WWW. PRODOPRAVCE. CZ
TRANSPORT MAGAZÍN
Bulletin Sdružení automobilových dopravců
VydáVá
Sdružení ČESMAD BOHEMIA
RedAKČNÍ RAdA
10/2013
OBSAH
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Aktivity Sdružení ..............................................................................................3
Kampaň na podporu autobusových dopravců ...................................................8
Šéfredaktor
Transport show v Brně roste ..............................................................................9
Martin Felix
Tel: +420 731 131 331
E–mail: [email protected]
Truckjobs.cz po půl roce ................................................................................12
ČESMAD BOHEMIA na TRUCKFESTU ...........................................................13
Členové
Russian Fleet Card ..........................................................................................14
Jana Sláčalová
Michaela Havelková,
Ing. Martin Špryňar,
Mgr. Vojtěch Hromíř,
Ing. Jan Medveď
Ing. Zdeněk Pikous
Martin Cihelka
Carlos Sardá
PřÍjeM iNZeRce
Carlos Sardá
odbor public relations
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
[email protected]
GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM
Carlos Sardá
Foto na obálce: Martin Felix
AdReSA RedAKce
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
http://www.prodopravce.cz
TiSK
T–STUDIO, s. r. o.
Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4
SiLNiČNÍ dOPRAVA
Novinky z Evropské unie ................................................................................16
Návěsů přepravovaných po železničních kolejích letos zase přibylo ................20
Celní úřady určené pro TIR v Srbsku................................................................22
Platby do Ruska ..............................................................................................23
Pokračování krize systému TIR v Rusku ...........................................................24
Zprávy ze světa ..............................................................................................28
eKONOMiKA &LeGiSLATiVA
Pojištění odpovědnosti za škody .....................................................................30
Změny platby daně z obratu v SRN .................................................................32
Daň z obratu v SRN od 1. 10. 2013 .................................................................34
ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST
Školení, kurzy, semináře .................................................................................36
Projekt Vzděláváním k rozvoji dopravních firem finišuje ..................................38
Projekt očima za katedrou ..............................................................................40
TecHNiKA
Nová Scania Streamline .................................................................................41
Mercedes A 180 CDI .....................................................................................42
Pět nových autobusů MAN Lion´s Regio .........................................................46
W.A.G. ..........................................................................................................48
Transics rozšiřuje svou řadu řešení .................................................................49
Toto číslo bylo předáno
do tisku dne 11. 10. 2013
Podávání novinových zásilek povoleno Českou
poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j.
2116/99 ze dne 20. 5. 1999. Zapsáno do evidence
periodického tisku pod číslem MK ČR E 0037.
ContiLifeCycle ...............................................................................................50
Setra ComfortClass 500 .................................................................................52
10 PREMIUM ROUTE ...................................................................................54
Cesta vznětového motoru ...............................................................................55
Najdete nás i na Facebooku
Regionální pracoviště Sdružení
Praha - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4, Tel: 241 040 126, Fax: 241 040 188, E–mail: [email protected] com
Brno - Podhájí 1a, 621 00 Brno – Řečkovice, Tel: 549 274 350, Fax: 541 227 005, E–mail: [email protected] com
Ostrava - Kafkova 8, 702 00 Ostrava, Tel: 596 618 930, Fax: 596 618 929, E–mail: [email protected] com
Hradec Králové - Koutníkova 272, 501 01 Hradec Králové, Tel: 495 537 221, Fax: 495 521 027, E–mail: [email protected] com
Ústí nad Labem - U Trati 3448/10, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: 475 209 102, Fax: 475 214 446, E–mail: [email protected] com
Č. Budějovice - Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, 370 04, Tel: 387 425 949, Fax: 387 426 867, E–mail: [email protected] com
Plzeň - Domažlická 174, 314 55 Plzeň, Tel: 377 388 488, Fax: 377 388 491, E–mail: [email protected] com
ÚVOdNÍK
Vážení členové a přátelé Sdružení ČESMAD BOHEMIA,
možná si myslíte, že studium volebních programů je zábava čistě pro masochisty.
Číst si ujištění, jak to dobře s námi myslí lidé, kteří už dávno ztratili naši důvěru nebo
ji dokonce nikdy neměli, je opravdu velmi bolestné. Na druhou stranu existují jiní lidé,
kteří to třeba se silniční dopravou vůbec dobře nemyslí a ani nikdy nemysleli, a o těch
je radno vědět, co zase chystají. Tak třeba takový Martin Bursík. Otřepal se z předchá‑
zející zelené blamáže se solární energií a bionaftou, opustil další neperspektivní stranu,
poučil manželku o tom, co je biomasa, a s vytrvalostí sobě vlastní se vrhl na nový
politický projekt, nazvaný Liberálně ekologická strana LES. Dost na to, abych začal
pátrat po internetu.
Tak, přátelé, můžeme být v klidu, pro letošní volby to Bursík nestíhá. Je docela zají‑
mavé, že do konce září, kdy toto píšu, si strana, která chtěla opět v parlamentu porou‑
čet větru s deštěm i řepce olejce, nestihla zprovoznit internetové stránky ani sepsat program. To zarazí. Na‑
příklad v naší kampani na podporu autobusových dopravců nabádáme rodiče, aby nesvěřovali své potomky
obskurním firmám, které ani nemají webové stránky. Bursík je také ještě nestihl uplácat, ale chtěl by, abychom
mu svěřili řízení země. Prostě také jedna obskurní firma. Ono tedy těmi volbami je zaskočeno více stran
a program čtyři týdny před volbami ještě teprve sepisují třeba zelení či ODS, přičemž vyfotit se na billboardy
nezapomněli. Ti, co už mají hotovo, ovšem působí jako mimozemšťané, kteří v České republice přistáli asi tak
minulý týden. Všichni slibují dobudování dálniční sítě a dokonce si všimli, že nám chybí valná část Pražského
okruhu. Co proboha těch dvacet let dělali, že už to nemají postavené? Asi to jsou fakt ti Paroubkovi Marťani.
Potvrzují to i tím, že jak jeden muž hodlají podporovat ekologické druhy dopravy, které jsou podle jejich teze
pouze vodní a železniční, a tím uvolní místo na silnicích (pro voliče v osobních autech). Několik desetiletí
těchto snah zatím nevedlo přes stamiliardy státních dotací k nějaké viditelné změně nikde v Evropě, ale slibem
nezarmoutíš. Zvláště, když se nemusí dodávat druhá část, že v případě absolutního zastavení kamionů se stát
do pěti dnů zhroutí, při menším omezení jen budeme nakupovat na nádražích a mílovými kroky zamíříme na
periferii Evropy a následně do středověku.
Aby ale všechno nebylo takové posmutnělé, jsou zde přátelé zemanovci, kteří prostřednictvím návrhu sou‑
časného ministra dopravy v demisi ve vládě bez důvěry přináší vrcholnou komickou vložku. Pan Žák totiž
slibuje voličům vlaky mimo dopravní špičku zcela zadarmo. České dráhy pobírající od státu roční dotaci přes
12 miliard korun jsou prý tak efektivní, že když propustí průvodčí a prodejce jízdenek, ušetří zhruba tolik, kolik
by dokázaly na prodaném jízdném v lokálkách vybrat. Zdá se tedy, že sleva bude zadarmo, respektive v rám‑
ci dvanáctimiliardové dotace. Na první pohled by někoho mohlo napadnout, že s vyhozenými průvodčími
přijdou vlaky o své poslední cestující. Je však velká naděje, že uprázdněná kupé zaplní obětaví bezdomovci,
kteří již nyní na nádražích houfně vyhlížejí první gratis spoje. Nejhorší na tom je, že autor této myšlenky pů‑
sobil ve funkci generálního inspektora Českých drah, a tudíž nahlédl, že opravdu takto efektivně železniční
dopravce funguje. K tomu si dovolujeme připomenout, že zatímco vlaky jezdí s dotacemi cca 120 Kč na
jeden kilometr, autobusy tutéž práci zvládnou šestkrát levněji. Takže kdyby někdo chtěl doopravdy ušetřit
a současně zlepšit komfort hromadné dopravy, řešení se nabízí.
Shrneme‑li to, je jasné, že muži v černém dohlížející na činnost mi‑
mozemšťanů na Zemi si vzali poněkud nevhodně dovo‑
lenou a návštěvníci ze vzdálených světů se puštěni
ze řetězu realizují v naší předvolební kampani. Už
aby Tommy Lee Jones a Will Smith ty slizké
potvůrky odkázali do příslušných mezí.
Martin Felix
2
Z ČINNOSTI
SDRUŽENÍ
Z
ČiNNOSTi
SDRUŽENÍ
AkTIvITy SDRUŽENÍ
V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů
jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů
• MýtO
Foto: Carlos Sardá
• PřEPRAVní řáD
V poslední době proběhlo pět jednání s GŘC, na MD i ŘSD.
Budoucnost mýta zatím není rozhodnutá, zástupci ČB budou
přizvaní k formulaci a vyhodnocení tendru na nového posky‑
tovatele. Nepočítá se s velkým plošným rozšířením zpoplat‑
něných silnic. Důležitá bude diskuse o sazbách ve vazbě na
EURO VI. Stále platí, že systém IWP bohužel nelze využívat
u předplacené formy mýta. Důvodem je zejména údajně vy‑
soká finanční náročnost úpravy. Nedoplatky by se měly vybírat
maximálně šest měsíců zpětně. Kontaktní místa by měla bez
sankce propadnutí kauce vybírat premidy i s drobným, běžným
opotřebením. ČB předal GŘC pomůcku pro určení ekologické
kategorie zahraničních vozidel.
Nový občanský zákoník bez náhrady ruší přepravní řád
133/1964 Sb. Protože se domníváme, že by měla existovat
nějaká podrobnější úprava vztahů při silniční přepravě, bylo
vyvolané jednání na Ministerstvu dopravy s cílem přesvědčit
MD, že je v zájmu dopravců a stability podnikatelského pro‑
středí přepravní řád nějakým předpisem nahradit. Při jednání
se (snad) podařilo odbor legislativy přesvědčit, že je potřeba
příslušnou normu vytvořit. MD ale požaduje zdůvodnění po‑
třeby nového přepravního řádu. Odbor legislativy MD ČR tím
podmiňuje začátek práce na přepravním řádu. Je nutné nade‑
finovat oblasti, které by PŘ měl řešit. Podněty od dopravců
jsou vítané na e‑mail [email protected]
V září se objevily informace o možném zvýšení mýtných sazeb
v ČR. Jednali jsme s Ministerstvem dopravy a zástupci mini‑
sterstva potvrdili, že dohoda mezi ČESMAD a MD ČR o ne‑
zvyšování sazeb (zatím) platí, nicméně i tato dohoda umožňuje
navýšení sazeb o inflaci. Jednalo by se tady o inflaci za poslední
tři roky. S takovým zvýšením sazeb asi musí dopravci v kalkula‑
cích na rok 2014 počítat.
• SRn - PlAtnOSt řiDičSkýCH PRůkAZů
• VOlBy 2013
Pro předvolební diskuse a pro zjištění názoru politických
stran a hnutí vydal ČESMAD tzv. „Teze“, které jsme v průbě‑
hu září šířili jak mezi dopravci, tak mezi politiky.
V září se z neznámého důvody vyrojily dotazy na platnost
českých řidičských průkazů při řízení vozidel v Německu.
Dotazy byly překvapivě i od státních úřadů, např. z Minister‑
stva průmyslu a obchodu. Podle našeho názoru, pokud řidič
je držitelem českého řidičského průkazu pro skupinu C (D)
a současně má platný profesní průkaz pro skupinu C, resp. D,
může řídit vozidlo této kategorie kdekoliv po Evropské unii.
Pokud některý stát EU na svém území omezuje možnost ří‑
dit vozidla určitých kategorií např. podle věku, může tako‑
vé omezení vztahovat jen na držitele národních řidičských
průkazů, vydaných tímto státem, případně na zaměstnance
domácích společností.
Transport magazín 10/2013
3
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• PřiPOMínkOVAli jSME
V září bylo vypořádané připomínkové řízení návrhu rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a středně‑
dobý výhled na roky 2015 a 2016. Někteří další připomínkova‑
telé podpořili náš návrh na zvýšení podílu z vybrané spotřební
daně z pohonných hmot, např. Jihočeský kraj navrhl až 30 %.
I vypořádání konstatuje, že pro rozpočet SFDI by zvýšení po‑
dílu bylo přínosné, je ale nutné změnit zákon o rozpočtovém
určení daní. To je úkol pro novou sněmovnu. V připomínkách
se převážně objevily požadavky na zahrnutí konkrétních sta‑
vebních akcí v jednotlivých regionech.
V rámci jednání jsme zkoušeli ještě změnit názor na náš návrh
na zvýšení povolené hmotnosti vozidla se dvěma nápravami ze
stávajících 18 tun na 19 tun a zrušení podmínky, že okamži‑
tá hmotnost připojeného vozidla nesmí překročit 1,5 násobek
hmotnosti tažného vozidla (lehký tahač). Nepodařilo se, tech‑
ničtí odborníci považují soupravy takto nevyvážené za velké
ohrožení bezpečnosti jízdy. Argument, že změny hmotností
připravuje i Evropská komise, také neuspěl s odůvodněním, že
zatímní návrhy Komise podporují jen rozvoj vozidel na alterna‑
tivní pohon, kde např. u elektromobilů je požadavek na zvýšení
hmotnosti odůvodnitelný vyšší hmotností akumulátorů.
V září Ministerstvo dopravy vypořádalo návrh vyhlášky o jízd‑
ních řádech veřejné osobní dopravy. Většina našich připomí‑
nek byla přijatá, CHAPS potřebuje cca 4 měsíce na potřebné
úpravy informačního systému CIS JŘ. Pro prosincovou změnu
jízdních řádů se půjde ještě podle staré úpravy. MD na zákla‑
dě podnětu ÚOHS musí řešit přístupnost dat pro jiné subjekty
mimo CHAPS. Může to vést i k úpravám vztahu mezi MD
a CHAPS, potažmo mezi dopravci a CHAPS.
Z připomínek ČESMAD ministerstvo akceptovalo, aby souhrnný
jízdní řád byl umožněn i u klasických linek, které nejsou za‑
řazeny do integrovaných systémů. Doplnění věty „Vyvěšením
jízdního řádu nesmí dojít k poničení nebo zhoršení čitelnosti
jízdních řádů ostatních linek“ akceptováno nebylo, protože by
se prý jednalo pouze o pouhou proklamaci bez opory v záko‑
ně. K požadavku zvážit možnost uvedení zjednodušené podo‑
by číselného označení linek (např. PID používá tři číslice např.
103, u linek SID kombinace písmen a číslic B45) MD uvádí, že
navržená podoba vyhlášky již tuto možnost dávala, pro odstra‑
nění pochybností bude doplněno do důvodové zprávy. Minis‑
terstvo souhlasí s tím, že značky (např. značky „spoj čeká na přípoje“ nebo „návaznost spoje jiné linky nebo jiného dopravního
prostředku“ budou umístěny u časového údaje spoje.
• Platnost žákovských Průkazek
Ministerstvo dopravy reagovalo na dotazy členů ‑ autobuso‑
vých dopravců ve věci platnosti průkazek studentů vysokých
škol, u kterých je stanovený akademický rok. Ten není nikdy
delší než 365 dnů, ale na vysokých školách nezačíná jednot‑
ně. Ovšem vyskytují se studentské průkazky, hlavně potvrzo‑
vané Českými drahami, kde je platnost průkazky delší než 12
kalendářních měsíců a vždy končí 31. října. Jsou tedy takto
potvrzené průkazky platné, když neodpovídají metodickému
pokynu? Ve většině případů totiž datum platí od … do … si
vyplní student sám. Škola pouze potvrdí na zadní části prů‑
kazu, že student je žákem jejich školy pro daný školní nebo
akademický rok.
Dle Metodického pokynu pro poskytování žákovského jízdného
v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní
pravidelné autobusové osobní dopravě se uvádí, že pověřený
zaměstnanec školy vyplní údaj o platnosti průkazu: Platnost
průkazu u žáků starších 15 let musí být ukončena ke dni 30.
června příslušného školního roku nebo nejdéle do 12 kalendář‑
ních měsíců od zahájení příslušného akademického roku.
Ředitelka odboru financí a ekonomiky MD ČR ing. Faltýs‑
ková poděkovala za upozornění na nesoulad s metodickým
pokynem. V dopise vysvětlila, že žákovské průkazy pro žáky
a studenty ve věku 15–26 let skutečně mají mít dle přísluš‑
néhometodického pokynu ministerstva dopravy platnost
maximálně 12 kalendářních měsíců. Toto omezení však bylo
zavedeno až novelou metodického pokynu vydanou dne
20. března 2012. Do té doby takovéto omezení neexistovalo,
a proto by nebylo vhodné, aby se retroaktivně vztahovalo
i na průkazy vydané před tímto datem. Nicméně je zcela
zjevné, že se v těchto případech jednalo o zneužití systému,
neboť ‚platnost průkazu má škola potvrdit na příslušný školní/
4
akademický rok, který však nikdy nemá více než 12 měsíců.
Před účinností novely metodického pokynu, která délku plat‑
nosti omezila, měly České dráhy ve svých vnitřních předpi‑
sech (konkrétně tarifu jízdného a přepravného Tr10) nasta‑
veno nejzazší datum na 31. října tak, aby alespoň omezily
kreativitu studentů ve stanovování konce platnosti průkazu.
Bohužel novelu metodiky (resp. tohoto konkrétního ustano‑
vení) na ČD, a. s. nepodchytili a průkazy s delší platností
vystavovali i na akademický rok 2013. Na základěpodnětu
autobusových dopravců MD na tuto skutečnost upozornilo,
načež ČD své předpisy upravily. Nyní by tak již neměly být
na ČD, a.s. vystavovány průkazy s platností delší než 12 mě‑
síců, nicméně ještě dobíhají průkazy vystavené v roce 2012.
Platnost delší než 12 měsíců je logicky proti principům po‑
skytování slevy po dobu trvání akademického roku. V tomto
ohledu se jedná o zneužití slevy. Metodický pokyn v kapito‑
le 5 uvádí důvody, pro která je možné průkaz označit za ne‑
platný a cestujícímu jej odebrat. Překročená maximální délka
platnosti však mezi těmito důvody zahrnuta není.
MD se proto domnívá, že ačkoliv by bylo odebrání průkazu
zcela logické, mohlo by narazit na absenci jednoznačného
mandátu k odebrání dle kapitoly 5 metodického pokynu.
Proto odebírání takovýchto průkazů nemůže doporučit. Je
nezbytné upřesnit znění metodického pokynu v tom smyslu,
že vystavený průkaz s dobou platnosti delší než 12 měsíců je
neplatný buď zcela, nebo po uplynutí 12 měsíců. Takovouto
úpravu metodického pokynu ministerstvo dopravy se zástup‑
ci dopravců projedná a následně vydá neprodleně poté, co
bude schváleno znění Výměru Ministerstva financí 2014, kte‑
ré může vyvolat potřebu dalších úprav metodiky.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• Z jEDnání SEkCE OSOBní DOPRAVy
Školicí středisko ČESAMADBOHEMIA dokončuje nabídku ško‑
lení řidičů a dalších osob podle nařízení 181/2010, semináře
budou k dispozici od podzimu 2013. F. Neterda stručně shrnul
práci sektorových rad. Jedna z 29 sektorových rad je Sektorová
rada pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby. Od‑
borníci zapojení do činnosti sektorových rad společně monito‑
rují trh práce a identifikují vývojové trendy a změny, vyměňují si
informace o potřebách sektoru v rozvoji lidských zdrojů, aktivně
podporují vzdělávání a rozvoj odborných dovedností, analyzují
profesní a kvalifikační potřeby v sektoru, navrhují strukturu kva‑
lifikací a vytvářejí hodnotící standardy jednotlivých kvalifikací.
Dopravci popsali stav v jednotlivých krajích. V některých kra‑
jích při výběrových řízeních cena má až 90 % váhy. Dopravci
za optimální považují 75 %. Důležité jsou i další parametry.
Některé kraje provádějí výběr dopravců při zadávání nových
zakázek podle zákona o veřejných zakázkách. Upozorňujeme
na fakt, že u nových smluv se o dotaci na autobusy musí sní‑
žit příspěvek objednatele (kompenzace ztráty). Výhoda dotací
stále klesá, je na zvážení každého dopravce, zda se mu vů‑
bec vyplatí nebo ne o dotaci na pořízení autobusu požádat.
Probíral se návrh na změnu nařízení vlády ČR 589/2006 Sb.
v souvislosti s kontrolami zaměřenými na délku směny v noč‑
ní době u MHD a linek do 50 km. Otázku proberou také
asociace a Svaz dopravy, sestaví se delegace, a ta projedná
s MPSV možnost vydání metodického pokynu v této věci.
Členové byli upozorněni na změnu v DPH u příležitostné do‑
pravy v SRN, kde od 1. října je vždy za odvod DPH odpověd‑
ný dopravce. Sekce probírala problémy s délkou akademické‑
ho roku a platností průkazek, viz informace výše. F. Neterda
upozornil, že proběhne průzkum výše jízdného, který provádí
MFČR. Do cenového výměru na rok 2014 se zvažují dvě změ‑
ny. Jde o prokazování věku 10 15 let (sleva 50 %). Od loňského
roku je možné vydávat občanské průkazy i pro děti mladší 15
let. Buď je nutné doplnit přímo (že kromě cestovního pasu lze
i OP), nebo zobecnit. Platná úprava říká, že „...Děti ve věku
od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání
dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi
dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat
i platným cestovním pasem.“ Dále se zvažuje počet bezplatně
přepravovaných dětí do šesti let, návrh je zvýšit tento počet na
dvě tak, jak je tomu v železniční dopravě (tzn. dvě děti na jed‑
no sedadlo). V MHD počet dětí omezen není, nicméně MHD
je celá v rámci objednávky příslušného města.
Diskuse proběhla o poplatcích za vjezd na nádraží, někde je
dopravci považují za nehorázně vysoké. Už historicky bylo
množství stížností, obvykle bez řešení. Objednatelé se cho‑
vají různě, někde je poplatek podnikatelské riziko, někde je
poplatek hrazen „mimo“ závazek
veřejné služby.
• kAMPAň PRO BEZPEčnOu PřEPRAVu OSOB
V září jsme měli několik jednání s členy, kteří provozují přepra‑
vu osob, s cílem vytvořit a přizpůsobit kampaň pro podporu
kvalitních autobusových dopravců zájmům členů. Podle jejich
požadavků a připomínek se dokončily reklamní spoty pro roz‑
hlasové vysílání i tiskové materiály. Řešily se i takové drobnosti,
jako barva autobusů na obrázcích a jejich velikost, aby se daly
dobře využít v autobusech. Do přípravy se zapojili i zaměstnan‑
ci Sdružení, kteří zjišťovali reakce např. ve školách, do kterých
docházejí jejich děti.
• Z jEDnání SEkCE náklADní DOPRAVy
Prezentaci aktuálního stavu na D1 a ostatní silniční sítě
provedli pánové Švorc, vládní zmocněnec pro D1 a Hoře‑
ní z ŘSD. Rekonstrukce D1 je ve skluzu. Největší technické
a geologické potíže jsou u Velké Bíteše. Tento úsek je v nej‑
větším skluzu, provádí se nová dokumentace, neboť podlo‑
ží bylo ve zcela jiném stavu, než uváděl projekt. Práce na
čtyřech rekonstruovaných úsecích by měly skončit do konce
listopadu a těleso dálnice uvést na zimu do profilu 2+2 pruhy.
Od března 2014 budou práce pokračovat a dojde ke skuteč‑
nému omezení převedením na jednu polovinu dálnice. Zku‑
šenosti ze stávajících uzavírek jsou poměrně dobré, řidiči se
naučili zúženími projíždět. Zdržení často způsobují „zvědaví
řidiči“, sledující neobvyklé a zajímavé stroje při práci. Příští
rok se zahájí přípravné práce na dalších třech úsecích ne‑
navazujících na již zahájené (pravidlo EU). Hoření požádal
o spolupráci dopravce a řidiče v otázkách hodnocení realiza‑
ce oprav. Např. názor na letošní průjezdnost D1.
Členové měli dotazy na D47 a D3, kritizovali nedostatek par‑
kovišť. Stát žádná nová prakticky nebuduje s odůvodněním,
že se o parkoviště nemá kdo starat. Dopravcům chybí parko‑
viště, stát vůbec tento problém neřeší, spoléhá na soukromé
investory a provozovatele. Dle mezinárodního auditu chybí
jen na D5 a D1 1 400 parkovacích míst.
Proběhlo seznámení s projektem VŠB Ostrava na řízení do‑
pravy. Program je k dispozici na stránkách http://rodosdata.
it4i.cz. Připravuje se další funkce, která bude monitorovat ob‑
sazenost parkovišť. Pilotně se provádí na D5 u Plzně.
P. Tunkl (SDA) upozornil na změnu zákona 56/2001 Sb. ve
vztahu k trvalému vyřazení vozidla z důvodu zániku povin‑
ného ručení. Doprodej vozidel EURO V bude možný v roce
2014 za předpokladu, že každý importér musí dopředu včas
do konce roku 2013 nahlásit konkrétní vozidla včetně VIN na
MD. Počet je omezený přibližně na 100 kusů.
Ing. Němec požádal dopravce o zkušenosti s hodnocením
třetizemních přeprav ruskými kontrolními orgány, případně
o další podněty na jednání mezi ČESMAD a ASMAP, které
se uskuteční 7. 10. 2014. Členové vzali na vědomé změny
mýtných tarifů ve Slovinsku, odložení ECOTAXE ve Francii
i úplné zrušení ticketingu na Slovensku.
Předseda vyzval členy k sdělení zkušeností s podvody v do‑
pravě, ti, kteří měli smůlu a s podvodem se setkali, popsali
průběh. Sdružení se účastní pracovní skupiny k podvodům
v dopravě, kterou organizuje SSL.
Transport magazín 10/2013
5
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• PODVODy V DOPRAVě
Zástupci Sdružení se účastní pracovní skupiny Svazu spedice
a logistiky, která se zabývá podvody v dopravě. Poslední vývoj
je takový, že kromě tzv. fantomových dopravců se objevili i fan‑
tomoví zasílatelé. Pod falešnou převzatou identitou skutečně
existujícího zasílatele zorganizují přepravu reálným dopravcem
pro zákazníka s tím, že dopravce ale nedostane za přepravu za‑
placeno. Skutečný zasílatel o ničem neví a diví se, proč po něm
dopravce požaduje peníze za přepravu, když si nic neobjednal.
Zákazník nemá důvod si stěžovat, přeprava pro něj proběhla.
Černého Petra má v ruce dopravce. Slušný posun nastal u poli‑
ce, která se konečně začala podvody v dopravě zaobírat. Sice
zřejmě ještě nikoho nezavřela, ale minimálně už si uvědomuje,
že jde o závažnou kriminalitu, a snaží se do striktury podvodů
proniknout, navazuje mezinárodní spolupráci a je v kontaktu
i s vytěžovacími databankami. Pojišťovny reagují tržně, odmítají
uzavírat pojistky nebo rozšiřují výluky na tento typ podvodů.
• nOVý OBčAnSký ZákOník
Dopravci zatím nemají prakticky žádné informace od svých
právníků ve věci změn, které nový občanský zákoník přinese.
Sekce nákladní i osobní vyzvaly dopravce k výměně jakýchkoliv
poznatků i s ohledem na fakt, že ani odborní právníci v oblasti
přepravního práva nemají jednotné názory. ČESMAD požádal
Společnost pro dopravní právo o zpracování alespoň základ‑
ních změn, na které se musí dopravci připravit. Sdružení připra‑
vilo semináře s Mgr. Laipoldem, nicméně i na těchto seminářích
se dá očekávat vzájemná výměna informací. Nový občanský
zákoník např. ruší bez náhrady silniční přepravní řád nebo mění
ručení za zásilky. Předseda požádal členy o podněty, kterými
by se právníci měli zabývat.
• CEMt 2014
Na rok 2014 budou dopravci mít k dispozici povolení CEMT
pro vozidla kategorií EURO III, EURO IV a EURO V, roční i krát‑
kodobá. Zatím není úplně jasné, kolik povolení bude platit do
Rakouska, protože rakouské MD 23. září oznámilo, že bude
uplatňovat koeficienty podle ekologické kategorie. Pokud si
tento požadavek prosadí, povolení platná i na Rakousko budou
zřejmě v kategorii EURO IV a EURO V. Pokud by ČR zvolila
kategorii EURO III, znamenalo by to získat jen 32 ročních povo‑
lení CEMT s platností i do Rakouska. Maximální možný počet je
96 kusů pro vozidla EURO V (64 kusů pro EURO IV).
Od 1. 1. 2014 bude platit nový „Průvodce používáním povolení
CEMT“. Konečný text v angličtině by měl být zveřejněn do kon‑
ce listopadu, překlad do češtiny bude následovat.
Některé státy, např. SRN, umožňují přepravy na povolení CEMT
i vozidlům, resp. soupravám, kdy tažné vozidlo je kategorie
M1 nebo N1 a souprava překračuje 3,5 tuny. Vozidla M1 a N1
nemůžou mít vydané atesty CEMT, protože jsou schvalována
podle jiných předpisů než vozidla „velká“. V těchto případech
malých souprav v Německu stačí, aby řidič předložil platné po‑
volení CEMT a vyplněný záznamník.
6
• stížnosti na kontroly
Na stránkách IRU hostuje „stížnostní“ stránka „Complaints
desk“, kde řidiči a dopravci mají možnost podávání stížností na
průběh kontroly nebo výklad předpisů, zejména dohody AETR
a nařízení 561/2006. Je zprovozněná slovenská jazyková varian‑
ta, kterou mohou využívat i čeští řidiči a dopravci.Odkaz: http://
www.iru.org/iforms‑app?form_id=1000&lng=sk&src=html.
• Státní ROZPOčEt A DOPRAVA
Státní rozpočet je v konečné fázi. Tripartita jej projedná 20. září.
Návrh je velmi opatrný v odhadu růstu a příjmů, a proto zbývá
málo peněz na prorůstová opatření. Na druhou stranu neobsa‑
huje žádné návrhy na zlepšení výběru daní. Priority pro doprav‑
ce jsou kapitola doprava, infrastruktura a návazné programy,
problém je proinvestování a zapojení evropských peněz. Před‑
pokládá se významný podíl investic do železnice. 30. září se
má rozpočet předat do Sněmovny (neví se ale komu). Provizor‑
ní rozpočet může způsobit potíže při placení lednových záloh,
déle asi provizorní stav trvat nebude. Lednové zálohy by mohly
být doručeny až v únoru, je dobré s tím počítat. Rozpočet MD
bude zřejmě obsahovat návrh na zvýšení poplatku za železnič‑
ní dopravní cestu. Zvýšené náklady budou muset platit kraje,
což bude/může mít dopad i na silniční dopravce. V silniční do‑
pravě se předpokládá zpoplatnění řádově maximálně stovek km
silnic I. třídy. Slevy v osobní dopravě zřejmě budou zachované.
Z operačních programů na období 2014 až 2020 jsou význam‑
né „Doprava“, a „Životní prostředí“ pro obnovu vozového par‑
ku autobusů. Podstatné je celoplošné pokrytí, aby se mohli
zúčastnit dopravci z celé republiky. Bohužel z Bruselu zatím
nepřišlo schválení, program bude předmětem jednání při ná‑
vštěvě prezidenta Zemana v září v Bruselu.
• PřiPRAVOVAná jEDnání
Na podzim se uskuteční jednání smíšených komisí se Srbskem,
Tureckem, Německem a Bosnou, členové Sdružení mají mož‑
nost zaslání stížností, podnětů, dotazů a návrhů k projednání na
e‑mail [email protected]
• SMíšEná kOMiSE - BělORuSkO
Jednání mezivládní Smíšené komise o silniční dopravě
s Běloruskem
Jednání se uskutečnilo v Praze 11.–12. 9. 2013. Českou de‑
legaci vedl ing. Ladislav Němec, ředitel odboru silniční do‑
pravy. Běloruská strana dlouhodobě požaduje navýšení počtu
českých povolení. Ze statistických údajů vyplývá, že doprava
mezi oběma státy se rozvíjí v souladu s vývojem obchodu.
V roce 2011 Češi využili 5 600 povolení, 2012 potom 7 400
a za sedm měsíců 2013 více než 4 000 běloruských povole‑
ní. Pravdou je, že čeští dopravci v drtivé většině případu přes
území Běloruska jen tranzitují. V roce 2014 lze očekávat dle
názoru běloruské delegace růst potřeb povolení i vzhledem
k hokejovému mistrovství světa.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Bělorusové spotřebovávají přibližně o 20 % povolení více.
Rádi by navýšili i třetizemní o 100 kusů. Česká strana zvyšovat
počet povolení nepotřebuje, kvóta přibližně odpovídá požadav‑
kům. V oblasti nákladní dopravy byl odsouhlasený konečný kon‑
tingent na rok 2013 ve složení: 11 000 universálních povolení,
400 třetizemních povolení. Pokud se ukáže potřeba, lze jednat
o zvýšení kontingentu. Povolení jsou platná do 31. ledna roku
následujícího.
omezení délky pobytu zahraničních vozidel na území Běloruska.
Podle vysvětlení běloruského ministerstva mohou celníci v ně‑
kterých případech dle jejich uvážení udat délku pobytu. Česká
strana také požádala běloruskou o vysvětlení fungování „teplot‑
ního“ omezení a zákazu jízdy. Běloruská delegace vysvětlila, že
opatření se přijímá každý rok znovu a v rozdílném rozsahu. Ři‑
diči si musí teplotu hlídat, pokud se v průběhu dne mění, může
být nutné zastavit a počkat na ochlazení.
Předběžný kontingent na rok 2014 byl dojednaný: 11 000 ks
universálních povolení, 400 ks třetizemních povolení. V ob‑
lasti osobní (autobusové) dopravy je v provozu jedna linka
Praha–Minsk. Je zájem o otevření druhé linky, z české strany
není námitek. Žadatelé čekají na polskou tranzitní licenci. Pro
nepravidelnou autobusovou dopravu byl schválený kontingent
100 ks povolení, dostatečný pro dopravce obou států. Rozměry
a hmotnosti (nařízení 613/2010) se v posledních letech v Bělo‑
rusku neměnily.
Podle informace běloruské delegace policie nemá v Bělorus‑
ku právo kontrolovat AETR, oprávněna je jen inspekce a silniční
služba. Inspekce se stahuje z hranic a kontroly budou jen ve vni‑
trozemí. Aktuální stav je vždy k dohledání na webových strán‑
kách správy silnic, ministerstva dopravy a sdružení BAMAP.
Zástupci dopravců jednali o situaci v souvislosti s výhružka‑
mi Ruska o zrušení platnosti karnetů TIR. Ani běloruská strana,
součást bělorusko ‑rusko ‑kazašského celního prostoru, neměla
žádné konkrétní informace z Ruska. Bělorusové upozornili, že
skutečně neexistuje možnost si na hranicích vstupní (náhrad‑
ní) povolení koupit. Česká delegace se dotazovala na případné
Česká delegace také chtěl znát důvod, proč se řidiči musí na
hranicích před vstupem do Běloruska pojišťovat na léčebné vý‑
lohy, když takové pojištění mají již z ČR, kdy je nezbytnou sou‑
částí žádosti o udělení běloruského víza. Povinnost pojištění se
týká všech cizinců, kteří vstupují na běloruské území. Bělorusko
uznává pojistky jen těch pojišťoven, které mají smlouvu se státní
běloruskou pojišťovnou, což zatím zřejmě žádná z pojišťoven,
operující na českém území, nemá. Česká delegace požádala,
aby po návratu do Minsku byla stížnost na požadované doda‑
tečné pojištění předaná příslušným úřadům.
inzerce
Transport magazín 10/2013
7
desatero otázek, na které byste se neměli stydět zeptat,
než pošlete své děti na cestu autobusem
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
KAMPAň NA POdPORu
AuTOBuSOVýcH dOPRAVců
Text Martin felix
illustrace Zdeněk Hofman
N
a základě přání našich členů
provozujících autobusovou dopravu připravilo Sdružení kampaň, která má za cíl upozornit rodiče,
aby věnovali větší pozornost, jakými autobusy se přepravují jejich děti v rámci
svých školních aktivit na lyžařské kurzy,
plávání, výlety atd. cílem je motivovat
školy, aby využívaly služeb renomovaných dopravců s kvalitním vozovým parkem a dobře proškoleným personálem.
Kampaň se bude skládat z rozhlaso‑
vých spotů běžících na stanici Frekvence
1, Desatera návodných otázek jak poznat
kvalitní autobus i dopravce, které bu‑
deme distribuovat mezi rodiče, plakátů
v autobusech členských firem a vysvětle‑
ní smyslu kampaně na našich stránkách
www.jedemevtomspolu.cz i na faceboo‑
kovém profilu Sdružení ČESMAD BOHE‑
MIA. Věříme, že tato kampaň inspiruje ši‑
rokou veřejnost a především rodiče školá‑
ků, aby se více zajímali o kvalitu sjednané
autobusové dopravy, a ve svém důsledku
zvýší zájem o služby našich členských fi‑
rem provozujících autobusy.
desatero otázek, na které byste se
neměli stydět zeptat, než pošlete své
děti na cestu autobusem
1) Bude mít u delších jízd každé dítě
svou sedačku, nebo se vtěsnají mís‑
to dvou dospělých tři malí?
2) Je k dispozici plán cesty zohledňující
pravidla řízení a odpočinku řidičů
a také dětské fyziologické potřeby?
3) Má autobus vezoucí děti v zimním
období předepsanou a kvalitní zim‑
ní výbavu?
8
4) Procházejí řidiči v pravidelných roč‑
ních intervalech kvalitním školením
u důvěryhodné organizace a má ři‑
dič platný profesní a řidičský průkaz?
5) Je řidič zaměstnanec dopravní fir‑
my, nebo se jedná o brigádníka,
který možná právě přišel z pracovní
směny od jiného dopravce?
6) Prošel autobus předepsanou tech‑
nickou kontrolou a potvrzuje vnit‑
řek i vnějšek autobusu pečlivou
údržbu?
7) Je dopravce v případě neočekávané
poruchy schopen zajistit náhradní
vozidlo?
8) Garantuje dopravce odpovědnost za
případné škody na zdraví i zavaza‑
dlech?
9) Má dopravce platné oprávnění k pod‑
nikání v osobní silniční dopravě?
10) Má najatá dopravní firma funkční in‑
ternetové stránky? Potvrzují její dů‑
věryhodnost reference nebo její his‑
torie?
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
TRANSPORT SHOw V BRNě ROSTe
Text a foto
Martin felix
V
loni to byl ještě den otevřených
dveří na regionálním pracovišti
ČeSMAdu BOHeMiA v Brně,
letos se setkání výrobců techniky s našimi dopravci na Moravě i v Čechách
jmenuje Transport show.
A podle účasti a kladných ohlasů bu‑
dou tato setkání pokračovat i v příštích
letech. 3. října se v Brně v areálu spo‑
lečnosti TRURBOSOL SERVIS předsta‑
vilo 29 vystavovatelů dopravní techniky
a služeb, setkali se s více než čtyřmi
stovkami návštěvníků. A zdůrazněme,
že to byli návštěvníci z nejpovolanějších,
tedy silniční dopravci a nikoliv studenti
prchající před výukou nebo sběrači re‑
klamních propisek.
Transport magazín 10/2013
9
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Vzhledem k blížícímu se
datu nástupu normy Euro VI
od 1. 1. 2014 mají všichni
výrobci vozidel připraveny
novinky, které tuto normu
plní. Mercedes, DAF, Renault,
Volvo, Iveco, MAN i Scania
také přišly svým zákazníkům
naproti a své tahače do Brna
přivezly. I když žádné normy
plnit nemusí, své výrobky ne‑
ustále zdokonalují i nástavbáři
a našim členům se představily
výrobky firem Schmitz Cargo‑
bull, Krone a Kögel a Panav,
včetně prezentace novinek
v uchycení nákladů, které do‑
pravci velmi ocenili.
Důkazem odborné úrovně návštěvníků byla účast
na doprovodném programu. Novinky a budoucnost
ve světě digitálního tachografu, přínosy otevřené te‑
lematické platformy, silniční kontroly zaměřené na
pracovní režimy řidičů a digitální tachograf aktuálně,
představení nového portálu Truckjobs – to byla témata,
která do přednáškového sálu přilákala tolik zájemců,
že v odpoledních hodinách se program musel rozjet
opakovaně pro zájemce, na které dopoledne nezbylo
místo. Zájem byl i o prezentaci práce dopravní policie,
která prezentovala, co všechno umí passaty a motorky
v civilních barvách dbající na bezpečnost silničního
provozu. Přišli se podívat a s dopravci podiskutovat
i zástupci krajského úřadu.
10
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Samozřejmě setkání nebylo pouze pracovní, siláci si například
mohli zasoutěžit v páce o pohár Sdružení ČESMAD BOHEMIA,
ostatní se mezi jednáními, prohlídkou exponátů a poslechem před‑
nášek občerstvovali u několika grilů s vonícími specialitami tuzem‑
ské kuchyně. Za pořadatele můžeme všem účastníkům slíbit, že již
nyní začínají pracovat na přípravě Transport show 2014.
Vystavovatelé a účastníci
Transport magazín 10/2013
11
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
TRucKjOBS.cZ PO PůL ROce
O
rozjezdu pracovního portálu
Truckjobs.cz jsme si povídali
s Tomášem Bicerou, ředitelem institutu silniční dopravy ČeSMAd
Bohemia s.r.o.
V září uplynul půlrok
od spuštění pracovního
portálu Truckjobs.cz. jak
by se dal tento první půlrok zhodnotit?
Velmi pozitivně, byť
spuštění portálu je po
technické a obchodní
stránce velmi těžké. A to
nehovořím o nutnosti aktualizování da‑
tabáze uchazečů a udržení zájmu všech
návštěvníků. První půlrok nám ovšem
ukázal, že jsme se vydali správnou ces‑
tou, která dopravcům dokáže zajistit
rychlý, laciný a jednoduchý způsob na‑
lezení nových pracovníků.
485
Průměrný počet uchazečů, kteří shlédnou jeden pracovní inzerát.
jaké byly tedy první reakce ze strany
dopravců?
Očekávali jsme, že většina dopravců
přijme tento produkt zpočátku zdržen‑
livě. Pracovní portál není možné spustit
se 100% výkonem a od prvního dne jej
držet neustále naplno. Postupem času se
nám daří zajišťovat nové zdroje řidičů,
rozšiřovat databázi i aktivovat nové části
portálu.
Dá se tedy říci, že v databázi bude
čím dál tím více řidičů…
Portál využívá čím dál tím více řidičů
a jiných uchazečů (např. dispečerů), to
ano. Nicméně naším cílem je mít živou
databázi uchazečů, kteří hledají zaměst‑
nání. Proto systém automaticky vyřazuje
z databáze ty uchazeče, kteří jsou tam
déle než dva měsíce. Tito si mohou kdy‑
koli svou registraci opět prodloužit, ale
vyřešili jsme tím problém s velkým množ‑
stvím tzv. mrtvých duší. Truckjobs.cz vy‑
užilo za půl roku provozu celkem 2 000
12
řidičů, online aktivních v databázi jich je
v daný moment cca 300 a tito se neustále
obměňují. Naším cílem je ustálit časem
tento počet na 400‑500 uchazečích.
Portál není určen jen pro řidiče?
V průběhu činnosti jsme rozšířili okruh
uchazečů o pozice dispečerů a o mana‑
žerské pozice v dopravě. Do budoucna
se hodláme zaměřit spíše na zvyšování
počtů aktivních uchazečů v těchto po‑
zicích, nežli dalším rozšiřováním pozic.
A jaké jsou další plány?
Nejdůležitější je a bude zajistit aktua‑
lizaci databází. To dělá portál portálem.
Poté hodláme spustit diskusní fórum pro
dopravce, na kterém budou moci disku‑
tovat s uchazeči a návštěvníky na pře‑
dem daná témata z oboru. A v neposled‑
ní řadě jsme dokončili práci na propojení
portálu se sekcí našich partnerských škol
a zde hodláme spustit celorepublikovou
databázi poptávek a nabídek na zajištění
odborných praxí a stáží mezi dopravci
a školami. Je to náš dluh v oblasti výcho‑
vy a vzdělávání nových řidičů.
dala by se za ten půlrok sdělit nějaká
zajímavá čísla o portálu?
Za čísly se u nás skrývají lidé, ale dala.
Na portálu máme nyní registrovaných
135 dopravních firem a 2 000 uchazečů,
z nichž aktuálně hledá zaměstnání 295.
Dopravci si za půl roku zadali inzerá‑
ty na více než 115 volných pracovních
2 155
Portál Truckjobs.cz měsíčně navštíví 2 155 návštěvníků
míst a zobrazí si 2 830 karet uchazečů
za měsíc. To jsou pěkná čísla, se kterými
jsme tak brzy po zahájení provozu ani
nepočítali.
A poslední otázka, která asi zajímá
každého. Jaké jsou a budou ceny?
Podařilo se nám vybudovat jedineč‑
ný portál zaměřený pouze na dopravu,
na kterém máme jen aktivní uchazeče
o zaměstnání. Specializujeme se tak na
jediný obor, kterému rozumíme, a to nás
odlišuje od ostatních portálů, kde se za
kartou řidiče skrývá kdekdo s Ř.O. sku‑
piny B. Přitom jsme si dokázali udržet
nižší ceny, nežli většina ostatních portálů
– a to chceme udržet.
Nejefektivnější způsob hledání za‑
městnanců je zadání inzerátu, a tam se
při výhodném balíčku dokážeme pohy‑
bovat již od ceny 2 000 až 2 500 Kč za
měsíční inzerát.
Další možností je využití reklamy/PR
na portálu, které zahrnuje i inzerci vol‑
ných míst. Obecně se dá říci, že naše
služby dokážeme individuálně kombi‑
novat a přizpůsobovat dle potřeb našich
dopravců.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
ČeSMAd BOHeMiA NA TRucKfeSTu
jana Hujová
Vedoucí regionálního pracoviště Hradec Králové
R
ok se s rokem sešel a druhý víkend v září se v Hradci Králové v areálu letiště uskutečnil czech Truckfest. Letos to
byl již 13. ročník.
Této velkolepé akce se zúčastnilo více než 300 registrovaných dodá‑
vek, náklaďáků, souprav a tahačů. Nejvíce trucků bylo stejně jako loni
značky Volvo, a to celých 60. Dále následovaly MAN 45, Scania 37,
DAF 42, Renault 41, Iveco 33 a Mercedes 37. Kromě truckerů z České
republiky přijeli také účastníci z Německa, Holandska, Polska, Sloven‑
ska a Maďarska.
Na tomto setkání dopravců, prodejců a fandů kamionové do‑
pravy spojené s přehlídkou té nejopečovávanější techniky se pre‑
zentovalo i Sdružení ČESMAD BOHEMIA prostřednictvím regio‑
nálního pracoviště Hradec králové.
Účelem naší prezentace bylo návštěvníkům představit činnosti
Sdružení a navázat širší spolupráci především s účastníky z řad do‑
pravců, řidičů i vystavujících firem.
V našem stánku v návěsu kamionu mohli návštěvníci za‑
koupit oblečení od „Jezevčíka“, výbavy vozidel včetně výbav
pro ADR, jízdní doklady, odbornou literaturu a seznámit se
s činností Sdružení a jeho aktivitami, včetně veškerých typů
profesního školení. Pro zájemce byly k dispozici letáky na
služby a katalogy zboží. A ti nejmenší si s radostí odnášeli
balonky s jezevčíkem a logem „Jedeme v tom spolu“.
Jako doprovodný program na našem stánku byla autogra‑
miáda automobilového závodníka Michala Matějovského,
který též přilákal spoustu zájemců.
Na TRUCKFESTU v sobotu byl mimo jiné k vidění sprint na
220 metrů, jízda zručnosti, korzo amerických trucků a pře‑
hlídka těch nejosvětlenějších vozidel. O společenský večer se
postarala skupina Alabama, Teplá Buchta a Tři sestry Bandi‑
tos. V neděli pak proběhlo vyhlášení výsledků nejhezčí truck.
Věříme, že naše přítomnost na této významné akci, které
se zúčastnilo více než 8 000 diváků, ještě více posílila zájem
o činnost a služby Sdružení, a to nejen mezi profesionály, ale
i veřejností.
To, že byl o náš stánek zájem, ukazují i tyto fotografie
Transport magazín 10/2013
13
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
RuSSiAN fLeeT cARd
ČeSMAd BOHeMiA PředSTAVuje NOVéHO PARTNeRA
K
přelomu 3. a 4. kvartálu 2013 se začíná datovat počátek obchodní
spolupráce mezi Sdružením
ČeSMAd BOHeMiA a českou
společností Rfcard s.r.o., vydavatelem tankovacích karet pro
evropu a Rusko. Při této příležitosti jsme položili panu vladimírovi kofroňovi, manažerovi
projektu Rfc, několik otázek.
Můžete nám, prosím, blíže
představit společnost Rfcard?
Společnost RFCard byla zalo‑
žena v květnu 2012 za účelem
realizace projektu tankovacích
karet RFC. Zkratka RFC znamená
Russian Fuel Card, což do značné
míry vypovídá, na který trh jsme
zaměřeni. Nyní se primárně sou‑
středíme na evropské firmy tan‑
kující v Rusku a v tomto směru by
také měla probíhat naše spolu‑
práce s ČESMADem BOHEMIA
i obdobnými organizacemi v ně‑
kolika evropských zemích.
Mateřskou společností RF‑
Card je SG Group, což je fir‑
ma s dlouholetými zkušenost‑
mi s obchodováním v Rusku
a celou řadou dalších aktivit.
Společnost má sídlo v Letech
u Dobřichovic na Praze ‑ zá‑
pad, ale kanceláře kartového
centra celého týmu jsou umís‑
těny v sídle Business a Truck
centra R6, které společnost
SG GROUP nově vybudovala
v obci Verušičky, 30 kilomet‑
rů od Karlových Varů na hlav‑
ním tahu směrem na Prahu.
Kromě kancelářských prostor
toto Truck centrum nabízí širo‑
ké spektrum služeb nejen pro
řidiče nákladních aut a auto‑
busů, ale vlastně pro všechny
motoristy a také zemědělce. Je
to pak především zbrusu nový
servis a pneuservis, obchod
s náhradními díly a doplň‑
14
ky pro motoristy, restaurace
a non‑stop bistro, obchod se
smíšeným zbožím, široké so‑
ciální zařízení a kamerami hlí‑
dané parkoviště pro více než
100 kamionů. V druhé fázi zde
bude vybudována ještě myčka
pro nákladní a osobní automo‑
bily a hlavně čerpací stanice,
kde bude možné pochopitelně
plně využít možností našich
tankovacích karet RFC.
jak se zrodila myšlenka ruského tankovacího systému?
Do značné míry byly roz‑
hodující zkušenosti dopravní
divize Thermo ‑Cargo naší ma‑
teřské společnosti SG GROUP
a jejích ruských anabází. Po‑
kud se podíváme na Evropu, je
nabídka tankovacích systémů
se zaměřením na dopravní spo‑
lečnosti velmi pestrá a široká.
To se ovšem nedá říci o jejich
akceptační síti v Rusku, pokud
tam vůbec nějakou mají.
Oproti tomu je počet rus‑
kých vydavatelů limitovaný, ve
většině případů se jedná o ná‑
rodní řetězce, kdy je potenci‑
ální vydání karet evropským
dopravcům komplikované.
Zmínil jste akceptační síť. Co
v tomto bodě můžete v Rusku
nabídnout?
Aktuálně máme v Rusku více
než 430 akceptačních míst.
Spolupracujeme se společností
Rosněfť, v jejíž síti jsou karty
přijímány. Ta také, z pozice jed‑
né z největších světových pet‑
rochemických společností, by
měla být garantem kvality nafty,
což bývá v Rusku občas velký
problém a vlastně nejen tam.
Jako prvním můžeme také
nyní čtenářům Transport ma‑
gazínu a členům Sdružení
Vladimír Kofroň - Manager projektu RFCard
ČESMAD BOHEMIA prozradit
čerstvou novinku, že v druhé
polovině října 2013 spustíme
v Rusku akceptaci karet RFC
na dalších 275 čerpacích stani‑
cích společnosti TNK. Troufám
si říci, že to už je z pohledu
dopravce pohybujícímu se na
tomto území slušné pokrytí.
Pojďme přejít k produktu samotnému – kartě. Můžete nám
k ní říci nějaké podrobnosti?
jaké jsou její hlavní výhody?
Pokud bychom to vzali z čistě
technického pohledu, jedná se
o čipovou kartu s širokými vo‑
litelnými možnostmi omezení,
ať produktovými, či z pohledu
limitů finančních nebo množ‑
stevních. Zajímavostí je, že díky
čipové technologii není platnost
karty časově omezena. Vydává
se jako Univerzální, chráněna je
čtyřmístným PIN kódem.
Z pohledu využití považu‑
jeme za výhodu již samotnou
možnost bezhotovostního pla‑
cení, které je nejen pohodlněj‑
ší, ale také méně rizikové než
hotovostní úhrada PHM.
U obchodního nastavení
bych zmínil volitelnou variantu
režimů úhrady. Pre‑paid (před‑
platní) verze je formou jakési
elektronické peněženky. Vyu‑
žívána je především menšími
dopravci, kteří oceňují zejména
to, že není požadována žádná
finanční záruka, kterou by měli
delší dobu někde deponovánu.
Namísto předání hotovosti řidi‑
či pouze jednoduše převedou
peníze na svůj klientský účet
u společnosti RFCard.
Druhou možností je Post‑
‑paid, kdy k úhradě dochází
až po zvoleném fakturačním
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
období. To se pohybuje v roz‑
mezí 15 až 120 dní. Společně
se zúčtovacím obdobím, které
je max. patnáctidenní, může
splatnost dosáhnout až 135 dní,
což je raritou. Způsob krytí kre‑
ditních rizik je formou bankovní
záruky, takže opět bez nutnos‑
ti vázání vlastních finančních
prostředků. To má společně se
splatností pozitivní dopady na
cash‑flow klientů.
V obou případech si mohou
klienti zvolit fakturační měnu,
sledovat veškeré transakce a je‑
jich historii v Klientské zóně, do
které získají zabezpečený pří‑
stup přes naše internetové strán‑
ky, a po skončení zúčtovacího
období obdrží souhrnný daňo‑
vý doklad s detailním výpisem
transakcí.
Proč došlo k navázání spolupráce se Sdružením ČESMAD
BOHeMiA?
Z našeho pohledu se jedná
o ideálního a spolehlivého
partnera s dlouholetou zku‑
šeností v oblasti silniční do‑
pravy, a je tedy z podstaty své
činnosti orientován na naši
cílovou skupinu. Navíc díky
distribuci karnetů TIR znají
firmy, které do Ruska jezdí
a v jakém rozsahu, a mohou
tak přesněji definovat jejich
potřeby, což jde ruku v ruce
s politikou naší společnosti,
kterou je individuální přístup
k zákazníkovi. Jak už jsem
zmínil výše, máme zájem
o spolupráci s obdobnými
sdruženími i v jiných evrop‑
ských zemích.
Můžete nám představit něco
ze svých budoucích plánů?
V rámci daných kapacitních
možností a s ohledem na zmí‑
něnou aktuální prioritu akvi‑
zice evropských dopravců pro
tankování v Rusku pracujeme
i na budování evropské akcep‑
tační sítě. K tomuto účelu je
určená magnetická karta, kte‑
ré interně říkáme varianta EU.
První zemí s akceptační sítí je
Česká republika, kde je aktuál‑
ně k dispozici devět čerpacích
stanic, situovaných především
do oblasti hlavních hraničních
přechodů a jedna myčka ná‑
kladních automobilů v Praze
Stodůlkách. Další země
budou následovat.
Nechceme být ale
konkurencí stáva‑
jícím evropským
systémům, kde je již nyní velký
přetlak. Chceme se opět zamě‑
řit na Rusko, kde většina evrop‑
ských vydavatelů nepůsobí.
Dále bychom rádi v brzké
době nabídli možnost úhrady
mýta a již nyní lze využít služ‑
by refundace DPH ze zahrani‑
čí a služeb naší SOS karty pro
řešení nenadálých situací.
Více informací je možné
nalézt na našich webových
stránkách www.rf-card.com
Transport magazín 10/2013
15
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
SiLNiČNÍ
dOPRAVA
NOViNKy Z eVROPSKé uNie
Foto: Carlos Sardá
ing. jiří Kladiva, cSc.
cBc
KONfeReNce O SiLNiČNÍ
BeZPeČNOSTi V BRuSeLu –
uděLeNÍ ceNy PiN
Na této nedávné konferenci
předával letošní cenu silniční
bezpečnosti dopravní komisař
EU Siim Kallas. Zde je podstat‑
ná část jeho vystoupení (pře‑
klad JK):
Jsem rád, že mohu předat
letošní cenu Road Safety PIN
Award. Rád bych gratuloval
Dánsku, zastoupeným zde mi‑
nistrem Bodskovem, za dosa‑
žení významných výsledků ve
snižováni úmrtnosti na silni‑
cích. Poslední akční plán Dán‑
ska na poli silniční bezpečnosti
se jmenoval „Každá i jediná
nehoda je příliš“. Nic nemůže
být pravdivějšího.
Ocenění dánska
Dánsko bylo jedním z prv‑
ních členských států EU, které
se soustředilo na vážná zranění
na silnicích více, než je v tradič‑
ní politice silniční bezpečnosti.
Tento důraz podporuje rovněž
Evropská komise. Dánsko se
v několika posledních letech
obdivuhodně zlepšilo právě
v silniční bezpečnosti. Silniční
statistiky ukazují snížení o 18 %
v roce 2012, za jediný rok, ve
srovnání s průměrem v EU 9 %
16
za stejné období. Již jen toto
číslo je velkým úspěchem – ale
Dánsko dosáhlo dvojnásobku.
To řadí Dánsko do první pětice
států co do úspěšnosti na úseku
silniční bezpečnosti.
S čísly roku 2012 jsme – té‑
měř – zpět na cestě k dosa‑
žení našeho cíle snížit počty
usmrcených na silnicích v roce
2020 na polovinu ve srovnání
s rokem 2010. Usmrcení na sil‑
nicích poklesla mezi roky 2001
a 2010 o 43 %. Ale rád bych va‑
roval každého před uspokoje‑
ním. Je třeba ještě mnohé vyko‑
nat. Přes tyto pozitivní trendy je
každá jedna smrt příliš mnoho.
Jednou z našich hlavních
snah je dělat více při ochraně
zranitelných účastníků silniční‑
ho provozu – chodců, cyklistů,
dětí a starých občanů. Evropská
města rostou stejně jako obje‑
my dopravy v nich. Zde chodci
podstupují největší rizika usmr‑
cení nebo zranění. Bezpečnost
chodců se pomalu zlepšuje, ale
ještě se nezlepšila natolik jako
u řidičů osobních aut. A mo‑
tocyklisté: jak víme, řidiči mo‑
torek a skútrů, zejména mladí,
jsou nejrizikovější skupinou
mezi uživateli silnic. Hlavním
problémem je, že na silnicích je
příliš mnoho vozidel s technic‑
kými závadami. Komise proto
navrhla zpřísnit režim technic‑
kých zkoušek a rozšířit jejich
rozsah na motocykly a skútry.
Dnešní pravidla jsou z roku
1977 a nepokrývají dvou‑ a tří‑
kolová vozidla. Co se stalo? Ná‑
vrh byl nyní dvakrát zamítnut
ministry zemí EU a dopravním
výborem evropského parla‑
mentu. Je to víc než nešťastné
a je to další ne nezbytný politic‑
ký kompromis.
Ovšem technické selhání
není jediným původcem ne‑
hod. Může jít o okamžik nepo‑
zornosti řidiče nebo chodce,
o poškozenou vozovku. Anebo
jednoduše uživatel silnice se
rozhodne ignorovat pravidla
silničního provozu. Poslední
důvod ‑ nedodržování nejdůle‑
žitějších pravidel – je opravdu
šokující. Víme, že to je hlavní
problém v silniční bezpečnos‑
ti. „Velcí zabijáci“ na našich
silnicích jsou stále stejní: řízení
v opilosti, nadměrná rychlost,
ježdění na červenou a nepou‑
žívání bezpečnostních pásů.
Jistěže není pravda, že tu
žádná pravidla nejsou. Pravidla
jsou jasná a důvodem pro ně
je, aby nás chránila. Jsou‑li po‑
rušována, musí být důsledky.
Dodržování pravidel je jedním
z hlavních strategických cílů
Komise a bereme je velmi váž‑
ně. Posuzovali jsme národní
strategie silniční bezpečnosti
v zemích EU, včetně plánů na
požadavky na jejich dodržová‑
ní a použijeme je jako základ
pro podporu výměny zkuše‑
ností o nejlepší praxi v tom‑
to směru. Věřím, že uvidíme
opravdový rozdíl v přenosu
příslušných direktiv EU do ná‑
rodního práva.
vážná zranění
Rád bych zmínil oblast, kte‑
rá bývá často přehlížena ve
strategiích silniční bezpečnos‑
ti ‑ vážná zranění. Na každou
osobu zabitou při nehodě se
odhadují čtyři doživotně posti‑
žené, 10 těžce a 40 lehce zra‑
něných, ke kterým dojde hlav‑
ně v zastavěných areálech.
Stalo se to hlavním zdravotním
problémem. Auta se mohou
srazit ve vteřině. Následky pro
oběti mohou trvat po mnoho
let. Zatímco členské státy EU
dosáhly značného pokroku ve
snižování počtu usmrcení na
silnicích, počet zranění je stále
nepřijatelně vysoký. Odhady
pro rok 2010 ukázaly, že té‑
měř 1,5 milionu osob bylo zra‑
SILNIČNÍ DOPRAVA
něno při silničních nehodách
a asi čtvrtina z toho se uvádí
jako vážná. Ve srovnání se 28
000 smrtelných nehod, zazna‑
menanými v roce 2012. To je
důvod, proč Komise navrhla
dlouhodobou strategii pro sni‑
žování počtu vážných zranění
na silnicích.
BRuSeL A ŠKOLeNÍ AdR
Evropská komise potvrzuje,
že speciální školení o nebez‑
pečném zboží pro řidiče z po‑
volání může být integrováno
do všeobecných školení (dle
směrnice EU 2003/59/EG ev‑
ropského parlamentu a Rady
o základní kvalifikaci a perio‑
dické přípravě řidičů určitých
silničních vozidel pro přepravu
zboží nebo osob z 15. července
2003) Sdělil to dopravní komi‑
sař EU Siim Kallas belgickému
konzervativnímu europoslanci
Mathieu Groschovi na jeho
písemný dotaz. V odpovědi
se říká: „Směrnice (o všeobecném dalším školení s 35 hodinami za pět let) nevylučuje, že
témata ve spojitosti s přepravou
nebezpečných věcí se převezmou do všeobecné výchovy.“
Předpokladem je, že cíle směr‑
nice nebudou ohroženy. Podle
Grosche tím Komise potvrzuje,
že členské státy mohou sesta‑
vovat z dalšího školení ADR
jeden modul, jenž může být
uznáván jako část všeobecné‑
ho školení. Němečtí experti
shledávají komisařovu odpo‑
věď jako „pozoruhodnou“, ale
podtrhují, že ve Spolkové re‑
publice je pro zdvojený školicí
režim zákonné opatření. To by
muselo být změněno, než by
školení o nebezpečném zboží
mohlo být integrováno do vše‑
obecného modulu.
eu A MeZiNáROdNÍ
OBcHOd
OBcHOdNÍ SMLOuVy POSiLujÍ eVROPSKu uNii
Doprava je nezbytným za‑
střešovatelem obchodních vzta‑
hů. Na druhé straně je pro ni
důležité znát celkovou situaci ve
vývoji mezinárodního obcho‑
du. Zde je pohled na obchodní
situaci EU. Hospodářská výkon‑
nost EU by mohla vzrůst o 275
miliard EUR, když by vstoupily
v platnost všechny dosud pro‑
jednané obchodní dohody. To
by mělo vytvořit dva miliony
pracovních příležitostí – sdělil
v Bruselu komisař odpovědný
za obchod Karel De Gucht.
1. srpna 2013 vstoupily v plat‑
nost obchodní dohody EU
s třemi středoamerickými státy
a s Kolumbií. De Gucht k tomu
dále uvedl: Evropa – ta se spoju‑
je u mnohých především s po‑
jmem „krize“. Když se však po‑
díváme na postavení Evropské
unie na světovém trhu, vypadá
obraz zcela jinak: přes vzestup
rozvojových zemí a obtížné mi‑
nulé roky udržela EU svůj tržní
podíl na světovém obchodě
konstantně na 20 procentech,
zatímco třeba USA svůj podíl
ztrácely. EU zůstává největším
hospodářským blokem světa
a investičním stanovištěm čís‑
lo jedna. Jsme top obchodním
partnerem pro 80 států, mezi
nimi pro USA, Čínu, Indii a Bra‑
zílii. Můžeme být proto trochu
sebevědomější.
Obchod máme, protože přes
krizi jsme drželi naše trhy ote‑
vřené, neovládnuté ochranář‑
stvím, jak nedávno ocenila Svě‑
tová obchodní organizace. Ote‑
vřenost potřebujeme i nadále.
Protože není žádným tajem‑
stvím, že Evropa momentálně
neroste. Jestliže již za několik
let 90 procent světové poptávky
vyvstane mimo Evropu, musíme
cestou dohod o volném obcho‑
dě zajistit, abychom byli částí
tohoto růstového potenciálu.
Od 1. srpna 2013 mohou ex‑
portéři z EU profitovat z našich
dohod s Kolumbií, Panamou,
Nikaraguou a Hondurasem.
Další budou následovat. Ob‑
chodní dohoda s USA je jakýsi
konjunkturní balík – třeba pro
automobilovou branži, ve které
v současnosti výrobci platí vy‑
soká cla, když autodíly několi‑
krát křižují Atlantik a technické
podmínky musejí splňovat dvoj‑
násobně, což stojí hodně času
a peněz. Dobrá transatlantická
smlouva by také byla základem
pro multilaterální proces. Když
třetina všech světových ob‑
chodních toků jde přes Atlantik,
potom řešení, dohodnutá zde
dvoustranně, budou dobrým
začátkem.
eu A uSA fORSÍRujÍ dOHOdu O VOLNéM OBcHOdě
Cesta ke světově největší
zóně volného obchodu je volná.
Členské státy EU se po dlouhých
sporech sjednotily na společné
vyjednávací bázi s USA. Přitom
Francie se snažila při interních
rozhovorech o to, aby z rozho‑
vorů byly nejprve vyloučeny
podporu filmu, hudbě a dalším
médiím. Paříž se obává, že by
se její kultní průmysl dočkal
oslabení, když by v dohodě
o volném obchodě odpadly
subvence. Po sjednocení vlád na
jednacím mandátu EU mohou
Evropané a Američané oficiál‑
ně oznámit začátek rozhovorů.
Ty mají být dokončeny v roce
2015. Zóna volného obchodu
nemá jen sledovat celní hranice,
ale má rovněž vytvářet společné
standardy. Spolková kancléřka
Angela Merkelová podporovala
u prezidenta Obamy při jeho
posledních návštěvách v Evropě
plánování transatlantické zóny
volného obchodu. Pokud jde
o cíle, nespatřovala s Obamou
žádné rozdíly.
Zóna volného obchodu –
v anglickém odborném žer‑
gónu „Transatlantik Trade and
Investment Partnership“ by byla
největší na světě. Předseda Ev‑
ropské komise José Manuel
Barroso potvrdil, že pro EU to
znamená nejen nárůst hospo‑
dářské výkonnosti o 120 miliard
EUR za rok a 400 tisíc nových
pracovních sil. Také nedávno
zveřejněná studie institutu Ifo
dochází k výsledku, že rozsáh‑
lá zóna volného obchodu mezi
EU a USA přinese užitek oběma
stranám, ale především z toho
budou profitovat Američané.
Nečlenové, zejména rozvojové
země, se budou cítit poškoze‑
ni, protože země zóny volného
obchodu budou z jiných zemí
importovat méně zboží.
RůZNé
ceLNÍci NA HRANicÍcH
eu HLáSÍ PAděLKy ZA MiLiARdu euR
Podle výroční zprávy Komise
o celních opatřeních k prosazo‑
vání práv duševního vlastnictví
zadržely celní orgány EU v roce
2012 téměř 40 milionů výrob‑
ků, u nichž panovalo podezře‑
ní na porušení práv duševního
vlastnictví. Ačkoli šlo o men‑
ší množství než v roce 2011,
hodnota zajištěného zboží byla
i tak vysoká – dosahovala téměř
jedné miliardy EUR. Zveřejněná
zpráva obsahuje také statistické
údaje o druhu, původu a způ‑
sobu dopravy padělaných vý‑
robků zadržených na vnějších
hranicích EU. Značné množství
zajištěného zboží tvořily ciga‑
rety (31 %). Druhou největší
skupinou (12 %) bylo ostatní
zboží (např. láhve, svítidla, lepi‑
dla, baterie, prací prášky). Podíl
obalových materiálů činil 10 %.
Celkem 70 % celních zásahů se
i v roce 2012 týkalo poštovních
a kurýrních balíků, přičemž 23
% zadrženého zboží v poštov‑
ním styku činily léčivé příprav‑
ky. Algirdas Šemeta, komisař pro
daně, cla, boj proti podvodům
a audit, uvedl: „Celní orgány
tvoří první obrannou linii EU
v boji proti padělkům, jež podrývají činnost podniků respektujících právo.“
PO eVROPě S PRůKAZeM
ZdRAVOTNÍHO POjiŠTěNÍ
Bezplatný evropský průkaz
zdravotního pojištění vám
ulehčí přístup k lékařské péči
v 28 zemích EU a také na Is‑
landu, v Lichtenštejnsku, Nor‑
sku a ve Švýcarsku. Popálení
medúzou, alergická reakce,
zlomená noha nebo vážnější
zranění či nemoc vám mohou
náhle změnit vaši dovolenou
nebo služební cestu v noční
můru. Vypořádat se s bezod‑
kladným problémem je samo
o sobě dosti složité a sku‑
tečnost, že neznáte zdravot‑
ní systém dané země, může
spolu s dodatečnými náklady
na léčbu situaci dále zkom‑
plikovat. Co je to Evropský
průkaz zdravotního pojištění?
Bezplatná karta, s níž vám
bude během dočasného poby‑
tu v kterékoliv z 28 zemí EU,
na Islandu, v Lichtenštejnsku,
Norsku a Švýcarsku poskyt‑
nuta nezbytná lékařská péče
ve státním lékařském zaříze‑
ní, a to za stejných podmínek
a za stejnou cenu (v někte‑
rých zemích zdarma) jako li‑
dem pojištěným v dané zemi.
Z nejnovějších údajů vyplývá,
Transport magazín 10/2013
17
SILNIČNÍ DOPRAVA
že evropský průkaz zdravotní‑
ho pojištění (EHIC) vlastní více
než 190 milionů lidí.
PRiORiTy eVROPSKéHO
PARLAMeNTu PRO dRuHOu POLOViNu 2013
I když toho už poslanci letos
dosáhli hodně, stále na ně ještě
do konce roku čeká mnoho dů‑
ležitých legislativních návrhů.
Parlament bude v příštích 4 mě‑
sících přijímat rozhodnutí, která
ovlivní EU a její obyvatele na
mnoho let dopředu. Patří sem
například dlouhodobý rozpočet
EU, bankovní dohled, ochrana
údajů nebo lepší ochrana vysíla‑
ných pracovníků. Na zářijovém
plenárním zasedání představí
poslancům během svého proje‑
vu o stavu Unie předseda Evrop‑
ské komise José Manuel Barroso
priority EU na rok 2014. V září
má Evropský parlament na pro‑
gramu i hlasování o přísnějších
pravidlech pro tabákové výrob‑
ky, která mají mladé lidi odradit
od kouření, a o návrhu podporu‑
inzerce
18
jícím ekologičtější biopaliva. Bě‑
hem jednoho z podzimních ple‑
nárních zasedání bude Evropský
parlament hlasovat o navrhova‑
né dohodě ohledně dlouhodo‑
bého rozpočtu EU na léta 2014‑
‑2020. Výsledek hlasování bude
mít vliv i na konečnou podobu
reformy zemědělské politiky EU.
Parlament také pracuje na no‑
vém nařízení o jediném souboru
MLAdÍ Lidé MOHOu ZÍSKAT PRVNÍ PRáci PřeS euReS
Cílem programu „Tvoje první
práce přes EURES“ je pomo‑
ci mladým Evropanům najít si
práci v jiné zemi Evropské unie.
Díky tomuto programu by mělo
v období 2012–2014 práci zís‑
kat 5 000 lidí z celé EU. Do pro‑
gramu, který byl zahájen v roce
2012, budou zapojeny vybrané
úřady práce a pracovní nabídky.
V rámci programu Tvoje prv‑
ní práce přes EURES pomáhají
úřady práce členských zemí ne‑
jen mladým uchazečům o prá‑
ci, ale i podnikům, které mají
SILNIČNÍ DOPRAVA
zájem o nábor pracovníků ze
zahraničí. Poskytují jim infor‑
mace a finanční prostředky,
pomáhají s vyhledáváním vol‑
ných pracovních míst, náborem
zaměstnanců apod. Finanční
prostředky se poskytují poté,
co zájemci splní stanovené
podmínky a správní formality,
jež tyto úřady vyžadují. Kdo
může zažádat o pomoc? Ucha‑
zeči o práci, kteří: jsou ve věku
18–30 let, jsou státními přísluš‑
níky jedné z členských zemí
EU a legálně pobývají v některé
ze zemí Unie. Zaměstnavate‑
lé, kteří mají sídlo v některé ze
zemí EU a hledají pracovníky
PROČ POTřeBujeMe VÍZOVOu POLiTiKu PRO RůST
Evropa je stále hlavní turis‑
tickou destinací na světě s ob‑
rovským přírodním, kulturním
a uměleckým bohatstvím. Po‑
kud si však chceme tuto naši
současnou vedoucí pozici
uchovat, naše odvětví cestovní‑
ho ruchu nesmí usnout na vav‑
řínech. V současné ekonomické
krizi, která je nejhorší od druhé
světové války, musíme plně
využít ohromné zdroje, které
vytváří cestovní ruch. Odvětví
cestovního ruchu zaměstnává
téměř 20 milionů lidí a má vaz‑
bu na další klíčová odvětví, jako
jsou kultura, stravování, móda,
stavebnictví a doprava. Pokra‑
čující nárůst cestovního ruchu
může rovněž přispět k vyřeše‑
ní problému nezaměstnanosti
mládeže, jež v některých ob‑
lastech Evropy přesahuje 50
%. V roce 2011 utratili v EU
turisté z třetích zemí přibližně
400 miliard EUR. Tento údaj
podle odhadů dosáhne do roku
2020 výše 500 miliard EUR,
pokud budeme schopni nadále
lákat turisty z rychle rostoucích
a rozvíjejících se ekonomik,
jako jsou Čína, Indie a Rusko.
Kupní síla obyvatel těchto zemí
se zvyšuje a oni mají zájem ob‑
jevovat Evropu.
MAN GARANTUJE.
JISTÁ VÝKONNOST.
GARANCE POHONNÉ JEDNOTKY
ŘAD MAN TGX A TGS.
DŮSLEDNĚ EFEKTIVNÍ
Platzhalter
Efektivita činí budoucnost předvídatelnou – u našich zákazníků dokonce na léta dopředu. Bezplatná záruka
pohonné jednotky jim totiž umožňuje bezstarostnou jízdu bez nečekaných nákladů za opravy. Nárok
na tříletou garanční lhůtu vzniká při zakoupení nového vozidla konstrukčních řad TGX a TGS v konfiguraci 4 x 2
a 6 x 2 či do najetí 450.000 km, vždy podle toho, která okolnost nastane jako první. A co to pro Vás znamená?
Zaručeně více úspor Vašich nákladů. Veškeré detaily Vám rád zodpoví Váš MAN partner, či je naleznete na webové
stránce www.mantruckandbus.cz
Engineering the Future – since 1758.
MAN Truck & Bus
*Platí pouze pro vozidla, jejichž celková hmotnost nepřesáhne 60 t.
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
NávěSů přEpRAvOvANýCh pO ŽElEZNIČNÍCh
KOLejÍcH LeTOS ZASe PřiByLO
Vladimír fišer
BOHeMiAKOMBi Praha
P
řestože naprostou většinu kombinovaných přeprav silnice – železnice
na území ČR představují i nadále námořní kontejnery, podíl
výměnných nástaveb a intermodálních návěsů, které jsou
typickými přepravními jednotkami kombinované dopravy
používanými pro přepravy zboží uvnitř evropského kontinentu, rychle přibývá.
V posledních třech letech
se na železničních kolejích ve
stále větších počtech objevují
především silniční návěsy, které
se na kolejích v ČR až do roku
2006 objevovaly jen zcela vý‑
jimečně. Až teprve jednorázo‑
vá investiční podpora, kterou
vypsalo Ministerstvo dopravy
v létě 2009, vnesla nový vítr
do plachet tomuto způsobu
přepravy zboží po železnici,
takže se počet návěsů přepra‑
vených v ČR po kolejích zvýšil
v krátkém časovém horizontu
tří let z ročních 2 501 návěsů
na 18 374 návěsů.
Na nový typ železničního
servisu kombinované dopravy
určeného pro silniční dopravce
a speditéry se v České republice
specializuje operátor kombino‑
vané dopravy Bohemiakombi ‑
společnost s přímou účastí Sdru‑
žení automobilových dopravců
ČESMAD BOHEMIA (40 %), ČD
Cargo a.s. (30 %) a Kombiverke‑
hr Frankfurt GmBH (30 %). Ope‑
rátor Bohemiakombi letos spus‑
til v pořadí již pátou a šestou
mezinárodní linku kombinované
dopravy s přepravou silničních
20
návěsů v kapsových vozech
(nové linky Lovosice–Charleroi
v.v. a Ostrava–Terst v.v.). Všech‑
ny linky jsou určeny pro ex‑
porty a importy zboží mezi ČR
a zeměmi západní (Německo,
Benelux, Anglie) a jižní Evropy
(Itálie, Turecko).
Kombinovaná doprava v Čes‑
ké republice vytrvale nabývá na
významu. Dokazují to poznatky
i konkrétní čísla uváděná v pre‑
zentaci projektu COSMOS, spo‑
lufinancovaném z evropských
prostředků v rámci programu
Marco Polo (COSMOS = Coope‑
rative Solutions for Managing
Optimized Services). V průběhu
deseti let vzrostly objemy zbo‑
ží přepravené kombinovanou
dopravou z necelých 3 mil. tun
v roce 2002 až na 8,22 mil. tun
v roce 2012. Navzdory všeobec‑
nému a dlouhodobému odklo‑
nu zákazníků od železničních
kolejí k silnici vykazuje tedy
kombinovaná doprava silnice/
železnice ‑ a to nejen v České
republice, ale i jinde v Evropě
‑ přesně opačný trend. Pro že‑
leznici se kombinovaná dopra‑
va stala novou příležitostí, jak
se v tvrdé konkurenci může
s úspěchem prosadit.
Projekt COSMOS, na kterém
se spolu s dalšími 12 aktéry ze
zemí střední a jihovýchodní Ev‑
ropy operátor Bohemiakombi
aktivně spolupodílí, si jako svůj
hlavní cíl vytyčil přispět svými
poznatky a zkušenostmi k inten‑
zívnějšímu rozvoji kombinované
dopravy v oblasti jihovýchodní
Evropy, tedy v oblasti, kde se až
dosud podařilo úspěšně zavést
pouze jednotlivé kontejnerové
linky z a do námořních přístavů
Koper a Terst, zatímco výměna
zboží mezi jihovýchodní Evro‑
pou a ostatními evropskými ze‑
měmi se realizuje v naprosté vět‑
šině kamiony po silnici. Koordi‑
nátorem projektu COSMOS jsou
konzultační firma KombiConsult
Frankfurt a německá firma se
zkušenostmi z oblasti informač‑
ních technologií HaCon. Pro‑
jekt COSMOS navazuje na po‑
znatky a výsledky předchozích
evropských projektů DIOMIS
a CREAM. Koordinátoři projektu
v jednotlivých zemích postupně
organizují kulaté stoly, u kterých
aktérům kombinované dopravy
předkládají získané a utříděné
poznatky, aby na základě diskusí
tyto poznatky dále aktualizovali,
rozšiřovali a formovali příslušné
závěry. Kulatý stůl v Praze se ko‑
nal jen před několika málo dny
19. září 2013 a zúčastnili se ho
spolu se zástupci Ministerstva
dopravy také správce želez‑
niční dopravní infrastruktury,
železniční dopravci, operátoři
terminálů a linek kombinované
dopravy a také uživatelé linek ‑
silniční dopravci.
K tomu, aby kombinovaná
doprava byla schopna nabízet
konkurenceschopnou alterna‑
tivu k přímým dálkovým pře‑
pravám zboží po silnici po celé
Evropě, musí mít k dispozici
dostatečně kapacitní síť želez‑
ničních tratí a překládkových
terminálů, vzájemně propoje‑
ných sítí pravidelných linek.
To jsou nutné předpoklady pro
vznik systému (řidičem) nedo‑
provázené kontinentální kom‑
binované dopravy a zároveň
úkoly pro manažery železniční
infrastruktury a operátory kon‑
tinentálních linek. Nejdůleži‑
tějším prvkem jsou však sa‑
mozřejmě zákazníci ‑ v tomto
případě automobiloví dopravci
a silniční speditéři, kteří odesí‑
latelům a příjemcům zboží při‑
stavují na nakládku zboží svo‑
je vozidla. Aby byla evropská
podpora účinná a dostatečně
efektivní, měla by být směro‑
vána paralelně a systematicky
do všech investičních oblastí
současně – do terminálů a že‑
lezničních tratí, do vozidel i do
kontinentálních linek.
V České republice se v tom‑
to směru zatím podařilo do‑
sáhnout jen dílčího jednorá‑
zového úspěchu v roce 2009,
když Ministerstvo dopravy
vyhlásilo program podpory
„Inovační technologie nových
linek kombinované dopravy“.
Jeho pozitivní dopady na růst
zájmu o přepravy návěsů po
železnici jsou patrné z grafu,
jenž znázorňuje boom přepra‑
vy návěsů po železnici odstar‑
tovaný právě touto motivační
státní podporou poskytnutou
v závěru roku 2009.
• Operátor Bohemiakombi letos
přepravil na lince Lovosice‑
‑Duisburg o 933 intermodál‑
ních návěsů více než za stejné
období loňského roku.
• Meziroční růst počtu návěsů
přepravených na této ose po
železnici tak činí 16,3 %
SILNIČNÍ DOPRAVA
• Nejvýraznější nárůst přitom
zaznamenávají čeští silniční
dopravci, kteří jsou členy
Sdružení automobilových do‑
pravců ČESMAD BOHEMIA:
o 31,4 %
• Zásilky českých zákazníků
na lince Lovosice ‑ Duisburg
tak letos dosáhly podílu
56 % (pro srovnání: vloni
zde byl podíl českých do‑
pravců 38 %, přičemž až do
roku 2008 byl jejich podíl
prakticky zanedbatelný
• Bohemiakombi ve spolupráci
s Kombiverkehr Frankfurt
provozuje týdně 26 pravidel‑
ných ucelených vlaků, na
všech jsou přepravovány
i návěsy v kapsových vozech
• Výchozími a cílovými stani‑
cemi vlaků s přepravou ná‑
vě sů
js o u
te r minály
v Lovosicích a Ostravě
(Údaje jsou v počtu silničních návěsů)
Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Naplněné (ložené) silniční návěsy
0
0
0
0
12
65
Prázdné silniční návěsy
2
0
0
0
0
0
CELKEM
2
0
0
0
12
65
2009
2010
1 822 1 505 1 428 2 393
2006
4346
200
2007
26
2008
9
108
2 022 1 531 1 437 2 501
2011
2012
10 965 18 000
138
184
374
4484
11149
18374
Pozn.: Před rokem 2000 nebyly počty silničních návěsů sledovány.
inzerce
www.bannerbatteries.com
PLNĚ NABITÁ BATERIE =
PLNÝ VÝKON VOZIDLA
YNÍ
JEN N M NA
ÁKE
!
S D R Ž Z DA R M A
U
N
STĚ
NABÍJECÍ SYSTÉM Banner ACCUCHARGER PROFESSIONAL 35A
Doba provozního výpadku stojí peníze ! Proto musí baterie vašeho vozu dát
spolehlivě plný výkon. Profesionální nabíjecí systém Banner Accucharger Professional 35A poskytne baterii vašeho vozidla optimální výkon a oživí dokonce i hluboko
vybité baterie ! Vhodný pro olověné baterie do 350 Ah, 6/12/24 Volt , 35 A. Banner –
The Power Company.
Banner Baterie ČR s.r.o
CZ-10400 Praha 10-Uhříněves, Přátelství 1011, Tel. (+420) 267 090-510
Fax (+420) 267 090-522, E-Mail: [email protected]
Transport magazín 10/2013
21
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
ceLNÍ ÚřAdy uRČeNé PRO TiR V SRBSKu
AKTuALiZOVANý SeZNAM
Michaela Havelková
vedoucí celního odboru
Seznam pohraničních celních úřadů určených pro TiR
Č.
1
Název celního úřadu
Hlavní celní úřad Bělehrad
Celní pobočka Skladišta
Celní pobočka Luka Beograd
Celní pobočka Beograd
Celní pobočka Železnička stanica – Beograd
Celní pobočka Ranžirna železnička stanica Makiš‑
‑Beograd
Celní pobočka Beogradski sajam
Celní pobočka za poslove caringskog nadzora – Be‑
ograd
Celní organizační jednotka Luka
Celní pobočka Terminal Beograd
Celní pobočka Aerodrom Beograd
Celní organizační jednotka za kurirske
posiljke – DHL
Celní pobočka Pančevo
Celní organizační jednotka Luka i rečno pristanište
2
Celní pobočka Šabac
Celní pobočka Sremska Mitrovica
Celní pobočka Trbušnica
Celní pobočka Valjevo
3
Celní pobočka Derdap
Celní pobočka Prahovo
Celní pobočka Veliko Gradiště
Celní organizační jednotka Bor
Celní organizační jednotka Zaječar
4
5
6
Celní pobočka Železnička stanica Dimitrovgrad
Celní organizační jednotka Pirot
Celní organizační jednotka Slobodna zona Pirot
Hlavní celní úřad Kraljevo
Celní pobočka Kraljevo
Celní pobočka Čačak
Celní organizační jednotka Raška
Celní pobočka Kruševac
Celní pobočka Novi Pazar
Hlavní celní úřad Užice
Celní pobočka Užice
Celní organizační jednotka Požega
22
Kód celního
úřadu
7
11134
11029
11347
11118
11096
11126
11207
8
11223
11568
11410
11282
11037
11231
Hlavní celní
úřad Šabac
42056
42072
42196
42145
Hlavní celní
úřad Kladovo
12289
12041
12068
12297
12327
Hlavní celní
úřad
Dimitrovgrad
13021
13048
13030
9
10
11
12
14052
14060
14010
14036
14109
46027
46035
13
Celní pobočka Prijepolje
Hlavní celní úřad Niš
Celní organizační jednotka Železnička stanica Niš
Celní pobočka Aerodrom Niš
Celní organizační jednotka Knjaževac
Celní pobočka Vranje
Celní pobočka Leskovac
Celní pobočka Terminal – Preševo
Hlavní celní úřad Kragujevac
Celní organizační jednotka Železnička stanica Kra‑
gujevac
Celní pobočka Kragujevac
Celní organizační jednotka Lapovo
Celní organizační jednotka Jagodina
Celní organizační jednotka Paraćin
Celní organizační jednotka Arandelovac
Celní organizační jednotka Smederevska
Palanka
Celní organizační jednotka Mladenovac
Celní organizační jednotka Požarevac
Celní pobočka Smederevo
Celní organizační jednotka za metalsku industriju –
Železara
Hlavní celní úřad Novi Sad
Celní pobočka za poslove carinskog nadzora Novi Sad
Celní pobočka Luka i skladišta Novi Sad
Celní pobočka Ranžirna železnička stanica Novi Sad
Celní pobočka Bačka Palanka
Celní organizační jednotka Vrbas
Celní pobočka Terminal Šid
Celní organizační jednotka Bečej
Hlavní celní úřad Sombor
Celní pobočka Sombor
Celní pobočka Apatin
Hlavní celní úřad Vršac
Celní pobočka Železnička stanica Vršac
Celní pobočka Hemofarm Vršac
Hlavní celní úřad Zrenjanin
Celní pobočka Zrenjanin
Celní pobočka Kikinda
Hlavní celní úřad Subotica
Celní pobočka Javna skladišta Subotica
Celní organizační jednotka Slobodna zona Subotica
Celní pobočka Železnička stanica Subotica
Celní pobočka Senta
46043
15075
15156
15113
15121
15024
15105
17043
17019
17078
17027
17051
17256
17035
17329
17337
17345
17353
21202
21016
21067
21024
21040
21130
21369
22047
22012
23035
23043
24023
24015
25038
25160
25046
25062
SILNIČNÍ DOPRAVA
Seznam pohraničních celních úřadů určených pro TiR
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
Název celního úřadu
Hranice s Maďarskem
Hlavní celní úřad Subotica
Celní pobočka Terminal Horgoš
Celní pobočka Terminal Kelebija
Hranice s Rumunskem
Hlavní celní úřad Kladovo
Celní pobočka Derdap
Hlavní celní úřad Vršac
Celní pobočka Vatin
Hlavní celní pobočka Zrenjanin
Celní pobočka Srbska Crnja
Hranice s Bulharskem
Hlavní celní úřad dimitrovgrad
Celní pobočka Gradina
Hlavní celní úřad Niš
Celní pobočka Strezimirovci
Hlavní celní úřad Kladovo
Celní pobočka Mokranje
Kód celního úřadu
25011
25054
9
10
11
12289
23027
12
13
24031
14
13013
15
16
15040
12033
17
18
Celní pobočka Vrška Čuka
Hranice s Makedonií
Hlavní celní úřad Niš
Celní pobočka Preševo
Hranice s Černou Horou
Hlavní celní úřad Užice
Celní pobočka Gostun
Hranice s Bosnou a Hercegovinou
Hlavní celní úřad Šabac
Celní pobočka Mali Zvornik
Celní pobočka Sremska Rača
Hlavní celní úřad Užice
Celní pobočka Kotroman
Hranice s chorvatskem
Hlavní celní úřad Sombor
Celní pobočka Bogojevo
Celní pobočka Bezdan
Hlavní celní úad Novi Sad
Celní pobočka Batrovci
Celní pobočka Bačka Palanka
12319
15172
46078
42153
45102
46094
22128
22144
21091
21105
Seznam celních organizačních jednotek oprávněných ke kontrole silničních vozidel
Č.
1
2
3
4
5
Název celního úřadu
Celní pobočka Luka Beograd
Celní pobočka Luka i skladišta Novi Sad
Celní organizační jednotka Železnička stanica Niš
Celní pobočka Kragujevac
Celní pobočka Kraljevo
Kód celního úřadu
11029
21016
15075
17019
14052
PLATBy dO RuSKA
Michaela Havelková
vedoucí celního odboru
Pokyny týkající se plateb na bankovní účet
Federální celní služby Ruské federace
Počátkem roku 2012 jsme informovali o změně bankovních
údajů Federální celní služby Ruské federace určené pro plat‑
bu cla a dalších poplatků. V případě provádění platby ruským
celním orgánům je nezbytné dodržovat následující instrukce.
S účinností od 1. ledna 2012 musí být celní platby prováděny
na nový účet FCS:
Stále údaje, které musí být uvedeny při platbě:
Banka příjemce:
OPeRu-1 Banka Rossii, Moscow 701
BiK:
044501002
Číslo účtu:
40101810800000002901
Příjemce:
Mezhregionalnoe operacionnoe ufK
(fTS Rossii)
iNN:
7730176610
KPP:
773001001
OKATO:
45268595000
Zvláštní údaje ke každé placené částce a uvedené v platebním
výměru, které musí být uvedeny v příkazu: KÓd KBK, Kód celního úřadu, Číslo jednací platebního výměru, Číslo karnetu TiR
U každého druhu splatné částky (clo, daně, úroky atd.) musí být
provedena zvláštní platba, ve které jsou uvedeny všechny údaje
z platebního výměru, který obdrží držitel karnetu TIR od celních
orgánů. Platba musí být provedena ve lhůtě splatnosti uvedené
v platebním výměru a pouze osobami přímo odpovědnými za
provedení platby (tj. osoba, které je platební výměr adresován).
Platby musí být provedeny výhradně v rublech a bez poplatků pro příjemce!
Zároveň připomínáme, že držitel karnetu TIR je zodpovědný
za řádné provedení platby ruským celním orgánům a zároveň
za získání potvrzení o přijetí platby příslušnými orgány a ná‑
sledně o neexistenci celního dluhu.
Transport magazín 10/2013
23
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
POKRAČOVáNÍ KRiZe SySTéMu TiR V RuSKu
Michaela Havelková
vedoucí celního odboru
N
a mimořádném zasedání Výkonné rady
TIR, jejímž úkolem je
dohlížet na řádné fungování
systému TiR, dne 27. 8. 2013
rada prohlásila, že nová celní opatření Ruské federace,
která měla vstoupit v platnost
pro celou Ruskou federaci dne
14. září 2013, jsou v příkrém
rozporu s Úmluvou TiR.
Nicméně přes další intenziv‑
ní jednání mezinárodních vlád‑
ních i nevládních organizací
a institucí, dopisy na prezidenta
Putina požadující zrušení těch‑
to patření, kdy ke karnetu TIR
jsou vyžadovány dodatečné
záruky, Federální celní služba
Ruské federace rozhodla dne
13. září 2013, že nová opatření
budou platit, ale pouze pro ob‑
last Sibiře a Dálného východu.
Dne 22. září 2013 Federální
celní služba RF rozhodla o dal‑
ším rozšíření platnosti nových
opatření i na oblast Uralu. Tato
opatření se dotkla i celních úřadů
Čeljabinsk, Chanty‑Mamsyjsk,
Koltsovo, Magnitogorsk, Tjumen,
Uralskaja Operatyvnaja, Jamalo‑
‑Nenets a Jekatěrinburg.
Následně dne 3. října 2013 Fe‑
derální celní služba informovala,
že s okamžitou účinností roz‑
šiřuje platnost opatření i na Po‑
volžskou oblast. Opatření by se
měla týkat celních úřadů Baškor‑
tostan, Nižnegorodskaja, Oren‑
burg, Perm, Samara, Saratov, Ta‑
tarstán, Uljanovsk a Povolžské‑
24
ho. Přesný rozsah celních úřadů
dotčených těmito opatřeními
zatím není přesně znám.
Pro informaci uvádíme, že
čeští dopravci v roce 2012
použili 15 karnetů TIR a do
srpna 2013 10 karnetů TIR pro
oblast Sibiře. Na Dálný východ
v roce 2012, ani v roce 2013
nebyl použit žádný karnet TIR
vydaný naším Sdružením. Pro
oblast Uralu bylo v roce 2012
použito celkem 47 českých
karnetů TIR a do konce srp‑
na t. r. bylo použito 40 karnetů
TIR českými dopravci. Statisti‑
ka pro Povolžskou oblast zatím
není k dispozici.
V případě odmítnutí někte‑
rých ruských výše uvedených
celních úřadů přijmout karnety
TIR na základě tohoto jedno‑
stranného protiprávního opat‑
ření doporučujeme postupo‑
vat podle pokynů, které jsme
zveřejnili 12. září 2013, tj. níže
uvedený postup:
1. Okamžitý postup
Odmítnutí přijetí karnetu
TiR celními orgány.
Aby dopravci byli schopni
hájit svá práva a odvolat se
proti nezákonnému odmítnutí
zahájit operaci TIR na území
Ruské federace, je nezbytné
získat jasný důkaz odmítnutí
pro následnou právní akci.
Po příjezdu vozidla se zbo‑
žím na hranice RF má být zbo‑
ží zaevidováno, celník by měl
normálně přijmout karnet TIR
k zahájení operace TIR prove‑
dením požadovaných formalit,
zejména připojením nezbytné‑
ho celního razítka na karnet
TIR, stejně tak jako do dopro‑
vodných dokumentů.
Pokud ruský celník odmítne
zahájit operaci TIR, je naprosto nezbytné získat potvrzení
o jeho odmítnutí v následující
formě:
Celník poznamená v kolon‑
ce „for official use“ útržkového
listu č. 1 a 2 karnetu TIR „odmítnuto propuštění zboží z důvodu ……………………………..“.
Útržkový list se pak přeškrtne
a karnet TIR bude vrácen řidiči.
Pokud celník nebude postu‑
povat tímto způsobem, musí
být důrazně upozorněn, aby
takto postupoval, neboť je to
plně v souladu s postupy TIR.
Teprve když váš řidič obdrží toto písemné odmítnutí
karnetu TiR jako dostatečného záručního dokladu, můžete z donucení poskytnout
dodatečnou záruku celníkům,
aby vozidlo mohlo pokračovat
v jízdě. Následně pak lze postupovat právními kroky vůči
ruské celní správě.
celník odmítne uvést
poznámku o odmítnutí do
karnetu TiR
Pokud celník nepotvrdí od‑
mítnutí písemně, doporučuje‑
me řidiči, aby celník podepsal
formulář potvrzující odmítnutí
operace TIR. Formulář je přilo‑
žen níže.
2. Následný postup
Po návratu vozidla do ČR
je možno se odvolat proti ne‑
zákonnému postupu celních
orgánů k vyššímu celnímu
orgánu a příslušnému soudu.
Takovýto postup může být
uplatněn jak samostatně, tak
současně.
Pro získání pozitivního
soudního rozhodnutí je nej‑
lepším řešením se odvolat pří‑
mo k příslušnému místnímu
soudu a požadovat zneplat‑
nění postupu celních orgánů
a náhradu způsobené škody.
Soudní žaloba může být
podána během tří měsíců od
data odmítnutí karnetu TIR
podle odstavce 4, článku 198
Arbitrážního zákona Ruské fe‑
derace.
Obviněným v tomto sporu
budou pohraniční celní orgá‑
ny, které odmítly přijetí karne‑
tu TIR.
K tomuto postupu vám poskytneme nejvyšší součinnost
a všechny potřebné informace.
Zároveň vás žádáme, abyste
nás o jakýchkoliv problémech
spojených s uplatňováním těch‑
to obratem opatření informovali!
Formulář
Приложение к Рекомендации для водителей
Начальнику таможенного поста
(таможни)
____________________________
____________________________
____________________________
(наименование таможенного
органа)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(адрес таможенного органа)
от:
____________________________
____________________________
____________________________
(ФИО водителя)
водителя компании
____________________________
____________________________
____________________________
(наименование компанииперевозчика)
Вх. № ___________ от ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Об отказе в принятии книжки МДП, оформлении процедуры МДП
и предоставлении мотивированного письменного отказа
Я, гражданин _________________________________________________________________
(указать гражданство),
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
водитель компании ____________________________________________________________
(наименование компании - перевозчика)
"____" сентября 2013 года в "____" часов "____" минут прибыл в таможенный орган
_____________________________________________________________________________
(наименование пункта таможенного оформления на границе)
на автомобиле
___________________/____________________
(гос. номер автомобиля / гос. номер прицепа)
с товаром по международным товаротранспортным накладным:
____________________________________________________________________________
(указать номера CMR)
и подал в качестве транзитной декларации книжку МДП:
___________________________________________________________________________ .
(указать номер книжки МДП)
В нарушение действующего таможенного законодательства Таможенного союза, таможенный
инспектор
_____________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество, звание по возможности)
_______________________ смены устно отказал мне в принятии вышеуказанной книжки МДП в
связи с непредставлением дополнительного обеспечения уплаты таможенных платежей.
Указанный таможенный инспектор отказался предоставить мне письменный отказ с указанием
причины отказа и регистрационного номера записи о прибытии в соответствии с журналом
регистрации сообщений о прибытии.
Действия указанного таможенного инспектора нарушают порядок совершения таможенными
органами таможенных операций, связанных с подачей и регистрацией транзитной декларации,
утв. решением Комиссии Таможенного союза № 438 от 17 августа 2010 г. ("Решение") а также
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные
операции и проводящие таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным
транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного
транзита, а также временном хранении, утвержденной приказом ФТС России от 26 мая 2011 г.
№ 1067 ("Инструкция").
Отказ в принятии книжки МДП в качестве транзитной декларации в связи с
непредставлением дополнительного обеспечения уплаты таможенных платежей нарушает
положения Конвенции МДП, в частности, сформулированные в статьях 4, 23, 42-бис и 48, а
также положения пункта 2 статьи 217 ТК ТС и пункта 4 статьи 137 Федерального Закона от 27
ноября 2010 г. № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации".
В связи с изложенным прошу незамедлительно уведомить транспортную компанию в
письменном виде об отказе в принятии книжки МДП в качестве с указанием причины отказа по
надлежащей форме и регистрационного номера записи о прибытии в журнале прибытий.
Письменное уведомление прошу направить на вышеуказанный адрес транспортной компании.
Дата: ______________________
Подпись: ___________________ / ________________________________________ /
ФИО полностью
Отметка о получении – штамп
таможенного поста (делается на втором
экземпляре заявления и остается у
водителя)
Заявление получено
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
______
(фамилия, имя, отчество инспектора таможенного органа)
_____________________________________
__
(дата)
_____________________________________
__
(подпись)
В случае отказа в проставлении отметки о получении
должностным лицом таможенного органа соответствующая
запись осуществляется заявителем
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
ZPRáVy Ze SVěTA
ing. jiří Kladiva, cSc.
cBc
dáNSKO
A7 V SRN: dáNOVé cHTějÍ
RycHLé řeŠeNÍ
Dopravní problémy na německé dálnici A7
kvůli uzavření Raderského vysokého mostu
(Rader Hochbrücke) u Rendsburgu pro těž‑
ká nákladní vozidla a jednopruhové vede‑
ní dopravy vyvolávají již déle mezinárodní
reakce. Dánští dopravci a speditéři chtějí
rychlou pomoc. V dopise na zemského
ministra dopravy v Kielu píší o hospodář‑
ských škodách a uvádějí zlepšovací námě‑
ty. Šlesvicko‑holštýnský ministr dopravy R.
Mayer reaguje na návrhy zdrženlivě. Usiluje
však o rychlejší pokrok prací na mostě přes
kanál, spojující Severní a Baltické moře a co
nejrychlejší ukončení dopravních omeze‑
ní pro vozidla nad 7,5 tun. Team expertů
ověřuje možnost použití východního tu‑
busu rendburgského tunelu pod kanálem
alespoň v jednom pruhu. Svaz dánské sil‑
niční nákladní dopravy ITD psal ministrovi
o velkých hospodářských ztrátách i o prv‑
ních propouštěních. ITD navrhuje několik
možných alternativ pro usnadnění dopravy
zboží velkými soupravami.
fRANcie
STANOVeNé SAZBy PRO MýTNé
„ECOTAXE“
Nové mýtné označované jako „ekologická
daň“ (Ecotaxe) pro nákladní automobily
na francouzských státních silnicích a na
dosud nezpoplatněných úsecích dálnic
dostává konkrétní formy. Počátkem srp‑
na byly v úředním listě zveřejněny sazby
mýtného. Ecotaxe pokrývá silniční síť asi
o 15 000 km a po odkladech má vstoupit
v platnost 1. ledna 2014. Vláda vychází
z toho, že výběr ecotaxe bude činit 1,2 mi‑
liardy EUR a po odečtení nákladů na systém
zůstane ve státní pokladně 800 milionů
28
Foto: Carlos Sardá
EUR (cca 20 miliard Kč). V zásadě se rozli‑
šuje mezi sazbami mýtného pro dopravce
a sazbami, které jako příplatek (Aufschlag)
bude možno účtovat odesilateli. Dopravní
firmy budou zatěžovány na základě ujetých
kilometrů. Platit musí domácí i zahraniční
vozidla nad 3,5 tuny. Kilometrické sazby
jsou odstupňovány podle emisních norem
a velikosti vozidel Jako základ slouží vozidlo
emisní třídy Euro IV se dvěma nápravami
a do 12 tun celkové hmotnosti. Toto bude
zatíženo 8 centy za kilometr. U větších
dvounápravových automobilů a vozidel se
třemi nápravami půjde o 10 centů/km a vo‑
zidel s více než třemi nápravami se počítá
14 centů za km. Pro ostatní třídy jsou stano‑
veny příplatky a slevy. Tak u emisní normy
Euro III se zvyšují sazby o 10 %. Vozidla
Euro II platí více o 15 % a u ještě nižších tříd
dokonce o 20 %.
Slevy jsou pro nákladní vozidla Euro V (5 %)
a Euro VI i pro elektro‑vozidla (15 %). Dále
existují rabaty 10 % pro předplatitele a dále
25 % pro jízdy v jihozápadních francouz‑
ských regionech Aquitaine a Midi‑Pyrénées
nebo 40 % pro jízdy v rámci Bretagne. Zá‑
konem zakotvené přesunutí zatížení na
odesílatele je založeno naproti tomu na
procentuální části dohodnutého dopravné‑
ho. Ta obnáší jednotně 4,8 % pro jízdy, jež
se týkají více regionů země. Jde‑li o jízdy
v jednom regionu, stanoví se příplatek pro
21 regionů. Přitom se zohledňuje geogra‑
fická poloha, hospodářská a sociální situace
jakož i vybavení dopravní infrastrukturou.
Regionální sazby dosahují od 2 do 2,5 % pro
regiony Languedoc‑Roussillon, Aquitaine
a Provence‑Alpes‑Cote d´Azur až po 6,4 %
pro Alsasko a 6,6 % pro pařížský region.
NOVé MýTNé ecOTAXe S dALŠÍM
OdKLAdeM: Od 1. LedNA 2014
Nové mýtné pro jízdy nákladních auto‑
mobilů na státních silnicích a doposud
nezpoplatněných úsecích dálnic se zavede
a k 1. lednu 2014. Oznámil to francouz‑
ský ministr dopravy Fréderic Cuvillier na
tiskové konferenci v Paříži. Uvedl dále, že
nebyly ještě plně vytvořeny podmínky pro
spolehlivý a bezpečný provoz systému.
Zmínil též svůj tlak na provozovatele sys‑
tému konsorcium Ecomouv. Původně měly
nové sazby vstoupit v platnost v červenci,
potom k 1. říjnu. Spoluvinu nese prý též
předchozí vláda, když její příslušný dekret
měl řadu pochybení. V praktických testech
v minulých týdnech se ukázalo mnoho ne‑
dostatků a závad, zejm. při satelitním sle‑
dování vozidel. Odklad o tři měsíce zna‑
mená pro stát ztrátu v příjmech nejméně
o 200 milionů EUR (cca 5 miliard Kč).
cHySTANé ZMěNy V PřÍSTAVu cALAiS
Silniční nákladní dopravci z Británie a kon‑
tinentální Evropy pocítí během několika
příštích let mnoho změn v infrastruktuře
přístavu Calais. Kapacita přístavu se zdvoj‑
násobí za částku 350 milionů EUR. První
investice do Portu 2015 – prvního logistic‑
kého parku v Calais ‑ se začnou realizovat
od září t. r. a operátor Cargobeamer zde
zavede novou technologii překladu. Při‑
tom se zavedením systému Cargobeamer
se předpokládá převod značného množ‑
ství zboží ze silnice na koleje. Německý
podnik vytvořil systém, jenž má umožnit
přesun návěsů na vlaky bez použití jeřábů.
Cargobeamer uvádí, že tato technologie by
mohla odstranit z evropských silnic 60 %
kamionů, což by značně snížilo kongesce
a ušetřilo palivo dopravcům. Napomoci se
též má snížení emisí C02. Operátor plá‑
nuje po Evropě 70 terminálů. Další infor‑
mace jsou na www.calaispromotion.com
a www.cargobeamer.com
NěMecKO
PěT TVRdOŠÍjNýcH PRáVNÍcH
OMyLů NA SiLNicÍcH
Z německé právní praxe. Mnohé pověsti
o tom, co je a co není v silniční dopravě
SILNIČNÍ DOPRAVA
dovoleno, se tvrdošíjně uchovávají. Gilbert
Kuhtz, odborný právník na dopravní právo
v naumburgské kanceláři Schäffer, Schüler
& Kuhtz, to uvádí na pravou míru.
Omyl č. 1: Používání mobilů je možné na
červených světlech
Nesprávné. Volání a „esemeskování“ jsou
během jízdy motorového vozidla přísně
zakázány – platí to také pro čekání na čer‑
veném světle. Řidičům hrozí bod i peně‑
žitá pokuta od 40 EUR. Již jen dotýkání
se telefonu je zakázáno. Také navigace za
pomoci mobilního telefonu není povolena.
Rovněž použití „headsets“ za volantem je
problematické: při napojení headsetu ka‑
belem platí zasunutí koncovky do ucha
za příjem hovorů a mělo by se na ně za‑
pomenout. Jediné takové zařízení, jež je
pro telefonování za volantem povoleno, je
bezkabelové „free hand“.
Omyl č. 2: Žabky a vysoké podpatky ne‑
jsou při řízení povoleny
To neplatí. Již po léta se drží pověsti, že
obuv – tzv. žabky a vysoké podpatky
apod. jsou při řízení zakázány. Ve skuteč‑
nosti ale platí: nejsou žádná jasná pravidla
pro správné obutí. Zákon však předpisuje,
že řidič musí mít kontrolu nad svým vozi‑
dlem a k tomu musí být schopen rozumně
brzdit. Dojde‑li k nehodě, kdy došlo k ná‑
slednému problému s ohledem na obuv,
hrozí pokuta.
Omyl č. 3: Na dálnicích platí minimální
rychlost 60 km/hod.
Není to zcela správné. V zásadě neplatí na
německých silnicích žádná stanovená mini‑
mální rychlost. Na dálnicích nicméně platí:
mohou zde jezdit pouze vozidla, jež mohou
jezdit rychleji než 60 km/hod. Všeobecně
platí: nikdo nemůže bez závažného důvodu
brzdit dopravní tok pomalou jízdou.
Omyl č. 4: Předjíždění povoleno jen vlevo
Toto není správně. Při dopravních zácpách
je povoleno s mírně navýšenou rychlostí
‑ asi až o 20 km/hod. vyšší – předjíždět
vpravo. Další výjimka: doprava v kolonách.
Dojde‑li mimo obec na dvoupruhové silni‑
ci k setkání s kolonou nákladních vozidel,
jedoucí maximálně rychlostí 60 km/hod.,
lze rovněž opatrně s o málo vyšší rychlos‑
tí předjet vpravo. V obcích mohou řidiči
předjíždět vpravo, pokud existují a jsou
značeny alespoň dva pruhy. „Vozidla nad
3,5 t si nemohou volit levý nebo pravý
jízdní pruh. Musí se držet vpravo, a pokud
chtějí odbočit, musí se příslušně zařadit,“
ujasňuje právník pojišťovny právní ochrany
Roland Rechtsschtz –Versichrung AG.
Omyl č. 5: Kdo najíždí, je vždy na vině
To neplatí zcela. Správné je, že ten, kdo na
vpředu jedoucí vozidlo najede, nese zpra‑
vidla alespoň spoluzavinění na nehodě.
Neboť: bezpečná vzdálenost měla být tak
veliká, aby mohl ještě včas zabrzdit.
NORSKO
Ve SVěTě uBude PŔePRAV NOVýcH
AuTOMOBiLů
Uvádí to norský podnik makléřství a vý‑
zkumu RS Plateu. Na vozidla a pohyblivé
zásilky specializovaná rejdařství, přístavy
a pozemní dopravy včetně silnice a dráhy
dopadá pokles přeprav nových automobilů
od výrobců ve srovnání s několika posled‑
ními silnými roky. Jednak v Evropě dochází
k masivnímu poklesu prodeje a importů.
Za další vzniká více montážních zařízení
v zemích, jež byly dosud závislé na export‑
ních dodávkách ze zahraničí.
Plateu vychází z toho, že nakládky vozidel
z Japonska a Jižní Koreje letos poklesnou
o 2 resp. 1,5 procenta. Kupř. japonský au‑
toprůmysl se orientuje na rozšiřování výro‑
by v Severní Amarice – na svém největším
trhu. V největším evropském autopřístavu
Bremerhavenu se po růstu překladu aut
v loňském roce rýsuje letošní pokles. Ten
činil za prvních pět měsíců letošního roku
kolem 2,5 % ‑ při realizovaném překladu
868 000 vozidlových jednotek. Bylo by
však přehnané hovořit o krizové náladě;
ovšem zbožové proudy se dramaticky
mění a mnohde to přináší obavy.
ŠPANěLSKO
PRáce PRO ŠPANěLSKé řidiČe
V NěMecKu
Jedná se o projekt „Vision Job“ organizace
SVG Stuttgart. Dvanáct španělských řidičů
si v jeho rámci od konce roku 2012 zvy‑
šovalo kvalifikaci a navštěvovalo jazykové
a integrační kurzy. Platy odpovídají ně‑
meckým podmínkám. Cílem je, aby řidiči
zůstali v Německu dlouhodobě, což se
daří. Nová skupina přijde na start asi po‑
čátkem příštího roku. Podle SVG některé
podniky mají o španělské řidiče velký zá‑
jem a své potřeby oznamují regionálním
pracovištím SVG. Řidiči se získávají na
místě ve Španělsku, zmítaném vysokou
nezaměstnaností. Přes velký nedostatek
řidičů v SRN se však do programu nedo‑
stane každý řidič. Sleduje se, aby byli již
dobře vyškoleni a měli se zaměstnáním
v cizině vážné záměry. Kupříkladu podnik
Spedition Haller ze Stuttgartu již dva řidi‑
če zaměstnává. Majitel firmy k tomu říká:
„Moji disponenti s oběma velmi dobře vycházejí. Jsme pozitivně překvapeni, že vše
tak dobře probíhá. Řidiče je třeba zvolna
navést na jejich úkoly, rychle se však zapracovávají a znají už naše zákazníky, jakož
i jejich přání a nároky.“ Programy výchovy
řidičů – migrantů také organizují pobočky
SVG v Hamburku, Düsseldorfu, Freiburgu
a Frankfurtu. V současnosti se jedná cca
o stovku zahraničních pracovníků.
SVG bylo založeno jako družstvo v r. 1948
svazem autodopravy BGL a dnes má kolem
8 000 členů. Obhospodařuje m. j. 30 auto‑
hofů a čerpaček a provozuje 22 řidičských
škol.
ŠVýcARSKO
pOŽADAvEk věTŠÍ BEZpEČNOSTI NA
SiLNiČNÍM GOTTHARdu
Členka národní rady Regula Rytzová po‑
žaduje také tzv. thermoportál na severní
straně Gotthardského tunelu. Odpovídají‑
cí interpelaci směřovala nyní jako členka
parlamentu na švýcarskou vládu se žádos‑
tí o informaci. Na tento parlamentní krok
poukazuje Alpská iniciativa. Od března
kontroluje a zastavuje thermoportál pře‑
hřátá nákladní vozidla, která přijíždějí do
Gotthardského tunelu z jihu. Rytzová se
rovněž dotazovala, zda má vláda v úmys‑
lu vybavit tímto zařízením další tunely za
účelem zvýšení bezpečnosti.
NÁKLADNÍ ŔIDIĆI ŽIJÍ NEBEZPEČNĚ
Nejnebezpečnější „joby“ světa nyní zveřej‑
nil švýcarský internetový portál „20 Minuten“. Na druhém místě se umístili nákladní
řidiči v Africe. Důvod: v roce 2012 došlo
v Kapském městě k sérii útoku na nákladní
automobily, při kterých byla vozidla zapá‑
lena. Útoky měly mít souvislost s řidičskou
stávkou. Z dalšího pořadí: na 10. místě jsou
řidiči autobusů v Guatemale, na 9. piloti
v Rusku, na 8. horníci v Číně, na 7. bezpeč‑
nostní úředníci v Iráku, na 6. novináři v Sý‑
rii. Místa 5. (odstřelovači náloží), 4. (rybáři
na volném moři) a 3. (dřevorubci) nejsou
vymezena regionálně, ale platí všude po
světě. Nejnebezpečnější povolání na světě
mají policisté v Mexiku.
Transport magazín 10/2013
29
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
eKONOMiKA
&LeGiSLATiVA
POjiŠTěNÍ OdPOVědNOSTi ZA ŠKOdy
SiLNiČNÍHO dOPRAVce
Foto: Carlos Sardá
dr. Mgr. Milan Hradec
dr. Mgr. Milan Hradec
Právník, soudní znalec a expert v oboru motorových vozidel, uznávaný odborník
na pojišťovací a automobilovou problematiku a problematiku bezpečnosti provozu (přednáší
na VŠFS a ZČU PR), autor několika publikací a skript.
E–mail: milan. [email protected] cz
P
rovozovatel mezinárodní silniční dopravy je zainteresován
na tom, aby činnost, kterou
provádí a která s sebou nese
značná rizika, měl řádně zajištěnou.
K tomu zajištění slouží pře‑
devším odpovídající pojiště‑
ní. Pojištění odpovědnosti do‑
pravce je pojištěním nepovin‑
ným a sjednává se smlouvou
mezi dopravcem a zvolenou
pojišťovnou. Dopravce se ov‑
šem může rozhodnout i pro
takový postup, že příslušnou
pojistnou smlouvu na pojiště‑
ní své odpovědnosti nesjedná
a zajistí se jiným způsobem
‑ samopojištění. Avšak tím
se nijak nemění obsah jeho
odpovědnosti vůči příkazci.
Nepojištěný dopravce musí
však počítat s tím, že jeho
nabídka pro přepravce zřej‑
mě neobstojí v konkurenci,
neboť přepravce a nebo jím
pověřený zasilatel si bude vy‑
bírat pro obstarání, případně
realizaci přepravy jen tako‑
30
vého dopravce, který rizika
škod, které mohou vzniknout
v průběhu přepravy, bude mít
kryta odpovídajícím smluv‑
ním pojištěním.
cHARAKTeRiSTiKA
NEŽIvOTNÍhO pOJIŠTěNÍ
Neživotní pojištění zahr‑
nuje krytí velkého množství
rizik neživotního charakteru.
Neživotní pojištění je veli‑
ce různorodé a lze ho členit
z různých hledisek, například
na pojištění osob, majetku,
odpovědnosti. Přitom jed‑
notlivé typy pojistných pro‑
duktů jsou v současné době
vzájemně propojeny a kom‑
binovány (např. s produkty
životního pojištění). Základní
odlišností životního a neži‑
votního pojištění z hlediska
kalkulace lze formulovat do
těchto pěti hlavních bodů:
• u životního pojištění mů‑
že dojít k realizaci pouze
jednoho z rizik ‑ dožití
nebo úmrtí, z těchto vari‑
ant nastane pouze jedna
a její nastoupení je jisté,
•
•
•
•
zatímco v neživotním po‑
jištění počet a velikost
škod jsou nejisté;
v životním pojištěním je
při pojistné události vy‑
plácena pevně stanovená
pojistná částka, některých
neživotních pojištěních
může být naproti tomu
nejvyšší možná (katastro‑
fální) škoda pouze odha‑
dována;
na rozdíl od životního
pojištění může v neživot‑
ním výše škody stoupat
až nad ryzí pojistné a to
z důvodů nezávislých na
kalkulaci pojišťovny, jako
jsou růst cen, legislativní
úpravy atd.;
za řádově stejnou částku
pojistného je v neživot‑
ním pojištění kryto riziko,
které mnohdy hodnotou
mnohonásobně překraču‑
je pojistnou částku život‑
ního pojištění;;
neživotní pojištění jsou
vlastně sjednávána na do‑
bu jednoho roku, i když
se plynule prodlužují.
Většina životních pojiště‑
ní se naproti tomu sjedná‑
vá na předem pevně sta‑
novenou dobu a pokud
pojištěný řádně platí po‑
jistné, nemá pojišťovna
prakticky žádnou mož‑
nost smlouvu zrušit.
Pojištění můžeme třídit
podle celé řady hledisek do
následujících oblastí:
• neživotní pojištění osob
(úrazové pojištění, nemo‑
censké pojištění)
• pojištění majetková
• pojištění Odpovědnostní
• pojištění právní ochany
• cestovní pojištění
POjiŠTěNÍ OdPOVědNOSTi
ZA ŠKOdy
Pojištění odpovědnosti za
škody kryje rizika související
se skutečností, že pojištěný
subjekt může způsobit svou
činností škody jinému sub‑
jektu, a to škody na majetku,
na zdraví a na životě, nebo
finanční škody za které po‑
škozenému odpovídá. Před‑
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
mětem pojištění odpovědnosti
je tedy právní vztah ‑ odpověd‑
nost za škodu.
Odpovědnost za škodu je
upravena řadou norem českého
právního řádu a jednotlivá od‑
větví práva zpracovávají vlastní
systém kvalifikace odpovědnos‑
ti za způsobenou škodu. Zákon
č. 37/2004 Sb., o pojistné smlou‑
vě, zařazuje pojištění odpověd‑
nosti za škody jednoznačně
mezi pojištění, která mohou být
sjednána pouze jako škodová,
avšak v případě škody na životě,
tedy odškodnění pozůstalých, je
občanských zákoníkem pevně
stanoveno, jaký obnos pozůstalí
obdrží. Z toho důvodu nemůže‑
me zcela s jistotou říci, že po‑
jištění odpovědnosti za škody je
právě a jen škodové.
Předcházení hrozícím
škodám
Každý je povinen počínat si
tak, aby nedocházelo ke ško‑
dám na zdraví, na majetku, na
přírodě a životním prostředí.
Komu škoda hrozí, je povinen
k jejímu odvrácení zakročit způ‑
sobem přiměřeným okolnostem
ohrožení. Kdo způsobil škodu,
když odvracel přímo hrozící ne‑
bezpečí, které sám nevyvolal,
není za ni odpovědný, ledaže
bylo možno toto nebezpečí za
daných okolností odvrátit jinak
anebo jestliže je způsobený
následek zřejmě stejně závažný
nebo ještě závažnější než ten,
který hrozil. Rovněž neodpo‑
vídá za škodu, kdo ji způsobil
v nutné obraně proti hrozícímu
nebo trvajícímu útoku.
zletilého, odpovědnost za
škodu způsobenou provo‑
zem dopravních prostředků,
odpovědnost za škodu způ‑
sobenou zvlášť nebezpeč‑
ným provozem (jedy, chemi‑
kálie, radioaktivní látky),
odpovědnost za škodu způ‑
sobenou na vnesených nebo
odložených věcech (ubyto‑
vací a restaurační služby).
Pro stanovení subjektivní od‑
povědnosti, tj. „za zavinění“, jsou
nutné následující předpoklady:
• jedná se o protiprávní úkon,
o vznikla vyčíslitelná škoda,
• existuje příčinná souvislost
mezi protiprávním úkonem
a vzniklou škodou, o zavi‑
nění škůdce.
Objektivní odpovědnost, tj.
„za výsledek“, je dána pouhým
provozováním činností od sa‑
mého počátku a jsou naplněny
předpoklady:
• nastala škodná událost,
o vznikla vyčíslitelná škoda,
• existuje souvislost mezi
škodnou událostí a vzniklou
škodou (kauzalita).
Zákonná ustanovení upra‑
vují i společnou odpovědnost
vícero škůdců (odpovědnost
společná a nerozdílná), spo‑
luzavinění poškozeného a způ‑
sob a rozsah náhrady škody.
I když zákon připouští realizaci
náhrady škody uvedením v pře‑
dešlý stav (naturální restituci),
preferuje úhradu v penězích.
Škodu můžeme rozdělit na sku‑
tečnou, tedy majetkovou újmu,
na ušlý zisk, tj. čeho by mohl
poškozený dosáhnout, pokud
by nedošlo ke vzniku škody.
Škoda může nastat i na zdraví,
v těchto případech se jedno‑
rázově odškodňuje bolestné,
ztráta výdělku po dobu pracov‑
ní neschopnosti nebo při inva‑
liditě, či náklady vynaložené
na uzdravení. Součástí škod na
zdraví mohou být také náhra‑
dy nákladů na pohřeb, výživu
pozůstalých a jednorázové od‑
škodnění pozůstalých, jehož
výše je stanovena zákonem
v závislosti na příbuzenském
vztahu. Jak je uvedeno výše,
touto problematikou se zabý‑
vá občanský zákoník, který je
upravován vyhláškou na zákla‑
dě dohody Ministerstva zdra‑
votnictví a Ministerstva práce
a sociálních věcí.
Jako formy pojištění odpo‑
vědnosti za škodu lze uplatnit:
• zákonné pojištění, jehož po‑
čátek, trvání i zánik jsou
upraveny právním předpi‑
sem (zákonem),
• povinné smluvní, kdy sjed‑
nání je uloženo právní nor‑
mou (např. pojišťovací zpro‑
středkovatel, notář, lékař,
dražitel, myslivec), o dobro‑
volné smluvní, uzavřené po‑
dle vlastní vůle pojistníka.
Pojištění odpovědnosti za
škodu je však nutno přísně
rozlišit od pojištění finančních
ztrát, příp. jiných majetkových
hodnot. Není jej možno sjednat
pro případy, kde nejde o odpo‑
vědnost za škodu, ale o jiný
Odpovědnostní vztah, např.
smluvní pokuta, pokuta podle
zákona o přestupcích, peněžitý
trest apod. Taková nebezpečí
by bylo možno pojistit v soula‑
du se zákonem o pojišťovnictví
jako „pojištění různých finanč‑
ních ztrát“.
Pojmy a terminologie
Při sjednávání pojištění může
někdy dojít k nepřesné inter‑
pretaci a označování jak sub‑
jektů vystupujících v přeprav‑
ním procesu, tak i některých
úkonů. Díky definici pojmů
a výrazů bude pro obě smluvní
strany, tj. pojistitele a pojiště‑
ného, jednodušší se orientovat
nebo napomůže se vyhnout
případným nedorozuměním,
které by mohly nastat například
při řešení pojistné události.
doprava - cílený pohyb do‑
pravních prostředků nebo
činnost dopravních zařízení
Přeprava - přemisťování věcí
(zboží, zásilek) a osob jako
výsledek dopravy,
druh dopravy - doprava cha‑
rakterizovaná určitým orga‑
nizačním celkem a řízením
používající převážně určitý
druh dopravního prostředku,
dopravní prostředek - technic‑
ký prostředek, jehož pohy‑
bem se uskutečňuje přemísťo‑
vání věcí (zboží) a osob,
dopravce - provozovatel do‑
pravy, který zabezpečuje
přepravu věcí (zboží) pro
cizí subjekty,
Přepravce - uživatel doprav‑
ních služeb, jedná se zejmé‑
Odpovědnost můžeme roz‑
dělit na:
• subjektivní odpovědnost (za
zavinění) ‑ předpokladem
vzniku odpovědnosti ekono‑
mického subjektu za škodu
je zavinění škody
• objektivní odpovědnost (za
výsledek) ‑ odpovědnost za
škodu vzniká bez ohledu na
zavinění nebo nezavinění
• zvláštní odpovědnost mezi
niž patří například odpověd‑
nost za škodu na věcech
převzatých (autoopravna,
čistírna), odpovědnost ne‑
Transport magazín 10/2013
31
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
na o příkazce, tj. osoby, kte‑
ré mají zájem využít služeb
dopravce ‑ přemístění věcí
nebo osob. Dále se jedná
o osoby, které vystupují jako
odesílatelé a příjemci,
Zasilatelství (spedice) - obor
podnikatelské činnosti, která
spočívá v obstarávání přepra‑
vy vlastním jménem na účet
příkazce. S obstaráváním
přepravy mohou být spojeny
další činnosti, které s přepra‑
vou bezprostředně souvisejí
(skladování, překlady, celní
řízení)
Vnitrostátní přeprava - přepra‑
va prováděná pouze v rámci
území jediného státu, bez
překročení hranic,
Mezinárodní přeprava - přepra‑
va prováděná na území mini‑
málně dvou států, nebo tran‑
situ přes tyto státy, kdy jsou
překročeny hranice jiného
státu; mezinárodní (vnitro‑
státní) silniční dopravou se
pak rozumí silniční doprava
včetně manipulace, vykládky
a nakládky přepravovaného
nákladu,
kabotážní přeprava - dočasné
provozování vnitrostátní sil‑
niční přepravy zboží pro cizí
potřebu v jiném členském
státě, aniž by tam měl do‑
pravce sídlo nebo byl jinak
usazen,
Kombinovaná doprava - inter‑
modální přeprava s převažu‑
jící železniční, říční, námoř‑
ní či leteckou dopravou, kdy
počáteční a konečná silniční
doprava je podle možností
co nejkratší,
Poškození věci - změna stavu
věci, kterou je objektivně
možno odstranit opravou (lze
používat k původnímu účelu),
Zničení věci - změna stavu věci,
kterou objektivně není mož‑
no odstranit opravou (nelze
používat k původnímu účelu),
Pojistný rok - období jednoho
kalendářního roku, který po‑
číná běžet dnem počátku po‑
jištění,
Sublimit poj. plnění - horní
hranice plnění pojistitele pro
jednu a všechny pojistné
události nastalé v průběhu
pojistného roku.
pokračování příště
Můžete zasílat různé dotazy na níže uvedené kontakty
či do redakce, na které vám autor rád odpoví nebo v případě nutnosti poradí s upřesněním celé škodní události, ať
už se týká pojištěného nebo poškozeného.
případné dotazy můžete směrovat na:
www.lpuassistance. cz
www.ikep.cz
Tel.: +420 731 157 400
Autor:
milan. [email protected] cz
Mobil: +420 603 840 061
ZMěNy PLATBy dANě Z OBRATu V SRN
Od 1. 10. 2013
jaroslava Černá,
problematika zdaňování dopravy osob v Německu a Rakousku
N
ěmecká spolková republika již
řadu měsíců připravuje zásadní změnu v přenosu daňového
dluhu u přepravy osob do/přes Německo. dopravci provozující dopravní
prostředky budou s ohledem na tuto
změnu od 1. 10. 2013 zodpovědní za
veškeré platby daně z obratu za přepravy osob po německém území, ať je
objednavatelem kdokoliv - soukromá
osoba, podnikatel či právnická osoba.
Do 30. 9. 2013 je příjemce výkonu
služby (podnikatel či právnická osoba)
odpovědný za zaplacení dlužné částky
německé daně z obratu za autobusové‑
ho dopravce.
Pro určení odpovědnosti je rozhodující
datum zahájení jízdy, které musí být též
uvedeno na faktuře.
Pokud tedy odjezd z místa nástupu
cestujících nastane do 30. 9. 2013 včet‑
ně a přeprava skončí třeba až 15. 10.
2013, jedná se stále o přepravu osob po
německém území s přenosem daňového
32
dluhu na objednavatele (netýká se objed‑
navatelů ‑ soukromých osob). V případě,
že jízda bude zahájena kdykoliv od 1.
10. 2013, platí již výše uvedená úprava
a platba daně z obratu se na objednava‑
tele nepřenáší.
Autobusoví dopravci by proto měli
upravit kalkulaci ceny za přepravu
osob podle této změny.
Současně by měli svým zákazníkům
vysvětlit, že s platností od 1. října da‑
ňová povinnost příjemce plnění výkonu
v SRN sice odpadá, ale povinnost za‑
platit daň z obratu trvá. Tím pádem se
původně dohodnutá cena musí zvýšit
dle stanoveného vzorce (cena za dopra‑
vu krát počet km ujetých po německém
území děleno počet km ujetých celkem
a výsledek krát 19 %). Nicméně zákaz‑
ník celkově jedině získá. Od 1. 10. 2013
se nebude muset v SRN daňově registro‑
vat, odpadnou mu veškeré starosti s roč‑
ním daňovým přiznáním, předběžným
daňovým hlášením, podpisovým certi‑
fikátem atd. a nebude mít řadu vedlej‑
ších výdajů spojených s doposud povinně
přenášeným daňovým dluhem. Provo‑
zovatelé přepravy osob a již registrovaní
příjemci plnění výkonu, kteří neprovozují
dopravní prostředky, by měli obdržet ofi‑
ciální vyjádření o zrušení přenosu daňové
povinnosti v SRN a objednavatelé přeprav
i oznámení o automatickém zrušení daňo‑
vé registrace pro období od 1. 10. 2013.
Každopádně však jak autobusový doprav‑
ce, tak i příjemce plnění výkonu musí do
31. 5. 2014 vyhotovit elektronicky roč‑
ní daňové přiznání pro Německo za rok
2013 (objednavatel přepravy osob jen za
období 1. 1.–30. 9. 2013).
V uplynulých dnech rozeslal Finanční
úřad Chemnitz všem svým současným
daňovým poplatníkům z České republi‑
ky důležitou informaci k změně zákona
o dani z obratu od 1. října t. r. Sdružení
ČESMAD BOHEMIA zajistilo překlad to‑
hoto oznámení a nabízí ho všem zájem‑
cům jako neadresný překlad Německo
č. 11 s cenovým zvýhodněním pro členy
Sdružení.
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
dAň Z OBRATu V SRN Od 1. 10. 2013
POViNNOSTi AuTOBuSOVéHO dOPRAVce
Foto: Carlos Sardá
jaroslava Černá
problematika zdaňování dopravy osob
V
letošním roce na
rozhraní září a října
dostávají čeští autobusoví dopravci, kteří jsou
v SRN daňově zaregistrováni
a kterým již byla vystavována
osvědčení o daňové evidenci
jejich autobusů v Německu,
dva dopisy od finančního
úřadu v chemnitz.
V jednom dopise jsou
opětovně vyzváni k zaslání
aktuálního počtu a SPZ auto‑
busů, aby jim mohla být vy‑
stavena osvědčení na příští
rok. Ve druhém dopise jsou
autobusoví dopravci ofici‑
álně seznámeni se změnou
§13b Zákona o dani z obratu
s účinností od 1. 10. 2013.
Vzhledem k tomu, že se jed‑
ná o zásadní úpravu oproti
řadu let používanému znění
citovaného zákona a všichni
zúčastňující se na přepravě
osob po SRN musí změnu
plně akceptovat, uvádíme
níže přehled zásadních po‑
vinností autobusového do‑
pravce, který provádí přepra‑
vu osob po německém úze‑
mí. Objednavatelé přeprav si
naopak mohou oddechnout,
daňová dlužnost příjemce
34
Pokud by měl někdo zá‑
jem a překlad těchto dvou
dopisů od Finančního úřadu
Chemnitz, jsou již v prodeji
na všech regionálních praco‑
vištích jako překladový Ma‑
teriál Německo č. 8 (osvěd‑
čení bus 2014) a Německo
č. 11 (změny Zákona o dani
z obratu od 1. 10. 2013).
ovládá němčinu. Nebo je
možno u Sdružení využít
Službu I – Zprostředkování
registrace plátce daně
z obratu pro přepravu
osob po SRN, kterou ode‑
šleme do SRN ihned po
dodání předepsaných ná‑
ležitostí. Pokud byl auto‑
busový dopravce v minu‑
losti již registrován a jeho
daňová registrace byla
z jakéhokoliv důvodu ná‑
sledně zrušena, je nezbyt‑
né o registraci znovu po‑
žádat a v příslušné kolonce
žádosti o novou daňovou
registraci uvést tuto sku‑
tečnost včetně svého dří‑
vějšího daňového čísla.
Na co nesmí autobusový dopravce s platností od
1. 10. 2013 zapomenout:
‑ Každý autobusový do‑
pravce vykonávajícího
přepravu osob do / přes
SRN musí být daňově registrován. Po odeslání žá‑
dosti o daňovou registraci
trvá přibližně měsíc, než
FÚ Chemnitz žádost vyří‑
dí. Dopravce si může žá‑
dost zajistit a podat sám,
obzvlášť pokud dobře
‑ Jakmile autobusový do‑
pravce obdrží od FÚ
Chemnitz doklad o přidělení daňového čísla, měl
by plně věnovat pozor‑
nost obsahu průvodního
dopisu, protože většinou
právě zde je uvedeno,
zda je daňový poplatník
povinen vyhotovovat
předběžná daňová hláše‑
ní, či mu jsou uloženy ně‑
jaké další povinnosti.
Nezaložte oznámení do
plnění výkonu pro přepravy
osob zahájené od 1. 10. 2013
odpadá. Jednoznačně je sta‑
noveno, že vykoná‑li podni‑
katel výkony přeprav osob
po účinku této změny, pak
dluží daň z obratu on sám
nezávisle na tom, pro koho
jsou výkony prováděny.
šuplíku, vyhnete se pří‑
padným budoucím potí‑
žím. Sdružení nabízí pře‑
klad těchto oznámení
jako individuální překla‑
dový materiál.
‑ Autobusový dopravce vy‑
konávající přepravu osob
do / přes SRN musí mít na
každý autobus osvědčení
o daňové evidenci v SRN.
Žádost o nové či opětov‑
né zaslání osvědčení na
rok 2014 má být podána
na předepsaném formulá‑
ři nejlépe do 18. 10. 2013.
Pokud oznámení o počtu
provozovaných autobusů
a žádost o zaslání osvěd‑
čení budou odeslány poz‑
ději, nezaručuje finanční
úřad Chemnitz, že firma
bude mít svá osvědčení
k dispozici včas. V přípa‑
dě, že se někdo bude no‑
vě registrovat, je výhodné
žádost o registraci spojit
se žádostí o daňová
osvědčení na autobusy,
aby se ušetřil čas. Pokud
využijete naší Službu II –
Získání osvědčení o da‑
ňové evidenci autobusů
v Německu a potřebujete
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
zajistit osvědčení na zbý‑
vající část roku 2013 a ce‑
lý rok 2014, bude vám
účtována cena za zpro‑
středkování osvědčení na
obě období jen jednou.
‑ V SRN je pro všechny da‑
ňové poplatníky povinné
vyhotovovat veškerá daňo‑
vá podání elektronickým
způsobem. Navíc je stano‑
veno, že tato daňová podá‑
ní musí být elektronicky
podepsána. Pokud tedy va‑
še firma doposud nemá
elektronický podpisový
certifikát, jako další nutnost
si ho po obdržení německé‑
ho daňového čísla musí ob‑
starat. Jeho získání ze SRN
trvá rovněž kolem jednoho
měsíce a jedná se o poměr‑
ně složitý postup s potře‑
bou znalosti odborné něm‑
činy. Sdružení ČESMAD
BOHEMIA pro zájemce,
kteří chtějí mít jednodušší
práci a postupovat podle
českého návodu, připravilo
p ř e klad ov ý
mate riál
Německo č. 3, který krok
po kroku vede k získání da‑
tového souboru s elektro‑
nickým certifikátem.
‑ V okamžiku, kdy autobu‑
sový dopravce ví, zda
a v jakém časovém inter‑
valu má povinnost vyhoto‑
vovat elektronické před‑
běžné daňové hlášení
a má již k dispozici podpi‑
sový certifikát, je hlášení
nezbytné podat v přede‑
ps aných
te r míne ch.
Všeobecně platí, že je ‑li
daňový dluh za předchá‑
zející rok větší než
7 500 EUR, musí být po‑
dáváno předběžné hlášení
k dani z obratu měsíčně,
je‑li daňový dluh za před‑
cházející rok větší než
1 000 EUR, ale méně než
7 500 EUR, pak je třeba
podávat předběžné hláše‑
ní k dani z obratu pouze
čtvrtletně, a je‑li firma za‑
ložena nově, pak musí
podnikatel za první dva
roky své činnosti podávat
předběžná hlášení k dani
z obratu měsíčně. Jak čas‑
to má podnikatel podávat
předběžné daňové hlášení
většinou stanovuje přímo
finanční úřad Chemnitz,
a to současně s oznámením
o přidělení daňového regis‑
tračního čísla. Zdaňovací
období může být finančním
úřadem předepsáno jako
měsíční, čtvrtletní či roční,
tzn., že při stanovení roční‑
ho zdaňovacího období je
společnost od podávání
předběžných daňových hlá‑
šení osvobozena a podává
pouze roční daňové přizná‑
ní. Předběžné daňové hlá‑
šení je daňový poplatník
povinen vždy podat do 10.
dne po uplynutí stanovené‑
ho období pro předběžné
hlášení. K tomuto tématu
má Sdružení připraven
k prodeji materiál Německo
č. 5 – Předběžné daňové
hlášení na rok 2013, který
detailně popisuje postup při
elektronickém podání a ná‑
vod k vyplnění.
‑ Po skončení kalendářního
roku, a to nejpozději do
31. května roku následují‑
cího je nezbytné podat
roční přiznání k dani
z obratu. Od 1. 1. 2012 je
povinné podávat roční
daňové přiznání v SRN
zásadně elektronicky
a opatřit je elektronickým
podpisovým certifikátem.
Instrukce pro instalaci,
návod na elektronické
podání, překlad ročního
daňového přiznání za rok
2013 včetně příloh a kon‑
krétní postup vyplnění
bude Sdružení teprve vy‑
hotovovat jako překlado‑
vý materiál Německo
č. 4. Jakmile bude k dis‑
pozici, oznámíme tuto
skutečnost na našich
webových stránkách.
‑ Ve všech daňových podá‑
ních je nezbytné vyplňo‑
vat částky v EUR.
Německá strana vyžaduje,
aby i zahraniční autobuso‑
ví dopravci pro přepočet
národní měny na EUR pl‑
ně dodržovali německý
zákon o dani z obratu
a k tomu příslušnou prová‑
děcí vyhlášku. Hodnoty
v cizí měně (v Kč) musí být
k vyúčtování daně a od‑
počtu daně na vstupu pře‑
počteny na EUR průměr‑
ným kurzem, k ter ý
zveřejňuje Spolkové mini‑
sterstvo financí na ten mě‑
síc, ve kterém se plnění
uskutečnilo nebo byla pře‑
vzata úplata za uskutečně‑
ní plnění (§ 16 odst. 6 zá‑
kona o dani z obratu).
Kurzy (odst. 13b.1. prová‑
děcí vyhlášky k zákonu
o dani z obratu) naleznete
na internetu na adrese
www.bundesfinanzminis‑
terium.de a vyhledání
a stisknutí příslušných od‑
kazů: Themen, Steuern,
Steuerarten, Umsatzsteuer
a Umsatzsteuer‑Umrech‑
nungskurse. U nabízených
titulů si pak stačí vybrat
příslušný rok a po otevření
souboru najít Tschechien
a příslušný měsíc.
U kontroly přeprav osob po
území Německa zahájených
od 1. 10. 2013 pro mobilní
kontrolní skupiny německých
celních orgánů (MKG) již ne‑
existuje jiná možnost, než
po autobusovém dopravci
požadovat předložení daňo‑
vého osvědčení na autobus
a v případě, že podnikatel
osvědčení nepředloží, tak
po něm požadovat záruku.
Navíc se podnikatel dopustí
přestupku právního charak‑
teru, ať již z nedbalosti nebo
úmyslně, a za tento přestupek
může být trestán pokutou až
do výše 5 000 EUR.
Všem autobusovým do‑
pravcům proto doporuču‑
jeme, aby co nejdříve na‑
vštívili příslušné regionální
pracoviště našeho Sdružení,
zakoupili si potřebné pře‑
kladové materiály či zpro‑
středkovatelské služby, které
jim jednoznačně pomůžou
se získáním povinných do‑
kladů, zvládnutím daňové
problematiky spojené s pře‑
pravou osob a splněním
požadavků německé strany.
Všechny překlady a služby
jsou cenově zvýhodněny
pro členy Sdružení ČESMAD
BOHEMIA a jejich přehled
včetně cen naleznete na na‑
šich webových stránkách.
Transport magazín 10/2013
35
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
ŠKOLeNÍ
& BeZPeČNOST
ŠKOLeNÍ, KuRZy, SeMiNáře
LiSTOPAd-PROSiNec 2013
vladislava Rážová
Školicí středisko ČeSMAd BOHeMiA
OdBORNé KuRZy & SeMiNáře
ADR–přeprava nebezpečných věcí
Absolvent získá nejen potřebné osvědčení, ale
i nezbytné praktické znalosti. Nezmeškejte
termín obnovovacího školení! .......................
01. 11.–03. 11. .................................... Praha
01. 11.–03. 11. .................. Valašské Meziříčí
01. 11.–03. 11. ..................................Liberec
08. 11.–10. 11. ......................................Brno
08. 11.–10. 11. ..................... Hradec Králové
08. 11.–10. 11. ..................České Budějovice
08. 11.–10. 11. .....................................Plzeň
15. 11.–17. 11. ..................................... Praha
15. 11.–17. 11. .................................. Ostrava
15. 11.–17. 11. ......................Ústí nad Labem
22. 11.–24. 11. ..............................Pardubice
22. 11.–24. 11. ......................................Brno
22. 11.–24. 11. ..................České Budějovice
29. 11.–01. 12. ....................................Libice
29. 11.–01. 12. .............................. Olomouc
29. 11.–01. 12. ............................. Chomutov
06. 12.–08. 12. .....................................Brno
06. 12.–08. 12. .................... Hradec Králové
06. 12.–08. 12. ....................................Plzeň
13. 12.–15. 12. ..................................... Praha
13. 12.–15. 12. .....................Ústí nad Labem
13. 12.–15. 12. ................................. Ostrava
20. 12.–22. 12. ..................České Budějovice
20. 12.–22. 12. ......................................Brno
20. 12.–22. 12. .................................Sokolov
Obsluha digitálního tachografu
Seznamte se s digitálním tachografem bez
předsudků. Naučte se ho ovládat a vaše zá‑
znamy budou OK.
02. 11. .................................Ústí nad Labem
09. 11. ............................................. Ostrava
18. 11. ..............................České Budějovice
23. 11. .................................................Plzeň
11. 12. .................................Ústí nad Labem
14. 12. .................................Ústí nad Labem
23. 12. .................................................Plzeň
pracovní režimy řidičů
Limity doby řízení a odpočinku vypadají na
první pohled komplikovaně. Po absolvování
výkladu pro vás bude Nařízení EU 561 a Do‑
hoda AETR nepochybně přehlednější.
02. 11. ..................................................Brno
04. 11. ................................. Hradec Králové
09. 11. ..............................České Budějovice
15. 11. .................................................Plzeň
23. 11. ............................................. Ostrava
30. 11. .................................Ústí nad Labem
09. 12. ................................. Hradec Králové
14. 12. ..................................................Brno
20. 12. ................................................ Praha
21. 12. ............................................. Ostrava
36
Uložení a upevnění nákladu na vozidle
Fyzikální zákony a příslušné normy jsou vy‑
světleny pro bezpečné naložení a upevnění
každého nákladu.
16. 11. ................................................ Praha
16. 11. .................................Ústí nad Labem
25. 11. ..................................................Brno
30. 11. .................................................Plzeň
02. 12. ............................................. Ostrava
13. 12. .................................................Plzeň
14. 12. ................................................ Praha
16. 12. ..............................České Budějovice
Uložení a upevnění nákladu z pohledu
dopravce
Předmětem je výklad působnosti předpisu
v ČR, EU a speciálně v Německu.
13. 11. ..............................................Liberec
dispečer nákladní dopravy
Jaké předpisy by měl znát každý dispečer sil‑
niční nákladní dopravy? Jejich přehled a pů‑
sobnost získáte na uvedeném semináři.
27. 11. ..............................................Liberec
Poskytování cestovních náhrad
Zvláště v mezinárodní přepravě je náhrada
stravného a další cestovní náhrady důležitou
kapitolou zaměstnaneckých i podnikatelských
podmínek. Jak správně účtovat tyto položky
vysvětlí kompetentní odborník.
12. 11. ..............................České Budějovice
Tranzitní celní systém
Absolvování školení je nezbytným požadavkem
pro vstup nebo setrvání firmy v systému TIR.
14. 11. ................................................ Praha
21. 11. ..................................................Brno
Kontroly v dopravní firmě
Obsahově je seminář zaměřen na výkon státní‑
ho odborného dozoru, dále se seminář zabývá
kontrolami prováděnými Státním úřadem in‑
spekce práce a oblastními inspektoráty práce.
06. 11. ..............................................Liberec
Personální agenda dopravní firmy (zaměstnávání cizinců)
Zabývá se otázkami uzavření pracovního po‑
měru s občany členských a nečlenských států
EU, zejména v případě pozice řidiče meziná‑
rodní silniční dopravy.
21. 11. .................................................Plzeň
Smluvní vztahy v silniční dopravě
Správně nastavený smluvní vztah odesilatele
a dopravce je předpokladem zejména hladké‑
ho řešení mimořádných událostí při přepravě.
12. 11. ............................................. Ostrava
Bezpečnostní poradce dGSA pro přepravy
AdR - základ
Toto školení je určeno jak pro získání osvěd‑
čení o odborné způsobilosti DGSA, tak i pro
prodloužení jeho platností. Zájemci o obno‑
vovací školení absolvují pouze druhý třídenní
modul základního školení. Povinnost jmeno‑
vat bezpečnostního poradce ukládá zákon č.
111/1994 Sb. a Dohoda ADR každému podni‑
ku zabývajícímu se oborem ADR.
26.–28. 11.+03.–05. 12. .....................Beroun
Bezpečnostní poradce dGSA pro přepravy
AdR - obnova
V rámci druhé části školení DGSA probíhá
školení, které má připravit na zkoušky pro pro‑
dloužení platnosti osvědčení o odborné způ‑
sobilosti bezpečnostního poradce pro přepra‑
vu nebezpečných věcí v silniční dopravě dle
Dohody ADR.
03.–05. 12. ........................................Beroun
Metrologie v dopravní firmě
Seminář obsahuje vysvětlení podmínek pou‑
žívání stanovených měřidel, účelu kalibrace
a certifikace měřidel používání měřidel v pra‑
xi, zásady údržby a oprav přístrojů.
09. 12. ................................................ Praha
Tagra pro uživatele
Účelné a efektivní využívání programu na vy‑
hodnocení dat z digitálních tachografů
i kotoučků se můžete naučit na semináři nejen
pro majitele tohoto softwaru.
07. 11. ..............................České Budějovice
19. 11. ............................................. Ostrava
18. 12. ..............................................Liberec
Servis a údržba vozidel
Seminář je určen pro management dopravních
společností s cílem poskytnout informace pro
praxi při údržbě vozového parku.
04. 12. .................................Ústí nad Labem
10. 12. ..............................................Liberec
pracovní režimy a pracovní doba řidičů
Předmětem je podrobný výklad působnosti
sociálních předpisů, limity doby řízení a doby
odpočinku, používání tachografu, pracovní
doba řidiče, její evidence a další.
19. 11. ..............................České Budějovice
Odpady a jejich přeprava
Zákon o odpadech a jeho prováděcí vyhláš‑
ky jsou vysvětleny s ohledem na fázi přepravy
materiálů, definovaných jako odpady.
13. 11. ................................. Hradec Králové
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
ŠKOLeNÍ řidiČů POdLe ZáKONA 374/2007 SB.
Termín
02. 11.
02. 11.
04. 11.
04. 11.
04. 11.
09. 11.
09. 11.
09. 11.
15. 11.
16. 11.
16. 11.
16. 11.
18. 11.
22. 11.
23. 11.
23. 11.
23. 11.
25. 11.
29. 11.
29. 11.
30. 11.
30. 11.
Téma
Místo
Pracovní režimy řidičů .....................................................Brno
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Pracovní režimy řidičů .................................... Hradec Králové
Mezinárodní dopravní předpisy ......................................Plzeň
První pomoc .................................................................. Praha
Pracovní režimy řidičů .................................České Budějovice
Digitální tachografy..................................................... Ostrava
Dopravní předpisy aktuálně ............................Ústí nad Labem
Pracovní režimy řidičů ....................................................Plzeň
Uložení a upevnění nákladu .......................................... Praha
Uložení a upevnění nákladu ...........................Ústí nad Labem
Řidič reprezentant firmy ..................................................Plzeň
Digitální tachografy......................................České Budějovice
Doklady řidiče, vozidla, nákladu .................................... Praha
Pracovní režimy řidičů ................................................ Ostrava
Digitální tachografy.........................................................Plzeň
První pomoc ...................................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu ............................................Brno
Dopravní předpisy aktuálně ............................ Hradec Králové
Únava, stres, životospráva ....................................... Strakonice
Pracovní režimy řidičů ....................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu ...........................................Plzeň
02. 12.
02. 12.
02. 12.
02. 12.
07. 12.
07. 12.
08. 12.
09. 12.
11. 12.
13. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
16. 12.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
23. 12.
23. 12.
27. 12.
Bezpečná a defenzivní jízda ............................................Brno
Bezpečná a defenzivní jízda ...........................................Plzeň
Uložení a upevnění nákladu ....................................... Ostrava
Mezinárodní dopravní předpisy ..................................... Praha
Dopravní nehody ............................................Ústí nad Labem
Dopravní nehody .........................................České Budějovice
Silniční kontroly ...........................................České Budějovice
Pracovní režimy řidičů .................................... Hradec Králové
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Uložení a uložení nákladu ..............................................Plzeň
Doklady vozidla, řidiče, nákladu ......................................Brno
Dopravní předpisy aktuálně .........................České Budějovice
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu .......................................... Praha
Silniční kontroly ..............................................................Plzeň
Uložení a upevnění nákladu ........................České Budějovice
Pracovní režimy řidičů ................................................... Praha
Pracovní režimy řidičů ............................................... Ostrava
Silniční kontroly ..............................................Ústí nad Labem
Silniční kontroly .................................................. Karlovy Vary
Digitální tachografy.........................................................Plzeň
Dopravní předpisy aktuálně .........................České Budějovice
Mezinárodní dopravní předpisy ......................................Plzeň
AKAdeMie SiLNiČNÍ dOPRAVy
Kurz je určen pro manažery dopravních firem všech úrovní. Celý
cyklus školení se skládá z pěti dvoudenních tematických bloků,
tři jsou společné pro nákladní i osobní dopravu, čtvrtý blok je
určen pro nákladní a pátý blok pro autobusovou dopravu. Je
možné přihlásit se pouze na vámi vybrané jednotlivé moduly.
Školení je možné financovat prostřednictvím fondů nebo v rámci
vzdělávacích projektů. Školení je vhodné využít jako přípravu
pro zkoušku odborné způsobilosti. Bližší informace získáte na
jednotlivých regionálních pracovištích.
Seznam všech bloků:
1. blok
Řízení firmy a lidských zdrojů
Marketing dopravní firmy
2. blok
Legislativa silni ční dopravy
Sociální předpisy v silniční dopravě
3. blok
Pracovní, obchodní a živnostenské právo
Ekonomika dopravní firmy
5. blok (autobusová doprava)
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
6. Zkouška, shrnutí, závěr, certifikace
V měsíci listopadu 2013 jsme v rámci tohoto cyklu pro vás při‑
pravili školení:
5. blok (autobusová doprava)
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
12. 11.–13. 11. 2013 ............................................. Beroun
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
12. 11.–13. 11. 2013 .............................................. Beroun
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
Podrobné informace obdržíte na tel. 241 040 108. Přehled všech vzdělávacích akcí na r. 2013 včetně možnosti přihlásit se, naleznete také na internetových
stánkách www.prodopravce.cz. Můžete rovněž použít přihlášku otištěnou na zadních stranách tohoto Transport magazínu (fax č. 241 040 180).
Transport magazín 10/2013
37
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
PROjeKT VZděLáVáNÍM K ROZVOji
dOPRAVNÍcH fiReM fiNiŠuje
Mgr. eva Šindelářová
projektová manažerka
Projekt Vzděláním k roz‑
voji dopravních firem, re‑
alizovaný v rámci OP LZZ
pod registračním číslem
CZ.1.04/1.1.06/52.0 0 089
vstoupil do posledního čtvrt‑
letí svého realizačního života.
Udělejme si krátkou rekapitu‑
laci cesty k naplnění jeho cílů
po 33 měsících od zahájení.
Probíhající
ekonomic‑
ká recese byla v roce 2010
podnětem k vyhlášení vý‑
zvy v OPLZZ zaměřené
na poskytování profesního
vzdělávání v širším rozsa‑
hu zaměstnancům firem,
které jsou členy profesních
sdružení či hospodářských
komor. Jejím cílem bylo pře‑
devším napomoci udržení
zaměstnanosti ve firmách
fungujících v obtížných
podmínkách a často bojují‑
cích o udržení své existen‑
ce. Prostředkem byla pod‑
pora zvyšování kvalifikace
zaměstnanců či prohloube‑
ní jejich profesní specializa‑
ce nabídkou vzdělávacích
programů šitých na míru
jednotlivým profesním sku‑
pinám či odvětvím.
Profesní sdružení a hospo‑
dářské komory se jevily pro
tento účel jako kompetent‑
ní subjekty, které dokážou
zprostředkovat finanční pod‑
poru svým členům a v kom‑
plikovaných ekonomických
podmínkách se znalostí věci
nabídnout vzdělávací pro‑
gramy vytvořené na základě
požadavků profesní oblasti
či odvětví, v němž působí.
Přitom dokážou obsloužit
celou skupinu podniků a je‑
jich zaměstnanců. Naopak
38
celý servis a s ním spojenou
administrativní zátěž pone‑
chávají na svých bedrech. Je
to proto, že jednotlivé firmy
v podmínkách ekonomické
recese nemají kapacitu ani
valný zájem soustředit se na
vzdělávání
zaměstnanců,
které obvykle redukují na
nejnutnější možnou míru.
Sdružení automobilových
dopravců ČESMAD BOHE‑
MIA se tedy v roce 2010
chopilo příležitosti a uspělo
v této výzvě s projektovým
návrhem na vzdělávání za‑
městnanců svých členských
firem po dobu tří let. 17 do‑
pravcům, kteří se do projektu
zapojili, tak umožnilo nejen
vyslat zdarma své zaměst‑
nance do kurzů pravidel‑
ného vzdělávání (určeného
zejména řidičům) či absol‑
vovat cyklus manažerského
vzdělávání pracovníkům na
vedoucích pozicích, ale za‑
pojit se i do jinak relativně
drahých kurzů s praktickým
výcvikem, jejichž absolvo‑
vání však dokáže významně
přispět k úsporám firemních
nákladů i ke zvýšení bezpeč‑
nosti silničního provozu.
Kromě nabídky školení
projekt přináší i dva další
prvky, jejichž efekt pře‑
sahuje realizační období
a přispěje k dlouhodobé
udržitelnosti podpořených
aktivit. Je to jednak rozšíření
dosavadního portfolia školi‑
cím střediskem nabízených
školení o kurzy postihující
zcela nová i inovovaná té‑
mata. Druhým prvkem je
zavedení nástroje pro ově‑
řování vzdělávacích potřeb,
které si mohou firmy pro‑
vádět samy prostřednictvím
on‑line testování, a volit tak
vhodná témata kurzů pro
své zaměstnance. Následně
si mohou vyhodnotit i vý‑
sledky absolventů, a získat
tak přehled o úspěšnosti
a celkovém efektu konkrét‑
ního školení či výcviku.
Projekt byl zahájen v pro‑
sinci roku 2010 a během tří‑
leté realizace postupně plní
dílčí cíle v sedmi oblastech
profesního vzdělávání, tzv.
klíčových aktivitách. Od‑
lišností, kterou se projekt
ČESMADu vyznačuje ve
srovnání s dalšími projek‑
ty ze stejné výzvy, je to,
že vlastní realizaci škole‑
ní v kurzech předcházela
důkladná příprava obsahu
a metodik zcela nových
i inovovaných kurzů včet‑
ně přípravy odpovídajících
učebních a metodických
pomůcek, jako jsou např.
instrukční interaktivní filmy
na elektronických nosičích,
lektorské prezentace a tiš‑
těné učební materiály ve
formě brožur pro účastníky
kurzů a sylabů pro lektory.
Výuka byla zahájena te‑
prve po té, co byla ukonče‑
na přípravná fáze projektu
pilotním otestováním nově
vytvořených produktů na
kontrolních skupinách. Ten‑
to proces probíhal po celý
první rok realizace projektu,
v případě některých vzdě‑
lávacích aktivit i déle. První
kurzy byly otevřeny v rámci
vzdělávací aktivity č. 1, a to
na podzim 2011. Jednalo se
o kurzy Inovovaného progra‑
mu komplexního vzdělávání,
na který bylo primárně navá‑
záno spuštění elektronického
testovacího systému (aktivita
č. 2). Jeho pořízení od do‑
davatele vzešlého z výbě‑
rového řízení, aplikace a pi‑
lotní otestování si vyžádalo
přibližně 10 měsíců. Ovšem
v případech, kde byl vybírán
dodavatel komplexní zakáz‑
ky celé vzdělávací aktivity
včetně přípravy a zhotovení
nového kurzu, trvala příprav‑
ná fáze déle, takže vlastní vý‑
uka byla zahájena až na jaře
2012. Časově náročná byla
zejména příprava a výroba
koncepčně i technicky slo‑
žitějších učebních pomůcek,
jako jsou – instruktážní filmy
a interaktivní videí.
V celkovém počtu sed‑
mi klíčových vzdělávacích
aktivit projektu je obsaženo
10 typů kurzů. Výčet kurzů
je následující: V rámci vzdě‑
lávací aktivity č. 1 Inovova‑
ný program komplexního
vzdělávání je to kurz Řízení
dopravní firmy určený ze‑
jména vrcholovým manaže‑
rům, kurz Operativní řízení
dopravy určený dispečerům
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
a dalším profesním pozi‑
cím na střední úrovni řízení
a konečně kurz Realizace
přepravy určený především
řidičům. Každá další vzdě‑
lávací aktivita obsahuje již
jen jeden kurz. Jedná se
o Kurz ECOdrivingu obsa‑
žený v aktivitě č. 3, Kurz
Bezpečné a defenzivní jíz‑
dy v aktivitě č. 4, Kurz in‑
terních firemních lektorů,
který je součástí aktivity
č. 5, kurz Logistika pro do‑
pravce v aktivitě č. 6 a kurz
Měkkých dovedností pro
řidiče autobusů z aktivity
č. 7. Specifickým je pak kurz
realizovaný v rámci aktivity
č. 2, a to kurz Test on‑line
systém, který slouží jako vý‑
cvik pro používání elektro‑
nického testovacího nástro‑
je těmi zaměstnanci firem,
kteří budou odpovídat za
komunikaci se školitelem.
(ČESMAD BOHEMIA). Vět‑
ší část kurzů zabezpečuje
ČESMAD svým realizačním
týmem, a to jak ve fázi tvor‑
by, tak výuky (pouze ně‑
které části jsou realizovány
dílčími dodávkami ‑ část
lektorských služeb a prá‑
ce technického charakteru
– zpracování a dokončení
instruktážních filmů a tisk
učebnic). Tři vzdělávací ak‑
tivity byly kompletně svě‑
řeny dodavateli vzešlému
z výběrového řízení. Jedná
se o aktivity, jejichž pod‑
statnou součástí je praktický
výcvik každého jednotlivého
účastníka a technická přípra‑
va kurzu je náročnější než
u kurzů probíhajících pouze
v učebně. Jedná se o kur‑
zy ECOdrivingu, bezpečné
a defenzivní jízdy a na ně
navazující kurz interních fi‑
remních lektorů. Specifikem
této skupiny aktivit je i nízký
počet účastníků v jednom
kurzu (max. čtyři osoby).
I zde však probíhá po celé
realizační období intenzivní
komunikace a spolupráce
mezi dodavatelem a reali‑
začním týmem, a to zejmé‑
na ve věcech týkajících se
organizace a ladění podrob‑
ného harmonogramu konání
dílčích kurzů v zapojených
dopravních firmách.
Základním požadavkem
realizace každého projektu,
dotované tituly nevyjímaje,
je splnění stanovených zá‑
vazných cílů. Realizační ob‑
dobí projektu je však tři roky
a přičteme‑li k němu ještě
přibližně rok trvající dobu od
sestavení projektového ná‑
vrhu k jeho schválení, je na‑
snadě, že cesta k naplňování
cílů bude protkána problémy
a překážkami vyplývajícími
zejména ze změn vnějšího
ekonomického prostředí (po‑
hyby v cenové a daňové ob‑
lasti, postavení zapojených
firem na trhu a jejich měnící
existenční podmínky, mož‑
nost vytrvat v zapojení do
projektu, navazující měnící
se požadavky na formy a roz‑
sah vzdělávání). To přirozeně
ovlivňuje i vnitropodnikové
prostředí v samotných zapo‑
jených firmách včetně změn
potřeb profesního vzdělávání
zaměstnanců. Tyto a podob‑
né faktory přispívají k tomu,
že cesta k plnění cílů projek‑
tu musí být v průběhu reali‑
zace poněkud upravována,
tak aby odrážela aktuální
požadavky. Úpravy se dotkly
různých kurzů různou mě‑
rou, obecně se však dotkly
všech vzdělávacích aktivit.
Nejvýznamnější z nich jsou:
1. Rozvolnění určení cílo‑
vých skupin kurzů.
Některé kurzy původně
určené striktněji pro urči‑
tou profesní skupinu (např.
provozní management)
byly zpracovány variantně
tak, aby dané téma bylo
přístupné jak pro manage‑
ment, tak pro vybrané ři‑
diče. (např. Kurz logistika
pro dopravce).
2. Modifikace původního
rozsahu kurzů, tak aby by‑
lo možné je využít v zá‑
kladním jednodenním
sedmihodinovém modelu
pravidelného školení řidi‑
čů. Tam, kde původní
koncepce předepisuje ví‑
cedenní kurz, byly zpra‑
covány např. dva tematic‑
ky uzavřené moduly, které
je možné absolvovat sa‑
mostatně v časově oddě‑
lených jednotkách (např.
kurz Měkkých dovedností
pro řidiče autobusů).
víc sami možnost průběžně
testovat své znalosti. Již nad
rámec projektu ČESMAD
připravuje integraci testo‑
vacího elektronického sys‑
tému do webových stránek
školicího střediska tak, aby
se ještě zlepšila jeho dostup‑
nost a využitelnost.
Zmíněné modifikace umož‑
nily větší pružnost celého
vzdělávacího programu pro‑
jektu a také snížení nákladů na
realizaci jednotlivých kurzů.
Do všech vzdělávacích
aktivit projektu dosud vstou‑
pili 572 zaměstnanci ze
17 zapojených dopravních
firem. Část z nich dokon‑
čila dva i více kurzů, takže
celkový počet úspěšných
absolventů je nyní 880. Po‑
čtem zapojených zaměst‑
nanců jednoznačně převa‑
žují řidiči, avšak relací počtu
absolvovaných kurzů vedou
pracovníci
manažerských
pozic, kteří např. absolvo‑
váním celého manažerského
cyklu absolvují min. pět kur‑
zů (každý modul je samo‑
statným kurzem).
Projektu se nevyhnuly ani
změny v podobě výměny
některých zapojených firem.
Tato procedura je tak tro‑
chu bolavým místem každé‑
ho projektového manažera.
Vzhledem ke své zdlouhavos‑
ti a technické náročnosti vždy
trochu zbrzdí plnění dílčích
cílů, zejména nárůstu moni‑
torovacích ukazatelů počtu
proškolených účastníků. Vý‑
měnu firem se zdařila zejmé‑
na díky vstřícnosti nastupují‑
cích náhradních firem, které
beze zbytku přijaly původní
vzdělávací program a rovněž
díky tomu, že byla prove‑
dena včas. Oba náhradníci,
kteří nastoupili po odchodu
dvou původně zapojených
firem, se tak stačili v projek‑
tovém programu zorientovat
a proškolit stanovený počet
zaměstnanců.
Aktuálně, tj. k polovině
září 2013, ve 34 měsíci ži‑
vota projektu běží všechny
nově vytvořené i inovované
kurzy a účastníci mají na‑
Oproti původně pláno‑
vanému vyššímu podílu
dodavatelsky realizovaných
kurzů byly nakonec všechny
kurzy založené pouze na te‑
oretické výuce zabezpečeny
vlastními zdroji, tj. pracov‑
níky realizačního týmu. Tím
došlo ke značné úspoře ná‑
kladů projektu. Vzhledem
k tomu, že možnosti přesu‑
nu nečerpaných prostředků
k využití k jiným účelům
jsou omezené, nebude do‑
tace, která byla projektu ze
strany OP LZZ přislíbena,
vyčerpána.
Transport magazín 10/2013
39
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
PROjeKT OČiMA ZA KATedROu
ing. Václav Betka
člen lektorského sboru ČeSMAd BOHeMiA
V
létě letošního roku
jsem byl požádán
Okresní hospodářskou komorou Ústí nad Labem, zda bych se nepokusil
zhodnotit realizaci projektu
„Adaptabilita v dopravě“
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
do kterého jsem realizátorem Sdružením automobilových dopravců ČeSMAd
BOHeMiA obsazován.
Článek nazývám pohle‑
dem za katedrou, neboť
všechna realizovaná ško‑
lení v průběhu tří let jsou
prováděna ve schválených
akreditovaných učebnách,
v řadě případů pak na půdě
středních škol jako třeba
v Lounech, České Lípě či
Děčíně. Účastníci sedí za
úhledně narovnanými lavi‑
cemi a lektor je za kated‑
rou, někdy i na stupínku.
Účastníci školení ale nejsou
žádní středoškoláci, jsou to
profesionální řidiči, kterým
již dávno školní léta dala
sbohem, zkušenostmi a pra‑
xí by naopak oni mohli být
nazývány „Profesory dopravy“ a zdokonalovacích akcí
se zúčastnili již nespočetně‑
krát. Snad právě proto bylo
první setkání s nimi trochu
jiné než jindy.
sledně vedoucí výcvikové
organizace ve státní správě
se specializací na školení
složek Integrovaného zá‑
chranného systému, v roce
2006 jsem založil vlastní
školicí agenturu, od počátku
institutu zavedení školení na
odpočet bodů jsem se stal
lektorem s vyšší akreditací
školicího střediska bezpeč‑
né jízdy. Snad právě proto
jsou mnou školená témata
zaměřená na bezpečnou
a defenzivní jízdu, dopravní
nehody a protiprávní jedná‑
ní, silniční kontroly a předpi‑
sy, ale i jízdu hospodárnou.
Páni profesoři dopravy mě
ale hned po usednutí do la‑
vic při prvním školení před‑
váděli, na jaká školení jsou
z minulosti zvyklá. Lavice se
postupně zaplnily bohatými
svačinami a hromadou tis‑
kovin různého žánru a v du‑
chu tradice se aktéři pohodl‑
ně uložili na židlích do pozi‑
ce ležícího pravítka. Musím
říci, že jsem na tuto variantu
vždy připraven, a tak jsem je
v tom nechal. Startovní dva‑
cetiminutovka vždy ukáže,
jestli budou chtít v nastole‑
ném trendu nezúčastněných
pokračovat. Opět a jako
mockrát se postupně oči
zvedají, časopisy zavírají,
tašky se přesunou na zem,
aby nepřekážely loktům
rukou, které se stávají opo‑
rou při narovnání těla, které
začíná se zájmem sledo‑
vat a aktivně komunikovat.
Sedm hodin výuky to musí
zabít i zkušeného školáčka,
a tak zasloužené přestávky
Nejsem lektor, který by
před řidiči stál poprvé, řidič‑
ský průkaz vlastním téměř
třicet let, jeho zadní strana
je rozsahem skupin celá
popsaná. Učitelské opráv‑
nění dnes správně nazývané
„Profesní osvědčení“ mám
od roku 1995 a rovněž na
všechny skupiny řidičské‑
ho oprávnění. Začínal jsem
jako lektor‑instruktor, ná‑
Ilustrační foto
40
jsou vítaným zbavením se
pozornosti. Přesto málokdy
je čas přestávky i přestávkou
pro mě, je to čas, kdy někdo
chce spíše osobně probrat
svůj problém, či ozřejmit
jeho pohled na věc, a ono
kolektivní volno je pro něho
nejvhodnější.
Hodinu co hodinu, kurz
co kurz, mě páni profeso‑
ři dopravy osvěžují ve ve‑
deném dialogu svými po‑
znatky, zážitky, situacemi,
nabytými zkušenostmi a já
jim naslouchám, zpracová‑
vám je, následně zařazuji
do svých prezentací, neboť
právě to je kořením a ne‑
tradičním pojetím mých
pravidelných školení. Žád‑
ný kurz a pod projektem
zvlášť se dnes neobejde
bez zpětné vazby, v závěru
je prováděno jeho hodno‑
cení se zaměřením na kva‑
litu a připravenost lektora,
úroveň učebních materiálů
získaných při zahájení, ale
i prezentovaných lektorem,
posouzení využitelnosti zís‑
kaných informací v praxi,
ale i samotná možnost vy‑
jádřit svůj postoj ke školení
i do budoucna. Nevím proč,
ale hodnocení je postave‑
no na stupnici 1 až 5, kdy
právě pětka, jako kdesi na
východě, je tím nejlepším
hodnocením, navíc potvrze‑
no usměvavým smajlíkem.
Než se předají dotazníky
na okresní hospodářskou
komoru, má lektor možnost
tato hodnocení shlédnout.
V závěru mi dovolte konsta‑
tovat: „Ano, jsem opravdu
rád, že dostávám od profesorů dopravy ve škole samé
pětky a čtyřky.“
TecHNiKA
TECHNIKA
NOVá ScANiA STReAMLiNe
MÍřÍ dO ZOŠi TRANS
Scania
D
evět nových Scanií Streamline bylo předáno společnosti ZOŠi
TRANS. jedná se tak o první
velkou předávku nové řady
Scania Streamline na území ČR.
Vozidla Scania R 440 jsou navíc
v provedení ecolution.
Scania Streamline navazuje
na původní řadu z roku 1991.
Nové vozy Scania Stream‑
line dosahují díky vytříbené
aerodynamice a zdokonale‑
ným výkonnostním režimům
systému Scania Opticruise až
8% úspor paliva. Scania Stre‑
amline byla oficiálně předsta‑
vena světu v březnu tohoto
roku a již po pár měsících je
zařazována do vozových par‑
ků českých dopravců.
Scania Ecolution je pro‑
gram, v jehož rámci je při spe‑
cifikaci kladen velký důraz na
spotřebu vozidel. Specifikací
však snaha o co nejmenší
spotřebu nekončí. Důležitý je
i propracovaný systém škole‑
ní řidičů a využití moderního
telematického systému Sca‑
nia Fleet Management. To
všechno je součástí progra‑
mu Scania Ecolution.
Devět předaných Scanií
(v barvách DHL, pro které
firma ZOŠI Trans jezdí) je
poháněno 13litrovým, řado‑
vým šestiválcem o výkonu
440 koní v emisní normě
EEV. V rámci Ecolution pro‑
gramu jsou vozidla vyba‑
vena speciálními aerody‑
namickými bočními plasty,
střešními a bočními spoilery
(včetně jejich prodlouže‑
ní). Nechybí ani prediktivní
tempomat Scania Active
Prediction, který pomáhá
řidič ušetřit palivo.
Spolu s devíti vozidly
Ecolution došlo i k pře‑
dávce „královské“ Scanie
R 500. Předání v sídle mo‑
ravského dealera Scania
v Brně se osobně účastnil
jednatel společnosti ZOŠI
TRANS pan Marek Šimbera
spolu se zástupci firmy. Za
společnost Scania byli pří‑
tomni generální ředitel Sca‑
nia CER Peter Hornig spolu
s obchodním ředitelem Ma‑
riánem Černochem, marke‑
tingovým ředitelem Attilou
Vendéghem, ředitelem mo‑
ravského dealerství Scania,
Petrem Cieslarem a fleeto‑
vým prodejcem pro Moravu,
Jiřím Tomanem.
„Těchto devět předaných
vozidel doplnilo číslo celkově předaných Scanií pro naši
firmu na 124, z nichž máme
v současnosti v provozu 71.
Myslím, že to je jasné vyjádření mé spokojenosti se Scanií. A to nejen s vozidly Scania, ale i servisem a s lidmi,
se kterými ve Scanii jednám.
Spojení nové řady Streamline a provedení Ecolution
bylo to nejlepší, co jsme
mohli nyní při obnově parku
udělat.“ dodal Marek Šim‑
bera, jednatel společnosti
ZOŠI TRANS.
ZOŠi TRANS
Společnost ZOŠI TRANS, s.r.o. (založená v roce 2003) je
dlouholetým, stabilním a významným obchodním partnerem
společnosti Scania Czech Republic s celkovým počtem doda‑
ných vozidel přesahující hranici 120 ks vozidel.
Kooperující společností je ZOŠI AGRO, s.r.o., která se zabý‑
vá zemědělstvím a je v některých komoditách největším pěsti‑
telem v ČR a Evropě.
V roce 2012 společnost vybudovala logistický areál v No‑
vých Bránicích, kde se nachází sklady, servis nákladních vozi‑
del a v neposlední řadě také sídlo společnosti.
„Jsem si jist, že se ZOŠI TRANS vydalo touto obnovou vozového parku dobrým směrem. Pevně věřím, že tato vozidla
přinesou svým majitelům zisk, což je pro nás jedna z hlavních
priorit“ říká Jiří Toman, prodejce klíčovým zákazníkům Scania.
Transport magazín 10/2013
41
TesT
MeRcedeS A 180 cdi
MALé, HeZKé, dRAHé
Text a foto: Martin felix
Nejmenší mercedes se stále jmenuje třída A, ovšem najít pět rozdílů mezi předchozí a stávající
generací by nebyl problém ani pro mou babičku, a to i kdyby porovnávané vozy byly ve stejné
barvě. pryč je pojetí mini Mpv, které bylo sice praktické, ale ošklivé, odložena je promyšlená,
bezpečná ovšem nákladná sendvičová konstrukce. Třída A je nyní kouzelný hatchback s pohonem
předních kol, který mezi svými prémiovými i lacinějšími konkurenty vyniká právě designem.
42
Transport magazín 10/2013
43
TECHNIKA
Nové Áčko budilo emoce již
před svým oficiálním příchodem,
když se postupně objevovaly
studie a nákresy, jak nějak bude
vypadat. Skutečnost tentokráte
o nic nezaostala za očekáváním,
a mezi hatchbacky nižší střední
třídy tak vstoupil opravdu nepře‑
hlédnutelný kousek. Není ovšem
líbivý nějak cukrkandlově, klid‑
ně po něm pro jeho sportovní
vzhled mohou zatoužit i muži.
Přední část je dostatečně agre‑
sivní, hvězda na chladiči tak ob‑
rovská, že prémiovou příslušnost
nepřehlédne ani motoristický
ignorant, a zezadu dvě oválné
koncovky výfuku slibují víc, než
může čtyřválcová dieselová pat‑
náctistovka i při nejlepší vůli spl‑
nit. To byla ovšem námi testova‑
ná motorizace a pro pořádek je
třeba zmínit, že v nabídce je i tře‑
ba takový Mercedes‑Benz A 45
AMG, který z dvoulitru vydoloval
neuvěřitelných 360 koní a díky
nim umí stovku za 4,6 sekundy.
Stejně přitažlivý jako exteriér je i vnitřek vozu. Klasické kruhové
přístroje jsou přehledné, výdechy ventilace stejného tvaru s chro‑
movými hvězdicemi mě nadchly už v u většího sourozence třídy
B a stále se mi neokoukaly. Rovněž oceňuji přehlednost velkého
displeje připomínajícího tablet, který se mi kupodivu ani ve vy‑
křičené pražské čtvrti Strašnice žádný zmetek nepokusil vylomit,
i když to vypadá velmi lákavě. Byla by to nenahraditelná škoda,
protože ovládání audia pomocí kruhového voliče mezi sedadly,
které se na něm zobrazuje, je to nejpohodlnější, jaké znám. Chvá‑
lit zpracování a použité materiály je u premianta nošením dříví do
lesa, tak alespoň pochvalme pohodlná přední sedadla se slušným
bočním vedením. V Áčku asi čtyři manažeři jezdit nebudou, tak‑
že nářky na kratší sedáky a méně místa vzadu nad hlavou nejsou
na místě, dětem se tam jezdí pohodlně. 341 litrů zavazadlového
prostoru nejsou žádné chalupářské orgie, ale vyjít se s tím dá.
44
TECHNIKA
T
E
S
T
Jak jsme již psali v souvislosti s dodáv‑
kou Citan, Mercedes našel společnou řeč
s francouzskou automobilkou Renault.
Díky této spolupráci se ve verzi A 180
CDI s manuální převodovkou objevuje
právě motor s francouzskými kořeny, byť
notně přepracován; například má zcela
jiný vstřikovací systém. V současném světě,
kdy málokterá automobilka vyrábí ve své
mateřské zemi a dokonce ani ne na svém
kontinentu, se takové věci neřeší. Obzvlášť,
když pod kapotou stejně vidí‑
te jen úhledný
plastový
kryt s velkou hvězdou.
Hlavní je, že se zástavba ne zcela
vlastního agregátu podařila a výsledek plní
očekávání. Motor je příkladně kultivovaný,
i když benzín zůstane benzínem, na po‑
měrně lehké auto (pohotovostní hmotnost
je 1 395 kg) suverénně
stačí a především téměř
nespotřebovává žádnou
naftu. Jezdit za slibova‑
ných 3,8 l na 100 km
sice neumím, ale za
5 litrů jsem to zvládal
s plně naloženým au‑
tem, ve všech reži‑
mech a nikoho jsem
nebrzdil. A řízení si
opravdu můžete uží‑
vat. Mercedes vzorně
drží stopu a jede jako po kolejích, je
sice trochu tvrdší, ale ne tolik, aby to
posádku obtěžovalo. Řízení s elektric‑
kým posilovačem je přesné a nijak od‑
tažité, kvrdlání řadicí pákou v krátkých,
precizně vymezených drahách je radost
sama. Dosažitelné výkony, které 80 ki‑
lowat umožňuje, jsou 190 km/h a poko‑
ření stokilometrové rychlosti za 11,3 s. Na
svižnou jízdu v mezích zákona je to tak
akorát.
Mercedes A 180 CDI v základní výba‑
vě stojí nějakých 650 tisíc a je slušně vy‑
baven jak v ohledech bezpečnostních, tak
po stránce komfortu. Nechybí elektroničtí
pomocníci včetně funkce Strat‑Stop, audio
na pět CD, bi‑xenonové světlomety a mno‑
ho dalšího. Jak už to ale u mercedesů bývá,
lze se s příplatkovou výbavou snadno posu‑
nout o dost výše. V našem případě to navi‑
gace, různí asistenti – třeba na jízdu v pru‑
zích a parkování a další drobnosti dotáhli
přes 800 tisíc korun. To je opravdu dost,
i když budete mít v této ceně servisní paket
na šest let a 120 000 km a za naftu utratíte
více než přijatelný peníz. Za to se ale pěkně
povozíte, budete mít mercedes a zlepší se
vám nálada při každém pohledu na něj.
Transport magazín 10/2013
45
TECHNIKA
PěT NOVýcH AuTOBuSů MAN LiON´S ReGiO
Bude jeZdiT NA PRAVideLNýcH LiNKácH V ReGiONu
UhERSkOhRADIŠťSkA
Dne 27. 9. 2013 slavnostně
předali zástupci MAN Truck
& Bus Czech Republic pět
nových linkových autobusů
MAN Lion´s Regio společnosti
ČSAD BUS Uherské Hradiš‑
tě. Významná zakázka vzešla
z veřejné soutěže na dodávku
pěti meziměstských autobusů
v roce 2013, kterou společnost
ČSAD BUS Uherské Hradiště
vypsala počátkem letošního
května. V konkurenci dalších
tří nabídek v ní nejlépe obstá‑
ly autobusy společnosti MAN
Truck & Bus Czech Republic,
a to nejen díky svojí kvalitě
a ceně, ale i díky rozsahu po‑
prodejních služeb.
Společnost ČSAD BUS
Uherské Hradiště má jako
svoji hlavní podnikatelskou
aktivitu zajišťování pravi‑
delné autobusové dopravy
v regionu Uherskohradišťska
s návazností na krajské měs‑
to Zlín. V této oblasti budou
nasazeny i nové autobusy
MAN Lion´s Regio. Důleži‑
tou součástí portfolia služeb
ČSAD BUS Uherské Hradiště
je také provozování městské
hromadné dopravy v Uher‑
ském Hradišti a dálkových
linek do Brna a Prahy. Spo‑
lečnost vznikla v roce 2007
oddělením od firmy ČSAD
Uherské Hradiště, která od
té doby zajišťuje již jen ka‑
mionovou dopravu a servis‑
ní a další služby – mj. je
servisním partnerem MAN.
Vozový park ČSAD BUS
Uherské Hradiště je tvořen
125 autobusy. V letošním
roce společnost ČSAD BUS
Uherské Hradiště již jeden
autobus MAN odebrala –
jednalo se o zájezdový auto‑
bus MAN Lion´s Coach řady
EfficientLine.
46
Generální ředitel ČSAD BUS Uherské Hradiště Ing. Radislav Kusák (vlevo) přebírá symbolický klíč od nových autobusů
z rukou obchodního ředitele MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. Tomáše Bretfelda.
Meziměstské autobusy
MAN Lion’s Regio
Autobus MAN Lion’s Regio
s výškou podlahy 860 mm
a výškou vozidla 3,4 m je
představitelem vysokopod‑
lažního autobusu v rámci
segmentu regionální linkové
dopravy, který může být na‑
sazen také na kratší příleži‑
tostné zájezdy např. během
víkendu. Se sedadly zájez‑
dového autobusu, kuchyň‑
kou a toaletou je možné ho
zcela přizpůsobit výletnímu
využití. Protože se ve všední
dny osvědčuje při nasaze‑
ní na linkách a o víkendech
jako autobus na zájezdy, je
MAN Lion’s Regio s oblibou
označován za „autobus, který umí vydělávat dvakrát“
nebo za „to nejlepší ze dvou
různých světů“. Je vybaven
výměnnou podestou a rov‑
něž na přání zdvihacím za‑
řízením pro invalidní vozíčky
v oblasti zadního nástupu.
Již osmkrát zvítězil ve čte‑
nářské anketě německé vy‑
davatelské skupiny „Nejlepší
užitková vozidla“ v kategorii
„meziměstské
autobusy“.
Moderní již vícekrát oceňo‑
vaný design v sobě slučuje
díky hluboko usazeným boč‑
ním oknům prvky linkového
autobusu i plnohodnotného
zájezdového autobusu. Po‑
cit velkorysého prostoru je
vyvolán díky velkoplošné‑
mu bočnímu prosklení, velké
výšce ke stání a objemným,
volně přístupným prosto‑
rům pro odkládání zavaza‑
del. MAN nabízí řadu Regio
ve třech verzích. Dvě jsou
dvounápravové: první o dél‑
ce 12,25 m s 49 až 55 seda‑
dly a druhá pod označením
MAN Lion´s Regio C s dél‑
kou 13,01 m s maximálním
počtem sedadel 59. Třínápra‑
vová verze MAN Lion’s Re‑
gio L měří 13,90 m a dispo‑
nuje 57 až 63 místy k sezení.
U podvozku se u Lion´s Re‑
gio jedná o plnohodnotný
a robustní konstrukci zájez‑
dových autobusů MAN. Zad‑
ní náprava je hypoidní, u tří‑
nápravové verze je doplněna
o adhezně řízenou vlečenou
nápravu.
Vozidlo pohánějí horizon‑
tálně vestavěné motory D 20
Common Rail o výkonu 320
či 360 k. S elektronicky říze‑
ným filtrem pevných částic
CRTec® mohou vyhovovat
standardu EEV, což se cení
zejména u regionální linkové
dopravy. Nejsilnější motori‑
zaci představuje 400 k silné
provedení, které s bezúdrž‑
bovým katalyzátorem MAN
PM‑KAT® plní aktuálně plat‑
nou normu Euro 5. Všechny
tři výkonové třídy je možné
dodat i v provedení Euro 6,
a to díky kombinaci technolo‑
gie SCR, EGR a s použitím fil‑
tru pevných částic DPF/CRT.
JAKOUKOLIV CESTU POUŽIJETE,
MÁME SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ.
Na provozovatele vozových parků čekají různé výzvy, stejně tak jako na nejnovější pneumatiky Continental – jedinečnou
produktovou řadu, ve které najdete správnou pneumatiku pro každé použití. Inovativní technologie kombinované s nejnovějšími výsledky vývoje pneumatik a složení běhounové směsi nás vedou k vytvoření kompletní nové generace pneumatik.
GENERATION3. DRIVEN by yOUR NEEDS.
Pro další informace
www.continental-truck-tires.com/cz
CON_LKW_Transport_220x145_CZ.indd 1
30.9.13 18:23
inzerce
CO V NĚM NAJDETE:
� představení truck novinek
� testy užitkových vozidel
� nové technologie
� změny právních předpisů
� unikátní rozhovory s lidmi ze showbusinessu a sportovci
� elektronika na cestách
� cestopisné reportáže
ČTENÍ
www.truckmagazin.cz
PRO OPRAVDOVÉ ŘIDIČE
TECHNIKA
w.A.G.
je eVROPSKýM TecHNOLOGicKýM
A iNOVAČNÍM LÍdReM Ve SVéM OBORu
I když ji před zhruba sedmnácti lety založil mladík
s téměř nulovými zkušenostmi, dnes je z ní jeden
z lídrů na evropském trhu,
s očekávaným obratem v letošním roce vyšším než 500
milionů eur.
Řeč je o firmě W.A.G. pay‑
ment solutions, a.s., která nabí‑
zí sofistikovaná platební řešení
pro profesionální dopravní
společnosti. V jejím čele od
počátku stojí Martin Vohán‑
ka, pod jehož vedením se fir‑
ma zařadila mezi nejrychleji
rostoucí společnosti ve svém
oboru v Evropě.
co vás odlišuje od konkurence a jak ji vnímáte?
S konkurencí se především
srovnáváme a snažíme se po‑
učit jak z jejích úspěchů, tak
i z toho co, dělá špatně. Při
prvním pohledu na naše pro‑
dukty nenajdete mezi námi
a ostatními značkami zá‑
sadní rozdíl. Ten ale spočívá
v tisících detailů, které však
v součtu znamenají hodně.
Ptáte‑li se na principy, jsou
to především inovace, vášeň
pro uspokojení potřeb klienta,
flexibilita a především péče
o zaměstnance a klima, které
jim pro práci vytváříme. Trž‑
ní trendy nám jasně ukazují
směr vývoje velkých ropných
koncernů, které své retailové
aktivity v Evropě divestují, což
otvírá další prostor pro společ‑
nosti našeho typu. Na druhé
straně je zde otázka alterna‑
tivních pohonů, která stále
nemá – a myslím, že ve střed‑
nědobém horizontu ani nebu‑
de mít –jasného vítěze. Půjde
spíše o mix, s čímž se tradiční
dodavatelé a obchodníci se
současnými motorovými pali‑
vy budou muset vyrovnat.
48
Kdo jsou vlastně vaši zákazníci?
Jsou to především střední
a velké dopravní firmy, ale
i menší dopravci a speditér‑
ské společnosti. Naše služby
však mohou být výhodné
i pro ty podnikatele, pro kte‑
ré doprava není hlavním za‑
měřením, ale je jejich nedíl‑
nou součástí. Jako konkrétní
příklad bych uvedl živnost‑
níka, který vyrábí potraviny
a musí je následně ke svému
zákazníkovi, tedy spotřebi‑
teli, dopravit.
Můžete nám ve stručnosti
představit portfolio vašich
karet?
Předně bych chtěl říci, že
prostřednictvím palivových
karet Eurowag lze platit jak
za pohonné hmoty, tak mýt‑
né a samozřejmě její majite‑
lé mohou využívat i celou
další řadu doprovodných
služeb, a to nejen na úze‑
mí naší republiky, ale téměř
v celé Evropě. Příjemným
bonusem našich karet, který
jistě ocení každý jejich vlast‑
ník, je v oboru nejpropraco‑
vanější internetová aplikace
pro správu účtu, manage‑
ment karet, reporting a také
přehledný systém monitorin‑
gu refundací DPH a spotřeb‑
ních daní ze zahraničí.
jaké karty tedy vašim zákazníkům nabízíte?
Máme tři druhy karet, při‑
čemž každá z nich vyhovuje
konkrétnímu typu podni‑
katele a poskytuje mu ten
druh služeb, které jsou pro
něj prioritní. Jako první bych
uvedl Eurowag One, která na‑
bízí komplexní platební řešení
pro velké a střední dopravní
společnosti. Klienti, kteří ji
využívají, komunikují s přidě‑
leným obchodním reprezen‑
tantem, který
jim připraví
řešení pro je‑
jich potřeby
takříkajíc na
míru. Všem
Martin Vohánka
uživatelům
zaručujeme
maximální bezpečnost a sa‑
mozřejmě nezbytný uživatel‑
ský komfort.
Speciálně pro spediční
společnosti a jejich menší
smluvní dopravce byla navr‑
žena Eurowag Vector. Spedi‑
tér prostřednictvím této karty
nabídne svým dopravcům
velmi výhodné podmínky na
odběr paliv a mýtných trans‑
akcí, upevní tak vzájemnou
spolupráci a zároveň získá
provize z transakcí paliva
i mýta. To vše při bezriziko‑
vém procesu zápočtů vzá‑
jemných pohledávek s jed‑
notlivými dopravci.
Poslední je předplacená
karta Eurowag Easy, kterou
využijí zejména menší do‑
pravci. Výhodou této karty
je uživatelsky jednoduchá
a vysoce komfortní interne‑
tová aplikace, která slouží
pro nabíjení kreditu, sledo‑
vání transakcí atd. Funguje
na podobném principu jako
u mobilních operátorů nebo
internetového bankovnictví.
Chystáte v nejbližší době
nějakou novinku?
Ano, i když část našich
stávajících zákazníků kartu
Eurowag MasterCard již vy‑
užívá, oficiálně ji uvedeme
na podzim tohoto roku.
Eurowag MasterCard nás
více posouvá do oblasti fi‑
nančních služeb. Tato karta
umožňuje provádět platby
dalších služeb spojených s vý‑
konem dopravy (servis, trajek‑
ty, pokuty atd.) současně s vý‑
běrem z bankomatů. To vše
si klient může individuálně
nastavit bez držení finančních
prostředků na účtu a s jisto‑
tou, že uvolnění platby pro
řidiče proběhne až po jeho
autorizaci v našem systému.
Kde všude lze Vaše karty
použít? ve kterých zemích
v současné době již aktivně
působíte?
Samozřejmě v České re‑
publice, ale především v za‑
hraničí. Pokud se tedy bude‑
me bavit např. o čerpání po‑
honných hmot, dostaneme se
k celkovému číslu 21 evrop‑
ských zemí, ve kterých lze ať
už na značkových, nebo part‑
nerských čerpacích stanicích
karty Eurowag uplatnit. Od
června 2013 se jedná o více
než 8 000 čerpacích stanic.
Prozradíte, kam bude směřovat Vaše firma?
W.A.G. je v současné době
dvojkou na trhu střední a vý‑
chodní Evropy mezi vyda‑
vateli flotilových kreditních
karet. Naší ambicí je vstupo‑
vat na další trhy a dále růst.
Současně je pro mne osobní
výzvou, abychom i při vy‑
sokém tempu každoročního
dvouciferného růstu udrželi
elementární hodnoty, na kte‑
rých byla firma postavena,
a to již zmíněné inovace,
flexibilitu, mimořádnou péči
o zaměstnance a vysoce pro‑
fesionální přístup ke každému
zákazníkovi.
TECHNIKA
TRANSicS ROZŠiřuje SVOu řAdu řeŠeNÍ
O NOVý PALuBNÍ POČÍTAČ
Transics
TX-SKy – zbrusu nový palubní počítač ve stylu tabletu
ypres, 2. září 2013 – expert
na správu a řízení vozového parku Transics oznamuje
uvedení svého zcela nového
palubního počítače TX-SKy,
nováčka na trhu s telematikou,
který doplňuje oblíbenou řadu
TX-MAX (GO) a který je rovněž plně integrován do kancelářského softwaru společnosti Transics TX-cONNecT.
Koncept nového palubního
počítače spoléhá na vysoce
výkonnou platformu opírající
se o 20 let know-how a zkušeností. Zcela nové uživatelské
rozhraní ve stylu tabletu zajišťuje nejlepší možnou snadnost
užívání a tak posiluje efektivitu řidiče. Tento model se snadnou instalací i používáním
umožňuje nízké náklady na
pořízení a provoz, což dopravci nepochybně ocení.
Při navrhování nového pa‑
lubního počítače je snadnost
užívání klíčovým faktorem.
Tým Transics pro výzkum
a vývoj proto přišel s myšlen‑
kou na vyvinutí TX‑SKY. „Řidiči se dočkají stejného intuitivního displeje, jaký ve svých
kabinách používají na svých
zařízeních, jako jsou chytré
telefony a tablety, ovšem integrovaného do napevno instalovaného profesionálního
zařízení,“ říká Dirk Staelens,
víceprezident pro rozvoj
sortimentu ve společnosti
Transics. „Díky novému uži-
vatelskému rozhraní TX-SKY,
které je skutečně inspirováno
populárními tablety s dotykovou obrazovkou, se řidiči
mohou snadno pohybovat
mezi různými informačními
moduly a komunikovat s domovskou základnou prostým
dotykem prstu.“
Opravdová radost
ho používat
Jérôme, řidič u francouz‑
ského dopravce GAMBA ET
ROTA, testoval palubní po‑
čítač TX‑SKY po několik po‑
sledních měsíců. Pochvaluje
si uživatelskou přívětivost:
“TX‑SKY mi umožňuje pracovat se softwarem na obrazovce pomocí dotyků, poklepů,
přejíždění a stisků, což činí
práci s ním snadnou a zábavnou.“ „Rozhraní TX-SKY je
tak intuitivní, že každý začal
TX‑SKY používat okamžitě
po pouze minimálním školení. Tato snadnost jeho používání podporuje jeho přijetí
uživateli: všichni naši řidiči
jsou prací s TX-SKY nadšeni
a toto zařízení považují za
vývoj pozitivním směrem,“
doplňuje Alain Gamba, gene‑
rální ředitel. „Navíc, jelikož
pro započetí práce s TX-SKY
není zapotřebí více než 15minutového školení a instalace
je zcela snadná, šetříme náklady. A protože můžeme na
nová zařízení přejít v krátkém
čase, rovněž minimalizujeme
dobu odstávky nákladního
vozidla.”
Plně integrovaný do mocného kancelářského softwaru TX-cONNecT
Palubní počítač TX‑SKY
běží na nové moderní ar‑
chitektuře SKY, kterou již
společnost Transics použila
pro TX‑GO, palubní počítač
bez displeje, který byl před‑
staven dříve v tomto roce.
I nováček je plně integrován
do kancelářského softwaru
společnosti Transics TX‑
‑CONNECT. TX‑SKY nabízí
stejné funkce jako jeho ro‑
dinní příslušníci TX‑MAX
a TX‑MAX GO a lze jej
snadno připojit k tachografu
a sběrnici CAN a rozšířit tak
jeho funkce o data z tacho‑
grafu a o nástroje na řízení
spotřeby paliva. Výkonný
procesor a velká paměť z něj
činní velmi výkonné zaříze‑
ní, které bude základem pro
mnoho nových budoucích
vylepšení a aplikací.
alší zdokonalení
další
každodenních činností
v oblasti dopravy
„Více než rok náš tým pro
výzkum a vývoj usiloval
SKY učio to, aby z TX--SKY
nil revoluční novinku. Prvním pozitivním ohlasem
od zákazníka jsme velmi
potěšeni. Spíše než aby byl
doplňkem k našemu stávajícímu portfoliu palubních
počítačů, nasazuje TX-SKY
novou laťku, jelikož jeho design dokonale splňuje dnešní nároky na uživatelskou
přívětivost. Věříme, že jeho
intuitivní ovládání napomůže
zvýšit efektivitu a snížit celkové náklady na jeho provoz.
TX-SKY je tak dalším důkazem naší nepolevující snahy
vyvíjet inovativní produkty
a služby, které zdokonalují
každodenní činnosti v oblasti dopravy,“ uzavírá Walter
Mastelinck, generální ředitel
Transics.
Založena v roce 1991,
společnost Transics international NV vyvíjí a prodává
řešení pro správu vozového
parku pro sektor dopravy
a logistiky. Díky mnohale‑
tým zkušenostem, svědomi‑
tému úsilí v oblasti výzkumu
a vývoje a intenzivnímu za‑
měření na zkušenosti zákaz‑
níků se společnost Transics
stala vedoucím evropským
hráčem na trhu. Transics je
aktivní po celé Evropě a její
sídlo je v Ypres (Belgie).
Transport magazín 10/2013
49
TECHNIKA
cONTiLifecycLe
OPTiMáLNÍ HOSPOdAřeNÍ S cONTiNeNTAL
continental
S
koncepcí contiLifecycle nabízí continental svým zákazníkům efektivní a trvalé
řešení. Od nového výrobku
přes prořezávání, správu
koster až po protektorování nabízí contiLifecycle
způsob k dosažení nejnižších celkových provozních
nákladů šitý každému zákazníkovi na míru – kompletním využitím životnosti
pneumatiky.
Druhý, nebo dokonce tře‑
tí život pneumatik redukuje
náklady a napomáhá k větší
úspornosti pneumatik užitko‑
vých vozidel. S modulárním
konceptem ContiLifeCycle
mohou provozovatelé vozo‑
vých parků – s ohledem na
své individuální potřeby –
optimalizovat své provozní
náklady. Součástí celoživot‑
ního cyklu pneumatik Conti‑
nental jsou nové pneumatiky,
prořezávání, správa koster
(tvorba servisních plánů, vy‑
hodnocení kvality ojetých
pneu, výkup a prodej ojetých
pneu) a použití teplého Con‑
tiRe™ či studeného protekto‑
ru ContiTread™.
Protektorování
continental
S prvotřídními protektory
na dobře zachovalých pneu‑
50
matikách je možné stlačit ná‑
klady na pneumatiky o 30 až
40 procent. Klíčem k úspě‑
chu pro nový život pneuma‑
tiky při prořezávání a pro‑
tektorování je proto vysoce
kvalitní kostra. Continental
připouští pro další výrobu
jen kostry v nezávadném
stavu: ContiRe™ pneumatiky
protektorované za tepla nebo
s využitím běhounu ContiT‑
read™ při protektorování za
studena. Dvojnásobné, nebo
dokonce trojnásobné využití
špičkových koster pomáhá
snižovat provozní výdaje vo‑
zových parků.
ContiRe™ je protektoro‑
vaná pneumatika přímo od
Continental. Při výrobě se
používají originální směsi
na bočnice i běhoun. To za‑
ručuje kvalitu a výkonnost,
jakož i životnost a úspornost
téměř srovnatelné s vlast‑
nostmi nové pneumatiky.
Při protektorování za tepla
se na nákladní pneumatiku
nenanáší hotový pás bě‑
hounu, nýbrž se celá kostra
pokryje čerstvým pryžem,
který se pak společně s kost‑
rou zahřeje a vytvoří novou
pneumatiku. Než může ojetá
pneumatika Continental začít
svůj druhý život jako protek‑
torovaná pneumatika Conti‑
Re™, prochází kostra v roz‑
sáhlých kontrolách kvality
pomocí počítačové šerogra‑
fie s ohledem na skryté vady
a strukturální dokonalost.
V úvahu pro profesionál‑
ní protektorování certifiko‑
vanou metodou ContiRe™
připadají jedině nezávadné
kostry. Po vulkanizaci pra‑
covníci ještě jednou přes‑
ně zkontrolují pneumatiku
ContiRe™ s ohledem na
bezchybnou kvalitu výroby;
pneumatika pak nastoupí
svůj druhý život jako prvo‑
třídní pneumatika pro ná‑
kladní vozidla v regionálním,
dálkovém nebo staveništním
provozu, popřípadě pro au‑
tobus. Na všechny produkty
ContiRe™ poskytuje Conti‑
nental stejnou záruku jako
u nových pneumatik.
ContiTread™ je prvotříd‑
ní běhoun Continental pro
protektorování za studena.
Pokud jde o pryžovou směs
a podobu dezénů, neliší se
ničím od originálu. V sou‑
časné době rozšiřujeme
nabídku ContiTread™ o dal‑
ší dezény a rozměry. Opti‑
málně připravený je ContiT‑
read™ pro použití s kostra‑
mi Continental, s dobrými
výsledky se však používá
i na kostrách jiných výrobců
Aktuální nabídka
protektorů
V současné době je ve
výrobním programu teplých
protektorů ContiRe™ 12 zá‑
kladních rozměrů v 17,5“,
19,5“ a 22,5“ řadě ve 14 dezé‑
nových variantách. K protek‑
torování jsou přijímány kostry
Continental, které jsou ve vý‑
robním sortimentu, a mohou
být prořezané.
V sortimentu studených
protektorů ContiTread™ mo‑
hou zákazníci nalézt 14 roz‑
měrů v 17,5“, 19,5“ a 22,5“
ve 12 dezénových řadách
ve 21 různých délkách a šíř‑
kách. Díky tomuto širokému
portfoliu přivulkanizovaných
pásů je možné tímto způ‑
sobem protektorovat ne‑
jen kostry Continental, ale
i ostatní ojeté pneumatiky
schopné protektorování.
Protektorování Continen‑
tal přineslo řadu změn, které
vyústily v budování vlastní
výrobní kapacity pro výrobu
teplých protektorů Conti‑
Re™, která pomůže logisti‑
ce v oblasti protektorování
a v neposlední řadě také po‑
sílí kvalitu produktů.
TECHNIKA
SeTRA cOMfORTcLASS 500
SeTRA cOMfORTcLASS 500 ZÍSKALA OceNěNÍ
“cOAcH Of THe yeAR 2014“
Setra
N
ecelý rok po světové premiéře získala nová Setra
comfortclass 500 ocenění
„Coach of the Year 2014“.
Odborná porota udělila
prestižní ocenění po rozsáhlém testování. devatenáct evropských novinářů
si získala nová generace
autobusů Setra především
pro svou celkovou koncepci návrhu, která byla poprvé představena na podzim
roku 2012. Členové poroty
ocenili nízkou úroveň hluku
uvnitř vozidla, úroveň zpracování, výkon brzdění, bezpečnostní prvky, ergonomii,
přívětivost pro pasažéry
a hospodárnost zkušebních
autobusů.
Pozitivní zpětná vazba
od zákazníků
Pro Hartmuta Schicka, ře‑
ditel Daimler Buses, je oce‑
nění potvrzením dobré in‑
vestice do tohoto zcela no‑
vého konceptu coache, kte‑
rá se již nyní vyplácí: „Jsme
velmi hrdí na toto prestižní
ocenění pro naši inovativní řadu Setra ComfortClass
500. Rozhodnutí meziná-
52
rodních odborníků v oboru
potvrzuje velmi příjemným
způsobem i mnoho pozitivních reakcí zákazníků, které
jsme obdrželi z Německa
i ze zahraničí.“
Celkový počet prodaných
autobusů ComfortClass 500
zákazníkům po celé Evropě
od uvedení do konce srpna
je 80. Setra v roce 2012 před‑
stavila tuto řadu jako první
koncept coache na světě
kompletně vyvinutý v soula‑
du s požadavky normy Euro
VI. Dynamická generace zá‑
jezdových autobusů ulmské
značky koncernu Daimler
stanovuje nová měřítka
v hospodárnosti, kvalitě, po‑
hodlí a bezpečnosti. Nové
prémiové coache se mohou
pochlubit aerodynamickou
linií vyplývající z rozsáhlého
procesu vývoje v aerody‑
namickém tunelu. Hybridní
lehká koncepce zajišťující
ještě větší sílu doprovázenou
značným snížením hmotnos‑
ti kombinuje nízkou spotřebu
paliva a inteligentní energe‑
tický management, aby nové
zájezdové autobusy Setra
poskytly atraktivní přidanou
hodnotou. ComfortClass 500
již splňuje požadavky emisní
normy EURO VI, která vstou‑
pí v platnost v roce 2014,
a také další bezpečnostní
a právní předpisy, která mají
být zavedeny v příštích le‑
tech. Řada autobusů Com‑
fortClass 500 demonstrovala
svou ekonomickou efektivitu
v testu Record Run 2012, kdy
S 515 HD dosáhla 8,2% sní‑
žení spotřeby paliva oproti
předcházejícímu modelu.
H I - P E R F O R M A N C E F O R H I - R E S U LT S .
NOvý STRALIS HI-WAY, OCENěNý jAkO TRUCk OF THE YEAR 2013,
HRdě dOPROvází TOváRNí závOdNí TýM YAMAHA .
IVECO podpor uje každou novou výzvu Valentina Rossiho a Jorge Lorenza.
Naše největší vítězství přichází ve chvíli, kdy pomůžeme jiným do vedení.
Dvacet nových vozů Stralis a šest nových Daily, které jsou připraveny
pro cestování závodního týmu Yamaha, společnost Dorna Spor ts i pro celý
kolotoč motocyklových závodů MotoGP TM v těch nejlepších podmínkách,
přináší špičkové pohodlí, spolehlivost a výkon.
W W W . I V E C O . C O M
TECHNIKA
10 PReMiuM ROuTe
PRO SPOLeČNOST MeGA TRucKiNG BOHeMiA
Renault
R
enault Trucks předal
v polovině září deset nových vozidel
Premium Route společnosti Mega Trucking Bohemia,
s.r.o. – české dceřiné společnosti logistického koncernu ewals cargo care.
Vozidla budou působit v regionu střední a východní
Evropy s ohledem na požadavky a potřeby zákazníků
Mega Trucking Bohemia.
Všechna vozidla byla do‑
dána společně se servisní
smlouvou Start&Drive, která
zahrnuje údržbu a opravy
a zjišťuje maximální provo‑
zuschopnost vozidel zákaz‑
níka. Servisní služby pro
nověpředaná vozidla bude
zajišťovat převážně Volvo
Group Truck Centrum v Ústí
nad Labem.
Renault Premium Route
je ideálním pracovním ná‑
strojem pro provoz na regi‑
onálních trasách a společ‑
nost MTB přesvědčil o svých
54
kvalitách zejména v oblasti
úspory paliva a s tím spoje‑
ných příznivých nákladů.
“Kombinace
výkonných
a spolehlivých vozidel, spotřeby paliva, školení řidičů
a servisních smluv pro zajištění fixních provozních
nákladů jsou pro naši společnost velmi důležité a byly
hlavními důvody, proč jsme
zvolili právě značku Renault
Trucks. Dalším významným
faktem bylo nedávné znovuotevření Volvo Group Truck
Centra v Ústí nad Labem
a zahájení servisní činnosti
pro vozidla Renault Trucks.
Mega Trucking Bohemia potřebuje spolehlivého partnera
v oblasti servisních služeb,
který zajistí maximální provozuschopnost našich vozidel, a my věříme, že se na
základě dlouhodobých vztahů a zkušeností s tímto truck
centrem můžeme spolehnout
na stejnou kvalitu služeb
i v případě vozidel Renault
Trucks,” dodává Roel Strous,
Technický manager Ewals
Cargo Care v Evropě.
Robert Grozdanovski, Ge‑
nerální ředitel Renault Trucks
ČR/ Volvo Group Trucks
Česká republika pak přidá‑
vá: “Jsme velmi hrdí, že se
Renault Trucks stal se svými
vozidly dodavatelem kompletních dopravních řešení
právě tak náročnému poskytovali logistických služeb
jakými je Ewals Cargo Care
/ Mega Trucking Bohemia. Je
také velmi povzbuzující vidět, že integrace v rámci Volvo Group v České republice
od chvíle, kdy jsme propojili
naše servisní sítě a společně
s produkty, které ve skupině
nabízíme, nyní i v praxi přináší své první ovoce v podobě takovéto spolupráce.“
Mega Trucking Bohemia, s.r.o.
/ewals cargo care
Společnost Mega Trucking
Bohemia s.r.o. je dceřinou
společností firmy EwalsCar‑
go Care, která působí na ev‑
ropském dopravním trhu více
než 100 let. ECC využívá
3 000 velkoobjemových ná‑
věsů, 400 tahačů a zaměst‑
nává 1 600 zaměstnanců ve
12 zemích napříč Evropou.
Činnost ECC je zaměřena
především na poskytování
služeb v oblastech silničních,
námořních a intermodálních
přeprav. V oblasti logistic‑
kých služeb nabízí ECC veš‑
keré služby spojené se skla‑
dováním, manipulací a kom‑
pletací. Zajímavý fakt: Fleet
Ewals Cargo Care denně ura‑
zí jeden milion kilometrů…!
TECHNIKA
ceSTA VZNěTOVéHO MOTORu
LXViii. dÍL
Díky důmyslné konstrukci a uložení motoru (vpředu napříč dohromady s převodovkou)
nabízel Peugeot 204 zajímavý vnitřní prostor
emil Lánský
foto: archív
P
rvenství, co se zástavby prvního malého,
kompaktního vznětového motoru do osobního automobilu týká, připadá francouzské automobilce Peugeot.
její model 204 se tak stal
předobrazem mega úspěšného Vw Golf.
Na konci roku 1968 osa‑
dili francouzští konstruktéři
u společnosti Peugeot SA
malý rodinný vůz Peugeot
204 vznětovým motorem
o zdvihovém objemu 1,255 l.
I když byl diesel k dispozici
původně jen pro karosář‑
skou variantu pětidvéřový
Estate (kombi), šlo v pravdě
o historický počin. Peugeot
204, o jehož krásné tvary se
postaral italský designér Ba‑
tista Pininfarina (1893–1966),
byl v letech 1969 až 1971
francouzským bestsellerem.
Umístěním malého vzněto‑
vého motoru automobilka
dosáhla jasného světového
prvenství. Jednak šlo o první
osobní automobil na světě se
vznětovým motorem pohá‑
nějícím kola přední nápravy
a jednak ve své době byl
třináctistovkový čtyřválcový
řadový diesel Peugeot nej‑
menším a nejkompaktnějším
vznětovým motorem urče‑
ným pro pohon sériově vyrá‑
běného automobilu na světě.
Sice dobrý, ale málo
Od roku 1968 do roku
1973 tak mohli zákazníci
značky Peugeot s výhodou
využívat maximální výkon
29 kW/40 k a maximální to‑
čivý moment 65,7 N.m prv‑
ního opravdu malého die‑
selu. V roce 1973 došlo na
zvětšení zdvihového objemu
naftového motoru na 1,375 l.
Současně vzrostl maximální
výkon na 33 kW/45 k a toči‑
vý moment na 77 N.m. Také
byla rozšířena nabídka karo‑
sářských verzí vybavených
dieselovým motorem o tzv.
Furgonette (dodávka) a od
roku 1976 též o čtyřdveřový
Saloon (sedan).
Mezi lety 1965 až 1976
bylo vyrobeno na 1,6 mili‑
onů vozidel Peugeot všech
možných karosériových va‑
riant, pouze 150 000 z nich
však bylo osazeno vzněto‑
vým motorem. Sedanů z die‑
selem vzniklo jen 30 000.
Ovšem až do začátku osm‑
desátých let dvacátého sto‑
letí, kdy začal velmi ostře
prosazovat svoji vznětovou
Vůz nižší střední třídy Peugeot 204 byl francouzským bestsellerem v letech 1969 až 1971.
Nakonec se jej vyrobilo na 1,6 milionu kusů a mezi nimi též varianty se vznětovými motory.
Transport magazín 10/2013
55
TECHNIKA
variantu modelové řady Golf/
Rabbit koncern VW, zá‑
kazníci z řad soukromých
uživatelů osobních vozidel
o vznětové varianty svých
miláčků mnoho zájmu ne‑
projevovali. Snad jen ti taxi‑
káři byli v tomto ohledu po‑
někud novátorskou skupinou
zákazníků. Rozhodně to však
bylo také dáno skutečností,
že Peugeot 204 byl relativně
prostorný vůz.
Peugeot 204, ve vývojové
fázi známý jako Project D12,
oslavil svoji světovou pre‑
miéru 23. 4. 1965 v Paříži.
Navazoval svým způsobem
na modelovou řadu Peu‑
geot 203 (1949–1955, první
Peugeot se samonosnou ka‑
rosérií) nicméně byl řazen
o třídu níž.
První dieselové motory přišly pod kapotu Peugeotu 204 v roce 1968, a to do karosářské varianty Estate (kombi).
Karosářská varianta Furgonette (dodávka) byla vybavena vznětovým motorem od roku 1973
Pozoruhodná byla moder‑
ní koncepce umožňující vy‑
nikající využití obestavěného
prostoru. Díky ní Peugeot
204 nabízel velmi podobné
vnitřní rozměry jako automo‑
bily o třídu výš. K této sku‑
tečnosti rozhodně přispíval
rozvor náprav, celých 2 595
mm. Samonosná karosérie
měla všechna kola nezávisle
zavěšena a doplněna telesko‑
pickými tlumiči. Systém ka‑
palinových brzd měl na ko‑
lech přední nápravy osazeny
kotoučové brzdy (u vozidel
Peugeot zcela poprvé), zadní
bubnové brzdy byly doplně‑
ny posilovačem Mastervac.
Motory byly umístěny
vpředu, napříč, a skloně‑
ny o 20 stupňů. Společně
s převodovkou tvořily je‑
den celek a umožňovaly ve
svém důsledku chytrého
uložení posunout vnitřní
prostor posádky poněkud
vpřed. Na rozdíl od svých
přímých konkurentů Renault
10 Major a Simca 1300, měl
Peugeot 204 důsledně zaob‑
lenou vyváženou karosérii
prostu ostrých hran. Navíc
zde výraznou roli hrál motor
umístěný, jak již bylo řečeno,
napříč v předu a pohon kol
přední nápravy. Renault 10
Major měl motor umístěný
vzadu, Simca1300 sice vpře‑
du, ale poháněná kola zadní
nápravy, stejně jako Renault.
S automobily Panhard se
v době vzniku Peugeotu
204 již vůbec nedalo jako
s konkurencí počítat a Cit‑
roen neměl podobný
osobní vůz vů‑
bec v na‑
bídce.
Dieselový motor se nakonec objevil i v sedanech řady 204, ovšem jen ve zlomku celkově vyrobeného množství.
56
TECHNIKA
Světové prvenství
pro Peugeot
Velkým trumfem modelo‑
vé řady Peugeot 204 byl in‑
teriér působící vzdušným do‑
jmem. Díky tenkým sloup‑
kům a v kombinaci s pří‑
platkovým střešním oknem
dosahovala celková zasklená
plocha 2,72 m2. Výrazně
skloněný střed kapoty zajistil
slepou vzdálenost před vo‑
zem o délce jen 2 500 mm,
hlavní světlomety měly již
tehdy dvoupolohovou regu‑
laci sklonu pro přizpůsobení
aktuálnímu zatížení. Do‑
statečné větrání, resp. vytá‑
pění prostoru pro posádku
zajišťovala kromě střešního
okna také jednodílná spouš‑
těcí okénka ve všech dveřích,
výrobce sliboval výkonné to‑
pení s možností měnit prou‑
dění chladného či ohřátého
vzduchu ve třech rovinách
interiéru.
O významu, který v auto‑
mobilce Peugeot přikládali
vznětovému motoru coby
ekonomickému a efektivní‑
mu pohonu osobních auto‑
mobilů, svědčí fakt, že zá‑
kazníci značky si mohli volit
již v roce 1959 mezi benzí‑
novou a naftovou variantou
o něco větších vozidel řady
Peugeot 403 (1955 – 1966,
vznětová variant 403 D od
roku 1959). Souběžně s ma‑
lým vozem Peugeot 204 byl
také vyráběn velký rodin‑
ný vůz Peugeot 404, který
hned od počátku své výroby
Peugeot byl jedním ze dvou světových pionýrů opravdové sériové výroby osobních automobilů s dieselovým. motorem
měl též vznětovou variantu
(1962 – 1988 ve verzi pick
up a v rámci licenční výroby
v Keni dokonce až 1991).
V šedesátých letech dva‑
cátého století si tak automo‑
bilka Peugeot nejenže dr‑
žela statut pionýra v oboru
implementace vznětových
motorů do osobních auto‑
mobilů, ale díky modelové
řadě 204 jí patřilo jasné
světové prvenství v oboru.
Peugeot 204 se vznětovým
motorem se tak stal předob‑
razem úspěšného a v mno‑
hém kultovního hatchbacku
(třídveřová nebo pětidveřo‑
vá dvouprostorová karosé‑
rie s výklopnou zadní částí
a splývavou zádí, zcela prv‑
ní hatchback byl Renault 16
z roku 1965) Volkswagen
Golf, který ve verzi s die‑
selovým pohonem pobláznil
zákaznický svět a odstarto‑
val v letech 1975/1976 die‑
selovou mánii. Mezitím ov‑
šem ještě musel zasáhnout
“prst boží” v podobě první
ropné krize, která sehrála
v konstrukci vozidel a osob‑
ních automobilů opravdu
nezanedbatelnou roli.
důsledky ropné krize
První a prozatím největší
ropný šok začal na podzim
roku 1973, když státy sdru‑
žení OPEC (Organizace
zemí vyvážejících ropu) zá‑
měrně snížily těžbu ropy (asi
5 %), aby mohly její cenu
ovlivňovat ve svůj prospěch.
Zároveň OPEC vyhlásil em‑
bargo na vývoz ropy do
zemí (především USA a Ni‑
zozemí), které podporovaly
Izrael během Jomkipurské
války (6. 10. ve 14.00 až
28. 10. 1973, známá také
jako Válka ze dne smíření,
Říjnová válka či Ramadá‑
nová válka – čtvrtá arabsko‑
‑izraelská válka, kdy koalice
Egypta a Sýrie za podpory
dalších arabských zemí za‑
hájila o nejvýznamnějším
židovském svátku JomKipur
překvapivý útok v prostu
Suezského průplavu a Go‑
lanských výšin. Z vojenské‑
ho hlediska nakonec zvítězil
Izrael, z politického však
Egypt, který později dosáhl
původního plánu: vytlačit
Židy od Suezského prů‑
plavu a ze Sinaje). Tomuto
neblahému vývoji předchá‑
zela počínající ekonomická
stagnace v USA, kterou se
prezident Richard Nixon (9.
1. 1913–22. 4. 1994, v obdo‑
bí 20. 1. 1969 až 9. 8. 1974
byl 37. prezidentem USA,
jeho mandát skončil ne‑
slavně rezignací 8. 8. 1974
v důsledku aféry Wattergate)
pokusil zastavit odpoutáním
dolaru od zlatého standardu,
což vedlo k snížení hodnoty
dolaru. Protože cena ropy
byla (a je) určována v ame‑
rických dolarech, její vývozci
za ni náhle dostávali méně.
Z toho plynoucí nespokoje‑
Kombi de luxe – jedna z úspěšných karosářských variant Peugeotu 204
Transport magazín 10/2013
57
TECHNIKA
nost a hněv arabských států
vůči Izraeli vyprovokovaly
OPEC k akci. Se stagnací ve
Spojených státech souviselo
i to, že v roce 1971 po více
než století dominance dosáh‑
la tamní produkce ropy svého
vrcholu a od té doby klesá.
Dne 16. října 1973 sko‑
kově stoupla cena americké
ropy (druh CrudeLight) ze
tří dolarů za Barel na více
než pět dolarů. V průběhu
dalšího roku se dále zvýšila
na 12 dolarů za barel. V té
době většina ropy pocháze‑
la z Blízkého východu a svě‑
tové hospodářství bylo na
ropě závislé více než dnes.
O několik měsíců později
se krize zmírnila. Embar‑
go bylo odvoláno v březnu
1974 po vyjednáváních ve
Washingtonu. Zvýšené ceny
ropy však přetrvaly a ná‑
sledná inflace způsobila
sérii ekonomických recesí
(viz stagflace), která trvala
až do počátku osmdesátých
let a ukončila dlouhotrvající
období poválečné prosperity.
ci, především země OPEC,
ale např. i Sovětský svaz
(podle některých historiků
zvýšené devizové příjmy
pomohly udržet sovětskou
ekonomiku nad vodou mno‑
hem déle, než by bývala byla
sama od sebe schopná). Na‑
opak nejhůře postiženi byli
dovozci ropy ve třetím světě.
Dlouhodobé důsledky rop‑
ného embarga zahrnovaly
snahy o úspory energií, ob‑
jevy nových ropných nalezišť
a restriktivnější monetární
politiku, která se agresivněji
snažila snížit inflaci. Západní
Evropa a Japonsko, do té doby
spíše pro‑izraelské, začaly
zaujímat více pro‑arabská
stanoviska, což vytvořilo na‑
pětí vůči USA (Spojené státy
dovážely z Blízkého východu
pouze 12 % ropy, oproti 80 %
u západoevropských zemí
a více než 90 % u Japonska).
Výsadní postavení kartelu
OPEC dlouho nevydrželo.
Přispěl k tomu začátek těž‑
by v dosud nevyužívaných
nalezištích (např. v Severním
Z ropného šoku
profitovali
ropní vývoz‑
...a když ještě připočteme vznětový motor mezi plusy nového vozu, radost je dokonalá
58
Tvar Peugeotu 204 vtiskl sám Batista Pininfarina
moři) a nejednotnost člen‑
ských zemí, z nichž některé
tlačily na opětovné zvýšení
produkce. Snížená poptávka
po ropě daná ekonomickou
recesí a nadměrná produkce
vedly pak v polovině osmde‑
sátých let k propadu cen.
Druhé razantní zvýšení
cen ropy nastalo po Íránské
revoluci v roce 1979, kdy
nový islámský režim začal
vyvážet méně ropy než dří‑
ve. Ostatní země OPEC zvý‑
šily těžbu a výsledné celko‑
vé snížení světové produkce
bylo pouze okolo 4 %, nic‑
méně vinou rozsáhlé paniky
se ceny ropy zvýšily mno‑
hem více, než odpovídalo
vážnosti situace. Cena ropy
se zvedla až na 90 dolarů za
barel (v dnešních cenách).
To vše mělo za následek,
že světové automobilky ob‑
rátily svoji pozornost k opat‑
řením, která by vedla ke
snížení provozních nákladů
vozidel. Jedním z takových
bylo opravdu masivní zave‑
dení kompaktních vzněto‑
vých motorů odpovídající‑
ho poměru cena/výkon resp.
hmotnost/výkon. Tato situa‑
ce se ukázala být opravdo‑
vým impulzem pro světovou
proslulost a oblibu osobních
automobilů z Wolfsburgu,
a to především řady Golf.
inzerce
TECHNIKA
POMÁHÁME 10 let
Downloadbox TDT - slouží ke stažení dat z tachografů
(český výrobek)
Download Box plus - s integrovanou čtečkou karet slouží
k vyčtení karet řidičů a zároveň
ke stažení dat z tachografů
(český výrobek)
POMOZTE DĚTEM,
pozůstalým po obětech dopravních
nehod řidičů profesionálů,
způsobených při výkonu povolání
nákladní a autobusové dopravy.
flash downloadkey Pro - zařízení pro stahování dat
SeT downloadkey Pro - zařízení pro stahování dat
Zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777
ve tvaru DMS TRUCKHELP v celkové ceně
30 Kč přispíváte částkou 27 Kč na účet
nadace. 2012-2015 je určená sirotkovi Honzíkovi
inzerce
z tachografu (VdO Siemens)
Převodem částky
na transparentní účet nadace:
1399088001/5500
z karty řidiče i tachografu (VdO Siemens)
Zakoupením plyšové
hračky v hodnotě 220 Kč
(100 Kč je příspěvek nadaci)
GSM download
ownload Box Plus - zařízení pro stahování
dat z karty řidiče i tachografu, s automatickým
500,-
přenosem dat pomocí GMS
Zakoupením barevné samolepky
v hodnotě 50, 100, 200, 500 Kč
Pro více informací
navštivte naše nové webové stránky
www.nadacetruckhelp.cz
Digi - fob čtečka - okamžitě zobrazí potřebné
informace pro řidiče nebo správce
vozového parku
PROFI AUTO CZ a.s.
inzerce
HARdwARe
PRO PřeNOS dAT
Najdete ve všech našich prodejnách
Jasná volba nejen pro řidiče profesionály
TRUCK SERVIS
Transport magazín 10/2013
59
Download

stáhnout - TruckJobs.cz