TRANSPORT MAGAZÍN
měsíčník Sdružení automobilových dopravců
OBSAH
4/2014
Vydává
Sdružení ČESMAD BOHEMIA
Redakční rada
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Ministr Prachař na členy Sdružení nezapomněl..................................................3
Šéfredaktor
Aktivity Sdružení...............................................................................................5
Martin Felix
Tel: +420 731 131 331
E–mail: [email protected]
Kontroly nevynechávají kabotáž ani obcházení povolovacího řízení ..................9
Členové
Jana Sláčalová
Michaela Havelková,
Mgr. Vojtěch Hromíř,
Ing. Jan Medveď
Ing. Zdeněk Pikous
Martin Cihelka
Carlos Sardá
Příjem inzerce
Carlos Sardá
odbor public relations
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
[email protected]
Grafická úprava, sazba & zlom
Carlos Sardá
Foto na obálce: Martin Felix
Adresa redakce
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
http://www.prodopravce.cz
Tisk
T–STUDIO, s. r. o.
Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4
Toto číslo bylo předáno
do tisku dne 11. 4. 2014
Podávání novinových zásilek povoleno Českou
poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j.
2116/99 ze dne 20. 5. 1999. Zapsáno do evidence
periodického tisku pod číslem MK ČR E 0037.
Slabší koruna a konkurenceschopnost..............................................................10
SILNIČNÍ DOPRAVA
Novinky z Evropské unie.................................................................................13
Zákazy jízd v evropských zemích....................................................................16
Omezení provozu autobusů v centru Vídně.....................................................18
Zprávy ze světa...............................................................................................19
EKONOMIKA &LEGISLATIVA
Likvidace pojistných událostí ........................................................................21
Okénko právní prevence .................................................................................24
Zneužívání záruk ............................................................................................27
ŠKOLENÍ & BEZPEČNOST
Školení, kurzy, semináře..................................................................................28
TECHNIKA
Slavíme sedmdesátku......................................................................................31
Peugeot 308 ...................................................................................................32
MAN získal zakázku na 181 autobusů do Švédska............................................36
Conti EcoPlus .................................................................................................37
Tahač Scania s motorem Euro 6........................................................................38
Kögel jedním ze tří největších výrobců návěsů v Evropě...................................39
Pomoc na cestách – DAF ITS...........................................................................40
Inteligentní návěs KRONE ...............................................................................42
Aliance pro Dakar.......................................................................................... 44
Nová publikace zabývající se MKD a zasílatelstvím!........................................46
OPTIFUEL CHALLENGE 2014.........................................................................48
Šest Renault Trucks T 11L pro Mega Trucking Bohemia.....................................49
Najdete nás také na:
Cesta vznětového motoru................................................................................51
WWW. PRODOPRAVCE. CZ
Regionální pracoviště Sdružení
Praha ­‑ Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4, Tel: 241 040 126, Fax: 241 040 188, E–mail: [email protected] com
Brno ­‑ Podhájí 1a, 621 00 Brno – Řečkovice, Tel: 549 274 350, Fax: 541 227 005, E–mail: [email protected] com
Ostrava ­‑ Kafkova 8, 702 00 Ostrava, Tel: 596 618 930, Fax: 596 618 929, E–mail: [email protected] com
Hradec Králové ­‑ Koutníkova 272, 501 01 Hradec Králové, Tel: 495 537 221, Fax: 495 521 027, E–mail: [email protected] com
Ústí nad Labem ­‑ U Trati 3448/10, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: 475 209 102, Fax: 475 214 446, E–mail: [email protected] com
Č. Budějovice ­‑ Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, 370 04, Tel: 387 425 949, Fax: 387 426 867, E–mail: [email protected] com
Plzeň ­‑ Domažlická 174, 314 55 Plzeň, Tel: 377 388 488, Fax: 377 388 491, E–mail: [email protected] com
ÚVODNÍK
Vážení členové a přátele Sdružení ČESMAD BOHEMIA,
jarní úklid může probíhat mnoha způsoby. V individuální rovině myjeme okna,
prášíme koberce, z našich letních sídel vyháníme spící pavouky, hmyz, hlodavce
a někdy i bezdomovce. Také zahrádky potřebují po zimě upravit, stromy prostří‑
hat a obnovit boj s krtkem. Ostatně podobné úkoly čekají i správce komunikací.
Zatím sice kvalita výstavby našich silnic neklesla tak hluboko, aby je ohrožoval
zákeřný slepý černý hmyzožravec, ale kdo ví. Jak jsme se poučili, dá se při stavbě
dálnice šetřit na mnoha položkách skrytých pod finálním kobercem, takže se
možná v budoucnu ukáže, že za zvlněním dálničního tělesa stojí mimořádně
silná invaze krtků. Zatím silničáři po způsobu zahrádkářů bojují pouze s bujícím
houštím a stromovím podél cest. Díky velmi mírné zimě na to letos měli více času, a tak podél silnic
můžeme vidět nezvyklé množství prořezané biomasy. Všimněte si, že i na známých trasách se nám
mnohde otvírají zcela neznámé pohledy, které až dosud zakrývalo neproniknutelné roští.
Ovšem čistí se nejen drážní a silniční tělesa od plevele. Tak třeba pošty (do roku 2003 jsme byli
vlastně kolegové se společným ministerstvem) se začaly čistit od plyšáků, cigaret či ponožek a dal‑
šího zajímavého sortimentu. Při tom došlo i na ředitele, který tento revoluční artikl zavedl. Čistí se
samozřejmě ve všech úřadech, vždyť máme novou vládu. Tady se ale zdržím komentáře a počkám
na výsledky. Jen připomenu, že stojí za povšimnutí, jak k personálnímu úklidu přistupuje většina
médií. Téměř vždy totiž stojí na straně stávajícího osazenstva, i když ještě před krátkým časem stála
za osazenstvem jím právě vyhazovaným. Můžeme tedy neustále číst na jedné straně o čistkách a vy‑
hazovech, na straně druhé o příchodu kamarádů. Tak alespoň doufejme, že kamarádi se tentokrát
budou střídat v řádném čtyřletém termínu.
K zajímavému jarnímu úklidu došlo i na dráze. Konkrétně na olomouckém nádraží, odkud vyhodi‑
li piano. Muzicírování amatérských pianistů prý rušilo při prodeji jízdenek, takže místo smluveného
roku byli hudebníci i s klavírem z jara vymeteni jako obtížný hmyz již po čtyřech měsících. Možná
se ptáte, co je mi do toho, že železnice nepřeje klavíristům a pošta plyšákům? Také jsem si původně
myslel, že mluvčí silničních dopravců nemá co mluvit do dopravy železniční. Nová doba mne ale
vyvedla z omylu. Při projednávání úpravy evropské směrnice o rozměrech a hmotnostech silničních
vozidel její schválení nejvíce torpédovaly právě všeliké spolky a sdružení železniční. Směrnice, která
má dovolit prodloužení stávajících souprav o dva metry, aby se na silnice mohly vrátit aerodynamič‑
tější a tím i úspornější čumákaté tahače, zvýšit hmotnost dvounápravových autobusů na 19,5 tuny
a umožnit přeshraniční využívání 25metrových souprav, se ukázala být navýsost železničářským
tématem. Kolejová lobby napnula veškeré síly, aby změna směrnice nebyla projednána dosluhují‑
cím Evropským parlamentem, a tím na několik příštích let spadla pod stůl. Kupodivu se nezdařilo
a směrnice snad žije a bude se o ní ve Štrasburku rokovat. To ovšem neznamená, že máme vyhráno.
Zamést s ní by chtěla řada lidí a nejen v rámci jarní očisty.
Základním smyslem jarního úklidu je odstra‑
nit následky a pozůstatky odcházející zimy,
a ta letos nebyla. Přesto, jak vidno, vymetat
je stále co. Hlavně musíme doufat, že za oběť
čističům nepadnou ty dobré nápady a naopak
pod koberec nebudou zameteny šlendriány
nahromaděné za několik zim zpátky.
Martin Felix
šéfredaktor
2
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Z ČINNOSTI
SDRUŽENÍ
Ministr Prachař
na členy Sdružení nezapomněl
Vojtěch Hromíř
generální tajemník
B
řezen je pro členy Sdružení
ČESMAD BOHEMIA každoroč‑
ně nejen měsícem knihy, ale
také obdobím, kdy se v regionech se‑
tkávají na výročních shromážděních,
aby zhodnotili společně rok minulý
a dohodli se na cílech a úkolech pro
další období.
Série sedmi setkání začala 7. března
v Praze a završena byla 29. března v Brně.
Celkem se sedmi jednání zúčastnilo 285
řádných členů, což reprezentuje 15 %
z celkového počtu 1 946 dopravních spo‑
lečností – členů Sdružení k 1. lednu 2014.
To není nízké číslo, vezmeme­‑li v úvahu
zaneprázdněnost majitelů a manažerů do‑
pravních firem a také fakt, že 70 % členů
Sdružení jsou menší dopravci s jedním až
pěti vozidly.
Příjemným bodem programu jednání
v Ostravě a v Brně byla návštěva mini‑
stra dopravy Antonína Prachaře, který
přítomné seznámil s prioritami a zámě‑
ry současného vedení ministerstva. Bylo
vidět, že rozhodně nezapomněl na své
zkušenosti se státní správou, které získal
v pozici majitele dopravní firmy. Nikdo
z účastníků mu nejspíš nezáviděl kupu
problémů, které se nahromadily v re‑
zortu během posledních let a které musí
v šibeničních termínech řešit. Mezi nej‑
důležitější patří registr vozidel, výstavba
a financování dopravní infrastruktury,
nečerpání zdrojů z Bruselu, paralýza sta‑
vebních řízení kvůli nízkým výkupním
cenám pozemků, pomalosti vyřizování
podání u ÚOHS a nastavení zákona o ve‑
řejných zakázkách. Akutním problémem
je také zajištění řádného výběru dodava‑
tele mýtného systému od roku 2017. Pan
ministr strávil mezi svými bývalými kolegy
vždy téměř hodinu, odpověděl na dotazy
a spěchal za dalšími povinnostmi.
V roce 2013 mezi členy Sdružení nejvíce
rezonovala témata spojená se zpoplatňová‑
ním infrastruktury, ať už se jednalo o fun‑
gování mýtného systému v České republice
nebo v zahraničí. Kladně bylo hodnoceno
nezvýšení sazeb v ČR pro letošní rok a vů‑
bec fakt, že dohoda z roku 2010 přinesla
dopravcům alespoň nějakou jistotu. Naopak
prudké oslabení koruny v listopadu loňské‑
ho roku, které svou intervencí provedla
ČNB, bylo vnímáno rozporuplně, někomu
sice vylepšilo hospodářský výsledek, ale
celkově ke stabilitě podnikatelského prostře‑
dí rozhodně nepomohlo. Stejně tak mnoha
členům klidu nepřidala nejistota ohledně
účinnosti nového občanského zákoníku od
1. 1. 2014, nelegální omezení fungování sys‑
tému TIR v Rusku a zvažování investic do
vozidel s novými motory EURO VI.
Rok 2014 vidí členové s mírným opti‑
mismem. Ekonomika zatím jeví známky
oživení, a tak by se snad s objemy zakázek
mohlo dostavit i potřebné zvýšení přeprav‑
ních tarifů. Jak zaznělo v Praze nebo třeba
v Ústí nad Labem, palčivým problémem
i v dalším období zůstane nedostatek dob‑
rých řidičů a bohužel možná i vztahy s ně‑
kterými z nich. Ne všichni dosahují tako‑
vých kvalit, jako 66 řidičů, tradičně oceně‑
ných čestným diplomem IRU za 20 let své
práce a nejméně milion ujetých kilometrů
bez nehod. Řešením může být i využívání
portálu www.truckjobs.cz. Sdružení se ve
své schválené strategii pro letošní rok za‑
měří na zvýšení vlivu u centrálních orgánů,
Zleva: Ing. Antonín Prachař, Ing. Vojtěch Máša, Ing. Jaroslav Hanák, Ing. Ladislav Sova, Mgr. Vojtěch Hromíř
Transport magazín 4/2014
3
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
ale i v krajích, což bez aktivní‑
ho zapojení jednotlivých členů
nepůjde. Jedním z cílů je opě‑
tovné uzavření dohody o mýt‑
ných sazbách a slevách pro
rok 2015 a dále. Vyšší kvalitu
a rozsah pomoci chce Sdružení
nabídnout i při řešení akutních
problémů, které se členům při‑
hodí na silnici nebo v kolizích
s úřady, kontrolními složkami,
a samozřejmě nejdůležitějším
prvkem bude posílení prevence.
Stranou nezůstane ani podpora
firem v ekonomických a pro‑
vozních otázkách, při kalkula‑
cích nákladů nebo třeba sdílení
vhodných postupů u některých
nákladových položek, jak pre‑
zentoval v Plzni Oldřich Grill.
Ostravští členové se po letech
hledání vhodné lokality snad
v letošním roce dočkají zahájení
výstavby nového regionálního
pracoviště, které jim bude slou‑
žit lépe než současné těsné a
málo vyhovující prostory.
Obohacením programu jed‑
nání byly příspěvky hostů.
Téma dopravní infrastruktu‑
ry se objevilo téměř na všech
shromážděních, zástupce ost‑
ravského útvaru ŘSD Lubomír
Hýbl i Lukáš Kopřiva z odboru
dopravy Středočeského kraje
popsali připravované investice
a bylo znát, jaké problémy jim
způsobilo nekvalifikované roz‑
hodování v minulých letech.
V hradeckém regionu se pozor‑
nost Sdružení upírá k dislokaci
celních úřadů, kdy by v letoš‑
ním roce mělo dojít ke zhodno‑
cení posledních změn, zejmé‑
na přesunu celního odbavení
ze Svitav do České Třebové.
Evergreenem je zde budování
silnice R35, kde radní pro do‑
pravu Pardubického kraje Jaro‑
mír Dušek zmínil obrovské pro‑
blémy s výkupy pozemků, které
se pro různé investiční akce tý‑
kají téměř 1 500 vlastníků.
Šéf dopravní policie Plzeňské‑
ho kraje plk. Vladimír Toman
upozornil na vyšší procento
nehod způsobených v Západo‑
českém kraji pod vlivem alkoho‑
lu. Zároveň ale ocenil většinou
korektní chování řidičů profe‑
sionálů a nižší počet doprav‑
ních nehod s fatálními následky
v roce 2013. V Budějovicích vy‑
stoupil Karel Koktavý z celního
úřadu pro Jihočeský kraj. Celní
správa se zaměřuje intenziv‑
ně na vážení vozidel a mobilní
dohled v mýtném systému. Na
dotaz, zda by podporoval sníže‑
ní finančního postihu a zrušení
bodové penalizace za mírné
přetížení vozidel např. do 10
%, odpověděl kladně. František
Košťál z ústecké inspekce práce
si postěžoval ve svém vystou‑
pení na podvody s digitálními
tachografy, používání magnetů,
více karet a vkládání planžet do
tachografů.
Zkušení právníci Jiří Krofta
a Martin Laipold vybrali z no‑
vého občanského zákoníku nej‑
závažnější ustanovení a změny,
které se mohou dotknout silnič‑
ních dopravců. Postavení do‑
pravce z jejich výkladu vyzníva‑
lo jako velmi nejisté a ohrožené
mnoha riziky. Oba silně podpo‑
řili aktivitu Sdružení při přípravě
oborových přepravních podmí‑
nek pro vnitrostátní dopravu.
Jejich vydání bude prvním hma‑
tatelným výstupem z pracovní
Foto: Martin Felix
4
Ing. Vladimír Starosta
Foto: Martin Felix
skupiny pro identifikaci rizik,
kterou vede prezident Sdružení
Vladimír Starosta.
historické úřadovny ČESMADu na
Masarykově nádraží, v Perucké
ulici či ve Vršovicích.
Pro autobusové dopravce
byly zajímavé, kromě záměrů
krajů při financování dopravní
obslužnosti, také novinky tý‑
kající se práv cestujících a tzv.
zelené knihy, o kterých mluvili
zástupci Ministerstva dopravy
Ondřej Michalčík a Stanislav
Dvořák. V Brně energicky vy‑
stoupil, mimo jiné také k pro‑
blémům autobusové dopravy,
Jaroslav Hanák, viceprezident
Sdružení a zároveň prezident
Svazu průmyslu a dopravy.
Závěry z regionálních setká‑
ní budou nyní přeneseny na
shromáždění zástupců regionů,
které je nejvyšším kolektivním
orgánem Sdružení a bude se
konat 30. května v Praze. Zde
pak budou formálně potvrze‑
ny jako společné cíle a úkoly,
o jejichž splnění bude Sdružení
usilovat. Nejčastěji se opakovaly
požadavky na uzavření dohody
o mýtných sazbách a slevách,
nastavení vhodného rozdělení
kategorií vozidel pro mýto dle
ekologických tříd, řešení problé‑
mů s nedostatkem řidičů, zpřes‑
nění objektivní odpovědnosti
dopravce, zvýšení podílu na vy‑
brané dani z minerálních olejů
určeného pro SFDI, či vyjádřená
podpora legislativním změnám
umožňujícím rychleji a kvalitněji
stavět silniční infrastrukturu.
Významnou součástí všech
shromáždění bylo poděkování
a ocenění členských firem, které
táhnou se Sdružením společnou
káru už 20 a více let. Takových
společností je mezi členy 246,
některé z nich změnily během let
právní formu, často se z původní
fyzické osoby transformovaly na
s.r.o. nebo akciovou společnost,
ale jejich angažmá v ČESMADu
si zachovalo kontinuitu. Ostatně
i ČESMAD se v roce 1993 změnil,
když vzniklo Sdružení ČESMAD
BOHEMIA z federálního sdružení.
Mnozí ze členů si ještě pamatují
Poděkování za podporu patří
též komerčním partnerům regi‑
onálních shromáždění, zejmé‑
na společnostem HESTI, Ba‑
rum Continental, Openmatics
a Bibby Financial Services.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Aktivity Sdružení
v oblasti legislativy a mezinárodních vztahů
Foto: Carlos Sardá
Jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů
• Připomínkovali jsme
V březnu jsme dostali k připomínkám „Zelenou knihu“ –
koncepci veřejné dopravy v ČR, což je diskusní dokument,
vytvořený Ministerstvem dopravy. Návrh dostala sekce osob‑
ní dopravy k prostudování a sdělení připomínek. Zájemci si
můžou knihu stáhnout ze stránek MD ČR: http://www.mdcr.
cz/cs/verejna­‑doprava/zelena+kniha/. Připomínky shroma‑
žďuje Jan Medveď: [email protected] Po projednání při‑
pomínek se zhruba do dvou měsíců vyhodnotí a do konce
roku se vládě předloží ucelená koncepce jak dál s veřejnou
dopravou.
• CEMT
V polovině března se objevila informace, že ruské úřady údaj‑
ně odmítají uznávat platnost povolení CEMT. Pravdivost nepo‑
tvrdilo ani české Ministerstvo dopravy, ani ruské Ministerstvo
dopravy, ani české velvyslanectví v Moskvě a nic nevěděli ani
kolegové z ruského svazu ASMAP. O potížích neměli informaci
ani v IRU. Zřejmě se jednalo buď o „kachnu“, nebo zlou vůli
nějakého jednoho ruského úředníka.
Koncem března se v Paříži uskutečnilo jednání pracovní sku‑
piny CEMT. Byl potvrzený kontingent na rok 2015 s tím, že Rus‑
ko zatím stále trvá na omezení počtu povolení pro své území.
Pro Česko to znamená stejný počet základních povolení jako
v roce letošním. Řecko navrhlo prodloužit výdej povolení pro
vozidla EURO III (řečtí dopravci prý provozují 95 % vozidel této
kategorie). Upřesňovat se budou ještě koeficienty pro násobení
základního kontingentu, zvažuje se stejný koeficient pro EURO
V a EURO VI. Turecko navrhuje další přísnější kontrolu použí‑
vání povolení CEMT, ale ostatní státy turecké návrhy odmítly.
O svévolném omezování časového odstupu při opětovném po‑
užití povolení v Turecku se bude jednat i v rámci česko­‑turecké
smíšené mezivládní komise.
• Podvody v dopravě
V březnu se uskutečnila další schůzka pracovní skupiny
Svazu spedice a logistiky k podvodům v dopravě. Je nespor‑
né, že se mění formy podvodů – rizika se posouvají od kla‑
sických „fantómových“ přeprav, proti kterým lze do určité
míry přijmout účinná protiopatření ve formě důsledného
dodržování bezpečnostních pravidel založených na prově‑
řování dokladů, kontaktů a ostatních informací ještě před
uzavřením přepravní smlouvy, směrem k podvodům založe‑
ným na majetkovém nebo organizačním provázání firem se
zapojením podvodného článku. Objevily se i případy tzv.
trojského koně, kdy se zloděj nechá naložit společně s nákla‑
dem do vozidla, za jízdy vyhodí komplicům zajímavé zboží
a sám vyskočí. Přítomní zástupci pojišťoven včetně nových
účastníků jednání pracovní skupiny – a to zástupců pojiš‑
ťoven GENERALI a ALIANZ – byli požádáni o maximální
vstřícnost při poskytování informací týkajících se ověřování
pojistných smluv dopravců jakožto jednoho z mnoha fak‑
torů prověřování dopravce. Ze strany zástupců spedičních
firem a spedičních databank bylo konstatováno, že možnost
ověření pojistných smluv dopravců u českých pojišťoven je
i nadále obvykle obtížnější, než upojišťoven v zahraničí a dle
názoru zástupců spedičních firem je důraz na respektování
zákona o ochraně osobních údajů nepřiměřeně velký. Zá‑
stupce ČESMAD poukázal na další druhy podvodů, a to na
straně odesílatelů popř. dalších obchodních subjektů, které
jsou založeny na tzv. „neutralizacích“, neboli výměně do‑
kladů v průběhu přepravy. Bylo dohodnuto, že těmto sku‑
tečnostem, které byly i ostatními účastníky potvrzeny, bude
věnována pozornost na příštích jednáních pracovní sku‑
piny. 13. června se uskutečnilo jednání SSL – ČESMAD se
zástupcem Ministerstva dopravy ČR v souvislosti s doposud
nezřízeným registrem firem podnikajících v dopravě (ERRU)
a s požadavky na tento registr v návaznosti na upozornění
nedostatků o provozu registru na Slovensku a s prověřením
možností výstupů z registru vozidel ohledně registračních
značek vozidel.
Transport magazín 4/2014
5
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• Změna zákona 111/1994 Sb.
– přístup OP k tachografům
V médiích se objevila (zkreslená) zpráva o tom, že podle
schválené novelizace zákona o silniční dopravě bude mít,
po definitivním schválení Senátem, obecní policie právo
kontrolovat doby řízení a odpočinku. Realita je trošku jiná.
Uvádíme společné stanovisko Ministerstva vnitra a Minis‑
terstva dopravy:
Povinnost řidiče umožnit vyjmenovaným orgánům pří‑
stup k záznamovému zařízení a taxametru podle § 34 odst.
4 zákona o silničním provozu je nutné vykládat v kontextu
§ 37 tohoto zákona, který upravuje mimo jiné kontrolní pů‑
sobnost Policie ČR a obecní policie. Zde je v odstavci 2 za‑
ložena pravomoc obecní policie kontrolovat předepsaným
způsobem pouze vozidla taxislužby; naproti tomu kontrola
záznamového zařízení je spolu s dalšími kontrolními pravo‑
mocemi svěřena v odstavci 1 Policii ČR. Odpovídající po‑
vinnosti řidičů obsahuje § 34 odst. 4, a třebaže jsou v něm
povinnosti řidičů shrnuty v jednom společném ustanovení,
rozumí se tím, že tyto povinnosti se vztahují k těm orgánům,
které jsou k dotčenému typu kontroly zákonem zmocněny.
Pokud tedy zákon o silniční dopravě svěřuje obecní policii
toliko povinnost kontroly vozidel taxislužby, je nutno § 34
odst. 4 interpretovat tak, že ve vztahu k obecní policii jde
o povinnost řidičů vozidel taxislužby. Krátce řečeno obecní
policie nemá zákonem svěřenu působnost v oblasti kontroly
záznamových zařízení, tudíž k této kontrole není oprávně‑
na (jednotlivé kontrolní kompetence pro ni vyplývají z § 37
odst. 2 zákona o silniční dopravě).
Závěrem lze uvést, že není úmyslem novely jakkoliv věc‑
ně rozšiřovat kontrolní působnost obecní policie. Pro úpl‑
nost plné znění § 37 zákona o silniční dopravě (tento para‑
graf není novelou nijak dotčen):
§ 37
(1) Orgány Policie České republiky v rámci dohledu nad bez‑
pečností a plynulostí silničního provozu podle zvláštního
předpisu nebo celní úřady kontrolují, zda je vozidlo v pro‑
vozu vybaveno doklady předepsanými tímto zákonem,
zda vozidlo v provozu je stanoveným způsobem označe‑
no nebo jinak vybaveno a zda jsou dodržovány doby ří‑
zení vozidla, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku
řidičů. Řidič vozidla je povinen předložit orgánům uvede‑
ným ve větě první doklady předepsané tímto zákonem
a umožnit jim přístup k záznamovému zařízení.
(2) Obecní policie při odhalování přestupků a jiných správ‑
ních deliktů na úseku taxislužby podle tohoto zákona
kontroluje, zda je vozidlo taxislužby stanoveným způso‑
bem označeno a vybaveno, zda je taxislužba provozová‑
na způsobem předepsaným tímto zákonem a zda řidič
taxislužby dodržuje povinnosti stanovené tímto záko‑
nem. Řidič taxislužby je povinen umožnit strážníkům
obecní policie výkon tohoto oprávnění.
6
• Nedoplatky Toll-Collect
Někteří čeští dopravci dostali výzvu k zaplacení nedoplatků
z mýta v SRN. Požádali jsme písemně Toll­‑ Collect o potvrzení,
že společnost IntrumJustitia je oprávněná nedoplatky jménem
společnosti Toll­‑ Collect EETs vymáhat. Do uzávěrky TM jsme
ale nedostali odpověď.
• Ukrajina
Po informacích o nepokojích a nestabilní poltické situaci
na Ukrajině jsme se snažili zjistit, jaké můžou být dopady na
ukrajinské podnikatele v ČR, případně na ukrajinské zaměst‑
nance českých dopravců. Bohužel ani české Ministerstvo za‑
hraničních věcí, ani české velvyslanectví v Kyjevě nám nijak
nepomohlo a odkázaly nás na ukrajinské a ruské úřady s tím,
že se jedná o ukrajinské občany.
• Velká Británie
Koncem března stoupala nervozita některých dopravců ve
vztahu k začátku vybírání silničního poplatku, od 1. dubna sice
fungovala možnost registrace a platby přes internet, ale někteří
dopravci dávají přednost platbě až po cestě a s využitím pla‑
tebních terminálů. Kolegové a úředníci z U.K. nám vysvětlovali,
že cílem je, aby naprostá většina uživatelů platila přes internet,
že terminály jsou jen doplňkovým řešením. Na území Británie
je terminálů jen omezený počet, fungovat by ale měly v Calais
a v Doveru a na trajektech P&O. S britskými úředníky jsme si
také vysvětlovali tabulky poplatků, kde nejsou na první pohled
jasné sazby v případě tahače s návěsem. Vysvětlení je jednodu‑
ché, dopravce může zaplatit vyšší sazbu v případě, kdy v prů‑
běhu zaplaceného období vymění návěs, např. třínápravový
za dvounápravový. Proto tabulka uvádí formulaci „návěs s jed‑
nou osou nebo více osami“ atd.
• Z Bruselu
Evropský parlament 11. března schválil směrnici, podle které
bude každý členský stát povinen od roku 2018 v provozu zkont‑
rolovat technický stav minimálně 5 % registrovaných vozidel. Lhů‑
ty pravidelných technických kontrol se pro česká vozidla nemění.
V Úředním věstníku EU bylo publikované nařízení 165/2014EU,
které v průběhu dvou let nahradí nařízení 3821/58 EHS (tachogra‑
fy). „Těžcí“ dopravci jednají s ministerstvem o stanovení sítě tras
s garantovanými průjezdními profily a dostatečnou nosností mostů.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• Slovensko vysoké pokuty
v mýtném systému
V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z.
o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plat‑
nom znení (ďalej len „zákon o výbere mýta“) sa priestupku na
úseku výberu mýta dopustí ten, kto:
a) užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,
b) odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených
osôb na mieste v čase kontroly,
c) nemá vo vozidle palubnú jednotku podľa § 9 ods. 2 písm. a)
zákona o výbere mýta,
d) neoprávnene manipuluje s palubnou jednotkou alebo do nej
neoprávnene zasahuje,
e) umístni vo vozidle palubnú jednotku, alebo ju používa v roz‑
pore s § 9 ods. 2 písm. a) a b) zákona o výbere mýta,
f) nezadá do palubnej jednotky správne a úplné technické údaje
o vozidle potrebné na výpočet mýta a jeho odúčtovanie,
g) poskytne nesprávne alebo neúplne údaje pre výpočet mýta
náhradným spôsobom podľa § 6 zákona o výbere mýta,
h) nepredloží na výzvu příslušníka Policajného zboru:
1. doklad o vozidle, podľa ktorého je možné určiť alebo ove‑
riť technické údaje vozidla,
2. potvrdenie o úhrade mýta podľa § 6 ods. 7 zákona o vý‑
bere mýta,
i) nesprístupni údaje v palubnej jednotke příslušníkovi Policajného
zboru alebo osobe poverenej výkonom kontroly,
j) neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov podľa § 9 ods.
2 písm. c) zákona o výbere mýta,
k) neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vyda‑
ný na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti
alebo na účely dohľadu nad posudzovaním podľa § 22 zá‑
kona o výbere mýta.
Za priestupky na úseku výberu mýta sa uložia nasledujúce
výšky pokút:
* za priestupok podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o výbere mýta
sa uloží pokuta vo výške stopäťdesiatnásobku nedoplatku
mýta, najviac však 2 250 eur a v blokovom konaní vo výške
stonásobku nedoplatku mýta, pričom výsledná suma sa zao‑
krúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do
výšky 1 500 eur; ak nie je možné určiť výšku nedoplatku
mýta, uloží sa pokuta vo výške 1 500 eur,
* za priestupok podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona o výbere
mýta sa uloží pokuta vo výške 3 000 eur a v blokovom ko‑
naní vo výške 2 000 eur,
* za priestupok podľa § 27 ods. 1 písm. c) a d) sa uloží pokuta
vo výške 2 250 eur a v blokovom konaní vo výške 1500 eur,
* za priestupok podľa § 27 ods. 1 písm. e) až g) sa uloží poku‑
ta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur,
* za priestupok podľa § 27 ods. 1 písm. h) až j) sa uloží poku‑
ta vo výške od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom konaní
vo výške od 50 eur do 600 eur,
* za priestupok podľa § 27 ods. 1 písm. k) sa uloží pokuta od
5 000 eur do 100 000 eur.
V prípade opětovného porušenia povinnosti podľa § 27 ods.
1 písm. a) až j) zákona o výbere mýta do jedného roka od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, sa
v zmysle ustanovenia § 27 ods. 8 zákona o výbere mýta ulo‑
ží tomu, kto sa porušenia opätovne dopustil, pokuta vo výške
dvojnásobku maximálnej sadzby podľa § 27 ods. 2 až 6 zákona
o výbere mýta.
• Z Bruselu a EU
Výbor pro dopravu Evropského parlamentu TRAN rozhodl
a podpořil úpravy směrnice o rozměrech a hmotnostech vo‑
zidel, o obsahu byla informace v minulém čísle TM. Optimis‑
tické je, že TRAN souhlasí se zvýšením hmotnosti autobusu na
19,5 tuny a nepodporuje zákaz EMS – dlouhých souprav, který
prosazovali zejména zastánci železniční dopravy. Nyní je na
řadě Evropský parlament a první čtení návrhu směrnice, které
by mělo proběhnout ještě před volbami do EP v květnu.
V návaznosti na dopis, který poslaly vlády Dánska, Finska,
Belgie, Francie, Itálie, Španělska a Německa komisaři pro do‑
pravu Kallase se žádostí o zpřísnění podmínek pro kabotáž
v nákladní dopravě, se rozhodl francouzský ministr uspořádat
mezinárodní konferenci na téma údajného sociálního dumpin‑
gu ze strany východoevropských dopravců. Na konferenci by
měl vystoupit náměstek českého ministra dopravy. Názor Sdru‑
žení je, že rozdílná mzdová úroveň je normální a přirozený stav
nejen v EUa všichni podnikatelé, nejen v dopravě, běžně vyu‑
žívají případné výhody, která z toho plyne. Je to přirozená sou‑
část liberalizace a odstraňování různých bariér v mezinárodním
styku. Určitě není řešením nesmyslné zvyšováním pokut za rá‑
doby přestupky, jako je navrhovaný zákon ve Francii s pokutou
do 30 000 EUR a/nebo rokem odnětí svobody za to, že řidič
tráví řádný týdenní odpočinek ve vozidle. O tomto návrhu jsme
jednali i s našimi kolegy v EU, nejen ve Francii. Bohužel někteří
se kloní k názoru, že nařízení 561/2006 prý nepřipouští řádný
týdenní odpočinek ve vozidle. Je pravda, že o řádném týden‑
ním odpočinku a jeho trávení není v 561/2006 ani slovo, ale co
není zakázáno, mělo by být povoleno. Kromě toho není vůbec
jasné, jak by se takový „přestupek“ prokazoval, a už vůbec ne,
jaká je skutková podstata. Problematické by také bylo prokazo‑
vání, že řidič byl či nebyl ve vozidle nebo u vozidla.
Dalším tématem konference má být kabotáž v nákladní do‑
pravě. Podle našeho názoru je kabotáž jako nebezpečí více
mýtus než reálná hrozba pro domácí dopravce. Souhlasíme
s pravidly, která jsou aktuálně v EU, nemáme námitek proti kon‑
trolám, zda dopravci podmínky nařízení 1072/2009 dodržují,
ale nesouhlasíme s omezováním nebo dokonce zrušením mož‑
nosti kabotáže. Kabotáž snižuje počet prázdných jízd, zvyšuje
efektivitu provozu vozidel.
Transport magazín 4/2014
7
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• Z jednání sekce nákladní dopravy
Aktuální stav a podrobnosti novely vyhlášky č. 341/2002 Sb.
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmín‑
kách provozu vozidel na pozemních komunikacích vysvětlil
Vladimír Kydlíček. Návrh nové vyhlášky je již zpracovaný do
podoby paragrafového znění. Proběhla diskuse k technickým
parametrům v praxi. Dotazy směřovaly k povolování EMS.
Předpokládá se, že v případě schválení evropské směrnice,
která EMS povolí, by bez speciálního povolení EMS mohly
jezdit po stanovené síti silnic. Diskutovalo se o prodlouže‑
ných návěsech, které v ČR i v zahraničí lze provozovat jen
na základě povolení pro zvláštní užívání PK. Podle informací
některých členů ale výrobci s výrobou většinou z technických
důvodů nadále nepočítají.
Ředitel odboru silniční dopravy MD ČR Ladislav Němec
prezentoval výsledky státního odborného dozoru v oblasti
zákona o silniční dopravě za rok 2013. Počet vydaných opisů
eurolicence poprvé přesáhl hranici 80 tisíc. Největší počet
opisů je vydaný ve Středočeském kraji, na druhém místě je
Praha. Za rok 2013 bylo zkontrolovaných více než 1,9 mi‑
lionu pracovních dnů řidičů (7,5 % všech pracovních dnů
všech tuzemských řidičů), z toho 1,4 milionu při silničních
kontrolách (78 000 vozidel), závadovost byla 10,3 %. Podíl
tuzemských vozidel činil 59 % ze všech zkontrolovaných.
Byly uloženy pokuty ve výši 53 milionů korun a vybrané kau‑
ce ve výši 59 milionů korun.
V. Kydlíček popsal obsah a účel připravovaných seminářů
k evidenci pracovní doby. V druhé polovině dubna nebo
začátkem května by na každém regionu měl minimálně
jeden seminář být zorganizovaný a podle zájmu dopravců
potom další.
Polsko pravděpodobně dle poznatku členů zvýšilo kontroly
hmotností na komunikacích se sníženými limity. Polsko ještě
stále využívá přechodné období po vstupu do EU, seznam
silnic se sníženými povolenými hmotnostmi je na stránkách
ČB v sekci „informace­‑Polsko­‑limitní rozměry a hmotnosti“.
Členové se vzájemně informovali o situaci ve svých regio‑
nech a v dopravě obecně.
• Z jednání sekce osobní dopravy
Ředitel odboru veřejné dopravy MD ČR O. Michalčík uvedl
tzv. Zelenou knihu, kterou MD připravilo jako popis problémů ve
veřejné dopravě a možnosti řešení. Požádal členy sekce, aby ZK
prostudovali a do 15. dubna odpověděli na předložené dotazy.
Princip by měl být, „kdo platí, ten odpovídá za rozsah dopravy“.
Druhou otázkou je, zda by stát neměl objednávat i nadregio‑
nální silniční dopravu. Třetí oblast se týká zejména drážní dopra‑
vy, včetně regulátora a jeho pravomocí. U vozidlového parku by
objednatel měl brát zřetel na investice a smlouvu. Čtvrtá část se
týká tarifní integrace. V páté části jsou otázky, zda licence a po‑
kud ano, jaký rozsah dopravy a případná provázanost na jízdní
řád. Změnit by se mohla připomínková místa. Vztah veřejných
a komerčních služeb se musí řešit zejména na železnici. Posled‑
ní část se týká např. poplatků za vjezdy na nádraží.
Sekce podpořila princip, kdo platí, objednává. Potenciální
potíže vidí v nadregionálním koordinátorovi. Proběhla diskuse
k možnostem a rizikům objednávání dálkové autobusové do‑
pravy státem. Někteří členové doporučili neobjevovat již dávno
objevené a inspirovat se v minulosti. Zvážit by se měly i varian‑
ty zpoplatnění vjezdů a nádraží z důvodů různých parametrů
a poskytovaných služeb. Vysoké poplatky by mohly zlikvidovat
komerční dálkovou dopravu. Předseda sekce požádal o zjištění
aktuálního stavu řešení Sdružení dopravních podniků ve věci
jednotné odbavovací (platební) karty, kompatibilní se standar‑
dy EC/MC a VISA. Krátká diskuse se týkala alternativních pa‑
liv, v budoucnosti se bude jednat nejen o plyn, ale i o všechna
možná další alternativní paliva. Směrnice 28/2009 EU o povin‑
ném podílu alternativních paliv byla v roce 2013 revidovaná,
další úpravy se projednávají, zatím platí povinný cíl 20 % podílu
energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie ve
Společenství do roku 2020 a povinný minimální cíl, jenž má být
dosažen všemi členskými státy, 10 % podílu biopaliv na celkové
spotřebě benzinu a nafty v dopravě. Otázkou je, jaké budou
nové podmínky s pětiletou garancí udržitelnosti u smluv, uzaví‑
raných po roce 2015.
Sekce projednávala potíže s výkyvy potřebné kapacity v prů‑
běhu dne. Jednou z možností by mohlo být povolení vleků pro
přepravu osob. ČB prověří možnost výroby vleků a legislativy.
Podle informace z MD ČR ale současná legislativa provoz přívě‑
sů pro přepravu osob neumožňuje.
Plzeň chystá od června spoje na zavolání. JMK zavádí od po‑
loviny dubna aplikaci Poseidon a inteligentní odbavování po‑
mocí QR kódů.
Foto: Carlos Sardá
8
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Kontroly nevynechávají kabotáž ani obcházení povolovacího řízení zahraničními dopravci
Foto: Martin Felix
Vojtěch Hromíř
generální tajemník
B
řeznové jednání předsednictva
Sdružení se zabývalo mimo běž‑
né agendy vyhodnocením činnos‑
ti státního odborného dozoru v silniční
dopravě za rok 2013.
Ředitel odboru silniční dopravy MD ČR
Ing. Ladislav Němec jako host seznámil pří‑
tomné s výsledky kontrol, vykonaných na
území České republiky. Konstatoval, že bylo
při silničních kontrolách zkontrolováno
7,5 % objemu pracovních dnů řidičů a té‑
měř 78 tisíc vozidel. U 10,3% prověřova‑
ných vozidel byla nalezena závada. Členo‑
vé předsednictva se zajímali, zda jsou do‑
statečně zkoumána také zahraniční vozidla.
59 % z kontrolovaných vozů mělo českou
registrační značku. Ze zbývajících 41 %
připadalo 38 % na ostatní členské státy EU.
Kupodivu vyšší závadovost vykazovala vo‑
zidla z Rakouska a Německa – 15 %, resp.
18,3 %, zatímco např. u polských vozů byly
zjištěny závady jen u 8,3 %.
Sdružení ČESMAD BOHEMIA v mi‑
nulém období požadovalo, aby byly při
celním řízení prováděny také kontroly
zahraničních dopravců, zda mají řádně
vyplněná vstupní povolení. Celní správa
od prosince loňského roku vybrala od nich
na pokutách téměř 500 tis. korun. Citelný
tlak by měl přispět k ochraně domácího
trhu. Stejně tak kontrolní akce zaměřená
na kabotážní přepravy na severní Moravě,
u nichž nebyly splněny platné podmínky,
přinesla své ovoce. Zajímavá byla také in‑
formace o uložení kaucí v souhrnně výši
60 mil. Kč, kterými celní správa a policie
ČR zajišťovala v roce 2013 vedení násled‑
ného správního řízení. Předsednictvo bude
i v dalším období věnovat pozornost spra‑
vedlivému výkonu SOD, zejména s cílem
omezovat nekalou konkurenci přicházející
z jiných zemí.
Nepříjemná byla informace vicepreziden‑
ta Sdružení Jaroslava Hanáka o neschop‑
nosti České republiky vyčerpat 60 miliard
korun z končících operačních programů EU.
První výzvy z nových operačních programů
pro období 2014­‑2020 můžeme očekávat
na podzim tohoto roku.
Dalším tématem byly plánované investi‑
ce do infrastruktury. Součástí operativního
řešení je i uvažovaný přesun prostředků
z OPD do regionálních zdrojů, a tím pod‑
pora budování a údržby silnic nižších tříd.
Připravenost projektů pro tyto komunikace
je vyšší než u páteřních staveb. Jiří Mainuš
upozornil na nevyhovující stav dopravního
značení u silnic II. a III. třídy. Václav Rádl
k tomu připojil problémy s nosností a tech‑
nickým stavem mostů. Obě tyto záležitosti
by měly být při rozhodování o investicích
také zohledněny. Předsednictvo se dohod‑
lo na potřebě zpracovat pozici Sdružení
k dopravní infrastruktuře v péči krajů.
Zdá se, že s jarem se výrazně zvyšují
aktivity běženců ve francouzských přísta‑
vech, zejména v Calais. Britské úřady jsou
velmi nekompromisní při sankcionování
řidičů kamionů, pokud v ložném prostoru
objeví nelegální imigranty. Jedinou alespoň
částečnou obranou je registrace v admi‑
nistrativním systému a používání doporu‑
čených postupů – např. check­‑listu. Bližší
informace jsou na webových stránkách
Sdružení. Předsednictvo uložilo sekretariá‑
tu vyvolat prostřednictvím IRU aktivitu ve‑
doucí ke snížení rizika pro řidiče nákladní
dopravy směřující na Britské ostrovy.
Transport magazín 4/2014
9
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Slabší koruna a konkurenceschopnost
Martin Felix
V
Plzni dne 9. 4. 2014 proběhl Kulatý stůl
s guvernérem ČNB Miroslavem Singerem,
kterého se zúčastnil i prezident Sdružení
ing. Vladimír Starosta.
Vladimír Starosta zde vystu‑
poval jako zástupce Sdružení
ČESMAD BOHEMIA a sou‑
časně nabídl pohled majitele
velké logistické společnosti na
měnovou intervenci.
„Odhlédneme­‑li od okamži‑
tých finančních dopadů, které
byly například pro naši firmu
negativní a stály nás řádově
několik desítek milionů korun,
je pro náš obor z delšího časo‑
vého hlediska hlavním problé‑
mem stabilita kurzu, a to i přes
různé kurzové jištění formou
doložek v našich smlouvách.
Zjednodušeně řečeno není ta‑
kovým problémem, jestli kurz
k euru bude blíž k dvacetiko‑
runové nebo třicetikorunové
10
hranici, problém je, že nevíme
s jakým kurzem počítat při
plánování investic, jakými je
třeba obměna vozového par‑
ku, které jsou na roky 2015,
2016 a dále. Z tohoto pohle‑
du by pro nás bylo nejlepším
řešením zavedení eura.“ Ing.
Starosta vyjádřil i opatrný op‑
timismus při prognóze eko‑
nomického vývoje. Hodnotit
ovšem jaký vliv na očekávané
zlepšení ekonomické situace
má kurzová intervence ČNB
z listopadu minulého roku, je
z pohledu majitele dopravní
firmy nemožné.
Na závěr pořadu položil
ing. Starosta dotaz guverné‑
rovi ČNB Miroslavu Singrovi,
kdy by z jeho pohledu bylo
nejvhodnější zavedení eura
a jak by po tomto kroku ČNB
mohla ovlivňovat inflační cíle.
Termín zavedení eura je podle
guvernéra politické rozhodnu‑
tí, které nechce ovlivňovat po‑
hledem finančníka a navíc jako
představitel instituce, které se
přijetí eura bude velmi silně
dotýkat. Nicméně vidí ještě
mnoho práce, které je před
tímto krokem třeba vykonat,
například ve zlepšení pružnos‑
ti trhu práce. Zvrácení deflač‑
ních tendencí nebude po vstu‑
pu do eurozóny v rukou České
národní banky a při takovém
vývoji bychom museli spolé‑
hat na kroky ECB.
Záznam dvouhodinové de‑
baty zástupců ČNB a repre‑
zentantů průmyslu můžete
zhlédnout ve video archivu
České národní banky na jejich
internetových stránkách.
Přijďte si prohlédnout novou dopravní techniku včetně autobusů,
navštivte stánky obchodních partnerů...
mnohé se můžete dozvědět i o financování techniky
9,00-17,00
a optimalizaci nákladů
h
JEDINÁ VÝSTAVA TOHOTO ROKU V ČR V TAKOVÉM FORMÁTU
září
Přijďte se podívat na nové tahače sedmičky největších výrobců.
IVECO, DAF, SCANIA, MERCEDES BENZ, MAN, VOLVO TRUCKS, RENAULT TRUCKS.
Brno
Dále se zde budou prezentovat výrobci návěsů KOEGEL, KRONE, SCHMITZ
CARGOBULL... ale i ostatní vystavovatelé v oboru silniční dopravy se na Vás
těší a představí Vám to nejlepší, co v současnosti na trhu je, například ve
financování techniky, v systémech optimalizace spotřeby vozidel, telematických
službách, sledování vozidel a i v burze dopravních nákladů. Jsou nachystány
i odborné konzultace na stáncích vystavovatelů.
11
areál
TURBOSOL SERVIS, spol. s r. o.
Kšírova 682/246
619 00 Brno
Doprovodný
program
• Prezentace - novinky v uchycení nákladů představené výrobci návěsů
„Bezpečná cesta“. • Semináře - problematika digitálních tachografů VDO
a Stoneridge, silniční kontroly pracovních režimů řidičů. • Zábavný doprovodný
program s moderátorem. Prezentace PČR JMK ‑­ přijedou s novým policejním
vozem Škoda Superb a představí i motorku pro kontrolu rychlosti. Pro účastníky
bude zajímavé i losování odevzdaných vizitek o hodnotné ceny. Občerstvení
zdarma zajištěno.
VSTUP ZDARMA ­‑ podmínkou je zaslání přihlášky.
Po jejím zaslání na e­‑mail: [email protected], Vám bude obratem potvrzena
(přihlášku naleznete také na našich internetových stránkách www.prodopravce.cz)
Partnerem je pracovní portál www.truckjobs.cz pro dopravní firmy, řidiče a školy. Zajímavá bude
i optimalizace spotřeby. Přednášejí zástupci JMK - odboru dopravy, PČR JMK, ČESMAD BOHEMIA.
TRANSPORT SHOW
ČESMAD BOHEMIA - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 - Podolí - [email protected], +420 241 040 111, www.prodopravce.cz
M
A
R
G
O
DNÝ PR
O
V
O
R
P
DO
září
11
Kč
atele
50 000
vystavov
o
r
p
y
k
Kč
ín
0
m
0
d
o
50 0
Ceny a p nek + letáky
Kč
0
0
tá
0
s
40
y
k
tá
le
Tahač +
+
y
Kč
ták
stánek
aných
50 000
nek + le
tá
s
Návěs +
a pořád
+
n
č
t
ti
K
,5
s
0
a
7
č
0
o
ú
0
d
30
ožnost
Vozidla
letáky) m
00 Kč
0
+
y
s
0
k
u
1
e
b
n
to
tá
s
Au
zidla +
letáky
. dvě vo
x
a
Stánek + ky, logo) m
u
rm
etá
ta (na fi
Pouze (l
jmu mís
á
n
ro
p
ě
uto krom erstvení
č
je zahrn
b
ě
o
n
í
e
n
c
V
loden
e
c
,
h
c
ří
seminá
8. 2014
ně - 31.
r
B
v
i
c
k
šek na a
a přihlá
rk
ě
v
á
z
U
Brno
ŠKA
PŘIHLÁ
............
............
..........
............
..........
............
..........
............
..
............
NE
............
..
..
........
..
i:
c
k
a
O
a
............
N
n
..
A
..
ji
..
u
..
š
..
la
..
..
se přih
............
Závazně
............
:
ě
.........
O
n
r
IČ
B
............
14 v
......
0
..
..
2
..
..
.
..
..
9
..
..
.
..
..
1
..
..
..
..
u dne 1
............
............
Konano
............
............
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
....
............
............
............
............
..
..
..
..
:
..
a
..
m
..
..
Fir
............
............
..
..
..
..
..
..........
Adresa:
Cena
na:
prostor
m
je
č
á
K
n
pro
50 000
Požaduji
Kč
50 000
letáky
+
k
e
č
n
K
tá
s
40 000
ky
Tahač +
ek + letá
y
n
k
Kč
tá
s
tá
le
+
+
50 000
Návěs
+ stánek
t
,5
7
č
K
o
d
30 000
Vozidla
Kč
y
s
u
10 000
Autob
letáky
Stánek +
go) etáky, lo
Pouze (l
e na :
y zasílejt IA
Přihlášk
M
E
ovice
D BOH
o - Řečk 1 131 302
u Brno
n
n
r
B
io
g
0
ČESMA
0
re
1
ředitele
, tel.: 73
jí 1a, 62
ad.com
k rukám
, Podhá
m
a
s
š
e
á
c
M
@
a
h
as
ěc
Ing.Vojt mail: vojtech.m
e
a
n
o
neb
Praha - tel: 241 040 196, 731 131 396, Brno - tel: 549 274 350, 731 131 384, Ostrava - tel: 596 618 928, 731 131 388,
Hradec Králové - tel: 495 537 221, 731 131 381, Ústí nad Labem - tel: 475 209 102, 731 131 382,
České Budějovice - tel: 387 425 949, 731 131 341, Plzeň - tel: 377 388 493, 731 131 335
www.obchod.prodopravce.cz
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ
DOPRAVA
Novinky z Evropské unie
Foto: Martin Felix
Ing. Jiří Kladiva, CSc.
CBC
DLOUHÉ KAMIONY BRZDÍ
REFORMU EU
Důležitému návrhu zákona
EU hrozí odklad do příštího
legislativního období. Návrh
„Rozměry a hmotnosti náklad‑
ních automobilů“, o kterém se
dohadoval dopravní výbor Ev‑
ropského parlamentu (EP), může
pro nedostatek času ztroskotat.
Plénum výboru právě odloži‑
lo hlasování na konec března.
Tak má EP ještě jen malou šanci
projednat toto téma v polovině
dubna před parlamentními vol‑
bami. Jelikož však program jed‑
nání již je naplněn, může zákon
zůstat „trčet na trati“.
Návrh o „bezpečnějších a pro‑
středí více přátelských náklad‑
ních automobilech“ předložila
Evropská komise v polovině
dubna 2013. Ihned bylo zřejmé,
že v dopravním výboru to bude
mít těžké. Protože v rámci pře‑
pracování zásad EU pro hmot‑
nosti a rozměry se také nachází
předpis pro přeshraniční jízdy
souprav dlouhých 25 m. Diskuse
o tom zastiňuje od té doby zby‑
tek jinak málo sporných návrhů.
„Hot a čehý“ v dopravním
výboru
Zpravodaj výboru rakouský
sociální demokrat Jorg Leichtf‑
ried se netají, že usnadnění
dlouhých souprav na hranicích
odmítne. Jeho nejdůležitěj‑
ší stínový zpravodaj Fin Petri
Sarvamaa pochází ze země, ve
které taková vozidla již dlou‑
ho jezdí – také přes hranici
do Švédska. Sarvamaa proto
nevidí důvod, proč by dlouhé
soupravy nemohly rovněž jez‑
dit přes jiné hranice. Leichtf‑
riedův postoj schvaluje většina
členů jeho sociálně demokra‑
tické frakce, Zelení a také část
konzervativní EVP. Ostatní
část tohoto seskupení, patřící
německým uniím, jakož i libe‑
rálové, naproti tomu podporují
Sarvamu. Před poslední schůzí
zpravodajů byl Leichtfriedovi
předložen kompromis vypustit
z návrhu zákona bod o dlou‑
hých vozidlech a vrátit jej Ev‑
ropské komisi. Ta by měla po
dosud neprovedeném hodno‑
tícím řízení znovu spis o pře‑
shraničních jízdách 25metro‑
vých vozidel předložit.
Bez sporného bodu by měly
ostatní části jet v projedná‑
ní obvyklou cestou. Součás‑
tí kompromisu je záruka, že
skandinávské státy budou
moci pokračovat v dosavadní
praxi mezinárodního provozu
dlouhých vozidel. Kompromis‑
ní návrh musí být ještě v detai‑
lech diskutován. Jde především
o formulační záležitosti.
vy a logistiky (BGL) se vyslo‑
vuje pro prodloužení návěsů
o 1,35 metru. To by umožnilo
přepravu dvou výměnných ná‑
staveb. Kromě toho by vyšlo
prodloužení vstříc narůstající‑
mu trendu k 45stopým a do‑
konce 48stopým kontejnerům.
Dva němečtí europoslanci za
FDP a CSU by vzali ohled na
přání svazu.
Námitky svazů
I když jsou dlouhá náklad‑
ní vozidla základem debaty,
neznamená to, že vůči ostat‑
ním bodům nejsou námitky.
Koalice pěti evropských sva‑
zů ­‑ od vnitrozemské plavby
(Ebu), přes říční přístavy (Epif)
a železnice (CER) po podniky
kombinované dopravy (UIRR)
a držitele železničních vozů
­‑ se staví proti „nahodilým“
změnám v definici „intermo‑
dální dopravy“. Kromě toho
vyjadřují organizace obavy
z uvažovaného rozšíření tras
pro 44tunová silniční vozidla,
což by mohlo jít na úkor kom‑
binované dopravy. Německý
spolkový svaz nákladní dopra‑
Starost o bezpečnostní
předpisy
Svaz BGL se rovněž skepticky
dívá na silniční kontroly, které
návrh zákona definitivně pře‑
depisuje. Svaz by raději uvítal
větší hrací prostor pro národní
úřady. Při všem uvedeném ros‑
tou obavy koalice 130 starostů,
odborářů, svazů cyklistů a do‑
pravních organizací, že zákon
může být v projednávání za‑
staven. Tento svazek naléhavě
požaduje, aby zákonem uvá‑
děná ustanovení o ekologicky
přátelštějších a bezpečnějších
vozidlech, která jsou velmi po‑
třebná, se nemohla opominout
a odložit při sporech o dlouhá
nákladní vozidla.
Transport magazín 4/2014
13
SILNIČNÍ DOPRAVA
LOGISTICI KRITIZUJÍ
NEČINNOST EU
Evropský oborový svaz AEL
požaduje odbourání byrokracie
a liberalizaci. Na zasedání „Ali‑
ance pro Evropskou logistiku
(AEL)“ podrobil vice­‑prezident
DHL Express Charlie Dobie Ev‑
ropskou unii velké kritice za to,
že stojí proti efektivnímu rozvoji
logistického sektoru. AEL sice
ocenila nově projevený zájem
Evropské komise o tento sektor.
Došlo k tomu ale teprve, když
nebylo vyhnutí a Brusel mu‑
sel vzít ohled na jeho potřeby
a problémy.
Debie uvedl tři ústřední „ba‑
riéry“, které přes veškeré bru‑
selské přísliby brání v rozvoji
efektivní a konkurenceschopné
logistiky. Především doprava
zboží není v Evropě stále ještě
plně liberalizována. Toto téma
by mělo být pro EU nejvyšší
prioritou. Za druhé: logistické
branži se již dlouho slibuje od‑
bourání byrokratických překá‑
žek na hranicích, zjednodušené
celní řízení a především stabilní
harmonizované systémy IT. Nic
z toho EU dodnes nesplnila. Re‑
alitou pro odesílatele a doprav‑
ce zůstává množství nadbyteč‑
ných a odporujících si požadav‑
ků celních a bezpečnostních
orgánů. Logistické firmy si snad
nejvíce přejí věcné a harmoni‑
zované standardy a předpisy.
Pokud jde o hraniční formality,
již dnes se firmy rozhodují ja‑
kou zemi jako přístupovou k EU
by zvolily.
Zatřetí: Stále ještě mnoho
byrokratických překážek brání
efektivním a udržitelným doda‑
vatelským řetězcům. EU bude
snad muset v letecké dopra‑
vě harmonizovat školicí kurzy
a starat se, aby byly přeshra‑
ničně přijímané a uznávané.
Debie dále požadoval, aby EU
vždy vůbec dovedla existující
zákony k plné účinnosti, než
byrokracie uvede do života
nová pravidla. Přitom se vyplatí
nové a část z nutnosti vyvsta‑
lé ideje odzkoušet. Připomněl
doručovací jízdy v Londýně,
které byly během olympiády
vyloučeny z centra. Na pilotní
14
SILNIČNÍ DOPRAVA
zkušební fázi po intenzivních
debatách trvalo město, obcho‑
dy i dodavatelé
KOMENTÁŘ K MINULÉ
A BUDOUCÍ DOPRAVNÍ
POLITICE EU
Postaral se o něj v zahra‑
ničním odborném tisku expert
nad jiné povolaný – J. E. Pa‑
quet, do února ředitel úseku
infrastrukturní politiky, drážní‑
ho prostoru EU a vnitrozemské
plavby na generálním ředitel‑
ství dopravy (DG Move) Ev‑
ropské komise. Při příležitosti
přechodu na jiný úsek EU uve‑
dl v zahraničním tisku své ně‑
které zkušenosti. Za nejdůle‑
žitější úlohu budoucí dopravní
politiky v EU a v členských
zemích považuje, aby se zde
doprava udržela v politických
agendách. V posledních pěti
letech se Komisi podařilo, aby
dopravní politika byla považo‑
vána za pozitivní téma a niko‑
liv jen jako nepříjemné, složité
politické pole.
Za výzvu příštího legisla‑
tivního období spatřuje pře‑
devším realizaci společného
drážního prostoru EU. „V těch‑
to pěti letech se rozhodne,
zda na kolejích dojde ke kro‑
ku, který potřebujeme, aby
se dráha udržela jako klíčový
element dopravě. Protože pro
efektivnost dopravního systé‑
mu je velmi důležitá.“
Drážní politika ztroskotala?
Snadněji se to ovšem říká,
než činí. Protože „stále nám
chybí společné celoevropské
přesvědčení, že železniční do‑
prava potřebuje zásadní změ‑
ny, aby zvládla budoucnost.
Bohužel příprava na tyto změ‑
ny není v sektoru nastolena.“
„Nepodařilo se nám zformu‑
lovat drážní politiku pro bu‑
doucnost.“ Připomíná se jasná
vize v Bílé knize Evropské ko‑
mise. „Ale nehraje roli, že jsme
o tom v Bruselu přesvědčeni,
když hodně zúčastněných tuto
vizi nesdílí. Ve Francii a Belgii
šly debaty o reformách drážní‑
ho sektoru zcela mimo to, co
Bílá kniha uváděla.“
Dráha přinesla největší
frustraci
J. E. Paquet byl nejdříve
rád, že dostal odpovědnost za
drážní politiku. Vycházel ještě
z toho, že subjekty v sekto‑
ru sdílejí společný evropský
pohled. Brzy zjistil, že jde
o omyl. Bylo třeba 2,5 roku
boje na všech frontách, než se
začalo teprve nedávno velmi
zvolna jevit u velkých podni‑
ků pochopení pro evropský
rozměr železniční dopravy. Je
rovněž zřejmé, že vize Němec‑
ké dráhy a Evropské komise se
rozcházejí.
Infrastruktura
Druhou velkou výzvou pro
budoucí legislativní období
je infrastrukturní politika. Na
tomto poli dosáhla Evropská
komise řady úspěchů a doprav‑
ní komisař Siim Kallas může
být hrdý, že pod jeho vedením
pokročily Transevropské do‑
pravní sítě především s deseti
koridory v základní síti. Nyní
tu jsou nástroje a rámec pro re‑
alizaci infrastrukturní politiky.
Velmi šťastnou okolností
bylo, že se Kallasovi podařilo
přesvědčit prezidenta Komise J.
M. Barossa o nutnosti vytvoření
střednědobého fondu pro infra‑
strukturu s názvem Connecting
Europa Facility (CEF). A po vel‑
mi složitých jednáních s Evrop‑
ským parlamentem a ministry
dopravy členských zemí EU je
v CEF nyní k dispozici 26 mili‑
ard EUR. Přesto CEF nebude tr‑
vale postačovat. Proto se klade
budoucímu dopravnímu komi‑
saři na srdce zejména financo‑
vání infrastruktury. Je zapotřebí
evropský rámec k uplatnění
nástrojů financování uživateli.
„Proto bych příštímu komisaři
radil, aby od samého počátku
prosazoval, že fungující a efek‑
tivní dopravní infrastrukturu ne‑
mohou mít občané zadarmo.“
Další rada: nový dopravní
komisař by měl usilovat, aby
se téma dopravy dostávalo do
závěrů Evropské rady – grémia
hlav států a šéfů vlád. Vrcho‑
lová úroveň Unie se v posled‑
ních letech dopravou zabývala
jen nepřímo – přes CEF. A na‑
konec by si měl vrcholově od‑
povědný v Komisi za dopravu
brzy ujasnit, čeho chce během
svého mandátu dosáhnout.
Ono to legislativní období je
konce konců velmi krátké.
BRUSEL JMENOVAL
KOORDINÁTORY KORIDORŮ
Evropská komise jmenovala
koordinátory pro devět koridorů
klíčových transevropských sítí.
Pro šest koridorů, procházejí‑
cích Německem, jsou příslušní:
Pavel Telička, ČR, pro č. 2 (Se‑
verní moře – Baltické moře),
Mathieu Grosh, Belgie pro č.
4 (Orient­‑ východní Středomo‑
ří), Pat Cox, Irsko – někdejší pre‑
sident Evropského parlamentu,
koordinuje č. 5 (Skandinávie
– Středomoří), Ana Palacio,
Španělsko – někdejší ministryně
SILNIČNÍ DOPRAVA
zahraničí pro č. 6 (Porúří – Alpy),
Carlo Secchi, Itálie pro č. 7 (At‑
lantik) a Karla Peijs, Nizozemsko
­‑ někdejší ministryně dopravy,
pro č. 9 (Rýn – Dunaj).
BOJ PROTI PŘESHRANIČNÍM
PODVODŮM S DPH
Téměř jedna pětina z poten‑
ciálních příjmů z DPH se nikdy
do státních pokladen zemí EU
nedostane. V roce 2011 se tato
ušlá částka vyšplhala na téměř
193 miliard eur (1,5 % HDP).
Za touto ztrátou částečně sto‑
jí daňové podvody a úniky.
Zvláště vysokého počtu podvo‑
dů s DPH se dopouštějí hospo‑
dářské subjekty ze zemí mimo
EU, které působí v rozvíjejí‑
cím se odvětví telekomunikací
a elektronického obchodování.
Podvodníci často využívají pře‑
shraničních rozdílů a nedostat‑
ků ve výměně informací mezi
státy. Elektronické služby, jako
je stahování hudby a filmů, jsou
často poskytovány prostřednic‑
tvím serverů a firem sídlících
mimo území EU. Ve srovnání
s tradičnějšími transakcemi je
u tohoto typu nákupu často
složité identifikovat dodavate‑
le, zákazníka i místo dodávky.
Proto je i obtížné zjistit, zda
byla DPH zaplacena či nikoli.
Snížit hospodářské škody
způsobené daňovými úniky.
Evropská unie chce díky užší
spolupráci s mezinárodními
partnery vypracovat k boji pro‑
ti těmto podvodům účinněj‑
ší nástroje. Státy by tak měly
k dispozici lepší prostředky,
jak daně vymáhat a chránit
své veřejné finance. K řešení
tohoto problému Komise na‑
vrhuje zahájit oficiální jednání
s Ruskem a Norskem o hlub‑
ší správní spolupráci v oblasti
DPH. Předběžné rozhovory
byly rovněž vedeny s Kanadou,
Tureckem a Čínou. Zejména se
hovoří o opatřeních, která by
měla podněcovat daňové orgá‑
ny jednotlivých států předávat
si více údajů o aktivitách daňo‑
vých poplatníků a vzájemně si
zpřístupnit své databáze. Tato
spolupráce již funguje mezi ze‑
měmi EU, avšak dosud nebyla
navázána s jejími největšími
obchodními partnery. Ve stále
více globalizované ekonomice
by dohody o spolupráci, jako je
ta navrhovaná s Ruskem a Nor‑
skem, pomohly podvody v ob‑
lasti DPH odhalovat a řešit. Tím
by se snížily finanční ztráty na
veřejných financích. Takovéto
výpadky příjmů ročně vytvářejí
dodatečnou daňovou zátěž ve
výši několika miliard eur, která
leží na bedrech poctivých da‑
ňových poplatníků.
DŮSLEDKY ROAMINGO‑
VÉHO POPLATKU
Podle nového průzkumu,
kterého se zúčastnilo 28 000
občanů EU, omezuje 94 % Ev‑
ropanů při cestách do zahrani‑
čí kvůli poplatkům za mobilní
roaming využívání služeb, jako
je Facebook. Evropská komise
odhaduje, že telekomunikač‑
ní společnosti tak v důsledku
současných cenových strategií
přicházejí o trh s přibližně 300
miliony uživatelů telefonů, což
má negativní dopad na ostatní
podnikatelské činnosti, např.
na výrobce aplikací.
Zatímco doma jsou mobilní
služby, zejména datové, hojně
využívány, poplatky za roa‑
ming mají další dopady: 47 %
by nikdy nepoužilo v jiné zemi
EU mobilní internet pouze ka‑
ždý desátý by používal e­‑mail
stejně jako doma, více než
čtvrtina při cestách po EU pro‑
stě své mobily vypne, miliony
raději posílají sms zprávy, než
by platily za hovory.
Lidé, kteří cestují často
a kteří tvoří nejlukrativnější
podíl potenciálního trhu, vy‑
pínají datový roaming na svém
mobilním telefonu spíše než ti,
kdo cestují jen občas. Podle
Komise je tomu tak proto, že
lidé, kteří do zahraničí jezdí
často, jsou lépe informováni
o skutečných cenách za da‑
tový roaming v Evropě než ti,
kteří vyjíždějí méně často.
inzerce
CO V NĚM NAJDETE:
� představení truck novinek
� testy užitkových vozidel
� nové technologie
� změny právních předpisů
� unikátní rozhovory s lidmi ze showbusinessu a sportovci
� elektronika na cestách
� cestopisné reportáže
www.truckmagazin.cz
ČTENÍ
PRO OPRAVDOVÉ ŘIDIČE
15
Transport magazín 4/2014
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Zákazy jízd v evropských zemích
Foto: Carlos Sardá
Jana Sláčalová
vedoucí odboru informací
Rakousko
Rakousko zveřejnilo informaci o dodateč‑
ných zákazech jízd během některých dnů
a v letním období.
18. 8. a 3. 10. 2014 od 00:00 do 22:00 hod.,
pokud je cílem cesty Německo nebo
pokud je k dosažení cílové destinace
nutný tranzit přes Německo
Dodatečné zákazy jízd
Kategorie vozidel:
Motorová vozidla a kombinovaná vozidla
s celkovou povolenou hmotností nad 7,5 t
Území:
A12 Intalská dálnice
A13 Brennerská dálnice
Období zákazu:
18. 4. 2014 od 16:00 do 22:00 hod.
19. 4. 2014 od 10:00 do 15:00 hod.
25. 4. 2014 od 10:00 do 22:00 hod.
2. 6. 2014 od 10:00 do 22:00 hod.
6. 12. 2014 od 10:00 do 15:00 hod.
Území:
A12 Inntalská dálnice, pro vozidla, jejichž
cílem cesty je Itálie nebo jiná země, k je‑
jímuž dosažení je nutný tranzit přes Itálii;
A13 Brennerská dálnice, pro vozidla, jejichž
cílem cesty je Itálie nebo jiná země, k její‑
muž dosažení je nutný tranzit přes Itálii
Výjimky:
Běžné výjimky a vozidla, která mohou
prokázat, že pro ně během uvedené doby
platí výjimka ze zákazu jízdy v Itálii.
Výjimky:
Níže uvedené výjimky a vozidla, která
mohou prokázat, že pro ně v uvedeném
období platí výjimka ze zákazu jízdy
v Itálii nebo Německu.
Období zákazu:
Soboty
od 5. 7. 2014 do 30. 8. 2014 (včetně)
od 08:00 do 15:00 hod. v obou smě‑
rech na následujících komunikacích,
mimo obce:
B178 Loferer Strasse v úseku Lofer ­‑ Wörgl;
B320 Ennstal Strasse, začátek na km 4.500;
B177 Seefelder Strasse po celé délce;
B179 Fernpassstrasse od Nassereith do
Biberwier;
B181 Aachensee Strasse po celé délce
Výjimky: níže uvedené výjimky
Letní dopravní omezení
Kategorie vozidel:
Motorová vozidla a soupravy vozidel
s celkovou povolenou hmotností nad 7,5 t
Období zákazu:
soboty
od 28. 6. 2014 do 30. 8. 2014 (včetně)
od 08:00 do 15:00 hod.
Období zákazu:
Soboty
od 5. 7. 2014 do 26. 7. 2014 (včetně),
od 9. 8. 2014 do 23. 8. 2014 (včetně)
v době od 09:00 do 15:00 hod;
Území:
Dálnice A4 od křižovatky Schwechat
k hranici v Nickelsdorfu, v obou směrech
1. 8. 2014 od 18:00 do 24:00 hod.,
2. 8. 2014 od 00:00 do 15:00 hod.,
8. 8. 2014 od 16:00 do 22:00 hod.,
pokud je cílem cesty Itálie nebo jiná
země, k jejímuž dosažení je nutný
tranzit přes Itálii
16
Výjimky:
Vozidla s nakládkou nebo vykládkou v ob‑
lastech Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisen‑
stadt Umgebung (okolní oblast), Rust, Ma‑
ttersburg, Bruck an der Leitha, Gänserndorf
a Wien­‑Umgebung (okolní oblast). Vozi‑
dla, přepravující maso nebo dobytek na
porážku (netýká se přepravy dobytka po
dálnici), rychle se kazící zboží (netýká se
hluboko zmrazeného zboží), periodický
tisk, dodávky občerstvení do turistických
oblastí, nutné opravy chladících zařízení,
odtahové služby, vozidla asistenční služby,
pohotovostní vozidla, vozidla dopravních
firem, jedoucí podle jízdního řádu (pravi‑
delné linky), záchranné činnosti, posky‑
tované akreditovanými společnosti. Jízdy,
uskutečněné jako součást kombinované
dopravy železnice – silnice (jako doklad
slouží dokument CMR/UIRR).
Bulharsko
V Bulharsku byl zaveden nový zákaz jíz‑
dy pro vozidla s hmotností nad 12 t. Jedná
se o stálý zákaz, který platí během stát‑
ních svátků a ve stanovených dnech ná‑
sledovně:
• poslední pracovní den v předvečer stát‑
ního svátku od 18:00 hod. do 21:00 hod.
• poslední den série státních svátků od
14:00 hod. do 20:00 hod.
Od 1. 7. 2014 do 15. 9. 2014 tento zákaz platí
• v pátek od 18:00 hod. do 21:00 hod.
• v neděli od 14:00 hod. do 20:00 hod.
Území:
Silnice I­‑1: mezi městy Rebarkovo a Bo‑
tevgrad; doprava bude přesměrována na
silnici II­‑16 Rebarkovo – Svoge ­‑ Sofia
Silnice I­‑1 – dálnice Struma: mezi křižo‑
vatkou Dupnitsa sever a hraničním pře‑
chodem s Řeckem ­‑ Kulata
Silnice I­‑5: mezi Ruse a Veliko Tarnovo
Silnice I­‑8: mezi Plovdiv a Harmanli
Silnice I­‑9: mezi Varna a Burgas
Silnice II­‑99: mezi Burgas a Tsarevo
Kompletní informaci o zákazech jízd
najdete na našich webových stránkách
www.prodopravce.cz
„S VOZIDLY MAN EURO 6 MÁME JEN
POZITIVNÍ ZKUšENOSTI. VELMI NÁS
PřEKVAPILA NÍZKÁ SPOTřEBA PALIVA,
KTERÁ JE V PRŮMĚRU O JEDEN Až DVA
LITRY NIžšÍ NEž U VOZIDEL EURO 5 .“
HANSJÖRG LEINSLE, řEDITEL SPOLEČNOSTI
LEINSLE GMBH
MAN TGX EURO 6. DŮSLEDNĚ EFEKTIVNÍ
Efektivnost je hybnou silou, která nás i naše zákazníky žene vpřed. Kdo chce být úspěšný v nákladní
dopravě, musí zařadit vyšší převodový stupeň v přepravních výkonech a zárověn šlápnout na brzdu při
nákladech. A proto vstupují do hry naše vozidla MAN TGX a TGS Euro 6. Efektivní modely pro dálkovou
dopravu Vám díky hospodářským technologiím zaručeně pomohou k profitu. Můžete se rovněž spolehnout,
že dokonale zkoordinované služby Vám dopomohou k novým úspěchům.
Více informací najdete na www.mantruckandbus.cz
Engineering the Future – since 1758.
MAN Truck & Bus
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Omezení provozu autobusů
v centru Vídně
Jana Sláčalová
vedoucí odboru informací
Od 1. května 2014 bude platit nová
úprava pro vjezd do centrální části Víd‑
ně (Innenstadt Wien), ohraničené ulicemi
Ringstraße a Franz­‑Josefs­‑Kai, výjimkou
budou úseky v okolí divadla Burgtheater
a kolem Börsepl., protože tam se již na‑
cházejí nástupní a výstupní místa, kterých
mohou autobusy využívat. Úprava se
vztahuje i na vnitřní vedlejší jízdní pruhy
ulice Ringstraße.
Výstupní a nástupní zóny, určené pro
všechny autobusy:
náměstí Börseplatz, ulice Burgring,
náměstí Friedrich­‑Schmidt­‑Platz, ulice
Johannesgasse, náměstí Josef­‑Meinrad­
‑Platz, náměstí Schwedenplatz, Sezession,
ulice Weiskirchnerstraße a Votivkirche.
Pouze s povolením k vjezdu lze využít
zónu u galerie Albertina.
Parkoviště pro zájezdové autobusy
v okolí vnitřní části města: náměstí Rat‑
hausplatz, v ulici Bellariastraße a na okru‑
hu Burgring, na ulici Franz­‑Josefs­‑Kai a ná‑
městí Morzinplatz.
Příště: Podmínky pro vjezd autobusů
v době pořádání akcí ve městě Vídeň
Upravená pravidla pro pohyb autobusů
budou v platnosti celodenně a celoročně
a dotknou se především okružních jízd
městem a transportu osob z míst nebo na
místa prohlídek či pochůzek.
Jak získat povolení ke vjezdu
Povolení ke vjezdu bude existovat několik:
• Hotelové povolení pro příjezd ke kon‑
krétnímu hotelu, který se nachází uvnitř
zóny. O toto povolení budou moci za‑
žádat zástupci hotelů, zábavních a gas‑
tronomických podniků. Toto povolení
předá hotel příslušnému řidiči, který
zajišťuje přepravu osob na vícedenní
pobyty. Povolení musí být umístěno za
předním sklem.
• Povolení pro transfer bude určené pou‑
ze rakouským dopravcům.
• Povolení ke vjezdu pro průvodce cizin‑
ců a autobusy, zajišťující okružní jízdy
městem. Toto povolení opravňuje vý‑
hradě pro příjezd do oblasti v okolí
Státní opery a galerie Albertina tak, aby
byl možný příjezd k místům určeným
pro okružní jízdy městem.
• Pro ostatní příležitostné vjezdy autobu‑
sem do zóny, ve které platí zákaz vjezdu
autobusů, je nutné získat povolení pro
jednotlivý vjezd. O toto povolení je nut‑
né požádat na adrese: Magistratsabtei­
lung 46, 1120 Wien, Niederhofstraße 23.
Výstupní a nástupní oblasti pro prohlíd‑
ky centra Vídně
Na základě této nové úpravy jsou zříze‑
na místa pro nástup a výstup cestujících,
kteří přijíždějí na prohlídku centra Vídně
autobusem.
Obrázek: zóny pro nástup a výstup okolo centra města
18
SILNIČNÍ DOPRAVA
Zprávy ze světa
Ing. Jiří Kladiva, CSc.
CBC
NĚMECKO
CENY VOZIDEL KEB ZŮSTANOU STABILNÍ
Podniky z oblasti kurýrních, expresních
a balíkových služeb (KEB) si mohou od‑
dechnout: dodávková vozidla a transporte‑
ry do 3,5 tuny se s nástupem motorů s níz‑
kou emisí CO2 očividně nezdraží. Zjistilo
to dotazování odborného tisku u výrobců
a profesních svazů pokud jde o mezní hod‑
noty CO2 pro tuto třídu vozidel do roku
2020. Od tohoto časového rozhraní se má
během jednoho roku snížit emise u nově
registrovaných transporterů do 3,5 tuny
z dnešních 203 g/km ve dvou krocích na
147 g/km. Při překročení této hodnoty
musejí výrobci počítat s udělením pokuty
95 EUR za každý gram navíc u každého
vozidla. S ohledem na technický vývoj
v posledních třech letech by k tomuto ne‑
muselo docházet. Tak kupříkladu vozidlo
Mercedes Benz Sprinter Euro VI s úspor‑
ným programem „Blue Efficiency Plus“ se
dostává na spotřebu 6,3 l/100 km. To od‑
povídá emisi CO2 180 g/km.
HAMBURK: PŘÍSTAVNÍ SITUACE ROZČI‑
LUJE AUTODOPRAVCE
Dopravci kontejnerů v hamburském přísta‑
vu nehovoří v současnosti o společnosti
HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG)
vůbec dobře. Důvodem jsou z jejich hle‑
diska častá přerušení provozu nebo velmi
pomalé odbavování kvůli provozním shlu‑
kům, nedostatku místa v terminálech apod.
V průměru se to má stávat dvakrát až tři‑
krát za čtvrtletí. Důvodem nespokojenosti
má být také elektronické zpracování dat:
„Sotva se najde týden, ve kterém nedošlo
k narušení dopravy kontejnerů výpadkem
Foto: Carlos Sardá
systému.“ HHLA uvedla, že v současnosti
jde o celosvětová zpoždění lodí, a proto
exportní kontejnery zůstávají ve skladech
a terminálech déle než obvykle. Proto žá‑
dali autodopravce, aby dodávky export‑
ních kontejnerů pozdrželi o několik hodin,
když intenzivní disponování nevedlo k dis‑
ponibilním volným místům na úložných
plochách. Toto upozornění odešlo včas,
aby se dopravci mohli podle něj zařídit.
Takže vybavit předání exportního kontej‑
neru a naložit kontejner importní mohlo
trvat i čtyři hodiny. Zlepšení se nejeví ani
v řešení hrozících úzkých míst v infrastruk‑
tuře kolem Hamburku. Na jaře započne
výstavba A7 a zákaz přejezdu mostu Köhl‑
brandbrücke bude znamenat další kompli‑
kaci. Dopravci poukazují na snižování pro‑
duktivity a nárůst nákladovosti. Někteří by
rádi převedli vícenáklady na HHLA. Bylo
by to však obtížné, protože tu není přímá
obchodní vazba. V odborné skupině Kon‑
tejnerová doprava německých námořních
přístavů se proto stále hovoří o „hambur‑
ském příplatku“, ale účastníci se na něm
dodnes neshodli. Počátkem dubna na ple‑
nárním zasedání této odborné skupiny se
téma Hamburk opět dostane na stůl.
KOOPERACE TRANSCOOP 09 STARTUJE
NÁVĚSOVÝ POOL
Před pěti lety založená německá koope‑
race silniční spedice Transcoop 09 chce
zakrátko učinit svůj další významný krok:
„Za několik týdnů startujeme s pilotní fází
návěsového poolu,“ řekl Josef Persa, před‑
seda kooperace a majitel spedice Konrad
Allgaier z Neu­‑Ulmu u příležitosti 3. valné
hromady. Nejprve chce kolem deseti členů
svazku pořídit cca po pěti návěsech od pro‑
najímatele PEMA. Cílem je s těmito vozidly
vytvářet kyvadlové přepravy. Jde především
o relaci mezi severním Porúřím a jihem Ně‑
mecka. „Když se návěsový pool osvědčí,
půjde rychle o navýšení na stovku návěsů.“
Kooperaci přitom nejde především o růst,
ale o stabilitu. Svazek o padesáti členech
považuje Persa za ideální. V SRN jsou při‑
tom ještě regiony, kde kooperace není pří‑
tomna. Na druhé straně již má zahraniční
členy. Ale pokrytí mezinárodních zakázek
zahraničními členy již není cílem. Uká‑
zalo se, že je dostatek německých členů,
schopných pokrýt transporty do ciziny.
Následnictví ve firmách. Toto bylo téma,
kterým se zabývala valná hromada
v Darmstadtu. Bylo by prý chybou toto
téma ignorovat ­‑ sdělili právní poradci ko‑
operace. Pokud u podniků středního stavu
není jasno zákazníkům, zaměstnancům
a bankám, jak budou v tomto smyslu pod‑
niky dále pokračovat, znamená to pro ně
značné ohrožení. Banky již třeba nepo‑
skytnou úvěr podnikateli ve věku 73 let na
stavbu haly bez odpovídající budoucnostní
perspektivy. Nejistota se také pak dotýká
i nejlepších zaměstnanců. Prodej firmy pro
zajištění stáří již také není tak jednoduchý.
Hodně podnikatelů podle expertů pře‑
ceňuje hodnotu svých firem. Velkou roli
přitom hraje faktor „zákaznická struktura“.
Aktuální jsou společná vlastnictví nebo
slučování firem.
Kooperace. Jejích padesátka členů dispo‑
nuje 3 000 tažnými jednotkami ‑­ když pla‑
tí zásada, že každý člen musí mít vlastní
vozový park. K dispozici je 500 000 m2
skladových ploch, z toho 50 000 m2 pro
nebezpečné zboží. Okolo 3 500 zaměst‑
nanců vytváří obrat kolem 750 milionů
EUR (přes 20 miliard Kč).
Transport magazín 4/2014
19
SILNIČNÍ DOPRAVA
SLOVENSKO
ZRUŠENÍ MÝTNÉHO UVNITŘ OSÍDLENÍ
Slovenské ministerstvo dopravy a svaz
autodopravy Česmad Slovakia došly ve
sporech kolem mýtného k dílčí dohodě.
Jak obě instituce informovaly, sníží se na
hlavních silnicích uvnitř osídlení sazba
mýtného na nulu. Za účelem sledování
dopravy však zůstává systém mýtného také
na těchto trasách v provozu. K počátku
roku ministerstvo dopravy rozšířilo mýtné
na 980 kilometrech v rámci měst a vesnic,
čímž se délka zpoplatněných komunikací
rázem prodloužila o 40 procent.
ŠPANĚLSKO
DAIMLER ZDE INVESTUJE KOLEM 190
MILIONŮ EUR
Daimler připravil automobilku Mercedes­
‑Benz ve Vitorii na výrobu nové generace
středně velkých transporterů. Podle vedení
koncernu se tu investuje kolem 190 mili‑
onů EUR (přes pět miliard Kč). Prostředky
jdou do modernizace a nové výstavby pro
zpracování kovu, lakovnu a montáž. Změ‑
inzerce
20
SILNIČNÍ DOPRAVA
nám přizpůsobí Daimler také logistiku. Ve
výrobně v Baskicku se budou vyrábět mo‑
dely Viano a Vito. Na výrobní ploše o roz‑
sahu 370 000 m2 zhotoví 3 100 zaměst‑
nanců 75 000 transporterů.
Švýcarsko
NOVÉ VAGÓNY MODALOR PŘEPRAVÍ
KLASICKÉ NÁVĚSY PŘES GOTTHARD
Na trhu kombi dopravy dochází k pohybu.
Po přesvědčení rozvojové společnosti inter‑
modální dopravy Cargobeamer z Lipska se
podařilo také přesvědčit francouzskou Lohr
Industrie: její koncepce Modalor s novým
vagónem Lohr UIC je schopna naložit klasic‑
ké silniční návěsy o výšce v rozích 4 m bez
pomoci jeřábu a dopravovat je na gotthard‑
ské trati (profil P385). Není proto třeba če‑
kat na důležité infrastrukturní přizpůsobení
tohoto koridoru. Sériová výroba vagonu za‑
počne letos na jaře. Ten má nést označení
TEN (Trans European Network). Nový zdvo‑
jený vagón přijde na 375 000 EUR. Zacho‑
vává profil dle UIC a přepravní výšku díky
velmi nízké podlaze (maximálně 225 mm).
Vyhlášeným cílem do roku 2020 je překlá‑
dat z gotthardské dálnice na gotthardskou
železnici 100 000 standardních silničních
návěsů. Na základě projektu „Autoroute
Ferroviare Viia Transhelvetica“ se bude re‑
alizovat přeprava po trase Porúří – Lahr ve
Schwarzwaldu – severní Itálie. O trakci se
ucházejí drážní dopravci BLS Cargo a Cap
Train. Během pěti let by mělo být k dispozici
kolem 700 zmíněných vagónů.
VELKÁ BRITÁNIE
HROZÍ ZÁKAZ JÍZD NÁKLADNÍCH AUT
V MNOHA ULICÍCH LONDÝNA
V Londýně hrozí v mnoha ulicích zákaz
jízd nákladních automobilů, pokud nejsou
vybaveny zvláštními ochrannými zařízení‑
mi pro cyklisty a chodce. Úprava by měla
vstoupit v platnost do konce tohoto roku.
Podle sdělení městské správy by mělo jít
o všechna vozidla nad 3,5 tuny na ulicích
s intenzivní dopravou, po kterých probíhá
kolem 45 % dopravy. Aby se vyhnula zá‑
kazu, potřebují vozidla postranní ochranu,
která zabrání, aby se slabší účastníci sil‑
ničního provozu nedostali pod jejich kola.
Kromě toho musí být vybavena zrcátky,
kterými budou řidiči lépe vidět cyklisty
a chodce.
EKONOMIKA
&LEGISLATIVA
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
Likvidace pojistných událostí - motorových vozidel
Dr. Mgr. Milan Hradec
Dr. Mgr. Milan Hradec
Právník, soudní znalec a expert v oboru motorových vozidel, uznávaný odborník
na pojišťovací a automobilovou problematiku a problematiku bezpečnosti provozu (přednáší
na VŠFS a ZČU PR), autor několika publikací a skript.
E–mail: milan. [email protected] cz
Úvod
Likvidace pojistných udá‑
lostí všeobecně zajišťuje
zpravidla samostatný útvar
pojišťovny oddělený od úse‑
ku sjednávání a správy pojiš‑
tění. Podmínky pro činnost
samostatných likvidátorů po‑
jistných událostí stanovuje
zákon č. 38/2004 Sb., o po‑
jišťovacích zprostředkova‑
telích a samostatných likvi‑
dátorech pojistných událostí
– právnických i fyzických
osob.Všeobecně lze říci, že
likvidace pojistné události
je soubor činností spojených
s vyřizováním pojistné udá‑
losti, který začíná zahájením
šetření nutného ke zjištění
povinnosti pojišťovny plnit,
posouzením rozsahu této
povinnosti a končí stanove‑
ním výše pojistného plnění.
Vysvětlení základních
pojmů
• Pojistitel je pojišťovna,
která je podle zvláštního
právního předpisu opráv‑
něna provozovat na území
České republiky pojištění.
• Pojistník je ten, kdo uza‑
vřel s pojistitelem smlou‑
vu o pojištění.
• Pojištěný je ten, na jehož
odpovědnost za škodu se
pojištění odpovědnosti
vztahuje
• Poškozený je ten, komu
byla provozem vozidla
způsobena škoda a má
nárok na náhradu škody.
• Škodní událost je skuteč‑
nost, ze které vznikla ško‑
da a která by mohla být
důvodem vzniku pojistné
události a mohla by za‑
kládat právo na pojistné
plnění z pojištění:
• Pojistná událost je nahodi‑
lá skutečnost blíže označe‑
ná v pojistné smlouvě ne‑
bo ve zvláštním právním
předpisu, na který se po‑
jistná smlouva odvolává,
se kterou je spojen vznik
povinnosti pojistitele po‑
skytnout pojistné plnění.
• Vozidlo je silniční vozidlo,
zvláštní vozidlo a trolej‑
bus, silničním vozidlem je
dále vozidlo druhu mo‑
ped, motocykl, tříkolka
nebo čtyřkolka, osobní
automobil, autobus, ná‑
kladní automobil, speciál‑
ní automobil, tahač, pří‑
pojné vozidlo; zvláštním
vozidlem je vozidlo druhu
traktor a jeho přípojná vo‑
zidla (včetně jednonápra‑
vového traktoru s přívě‑
sem), pracovní stroj
samojízdný, pracovní stroj
přípojný a vozidla katego‑
rie R; zvláštním vozidlem
kategorie R jsou ostatní
vozidla, která nelze zařa‑
dit do výše uvedených ka‑
tegorií, zejména sněžný
skútr, rolba, čtyřkolka ur‑
čená pro přepravu materi‑
álů nebo technologií; za
vozidlo se nepovažuje in‑
validní vozík 1.
Prohlídka
motorového
vozidla (popis poškoze‑
ní na vozidle) – jedná se
v podstatě o vyhotovení
písemného popisu rozsahu
poškození jednotlivých dílů
včetně navržení technolo‑
gie k odstranění poškození
na jednotlivých dílech. Na
základě svých odborných
znalostí technik rozhoduje
o tom, zda bude díl měněn,
či opravován a případně ja‑
kým způsobem a v jakém
rozsahu bude opravován.
Ve složitějších případech
nemusí toto rozhodnutí pro‑
vést ihned, ale až třeba po
částečném odstrojení okol‑
ních dílů nebo po konzul‑
taci se svým nadřízeným.
Poškození motorového vo‑
zidla technik zaznamenává
do tzv. „Zápisu o poškození
vozidla“ – jedná se o formu‑
lář určený k tomuto účelu,
kromě originálu je vždy
vyhotovena i kopie tohoto
zápisu, kterou obdrží klient.
Fotodokumentace poško‑
zení vozidla – jedná se o na‑
focení rozsahu poškození
vozidla, s tím, že kromě de‑
tailů jednotlivých poškození,
musí být individuálně, dle
jednotlivých interních postu‑
pů pojišťoven, pořízena další
fotodokumentace. Zpravidla
se jedná o: zdokumentová‑
ní celkových úhlopříčných
pohledů na vozidlo, státní
poznávací značky, stavu
počítadla najetých kilomet‑
rů, a čísla karoserie vozidla.
Fotodokumentace je dnes již
standardně prováděna digi‑
tálním fotoaparátem.
Obecná cena vozidla – de‑
finice dle Znaleckého stan‑
dardu číslo 1/2005: „Obvyklá
cena je cena, která by byla
dosažena při prodejích stej‑
né, popřípadě obdobné věci
(dílu, skupiny, vozidla) nebo
při poskytování stejné nebo
obdobné služby v obchod‑
ním styku v tuzemsku k datu
ocenění. Přitom se zvažují
všechny skutečnosti, které
mají na cenu vliv, avšak do
její výše se nepromítají vli‑
vy mimořádných okolností
trhu, osobní poměry prodá‑
vajícího nebo kupujícího ani
vliv zvláštní obliby. Mimo‑
řádnými okolnostmi trhu se
rozumějí například stav tísně
Transport magazín 4/2014
21
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
prodávajícího nebo kupujícího,
důsledky přírodních či jiných
kalamit. Osobními poměry se
rozumějí zejména vztahy majet‑
kové, rodinné nebo jiné osobní
vztahy mezi prodávajícím a ku‑
pujícím. Zvláštní oblibou se ro‑
zumí zvláštní hodnota přikláda‑
ná majetku nebo službě vyplý‑
vající z osobního vztahu k nim.“
Zkráceně lze říci, že obecná
cena vozidla je tržní hodnota
daného vozidla, která se určí
způsobem uvedeným ve výše
zmíněné definici. Pro náš účel
se tato cena stanovuje vždy
k okamžiku bezprostředně před
vznikem pojistné události 2.
Likvidace pojistné události
– je soubor činností spojených
s vyřizováním pojistné události,
který začíná zahájením šetření
nutného ke zjištění povinnosti
pojišťovny plnit a rozsahu této
povinnosti a končí stanovením
výše pojistného plnění
Náklady na opravu – jsou ná‑
klady spojené s odstraněním po‑
škození na vozidle, které souvisí
s pojistnou událostí. Náklady na
opravu musí splňovat pravidlo
přiměřenosti. Přiměřené nákla‑
dy splňují následující kriteria:
• přiměřenými jsou náklady
na provedení takové opravy,
která je nutná k odstranění
poškození způsobených po‑
jistnou událostí
• ze všech způsobů opravy
poškozených částí jsou při‑
měřenými náklady jen ty,
jejichž způsob opravy je
nejhospodárnější
• součástí přiměřených nákla‑
dů jsou ceny práce a materi‑
álu platné v den vzniku po‑
jistné události
• způsob opravy (a tím i při‑
měřené náklady) musí odpo‑
vídat obvyklým opraváren‑
ským podmínkám (úrovni
opravárenské technologie,
vybavení a kvalitě opraven,
sortimentu náhradních dílů)
a běžným požadavkům na
dosažitelnou kvalitu opravy
Parciální (částečná) škoda –
náklady na opravu vozidla jsou
nižší než jeho obecná cena
bezprostředně před poškoze‑
ním. Lze tedy říci, že případná
oprava vozidla je z ekonomic‑
kého hlediska rentabilní.
Totální (úplná) škoda – je
uvažována v případech, kdy
náklady na opravu vozidla jsou
vyšší než jeho obecná cena
bezprostředně před poškoze‑
ním. Lze tedy říci, že případná
oprava vozidla je z ekonomic‑
kého hlediska nerentabilní.
Zvláštním případem totální ško‑
dy je odcizení vozidla.
Využitelné zbytky – pokud
byly při opravě nahrazeny ně‑
které poškozené části (skupiny
nebo podskupiny) vozidla, mo‑
hou z těchto částí zůstat nepo‑
škozené podskupiny nebo díly,
které lze dále využít. Obdobně
mohou zůstat použitelné čás‑
ti (skupiny, podskupiny, díly)
i v případě, kdy vozidlo nebu‑
de po poškození opravováno,
zejména v případech tzv. „eko‑
nomických totálních škod“. Vy‑
užitelné zbytky se vyjádří v pe‑
nězích a od pojistného plnění
se odečítají.
Skutečná škoda – skutečnou
škodou se podle ustanovení
§ 442 a § 443 OZ rozumí to, oč
se zmenšil majetek poškozené‑
ho, přičemž při stanovení této
škody se vychází z ceny věci
v době poškození. Při stano‑
vování výše škody na motoro‑
vém vozidle se vychází z výše
nákladů na opravu, pokud tyto
náklady přesahují obvyklou
cenu vozidla, hradí se maxi‑
málně obvyklá cena. Rovněž
se zohledňuje zhodnocení, re‑
spektive znehodnocení vozidla
provedenou opravou (avšak ani
v těchto případech, kdy došlo
ke znehodnocení vozidla, cel‑
ková výše škody nesmí přesáh‑
nout obvyklou cenu vozidla).
Výpočet technické výše
škody z havarijního pojištění
Na rozdíl od povinného ru‑
čení, o kterém lze s trochou
nadsázky říci, že ho musí mít
sjednané každý, kdo chce se
svým vozidlem vyjet na tuzem‑
ské či zahraniční komunika‑
ce, je havarijní pojištění zcela
dobrovolné. Havarijní pojištění
chrání vozidlo před škodou,
kterou si jeho provozovatel ne‑
úmyslně způsobil sám nebo tak
učinil někdo jiný. Dle rozsahu
pojištění, sjednanému v pojist‑
né smlouvě, zabezpečuje tedy
havarijní pojištění vozidlo prak‑
ticky proti všem rizikům, které
mu v souvislosti s vlastnictvím
a provozem vozidla hrozí.
Standardně lze automobil
havarijně pojistit proti následu‑
jícím rizikům:
• Živelní události – požár, vý‑
buch, úder blesku, krupobití,
povodeň, záplava, vichřice, aj.
• Havárie – neúmyslné poško‑
zení nebo zničení vozidla
• Odcizení – krádež nebo lou‑
pež
V případě uplatnění náhrady
škody z titulu havarijního pojiš‑
tění, vzniká pojištěnému nárok,
aby mu pojistitel poskytl po‑
jistné plnění odpovídající výši
uvedení vozidla do původního
stavu v době bezprostředně před
vznikem pojistné události. Škoda
se hradí v cenách přiměřených
a obvyklých v daném regionu.
V praxi může být pojistná
událost z titulu havarijního po‑
jištění, dle rozsahu poškození
a obvyklé ceny vozidla řešena
následujícími způsoby:
• Parciální škoda – technická
výše škody je tvořena část‑
kou nákladů na opravu, od
které jsou odečteny případ‑
né využitelné zbytky nahra‑
zovaných částí.
• Totální škoda – technická
výše škody se vypočte tak,
že od obecné ceny vozidla
bezprostředně před pojist‑
nou událostí jsou odečteny
využitelné zbytky vozidla.
Výpočet technické výše
škody v odpovědnostním
pojištění
Dle zákona 168/1999 Sb. (zá‑
kon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla) je smlouvu
o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem
vozidla povinen uzavřít vlastník,
nebo spoluvlastník tuzemského
vozidla nebo řidič cizozemské‑
ho vozidla, nestanový­‑li tento
zákon jinak. Tím není dotčeno
právo uzavřít pojistnou smlou‑
vu ve prospěch těchto osob.
Z povinného ručení jsou hraze‑
ny pouze škody na majetku či
zdraví, způsobené jiné osobě.
Zákon dále stanovuje základní
(minimální) limity pojistného pl‑
nění při škodách na majetku ve
výši 35 mil. Kč a stejně tak při
škodě na zdraví nebo usmrcení
ve výši 35 mil Kč.
V případě vzniku poškození
vozidla, má poškozený právo,
aby mu pojistitel poskytl po‑
jistné plnění odpovídající výši
skutečné škody.
Parciální škoda – technická
výše škody je tvořena skuteč‑
nou škodou zkalkulovanou dle
platné metodiky pojistitele, kte‑
rá vychází z § 442 a § 443 OZ
a dále ze Znaleckého standardu
č. I/2005.
Totální škoda ­‑ technická
výše škody je tvořena skuteč‑
nou škodou zkalkulovanou dle
platné metodiky pojistitele, kte‑
rá vychází ze Znaleckého stan‑
dardu č. I/2005. Způsob výpo‑
čtu je v tomto případě podobný
jako u havarijního pojištění –
obecná cena minus využitelné
zbytky.
Postup likvidace pojistné události
1
2
3
4
Mapa procesu
Nahlášení vzniku ŠU přepážka, call centrum, smluvní
servis, internet
Administrativní úkony
Technické úkony
Prohlídka vozidla, fotodo‑
Registrace ŠU
kumentace
Likvidační úkony
Výpočet výše škody
Výplata pojistného plnění
Zdroj: Global Expert, s.r.o. – interní materiály
22
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
Nahlášení škody pojistiteli
ze strany klienta, nebo poško‑
zeného. Nahlášení škody může
být nejprve provedeno telefo‑
nicky, případně pak následuje
písemné hlášení, které podává
klient nebo oprávněný zástup‑
ce. Toto hlášení je podkladem
pro další likvidaci škody.
Registrace škody ze strany
příslušného pojistitele. Jedná
se o zaznamenání podrobného
popisu vzniku škodní události,
rozsahu poškození vozidla,
případně dalších škod vznik‑
lých na majetku či na zdraví
osob, dále pak osobních úda‑
jů o klientovi či poškozeném.
Registrace je ukončena za‑
evidováním pojistné události
pod přiděleným číslem. Tímto
číslem jsou označeny i všech‑
ny doklady a písemnosti, které
se k příslušné pojistné události
vztahují. Škoda je pod přísluš‑
ným číslem pojistné události
elektronicky evidována v data‑
bázi škod.
Prověření škody – likvidátor,
případně pojistitelem pověřený
znalec naváže kontakt s pojiště‑
ným (příp. poškozeným) s cílem:
• zjistit rozsah poškození.
• vyhotovit podrobný písem‑
ný popis škody, zjistit příčiny
jejího vzniku, stanovit způ‑
sob opravy a zejména ově‑
řit, zda příčina škody byla
kryta příslušným pojistným
rizikem, sjednaným v pojist‑
né smlouvě.
• pořídit fotodokumentaci
škody.
Likvidace škody – likvidátor
posoudí, zda je příslušná po‑
jistná událost tzv. „likvidní“ to
znamená,. zda z ní pojistiteli vy‑
plývá povinnost vyplatit pojistné
plnění. Likvidátor po ukončení
všech nezbytných šetření (např.
posouzení znaleckých posud‑
ků, zpráv policie apod.) stanoví
výši pojistného plnění pojist‑
né události. Po kontrole věcné
správnosti likvidace a schválení
výpočtu výše škody je pak po‑
jistné plnění vyplaceno.
• pojistné plnění je splatné do
15 dnů od ukončení šetření
pojistitele. Šetření je skonče‑
no, jakmile pojistitel oznámí
výsledek oprávněné osobě.
• pojistitel je povinen ukončit
šetření do tří měsíců od do‑
by, kdy mu byla pojistná udá‑
lost nahlášena. Pokud pojisti‑
tel nemůže ukončit šetření
v této lhůtě, je povinen ozná‑
mit důvod oprávněné osobě.
Technická část likvidace po‑
jistných událostí:
Obsahuje zajištění technic‑
kých úkonů likvidace pojist‑
ných událostí motorových vo‑
zidel. Jsou to především tyto
činnosti:
• prohlídka poškozeného vo‑
zidla.
• fotodokumentace poškození
motorového vozidla v rozsa‑
hu potřebném k posouzení
škody.
• výpočet obecné ceny vozi‑
dla.
• výpočet nákladů na opravu
vozidla.
• výpočet ceny zbytků u totál‑
ních škod.
• výpočet skutečné škody na
vozidle.
Administrativní část likvida‑
ce pojistných událostí:
• Registrace škodní události
• Likvidační úkony – jsou to
úkony spojené s posouze‑
ním oprávněnosti nároku na
pojistné plnění z administra‑
tivně právního hlediska.
• Výplata pojistného plnění
Závěr
Smyslem činnosti pojišťoven
je poskytování pojistné ochra‑
ny proti smluvně dohodnutým
rizikům, v dohodnutém rozsahu
a za dohodnutou cenu. Poskyt‑
nutí pojistné ochrany se reali‑
zuje prostřednictvím uzavírání
pojistných smluv – obchodní
činnost.
Nastane­‑li v souladu s obsa‑
hem pojistné smlouvy pojistná
událost, vzniká pojištěnému/
poškozenému právo na ná‑
hradu škody. Posouzení práva
a stanovení výše pojistného pl‑
nění je likvidační záležitost.
Přestože by se na první po‑
hled mohlo zdát, že likvidace
pojistných událost je samo‑
statně fungující a na obchod‑
ní činnosti naprosto nezávis‑
lý proces, opak je pravdou.
Spokojenost klientů s rychlostí
a kvalitou likvidací pojistných
událostí hraje v obchodní čin‑
nosti klíčovou roli.
- Zákon číslo 168/1999 o pojištění odpovědnosti za škodu
1
způsobenou provozem vozidla, § 2 vymezení pojmů
- KREJČÍŘ, P., BRADÁČ, A., Znalecký standard číslo 1/2005.
2
Brno 2004 CERM
Můžete zasílat různé dotazy na níže uvedené kontakty
či do redakce, na které vám autor rád odpoví nebo v pří‑
padě nutnosti poradí s upřesněním celé škodní události, ať
už se týká pojištěného nebo poškozeného.
Případné dotazy můžete směrovat na:
www.lpuassistance. cz
www.ikep.cz
Tel.: +420 731 157 400
Autor:
milan. [email protected] cz
Mobil: +420 603 840 061
Zdroj: Global Expert, s.r.o. – interní materiály
Transport magazín 4/2014
23
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
OKÉNKO PRÁVNÍ PREVENCE
PRO MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVCE
Foto: Carlos Sardá
Mgr. Tomáš Roubal
Zákonné povinnosti a mož‑
nosti mezinárodního silniční‑
ho dopravce, resp. jeho řidiče
při nakládce zásilky
Jednání dopravce, resp.
jeho řidiče při nakládce zá‑
silky je z pohledu účinné
prevence rizik vzniku poško‑
zení přepravované zásilky,
resp. z hlediska možností
dopravce zprostit se své od‑
povědnosti za případné po‑
škození zásilky mimořádně
významné. Je proto namístě
připomenout klíčové zákon‑
né povinnosti a možnosti
dopravce, resp. jeho řidiče,
spojené s nakládkou zásilky.
V úvodu do této proble‑
matiky je namístě předeslat
přinejmenším tyto dvě vý‑
znamné a vzájemně se dopl‑
ňující právní skutečnosti:
­‑ Pokud dopravce na sebe
smluvně (v přepravní
smlouvě) výslovně nepře‑
vzal odpovědnost za pro‑
vedení či obstarání úkonu
nakládky (vykládky), je
24
aneb
PROVĚŘTE SI, JAK TO „CHODÍ“
VE VAŠÍ DOPRAVNÍ FIRMĚ
odpovědnost za úkon na‑
kládky (vykládky) na ode‑
sílateli (příjemci).
Při sjednávání přeprav (pře‑
pravních smluv) je třeba si
uvědomovat a vycházet
z toho, že dopravce, resp.
jeho řidič není obvykle zbo‑
žíznalec (např. už proto ne,
že jednou veze např. baná‑
ny, podruhé elektroniku,
potřetí měď, počtvrté sofisti‑
kované mnohatunové tech‑
nologické zařízení, popáté
lahve s vínem, pošesté pa‑
pír, atd.). Není tedy obvykle
odborníkem ohledně vhod‑
nosti přepravního balení
jednotlivých druhů zásilek
a ohledně způsobu jejich
nakládky a řádného uložení
na ložné ploše vozidla.
Takovýmto odborníkem by
však měl být odesílatel kon‑
krétní zásilky, resp. osoby
pověřené k provedení na‑
kládky a uložení zásilky na
ložnou plochu vozidla.
­‑ Ať již dopravce provedení
či obstarání úkonu naklád‑
ky na sebe smluvně ne‑
převzal či převzal, má při
nakládce zásilky své velmi
důležité zákonné povin‑
nosti, resp. možnosti. Ty
jsou stanoveny především
ustanoveními čl. 8, odst.
1 a 2 Úmluvy CMR – jimiž
se ještě rozhodně musíme
níže podrobněji zabývat.
Je žádoucí mít jasně na vě‑
domí, že při přepravě jsou ve
hře jak aspekty soukromého
práva – tj. otázky odpověd‑
nosti dopravce za škody na
přepravované zásilce, resp.
za dodržení podmínek ob‑
jednávky přepravy (přepravní
smlouvy), tak aspekty prá‑
va veřejného – tj. zejména
otázky spojené s požadavky
bezpečnosti silničního pro‑
vozu. Je totiž zcela zřejmé, že
dopravce a jeho řidič (a tedy
nikoliv odesílatel zásilky) jsou
primárně odpovědnými za
dodržování požadavků bez‑
pečnosti silničního provozu.
Jakkoli se posléze může uká‑
zat oprávněnost regresu do‑
pravce vůči odesílateli zásilky
(např. tehdy, jestliže odesíla‑
tel nakládkou zásilky přetížil
stanovenou nosnost vozidla
a klamal dopravce tím, že
v nákladním listě CMR uve‑
dl nižší váhu zásilky), je evi‑
dentní, že řízení policie, příp.
dalších státních orgánů bude
vždy primárně vedeno proti
tomu, u něhož bylo porušení
předpisů bezpečnosti silnič‑
ního provozu orgány státu
(policií, celní správou apod.)
zjištěno – tj. proti dopravci
a jeho řidiči.
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
Při svém jednání u na‑
kládky by si proto měl být
dopravce, resp. jeho řidič,
obou zmíněných, pro dob‑
rý výsledek přepravy velmi
podstatných hledisek (sou‑
kromoprávního i veřejno‑
právního) dobře vědom.
Jestliže jsme výše kon‑
statovali, že dopravce není
zbožíznalcem, mělo by na
straně druhé platit, že je do‑
pravyznalcem, a že tato jeho
odbornost ho vede k tomu,
aby se při své profesní ko‑
munikaci se svým příkazcem
(odesílatelem, nebo zasílate‑
lem apod.) s potřebnou od‑
bornou péčí zajímal a anga‑
žoval ve věci bezproblémo‑
vé přepravy zásilky – jejímž
důležitým předpokladem je
právě kvalitní nakládka pře‑
pravovaného zboží.
Zákon také stanovuje, že
všichni účastníci přepravní‑
ho procesu – tj. pochopitel‑
ně také dopravce a jeho řidič
– jsou povinni předcházet
vzniku škod, příp. minimali‑
zovat důsledky již vzniklých
škod. V zájmu podpory vě‑
domí potřebnosti prevence
na straně dopravce je na‑
místě též poukázat na dosti
známý fakt, že v případech
sporů mezi odesílatelem
a dopravcem o náhradu ško‑
dy vzniklé poškozením či
ztrátou zásilky mívají soudy
často tendenci zjednodušo‑
vat si svou práci (své rozho‑
dování) právní úvahou typu:
„Kdo prováděl přepravu?
Dopravce. Tedy: za škodu
v plné míře odpovídá do‑
pravce.“ – aniž by se snaži‑
ly o důkladné přezkoumání
míry odpovědnosti za vznik
a výši škody u všech subjek‑
tů podílejících se na přepra‑
vě zásilky (tj. u odesílatele,
příp. zasílatele, dopravce,
příp. příjemce).
S vědomím naznačených
základních skutečností by
tedy měl dopravce sledovat
a zajišťovat – prostřednic‑
tvím školení apod. – aby
jeho řidiči při nakládce dů‑
sledně dbali povinností a vy‑
užívali práv, která jim stano‑
vují a dávají ustanovení čl.
8, odst. 1 a 2 Úmluvy CMR,
která znějí:
1. Při převzetí zásilky k pře‑
pravě dopravce přezkoumá
a) správnost údajů v ná‑
kladním listě CMR
o počtu kusů a o jejich
značkách a číslech,
b) zjevný stav zásilky
a jejího obalu.
2. Nemá­‑li dopravce vhodné
prostředky, aby mohl pře‑
zkoumat správnost údajů
uvedených odst. 1 písm.
a) tohoto článku, zapíše
do nákladního listu CMR
výhrady i s jejich odůvod‑
něním. Rovněž musí odů‑
vodnit všechny výhrady,
které učinil k zjevnému
stavu zásilky a jejího oba‑
lu. Tyto výhrady nezava‑
zují odesílatele, ledaže je
v nákladním listě CMR vý‑
slovně uznal.
K těmto velmi významným
ustanovením Úmluvy CMR
je namístě předložit praktič‑
těji uchopitelný výklad.
Především je třeba mít na
vědomí:
a) že průkazným dokladem
o převzetí a předání zásil‑
ky v mezinárodní silniční
nákladní dopravě je ná‑
kladní list CMR.
Rozhodně tedy nelze sou‑
hlasit např. s tím, aby váš řidič
akceptoval požadavek odesí‑
latele na podepisování jiných
průvodních dokladů – např.
dodacích listů, balících listů
apod. Nelze totiž akceptovat
zejména to, aby byl dopravce
odesílatelem „tlačen“ k tomu,
aby písemně potvrzoval pře‑
vzetí něčeho, co neviděl,
a nemohl tedy fyzicky pře‑
zkoumat – tj., aby potvrzoval
stav zásilky a jejího obalu,
který mu není zjevný.
Je kupříkladu zcela ab‑
surdní, aby dopravce, resp.
jeho řidič podepsáním do‑
dacího listu s řadou položek
přepravovaného zboží (často
vysoké hodnoty – jde­‑li např.
o elektroniku apod.) stvrzo‑
val převzetí zboží k přepravě,
jestliže toto zboží je umístěno
např. v uzavřených krabicích,
navíc třeba ještě uložených
na paletách tak, že ani všech‑
ny krabice (a tím méně zbo‑
ží v nich) může řidič fyzicky
přezkoumat (či dokonce, je­‑li
zboží uloženo v uzamčeném
kontejneru atd.).
Je nutné mít na vědomí to,
že takovéhoto nešťastného
podpisu dopravce (vašeho
řidiče) se může váš příkaz‑
ce (odesílatel zásilky, apod.)
dovolávat – využít ho a pří‑
padně i zneužít ve váš ne‑
prospěch.
Údaj o počtu kusů, který
by tedy měl být dopravcem
(vaším řidičem) v nákladním
listě CMR potvrzován, je
proto vzhledem k uvedeným
příkladům, např. údaj o po‑
čtu převzatých palet (např.
„4 palety“) či údaj o počtu
převzatých kontejnerů (např.
„1 kontejner“) apod.
b) že – jestliže nakládku zásil‑
ky na ložnou plochu vozi‑
dla prováděl odesílatel zá‑
silky či z jeho pověření
jiné osoby, avšak nikoliv
vaše firma (přepravu pro‑
vádějící dopravce) – mů‑
žete se s využitím čl. 18
odst. 2 Úmluvy CMR účin‑
ně dovolávat čl. 17, odst. 4,
písm. c) Úmluvy CMR.
To znamená: Máte­‑li zato,
že k poškození zásilky nedo‑
šlo vadou vámi k přepravě
použitého vozidla či zavině‑
ním nebo nedopatřením vaší
firmy, resp. vašeho řidiče,
můžete se účinně dovolá‑
vat toho, že jako dopravce
jste zproštěni odpovědnosti,
vzniklo­‑li poškození zásil‑
ky ze zvláštního nebezpečí
souvisejícího s tím, že ma‑
nipulace, naložení, uložení
(nebo vyložení) prováděl
odesílatel, (příjemce) nebo
osoby jednající za odesílate‑
le (příjemce).
Čl. 18, odst. 2 Úmluvy
CMR dokonce stanovuje, že
stačí, osvědčí­‑li dopravce,
že podle okolností případu
mohlo poškození zásilky
vzniknout výše uvedeným
zvláštním nebezpečím, má
se zato, že poškození zásil‑
ky vzniklo z výše uvedeného
nebezpečí.
Odůvodněnost tohoto va‑
šeho osvědčení ve smyslu
čl. 18, odst. 2 Úmluvy CMR
bude zřejmá již z objednáv‑
ky přepravy (z přepravní
smlouvy) za předpokladu, že
jste se smluvně (v přepravní
smlouvě) nezavázali k pro‑
vedení či obstarání úkonu
nakládky.
Za těchto podmínek bude
v případě poškození zásilky
na reklamujícím – tj. nikoliv
na vaší firmě – aby případně
věrohodně prokázal, že ško‑
da nebyla způsobena ani zce‑
la ani zčásti nebezpečím dle
čl. 17, odst. 4 písm. c) (případ‑
ně dalším zvláštním nebezpe‑
čí dle čl. 17, odst. 4 Úmluvy
CMR). V případě sporu tedy
důkazní břemeno leží na re‑
klamujícím (příkazci, odesíla‑
teli), nikoliv na dopravci.
Právní odůvodněnost va‑
šeho osvědčení ve smyslu
čl. 18, odst. 2 Úmluvy CMR
bude ještě zvýrazněna na‑
příklad tehdy, budete­‑li moci
poukázat na písemnou výhra‑
du či poznámku dopravce (tj.
vašeho řidiče) v kolonce 18
nákladního listu CMR – např.
na jeho výhradu, že odesíla‑
tel vašeho řidiče k účasti na
nakládce vůbec nepřipustil
– což je v současnosti u ně‑
kterých odesílatelů relativně
častá praxe.
Tímto se dostáváme k mi‑
mořádně důležité problema‑
tice ve věci ochrany oprávně‑
ných zájmů dopravce – k čl.
8, odst. 2 Úmluvy CMR – tj.
k právu dopravce, resp. jeho
řidiče uplatnit při převzetí zá‑
silky k přepravě (při nakládce)
v příslušné kolonce nákladní‑
ho listu CMR písemnou vý‑
Transport magazín 4/2014
25
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
hradu či poznámku. Může jít,
mimo jiné, např. o uplatnění
těchto právně velmi význam‑
ných výhrad či poznámek
dopravce, resp. jeho řidiče:
­‑ o prohlášení, že řidič do‑
pravce nebyl odesílate‑
lem připuštěn k nakládce
(tj. že mu odesílatelem
bylo znemožněno reali‑
zovat postup dle čl. 8,
odst. 1 Úmluvy CMR);
­‑ o prohlášení o zjevných
(viditelných) poškozeních
zásilky či jejího obalu.
(V případě, že jsou jed‑
notlivé části zásilky zaba‑
leny, jde především o to
sledovat při nakládce, zda
není poškozen obal, resp.
obaly, tj. zda tyto nejsou
protrženy, promáčknuty,
promočeny apod.);
­‑ o prohlášení, že nebylo
odesílatelem či osobami
provádějícími nakládku
vyhověno jím vzneseným
požadavkům na uložení
a upevnění zásilky na lož‑
né ploše vozidla. (Např.
že nebylo vyhověno jeho
požadavku, aby jednotli‑
vé kusy zásilky byly sto‑
hovány tak, aby bylo mi‑
nimalizováno riziko jejich
sesunutí; aby těžké kusy
nebyly ukládány nahoře,
neboť by mohly poškodit
(promáčknout) lehčí části
zásilky dole; atd.);
­‑ o prohlášení, že nebylo
odesílatelem vyhověno jím
vznesenému požadavku
na úpravu údajů o počtu
kusů v nákladním listě
CMR. (Jde kupříkladu o si‑
tuace, kdy nákladní list
CMR obsahuje takový údaj
o počtu přepravovaných
kusů, který řidič nemá šan‑
ci při nakládce fyzicky pře‑
zkoumat a spočítat – např.
je­‑li v nákladním listě uve‑
deno: 5 000 ks mobilů
značky X typu Y apod.);
Při realizaci práva písem‑
ných výhrad dopravce je žá‑
doucí mít na vědomí zvláště
tyto podstatné právní sku‑
tečnosti:
­‑ Písemná výhrada doprav‑
ce, resp. jeho řidiče při
nakládce je vlastním pro‑
hlášením dopravce.
Toto právo – písemná vý‑
hrada či poznámka dopravce
v nákladním listě CMR – není
nijak vázáno na to, že by
učiněnou písemnou výhradu
příp. poznámku dopravce
měl odesílatel v nákladním
listě CMR potvrzovat, či že
by s ní měl souhlasit. Samo‑
zřejmě platí, že v případě
sporu může být právní rele‑
vance dopravcem učiněné
výhrady či poznámky (stejně
jako všech dalších důkazů
a právních skutečností před‑
mětné záležitosti) soudem
zkoumána a posuzována.
­‑ Váš řidič samozřejmě mů‑
že napsat písemnou výhra‑
du, příp. poznámku do ná‑
kladního listu CMR ve své
mateřštině. Není totiž nut‑
né ani to, aby písemné vý‑
hradě či poznámce doprav‑
ce odesílatel plně rozuměl.
Ostatně: K uvedení písem‑
né výhrady či poznámky
dopravce často dochází
a má docházet právě teh‑
dy, jestliže v předchozí
ústní komunikaci – o řád‑
ném balení, uložení
a upevnění zásilky na lož‑
né ploše vozidla; o zjev‑
ném stavu zásilky nebo
jejího obalu apod.
– nedošlo k vzájemnému
porozumění mezi odesíla‑
telem a dopravcem, resp.
jeho řidičem. V případě
soudního sporu bude pí‑
semná výhrada či po‑
známka dopravce dle po‑
třeby přeložena – bude­‑li
čitelná – což je další velmi
důležitý praktický požada‑
vek na řidiče. Je právně
velmi důležité, aby pí‑
semná výhrada či po‑
známka učiněná doprav‑
cem, resp. vaším řidičem
do nákladního listu CMR
při nakládce zásilky byla
­‑ čitelná a učiněná do pří‑
slušné kolonky 18 náklad‑
ního listu CMR,
­‑ uvedená na všech třech
vyhotoveních nákladního
listu CMR (na vyhotove‑
ních pro odesílatele, pro
dopravce, pro příjemce);
­‑ odůvodněná, tj. aby obsa‑
hovala důvod výhrady
dopravce. Pozor totiž na
to, aby písemná výhrada
vašeho řidiče nezněla
např. pouze „Nebyl jsem
na nakládce “. Takováto
výhrada by se v případě
sporu velmi pravděpo‑
dobně obrátila proti do‑
pravci. Protistrana by totiž
mohla poukazovat na to,
že váš řidič o vlastní vůli
zanedbal povinnosti do‑
pravce stanovené čl. 8,
odst. 1 Úmluvy CMR.
Je skutečně třeba, aby řidič
pokud možno jasně písemně
formuloval důvody své ne‑
účasti na nakládce – např.
textem „Nebyl jsem odesí‑
latelem připuštěn k účasti
26
na nakládce “ apod. Je tedy
snad zcela zřejmé, že důvo‑
dem písemné výhrady do‑
pravce, resp. jeho řidiče musí
být skutečnost, která má svůj
zdroj jinde, resp. u někoho ji‑
ného, než ve vlastním pochy‑
bení dopravce či jeho řidiče.
Problematika
řádného
uplatňování
oprávněných
práv dopravce formou písem‑
ných výhrad či poznámek
jeho řidiče do nákladního
listu CMR je v praxi velmi
významná a může mít řadu
právních a obchodních dů‑
sledků. Proto by téma zákon‑
ných povinnosti a možnosti
dopravce, resp. jeho řidiče při
nakládce zásilky mělo patřit
k důležitým částem školení
a odborné přípravy pracovní‑
ků dopravce – řidičů, dispe‑
čerů, disponentů přeprav.
V zájmu preventivní ochra‑
ny zájmů dopravce je velmi
žádoucí přinejmenším to,
aby si dopravce, resp. jeho ři‑
diči byli dobře vědomi práva
uplatňovat při nakládce své
písemné výhrady, znali výše
uvedené základní náležitosti
tohoto postupu a nebáli se
toto právo dopravce v přípa‑
dě potřeby uplatnit. Rovněž
tak by mělo platit, že není­‑li
si řidič při problémech při na‑
kládce uplatněním a formula‑
cí své výhrady jist, měl by být
veden k tomu, aby – pro jis‑
totu – konzultoval telefonicky
svou situaci přinejmenším
s dispečinkem své firmy.
Autor je jednatelem společ‑
nosti REGULA – JUDr. Václav
Roubal spol. s r.o., poraden‑
ské a škodně­
‑regulační kan‑
celáře specializující se na pro‑
blematiky odpovědnosti sub‑
jektů činných v mezinárodní
silniční nákladní dopravě.
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
Zneužívání záruk SISA
V
ýrobci vozidel podle
platného souboru
pravidel nemohou
podmiňovat platnost záruky
opravami a servisem vozidla
v jejich síti nebo použitím
vlastních značkových ná‑
hradních dílů. Spotřebitelé
mají právo používat jakou‑
koliv opravnu pro nezáruční
opravy a to jak v průběhu zá‑
konné záruční doby (dva roky
ve většině evropských států)
nebo prodloužené záruční
doby. Každý takový opravce
či distributor samozřejmě
nese odpovědnost za výrobek
a své služby, a pokud poškodí
vozidlo následkem nedbalé
práce nebo použitím vadné‑
ho dílu, je za takovou škodu
zodpovědný.
Záruky v oblasti motoro‑
vých vozidel jsou často zne‑
užívány, což vedlo Evropskou
komisi v srpnu 2012 k vydání
stanoviska pod názvem „Čas‑
té otázky týkající se uplatňo‑
vání antimonopolních pravi‑
del EU“.
Jaká jsou pravidla?
Záruka výrobce vozidla
nesmí být podmíněna tím,
že konečný uživatel nechá
provést veškeré opravárenské
a údržbářské práce, tedy i ty,
na něž se nevztahuje záruka,
pouze v rámci sítí výrobcem
schválených servisních pra‑
covníků. Podobně nesmějí
záruční podmínky požadovat
použití náhradních dílů se
značkou výrobce, pokud jde
o výměny, na něž se nevzta‑
hují záruční podmínky. Tato
obecná zásada je podložena
úvahou, že takové chování
může vyústit ve vyloučení
nezávislých servisních pra‑
covníků z trhu nebo uzavření
alternativních cest pro výrobu
a distribuci náhradních dílů,
což by v konečném důsledku
mohlo mít dopad na cenu,
kterou spotřebitelé zaplatí za
servis oprav nebo údržby.
Výjimky: svolávací akce,
bezplatný servis
Existují však výjimky. V prů‑
běhu záruční doby musí být
jakákoliv vada způsobená pro‑
cesem výroby vozidla opra‑
vena výrobcem vozidla. V ta‑
kových případech hrazených
výrobcem, tedy v případě svo‑
lání do servisu nebo provedení
bezplatného servisu či výkonu
práce v průběhu záruční doby,
musí být práce provedeny
v místě stanovené výrobcem
vozidla. Výrobce v tomto pří‑
padě má také právo určit, které
díly mají být použity. Obvykle
bude práce provádět síť auto‑
rizovaných opravců jménem
výrobce vozidel a na jejich
náklady.
Skrytá omezení
V praxi nemusí být omeze‑
ní týkající se oprav nebo dílů
obsaženo v kupní smlouvě,
ale spíš v jiném dokumentu,
jako je servisní knížka nebo
záruční list. Hodnocení těch‑
to omezení Evropskou komisí
je v zásadě stejné bez ohledu
na dokument, ve kterém se
objeví. Takové omezení – ne‑
záleží na tom, kde je stanove‑
no – povede pravděpodobně
k tomu, že se spotřebitel bude
domnívat, že záruky se zruší,
pokud servisní práce provede
nezávislý servis nebo se pou‑
žijí náhradní díly jiných zna‑
ček. Stejný vliv může mít, po‑
kud výrobce vozidla vyžaduje
použití náhradních dílů (jako
jsou maziva) od určitého do‑
davatele (místo jeho pouhého
doporučení). Takové omezení
bude pravděpodobně rovněž
v rozporu s pravidly hospo‑
dářské soutěže EU.
nativních cest pro distribuci
náhradních dílů. Totéž se
může stát, pokud záruky, kte‑
ré obsahují omezení týkající
se oprav nebo dílů, jsou vy‑
jednány prostřednictvím třetí
strany (obvykle pojistitele). Ta‑
kové jednání je nepřípustné.
Rozšířená záruka
Také skutečnost, že ome‑
zení týkající se oprav nebo
dílů nejsou stanovena v rámci
záruky poskytnuté dodava‑
telem vozidla, nýbrž jsou na‑
příklad uvedena v rozšířené
záruce vydané schválenou
sítí v okamžiku prodeje vozi‑
dla (nebo krátce poté), nemá
obvykle vliv na hodnocení
uvedených omezení. Pokud
dovozci nebo jejich obchod‑
ní zástupci nabízejí záruční
režim a dotčené záruky obsa‑
hují omezení týkající se oprav
nebo dílů, pravděpodobně
to povede k vyloučení nezá‑
vislých servisních pracovníků
z trhu nebo k uzavření alter‑
Záruky u ojetin
Novým trendem je posky‑
tování „rozšířené“ záruky na
ojetá vozidla. Takové záruky
pravděpodobně
nebudou
v rozporu s pravidly hospo‑
dářské soutěže EU. Několik
let po koupi vozidla nemají
schválení obchodní zástupci
stejně výsadní přístup k zá‑
kazníkům, jako je tomu při
koupi nebo v období krátce
po ní. Alternativní poskyto‑
vatelé prodloužených záruk,
např. řetězce nezávislých ser‑
visních pracovníků a pojišťo‑
vacích společností, nebudou
nejspíš vyžadovat omezení
týkající se oprav nebo dílů,
tudíž se nezdá pravděpodob‑
né, že by nezávislí servisní
pracovníci mohli čelit výraz‑
nému vyloučení z trhu.
SISA ­‑ Sdružení importérů
a výrobců součástí auto‑
mobilů a servisní techniky
Transport magazín 4/2014
27
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
ŠKOLENÍ
& BEZPEČNOST
Školení, kurzy, semináře
květen-ČERVEN 2014
Vladislava Rážová
Školicí středisko ČESMAD BOHEMIA
ODBORNÉ KURZY & SEMINÁŘE
ADR–přeprava nebezpečných věcí
Absolvent získá nejen potřebné osvědčení, ale
i nezbytné praktické znalosti. Nezmeškejte
termín obnovovacího školení!
02.–04. 05. .................................... Olomouc
02.–04. 05. ........................................Liberec
02.–04. 05. .......................................... Praha
09.–11. 05. ............................. Hradec Králové
09.–11. 05. .............................................Brno
09.–11. 05. ............................................Plzeň
16.–18. 05..............................Ústí nad Labem
16.–18. 05. ....................................... Ostrava
16.–18. 05. .......................................... Praha
23.–25. 05. .............................................Brno
23.–25. 05. .........................České Budějovice
23.–25. 05. .......................................Sokolov
30. 05.–01. 06. .................................... Praha
30. 05.–01. 06. .................. Valašské Meziříčí
30. 05.–01. 06. ............................. Chomutov
06.–08. 06. ...........................................Brno
06.–08. 06. ........................... Hradec Králové
06.–08. 06. ...........................................Plzeň
13.–15. 06. .......................................... Praha
13.–15. 06. ....................................... Ostrava
13.–15. 06. ............................................. Ústí
20.–22. 06. .............................................Brno
20.–22. 06. .....................................Pardubice
20.–22. 06. .........................České Budějovice
27.–29. 06. .......................................Sokolov
Obsluha digitálního tachografu
Seznamte se s digitálním tachografem bez
předsudků. Naučte se ho ovládat a vaše zá‑
znamy budou OK. Na seminář je možné se
přihlásit v termínech a místech konání školení
řidičů–modul „Digitální tachografy“.
Pracovní režimy řidičů
Limity doby řízení a odpočinku vypadají na
první pohled komplikovaně. Po absolvování
výkladu pro vás bude Nařízení EU 561 a Do‑
hoda AETR nepochybně přehlednější. Na se‑
minář je možné se přihlásit v termínech a mís‑
tech konání školení řidičů–modul „Pracovní
režimy řidičů“.
Uložení a upevnění nákladu na vozidle
Fyzikální zákony a příslušné normy jsou vysvět‑
leny pro bezpečné naložení a upevnění každého
nákladu. Na seminář je možné se přihlásit v ter‑
mínech a místech konání školení řidičů–modul
„Uložení a upevnění nákladu na vozidle“.
28
Důsledky nového občanského zákoníku na
smluvní vztahy v dopravě
Nový občanský zákoník nabývá účinnosti od
1. 1. 2014 Jedná se o zásadní změny v úpravě
smluvních vztahů, které se projeví i v oboru
silniční dopravy.
06. 05. ...............................................Liberec
13. 05. .................................. Hradec Králové
Kompetence celní správy
Seminář vymezuje dozorové kompetence cel‑
ních orgánů v souvislosti se silniční dopravou.
28. 05. ..................................Ústí nad Labem
12. 06. ..................................................Plzeň
Dispečer nákladní dopravy
Jaké předpisy by měl znát každý dispečer sil‑
niční nákladní dopravy? Jejich přehled a pů‑
sobnost získáte na uvedeném semináři.
22. 05. ...................................................Brno
Dispečer autobusové dopravy
Přehled předpisů a jejich výklad pro dispečery
a střední management společností, zajišťují‑
cích silniční přepravu osob.
13. 05. ................................................. Praha
21. 05. ..................................Ústí nad Labem
Technické podmínky provozu silničních vozidel
Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti novela zákona
o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích. Na tento zákon na‑
vazuje několik dalších prováděcích předpisů.
11. 06. ...............................................Liberec
Kontroly v dopravní firmě
Obsahově je seminář zaměřen na výkon státní‑
ho odborného dozoru, dále se seminář zabývá
kontrolami prováděnými Státním úřadem in‑
spekce práce a oblastními inspektoráty práce.
21. 05. .............................................. Ostrava
27. 05. ..................................................Plzeň
10. 06. ...............................České Budějovice
Případová studie – nákladní doprava
Specifický pracovní seminář je určen zájem‑
cům o zkoušku odborné způsobilosti v ná‑
vaznosti na novelu zákona č. 111/1994 Sb.
dle podmínek nařízení č. 1071/2009 EU–pro
nákladní dopravu.
13. 05. ...................................................Brno
Případová studie – osobní doprava
Specifický pracovní seminář je určen zájem‑
cům o zkoušku odborné způsobilosti v ná‑
vaznosti na novelu zákona č. 111/1994 Sb.
dle podmínek nařízení č. 1071/2009 EU–pro
osobní dopravu.
14. 05. ..................................Ústí nad Labem
Tranzitní celní systém
Absolvování školení je nezbytným požadavkem
pro vstup nebo setrvání firmy v systému TIR.
07. 05. .............................................. Ostrava
15. 05. ...................................................Brno
11. 06. .................................. Hradec Králové
19. 06. ..................................................Plzeň
Bezpečnostní poradce DGSA pro přepravy
ADR ­‑ obnova
Jedná se o školení k přípravě na zkoušky pro
prodloužení platnosti osvědčení odborné způ‑
sobilosti bezpečnostního poradce pro přepra‑
vu nebezpečných věcí v silniční dopravě dle
Dohody ADR.
13.–15. 05. ........................................ Ostrava
Tagra pro uživatele
Účelné a efektivní využívání programu na vy‑
hodnocení dat z digitálních tachograf.
15. 05. ...............................České Budějovice
04. 06. ..............................................Liberec
17. 06. .............................................. Ostrava
26. 06. .................................. Hradec Králové
Pracovní režimy a pracovní doba řidičů
Předmětem je podrobný výklad působnosti
sociálních předpisů, limity doby řízení a doby
odpočinku, používání tachografu, pracovní
doba řidiče, její evidence a další.
20. 05. ...............................České Budějovice
27. 05. ................................................. Praha
10. 06. .................................. Hradec Králové
Přeprava potravin
Při sjednávání zakázky a provádění přeprav
potravin nebo dalšího zboží pod kontrolova‑
nou teplotou je účelné znát nejen příslušné
předpisy, ale umět používat systémy požado‑
vané zákazníkem.
04. 06.................................................. Praha
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
Kombinovaná doprava
Seminář definuje právní rámec kombinované
dopravy a vymezuje technické předpoklady
využití. Popsány jsou parametry a standardy
přepravních jednotek, jsou vysvětleny ekono‑
mické důsledky a způsoby provedení.
18. 06. ..................................Ústí nad Labem
Ceny v silniční nákladní dopravě
Seminář je zaměřen na legislativní podmínky
cen v silniční dopravě, chování subjektů do‑
pravního trhu, analýzu činitelů ovlivňujících
náklady dopravní firmy a možnosti jejich op‑
timalizace.
25. 06. .............................................. Ostrava
Uložení a upevnění nákladu z pohledu dopravce
Předmětem je výklad působnosti předpisu
v ČR, EU a speciálně v Německu.
17. 06. ................................................. Praha
AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY
Kurz je určen pro manažery dopravních firem všech úrovní. Celý
cyklus školení se skládá z pěti dvoudenních tematických bloků,
tři jsou společné pro nákladní i osobní dopravu, čtvrtý blok je
určen pro nákladní a pátý blok pro autobusovou dopravu. Je
možné přihlásit se pouze na vámi vybrané jednotlivé moduly.
Školení je možné financovat prostřednictvím fondů nebo v rámci
vzdělávacích projektů. Školení je vhodné využít jako přípravu
pro zkoušku odborné způsobilosti. Bližší informace získáte na
jednotlivých regionálních pracovištích.
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
Seznam všech bloků:
1. blok
Řízení firmy a lidských zdrojů
Marketing dopravní firmy
V měsíci květnu 2014 jsme v rámci tohoto cyklu pro vás připravili
školení:
5. blok (autobusová doprava)
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
13.–14. 5....................................................................Brno
2. blok
Legislativa silni ční dopravy
Sociální předpisy v silniční dopravě
3. blok
Pracovní, obchodní a živnostenské právo
Ekonomika dopravní firmy
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
5. blok (autobusová doprava)
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
6. Zkouška, shrnutí, závěr, certifikace
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
20.–21. 5. .................................................................Brno
Školení řidičů podle Zákona 374/2007 Sb.
Termín
03. 05.
03. 05.
03. 05.
05. 05.
05. 05.
05. 05.
07. 05. 09. 05.
10. 05.
10. 05. 10. 05.
10. 05.
12. 05.
16. 05.
17. 05.
17. 05.
17. 05.
17. 05.
20. 05. 23. 05.
23. 05.
23. 05. 24. 05.
24. 05.
31. 05.
Téma
Místo
Pracovní režimy řidičů..................................České Budějovice
Dopravní nehody.............................................Ústí nad Labem
Silniční kontroly................................................................Brno
Dopravní nehody......................................................... Ostrava
Doklady řidiče, vozidla, nákladu......................................Plzeň
Dopravní předpisy aktuálně............................................ Praha
Silniční kontroly................................................................Brno
První pomoc.................................................České Budějovice
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Dopravní předpisy aktuálně..............................................Brno
Pracovní režimy řidičů..................................České Budějovice
Pracovní režimy řidičů................................................. Ostrava
Pracovní režimy řidičů......................................................Brno
Digitální tachografy.........................................................Plzeň
Silniční kontroly...............................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu........................................... Praha
Digitální tachografy..........................................................Brno
Dopravní předpisy aktuálně..........................České Budějovice
Pracovní režimy řidičů..................................České Budějovice
Dopravní nehody............................................................ Praha
První pomoc.................................................České Budějovice
Mezinárodní dopravní předpisy....................... Hradec Králové
Pracovní režimy řidičů.....................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu........................................ Ostrava
Bezpečná a defenzivní jízda............................Ústí nad Labem
31. 05.
31. 05.
02. 06. 02. 06. 02. 06.
02. 06.
07. 06.
07. 06.
09. 06. 09. 06.
09. 06. 14. 06.
14. 06.
14. 06.
14. 06.
21. 06.
21. 06.
21. 06.
23. 06.
27. 06.
27. 06.
27. 06.
28. 06.
28. 06.
30. 06. 30. 06.
Digitální tachografy..........................................................Brno
Dopravní nehody.............................................................Plzeň
Únava, stres, životospráva.............................České Budějovice
První pomoc................................................................ Ostrava
Silniční kontroly................................................................Brno
Silniční kontroly.............................................................. Praha
Pracovní režimy řidičů................................................. Ostrava
Uložení a upevnění nákladu............................Ústí nad Labem
Pracovní režimy řidičů......................................................Brno
Uložení a upevnění nákladu............................................Plzeň
Silniční kontroly............................................... Hradec Králové
Pracovní režimy............................................České Budějovice
Digitální tachografy........................................................ Praha
Hospodárná a ekologická jízda........................Ústí nad Labem
Dopravní předpisy aktuálně..............................................Brno
Silniční kontroly........................................................... Ostrava
Pracovní režimy...............................................................Plzeň
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Dopravní předpisy aktuálně..............................................Brno
První pomoc................................................................... Praha
Silniční kontroly...............................................................Plzeň
Doklady řidiče, vozidla, nákladu...................... Hradec Králové
Dopravní předpisy aktuálně.............................Ústí nad Labem
Dopravní předpisy aktuálně..............................................Brno
Uložení a upevnění nákladu.........................České Budějovice
Digitální tachografy..................................................... Ostrava
Detailnější informace obdržíte na tel. 241 040 108. Přehled všech vzdělávacích akcí na r. 2014 včetně možnosti přihlásit se, naleznete také na
internetových stránkách www.skoleni.prodopravce.cz. Pro přihlášení můžete rovněž použít přihlášku otištěnou na zadních stranách tohoto Transport
magazínu (odfaxujte na č. 241 040 180).
Transport magazín 4/2014
29
Přihlášením do našeho e-shopu
získáte výhodné individuální ceny.
TECHNIKA
TECHNIKA
Slavíme sedmdesátku
TimoCom přivítal řadu nových poskytovatelů telematiky
TimoCom
S více než 70 kompatibil‑
ními poskytovateli telematiky
je TC eMap® od TimoCom
největší platformou pro sdru‑
žené sledování vozidel, která
není závislá na jednom kon‑
krétním telematickém systé‑
mu. Díky tomuto řešení jsou
přepravy bezpečnější, efek‑
tivnější a jednodušší, z čehož
profitují jak dodavatelé, tak
i zadavatelé.
Malé výdaje, velké výhody
Řešení od IT společnosti
TimoCom si v dopravě vy‑
dobyla své pevné místo už
dávno. Uživatelé v nich kaž‑
dý den najdou náklady, vol‑
né vozy či skladové plochy
a vypisují dlouhodobé pře‑
pravy. Od června 2013 navíc
TimoCom nabízí platformu,
ve které lze zobrazit až 75
různých telematických systé‑
mů současně. To každodenní
práci v dopravě nejen usnad‑
ňuje, ale zvyšuje také její
efektivitu a bezpečnost. Díky
TC eMap® mohou disponenti,
mají­‑li k tomu oprávnění, sle‑
dovat na jedné mapě různé
TC eMap® od TimoCom je největší
evropskou platformou pro sdružené
sledování vozidel
vozy. Odpadá tak kompliko‑
vané přepínání mezi různými
aplikacemi. Dopravci zase
mohou získat větší důvěru
zákazníků, pokud při zadá‑
vání vozu do burzy nákladů
TC Truck&Cargo® uvedou,
že jejich vůz lze sledovat
prostřednictvím TC eMap®.
„Počet zde registrovaných
vozů prudce stoupá,“ říká
zástupce společnosti Timo‑
Com Marcel Frings a vysvět‑
luje: „V dopravě chce člověk
pochopitelně získat všechny
možné výhody. Pro přidání
vozu do sledování prostřed‑
nictvím TC eMap® stačí jen
pár kliknutí.“
Pokud telematický systém
některého zákazníka ještě
není připojen, zkontaktuje
TimoCom přímo daného po‑
skytovatele. „Během první‑
ho půl roku se nám podařilo
získat již 75 partnerů z ob‑
lasti telematiky. Naleznete
u nás celou šíři GPS provi‑
derů – od největších gigantů
až po menší specializované
poskytovatele,“ říká Frings.
Přehled poskytovatelů te‑
lematiky pro Českou republi‑
ku, kteří jsou již s TC eMap®
propojeni, najdete na www.
timocom.cz/Tracking/Part‑
neři. Aktuální seznam všech
poskytovatelů
telematiky,
které lze sledovat přes TC
eMap®, je následující:
ACRON; AGS; Areal‑
control ; ATROM; CMA
MONITORING; Comman‑
der; Daimler; Fleetboard;
Datcom Telematik; DeDe‑
Net; Digitrack; DSLOCATE;
Dreyer + Timm; easyTRACK;
EuropeTracking; EVO­‑GPS;
Fleettec; FMLC; Frame Lo‑
gic;
Frotcom;
Geonavi;
GesInFlot; Global Team;
GPS Guardian; GPS Hertz
Systems; GPS over IP; GPS­
‑Dozor; GURTAM; GX Solu‑
tions; i­‑Fleet; INELO; I­‑Track;
Infis; Intelliroute; Lemobi;
LocalizareGRATIS; Locatel;
LogisCarE; LOSTnFOUND;
MAN TeleMatics; Master‑
naut; mobile Objects; Mo‑
bilisis; Movildata; Moviloc;
Navifleet; Navkonzept; plus‑
GPS; PolTrack Positrex; Rou‑
tecontrol; Safefleet; satwork;
Scania; sgps.eu; Sledenje;
Smartivo; Spedion; SVG
routecontrol; Sycada; Tek‑
sat; TomTom Business Solu‑
tions; Trackeasy; Trackpilot
(PLT); Trakero; Transics (TX­
‑Connect); TransMobil; Tra‑
veltainer; Trimble; Tronik;
Tropiciel GPS; Truck24; ubi‑
nam; Viasat; Visirun; Volvo
Dynafleet
Transport magazín 4/2014
31
TesT
Peugeot 308
Car of the Year 2014
Text a foto: Martin Felix
P
o letech úletů, kdy jury evropského auta roku zvolila elektromobil Nissan Leaf a hybrid Chevro‑
let Volt/Opel/Vauxhall Ampera, letos elektromobily obsadily pouze druhé a třetí místo a zlatou
medaili bralo příjemné a elegantní auto pro normální smrtelníky. Pro jeho koupi už není nutné
dále prohlubovat solidaritu chudých s bohatými, kdy se na nákup milionového auta ještě poskytuje stát‑
ní dotace. Do nového Peugeotu 308 si prostě sednete, krátce se v něm projedete a jdete si ho objednat.
32
Transport magazín 4/2014
33
TECHNIKA
Ať si říká kdo chce co chce, úspěch auto‑
mobilu do značné míry závisí na jeho de‑
signu. Peugeoty posledních let s obrovskou
tlamou a podivnými nosy měly k pověstné
francouzské eleganci daleko. Nová 308 toto
podivné dědictví opouští. Je střízlivě šar‑
mantní, což rozhodně neznamená nudná.
Vyvážené proporce karoserie oživují zajíma‑
vě vykousnutá přední diodová světla a ani
zadní partie s decentním spoilerem nepostrá‑
dají své kouzlo. Čisté linie exteriéru výborně
korespondují s minimalistickým pojetím tla‑
čítek uvnitř vozu na středním panelu. V žád‑
ném jiném autě jsem jich tak málo neviděl,
téměř vše se totiž ovládá prostřednictvím
dotykového displeje. O výhodnosti takového
řešení z hlediska uživatelského pohodlí mám
vážné pochybnosti, ale vypadá to bezvadně.
Lepší zkušenost jsem udělal s další designo‑
vou vychytávkou, kterou je velmi nízko po‑
ložený, abnormálně malý volant, přes který
sledujeme údaje na naopak vysoko pod čel‑
34
ním sklem umístěných palubních
přístrojích. Je to docela pohodlné,
a kdybych vyrostl ještě o takových
pět centimetrů víc, viděl bych úda‑
je úplně všechny.
Pořád je to ale o úroveň lepší ná‑
pad než centrálně umístěné budíky.
Jinak na palubě panuje pro nižší
střední třídu velmi luxusní nálada
srovnatelná s prémiovými značkami.
Sedačky jsou velmi pohodlné, vpře‑
du i s přiměřeným bočním vedením,
odkládacích prostorů dostatek. Na
poměry hatchbacku, který se oproti
předcházejícímu modelu zmenšil
o nějaké dva centimetry, je slušný
zavazadlový prostor 420 l. Dojem
vysoké kvality zdůrazňuje i hlavi‑
ce řadicí páky ze skutečného kovu.
Zvláště v zimě vás o tom nenapadne
zapochybovat, protože ve vymrz‑
lém voze přímo pekelně zastu‑
dí, ale za chvilinku si ji zahřejete na
svou tělesnou teplotu a je to naopak
příjemné. Méně pochopení jsem měl
pro zmíněný systém ovládání všeho
přes dotykový displej, který navíc ne‑
umí česky. Chcete­‑li přeladit stanici,
TECHNIKA
musíte napřed vstoupit do menu audio, tam najít seznam stanic a konečně zadat
svou vyvolenou, když je pak třeba přitopit, znamená to opět přepnout se do klima‑
tizační obrazovky a tak dále. Navíc to po paměti pokaždé netrefíte, takže vás to po‑
někud odvádí od řízení. Prostě zlatá tlačítka a řekl bych, že v tomto případě je méně
skutečně méně. Marně byste také hledali klasickou páku parkovací brzdy. Je zde
automatická elektronická, kterou je třeba po každém nastartování ručně odbrzdit.
Spousta elektroniky také dohlíží na řidiče, aby třeba nesestřelil vozidlo v mrtvém
úhlu, při couvání pomáhá parkovací kamera a s ekologií systém start stop. Ten pracuje
již v rychlosti 0–20 Km/h, takže na červenou přijíždíte s vypnutým motorem. Startování
po sešlápnutí spojky je natolik rychlé a spolehlivé, že nás ani nenapadlo systém vypínat.
Běžné první startování se samozřejmě děje tlačítkem. V našem, případě uvedlo v život
naftovou šestnáctistovku o výkonu 84 kW (115 k)/3 600 min­‑1 s točivým momentem
270 N.m/1 750 min­‑1. Projev motoru je velmi kultivovaný a v žádném režimu neobtěžu‑
je nadměrnými vibracemi nebo traktorovým zvukem. Výkon je zcela dostatečný a tři‑
staosmička, která dle provedení shodila oproti své předchůdkyni 70–140 kg, jezdí
velmi svižně a dlužno říci, že i opravdu úsporně. Při jízdě na zimních pneumatikách
bez snahy po šetření jsem v kombinovaném režimu zaznamenal spotřebu 5,7 litrů
na sto a dostat se o litr níže by při troše snahy nebyl problém. Jistě tomu také přispí‑
vá dobré sladění se šestistupňovou manuální pře‑
vodovkou s delšími převody – na šestku při
130 km/h točí motor zhruba 2 000
otáček.
T
E
S
T Maximální rychlost je 196 km/h, zrychlení
z 0 na 100 km/h proběhne za 10,2 s. V praxi snad
může chybět trocha výkonu jen v táhlých dálnič‑
ních kopcích s plně naloženým vozem. Podvozek
peugeotu výborně vede auto v zatáčkách a nene‑
chá se rozhodit ani nekvalitním povrchem, kte‑
rý navíc ještě zdatně maskuje. Lehce se můžete
nechat svést ke kvapnému tempu a malý zploš‑
tělý volantík se silným ergonomicky tvarovaným
věncem a ručka otáčkoměru pohybující se v opač‑
ném směru než rychloměr ve vás nepozorovaně
probudí geny závodníka. Hlavní předností nového
auta roku ale je, že všem vychází od začátku ote‑
vřeně vstříc. Je dostatečné prostorné i pohodlné,
současně i přiměřeně luxusní, zvlášť když ho máte
s obrovskou panoramatickou prosklenou střechou
a krásným, leč zcela nepraktickým bílým interié‑
rem jako my. Je řidičsky zábavné, ale pro posádku
komfortní. Není nijak nedosažitelné, ale v prove‑
dení 1.6 e­‑HDI Allure to za 495 tisíc to také není
žádný low cost. Je to prostě Car of the Year 2014.
Transport magazín 4/2014
35
TECHNIKA
MAN získal zakázku na 181 autobusů do Švédska
MAN
Stockholm bude vlastnit největší flotilu
hybridních autobusů MAN na světě
Š
védská dopravní spo‑
lečnost Keolis Sverige
AB rozšiřuje svoji flo‑
tilu o 181 městských autobu‑
sů MAN Lion´s City, z čehož
bude 52 autobusů hybrid­
‑ních. Kontrakt představuje
doposud největší dodávku
hybridních autobusů MAN
pro jednoho zákazníka. Za‑
kázka dále obsahuje objed‑
návku na 127 kloubových
autobusů MAN Lion´s City
s pohonem na CNG či diesel
a dále na dva autobusy MAN
Lion´s City M. Všechna vo‑
zidla vyhovují aktuálně nej‑
přísnější emisní normě Euro
6. Keolis nasadí autobusy
MAN Lion´s City do hromad‑
né dopravy ve Stockholmu
a v přilehlém okolí.
Vozidla budou expedo‑
vána počínaje červnem
2014 švédským importérem
Svenska Neoplan AB, který
zabezpečí rovněž údržbu
a servis. Rozhodují­‑cím kri‑
tériem pro udělení zakázky
byla vysoká kvalita autobu‑
36
sů MAN a dále přesvědčivé
servisní služby. Kromě roz‑
sáhlých garancí je zajištěna
rovněž vysoká disponibilita
náhradních dílů. Svenska
Neoplan AB poskytne také
podporu v technických otáz‑
kách a vyškolí personál spo‑
lečnosti Keolis v zacházení
s autobusy. Kromě toho pro‑
fituje dopravní společnost
Keolis i z atraktivních pod‑
mínek financování.
„Vozidla MAN vyhovují
jak našim vysokým stan‑
dardům, tak i požadavkům
zdejšího dopravního úřadu
Storstockholms Lokaltrafik.
Věřím, že v budoucnu bude
naše autobusy využívat ještě
více cestujících“, řekl Mag­
‑nus Åkerhielm, CEO ve spo‑
lečnosti Keolis Sverige AB.
Efektivní autobusy MAN
se vyznačují nízkou spo‑
třebou pohonných hmot
a nízkými emisemi. Hybrid‑
ní autobus MAN Lion´s City
Hybrid dokáže uspořit až
30 % nafty a CO2. Další jeho
předností je snížení hlučnos‑
ti: při opouštění zastávky
se autobus rozjíždí na plně
elektrický pohon a dieselový
motor se připojí teprve po
ujetí několika stovek metrů.
V případě kloubových auto‑
busů MAN Lion´s City CNG
se může Keolis spo­‑lehnout
na desítky let dlouhou zkuše‑
nost koncernu MAN s CNG
autobusy. S pomocí uprave‑
ného bioplynu mohou být
vozidla provozována neutrál‑
ně z hlediska CO2. Díky vel‑
mi jemnému spalování paliva
jsou CNG autobusy při jízdě
mimořádně tiché.
Keolis ve Stockholmu pro‑
vozuje celosvětově největší
flotilu autobusů s po­‑honem
na bioplyn a i nadále se ori‑
entuje na obnovitelné zdroje.
V závislosti na druhu motoru
budou nové autobusy jezdit
na bionaftu či na bioplyn.
MAN mohl tuto společnost
optimálně podpořit v její
udržitelné městské hromad‑
né dopravě již v roce 2013
vybudováním nového servis‑
ního střediska pro autobusy
na bioplyn v Göteborgu.
TECHNIKA
Conti EcoPlus Nová generace špičkových pneumatik s výraznými úsporami
Continental
Maximální optimalizace
valivého odporu bez negativ‑
ního dopadu na kilometrový
výkon představuje nejvý‑
značnější rys této nové řady
pneumatik, určené pro po‑
užití v dálkové a regionální
přepravě na dálnicích a rych‑
lostních silnicích. Poté, co
byla v lednu na trh uvedena
nová návěsová pneumatika
Conti EcoPlus HT3, byla řada
nyní doplněna pneumatikou
pro řízené nápravy Conti
EcoPlus HS3 a pro poháněné
nápravy Conti EcoPlus HD3.
zlepšit, byť tyto vlastnosti
z pohledu vývoje pneuma‑
tik samy o sobě představují
protichůdné cíle. Uzavře‑
ná ramena poskytují této
pneumatice pro poháněné
nápravy dostatečnou oporu
pro potlačení ohýbání, jež
má nežádoucí dopad na
spotřebu paliva. Současně
s mikrolamelami a novou si‑
lika směsí zajišťují optimální
přilnavost na mokré vozov‑
ce. Vývojáři Continentalu
se také postarali o to, aby
odolnost nových pneumatik
dosahovala vysoké úrovně,
stanovené předchozí gene‑
rací pneumatik.
Nová řada pneumatik
Conti EcoPlus je dokonale
přizpůsobena pro zajiště‑
ní maximální optimalizace
valivého odporu a výrazné
snížení spotřeby paliva. Při
snížení valivého odporu až
o 26 procent ve srovnání
s předchozí řadou pneumatik
došlo díky nově vyvinutým
směsím pro běhoun a bočni‑
ce, dvouvrstvému běhounu
(koncepce „cap base“) a spe‑
ciálnímu profilu pneumatiky
k významným zlepšením
v oblasti spotřeby paliva.
Konstrukční řešení zvýšené
nosné kapacity nové pne‑
umatiky pro řídicí nápravu
Conti EcoPlus HS3 odpovídá
vyššímu zatížení nápravy, po‑
žadovanému novou techno‑
logií motorů Euro 6. Všechny
pneumatiky řady Conti Eco‑
Plus pro řídicí nápravu jsou
vybaveny VAI, neboli vizuál‑
ním indikátorem opotřebení
pro včasnou detekci špatné
geometrie nápravy.
Nová pneumatika pro
hnanou nápravu Conti Eco‑
Plus HS3, se svým inovo‑
vaným dezénem dokazuje,
co všechno je možné v ob‑
lasti valivého odporu stejně
jako u chování za mokra
Tato nová prémiová pneu‑
matika nachází na poháněné
nápravě dokonalého partne‑
ra v podobě Conti EcoPlus
HD3. Nový tvar dezénu
s inovovanou ramenní částí
nahrazuje obvykle používa‑
ný blokový dezén. Mikrola‑
mely sahající až k základu
běhounu zajišťují dokonalý
kontakt s vozovkou. Bez ztrá‑
ty přilnavosti přenáší lamely
na vozovku jak vyšší vý‑
kon nákladních vozidel, tak
umožňuje vyšší účinnost při
brzdění. Pro novou pneuma‑
tiku Conti EcoPlus HD3 byla
také použita nová směs, jež
při cestě po dálnici podstatně
přispívá k výraznému zlep‑
šení valivého odporu, a to
až o 16 %. Nová záběrová
pneumatika také významně
přispívá ke snížení spotřeby
paliva. Dalším významným
rysem nové pneumatiky
Conti EcoPlus HD3 jsou její
žebra v rameni pneumatiky,
jež jsou na straně plochá.
Zkosené hrany bloků dezénů
snižují spotřebu paliva a při‑
tom zároveň zesilují kon‑
strukci bočnice. Pneumatika
Conti EcoPlus HD3 je ozna‑
čena symbolem sněhové
vločky v horách (3PMSF).
Třetím členem řady pne‑
umatik s moderní koncepcí
je pneumatika pro návěsy
Conti EcoPlus HT3. Silné,
uzavřené ramena, optima‑
lizovaná směs a dezén se
zvýšeným objemem „Plus
Volume“ přináší výrazná
zlepšení ve smyslu valivého
odporu a ovladatelnosti. Py‑
ramidovitě tvarovaná, troj‑
úhelníková žebra zapuštěná
do základu dezénových drá‑
žek stabilizují novou Conti
EcoPlus HT3 proti ohybu
v dezénu. Vynikající záběr
díky nově vyvinuté směsi
běhounu dokonale přenáší
na vozovku síly vznikající
při zatáčení a velkou část
síly při brzdění.
Poté, co byla úspěšně po‑
užita u nákladních vozidel
v převážně dálničním provo‑
zu, došlo u řady Conti Eco‑
Plus k rozšíření, jako tomu
bylo u ostatních pneumatik
Continental 3. generace, po‑
stavené na základě protekto‑
rovatelné a prořezávatelné
prémiové kostry s ocelovou
patní výztuhou a vnitřní pa‑
tentovanou gumou AirKe‑
ep®, jež chrání před poma‑
lým ucházením vzduchu.
Při jasném zaměření na
dálkové trasy a regionální
přepravu, zahrnující časté
použití dálnic, si nová rodi‑
na Conti EcoPlus klade za
cíl dokonale vyhovět poža‑
davkům dnešních zákazníků
– konkrétně úsporou paliva
až 1,9 litru na 100 kilometrů
ve srovnání s předchozí ge‑
nerací, společně s vysokým
provozním výkonem a vyso‑
kou spolehlivostí prémiových
pneumatik Continental.
Transport magazín 4/2014
37
TECHNIKA
Tahač Scania s motorem Euro VI
získal německé environmentální ocenění
Scania Czech Republic
S
cania nabízí ve třídě
těžkých tahačů vozidlo
s nejnižším dopadem
na životní prostředí. Tak zní
verdikt respektovaných němec‑
kých magazínů VerkehrsRund‑
schau a Trucker, které udělily
vozidlu Scania G 410 prestižní
ocenění Green Truck 2014.
Rekordně nízká spotřeba do‑
sahující v průměru pouhých
23,29 l nafty na 100 km přinesla
Scanii G 410 celkem 6 702 bodů,
a tím získal tento vůz s velkým
náskokem první místo v žebříč‑
ku dopadu na životní prostředí.
Hodnocení je založeno přede‑
vším na dopadu na životní pro‑
středí z pohledu spotřeby paliva
a emisí výfukových plynů, které
vozidlo produkuje. Rozsáhlé tes‑
ty prováděly oba magazíny na
velmi náročném úseku německé
silniční sítě.
„Z ocenění Green Truck
máme ohromnou radost, zejmé‑
na proto, že je to podruhé, co
nákladní vozidlo Scania s moto‑
rem Euro VI získalo toto prven‑
ství,“ říká Christian Hottgenroth,
obchodní ředitel Scanie pro Ně‑
mecko a Rakousko.
„Před dvěma lety jsme do‑
sáhli našeho prvního vítězství
v žebříčku Green Truck mode‑
lem Scania R 480 rovněž osa‑
zeným motorem Euro VI. A jsme
opravdu hrdí, že s G 410 Euro
VI můžeme opět nabídnout těž‑
ký tahač s nejmenším dopadem
na životní prostředí na trhu,“
dodává Hottgenroth. „Inženýři
Scania měli nízkou spotřebu pa‑
liva, maximální provozuschop‑
nost a snížený dopad na životní
prostředí jako hlavní priority při
práci na nejnovější generaci ka‑
mionů Scania řady Streamline.
38
Pro většinu našich zákazníků šlo
o aspekty ‑­ spolu s efektivností
nákladů ‑­ naprosto nezbytné pro
jejich činnost.“
Emisní norma Euro VI se
stala povinností pro všechna
nová vozidla v Evropě ode dne
31. prosince 2013. Scania zahá‑
jila prodej svých prvních Euro VI
vozidel již v roce 2011 a násled‑
ně představila druhou generaci
v roce 2013.
TECHNIKA
Kögel jedním ze tří největších výrobců návěsů v Evropě
Kögel
Věděli jste, že Kögel je na
poli skříňových a především
chladírenských nástaveb
tím výrobcem, který již od
začátku padesátých let 20.
století udává trendy?
Již konstruktéři pod vede‑
ním F. X. Kögla patřili odjak‑
živa k průkopníkům novinek
v technickém vývoji. Začát‑
kem padesátých let minulé‑
ho století vyráběl Kögel malé
skříňové nástavby z lehkých
kovů, což byly prvopočátky
pozdějších chladírenských
vozidel.
S heslem „vždy o krok na‑
před“ pracoval Kögel paralelně
na dalším vývoji sandwicho‑
vých celoplastových nástaveb,
na jejichž vývoji a zlepšování
se F. X. Kögel osobně inten‑
zivně podílel. V roce 1961
tak mohly být představeny
první samonosné celoplasto‑
vé sandwichové chladírenské
nástavby. Tyto návěsy měly
tzv. „Poly­‑Zell”­‑ celoplastové
nástavby s vestavěným vzdu‑
chovým kanálem. Tím bylo
dosaženo hodnoty K 0,25 při
tloušťce stěn pouhých 100
mm. Díky nepřetržitému dal‑
šímu vývoji technologie plas‑
tových nástaveb tzv. „mokré­
‑v­‑mokrém“ mohl Kögel uvést
roku 1969 na trh první chladí‑
renský návěs s paletovou šíř‑
kou. V roce 1976 pak následo‑
val první chladírenský návěs
se samonosnou konstrukcí.
Od samého začátku tak firma
vsadila ve výrobě chladíren‑
ských nástaveb na kvalitativně
hodnotná a inovativní řešení
a důsledně se soustředila na
pokrok ve vývoji svých chladí‑
renských produktů.
Od r. 2007 tak Kögel nabí‑
zí i prodloužený Euro Trailer,
tj. o 1,3 metru delší chladí‑
renský návěs. Ale i v ne‑
dávné době dokázal Kögel
rozvířit klidné vody, např.
koncem roku 2011 koupí
společnosti Kögel PurFerro
GmbH & Co. KG. Toto reno‑
mované centrum pro výrobu
sandwichových panelů sídlí‑
cí v Duingenu dodává dnes
komponenty nástavby pro
Köglem v r. 2012 předsta‑
vený prémiový chladírenský
návěs Cool­‑PurFerro quality.
Kögel je jedním ze tří
největších výrobců návěsů
v Evropě. Od založení fir‑
my 1934 vyrobil již více než
500 000 vozidel. Svými vo‑
zidly a řešeními pro podni‑
kání v oblasti transportních
a stavebních činností nabízí
tak firma již 80 let produkty
inženýrské kvality „made in
Germany“. Firma se tak sou‑
středí především na trans‑
porty a inovace, které proka‑
zatelně nabízejí trvalý přínos
dopravcům.
Sído firmy a hlavní vý‑
robní závod Kögel Trailer
GmbH & Co. KG je v bavor‑
ském městečku Burtenbach.
Dále k němu patří závody
a pracoviště v Neu­‑Ulm (D),
v Duingen (D), v Chocni
(CZ), Moskvě (RUS) a v St.
Petersburgu (RUS). V roce
2013 bylo dosaženo se zhru‑
ba 1 000 zaměstnanci obra‑
tu kolem 275 Mil. Euro.
Transport magazín 4/2014
39
TECHNIKA
Pomoc na cestách – DAF ITS
Text a foto
Martin Felix
Napřed si rozklíčujme zá‑
hadnou zkratku ITS ­‑ Inter‑
national Truck Servis, tedy
pomoc, která je firmou DAF
poskytována kamioňákům,
kteří se ocitli v technických
problémech. Dokonce je
to pomoc širší, protože pro‑
blémy pomohou vyřešit ja‑
kýmkoliv vozidlům a nemusí
být vyloženě technické, ale
třeba i, řekněme, intelektu‑
ální, když si někdo zapome‑
ne koupit naftu a dojde mu
uprostřed dálnice.
Veškeré tyto problémy lze
vyřešit zavoláním na číslo
+31 402 143 000, kde je 24
hodin denně 365 dní v roce
dostupná pomoc v případě
poruchy. Hovoří se zde non
stop v deseti jazycích, přes
den dokonce v sedmnác‑
ti. Po nahlášení poruchy je
třeba nejprve určit polohu
vozidla, operátor pak vyhod‑
notí dle typu závady a mís‑
ta, odkud nejrychleji poslat
kvalifikovanou pomoc. Má
na výběr mezi 1 100 dealery
DAF po celé Evropě. Další
zásadní výhodou je garance
platby. Závada je odstraněna,
i když řidič nemá v peněžen‑
ce ani euro. Samozřejmě zde
musí dojít ke kontaktu s do‑
40
movským dealerem, který je
s daným majitelem vozidla
ve styku. Vzhledem k pestré‑
mu složení vozových parků,
neprobíhá pomoc pouze pro
vozidla DAF, ale i autobusy,
ostatní značky, návěsy a pří‑
věsy. Situace není ztracena,
ani když zavolá řidič doprav‑
ce, který žádný DAF nevlast‑
ní. Nejbližší místní dealer se
s majitelem spojí, dohodne
finanční záruku a oprava
může proběhnout.
Časový aspekt v takových
případech hraje významnou
roli. Ztráty v tomto případě
minimalizuje, že 80 % oprav
je provedeno do šesti ho‑
din, do 24 hodin pak plných
92 % oprav (v České repub‑
lice jsou tato čísla dokonce
ještě lepší: 86 % a 95 %).
O tom, že služba ITS je
opravdu využívána, svědčí
60 000 zásahů ročně.
Zásahy jsou celé v režii fir‑
my DAF. K dispozici je proto
nové servisní vozidlo DAF LF
Euro VI. Jedná se o skříňo‑
vou nástavbu s dílnou, takže
většinu oprav lze provést na
místě bez nutnosti odtahu
vozidla. V každé směně je
pro tyto případy připraven
specializovaný
mechanik,
ITS disponuje i vlastním skla‑
dem dílů. A jaké problémy
řeší ITS DAF nejčastěji? Kro‑
mě závad na pneumatikách
jsou to překvapivě opravy
přímo pramenící ze zane‑
dbané údržby a nedodrže‑
ní servisních intervalů. No,
možná to tak překvapivé ani
není, ale rozhodně poněkud
zbytečné.
EASTLOG 2014
AKCE, CO SE NEBOJÍ KOUSNOUT DO ŽIVÉHO
17. ROČNÍK,
29.–30. 5., PRAHA
krádeže, právo, technologie, ochrana...
BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA V LOGISTICE
a také: EFEKTIVITA SUPPLY
CHAIN V RETAILU A FMCG
AKTUÁLNÍ A BUDOUCÍ VÝVOJ
LOGISTICKÝCH SLUŽEB
Vybrané body • Boj s podvody v dopravě – panelová diskuse
programu: • Strategie pro finanční výkonnost 3PL poskytovatelů
• Nově konference o logistice e-shopů
Celý program hledejte na www.eastlog.cz!
ZLATÝ PARTNER
SPECIÁLNÍ PARTNEŘI
STŘÍBRNÍ PARTNEŘI
E-SHOPLOG HLAVNÍ PARTNER
E-SHOPLOG
SPECIÁLNÍ PARTNEŘI
BRONZOVÍ PARTNEŘI
PHARMALOG HLAVNÍ
PARTNEŘI
HRLOG HLAVNÍ PARTNER
PRODLOG HLAVNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI LOGISTICKÉHO BUSINESS MIXERU
PARTNER NÁPOJŮ
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
TÝDENÍK PRO DOPRAVU A LOGISTIKU
SPECIÁLNÍ PARTNER
LOGISTICKÉHO BUSINESS
MIXERU
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
TECHNIKA
INTELIGENTNÍ NÁVĚS KRONE
Elektronicky nabité návěsy
HESTI
N
ení návěs, jako ná‑
věs. Ten inteligent‑
ní vám na rozdíl
od toho „obyčejného“ ušetří
spoustu nákladů a zbaví vás
převážné většiny starostí.
Nevěříte? Čtěte dál.
TELEMATIKA
Telematika. Ano. Známá
věc. Možná už jí vaše vozi‑
dla dávno disponují. Pokud
máte flotilu vozidel, je to
v současné době takřka ne‑
zbytnost.
Prvotní známá funkce te‑
lematiky je samozřejmě lo‑
kalizace vozidla dispečerem
(popř. flotil vozidel) po ce‑
lých 24 hodin denně. To má
několik významných důsled‑
ků. Zaprvé se chrání vozidlo
před odcizením, optimalizují
se dopravní náklady (mož‑
ností sledování spotřeby pa‑
liva, opotřebení pneumatik,
brzd a mnoho dalších v re‑
álném čase) spolu s výnosy,
dispečer má navíc přehled
o kontrole trasy vozidla spo‑
lečně s dodržením termínů
doručení zboží. Dále má dis‑
pečer přehled o teplotě uvnitř
návěsu (pokud se jedná o ten
chladírenský), která je navíc
kontrolována alarmem.
42
Ale věděli jste například,
že váš dispečer může aktivo‑
vat otevření popř. uzavření
vrat návěsu na dálku? Nebo
že váš návěs lze zajistit PIN
kódem? Tento kód lze navíc
generovat dispečerem pou‑
ze v daný okamžik potřebný
k otevření návěsu, na jehož
zadání má řidič 30 sekund
­‑ PINem dočasným, nebo
PINem standardním. To se
v současné době využívá
především pro zabezpečení
drahého nákladu – zejména
u přepravy farmatik a pro‑
duktů tabákového průmyslu.
Ale i jiné přepravované zbo‑
ží může mít cenu „zlata“.
V případě poruchy návěsu
má telematika ještě jednu
významnou funkci ­‑ lze přes
ni najít i nejbližší možný
servis a to i pokud potře‑
bujete ten na chladírenský
agregát.
OptiFlow
OptiFlow nebo jinak – aero­
dynamické spoilery. Tato vy‑
moženost je vám schopna
zajistit úsporu paliva až do
5 % (1,5 litrů na 100 km při
dálničních rychlostech), což
vůbec není málo. Kromě toho
zvyšuje ochranu proti podjetí
pro chodce, cyklisty i moto‑
risty, a zvyšuje tak bezpečnost
provozu.
IVTM (kontrola tlaku
v pneumatikách)
Tento systém včas varuje
řidiče při kritickém poklesu
tlaku v kolech, čímž maxi‑
málně snižuje možné riziko
vzniku nehody. Přičemž
běžná nehodovost, způso‑
bená defektem nesprávného
tlaku v pneumatice, bývá na
silnicích z 85 %. Kromě toho
správný tlak v pneumati‑
kách zvyšuje jejich životnost
a šetří pohonné hmoty. Pro
zajímavost je každá druhá
pneumatika na silnicích pro‑
vozována s 10% odchylkou
od předepsaného tlaku vzdu‑
chu. 20% odchylka zkracuje
životnost pneumatiky o 20 %.
[ADAC 2011]
IMOBILIZÉR
Tak, jako vám PIN v mo‑
bilu chrání obsah vašeho te‑
lefonu, tak vám PIN imobili‑
zéru umožní ochránit obsah
vašeho návěsu. Tento čtyř‑
místný PIN umožní zablo‑
kovat kola návěsu, a ochrání
TECHNIKA
tak vozidlo před odcizením.
Při nevyžádané manipulaci
s vozidlem se spustí alarm.
WABCO TAILGUARD
Tato inovace představuje
novou technologii pro zvý‑
šení bezpečnosti během
couvání na základě detekce
malých, velkých, statických
i pohybujících se předmětů
v tzv. slepém prostoru za
přípojným vozidlem. Tento
systém je integrovaný do ak‑
tuálního brzdového systému
EBS od společnosti WABCO
a poskytuje jedinečné funkce,
jako jsou například automa‑
tické zastavení vozidla, nu‑
cené zpomalení při couvání
na rychlost 9 km/h, možnost
programování vzdálenosti
pro zabrzdění a dále také
komunikace mezi tažným
a přípojným vozidlem přes
napájecí vedení (PLC).
DWC OptiLoad
Tento systém automaticky
rozloží hmotnost nákladu
mezi nápravy soupravy taha‑
če a návěsu. Při vyložení jen
části nákladu z návěsu Opti‑
Load rozloží zatížení v rámci
soupravy tahače a návěsu
bez nutnosti fyzického pře‑
misťování nákladu, pouze
řízením systému pérování.
Jeho součástí je automa‑
tické dynamické snižování
zatížení nápravy.
43
DWC OptiTurn
DWC OptiTurn automa‑
ticky detekuje zatáčky a kru‑
hové objezdy, čímž snižuje
opotřebení pneumatik na
zadní nápravě a snižuje ne‑
bezpečí najetí pneumatiky
na obrubník.
DWC Trucktion Help
Tato novinka dokáže do‑
datečně zatížit točnici až do
5 t, při rychlosti do 30 km/h.
Pomáhá ke snadnější a bez‑
pečnější jíz‑
dě do kop‑
ce a po vlh‑
kém a kluz‑
kém terénu
tím, že zabraňu‑
je prokluzování kol a šetří
pneumatiky tahače. Řidič
tuto funkci aktivuje z kabiny
prostřednictvím dálkového
ovládače přípojného vozi‑
dla nebo přes SmartBoard.
Jak bude vypadat silniční
doprava budoucnosti, by
mohla předpovědět stu‑
die Koncept B­‑Double pro
dlouhou silniční soupravu
s dvěma spojenými návěsy.
Dalším výhledem do bu‑
doucna je projekt společnos‑
ti Krone a automobilky MAN,
jehož výsledkem je futuri‑
stická aerodynamická sou‑
prava na bázi studie MAN
Concept S a návěsu Krone
s prodlouženou zádí boat
tail. Tato souprava by měla
přinést svým majitelům vý‑
znamné úspory ve spotřebě
pohonných hmot. O těchto
úsporách získaných systé‑
mem boat tail byla uspo‑
řádána tisková konference
americké společnosti ATDy‑
namics. Tato společnost se
totiž specializuje na řešení
prodloužených zádí návěsů
a prodává takto upravené
návěsy v USA a Kanadě. Na
tiskové konferenci zazněla
prognóza, že systém aero‑
dynamických souprav se
systémem návěsů boat tail
by v příštích deseti letech
mohl v Evropě uspořit palivo
ve výši 50 miliard € a omezit
emise CO2 o 90 milionů tun.
Nové návěsy jsou vybave‑
ny řadou dalších užitečných
mechanických doplňků, kte‑
ré dopravním firmám a řidi‑
čům velmi pomáhají při ma‑
nipulaci a samozřejmě také
prodlužují životnost přípoj‑
né techniky. Přijďte si to jed‑
nou zkusit a sami uvidíte ten
rozdíl! Stačí jen malý krok..
Transport magazín 4/2014
43
TECHNIKA
Aliance pro Dakar
Soutěžní zbraně LopraisBuggyra Dakar Forces: Fat Boy a Queen 69
Emil Lánský
Foto: archív
Ú
čast v nejtěžší sou‑
těži světa, etapo‑
vém vytrvalostním
závodě Dakar, je pro mno‑
hé snem. K jeho naplnění
je třeba investovat velkou
míru odvahy, důslednosti,
zarputilosti a také finanč‑
ních prostředků.
Dávno se však již původní
myšlenky zakladatele toho‑
to dobrodružství Thierryho
Sabina „vymkly z kloubů“.
Původní vyjížďka do divo‑
činy v kamarádském duchu,
při níž šlo hlavně o společ‑
nou zábavu z překonání
zdánlivě nemožného, zmu‑
tovala do divokého úprku
víceméně divokou krajinou,
při němž si soupeři nic, ale
opravdu nic, nedarují.
Vysoká míra profesio‑
nality a dokonalé týmové
zabezpečení je nutností,
pokud se mají investované
prostředky proměnit ve ví‑
tězství. A přiznejme si, že
jako v každém jiném závo‑
dě, i na Dakaru o něj jde
v první řadě. Alespoň těm
účastníkům, kteří netrpí
diluviální romantikou či ne‑
jsou rentiéry s neomezeným
rozpočtem a utrácení peněz
nepovažují za svoji primární
rozmařilost a životní poslání.
44
Profesionalita je klíčem
Klíčové slovo pro zvýšení
možnosti vítězství na sou‑
těži jako Dakar je: profesi‑
onalita. Onen požadavek
je třeba naplnit do všech
důsledků a se vší možnou
rozhodností. Českého fa‑
nouška snad nejvíce zajímá
kategorie kamionů – zde
má největší želízka v ohni,
zde se dokonce v historii
soutěže již šestkrát radoval
z vítězství – pokaždé to byl
Karel Loprais, který se spe‑
ciály Tatra dokázal porazit
všechny svoje soupeře. Jen‑
že časy se od té doby výraz‑
ně změnily. Soupeřů přibylo,
v kolotoči s názvem Dakar
se točí podstatně více peněz,
závod dokonce změnil své
působiště, technika je na
zcela jiné úrovni a nakonec
i továrna a značka Tatra není
to, co bývala.
To je jen pár, ale tím pod‑
statnějších důvodů, proč se
letos událo v rámci přípra‑
vy na další ročník Dakaru
několik zcela zásadních
událostí měnících podstat‑
ně tvář české účasti v ka‑
tegorii kamionů. Vlastně
vše začalo již loni v srpnu,
kdy po dlouhých jednáních
uzavřela automobilka Tatra
Trucks se společností Power
Sports Enterprices smlouvu
o technologické spolupráci.
Díky ní se na svět vyklubal
projekt týmu Buggyra Tat‑
ra, který se vrhl do Dakaru
2014 se zcela novým sou‑
těžním speciálem Fat Boy,
vycházejícím
koncepčně
z vozidel T 815.
Aliance pro Dakar: LopraisBuggyra Dakar Forces – Martin Kolomý, Aleš Loprais, Jaroslav Valtr
TECHNIKA
V březnu letošního roku
potom automobilka Tatra
Trucks vypsala konkurz na
tovární soutěžní tým, který
v poměrně obsažné konku‑
renci vyhrála značka Buggy‑
ra. Ta již před letošním roční‑
kem Dakaru oficiálně anon‑
covala, že se stala suverénně
největších českým týmem,
co se týká závodění a soutě‑
žení s nejtěžšími monstry.
Největší český tým
Do Evropského šampi‑
onátu závodů tahačů na
okruzích FIA ETRC nasadí
letos dva ostré vozy Buggy‑
ra Big Boy s dvojnásobným
Mistrem Evropy a několika‑
násobným držitelem světo‑
vých rychlostních rekordů
Davidem Vršeckým a něko‑
likanásobným medailistou
konečných klasifikací ETRC
Adamem Lackem. K testová‑
ní, vývoji techniky a k nasko‑
čení do některého ze závodů
je připraven navíc Michal
Matějovský. Vrcholné soutě‑
že dakarského typu hájí letos
v barvách Buggyry Martin
Kolomý se speciálem Fat Boy.
V rámci profesionalizace
české účasti na slavném Da‑
karu a zvýšení šancí na rovný
boj s týmy Kamaz Master či
Iveco De Rooy došlo na čes‑
ké scéně k logickému a vy‑
soce pragmatickému, i když
pro mnohé zřejmě překva‑
pujícímu, kroku: vznikla ali‑
ance Loprais Buggyra Dakar
Forces!
Sňatek z rozumu
Právě uzavřený sňatek
z rozumu, případně dakar‑
ská koalice vychází ze spo‑
jenectví tří dlouhodobě nej‑
úspěšnějších českých jezd‑
ců na Rallye Dakar ­‑ Aleše
Lopraise, Martina Kolomé‑
ho a Jaroslava Valtra.
Trio elitních jezdců pak
bude spoléhat na veškeré
vývojové a technologic‑
ké kapacity Tatra Buggyra
Team a Loprais Instaforex
Team. „Na všem podstat‑
ném jsme dohodnuti, ře‑
šíme jen technické detaily,
například výrobní kapacity,“
potvrdil manažer Buggy‑
ry Jan Kalivoda. Jak ovšem
zároveň dodal, oba týmy
si zachovají vlastní identitu
a dodrží veškeré závazky
vůči dosavadním partnerům.
„Ostatně je i v jejich zájmu,
aby si náš nový společný
projekt vedl co nejlépe.“
Přestože Aleš Loprais
i Martin Kolomý v minulosti
ovládli několik dakarských
etap, jejich ambice jsou vyš‑
ší. „Člověk musí jít pořád
dopředu. Všichni víme, že
pokud chceme konkurovat
značkám jako Kamaz a Ive‑
co, musíme se vydat v rus‑
kých stopách, tedy dokázat
vyhodnotit stav věcí a určit
priority. Nebránil bych se po‑
užití termínu týmová strate‑
gie,“ upřesnil Martin Kolomý.
„Tým je sice složen z jezdců,
kteří chtějí vyhrávat, stejně
V březnu 2014 vyhrála Buggyra výběrové řízení v automobilce Tatra Trucks na pozici
továrního týmu pro období 4/2014 až 3/2015. Předseda představenstva Tatra trucks Ing.
petr Rusek (vlevo) gratuluje k tomuto kroku manžerovi týmu Buggyra Janu Kalivodovi
tak ale máme jasno v tom,
že v jistých částech závodů
může ustoupit individuální
ambice zájmu týmů. Rusové
to předvádí na každém roč‑
níku soutěže. K celkovému
úspěchu je nutno dát do‑
hromady silný tým se třemi
vyrovnanými jezdci. Parťák,
který jede dvě hodiny za
vámi, v kritickém momentu
nepomůže,“ doplnil Martina
Jaroslav Valtr.
Aleš Loprais hovoří v sou‑
vislosti s novým projektem
o stádu tří tisíc koní ze stá‑
je Gyrtech, které poženou
speciály Tatra k umístění
na stupních vítězů. A nej‑
lépe k celkovému triumfu,
neboť, jak sám tvrdí, druhý
v cíli je vlastně první pora‑
žený. „Během soutěže bu‑
deme mít jednotný design,
logistické a servisní zázemí.
Jsme dohodnuti na testování
s cílem unifikace vybraných
komponentů, posádky pro‑
dělají i společnou fyzickou
přípravu.“
Transport magazín 4/2014
45
TECHNIKA
Nová publikace zabývající se MKD
a zasílatelstvím!
Radek Novák, Bedřich Rathouský, Jan Medved, Lubomír Zelený, Petr
Pernica:
Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství
Nová publikace obsahuje nejnovější odborné poznatky týkající se jednoho
z nejdůležitějších segmentů dopravy. Svým zaměřením a obsahem postihuje
relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy mezi‑
národní nákladní silniční dopravy (mezinárodní kamionové dopravy ­‑ MKD)
a související problematiky zasílatelství.
Obsahově je monografie zaměřena nejen na dopravní infrastrukturu, doprav‑
ní prostředky, technologické a provozní řízení silniční dopravy, ale také podrob‑
ně řeší právní úpravu podnikatelské činnosti v silniční dopravě a problematiku
právního, a zejména pak smluvního zabezpečení MKD.
V tomto kontextu se věnuje jak dvoustranným dohodám
(vč. vstupních povolení), tak dohodám mnohostranným.
Samostatná pozornost je v publikaci věnována proble‑
matice zasílatelství, které je v praxi s mezinárodní kami‑
onovou dopravou zpravidla velmi úzce provázáno a je
významné i z pohledu profitability podnikatelských sub‑
jektů působících ve vnitrostátní, ale především v MKD.
V souvislosti s účinností tzv. nového občanského zá‑
koníku (od 1. ledna 2014) došlo ke změnám i v právní
úpravě silniční nákladní dopravy. I těmito změnami se
publikace v patřičných souvislostech zabývá.
V oblasti zasílatelství lze za unikátní považovat
srovnání staré a nové právní úpravy, včetně objas‑
nění rozdílů s praktickými komentáři.
Obsah:
1. Teoretické a metodologické vymezení meziná‑
rodní kamionové dopravy a zasílatelství
2. Terminologie a vybrané pojmy a definice
3. Dopravní infrastruktura
4. Silniční nákladní vozidla a jízdní soupravy
5. Právní úprava podnikání v dopravě
6. Mezinárodní instituce v silniční dopravě
7. Zájmová sdružení silničních dopravců v ČR
8. Mezinárodní úmluvy (dohody) v silniční přepravě
9. Dvoustranné mezivládní dohody o mezinárodní
silniční dopravě a zahraniční vstupní povolení
10. Přepravně právní vztahy a jejich úprava, pře‑
pravní smlouva a Úmluva CMR
11. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepra‑
vě nebezpečných věcí (Dohoda ADR)
12. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitel‑
ných potravin a o specializovaných prostředcích
určených pro tyto přepravy (Dohoda ATP)
13. Práce řidičů v nákladní dopravě
14. Celní řízení
15. Tranzitní celní režim TIR
16. Zasílatelství
Některé popisované a objasňované problémové
okruhy se přitom týkají nejen MKD, ale i silniční ná‑
kladní přepravy vnitrostátní.
Publikace je určena širokému okruhu čtenářů,
kteří se zajímají o danou problematiku: přepravcům
(tj. zákazníkům z výrobní či obchodní sféry), silnič‑
ním nákladním dopravcům, zasílatelům, ale napří‑
klad také pracovníkům státní správy či právníkům.
46
Přihlášením do našeho e-shopu
získáte výhodné individuální ceny.
TECHNIKA
OPTIFUEL CHALLENGE 2014
Renault Trucks
R
enault Trucks uvádí
další ročník soutěže
Optifuel Challenge,
ve které hledá šampióna
v hospodárné jízdě. Ná‑
rodní kolo pro Českou re‑
publiku bude probíhat od
1. dubna 2014 do 22. srp‑
na 2014 a je otevřeno pro
stávající i potenciální zákaz‑
níky značky Renault Trucks.
Český vítěz se nominuje
spolu s ostatními národními
vítězi z dalších 19 zemí do
velkého finále, které se usku‑
teční v průběhu listopadu ve
Francii.
Národní kolo Optifuel
Challenge 2014 je otevře‑
no pro majitele doprav‑
ních společností v České
republice, kteří si v průbě‑
hu konání soutěže zapůjčí
soutěžní soupravu Renault
Trucks T + návěs, demo ta‑
hač Renault Trucks T anebo
jsou majiteli nové mode‑
lové řady Renault Trucks
48
T s aktivovanou službou
Optifleet. V soutěži je bu‑
dou reprezentovat jejich
profesionální řidiči, kteří
budou mít jedinečnou pří‑
ležitost otestovat v reálném
provozu na mezinárod‑
ních nebo vnitrostátních
trasách novou modelovou
řadu T a současně změřit
mezi sebou své síly.
Modelová řada T byla na‑
vržena s cílem dosáhnout
ještě větších úspor paliva:
nové motory Euro 6, design
kabiny, instalované moderní
technologie, školení hospo‑
dárné jízdy ­‑ to vše přináší
zákazníkům nižší spotřebu
paliva, náklady na údržbu
a současně vyšší přepravní
rychlost. Prostřednictvím Op‑
tifuel Challenge chce Renault
Trucks představit všechny
tyto inovace společně se sys‑
témem pro správu vozového
parku Optifleet, který umož‑
ňuje sledovat v reálném čase
technické údaje o vozidlech
a chování řidičů a dosáhnout
úspor až 5 000 € ročně na
jedno vozidlo.
Hodnocení jednotlivých
soutěžících bude probí‑
hat právě prostřednictvím
služby Optifleet na zákla‑
dě těchto kritérii: volnoběh,
neúsporná jízda, tempomat,
překročení rychlosti a po‑
měr mezi brzděním a za‑
stavením. Osm nejlepších
českých řidičů pak změří
své síly v národním finále
6. září 2014 v truck centru
Renault Trucks v Praze Čest‑
licích, kde pro ně budou
připraveny různé disciplí‑
ny. Český šampión v hos‑
podárné jízdě se následně
zúčastní soustředění v tré‑
ninkovém centru v polském
Mlochowě a dále postoupí
do velkého finále, které se
uskuteční v průběhu listopa‑
du ve francouzském Lyonu.
Soutěž bude probíhat ve
všech Renault Trucks cen‑
trech v České republice ve
spolupráci s partnery sou‑
těže, kterými jsou Michelin
­‑ výrobce pneumatik a Kogel
výrobce návěsové techniky.
Výsledky jednotlivých sou‑
těžících budou pravidelně
zveřejňovány na stránkách
společnosti Renault Trucks
www.renault–trucks.cz, na
stránkách Truckdriver Clu‑
bu www.truckdriverclub.cz
a na facebookových pro‑
filech Renault Trucks ČR
a Truckdriver Club.
TECHNIKA
Šest RENAULT TRUCKS T 11L
PRO MEGA TRUCKING BOHEMIA
Volvo Group
Mega Trucking Bohemia, s.r.o.
– česká dceřiná společnost lo‑
gistického koncernu Ewals
Cargo Care znovu vsadila na
Renault Trucks a jeho novou
modelovou řadu T a v uply‑
nulých dnech rozšířila svoji
flotilu o dalších šest tahačů
T 11 L – 460 lowdeck.
Velmi dobrý výkon a po‑
zitivní zkušenost s modely
Renault Premium, které si
společnost Mega Trucking
Bohemia převzala v minu‑
lém roce, přispěly k rozhod‑
nutí rozšířit stávající vozový
park o nové modely Renault
Trucks T. Vozidla budou na‑
sazena v provozu převážně
na trasách západní Evropy.
Všechny tahače byly dodá‑
ny spolu se servisní smlou‑
vou Start & Drive.
„Modely Renault Premi‑
um, které provozujeme od
minulého roku na trasách
v rámci střední a východní
Evropy, nás o svých kva‑
litách přesvědčily svým
spolehlivým a excelentním
výkonem. Jedním z vý‑
znamných faktorů při roz‑
hodování o rozšíření naši
flotily o novou modelovou
řadu T byla především naše
vlastní pozitivní zkušenost
se značkou Renault Trucks
a jejími produkty. Modelová
řada T v sobě kombinuje to
nejlepší z předchozí dálko‑
vé řady – modelů Magnum
a Premium, kdy přináší
úsporu paliva, nižší provoz‑
ní náklady a současně vyšší
přepravní rychlost. Navíc
nabízí větší a komfortnější
kabinu, což je velmi důleži‑
té pro naše řidiče, kteří při
plnění zakázek napříč Evro‑
pou tráví ve svých vozidlech
i několik týdnů.“ Řekl Roel
Strous, Technický manager
Ewals Cargo Care v Evropě.
hemia znovu rozhodla pro
značku Renault Trucks a její
novou modelovou řadu T.
A to na základě zkušeností
z vlastního provozu vozi‑
del, které se osvědčily jako
spolehlivé pracovní nástroje.
Jsem přesvědčen, že vozidla
řady T se ve službách Mega
Trucking Bohemia určitě ne‑
ztratí a budou úspěšné po‑
kračovat ve spolehlivých vý‑
konech, tak jako tomu bylo
u modelu Premium.“ Řekl
Robert Grozdanovski, ge‑
nerální ředitel Volvo Group
Truck Czech Republic, s.r.o.
„Našim cílem je vždy spo‑
kojený zákazník, a proto
jsem velmi rád, že se spo‑
lečnost Mega Trucking Bo‑
Transport magazín 4/2014
49
Tagra.eu Digi ­‑ SW pro archivaci a vyhodnocování dat z digitálních tacghografů
Tagra.eu Digi 1 ­‑ SW pro jedno vozidlo
Tagra.eu Digi 2 ­‑ SW pro dvě vozidla
Tagra.eu Digi 4 ­‑ SW pro čtyři vozidla
Tagra.eu Mini 6 ­‑ SW pro šest vozidel
Tagra.eu Combi ­‑ zpracovává data z digi i analogového tachografu
Tagra Trucker.eu ­‑ software pro řidiče. Plánování další práce,
odpočinku a doby řízení.
Univerzální roličky do digitálních tachografů, tři roličky v krabičce
VYHODNOCOVÁNÍ DAT
Z TACHOGRAFŮ
Najdete ve všech našich prodejnách
http://www.obchod.prodopravce.cz/
Praha ­‑ tel.: 241 040 196, 731 131 369; Brno ­‑ tel.: 549 274 350, 731 131 384; Ostrava ­‑ tel.: 596 618 928, 731 131 388;
Hradec Králové ­‑ tel.: 495 537 221, 731 131 381; Ústí nad Labem ­‑ tel.: 475 209 102, 731 131 382;
České Budějovice ­‑ tel.: 387 425 949, 731 131 341; Plzeň ­‑ tel.: 377 388 493, 731 131 335
TECHNIKA
Cesta vznětového motoru
LXXIV. díl
Emil Lánský
Foto: archív
P
rvní přeplňovaný vzně‑
tový motor Mercedes­
‑Benz OM 617, určený
pro pohon osobního automo‑
bilu, v sedanu typového ozna‑
čení 300 SD z roku 1978, od‑
startoval boom turbodieselů
s trojcípou hvězdou na kapotě.
Předpisy upravující úro‑
veň spotřeby paliva u mo‑
torů vozidel vyráběných za
účelem prodeje na území
USA a Kanady, známé pod
souhrnnou zkratkou CAFE,
se v průběhu sedmdesátých
let dvacátého století postup‑
ně zpřísňovaly. Proto au‑
tomobilka Mercedes­‑Benz
v roce 1981 nahradila ve
své nabídce modely vozů
Mercedes­‑Benz 300 CD
a 280 C kupé, náležející do
modelové řady interně ozna‑
čené W 123, novými modely
Mercedes­‑Benz 300 CD Tur‑
bodiesel a 300 D Turbodie‑
sel. Přestože nové modely
byly primárně určeny pro
severoamerický automobi‑
lový trh, „otiskly“ se praktic‑
Žábry na blatnících byly neklamným znamením u vozů řady W 201 (190 D), že máme co dočinění s modelem s
přeplňovaným dvou a půl litrovým dieselem pod kapotou
ky v novém modelu kombi
Mercedes­‑Benz 300 T Tur‑
bodiesel, uvedeném na trh
v roce 1980 a nabídnutém
zákazníkům v Německu.
Stejně jako sedan a kupé
i kombi mělo pod přední
kapotou třílitrový řadový
pětiválec dopovaný výfu‑
kovým turbodmychadlem
Garrett. Poté co vznětový
motor OM 617 osvědčil své
kvality coby pohon osobní‑
ho automobilu nejvyšší mer‑
cedesovské třídy S­‑klasse,
dostal možnost projevit
své technické schopnosti
také v kombíku. Tentokrá‑
te byl však již „vyšpico‑
ván“ na maximální výkon
92 kW/125 k (tedy o 10 W
více než původně) při 4 320
min­‑1, což stačilo na akcele‑
raci z nuly na sto kilometrů
v hodině za 15 s a maxi‑
mální rychlost 165 km/h.
Mezi lety 1980 až 1986
Elegance na čtyřech kolech z roku 1981 – Mercedes-Benz CD 300 Turbodiesel kupé
určený pro severoamerický automobilový trh, náhrada za model Mercedes-Benz 300 SD
Transport magazín 4/2014
51
TECHNIKA
bylo v Německu prodáno na 29 219
kusů osobních mercedesů s tímto, prv‑
ním, přeplňovaným dieselovým moto‑
rem. S novými turbodiesely pod kapotou
vozů modelové řady W 123 se vývojo‑
ví inženýři mercedesu znovu a s velkou
chutí vrhli do dlouhodobých testů. Záhy
„vyšlechtili“ turbodiesel k maximálnímu
výkonu 132 kW/180 k a opět jej instalo‑
vali do jednoho ze zkušebních prototypů
W 123. Následující úspěšné testy vedly
k rozhodnutí připravit nový koncept pře‑
plňovaného vznětového pětiválce, vhod‑
ného k pohonu nových modelů S­‑klasse.
Turbo pro Baby Benz
Jako třetí řadu osobních automobilů
poslal koncern Daimler­‑Benz v roce 1982
na trh kompaktní model 190 D (W 201).
Původně vůz dostal do vínku dvoulitrový
vznětový čtyřválec s maximálním výko‑
nem 53 kW/72 k při 4 600 min­‑1. Motor
OM 601 byl konstruován s ohledem na
nízkou vlastní hmotnost a ekonomický
provoz za současného přihlédnutí k jisté
míře agility vozidla. Navíc byl celý zakry‑
tován, což umožnilo snížit jeho hlučnost
na polovinu – tím si vysloužil přiléhavou
přezdívku: šeptající diesel. V roce 1985
nahradil Mercedes­‑Benz vznětový čtyř‑
válec v modelové řadě W 201 řadovým
pětiválcem s maximálním výkonem 66
kW/90 k při 4 600 min­‑1 a model vozu
dostal označení 190 D 2.5. Maximální
rychlost 190 D vzrostla z původních 160
km/h na pěkných 174 km/h s dvouapůllit‑
rovým pětiválcem (190 D 2.5).
Mercedes-Benz 300 D Turbodiesel s třílitrovým přeplňovaným vznětovým řadovým pětiválcem OM 617 byl na začát‑
ku osmdesátých let dvacátého století určen výhradně na export do USA a Kanady
Americká verze Mercedes-Benz 300 D Turbodiesel si díky svým jízdním vlastnostem a efektivitě provozu
vysloužila označení Long Distance Runner
Znovu proběhla úprava nabídky ve směru severoame‑
rický automobilový trh a vznikly modely: 190 D 2.2 s mo‑
difikovaným vznětovým čtyřválcem pod kapotou a 190
D 2.5 Turbo, který bazíroval na původním dva a půl litru,
ale s výfukovým turbodmychadlem, nyní dával maximální
výkon na hranici 90 kW/122 k při 4 600 min­‑1. Maximální
rychlost se vyšplhala na 192 km/h. Od roku 1986 bylo vy‑
robeno na 20 915 kusů tohoto nejsilnějšího turbodieselu
modelové řady W 201. Původně zkonstruovaný pro USA
a Kanadu si nakonec Mercedes­‑Benz 190 D 2.5 Turbo našel
od roku 1987 cestu i na německý automobilový trh.
Mercedes-Benz 190 D 2.5 Turbo – nejsilnější z modelů kompaktní, třetí, řady osobní vozidel
Mercedes-Benz s přeplňovaným vznětovým motorem z osmdesátých let dvacátého století
52
Poprvé řadový vznětový šestiválec
V prosinci roku 1984 byly ve Stuttgartu představeny nové
modely osobních vozidel řady W 124. Poprvé se jako je‑
jich pohon objevil vznětový řadový šestiválec. Nová řada
W 124 samozřejmě začínala modelem 200 D s nejmenším
dvoulitrovým čtyřválcovým dieselem (dvouventilová me‑
chanika, 53 kW/72 k při 4 600 min­‑1), pokračovala mo‑
delem 250 D s řadovým vznětovým pětiválcem (dvouven‑
tilová mechanika, 66 kW/90 k při 4 600 min­‑1) a vrcholila
modelem 300 D s novým řadovým vznětovým šestiválcem
OM 603.912 (1985–1993) se dvouventilovou mechanikou
a s maximálním výkonem 80 kW/109 k při 4 600 min­‑1 a to‑
čivým momentem 185 N.m při 2 800 min­‑1.
TECHNIKA
Vizuálně se model 300 D na první pohled lišil od svých bratříčků dalším vstupem
vzduchu v čelní masce. Hned následující rok 1985 byla nabídka osobních
vozidel Mercedes­‑Benz se vznětovým pohonem obohacena o model kombi
300 D Turbo (OM 603.960), který byl opět rezervován pouze pro export do
USA a Kanady, a to až do září roku 1987. S turbodmychadlem měl řadový
šestiválcový diesel OM 603 maximální výkon na hranici 105 kW/143
k při 4 600 min­‑1, 267 N.m při 2 400 min­‑1. V roce 1988 výkon
mírně stoupl na 108 kW/147 k při 4 600 min­‑1 a 273 N.m při
2 400 min­‑1. Rok předtím, 1987, byl v rámci mezinárodního
autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem představen též
sedan 300 D Turbo, a to hned ve dvou verzích, co se pohonu
kol týká. Původní „dvoukolka“ 300 D Turbo (OM 603.960) byla
doplněna „čtyřkolkou“ 300 D Turbo 4MATIC (OM 603.963).
Řadový vznětový šestiválec Mercedes­
‑Benz OM 603 byl vyráběn v letech
1984 až 1999 a objevil se pod
kapotou vozidel mode‑
lových řad W 124,
W 126 a W 140.
Revolučně tichý vznětový motor Mercedes-Benz OM 601 z roku 1983
Ve variantě OM 603.96 měl zdvihový objem
2,996 l a platil za konstrukční div v generaci vzně‑
tovým motorů s nepřímým vstřikováním s předkomůr‑
kou. Pohon vačkového hřídele a vstřikovacího čerpadla
byl odvozen dvouřadým válečkovým řetězem duplex od
klikového hřídele. Olejové čerpadlo bylo poháněno jedno‑
řadým válečkovým řetězem. Ventily byly hydraulicky samo‑
stavitelné. Mechanicky řízené řadové vstřikovací čerpadlo Bosch
M mělo na svém boku namontováno čerpadlo podávací.
Vznětový čtyřválec Mercedes-Benz OM 601 se postaral o přezdívku vozidel
řady 190 D, Šeptající Diesel, reflektující snížení hlučnosti na polovinu hodnoty
běžné u přecházejících typů motorů
Motory OM 603 první generace byly známy svým poměrně
nešťastným umístěním tzv. sazového filtru přímo na hlavě motoru
(vyžádala si legislativa USA). Vysoká teplota filtru měla za důsledek
negativní ovlivňování hliníkových hlav motoru a jejich případné de‑
fekty. Mercedes­‑Benz u vozidel s těmito motory OM 603 první generace
měnil tzv. sazové filtry zákazníkům při poškození zdarma. Rovněž tak či‑
nil s hlavami motorů či dokonce s turbodmychadlem, pokud se prokázal
jeho defekt v souvislosti s přehříváním hlav motoru.
Další generace úspěšných
Druhá generace modelové řady W 124 s turbodieselovými motory byla představena
v září roku 1988 na pařížském autosalonu. Mercedes­‑Benz 250 D Turbo byl osazen
přeplňovaným vznětovým pětiválcem OM 602 známým ostatně též z kompaktní třídy
190 D. V modelové řadě W 124 však doznal motor jistých modifikací, které vyhnaly
jeho maximální výkon na 93 kW/126 k při 4 600 min­‑1 a současně též maximální rych‑
lost vozu na 195 km/h. Konstrukční revize motoru byla primárně podniknuta za účelem
snížení tvorby sazí ve výfukových plynech, jinak řečeno, z důvodů vylepšení spalova‑
cího procesu. Proto také motor dostal
nový tvar předkomůrky a šik‑
mo umístěné vstřikovače
paliva. Takové opatření
vedlo k efektivnější‑
mu spalovací‑
mu procesu
Záď vozu modelu W 124 s motorem OM 602 pod kapotou
Iniciativa „Diesel 89“ se promítla do konstrukční revize
tehdejších vznětových motorů Mercedes-Benz řady OM
601, OM 602 a OM 603, které dostaly za účelem vylepše‑
ní spalovacího procesu nový tvar spalovací komory a šik‑
mo uložené vstřikovače. Výsledkem bylo výrazné snížení
obsahu sazí (- 40 %) ve výfukových plynech a mírný nárůst
maximálního výkonu o 2,9 kW/4 k
Transport magazín 4/2014
53
inzerce
Nový „držák“ OM 602
Nově vyvinutý vznětový motor
Mercedes­‑Benz OM 602 navazoval na
veleúspěšný typ OM 617. Ve výrobě se
tento řadový pětiválec udržel v letech
1985 do 2002, kdy byl nahrazen další
generací vznětového pětiválce, tento‑
kráte se čtyřventilovou mechanikou,
OM 605, později OM 612 a nakonec
OM 647 s turbodmychadlem a vstřiko‑
váním typu CommonRail. Jeho život‑
nost pohybující se v řádu půl milionu
až milion kilometrů byla srovnatelná
jen s předchůdcem OM 617. Obecně
je OM 602 považován za vysoce spo‑
lehlivý a dlouhověký vznětový motor.
Motor OM 602 má odvozený pohon
vačkového hřídele a vstřikovačů opět
pomocí dvouřadého řetě‑
zu duplex od klikového
hřídele. Separátní
jednořadý
válečkový řetěz hnal olejové čerpadlo.
Ventily byly hydraulicky samostavitelné.
Většina motorů Mercedes­‑Benz OM
602 byla vybavena nepřímým vstřiko‑
váním. Řadové vstřikovací čerpadlo
Bosch PES pracovalo s mechanickým
regulátorem a bylo mazáno v rámci
olejového hospodářství celého motoru.
Podávací čerpadlo bylo namontováno
na boku toho vstřikovacího. Pozdější
verze motoru OM 602 se zdvihovým
objemem 2,874 l (původní verze mě‑
lazdvihový objem 2,497 l) byly osazeny
rotačním vstřikovacím čerpadlem Bosh
VE s elektronickou regulací a samozřej‑
mě byly též vybaveny jiným tvarem
spalovací komory, neboť již využívaly
systému přímého vstřiku paliva. Žhave‑
ní motoru OM 602 bylo vybaveno auto‑
matickou regulací žhavičů.
Pro čistotu prostředí
Od října roku 1990 dále nabízel
Mercedes­‑Benz jako příplatkové vy‑
bavení svých vznětových atmosféricky
plněných motorů systém řízení úrovně
škodlivin ve výfukových plynech po‑
zůstávající z oxidačního katalyzátoru
a systému recirkulace výfukových ply‑
nů. Od začátku roku 1991 bylo toto
konstrukční opatření k dispozici také
u vozidel s přeplňovanými vznětovými
motory – ale to vše je již jiný písnička,
skládaná podle not plánovitého snižo‑
vání škodlivin ve výfuko‑
vých plynech vznětových
motorů.
POMÁHÁME 10 let
POMOZTE DĚTEM,
pozůstalým po obětech dopravních
nehod řidičů profesionálů,
způsobených při výkonu povolání
nákladní a autobusové dopravy.
Zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777
ve tvaru DMS TRUCKHELP v celkové ceně
30 Kč přispíváte částkou 27 Kč na účet
nadace. 2012-2015 je určená sirotkovi Honzíkovi
inzerce
a současně též ke zvýšení maximálního
výkonu o 2,9 kW/4 k. Společně s dvou‑
apůllitrem (250 D, 69 kW/94 k) se na
inovační vlně svezl také třílitr (300 D,
83 kW/113 k). Nakonec, v roce 1989,
byly v rámci iniciativy „Diesel 89“ osa‑
zeny revidovanými vznětovými motory
též modely s atmosférickým plněním.
Vylepšená generace vznětových mo‑
torů vyfukovala do vnějšího prostoru,
ovzduší, zhruba o 40 % méně sazí,
čímž vyhovovala ve své době přísným
emisním limitům v USA i bez vřazené‑
ho sazového filtru.
TECHNIKA
Převodem částky
na transparentní účet nadace:
1399088001/5500
Zakoupením plyšové
hračky v hodnotě 220 Kč
(100 Kč je příspěvek nadaci)
500,-
Zakoupením barevné samolepky
v hodnotě 50, 100, 200, 500 Kč
Pro více informací
navštivte naše nové webové stránky
www.nadacetruckhelp.cz
Ve vozech Mercedes-Benz 300 D modelové řady W 124 se v roce 1984 objevil poprvé
přeplňovaný vznětový řadový šestiválec OM 603
54
inzerce
PROFI AUTO CZ a.s.
Jasná volba nejen pro řidiče profesionály
TRUCK SERVIS
Download

stáhnout - TruckJobs.cz