partnerské stránky
TCL – efektivní systém odsávání svařoven a výrobních dílen
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
Obě potrubí tak zajistí tok vzduchu v prostoru
haly od výduchového potrubí k odsávanému,
čímž se odsaje většina stoupajících zplodin.
TCL SYSTÉM
Typický příklad instalace odsávání budoucích čtyř svařovacích pracovišť pomocí samonosných ramen.
Způsob odsávání svařoven je stálou otázkou všech firem, které svařují. Rádi bychom
vám v této oblasti prezentovali novinku, a to
TCL systém. Tento systém odsávání zplodin
ze svařoven může zároveň řešit vzduchotechniku, tedy výměnu vzduchu v hale. Dále
pak možnost vytápění dané haly s možnou
rekuperací „odpadního“ tepla z různých
výrobních strojů a samotného odsávání.
Obecně platí norma, která udává potřebu
výměny celého objemu vzduchu v průmyslové
hale, a to min. 2,5krát za jednu hodinu. Pro tyto
účely jsou v průmyslových halách zpravidla
instalovány ventilátory ve štítech hal nebo v jejich
stropech.
Ovšem tato výměna vzduchu nemá nic společného s tím, že je nutné každé svařovací místo
odsávat zvlášť.
Zde více možností, jak účinně odsávat zplodiny od svařování, spíše není. K tomuto systému
odsávání zplodin v hale slouží různé Push-Pull
systémy nebo nyní nový TCL systém.
PUSH-PULL SYSTÉM
Push-Pull systém obsahuje výkonnou
filtrační jednotku, která je napojena na dvě
samostatná potrubí rozvedená v hale. Jedno
potrubí je odsávané, ve kterém je řada
průduchů, přes které se znečištěný vzduch
z prostoru haly odsává. Přes druhé potrubí
se vyčištěný vzduch z filtrační jednotky vhání
zpět do prostoru haly.
Obě potrubí jsou instalována ve výšce cca
4–6 metrů nad podlahou. Sací potrubí je instalováno na jedné podélné straně haly (případně
jedné „lodě“ haly) a výduchové potrubí se pak
nachází na druhé podélné straně haly.
Novinka – tzv. TCL systém Push-Pull systém
odsávání doplňuje. Pracuje na principu rozdílné
teploty a tlaku vzduchu v hale v různé výšce
dané haly. TCL systém využívá tedy řady svislého
potrubí, které se instaluje po okrajích haly za
sebou. Po jedné straně haly je instalována řada
sacích potrubí, na druhé straně je pak instalována řada výduchových potrubí.
Rozdíl teploty a tlaku mezi podlahou a stropem dílny (chladnější vzduch má větší hustotu
a tlačí se směrem dolů – teplý vzduch je řidší
a tlačí se směrem vzhůru) vytvoří proud vzduchu,
který se vznáší vzhůru.
Dolní výduchy umístěné těsně nad podlahou
dílny rovnoměrně rozprostírají vháněný – vyčištěný vzduch po celém prostoru svařovny. Výduchy
umístěné ve výšce cca 2 až 3 metry nad podlahou podporují stoupající proud vzduchu směrem
vzhůru k horním průduchům a sacího potrubí
Push-Pull systému, které znečištěný vzduch
z prostoru dílny odsávají.
Znečištěný vzduch je pak odváděn do výkonné filtrační jednotky, kde dochází k jeho čištění.
Vyčištěný vzduch se pak vrací zpět do prostoru
haly výduchy spodními a bočními výduchy.
Do vyčištěného vzduchu je navíc přiváděn
proud čistého vzduchu z venkovního prostoru
haly, a to pomocí samostatného ventilátoru. Celkový objem tohoto čistého vzduchu lze nastavit,
a to v rozmezí 5 až 40 % celkového čištěného
vzduchu ve filtrační jednotce, podle potřeby
četnosti výměny celkového objemu čerstvého
vzduchu v hale. Systém se takto používá jak
v létě – čerstvý vzduch lze nasávat na severní
straně haly a tím dochází k ochlazování vnitřního
prostoru haly, tak také v zimním období. V zimním období lze tento čerstvý vzduch vhánět do
potrubí přes rekuperační jednotku tepla a tím je
předehřívat.
REKUPERACE TEPLA – TOPENÍ POMOCÍ TCL
TCL systém odsávání hal umožňuje rovněž
kompletní vytápění daného prostoru. Může být
BĚŽNÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ODSÁVÁNÍ
Pokud má firma, která svařuje, stabilní místa
svařování a svařence nejsou svou velikostí příliš
rozměrné, pak lze odsávání zajistit např. pomocí
samonosných odsávaných ramen s dosahem
2–6 metrů nebo také pomocí odsávaných digestoří, které mohou být instalovány na pevno nebo
na výkyvném rameni uchyceném na pevném
sloupu.
Další možností realizace odsávání je použití
odsávaných svařovacích hořáků. Pravdou ovšem
je, že tyto hořáky jsou robustnější, bývají těžší
a svářeči ne vždy chtějí s těmito odsávanými
hořáky pracovat. I když je tento způsob odsávání
svařování nejúčinnější. Pomocí odsávaného
svařovacího hořáku lze odsát až 90 % všech
vznikajících zplodin.
Pokud ovšem firma svařuje velmi objemné
svařence, a to na různých pracovních místech
ve svařovně, pak je potřeba filtrovat minimálně
veškeré stoupající dýmy ve výšce cca 4 až 6 metrů nad podlahou haly a zároveň by svářeči měli
používat tzv. přisávané svařovací kukly.
6/
Obecný princip práce systému TCL.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
vybaven jak plynovými kotly pro nahřívání vyčištěného vzduchu, tak také rekuperačními jednotkami. Rekuperační jednotka tepla může využívat
odpadní teplo z jiných průmyslových zařízení,
např. s řezacího laseru, z kompresorů apod.
Celý proces řízení TCL systému odsávání
a topení se pak programuje pomocí běžného
programovacího termostatu, na které jsme zvyklí
např. při programování domácího topení.
Systém pracuje zcela automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy.
FILTRAČNÍ JEDNOTKY MECHANIC SYSTEM
Instalace obsahuje mj. filtrační jednotku a ventilátor pro přívod čerstvého vzduchu, který se míchá s vyčištěným vzduchem v prostoru svařovny.
Typizovaná instalace systému PUSH-PULL v kombinaci s TCL systémem pro běžnou svařovnu.
Praktický projekt pro firmu, která svařuje dílce pro doly, kde se svařují drobné dílce na 9 svařovacích stolech a dále pak velké dílce v prostoru celé haly.
Navíc je zde systém rekuperace tepla, a to nejen ze svařovacích boxů, ale také se zde využívá teplo z kompresorů apod.
SVĚT SVARU
Naše společnost dodává celou řadu filtračních
jednotek Mechanic System, které se liší svým
výkonem a počtem filtračních vložek – tedy
velikostí povrchu filtru.
Každá filtrační jednotka je vždy vybavena automatickým čištěním všech filtračních vložek, které
zajišťuje impuls stlačeného vzduchu, který se tzv.
„vstřelí“ do vnitřního prostoru každé filtrační vložky.
Nečistoty uchycené na povrchu filtrační vložky jsou
tak uvolněny a spadnou dolů do jímky na prach.
Tento proces je plně automatizovaný a není nutné
do něj nijak zasahovat. Obsluha pouze vysypává
jímku na prach a 1x ročně zajistí pravidelnou profylaktickou prohlídku případně čištění potrubí.
Pro odsávání svařování standardně používáme
filtrační vložky typu UltraWeb, které mají účinnost
99,999 % pro částice o velikosti 0,5 μm.
Průměrná životnost filtračních vložek, které
používáme ve filtračních jednotkách, se pohybuje v rozmezí 4 000–8 000 hodin provozu podle
typu a intenzity svařování (používaný svařovací
výkon, typ základního materiálu, čistý/zaolejovaný materiál, doba hoření oblouku, počet
svařovacích míst pro odsávání apod.).
Každá filtrační jednotka může být vybavena tzv. automatickým napylováním povrchu
filtračních vložek bílým jemným práškem
CaCO3. Toto napylování slouží jako prevence
proti případnému požáru a výrazně prodlužuje
životnost filtračních vložek. Proto toto napylování
vždy našim zákazníkům doporučujeme. Systém
napylování má velký význam při svařování také
zaolejovaných materiálů.
Pokud vás zajímá TCL systém jako řešení
odsávání vaší svařovny, neváhejte nás kdykoliv
kontaktovat. Rádi vás osobně navštívíme
k technické konzultaci. Kontakt najdete na internetových stránkách http://www.hadyna.cz.
K systému odsávání TCL se instalují výkonné odsávané jednotky – na obrázku
je dvojice filtračních jednotek pro dvě haly o celkové velikosti 2 000 m2.
/7
Download

TCL - Hadyna