ŠKOLENÍ • KURZY • SEMINÁŘE
2014
www.skoleni.prodopravce.cz
www.skoleni.prodopravce.cz
Vážení pøátelé, pøíznivci a zákazníci našeho školicího støediska,
s podìkováním za pøedchozí dobrou spolupráci a s odhodláním pokraèovat v ní v pøíštím roce vám pøedkládáme nabídku školení
a semináøù pro rok 2014.
Významným poèinem bylo pro nás zprovoznìní nových internetových stránek. Nejedná se jen o nìjaké kosmetické vylepšení
naší internetové tváøe, ale o zcela zásadní posun v možnostech vyhledání a výbìru konkrétních druhù školení, termínù èi míst
konání jednotlivých kurzù. A také zpùsobu platby, kdy lze využít rychlé a spolehlivé elektronické varianty. Naše nové internetové
stránky se tak stávají vaším novým pøehledným katalogem, ve kterém také najdete aktuálnì vypsané termíny, odkazy na mimoøádné akce a dùležité související informace.
Aktuálním tématem roku 2014 budou provádìcí pøedpisy nového obèanského zákoníku. V této oblasti budeme na všech regionálních pracovištích poøádat speciální semináøe a dùsledky nové obèanskoprávní legislativy se pochopitelnì promítnou i do semináøù
ke smluvním vztahùm v dopravì èi v cyklu Akademie silnièní dopravy. Cyklus školení Akademie bude ještì více orientován na
odbornou zpùsobilost odpovìdných osob a zejména na pøípravu ke zkoušce odborné zpùsobilosti.
Èeká nás také další pìtiletý cyklus školení odborné zpùsobilosti øidièù, kdy budeme pokraèovat v osvìdèené koncepci modulových kurzù, a úèastníci našich školení si mohou kompletovat Øidièovu knihovnu dalšími oblíbenými tématickými brožurkami.
Naši nabídku jsme rozšíøili o speciální kurz první pomoci, ve kterém s využitím cvièných figurín lze postup první pomoci nacvièovat skuteènì prakticky.
Pøeji vám úspìšné realizování podnikatelských zámìrù a tìším se, že k tomu využijete naši vzdìlávací a informaèní podporu!
za kolektiv pracovníkù
školicího, projektového a poradenského støediska
Vladimír Kydlíèek
7 000 Kč
1
8 000 Kč
pro nečlena Sdružení ČB
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Manažerská školení
Akademie silnièní dopravy ............................................................................. 6
BLOK 1: Øízení a marketing dopravní firmy ..................................................... 8
BLOK 2: Legislativa silnièní dopravy ............................................................... 9
BLOK 3: Právo a ekonomika ......................................................................... 10
BLOK 4N: Provoz nákladní dopravy .............................................................. 11
BLOK 4A: Provoz autobusové dopravy .......................................................... 12
Školení ADR
ADR pro øidièe ............................................................................................. 14
Bezpeènostní poradce pro ADR .................................................................... 18
Bezpeènostní poradce pro ADR - obnova ..................................................... 19
Semináø pro bezpeènostní poradce ............................................................... 20
ADR pro ostatní osoby ................................................................................. 21
Školení øidièù
Školení profesní zpùsobilosti øidièù .............................................................. 24
Pravidelné školení øidièù .............................................................................. 26
CENA
7 000 Kč pro člena Sdružení ČB
www.skoleni.prodopravce.cz
2
8 000 Kč
pro nečlena Sdružení ČB
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Odborné semináøe
Autobusová doprava aktuálnì.......................................................................... 34
Dispeèer autobusové dopravy ......................................................................... 35
Dispeèer nákladní dopravy .............................................................................. 36
TIR - tranzitní celní systém .............................................................................. 37
Zpracování pøípadové studie - nákladní doprava .............................................. 38
Zpracování pøípadové studie - osobní doprava ................................................. 39
Zákoník práce 2014 v dopravní firmì .............................................................. 40
Dùsledky nového obèanského zákoníku na smluvní vztahy v silnièní dopravì .... 41
Pracovní režimy øidièù .................................................................................... 42
Pracovní režimy a pracovní doba øidièù – povinnosti dopravce ........................ 43
Obsluha digitálního tachografu........................................................................ 44
TaGra pro uživatele ......................................................................................... 45
Uložení nákladu z pohledu dopravce............................................................... 46
Uložení a upevnìní nákladu ............................................................................... 47
Pøeprava nadmìrných nákladù ......................................................................... 48
Poskytování cestovních náhrad ........................................................................ 49
Odpady a jejich pøeprava.................................................................................... 50
Pøeprava potravin................................................................................................ 51
Pøeprava zvíøat ................................................................................................ 52
Pohledávky ..................................................................................................... 53
CENA
7 000 Kč pro člena Sdružení ČB
www.skoleni.prodopravce.cz
3
8 000 Kč
pro nečlena Sdružení ČB
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Smluvní vztahy v silnièní dopravì ....................................................................... 54
Kontroly v dopravní firmì ................................................................................... 55
Servis a údržba vozidel ....................................................................................... 56
Ceny v silnièní nákladní dopravì ......................................................................... 57
Kompetence celní správy .................................................................................... 58
Øešení pojistných událostí ................................................................................... 59
Pøeprava krmiv a její certifikace .......................................................................... 60
Technické podmínky provozu silnièních vozidel.................................................. 61
Kombinovaná doprava ........................................................................................ 62
Školení na klíè
Školení na klíè ................................................................................................ 65
Mimoøádná a aktuální nabídka semináøù ........................................................... 66
Program komplexního vzdìlávání ..................................................................... 68
Plánovací kalendáø .......................................................................................... 69
Kontakty & informace
Pøedstavujeme naše lektory ............................................................................. 71
Kontakty ......................................................................................................... 76
Pøihlášky, objednávky, platební podmínky .......................................................... 77
CENAwww.skoleni.prodopravce.cz
7 000 Kč pro člena Sdružení ČB
4
8 000 Kč
pro nečlena Sdružení ČB
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Akademie silniční dopravy
BLOK 1: Řízení a marketing dopravní firmy
BLOK 2: Legislativa silniční dopravy
BLOK 3: Právo a ekonomika
BLOK 4N: Provoz nákladní dopravy
BLOK 4A: Provoz autobusové dopravy
Vzdělávací cyklus odborných seminářů Akademie silniční dopravy je vytvořen pro potřeby vzdělávání pracovníků logistických a dopravních firem na všech úrovních. Je určen k získání znalostí
a praktických dovedností, potřebných pro podnikání v oboru silniční nákladní i osobní dopravy. Na
základní cyklus navazují nadstavbové semináře pro prohloubení získaných znalostí a stálý přehled
o aktuální situaci v oboru silniční dopravy. Všechna manažerská školení slouží jak k získání odborných znalostí, tak k jejich rozšíření a prohloubení pro manažerské pozice.
CENAwww.skoleni.prodopravce.cz
7 000 Kč pro člena Sdružení ČB
8 000 Kč
pro nečlena Sdružení ČB
5
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Akademie silniční dopravy
- odborný pracovník silniční nákladní dopravy
- odborný pracovník silniční osobní dopravy
CHARAKTERISTIKA KURZU
Cyklus kurzů je určen pro experty dopravních firem všech úrovní, kteří
chtějí rozvinout své řídící schopnosti a odborné znalosti v oboru silniční nákladní nebo autobusové dopravy. Nabízí možnost získat aktuální
znalosti a praktické dovednosti pro provoz dopravní firmy ve vzájemných souvislostech. Kompletní kurz se skládá z deseti tematických
lekcí organizovaných ve dvoudenních modulech a závěrečné zkoušky.
Současně lze kurz využít jako efektivní přípravu na zkoušku odborné
způsobilosti oprávněných osob podle nařízení č. 1071/2011/EU, resp.
zákona č. 111/1994 Sb. Kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační
vzdělávací program a lze jej tedy financovat také z fondů vzdělávacích
projektů či prostředků od Úřadu práce.
Na tento cyklus pak volně navazují semináře k prohloubení odborných
a manažerských dovedností.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
První tři tematické bloky (šest lekcí) jsou společné pro nákladní i
autobusovou dopravu, čtvrtý blok je rozdělen výhradně vždy pro příslušný druh dopravy.
1. blok
Řízení firmy a lidských zdrojů
Marketing dopravní firmy
2. blok Legislativa silniční dopravy
Sociální předpisy v silniční dopravě
3. blok Pracovní, obchodní a živnostenské právo
Ekonomika dopravní firmy
4N. blok Nákladní doprava
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
4A. blok Autobusová doprava
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
LEKTOŘI
Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Jiří Novotný, Ing. Karel Hyndrák, Mgr. Martin Laipold, Mgr. Zdenka Paňáková, Ing. Jan Medveď,
Mgr. Vladimír Kydlíček, JUDr. Ondřej Michalčík, Ing. Jiří Žák, Michal Havlíček, Ing. Vladimír Lison, Ing. Jiří Navrátil
6
MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
ROZSAH
3x2 dny společně nákladní a autobusová doprava
1x2 dny pouze nákladní doprava
1x2 dny pouze autobusová doprava
Jeden den - závěrečná zkouška
V případě absolvování všech lekcí je možno cyklus zakončit zkouškou. Zkouška se skládá z testu a případové studie.
Po jejím úspěšném složení získá absolvent certifikát Unie mezinárodní silniční dopravy IRU.
TERMÍN ZKOUŠEK
27. 05.
25. 11.
Brno
Beroun
V mimořádných případech a volné kapacitě je možné se zúčastnit jednotlivých bloků za cenu 4 000 Kč pro členy Sdružení,
resp. za základní cenu 5 000 Kč.
V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny.
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení.
CENA
MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ
16 000 Kč
12 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
7
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŘÍZENÍ A MARKETING
1. blok Akademie silniční dopravy
CHARAKTERISTIKA KURZU
Kurz kombinuje dvě základní manažerské disciplíny – řízení lidských
zdrojů a marketing. S řízením lidí se zcela samozřejmě setkává každý
vedoucí pracovník. V dnešní době se na lidský potenciál firmy hledí
jako na jeden z nejdůležitějších faktorů úspěšnosti firmy, protože každá firma si může klást pouze tak vysoké cíle, na jaké stačí její lidé.
V jedné části kurzu se naučíte základy této manažerské disciplíny,
které vám pomohou posunout vaši firmu opět o krůček vpřed. Náplní
druhé části kurzu jsou základní principy moderního marketingu. Existují základní marketingová témata, jako je marketingový mix, plán,
segmentace, apod., která by měl znát každý manažer. V obou případech je výuka orientována na specifika dopravních firem.
ROZSAH
dva dny
KONTAKTY
OSNOVA
1. den – Řízení lidských zdrojů
• základní principy řízení firmy
• podpora a rozvoj řídící způsobilosti vedoucích pracovníků
• efektivní hodnocení ke zvyšování výkonnosti
2. den – Marketing v dopravě
• oblasti aplikace marketingu
• marketingový plán
• marketingové analýzy
• marketingové strategie
• marketingový mix
TERMÍN
18. 02.-19. 02.
09. 09.-10. 09.
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
LEKTOŘI
Brno
Beroun
Ing. Karel Hyndrák,
Michal Havlíček
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny.
CENA
8
5 000 Kč
4 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
LEGISLATIVA
2. blok Akademie silniční dopravy
CHARAKTERISTIKA KURZU
Provozování silniční dopravy, zejména mezinárodní, znamená splnění legislativních podmínek přístupu na trh a k povolání. Předmětem
první části kurzu je vysvětlení odpovídajících aktuálně platných nařízení a směrnic EU, zákona o silniční dopravě a prováděcích předpisů
s ohledem na získání koncese, Eurolicence a provozování silniční dopravy mimo EU. Návazně jsou pak popsány přepravní doklady.
Stěžejní oblastí povinností silničního dopravce je plnění požadavků
sociálních předpisů, tzn. dodržování limitů doby řízení a odpočinku řidičů, vedení a vyhodnocování záznamů činností řidičů, používání záznamového zařízení (tachografu) a dodržování zákoníku práce. Kurz
objasňuje požadavky orgánů státního odborného dozoru a inspektorátu práce. S praktického hlediska jsou popsána nejčastější porušení
stanovených předpisů.
ROZSAH
18. 03.-19. 03.
30. 09.-01. 10.
KONTAKTY
OSNOVA
1. den – Legislativa silniční dopravy
• nařízení a směrnice ES pro přístup k povolání silničního dopravce
• zákon o silniční dopravě
• podmínky provozování mezinárodní silniční dopravy
• povinnosti silničního dopravce a podnikatele v silniční dopravě
• technické předpisy pro provoz silničních vozidel
2. den – Sociální předpisy
• povinnosti dopravce v oblasti režimu práce řidičů
• působnosti nařízení 561/2006 EU a (EHS) 3821/85
• limity doby řízení a odpočinku
• pracovní doba řidičů
• kontroly řidičů a dopravců, časté chyby a porušení předpisů
TERMÍN
dva dny
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
LEKTOŘI
Brno
Beroun
Ing. Jan Medveď,
Mgr. Vladimír Kydlíček,
Ing. Jiří Novotný
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny.
CENA
MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ
5 000 Kč
4 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
9
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
PRÁVO A EKONOMIKA
3. blok Akademie silniční dopravy
CHARAKTERISTIKA KURZU
Každý řídící pracovník v dopravní firmě, ať již na pozici středního, či
vrcholového managementu, by měl mít přehled o základních právních
normách, upravujících oblast podnikání. První část tohoto kurzu je proto
věnována obecnému přehledu o základních právních normách ČR pro
tuto oblast (Zákon o živnostenském podnikání, pracovní právo – Zákoník práce, občanské právo – Občanský zákoník, obchodní právo – Obchodní zákoník, řešení pohledávek v praxi, soudní řízení – Občanský
soudní řád).
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
1. den – Právo
• Živnostenský zákon
• Obchodní zákoník
• Občanský zákoník
• Zákoník práce, pracovně-právní vztahy
2. den – Finanční řízení
• základní principy podnikání, finanční funkce v podniku
• zásady pro vedení finančního účetnictví
• rozvaha: kapitál a aktiva (majetek)
• hospodářský výsledek vs. cash-flow, výkaz zisku a ztrát
• základy finanční analýzy
• financování podniku a řízení jeho platební schopnosti
Pro správná řídící rozhodnutí je nutné rozumět zásadám finančního řízení, ekonomickým pojmům a vztahům, umět shromáždit, analyzovat
a interpretovat data. Vysvětleny jsou pojmy finančního řízení a ekonomických ukazatelů.
ROZSAH
dva dny
TERMÍN
08. 04.-09. 04.
21. 10.-30. 10.
LEKTOŘI
Brno
Beroun
Mgr. Zdenka Paňáková,
Ing. Karel Hyndrák
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny.
CENA
10
5 000 Kč
4 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
PROVOZ NÁKLADNÍ DOPRAVY
4 (N). blok Akademie silniční dopravy
CHARAKTERISTIKA KURZU
Tento blok je věnován provozním podmínkám výhradně silniční nákladní dopravy. V prvním dnu jsou obsaženy dva samostatné semináře:
1. Smluvní vztahy při přepravě nákladů, který zahrnuje podmínky dle
nového občanského zákoníku. 2. Celní záležitosti a procedury, především pak Úmluva a karnety TIR.
Druhý den obsahuje výklad podmínek zvláštních druhů přeprav, zejména přepravy nebezpečných věcí dle Dohody ADR, přepravy odpadů,
přepravy pod řízenou teplotou a potravin, přepravy zvířat. Součástí je
základní vymezení podmínek nadměrných přeprav a omezení jízdy
nákladních vozidel (zákazy jízd). Samostatná lekce je věnována ekonomickým nákladům, tvorbě cen v nákladní dopravě a možnostem snižování nákladů.
ROZSAH
20. 05.-21. 05.
11. 11.-12. 11.
KONTAKTY
OSNOVA
1. den – Smluvní vztahy v dopravě
• přepravní a zasilatelské smlouvy, dopad nového občanského
zákonníku
• úmluva CMR, nákladní list CMR
• odpovědnost za přepravu, pojištění, řešení sporů
1. den – Celní režimy
• celní předpisy a režim celního dohledu
• Úmluva TIR, karnety TIR
• celní procedury
2. den – Zvláštní druhy dopravy
• nadměrné přepravy
• přeprava nebezpečných věcí dle dohody ADR
• přepravy pod kontrolovanou nebo řízenou teplotou
• specifika přeprav potravin, krmiv, zvířat, odpadů
2. den – Náklady a ceny v nákladní dopravě
• cenová politika, poplatky a daně v ČR a EU
• analýza nákladů, nákladové indexy, optimalizace nákladů
TERMÍN
dva dny
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
LEKTOŘI
Brno
Beroun
Mgr. Martin Laipold,
Ing. Jiří Žák,
Ing. Jaromír Kahuda,
Mgr. Vladimír Kydlíček
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny.
CENA
MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ
5 000 Kč
4 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
11
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
PROVOZ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
4 (A). blok Akademie silniční dopravy
CHARAKTERISTIKA KURZU
Tento kurz obsahuje výhradně témata, související s provozováním autobusové dopravy. Je určen pro pracovníky firem, které zajišťují linkovou
i příležitostnou přepravu osob. Pro veřejnou přepravu jsou vysvětleny
předpisy o veřejných službách v přepravě cestujících a navazující předpisy pro zajištění dopravní obslužnosti v ČR, pravidla kompenzací a povinnosti smluvního dopravce. V druhé části jsou vysvětlovány pracovní
režimy řidičů autobusů v pravidelné i příležitostné přepravě, specifika
vedení záznamů a sestavování turnusů.
Samostatnou lekci tvoří seminář o nákladech a tvorbě cen v autobusové dopravě.
ROZSAH
dva dny
KONTAKTY
OSNOVA
1. den – Předpisy
• legislativní podmínky provozování autobusové dopravy
• předpisy EU a ČR o veřejných službách v přepravě cestujících
• zajišťování veřejné dopravy, kompenzace
• povinnosti dopravce v linkové dopravě
2. den
Pracovní režimy řidičů v osobní dopravě, turnusy
• pracovní režimy řidičů příležitostné autobusové dopravy
• pracovní režimy řidičů autobusů na linkách do 50-ti km
• vedení záznamů, nejčastější porušení
• sestavování turnusů
Ceny a náklady v autobusové dopravě
• legislativní východiska ke stanovení ceny jízdného v pravidelné přepravě osob
• faktory ovlivňující náklady pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy
TERMÍN
13. 05.-14. 05.
19. 11.-20. 11.
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
LEKTOŘI
Brno
Beroun
JUDr. Ondřej Michalčík,
Ing. Jan Medveď, Ing. Jiří Novotný,
Ing. Vladimír Lison, Ing. Jiří Navrátil
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny.
CENA
12
5 000 Kč
4 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
ADR pro řidiče
Bezpečnostní poradce pro ADR
Bezpečnostní poradce pro ADR - obnova
Seminář pro bezpečnostní poradce
ADR pro ostatní osoby
Přeprava nebezpečných věcí po silnici se řídí Dohodou ADR. Naše školicí středisko nabízí všechna potřebná školení v této oblasti. Pro řidiče pořádáme základní a specializační kurzy pro získání
osvědčení ADR. Pro bezpečnostní poradce je určeno nejen povinné školení pro získání osvědčení,
ale i jednodenní semináře, kde zpravidla shrnujeme podstatné změny Dohody ADR. Kromě toho
nabízíme i povinné proškolení všech ostatních osob, které se jakoukoliv činností podílí na přepravě
nebezpečných věcí.
CENAwww.skoleni.prodopravce.cz
7 000 Kč pro člena Sdružení ČB
8 000 Kč
pro nečlena Sdružení ČB
13
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
ADR pro řidiče
CHARAKTERISTIKA KURZU
Dohoda ADR stanovuje povinnost, aby řidiči vozidel, přepravujících nebezpečné věci, měli platné osvědčení o absolvování školení a složení
zkoušky. To je jedna stránka věci. Na druhé straně vám doporučujeme
vybírat školící organizaci tak, aby si po skončení školení váš řidič neodnášel pouze potřebné osvědčení, ale i nezbytné znalosti, protože případná rizika vyplývající ze zanedbání povinností ze strany řidiče (havárie, pokuty) mohou několikanásobně převýšit cenu samotného školení.
Sdružení ČESMAD BOHEMIA je schváleno MD ČR k provádění těchto
školení. Účastníci našich školení obdrží kvalitní učební materiály, které
využívají při provádění přepravy.
ROZSAH
tři dny (většinou pátek, sobota, neděle) – základní kurz,
dva dny (většinou sobota, neděle) – obnovovací kurz
LEKTOŘI
Ing. Jaromír Kahuda, Dr. Jiří Došek, Ing. Pavel Krämer,
Ing. Pavel Petrunčík
14
ADR ŠKOLENÍ
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
• základní kurz
- všeobecné požadavky vztahující se na přepravu nebezpečných věcí
- hlavní druhy nebezpečí
- informace o ochraně životního prostředí během přepravy odpadů
- preventivní a bezpečnostní opatření přiměřená různým druhům nebezpečí
- co dělat v případě nehody (první pomoc, bezpečnost silničního
provozu, základní znalosti o používání ochranných prostředků)
- označování bezpečnostními značkami a další způsoby signalizace nebezpečí
- co řidič během přepravy smí a co nesmí dělat
- účel a funkce technických zařízení na vozidlech
- zákazy společné nakládky do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru
- bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce nebezpečných věcí
- všeobecné informace týkající se právní odpovědnosti
- informace o provozu kombinované dopravy
- manipulace a uložení kusů ve vozidle
• obnovovací kurz
- účelem tohoto kurzu je aktualizovat znalosti nabyté v základním
kurzu a zároveň musí zahrnovat problematiku posledního rozvoje techniky, vývoje právních předpisů a nebezpečných věcí
• kurz pro přepravu v cisternách
- chování vozidel při jízdě po silnici včetně pohybů nákladu
- zvláštní požadavky týkající se vozidel
- všeobecné teoretické znalosti různých systémů nakládky a vykládky vozidel
- specifická dodatečná ustanovení vztahující se na používání
těchto vozidel
• kurz pro přepravu výbušných látek tř. 1 a radioaktivních látek tř. 7
- specializační kurz zaměřený na odlišnosti přepravy uvedených
skupin nebezpečných věcí.
CENA
základní kurz
3 500 Kč
3 200 Kč pro člena Sdružení ČB
Specializační kurzy
1 500 Kč kurz pro přepravu v cisternách
700 Kč rozšíření o vybranou třídu
2 600 Kč speciální kurz pro přepravu látek 1. nebo 7. třídy
obnova základního kurzu
2 300 Kč
2 000 Kč pro člena Sdružení ČB
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení.
CENA
ADR ŠKOLENÍ
15
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
TERMÍN
03. 01.-05. 01.
03. 01.-05. 01.
03. 01.-05. 01.
03. 01.-05. 01.
10. 01.-12. 01.
10. 01.-12. 01.
10. 01.-12. 01.
17. 01.-19. 01.
17. 01.-19. 01.
17. 01.-19. 01.
24. 01.-26. 01.
24. 01.-26. 01.
24. 01.-26. 01.
31. 01.-31. 01.
07. 02.-09. 02.
07. 02.-09. 02.
07. 02.-09. 02.
07. 02.-09. 02.
14. 02.-16. 02.
14. 02.-16. 02.
14. 02.-16. 02.
21. 02.-23. 02.
21. 02.-23. 02.
21. 02.-23. 02.
31. 01.-02. 02.
16
České Budějovice
Praha
Šumperk
Liberec
Brno
Hradec Králové
Plzeň
Praha
Ostrava
Ústí nad Labem
České Budějovice
Karlovy Vary
Brno
Praha
Brno
Hradec Králové
České Budějovice
Plzeň
Praha
Ostrava
Ústí nad Labem
Brno
Pardubice
České Budějovice
Olomouc
31. 01.-02. 02.
07. 03.-09. 03.
07. 03.-09. 03.
07. 03.-09. 03.
07. 03.-09. 03.
14. 03.-16. 03.
14. 03.-16. 03.
14. 03.-16. 03.
21. 03.-23. 03.
21. 03.-23. 03.
21. 03.-23. 03.
28. 02.-02. 03.
28. 02.-02. 03.
28. 02.-02. 03.
28. 03.-30. 03.
28. 03.-30. 03.
04. 04.-06. 04.
04. 04.-06. 04.
04. 04.-06. 04.
11. 04.-13. 04.
11. 04.-13. 04.
11. 04.-13. 04.
18. 04.-20. 04.
18. 04.-20. 04.
18. 04.-20. 04.
Chomutov
Brno
Hradec Králové
České Budějovice
Plzeň
Praha
Ostrava
Ústí nad Labem
Brno
Hradec Králové
Sokolov
Valašské Meziříčí
Liberec
Libice nad Cidlinou
Šumperk
České Budějovice
Praha
Olomouc
Chomutov
Brno
Hradec Králové
Plzeň
Praha
Ostrava
Ústí nad Labem
25. 04.-27. 04.
25. 04.-27. 04.
25. 04.-27. 04.
02. 05.-04. 05.
02. 05.-04. 05.
02. 05.-04. 05.
09. 05.-11. 05.
09. 05.-11. 05.
09. 05.-11. 05.
16. 05.-18. 05.
16. 05.-18. 05.
16. 05.-18. 05.
23. 05.-25. 05.
23. 05.-25. 05.
23. 05.-25. 05.
06. 06.-08. 06.
06. 06.-08. 06.
06. 06.-08. 06.
13. 06.-15. 06.
13. 06.-15. 06.
13. 06.-15. 06.
20. 06.-22. 06.
20. 06.-22. 06.
20. 06.-22. 06.
27. 06.-29. 06.
Brno
Hradec Králové
České Budějovice
Praha
Olomouc
Liberec
Brno
Hradec Králové
Plzeň
Praha
Ostrava
Ústí nad Labem
Brno
České Budějovice
Karlovy Vary
Brno
Hradec Králové
Plzeň
Praha
Ostrava
Ústí nad Labem
Brno
Pardubice
České Budějovice
Sokolov
ADR ŠKOLENÍ
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
30. 05.-01. 06.
30. 05.-01. 06.
30. 05.-01. 06.
04. 07.-06. 07.
04. 07.-06. 07.
04. 07.-06. 07.
11. 07.-13. 07.
11. 07.-13. 07.
11. 07.-13. 07.
18. 07.-20. 07.
18. 07.-20. 07.
18. 07.-20. 07.
25. 07.-27. 07.
25. 07.-27. 07.
01. 08.-03. 08.
01. 08.-03. 08.
01. 08.-03. 08.
08. 08.-10. 08.
08. 08.-10. 08.
08. 08.-10. 08.
15. 08.-17. 08.
15. 08.-17. 08.
15. 08.-17. 08.
22. 08.-24. 08.
22. 08.-24. 08.
29. 08.-31. 08.
ADR ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
Praha
Valašské Meziříčí
Chomutov
Praha
Šumperk
Liberec
Brno
Hradec Králové
Plzeň
Praha
Ostrava
Ústí nad Labem
Brno
České Budějovice
Praha
Chomutov
Olomouc
Brno
Hradec Králové
Plzeň
Praha
Ostrava
Ústí nad Labem
Brno
České Budějovice
Valašské Meziříčí
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
29. 08.-31. 08.
29. 08.-31. 08.
05. 09.-07. 09.
05. 09.-07. 09.
05. 09.-07. 09.
12. 09.-14. 09.
12. 09.-14. 09.
12. 09.-14. 09.
12. 09.-14. 09.
19. 09.-21. 09.
19. 09.-21. 09.
19. 09.-21. 09.
26. 09.-28. 09.
26. 09.-28. 09.
03. 10.-05. 10.
03. 10.-05. 10.
03. 10.-05. 10.
10. 10.-12. 10.
10. 10.-12. 10.
10. 10.-12. 10.
17. 10.-19. 10.
17. 10.-19. 10.
17. 10.-19. 10.
24. 10.-26. 10.
24. 10.-26. 10.
24. 10.-26. 10.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
Pardubice
Karlovy Vary
Praha
Olomouc
Liberec
Plzeň
Brno
Hradec Králové
České Budějovice
Praha
Ostrava
Ústí nad Labem
Brno
České Budějovice
Praha
Šumperk
Chomutov
Brno
Hradec Králové
Plzeň
Praha
Ostrava
Ústí nad Labem
Brno
České Budějovice
Sokolov
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
07. 11.-09. 11.
07. 11.-09. 11.
07. 11.-09. 11.
07. 11.-09. 11.
14. 11.-16. 11.
14. 11.-16. 11.
14. 11.-16. 11.
21. 11.-23. 11.
21. 11.-23. 11.
21. 11.-23. 11.
28. 11.-30. 11.
28. 11.-30. 11.
28. 11.-30. 11.
31. 10.-02. 11.
31. 10.-02. 11.
31. 10.-02. 11.
05. 12.-07. 12.
05. 12.-07. 12.
05. 12.-07. 12.
12. 12.-14. 12.
12. 12.-14. 12.
12. 12.-14. 12.
19. 12.-21. 12.
19. 12.-21. 12.
19. 12.-21. 12.
KONTAKTY
Brno
Hradec Králové
České Budějovice
Plzeň
Praha
Ostrava
Ústí nad Labem
Brno
Pardubice
České Budějovice
Libice nad Cidlinou
Olomouc
Chomutov
Praha
Valašské Meziříčí
Liberec
Brno
Hradec Králové
Plzeň
Praha
Ostrava
Ústí nad Labem
Brno
České Budějovice
Karlovy Vary
17
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Bezpečnostní poradce
pro ADR
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
OSNOVA
CHARAKTERISTIKA KURZU
obecný úvod - základní informace
ADR - Příloha A, Příloha B
legislativa ES pro přepravu nebezpečných věcí
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, prováděcí vyhláška
478/2000 Sb.
• metody a postupy při výkonu funkce bezpečnostního poradce
• zpracování vzorových případových studií
• vzorové otázky-otevřený konec, otázky s volbou ze tří odpovědí
POZOR! Podmínkou pro připuštění ke zkoušce (organizuje CDV
Brno) je úplné střední vzdělání (maturita), čistý výpis z trestního
rejstříku a osvědčení o absolvování tohoto školení.
TERMÍN
šest dní
(rozděleno do dvou částí
po třech dnech)
KONTAKTY
•
•
•
•
Školení je určeno k získání Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou.
Povinnost jmenovat bezpečnostního poradce ukládá zákon č. 111/1994
Sb. a Dohoda ADR každému podniku, zabývajícímu se nejen dopravou ADR, ale i příjmem nebo odesíláním nebezpečných věcí. K získání
osvědčení musí uchazeč absolvovat školení a složit zkoušku. Osvědčení je platné pět let. ČESMAD BOHEMIA provádí školení pro všechny specializace. Účastníci si mohou po dohodě zakoupit platné znění
Dohody ADR.
ROZSAH
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
25.-27. 03+01.-03. 04.
28.-30. 04.+13.-15. 05.
16.-18. 09.+23.-25. 09.
26.-28. 11.+02.-04. 12.
LEKTOŘI
Beroun
Ostrava
Brno
Beroun
Ing. Jaromír Kahuda,
Ing. Pavel Petrunčík,
Ing. Vladimír Lison
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, úhrada probíhá samostatně, domluveny jsou speciální ceny.
CENA základní kurz 2x3 dny
18
13 000 Kč
12 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ADR ŠKOLENÍ
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
Bezpečnostní poradce
pro ADR - obnova
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
CHARAKTERISTIKA KURZU
Jedná se o školení k přípravě na zkoušky pro prodloužení platnosti
osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě dle Dohody ADR.
• souhrnné opakování příloh A a B ADR ve verzi 2013
• informace o ostatních právních normách, týkajících se přepravy nebezpečných věcí (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění, vyhláška MD č. 478/2000 Sb., kterou
se provádí zákon o silniční dopravě v platném znění, zákon
o odpadech v platném znění)
• shrnutí ADR s použitím případových studií pro vzorek typických látek
• zpracovávání vzorových testů
Standardně je školení organizováno pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 8 a 9. Pro specializace tříd 1 a 7 je možné na základě požadavku sjednat individuální přípravu. Vzhledem k relativně nízké úspěšnosti
uchazečů u obnovovací zkoušky doporučujeme po pěti letech výkonu
funkce absolvovat toto třídenní školení nejen jako přípravu ke zkoušce,
ale také k osvěžení znalostí a doplnění nových informací.
ROZSAH
tři dny
TERMÍN
25. 02.-27. 02.
01. 04.-03. 04.
13. 05.-15. 05.
23. 09.-25. 09.
02. 12.-04. 12.
LEKTOŘI
Brno
Beroun
Ostrava
Brno
Beroun
Ing. Jaromír Kahuda,
Ing. Pavel Petrunčík,
Ing. Vladimír Lison
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, úhrada probíhá samostatně, domluveny jsou speciální ceny.
CENA
ADR ŠKOLENÍ
8 000 Kč
7 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
nebo Klubu DGSA
19
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Seminář pro bezpečnostní
poradce
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
• novelizované Přílohy A a B ADR účinné od 1. 1. 2015
• řešení konkrétních problémů při výkonu funkce bezpečnostního poradce
• diskuze
CHARAKTERISTIKA KURZU
Speciální seminář je zaměřený na aktuální stav legislativy a odvislé praktické otázky přepravy nebezpečných věcí a nakládání s nimi.
Zvláště pro poradce DGSA představuje příležitost k doplnění znalostí
pro jejich odbornou praxi.
Seminář je vítanou akcí i v rámci činnosti Klubu DGSA ČESMAD
BOHEMIA, který má od r. 2003 několik stovek členů.
ROZSAH
9.00–13.00 hod.
TERMÍN
13. 11.
20. 11.
10. 12.
LEKTOŘI
Brno
Praha
Ostrava
Odborníci z oboru přeprav ADR
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení.
CENA
20
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
nebo Klubu DGSA
ADR ŠKOLENÍ
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ADR pro ostatní osoby
Školení je pořádáno v návaznosti na příslušná ustanovení Dohody ADR.
Je povinné pro odpovídající zaměstnance silničních dopravců, odesilatelů, personál provádějící nakládku a vykládku nebezpečných věcí
a personál zasilatelských organizací. Je rovněž povinné pro řidiče
provádějící přepravu v tzv. vyňatém, omezeném a „podlimitním“
množství. Školení obsahuje požadavky dohody ADR na všeobecné
bezpečnostní školení, specifické školení a bezpečnostní školení. Vstupem v platnosti nového znění Dohody ADR by se měli pracovníci na
všech pozicích, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými věcmi, seznámit s ustanoveními, které se týkají jejich pracovních povinností. Proškoleným osobám vystavujeme trojjazyčné potvrzení o absolvování školení.
ROZSAH
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
CHARAKTERISTIKA KURZU
9.00–17.00 hod.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
• vybrané části Dohody ADR
• všeobecné bezpečnostní školení – např. požadavky předepsané pro přepravu nebezpečných věcí
• specifické školení – např. úkoly a odpovědnost, týkající se silniční dopravy nebezpečných věcí
• bezpečnostní školení – např. rizika a nebezpečí, vyplývající
z přepravy nebezpečných věcí, rizika zranění, podmínky nakládky a vykládky
TERMÍN
LEKTOŘI
školení se zpravidla koná v rámci
druhého dne školení ADR pro řidiče
Odborníci z oboru přeprav ADR
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení.
CENA
ADR ŠKOLENÍ
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
nebo Klubu DGSA
21
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Školení profesní způsobilosti řidičů
Pravidelné školení řidičů
Hospodárná a ekologická jízda
Bezpečná a defenzivní a jízda
Pracovní režimy řidičů
Digitální tachograf
Uložení a upevnění nákladu
Dopravní předpisy aktuálně
Mezinárodní dopravní předpisy
Dopravní nehody
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
www.skoleni.prodopravce.cz
22
ŠKOLENÍ ŘIDIČů
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Únava, stres a životospráva
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Silniční kontroly
Řidič, reprezentant firmy – přeprava osob
První pomoc
Profesionální řidiči mají zákonem stanovenou povinnost prodlužovat platnost své profesní způsobilosti pravidelným školením. Záměrem našeho střediska je nabídnout kurzy pravidelného školení na
vysoké odborné i výukové úrovni, s ohledem na praktické uplatnění a s přínosem také pro zaměstnavatele. Cílem je získat přehled o aktuální platnosti všech předpisů, osvojit si požadované dovednosti, např. v ovládání tachografu nebo zabezpečení nákladu. Naše školení tak zdaleka nemusí být
jen splněním legislativního požadavku, ale vhodnou součástí zvyšování osobní kvalifikace.
Současně naše školení není určeno jen držitelům průkazu profesní způsobilosti, ale všem, kteří
chtějí se chtějí v profesi řidiče silniční dopravy něco doopravdy naučit.
www.skoleni.prodopravce.cz
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
23
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Školení profesní způsobilosti řidičů
- vstupní školení profesní způsobilosti
- školení 35 hod. pro získání nebo obnovu dokladu profesní způsobilosti
CHARAKTERISTIKA KURZU
Vstupní školení
Vstupní školení je určeno zájemcům o získání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Řidiči, kteří dosud nevlastní průkaz profesní způsobilosti
a nevztahuje se na ně některá z výjimek ze zákona, musí absolvovat
vstupní školení a složit zkoušku. Vstupní školení pro řidiče, držitele
řidičského oprávnění C i D, má základní rozsah 140 hodin. Z toho je
130 hodin teoretická výuka zákonem stanovených odborných předmětů
a 10 hodin praktický výcvik na vozidle. Na základě účasti na školení
řidič obdrží doklad o absolvování vstupního školení a může se přihlásit ke zkoušce. Školicí středisko ČESMAD BOHEMIA je akreditovaným
střediskem pro uvedené školení. Při výuce je kladen důraz na kvalitní
přípravu posluchačů ke zkoušce a praktické využití získaných znalostí.
Stejné podmínky platí pro řidiče, kteří již byli držiteli dokladu profesní
způsobilosti, ale nesplní podmínky pro prodloužení platnosti na dalších
pět let, např. nestihnou absolvovat pět předepsaných kurzů do data platnosti profesní způsobilosti zákonem požadovaným způsobem. K obnově dokladu profesní způsobilosti je nezbytné potvrzení o absolvování
předepsaného školení v rozsahu 35 hod. Výcvik a zkouška není v tomto
případě požadována.
Školení 35 hod. pro získání nebo obnovu průkazu profesní způsobilosti řidiče
Řidiči, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo
uděleno před 10. zářím 2009, a skupiny nebo podskupiny D1, D1+E,
D nebo D+E, před 10. zářím 2008, se musí zúčastnit školení v rozsahu
pouze 35 hodin.
24
ŠKOLENÍ ŘIDIČů
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
OSNOVA
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
LEKTOŘI
• zásady bezpečné, defenzivní, ekologické a ekonomické jízdy
• vnitrostátní a mezinárodní předpisy vztahující se k silniční dopravě
• bezpečnost silničního provozu a ochrana životního prostředí
• úvod do logistiky, vývojové trendy v silniční dopravě
• hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu
• sociálně – právní prostředí v silniční dopravě
• zdravotní rizika, řešení mimořádných událostí v silniční dopravě
• výcvik na vozidle (pouze vstupní školení)
lektoři akreditovaní pro toto
školení Magistrátem hlavního
města Prahy
TERMÍN
kurz 35 hod. může být absolvován
v rámci termínů pravidelných školení,
kurz vstupního školení je otevřen
podle počtu přihlášených zájemců
CENA VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ
ROZSAH
140 hodin
35 hodin
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
- základní vstupní školení profesní způsobilosti
- školení pro získání nebo obnovu dokladu
profesní způsobilosti
Cena vstupního školení bude stanovena podle počtu účastníků v kurzu.
O aktuálních kurzech, podmínkách absolvování a cenách se informujte na tel. č. 241 040 108
CENA - 35 hodin
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
7 500 Kč
5 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
25
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Pravidelné školení řidičů
CHARAKTERISTIKA KURZU
Školení je určeno pro všechny řidiče, kteří již vlastní průkaz profesní
způsobilosti. Ti musí v průběhu platnosti průkazu, tedy do konce pátého
roku od vydání průkazu, absolvovat 35 hodin zdokonalovacího školení
v pravidelných ročních kurzech v rozsahu 7 hodin. Po absolvování každého ročního školení je řidiči účast zaznamenána do formuláře „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“. Potvrzená účast na školení
je podmínkou vydání nového průkazu. Školení již není jen opakováním
dopravních předpisů, ale může být cíleně zaměřeno na potřeby firmy,
případně konkrétních řidičů. Za tímto účelem akreditované školicí středisko ČESMAD BOHEMIA nabízí toto školení formou specializovaných
tematických modulů, které přednáší odborníci dané oblasti. Jednotlivá
témata rozvíjejí předměty ze vstupního školení a jsou maximálně zaměřena na uplatnění v každodenní praxi řidiče.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
V rámci pravidelných školení řidičů nabízíme následující témata:
1. Hospodárná a ekologická jízda
Zásady hospodárné jízdy, faktory ovlivňující spotřebu paliva,
přizpůsobení hnacího řetězce profilu trasy a zatížení vozidla,
odborná obsluha a údržba vozidla.
2. Bezpečná a defenzivní a jízda
Příčiny a důsledky nehodovosti, preventivní a represivní opatření, technický vývoj vozidel a jejich bezpečnostních systémů,
stav pozemních komunikací, rozvoj schopností a dovedností
řidiče pro zvýšení bezpečnosti.
3. Pracovní režimy řidičů
Limity doby řízení a odpočinku, funkce a používání tachografu,
náhradní záznamy činnosti řidiče, zvláštní případy (např. osádka dvou řidičů, odpočinek na trajektu, režim výjimek), způsoby
kontroly.
4. Digitální tachograf
Konstrukce a funkce digitálního tachografu, povinnosti držitele karty řidiče, manuální zadávání činností, zobrazení dat na
displeji a výtisky, export dat, ovládání přístroje v konkrétních
situacích.
5. Uložení a upevnění nákladu
Požadavky předpisů a odpovědnost řidiče za uložení a zabezpečení nákladu, síly působící na náklad, principy zajištění nákladu, jednoduché výpočty počtu úvazů, upínací a zajišťovací
prostředky, příklady upevnění
druhů nákladů.
prorůzných
nečlena Sdružení
ČB
8 000 Kč
26
ŠKOLENÍ ŘIDIČů
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
6. Dopravní předpisy aktuálně
Pravidla provozu na pozemních komunikacích v ČR, aktuální
změny a novinky zákona a prováděcích předpisů, výklad znění předpisů s ohledem na profesionální řidiče, chování řidiče
v konkrétních situacích.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
11. Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel pro přepravu osob – linková osobní doprava, příležitostná (nepravidelná) osobní doprava a městská autobusová doprava.
7. Mezinárodní dopravní předpisy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích v mezinárodním měřítku, doklady a způsobilost řidiče v různých zemích,
shodná ustanovení silničního provozu, odlišnosti v jednotlivých
zemích, technická způsobilost vozidel, dohled a kontroly řidiče
a vozidla.
12. Silniční kontroly
Kontrolní orgány a jejich pravomoci. Předmět silniční kontroly
a zákonné požadavky na řidiče. Požadované doklady řidiče
v osobní i nákladní dopravě, kontrola dokladů k vozidlu a k nákladu., kontrola přeprav dle ADR. Požadavky na odbornou
a zdravotní způsobilost řidiče. Dechová zkouška na alkohol.
Měření rychlosti, kontrolní vážení. Průběh kontroly a sankce.
8. Dopravní nehody
Dopravní nehoda – situace z pohledu zákona, povinnosti
účastníků dopravní nehody, označení místa a dokumentace
nehody, postup při řešení následků nehody zvláště v případě
zranění osob, prevence.
13. Řidič, reprezentant firmy – přeprava osob
Chování řidiče autobusu v pravidelné i nepravidelné přepravě,
dodržování přepravního řádu, řidič jako zástupce firmy, komunikace s cestujícími, řešení konfliktů, základy psychologie jednání řidiče.
9. Doklady řidiče, vozidla a nákladu
Doklady , které musí mít u sebe řidič vozidla, registrovaného
v ČR: doklady řidiče, doklady k vozidlu, doklady k nákladu, zahraniční povolení, resp. Europovolení, zvláštní doklady.
14. První pomoc
Univerzální postupy při řešení krizových zdravotních situací
a život ohrožujících stavů s aplikací praktického nácviku. Ani
nejdokonalejší text nenahradí vlastní pokusy a zážitky. Pomocí
figurín učíme překonat prvotní paniku, rychle a správně se rozhodnout a rutinně postupovat při poskytování první pomoci.
10. Únava, stres a životospráva
Význam dobrá zdravotní kondice řidiče, projevy a důsledky
únavy, stres a z něho plynoucí rizika, negativní vliv návykových
látek, návrh životosprávy řidiče, vzor vhodného jídelníčku.
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
Ke každému tématu obdrží účastník odbornou brožurku a desky „Řidičova knihovna“, do kterých si může zakládat jednotlivé publikace
a vytvořit si tak postupně vlastní řidičovu příručku.
27
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ROZSAH
9.00–16.00 hod.
(min. sedm vyučovacích hodin)
LEKTOŘI
lektoři akreditovaní pro tato
školení Magistrátem hlavního
města Prahy
28
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
TERMÍN
Školení se koná vždy na učebně příslušného regionálního pracoviště ČESMAD BOHEMIA, pokud není uvedeno jinak.
Region Praha, Nad Sokolovnou 117/1
13. 01.
První pomoc
25. 01.
Bezpečná a defenzivní jízda
03. 02.
Dopravní předpisy aktuálně
15. 02.
Pracovní režimy řidičů
21. 02.
Digitální tachografy
03. 03.
Mezinárodní dopravní předpisy
15. 03.
Uložení a upevnění nákladu
28. 03.
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
07. 04.
Hospodárná a ekologická jízda
19. 04.
První pomoc
25. 04.
Pracovní režimy řidičů
05. 05.
Dopravní předpisy aktuálně
17. 05.
Uložení a upevnění nákladu
23. 05.
Dopravní nehody
02. 06.
Silniční kontroly
14. 06.
Digitální tachografy
27. 06.
První pomoc
07. 07.
Dopravní předpisy aktuálně
19. 07.
Hospodárná a ekologická jízda
25. 07.
Uložení a upevnění nákladu
04. 08.
Pracovní režimy řidičů
16. 08.
Mezinárodní dopravní předpisy
29. 08.
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
01. 09.
13. 09.
26. 09.
06. 10.
18. 10.
24. 10.
03. 11.
15. 11.
21. 11.
01. 12.
19. 12.
Dopravní nehody
Digitální tachografy
Bezpečná a defenzivní jízda
Uložení a upevnění nákladu
Pracovní režimy řidičů
Hospodárná a ekologická jízda
Dopravní předpisy aktuálně
Mezinárodní dopravní předpisy
Digitální tachografy
První pomoc
Pracovní režimy řidičů
Region Brno, Podhájí 1a
03. 01.
Digitální tachografy
04. 01.
Pracovní režimy řidičů
11. 01.
Silniční kontroly
18. 01.
Silniční kontroly
27. 01.
Pracovní režimy řidičů
01. 02.
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
10. 02.
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
15. 02.
Silniční kontroly
24. 02.
Digitální tachografy
01. 03.
Digitální tachografy
08. 03.
Pracovní režimy řidičů
10. 03.
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
15. 03.
Pracovní režimy řidičů
29. 03.
Bezpečná a defenzivní jízda
31. 03.
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
ŠKOLENÍ ŘIDIČů
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
05. 04.
07. 04.
19. 04.
24. 04.
28. 04.
03. 05.
07. 05.
12. 05.
17. 05.
26. 05.
31. 05.
02. 06.
09. 06.
14. 06.
23. 06.
28. 06.
05. 07.
14. 07.
19. 07.
28. 07.
02. 08.
16. 08.
01. 09.
06. 09.
15. 09.
20. 09.
29. 09.
04. 10.
13. 10.
18. 10.
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
Pracovní režimy řidičů
Silniční kontroly
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
Pracovní režimy řidičů
Silniční kontroly
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
Silniční kontroly
Pracovní režimy řidičů
Digitální tachografy
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
Digitální tachografy
Silniční kontroly
Pracovní režimy řidičů
Dopravní předpisy aktuálně
Dopravní předpisy aktuálně
Dopravní předpisy aktuálně
Digitální tachografy
Digitální tachografy
Dopravní předpisy aktuálně
Dopravní předpisy aktuálně
Digitální tachografy
Dopravní předpisy aktuálně
Digitální tachografy
Dopravní předpisy aktuálně
Mezinárodní dopravní předpisy
Dopravní předpisy aktuálně
Digitální tachografy
Dopravní předpisy aktuálně
Digitální tachografy
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
27. 10.
01. 11.
10. 11.
15. 11.
24. 11.
29. 11.
01. 12.
08. 12.
13. 12.
22. 12.
29. 12.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
Pracovní režimy řidičů
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
Mezinárodní dopravní předpisy
Pracovní režimy řidičů
Digitální tachografy
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
Digitální tachografy
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
Pracovní režimy řidičů
Silniční kontroly
Dopravní předpisy aktuálně
Region Ostrava, Kafkova 8
04. 01.
Pracovní režimy řidičů
13. 01.
První pomoc
13. 01.
Silniční kontroly
25. 01.
Digitální tachografy
03. 02.
Digitální tachografy
08. 02.
Pracovní režimy řidičů
22. 02.
Uložení a upevnění nákladu
03. 03.
Digitální tachografy
08. 03.
Pracovní režimy řidičů
22. 03.
Silniční kontroly
31. 03.
Digitální tachografy
12. 04.
Pracovní režimy řidičů
26. 04.
Digitální tachografy
05. 05.
Dopravní nehody
10. 05.
Pracovní režimy řidičů
24. 05.
Uložení a upevnění nákladu
02. 06.
První pomoc
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
07. 06.
21. 06.
30. 06.
12. 07.
26. 07.
04. 08.
09. 08.
23. 08.
01. 09.
13. 09.
27. 09.
06. 10.
11. 10.
25. 10.
03. 11.
08. 11.
22. 11.
01. 12.
06. 12.
20. 12.
KONTAKTY
Pracovní režimy řidičů
Silniční kontroly
Digitální tachografy
Pracovní režimy řidičů
Digitální tachografy
Dopravní nehody
Pracovní režimy řidičů
Uložení a upevnění nákladu
Digitální tachografy
Pracovní režimy řidičů
Silniční kontroly
Digitální tachografy
Pracovní režimy řidičů
Digitální tachografy
Dopravní nehody
Pracovní režimy řidičů
Uložení a upevnění nákladu
Digitální tachografy
Pracovní režimy řidičů
Digitální tachografy
Region Hradec Králové, Koutníkova 272
03. 01.
Digitální tachografy
04. 01.
Pracovní režimy řidičů
24. 01.
Uložení a upevnění nákladu
03. 02.
Silniční kontroly
24. 02.
První pomoc
03. 03.
Dopravní nehody
28. 03.
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
04. 04.
Bezpečná a defenzivní jízda
29
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
28. 04.
23. 05.
09. 06.
27. 06.
04. 07.
28. 07.
04. 08.
22. 08.
05. 09.
22. 09.
03. 10.
03. 11.
28. 11.
08. 12.
22. 12.
23. 12.
29. 12.
30. 12.
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
Hospodárná a ekologická jízda
Mezinárodní dopravní předpisy
Silniční kontroly
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
První pomoc
Pracovní režimy řidičů
Pracovní režimy řidičů
Dopravní předpisy aktuálně
Silniční kontroly
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
Digitální tachografy
Pracovní režimy řidičů
Hospodárná a ekologická jízda
Uložení a upevnění nákladu
První pomoc
Pracovní režimy řidičů
Pracovní režimy řidičů
Silniční kontroly
Region Ústí nad Labem, U Trati 3448/10
06. 01.
Digitální tachografy
11. 01.
Bezpečná a defenzivní jízda
18. 01.
Pracovní režimy řidičů
25. 01.
Hospodárná a ekologická jízda
01. 02.
Uložení a upevnění nákladu
08. 02.
Dopravní předpisy aktuálně
15. 02.
Digitální tachografy
22. 02.
Dopravní nehody
01. 03.
Pracovní režimy řidičů
08. 03.
Silniční kontroly
30
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
15. 03.
22. 03.
29. 03.
05. 04.
12. 04.
19. 04.
26. 04.
03. 05.
10. 05.
17. 05.
24. 05.
31. 05.
07. 06.
14. 06.
21. 06.
28. 06.
05. 07.
12. 07.
19. 07.
26. 07.
02. 08.
09. 08.
16. 08.
23. 08.
30. 08.
06. 09.
13. 09.
20. 09.
27. 09.
04. 10.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
Uložení a upevnění nákladu
Bezpečná a defenzivní jízda
Digitální tachografy
Hospodárná a ekologická jízda
Pracovní režimy řidičů
Dopravní předpisy aktuálně
Uložení a upevnění nákladu
Dopravní nehody
Digitální tachografy
Silniční kontroly
Pracovní režimy řidičů
Bezpečná a defenzivní jízda
Uložení a upevnění nákladu
Hospodárná a ekologická jízda
Digitální tachografy
Dopravní předpisy aktuálně
Pracovní režimy řidičů
Dopravní nehody
Uložení a upevnění nákladu
Silniční kontroly
Digitální tachografy
Bezpečná a defenzivní jízda
Pracovní režimy řidičů
Hospodárná a ekologická jízda
Uložení a upevnění nákladu
Dopravní předpisy aktuálně
Digitální tachografy
Dopravní nehody
Pracovní režimy řidičů
Silniční kontroly
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
11. 10.
18. 10.
25. 10.
01. 11.
08. 11.
15. 11.
22. 11.
29. 11.
06. 12.
13. 12.
20. 12.
KONTAKTY
Uložení a upevnění nákladu
Bezpečná a defenzivní jízda
Digitální tachografy
Hospodárná a ekologická jízda
Pracovní režimy řidičů
Dopravní předpisy aktuálně
Uložení a upevnění nákladu
Dopravní nehody
Digitální tachografy
Silniční kontroly
Pracovní režimy řidičů
Region Č. Budějovice, Pekárenská 255/77
02. 01.
Silniční kontroly
04. 01.
Dopravní předpisy aktuálně
04. 01.
Dopravní předpisy aktuálně
18. 01.
Dopravní nehody
27. 01.
Pracovní režimy řidičů
01. 02.
Uložení a upevnění nákladu
17. 02.
Bezpečná a defenzivní jízda
28. 02.
Digitální tachografy
14. 03.
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
22. 03.
Mezinárodní dopravní předpisy
31. 03.
Silniční kontroly
12. 04.
Pracovní režimy řidičů
28. 04.
Hospodárná a ekologická jízda
03. 05.
Pracovní režimy řidičů
09. 05.
První pomoc
10. 05.
Pracovní režimy řidičů
17. 05.
Dopravní předpisy aktuálně
ŠKOLENÍ ŘIDIČů
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
20. 05.
02. 06.
14. 06.
30. 06.
12. 07.
01. 08.
16. 08.
05. 09.
20. 09.
03. 10.
18. 10.
01. 11.
14. 11.
24. 11.
06. 12.
15. 12.
22. 12.
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
Pracovní režimy řidičů
Únava, stres, životospráva
Pracovní režimy řidičů
Uložení a upevnění nákladu
Mezinárodní dopravní předpisy
Bezpečná a defenzivní jízda
Dopravní nehody
Hospodárná a ekologická jízda
Digitální tachografy
Pracovní režimy řidičů
Silniční kontroly
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
Uložení a upevnění nákladu
První pomoc
Bezpečná a defenzivní jízda
Dopravní předpisy aktuálně
Digitální tachografy
Region Plzeň, Domažlická 174/1061
02. 01.
Silniční kontroly
02. 01.
Uložení a upevnění nákladu
03. 01.
pracovní režimy
06. 01.
Digitální tachografy
17. 01.
bezpečná a defenzivní jízda
01. 02.
Pracovní režimy řidičů
10. 02.
Uložení a upevnění nákladu
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
22. 02.
28. 02.
10. 03.
29. 03.
07. 04.
18. 04.
21. 04.
26. 04.
05. 05.
16. 05.
31. 05.
09. 06.
21. 06.
27. 06.
07. 07.
18. 07.
26. 07.
04. 08.
15. 08.
23. 08.
08. 09.
19. 09.
27. 09.
06. 10.
18. 10.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
Řidič, reprezentant firmy - přeprava osob
Bezpečná a defenzivní jízda
Silniční kontroly
Mezinárodní dopravní předpisy
Pracovní režimy řidičů
První pomoc
Digitální tachografy
Dopravní předpisy aktuálně
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
Digitální tachografy
Dopravní nehody
Uložení a upevnění nákladu
Pracovní režimy řidičů
Silniční kontroly
Digitální tachografy
Bezpečná a defenzivní jízda
Mezinárodní dopravní předpisy
Uložení a upevnění nákladu
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
Pracovní režimy řidičů
Silniční kontroly
Digitální tachografy
První pomoc
Pracovní režimy řidičů
Dopravní předpisy aktuálně
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
24. 10.
10. 11.
21. 11.
29. 11.
08. 12.
22. 12.
23. 12.
27. 12.
29. 12.
30. 12.
KONTAKTY
Uložení a upevnění nákladu
Digitální tachografy
Silniční kontroly
Únava, stres, životospráva
Doklady řidiče, vozidla a nákladu
Pracovní režimy řidičů
Uložení a upevnění nákladu
Mezinárodní dopravní předpisy
Digitální tachografy
Bezpečná a defenzivní jízda
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, odbornou brožurku + desky Řidičova knihovna a občerstvení.
CENA
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
31
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Autobusová doprava aktuálně
Obsluha digitálního tachografu
Dispečer autobusové dopravy
TaGra pro uživatele
Dispečer nákladní dopravy
Uložení nákladu z pohledu dopravce
TIR - tranzitní celní systém
Uložení a upevnění nákladu
Zpracování případové studie - nákl. dop.
Přeprava nadměrných nákladů
Zpracování případové studie - os. dop.
Poskytování cestovních náhrad
Zákoník práce 2014 v dopravní firmě
Odpady a jejich přeprava
Důsledky nového občanského zákoníku
Přeprava potravin
na smluvní vztahy v silniční dopravě
Přeprava zvířat
Pracovní režimy řidičů
Pohledávky
Pracovní režimy a pracovní doba řidičů
Smluvní vztahy v silniční dopravě
– povinnosti dopravce
Kontroly v dopravní firmě
www.skoleni.prodopravce.cz
32
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Servis a údržba vozidel
Ceny v silniční nákladní dopravě
Kompetence celní správy
Řešení pojistných událostí
Přeprava krmiv a její certifikace
Technické podmínky provozu
silničních vozidel
Kombinovaná doprava
V oboru silniční dopravy neustále probíhá dynamický proces legislativních změn. Zvláště provozování
mezinárodní dopravy znamená obsáhnout rozsáhlý
rámec předpisů a standardů z technické oblasti, práva, obchodu, financí a daní, předpisů o provozu na pozemních komunikacích a mnoha dalších souvisejících
oborů. Ke každé odborné oblasti, která se týká silniční
nákladní dopravy nebo dopravy osob nabízíme semináře na vysoké expertní úrovni s aktuálními legislativními novinkami a s ohledem na praktické uplatnění
v dopravní firmě.
www.skoleni.prodopravce.cz
ODBORNÉ SEMINÁŘE
33
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Autobusová doprava aktuálně
CHARAKTERISTIKA KURZU
Seminář je určen pro vedoucí pracovníky společností, provozujících
autobusovou dopravu. Témata odpovídají aktuálním potřebám taktéž
dopravních podniků měst a firem, zajišťujících příměstskou linkovou
dopravu. Seminář je již tradičně organizován ve spolupráci s partnerskými profesními sdruženími a Centrem dopravního výzkumu Brno.
Program je rozložen do dvou dnů s dostatečným časovým prostorem
pro podrobný výklad a konzultace. Koncepce semináře je tvořena na
základě získaných zkušeností z minulých let a na základě aktuálních
požadavků autobusových dopravních firem. Základním předmětem semináře je legislativa a státní politika silniční dopravy s ohledem na autobusy a zajišťování veřejné dopravy. Témata zahrnují jak specializované
otázky oboru, tak i související oblasti státního odborného dozoru nebo
bezpečnosti práce.
ROZSAH
dva dny
nebo jeden den
TERMÍN
15.-16. 4.
Brno
23. 4. (jednodenní) Ostrava
14.-15. 10.
Brno
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
• aktuální podmínky podnikání v oblasti přepravy osob
• změny legislativy v oboru autobusové dopravy
• aktuálně platné podmínky pracovních režimů a pracovní doby
řidičů
• působení státního odborného dozoru
• očekávaný vývoj předpisů a technologií v oboru autobusové
dopravy
• informační systémy pro autobusové dopravce
• aktivity sdružení ČESMAD BOHEMIA pro autobusové dopravce
LEKTOŘI
specialisté k aktuálně
přednášeným tématům
CENA
4 800 Kč, jednodenní 1 500 Kč
3 750 Kč, jednodenní 1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení, ubytování a stravování.
3 750 Kč
34
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Dispečer autobusové dopravy
CHARAKTERISTIKA KURZU
Pozice dispečera je výchozím článkem provozování autobusové přepravy. Seminář obsahuje výklad legislativního minima pro dispečery
a ostatní management firmy, provozující pravidelnou a nepravidelnou autobusovou dopravu. Účastníci jsou seznámeni se základními
předpisy EU i ČR pro silniční dopravu osob, činnost dopravní firmy
a práci řidičů. Mezi rozhodující oblasti patří doby řízení, bezpečnostní
přestávky a doby odpočinku řidičů, vztah dopravce a cestující, použití
předepsaných dokladů. Všechny informace jsou v aktuálním znění po
provedených novelizacích. Cílem semináře je vysvětlit základní povinnosti, vyplývající z jednotlivých předpisů, ve vzájemných souvislostech
a s ohledem na každodenní praxi plánování a organizování linkové i nepravidelné autobusové dopravy.
ROZSAH
9.00–15.00 hod.
LEKTOŘI
Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Vladimír Lison,
Mgr. Vladimír Kydlíček, Ing. Jan Medveď,
Ing. Jiří Novotný
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
• pracovní režimy řidičů autobusů v linkové a městské autobusové dopravě, sestavování turnusů
• pracovní režimy řidičů autobusů v nepravidelné dopravě
• ostatní doklady v linkové i nepravidelné autobusové dopravě
• předpisy EU a ČR pro oblast přepravy osob
• dohoda INTERBUS a její přílohy
• povinnosti dopravce, vztah cestující-dopravce v přepravě osob
TERMÍN
19. 02.
20. 02.
11. 03.
20. 03.
13. 05.
21. 05.
20. 08.
26. 11.
Ústí nad Labem
Plzeň
České Budějovice
Brno
Praha
Ústí nad Labem
Liberec
Ústí nad Labem
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
35
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Dispečer nákladní dopravy
CHARAKTERISTIKA KURZU
Pozice dispečera je výchozím článkem plánování a provádění přepravy.
Seminář obsahuje výklad legislativního minima pro dispečery silniční
nákladní dopravy. Účastníci jsou seznámeni se základními platnými
předpisy EU i ČR a povinnostmi dopravce. Vysvětleny jsou zejména
doby řízení, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku řidičů, odpovědnost za přepravované zboží, použití předepsaných dokladů, technické
podmínky provozu silničních vozidel, požadavky na zabezpečení nákladu, základní podmínky přepravy nebezpečných věcí a zvláštní druhy
přepravy (nadměrné přepravy, přepravy pod kontrolovanou teplotou,
přepravy odpadu apod.). Výklad je veden s důrazem na efektivní využití kapacity vozidel a řidičů bez porušování uvedených předpisů. Cílem
semináře je vysvětlit základní povinnosti ve vzájemných souvislostech
a s ohledem na každodenní praxi plánování a organizování vnitrostátní
i mezinárodní silniční dopravy.
ROZSAH
9.00–15.00 hod.
LEKTOŘI
Ing. Jaromír Kahuda,
Ing. Jan Medveď,
Mgr. Vladimír Kydlíček,
Ing. Vladimír Lison
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
•
•
•
•
•
zákon o silniční dopravě a jeho prováděcí předpisy
legislativa mezinárodní dopravy
pracovní režimy řidičů, tachografy
doklady k nákladu, odpovědnost za přepravu, CMR
specifické požadavky na přepravu (nadměrné přepravy, přepravy nebezpečných věcí, přepravy odpadu, přepravy pod
kontrolovanou teplotou)
TERMÍN
08. 01.
02. 04.
09. 04.
15. 04.
24. 04.
22. 05.
02. 07.
09. 09.
23. 09.
01. 10.
10. 10.
14. 10.
Ústí nad Labem
Liberec
Ostrava
Praha
Plzeň
Brno
Ústí nad Labem
České Budějovice
Plzeň
Liberec
Hradec Králové
Praha
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
36
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
TIR – tranzitní celní systém
Zboží přepravované na podkladě karnetu TIR podle ustanovení Úmluvy
TIR nepodléhá u pohraničních celnic placení, nebo skládání dovozních
nebo vývozních cel a poplatků a u pohraničních celnic má být podrobeno jen namátkové kontrole. Účelem systému TIR je zaručit přepravu
zboží s minimálními potížemi při tranzitu a zároveň s maximálními zárukami pro celní správy ve všech tranzitních zemích. I z tohoto důvodu
je podle revidované Úmluvy TIR z roku 1975 jednou z podmínek pro
vstup dopravní firmy do systému TIR absolvování speciálního, periodicky opakovaného školení. Školení je zakončeno závěrečným testem, po
jehož úspěšném absolvování je účastníkům vydáno příslušné osvědčení. Toto osvědčení je podmínkou pro vstup firmy do systému TIR a její
setrvání v systému TIR. Účastníci vstupního školení obdrží studijní materiál korespondující s osnovou školení.
vstupní školení cca 6 hod.,
opakovací školení cca 4 hod.
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
• Úmluva TIR - základní principy provádění Úmluvy TIR
• závazné prohlášení dopravce pro přijetí do celního systému
TIR a udělení oprávnění k užívání běžných karnetů TIR
• Manuál TIR pro držitele
• základní celní předpisy a podmínky celního dohledu u tranzitu
CHARAKTERISTIKA KURZU
ROZSAH
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
LEKTOŘI
Ing. Jiří Žák,
Mgr. Miloš Zezula
TERMÍN
15. 01.
18. 02.
13. 03.
07. 05.
15. 05.
11. 06.
19. 06.
11. 09.
02. 10.
15. 10.
22. 10.
13. 11.
20. 11.
Ostrava
Brno
Praha
Ostrava
Brno
Hradec Králové
Plzeň
České Budějovice
Brno
Ústí nad Labem
Ostrava
Praha
Brno
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
37
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Zpracování případové studie
ke zkoušce odborné způsobilosti odpovědné
osoby dopravce
– nákladní doprava
CHARAKTERISTIKA KURZU
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
• požadavky zákona č. 111/1994 Sb. a nařízení č. 1071/2009 EU
na odbornou způsobilost dopravce
• princip zadání případové studie jako součásti zkoušky
• výklad postupu zpracování
• cvičné zadání
• vyhodnocení a konzultace
Specifický pracovní seminář je určen zájemcům o zkoušku odborné
způsobilosti v návaznosti na novelu zákona č. 111/1994 Sb. dle podmínek nařízení č. 1071/2009 EU. Na základě vysvětlení požadavků
zkoušky je seminář věnován praktickému zpracování případové studie.
Jsou vysvětleny požadavky zadání, princip a důležité součásti řešení,
hlediska hodnocení. Na konkrétní zadání je popsán celý postup zpracování a dále je účastníkům předloženo cvičné zadání a vyhodnoceno
jejich zpracování.
ROZSAH
8.00–13.00 hod.
TERMÍN
06. 03.
12. 03.
20. 03.
13. 05.
10. 09.
LEKTOŘI
Brno
Ústí nad Labem
Praha
Brno
Liberec
Ing. Jan Medveď
Ing. Jiří Novotný
Ing. Jaromír Kahuda
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
38
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Zpracování případové studie
ke zkoušce odborné způsobilosti odpovědné
osoby dopravce
– osobní doprava
CHARAKTERISTIKA KURZU
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
• požadavky zákona č. 111/1994 Sb. a nařízení č. 1071/2009 EU
na odbornou způsobilost dopravce
• princip zadání případové studie jako součásti zkoušky
• výklad postupu zpracování
• cvičné zadání
• vyhodnocení a konzultace
Specifický pracovní seminář je určen zájemcům o zkoušku odborné
způsobilosti v návaznosti na novelu zákona č. 111/1994 Sb. dle podmínek nařízení č. 1071/2009 EU. Na základě vysvětlení požadavků
zkoušky je seminář věnován praktickému zpracování případové studie.
Jsou vysvětleny požadavky zadání, princip a důležité součásti řešení,
hlediska hodnocení. Na konkrétní zadání je popsán celý postup zpracování a dále je účastníkům předloženo cvičné zadání a vyhodnoceno
jejich zpracování.
ROZSAH
9.00–15.00 hod.
TERMÍN
14. 05.
12. 11.
Ústí nad Labem
Liberec
LEKTOŘI
Ing. Jan Medveď
Ing. Jiří Novotný
Ing. Jaromír Kahuda
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
39
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Zákoník práce 2014
v dopravní firmě
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
CHARAKTERISTIKA KURZU
Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník, který přináší
významné změny i v aplikaci Zákoníku práce. Ty dopadají jak na zaměstnance, tak na zaměstnavatele. Seminář reaguje na nové legislativní podmínky a současně nabízí ucelený přehled z oblasti pracovněprávních předpisů a poznatky, jak uvést do souladu péči o zaměstnance
s jejich nároky a potřebami firmy, jejího rozvoje a přitom vyhovět všem
zákonným požadavkům.
• základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich nové vytyčení
• nová úprava neplatnost pracovněprávních úkonů
• vznik pracovního poměru, pracovní smlouva a její změny, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou
• dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
• výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
• dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
• pracovní doba, dovolená – pravidla čerpání
• konkurenční doložka a další změny
Seminář se věnuje postavením zákoníku práce v právním řádu České
republiky včetně výkladu souvisejících legislativních aktualit se zaměřením na konkrétní problémy vznikající v aplikační praxi.
ROZSAH
9.00–13.00 hod.
TERMÍN
22. 01.
20. 02.
16. 04.
16. 07.
22. 10.
11. 11.
LEKTOŘI
Liberec
Brno
Ústí nad Labem
Liberec
Ústí nad Labem
České Budějovice
Mgr Zdeňka Paňáková
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
40
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Důsledky nového občanského
zákoníku na smluvní vztahy
v silniční dopravě
CHARAKTERISTIKA KURZU
Nový občanský zákoník nabývá účinnosti od 1. 1. 2014. Jedná o zásadní změny v úpravě smluvních vztahů, které se projeví i v oboru dopravy.
Změny se projeví, jak při sjednávání dopravních smluv, tak i v důsledku
zániku silničního přepravního řádu pro vnitrostátní dopravu i v řešení
škod. Seminář upozorňuje na případná rizika a problematické situace,
které mohou v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku nastat. Součástí semináře je diskuse k praktickým dopadům nové právní
úpravy pro dopravní firmy.
ROZSAH
9.00–15.00 hod.
LEKTOŘI
Mgr. Martin Laipold
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
• základní změny ve smluvní úpravě dle nového občanského
zákoníku
• zajištění závazků a náhrady škody v novém pojetí
• smluvní typy v dopravě
• přepravní a zasílatelská smlouva
• odpovědnost dopravce v novém pojetí
• mezinárodní nákladní silniční doprava, dle Úmluvy CMR
a nový občanský zákoník
• diskuze nad změnami
TERMÍN
23. 01.
29. 01.
30. 01.
06. 02.
25. 02.
26. 02.
06. 05.
13. 05.
06. 08.
05. 11.
Plzeň
Ústí nad Labem
Brno
České Budějovice
Praha
Ostrava
Liberec
Hradec Králové
Ústí nad Labem
Liberec
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
41
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Pracovní režimy řidičů
CHARAKTERISTIKA KURZU
Seminář se realizuje v rámci kurzu pravidelného školení řidičů. Je možné využít případných volných míst a seznámit se s uplatněním sociálních předpisů z praktického hlediska. Na semináři jsou vysvětleny požadavky předpisů, odpovědnost řidiče i dopravce a požadavky kontrolních
orgánů. Jsou vymezeny konkrétní intervaly doby řízení a odpočinku
a vysvětleny zvláštní situace, např. osádka dvou řidičů, odpočinek na
trajektu, situace v případě stanovené výjimky, prokazování nečinnosti
apod. Vysvětleny jsou specifické požadavky na evidenci pracovní doby.
Součástí semináře jsou základní pravidla používání analogového a digitálního tachografu a čipové karty řidiče a nakládání se záznamy.
ROZSAH
9.00–15.00 hod.
TERMÍN
Na seminář je možné se přihlásit
v termínech a místech konání školení
řidičů – modul Pracovní režimy řidičů
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
•
•
•
•
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
nařízení Rady EHS 3821/85 o záznamových zařízeních
předpisy v ČR, prokazování nečinnosti řidiče
AETR-Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní
silniční dopravě
• nařízení vlády ČR 589/2006 Sb. o odchylkách pracovní doby
řidičů
• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES a vyhl.
522/2006 Sb.
• základy používání digitálního tachografu, ukládání a zpracování záznamů
LEKTOŘI
Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Jiří Novotný,
Mgr. Vladimír Kydlíček, Ing. Jan Medveď,
Ing. Vladimír Lison, Ing. Vojtěch Máša, Ing. Lukáš Fojtík,
Jiří Hurník, Ing. Zdeněk Gerstner, Ing. Rostislav Šibor
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
42
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Pracovní režimy a pracovní doba
řidičů – povinnosti dopravce
CHARAKTERISTIKA KURZU
Seminář je určen pracovníkům managementu dopravních firem, zejména dispečerům a vedoucím dopravy, případně i úředníkům z oblasti státního odborného dozoru, kontrolním orgánům (policii, celníkům),
pedagogům odborných škol, adeptům zkoušky odborné způsobilosti
dopravce a dalším.
Předmětem je podrobný výklad působnosti sociálních předpisů, limity
doby řízení a odpočinku, používání tachografu se zdůrazněním nových
funkcí, pracovní doba řidičů a její evidence, požadavky kontrolních
orgánů, nejčastější porušení, preventivní opatření proti přestupkům
a efektivní využívání pracovní kapacity řidičů.
ROZSAH
9.00–15.00 hod.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
• sociální předpisy (Nařízení 561/2006 EU, Nařízení (EHS)
3821/85, Směrnice 22/2006 ES, aktuálně platné předpisy v ČR
(zejména zákon č. 111/1994, Sb., vyhláška č. 478/2000 Sb.,
vyhláška č. 522/2006 Sb., nařízení vlády č. 589/2006 Sb.)
• limity doby řízení a odpočinku, evidence a kontrola záznamů
činností řidičů
• limity a evidence pracovní doby řidičů v návaznosti na zákoník
práce
• požadavky SOD, kontroly v dopravní firmě
• používání tachografu, funkce nové generace digitálních tachografů
• nejčastější porušení, výklad konkrétních případů
LEKTOŘI
Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Jan Medveď,
Ing. Jiří Novotný, Mgr. Vladimír Kydlíček,
Ing Vladimír Lison
TERMÍN
15. 01.
20. 05.
27. 05.
09. 07.
09. 10.
12. 11.
20. 11.
25. 11.
Ústí nad Labem
České Budějovice
Praha
Ústí nad Labem
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
43
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Obsluha digitálního tachografu
CHARAKTERISTIKA KURZU
Seminář se realizuje v rámci kurzu pravidelného školení řidičů. Je možné využít případných volných míst a seznámit se s ovládáním a používáním digitálního tachografu z praktického hlediska. Digitální tachograf
klade vyšší nároky na řidiče, kteří musí umět s tachografem zacházet,
jinak je chybná manipulace zaznamenána a při kontrole vyhodnocena jako porušení předpisů. Účastníci mají možnost vidět ovládání DT
u všech používaných značek do vozidel instalovaných tachografů. Přímo na přístrojích jsou předvedeny nejčastější situace, ve kterých bude
řidič muset s DT manipulovat. Řidiči se tak naučí zacházet s přístrojem,
bez ohledu na výrobce. Mohou si také sami vyzkoušet konkrétní situace, především manuální zadávání aktivit, se kterými se běžně při výkonu své práce setkávají a naučí se řešit vyskytující se chyby při ovládání
přístroje. Jsou vysvětleny také základní povinnosti dopravce a postup
při silniční kontrole. Seminář je koncipován v souladu s podmínkami pro
pravidelné školení odborné způsobilosti řidičů.
ROZSAH
9.00–15.00 hod.
TERMÍN
Na seminář je možné se přihlásit
v termínech a místech konání školení
řidičů – modul Pracovní režimy řidičů
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
•
•
•
•
•
•
•
konstrukce a funkce digitálního tachografu
karty systému DT, karta řidiče, používání karty, zadávání aktivit
piktogramy, zobrazení údajů na displeji, události, závady
výstupy dat: export souborů, tisky
poruchy a závady, postup při poruše přístroje nebo karty
kontroly, postup při kontrole
praktické použití přístroje v konkrétních situacích
LEKTOŘI
Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Jiří Novotný,
Mgr. Vladimír Kydlíček, Ing. Vojtěch Máša,
Jiří Hurník, Ing. Zdeněk Gerstner,
Ing. Jan Medveď, Ing. Vladimír Lison
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
44
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
TaGra pro uživatele
Seminář je určen především pracovníkům pověřeným obsluhou programu TaGra, který slouží ke zpracování a vyhodnocování údajů z digitálních i analogových tachografů. Účastníci získají informace pro ovládání
programu a naučí se využívat všechny možnosti, které TaGra nabízí.
Tyto znalosti jsou důležité pro využití programu v rámci činnosti dopravní firmy a také pro bezproblémovou přípravu pro případnou kontrolu
ze strany orgánů státního odborného dozoru. Funkce programu splňují
legislativní požadavky a definované výstupy slouží pro efektivní využití
kapacity vozidel a řidičů. Některé zákonem požadované doklady jsou
v programu zahrnuty. Seminář připraví posluchače na řešení nejčastějších problémů při používání programu.
9.00–13.00 hod.
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
CHARAKTERISTIKA KURZU
ROZSAH
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
LEKTOŘI
Miroslav Branný,
Miroslav Kubec, Jiří Hurník
• vstupy dat: skenování, úprava a ukládání kotoučků; stahování
dat z karet řidičů, ukládání dat stažených z digitálních tachografů, vkládání dokladů
• vedení evidencí firem, vozidel a řidičů
• výstupy dat: vyhodnocování dat, příprava dat pro kontrolní orgány, příprava a tisk jednotlivých výkazů, plánování pracovních režimů řidičů
• nejčastější chyby
• řešení konkrétních situací dle dotazů uživatelů
TERMÍN
21. 01.
05. 03.
13. 03.
18. 03.
08. 04.
15. 05.
04. 06.
17. 06.
26. 06.
Hradec Králové
Ústí nad Labem
Brno
Ostrava
Hradec Králové
Č. Budějovice
Liberec
Ostrava
Hradec Králové
03. 09.
16. 09.
30. 09.
07. 10.
06. 11.
18. 11.
03. 12.
09. 12.
Ústí nad Labem
Ostrava
Brno
Hradec Králové
Č. Budějovice
Ostrava
Liberec
Hradec Králové
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
45
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Uložení nákladu
CHARAKTERISTIKA KURZU
Seminář je určen pracovníkům managementu dopravních a spedičních
firem, zejména dispečerům, disponentům a vedoucím dopravy, pedagogům odborných škol, úředníkům dopravních úřadů, pracovníkům kontrolních orgánů, provozovatelům logistických služeb a dalším zájemcům.
Předmětem je výklad působnosti předpisů v ČR, EU a speciálně v Německu. Standardy pro upevňovací prostředky, nástavby vozidel a výpočet počtu úvazů. Technická a provozní pravidla bezpečného uložení
a zabezpečení nákladu, odpovědnost dopravce a řidiče. Význam vytvoření a používání nakládací směrnice, dodržování limitních hmotností.
Požadavky kontrolních orgánů. Vhodný výběr upínací techniky.
ROZSAH
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
z pohledu dopravce
9.00–15.00 hod.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
- legislativní rámec zajištění nákladu (Pravidla silničního provozu, technické předpisy, Pokyny EHK/IMO/ILO, ČSN EN 12 195,
ČSN EN 12 640, ČSN EN 12 642 související standardy)
- odpovědnost za zajištění nákladu a dodržení limitů hmotnosti
- fyzikální východiska při přepravě břemen a nákladů v silniční
dopravě
- postupy pro správné a bezpečné zajištění nákladu
- požadavky silniční kontroly
TERMÍN
25. 03.
26. 03.
17. 06.
LEKTOŘI
České Budějovice
Ostrava
Praha
Ing. Vladimír Lison,
Miloslav Válek,
Ing. Zdenek Gerstner,
Ing. Lukáš Fojtík
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
46
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
Uložení a upevnění nákladu
CHARAKTERISTIKA KURZU
Seminář se realizuje v rámci kurzu pravidelného školení řidičů. Je možné využít případných volných míst a seznámit se s uplatněním předpisů
na bezpečné uložení nákladu z praktického hlediska. Školicí středisko
ČESMAD BOHEMIA proto zpracovalo materiály, které vychází z norem
ČSN EN 12 195, které jsou technickou vyhláškou stanoveny jako závazné a dále z předpisů a praxe ve státech, kde jsou v této oblasti značné zkušenosti. Seminář je prováděn názornou formou, včetně řešení
typických případů. Účastníci semináře, určeného pro řidiče i dispečery,
obdrží školicí publikaci a pomůcku pro rychlé zjišťování počtu úvazů
v určeném případě. Obsah semináře je koncipován jako kurz odborné
způsobilosti řidičů.
ROZSAH
9.00–15.00 hod.
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
OSNOVA
• odpovědnost za uložení a zajištění nákladu na vozidle, zákony
a předpisy
• zatížení a namáhání nákladu
• nákladní dopravní prostředky
• nakládání – způsoby, předpisy, doklady vozidla, rozmístění
• zajišťovací prostředky
• metody a principy – tvarové a silové zajištění, výpočet počtu
úvazů
• řešení typických případů zajištění nákladu
TERMÍN
Na seminář je možné se přihlásit
v termínech a místech konání školení
řidičů – modul Uložení a upevnění
nákladu.
KONTAKTY
LEKTOŘI
Ing. Zdeněk Gerstner, Ing. Lukáš Fojtík,
Ing. Vladimír Lison, Ing. Vojtěch Máša
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
47
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Přeprava nadměrných nákladů
CHARAKTERISTIKA KURZU
Přeprava nadměrných nákladů představuje specifický druh silniční nákladní dopravy. Vyžaduje znalosti příslušných právních předpisů, aby
nedocházelo k porušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
a k poškozování silniční sítě, včetně mostů. Seminář je určen administrativním pracovníkům i technikům, neboť o nadměrnou přepravu
se může jednat i v případě přepravy na vozidle se standardními rozměry a přečnívajícím nákladem. Seminář poskytuje všechny potřebné
legislativní i praktické informace: limitní parametry, kdy se vlastně jedná
o nadměrnou přepravu, jak a kde získat potřebná povolení, značení
vozidel, zajištění požadovaných technických podmínek a případně
doprovodu. Odborníci na přepravu nadměrných nákladů v ČR vás na
našem semináři seznámí jak se samotnou administrativní procedurou,
tak i s praktickým průběhem přepravy.
ROZSAH
9.00–13.00 hod.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
OSNOVA
•
•
•
•
•
legislativa pro přepravu nadměrných nákladů nebo vozidel
příslušnost státní správy a správců komunikací
správní poplatky, žádost o povolení a její náležitosti
podmínky přepravy, technický doprovod, doprovod policie
konkrétní příklady nadměrných přeprav
TERMÍN
05.02.
KONTAKTY
LEKTOŘI
Brno
Ing. Zdenka Kovářová
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
48
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Poskytování cestovních náhrad
CHARAKTERISTIKA KURZU
V silniční dopravě, především v mezinárodní, je téma poskytování cestovních náhrad („diet“) významnou položkou v ekonomice dopravní
firmy. Pro řidiče vedle mzdy představují vyplácené cestovní náhrady nezanedbatelný příjem a dopravní firmy se snaží využívat zákonných prostředků při vyplácení cestovních náhrad k „optimalizaci“ odměňování
svých řidičů. K takovému postupu je však potřeba dobře znát příslušné
předpisy, aby se předešlo případnému konfliktu se zněním zákona, neboť „manévrovací prostor“, daný zákonem je přísně vymezen. V průběhu semináře bude podán výklad k úpravě cestovních náhrad v zákoníku
práce a poukázáno na nejčastěji se vyskytující chyby a omyly při aplikaci této úpravy. Odborníky na toto téma budou zodpovězeny připomínky
a vysvětleny nejasnosti.
ROZSAH
9.00–13.00 hod.
TERMÍN
14. 01.
13. 02.
30. 10.
Hradec Králové
Brno
Hradec Králové
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
• předpisy, které tvoří podmínky cestovních náhrad po 1. lednu 2007 s aktuálními úpravami od 1. ledna 2012
• charakteristika úpravy cestovních náhrad ve vztahu k zákoníku
práce
• výklad obecných ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
• východiska úpravy cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou
sféru a tzv. rozpočtovou sféru
• podrobnější výklad úpravy jednotlivých institutů
• vztah úpravy cestovních náhrad k daňovým předpisům
LEKTOŘI
JUDr. Helena Úlehlová
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
49
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Odpady a jejich přeprava
Přeprava odpadů silniční dopravou je součástí nakládání s odpady.
Podmínky přepravy odpadů po silnici stanovuje evropská legislativa, zákon o odpadech, jeho prováděcí vyhlášky a pokud jsou odpady rovněž
látkami či předměty ADR, tak i Dohoda ADR. Přeprava odpadů podléhá
náročným kontrolám v zahraničí i v České republice. Kontroly zjišťují
závažné závady, které jsou sankcionovány. Seminář je určen jak pro
silniční dopravce, tak pro ostatní, kteří nakládají s odpady.
ROZSAH
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
• zákon o odpadech a prováděcí vyhlášky
• zákon o chemických látkách a přípravcích (REACH)
• povinnosti při nakládání s odpady (třídění, označování, shromažďování, atd.)
• povinnosti při nakládání s vybranými odpady a vybranými výrobky
• přeprava odpadů v ČR, označování vozidel
• mezinárodní přeprava odpadů
• novelizované přílohy A a B Dohody ADR 2013
TERMÍN
06. 02.
24. 09.
KONTAKTY
OSNOVA
CHARAKTERISTIKA KURZU
9.00–13.00 hod.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
LEKTOŘI
Praha
Ústí nad Labem
Ing. Jaromír Kahuda,
Miloslav Válek
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
50
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Přeprava potravin
CHARAKTERISTIKA KURZU
9.00–13.00 hod.
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
Přeprava potravin představuje pro dopravce značná rizika z hlediska
odpovědnosti za stav zásilky, neboť většina potravin podléhá zkáze.
Přeprava téměř všech potravin podléhá legislativním předpisům, nejedná se pouze o přepravy chlazených nebo hluboko zmrazených potravin,
jak je často mylně prezentováno. Legislativa stanovuje povinné doklady
a závazné postupy u dopravců (stanovení kritických bodů, sanitační
řády, GMP a další). Přepravy potravin jsou často prováděny bez znalosti
platné legislativy, na základě zkušeností, a dopravci se často dostanou
do situace, kdy jsou od nich vyžadovány náhrady za škodu na přepravovaném zboží. Přitom při znalosti legislativy by vůbec k takovým případům nemuselo docházet. Seminář vám poskytne aktuální a komplexní
informace o přepravě potravin z hlediska platné legislativy, dobré praxe,
smluvních vztahů i odpovědnosti dopravce.
ROZSAH
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
TERMÍN
4. 6.
Praha
•
•
•
•
•
rizika při přepravě potravin
legislativa OSN/Codex Alimentarius
Dohoda ATP – podmínky přepravy potravin
legislativa ES, především v oblasti hygieny
postupy samokontroly a prevence – systém kritických bodů
(HACCP)
• příručky pro správnou praxi při přepravě (GMP, GHP)
• zákon č. 110/1977 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
LEKTOŘI
Miloslav Válek
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
51
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Přeprava zvířat
Protokol o ochraně zvířat a jejich dobrých životních podmínkách připojený ke smlouvě o ES vyžaduje, aby ES a členské státy při stanovování
a provádění politiky v zemědělství a dopravě braly plně v úvahu požadavky na dobré životní podmínky zvířat. V rámci směrnice Rady 91/628/
EHS ze dne 19. 11. 1991 o ochraně zvířat během přepravy přijala Rada
pravidla v oblasti přepravy zvířat s cílem odstranit technické překážky
obchodu s živými zvířaty a umožnit řádné fungování dotyčných organizací trhů a zároveň zajistit dostatečnou úroveň ochrany dotyčných zvířat. Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. 12. 2004 o ochraně zvířat
během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/
EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 jsou stanoveny závazné
podmínky pro přepravu zvířat. V lednu roku 2007 proběhla první fáze
zpřísnění již stanovených podmínek pro přepravy živých zvířat, ke druhé úpravě došlo v lednu 2009 - Navigační systémy a sběr dat.
podle požadavků
zákazníka
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
CHARAKTERISTIKA KURZU
ROZSAH
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
platná legislativa a obecné podmínky pro přepravu zvířat
přepravní doklady
povinnosti při plánování přepravy zvířat
povinnosti dopravců
kontroly a schválení dopravních prostředků
povolení
technická pravidla
kniha jízd, formuláře k přepravě
navigační systémy v přepravě zvířat na dlouhotrvajících cestách
TERMÍN
8. 10.
LEKTOŘI
Praha
Miloslav Válek
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
52
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Pohledávky
CHARAKTERISTIKA KURZU
9.00–13.00 hod.
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
Při provozování silniční dopravy je leckdy těžší se domoci platby za
vykonanou službu, než samotnou službu realizovat. Pohledávky za věřiteli po lhůtě splatnosti jsou pak významným faktorem, který ovlivňuje
ekonomickou výkonnost dopravní firmy. Zvláště v době, kdy se mnoho dopravních firem ekonomicky pohybuje na hranici rentability, může
pohledávkami narušené cash-flow vést až k finančnímu kolapsu firmy.
Ne všichni neplatící zákazníci jsou podvodníci a proto je potřeba volit
vhodné postupy při domáhání se oprávněných nároků na finanční vyrovnání. Tématem k zamyšlení jsou též způsoby omezení rizik vzniku
problematických pohledávek. Seminář se věnuje také postavení věřitelů, komunikaci s dlužníkem, typům vhodných a nevhodných postupů.
ROZSAH
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
TERMÍN
09. 04.
08. 10.
Liberec
Ústí nad Labem
•
•
•
•
charakteristika pohledávek, jejich vznik a zánik
vymezení pohledávek v občanském a obchodním zákoníku
změna obsahu, zánik a promlčení pohledávek
formy zajištění pohledávek
zálohy, smluvní pokuty
právní úprava zástavního práva, rejstřík zástav
ručení, bankovní záruka, uznání závazku, smlouva o převzetí
dluhu
pohledávky
postoupení pohledávky
postoupení pohledávky v souvislosti s prodejem a nájmem
podniku
mimosoudní vymáhání pohledávek
soudní řízení, výkon rozhodnutí
vymáhání pohledávek podle exekučního řádu, insolventní řízení
vzory písemností a úkonů
LEKTOŘI
Mgr. Zdenka Paňáková
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
53
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Smluvní vztahy v silniční dopravě
CHARAKTERISTIKA KURZU
Seminář reaguje na účinnost nového obchodního zákoníku, přitom
je orientován na dispečery a disponenty. Vysvětluje druhy smluvních
vztahů v dopravě. Rozlišuje zasílatelské smlouvy a smlouvy o přepravě věci z pohledu práva. Jsou rozebírány problémy praxe v rozlišování
smluvních vztahů. Smlouva o přepravě věci – způsob uzavření, povinné náležitosti, možná a obvyklá ujednání. Úmluva CMR - nákladní list
CMR, jeho vyplnění a význam, jednotlivé položky dokladu, odpovědnost
dopravce, náhradové limity plnění dopravce, lhůty pro uplatnění nároků nebo pro zachování existence nároků. Rozlišování pojištění odpovědnosti dopravce a zásilky. Jsou uváděny konkrétní vzorové příklady
z praxe.
ROZSAH
9.00–13.00 hod.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
OSNOVA
• smluvní typy v obchodním zákoníku, rozdíly v zasílatelské
smlouvě
• objednávka přepravy, smlouva o přepravě, rozhodčí doložka aj.
• úmluva CMR – působnost a rozsah použití
• nákladní list CMR - obsah, odpovědnost za údaje v listu CMR
• průběh přepravy (dodání, překážky v dodání, předání zásilky
příjemci)
• vymezení odpovědnosti dopravce, dodací lhůta a její překročení, ztráta zboží, poškození, výhrady, reklamace, postihy
• lhůty pro nároky z přepravy – promlčení, prekluze, soudní
spory
• pojištění odpovědnosti dopravce a pojištění zásilky při přepravě
TERMÍN
12. 02.
11. 03.
18. 03.
25. 03.
16. 09.
09. 12.
KONTAKTY
LEKTOŘI
Ostrava
Brno
Plzeň
Praha
Praha
České Budějovice
Mgr. Martin Laipold
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
54
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Kontroly v dopravní firmě
CHARAKTERISTIKA KURZU
Seminář je určen především pro management dopravních firem. Obsahově je zaměřen na výkon státního odborného dozoru, tedy toho, jak
dopravci, odesílatelé nebo příjemci dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené zákonem č. 111/1994 Sb. a zda provozují dopravu podle
uděleného povolení. Tyto kontroly jsou prováděné dopravními úřady
v provozovnách dopravců a v prostorách souvisejících s vykonávanou
činností dopravce. Dále se seminář zabývá kontrolami, prováděnými
Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, zejména evidence pracovní doby. Vysvětleny nejčastější chyby
a nedostatky.
ROZSAH
9.00–13.00 hod.
TERMÍN
29. 04.
21. 05.
27. 05.
10. 06.
Praha
Ostrava
Plzeň
České Budějovice
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
•
•
•
•
•
•
povinnosti dopravce stanovené zákonem o silniční dopravě
požadavky dopravního úřadu při kontrole
právní předpisy stanovující pracovní dobu a dobu odpočinku
právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce
požadavky inspekčních orgánů při kontrole
důsledky kontroly, nejčastější porušení předpisů
LEKTOŘI
Ing. Jaromír Kahuda, Miloslav Válek,
Mgr. Vladimír Kydlíček, Ing. Vladimír Lison,
případně kontroloři dopravního úřadu a
Inspektorátu práce
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
55
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Servis a údržba vozidel
Servis a údržba užitkových vozidel je diskutované téma zejména v souvislosti se snižováním provozních nákladů. Pravidelné servisní prohlídky, kvalitní náhradní díly, odborný servis – tyto aspekty výrazně ovlivňují spolehlivý a hospodárný provoz vozidel. Velmi důležitý z hlediska
bezpečnosti silničního provozu je technický stav a optimální sladění
brzdných účinků tažného a přípojného vozidla. Jedním z diskutovaných
tematických celků je i hodnocení hospodárného způsobu jízdy s využitím údajů z řídících jednotek, včetně případné signalizace závad a průběhu brzdění. V semináři je věnována pozornost také rizikům spojených
s používáním plagiátů přístrojů brzdových soustav. Seminář je určen
pro management dopravních společností s cílem poskytnout informace
pro praxi při údržbě vozového parku.
9.00–13.00 hod.
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
• životnost vozidla, náklady na servis a údržbu v průběhu provozu vozidla
• prohlídky vozidel, plánování oprav, servisní úkony
• problematika pneumatických brzdových soustav - rozdělení,
základní popis a funkce
• servis brzdových soustav, nejčastější závady, preventivní
opatření
TERMÍN
14. 10.
KONTAKTY
OSNOVA
CHARAKTERISTIKA KURZU
ROZSAH
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
LEKTOŘI
České Budějovice
Ing. Andrej Haring
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
56
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Ceny v silniční nákladní dopravě
- analýza nákladů
CHARAKTERISTIKA KURZU
Liberalizovaný dopravní trh Evropské unie odstranil v silniční dopravě
většinu množstevních omezení a administrativních opatření. Společně
se světovou globalizací a hrozící krizí má tento fakt zároveň vliv na konkurenci v silniční dopravě. Nadále bude silniční doprava obor s vysokou
konkurencí, což je ještě násobeno rozkolísanými cenami nafty, pohybujícím se kurzem české koruny vůči měně EURO a vývojem na dopravních trzích. Náklady dopravní firmy a její cenová politika jsou významným činitelem pro fungování v těchto podmínkách. Seminář, který vám
nabízíme, je zaměřen na legislativní podmínky cen v silniční dopravě,
chování subjektů dopravního trhu, analýzu činitelů ovlivňujících náklady
dopravní firmy a možnosti jejich optimalizace.
ROZSAH
9.00–13.00 hod.
TERMÍN
17. 04.
25. 06.
23. 09.
16. 10.
Brno
Ostrava
České Budějovice
Plzeň
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
•
•
•
•
•
•
•
cenová legislativa
daně a poplatky v jednotlivých státech
cenová politika EU a ČR
vývojové tendence nákladů dopravní firmy, nákladové indexy
kalkulace a optimalizace nákladů v dopravní firmě
řešení vlivů pohonných hmot a mýtného
cenová politika dopravní firmy
LEKTOŘI
Ing. Jaromír Kahuda,
Mgr. Vladimír Kydlíček
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
57
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Kompetence celní správy
Seminář vymezuje dozorové kompetence celních orgánů v souvislosti
se silniční dopravou – se zaměřením na úlohu řidiče při kontrole výkonového zpoplatnění (elektronického mýta), součinnost při daňovém
a celním dohledu a navazující správní trestání.
9.00–14.00 hod.
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
• úvod – dotčené právní předpisy ČR a EU
• přehled dozorových kompetencí celních orgánů v souvislosti
se silniční dopravou
• postavení řidiče při kontrole výkonového zpoplatnění (mýto)
• plnění úkolů při součinnosti v rámci daňového a celního dohledu během přepravy zboží po silnici v ČR a EU
• základní podmínky tranzitu pod celním dohledem a plnění
povinností při vstupu na území EU.
• diskuse a závěr
TERMÍN
08. 04.
28. 05.
12. 06.
15. 10.
19. 11.
KONTAKTY
OSNOVA
CHARAKTERISTIKA KURZU
ROZSAH
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
LEKTOŘI
České Budějovice
Ústí nad Labem
Plzeň
Ostrava
Ústí nad Labem
Ing. Jiří Žák
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
58
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Řešení pojistných událostí
v návaznosti na nový občanský zákoník
CHARAKTERISTIKA KURZU
Nový občanský zákoník zejména v oboru dopravy výrazně zasahuje
do smluvních vztahů a následně má velký vliv i na důsledky pojištění
a řešení pojistných událostí. Seminář upozorňuje, na co si dát pozor
v pojistné smlouvě a jak správně postupovat v případě likvidace pojistné události. Pomůžeme vám tak předejít případným finančním ztrátám,
způsobeným například špatně uzavřenou pojistnou smlouvou nebo nesprávným postupem při likvidaci pojistné události.
ROZSAH
9.00–13.00 hod.
TERMÍN
30. 01.
12. 02.
11. 03.
13. 08.
21. 10.
ČB České Budějovice
Liberec
ČB Hradec Králové
ČB Ústí nad Labem
ČB Brno
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
• druhy pojištění, vztahující se na silniční motorovou dopravu
(majitel, řidič, provozovatel)
• závazky ze smlouvy přepravě (přeprava osob, přeprava věcí)
• odpovědnost za škodu, nároky poškozených a nároky pojištěnců dle nového občanského zákoníku
• právní nároky poškozeného podle zák. 168/99 Sb. (pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla)
• právní sankce vůči nepojištěnému škůdci
• důležité body pojistné smlouvy
• závazky ze smluv uzavíraných spotřebitelem
• správný postup při likvidaci pojistné události
• praktické příklady
LEKTOŘI
Dr. Mgr. Milan Hradec
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
59
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Přeprava krmiv a její certifikace
CHARAKTERISTIKA KURZU
Certifikace pro přepravu krmiv se stává v zásadě nezbytnou podmínkou provádění této přepravy, která je významným článkem v potravinářském řetězci od výrobce ke spotřebiteli. Dopravce musí zajistit, aby
produkty během přepravy a manipulace nepodlehly zkáze, zachovaly
si zdravotní nezávadnost a požadovanou kvalitu. Ve všech částech řetězce, kde se jakýmkoli způsobem nakládá s krmivy, nese provozovatel
podniku plnou odpovědnost za dodržování požadavků současné legislativy. Protože dopravní firmy jsou významnou součástí řetězců výroby
krmiv, uvedené požadavky se plně vztahují i na ně. V plné míře se jich
týká i povinnost vyloučit z oběhu závadná krmiva, ať již k závadě došlo
jejich vinou či nikoliv. Z toho vyplývá, že dopravce musí věnovat stálou
pozornost podmínkám přepravy a stavu nákladu.
ROZSAH
9.00–13.00 hod.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
OSNOVA
•
•
•
•
•
•
zásady a přístupy pro zdravotní nezávadnosti krmiv
systém včasného varování v ČR
rizika při přepravě krmiv
legislativní požadavky při přepravě krmiv
zákon o krmivech č. 451/2000 Sb.
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů (HACCP)
• nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 178/2002
• nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 183/2005
• požadavky na certifikaci podle standardu GMP + B 4.1.
a podmínky úspěšné certifikace
TERMÍN
12. 2.
KONTAKTY
LEKTOŘI
Praha
Miloslav Válek
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
60
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Technické podmínky provozu
silničních vozidel
CHARAKTERISTIKA KURZU
Od 1.1. 2014 nabývá účinnost novela zákona o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Na tento zákon
navazuje několik dalších prováděcích předpisů, důležitých pro provozovatele silničních vozidel. Seminář je určen zejména pro zaměstnance
dopravních a logistických firem, kteří zodpovídají za vhodný výběr vozidel , jejich technické prohlídky a provozní podmínky. V semináři jsou
zdůrazněny změny zákona, zvláště v případě registrací vozidel a registračních značek. Jako zásadní oblast pro dopravce jsou vysvětleny
limitní rozměry a hmotnosti vozidel, kategorizace limitů emisí škodlivin
a podmínky konfigurací vozidlových souprav. Aktuální součástí semináře jsou informace o modulárních soupravách a koncepčních konstrukcích vozidel pro zvýšení kapacity přepravy.
ROZSAH
9.00–13.00 hod.
TERMÍN
23 .04.
11. 06.
10. 12.
České Budějovice
Liberec
Ústí nad Labem
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
OSNOVA
• přehled technických předpisů v oboru silniční dopravy, zejména zákon č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky, vazba na směrnice ES a předpisy EHK OSN
• limitní rozměry a hmotnosti vozidel v ČR a jednotlivých evropských zemích
• registrace a registrační značky
• technická způsobilost vozidel v provozu
• pravidelné technické prohlídky vozidel – rozsah, periody
• registr a registrace vozidel
• volba optimálního vozidla nebo soupravy, modulární soupravy
LEKTOŘI
Mgr. Vladimír Kydlíček
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
61
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ADR
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
Kombinovaná doprava
Kombinovaná doprava, zejména silnice-železnice, představuje perspektivní logistické řešení a možnost rozšíření kapacit silniční dopravy. Seminář definuje legislativní rámec doprovázené a nedoprovázené
kombinované dopravy a vymezuje technické předpoklady využití. Popsány jsou parametry a standardy přepravních jednotek. Současně jsou
vysvětleny ekonomické důsledky a způsoby efektivního provedení přepravy. Seminář také nastiňuje očekávaný vývoj logistických řešení v návaznosti na logistická centra a funkce moderních logistických systémů.
9.00–14.00 hod.
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
• legislativa pro kombinovanou dopravu
• doprovázená a nedoprovázená kombinovaná doprava silnice-železnice
• přepravní jednotky
• ekonomické ukazatele kombinované dopravy
• perspektivy a očekávané trendy
TERMÍN
19. 03.
18. 06.
17. 09.
17. 12.
KONTAKTY
OSNOVA
CHARAKTERISTIKA KURZU
ROZSAH
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
LEKTOŘI
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Liberec
Ústí nad Labem
Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
CENA
62
1 500 Kč
1 000 Kč
pro člena Sdružení ČB
ODBORNÉ SEMINÁŘE
www.skoleni.prodopravce.cz
7 000 Kč
ODBORNÉ SEMINÁŘE
8 000 Kč
pro nečlena Sdružení ČB
63
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Školení na klíč
Mimořádná a aktuální nabídka seminářů
Program komplexního vzdělávání
V oboru silniční dopravy a logistiky se neustále novelizují a doplňují předpisy, zavádějí nové systémy a používají modernizované technologie. Proto je školicí středisko ČESMAD BOHEMIA připraveno reagovat i mimo rámec ročního plánu nabídkou školení na vaše přání nebo podle aktuálních
legislativních změn. Pro účastníky našich kurzů, zejména Akademie silniční dopravy, připravujeme
specializované nadstavbové semináře k prohloubení a zdokonalení získaných znalostí. Ve spolupráci s našimi regionálními pracovišti lze sestavit vlastní harmonogram školení v rámci programu
komplexního vzdělávání.
www.skoleni.prodopravce.cz
64
ŠKOLENÍ NA KLÍČ
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Školení na klíč
Všechna školení, uvedená v našem Katalogu je možno uspořádat výhradně na vaše přání. Lze sjednat individuální podmínky pro každého zákazníka z hlediska obsahu a místa konání, příp. i dalších podmínek. Můžeme zajistit odborníky na vámi požadovaná témata a školení vám připravit
skutečně „na klíč“. Kromě odborných seminářů a modulů školení profesní způsobilosti řidičů lze podle vašich požadavků uspořádat i speciální
kurzy a výcvik.
Hospodárný provoz vozidel – Eco driving
Kurz je určen řidičům všech značek silničních nákladních vozidel a autobusů. Teoretická část je zaměřena na zásady hospodárného provozu
vozidla a současně na prevenci dopravních nehod. V praktické části je řidič veden zkušeným instruktorem k osvojení dodržování pravidel úsporné
jízdy. Teoretickou část kurzu lze absolvovat také v rámci pravidelného školení odborné způsobilosti řidičů. Lektory můžeme zajistit podle požadavků
na způsob proškolení, charakteru provozu nebo dle značek vašich vozidel.
Škola smyku a bezpečné jízdy
Kurz je určen všem řidičům, kteří mají zájem se bezpečně zdokonalit ve zvládání především krizových situací při řízení osobního nebo nákladního
vozidla. V rámci jednodenního kurzu probíhá dvouhodinová teoretická příprava a dále praktický výcvik na speciální ploše. Podle zákonné úpravy
lze toto školení uplatnit při požadavku na odpočet trestných bodů.
Školení řidičů cisternových vozidel
Kurz se skládá z teoretické přípravy včetně instruktážního filmu a následného praktického výcviku. Ve spolupráci se společností Willig probíhá výcvik s cisternovým návěsem s bočními stabilizátory. Jedná se o mimořádnou možnost ověření zvládání krizových situací. Kurz je určen především
řidičům, kteří jsou zvyklí na běžné valníkové soupravy a přecházejí na cisternové nástavby.
Školení dle požadavku zákazníka
Na vaše přání můžeme uspořádat také školení, kde zvolené téma přizpůsobíme podmínkám vaší společnosti, sestavíme semináře složené z více
témat nebo školení na vámi požadované téma vytvoříme.
O všech seminářích, připravovaných aktuálně v průběhu roku a o případných změnách uvedených termínů, vás informujeme na našich
internetových stránkách: www.skoleni.prodopravce.cz
65
ŠKOLENÍ NA KLÍČ
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Mimořádná a aktuální nabídka seminářů
Kromě školení a seminářů, které jsou již uvedeny v katalogu s konkrétními daty, je školicí středisko ČESMAD BOHEMIA připraveno uspořádat
školení podle vývoje legislativy nebo situace v silniční dopravě nebo podle aktuálních požadavků zákazníků.
V průběhu roku budeme vypisováním mimořádných termínů reagovat na aplikaci prováděcích předpisů nového občanského zákoníku a také
na novelizaci prováděcích vyhlášek zákona o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který nabývá účinnosti od
1.ledna 2014
V návaznosti na cyklus odborných seminářů Akademie silniční dopravy – odborná způsobilosti dopravce připravujeme nadstavbové specializované kurzy k rozšíření znalostí v odborné oblasti legislativy silniční dopravy, financí či daní, ale také oblasti manažerských a dovedností a osobnostního růstu.
Připravovaná aktuální témata seminářů:
Rozvoj odborných a manažerských dovedností
Vícedenní semináře jsou určeny již zkušenějším pracovníkům v oboru silniční dopravy a logistiky, manažerům a stratégům dopravních firem. Odborná část obsahuje poslední změny v legislativě, očekávané trendy, praktické dopady a aplikace předpisů, řešení konkrétních situací v provozu
dopravní firmy. Manažerská část je zaměřena na rozvoj osobnosti, dovedností v řízení lidských zdrojů, komunikačních schopností, sestavování a
řízení týmů. Opět platí důraz na uplatnění získaných poznatků v běžné pracovní i životní praxi.
Odborná způsobilost dopravce
V návaznosti na požadavky zkoušky odborné způsobilosti odpovědného zástupce dopravní firmy upravujeme také semináře především na zpracování případová studie. Jak pro obor nákladní tak i autobusové dopravy je aktualizován seminář, který vysvětluje požadavky a postup zkoušky.
Metodicky popisuje zpracování případové studie, kterou si lze samostatně vyzkoušet „nanečisto“.
Business plán – zpracování podnikatelského záměru
Obchodní plán je základním dokumentem pro podnikatele i pro potencionálního investora. Zpracování podnikatelského plánu ve standardizované
formě požaduje v současné době každá banka. Seminář obsahuje výklad jednotlivých kroků vytvoření podnikatelského plánu a postup jeho vytvoření, aby byl využitelný pro partnery i pro vlastní rozvoj firmy.
66
ŠKOLENÍ NA KLÍČ
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Řízení rizik v dopravní firmě
Seminář systémy řízení rizik a možnostmi jejich aktivního využívání. Seznamuje účastníky s možnostmi, jak reagovat na prudký nárůst cen komodit (zvláště pohonných hmot), změny kurzů měn nebo úrokových sazeb. Význam krizového řízení a preventivních opatření.
Vedení obchodního jednání
Kurz obchodních a komunikačních dovedností se zaměřuje sjednávání kontraktů a podmínek přepravy. Obsahuje základy psychologie obchodního jednání, výklad pravidel obchodního styku, komunikačních dovedností a budování vztahu se zákazníkem.
Silniční doprava jako součást logistických systémů
Seminář vysvětluje základní logistické pojmy.Popisuje systémy logistických procesů, jednotlivé části logistického řetězce a technologické prostředky, především přepravní jednotky důležité pro silniční dopravu. Skladování, kombinovaná doprava silnice – železnice, pozice silniční dopravy v
přepravním řetězci a logistickém procesu.
Speciální přepravy
Podle vývoje předpisů, situace na trhu a požadavků silničních dopravců připravujeme semináře, zaměřené na konkrétní zvláštní druhy dopravy.
Důležitým tématem je zejména nakládání s odpady včetně přepravních operací a likvidace odpadů. Přepravní článek pak hraje důležitou roli v
tomto procesu. Podobně důležitá může být i z obchodního hlediska certifikace přepravy krmiv, speciální přepravy pod řízenou teplotou apod.
67
ŠKOLENÍ NA KLÍČ
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Program komplexního vzdělávání
Pokud hodláte řešit vzdělávání ve vaší společnosti systematicky a naše nabídka do vašeho záměru zapadá, využijte možnosti služby plánování
a organizování školení ve spolupráci se Sdružením ČESMAD BOHEMIA:
Program komplexního vzděláván je komplexní dodavatelské zajištění veškerých odborných vzdělávacích služeb. Komplexní proto, že vzdělávání
vašich zaměstnanců nejen zajistíme, ale i ve spolupráci s vámi naplánujeme a zajistíme jeho realizaci.
Smlouvu lze uzavřít zpravidla na kalendářní rok, ale není vyloučeno i delší období, v návaznosti na pravidelné školení odborné způsobilosti řidičů
např. až na pět let.
Znamená to, že nejprve ve vaší firmě zdarma provedeme zjišťovací audit vzdělávacích potřeb. To je nutný krok proto, abychom společně odkryli
slabá místa a mohli vám navrhnout optimální způsob vzdělávání vašich pracovníků na všech úrovních.
Následně zpracovaný vzdělávací program pak bude dle výsledků z provedeného auditu cíleně zaměřen na potřebná témata a efektivní využití
vynaložených finančních prostředků. Současně vám můžeme pomoci hledat zdroje financování. Tato forma spolupráce navíc umožňuje „ušít“
program vzdělávání přímo na míru vaší firmy a přizpůsobit osnovy jednotlivých školení podle vašeho přání.
Samotná školení pak vaši pracovníci mohou absolvovat podle nabídky v tomto katalogu, nebo při větším počtu účastníků provedeme školení přímo
u vás ve firmě.
Zvažujete-li uvedenou nabídku Programu komplexního vzdělávání, potřebujete-li další informace či máte zcela individuální představu o obdobné
spolupráci, obraťte se, prosím, na vám nejbližší regionální pracoviště Sdružení ČESMAD BOHEMIA.
nebo přímo na Školicí a poradenské středisko,
Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4,
tel.: 241 040 108,
e-mail: [email protected]
68
ADR PRONA
ŘIDIČE
ŠKOLENÍ
KLÍČ
www.skoleni.prodopravce.cz
69
ŠKOLENÍ NA KLÍČ
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Představujeme naše lektory
Kontakty
Přihlášky, objednávky, platební podmínky
Pro úplnost patří do našeho Katalogu také potřebné kontaktní údaje zaměstnanců školicího a poradenského střediska a regionálních pracovišť Sdružení ČESMAD BOHEMIA. Předkládáme vám také
základní přehled odborníků, kteří naše školení lektorují a představují záruku spokojenosti účastníků
s odbornou úrovní školení a seminářů. Velmi rychle a pohodlně již můžete vyplnit přihlášku na naše
školení on line prostřednictvím našich nových internetových stránek www.skoleni.prodopravce.cz ,
ale s trochou nostalgie připojujeme také tištěnou variantu přihlášky…
www.skoleni.prodopravce.cz
70
KONTAKTY
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
PŘEDSTAVUJEME NAŠE LEKTORY
Výuku na našich školeních, kurzech a seminářích zajišťují přední akreditovaní odborníci z akademické obce, státní správy a z praxe. Jsou
uznávanými odborníky na danou problematiku s rozsáhlou publikační a přednáškovou praxí. Představujeme vám v krátkých charakteristikách
některé z řady našeho lektorského sboru Školicího a poradenského střediska.
Ing. Václav Betka
Je absolventem strojní fakulty VA v Brně. V letech 1987-2003 působil v oblasti zajišťování provozu dopravy ve státní správě, od roku 1995 byl
zároveň vedoucím školicího střediska se zaměřením na školení řidičů složek integrovaného záchranného systému. Od roku 1995 je držitelem
profesního osvědčení. V letech 2000-2008 byl pověřeným zkušebním komisařem ministerstva dopravy a od roku 1998 je zároveň soudním
znalcem v oboru motorových vozidel. Působí také jako lektor akreditovaného střediska bezpečné jízdy.
Ing. Jiří Čumpelík
V roce 2001 ukončil vysokoškolské vzdělání na ČZU TF Praha, Technické fakultě v magisterském studijním programu Technika a technologie
v dopravě a spojích ve studijním oboru Silniční a městská automobilová doprava. Absolvent kurzů Driver Training (2002 Mnichov, zaměření
bezpečná a hospodárná jízda, 2007 zaměření na hospodárnou jízdu s nákladními vozidly), 12denní kurz vzdělávání trenérů dospělých. Provádí
technické školení prodejců a řidičů nákladních vozidel, vedení projektu ECODrive.
Ing. Lukáš Fojtík
Po ukončení studií na VŠB - TU Ostrava fakulta strojní začal působit jako bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí včetně radioaktivních látek a výbušnin. V současnosti zastává funkci vedoucího regionálního pracoviště Ostrava. Předmětem jeho lektorské činnosti jsou
tyto oblasti: uložení a upevnění nákladu, obsluha digitálního tachografu a pracovní režimy řidičů.
Ing. Zdeněk Gerstner
Vystudoval VUT v Brně, má praxi v dopravní firmě před revolucí i po revoluci, pracoval v DP města Brna, od roku 1994 je zaměstnancem
ČESMAD BOHEMIA, 5 let strávil jako dopravní atašé na ZÚ v Moskvě. Má praxi jako řidič v osobní dopravě i MKD. V současné době pracuje,
jako vedoucí regionálního pracoviště v Ústí nad Labem.
71
KONTAKTY
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Ing. Andrej Haring
Absolvent vysoké školy strojní v Bratislavě, specializace na brzdové systémy užitkových vozidel. Působil jako odborný technický poradce při
návrzích brzdových soustav užitkových vozidel výrobců v ČR a SR. V současnosti se zabývá poradenskou a školící činností pro servisy, dopravní společnosti, znalce v oboru doprava cestní a dopravní experty, působí také v oblasti servisu užitkových vozidel a v prodeji přípojné techniky.
Jiří Hurník
Absolvent SPŠ strojní a SPŠ dopravní se zaměřením na konstrukci a diagnostiku silničních vozidel. Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí včetně výbušnin, poradenská činnost v oblasti stahování dat z digitálních tachografů. Od roku 2000 je zaměstnancem ČESMAD
BOHEMIA. Předmětem jeho lektorské činnosti jsou tyto oblasti: obsluha digitálního tachografu, pracovní režimy řidičů, Tagra pro uživatele.
JUDr. Milan Hradec
Absolvent Právnické fakulty KU v Praze a doktoranského studia MU v Brně. Působí jako erudovaný právník, soudní znalec a expert v oboru
motorových vozidel. Je uznávaným odborníkem na pojišťovnictví a problematiku bezpečnosti silničního provozu. Přednáší na VŠFS, ZČU PF
a UPCE. Je autorem několika publikací a skript. Provádí poradenská činnost v oblasti poškozených a pojištěných při řešení pojistných událostí.
Ing. Karel Hyndrák
Vystudoval ČVUT Praha, působil jako poradce pro zahraniční investory a v programu zahraniční pomoci Phare se podílel na rozvoji podpory
malého a středního podnikání, posléze jako ředitel investičního programu přeshraniční spolupráce. Dále působí jako vedoucí marketingu společnosti dovážející automobily a jako ředitel vydavatelství. Současně poskytuje služby nezávislého marketingového poradce.
Ing. Jaromír Kahuda
Absolvent Vysoké školy dopravní v Žilině s dlouholetou praxí v oblasti silniční dopravy (např. ředitel Krajského dopravního střediska v Českých
Budějovicích). Je předním odborníkem v oblasti přepravy nebezpečných věcí, pracovních režimů v dopravě, přepravy potravin, legislativy ČR
a EU.
JUDr. Zdeněk Kopecký
Odborník a vysokoškolský pedagog orientovaný na bezpečnost silničního provozu, specializace: dopravní právo a dopravně bezpečnostní
činnost Policie České republiky. Autor řady vědeckých a odborných publikací, monografií, učebnic, studií a článků.
72
KONTAKTY
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Mgr. Karel Kovář
absolvent Univerzity Palackého, bezpečnostní poradce pro přepravy ADR, pracuje v oblasti dopravy od roku 1984, aktivně se podílí na silničních
kontrolách užitkových vozidel.
Ing. Pavel Krämer
Problematikou přepravy nebezpečných věcí se zabývá profesionálně od roku 1961, Dohodou ADR od roku 1994. Má rozsáhlé zkušenosti s lektorskou činností v rámci školení podnikatelů a řidičů, je autorem skript pro školení ADR.
Mgr. Vladimír Kydlíček
Vystudoval provoz automobilové dopravy a informační systémy. V Ústavu pro výzkum motorových vozidel působil v oblasti technických předpisů
a informací oboru silničních vozidel. V současné době pracuje jako vedoucí Školicího střediska Sdružení ČESMAD BOHEMIA. Specializuje
se na oblast technických standardů vozidel a zejména digitální tachograf. Přednáší především předměty v návaznosti na technické a sociální
předpisy.
Mgr. Martin Laipold
Od roku 1996 se specializuje na problematiku dopravního práva se zaměřením na mezinárodní silniční dopravu nákladů. Vystudoval Právnickou
fakultu UK v Praze. Napsal také jeden z komentářů k Úmluvě CMR. V současnosti je jednatelem společnosti Regula – JUDr. Václav Roubal,
spol. s r.o., která poskytuje poradenství v oblasti mezinárodní silniční dopravy. Jako lektor přednáší problematiku dopravního práva i pro další
společnosti.
Ing. Vladimír Lison
Absolvent ČZU TF Praha obor Silniční a městská automobilová doprava. Vykonával funkci externího bezpečnostního poradce pro přepravu
nebezpečných věcí ADR. V současné době pracuje jako lektor školení řidičů ADR, uložení a upevnění nákladu, pracovních režimů a obsluhy
digitálního tachografu.
Ing. Vojtěch Máša
Absolvent Právnické fakulty MU v Brně, studijní obor Místní správa. Absolvent VUT v Brně, studijního programu Soudní inženýrství - Expertní
inženýrství v dopravě na Ústavu soudního inženýrství. V současné době pracuje, jako vedoucí regionálního pracoviště ČESMAD BOHEMIA
v Brně. Již více než deset let se věnuje oblasti legislativy v silniční dopravě. Třetí funkční období působí jako přísedící u Městského soudu v Brně.
73
KONTAKTY
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
Ing. Jan Medveď
Absolvent VŠE v Praze, obor zahraniční obchod. Držitel „Certificate in Market Economy Logistics“ z Princeton Univ. a VŠE, „Certificate Course
in General Transportation“ z JICA Japan a Certificate of Professional Competence z NEA Holland. V letech 1990 – 2002 zaměstnanec Ministerstva dopravy se zaměřením na vztahy v mezinárodní silniční dopravě a dvoustranné dohody, zástupce ČR v CEMTu a EHK OSN. Od roku
2002 vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů ČESMAD BOHEMIA. Spoluautor knih „Dvoustranné dohody v mezinárodní silniční
dopravě“ a „Dvoustranné mezistátní dohody v silniční dopravě a její regulace“. Lektor knih JUDr. Novák – „Mezinárodní kamionová doprava“
a „Mezinárodní kamionová doprava plus“.
JUDr. Ondřej Michalčík
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2001 působí na Ministerstvu dopravy v oblasti osobní dopravy. Od roku 2008
je ředitelem odboru veřejné dopravy. Působí i jako lektor ve vzdělávacích programech pro pracovníky ve veřejné správě.
Ing. Jiří Novotný
Absolvent ČVUT Praha a řady specializovaných odborných kurzů. V oblasti dopravy pracuje od roku 1973, v oblasti kontroly silniční dopravy
spolupracuje i s orgány sousedních států. Publikuje v odborném tisku.
Mgr. Zdenka Paňáková
Absolventka Masarykovy univerzity, právnické fakulty. Pracuje jako právní poradce v oblasti firemního práva a personalistiky.
PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.
Odborník a vysokoškolský pedagog s orientací na bezpečnost a prevenci silničního provozu, specializace: dopravně bezpečnostní prevence,
výchova a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, dopravně bezpečnostní činnost policie, právní úprava silničního provozu států Evropské
unie. Autor řady vědeckých publikací, monografií, učebnic a odborných článků.
Ing. Zdeněk Pikous, MBA
Absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT Praha a studia MBA v TC Business School. V oboru silniční dopravy působí od roku 1993, od roku
2001 na pozici vedoucího Školicího a poradenského střediska ČESMAD BOHEMIA. Specializuje se na přepravy nebezpečných věcí po silnici.
Je členem expertní skupiny IRU pro přepravy ADR a viceprezidentem evropské asociace školicích středisek EuroTra.
74
KONTAKTY
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
JUDr. Václav Roubal
Od roku 1968 právník v oboru silniční mezinárodní dopravy, specializace mezinárodní dvoustranné i mnohostranné smlouvy v dopravě. Publikační činnost v odborných časopisech, autor monotématických publikací v dané oblasti (CMR, AETR, Mezivládní dohody v silniční dopravě),
odborné články v oboru judikatury v silniční dopravě. Majitel poradenské a škodně regulační kanceláře v oboru mezinárodní silniční dopravy
a regulace škod.
Ing. Rostislav Šibor
Vystudoval VŠ dopravní – Univerzita Pardubice, Dopravní fakultu Jana Pernera a VUT Brno – Ústav soudního inženýrství v oborech analýza
silničních nehod, oceňování motorových vozidel a zemědělských strojů. Složil státní zkoušku z motorů, mechanických a hydraulických převodovek, elektrického přenosu výkonu. Má dlouholetou praxi v oblasti železniční i silniční dopravy, současně působí na ČVUT v oboru revizních
znaleckých posudků silničních nehod.
Miloslav Válek
Absolvent SPŠ strojní a SPŠ dopravní se zaměřením na konstrukci a diagnostiku silničních vozidel. Odborník na systémy managementu kvality,
ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí. Dlouhodobě se zabývá také problematikou přeprav potravin a krmiv.
Mgr. Václav Valenta, Ph.D.
Odborník a vysokoškolský pedagog s dlouholetou orientací na bezpečnost silničního provozu. Absolvent doktorského studia na ČVUT. Specializace: dopravní nehodovost a nové metody šetření silničních dopravních nehod, dopravně bezpečnostní činnost policie, právní úprava silničního
provozu. Autor četných odborných publikací a článků.
Mgr. Miloš Zezula
Přední odborník na celní problematiku, v současné době majitel soukromé firmy v oboru zahraniční obchod a clo (celní deklarace, provozování
veřejného celního skladu).
Ing. Jiří Žák
Absolvoval Slezskou univerzitu, fakultu obchodně-podnikatelskou. Je pracovníkem Celního ředitelství Ostrava, právního oddělení. Odborník
na celní řízení, mezinárodní tranzitní systémy a ochranu práv k duševnímu vlastnictví. Působí jako lektor v oblasti celnictví v řadě dalších
organizací.
75
KONTAKTY
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
KONTAKTY NA REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ A ŠKOLICÍ STŘEDISKO
Praha
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4 - Podolí
tel: 241 040 127, fax: 241 040 188
e-mail: [email protected]
Ústí nad Labem
U Trati 3448/10
400 01 Ústní nad Labem
tel: 475 209 102, fax: 475 214 446
e-mail: [email protected]
Brno
Podhájí 1a
621 00 Brno - Øeèkovice
tel: 549 274 350, fax: 541 227 005
e-mail: [email protected]
Èeské Budìjovice
Pekárenská 255/77
areál ÈSAD Jihotrans
370 04 Èeské Budìjovice
tel: 387 425 949, fax: 387 426 867
e-mail: [email protected]
Ostrava
Kafkova 8
702 00 Ostrava
tel: 596 618 930, fax: 596 618 929
e-mail: [email protected]
Hradec Králové
Koutníkova 272
501 01 Hradec Králové
tel: 495 537 221, fax: 495 521 027
e-mail: [email protected]
76
Plzeò
Domažlická 174/1061
314 55 Plzeò
tel: 377 388 489, fax: 377 388 491
e-mail: [email protected]
Školicí středisko
Sdružení automobilových dopravců
ČESMAD BOHEMIA
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4
Tel.: 241 040 108
Fax: 241 040 180
[email protected]
Podrobné kontaktní údaje na jednotlivé
pracovníky regionálních pracovišť a školicího střediska jsou k dispozici na internetových stránkách
www.skolení.prodopravce.cz
www.skoleni.prodopravce.cz
MANAŽERSKÁ
ŠKOLENÍ
ADR
ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ
ŘIČIČŮ
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ
NA KLÍČ
KONTAKTY
PŘIHLÁŠKY, OBJEDNÁVKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zapsání do provedeného kurzu je provedeno jen po obdržení písemné objednávky nebo správně vyplněné přihlášky.
Na vybraná školení se můžete velmi snadno a rychle přihlásit on line formulářem přímo na našich internetových stránkách
www.skoleni.prodopravce.cz
Současně si můžete zvolit i způsob platby, nově také pomocí platební brány či karty. Je samozřejmě nadále možné školení uhradit obvyklým
platebním převodem či v hotovosti přímo na místě před zahájením školení. Potvrzení přihlášky a platby obdržíte na uvedený e-mail.
Tištěné formuláře přihlášek jsou k dispozici také na všech regionálních pracovištích, zpravidla na druhé straně letáků na příslušná školení
a najdete ji také na konci tohoto Katalogu. Tyto vyplněné přihlášky případně objednávky lze odeslat poštou, faxem nebo e-mailem na regionální
pracoviště, které kurz pořádá nebo přímo na adresu školicího střediska. Důležité je uvést způsob platby. Při platbě převodem vám zašleme
zálohovou fakturu. U platby v hotovosti obdržíte daňový doklad při úhradě v místě školení.
Účastnický poplatek, nebo jeho část, je vrácen pouze na základě písemného storna závazné přihlášky, odeslaného na příslušné regionální
pracoviště nebo přímo do školicího střediska. Storno poplatky jsou:
0% ceny
při doručení storna přihlášky do sedmi dnů před konáním školení
50% ceny
při doručení storna přihlášky do dvou dnů před konáním školení
100% ceny
při doručení storna přihlášky méně než dva dny před konáním školení
Poplatek je vrácen bankovním převodem dle uvedeného bankovního spojení do deseti pracovních dnů nebo vyplacen v hotovosti na příslušném
regionálním pracovišti.
Všechny ceny kurzů, školení a seminářů jsou uvedeny bez DPH.
Upozornění!
Nezasílejte, prosím, peníze předem bez zálohové faktury, resp. údajů pro on line platbu. Tyto transakce nelze identifikovat a vaše místo na
školení by mohlo být obsazeno.
pro nečlena Sdružení ČB
78
Forma úhrady:
(zaškrtnìte)
4.
3.
2.
1.
razítko a podpis
Po obdržení závazné přihlášky vám potvrdíme její přijetí
V hotovosti
na regionálním pracovišti nebo
v místì konání pøi prezenci
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
Ubytování
stravování
Bankovním pøevodem
Datum narození úèastníka:
Kód banky:
(Po pøijetí závazné pøihlášky vám zašleme fakturu)
Jméno úèastníka:
Bankovní spojení:
Fax:
DIÈ:
e-mail:
Tel.:
Èlenské è.:
Místo:
IÈO:
PSÈ:
Adresa firmy:
Název firmy:
Termín:
Název školení:
ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ
ASSOCIATION OF ROAD TRANSPORT OPERATORS
ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY
MEMBER OF INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION
Download

školení • kurzy • semináře - Školení pro dopravce