technologie svařování
Ve svařovacích dýmech je obsažen prach, který je potřeba
ze vzduchu oddělit. Takto zadýmená svařovna tvoří riziko nejen pro
svářeče, ale také pro všechny ostatní pracovníky, kteří na dílně pracují.
Způsoby odsávání zplodin od svařování
informace, které je potřeba vědět
před nákupem zařízení pro odsávání zplodin
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava, www.hadyna.cz
Funkční odsávání zplodin je jednou ze základních podmínek každého zkolaudovaného místa, kde
se provádí obloukové svařování. Z naší obchodní praxe vyplývá, že jen málo uživatelů má alespoň
základní povědomost o jednotlivých způsobech a možnostech řešení odsávání zplodin. A jen málo
dodavatelů filtračních jednotek informuje své potenciální zákazníky o skutečných možnostech
a potřebách funkční filtrační techniky.
Z tohoto důvodu jsme připravili jednoduchý přehled základních informací o běžně nabízených typech filtračních
jednotek, v jednotlivých způsobech odsávání, a také o jejich
výhodách i úskalích v praktickém provozu.
Proč je nutné používat odsávání při svařování
Při obloukovém svařování je nutné odsávat prach obsažený v dýmech, které při tomto svařování vznikají. Pro lepší
představu jedná se o velmi jemné prachové částice, které
vypadají jako saze usazené např. na filtrech meteorologických stanic pro měření polétavého prachu ve vzduchu, které
můžete občas vidět při předpovědích počasí v televizi.
Černé saze usazené na povrchu filtru – to jsou přesně stejné prachové částice, které obsahují svářečské dýmy, a které
je potřeba od vzduchu oddělit.
Těžké kovy obsažené v dýmech není nutné zpravidla nějak
filtrovat či jinak eliminovat. Tyto se rychle rozředí okolním vzdu14 /
chem v hale. Pokud je tedy dodržena základní podmínka pro
výměnu vzduchu v každé průmyslové hale – tedy i ve svařovně
(2,5x až 4x za jednu hodinu), pokud se nesvařuje silnostěnná nerezová ocel nebo silnostěnné slitiny hliníku či podobné
materiály, není nutné filtrační jednotku vybavovat dodatečnou
filtrační vložkou s aktivním uhlím, která slouží právě pro eliminaci těžkých kovů obsažených v dýmech od svařování.
V 95 % všech běžných případů odsávání zplodin od svařování je tedy nutné pouze zbavit vzduch prachových částic.
A k tomuto účelu slouží filtrační jednotky.
Základní rozdělení filtračních jednotek podle
pracovního tlaku
Pro potřeby odsávání zplodin lze filtrační jednotky rozdělit
do dvou hlavních skupin – vysokopodtlakové a středopodtlakové. Prakticky jiné, než tyto dvě skupiny filtračních jednotek
se pro potřeby odsávání zplodin běžně nepoužívají.
SVĚT SVARU 1/20014
technologie svařování
Vysokopodtlakové filtrační jednotky se používají pro odsávání odsávaných svařovacích hořáků nebo pro odsávání prachu z úhlových brusek, které pro odsávání používají speciální
odsávaný kryt brusného kotouče. Tyto typy filtračních jednotek
lze také použít pro běžné průmyslové vysávání při úklidu na
pracovištích apod. Princip je podobný jako u běžných domácích vysavačů. Odsává se poměrně malý objem vzduchu přes
malé průměry hadic nebo potrubí za vyššího podtlaku.
Středopodtlakové filtrační jednotky jsou požívány pro
odsávání samonosných ramen, horních odsávaných digestoří, svařovacích/brousicích stolů apod. Tento typ filtračních
jednotek se vyznačuje odsáváním poměrně velkého objemu
vzduchu při nižším podtlaku. Podstatnou roli zde tedy hraje
systém vracení vyčištěného vzduchu zpět do prostoru haly,
aby nedocházelo ke zbytečnému úniku tepla z této haly.
Středopodtlakové filtrační jednotky jsou tedy nejčastěji
používaným typem pro odsávání zplodin od svařování.
Příklad kapsové filtrační vložky
Lokální a centrální filtrační jednotky
Filtrační jednotky se pak rozdělují na mobilní, lokální nebo
centrální filtrační jednotky.
Lokální filtrační jednotky zpravidla odsávají jedno nebo
dvě místa svařování a jsou instalované v těsné blízkosti nebo
přímo na svařovacím pracovišti. Mobilní jsou pak na kolečkách a je možné je dotlačit na místo samotného svařování
– např. mobilní středopodtlaková filtrační jednotka s jedním
cca 2,5 m dlouhým odsávaným ramenem nebo vysokopodtlaková filtrační jednotka pro odsávání dvou svařovacích
hořáků apod.
Centrlání filtrační jednotky odsávají více svářečských míst.
Mají napočítaný potřebný sací výkon pro každé odsávané
místo na svařovně. Zpravidla jsou instalované mimo místa,
kde se přímo provádí svařování. Optimální umístění je spíše
ve venkovním prostoru haly apod.
Pokud se odsávají 2–3–4 svařovací místa, lze používat
filtrační jednotku bez nutnosti regulace sacího výkonu. Zde je
nutné stanovit, kolik míst má být odsáváno současně – zda
všechny nebo jen dvě apod. Podle toho je pak určen optimální sací výkon ventilátoru filtrační jednotky.
Pokud se odsává více svařovacích míst, je vhodné filtrační
systém vybavit automatickou regulací sacího výkonu. Takové
filtrační jednotky jsou vybaveny frekvenčním měničem, který
reguluje výkon ventilátoru pomocí podtlakového čidla, které
se instaluje dovnitř sacího potrubí. Pokud např. obsluha
ukončí svařování na jednom z odsávaných míst a uzavře
uzavírací klapku samonosného ramene, podtlakové čidlo
detekuje větší podtlak v sacím potrubí. Vyšle informaci
řídicí jednotce, která upraví/sníží výkon ventilátoru filtrační
jednotky. Při otevření uzavírací klapky samonosného ramene
na daném pracovním místě se sací výkon ventilátoru zase
automaticky zvýší.
Příklad patronové filtrační vložky
Elektrostatické filtrační jednotky jsou zařízení, které
obsahují speciální elektrickou filtrační vložku, ve které jsou
instalované velké ocelové tenké desky, jedna vedle druhé
s malou mezerou mezi těmito deskami. Desky jsou pak nabité
zpravidla kladným elektrickým nábojem. Znečištěný vzduch se
přivádí do filtrační jednotky přes ionizační jednotku – podobnou drátěnému sítu, která je pak nabitá opačným elektrickým
nábojem. Prachové částice se tak na vstupu nabijí tímto elektrickým potenciálem a při průchodu filtrační vložkou, tedy mezi
jednotlivými ocelovými deskami, jsou tyto prachové částice
elektromagneticky přitaženy na povrch ocelových desek. Na
výstupu z filtrační vložky pak vychází čistý vzduch.
Základní rozdělení filtračních jednotek podle
typu filtračních vložek
Středopodtlakové filtrační jednotky se dále dělí podle typu
filtračních vložek, a to takto:
• elektrostatické filtrační jednotky
• kapsové filtrační jednotky
• patronové filtrační jednotky
SVĚT SVARU 1/20014
Filtrační jednotka s patronovými filtračními vložkami. Na obrázku je filtrační jednotka otevřena. V horní části – nad filtračními
patronami – je umístěn systém pro automatické čištění povrchu
těchto filtračních vložek, které je maximálně účinné.
/ 15
technologie svařování
Popis principu práce středopodtlakové filtrační jednotky.
Výhodou těchto typů filtračních jednotek jsou jejich malé
rozměry. To platí také pro filtrační jednotky pro odsávání většího počtu svařovacích míst. Značnou nevýhodou těchto typů
filtračních jednotek je nutnost častého a pravidelného čištění
ocelových desek i síta v ionizační jednotce. Čištění se musí
provádět ručně, a to pomocí speciálního chemického roztoku.
Je to velmi špinavá a dlouhá práce. Po ukončení čištění je
nutné použitý chemický roztok ekologicky zlikvidovat.
Mobilní středopodtlaková filtrační jednotka, která umožňuje
odsávání dvou svařovacích míst pomocí 3 m dlouhých samonosných ramen. Obsahuje dvě patronové filtrační vložky se systémem
pro automatické čištění povrchu filtračních obou vložek.
16 /
Pokud by se čištění filtrační vložky s ocelovými deskami
neprovádělo, na sací výkon filtrační jednotky toto nebude
mít velký vliv. Ovšem celý povrch desek se značně zanese
nahromaděným prachem. Tím tyto desky ztratí svůj elektrický náboj a filtrace zcela ztratí svůj účinek. Poté filtrační jednotka funguje podobně, jako domácí vysavač bez „pytlíku“.
Filtrace sice odtahuje ze svařovacích pracovišť dýmy. Ovšem
odsátý prach proletí filtrační jednotkou skrz a vrátí se zpět do
prostoru haly. Investice do odsávání je pak zmařena.
Kapsové filtrační jednotky jsou zařízení, která pro filtrování používají filtrační vložky ve tvaru kapes. Velkou výhodou
těchto typů filtračních jednotek je dlouhá životnost filtračních
jednotek. Po ručním vyklepání je možné filtrační jednotku
znovu použít v podstatě až do jejího roztrhání.
Kapsové filtrační jednotky pro centrální odsávání bývají
vybaveny systémem pro automatické čištění povrchu těchto
filtračních vložek. Ovšem tento systém není pro kapsové filtrační vložky příliš účinný. Proto je nutné tyto filtrační vložky
poměrně často vyklepávat ručně. Je to nevděčná a špinavá
práce. Rozmontovat celou skříň s filtračními vložkami, filtrační kapsové vložky ze skříně vyjmout, vysypat a ručně vyklepat.
Pokud se tato údržba pravidelně neprovádí, účinnost filtrace bude z počátku krátkodobě vyšší. Ovšem po celkovém
postupném zanesení kapsových filtračních vložek, např. po
jednom až dvou měsících používání, významně klesne výkon
odtahu dýmů a filtrační jednotka bude neúčinná.
Patronové filtrační jednotky obsahují patronové filtrační
vložky. Filtrační jednotky pro průmyslové nasazení vždy obsahují systém pro automatické čištění povrchu filtračních
vložek, které je velmi účinné. Proud stlačeného vzduchu se
v pravidelných intervalech tzv. „vstřelí“ do vnitřního prostoru
každé filtrační vložky. Tím dojde k jejímu otřepání a nahromaděný prach na povrchu filtrační vložky spadne dolů do jímky
na prach. Konstrukčně je vhodné, aby byly tyto filtrační vložky
postaveny na výšku. Existují filtrační jednotky, které mají patronové filtrační vložky instalované podélně. Nahromaděný
prach na horní části každé filtrační patronové vložky se velmi
špatně čistí systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek. Ztrácí se tak cca 1/3 povrchu každé filtrační
vložky. Proto je vhodnější používat filtrační jednotky s vertikálně uloženými filtračními vložkami.
Velkou výhodou těchto patronových filtračních jednotek je
vysoká účinnost bez nutnosti časté údržby, relativně dlouhá
životnost filtračních vložek. Filtrační vložky vydrží přibližně
od 4 000–10 000 hodin provozu v závislosti na svařovacím
výkonu, četnosti svařování a typu svařovaného materiálu, od
kterého se dýmy odsávají. Životnost těchto filtračních vložek
je rovněž ovlivněna např. také úrovní zaolejování povrchu
svařovaných materiálů.
Pravidelnou údržbu stačí provádět přibližně 1x ročně. Pak
je nutné pravidelně kontrolovat úroveň zaplnění nádoby na
prach umístěné pod filtrační jednotkou. Proto jsou filtrační
jednotky, které jsou vybavené patronovými filtračními jednotkami pro svařování nejoptimálnější.
Filtrační jednotky bez systému pro
automatické čištění povrchu filtračních vložek
Rádi bychom upozornili na fakt, že řada dodavatelů dodává filtrační jednotky určené pro svařování bez systému pro
SVĚT SVARU 1/20014
technologie svařování
automatické čištění povrchu filtračních vložek. Zpravidla se
jedná o jednotky pro odsávání jednoho nebo dvou svářečských míst.
Systém pro automatické čištění filtračních vložek zajišťuje,
že nahromaděný prach na jejich povrchu se pravidelně setřepává proudem stlačeného vzduch, který se např. každých
50–70 sekund tzv. vstřelí do prostoru každé filtrační vložky.
Nahromaděný prach se od povrchu filtrační vložky oddělí
a spadne dolů do jímky na prach.
Pokud pravidelně svařujete a uvažujete o nákupu např. mobilní filtrační jednotky, dbejte na to, aby tato jednotka byla
tímto systémem vybavena. Pokud nemá filtrační jednotka
systém pro automatické čištění povrchu filtračních vložek,
budete odkázáni na pravidelné ruční čištění této filtrační
jednotky, a to min. 1x týdně. Podle způsobu nasazení budete
muset však filtrační vložky ručně čistit spíše 1x za dva dny.
Pokud tak neučiníte, filtrační jednotka ztratí svůj tah, filtrační
jednotka přestane odsávat. Tím je tato investice do odsávání
zplodin zcela zmařena.
Celá řada firem, která si takové filtrační jednotky nakoupila, tyto jednotky pak vůbec nepoužívá. Filtrační jednotky
stojí na svařovnách nefunkční a nepoužívají se. Důvodem
je nutnost pravidelné a velmi časté údržby, která je časově
náročná a je to špinavá práce.
Cenové srovnání – mobilní filtrační jednotky se systémem
pro automatické čištění povrchu filtračních vložek koupíte
v cenovém rozpětí od 80 000 Kč do 120 000 Kč bez DPH.
Na druhou stranu mobilní filtrační jednotky bez systému
pro automatické čištění povrchu filtračních vložek koupíte
v cenovém rozpětí od 25 000 Kč do 55 000 Kč bez DPH.
Ovšem v tomto případě se podle našeho názoru jedná o „vyhozené peníze“.
jedná o nástrčku pro odsávanou hadici o průměru 40 mm.
Pro tento způsob odsávání je nutné používat pouze vysokopodtlakovou filtrační jednotku, o které jsme psali již v úvodu
tohoto článku. Filtrační jednotka musí být vybavena funkcí
pro ruční nastavení sacího výkonu této filtrační jednotky, aby
bylo možné zregulovat její sací výkon. Odsávání nesmí strhávat ochrannou atmosféru plynu pod plynovou hubicí.
Výhodou odsávání od svařovacího hořáku je jeho vysoká
účinnost a tím zajištění vysoké bezpečnosti práce svářečů.
Nevýhodou je vyšší hmotnost a ztížená ohebnost svařovacího hořáku. V řadě firem, kde jsme tento způsob odsávání
prakticky předváděli, si nakonec z těchto důvodů odsávání
pomocí svařovacích hořáků nevybrali. Ale známe také
příklady z praxe, kdy je firma vybavena pouze odsávanými
hořáky.
Samonosné odsávané rameno
Pokud se svařují drobnější a menší dílce ve svařovacím
boxu, je vhodné použít samonosné odsávané rameno.
Ramena se vyrábí v délkách od 2 do 5 metrů. Pokud se použijí speciální ramenové nástavce, může být délka ramene
prodloužena až na 8 metrů.
Způsoby odsávání
Dýmy od svařování lze odsávat těmito základními způsoby:
• pomocí odsávaného svařovacího hořáku
• pomocí samonosného ramene
• pomocí horní odsávané digestoře
• pomocí svařovacích/brousicích stolů
• pomocí Push-Pull systému
• pomocí TCL systému
Odsávaný svařovací hořák
Pro odsávání zplodin při svařování lze použít speciální odsávaný svařovací hořák (platí pro metodu MIG/MAG), který svou
konstrukcí umožňuje odsávat dýmy od svařování speciální
převlečnou odsávanou vyústkou, která je umístěna nad plynovou hubici hořáku. Jedná se o nejúčinnější způsob odsávání.
Odsávaný svařovací hořák odsaje až 90 % všech dýmů.
Přívodní kabel svařovacího hořáku
od svářečky je převlečen elastickou
odsávanou hadicí. Na patici hořáku
je klasické připojení ke svařovacímu
stroji, např. EURO koncovka, která má
po straně jedno vyústění pro napojení
na filtrační jednotku. Zpravidla se
Typický odsávaný svařovací hořák
pro metodu MIG/MAG.
SVĚT SVARU 1/20014
Představitel samonosného ramene pro odsávání. Na obrázku má rameno délku 6 m.
Samonosná ramena mají svou konstrukci upravenou
tak, aby držela svářečem nastavenou pozici nad místem
svařování. Lze je snadno polohovat v rámci jejich pracovního
prostoru. Ramena mají zpravidla průměr hadice 160 nebo
200 mm, přičemž prostor, který účinně mohou odsávat, odpovídá přibližně 2,5 násobku průměru této hadice.
Pozor. Pokud se rozhodnete odsávat svařovací pracoviště pomocí samonosných ramen, je nutné zajistit min. sací
výkon pro každé rameno v hodnotě 1 200 m3/hod. Řada dodavatelů odsávání z důvodu snížení pořizovací ceny např. pro
centrální filtrační jednotky, aby měli větší šanci se svou nabídkou uspět, slibuje vysokou účinnost samonosných ramen
při sacím výkonu kolem 800–1 000 m3/hod. Ovšem toto
odsávání je pak zcela neúčinné!
Výhodou samonosných odsávaných ramen je jednoduchost použití a poměrně vysoká účinnost odsávání.
Nevýhodou je jejich nasazení pro rozměrnější svařence. Při
postupném svařování si svářeči zpravidla rameno nepřesouvají nad nové místo svařování. Odsávání je pak neúčinné
a investice do tohoto odsávání může být tímto zmařena.
Ještě je potřeba dodat, že pro odsávání pomocí samonosných
ramen se používají pouze středopodtlakové filtrační jednotky.
/ 17
technologie svařování
Horními odsávanými digestořemi lze také odsávat např. robotizovaná pracoviště. Na obrázku jsou instalované dvě horní odsávané digestoře. Každá je umístěna nad jedním polohovadlem
robota, na kterém pak robot střídavě svařuje.
Horní odsávaná digestoř
Dalším z běžných způsobů odsávání je použití horních
odsávaných digestoří, které jsou umístěny např. nad pracovním stolem svářeče, nad místem svařování svařovacího
robota apod. Pravdou ovšem je, že např. při měření prachu
v pracovním prostoru svářeče, který je odsáván horní odsávanou digestoří, může hygiena nařídit použití přisávaných
svařovacích kukel. Dýmy od svařování jsou odsávány vzhůru
a mohou procházet kolem svařovací kukly svářeče.
Vyšší účinnost odsávaných digestoří může zabezpečit
olemování okrajů odsávané digestoře svařovacími lamelami,
které zabraňují průvanu.
I zde je potřeba zajistit min. hodnotu potřebného sacího
výkonu. Např. horní odsávaná digestoř o velikosti 1 x 2 metry
musí být odsávána min. 2 500 m3/hod. (lépe 3 500 m3/hod.).
I zde se pro odsávání horních odsávaných digestoří používají pouze středopodtlakové filtrační jednotky.
jako lapač jisker při broušení kovů. Případně stůl umožňuje
odsávání jak spodním roštem, tak také zadní stěnou. Při
svařování jsou pak svařovací dýmy strhávány do roštu stolu
nebo do zadní stěny. Pokud má takový stůl dostatečný výkon,
je jeho účinnost skutečně výborná.
Svařovací/brousicí stůl může být buď napojen na centrální
odsávání, nebo je vybaven integrovanou filtrační jednotkou.
Ta by měla však obsahovat patronové filtrační vložky se systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek.
Odsávané svařovací/brousicí stoly
Odsávané svařovací/brousicí stoly jsou zajímavým řešením pro svařování nebo také broušení zejména menších
dílců. Často se setkáváme s názorem, že jsou tyto stoly neúčinné. Ovšem zde platí jednoduché pravidlo, pokud má stůl
vhodnou konstrukci a především potřebný sací výkon, je to
výborné řešení pro odsávání.
Svařovací/brousicí stoly mají zpravidla odsávaný buď rošt
pracovního stolu, nebo zadní stěnu stolu, která slouží také
18 /
Odsávaný svařovací/brousicí stůl. Odsávání je prováděno pomocí spodního roštu a zadní odsávanou stěnou. Nádoby na prach
jsou pak po stranách pod stolem. Klapkami lze regulovat místo odsávání – buď jen spodní rošt stolu, nebo jen zadní odsávaná stěna,
nebo kombinace obou míst.
SVĚT SVARU 1/20014
technologie svařování
Pokud budete uvažovat o pořízení svařovacích/brousicích
stolů napojených na centrální filtrační jednotku, min. potřebný sací výkon pro stůl o velikosti 800 x 1 500 mm, který
je vybaven jak odsávaným roštem i zadní stěnou, který by
neměl být menší než 3 000 m3/hod.
Opět dodáváme, že svařovací/brousicí stůl je vždy napojen na středopodtlakovou filtrační jednotku.
Push-Pull systém
Pro svařovny, kde se svařují nadrozměrné svařence,
se často používá tzv. Push-Pull systém odsávání zplodin.
Jedná se o dvojici pod stropem dílny instalovaných potrubí
s průduchy po celé jejich délce. Jedno potrubí je odsávané
a je instalované na jedné straně haly. Druhé potrubí vhání
vyčištěný vzduch z filtrační jednotky zpět do prostoru haly
a je instalované na druhé straně haly.
Typická instalace systému TCL
Ve filtrační jednotce dojde k malému oteplení vzduchu.
Pokud se pak tento vzduch dostane nad podlahu svařovny,
kde je stávající vzduch studenější, nastane jeho přirozená
cirkulace. Čistý teplejší vzduch vyháněný po obou stranách
svařovny stoupá vzhůru, strhává sebou dýmy od svařování až
ke stropu dílny. Tam jej pak odsaje odsávané potrubí.
TCL systém může být napojen také na pomocný ventilátor,
který může v objemu 5–15 % sacího výkonu přisávat z venkovního prostoru čerstvý vzduch. Tímto způsobem může být
zajištěno větrání v dané hale.
TCL systém lze také vybavit systémem pro dohřívání vyčištěného vzduchu, např. pomocí plynových kotlů. Pak lze TCL
systém použít jako alternativu topení.
TCL systém jsme instalovali do celé řady firem, jedná se
o velmi moderní způsob odsávání svařoven.
Způsoby zapínání filtrační jednotky
Pro velké svařence lze použít odsávání pomocí tzv. Push-Pull
systému. Ovšem i ten má své nevýhody. Pokud je venku nízký tlak,
svářečské dýmy nedojdou až pod strop dílny, kde se provádí odsávání.
Push-Pull systém pak pracuje tak, že nahromaděné dýmy pod
stropem svařovny se odsávaným potrubím odvádí do filtrační jednotky, jedná se rovněž o středopodtlakovou filtrační jednotku. Zde
se vzduch vyčistí a druhým potrubím se vzduch vhání zpět do haly.
Ovšem značnou nevýhodou tohoto způsobu odsávání je
jeho provoz při nízkém tlaku atmosférického vzduchu. V tomto období se často stává, že dýmy od svařování nestoupnou
až pod strop dílny a zůstanou někde uprostřed její výšky. Pak
je Push-Pull systém neefektivní.
Měli jsme možnost vidět celou řadu instalovaných PushPull systémů, které nepracovaly správně, přestože jejich
uživatel za ně zaplatil nemalé finanční prostředky.
TCL systém
Naproti tomu existuje jiný podobný systém, který pracuje
na podobném principu. A tím je tzv. TCL systém. Pod stropem
dílny, zpravidla uprostřed haly, je po celé její délce vedeno odsávané potrubí s průduchy. Tímto potrubím se odsávají dýmy
nahromaděné pod stropem dílny. Filtrační jednotka vzduch
vyčistí. Tento vyčištěný vzduch se pak vhání zpět do prostoru
haly svislými potrubími, která jsou rovnoměrně instalovaná po
obou stranách svařovny. Vzduch se pak vhání přes průduchy,
které jsou instalované těsně nad podlahou dílny.
SVĚT SVARU 1/20014
Filtrační jednotky lze zapínat různými způsoby. Buď ručně,
kde svářeč před zahájením svařování filtrační jednotku zapne
na hlavním vypínači, nebo pomocí indukčního čidla, které je
instalované např. na filtrační jednotce ve formě háčku, přes
který svářeč přehodí zemnicí kabel od svařovacího stroje.
Jakmile je filtrační jednotka v pohotovostním režimu a svářeč stiskne spoušť na svařovacím hořáku, filtrační jednotka
se automaticky zapne. Po skončení svařování je na filtrační
jednotce nastaven doběh, tedy nastavený čas do automatického vypnutí filtrační jednotky po skončení svařování.
Pro svařovací/brousicí stoly, které jsou napojeny na centrální odsávání, může být instalováno tlačítko, které otevírá
centrální uzavírací klapku potrubí, na které je odsávaný stůl
připojen. Po stisku tlačítka se klapka otevře na předem nastavenou dobu. Např. na 15 minut. Pokud chce tedy svářeč
na stole pracovat, musí každých 15 minut stisknout tlačítko,
aby stůl začal odsávat. Tím je zamezeno zbytečnému odsávání daného stolu po skončení práce svářeče na tomto stole,
pokud by jej zapomněl vypnout pomocí uzavírací klapky.
V případě instalace většího počtu svařovacích/brousicích
stolů se tak šetří elektrická energie. Výkon ventilátoru je
řízen podtlakovým čidlem instalovaným v sacím potrubí. Při
uzavření centrální uzavírací klapky stolu se automaticky sací
výkon ventilátoru sníží.
V případě použití Push-Pull nebo TCL systému odsávání
lze zapínání/vypínání provést centrálně pomocí programátoru. Odsávání se zapne před začátkem směny a skončí na
konci směny.
/ 19
Download

Základní způsoby odsávání zplodin od svařování