
m, žžee bu
bbudeme
demee ddůsledně
ůsle
ůs
ledn
dněě tř
ttřídit
tříd
říd
íditit a ddoo ná
nádo
dobb naa kkomunální
omuunál
om
ální
ní oodpad
dppad bbudeme
uddeem
me dá
dáva
v t po
va
pouz
uzee to
uz
to,, ccoo nnelze
elze
el
ze ddále
álee su
ál
uro
rovi
vino
nově
no
vvěě vvyužít.
yuužít.
žít.
ží
My sami můžeme ovlivnit
nádob
dávat
pouze
surovinově
Jak produkovatt mén
méně
ně od
o
odpadu?
p du??
pa
Kupovat větší balení
ní
Ušetříme tím obalo
obalový
loový
vý m
materiál,
ateriáál, kkterý
teerý by byl po
použit
ouužžit nnaa st
sstejný
ejný
ej
ný oobjem
bjem
bj
em vvýrobku
ýrob
ýr
obku
ob
ku při dvou me
m
menších
enš
nšícící h ba
baleních.
ale
l ní
ních
chh.
Nekupovat přehnaně
ně luxusně zabalen
zabalené
né zzb
zboží
boží
Neplatímee jen za zboží, ale taky za obal, který ste
stejně
ejn
j ě vy
vvyhodíme.
hoodíme.
Kupovat kvalitní věci,
ěci, které vydrží
Raději jedno
dno pořádné oblečení, než troje nekvalitní, co se za pár týdnůů zzačne
ačne
ač
nee párat.
Nekupovat zbytečně
ně
Mnoho věcí
ěcí se dá jednoduše opravit místo koupení nové věci.
Třídit odpady
Když je vytřídíme,
ytřídíme, mohou být znovu použity; díky nám neskončí na skládce.
Další informace
mace a zajímavosti
j
o třídění odpadů
p
naleznete na těchto internetových
ý strá
stránkách:
ánk
kách:
www.esko-t.cz
sko t cz , www
www.jaktridit.cz
jaktridit cz , www
www.tridime-vysocina.cz
tridime vysocina cz , www
www.trideniodpadu.cz
trideniodpadu cz
18
Stromy v našem městě
může opakovat v různých obměnách, nejčastěji tam, kde v minulosti občané „brali
zeleň do svých rukou“ a sami a za své peníze
vysazovali stromy a keře na místech, která
považovali za příhodná, a následovně se o ně
starali. Bylo to pochopitelné a chvályhodné, dnes však především na sídlištích nutně
dochází ke kolizím, kdy leckterý stromek
vysazený bez odborného dohledu nyní jako
vzrostlý strom vadí.
Protože i dnes si někteří občané chtějí
zkrášlit okolí svého bydliště, byť třeba uprostřed panelového sídliště, je třeba upozornit
na několik skutečností. Především, zasadíte
li svůj strom na cizí pozemek, není už váš,
ale vlastníka pozemku, v našem případě
města. Vlastník pozemku s ním pak může
nakládat podle svého uvážení, takže pokud
například vysadíte s nejčistšími úmysly stromek v krásném místě a netušíte, že pod ním
vedou inženýrské sítě, sázeli jste zbytečně.
Proto je třeba každou snahu o úpravu zeleně
konzultovat na odboru komunálních služeb
se správcem městské zeleně ing. Petrem Urbánkem, který doporučí místo a taky druh
dřeviny (rovnou si řekněme, že třeba dříve
běžně užívaná bříza se jako alergen už nevysazuje).
Takže není možné zazelenit některá místa jenom proto, že nám připadají prázdná,
holá a nevyužitá. Nevíme totiž, co vede pod
nimi a jaká jsou ochranná pásma různých
sítí, a nevíme taky, jaké jsou záměry s dosud
nevyužitým místem a zda je vůbec vedeno
v územním plánu města jako veřejná zeleň.
Jinou věcí, kterou je třeba respektovat, jsou
rozhledové poměry na křižovatkách, které
jsou opět jednoznačně dány. Stranou ponechme to, že některé pozemky na území
města jsou soukromé, hospodaří na nich jejich majitelé a občané se podivují, „proč radnice tolik kácí“. O péči o stromy a nakonec
i jejich kácení si totiž povíme někdy příště.
MILAN ZEIBERT
Vztah ke stromům a zeleni ve městě vůbec
je u různých lidí různý. O extrémistech, kteří by chtěli všechno „popíliť“, nemá cenu se
bavit, ale i ten, kdo bude chtít v dobré víře
chránit každý strom, může někdy nadělat víc škody než užitku. Naše město má ve
srovnání s jinými městy zeleně hodně, takže
ji často bereme jako samozřejmost. Teprve
delší pobyt v místech, kde není tolik parků,
bové péče, potom krásně roste, doroste a při
běžné péči plní v ideálním případě po dlouhá
léta své funkce. Nakonec ale zestárne a dříve
nebo později musí být pokácen.
Řekněme si tedy nejprve něco o výsadbě
nových stromů. V současné době se v Třebíči
stromy především dosazují na místa dožilých, znovu se osazují zelené plochy v sídlištích, která mění tvář při regeneracích, a čas-
lesoparků nebo jen trávníků na veřejných
prostranstvích, přivede leckterého Třebíčáka
k tomu, aby si uvědomil jejich cenu. Jsme
natolik uvyklí na naše zelené obzory (pásy
zeleně táhnoucí se téměř nepřetržitě po jižním i severním obzoru města) i zelené klíny
(údolí Stařečského nebo Týnského potoka
pronikající do z opačných stran do středu
města), že nás nenapadá, že by naše město
mohlo vypadat jinak. Že jsme měli nezaslouženou výhodu danou přírodními podmínkami skalnatých údolí a úsilím našich předků
zakládajících a udržujících parky a lesoparky
velkorysým způsobem, by nám došlo až ve
chvíli, kdy by byly ony obzory a klíny přerušeny, a systém tak nenávratně zničen.
Všímáme si spíše zeleně v okolí svého bydliště a víc než celkový systém nás zajímá
třeba jediný strom, který nám v jednom případě překáží, v opačném nám naopak chybí.
Pobavme se tedy o stromech ve městě včetně těch, které nám rostou přímo pod okny.
Právě příklad jednoho konkrétního stromu
ukáže, jak může být v pro své okolí jednu
dobu výhodou, v jinou naopak problémem.
Strom se v průběhu svého života mění, navíc
se mění jeho okolí. Strom je nejprve vysazen, pak projde krátkým obdobím povýsad-
to dochází k náhradní výsadbě, kdy zeleň
musela ustoupit velké stavební akci, jakou
byly např. protipovodňové úpravy. K jejich
provedení je potřeba říct, že skácení vzrostlých stromů v korytě řeky, tak typických pro
pohled z Havlíčkova nábřeží, nebylo možno
zabránit, ochrana města před povodněmi je
pochopitelně věc první důležitosti. Naopak
nařízené náhradní výsadby umožnily, aby
si město samo vybralo, jaké stromy a kam
bude chtít zasadit.
Jindy, což je v nedávné době případ ulice Na Svahu, se stromy vrací téměř na svá
Foto: Archív MěÚ Třebíč 2x
původní místa. Ve jmenované
Nevhodně vysázená zeleň...
ulici, jejíž název ji nejlépe cha- Nahoře:
Dole: Nová výsadba respektuje požadavky moderní doby...
rakterizuje, stávaly javory, které Foto: Archív MěÚ Třebíč
vzrostly natolik, že se výškou,
rozpětím korun i kořenového
systému staly problémem. Po
několikerém ořezání nejdelších
větví došlo na řešení s výhledem do budoucna: nahrazení
nevhodných javorů třešněmi,
které ani vzrůstem, ani větvemi
nebo kořeny nebudou působit
problémy. Situace, kdy správce
městské zeleně musel napravit
chybu svých předchůdců, se
20
Taekwon-do ITF (30. 7. 1973 v Třebíči)
Jen velmi stručný výčet úspěchů Jaroslava Maška
sám naznačí, kdo je jejich nositel:
- 3. místo na mistrovství světa v Argentině 1999,
ve sportovním boji nad 80 kg,
- 3. místo na mistrovství Evropy ve Skotsku 2000,
ve sportovním boji nad 80 kg.
- 1. místo na Italian Open v Rimini 2000, ve sportovním boji nad 80 kg.
V době dospívání navštěvovali vaši vrstevníci různé zábavy. Vy jste musel na trénink. Nebylo vám
to někdy líto?
Ne, čas na zábavu by se našel, ale já to s ní nepřeháněl. Kromě toho má příprava probíhala v cyklech,
tedy šlo o to, být určitou dobu disciplinovaný a po
závodech jsem měl dostatečný čas na relax.
Jaké byly vaše první sportovní úspěchy?
Do cvičení taekwonda jsem se pustil s nadšením a
hned na prvních oblastních závodech jsem vyhrál.
Byla to soutěž s účastí oddílů z Třebíče, Brna a Znojma
a já měl za sebou asi rok cvičení. Samozřejmě soupeři
byli adekvátní a cvičili podobně dlouho jako já.
Odpovědi na naše otázky doplní profil sportovce,
na kterého je Třebíč hrdá.
Popovídejte o svých sportovních začátcích, kdo
měl na váš sportovní rozvoj největší vliv? Jak vaše
sportování podporovali rodiče?
Sportů jsem v mládí vyzkoušel více, do různých
kroužků jsem docházel od sedmi let. S bojovými
sporty jsem začal až v sedmnácti letech a taekwondem samotným až v devatenácti. Protože můj táta
byl v mládí aktivním fotbalistou, směřoval mě spíše
k fotbalu, ale u něj jsem trvale nevydržel. Přesto mě
potom podporoval v dalších sportovních pokusech.
Významně mi později ve sportovní kariéře pomohl
také bratr, se kterým jsme cvičili i doma a zkoušeli si
nové kombinace.
V mládí většinou každý zkouší různé sporty. Kterým jste se věnoval vy?
Jako žák jsem postupně zkoušel hokej i fotbal, ale ani
u jednoho jsem nezůstal. Během času jsem sportoval
dál, spíš neorganizovaně, hodně jezdil na kole nebo
s bratrem pinkal tenis či ping-pong. Soutěžně jsem
hrál do svých čtrnácti let šachy, ale pak jsem je v
pubertě nechal. Příležitostně si zahraji i dnes a ve zralejším věku, až budu mít více času, se hodlám vrátit k
pravidelnému hraní.
Popište nám vaši další sportovní kariéru, když jste
odešel za sportem mimo Třebíč.
V roce 1995 se tvořil nový reprezentační tým na nadcházející mistrovství Evropy v Německu a pro tuto příležitost se konaly nominační závody. Já měl za sebou
už řadu závodů, od nejnižších až po vyšší kategorie.
Některé úspěšné a některé méně, ale na závody jsem
jezdil hodně, protože můj názor je, že zkušenosti
jednoho z nich mi dají více než 100 tréninků. Odvážil
jsem se proto přijet, hlavně abych si zazávodil s reprezentanty, ale vyhrál jsem všechny zápasy a náhle měl
jet reprezentovat do Německa. Tam jsem sice byl jako
zajíc, ale ze tří zápasů jsem dva vyhrál a to mě hodně
povzbudilo. Poznal jsem, že všichni, i mistři Evropy,
jsou jen lidé.
Také proto, že Taekwon-do není profesionální sport,
já jsem z třebíčského oddílu nikdy neodešel. Příprava
reprezentantů probíhá v domovských oddílech a před
velkou soutěží bývají společná třítýdenní soustředění.
Pro každého sportovce je vrcholem účast na
olympijských hrách nebo na mistrovství světa.
Kterých těchto akcí jste se zúčastnil a s jakým
sportovním výsledkem?
Taekwon-do ITF není olympijským sportem. Tím je
konkurenční asociace WTF a přestože název je podobný, pravidla jsou dosti odlišná. Olympiáda pro mne
zůstala uzavřená. Měl jsem tu čest startovat na dvou
mistrovstvích světa, první bylo v roce 1997 v Rusku
v Petrohradu. Zážitek to byl velký, ani výkony nebyly špatné, vypadnul jsem prohrou ve čtvrtfinále. V
roce 1999 se konalo mistrovství světa v Argentině. Já
jsem se po roční pauze vrátil do reprezentace, kterou
převzal nový trenér a měl jsem ohromnou motivaci
mu splatit prokázanou důvěru. Navíc byla třešnička v
podobě lákavé destinace. Cestování mě velmi baví a
já chtěl do jet Buenoss Aires a hlavně konečně dovézt
medaili. Vše se tehdy sešlo velmi dobře, vůle v tréninku zabrat až na hranici sil, vydařená konečná příprava
a také řada zdánlivě nevýznamných detailů. Několik
lidí, kteří mi nezávisle na sobě dávali najevo, že mi
věří a očekávají dobrý výsledek. Byl jsem soustředěný
a nakonec se vše vyplatilo, skončil jsem třetí, a vlastně jako první závodník z ČR získal ve sportovním boji
medaili v dospělé kategorii. V euforii jsem potom žil
ještě další půlrok.
Můžete se s čtenáři podělit o nějaký nezapomenutelný zážitek?
Kromě zmíněného mistrovství v Argentině, kde jsem
osobně potkal řadu hvězd tehdejšího taekwonda i
zakladatele taekwondo ITF gen. Choie, který mi předával medaili, také mistrovství České republiky 2005.
Tam jsme se vydali s třebíčským týmem s cílem naplnit náš dlouholetý sen, vyhrát mistrovství republiky v
boji týmů. Po tom titulu jsme toužili už řadu let a ona
soutěž v roce 2005 se nám skvěle povedla. Ve finále
jsme porazili největší favority a emoce násobené týmovým duchem byly nezapomenutelné.
Sport mívá rodinnou tradici. Máte nějaké pokračovatele ve vašich stopách?
Zatím ne, pokud potomka mít budu, ke sportu ho
nasměruji, ale sám si vybere.
Jak vzpomínáte na Třebíč, případně, co pro vás
Třebíč znamenala či znamená?
V Třebíči pořád žiji a nepomýšlím na stěhování.
Líbí se mi tady moc, snad jen na zimu bych byl
schopen odstěhovat se na čtyři měsíce do teplých
krajin.
Co vám sport dal, co vzal?
Myslím si, že bez sportu bych byl jiným člověkem.
Nevím jakým, ale zkušenosti z tréninků a různých
kolektivů, kterými jsem prošel, zažité porážky i
vítězství, mě svým způsobem formovaly. Jsem
přesvědčen o tom, že toto vše mi velmi pomohlo i v civilním životě. Proto říkám, že mi sport nic
nevzal a jenom dával. Věřím tomu, že to, co sportu
věnujete, vám také spravedlivě vrátí.
Otázky připravil PAVEL SVOBODA
Foto: Archív sportovce 3x
Zpracoval FRANTIŠEK JŮZA
TŘEBÍČÁCI SE LVÍČKEM NA PRSOU
Jaroslav Mašek
Pokuste se porovnat vaši sportovní aktivitu se
školní docházkou.
Má školní docházka se se sportováním příliš nepřekrývala.
21
...i s tímto Vám můžeme pomoci!
ODBORNÁ CENTRA S AKREDITACÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
Se 17ti LETÝMI ZKUŠENOSTMI V PÉČI O TĚLO
SPECIALISTÉ NA LYMFODRENÁŽE
Třebíč, tel. 568 847 737
WWW.SLENDERCLUB.CZ | Jihlava, tel. 567 312 400
CVIČENÍ - MASÁŽE - HUBNUTÍ CELULITIDA - ULTRAZVUKOVÁ LIPOLÝZA
- LIFTING - OMLAZENÍ PLETI - VACUPRESS - LYMFOVEN - INFRATHERM ROLLETIC - ORBIT - HORKÉ KAMENY - AUTOTRAKCE - KOLAGEN - MAROCKÉ
ZLATO - ZÁBALY - BODYWRAPPING - DETOXIKACE - ŽIVOTOSPRÁVA ANTROPOLOGICKÁ TYPOLOGIE
POD STĮECHOU VE|VAT÷
Šikmá střecha v Česku patří k nejpopulárnějším typům zastřešení domů. Je to
dáno tradicí českého stavitelství, stejně jako faktem, že podkroví šikmé střechy
se dá využít k pohodlnému bydlení.
Aby ale podkroví bylo skutečně příjemným místem k bydlení, mělo by splňovat
několik parametrů. Jedním z nejdůležitějších je tepelný komfort. Neizolovaná
střecha patří k nejkritičtějším místům z hlediska tepelných ztrát domu. Dokáže jí
uniknout až 30 % veškerého tepla a tedy i prostředků vynaložených na vytápění.
V zimě je podkroví bez kvalitní izolace takřka neobyvatelné. Stejně tak v létě,
kdy se prostor pod střechou kvůli chybějící izolaci přehřívá.
ZDRAVÁ
NENÍDRAHÁ
Jelikož jsou v podkroví nejčastěji umístěné ložnice měla by izolace střechy plnit
i funkci akustickou, tedy bránit pronikání hluku zvenčí.
IZOLOVAT ANO, ALE éÍM?
Nejrozšířenější izolací pro šikmé střechy je dnes skelná minerální izolace.
Kombinuje v sobě totiž všechny potřebné vlastnosti. Má vynikající tepelně
izolační vlastnosti, je nehořlavá a pohlcuje zvuk. Zateplení šikmé střechy se
dnes nejčastěji doporučuje provést ve dvou vrstvách, mezi krokve a pod krokve.
Druhá vrstva pod krokvemi zlepší tepelně izolační vlastnosti celého zateplení
a hlavně eliminuje případné tepelné mosty.
minerální
izolace
®
s ECOSE Technology
IZOLUJTE BEZ FORMALDEHYDU
V široké nabídce izolací není jednoduché se vyznat, ale jedna přeci jen svými
vlastnostmi vyniká nad ostatními. Skelná minerální vlna od společnosti Knauf
Insulation vyrobená pomocí ECOSE Technology totiž jako jediná neobsahuje
formaldehyd, fenoly, akryláty ani další chemikálie ropného původu jako barviva
a bělidla. Místo pryskyřice se jako pojivo skelných vláken používá materiál
rostlinného původu. Izolace díky tomu kombinuje kvality skelné vlny a přírodních
materiálů. Pro výrobu skelných vláken se navíc používá recyklované sklo, takže
je výroba dvojnásob šetrná k životnímu prostředí.
Prodyšnost a absence chemikálií ve skelné vlně Knauf Insulation s ECOSE
Technology výrazně přispívají ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí v domě, za což
izolace byla oceněna i prestižní cenou Eurofins Gold.
• bez formaldehydu, fenolů a akrylátů
• až z 80 % z recyklovaného skla
• za cenu srovnatelnou s běžnou izolací
NAKUPUJTE U NAŠICH PRODEJCŮ:
Průmyslová 201, 674 01 Třebíč
www.ecose.cz
ZIMNÍ AKCE!
• Nezávislé topení
• Přihřívače motorů
• Vyhřívání sedadel
• Slevy až 30 %
w w w. s y s e l . c z
• i n fo : 6 0 2 7 2 3 3 2 2
Poslouchali jsme se zatajeným dechem
Pavel Fried, narozen 13. 6. 1930 v Třebíči, žije v Brně. V roce 1942 byl s rodinou
transportován do koncentračního tábora
v Terezíně, odkud se vrátil až po osvobození v roce 1945. Vystudoval VUT v Brně.
V roce 2004 byl zvolen předsedou Židovské obce Brno. Jeho činnost směřuje zejména k péči o přeživší holocaustu a udržování židovského kulturního dědictví.
Zhruba toto penzum informací jsme o panu
Friedovi měli k dispozici před jeho návštěvou
Hotelové školy v Třebíči, kam jsme ho v rámci projektu Naši nebo cizí pozvali, aby povyprávěl o svém životě.
Pan Fried je velmi šarmantní muž se smyslem pro humor, kterým částečně odlehčil své
vyprávění. Nejdříve vylíčil studentům svůj život v terezínském ghettu. Bylo pro nás těžké
uvědomit si, že Terezín před válkou měl asi
7 tisíc obyvatel, a za války zde žilo až šedesát
tisíc lidí. V průběhu existence ghetta jich asi
35 tisíc zemřelo, nejčastěji na tyfus a úplavi-
ci. Místa po mrtvých nikdy nezůstala dlouho
prázdná, přicházeli další a další.
Pavel Fried vzpomínal, jak sdílel postel
s kamarádem, který měl břišní tyfus a byl tak
zesláblý, že jej vodil dvakrát v noci na latrínu.
Babička pana Frieda zemřela v Terezíně, když
ji bylo asi 65 let. Jeho o 7 let starší sestra zemřela v Osvětimi v roce 1944.
V Terezíně chodili pracovat a to mělo výhodu, že obvykle sehnali něco navíc k jídlu –
štípal slídu, která se tehdy nejvíce používala
jako izolant do vysílačů, na kartonáži dělal
krabice, ale absolutní terno bylo, když jako
kuliové převáželi na pekařské kárce zboží
z pekárny. Vše bylo sice přesně počítáno, ale
přesto se nějaký chléb dal vzít. Vzpomněl si
na maminku, jak mu říkala, že měla velký
strach, že se neodnaučí krást. Za jeden ze
svých nejotřesnějších zážitků označil období
leden – únor roku 1945, kdy nacisté stahovali vězně z koncentračních a vyhlazovacích
táborů do vnitrozemí. Viděl kostry bez vlasů,
bez zubů. Z vagónů tyto živé mrtvoly nahá-
Ing. Pavel Fried beseduje se studenty v Hotelové škole Třebíč
Foto: Archív školy
něli do speciálních oplocených prostor, protože trpěli infekčními nemocemi. Zpočátku
jim Terezínští házeli chléb a brambory, ale
museli přestat, protože se kvůli krmení tito
zubožení lidé rvali, škrtili…
V zimě se vraceli z táborů v uhlácích, zakrývali se umrzlými mrtvolami. Mnozí z nich
byli lidé, kteří odešli před rokem z Terezína
a nyní byli tak zbědovaní, že je nepoznali ani
nejbližší příbuzní.
Po válce Friedův otec sestavil rodokmen
72 nejbližších lidí – členů rodiny, kteří v této
době žili. Pouze šest z nich se zachránilo – tři
utekli před válkou do zahraničí, tři přežili.
Pan Fried také vzpomenul, jak je v Terezíně
o šest let starší kamarád vyučoval, i fakt, že
po návratu z Terezína přeskočil některé třídy
a šel rovnou do 4. měšťanky.
Zmínil i některé židovská pravidla, zvyky
i skutečnost, že on jako dítě a později jako
dospělý muž nikdy nebyl ortodoxní. Dlouhé roky byl předsedou Židovské náboženské
obce v Brně, která má dnes asi 280 členů.
V současné době zde působí jako místopředseda.
V závěru besedy pan Fried zmínil, že on
osobně za nejdůležitější aspekt chování
považuje pokoru. Byli bychom se ptali dále,
ale čas ohromně rychle utekl. Zůstalo v nás
mnoho dojmů, řada otázek a odhodlání
udělat vše, co je v našich silách, aby se nic
tak nesmyslného a neomluvitelného neopakovalo.
A panu Friedovi přejeme hodně zdraví,
elánu a humoru do dalších dnů a těšíme se
někdy určitě na shledanou.
Studenti CR2 a CR3
Hotelové školy Třebíč
a Ing. Daniela Vitásková
Taneční soubor Yocheved přivítá
do svých řad nové tanečníky
Taneční soubor vznikl při Základní umělecké škole Třebíč ku příležitosti zapsání třebíčské židovské čtvrti na prestižní listinu UNESCO. Yocheved se věnuje tradičním židovským tancům na klezmer a jidish muziku, tyto tance jsou zaměřené především na muže, dále se zabývá moderními Izraelskými tanci na současnou orientální hudbu. Za své desetileté
působení reprezentuje naše město po celé České republice i v zahraničí.
24
Můžeme vám nabídnout přátelský a vstřícný kolektiv, fyzické i mentální
vyžití a hlavně dobrý pocit z nově naučených tanců jak na tanečním sále,
tak i před publikem.
Uvítáme všechny zájemce. Před konečným rozhodnutím se za námi můžete
přijít podívat každý pátek od 17 do 19 hodin do budovy Fórum, taneční sál,
3. poschodí. Více informací najdete na http://www.zus-trebic.cz.
(TA)
Bosch Car Service
REKLAMNÍ SLUŽBY PRO VŠECHNY
.!'()*„ƫ ,À! )l05ƫ đƫ 8.'5ƫ *ƫ 6'86'1ƫ 'ƫ .â6*ì)ƫ
,À„(!ö%0+/0!)ƫ đƫ 2%6%0'5ƫ đƫ (!08'5ƫ đƫ ,('805ƫ đƫ 0,!05ƫ
đƫ+.65ƫđƫ/)+(!,'5ƫđƫ,+(!,5ƫ10ƫđƫ! 1(!ċċċ
únor - bijezen 2013
Přijďte, rádi se o Vás osobně postaráme!
Vlastní lakovna a krosárna
e
id
5%voz
-2ištční
í, Ā
yt
m
Servis automobilō
všech znaĀek
Pneuservis, geometrie, klima
õd8./'h$+ƫāĉćČƫÀ!„^ƫ
333ċ5/$%ċ6
DIAKONIE BROUMOV
Elektromontáže, vyhĻívání
sedadel, nezávislé topení
Vyzvedneme
a pĻístavíme vōz zpčt
Náhradní vozy
OSTAŠOV 48, 675 52
[email protected]
ĈĈĆƫćĀćƫăćăČƫ/! ('+2Į5/$%ċ6
l
Mytí, Āištční, voskování, leštční
Renata Sedláčkováƫ
T / 568 862 168
M / 602 795 154
www.hlouch.cz
opět vyhlašuje sbírku
POUŽITÉHO OŠACENÍ
DO VAGONU
Darovat můžete : letní a zimní oblečení, lůžkoviny, nepoškozené boty,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, přikrývky, polštáře, deky, hračky
i plyšové, domácí potřeby, menší funkční spotřebiče.
V sobotu dne 16.3.2013 od 9,00 – 17,00 hodin v Třebíči
Bližší informace na telefonních číslech na našem dispečinku :
224 316 800, 224 317 203
Všem dárcům děkujeme!
Speciální tematický lektorský program
Lektorský blok – Cesta za pomlázkou - měsíc březen
k myšlení v globálních a evropských souvislostech, Mediální výchova.
Na jednotlivé lektorské programy je třeba se min.týden předem objednat (telefonicky 601 567 581 či e-mailem: [email protected]) a počítat s délkou trvání programu cca 60 – 90 minut. Provoz expozice je v pracovní dny od
8 do 16 hodin, přičemž poslední lektorský program dne začíná nejpozději ve
14:00 hod. Cena vstupného je 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma.
VÝROČNÍ PLES
občanského sdružení
VRÁTKA
sobota 2. března 2013 od 20 hod.
Národní dům, Karlovo nám. 58
Třebíč
večer moderuje Milan Řezníček
Vstupné – 150 Kč vstupenka na stání, 200 Kč místenka, se vstupenkou lze zakoupit lístek
OBWFǏFDzJ[B,ǏDzÓ[FLCSBNCPSPWâTBMÈU
t1DzFEQSPEFK,ZULZV7SÈUFLÇFSPUÓOPWP
OÈN5DzFCÓǏV1PELMÈÝUǔSTLÏIPNPTUVt*OGPSNBDFUFM̓
#FOFöDJQPEQPSVKF
P O Z V Á N K A
Program:
t MEDICIMBAL (rock a pop s cimbálem)
t kouzelník Milan Ošmera
t taneční skupina Arabes Třebíč
t DJ LiquidA
t velká a bohatá tombola
5 let od založení sdružení
Žáci proniknou do historických souvislostí velikonočních svátků a seznámí se
s jejich tradicemi a symboly. Porovnají tradice u nás a v jiných zemích. Starším
žákům s tímto pomůže pracovní list. Mladší školní a předškolní žáky ještě čeká
velikonoční vyrábění.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura,
Český jazyk a literatura; Průřezová témata: Multikulturní výchova, Výchova
U světového biatlonu Třebíč nechyběla
Zdánlivě se našeho města, kromě diváckého zájmu, světový šampionát v biatlonu, který proběhl v první polovině února v Novém Městě
na Moravě, příliš netýkal. Opak je však pravdou. V souladu se strategií
propagace cestovního ruchu a zdejších památek, prezentovala se Třebíč právě tady - příležitost oslovit desetitisíce turistů z celého světa
nebývá každý den.
„Například sobotní závody 9. února vidělo přes 21 000 diváků, kteří
vytvořili skvělou atmosféru nejen přímo v aréně, ale povzbuzovali
i kolem trati. Byli tam Češi, Slováci, Američani, Finové, Němci, Rakušáci a další,“ říká vedoucí třebíčských informačních center Dáša
Juráňová. „U stánku Kraje Vysočina bylo možné si vyzkoušet střelbu,
celý den tam probíhala promo akce našeho kraje, Milan Řezníček zval
malé i velké k soutěžím a ke střelbě, nabízeli
jsme naše propagační materiály a zvali k návštěvě památek Unesco v Třebíči.“
Velký zájem nebyl jen o běžecké tratě v okolí Nového Města. „Rozdali jsme hodně cyklomap okolí Třebíče,“ informuje dále Juráňová.
„Byla tam příjemná atmosféra, a musím říct,
že i organizace celého mistrovství byla bezchybná. Od dopravy ve městě, až ke kyvadlové dopravě, kterou zajišťovaly shuttle busy
po deseti minutách od rána od 9 hodin až do
večera. V areálu závodiště byl jarmark, stánky
s občerstvením.“
„Taky spousta kadibudek,“ dodává Dáša Juráňová s úsměvem. Že bychom se i v tomto
ohledu přiblížili světu? Asi ano. Celkové hodnocení z úst vedoucí infocenter je stručné:
„Skvělý zážitek!“
FRANTIŠEK JŮZA
Foto: DÁŠA JURÁŇOVÁ
Vzpomínky zůstanou navždy
Smutné zprávy se nesdělují nikterak lehce. A jsou ještě víc smutnější, když odejde člověk, kterého si vážíte
- vlastně musíte vážit - už proto, že svůj život prožili naplno, ač jim nebylo dopřáno se z něj jakkoliv zpočátku
radovat. Nemusím nejspíš zdůrazňovat, že k takovým patřili a patří Židé, kterým holocaust část života zničil,
anebo přímo odepřel. Jeden z mála třebíčských občanů holocaust přeživších, pan Arnošt Lederer, zemřel ve
věku nedožitých třiadevadesáti let.
Narodil se 15. května 1920 a žil se svojí
rodinou v Třebíči. V roce 1942, 22. května, byl jedním z třebíčských květnových
transportů označeným Aw odvlečen do
Terezína. Měl štěstí, když se stal jedním
z těch, co se vrátili. Pak ale až do své smrti
žil v Praze.
Do Třebíče se rád vracel, zajímal se o to,
co je zde nového. Také loni, kdy před třebíčským gymnáziem probíhala tryzna za
všechny ty, kterým nebylo dáno se vrátit,
zamyšleně usedl na lavičku v parku a v
jeho očích byl patrný smutek. Tyhle vzpomínky se vymazat nedají. Vím to, před
časem jsme spolu rozmlouvali v jídelně jednoho z třebíčských hotelů, a navždycky si budu pamatovat, kolik
moudra a životních zkušeností v sobě tenhle skromný člověk nosil.
Arnošt Lederer byl přes prožité stále vitální člověk, kamarád a společník. Takhle na něj vzpomíná dobrá duše
zavedeného festivalu Šamajim Dáša Juráňová: „Často mi volal a vždycky mi vykládal pěkné židovské vtipy.“
Ano, to byl někdejší třebíčský občan a stálý patriot pan Arnošt Lederer. Vzpomínky na něj také zůstanou navždy.
FRANTIŠEK JŮZA
26
Třebíčské běhání
Oddíl Atletic Třebíč přichází s iniciativou pro
občany Třebíče a okolí, kteří chtějí upevnit své
zdraví, rozvinout fyzické schopnosti a užít si pohybu na zdravém vzduchu. Pořádá pro všechny
zájemce tréninky volného vytrvalostního běhu,
při kterých si pod vedením zkušených běžců
můžete zasportovat, shodit nějaké kilo, a navíc
se dozvědět něco o běžecké přípravě, vybavení,
životosprávě a běžeckých akcích v blízkém okolí.
Přípravné běhy budou pořádány zdarma každou středu od 18:00 hod. se srazem na ploše
městského atletického stadionu (u pekárny).
Zahajovací trénink proběhne 13. 3. 2013.
Tato sportovní aktivita bude probíhat pod patronací místostarosty města Třebíče pana Pavla
Pacala.
Zveme zájemce všech kategorií, kluky i holky od
15 do 100 let. Proto neváhejte, vezměte jakékoliv běžecké vybavení, chuť k pohybu a přijďte
do party lidí, kteří se během baví, vzájemně se
podporují a mají vždy radost z úspěchu svých
kamarádů. I my jsme začali v pozdějším věku
a dnes vozíme medaile z republiky a Evropy.
Kontakty: Arnošt Koreš tel. 721 308 462,
mail: [email protected]
ARNOŠT KOREŠ
Studentský klub Halahoj - tečka za desetiletím
křesťanské tábory…),
• školící akce (zážitková ped., komunikace,
psychologie týmových rolí, aj.),
• literární, taneční a divadelní programy, larpy…,
• sportovní aktivity (24hodinový fotbalový zápas…),
• adaptační kurzy, třídní teambuilding a školní výlety.
V roce 2012 proběhly dvě velké oslavy připomínající desetiletí tohoto klubu. První se konala v září na Mrákotíně a nabídla bohatý program – koncerty, výstavu všech táborových
triček, turnaj ve stolním fotbálku, ale i různé hry a soutěže, či vzpomínkový večer s předáním dekretů. Kněz z Třebíče, Jíří Dobeš, zde také sloužil děkovnou mši svatou.
Druhá oslava proběhla v aule KG v prosinci loňského roku, kde kromě bohatého kulturního programu byl pokřtěn Almanach Halahoje paní Evou Hortovou, bývalou ředitelkou KG, která dala
před deseti léty impuls k jeho vzniku.
Tečkou za těmito oslavami je právě probíhající výstava nejlepších fotografií, kterou si můžete prohlédnou v Galerii Chodba ve dnech školního vyučování (po-pá) 8 -15 hodin.
Do přípravy a realizace jednotlivých akcí, táborů se zapojuje skupina asi 100 osob – vedoucích,
instruktorů, lektorů, pomocníků… , kterým patří velký dík za jejich nezištnou pomoc. Bez pomoci
těchto dobrovolníků by nikdy nemohla být činnost Halahoje tak bohatá a široká.
Mottem našeho sdružení je citát od Alberta Schwitzera - „Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí. Je to to jediné.“ Věříme a doufáme, že se nám bude i nadále dařit být dobrým
příkladem pro druhé, světlem v dnešním světě. Lidmi, kteří jsou ochotni konat dobro, a to bez
nároku na odměnu. Lidmi, kteří se nezastavují, ale stále jdou dál. Lidmi, kteří naplňují myšlenku,
že nedosažitelné je jen to, o co se nepokusí.
VÍT OPLATEK
„Halahoj na plátně“ se jmenuje výstava v Galerii Chodba na Katolickém gymnáziu, která končí
1. 3. 2013. Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj ji pořádá jako pomyslnou tečku za oslavami deseti let fungování tohoto občanského sdružení z Třebíče v letech 2002 až 2012. Od samého počátku se na Katolickém gymnázium Třebíč věnovalo hodně pozornosti mimoškolním aktivitám, které
probíhaly během celého školního roku a každoročně vrcholily dlouhodobými prázdninovými akcemi,
kurzy a tábory. V letech 1999 až 2000 tyto aktivity zajišťovalo vzniklé středisko pro děti a mládež, které
vystupovalo pod názvem SKÁLA. Od roku 2001 se činnost klubu, který se přejmenoval na HALAHOJ,
dále vyvíjela. Nejprve úpravou místností v„Domečku“, který se stal zázemím klubu a pozvolným rozjezdem jednotlivých aktivit.
Koncem roku 2002 byl klub registrován na Ministerstvu vnitra a stal se oficiálním občanským
sdružením nesoucím jméno„Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ“. Klub je a byl po celou
dobu otevřený všem mladým lidem. Snaží se o všestranný rozvoj jejich osobnosti. Nabízí studentům
mimoškolní aktivity. Na přípravě, organizaci a průběhu se podílejí sami studenti Katolického gymnázia, ale i jiných středních škol a vysokoškoláci.
Od roku 2004 je Halahoj členem České rady dětí a mládeže ČR
a o tři roky později, v roce 2007, vstoupil do Rady dětí a mládeže
Kraje Vysočina. V roce 2003, 2004 a 2010 bylo studentskému klubu
uděleno ocenění od města Třebíče za realizaci projektů v programu
prevence kriminality a drogové problematiky a to za „Studentský
klub“ a za „Hernu stolních a deskových her“ a v oblasti sociálních
Nabídku novinek pro letošní turistickou sezónu
služeb za„Integrační víkendy“.
a především třebíčské památky UNESCO prezenV letech 2007 a 2009 Halahoj uspořádal Regionální velkou výtovalo Městské kulturní středisko Třebíč v lednu
měnu zkušeností pro Kraj Vysočina, která nabízela volnočasovým
na druhém největším veletrhu cestovního ruchu
pracovníkům, vedoucím a instruktorům nejrůznější dílny, semináv Německu. Česká republika je pro německé turisře, diskuze a přednášky. V roce 2007 se našemu sdružení podařilo
ty lákavou a oblíbenou destinací. Tráví zde nejen
zakoupit turistickou základnu Mrákotín, díky ochotě desítek lidí,
letní dovolenou, ale přijíždějí i na několikadenní
na které teď můžeme pořádat vlastní akce a tábory. Činnost Havýlety za poznáním během celého roku. UNESCO je
lahoje za deset let se rozrostla do mnoha směrů a aktivit a třeba
značka, která zaručuje kvalitu a je proto jedním z
jen táborů a zážitkových kurzů za tuto dobu se podařilo uspořádat
hlavních kritérií pro výběr dovolené nebo cesty za
pětašedesát.
NAŠE ČINNOST:
• studentská čajovna s pátečním programem
(koncerty, besedy, přednášky…),
• herna stolních a deskových her i se stolními
fotbálky (více než 150 her),
• cestovatelské besedy s promítáním,
• víkendové pobyty v přírodě na turistických
základnách,
• letní tábory a zážitkové kurzy (dětské, jazykové,
vodácké, cyklistické…),
• lanové aktivity (lanové lávky, sítě, lanovky…)
+ mobilní lanové centrum,
• vodácké aktivity + půjčovnu vodáckého
vybavení (lodě, pádla, přívěsy…),
• duchovní a křesťanské programy (Dotyk,
Město Třebíč na jednom z největších
veletrhů cestovního ruchu v Německu
poznáním. Náš kraj se může pochlubit hned třemi
skvosty zapsanými na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Veleletrh Reisemarkt v Drážďanech navštívilo
během tří dnů 25 tisíc lidí a svou turistickou nabídku zde představilo na 550 vystavovatelů z 30 zemí.
Třebíč měla možnost se prezentovat v expozici České republiky v rámci kraje Vysočina zastoupeným
agenturou Vysočina Tourism.
Text a foto: DÁŠA JURÁŇOVÁ
27
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
28
Turistika
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt Ing. Ladislav Tomáš, tel : 776 143 134
28. 2. - 3. 3. 2013 Krkonoše, Friesovy boudy, autobusový zájezd. Vhodné pro lyžaře na běžkách (okolo vede upravená Krkonošská magistrála
s délkou 43 km), sjezdovkách (délka vleku 750m, večerní lyžování), možnost pěších vycházek. Součástí areálu je z přírodního sněhu zbudovaná sáňkařská
dráha. Ubytování s polopenzí v novém penzionu Andula v 1217 m. Odjezd z Třebíče v 6.00 hod. od AN.
2. 3. 2013 Kojetice, ČD – Sádek zámek – sv. Florián – Vísky – Římov – Holý Mlýn – Rokytnice – Čechočovice – Stařeč (15 km) – Třebíč, Borovina (17 km).
V Římově se koná masopust. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.31 / ze Starče v 9.28. Návrat do Třebíče nebo ze Starče MHD v 15.00 .
9. 3. 2013 Z Husovic do Husovic, turistický pochod v Brně, start Brno - Husovice, Dukelská 31, sokolovna, trasy pěší i cyklo 15, 25, 35, 42 a 50 km
(pochod IVV). Trasy vedou kolem Svitavy na Těsnohlídkovo údolí, do Bílovic, k jeskyním Pekárna a Ochozská, do přírodního parku Údolí Říčky s několika
mlýny, kolem kopce Hády a zříceniny Obřany. Odjezd dle domluvy vlastními auty v 6.30 hod.
Kdykoliv Bledule - lokalita Jechovec u Staré Říše, individuální účast. Přírodní rezervace Jechovec se nachází kousek za obcí Stará Říše (na konec
obce silnicí na Telč a k lesu za fotbalovým hřištěm). Autobusem z Třebíče do Staré Říše i zpět dobré spojení v různých časech.
16. 3. 2013 Zahájení jarní turistické sezony v oblasti KČT Vysočina – Kamenná (akce Dvoustovka). Zahájení v 9.00 hod. před kulturním domem
v Kamenné. Pěší trasy povedou na Polnou, kde bude možné navštívit muzeum, děkanský chrám a IC. Zakončení v Kamenné při hudbě a občerstvení. Odjezd
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.08 / z Boroviny v 6.11 – vlak mimořádně staví v Kamenné. Návrat vlakem z Kamenné v 14.20, 16.20, 18.19.
23. - 24. 3. 2013 Jarní Vysočinou, turistický pochod v Havl. Brodě, start MÚ V Rámech, trasy pěší 10, 15, 25, 35 a 50 km (pochod IVV). Součástí
je akce Vystup na svůj vrchol. Trasy povedou přes kopec Vysoká, kde bude mimořádně otevřena chata. Lze volit sobotu nebo neděli nebo oba dny. Odjezd
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.08 / z Boroviny v 6.11. Návrat vlakem z Havl. Brodu v 14.05, 16.05, 18.05.
24. 3. 2013 Cyklovyjížď ka přes čtyři kostely, studánku Veronika a sv. Floriána: Třebíč – Slavice – Mikulovice – Horní Újezd (kostel sv. Petra
a Pavla) – Šebkovice (kostel sv. Magdaleny) – Horní Lažany – Babice (kostel sv. Nejsvětější Trojice) - studánka Veronika – Bolíkovice – Čáslavce (kostel sv.
Martina) – Sádek – Mastník – Stařeč – Borovina - Třebíč (37 km). Odjezd z Třebíče od polikliniky v 9.00 hod.
30. 3. 2013 NP Podyjí: Čížov - Hardegg - po rakouské straně Dyje s vyhlídkami - hrad Kaja - Merkersdorf - Hardegg - Hardeggská vyhlídka - Čížov (25
km), možnost zkrácení: vynechat meandrující okruhy (19 km). Z Čížova sejdeme k Dyji a přejdeme do Rakouska. Kolem meandrující řeky s několika vyhlídkami
dojdeme k hradu Kaja. Vystoupáme do městečka Merkersdorf a po silnici přijdeme do Hardeggu, kde si prohlédneme město s jeho památkami, příp. okruh s NS.
Na zpáteční cestě se zastavíme na Hardeggské vyhlídce. Občerstvení je možné v Čížově a v Hardeggu. Odjezd vlastními auty v 7.00 hodin od Alfy.
31. 3. 2013 Po stopách Běhu Městem Jarmily Kratochvílové, turistický pochod v Golčově Jeníkově, start v Golčově Jeníkově ve 14.30 hod. na
náměstí TGM, trasa 15 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 10.31 nebo 12.31. Návrat vlakem z Golčova Jeníkova v 17.20.
29
BŘEZEN 2013
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
FRANCOUZSKÝ KLUB
BRETAŇSKÁ INSPIRACE
Čtvrtek 7. března 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
Vyprávění podložené fotografiemi - o studijním pobytu v bretaňském Lorientu, o výletech po okolních městech (Carnac, Rennes, Quimper), o creperiích, které v Bretani najdeme na každém rohu,
o palačinkách crêpes a galettes, a jak z toho všeho nakonec vznikla creperie v Třebíči. Přednáška je
součástí grantového projektu podaného do GSZM Třebíč 2013.
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ
CYRIL A METODĚJ
Pondělí 11. března 2013, 9:00 hod., sál hudebního oddělení. Vstupné 20,- Kč.
Přednáška Nadi Trojanové pro seniory i další zájemce zahajuje cyklus akcí k 1150. výročí příchodu
Cyrila a Metoděje a počátku české a moravské vzdělanosti. Přednáška je součástí grantového projektu
podaného do GSZM Třebíč 2013.
PROJEKT „VĚDA VŠEMI SMYSLY“,
MGR. ALENA FORNŮSKOVÁ, ÚSTAV BIOLOGIE OBRRATLOVCŮ, AKADEMIE VĚD ČR, V.V.I.: ENIGMA LIDSKÉHO GENOMU
Pondělí 25. března 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Jak vypadá lidský genom, kolik máme genů, jak se liší genom mužů a žen, co může prozradit DNA
o vývoji člověka? Čemu vděčíme za inteligenci lidí? Je náš genom knihou osudu? Jsou GMO (geneticky modifikované organismy) zkázou lidstva, nebo jeho spása a naděje? Během přednášky zazní
spousta otázek, teorií i možných odpovědí.
NÁRODNÍ PARKY ALJAŠKY A ZÁPADNÍ KANADY
Pátek 29. března 2013, 17: 00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáška fotografa a cestovatele Miroslava Martana, Navštívíme národní park Denali s nejvyšší
horou severní Ameriky a mnohé další krásné parky a rezervace, nekonečné lesy plné divoké zvěře
a stovky ledovců padajících do vod oceánu.
Přednáška je součástí grantového projektu podaného do GSZM Třebíč 2013.
POČÍTAČOVÉ KURZY
Zápis do kurzů probíhá v internetové studovně (po-pá, pátek 8:30 – 18:00 hod.). Cena kurzů: 150,- Kč
veřejnost, 100,- Kč senioři a zdravotně postižení. Kurzovné je hrazeno při zápisu. V případě neomluvené neúčasti se kurzovné nevrací. Bližší informace v knihovně nebo na www.knihovnatr.cz
Poprvé u internetu
Základy práce s internetovým prohlížečem.
Středa 27. 2. a pátek 1. 3. 2013, 9:00 - 11:00 hod., internetová studovna
Vyhledávání na internetu
Vyhledávání prostřednictvím katalogu. Fulltextové vyhledávání. Formulace dotazů.
Středa 6. 3. a pátek 8. 3. 2013, 9:00 – 11:00 hod., internetová studovna
Internet pro pokročilé
Hledání z prohlížeče. Nastavení prohlížeče (domovská stránka, historie). Odkazy
Středa 13. 3. a pátek 15. 3. 2013, 9:00-11:00 hod., internetová studovna
VÝSTAVY
RC KLUB SIG-N.A.L. TŘEBÍČ: MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA
18. února - 5. března 2013, knihovna Hasskova, klubovna a prostory dospělého oddělení, 1. patro.
RC klub SIG-N.A.L. Třebíč pořádá všechny příznivce modelařiny, ale i širokou veřejnost na svou výstavu do Městské knihovny v Třebíči.
RC klub SIG-N.A.L. Třebíč je klub s více jak šestiletou tradicí, v současnosti má asi kolem čtyřiceti členů. Primárně se zaměřuje na modely lodí, a to i závodně, což dokládají mnohé diplomy. V současné
době už jeho členové provozují téměř všechny druhy modelů. A cože to ta písmena RC vlastně znamenají? „Tato dvě písmenka z anglického radio-controlled - řízený pomocí rádiových vln umožňují
modelům této kategorie napodobit svou předlohu i po funkční stránce.
NÁRODNÍ PARKY USA
28. února - 29. března 2013, knihovna Hasskova, sál hudebního oddělení.
Výstava fotografa a cestovatele Miroslava Martana. Výstava je součástí grantového projektu podaného do GSZM Třebíč 2013.
ZDEŇKA MAREČKOVÁ: FOTOGRAFIE
1. - 31. března 2013, pobočka Modřínová
Výstava fotografií Zdeňky Marečkové. Reflexe z přírody a ze života.
JARNÍ A VELIKONOČNÍ VÝROBKY
1. - 31. března 2013, pobočka Modřínová
Výstavu Třebíčského mateřského centra připravila Jolana Halová.
DEN VE STACIONÁŘI
1. – 29. března 2013, pobočka Borovina
Výstava fotografií a výrobků klientů Denního rehabilitačního stacionáře pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež na Družstevní ulici v Třebíči.
30
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ
16. 3. 2013 Společenský večer s hudbou - Dům zahrádkářů, Švabinského 47, Třebíč
- pořádá DDM + TS Positive, začátek 20.00, vstupenky v předprodeji – DDM Hrádek, ADELE dámská
móda (Karlovo náměstí 23), Studio Maja (Tkalcovská 16)
- hraje Invaze, bližší informace na www.ddmtrebic.cz
21. 3. 2013 Globální oteplování z pohledu astronomie
- přednáška hvězdárna, přednáší p. Roman Šula
- od 18 hodin, vstupné 30 Kč
24. 3. 2013 4. TŘEBÍČSKÁ FLÉRPARÁDA
- 10.00 – 17.00 DDM Třebíč Hrádek
- čekají na vás tvořivé dílničky, malování, šperkování, radost z tvoření
- přijďte se nadechnout velikonoční atmosféry, vyrobit si dárek nebo jen nakoupit trochu „jiné“ zboží
28. 3. 2013 Velikonoční dílny - od 9 do 12 hodin, DDM Hrádek, 55 Kč – tvoření, perníčky
28. 3. 2013 Velikonoční turnaj v bowlingu (pro děti – součást projektu Zdravého města Třebíč – FIT
rodina 2013, startovné 40,-Kč – 15 – 16 hod)
Hvězdná brána – Poslední dějství?
Blahoslavni budiž ORI – největší nebezpečí pro naši galaxii teprve přichází
28. – 31. 3. 2013 (velikonoční prázdniny)
PROČ FANATASY SVĚTY JEN SLEDOVAT?
My vám je zabydlíme postavami, záhadami, problémy k řešení...
POJĎME JE SPOLU VYTVÁŘET!
Místo: Skřípina mezi obcemi Mohelno a Březník v údolí řeky Oslavy (vytápěna budova)
Věk: 11+
Cena: 550,- Kč (strava, doprava, ubytování, veškerý materiál – akce je součástí projektu pro Zdravé
město Třebíč)
Přihlášky: do 24. 3. na www.ddmtrebic.cz – akce – víkendové akce – Hvězdná brána – Poslední
dějství
Klub Hrádek za podpory DDM Třebíč a finanční podpory programu THINK BIG pořádají:
Fantasy hra: SOMNIA – TVŮRCI
pátek 8. března 2013 – neděle 10. března 2013, 9 – 17 let
Naloučany u Náměště nad Oslavou – vytápěna budova se společenským sálem a také tajemnou půdou a ještě tajemnějším sklepením
SOMNIA – SVĚT JEHOŽ PODOBU URČÍTE VY!
Je jen jeden svět? A co ty stvořené v naší mysli? Takové množství světů! Co třeba tento?
Je naděje, ve vás je naděje...Ať budete míchat lektvary jako MUDRCOVÉ
Učit se umění magickému jako MÁGOVÉ svírat zbraň jako HRANIČÁŘI
Pokud vytrváte přes všechny strasti, Somnia nezanikne.
Přihlášky: www.ddmtrebic.cz – akce – víkendové akce – Somnia-tvůrci
Soutěže MŠMT
1. 3. 2013 Chemická olympiáda (Gymnázium Třebíč – 8 – 12 hod)
13. 3. 2013 Programování (SPŠT Třebíč)
14. 3. 2013 Zeměpisná olympiáda (ZŠ Benešova, Třebíč – 8 – 12 hod.)
27. 3. 2013 Biologická olympiáda – ktg.C (DDM Hrádek, Třebíč – 8- 12 hod.)
28. 3. 2013 Fyzikální olympiáda (DDM Hrádek 9 – 12 hod)
KLUB ZDRAVÍ TŘEBÍČ
Všechny programy se uskutečňují v Adventním domě (Jungmannova 16, Třebíč).
9. března 2013 (sobota) 15:00 – 16:00 Přednáška ThB. Jana Majera Mlčící muž. Co si myslí a co cítí?
Proč muž má problém vyjadřovat emoce? Co muži vůbec chtějí?
16. března 2013 (sobota) od 15:00 Přírodní zajímavosti Třebíčska na fotografiích Jaroslava
Hedbávného. Uvidíme známá i méně známá místa Třebíčska, jak je na svých výpravách zachytil
fotograf Jaroslav Hedvábný, který program doprovodí svým vyprávěním.
17. března 2013 (neděle) 15:00 – 17:00 relaxační odpoledne s náplní výuky kreslení pro mládež
a dospělé. Obsahem setkání bude seznamování s principy stínování a kresby portrétu. Začínajícím
i pokročilým kreslířům se bude věnovat odborný lektor. Nezáleží na tom, kolik vám je let, důležitá
je touha naučit se kreslit – třeba portrét. Můžete s sebou vzít i své děti, jestliže i pro ně je kreslení
zábava.
23. března 2013 (sobota) 15:00 – 16:00 Přednáška ThB. Jana Majera Struktura osobnosti: Rozebereme hodinky, abychom viděli, čím to, že tikají.
30. března 2013 (sobota) 15:00 – 16:00 Přednáška ThB. Jana Majera To nejhorší, co žena působí
muži a to nejhorší, co muž působí ženě.
Nezbytným krokem k tomu, aby vztah mohl být naplňující, radost působící, je vzájemné pochopení.
Co muže a ženy nejvíce zraňuje ve vztazích? Jaký způsob chování vyhání toho vašeho muže ze vztahu? Proč není žena v manželství tak často šťastná?
KUCHYNĚ, DĚTSKÉ POKOJE, LOŽNICE,
OBÝVCÍ POKOJE, KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
Kontakt:
Karlovo nám. 53/42, 674 01 Třebíč
tel. +420 568 840 410
e-mail: [email protected]
www.interdecom.cz
Otevírací doba:
Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod., So: 9 - 11.30 hod.
999921488_interdecom.indd 1
12.2.2013 15:23:36
Sleva až 30 %
na díly
CLASSIC SERVIS OPEL
üÍM STARŠÍ OPEL, TÍM LEVNĎJŠÍ OPRAVY.
Profesionální servisní program pro dokonalou péĂi i o starší vozy.
Naše nabídka:
Stáijí vozu podle
VIN ăísla
4 roky
5–6 let
7 a více let
Sleva na práci
Sleva piji opravĕ z«prodejní ceny
v«autorizovaných servisech Opel
náhradních dílĽ Opel
10 %
5%
20 %
10 %
30 %
15 %
www.servis.opel.cz
www.hlouch.cz
OSTAŠOV 48, 675 52 | [email protected] | T. / M.: 568 862 168 | 602 795 154
&256$VHVOHYRXDä
0(5,9$VHVOHYRXDä
.ý
.ý
$675$VHVOHYRXDä
.ý
23(/+2',1
LEGENDA SE VRACÍ.
6OHY\Dä.Ă
3RX]HRGSiWNXRGKGRVRERW\GRK
Q2ULJLQiOQtVWijHâQtQRVLăYKRGQRWĕDä.ă]GDUPD
Q6LOQLăQtDVLVWHQăQtVOXäED2SHOQDOHW]GDUPD
Q=LPQtSQHXPDWLN\]GDUPDSijLùQDQFRYiQt2SHO)LQDQFH
Q2SHOSRMLâWĕQtVVSROX~ăDVWt
.RPELQRYDQiVSRWijHEDDHPLVH&22: 4,1–11,3 l/100 km, 109–265 g/km.
'YRXOHWiYéUREQt]iNRQQi]iUXNDDGiOHăW\ijOHWiVPOXYQt]iUXND2SHOYHVSROXSUiFLVHVSROHăQRVWt&*&DU*DUDQWLH9HUVLFKHUXQJV$*
ZZZRSHOF]LQIROLQND
Download

Třebíčský zpravodaj č. 2/2013