WWW. PRODOPRAVCE. CZ
TRANSPORT MAGAZÍN
Bulletin Sdružení automobilových dopravcù
VYDÁVÁ
Sdružení ÈESMAD BOHEMIA
REDAKÈNÍ RADA
Šéfredaktor
Martin Felix
Tel: +420 731 131 331
E–mail: [email protected]
Èlenové
Jana Sláèalová
Michaela Havelková,
Mgr. Vojtìch Hromíø,
Ing. Jan Medveï
Ing. Zdenìk Pikous
Martin Cihelka
Carlos Sardá
PØÍJEM INZERCE
Carlos Sardá
odbor public relations
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
[email protected]
GRAFICKÁ ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM
Carlos Sardá
Foto na obálce: Carlos Sardá
ADRESA REDAKCE
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
http://www.prodopravce.cz
TISK
T–STUDIO, s. r. o.
Dìkanská Vinice I. 5/987, Praha 4
2/2014
OBSAH
Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ
Regionální shromáždìní 2014 ...........................................................................3
Pøedsednictvo schválilo strategii Sdružení pro rok 2014 .....................................4
Rok 2014 pøináší oživení trhu práce v dopravì ...................................................5
Aktivity Sdružení ..............................................................................................6
Èerpání rozpoètu SFDI za rok 2013.................................................................10
SILNIÈNÍ DOPRAVA
Novinky z Evropské unie ................................................................................ 11
Olympiáda mladých øidièù .............................................................................13
Bodový systém v Nìmecku ............................................................................14
Palubní jednotka pro platbu mýtného pro ètyøi zemì ......................................14
Elektronické mýto v ÈR...................................................................................14
Zprávy ze svìta ..............................................................................................15
Pøehled výdeje karnetù TIR ............................................................................17
Výmìny karet digitálního tachografu...............................................................18
EKONOMIKA &LEGISLATIVA
Pojistné právo ................................................................................................19
ŠKOLENÍ & BEZPEÈNOST
Školení, kurzy, semináøe .................................................................................25
TECHNIKA
Volvo zaštítí servisní èinnost Renault Trucks v jižních Èechách a na Moravì .....27
Jeep Grand Cherokee ....................................................................................28
Partes.cz ........................................................................................................33
Spoleènost DAF startuje v ÈR finanèní služby PACCAR Financial ....................34
Dakarský duch? ..............................................................................................35
Systém Volvo Dynamic Steering .....................................................................41
20 let spacích nástaveb PONY ........................................................................42
Toto èíslo bylo pøedáno
do tisku dne 11. 2. 2014
Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou
poštou, s. p. odštìpný závod Pøeprava, è. j.
2116/99 ze dne 20. 5. 1999. Zapsáno do evidence
periodického tisku pod èíslem MK ÈR E 0037.
Tøetí Tomeèkùv triumf ....................................................................................43
Nová tøída V ...................................................................................................47
Cesta vznìtového motoru ...............................................................................48
Actros SLT a Arocs SLT ...................................................................................52
Najdete nás i na:
Regionální pracovištì Sdružení
Praha - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4, Tel: 241 040 126, Fax: 241 040 188, E–mail: [email protected] com
Brno - Podhájí 1a, 621 00 Brno – Øeèkovice, Tel: 549 274 350, Fax: 541 227 005, E–mail: [email protected] com
Ostrava - Kafkova 8, 702 00 Ostrava, Tel: 596 618 930, Fax: 596 618 929, E–mail: [email protected] com
Hradec Králové - Koutníkova 272, 501 01 Hradec Králové, Tel: 495 537 221, Fax: 495 521 027, E–mail: [email protected] com
Ústí nad Labem - U Trati 3448/10, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: 475 209 102, Fax: 475 214 446, E–mail: [email protected] com
È. Budìjovice - Pekárenská 77, areál ÈSAD Jihotrans, 370 04, Tel: 387 425 949, Fax: 387 426 867, E–mail: [email protected] com
Plzeò - Domažlická 174, 314 55 Plzeò, Tel: 377 388 488, Fax: 377 388 491, E–mail: [email protected] com
ÚVODNÍK
Vážení ètenáøi Transport magazínu,
nejvìtším problémem dopravního sektoru v Èeské republice je, že má moc penìz. Tato skuteènost naší dopravu trápí již nìkolik let a vloni se projevila naplno.
Dopravní rozpoèet mìl v roce 2013 k dispozici 64,5 miliardy korun, pøièemž je
všeobecnì známo, že by bylo tøeba alespoò sto miliard, aby se naše silnice zaèaly
podobat více západnímu standardu než tankovému cvièišti Varšavské smlouvy.
Ale i tìch necelých pìtašedesát miliard bylo moc a vyèerpány z nich byly zhruba
tøi ètvrtiny. Nejzavilejší odpor pak klademe pøi utrácení penìz pocházejících z té
podezøelé Evropy. Cpali nám skoro 20 miliard, ale my jsme si radši vzali jen sedm.
Pøestože se øíká, že peníze nepáchnou, s tìmi evropskými zjevnì bude nìco v nepoøádku. Minimálnì Èeské republice tedy pøíliš nevoní, když je s klidem nechává ležet ladem, ale jinak se mùže
pøetrhnout, aby z motoristù ždímala stále víc a víc. Které slovo je v souvislosti s komerèní dopravou
v médiích nejfrekventovanìjší? Hádáte správnì, je to mýto. A rozhodnì ho nechce nikdo snižovat.
Roènì se u nás na mýtném vybere nìjakých osm a pùl miliardy a neustále kde kdo pøemýšlí, jak tento pøíjem dále navýšit. Zda bude lepší zpoplatnit ještì víc silnic nebo úplnì všechny, jestli má vùbec
smysl podporovat ekologická vozidla, když by se jim daly zvednout sazby jako za staré šroty a zas
by nìco miliónkù pøibylo. Musí být ty èeské peníze opravdu nìjak více sexy, když je o nì takový zájem a tìch evropských se skoro štítíme. Vždyť kdybychom prostavìli jen vloni to, co se nám nabízelo
z Unie, mohly náklaïáky v Èesku jezdit rok a pùl zadarmo a vyšlo by to na stejno. Nebo opaènì, dá
se øíci, že èástka vloni vrácená do unijního rozpoètu je o celou polovinu vyšší než èástka, kterou z
nákladních vozidel nad 3,5 tuny a autobusù vyždímal za rok 2013 na našich silnicích mýtný systém.
Bohužel musíme pøiznat, že øímský císaø Titus Flavius Vespasianus mìl pravdu, když obhajoval novou daò za veøejné záchodky a jako první prohlásil, že peníze nesmrdí. Smrdí totiž spíš náš zpùsob
èerpání penìz z evropských dotací. Èasy, kdy ministr Øebíèek stavìl za miliardy zdvihací železnièní
mosty, aby po Labi mohly jezdit neexistující køižníky, již minuly. Stavìt blbosti, pøípadnì nìkolikanásobnì navyšovat rozpoèty staveb užiteèných již není tak jednoduché. Otázka tedy je, zda to, že
jsme peníze nedoèerpali je dobrá zpráva nebo špatná zpráva. V pøípadì, že by se vypraly v èeském
fotbalu nebo si za nì nìkdo koupil ostrov, to je zpráva spíše dobrá. Když si uvìdomíme, jak moc
naše infrastruktura peníze potøebuje a co všechno by se v civilizované zemi za nì dalo postavit, je
to zpráva velmi zlá. I když je v souèasné dobì nadávání na Evropskou unii velmi v módì, jsou stále
vìci, které bychom se od této stále více zpochybòované instituce mìli co nejdøíve nauèit. Napøíklad
umìt si pohlídat naše erární peníze a nenechat si je tak snadno rozkrást.
A to je vlastnì zásadní úkol, který oèekáváme od každé nové vlády, do teï pohøíchu vìtšinou marnì. Kdyby se to té nastupující alespoò z èásti podaøilo, nemusí vùbec pøemýšlet, které danì zvyšovat
a mýto by tøeba mohla odpískat úplnì. Ano, to je bláhové a jednou zavedené poplatky nám již nikdo
nikdy neodpáøe. I když… Vláda v demisi zaèátkem ledna schválila, že v pátek se vyšší sazby mýtného budou platit ne do devíti veèer, ale pouze do osmi, tedy místo šesti hodin pouze pìt. Bohužel
to nebyla tak úplnì její dobrá vùle, ale nutnost aplikovat právo EU. Je to tak kosmetická úprava, že
ani užiteèní idioti z rùzných pseudodopravních klubù nezaèali jeèet, že teï mezi osmou a devátou
veèer v pátek kamiony ucpou dálnice, protože to budou mít levnìjší a rozhodnì si pùjdou zajezdit.
Také z toho žádný dopravce nezbohatne. Opìt to ale ukazuje, že na
dodržování svých zákonù a pravidel lpí Evropská unie o dost dùslednìji
než èeský stát. Jestli se v tomhle pøizpùsobíme, klidnì pøekousnu i ono
mytické sledování zakøivení banánù a okurek.
Martin Felix
Fellix
šéf
d kt
šéfredaktor
2
Z ČINNOSTI
SDRUŽENÍ
Z
ÈINNOSTI
SDRUŽENÍ
REGIONÁLNÍ SHROMÁŽDÌNÍ 2014
Foto: Martin Felix
Region
Datum
Místo konání
Zahájení
Praha
07. 03. 2014
Hotel STEP
Malletova 1141, Praha 9
9.30 h
Ústí nad Labem
11. 03. 2014
Clarion Congress Hotel
Špitálské námìstí 3517/1a, Ústí nad Labem
10.00 h
Hradec Králové
12. 03. 2014
Kongres.centrum Aldis, a.s.
Elišèino nábøeží 375/1, 500 03 Hradec Králové
9.00 h
Èeské Budìjovice
19. 03. 2014
Budìjovický Budvar, n.p.
Spoleèenský sál pana sládka
Karolíny Svìtlé 4, 370 21 Èeské Budìjovice
15.00 h
Ostrava
26. 03. 2014
Harmony Club Hotel
(býv.Hotel Chemik),
28. øíjna 170, Ostrava - Mariánské Hory
13.00 h
Plzeò
28. 03. 2014
Plzeòský Prazdroj a.s.
Reprezentaèní prostory
U Prazdroje 7, Plzeò
9.30 h
Brno
29. 03. 2014
Maximus Resort, a.s.
Hrázní 327/4a, 635 00 Brno
8.30 h
Prezence zaèíná vždy 30 minun pøed zahájením RS.
Transport magazín 2/2014
3
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
PØEDSEDNICTVO SCHVÁLILO STRATEGII
SDRUŽENÍ PRO ROK 2014
Vojtìch Hromíø
generální tajemník
P
rvní letošní jednání
pøedsednictva Sdružení se konalo 30. ledna
v Praze. Pøevážnì pozitivnì
vyznìlo hodnocení oèekávaných ekonomických výsledkù dopravních firem za rok
2013, byť vedené opatrností,
která vychází z uplynulých
krušných let.
Také výhled na letošní první pololetí roku nevypadá zatím špatnì díky dostupným
informacím o existujících zakázkách na stranì zákazníkù.
To potvrzuje i dobré signály
o rùstu nákupních indexù. Proto se zdá, že silnièní dopravce nemusí èekat špatný rok.
Složité období však prožívají
autobusoví dopravci zajišťující
obslužnost. Nastavení tendrù
vypisovaných kraji s extrémním tlakem na cenu a nìkdy
problematickými podmínkami
4
Foto: Martin Felix
ohrožuje existenci nìkterých
tradièních dopravcù.
Hlavním bodem jednání
bylo schválení strategie Sdružení pro rok 2014, která vychází ze støednìdobých cílù
stanovených v loòském roce
a reaguje na aktuální napø. politické zmìny. Strategie klade
dùraz na posílení politického
vlivu Sdružení a na rozšíøení schopnosti Sdružení svým
èlenùm pomáhat v krizových
situacích a také úèinnou prevenci. Její pøedstavení probìhne na bøeznových regionálních
shromáždìních, která zaènou
v Praze 7. bøezna a na posledním se sejdou èlenové v Brnì
29. bøezna.
Pøedsednictvo schválilo také
vstup 17 nových èlenù a vzalo
na vìdomí ukonèení èlenství
pìti spoleèností. Pøedmìtem
diskuzi byly podnìty ze strany èlenské základny, napø.
možnosti obnovy bodù øidièù v Nìmecku, kde dochází
k podstatným zmìnám, objevující se problémy s vykazováním pracovní doby øidièù,
trendy ve vyžadování autobusù s alternativními pohony ve
výbìrových øízeních na dopravní obslužnost, nebo tøeba
pomoc èlenùm pøi kalkulacích
nákladù a správném používání
metodiky jejich výpoètù v nákladní dopravì.
Zaznìla též informace o pøipravovaných všeobecných pøepravních podmínkách, které
by mìly s novým obèanským
zákoníkem nahradit absenci
silnièního pøepravního øádu.
Ambicí Sdružení je tento kodex
poskytnout dopravcùm a zasilatelùm nejpozdìji v bøeznu èi
dubnu tohoto roku.
Dalším tématem byl pøipravovaný tendr na mýtný systém
od roku 2017, kde Sdružení
požaduje, aby hlavním kritériem byla efektivita výbìru
mýtného a nikoliv sporné snahy o regulaci dopravy. Snahou
Sdružení je již pøi pøípravì zadání prosadit své pøipomínky
a zkušenosti získané se systémem souèasným.
Na pøíštím únorovém jednání budou probírány varianty nastavení mýtných sazeb
a pøedsednictvo bude zjišťovat
co nejširší názorovou shodu
mezi èleny Sdružení nad principy eventuální dohody s ministerstvem dopravy pro období
od roku 2015.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
ROK 2014 PØINÁŠÍ OŽIVENÍ
TRHU PRÁCE V DOPRAVÌ
Tomáš Bicera
Institut silnièní dopravy ÈESMAD BOHEMIA
D
o druhého roku provozu vstoupil pracovní portál Truckjobs.
cz s rekordní návštìvností pøes
4 500 unikátních uživatelù. Blýská se trhu práce po nìkolika turbulentních letech na lepší èasy?
Jak by se dala zhodnotit souèasná situace lidských zdrojù
v dopravì?
Ekonomické oživení se promítlo i do oblasti lidských zdrojù.
Neznamená to sice, že nyní bude
na trhu práce pøebytek kvalifikovaných øidièù – zde budeme bojovat s nedostatkem i nadále, ale
znamená to, že se zvyšuje ochota zamìstnavatelù s uchazeèi
a zamìstnanci aktivnì pracovat,
zvyšovat jejich kvalifikaci, a tím
zaèínáme využívat døíve mnohdy
opomíjenou èást trhu práce.
Jak se do této reality promítl
jednoroèní provoz Truckjobs.cz?
Truckjobs.cz je svého druhu
jedineèný projekt s velkým potenciálem, který postupnì roste, vyvíjí nové služby a nachází
si cestu ke stále vìtšímu poètu
uživatelù. Pøed rokem jsme
zaèínali s 500 uživateli portálu mìsíènì a minulý mìsíc
nás navštívilo více než 4 500
uživatelù. Truckjobs se stal
místem, kam se øidièi nauèili
chodit hledat nové zamìstnání a dùležité informace. Souèasnì zde stále více dopravcù
umisťuje nejen své pracovní
nabídky, ale tím jak se zvyšují
poèty návštìvníkù, tak i svou
reklamu. Truckjobs je tedy logickým prostøedníkem pro firmy i uchazeèe o zamìstnání.
Svým zamìøením ovšem
portál dosahuje jen na uchazeèe na internetu. Nepøichází
tak o velkou èást trhu?
Pøi úvaze jakou cestou jít
jsme zvolili tu obtížnìjší, ale
z našeho pohledu jedinou
možnou a udržitelnou. Bylo
možné využít databáze úøadù
práce, kde jsou stovky uchazeèù, kteøí se ani nesnaží si nové
zamìstnání najít. My jsme se
zamìøili na uchazeèe, kteøí
si chtìjí novou práci aktivnì
hledat a ve 21. století je nejlogiètìjším zpùsobem využití
internetu. Uchazeèi si tak mo-
Prùmìrný poèet uchazeèù, kteøí shlédnou jeden pracovní inzerát
Portál Truckjobs.cz mìsíènì navštíví 4525 návštìvníkù
hou sami spravovat svùj profil,
reagovat na inzeráty a vybírat si
druh práce dle své kvalifikace.
Abychom pøilákali i ty, kteøí hledají zamìstnání v tisku èi jinde,
využíváme cílené PR kampanì
a propojujeme Truckjobs.cz
s partnerskými oborovými portály. Dali jsme se na cestu aktivní práce s uchazeèi, kteøí mají
zájem, a vìøíme, že je to jediná
správná cesta.
Jaké zmìny na trhu práce
oèekáváte v letošním roce?
Chybí nám stále køišťálová
koule, ale dovoluji si predikovat rùst a zvyšování zamìstnanosti v oboru. Nicménì jsme
na poli trhu práce a zde je vše
relativní. Nìkolik let mìli naši
dopravci nemalé potíže a nyní
v dobì zaèínajícího rùstu, kdy
potøebují nové zamìstnance se
jim snažíme vyjít vstøíc zvýšenou nabídkou volných øidièù,
akcemi, kdy si mohou inzeráty zdarma zvýraznit èi vložit
logo firmy, a to ve snaze zviditelnit jejich inzeráty a zvýšit
tak pravdìpodobnost nalezení
nových øidièù. Aktivovali jsme
pro klienty online statistiky, na
kterých vidí kolik uchazeèù jejich inzerát shlédlo a odpovìdi získávají formou Truckjobs
aplikace, takže mají pøehled,
odkud se uchazeè hlásí. V prùbìhu inzerce jim pak individuálnì poskytujeme poradenství,
aby jejich inzeráty byly co nejúspìšnìjší.
Co si pøejete do druhého
roku provozu?
Velmi bych si osobnì pøál,
aby se dále rozvíjel nastolený
trend, který vidíme v poslední
dobì. A tedy, že si firmy uvìdomují, jak je složité nalézt nové
a kvalitní zamìstnance a udržet si je, že èím dál aktivnìji
pøistupují k práci s nimi a vrací
se trend aktivní spolupráce se
školami pøi výchovì nových
absolventù, což se firmám vrací
v podobì snižující se fluktuace,
a tím i nemalých úspor. Truckjobs se bude ve svém druhém
roce dále profilovat jako kvalitní partner, který v tìchto oblastech nabízí øešení.
Transport magazín 2/2014
5
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
AKTIVITY SDRUŽENÍ
V OBLASTI LEGISLATIVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHÙ
Jan Medveï
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahù
• VZOROVÉ PØEPRAVNÍ PODMÍNKY
V prùbìhu ledna se uskuteènily dvì schùzky s tvùrci Všeobecných pøepravních podmínek ÈESMAD BOHEMIA, na kterých se korigovaly podrobnosti jednotlivých èlánkù VPPÈB.
Pøedsednictvo následnì rozhodlo, že návrh se pøedloží k pøipomínkám odborníkùm od èlenských dopravcù, aby výsledek
naplòoval zadání, tzn. pomùcku pro dopravce pøi uzavírání
smluv. Výsledek a možnosti použití budou prezentované na
regionálních shromáždìních v bøeznu.
• VÁŽENÍ VOZIDEL
Na sekretariátu ÈB probìhlo jednání k otázce vážení vozidel
se sypkými hmotami. Pøedbìžnì pracovní skupina pøedpokládá:
1. Navrhnout úpravu zákona è.13/1997
a) ve smyslu odpovìdnosti odesilatele za vyznaèení hmotnosti v pøepravním dokladu, tak aby byl v uvedeném
pøípadì zbaven odpovìdnosti øidiè i dopravce.
Pøípadnì dále upravit odpovìdnost odesilatele.
b) zmìnit urèené sankce: zavést tøi stupnì sankcí podle
výše pøekroèení limitù (zejména pøi mírném pøekroèení
pro øidièe i dopravce do 1 000 Kè).
2. Navrhnout do novely zákona è. 361/2000 Sb. - bodový
systém vypuštìní „trestných“ bodù pøi pøekroèení limitních hmotnosti do urèené hranice (1 000 kg).
3. Navrhnout do novely vyhl. è. 341/2002 Sb. vypuštìní limitní hmotnosti tahaèe návìsu 18 000 kg (v provozu),
pøíp. zmìnit koeficient (1,5násobek) pro výpoèet tzv. „lehkého tahaèe“.
4. Požadovat zmìnu metodického postupu pøi vážení souprav, pøepravujících definované materiály (tzv. plovoucí
materiály, èi substráty hromadné povahy se specifikovanými fyzikálními vlastnostmi)
6
• MÝTO
Probìhlo další jednání s ØSD o fungování mýtného systému
v ÈR. Sice pomalu, ale zdá se, že ØSD upravuje podmínky
tak, aby byly pøátelštìjší pro uživatele, dopravce a øidièe. Sice
ještì trvá urèité zpoždìní ve vymáhání nedoplatkù, aktuálnì
dopravci dostávají dopisy za konec roku 2012, ale dále už by
ØSD mìlo držet maximálnì roèní odstup od provedené jízdy.
Ve srovnání se zaèátkem, kdy se vymáhaly nedoplatky i více
než 3 roky zpìtnì, je to výrazný posun k lepšímu. Zmìnil se
i vzor dopisu, a pokud dopravce zaplatí, má k dispozici doklad, který lze využít jako daòový. Upravila se také pravidla
pro vymáhání sporných nedoplatkù, napø. v úsecích, kde lze
zpoplatnìnou silnici objet, pokud to èasovì odpovídá, systém pøedpokládá, že vozidlo jelo objízdnou trasou. Zmírnila
se i kritéria na posuzování poškození premid jednotky, pokud
jde èárový kód pøeèíst, není jeho drobné poškození dùvodem
pro nevrácení kauce. Bylo by dobré, aby dopravci více využívali portál IWP na on-line doplacení nedoplatkù, když se
podaøilo jeho zøízení prosadit. Kromì toho doplacením pøes
IWP dopravce eliminuje zbyteèné zastavování vozidla silnièní
kontrolu a nemusí on, ani øidiè platit pokuty.
Zvýšil se poèet dotazù a problémù èeských øidièù v Maïarsku
v souvislosti s mýtem. Týká se dopravcù, kteøí si kupují úsekové
lístky. Maïarský systém je postavený tak (obdobnì jako v SRN),
že øidiè je povinen zaplatit pøed použitím konkrétní trasy. Pokud
nezaplatí nebo jede jinudy, je to automaticky považováno za
pøestupek. Kontrola probíhá jednak pomocí kamer, které sledují
registraèní znaèky vozidel a porovnávají s databází zakoupených úsekù, nebo i pøímo v provozu policií. Pokuty za nezaplacení (použití jiné než zaplacené trasy) jsou hodnì vysoké,
podle typu auta 140 000, 150 000 nebo 165 000 HUF. Pokuta
mùže být udìlená i opakovanì za každých osm hodin jízdy!
Požadavek zaplatit pokutu mùže být vznesený maïarskými orgány i pozdìji, pøi další jízdì, pøi dalším vstupu na maïarské
území. Øidièi by si proto mìli dávat pozor na to, zda jedou po
zaplacené trase. Pokud se napø. z dùvodu zmìny dispozic od
zákazníka musí z trasy odchýlit na jinou zpoplatnìnou silnici,
je nutné zakoupit nový úsekový lístek.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• PØIPOMÍNKOVALI JSME
Ministerstvo dopravy novelizuje podle požadavku smìrnic
EU zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákon 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování
odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel. Využili
jsme této možnosti, a byť se obvykle nepøedpokládají žádné
další zmìny, než požaduje smìrnice, navrhli jsme MD, aby se
upravila pravidla pro výdej prùkazù profesní zpùsobilosti øidièù, kteøí pracují pro èeské dopravce, ale jsou obèany jiného
èlenského státu. Týká se zejména Slovákù a Polákù. Problém
je v tom, že tito øidièi napø. pìt let byli zamìstnaní u moravského dopravce, mají slovenský øidièský prùkaz a èeský profesní prùkaz. Pravidelnì chodili na školení øidièù, a když po
pìti letech si šli vymìnit profesní prùkaz za nový na dalších
pìt let, nìkteré obce jim odmítly prùkaz obnovit, pokud nedoloží potvrzení od cizinecké policie, že mají v ÈR pobyt alespoò 185 dnù. Hodnì absurdní situace, když tatáž obec jim
pøed pìti lety bez problémù prùkaz vydala. Podle nás jsou
tak øidièi ze státù EU a jejich èeští zamìstnavatelé minimálnì v nerovnoprávném postavení vùèi øidièùm z neèlenských
státù. Pro výdej prùkazu profesní zpùsobilosti u obèanù EU
by mìla staèit i skuteènost, že prokazatelnì vykonávají závislou práci pro tuzemského zamìstnavatele nebo že sami jsou
tuzemským dopravcem. Vyžadování speciálního úøedního
potvrzení o délce pobytu v ÈR je v tìchto pøípadech podle
nás absolutnì zbyteèné.
Podobná situace je s kartami øidièe do digitálních tachografù, kde nìkteré obce vyžadují potvrzení o pøechodném pobytu na èeském území. Vzhledem k tomu, že existuje registr
všech vydaných karet øidièù, nemìl by pro vydávající obec být
problém ovìøit, jestli øidiè už nemá vydanou jinou kartu tøeba
i v jiném státì EU. A opìt potvrzení považujeme za zbyteèné.
Pokud jde o technickou stránku výdeje karet øidièù, aktuálnì platí stanovisko MD ÈR:
Stanovisko k opakovaným dotazùm uživatelù informaèního
systému digitální tachograf v souvislosti s úpravou systému
platnou od 16. 12. 2013
Od 16. prosince 2013 vstoupily v platnost upravené postupy pro vydávání pamìťových karet, které reagují na vìdeckotechnický pokrok ve vydávání pamìťových karet, na
nové požadavky na vedení agendy digitální tachograf a nové
požadavky øídících orgánù EU pro fungování systému digitální tachograf. Ke stejnému datu nabyla úèinnost i upravená
metodika pro výkon agendy, která je souèástí elektronické
podpory pro výkon agendy – aplikace informaèního systému digitální tachograf (dále jen ISDT). Nová úprava dùslednì
plní požadavky stanovené platnou právní úpravou. Jedná se
pøedevším o naøízení Rady 85/3821/EHS, které je pøímo využitelným právním pøedpisem pro výkon agendy DT, a národní právní pøedpisy, které plní funkci národního provádìcího
pøedpisu a musí být uplatòovány v souladu s touto právní
normou. V souvislosti s úpravou postupù pro vydávání pamìťových karet se množí dotazy a pøipomínky, které ukazují na
nepochopení nezbytnosti zavedených zmìn.
K opakovaným dotazùm uvádíme toto stanovisko:
1. Na základì pøipomínek nìkterých èlenských státù øídící
orgány EU vydaly øadu doporuèení, které ÈR postupnì
zavádìla do praxe, napø. od 14. 6. 2013 se nevydává nová
pamìťová karta øidièe (dále jen PKØ) z dùvodu zmìny èísla øidièského prùkazu. Od 16. 12. 2013 je zavedeno do
praxe další doporuèení CORTE na maximálnì dvoumìsíèní lhùtu pro podání žádosti v pøedstihu pøed vypršením
platnosti stávající PKØ. Tato lhùta je naprosto dostateèná
jak pro øidièe, tak i pro dopravce, aby mohli zajistit vše
potøebné jak pro podání žádosti, tak i pro pøevzetí PKØ.
Odpovìdnost øidièe i dopravce je pøímo stanovena naøízením Rady 85/3821/EHS. Požadavky na stanovení delší lhùty jsou neopodstatnìné a nepøípustné. Samotná lhùta
dvou mìsícù je mimo jiné i na technologické hranici možností ISDT.
2. Datum poèátku platnosti PKØ je stanoven podle data podání žádosti o vydání PKØ. Tuto praxi nelze ani na žádost
žadatele zmìnit pøedevším proto, že agenda je stanovena
na deklaratorním principu, kdy všechny zmìny je možné
provádìt jen na základì žádosti žadatele, jsou evidovány
a jsou platné od momentu vyøízení žádosti. Mimo to centralizovaná výroba pamìťových karet neumožòuje stanovit
datum zaèátku a konce platnosti karty podle data pøevzetí
karty. Zkrácení doby mezi podáním žádosti (zaèátkem
platnosti karty) a jejím pøevzetím je plnì na organizaèních
schopnostech žadatele.
3. Pøi vydávání PKØ k øidièskému prùkazu s dobou platnosti
kratší než pìt let se nepoužije omezení platnosti karty podle § 110a, odst. 6 zákona è. 361/2000 Sb., protože øidiè
i po vypršení doby platnosti ØP zùstává držitelem øidièského oprávnìní, plní podmínky pro držení PKØ a podle
Naøízení Rady 85/3821/EHS, pøílohy I B položky 175 v položce 5a musí být na PKØ uvedeno èíslo øidièského prùkazu platné v dobì vydání PKØ. Z toho vyplývá, že pozdìjší
vydání a držení øidièského prùkazu s jiným èíslem není
dùvodem neplatnosti PKØ a ani dùvodem pro vydání nové
PKØ. Omezení platnosti PKØ podle § 110a, odst. 6 zákona
è. 361/2000 Sb. je možné použít jen v ojedinìlých pøípadech (prakticky jen u cizozemských øidièských prùkazù,
kdy se pod pojmem øidièský prùkaz rozumí i øidièské
oprávnìní), nebo když øidiè s ukonèením platnosti ØP pøestává plnit podmínky pro držení PKØ (napø. ztráta zdravotní nebo odborné zpùsobilosti).
Transport magazín 2/2014
7
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• Z BRUSELU
Blíží se do koneèné fáze schválení úpravy smìrnice o rozmìrech a hmotnostech vozidel, o obsahu byla informace
v minulém èísle TM. V únoru bude o koneèném stanovisku jednat výbor pro dopravu Evropského parlamentu TRAN.
Èleny výboru Olgu Sehnalovou, Jaromíra Kohlíèka a náhradníka Oldøicha Vlasáka jsme požádali o podporu stanovisek,
která vyhovují silnièním dopravcùm. Bohužel s výjimkou
O. Vlasáka, který podìkoval za pøipomínky, až do uzávìrky
tohoto èísla TM O. Sehnalová ani J. Kohlíèek nám nesdìlili,
jak a co budou podporovat.
Poslankyni a poslancùm doporuèujeme tato stanoviska:
Silnièní pøeprava 45stopých kontejnerù by mìla mít stejné
podmínky a zacházení jako jiné typy kontejnerù a výmìnných nástaveb v rámci kombinované dopravy;
Aerodynamické úpravy vozidel, pokud mají mít reálnì
smysl, je nutné upravit tak, aby vozidla mohla mít prodlouženou délku o dva metry, kratší prvky nebudou dostateènì
efektivní a naopak mohou zbyteènì zhoršit manipulaci s vozidlem a nákladem;
Výjimky a úpravy pro vozidla na alternativní pohony nesmí zhoršovat jejich využití, za tím úèelem je vhodné, aby se
zahrnuly i soupravy tìchto vozidel, nejen vozidla samotná;
European Modular System (EMS) již v provozu prokázal
svoji efektivitu, zejména v podmínkách pøeprav objemného a lehkého zboží, v ÈR typicky automotive. EMS snižuje
nároky na pracovní sílu, spotøebu pohonných hmot, a tím
snižuje emise. Praxe neukazuje žádné zhoršení bezpeènosti
provozu. Ostatnì v ÈR je již dávno povolená délka soupravy 22 metrù, takže prodloužení o 3,25 metru není v praxi
podstatné. Pochopitelnì se èlenské státy mohou rozhodnout
pro nepovolování vyšší celkové hmotnosti, pokud jejich infrastruktura tomu neodpovídá, ale délka EMS 25,25 metru
by mìla být povolená. Nevyluèujeme pøísnìjší podmínky pro
øidièe takových souprav, napø. povinné školení nebo speciální oznaèení souprav. Z tìchto dùvodù je žádoucí, aby EMS
nebyl umìle blokovaný, naopak, pokud se dva sousední státy
dohodnou, umožnit i mezinárodní provoz;
Naopak v zájmu bezpeènosti provozu je dùležité zavedení
spoluodpovìdnosti odesílatelù za uložení a upevnìní nákladu na vozidle. A to nejen v pøípadì uzavøených pøepravních
jednotek a kontejnerù, ale obecnì. Zabrání se tak zneužívání
dopravcù nesolidními odesílateli. Dopravce, resp. øidiè není
zbožíznalec, proto mùže odbornì posoudit zejména rozložení nákladu na ložné ploše, ale balení, hmotnost a pøípadné
speciální zacházení musí “ohlídat” odesílatel, a nést tak i svùj
podíl odpovìdnosti;
Povinnou montáž senzorù zatížení u vozidel, poprvé uvádìných do provozu, nevyluèujeme, ale pro obor je nepøijatelná zpìtná montáž na již provozovaná vozidla, která by byla
finanènì extrémnì nároèná;
Podporujeme zvýšení maximální hmotnosti dvounápravových autobusù ze souèasných 18 tun na 19,5 tuny. Za posledních nìkolik let se výraznì zvýšila hmotnost prázdných
8
autobusù rùznými bezpeènostními prvky. V ÈR je již nìkolik let povolená hmotnost 19 tun bez jakýchkoliv problémù
v provozu;
Obecnì by mohla být zvýšená hmotnost všech dvounápravových vozidel i vzhledem k tomu, že povolená hmotnost na
nápravu je v souèasné dobì 11,5/10 tun, takže z technického
hlediska by nedošlo k žádné zmìnì. A ani by nedocházelo
k vyššímu opotøebení silnic, pokud nápravové hmotnosti zùstanou zachované.
Policejní organizace EUROPOL/TISPOL se na nás obrátila
s dotazem o pøípadném zájmu autobusových dopravcù na
urèité formì spolupráce. Dopravci, kteøí se pøipojí a budou
souhlasit s tím, že policejním složkám budou pøedávat informace o cestujících na pravidelných linkách, by mìli mít zaruèené, že je policie nebude pøi jízdách zastavovat na kontroly
spojené s hledáním nelegálních migrantù, pašeráku drog atd.
• Z ÈINNOSTI SEKCE OSOBNÍ DOPRAVY
MF ÈR rozhodlo, že poplatky za vjezd na autobusová nádraží (oznaèníky) vyžadují urèitou regulaci (zaøazení do vìcnì
usmìròované ceny). V prùbìhu prvního pololetí 2014 provede prùzkum, shromáždí údaje a rozhodne. Proto se dopravci
dohodli, že je vhodné poslat konkrétní data, komu a kolik
dopravci za vjezd a oznaèníky platí. Probìhla krátká diskuse,
dopravci mají rùzné zkušenosti s chováním majitelù, je nutné
vnést poøádek.
Na stránkách MD jsou zveøejnìné ceny a náklady za 1.–9.
mìsíc roku 2013. Napø. nárùst mezd byl minimální. Kompenzace slev na rok 2014 je v návrhu, používají se reálné ceny
užívané v prùbìhu celého roku pro zabránìní spekulací. Po
schválení bude smlouva zveøejnìná, oèekává se do konce
února. Èekání mezi spoji požadují dopravci zahrnout jako
souèást dopravního výkonu.
Èlenové sekce popsali aktuální stav v jednotlivých krajích.
Sekce se shodla na podpoøe v eurovolbách kandidujících
podnikatelù. Po vstupu Chorvatska do EU dopravci nezaznamenali žádné potíže. Probìhla diskuse ke kartám ZTP. Øidièi
jsou zmatení z množství druhù rùzných prùkazù. Dopravci
odsouhlasili spoleènou akci v zájmu sjednocení požadavkù
dopisem na MPSV, které prùkazy aktuálnì platí.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• NOVÁ GENERACE TACHOGRAFÙ
vyvolala v èeských médiích vlnu zájmu. Bohužel, velice
èasto popsali novináøi hodnì nepøesnì, co se vlastnì v Bruselu schválilo. Evropský parlament schválil zmìny naøízení
3821/85. V zásadì se toho pro øidièe a dopravce tolik nemìní,
od roku 2018 bude u poprvé registrovaných vozidel povinná
montáž dalšího vývojového stupnì tachografù, které budou
mít dvì zcela nové funkce. První z nich je napojení na satelitní systém Galileo s tím, že do tachografu se každé tøi hodiny bude automaticky zadávat poloha vozidla. Úèel je jasný,
(kromì propagace a nalezení práce pro Galileo) jde o další
nástroj pro ztížení falšování a ovlivòování práce tachografu.
To, zda se vozidlo pohybuje nebo stojí, budou kontrolovat
tøi na sobì nezávislé zdroje. Klasický snímaè v pøevodovce,
napojení na systémy vozidla (což už mají stávající tachografy)
a novì satelitní urèování polohy.
Druhá nová funkce je možnost pro SOD, aby za jízdy vozidla
zjistil, zda auto jede s vloženou kartou øidièe a zda tachograf
zaznamenává „volant“, pøípadnì zda nejsou zaznamenané
nìjaké manipulace s tachografem. Cena nového tachografu
by nemìla být dramaticky vyšší než stávajících pøístrojù. Nepøedpokládá se povinná výmìna starých tachografù za nové,
resp. pøipadala by do úvahy po 15 letech u vozidel pro mezinárodní dopravu, takže nìkdy po roce 2033. Výhradu ÈB
má k faktu, že nové tachografy budou jen u vozidel registrovaných v EU (EHP), ale je s otazníkem, jestli se povede dotlaèit státy dohody AETR, aby podobná zmìna byla schválená
i v dohodì AETR.
Vlády Dánska, Finska, Belgie, Francie, Itálie, Španìlska a Nìmecka vyzvaly komisaøe pro dopravu Kallase ke zpøísnìní
podmínek pro kabotáž v nákladní dopravì. Podle názoru
zmínìných vlád dochází k masívnímu porušování pravidel
a k sociálnímu dumpingu ze strany východoevropských dopravcù. Reakce Kallase byla pomìrnì jednoznaèná, podle
názoru Evropské komise pøedstavuje kabotáž jen minimální
èást objemu nákladní dopravy a Komise nevidí dùvod pravidla mìnit.
• Z ÈINNOSTI SEKCE NÁKLADNÍ DOPRAVY
Souèástí sekce MKD je i skupina technická, døíve samostatná technická komise. Vedoucím je za sekretariát Vladimír Kydlíèek. Pøedpokládá se zejména korespondenèní práce
k návrhùm na úpravy technických pøedpisù.
V rámci sekretariátu pod dohledem O. Grilla pracuje
skupina, která má za cíl najít øešení neúmìrného trestání za
drobná pøekroèení povolených hmotností a pøípadnì vyjednat kompromis pro vážení sypkých materiálù.
Bohužel v roce 2014 nebude zprovoznìný ani kilometr dálnic, není pøíprava, nejsou vykoupené pozemky. Nový ministr
s touto situací bude mít obrovské potíže.
(ØSD) chce v letošním roce zaèít stavìt celkem 15 úsekù
silnic 1. tøídy v úhrnné délce 56 kilometrù a také dalších
63 kilometrù dálnic (sedm staveb). Na dnešním setkání s novináøi to øekl øeditel výstavby Jiøí Majer. Stavìt by se mìlo
zaèít napøíklad na jihoèeských úsecích D3, úseku D1 mezi
Pøerovem a Lipníkem, na obchvatu Znojma nebo na silnici
I/44 pøes Èervenohorské sedlo. Vìtšina letos zahájených staveb by mìla být podle pøedpokladu dokonèena v roce 2015,
u èásti ØSD pøedpokládá delší dobu výstavby.
• MEZINÁRODNÍ JEDNÁNÍ
Zaèátkem roku 2014 se uskuteèní jednání smíšených komisí s Tureckem a Nìmeckem a vzhledem k potížím èeských dopravcù v Kazachstánu i jednání s kazašským ministerstvem dopravy, èlenové Sdružení mají možnost zaslání
stížností, podnìtù, dotazù a návrhù k projednání na e-mail:
[email protected]
• ZMÌNA NAØÍZENÍ 561/2006
Mezi dopravci/øidièi se rozšíøila informace, že došlo ke
zmìnì naøízení 561/2006 o režimu práce øidièù. Existuje i „odborné vysvìtlení“ z autoškoly, že Komise „narychlo
v prosinci a na zkoušku“ jakousi zmìnu schválila. Skuteènost
je taková, že od 1. 1. 2014 øidièi autobusù, kteøí chtìjí využít
možnosti pøi mezinárodní pøíležitostné jednorázové dopravì odsunutí týdenního odpoèinku po více než 6x24 hodinách (využít výjimku tzv. 12denního týdne), musí mít v autobuse digitální tachograf, a pokud je ve vozidle jen jeden
øidiè, v èase mezi 22.00 a 06.00 hod. musí dìlat pøestávku po tøech hodinách øízení. U všech øidièù nákladních aut
a ostatních autobusù zùstává vše pøi starém. Tato úprava byla
schválená už v roce 2009, takže nic nového. Øidièi, kteøí absolvovali školení pracovních režimù nebo obsluhu digitálních
tachografù na ÈESMADu BOHEMIA, byli øádnì informováni.
Upozoròujeme na výklad Komise, že v pøípadì noèní jízdy musí øidiè autobusu udìlat pøestávku po tøech hodinách
øízení vždy, pokud doba øízení zasáhne i jen èástí do období
mezi 22.00 a 06.00 hodinou.
Transport magazín 2/2014
9
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
ÈERPÁNÍ ROZPOÈTU SFDI ZA ROK 2013
TISKOVÁ ZPRÁVA
14. 1. 2014
Státní fond dopravní infrastruktury mìl
pro rok 2013 schválen rozpoèet ve výši
64,5 mld. Kè. Tato hodnota již zahrnovala
pøedpokládané pøevody z roku 2012. Celková hodnota vyèerpaných prostøedkù v roce
2013 èinila 48,9 mld. Kè, tj. 76 % schváleného rozpoètu. Nejvìtší propad èerpání byl
zaznamenán v evropských zdrojích, kde se
vyèerpalo jen 7 mld. Kè z rozpoètovaných
19,7 mld. Kè. Tento propad v èerpání byl
zpùsoben jednak pøísnìjší kontrolní èinností, kde zejména v oblasti víceprací bylo
odmítnuto hradit nedostateènì odùvodnìné dodateèné práce a rovnìž vlivem zvýšené konkurence ve výbìrových øízeních.
Zjednodušením kvalifikaèních požadavkù
a celkovým stavem trhu zakázek došlo ke
snížení vysoutìžených cen u novì zahajovaných staveb, ale bohužel také k tomu,
že v podstatì všechna výbìrová øízení jsou
napadána neúspìšnými uchazeèi a procházejí dlouhým øízením na ÚOHS.
Nejvìtší rozdíly mezi plánovaným a skuteèným èerpáním byly u projektù D1 0137
Pøerov–Lipník, modernizace trati Rokycany–Plzeò, rekonstrukce železnièní stanice
Olomouc, D3 Boøek–Úsilné, D3 Veselí
nad Lužnicí–Bošilec. Výbìrová øízení byla
posuzována na ÚOHS a celkové nedoèerpání na tìchto projektech èiní 4,5 mld. Kè.
Z dalších velkých neèerpání lze vyjmenovat stavby na železnici Bìchovice–Úvaly
a Bystøice n. O.–È. Tìšín/žst. Èeský Tìšín
(celkem nedoèerpání 800 mil. Kè), kde se
proti pøípravì projektù neúspìšnì odvolávala rùzná obèanská sdružení a u silnièních
staveb u D8 - Lovosice–Øehlovice (nedoèerpání 1,7 mld. Kè), kde byly práce omezeny velkým sesuvem a u modernizace D1
10
zpùsobeném zejména zpoždìním výbìrových øízení, výraznì nižších než pøedpokládaných vysoutìžených cen a na úseku 21
projednáváním požadavkù zhotovitele na
zmìnu (nedoèerpání 2,3 mld. Kè).
Problémy pøi realizaci projektù v roce
2013 byly Ministerstvem dopravy a Státním
fondem dopravní infrastruktury podrobnì
sledovány a prùbìžnì analyzovány. To
umožnilo již pøi pøípravì rozpoètu na rok
2014 zahrnout nedoèerpané prostøedky
do návrhu rozpoètu. V rozpoètu na rok
2014 schváleném vládou a poslaneckou
snìmovnou je tak poèítáno s pøíjmem
11,8 mld. Kè ze zdrojù EU a 2,3 ze zdrojù
národních pøevádìných z roku 2013.
I pøes nižší èerpání evropských zdrojù
však byla splnìna pravidla pro povinné
objemy èerpání zdrojù EU a v Operaèním
programu (OP) Doprava tak nebudou za
rok 2013 vráceny žádné prostøedky do
Bruselu. Díky celkové situaci v alokaci
a èerpání zdrojù EU je povinné èerpání
splnìno dokonce již i pro rok 2014 a ani
v tomto roce ztráta zdrojù EU nehrozí. Cílem pro OP Doprava v roce 2014 je potvrdit svou pozici nejlépe èerpajícího sektorového operaèního programu.
Z výše zmínìných projektù se nyní ještì
øeší výbìrová øízení na stavbách D1 0137
Pøerov–Lipník, D3 Boøek–Úsilné a D3
Veselí nad Lužnicí–Bošilec. U stavby D8
Lovosice–Øehlovice probìhla soutìž na
zhotovitele geotechnického prùzkumu na
odstranìní sesuvu a souèasnì bude v roce
2014 pokraèovat výstavba s cílem dokonèení na konci roku 2015. U ostatních výše
vyjmenovaných staveb se již všude podaøilo podepsat smlouvy se zhotoviteli a jejich
realizace bude v roce 2014 v plném tempu
probíhat.
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIÈNÍ
DOPRAVA
NOVINKY Z EVROPSKÉ UNIE
Foto: Carlos Sardá
Ing. Jiøí Kladiva, CSc.
CBC
SILNIÈNÍ A MÌSTSKÁ
DOPRAVA
EVROPSKÁ KOMISE: PRO
SNAŽŠÍ A ZELENÌJŠÍ CESTOVÁNÍ VE MÌSTECH
Evropská komise stupòuje
svou podporu mìstùm v novém „Balíèku mìstské mobility“, pøijatém na konci minulého roku. Komise chce posílit
výmìnu nejlepších zkušeností,
poskytnout cílenou finanèní
pomoc a investovat do výzkumu a vývoje. Dále podporuje
tvorbu „plánù udržitelné mìstské mobility“, aby se stimuloval
pøechod k èistší a udržitelnìjší
dopravì v mìstských oblastech.
Mìsta jsou domovem více
než 70 % obyvatelstva EU a zajišťují kolem 85 % HDP Unie.
Vìtšina cest zaèíná a konèí ve
mìstech. V mnoha mìstských
oblastech však rostoucí poptávka po dopravì vytváøí situaci, která již není udržitelná:
veliké kongesce, chabá kvalita
vzduchu, emise hluku a vysoký stupeò emisí CO2. Mìstské
kongesce ohrožují cíle EU za
konkurenèní a zdrojovì efektivní dopravní systém.
Nový pøehled Eurobarometru, publikovaný koncem
prosince, ukazuje, že evrop-
ských obèanù se velmi dotýkají negativní dopady mìstské mobility a mnoho z nich
je pesimistických pokud jde
o perspektivu zlepšení mobility v jejich mìstech. Velká vìtšina považuje dopravní zácpy
(76 %), kvalitu vzduchu (81
%) a nehody (73 %) za vážné
problémy. Ménì než ètvrtina
vìøí, že situace se v budoucnu
zlepší (24 %), mnozí myslí, že
zùstane stejná (35 %) nebo se
zhorší (37 %).
PAØÍŽ CHCE PØÍSNÉJŠÍ
KABOTÁŽNÍ PRAVIDLA PRO
KAMIONÁŽ
Francouzský ministr dopravy Frédéric Cuvillier požádal dopravního komisaøe EU
Siima Callase o zásah proti
zneužívání kabotážních pravidel. V dopise, který podepsal
také rezortní šéf z Nìmecka
a z dalších pìti èlenských státù
Evropské unie, se vyjadøuje potøeba pøísnìjších pravidel a ostøejších kontrol, aby se skonèilo s narušováním hospodáøské
soutìže v silnièní nákladní
dopravì. Souèasnì svolá francouzský ministr na jaro 2014
do Paøíže konferenci, na které
se mají projednat témata jako
harmonizace pøedpisù pro
doby jízd a odpoèinku, jakož
i pravidla vstupu do povolání
pro profesionální nákladní øidièe v EU.
INFRASTRUKTURA:
350 MILIONÙ EUR NA KLÍÈOVÉ PROJEKTY TEN-T
Evropská komise zveøejnila
11. prosince 2013 výzvu pro
návrhy na financování projektù v rámci evropské dopravní
infrastruktury (TEN-T) v úhrnné
hodnotì 350 milionù eur (cca
9,5 miliard Kè); týká se všech
èlenských státù EU a všech
dopravních oborù: vzduchu,
dráhy, silnice, námoøní dopravy
a vnitrozemských vodních cest.
Dopravní komisaø a viceprezident Komise Siim Kallas
vìc takto komentoval: „S konèícím rozpoètovým obdobím
2007–2013 chceme co nejlépe
naplnit návrhy smìrované na
podporu evropské dopravní
infrastruktury a podpoøit mobilitu zboží a osob v rámci Evropské unie. Vìøím, že tato výzva vyvolá v EU velký zájem,
když èlenské státy si uvìdomí
význam dnešních investic pro
zítøejší rùst a zamìstnanost.“
Víceletý program TEN-T tradiènì financuje nejvyšší priority sítì TEN-T. Letošní výzva,
jež je poslední v rámci rozpoètu 2007–2013, je zamìøena na
pìt oblastí s celkovými 280
miliony eur, jež jsou k dispozici:
- tøicet prioritních projektù
TEN-T (mimo MD) – orientaèní rozpoèet 60 milionù eur
- Moøské dálnice (MD) poskytující vhodnou alternativu vùèi pøeplnìným silnicím pøevodem zboží na
námoøní cesty; orientaèní
rozpoèet 80 milionù eur
- Evropské systémy managementu železnièní pøepravy
(ERTMS), umožòující interoperabilitu na evropské
drážní síti; orientaèní rozpoèet 70 milionù eur
- Management leteckého
provozu (ATM), zavádìjící
Spoleèné evropské nebe
a modernizaèní cíle ATM;
orientaèní rozpoèet 30 milionù eur
- Inteligentní dopravní systémy (ITS), podporující interoperabilitu a kontinuitu v reálném dopravním èase jakož
i cestovní informaèní servis
v rámci Evropy smìrem
k bezpeènìjší a efektivnìjší
silnièní síti: orientaèní rozpoèet 50 milionù eur.
Roèní program doplòuje
program víceletý a pro rok
2013 smìøuje financování na
Transport magazín 2/2014
11
SILNIČNÍ DOPRAVA
dvì priority s celkovým orientaèním rozpoètem 70 milionù
eur:
- Urychlení / usnadnìní realizace projektù TEN-T (studie
a práce pro vyzrálé projekty
pro všechny obory, jako
souèást projektù obecného
zájmu); orientaèní rozpoèet
20 milionù eur
- Opatøení k podpoøe a rozvoji inovativních øešení
a nových technologií v oblastech jako jsou infrastruktura alternativních paliv,
udržitelnost mìstské mobility, efektivnost pøepravy, dekarbonizace, snižování hluku
a
bezpeènost
(infrastrukturní komunikaèní
systémy); orientaèní rozpoèet 50 milionù eur.
Výkonná agentura TEN-T
(TEN-T EA=Executive Agency)
organizuje technickou a finanèní
realizaci programu TEN-T pod
záštitou generálního øeditelství
pro mobilitu a dopravu. Agentura poøádala 13. prosince 2013
v Bruselu informaèní den, aby
potenciálním žadatelùm pomohla lépe rozumìt prioritám
ve výzvì, pøipravovat své návrhy a poznat hodnotící procesy.
Uzávìrka pøijímání návrhù je
11. bøezna 2014.
VYCHÁZÍ PRÙVODCE PROGRAMEM ERASMUS
Organizace, které se v roce
2014 budou ucházet o finanèní
prostøedky z nového programu
Evropské unie pro vzdìlávání,
odbornou pøípravu, mládež
a sport Erasmus+, se mohou
od dnešního dne pustit do pøípravy svých žádostí. Podrobné
informace k podávání žádostí
naleznou v novém prùvodci
programem Erasmus+ , který
právì vychází. Program mohou
využívat organizace v oblasti
vzdìlávání, odborné pøípravy,
mládeže nebo sportu. Žádosti o financování lze podávat
od konce ledna. Jednotlivci
se pøímo o granty ucházet nemohou. Je tøeba, aby se obrátili na svou univerzitu èi jinou
pøíslušnou organizaci, která
danou žádost podá. „Zahajovací fáze programu Erasmus+
12
je u konce a zaèíná plný provoz. Vyzývám organizace, aby
si prùvodce programem peèlivì prostudovaly, aby byly plnì
pøipraveny, až zaènou on-line
žádosti pøicházet,“ uvedla evropská komisaøka pro vzdìlávání, kulturu, mnohojazyènost
a mládež Androulla Vassiliou.
Rozpoèet programu Erasmus+
byl navýšen o 40 %. V pøíštích
sedmi letech tak budou moci
získat grant více než ètyøi miliony studentù, stážistù, uèitelù
èi dobrovolníkù
PROGRAM HORIZONT
– PRVNÍ VÝZVY
Evropská komise vyzvala
k podávání návrhù na projekty, které mohou získat finanèní
prostøedky z programu EU na
podporu výzkumu a inovací
s názvem Horizont 2020. Bìhem prvních dvou let bude
dáno k dispozici pøes 15 miliard eur, na celý program pak
80 mld. eur
Evropská komise poprvé vyzvala k podávání návrhù na
projekty, které mohou získat
finanèní prostøedky z programu EU na podporu výzkumu
a inovací s názvem Horizont
2020. Na program je vyèlenìno
celkem 80 miliard eur; bìhem
prvních dvou let jeho fungování pak bude dáno k dispozici
pøes 15 miliard eur. Cílem je
stimulovat znalostní hospodáøství EU a nalézt nová øešení
v oblastech, které mohou mít
velký význam pro každodenní
život obèanù. V období 2014
a 2015 budou ve støedu zájmu
napøíklad tyto oblasti: personalizace zdravotní péèe, bezpeènost poèítaèových systémù
a inteligentní mìsta. Evropská
komisaøka pro výzkum, inovace a vìdu Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla:
„Nadešel èas pustit se do práce.
Horizont 2020 má pro budoucnost výzkumu a inovací v Evropì zásadní význam a pøispìje
k hospodáøskému rùstu, zvýšení zamìstnanosti a zlepšení
kvality života. Tento program
jsme koncipovali tak, aby pøinášel výsledky, a zároveò jsme
maximálnì omezili administra-
SILNIČNÍ DOPRAVA
tivní formality, aby bylo jednodušší o prostøedky požádat“.
MIGRACE, VOLNÝ POHYB
A ROZŠÍØENÍ SCHENGENU
NA POØADU JEDNÁNÍ RADY
Na poøadu jednání Rady pro
spravedlnost a vnitøní vìci ve
dnech 5. a 6. prosince 2013
byla øada otázek od migrace
pøes volný pohyb po ochranu
údajù. Rada se zabývala rovnìž problematikou rozšíøení
Schengenu. Rada projednala
sdìlení Komise o èinnosti Pracovní skupiny pro Støedomoøí. Tato pracovní skupina byla
vytvoøena v návaznosti na zasedání Evropské rady v øíjnu
roku 2013 v reakci na události,
k nimž došlo u pobøeží Lampedusy. Jejím úkolem je urèit nástroje, které má EU k dispozici,
aby pøedešla dalším neštìstím a ztrátám na životech ve
Støedozemním moøi. Pracovní
skupina navrhla pìt oblastí prioritních èinností: ostraha hranic; pomoc èlenským státùm,
které jsou vystaveny velkému
migraènímu tlaku, a solidarita
s nimi; boj proti obchodování
s lidmi, pøevadìèství a organizované trestné èinnosti; regionální ochrana, znovuusídlení
a zákonný pøístup do Evropy;
spolupráce EU s tøetími zemìmi. Litevské pøedsednictví
o tìchto záležitostech informovalo na prosincovém zasedání
Evropské rady.
ZMÌNY KLIMATU: PARLAMENT SCHVÁLIL OPATØENÍ
NA POSÍLENÍ CEN EMISNÍCH
POVOLENEK
Parlament schválil plány na
zmrazení aukcí èásti nadbyteèných povolenek na emise
CO2, jejichž cílem je podpoøit
investice podnikù do nízkouhlíkových inovací. Opatøení,
která Parlament v èervenci
pozmìnil a nastavil tak pøísnìjší podmínky pro zmrazení,
mají obnovit motivaèní úèinek
systému obchodování s emisemi (ETS). Ten byl vytvoøen
za úèelem snížení emisí CO2.
“Jsem potìšen, že se nám podaøilo pøesvìdèit naše kolegy,
že „backloading“ je naprosto
nezbytný, aby náš systém pro
obchodování s emisemi splnil své cíle,“ uvedl zpravodaj
Matthias Groote (S&D, DE)
poté, co byla jeho zpráva pøijata pomìrem hlasù 385 (pro):
284 (proti): 24 (zdrželo se hlasování). „Cílem ETS není poškodit náš prùmysl, naopak.
Odmìòuje inovace a úèinnost
tím, že uhlíku dává cenu. Musí
však poskytovat jasný cenový
signál. Výmìny názorù na klimatické konferenci ve Varšavì
minulý mìsíc zdùraznily, že
obchodování s uhlíkem je nyní
na rozcestí. Je proto nanejvýš
dùležité, abychom EU ETS nechali dozrát,“ dodal.
ROZDÍLY V ODMÌÒOVÁNÍ
ŽEN A MUŽÙ
16,2 %: tak velký je podle
nejnovìjších údajù, které zveøejnila Evropská komise, rozdíl
v platech žen a mužù, tedy
prùmìrný rozdíl mezi hodinovými výdìlky žen a mužù
v celé EU. Tento údaj se za
celý rok vùbec nezmìnil. Podle zprávy Evropské komise
jsou rozdíly v odmìòování
žen a mužù realitou ve všech
zemích EU a pohybují se rozmezí od 27,3 % (v Estonsku) do
2,3 % (ve Slovinsku). Celkové
údaje z poslední doby vypovídají o tom, že se tento rozdíl mírnì zmenšuje: v letech
2008 až 2011 to bylo o 1,1 %.
Ze zprávy vyplývá, že nejvìtší problém pøi odstraòování
rozdílù v odmìòování žen
a mužù spoèívá v praktickém
uplatòování pravidel o rovném
odmìòování a ve skuteènosti, že ženy svá práva zøídka
uplatòují u vnitrostátních soudù. „Evropa v otázce rovnosti
žen a mužù dosáhla mnoho:
máme pøedpisy, které zaruèují stejnou odmìnu za stejnou
práci, rovnost žen a mužù na
pracovišti a právo na minimální mateøskou dovolenou. Pro
úplnou rovnost žen a mužù je
však ještì tøeba hodnì udìlat.
SILNIČNÍ DOPRAVA
OLYMPIÁDA MLADÝCH ØIDIÈÙ
Foto: Martin Felix
N
a podzim se v Södertälje u Stockholmu, sídle automobilky Scania, odehraje finále dalšího, již šestého
roèníku prestižní soutìž mladých evropských øidièù
tìžkých užitkových vozidel „Young European Truck Driver“.
Jejím iniciátorem byl v roce
2002 Leif Östling, tehdejší prezident spoleènosti Scania. Vypsání soutìže bylo výsledkem
úsilí automobilky o podstatné
zvýšení bezpeènosti v kamionové dopravì prostøednictvím
zvyšování profesionality mladých øidièù, o které hodlala usilovat Evropská unie. Vzápìtí na
to byl již v roce 2003 uspoøádán
první roèník. Zúèastnilo se jej
na 6 000 øidièù z povolání ve
vìku do 35 let z dvaceti zemí
a prvním vítìzem se stal Michele Sandri z Itálie. Získal tak
unikátní trofej - špièkový tahaè
návìsù Scania. Tato cena v hodnotì více než 100 000 eur je
samozøejmì pøipravena také pro
letošního vítìze.
Základními disciplínami se
stalo mìøení sil ve znalostech
teorie a dopravních i provozních pøedpisù, kontrole vozidla pøed jízdou, uložení a zabezpeèení nákladu, pøesnost
manévrování se soupravou
ve velmi stísnìném prostoru
a v neposlední øadì podrobné
a pøísné hodnocení techniky
jízdy s dùrazem na bezpeènost i co nejmenší spotøebu
paliva v bìžném silnièním
provozu. Pozdìji pøibyly i další disciplíny - napøíklad hodnocení znalostí, jak se zachovat v pøípadì požáru, nebo
schopnostech poskytnout první pomoc zranìnému úèastníkovi dopravní nehody.
Soutìž, v jejímž názvu zùstává orientace na evropský
kontinent, nabyla èasem svìtového formátu, když jsou vypisována také neménì poèetnì
obsazovaná kola americká,
africká, australská èi asijská.
A poèet evropských úèastníkù
základních kvalifikaèních kol
vystoupal k témìø 60 000, což
nemá v oboru obdobu.
Nejúspìšnìjším
Èechem
v historii se stal Pavel Neterda, když v roce v roce 2010
vybojoval ètvrté místo. Sklidil doslova ovace soupeøù
i odborné veøejnosti zejména
za jednoznaènì nejlepší absolvování klíèové disciplíny,
bezpeèné a efektivní jízdy
na okruhu v okolí Södertälje.
V cíli pak odpovìdìl na otázku „Co byste poradil tìm, kteøí
uvažují o tom, že by se soutìže
zúèastnili?“ Pøedevším aby se
zúèastnili! Ale také nebáli se.
Je to výzva, šance „prodat“ to,
co èlovìk umí a srovnat se s jinými vynikajícími øidièi. Navíc
pøi soutìži vzniká skvìlá parta
lidí z oboru, v pøibližnì stejném vìku a mnohdy i pøátelství na dlouhou dobu. Výborní
jsou lidé v organizaèním štábu
a doslova skvìlí ti, kteøí zde
pùsobí za Scanii. Laskaví a navíc usilující o to, aby soutìž
fungovala pøesnì a dobøe, ale
také navýsost fair. Každý, kdo
se YETD zúèastní, získá zážitky, o které pøijít by bylo skuteènì škoda. Nemluvì o šanci
na získání špièkového tahaèe.“
V posledním roèníku 2012
nejlépe uspìl irský reprezentant Gabriel Warde pøed
ruským øidièem Dimitrijem
Semjonovem a Francouzem
Stephenem Lacombem. Èeský úèastník svìtového finále
Petr Kopecký vybojoval skvìlé páté místo. Ten se za svou
úèastí a jejím pøínosem pro øidièskou profesi ohlíží: „Nemyslím, že by mne úèast ovlivnila
tøeba v technice jízdy, ale spíše
v tom, jak zvládat tlak stresu,
nebo v poznání, co vše ještì
èlovìk neumí dokonale. Tøeba
v extrémnì pøesném manévrování, jehož perlou je pøedevším najetí pøídí na velmi malý
terè. Jakkoli se zpoèátku právì
toto mùže zdát ponìkud mimo
bìžnou øidièskou realitu. Nejvíc mi však asi dal týden pøípravy s instruktory, zkušenými
lidmi, kteøí mi hodnì poradili.
Pøece jen mi je teprve ètyøiadvacet let, takže se mám ještì
dost èemu uèit.“
Foto: Martin Felix
Transport magazín 2/2014
13
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Jana Sláèalová
vedoucí odboru informací
BODOVÝ SYSTÉM V NÌMECKU
O
d 1. kvìtna 2014
se pøipravuje zmìna v nìmeckém
bodovém systému. Obecnì
bude bodový systém zpøísnìn a zavedeny budou vyšší
pokuty za nìkteré pøestupky.
Úpravou projde i maximální výše trestných bodù.
Souèasný maximální poèet
trestných bodù 18 bude snížen na 8. Novì budou body
trestat nejzávažnìjší pøestupky proti bezpeènosti silnièního provozu (pøekroèení
nejvyšší povolené rychlosti,
jízda na èervenou, apod.).
Podle nové úpravy nebudou
za pøestupky, které pøímo
neohrožují bezpeènost silnièního provozu, udìlovány
trestné body.
Foto: Carlos Sardá
Trestné body budou rozdìleny do tøí stupòù, pøièemž posledním krokem
bude odebrání dokladù:
• „záznam“ (do 3 bodù)
• „napomenutí“ (4-5 bodù)
• „výstraha“ (6 -7 bodù)
• odebrání øidièského prùkazu 8 bodù
Mazání trestných bodù
Možnost umazání trestných bodù ze svého konta
budou mít øidièi dobrovolnou úèastí na semináøích,
které jsou k tomuto úèelu
organizovány. Pøi bodovém
stavu 1-5 bodù bude možné
smazat jeden bod, a to jednou za pìt let. Pøi vyšším bodovém stavu není tento zpùsob smazání bodù možný.
Promlèení bodù
U zápisu s maximálnì
jedním bodem je promlèecí
lhùta dva roky.
U zápisu s udìlenými trestnými body za pøestupky, které byly zároveò pokutovány,
je promlèecí lhùta 10 let.
U zápisu s maximálnì
dvìma body je promlèecí
lhùta tøi roky.
Pøevod trestných body po 1. kvìtnu 2014
Poèet trestných bodù do 1. 5. 2014
1 – 3 body
4 – 5 bodù
6 – 7 bodù
8 – 10 bodù
11 – 13 bodù
14 – 15 bodù
16 – 17 bodù
18 a více bodù
Pøevedené body od 1. 5. 2014
1 bod
2 body
3 body
4 body
5 bodù
6 bodù
7 bodù
8 bodù
PALUBNÍ JEDNOTKA PRO PLATBU MÝTNÉHO
PRO ÈTYØI ZEMÌ
N
ová služba s názvem EasyGo+ nabízí všem vozidlùm
s hmotností nad 3,5 t možnost využít jednu palubní
jednotku pro platbu poplatku za použití silnièní sítì
v Rakousku, Dánsku, Švédsku a Norsku.
žádné spoleènosti vydávající
tyto jednotky.
V souèasné dobì je možné získat palubní jednotku
v Dánsku a Rakousku, v Norsku a Švédsku zatím nejsou
Každá jednotka je personifikovaná pro dané vozidlo,
tudíž není možné ji pøesouvat mezi více vozidly.
ELEKTRONICKÉ MÝTO V ÈR
Od 1. února 2014 se naøízením vlády zkracuje období zvýšené sazby mýtného v pátek odpoledne. Poèínaje pátkem 7. 2. 2014 tedy platí zvýšená sazba
mýtného v pátek pouze v dobì od 15.00 hod. do 20.00 hod.
14
Další informace jsou k dispozici na www.easygo.com
SILNIČNÍ DOPRAVA
ZPRÁVY ZE SVÌTA
Ing. Jiøí Kladiva, CSc.
CBC
FRANCIE
STUDIE: DOPRAVA SE DO ROKU 2050
CELOSVÌTOVÌ ZEÈTYØNÁSOBÍ
Globální dopravní obrat by se mohl do
roku 2050 zvýšit ètyøikrát. Je to výsledek
studie, který pøed koncem minulého roku
zveøejnilo Mezinárodní dopravní fórum
(ITF – International Transport Forum), jež
je mezivládní organizací pøi OECD. Autoøi
„Dopravního výhledu ITF“ pøitom uvádìjí,
že politická rozhodování budou klíèovými
faktory pro rozsah budoucího rùstu. Pøedevším Èína a Indie zpùsobí rasantní nárùst dopravy. V zemích mimo organizaci
OECD poèítají analytici s rùstem dopravního obratu až o 430 %. To bude však také
znamenat nárùst emisí CO2 - rùst o 80 %
do roku 2050 má být reálný.
NÌMECKO
NOVÝ SPOLKOVÝ MINISTR DOPRAVY:
ALEXANDER DOBRINDT (43)
Stává se 17. ministrem dopravy Spolkové
republiky. Dosavadní generální sekretáø
koalièní strany CSU pøebírá úøad od Petera Ramsauera, jenž do nové vlády nepøechází. Pøesné dùvody nejsou známy. Je
však veøejným tajemstvím, že vztahy mezi
pøedsedou strany H. Seehoferem a Ramsauerem, jejím místopøedsedou, nejdou
dobré. Mìní se také náplò ministerstva:
oblast výstavby a rozvoje mìst pøejde pod
ministerstvo životního prostøedí. Pod dopravu pøejde agenda digitální infrastruktury z ministerstva hospodáøství. A. Dobrindt
pochází z Horního Bavorska. Po maturitì
vystudoval sociologii v Mnichovì. V letech
1996 až 2005 byl øeditelem a tichým spoleèníkem støedostavovského strojírenského
podniku Holzner a Sanamij. Od té doby
je plnì èinný v politice. V roce 2002 byl
Foto: Carlos Sardá
poprvé zvolen poslancem do spolkového
snìmu a je jím až doposud. V posledním
období byl èlenem finanèního a sportovního výboru. Generálním sekretáøem strany
CSU je od února 2009. V oblasti dopravní
politiky se dosud neprojevoval. V èervenci
2012 veøejnì vystoupil ve prospìch stavby 3. letištní startovací dráhy v Mnichovì
a byl trefen rajèetem od jejího odpùrce.
EKOLOGICKÁ ZÓNA V ERFURTU NIC
NEPØINÁŠÍ
Mìsto Erfurt by mìlo podle zemského ministra dopravy Christiana Cariuse zrušit
svou ekologickou zónu. Místo toho ministr doporuèuje v místním tisku lepší organizaci dopravy, aby se dosáhlo snížení
škodlivin v ovzduší. Úspìch by mìl mít
v Erfurtu modelový projekt, který by daly
dohromady zemské ministerstvo dopravy,
odborná vysoká škola, mìsto a obchodní
a prùmyslová komora. Šlo by o to omezit
organizaènì dopravu v místech intenzivních emisí. Pokud by se takových nástrojù využilo, nebylo by tøeba vytváøet nové
ekologické zóny, které jsou v souèasnosti
podrobeny diskusi v dalších mìstech jako
Výmar, Mühlhausen èi Gera. Carius zøejmì reaguje na informace, že ekologická
zóna, zavedená v øíjnu 2012, nedosáhla
stanoveného cíle. Na mìøicím stanovišti
byla v roce 2013 namìøena èastìjší pøekroèení emise jemných palivových èástic než
v roce pøedchozím.
SPOLUVINA BEZ VAROVNÉHO TROJÚHELNÍKU
Kdo zastaví na dálnici a neinstaluje varovný trojúhelník, odpovídá pøi nehodì
za polovinu škody. K tomuto závìru došel
loni vrchní zemský soud v Hammu. V projednávaném pøípadì se udìlalo øidièi nákladního automobilu na dálnici nevolno.
Odstavil vozidlo na pravém jízdním pruhu
a zapnul varovné blikaèe. Když se mu udìlalo lépe, nenainstaloval trojúhelník, ale
èistil vozidlo. Jiný øidiè nákladního auta do
stojícího vozidla narazil. Vìcnou škodu ve
výši 25 000 Eur (cca 675 000 Kè) musí nyní
každá strana hradit z poloviny.
MÝTNÉ NA DVOU NOVÝCH ÚSECÍCH
Mýtné na spolkových silnicích se rozšíøilo
od poloviny prosince na dva další úseky:
B8n je v severním Düsseldorfu zpoplatnìna nyní také jižnì od køižovatky s Kalkumer Schlossallee/L422 až po vyústìní do
staré B8 u Kaiserwerthu. Rovnìž úsek B15n
je zpoplatnìn mezi Ergoldbachem a Neufahrnem. Tamní øidièi nákladních vozidel
s palubními jednotkami nemusí nic podnikat, protože údaje se automaticky aktualizují. Zmìna se musí vzít v úvahu pøi ticketovém systému.
TØI CESTY Z PARKOVACÍCH PROBLÉMÙ
KAMIONÉRÙ
Místo na pøenocování najde øidiè kamionu tøemi zpùsoby: pøes smartphone, pøes
øízení odstavných míst po satelitu nebo reservaèním systémem online.
Není novinkou, že parkovacích míst pro nákladní automobily je nedostatek. Již v roce
2008 jej spolková vláda vyhodnotila èíslem
14 000 odstavných míst a byl zahájen ambiciózní program výstavby. I když vzniklo 12
000 nových míst, situace je stále napjatá.
Øidièi již nejsou ale pøi hledání vhodných
parkovišť odkázáni jen sami na sebe. Øada
poskytovatelù služeb vyvinula v mezidobì
chytrá øešení, jejichž pomocí lze pøíhodná
parkovištì nalézt. Pøitom etablované online
reservaèní systémy dostaly konkurenci, založenou na moderních øešeních.
Poslední øešení pøichází z domu PVT a nabízí se s názvem Truck Parking Europe.
Tato bezplatná aplikace smartphone lze
snadno instalovat a nabízí pøístup k nejménì 10 000 parkovacím místùm v celé
Evropì. Toto je však jen výchozí materiál,
který je dále vývojáøi PVT zdokonalován.
Pùjde kupø. nejen o registraci parkovišť podél dálnic, ale i snadno dosažitelných míst
od nich nalevo èi napravo. Uvádìjí se také
vybavení zaøízení, jež jsou k dispozici (spr-
Transport magazín 2/2014
15
SILNIČNÍ DOPRAVA
chy, ubytování, restaurace, internet, WC èi
lékaøská služba, dohled videokamerami,
policejní dohled, tankování, mytí, dílna).
Podobná øešení jako PVT nabízejí i jiní poskytovatelé.
Koncem roku mìl být dokonèen informaèní app systém o parkovištích od dodavatele
vozidel VDO. Rozdíl je v tom, že místo aby
øidiè sám parkovací možnosti hledal, samy
se mu ohlašují. Tyto informace jsou propojeny s digitálními tachografy a polohovacími systémy. Dalším krokem bude doplnìní
o rezervaèní model. Místa si lze rovnìž
zajistit pøes další rezervaèní systémy. Vyvinuly je podniky jako prodejce pohonných
hmot UTA nebo „Systém Parken“ od spoleènosti Autohof- Tanken-Rasten- Parken.
Jedná se o rezervaèní parkovací systémy
online. Pøes portály si mohou øidièi a dopravci zajistit parkovací stání na zvlášť dobøe vybavených zaøízeních. Ovšem tento
servis není zdarma. Systém Parken inkasuje
napøíklad za knihování tøi eura – u vìtších
autoparkù už to jde ponìkud do penìz.
Za úèelem optimálního využití parkovacích ploch vyvinula inženýrská služba
Manna nové pojetí. Opouští široké parkovací a manévrovací pruhy a jde na parkování v kolonách. Celkovì však musí jít
o èasový management: øidièi napøíklad
udávají pøes webovou stránku (www.lkw-parken.de) dobu oèekávaného pøíjezdu
i dobu pobytu.
RAKOUSKO
NÌMECKÁ KOOPERACE ELVIS ZDE ZALOŽILA SVOU SPOLEÈNOST
Pod názvem Elvis Austria se sídlem v St.
Lorenzen v Mürztalu (Štýrsko) byla registrována pøed koncem roku 2013 v tamním obchodním registru. Operativní start èinnosti
je plánován na bøezen tohoto roku. Cílem
je vytvoøení sítì pro dílèí a celovozové silnièní zásilky – analogicky k nìmecké síti
Elvis. Pìti zakládajícími spoleèníky jsou firmy Johann Huber Spedition und Transportgeselschaft, Johann Weiss GmbH, Schefknecht Transporte GmbH, Koch Spedition
a nìmecká Elvis AG. V plánu je vytvoøit rakouskou síť pro dílèí zásilky s deseti depy,
jež pokryjí celou plochu zemì. Centrální
støedisko se nachází v Salzburgu a druhé
ve Wiener Neusdorfu. Obì støediska bude
provozovat firma Johann Weiss GmbH.
Pøedpokládají se denní napojení na evropskou Elvisovu síť dílèích zásilek s plánovaným jižním støediskem v Herbrechtingenu.
16
SILNIČNÍ DOPRAVA
Mezinárodní støediska v Salsburgu a Wiener Neudorfu budou plnì integrována do
Elvisových evropských sítí. Jižní støedisko
pùjde do provozu na jaøe letošního roku.
Nachází se v badensko -würtenbergském
Herbrechtingenu v SRN a bude provozováno firmou Schwarz, která je partnerem
v systému Elvis. V místì se za tím úèelem
staví logistická hala o ploše 18 000 m2.
Z toho 4 500 m2 bude k dispozici již na
jaøe pro dílèí zásilky.
ŠVÝCARSKO
DLOUHÉ SILNIÈNÍ SOUPRAVY ZAKÁZAT ZÁKONEM
Švýcarska národní rada (=vláda) chce uzákonit zákaz dlouhých silnièních souprav
o celkové hmotnosti 60 tun. Pøíslušný pøedpis má první parlamentní komora zaèlenit
do návrhu zákona o výstavbì ètyømetrového drážního koridoru. Druhá parlamentní komora, snìmovna, musí ještì zmìnu
schválit. Za zákazem také stojí švýcarský
svaz autodopravcù Astag, protože ze zvýšení produktivity a nižších cen za dopravu
by pouze profitovala odesilatelská obec.
PRAVIDLA IRU PRO BEZPEÈNÉ ZÁSILKY
NA NÁKLADNÍCH AUTECH
Technická komise (Cit) Mezinárodní unie
silnièní dopravy IRU pøedstavila v polovinì
ledna pøíruèku pro zabezpeèování zásilek
v silnièní nákladní dopravì s názvem „International Guidelines on Safe Load Securing“. Je pøedevším založena na evropských standardních pøedpisech (EN 12195-1:2010). Doporuèení ale také vycházejí ze
zkušeností z jiných èástí svìta, pokud jsou
v souladu s pøedpisy evropskými – zejména jde o pøepravy døeva a osobních automobilù. Podle pøedsedy Cit M. Johanssona:
„Posláním zásad je umožnit všem subjektùm, zapojeným do silnièní pøepravy zboží
kdekoliv ve svìtì správnì nakládat zboží
a upevòovat je na nákladním vozidle. Pokud tyto subjekty zavedou praxi bezpeèného ložení a ukládání, bude dosaženo udržitelného zlepšení v dopravních operacích
a naplòování standardù bezpeèné dopravy
na národní a mezinárodní úrovni.“ Pravidla jištìní carga se liší mezi jednotlivými
zemìmi a v nìkterých zemích a regionech
vùbec neexistují. Pro silnièní dopravce je
pak obtížné znát minimální požadavky pøi
pøeshranièních transportech. Navíc zásilky, jež nebyly øádnì zabezpeèeny, mohou
z vozidla spadnout, ovlivnit jeho rovnováhu a dokonce i zpùsobit jeho pøevrácení.
IRU vìøí, že pøíruèka, vytvoøená v koope-
raci s partnery z oblastí zdravotnictví, bezpeènosti a odborné pøípravy i z dopravní
praxe, pomùže snížit poèet zraòovaných
osob a také narušování dopravy v pøípadech nehod zavinìných nákladem.
VELKÁ BRITÁNIE
ZBOŽÍ NEBO KAMION ZABAVENÉ BRITSKÝMI CELNÍKY
Postupy k pøezkoumání a odvolání (Podle
britského spedièního svazu BIFA)
Z pohledu právníka není pochyb, že britské vládní úøady používají v souèasnosti
mnohem pøísnìjší metr, pokud jde o výmìry, pokuty a zabavování.
Jestliže jste hodný politování, protože Královská finanèní a celní služba (HMRC) vám
zabavila zásilku a kamion a vydala platební výmìr resp. stanovila pokutu, nejdøíve
obdržíte formální oznámení o zabavení èi
o výmìru nebo pokutì a bude vám ponechán èas pro pokus o pøezkoumání. Pùjde
o nezávislé pøezkoumání pùvodního rozhodnutí, vydaného tzv. týmovým úøedníkem. Obvykle se nechává 45 dní k žádosti
o pøezkum a pracovník úøadu bude mít
stejnì dlouhý èas na provedení pøezkumu.
Zabavení kamionu
V pøípadì zabavení kamionu vaše právo na
pøezkum a odvolání nebude dotèeno, jestliže zaplatíte pøes protest poplatek za uvedení do pùvodního stavu. To vám alespoò
umožní pokraèovat v použití vozidla, když
se rozhodnutí finalizuje, a tudíž mùžete vydìlávat peníze – neèinné vozidlo je ztrátová záležitost. Žádost o pøezkoumání musí
vysvìtlit dùvod jejího podání – považujete
zabavení anebo výmìr za chybné a proè?
Formální oznámení o zabavení nebo o výmìru vám sdìlí dùvod takového rozhodnutí. Jestliže si nejste jist, zda máte rozumný
dùvod k žádosti o pøezkum, zajistìte si
právní konzultaci. I když nezískáte zpìt náklady na pøezkum, úspìšné pøezkoumání
mùže mít za následek zmìnu pùvodního
rozhodnutí a vyhnete se nutnosti odvolacího procesu. Pokud je pøezkumová fáze
neúspìšná, stále máte pøíležitost k odvolání, když oznámení o nìm musí být podáno bìhem 30 dní po datu pøezkumového rozhodnutí - pøièemž tuto dobu nelze
prodloužit. Tato odvolání jdou k soudùm
- a soudní procesy nerezultují obecnì ve
vyèíslení nákladù úspìšné strany. To je ovšem dobrá zpráva, jestliže nemáte úspìch
a budete hradit pouze své náklady a nikoliv
náklady pohranièních sil nebo HMRC.
SILNIČNÍ DOPRAVA
PØEHLED VÝDEJE KARNETÙ TIR
V ROCE 2013
Michaela Havelková
vedoucí celního odboru
N
íže uvádíme pøehled
výdeje karnetù TIR
v roce 2013 dle jednotlivých mìsícù a podle regionù.
matické situaci v Rusku od záøí
2013, kdy ruská celní správa
pøestala uznávat na nìkterých
celních úøadech karnety TIR.
Ve srovnání s rokem 2012 došlo v roce 2013 k poklesu ve výdeji karnetù TIR, a to o 6,82 %.
Toto procentuální vyjádøení poklesu pøedstavuje o 1 583 vydaných karnetù TIR ménì oproti
pøedcházejícímu roku 2012, kdy
se výdej karnetù TIR zvyšoval.
K poklesu došlo kvùli proble-
Výdej 14listých karnetù TIR
poklesl o 12,43 % (v roce 2012
byl pokles 21,87 %). U tohoto
typu karnetu TIR je pokles ve
výdeji dlouhodobý. Pøes celkový pokles ve výdeji karnetù
TIR však stoupl poèet vydaných 4listých karnetù TIR EU,
a to o 2,63 %. Ve výdeji 6lis-
mìsíc
leden
únor
bøezen
duben
kvìten
èerven
èervenec
srpen
záøí
øíjen
listopad
prosinec
celkem 2012
14list
661
641
643
620
650
565
588
531
578
604
678
527
7 286
Region
Praha
Brno
Ostrava
Hradec Králové
Ústí nad Labem
Èeské Budìjovice
Plzeò
Celkem
20list
0
4
0
1
0
0
3
0
0
1
0
1
10
6list
112
96
85
83
75
96
93
84
89
108
88
75
1 084
4list
62
69
40
66
79
51
76
50
66
84
69
39
751
4list EU
1 175
1 050
1 107
1 142
1 104
966
1 193
1 015
1 030
1 097
1 014
587
12 480
tých karnetù TIR došlo k poklesu 16,42 %. Výdej 20listých
karnetù TIR se každoroènì
snižuje, v roce 2013 to bylo
o 30 %. U 4listých karnetù TIR
také došlo k poklesu, který èinil 46,66 %.
Z pøehledu výdeje karnetù
TIR podle regionù za rok 2013
je nadále z hlediska výdeje karnetù TIR stále nejsilnìjší region
Ostrava. Tento region vydává
prakticky polovinu karnetù TIR
vydávaných naším Sdružením,
tj. 41,29 % karnetù TIR. Na
druhém místì je ve výdeji karnetù TIR nadále region Praha.
Nejménì vydávaných karnetù
TIR je opìt v regionu Plzeò,
pøièemž v roce 2012 to byl region Ústí nad Labem. V tìsném
závìsu za regionem Plzeò je
region Èeské Budìjovice.
14list celkem 20list celkem 6list celkem 4list celkem
661
0
112
1 237
641
4
96
1 119
643
0
85
1 147
620
1
83
1 208
650
0
75
1 183
565
0
96
1 017
588
3
93
1 269
531
0
84
1 065
578
0
89
1 096
604
1
108
1 181
678
0
88
1 083
527
1
75
626
7 286
10
1 084
13 231
14listý karnet
20listý karnet
6listý karnet
1 873
953
3 076
344
263
251
526
7286
2
0
0
0
0
0
0
10
333
30
449
49
93
130
0
1 084
4listý karnet
bìž
EU
92
2 438
0
2 464
3
5 396
174
1 138
465
139
17
523
0
382
751
12 480
celkem
2 010
1 860
1 875
1 912
1 908
1 678
1 953
1 680
1 763
1 894
1 849
1 229
21 611
Celkem
4 738
3 447
8 924
1 705
960
921
916
21 611
Transport magazín 2/2014
17
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
VÝMÌNY KARET DIGITÁLNÍHO
TACHOGRAFU
Vladimír Kydlíèek
vedoucí školicího støediska
Obnova nebo náhrada
karty øidièe
Øidiè je povinen mít vždy
jednu platnou kartu do digitálního tachografu. Øízení vozidla s tímto záznamovým zaøízením v režimu dle naøízení
è. 561/2006 EU je bez platné
karty zakázáno. Výjimku tvoøí stanovené situace pouze pøi
krádeži, ztrátì nebo poškození
platné karty. Aby se øidiè nedostal do rozporu s pøedpisy,
je tøeba správnì postupovat pøi
obnovení nebo náhradì karty.
Nastat mohou v podstatì dvì
základní situace:
1. Výmìna karty, u které byla
ukonèena lhùta platnosti nebo která je poškozena a je
fyzicky reklamována u vydávajícího úøadu. Tento proces je definován jako:
„obnova“ karty.
V tomto pøípadì je nastaven
nový interval platnosti karty.
Zámìrem procesu výmìny
je zabránit, aby se øidiè stal
držitelem dvou nebo více
souèasnì platných karet.
2. Výmìna karty za kartu ztracenou nebo zcizenou, pøípadnì za kartu poškozenou,
která ale nebyla vrácena
úøadu. V tomto pøípadì se
jedná o proces:
„náhrada“ karty.
U tohoto procesu musí být
doba platnosti nové karty
shodná s intervalem platnosti
karty pùvodní. Náhrada karty
je spojena s rizikem (napø. pøi
nalezení ztracené karty), že
18
budou existovat dvì èi více
platných karet jednoho øidièe.
Souvislost výmìny karet øidièe a výmìny dokladu profesní zpùsobilosti
Vzhledem k zásadní zmìnì
dokladu profesní zpùsobilosti
øidièe, kterým je od 19. 1. 2013
øidièský prùkaz s odpovídajícím kódem, vyvstala otázka
povinnosti souèasnì vymìnit
i kartu øidièe. Úøady obcí s rozšíøenou pùsobnosti s ohledem
na usmìrnìní ministerstva dopravy vìtšinou odmítají dosud
platnou kartu øidièe vymìnit.
Mimo jiné i s argumentem,
že na kartì øidièe v položce
5a nemusí být uvedeno èíslo
aktuálnì platného øidièského
prùkazu, ale èíslo øidièského
prùkazu platného v dobì vydání karty. Tento názor je potvrzen citací pøedpisu o záznamovém zaøízení:
Naøízení 3821/85
Pøíloha 1B
èást IV.
KONSTRUKÈNÍ A FUNKÈNÍ
POŽADAVKY NA KARTY TACHOGRAFU
odst. 1) Viditelné údaje
5.(a) Èíslo øidièského prùkazu
(k datu vydání karty øidièe)
Øidièùm, kterých se tento pøípad týká, osobnì doporuèuji
znát uvedené ustanovení a použít ho v pøípadì, že by se silnièní
kontrola pozastavovala nad rozdílnými èísly øidièského prùkazu.
Také se nabízí otázka, jestli pøi následné výmìnì karty
bude nová karta vydána na
pìt let nebo pouze do konce
platnosti aktuálního øidièského prùkazu. Øidièské prùkazy
øidièù, držitelù dokladu profesní zpùsobilosti, se vydávají
s platností pouze na pìt let.
Pokud to bude takto nastaveno, budou muset tito øidièi
mìnit vždy kartu øidièe a øidièský prùkaz podle toho, jak jim
skonèí platnost jednoho nebo
druhého dokladu.
Øidièi, kterým se podaøilo
sjednotit datum vydání øidièského prùkazu a karty øidièe,
mají tedy pøinejmenším ušetøenu jednu návštìvu úøadu.
V souèasné dobì by již všechny úøady obcí s rozšíøenou pùsobností mìly pøi obnovì karty
øidièi pùvodní kartu ponechat
pro doložení záznamù èinnosti
øidièe pøi silnièní kontrole. Øidiè
je pak povinen tuto kartu úøadu
odevzdat do 30 až 60 dnù, aby
mohla být dle požadavku zákona znehodnocena. Nutno podotknout, že tuto kartu po uplynutí lhùty platnosti nelze žádným zpùsobem zneužít, nelze
na ni dodateènì nic zaznamenat
a umožòuje pouze vyètení dat.
Znamená to tedy pøíznivou skuteènost, že øidiè již pøi výmìnì
karty nemusí tisknout záznamy
za pøedchozí období nebo mít
u sebe nìjakou elektronickou
zálohu dat z pùvodní karty.
Pøipomínám, že pøedpis neøeší situaci, kdy øidièi uplynula
doba platnosti karty a novou
nemá vèas vydánu. Naøízení
(EHS) 3821/85 stanovuje povinnost øidièi požádat o výmìnu karty nejpozdìji 15 dnù
pøed uplynutím doby platnosti
a úøad by mìl vydat novou
kartu do pìti pracovních dnù.
Vzhledem ke skuteènosti, že
úøady tuto lhùtu zpravidla nedodržují, doporuèuji požádat
o výmìnu karty radìji døíve.
Úøady by mìly urèitì pøijmout
žádost o obnovu karty, pokud
zbývají do konce platnosti karty dva mìsíce nebo kratší doba.
Lze pøedpokládat, že silnièní kontrola nebude u uplynutí
platnosti karty tolerovat øešení
stanovené pro ztrátu, krádež
nebo poškození karty – tedy
výtisky záznamù z tachografu.
Digitální tachografy nové generace jsou proto již vybaveny
funkcí výstrahy, pokud do konce platnosti karty øidièe zbývá
15 èi ménì dnù.
Informace, dùležité pro používání a výmìnu karty øidièe,
jsou souèástí školení profesní
zpùsobilosti øidièù, které poøádá školicí støedisko sdružení
ÈESMAD BOHEMIA.
EKONOMIKA
&LEGISLATIVA
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
POJISTNÉ PRÁVO
PRÁVNÍ ÚPRAVA POJISTNÉ SMLOUVY OBSAŽENÁ
V ZÁKONÌ È. 89/2012 SB., OBÈANSKÝ ZÁKONÍK,
VE ZNÌNÍ POZDÌJŠÍCH PØEDPISÙ
Dr. Mgr. Milan Hradec
Dr. Mgr. Milan Hradec
Pokraèování z minulého èísla
Pojistka a její náležitosti
Pojistka není právním titulem pojištìní, jak si mnoho
lidí mylnì myslí, neboť tato
je pouhým potvrzením uzavøení pojistné smlouvy.1 Pojistná smlouva mùže založit
povinnost pøedložit pojistku
k uplatnìní práva na pojistné
plnìní.2
Pøi specifikaci osob NOZ
stanoví, že se uvede jejich
jméno nebo jména, adresa
bydlištì nebo sídla a identifikující údaj.3
Náležitosti pojistky v pøípadì jiné, než písemné formy pojistné smlouvy
„Nebyla-li smlouva uzavøena v písemné formì, uvede
pojistitel v pojistce alespoò
a) èíslo smlouvy,
b) urèení pojistitele a pojistníka,
c) urèení oprávnìné osoby
nebo zpùsobu, jakým bude urèena,
d) pojistnou událost a pojistné nebezpeèí,
e) výši pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná
o pojištìní bìžné èi jednorázové,
f) pojistnou dobu,
g) pøípadná odchylná ujednání od pojistných podmínek a
Právník, soudní znalec a expert v oboru motorových vozidel, uznávaný odborník
na pojišťovací a automobilovou problematiku a problematiku bezpeènosti provozu (pøednáší
na VŠFS a ZÈU PR), autor nìkolika publikací a skript.
E–mail: milan. [email protected] cz
h) bylo -li pøi pojištìní osob
ujednáno, že se oprávnìná
osoba bude podílet na výnosech pojistitele, pak i zpùsob výše urèení podílu.“4
Náležitosti pojistky v pøípadì písemné formy pojistné
smlouvy
„Je-li smlouva uzavøená
v písemné formì, musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 a pojistitel uvede
v pojistce alespoò
a) èíslo smlouvy,
b) urèení pojistitele a pojistníka,
c) urèení oprávnìné osoby
nebo zpùsobu, jakým bude urèena,
d) pojistnou událost a pojistné nebezpeèí a
e) pojistnou dobu.“5
Zákaz diskriminace
Jestliže pojistitel jako hledisko pøi urèení výše pojistného nebo pro výpoèet pojistného plnìní národnost,
rasový nebo etnický pùvod,
tìhotenství, mateøství nebo
jiné hledisko odporující zásadì rovného zacházení
podle zvláštního zákona,
nepøihlíží se ke zvýšení pojistného ani ke snížení pojistného plnìní na základì
tìchto hledisek.6
Škodová a obnosová
pojištìní
NOZ rozeznává dva základní druhy pojištìní, a to
škodová a obnosová pojištìní. Škodové pojištìní, je typem pojištìní, kdy pojišťovna v pøípadì pojistné událostí plní pojištìnému maximálnì do výše pojistné hodnoty,
a to i pøesto, že by pojistná
èástka sjednaná v pojistné
smlouvì byla napø. desetinásobná. Opakem pojištìní
škodových jsou pojištìní
obnosová, pøièemž rozdíl
spoèívá v tom, že nelze urèit
pojistná nebezpeèí u nichž
nelze stanovit pojistnou hodnotu - napø. života zájemce
o pojištìní a urèení pojistné
èástky je tak vìcí jeho osobního rozhodnutí.
Škodová pojištìní
Rozsah škodového pojištìní je definován tak, že
pojistitel poskytne pojistné
plnìní, které v ujednaném
rozsahu vyrovnává úbytek
majetku vzniklý v dùsledku
pojistné události.7
Z tohoto je patrno, že škodové pojištìní je primárnì
urèeno pro pojištìní neživých hodnot, jako je majetek
èi odpovìdnosti. Vzhledem
k této skuteènosti je nutné si
pro pøípad zmìny vlastnického práva èi spoluvlastnického podílu výslovnì sjednat, že pojištìní nezaniká,
jinak zanikne pojištìní dnem
oznámení této zmìny pojistiteli.8
Hranice pojistného plnìní
NOZ stanovuje vyvratitelnou právní domnìnku, že
sjednaná hranice pojistného
plnìní se vztahuje na jednu škodnou událost.9 Horní
hranice pojistného plnìní se
urèí pojistnou èástkou nebo
limitem pojistného plnìní.10
Jednou z chyb pøi sjednávání pojištìní je vznik podpojištìní nebo pøepojištìní,
proto i NOZ stanoví obecné
pravidlo, že pokud lze pøi
sjednávání pojištìní majetku
urèit jeho pojistnou hodnotu, urèí se na návrh pojistníka horní hranice pojistného
plnìní pojistnou èástkou ve
výši odpovídající pojistné
hodnotì pojištìného majetku v dobì uzavøení smlouvy,
pøièemž pojistitel má právo
pøezkoumat tvrzenou hodnotu pojištìného majetku.11
Nelze-li pøi pojištìní majetku urèit jeho pojistnou
hodnotu pøi uzavøení smlouvy, urèí se horní hranice
Transport magazín 2/2014
19
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
pojistného plnìní limitem pojistného plnìní na návrh pojistníka. Tento limit se ujedná
i v pøípadì, že se pojištìní vztahuje jen na èást hodnoty pojištìného majetku, tzv. zlomkové
pojištìní.12
Spoluúèast
Obvykle pojistitel trvá na
tzv. spoluúèasti, což znamená,
že osobì, které vzniká právo
na pojistné plnìní, pùjde k tíži
úbytek majetku, jehož výše
nepøesáhne ujednanou hranici
spoluúèasti, nebo že této osobì
pùjde urèitá èást úbytku majetku k tíži, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnìní
v rozsahu takto ujednaného limitu spoluúèasti.13
Množné pojištìní
Množným pojištìním NOZ
rozumí situaci, kdy je týž pojistný zájem pojištìn proti témuž
pojistnému nebezpeèí a pro tutéž dobu u nìkolika pojistitelù.
Množné pojištìní mùže vzniknout jako
a) soupojištìní, byla-li uzavøena
smlouva mezi pojistníkem
a více pojistiteli zastoupenými vedoucím pojistitelem
a zavázal-li se pojistník platit
jediné pojistné, což bývá obvyklé u pojištìní majetku
znaèné hodnoty, kdy takové
pojištìní v portfóliu jediného
pojistitele by znamenalo
znaèné riziko pro existenci
pojistitele, a proto se toto riziko rozloží na více subjektù,
b) soubìžné pojištìní, nepøesahuje -li souhrn pojistných
èástek pojistnou hodnotu
pojištìného majetku nebo
nepøesáhne-li souhrn limitù
pojistného plnìní skuteènou
výši vzniklé škody, pøièemž
dle mínìní autora se jedná
o obdobu pøedchozího typu, avšak bez kooperace pojistitelù, nebo
c) vícenásobné pojištìní, pøesahuje-li souhrn pojistných èástek
pojistnou hodnotu pojištìného
majetku nebo pøesáhne-li souhrn limitù pojistného plnìní
skuteènou výši vzniklé škody.14
Zachraòovací náklady
Zachraòovacími náklady se
rozumí pojistníkem úèelnì vy-
20
naložené náklady pøi odvracení
bezprostøednì hrozící pojistné
události na zmírnìní následkù již nastalé pojistné události
nebo proto, že plnil povinnost
odklidit poškozený pojištìný majetek nebo jeho zbytky
z hygienických, ekologických
èi bezpeènostních dùvodù. Pojistník má proti pojistiteli právo
na jejich náhradu, pøièemž má
souèasnì také právo na náhradu škody, kterou v souvislosti
s touto èinností utrpìl.15
nìní, které pojistitel oprávnìné
osobì vyplatil, ledaže vzniklo
této osobì takové právo vùèi
tomu, kdo s ní žije ve spoleèné
domácnosti nebo je na ni odkázán výživou, pokud nezpùsobil
pojistnou událost úmyslnì. Pojistitel má také právo na potøebné doklady a sdìlí mu vše, co
je k uplatnìní pohledávky zapotøebí. Zmaøí-li povinná osoba pøechod práva na pojistitele,
má pojistitel právo snížit plnìní
nebo požadovat náhradu.18
Vzhledem k tomu, že zákon
ukládá pojistiteli povinnost
k úhradì zachraòovacích nákladù, zákonodárce, pravdìpodobnì z obavy využití silnìjšího postavení pojistitele, který
by jej mohl využít ke smluvní
eliminaci této povinnosti, stanovil, že se ve vztahu k náhradám nepøihlíží k ujednáním, jimiž si pojistitel ve vztahu k náhradám vyhradil právo:
a) „snížit o nì pojistnou èástku
nebo limit pojistného plnìní,
b) omezit je na ménì než 30 %
pojistné èástky nebo limitu
pojistného plnìní, jde -li
o záchranu života nebo
zdraví osob, nebo
c) omezit je, vynaložil-li pojistník zachraòovací náklady se
souhlasem pojistitele, aè
k nim nebyl jinak povinen.“16
Obnosové pojištìní
Ve smlouvì o obnosovém
pojištìní se pojistitel zavazuje
poskytnout v pøípadì pojistné
události jednorázové èi opakované pojistné plnìní v ujednaném rozsahu. Pro stanovení
pojistného a pro výpoèet pojistného plnìní je základem èástka
urèená na návrh pojistníka, kterou má pojistitel v pøípadì vzniku pojistné události vyplatit,
anebo výše a èetnost vyplácení dùchodu.19 Právo na plnìní
z obnosového pojištìní nemá
vliv na právo na náhradu škody
nebo jiné právo proti tomu, kdo
je povinen škodu nahradit.20
Uvedené platí obdobnì i pro
pojištìného èi jinou osobu.17
Pøechod práva na pojistitele
Aby pojistitel mohl vùèi
škùdci èi jiné osobì v obdobném postavení jakožto aktivnì
legitimovaná osoba uplatnit
regresní nárok, musí nejdøíve
nabýt nárok oprávnìné osoby.
Toto nabytí nastává pøechodem ex lege. Nárok vzniknuvší
v souvislosti s hrozící nebo
nastalou pojistnou událostí
osobì, která má právo na pojistné plnìní, pojištìnému nebo
osobì, která vynaložila zachraòovací náklady, proti jinému
právo na náhradu škody nebo
jiné obdobné právo, pøechází
tato pohledávka vèetnì pøíslušenství, zajištìní a dalších
práv s ní spojených okamžikem
výplaty plnìní z pojištìní na
pojistitele, a to až do výše pl-
Pojistná smlouva pak stanoví, kdy z obnosového pojištìní
vzniká právo na zkrácení pojistné doby, na odkupné a na
obnovení pojištìní po snížení
pojistné èástky, po snížení roèního dùchodu nebo po zkrácení pojistné doby, nezakládá-li
takové právo NOZ pøímo.21
Koncept pojištìní osob
Pojištìní osob zakládá urèené osobì právo na výplatu
ujednané èástky èi dùchodu
nebo právo na pojistné plnìní
v urèené výši, nastane-li pojistná událost, kterou mùže být
smrt, dožití se urèitého vìku
nebo dne urèeného ve smlouvì
jako konec pojištìní, nemoci,
úraz nebo jiné skuteènosti souvisící se zdravím nebo zmìnou
osobního postavení pojištìné
osoby. V zásadì se jedná o pojištìní chránící pøíjem konkrétní osoby.22 V pøípadì uzavøení
smlouvy ve prospìch obmyšlené osoby, vyžaduje se k uzavøení smlouvy i souhlas pojištìného.23
Životní pojištìní
Tento druh pojištìní lze sjednat jen jako pojištìní obnosové, neboť v tomto pøípadì není
možné urèit pojistnou hodnotu,
pøièemž jakožto pojistné události lze sjednat pøípad smrti,
dožití se urèitého vìku nebo
dne urèeného smlouvou jako
konec pojištìní, anebo pro pøípad jiné skuteènosti týkající se
zmìny osobního postavení èlovìka.24
Zákonnou výlukou z pojištìní je pøípad sebevraždy pojištìného, kdy pojistitel není povinen vyplatit pojištìní, trvalo -li
pojištìní nepøetržitì ménì než
dva roky pøedcházející sebevraždì.25
Odkupné je èástka, kterou pojistitel vyplatí pojistníkovi jakožto urèité „odstupné“, neboť jeho
výplatou pojištìní zaniká. Nárok na odkupné vzniká, bylo-li
v životním pojištìní ujednaném
s bìžným pojistným zaplaceno
pojistné nejménì za dva roky,
nebo jde-li o pojištìní za jednorázové pojistné ujednané na
dobu delší jednoho roku, nebo
jde-li o pojištìní se sníženou
pojistnou èástkou, má pojistník
právo, aby mu pojistitel na jeho
žádost vyplatil odkupné, ledaže
smlouva stanoví jinak. Odkupné
je splatné do tøí mìsícù ode dne
doruèení žádosti o jeho výplatu
pojistiteli.26
Je-li sjednáno pojištìní pro
pøípad smrti na pøesnì urèenou
dobu, vzniká právo na odkupné, jen bylo -li výslovnì mezi
stranami sjednáno. Totéž platí
i u pojištìní, z nìhož se vyplácí
dùchod, došlo-li již k výplatì
dùchodu.27
Úrazové pojištìní
Z tohoto druhu pojištìní
vznikne pojistiteli povinnost
vyplatit pojistné plnìní ve výši
ujednané ve smlouvì, došlo -li
k úrazu pojištìného.28
Pojistitel má za urèitých okolností právo plnìní odmítnout
nebo pojistné plnìní snížit. Pojistitel má právo odmítnout poskytnutí pojistného plnìní, jestliže
došlo k úrazu pojištìného v sou-
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
vislosti s èinem, pro který byl pojištìný uznán vinným úmyslným
trestným èinem, nebo kterým
si úmyslnì ublížil na zdraví. To
vyplývá z úvahy, že by nemìla
osoba oprávnìná tìžit z dùsledkù trestných èinù nebo sebepoškození pojištìného.29
ších vìcí pøi pojištìní majetku
je stanovení jeho pojistné hodnoty. Optimálnì by pojistnou
hodnotu mìla pøedstavovat obvyklá cena, kterou má majetek
v dobì, ke které se urèuje jeho
hodnota, ledaže je v pojistné
smlouvì sjednáno jinak.32
Pojistitel mùže snížit pojistné plnìní až na jednu polovinu, došlo -li k úrazu následkem
konzumace alkoholu nebo jiné
návykové látky pojištìným,
odùvodòují-li to okolnosti, za
nichž k úrazu došlo. Mìl-li
však takový úraz za následek
smrt poškozeného, má pojistitel
právo snížit pojistné plnìní jen
tehdy, došlo-li k úrazu v souvislosti s èinem poškozeného,
jímž jinému zpùsobil tìžkou
újmu na zdraví nebo smrt.30
Jestliže je pojištìna vìc hromadná, vztahuje se pojištìní na
všechny vìci, které k hromadné
vìci náleží pøi vzniku pojistné
události, pøièemž ujednání o pojistné èástce nebo limitu pojistného plnìní, o pojistné hodnotì, o podpojištìní a pøepojištìní
se vztahují na celou hromadnou
vìc. Pokud se pojištìní vztahuje
na více hromadných vìcí, musí
být pojistná èástka nebo limit
pojistného plnìní urèena na každý soubor samostatnì. Obdobnì je tomu v pøípadì pojištìní
souboru vìcí.33
Pojištìní pro pøípad nemoci
Nepochybnì se každému
stane, že je obèas stižen nìjakou chorobou, zejména pak
jestliže v zimních mìsících
cestuje hromadnou dopravou.
Jedná-li se pak o osobu výdìleènì èinnou je tato nepøíznivá
životní situace o to horší, že
nemocenské dávky rozhodnì nejsou ve výši, jež by se
rovnala mzdì, proto takováto
událost mùže významným zpùsobem ovlivnit finance postižené osoby èi celé její rodiny.
Pøi pojištìní pro pøípad nemoci
hradí pojistitel za pojištìného
oprávnìné osobì v ujednaném
rozsahu náklady nebo ujednanou èástku na zdravotní péèi
vzniklé v dùsledku nemoci
nebo následku úrazu a úkonù
souvisících se zdravotním stavem pojištìného, zejména s
nemocí, úrazem, tìhotenstvím
a preventivní nebo dispenzární
péèí nebo s jinými skuteènostmi souvisejícími se zdravotním
stavem pojištìného.31
Koncept pojištìní majetku
Každý by mìl dbát na to, aby
minimalizoval riziko úbytku
majetku, a to zejména s ohledem na ekonomickou nároènost jeho poøízení. Jedním ze
zpùsobù, jak minimalizovat
uvedené nebezpeèí je jeho pojištìní. Jednou z nejdùležitìj-
V pøípadì vzniku škody v dùsledku pojistné události, je nezbytné zdržet se nakládáním
s ním, ledaže je potøebné zaèít
s opravou majetku nebo s odstraòováním jeho zbytkù døíve
z dùvodu bezpeènosti, ochrany
zdraví nebo životního prostøedí
nebo z jiného závažného dùvodu.34 V pøípadì nalezení ztraceného majetku je pojistník nebo
jiná oprávnìná osoba povinna
tuto skuteènost oznámit pojistiteli, avšak tento majetek se za
nalezený nepovažuje, pokud
a) byla pozbyta jeho držba
a nelze-li ji buï vùbec znovu
nabýt, nebo lze-li ji dosáhnout jen s nepøimìøenými
obtížemi nebo náklady, nebo
b) vìc byla poškozena do té
míry, že jako taková zanikla,
nebo ji lze opravit jen s nepøimìøenými náklady.35
Pøepojištìní
Pøepojištìním je situace, kdy
pøevyšuje pojistná èástka pojistnou hodnotu pojištìného
majetku. V takovém pøípadì
mají pojistitel i pojistník právo
navrhnout druhé stranì, aby
byla pojistná èástka snížena
pøi souèasném pomìrném snížení pojistného pro další pojistné období, následující po
této zmìnì. Nepøijme-li strana
takový návrh do jednoho mìsíce ode dne, kdy jej obdržela,
pojištìní zaniká.36
Podpojištìní
Oproti pøepojištìní je podpojištìní situace, kdy pojistná
èástka v dobì pojistné události
nižší než pojistná hodnota pojištìného majetku. V takovém
pøípadì sníží pojistitel pojistné
plnìní ve stejném pomìru, v jakém je výše pojistné èástky ke
skuteèné výši pojistné hodnoty
pojištìného majetku, ledaøe si
smluvní strany ujednaly, že pojistné plnìní sníženo nebude.37
Pojištìní právní ochrany
Pojištìní právní ochrany je
na našem trhu relativnì novým
produktem, který lze sjednat
pouze jako pojištìní škodové
„Smlouvou o pojištìní právní
ochrany se pojistitel zavazuje
v ujednaném rozsahu hradit
náklady pojištìného spojené
s uplatnìním jeho práva a poskytovat služby s tím spojené.“
Jestliže bylo pojištìní právní
ochrany ujednáno v tzv. sdružené pojistné smlouvì pro více
pojistných nebezpeèí, musí být
ve zvláštní èásti smlouvy ujednán obsah a rozsah pojištìní
právní ochrany, jakož i výše
pojistného za pojištìní právní
ochrany, jinak je ujednání neplatné38 Není možné se sjednat
omezení svobody pojištìného
ve výbìru zástupce.39 Zajímavé je ustanovení, zakládající
pojistiteli povinnost souhlasit
s pøedložením sporu z pojištìní právní ochrany rozhodci.40
Po „tažení“, které bylo možné
v minulých letech pozorovat
v pøípadì spotøebitelských sporù øešených v rámci rozhodèího
øízení, zákonodárce de iure vybízí k øešení sporu touto v naší
zemi asi netradièní cestou.
Koncept pojištìní odpovìdnosti
S právy souvisí i povinnosti a v pøípadì jejich nesplnìní
pøichází sankce, civilním právu
zejména v podobì odpovìdnost, napø. odpovìdnosti za
škodu, provoz motorového vozidla èi profesní odpovìdnost.
Toto pojištìní lze sjednat jen
jako pojištìní škodové.41
Na základì pojištìní odpovìdnosti má pojištìný právo,
aby za nìho pojistitel v pøípadì
pojistné události nahradil poškozenému škodu, popøípadì
i jinou újmu, v rozsahu a ve výši
urèené zákonem èi smlouvou,
vznikla-li povinnost k náhradì
pojištìnému.42 Zákon zakládá
pojistiteli právo škodnou událost za pojištìného projednávat, jakmile mu byla oznámena vèetnì práva vyžadovat od
poškozeného nezbytné údaje.43
Došlo -li ke zpùsobení škodné
události pojištìným pod vlivem
požití alkoholu nebo použití
návykové látky, má pojistitel
proti nìmu právo na náhradu
toho, co za nìho plnil.44
Odmítnutí pojistného plnìní
Pojistitel je oprávnìn pojistné
plnìní odmítnout, jestliže byla
pøíèinou pojistné události skuteènost,
a) o které se dozvìdìl až po
vzniku pojistné události,
b) kterou pøi sjednávání pojištìní nebo jeho zmìny nemohl zjistit v dùsledku zavinìného porušení povinnosti
stanovené v ustanovení §
2788 NOZ a
c) pokud by pøi znalosti této
skuteènosti pøi uzavírání
smlouvy tuto smlouvu neuzavøel nebo pokud by ji uzavøel za jiných podmínek.45
Výše uvedené podmínky musí
být splnìny kumulativnì.
Pøerušení a zánik pojištìní
Pojištìní, jako každý závazkový vztah, lze pøerušit èi jej
zcela zrušit.
Pøerušení pojištìní
Pojištìní se ex lege pøeruší,
nebylo-li pojistné zaplaceno,
pøièemž doba pøerušení zaène
uplynutím dvou mìsícù ode
dne splatnosti pojistného až
do jeho zaplacení. Pøerušení
pojištìní bìhem pojistné doby,
nemusí být placeno pojistné
a nevzniká ani právo na plnìní
z událostí, které v dobì pøerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událostmi. Výjimkou
jsou zákonné dùvody trvání
povinného pojištìní, které neu-
Transport magazín 2/2014
21
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
možòují povinné pojištìní pøerušit. Další výjimkou je životní
pojištìní, které lze pøerušit, jen
bylo -li to sjednáno.46
Zánik pojištìní
Pojištìní zaniká:
a) dohodou
b) uplynutím pojistné doby
c) nezaplacením pojistného
d) výpovìdí
e) odstoupením
f) jiné okolnosti
Dohoda
Esenciální náležitostí dohody
o zániku pojištìní je ujednání stran upravující vyrovnání.
Pokud se strany nedohodnou
jinak, platí, že pojištìní zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla
úèinnosti.47
Uplynutím pojistné doby
Pojištìní zaniká uplynutím
pojistné doby, avšak bylo-li
pojištìní ujednáno na dobu urèitou, lze sjednat automatickou
prolongaci, pokud pojistitel
nebo pojistník nejménì šest
týdnù pøed uplynutím pojistné
doby druhé stranì nesdìlí, že
nemá zájem na dalším trvání
pojištìní.48
Nezaplacení pojistného
V pøípadì, že pojistník neplatí pojistné a upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a pouèí-li ho v upomínce,
že pojištìní zanikne, nebude-li
pojistné zaplaceno ani v dodateèné lhùtì, která musí být stanovena minimálnì v trvání jednoho mìsíce ode dne doruèení
upomínky, zanikne pojištìní
marným uplynutím této lhùty.49
Výpovìï
Pojistitel nebo pojistník mají
právo pojištìní vypovìdìt
a) s osmidenní výpovìdní dobou do dvou mìsícù ode
dne uzavøení smlouvy, nebo
b) s mìsíèní výpovìdní dobou
do tøí mìsícù ode dne oznámení vzniku pojistné události;
vypoví-li však pojistitel životní pojištìní, nepøihlíží se
k tomu.50
22
Pojistník mùže dále pojištìní
vypovìdìt s osmidenní výpovìdní dobou
a) do dvou mìsícù ode dne,
kdy se dozvìdìl, že pojistitel
použil pøi urèení výše pojistného nebo pro výpoèet pojistného plnìní zakázané
hledisko uvedené v ustanovení § 2769 NOZ,
b) do jednoho mìsíce ode dne,
kdy mu bylo doruèeno
oznámení o pøevodu pojistného kmene nebo jeho èásti
nebo o pøemìnì pojistitele,
nebo
c) do jednoho mìsíce ode dne,
kdy bylo zveøejnìno oznámení, že pojistiteli bylo odòato povolení k provozování
pojišťovací èinnosti.51
V pøípadì sjednání pojištìní s bìžným pojistným, zaniká
pojištìní na základì výpovìdi
pojistitele nebo pojistníka ke
konci pojistného období, avšak
výpovìï musí být doruèena
druhé stranì šest týdnù pøede
dnem, ve kterém uplyne pojistné období, jinak pojištìní
zaniká ke konci následujícího
pojistného období. Pojistitel
nemùže vypovìdìt životní pojištìní.52
jistník má právo od smlouvy odstoupit, jestliže pojistitel porušil
povinnost uloženou mu v ustanovení § 2789. Právo odstoupit od smlouvy se prekluduje,
nevyužije-li je strana do dvou
mìsícù ode dne, kdy zjistila
nebo musela zjistit porušení povinnosti stanovené v § 2788. 53
Jestliže byla smlouva uzavøena formou obchodu na dálku,
má pojistník právo bez udání
dùvodu odstoupit od smlouvy
ve lhùtì ètrnácti dnù ode dne
jejího uzavøení nebo ode dne,
kdy mu byly sdìleny pojistné
podmínky, pokud k tomuto
sdìlení dojde na jeho žádost
po uzavøení smlouvy. Jedná-li se o pojištìní spadající do
odvìtví životních pojištìní
podle zvláštního zákona, má
pojistník právo odstoupit od
smlouvy ve lhùtì tøiceti dnù
ode dne, kdy obdržel sdìlení
o uzavøení obchodu na dálku,
nebo ode dne, kdy mu byly
sdìleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdìlení dojde na
Jiné okolnosti vedoucí k zániku
Pojištìní zaniká také zánikem
pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpeèí, dnem smrti
pojištìné osoby, dnem zániku
pojištìné právnické osoby bez
právního nástupce nebo dnem
odmítnutí pojistného plnìní.55
Mùžete zasílat rùzné dotazy na níže uvedené kontakty
èi do redakce, na které vám autor rád odpoví nebo v pøípadì nutnosti poradí s upøesnìním celé škodní události, ať
už se týká pojištìného nebo poškozeného.
Odstoupení
Pojistitel má právo do smlouvy odstoupit, jestliže pojistník
nebo pojištìný úmyslnì nebo
z nedbalosti porušil povinnost
stanovenou v ustanovení § 2788
NOZ, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovìzení
dotazù smlouvu neuzavøel. PoUst. 2775 odst. 1 NOZ
Ust. 2776 NOZ
3
Ust. 2777 odst. 3 NOZ
4
Ust. 2777 odst. 1 NOZ
5
Ust. 2777 odst. 2 NOZ
6
Ust. § 2769 NOZ
7
Ust. § 2811 NOZ
8
Ust. § 2812 NOZ
9
Ust. § 2813 NOZ
10
Ust. § 2814 odst. 1 NOZ
11
Ust. § 2814 odst. 2 NOZ
12
Ust. § 2814 odst. 3 NOZ
13
Ust. § 2815 NOZ
14
Ust. § 2816 NOZ
15
Ust. § 2819 odst. 1 NOZ
16
Ust. § 2819 odst. 2 NOZ
17
Ust. § 2819 odst. 3 NOZ
18
Ust. § 2820 NOZ
19
Ust. § 2821 NOZ
jeho žádost po uzavøení smlouvy. Uvedené platí i v pøípadì,
kdy byla smlouva uzavøena
jinak než formou obchodu na
dálku. Toto však není možné
v pøípadì smluv spadajících
do pojištìní pomoci osobám
v nouzi bìhem cestování nebo
pobytu mimo místa svého bydlištì vèetnì pojištìní finanèních
ztrát bezprostøednì souvisejících s cestováním, jestliže byly
tyto smlouvy sjednány na dobu
kratší než jeden mìsíc.54
Pøípadné dotazy mùžete smìrovat na:
www.lpuassistance. cz
www.ikep.cz
Tel.: +420 731 157 400
Autor:
milan. [email protected] cz
Mobil: +420 603 840 061
Ust. § 2822 NOZ
Ust. § 2823 NOZ
22
Ust. § 2824 NOZ
23
Ust. § 2826 NOZ
24
Ust. § 2824 NOZ
25
Ust. § 2837 NOZ
26
Ust. § 2842 NOZ
27
Ust. § 2843 NOZ
28
Ust. § 2844 NOZ
29
Ust. § 2845 NOZ
30
Ust. § 2846 odst. 1 NOZ
31
Ust. § 2847 NOZ
32
Ust. § 2849 NOZ
33
Ust. § 2850 NOZ
34
Ust. § 2851 NOZ
35
Ust. § 2852 NOZ
36
Ust. § 2853 NOZ
37
Ust. § 2854 NOZ
38
Ust. § 2856 odst. 1 NOZ
Ust. § 2857 NOZ
Ust. § 2859 NOZ
41
Ust. § 2861 odst. 3 NOZ
42
Ust. § 2861 odst. 1 NOZ
43
Ust. § 2863 NOZ
44
Ust. § 2866 odst. 1 NOZ
45
Ust. § 2809 NOZ
46
Ust. § 2801 NOZ
47
Ust. § 2802 NOZ
48
Ust. § 2803 NOZ
49
Ust. § 2804 NOZ
50
Ust. § 2805 NOZ
51
Ust. § 2806 NOZ
52
Ust. § 2807NOZ
53
Ust. § 2808 odst. 1 NOZ
54
Ust. § 2808 odst. 3 a 4 NOZ
55
Ust. § 2010 NOZ
1
20
39
2
21
40
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
ŠKOLENÍ
& BEZPEÈNOST
ŠKOLENÍ, KURZY, SEMINÁØE
BØEZEN-DUBEN 2014
Vladislava Rážová
Školicí støedisko ÈESMAD BOHEMIA
ODBORNÉ KURZY & SEMINÁØE
ADR–pøeprava nebezpeèných vìcí
Absolvent získá nejen potøebné osvìdèení, ale
i nezbytné praktické znalosti. Nezmeškejte
termín obnovovacího školení! .......................
28. 02.–02. 03. .................. Valašské Meziøíèí
28. 02.–02. 03. ..................................Liberec
28. 02.–02. 03. ................Libice nad Cidlinou
07. 03.–09. 03. ......................................Brno
07. 03.–09. 03. ...................Èeské Budìjovice
07. 03.–09. 03. ......................................Plzeò
07. 03.–09. 03. ...................... Hradec Králové
14. 03.–16. 03. ......................Ústí nad Labem
14. 03.–16. 03.................................... Ostrava
14. 03.–16. 03....................................... Praha
21. 03.–23. 03.........................................Brno
21. 03.–23. 03....................................Sokolov
21. 03.–23. 03........................ Hradec Králové
28. 03.–30. 03. ..................Èeské Budìjovice
28. 03.–30. 03. ................................ Šumperk
04. 04.–06. 04. ............................ Chomutov
04. 04.–06. 04. ................................... Praha
04. 04.–06. 04. ............................. Olomouc
11. 04.–13. 04. ...................... Hradec Králové
11. 04.–13. 04. .......................................Brno
11. 04.–13. 04. ......................................Plzeò
18. 04.–20. 04. .................................... Praha
18. 04.–20. 04. ................................. Ostrava
18. 04.–20. 04. ......................Ústí nad Labem
25. 04.–27. 04. .......................................Brno
25. 04.–27. 04. ..............................Pardubice
25. 04.–27. 04. ................Èeské Buddìjovice
Obsluha digitálního tachografu
Seznamte se s digitálním tachografem bez
pøedsudkù. Nauète se ho ovládat a vaše záznamy budou OK. Na semináø je možné se
pøihlásit v termínech a místech konání školení
øidièù–modul „Digitální tachografy“.
Pracovní režimy øidièù
Limity doby øízení a odpoèinku vypadají na
první pohled komplikovanì. Po absolvování
výkladu pro vás bude Naøízení EU 561 a Dohoda AETR nepochybnì pøehlednìjší.
Na semináø je možné se pøihlásit v termínech
a místech konání školení øidièù–modul „Pracovní režimy øidièù“.
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Fyzikální zákony a pøíslušné normy jsou vysvìtleny pro bezpeèné naložení a upevnìní každého
nákladu. Na semináø je možné se pøihlásit v termínech a místech konání školení øidièù–modul
„Uložení a upevnìní nákladu na vozidle“.
Øešení pojistných událostí
Nový obèanský zákoník zejména v oboru dopravy výraznì zasahuje do smluvních vztahù
a následnì má velký vliv i na dùsledky pojištìní a øešení pojistných událostí.
11. 03. ................................. Hradec Králové
Kontroly v dopravní firmì
Obsahovì je semináø zamìøen na výkon státního odborného dozoru, dále se semináø zabývá
kontrolami provádìnými Státním úøadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce.
29. 04. ................................................ Praha
Uložení a upevnìní nákladu z pohledu dopravce
Pøedmìtem je výklad pùsobnosti pøedpisu
v ÈR, EU a speciálnì v Nìmecku.
25. 03. ..............................Èeské Budìjovice
26. 03. ............................................. Ostrava
Pøípadová studie–nákladní doprava
Specifický pracovní semináø je urèen zájemcùm o zkoušku odborné zpùsobilosti v návaznosti na novelu zákona è. 111/1994 Sb. dle
podmínek naøízení è. 1071/2009 EU.
06. 03. ..................................................Brno
12. 03. .................................Ústí nad Labem
20. 03. ................................................ Praha
Kompetence celní správy
Semináø vymezuje dozorové kompetence celních orgánù v souvislosti se silnièní dopravou.
08. 04. ..............................Èeské Budìjovice
Dispeèer nákladní dopravy
Jaké pøedpisy by mìl znát každý dispeèer silnièní nákladní dopravy? Jejich pøehled a pùsobnost získáte na uvedeném semináøi.
02. 04. ..............................................Liberec
09. 04. ............................................. Ostrava
15. 04. ................................................ Praha
24. 04. .................................................Plzeò
Dispeèer autobusové dopravy
Pøehled pøedpisù a jejich výklad pro dispeèery
a støední management spoleèností, zajišťujících silnièní pøepravu osob.
11. 03. ..............................Èeské Budìjovice
20. 03. ..................................................Brno
Pohledávky
Semináø vám pomùže se lépe orientovat v ekonomických vazbách a nauèí vás se s pohledávkami vhodnì vypoøádat.
09. 04. ..............................................Liberec
Autobusová doprava aktuálnì
Základním pøedmìtem semináøe je legislativa
a státní politika silnièní dopravy s ohledem na
autobusovou dopravu a zajišťování veøejné
dopravy.
15. 04.–16. 04. ......................................Brno
23. 04. ............................................. Ostrava
Technické podmínky provozu silnièních vozidel
Od 1. ledna nabývá úèinnosti novela zákona
o technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích. Na tento zákon
navazuje nìkolik dalších provádìcích pøedpisù.
23. 04. ..............................Èeské Budìjovice
Tranzitní celní systém
Absolvování školení je nezbytným požadavkem
pro vstup nebo setrvání firmy v systému TIR.
13. 03. ................................................ Praha
Smluvní vztahy v silnièní dopravì
Správnì nastavený smluvní vztah odesilatele
a dopravce je pøedpokladem zejména hladkého øešení mimoøádných událostí pøi pøepravì.
11. 03. ..................................................Brno
18. 03. .................................................Plzeò
25. 03. ................................................ Praha
Bezpeènostní poradce DGSA pro pøepravy
ADR - základ
Toto školení je urèeno jak pro získání osvìdèení o odborné zpùsobilosti DGSA, tak i pro
prodloužení jeho platností. Zájemci o obnovovací školení absolvují pouze druhý tøídenní
modul základního školení. Povinnost jmenovat bezpeènostního poradce ukládá zákon
è. 111/1994 Sb. a Dohoda ADR každému podniku zabývajícímu se oborem ADR.
25. 03.–27. 03.+01. 04.–03. 04. .........Beroun
28. 04.–30. 04.+13. 05.–15. 05. ........ Ostrava
Bezpeènostní poradce DGSA pro pøepravy
ADR - obnova
Jedná se o školení k pøípravì na zkoušky pro
prodloužení platnosti osvìdèení odborné zpùsobilosti bezpeènostního poradce pro pøepravu nebezpeèných vìcí v silnièní dopravì dle
Dohody ADR.
01. 04.–03. 04. ..................................Beroun
Tagra pro uživatele
Úèelné a efektivní využívání programu na vyhodnocení dat z digitálních tachografù i ko-
Transport magazín 2/2014
25
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
touèkù se mùžete nauèit na semináøi nejen pro
majitele tohoto softwaru.
05. 03. .................................Ústí nad Labem
13. 03. ..................................................Brno
18. 03. ............................................. Ostrava
08. 04. ................................. Hradec Králové
Kombinovaná doprava
Kombinovaná doprava, zejména silnice–železnice, pøedstavuje perspektivní logistické øešení
a možnost rozšíøení kapacit silnièní dopravy.
Semináø definuje legislativní rámec doprovázené a nedoprovázené kombinované dopravy
a vymezuje technické pøedpoklady využití.
19. 03. ................................Ústí nad Labem
Zákoník práce v dopravní firmì
Od 1. ledna nabývá úèinnosti nový obèanský zákoník, který pøináší významné zmìny
i v aplikaci Zákoníku práce. Ty dopadají jak na
zamìstnance, tak na zamìstnavatele.
16. 04. ..................................................Brno
Ceny v silnièní nákladní dopravì
Semináø je zamìøen na legislativní podmínky
cen v silnièní dopravì, chování subjektù dopravního trhu, analýzu èinitelù ovlivòujících
náklady dopravní firmy a možnosti jejich optimalizace.
17. 04. ..................................................Brno
AKADEMIE SILNIÈNÍ DOPRAVY
Kurz je urèen pro manažery dopravních firem všech úrovní. Celý
cyklus školení se skládá z pìti dvoudenních tematických blokù,
tøi jsou spoleèné pro nákladní i osobní dopravu, ètvrtý blok je
urèen pro nákladní a pátý blok pro autobusovou dopravu. Je
možné pøihlásit se pouze na vámi vybrané jednotlivé moduly.
Školení je možné financovat prostøednictvím fondù nebo v rámci
vzdìlávacích projektù. Školení je vhodné využít jako pøípravu
pro zkoušku odborné zpùsobilosti. Bližší informace získáte na
jednotlivých regionálních pracovištích.
Seznam všech blokù:
1. blok - Øízení firmy a lidských zdrojù, Marketing dopravní firmy
2. blok - Legislativa silni èní dopravy, Sociální pøedpisy v silnièní
dopravì
3. blok - Pracovní, obchodní a živnostenské právo, Ekonomika
dopravní firmy
4. blok (nákladní doprava) - Smluvní vztahy pøi pøepravì nákladu, Celní režimy, Zvláštní druhy pøepravy nákladu, Náklady
a ceny silnièní nákladní dopravy
5. blok (autobusová doprava) - Pøedpisy pro pøepravu osob
a dopravní obslužnost, Pracovní režimy øidièù – pøeprava osob,
Náklady a ceny autobusové dopravy
6.Zkouška, shrnutí, závìr, certifikace
V mìsíci bøeznu a dubnu 2014 jsme v rámci tohoto cyklu pro vás
pøipravili školení:
2. blok - Legislativa silni èní dopravy, Sociální pøedpisy v silnièní
dopravì
18. 3. – 19. 3. 2014 ..................................................Brno
3. blok
Pracovní, obchodní a živnostenské právo, Ekonomika dopravní
firmy
08. 04.–09. . 2014 ...................................................Brno
ŠKOLENÍ ØIDIÈÙ PODLE ZÁKONA 374/2007 SB.
Termín
01. 03.
01. 03.
03. 03.
03. 03.
03. 03.
08. 03.
08. 03.
08. 03.
10. 03.
10. 03.
14. 03.
15. 03.
15. 03.
15. 03.
21. 03.
22. 03.
22. 03.
22. 03.
28. 03.
28. 03.
29. 03.
29. 03.
29. 03.
31. 03.
Téma.............................................................................. Místo
Pracovní režimy øidièù ....................................Ústí nad Labem
Digitální tachografy..........................................................Brno
Mezinárodní dopravní pøedpisy ..................................... Praha
Digitální tachografy..................................................... Ostrava
Dopravní nehody ............................................ Hradec Králové
Pracovní režimy øidièù ................................................ Ostrava
Silnièní kontroly ..............................................Ústí nad Labem
Pracovní režimy øidièù .....................................................Brno
Silnièní kontroly ..............................................................Plzeò
Doklady øidièe, vozidla, nákladu ......................................Brno
Doklady øidièe, vozidla, nákladu ..................Èeské Budìjovice
Uložení a upevnìní nákladu ...........................Ústí nad Labem
Uložení a upevnìní nákladu .......................................... Praha
Pracovní režimy øidièù .....................................................Brno
Digitální tachografy.........................................................Plzeò
Bezpeèná a defenzivní jízda ...........................Ústí nad Labem
Mezinárodní dopravní pøedpisy ...................Èeské Budìjovice
Silnièní kontroly .......................................................... Ostrava
Doklady øidièe, vozidla, nákladu .................................... Praha
Doklady øidièe, vozidla, nákladu .................... Hradec Králové
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Mezinárodní dopravní pøedpisy ......................................Plzeò
Bezpeèná a defenzivní jízda ............................................Brno
Digitální tachografy..................................................... Ostrava
31. 03.
31. 03.
04. 04.
05. 04.
05. 04.
05. 04.
07. 04.
07. 04.
07. 04.
12. 04.
12. 04.
12. 04.
18. 04.
19. 04.
19. 04.
19. 04.
21. 04.
24. 04.
25. 04.
26. 04.
26. 04.
26. 04.
28. 04.
28. 04.
28. 0 4.
Silnièní kontroly ...........................................Èeské Budìjovice
Doklady øidièe, vozidla, nákladu ......................................Brno
Bezpeèná a defenzivní jízda ........................... Hradec Králové
Pracovní režimy øidièù .....................................................Brno
Hospodárná a ekologická jízda ......................Ústí nad Labem
Hospodárná a ekologická jízda ....................Èeské Budìjovice
Hospodárná a ekologická jízda ...................................... Praha
Pracovní režimy øidièù ...................................................Plzeò
Silnièní kontroly ...............................................................Brno
Pracovní režimy øidièù ............................................... Ostrava
Pracovní režimy øidièù ...................................Ústí nad Labem
Pracovní režimy øidièù .................................Èeské Budìjovice
První pomoc ...................................................................Plzeò
Doklady øidièe, vozidla, nákladu ......................................Brno
První pomoc .................................................................. Praha
Dopravní pøedpisy aktuálnì ............................Ústí nad Labem
Digitální tachografy.........................................................Plzeò
Pracovní režimy øidièù .....................................................Brno
Pracovní režimy øidièù ................................................... Praha
Dopravní pøedpisy aktuálnì ............................................Plzeò
Digitální tachografy..................................................... Ostrava
Uložení a upevnìní nákladu ..........................Ústí nad Labem
Silnièní kontroly ...............................................................Brno
Hospodárná a ekologická jízda ....................... Hradec Králové
Hospodárná a ekologická jízda ....................Èeské Budìjovice
Detailnìjší informace obdržíte na tel. 241 040 108. Pøehled všech vzdìlávacích akcí na r. 2014 vèetnì možnosti pøihlásit se, naleznete také na
internetových stránkách www.skoleni.prodopravce.cz. Pro pøihlášení mùžete rovnìž použít pøihlášku otištìnou na zadních stranách tohoto Transport
magazínu (odfaxujte na è. 241 040 180).
26
TECHNIKA
TECHNIKA
VOLVO GROUP ZAŠTÍTÍ SERVISNÍ ÈINNOST RENAULT
TRUCKS V JIŽNÍCH ÈECHÁCH A NA MORAVÌ
Volvo Group
S
poleènosti Volvo Group
Czech Republic, s.r.o.
a Autolinhart Truck a.s.
– èlen JIHOTRANS Group
se dohodly na pøevzetí aktivit znaèky Renault Trucks
v rámci jihoèeského kraje.
Na základì této dohody zaštítí Volvo Group poèínaje
1. Únorem 2014 servisní
èinnost pro znaèku Renault
Trucks v jižních Èechách.
Dohoda o pøevzetí aktivit
byla uzavøena mezi Volvo
Group a Autolinhart Truck
poèátkem letošního roku
a týká se servisní èinnosti znaèky Renault Trucks
v poboèce spoleènosti Autolinhart Truck v Èeských
Budìjovicích. Tímto krokem
pokraèuje integrace sítí Volvo Group v Èeské republice, která byla zahájena
poèátkem loòského roku.
Servisní èinnost pro znaèku
Renault Trucks se pøesune
do stávajícího Volvo Group
Truck Centra v Èeských Budìjovicích, které se tak stane
vùbec prvním duálním truck
centrem v Jihoèeském kraji
poskytující poprodejní služby pod jednou støechou pro
zákazníky Renault Trucks
i Volvo Trucks. Toto truck
centrum bude nadále provozováno v areálu spoleènosti ÈSAD Jihotrans, která
zùstává jedním z hlavních
obchodních partnerù Volvo
Group v jižních Èechách.
„Spoleènost
Autolinhart
Truck byla pro Renault Trucks
významný partnerem, který
se za dobu svého pùsobení na
trhu postaral o rozvoj a šíøení
dobrého jména této znaèky.
Volvo Group Czech Republic
chce navázat na její aktivity
a úspìchy v jihoèeském regionu, kdy hodlá svým zákazníkùm i nadále poskytovat
kvalitní poprodejní služby,
které zajistí minimální odstávky jejich vozidel. Souèasnì
bych rád podìkoval vedení
a všem zamìstnancùm Autolinhart Truck za jejich práci
a dlouholetý pøínos pro znaèku Renault Trucks,“ øekl Robert Grozdanovski, generální
øeditel Volvo Group Czech
Republic, s.r.o. „Vozidla znaèky Renault Trucks, u kterých
oceòujeme pøedevším jejich
spotøebu a nízké provozní náklady, mají v našem vozovém
parku své pevné místo, a protohodláme i v letošním roce
obmìnit èást vozového parku
právì novými vozidly Renault
Trucks øady T,“ popisuje spolupráci, Robert Krigar, generální øeditel ÈSAD Jihotrans.
Spoleènosti Volvo Group
Czech Republic, s.r.o. a RS
Trucks s.r.o. se dohodly také
na pøevzetí aktivit znaèky
Renault Trucks v rámci regionu støední a severní Moravy. Na základì této dohody
zaštiťuje Volvo Group od
ledna letošního roku servisní
èinnost pro znaèku Renault
Trucks na Moravì.
Dohoda o pøevzetí aktivit
byla uzavøena mezi Volvo
Group a RS Trucks koncem
loòského roku a týká se
servisní èinnosti znaèky Renault Trucks ve všech tøech
poboèkách spoleènosti RS
Trucks v Otrokovicích, Olomouci a Ostravì. Tímto krokem pokraèuje integrace sítí
Volvo Group v Èeské republice, která byla zahájena poèátkem loòského roku. Pøevzetí aktivit znaèky Renault
Trucks v jednotlivých mìstech, kde RS Trucks pùsobil,
probìhlo následovnì:
Olomouc
Stávající servis RS Trucks
byl uzavøen a jeho èinnost se
pøesunula do Volvo Group
Truck Centra Olomouc, blíže k rychlostní silnici R46,
kde již od loòského léta
funguje centrum ojetých vozidel Renault Trucks a od 1.
prosince taktéž servisní aktivity Renault Trucks.
Otrokovice
Volvo Group pùsobí ve
stávajícím servisu RS Trucks,
do kterého byla pøesunuta
také èinnost Volvo Trucks.
Obì znaèky, které se nacházely ve stejném areálu
jen nìkolik desítek metrù
od sebe, jsou tak od 1. února zákazníkùm k dispozici
„pod jednou støechou.“
Ostrava
Volvo Group pokraèuje
ve stávajícím uspoøádání,
kdy jsou oba servisy Volvo
Trucks a Renault Trucks provozovány oddìlenì v Havíøovì (Volvo Trucks) i Ostravì
(Renault Trucks). Poèínaje
druhým ètvrtletím roku 2014
budou servisní aktivity Renault Trucks v Ostravì provozovány pod hlavièkou Volvo
Group Czech Republic.
Souèasnì s pøevzetím aktivit spoleènosti RS Trucks
dochází i k pøechodu nìkterých jejich zamìstnancù do spoleènosti Volvo
Group Czech Republic, s.r.o.
„Znaèka Renault Trucks má
v rámci Volvo Group své
pevné místo a proto bychom
naše zákazníky chtìli ujistit,
že i pøes uvedené zmìnyjim
stále budeme nabízet dostupnou servisní síť a kvalitní poprodejní služby, které
spoleènì sníží èas nezbytný
pro odstávku jejich vozidel.
Spoleènost RS Trucks byla
pro znaèku Renault Trucks
v regionu velkým pøínosem
a Volvo Group chce plynule navázat na její aktivity
a úspìchy. Rádi bychom
touto cestou vyjádøili podìkování majiteli spoleènosti RS Trucks, s.r.o. panu
Antonínu Sieklikovi a všem
zamìstnancùm, kteøí se po
dlouhá léta starali o rozvoj
a dobré jméno znaèky Renault Trucks v regionu støední a severní Moravy,“ øekl
Robert Grozdanovski, generální øeditel Volvo Group
Czech Republic, s.r.o.
„RS Trucks, s.r.o. pùsobil jako autorizovaný dealer
znaèky Renault Trucks Èeské
republice nìkolik let. S našimi zákazníky jsme si za
tu dobu vybudovali pevné
vztahy, založené na vzájemné dùvìøe a já jsem rád, že
i když RS Trucks svoji èinnost
ukonèí, budou mít zákazníci Renault Trucks nadále po
boku silného a spolehlivé
partnera jakým Volvo Group
bezpochyby je. Se znaèkou
Renault Trucks se však definitivnì nelouèíme, protože
RS Trucks je úzce napojen na
naši spoleènost BC Logistic,
která má ve svém vozovém
parku vozidla této znaèky
a já vìøím, že s pøíchodem
nové modelové øady, zaèneme psát další spoleènou kapitolu.“ Øekl Antonín Sieklik,
majitel spoleèností RS Trucks,
s.r.o.a BC Logistic, s.r.o.
Transport magazín 2/2014
27
TesT
JEEP GRAND CHEROKEE
OSM KVALTÙ DO TERÉNU
28
Text a foto: Martin Felix
J
eep Grand Cherokee se za více než dvacet let své existence, kdy se vystøídaly ètyøi modelové
generace, stal nepochybnì další americkou legendou. V duchu doby se jeho konstrukce stále
více snaží o vylepšení jízdních vlastností na normálních silnicích, kde ho také uvidíme nejèastìji,
ale v žádném pøípadì nezapomíná na své offroadové koøeny a i bez pevného rámu je v terénu témìø
nezastavitelným vozidlem. Modelový rok 2014 pøinesl nejen úpravy vzhledu a interiéru, v útrobách
vozu objevíme i posílený šestiválcový turbodiesel a zcela nový osmistupòový automat.
Transport magazín 2/2014
29
TECHNIKA
Nový grand na první pohled zas tak moc
nový není. Pravda, má vpøedu diodová svìtla i trochu pozmìnìnou masku, jiné provedení svítilen najdeme i vzadu. V interiéru je
zmìn více, poèínaje novým volantem, elektronickým pøístrojovým štítem, jehož rychlomìr dal vale mechanickým ruèièkám, a na
první pohled upoutá i malý voliè automatické pøevodovky. Revoluèní zmìna designu,
která vyvolává velmi smíšené až kontroverzní reakce, èeká zatím pouze malého rudého
bratra Cherokee. Jestli ho zákazníci vezmou
na milost, si netroufám odhadnout. Jestli si
souèasný šéf Fiatu a Chrysleru pan Sergio
Marchionne troufne v budoucnu takto radikálnì zmìnit i vlajkovou loï Grand Cherokee netuším rovnìž. Ovšem vzhledem
k jeho odvaze, s jakou pøevlékal chryslery
za lancie, až rozlítil zbytky jejich zákazníkù,
bych se vùbec nedivil. Bohužel výsledkem
tìchto experimentù bylo nedávné vyhlášení,
že z legendární prùkopnické znaèky (napø.
první samonosná karoserie) s nezapomenutelnými sportovními úspìchy (Stratos, Rally
037, Delta HF Integrale) se stává pouze lokální výrobce s jedním malým modelem Ypsilon a napøíštì ji mimo Itálii nepoøídíte. To
ovšem jeepu zatím rozhodnì nehrozí a jeho
prodeje naopak trhají ve svìtì rekordy.
30
TECHNIKA
Potkat Jeep Grand Cherokee na našich silnicích není nic výjimeèného. Ve svìtì se jich
prodalo již témìø pìt milionù a ani v Èesku
rozhodnì netrpí nedostatkem popularity.
O silnicích mluvím zámìrnì, neboť tam se
jeho revír nenápadnì pøestìhoval. Kdo potøebuje neznièitelného tvrïáka s pevným rámem
a tuhými nápravami pro každodenní práci
v terénu, musí se poohlédnout jinde. Ovšem
samonosná karoserie a nezávislé zavìšení
všech ètyø kol pøináší velmi pohodlné cestování na bìžných silnicích, a to i v rychlostech
døíve vyhrazených nejvíce sportovním sedanùm. Neznamená to ale, že pokud se chcete
vydat do terénu, budete nìjak omezeni. Vùz
má výhradnì trvalý pohon všech ètyø kol, systém Quadra-Drive II nabízí variabilní rozdìlení toèivého momentu na nápravy a redukci
i elektronický zadní diferenciál. Elektronika
pomùže v jakémkoliv terénu, když si otoèným ovladaèem systému Selec-Terrain mùžete
navolit režimy písek, bláto, automatika, sníh
nebo kamení. V terénu i mimo nìj vyjde vstøíc
pneumatické odpružení, kterým lze v prvním
pøípadì zvìtšit svìtlou výšku až na 280 milimetrù a naopak pøi dálnièním letu ji snížit na
207 mm. Pøi parkování pak mùže jeep poklesnout v kolenou až na 180 mm, což se opravdu
hodí, protože jinak výstup na sedadla si pøíliš
nezadá s nákladním automobilem.
Zkoušený kousek disponoval z pohledu evropského uživatele tou
nejlepší variantou pohonného ústrojí. Tøílitrový šestiválec s vyšším
výkonem rovných 250 k a osmistupòový automat jsou zárukou jak
pohodlné, tak i svižné jízdy a vzhledem k rozmìrùm vozu i pøimìøené spotøeby. Zrychlení na stovku za 8,2 s je pro takového mastodonta úplnì super, maximální dvoustovka vzhledem k aerodynamice paneláku úctyhodná. Udávaná kombinovaná spotøeba 7,5 l/100
km je sice fikce, ale do deseti litrù se vejdete úplnì v pohodì. Jestliže pohonné ústrojí, podvozek a elektronické systémy dìlají všechno možné, aby grand pøenesl svou posádku za jakýchkoliv okolností do cíle rychle, bezpeènì a komfortnì, více než dùstojnì tìmto
snahám sekunduje i pojetí interiéru. Na ponìkud ležérní zpracování a kvalitu použitých materiálù z døívìjších amerik mùžete klidnì
zapomenout. V druhé nejvyšší výbavì Overland jste hýèkáni lány
kvalitní a od pohledu bytelné kùže. Volant s tlustým
vìncem v kombinaci døevo - kùže
v zimì vylo-
Transport magazín 2/2014
31
TECHNIKA
TECHNIKA
T
E
S
T
ženì potìší výkonným vyhøíváním. To si
samozøejmì mùžete dopøát i v sedaèkách,
a to i vzadu. Vyjmenovávat veškerou výbavu opravdu nejde, tak pøipomeòme alespoò adaptivní tempomat, který dálnièní
cestování hodnì zjednodušuje, nebo
dvoudílné panoramatické støešní okno.
Ovládání palubních systémù se vyznaèuje nápadnì malým množstvím tlaèítek na
palubní desce, na volantu jich je zas na
druhou stranu požehnanì. Vše ostatní se
øeší dotykovou obrazovkou, což je ovšem
v pøípadì rádia a klimatizace nìkdy ponìkud zdlouhavé. Nový voliè bezvadnì
pracujícího osmistupòového automatu
ZF, který nás upoutal hned na zaèátku,
je sice roztomilý, ale nijak zvlášť praktický. Zaøadit z parkovací polohy zpáteèku
a nepøeskoèit na neutrál nebo D se povede jen málokdy.
Hlavní výhoda a nevýhoda Jeepu Grand
Cherokee je stejná – jeho obrovská velikost. Urèitì ji zcela jinak bude vnímat
stopadesátikilový Amerièan na rovných
širokých silnicích ve své vlasti, jinak to
vypadá na našich okreskách, o ucpaných
mìstských ulièkách nemluvì. Z jeepu je
sice bájeèný rozhled, ale když zamrzne
pøední okno, tìžko celé škrabkou oèistíte.
Základní objem zavazadlového prostoru 782 l pokoøí i škodovácké pøeborníky,
když se vám ale v nìm nìco zakutálí do
kouta, tìžko se s tím již shledáte nebo si
minimálnì umažete kalhoty o zadní nárazník. Couvací kamera a parkovací asistenty
32
jsou sice dobøí pomocníci, ale v podzemních garážích nìkterých našich nákupních
center budou vzhledem k témìø dvoumetrové šíøce vozu stejnì na nic a budete rádi,
když najdete dvì volná místa, kam s trochou štìstí jednoho cherokeeho umístíte.
Dovedu ovšem pochopit, že témìø pìt milionù zákazníku tváøí v tváø této americké
legendì je ochotno na všechna omezení
zcela zapomenout, tasit jeden a pùl milionu korun a radovat se z krásných dvou
a pùl tun hranatého železa.
TECHNIKA
PARTES.CZ
ZAMÌØENO NA NÁHRADNÍ DÍLY
V
Èeské republice se
koneènì objevil zajímavý projekt pro
dopravce v oblasti náhradních
dílù a opravárenství. Jako evropský unikát pøichází projekt
s názvem Partes.cz.
Jedná se o inzertní portál
specializovaný na náhradní
díly www.partes.cz, který
šetøí dopravcùm náklady na
nákup náhradních dílù a èas
strávený hledáním potøebného dílu. Mùžete zde náhradní díly také prodat. Proto je
portál Partes.cz zajímavý pro
dopravce. Buï na nìm ušetøíte výhodným nákupem nebo
naopak vydìláte prodejem.
Hledání na Partes.cz je jednoduché a intuitivní. I když
nenajdete, co hledáte, mùžete
ještì zdarma vložit poptávku.
Chcete naopak náhradní díly
nabídnout? Zaregistrujte se
a využívejte výhod registrovaného inzerenta nebo rovnou
kontaktujte obchodní zastoupení Partes.cz.
Abychom pochopili, co
nejvìtší inzertní portál s ná-
hradními díly nabízí, ptáme
se obchodního øeditelea zakladatele Partes.cz - Martina
Karvánka.
Jak vznikl nápad na inzertní portál www.partes.cz?
Vznikal pomìrnì dlouhou
dobu na základì rozhovorù s majiteli dopravních firem, prodejcù náhradních
dílù a majitelù vrakovišť. Ti
se shodli v názoru, že na internetu neexistuje možnost
jak efektivnì prodávat, ale
i nakupovat použité i nové
náhradní díly. V této dobì,
kdy se v každé firmì peèlivì
hlídají pøedevším náklady, tak
roste význam specializovaného inzertního portálu, jako je
www.partes.cz. Navíc tento
nápad je minimálnì evropskou premiérou, takže jako
Èeši jsme opìt v nìèem první.
Jestli tomu dobøe rozumím,
jedná se tedy o specializovanou inzerci na použité i nové
náhradní díly na internetu?
Ano, pøesnì tak. Inzertní
portál je stavìný jak na soukromou inzerci, tak i pro fir-
my, které se prodejem náhradních dílù živí nebo jsou pro
nì dùležité. Do této skupiny
samozøejmì patøí dopravci.
Dobøe jste zmínil použité
náhradní díly. Nejen, že zde
mùže dopravce levnìjší, použité/repasované náhradní díly
koupit, zároveò zde ale mùže
i své náhradní díly, které již
nepoužije, prodat. Tím se samozøejmì znaènì zefektivní
firemní náklady.
Jakým zpùsobem se dá inzerovat na Partes.cz?
Inzerovat u nás je jednoduché a zvládne to každý. Staèí
se pouze registrovat, náhradní
díl zaøadit do pøíslušné kategorie, vložit fotografii nabízeného náhradního dílu a je
to. Celý proces zabere maximálnì pár minut. V pøípadì,
že máte více náhradních dílù
(30 a více), staèí kontaktovat naše obchodní oddìlení.
V tomto pøípadì zaøídíme automatický import veškerého
zboží, které máte na svých
webových stránkách nebo
ve svém skladovém systému,
k nám na Partes.cz
Kontakt na obchodní oddìlení:
Partes group s.r.o.
Hlinská 457/2a
Èeské Budìjovice
tel: 724 443 720
mail: [email protected]
www.partes.cz
Pro jaké lokality je Partes.
cz urèeno?
V této dobì pracujeme na
tom, abychom uspokojili tuzemský trh. V letošním roce
chceme expandovat na slovenský trh a v pøíštím roce
plánujeme naše rozšíøení na
rakouský a polský trh.
Kdy jste spustili inzertní
portál?
Pominu dlouhé období vývoje a pøíprav a zmíním pouze
datum spuštìní pro veøejnost,
tím je 20. 1. 2014. Dalším èíslem, které uvedu, je za velmi
krátkou dobu pøekonání hranice 100 000 inzerátù. Inzerují
u nás dopravcùm známí prodejci jako napø. ÈESMAD BOHEMIA, ÈSAD JIHOTRANS,
Truckonline.cz, AUTOMA Car,
DOMITRUCK atd.
Sdružení všech prodejcù náhradních dílù pro užitkové a nákladní vozy na jednom místì.
To je základní myšlenka našeho
specializovaného
inzertního
portálu www.partes.cz
Transport magazín 2/2014
33
TECHNIKA
SPOLEÈNOST DAF STARTUJE V ÈR
FINANÈNÍ SLUŽBY PACCAR FINANCIAL
DAF Trucks CZ
S
poleènost DAF Trucks CZ
novì nabízí finanèní služby spoleènosti PACCAR
Financial. Založením spoleènosti PACCAR Financial CZ,
s.r.o., rozšiøuje PACCAR Financial Europe (PFE) své pùsobení
v regionu støední a východní
Evropy.
v listopadu 2013 se základním
kapitálem 41 000 000 Kè.
Øeditelem spoleènosti byl
jmenován Ing. Michal Šlajs.
Úspìšný start byl stvrzen
podpisem prvních šesti smluv
o financování vozidel v den
zahájení èinnosti spoleènosti
18. prosince 2013.
Vynikající bilance spoleènosti DAF Trucks CZ, s.r.o.,
v uplynulých letech umožnila spoleènosti PFE (PACCAR
Financial Europe) nabídnout
pod znaèkou PACCAR Financial CZ, s.r.o., konkurenceschopné financování vozidel
také zákazníkùm v Èeské republice. Ta je devátým trhem
v Evropì, kde spoleènost PFE
pùsobí. Kromì Èeské republiky poskytuje PFE své služby
zákazníkùm v Nizozemsku,
Velké Británii, Nìmecku,
Belgii, Francii, Itálii, Španìlsku a Polsku.
Cílem spoleènosti PACCAR
Financial CZ je nabízet celé
portfolio finanèních služeb
exkluzivnì pro zákazníky
DAF. Základem nabídky služeb je Full Service Leasing,
který zahrnuje pojištìní vozidla (zákonné i havarijní), silnièní daò, smlouvu o servisu
a údržbì DAF Multisupport
a vše ostatní spojené s provozem vozidla. DAF a PACCAR
Financial se tak kompletnì
postarají o vozidlo vèetnì
jeho financování a zákazník
se mùže plnì soustøedit na
své podnikání. Délka financování je podle pøání zákazníka
od základních 36 mìsícù až
po 84 mìsícù.
Spoleènost PACCAR Financial CZ, s.r.o., byla založena
34
V nabídce je samozøejmì
také finanèní leasing s délkami smluv 54 nebo 60 mìsícù.
PACCAR Financial CZ, s.r.o.,
pod vedením Michala Šlajse
Øeditelem spoleènosti PACCAR Financial CZ, s.r.o., byl
jmenován Ing. Michal Šlajs.
Ten pùsobil od roku 2002 do
roku 2010 ve spoleènosti Import Volkswagen Group (nyní
Porsche Èeská republika), a to
na rùzných pracovních pozicích, naposledy vykonával
funkci fleet sales managera
znaèky Audi. Poté pøijal manažerskou výzvu z kaptivní
leasingové spoleènosti ŠkoFIN, aby vedl její fleetové
oddìlení. Své rozsáhlé zkušenosti z oblasti automotive nyní
uplatní ve vedení spoleènosti
PACCAR Financial CZ, s.r.o.,
pøi financování vozidel DAF.
Úspìšná spoleènost PACCAR Financial Europe
Spoleènost PACCAR Financial Services v souèasné
dobì celosvìtovì financuje
158 000 nákladních vozidel,
pøívìsù a návìsù v celkové
hodnotì 11,4 miliardy USD.
Obrovskou konkurenèní výhodou je nadstandardní bankovní A1/A+ kreditní rating,
díky nìmuž má spoleènost
skvìlý pøístup ke kapitálu.
Neménì dùležitá je znalost
globálního trhu a díky zastoupením na jednotlivých
trzích také lokální vnímání
potøeb zákazníkù. Dalšími
pøedpoklady pro úspìšné
fungování na trhu v již tak
velmi konkurenèním prostøedí je kvalitní portfolio nadstandardních zákaznických
služeb a urèitì i technologický náskok v úzké návaznosti
na „domovského“ výrobce
vozidel DAF.
TECHNIKA
DAKARSKÝ DUCH?
Stephane Peterhansel zahodil a zašlapal svoje eventuální dvanácté vítìzství ve skandální frašce do jihoamerického písku
Emil Lánský
Foto: archiv
L
etošní roèník slavné soutìže Dakar se
mohl pyšnit pøídomkem nejtìžší, možná i nejdelší, ale rozhodnì ne nejférovìjší. Pøedevším v kategorii automobilù skonèil neuvìøitelnì trapnou fraškou,
o niž se postaral nìmecký
tým s vozy MINI.
Šestý roèník Dakaru na
jihoamerické pùdì vyhlásili jeho poøadatelé již pøed
zaèátkem za svého druhu
pøelomový a dìní na tratích
tøinácti etap jim dalo plnì
za pravdu. Hned z poèátku
naservírovali úèastníkùm ve
všech kategoriích (motocykly, quady, automobily a kamiony) tìžký terén, dlouhé až super dlouhé etapy
mnohdy rozdìlené na dva
mìøené úseky s rychlými
pøejezdy a strašlivé vedro –
za to poslední samozøejmì
zodpovìdní nebyli.
Tìžkosti od zaèátku
O složitosti terénu nejlépe svìdèí fakt, že hned na
zaèátku skonèil vedoucí kategorie kamionù, favorizovaný Ayrat Mardìjev, který
položil svùj Kamaz tak nešťastnì v úzkém prostoru vy-
schlého koryta øíèky, že jej
nebylo možno v rozumné
dobì postavit na kola. První
favorit byl tedy ze hry. Nicménì na trati stále zùstávala
ètveøice Kamazù (dva s motory V8 Liebherr – známými
ze silnièních tahaèù MAN
TGX), která mìla jednoznaènì ambice na vítìzství. Ovšem o to samé se hodlal poprat až do roztrhání tìla èi
spíše svého nosatého Iveca
Holanïan Gerald de Rooy,
a tak bylo o velké tahanice
na trati postaráno.
Pøesto, že èeský fanoušek toužil vidìt na koneèných stupních vítìzù v chi-
lském Vaparaisu nìkterého
z èeských jezdcù a nejvìtší
schopnosti prohnat faldy
konkurenci pøipisoval Martinu Kolomému s novou
Buggyrou Fat Boy (nejmodernìjší soutìžní Tatra 815)
nebo Aleši Lopraisovi se speciálem Queen 69 (základ Tatra Jamal), musel kriticky již
v první tøetinì soutìže uznat,
že rodinné nebo v lepším
pøípadì malé, týmy nadšencù s profesionály mohou
soutìžit jen náhodou.
noho ze zadních kol shoøela
pneumatika. Pøestože Kolomý jel velmi rychle, technické potíže ho neopustily,
ba co více, jen se stupòovaly. Od prasklého chladièe servoøízení až po fatální
poruchu kompresoru. Kvùli
tomu, že kompresor Kolomý
jako náhradní díl v ostrém
autì nevezl, støihl si s posádkou osmihodinovou opravu
v neutralizaci šesté etapy,
a tím definitivnì utopil nadìji na solidní umístìní.
Martin Kolomý zaznamenal technické potíže již
v první etapì, kdy mu vinou
prasklé pružiny pakny jed-
V další etapì pak ztratil
krutými nárazy a neodbornou opravou ložiska ztrápené pravé pøední kolo a øekl
si divokou jízdou po tøech
o pøezdívku „Pan Tøíkolák“.
Po výmìnì „otoèe“ pravého
pøedního kola, který byl ovšem kovaný, za standardní
„otoè“ odlévaný musel v souvislosti s jeho prasklinami
chtì-nechtì na další úèast
v závodì rezignovat. To mu
zabránilo obhájit prestižní
místo prvního dakarského
èeského jezdce, které si vydobyl ve dvou posledních
roènících svìtovì proslulé
soutìže.
Dva hlavní aktéøi frašky a podvodu na závìr Dakaru 2014. Vlevo Nani Roma
dìkuje za darované vítìzství Stephanu Peterhanselovi
Transport magazín 2/2014
35
TECHNIKA
Nejlepší z Èechù
V soutìži tak zùstal s jistou nadìjí na umístìní v první desítce z èeských jezdcù
pouze Aleš Loprais, který
ovšem také velmi zápasil
s technikou svého speciálu. Fanoušci trnuli, zda se
u jeho „Královny 69“ døíve
rozsype s koneènou platností kabina (nìkolikrát vypadlé
pøední okno svìdèilo o problémech v tomto smìru), podaøí se mu udržet v chodu
hnací trakt, jmenovitì praskající hnací høídele, èi mu
Mario Kress osobní úèastí
v bivacích soutìže zaruèí,
že jím pøipravený motor Renault dotáhne speciál až do
cíle. Pøes všechna technická
protivenství nakonec Loprais a jeho Queen 69 cíl vidìli
na šestém místì v kategorii
s pìtihodinovou ztrátou na
vítìze. Aleš tak osvìdèil svoje vynikající øidièské schopnosti a tentokrát, dokonce
již podruhé za posledních
šest let, také solidní „tah na
dakarskou branku“.
Èesko-slovenská stopa
Tøináctou pozici v koneèné klasifikaci kategorie
obsadil Vlastimil Vildman
s Liazem pøipraveným Martinem Macíkem v týmu KM
Racing. Druhý Liaz Jaroslava
Artur Ardavièus dojel s prakticky nevyzkoušenou novou Tatrou na celkovì ètrnáctém místì kategorie
Valtra cíl nevidìl, když byl
nucen pro technické poruchy ze soutìže odstoupit.
Solidní jízdu na své pomìry pøedvedl Tomáš Vrátný, který dovedl soutìžní
Tatru 815 do cíle na celkovì 17. místì. Na osmnácté
pøíèce se do Valparaisa podíval Tománek s Tatrou 815
pronajatou od Lopraisù. Na
vrub Vrátného a jeho Bonver Dakar Projeku jde také
o)
n vprav
inov (te
rg
a
K
j
re
ny And
e Kamio
ategori
k
4
1
0
akaru 2
Vítìz D
celkovì ètrnácté místo Kazacha Artura Ardavièuse,
kterému zákaznicky postavil zcela novou variantu
speciálu Tatra na základì
modelové øady Jamal.
Aleše Lopraise provázely obrovské technické problémy, pøesto dokázal soutìž
dokonèit a ještì k tomu na solidním šestém místì – jako nejlepší z Èechù
36
To, že se Ardavièus dostal
do cíle a dokonce na tak solidním místì, je pøi vìdomí
syrovosti soutìžního speciálu (pøed startem Dakaru
2014 neujel Ardavièus s novým vozem ani metr!) opravdu úspìch.
TECHNIKA
Devìtadvacátou
pozici
celkovì v kategorii získal
Holanïan Blom se zákaznicky postavenou soutìžní
Tatrou Phoenix ve firmì Talosa z Nového Jièína. Ještì
43. byl Slovák Kasak s bývalou soutìžní Tatrou Andrého
de Azeveda, který ukonèil
kariéru soutìžního jezdce.
Vítìzný Karginov
O vítìzství v kategorii se
nakonec ve skvìlém až drtivì jiskrném závìru poprali Gerald De Rooy (Iveco)
a Andrej Karginov (Kamaz).
Rus pøedvedl skvìlou jízdu
a doslova De Rooye vytlaèil
Vítìzství v kategorii motocyklù pro sebe „urval“ MarcComa na KTM
Martin Kolomý se do cíle Dakaru 2014 nepodíval, na vinì byly
poruchy na technice nového vozu Buggyra Fat Boy
z dlouho okupovaného prvního místa. Triumf si potom
již jen vychutnal spoleènì s kolegy z týmu Kamaz
Master Edouardem Nikolajevem, Dmitrijem Sotnikovem a Andrejem Šibalovem,
kteøí obsadili v koneèném
úètování tøetí, ètvrtou a pátou pozici.
Skvìlou jízdu pøedvedl
v kategorii motocyklù David
Pabiška s KTM, který pod
taktovkou týmového šéfa
Ervína Krajèovièe zajel svùj
nejlepší Dakar a skonèil na
osmnáctém místì v celkové
klasifikaci kategorie. Ještì
lepší byl Slovák Ján Svitko, který se dostal do elitní
desítky na devátou pozici.
Pøed soutìží samotnou se
sázelo vysoko na souboj
mezi Cyrilem Desprésem
(Yamaha) a jeho „odvìkým“
rivalem, navrátilcem na Dakar (loni pro potíže s ramenem nestartoval), Marcem
Comou (KTM). Souboj to
nakonec nebyl zase tak tìsný – triumf si pøipsal Coma,
Després skonèil se ztrátou
více než dvou hodin ètvrtý.
Jeden z velkých favoritù Cyril Després nakonec skonèil na ètvrtém místì
Andrej Karginov jel pøedevším v druhé pùli soutìže jako z partesu a zaslouženì zvítìzil.
Transport magazín 2/2014
37
TECHNIKA
V kategorii quadù po odpadnutí dominantního jezdce
posledních let Markuse Patronelliho (dehydratace, ztráta
orientace a nakonec i vlastního quadu pádem ze srázu) se
otevøela cesta k vítìzství pro
Chilana Casaleho. Polák Sotnik skonèil na druhém místì.
Fraška a podvod
Velký souboj se oèekával
také v kategorii automobilù.
Obecnì se soudilo, že se
o vítìzství poperou Stephane Peterhansel s jedenácti záøezy na své dakarské
pažbì (šestkrát motocykly,
pìtkrát automobily) a Carlos
Sainz jedoucí „dvoukolku“
buginu. Jenže Sainz doplatil na problémy s technikou,
a tak nemìl prakticky kdo
Peterhansela v tažení za
dalším, již dvanáctým dakarským vítìzstvím ohrozit,
i když se o to snažil jak Nani
Roma, tak Nasser Al-Attyiah,
oba dva týmoví kolegové
skvìlého a mega úspìšného
Francouze.
Bohužel na konci soutìže
zaúøadovala nebývalá týmová režie, která škrtla celý
Dakar tak èernou šmouhou,
že je otázka, zda pùjde
v budoucnu smýt. Aby Nani
Roma mohl koneènì sou-
Nani Roma utrpìl skandální vítìzství v kategorii automobily
tìž vyhrát musel Peterhansel i Al-Attyiah zastavit své
vozy MINI na trati a nechat
ho pøedjet.
Øeditel soutìže Dakar Etienne Lavigne se snažil od
bezprecedentního kroku distancovat, když prohlásil, že
o tom nikdo z organizátorù
nevìdìl. Komentoval celou
situaci slovy: „Jsme z toho
zklamáni. Odporuje to duchu závodu.“
Jenže Nani Roma v cíli
bujaøe oslavoval, jakoby se
nic nestalo. Sám hlavní aktér
nechutné hry a podvodu na
fanoušcích motorsportu Stephane Peterhansel byl podle
svých slov frustrován – jenže to byl on, kdo poslušnì
zastavil a vyèkal, až Roma
slavnì zvítìzí.
kou a podvodem na milionech fanouškù po celém
svìtì. Oni chtìli vidìt v cíli
vítìze, toho nejrychlejšího – nakonec se jim dostalo smutného obrazu jezdce
v týmu MINI zøejmì toho
nejoblíbenìjšího.
Letošní roèník svìtovì
známá soutìže Dakar 2014
tak skonèil naprostou frašCarlos Sainz nedokonèil v dùsledku špatné techniky
38
TECHNIKA
SYSTÉM VOLVO DYNAMIC STEERING
ZÍSKAL CENU KVALITY
Volvo Truck
S
ystém øízení Volvo Dynamic Steering pøenáší
výraznì ménì vibrací
od povrchu vozovky a zlepšuje pracovní prostøedí øidièe,
èímž se stal dùležitou souèástí
filozofie spoleènosti Volvo
Trucks zamìøené na zlepšení
bezpeènosti na silnicích a na
pracovní podmínky øidièù.
Tato nová technologie nyní
obdržela výroèní cenu za nejkvalitnìjší inovaci roku.
Jde o renomovanou cenu
Quality Innovation of the
Year 2013. Ta je každoroènì
udìlována Švédským institutem pro kvalitu SIQ a jejím úèelem je podporovat
vývoj kvalitních inovací.
„Systém Volvo Dynamic
Steering je skvìlým pøíkladem technického øešení,
vyvinutého pro pokrytí komerèních potøeb stejnì jako
i pro splnìní pøání uživatelù.
Tato nová technologie poskytuje øidièi lepší manévrovatelnost a zároveò i lepší
pracovní prostøedí,“ øíká docent Matti Kaulio z útvaru
prùmyslové ekonomiky na
KTH, Královském technickém institutu, který vyjádøil
názor soutìžní poroty. Proto,
aby inovace zvítìzila, musí
mít zøetelnou návaznost na
specifické požadavky zákazníkù. Právì proto si systém Volvo Dynamic Steering
vedl tak dobøe.
Systém Volvo Dynamic
Steering témìø zcela eliminuje vibrace pøenášené do
volantu. Výsledkem toho
je, že øidiè nemusí pøi øízení neustále korigovat pohyb
volantu, což snižuje riziko
vzniku bolestí v jeho zádech, krku a ramenech. Protože øízení nákladního vozu
nenamáhá tìlo, mùže øidiè
relaxovat. Neunaví se tak
rychle a je vystaven nižšímu riziku nehody. Tato nová
technologie také dovoluje
øídit nákladní vùz s nebývalou pøesností, což je kvalita,
která umožnila neobyèejnì
úspìšný kaskadérský kousek, který provedl Jean-Claude van Damme – The
Epic Split.
Jak Volvo Dynamic Steering (VDS) pracuje
Systém Volvo Dynamic
Steering je založen na konvenèním mechanickém systému øízení, u nìhož je øídicí
tyè spojena s pøevodkou øízení. Hydraulický posilovaè
øízení generuje sílu, kterou
øidiè potøebuje k otáèení
volantem. VDS používá
elektronicky øízený elektromotor, který je pøipojen k øídicí tyèi. Tento elektromotor
pracuje spoleènì s hydraulickým posilovaèem øízení
a je elektronickou øídicí jednotkou nìkolikatisíckrát za
sekundu ustavován. Pøi nízké cestovní rychlosti poskytuje elektromotor pøídavnou
sílu, zatímco pøi vyšší cestovní rychlosti elektromotor
automaticky reguluje øízení
tak, že kompenzuje všechny nerovnomìrnosti, které
smìøují do høídele volantu,
vzniklé napøíklad pùsobením boèního vìtru nebo dìr
ve vozovce.
Transport magazín 2/2014
41
TECHNIKA
20 LET SPACÍCH NÁSTAVEB PONY
Text a foto
Martin Felix
F
irma PONY AUTO
trend, s.r.o. vyrábìjící integrované spací
a spoilerové moduly známé
pod zkratkou ISM oslavila
20. výroèí své existence.
3,5 t celkové hmotnosti. Souèásti výbavy spacího modulu jsou boèní integrované
límce, dvì boèní okna, sluneèní clona a úèelný, komfortní interiér.
Udìlala tak stylovì, když
na výstavišti v Praze Letòanech pøedstavila novinku roku 2013 - ISM PONY
FANTASY ADAPT, spací
nástavbou se zcela ojedinìlým, nadèasovým designem,
který vychází vstøíc novým designùm nákladních
a užitkových automobilù.
Ostøe øezané rysy kompletu
- spací nástavby s vozidlem,
plnì harmonizují a podtrhují nové moderní pojetí
designu v automobilovém
prùmyslu, to vše s dùrazem
na perfektní aerodynamiku
a funkènost.
Karoserie nové spací nástavby Fantasy Adapt je
vytvoøena ze dvou tvarovì
a pevnostnì optimalizovaných dílù, jejichž spojením
vzniká velmi pevnostnì
tuhý a aerodynamicky optimalizovaný celek. Díky
této konstrukci vyniká svou
nízkou hmotností. Souèástí modulu jsou vždy boèní
spoilery a efektní sluneèní
clona. Celek se pyšní nejen
výbornými technologickými
kvalitami, ale také naprosto
unifikovaným, nadèasovým
a jedineèným designem.
Rozdíly tak nalezneme pouze na spodní èásti, která je
pøipevnìna ke støeše kabiny.
Pøipevnìní se dìje v duchu
posledních technologických
vymožeností lepidlem. Kvality a bezpeènost tohoto
spojení jsou potvrzeny nároènými pevnostními a bezpeènostními zkouškami.
ADAPT – adaptabilní –
svùj název spací kabina dostala podle prvotního zámìru, výškovì pøizpùsobitelná
valníkové nebo skøíòové
nástavbì vozidla. V souèasnosti je v prodeji výška 730
mm, 850 mm a 1 000 mm.
Rozmìr spacího modulu
2 100x1 160mm nabízí komfortní prostor pro pohodlný
odpoèinek øidièù vozidel do
42
Novým designem firma
PONY AUTO trend, s.r.o.
docílila co nejúèinnìjší ae-
rodynamiky celého vozu
a tím i maximální úspory
pohonných hmot. Prùmìrná
úspora paliva se pohybuje
kolem 1,5 l na 100 km. Další úspora spoèívá v nevydaných nákladech na hotelové
ubytování øidièe. V souètu
tìchto efektù je i investice
daná cenou výrobku návratná již do tøí mìsícù. Vynikající návratnost vykazuje
rovnìž použití støešního
spoileru. Pøi úspoøe 1,5 l na
100 km jízdy je ekonomická
návratnost investice již pøi
20 000 ujetých km.
PONY AUTO trend, s.r.o.
disponuje unifikovanou øadou PONY FANTASY na
nìkolika rozmìrových platformách. Celkový poèet
prodaných spacích modulù
k 31. 12. 2013 pøevýšil èíslo
16 500 kusù. Výrobky kaž-
doroènì procházejí øadou
inovací a technologických
zmìn, a proto firma PONY
AUTO trend, s.r.o. pružnì
reaguje na požadavky zákazníkù a souèasných trendù na trhu a znatelnì zmìnila svùj integrovaný design.
Firma je suverénním lídrem
na èeském trhu a také významným hráèem na trhu
evropském. To se také na
druhé stranì projevuje i ne
zrovna vítanými snahami
o kopírování vyhlášeného
designu. PONY rovnìž zùstává i nadále významným
výrobcem velmi oblíbených
integrovaných spoilerových
modulù PONY FANTASY na
nákladní vozidla, jež svým
tvarovým navázáním tvoøí
s kabinou øidièe jednotný
celek, který pùsobí velmi
elegantnì a pøirozenì.
TECHNIKA
TØETÍ TOMEÈKÙV TRIUMF
Emil Lánský
Foto: archiv
T
omáši Tomeèkovi se
v Africe velmi daøí.
Letos zaznamenal již
tøetí celkové vítìzství v kategorii kamionù ve slavné
pouštní soutìži Africa Eco
Race s cílem v opravdovém
Dakaru, hlavním mìstì Senegalu.
Po dlouhých letech soutìžení v rámci opravdového
a jediného Dakaru – tedy
v závodu, který kdysi odstartovalo nadšení jeho zakladatele Thierryho Sabina, nyní
ing. Tomáš Tomeèek sklízí
plody svých zkušeností a jezdeckého umìní v nástupnické soutìži Africa Eco Race.
Zvítìzit v jakémkoliv sportovním klání tøikrát je známkou nejen skvìlé pøipravenosti a jisté dávky štìstí, ale
též skvìlého jezdeckého
umìní a dùsledné pøípravy
techniky. Právì u toho posledního je nutné se zastavit
a uèinit obšírnìjší poznámku. Je dostateènì známo,
že akciová spoleènost Tatra Trucks, døíve Tatra, posledních více než deset let
podporuje soutìžní týmy
využívající její techniku jen
sporadicky a pouze na jisté
Tatra Livescore opìt a stále vítìzná, jiný vùz kopøivnické automobilky se takovým pøídomkem pochlubit
v souèasnosti ani zdaleka namùže.
materiální úrovni. Ještì do
doby zhruba pøed osmi lety
žila soutìžní legenda Tatra z úspìchù získaných na
konci dvacátého století, na
nichž se ostatnì Tomáš Tomeèek také podílel.
V souèasné dobì, ve dvacátém prvním století, je to
však zatím výluènì a jen
Tomeèkova posádka, tvoøená kromì pilota také navigátorem Vojtìchem Morávkem sr., která se stará o vítìznou auru kdysi velmi slavné
znaèky nákladních vozidel
ze severu Moravy.
Pøestože Tomeèkùv tým
Letka Racing provozuje soutìžní speciál a další doprovodná vozidla, která lze prohlásit za stoprocentní Tatry
(podvozek, motor, kabina
– vše originál Tatra) a která
jsou vlastnì v civilní produkci automobilky na druhé,
z ekonomického hlediska témìø slepé koleji, stále vítìzí.
Ing. Tomáš Tomeèek je
schopný jezdit do cíle africké soutìže pro celkové vavøíny své kategorie se speciálem vybaveným vzduchem
pøímo chlazeným devate-
Transport magazín 2/2014
43
TECHNIKA
náctilitrovým dvanáctiválcem, který se v Kopøivnici
nevyrábí drahná léta již
ani náhodou. Pøesto pøese
všechno právì on jediný dokazuje, že Tatra je „neznièitelná“ a vítìzná. Bez nadsázky se lze legitimnì ptát:
„Kde by dnes znaèka Tatra
byla se svojí vítìznou povìstí, nebýt soutìžácké vùle
Letka Racing Teamu a jeho
majitele Tomáše Tomeèka?“
O tom všem svìdèí i letošní výhra Tomeèkovy posádky v soutìži Africa Eco
Race 2014.
Tomáš Tomeèek svedl nejtìžší boj v letošním roèníku soutìže AER s Maïarem Kovacsem jedoucím se Scanií
Ani letos nebyla nouze o drobná servisní intermezza
Zasloužené „pivíèko“ v bivaku – Vojtìch Morávek,
tradièní spolujezdec a navigátor Tomáše Tomeèka
Radost v cíli Africa Eco Race 2014 – jen díky Ing. Tomáši
Tomeèkovi je znaèka Tatra poøád vítìzná
44
TECHNIKA
Od startu do cíle
Pravdou je, že úèast na
soutìži Arfica Eco Race je
menší než na „Dakaru“ v Jižní Americe. To ovšem nijak
neubírá na nároènosti terénu a navigaci. Letošních jedenáct etap zvládl v kategorii kamionù nejlépe ing. Tomáš Tomeèek s navigátorem Vojtìchem Morávkem.
Prakticky jeli za vítìzstvím
stylem start-cíl. Neustále na
prvním místì prùbìžné klasifikace své kategorie. Pøesto, že na startu stálo „jen“
pìt kamionù, bylo pouze
na øidièských schopnostech
posádky Tomeèek-Morávek,
aby se poprala se všemi nástrahami.
Èást konkurence v kategorii „Camion“ pro rok 2014
Šest etapových vítìzství
a pìt druhých míst hovoøí
samo za sebe. Posádce Tatry Livescore se vyhnuly vìtší
technické problémy. Jedinými solidnìjšími soupeøi jí
byly posádky Portugalky Elisabete Jacinto (Jose Marques
Teixeria a Marco Cochinho
- MAN TGS) a vítìze soutìže
z roku 2010 Maïara Miklose Kovacse (Peter Czegledi
a Lazslo Acs - Scania).
Ostatní dva úèastníci kategorie T4 „Camion“, posádky
Gregoora Bouwense (Dave
Jean-Louis Schlesser vyráží za jedním ze svých posledních závodních vavøínù
Berghmans a Toon de Groof – Iveco) a Noela Esserse (Marc Lauwers a Ulrich Boerboom – MAN) skonèily s vìtším odstupem za
první trojicí.
Výraznìji bojoval Tomáš Tomeèek s Miklosem Kovacsem
pouze v nejtìžší osmé etapì kolem Akjutu. Na velmi tìžké trati
si všichni úèastníci užili mìkké duny, skoky, rozbíjecí kamenité
úseky a navigaèní chytáky.
Po jedenácti etapách a 5 580 km, z nichž
bylo 2 297 soutìžních, prokázala posádka
Tomáš Tomeèek a Vojtìch Morávek, která
spoleènì jezdí již od roku 2003 (a to je svým
zpùsobem také rekord ve svìtì soutìží a navíc známka spolehlivosti), nejlepší schopnosti pøekonat všechny nástrahy terénu.
Mezi pìti úèastníky soutìže v kategorii kamionù
byla i belgická posádka s truckem Iveco
Transport magazín 2/2014
45
TECHNIKA
Africa Eco Race je zatím tak
trochu ukrytá ve stínu jihoamerického „Dakaru“, nicménì tøetím vítìzstvím Tomáš Tomeèek vstupuje
mezi legendy èeských soutìžákù,
speciálnì truckerù. Vždyť kdo ze
stále závodnì aktivních Èechù èi
Slovákù mùže hrdì prohlásit, že
má na kontì tøi vítìzství v tìžké
dálkové soutìži? Historie se nezabývá okolnostmi, ale vítìzi!!!
Africa Eco Race 2014 kategorie „Camion“
Pozice
1
startovní èíslo
400
2
402
3
401
4
404
5
403
posádka
Tomáš Tomeèek
Vojtìch Morávek
Miklos Kovacs
Peter Czegledi
Lazslo Acs
Elisabete Jacinto
Jose Teixeira
Marco Cochinho
Gregoor Bouwens
Dave Berghmans
Toon De Groof
Noel Essers
Marc Lauwers
Ulrich Boerboom
vùz
Tatra
celkový èas
39:24:45
Scania
41:17:41
MAN
41:30:39
IVECO
62:52:56
MAN
63:04:43
Vítìzství Ing. Tomáše Tomeèka
V osmé etapì se musel Tomeèek sklonit pøed Scanii Maïara Kovacse
46
Rok
2014
soutìž
Rallye Africa Eco Race
2012
Rallye Africa Eco Race
2011
Rallye Africe Eco Race
2009
Rallye Maroko Shamrock
2008
Rallye Tunis
2006
Rallye OrpiMaroc
2004
Baja Deutschland
posádka
Tomáš Tomeèek
Vojtìch Morávek
Tomáš Tomeèek
Vojtìch Morávek
Tomáš Tomeèek
Vojtìch Morávek
Tomáš Tomeèek
Vojtìch Morávek
Tomáš Tomeèek
Radomír Smolka
Tomáš Tomeèek
Vojtìch Morávek
Tomáš Tomeèek
Vojtìch Morávek
vùz
T815 2T0R45
T815 2T0R45
T815 2T0R45
T815 2T0R45
T815 2T0R45
T815 2T0R45
T815 2T0R45
TECHNIKA
NOVÁ TØÍDA V
MERCEDES MEZI VELKOPROSTOROVÝMI VOZY
Mercedes-Benz
M
ercedes-Benz definuje u nejnovìjšího a nejvìtšího
èlena rodiny osobních vozù
stuttgartské
automobilky,
tøídy V, nová mìøítka v segmentu velkoprostorových
vozù, a to jak designem, tak
i velkým poètem inovací.
Ve vozech nové tøídy V je
spojována nabídka místa až
pro osm osob s pøíkladnou
funkèností, dojmem hodnoty, komfortem, hospodárností, radostí z jízdy a bezpeèností, tedy atributy, jimiž
se vyznaèují automobily
s hvìzdou. Mercedes mezi
velkoprostorovými vozy je
proto ideálním vozidlem
pro všechny, kdož oceòují velkou nabídku prostoru,
ale nechtìjí se vzdát stylu
a komfortu.
Nová tøída V nabízí nejvìtší možnou flexibilitu pøi
využívání interiéru a pùsobí pøitom vždy elegantním
dojmem, ať se jedná o velký
nákup, cestování s celou rodinou, dovolenou s horskými koly a pøáteli v Alpách,
nebo dopravu prominentních hostù k èervenému koberci. Nový velkoprostorový
vùz lze podle vkusu a potøeby individualizovat výbìrem
ze dvou výbavových linií:
tøída V a tøída V AVANTGARDE, dále pak vnìjšího
paketu Sport a interiéro-
vého paketu Design, dvou
rozvorù, tøí délek karoserie
v rozmezí 4 895 až 5 370
milimetrù, tøí motorù a bohaté nabídky výbav na pøání.
Tøída V díky tomu splòuje
nejrùznìjší nároky zákazníkù a je stejnì atraktivní pro
rodiny, i pro uživatele, kteøí
vyžadují pro své sportovní
a rekreaèní aktivity variabilní a velkorysý vnitøní prostor.
Kromì toho je ideální pro
roli luxusní pøepravy VIP,
nebo hotelových hostù.
„S novou tøídou V rozšiøujeme portfolio prémiových
osobních vozù Mercedes-Benz o vozidlo, v nìmž nalezne pohodlí až osm osob,“
øíká Dr. Dieter Zetsche, pøedseda pøedstavenstva spoleènosti Daimler AG a vedoucí
obchodní divize Mercedes-Benz Cars. „Funkènost je
u velkoprostorového vozidla
povinností. Komfort a styl jsou
volitelné. Nová tøída V spojuje obojí zpùsobem, jemuž se
žádné jiné vozidlo v tomto
segmentu nevyrovná.“
Maximální hospodárnost
– výkon šestiválce se spotøebou ètyøválce
Nová tøída V bude uvedena na trh s velmi moderním
ètyøválcovým turbodieselem 2,1 litru s dvoustupòovým pøeplòováním, který
se již osvìdèil v èetných
modelových øadách osob-
ních vozù od tøídy A až po
tøídu S a pro velkoprostorový vùz byl cílenì optimalizován. Tato jednotka se
dodává ve tøech výkonových stupních: V 200 CDI
dosahuje výkonu 100 kW
(136 k) a maximálního toèivého momentu 330 N.m.
V 220 CDI mobilizuje
120 kW (163 k) a 380 N.m.
Toèivý moment je v obou
pøípadech o 20 N.m vyšší
než u pøedchùdce, a to pøi
spotøebì, která je pøibližnì
o dva litry na 100 kilometrù nižší. V 220 CDI zaujímá
s kombinovanou spotøebou
pouhých 5,7 litru na 100
kilometrù a emisemi CO2
149 gramù na kilometr absolutnì nejvyšší postavení ve
svém segmentu.
Vrcholná verze V 250 BlueTEC dosahuje, se 140 kW
(190 k) a mohutným maximem toèivého momentu
440 N.m, podobnì suverénních výkonových parametrù
jako dosavadní turbodiesel
V6 3,0 litru. Nový špièkový
model zároveò nabízí vysokou úroveò kultivovanosti
bìhu a v porovnání s šestiválcovým
pøedchùdcem
byla výraznì snížena hladina vnitøního hluku – mimo
jiné díky rozsáhlé zvukové
izolaci. Také spotøeba paliva
je podstatnì nižší. Ètyøválcový turbodiesel spotøebuje
6,0 litru nafty na 100 kilometrù, což je pøi stejném
výkonu o 28 procent ménì
paliva než u šestiválce. Kromì toho splòuje vrcholný
model díky systému BlueTEC jako první vozidlo ve
svém segmentu emisní normu Euro 6. V 250 BlueTEC
je standardnì vybaven sedmistupòovou samoèinnou
pøevodovkou 7G-TRONIC
PLUS s pákou volièe DIRECT
SELECT a páèkami DIRECT
SELECT na volantu pro manuální øazení. Pro modely
V 200 CDI a V 220 CDI je na
pøání k dispozici komfortní
samoèinná pøevodovka.
Transport magazín 2/2014
47
TECHNIKA
CESTA VZNÌTOVÉHO MOTORU
LXXII. DÍL
Emil Lánský
Foto: archív
N
ìmecký koncern
Daimler-Benz AG
používal ve svých
osobních
automobilech
Mercedes-Benz v 70. a 80.
letech 20. století, na svoji
dobu, pokrokový vznìtový
øadový pìtiválec s typovým oznaèením OM 617.
Povedený pìtiválcový diesel byl technicky pøíbuzný øadovým šestiválcùm OM 616,
které se staraly o propagaci
vznìtového pohonu v osobních automobilech s tøícípou
hvìzdou na kapotì modelových øad W 115 a W 123,
a nutno øíci, že velmi úspìšnì. Ovšem OM 617 (3,005 l,
OM 617.910), kromì toho, že
poctivì fungoval v nìkolika
modelech vozù øady W 115
(1974–1976: 240D 3.0/300D)
a W 123 (1976–1979: 300D,
300D Long, 300CD a 300TD),
se mìl na konci sedmdesátých let dvacátého století
stát opravdovou vznìtovou
hvìzdou.
48
V kvìtnu roku 1978 pøedstavil koncern Daimler AG svìtové veøejnosti první sériovì vyrábìný osobní
automobil s pohonem pøeplòovaným vznìtovým motorem – Mercedes-Benz 300 SD – pohøíchu urèený
výhradnì pro severoamerický trh (USA a Kanada)
První pøeplòovaný, osobní
V roce 1978 bylo motoru
OM 617 pøiøazeno do sacího traktu turbodmychadlo
Garrett, které vytlaèilo jeho
maximální výkon z pùvodních 59 kW/80 k pøi
4 000 min-1 na solidnìjších
82 kW/110 k pøi 4 200 min-1(OM 617.950).
Motor byl osazen do vozu
modelové øady W 116 urèeného exkluzivnì pro prodej
na severoamerickém trhu
(USA a Kanada). Vznikl tak
model Mercedes-Benz 300
SD (W 116 D30A) – první
sériovì vyrábìný osobní
automobil, typ karosérie: sedan, s pøeplòovaným vznìtovým motorem na svìtì!
V letech 1978 a 1979 mìl
model 300 SD pod kapotou
verzi motoru OM 617.950
s výše uvedeným maximálním výkonem. Od roku 1979
byla montována do sedanù
300 SD mírnì pøepracovaná
varianta vznìtového motoru
typovì oznaèená jako OM
617.951 s ponìkud upraveným zdvihovým objemem
(2,998 l), ale také s mírnì
zvýšeným maximálním výkonem na 89 kW/120 k pøi 4
350 min-1.
Zatímco pùvodní varianta
turbomotoru disponovala
maximem toèivého momentu na hranici 228 N.m,
novìjší verze pøidala dva
newtonmetry navíc (230
N.m), to vše pøi kompresním pomìru 21,5 :1 a 2400
otáèkách za minutu. Se
ètyøstupòovou
automatickou pøevodovkou a koncovým pøevodem v zadní
hnané nápravì 3,07:1 umìl
vznìtový motor OM 617
rozpohybovat více než
dvoutunový sedan (2 215 kg
v naloženém stavu) do maximální rychlosti 165 km/h.
Sprintovat z 0 km/h na 100
km/h dokázal monstrózní osobák s motorem OM
617.950 za 17 sekund. S no-
vìjší verzí motoru to stihl za
16,2 sekundy. Dle metodiky
DIN 70030 (determinace
¾ maximální rychlosti – ne
více než 110 km/h – plus 10
%) staèilo vozu Mercedes-Benz 300 SD z roku 1978
více než krásných pouhých
10,6 litrù motorové nafty na
ujetí 100 kilometrù.
CAFE byly dùvodem
Není pochyb o tom, že
sedan modelové øady W 116
vybavený
pøeplòovaným
vznìtovým motorem urèený
striktnì pro severoamerický
automobilový trh byl souèástí øešení jak vyzrát na tamní
normy spotøeby uvádìné
pod souhrnným názvem
CAFE. Na konci sedmdesátých let minulého století
nemìly vznìtové osobní automobily v USA a Kanadì na
rùžích ustláno. Kdo si asi v té
dobì v Americe poøídil velký sedan S-klasse s motorem
z traktoru v lepším pøípadì
pøirovnání z náklaïáku?
TECHNIKA
Ovšem u vozù stejné modelové øady vybavených zážehovými motory to bylo nìco jiné.
V tomto segmentu se stal velký
Mercedes W 116 svým zpùsobem kultovním vozidlem.
Vývoj nové generace velkých
osobních mercedesù, ostatnì
poprvé oficiálnì pøiznaných
jako S-klasse („S“ jako Sonderklasse nebo-li speciální tøída),
zaèal již v roce 1966, vlastnì
jen rok poté, co byla pøedstavena modelová øada W 108/109.
Vnìjší tvary nové „es klády“
byly výsledkem zcela nového
korporátního designu, který
ostatnì pokraèoval až do roku
1993, kdy byly vyrobeny poslední vozy øady 190 Baby Benz.
Design, který pøivedl na
svìt Friedrich Geiger, byl finalizován v roce 1969 (zmrazen
v roce 1970) a odrážel použití
svalnatých linií, jejichž kombinace podporovala elegantní
a sportovní charakter vozidla.
Základní koncept tvarového
designu byl inspirován modelovou øadou R107 SL-klasse
roadster (1971 – 1989). Nejvíce to W 116 pøiznává pøedními
hlavními a zadními spojitými
svítilnami.
Nová generace velkých mercedesù typové øady W 116 byla
pøedstavena svìtu v záøí roku
Mercedes-Benz 300 SD mìl maximální rychlost 165 km/h a spotøebu 10,6 l motorové nafty na 100 km
1972. Ze zaèátku byly v nabídce
dvì verze sedanù se zážehovými øadovými šestiválcovými
motory M110 a vrcholná verze
s motorem V8. Rozdíl byl pøedevším v plnìní motorù. První
verze (280 S) byla osazena karburátorem Solex, druhá verze
(280 SE) mìla již vstøikování
Bosch D-Jetronic, model 350
SE byl vybavený benzínovou
V8 M116. O rok a pùl pozdìji
byly pøedvedeny modely 450 SE
a 450SEL s osmiválci M117. Ovšem to, co nadchlo nejen Ame-
Modelová øada osobních vozidel oznaèovaná internì W 116 byla první,
která oficiálnì nesla oznaèení S-klasse
riku, byl limitovaný model 450
SEL 6,9 l z roku 1975 s osmiválcovým motorem M100, který
mu byl schopen udìlit maximální rychlost okolo 240 km/h.
Za pìt let existence výroby
modelu 450 SEL 6,9 l vzniklo
7 380 kusù, z nichž valná vìtšina byla exportována do USA,
ovšem oficiálnì až od roku
1977. Do té doby bylo možno
vùz do USA dovést jen v rámci tzv. „šedého trhu“, tedy bez
posvìcení oficiálních prodejcù
mercedesù.
O laènosti zájemcù nejlépe
vypovídá fakt, že v dobì (1977),
kdy v USA byl prodáván nejdražší Cadilac (Seville èi FleetwoodSeventyFive) za 16 000
USD, stál Mercedes-Benz 450
SEL 6,9 l oficiálnì 52 995 USD!
Jedinou útìchou je snad to, že
cena nedosahovala výše, která
byla nasazena u nejdražšího
vozu RollsRoyce.
Kultovní bratøíèek
Mercedes-Benz 450 SEL 6,9 l
se stal témìø ihned po svém
Mercedesy modelové øady W 116 byly vrcholem nabídky koncernu v segmentu osobní
automobilù na konci sedmdesátých let dvacátého století
Transport magazín 2/2014
49
TECHNIKA
uvedení na trh vyhledávaným
lákadlem. Nebylo tedy divu, že
kolem nìj zaèali kroužit celebrity rùzného ražení jako masaøky
kolem šťavnatého sousta.
V roce 1976 slavný francouzský režisér Claude Lelouch
nechal pøipevnit kameru na kapotu 450 SEL 6,9 l a pustil jej
„ze øetìzu“ paøížskými ulicemi
v dobì polední pauzy. Výsledná
devítiminutová scéna ve filmu
C’etaitun rendez-vous ve stylu
cinémavérité (pravdivý snímek
– jistý druh improvizovaného
dokumentu inspirovaný teorií Kino-Pravda DzigaVertova)
nadchla drzostí, s níž Lelouch
nechal vùz ve vysoké rychlosti
míjet ostatní úèastníky dopravního provozu èi projíždìt pìší
zóny. I když zvuk témìø sedmilitrového monstra s tøístupòovou automatickou pøevodovkou
pøebíjí skoro dvakrát jekot Ferrari 275 GTB s pìtistupòovým
manuálem a vyvolává v divákovi hrubì primitivní nadšení,
pøi pozorném sledování scény
odhalíme jednoduchý fakt, že
Lelouch si mírnì pomohl zrychlením pøehrávání.
Interiér vozidel øady W 116
Pøesto, že v koncernu
Daimler-Benz AG nikdy oficiálnì nevznikly plány na výrobu 450 SEL 6,9 l s karosérií
kombi (a není se co divit, kdo
TOP modelem øady W 116 byl Mercedes-Benz 450 SEL 6,9 l
50
z marketérù by pøišel s návrhem „zprasit“ vrcholový model
automobilky, na nìmž si tolik
zakládala?), bylo nìkolik super
drahých sedanù (cena modelu
z roku 1979 v Nìmecku – 81
247 DM!) do toho tvaru pøekarosováno.
Napøíklad jistý nìmecký
diplomat Manfred Sittmann
zadal takovou pøestavbu svého 450 SEL 6,9 l u spoleènosti Brinkmann Karosserie
v Brémách s tím, že èasto
vyráží s rodinou a dvìma psy
do Itálie. Nìmecký magazín
Auto Motor und Sport napsal
o Sittmannovi obsažný èlánek
s titulkem: Nejdražší psí bouda. Další super sedan 6,9 l byl
konvertován na kombík na
pøání italské super star Sophie
Lorenové, a to z prakticky stejných pohnutek – diva filmového plátna chtìla též pøevážet
své psy.
V hlavní roli
V roce 1996 využil jeden
z vozù Mercedes-Benz 450 SEL
6,9 americký vizuální umìlec
a filmový režisér David Lynch
ve svém filmu LostHighway. Ve
filmu Ronin (John Frankenheimer) z roku 1998 podnikli dva
hlavní protagonisté Sam (Robert de Niro) a Vincent (Jean
Reno) s jedním z kultovních se-
inzer
TECHNIKA
³°®°¾·¥Ĩ¤(·¥®Ò
ċĂřĢĪ¿øšûĨċĂĨĂÆkĪÜÏóĨÕĂċĠ¿ĴÿtÏóĨ
ÿÜóĂÕĨŠõÕõg™ĨċĠĂåÜĢõĂÿ]ø™ÒĨ
Ĺċ™ĢĂÆÜÿšÏóĨċŠõĨĴš÷ĂÿIJĨċĂĴĂø]ÿtĨ
ÿ]÷ø¿ÕÿtĨ¿Ĩ¿IJĪĂÆIJĢĂĴjĨÕĂċĠ¿ĴķĐ
inzerce
¾¿Ģø]ÿtûĨÕ]ĠÏĂĴĢ÷jĨ¶®¶Ĩÿ¿ĨgtĢøĂĨÝĥĨĥĥĥĨ
ĴÜĨĪĴ¿ĠIJĨ¤®¶Ĩ·µ¹£¬©¥­³ĨĴĨÏÜø÷ĂĴjĨÏÜÿkĨ
ĬĺĨ¬gĨċŠõĢċtĴ]ĪÜĨg]ĢĪ÷ĂIJĨİĥĨ¬gĨÿ¿Ĩ’gÜĪĨ
ÿ¿Õ¿ÏÜĐĨİĺĄİôİĺĄçĨöÜĨIJĠgÜÿ]ĨĢõĠĂĪ÷ĂĴõĨ©ĂÿĹt÷ĂĴõ
³ŠÜĴĂÕÜûĨg]ĢĪ÷ķĨ
ÿ¿ĨĪĠ¿ÿĢċ¿ĠÜÿĪÿtĨ’gÜĪĨÿ¿Õ¿ÏÜÑ
ĄĬĀĀĺÝÝĺĺĄħççĺĺ
¾¿÷
¾¿÷ĂIJċÜÿtûĨċøķĂĴjĨ
óĠ¿g÷ķĨĴĨóĂÕÿĂĪkĨİİĺĨ¬gĨ
óĠ¿
čĄĺĺĨ¬gĨöÜĨċŠtĢċkĴÜ÷Ĩÿ¿Õ¿ÏõĎ
čĄĺĺ
S-klasse z roku 1972 mìla stìraèe hlavních reflektorù
Poslední íránský šách Mohammad
Reza Pahlavi (28. 10. 1919–27. 7. 1980)
mìl nejménì dva 450 SEL 6,9 l s pancéøováním. Jeden z nich byl své èasu pøedmìtem aukce v New Yorku. Francouzský skladatel a zpìvák Claude Francoise
(napø. Comme d’habitude – originální
verze Sinatrovy My Way) vlastnil 450
SEL 6,9 l od roku 1976 do roku 1978. Pøi
pokusu o atentát v roce 1977 unikl ve
svém voze jisté smrti, díry po kulkách
byly ve 450 SEL 6,9 l na mnoha místech
karosérie. Americký herec Telly Savalas
si vyjednal pøedání jednoho vozu 450
SEL 6,9 l za dvoudenní promo práci
pro Mercedes-Benz. Mezi dalšími pro-
minentními majiteli kultovního vozu
bychom mohli nalézt Sira Bernarda
Ashleye, Jamese Hunta, Johna F. Kenedyho, Jr. nebo Franka Sinatru.
®©©¥¦
¾¿÷ĂIJċÜÿtûĨÆ¿ĠÜĴÿjĨĢ¿ûĂøÜċ÷ķĨ
ĴĨóĂÕÿĂĪkĨçĺÒĨĄĺĺÒĨİĺĺÒĨçĺĺĨ¬g
³ĠĂĨĴtÏÜĨõÿåĂĠû¿ÏtĨ
ÿ¿ĴĪõĴĪÜĨÿ¿ÜĨÿĂĴjĨĵÜÆĂĴjĨĢĪĠ]ÿ÷ķĨ
ĵĵĵĐÿ¿Õ¿ÏÜĪĠIJÏ÷óÜøċĐÏĹ
Z výètu zajímavých majitelù a popisu vozidel øady W 116 je zøejmé, že,
jakkoliv technicky pokrokový a zajímavý, byl sedan Mercedes-Benz 300
SD jen „chudým pøíbuzným“ svých
benzínových bratøí. Pøesto nejenže splnil svùj úèel ve høe s názvem CAFE, ale
též pøispìl historii automobilové konstrukce neoddiskutovatelnì pøevratným øešením – prvním sériovì vyrábìným vznìtovým turbomotorem urèeným pro pohon osobních automobilù.
PROFI AUTO CZ a.s.
inzerce
danù 450 SEL 6,9 l devastující honièku
v ulicích a okolí mìsteèek francouzské
riviéry, zahrnující celou øadu trikù od
driftování až po støelbu s ruèní raketové zbranì pøes otevírací støechu. Povedená scénka jistì zùstává v myslích jak
všech fanouškù akèních thrillerù, tak
automobilových nadšencù.
«¿Ģÿ]ĨĴĂøÆ¿ĨÿÜöÜÿĨċĠĂĨŠõÕõgÜĨċĠĂåÜĢõĂÿ]øķ
TRUCK SERVIS
Transport magazín 2/2014
51
TECHNIKA
ACTROS SLT A AROCS SLT
PRO NEJTÌŽŠÍ PRÁCI
Text a foto
Martin Felix
P
øestože je ve vìtšinì
Evropy maximální
pøípustná hmotnost
soupravy 40 tun a u nás se
s tøínápravovým tahaèem
mùžete dostat až na 48 tun,
jsou pøepravy, kdy je potøeba odvézt i více.
Nové tøí až ètyønápravové tahaèe Mercedes-Benz
SLT jsou zde právì proto,
když zvládnou soupravu až
250 tun a ve spojení s dalšími,
i tøemi tahaèi mùže celková
hmotnost soupravy dosáhnout až 750 tun. V pøípadì
nového SLT (Schwer-Last-Transporter – nákladní vozidlo pro pøepravu tìžkých
nákladù) vyvinul Mercedes-Benz specialistu pro tento
nejnároènìjší segment. Odpovìdnost za vývoj neslo
oddìlení CTT (Custom Tailored Trucks) ve francouzském
závodì Molsheim, které úzce
spolupracovalo s vývojem
nákladních vozidel ve Stuttgartu. Základní vozidlo SLT
je vyrobeno v závodì Wörth
a dokonèeno v Molsheimu.
Dokonèovací práce zahrnují
výrazné chladicí vìže za kabinou, vèetnì v ní uložených
komponentù, a montáž øízené tlaèené nápravy u ètyønápravových tahaèù nebo tažných zaøízení pro tìžké ná-
52
klady vpøedu a vzadu, dále
montáž posuvné návìsové
toènice, ochranné desky na
zádi, mùstku za chladicí vìží
a pracovních svìtlometù.
Mercedes-Benz vyrábí nový
SLT v mnoha provedeních.
Actros SLT se vzduchovým
odpružením je nabízen v následujících variantách: Actros
SLT 6x4, rozvor 3 400 mm
nebo 4 000 mm a Actros SLT
8x4, rozvor 4 000 mm. Arocs
SLT se ocelovými pružinami
se dodává ve variantách: Arocs SLT 6x4, rozvor 3 300 mm
nebo 3 900 mm, Arocs SLT
8x4, rozvor 3 900 mm, Arocs SLT 8x6, rozvor 4 200 mm,
Arocs SLT 6x6, rozvor 3 900
mm a Arocs SLT 8x8, rozvor
4 850 mm. Verze SLT s pohonem všech kol 6x6, 8x8 a 8x6
budou následovat v prùbìhu
jara. Pøevážnì budou urèeny
pro exportní trhy. Jako nákladní vozidlo pro skuteènì celý
svìt bude SLT dodáván s levostranným nebo pravostranným
øízením, a také ve speciálních
provedeních, napøíklad pro
provoz mimo zpevnìné cesty
s pneumatikami rozmìru až
14,00 R 20 pro varianty s pohonem všech kol.
Nosnou èástí výrobního
programu jsou ètyønápravové verze. V této konfiguraci èiní technicky pøípustná
celková hmotnost vozidla
41 tun, zatížení jednotlivých
náprav je pøitom vpøedu
a vzadu devìt tun, osm tun
a dvakrát 13 tun. Pro exportní trhy mùže být celková
hmotnost tahaèe až 48 tun
u modelu Arocs 8x8. Nejvyšší pøípustná hmotnost
TECHNIKA
soupravy dosahuje u všech
modelù 250 t. SLT je koncipován jako technicky vyspìlý tahaè tìžkých nákladù
pro maximální zatížení. SLT
se dodává také jako Semi-SLT bez turbo spojky retardéru a bez pøídavné chladicí soustavy pro zákazníky,
kteøí se bez tìchto prvkù
výbavy mohou obejít, jezdí
s celkovou hmotností soupravy do 120 t a pøevážnì
v oblastech s nenároènou
topografií. V rámci individuálního schválení je pak
možné s jistými omezeními
zvýšit nejvyšší pøípustnou
hmotnost soupravy až na
150 t, v závislosti na výbavì
a oblasti provozu.
Desig vychází nezamìnitelnì z typù Actros a Arocs,
avšak SLT má jako specifický znak odlišnou prostøední
èást nárazníku s montážní
deskou pro tažné zaøízení,
urèené pro tìžké náklady
a pro jízdu v soupravì. Za
tímto úèelem se na tomto
místì nacházejí pøípojky
pro hydraulickou a brzdovou soustavu. Pro servisní
èinnosti jsou zde integrovány rovnìž schùdky. Tahaèe
tìžkých nákladù jsou povinnì vybaveny pozièními svìtly po celém obvodu vozidla.
Pro nový SLT se dodává na
pøání chromovaný oblouk
spoleènì se ètyømi pøídavnými svìtlomety jako vizuální tøešnièka na dortu, která
je praktická a zároveò designovì atraktivní. Rovnìž
nápadné je boèní obložení
chladicí vìže za kabinou
s velkými otvory pro pøívod
chladicího vzduchu na pravé stranì.
Nový SLT se dodává s rùznými návìsovými toènicemi,
které mohou být na pøání
doplnìny posouvacím zaøízením pro optimalizaci zatížení náprav. Pro jízdu v soupravì, ať jako tažné nebo
tlaèné vozidlo, mùže být
nový SLT vybaven vpøedu
a vzadu závìsnými deskami
pro tažná zaøízení pro tìžké
náklady. V tomto pøípadì se
používá tažné zaøízení Rockinger 56 E.Rovnìž na pøání
je pro SLT k dispozici balastový valník, který zajišťuje
trakci napøíklad pøi jízdì
s ojnicovými pøívìsy nebo
v soupravì s nìkolika tahaèi
tìžkých nákladù.
Pro nový tahaè tìžkých
nákladù
Mercedes-Benz
SLT byl použit øadový šestiválec Mercedes-Benz OM
473 se zdvihovým objemem 15,6 litru, jehož maximální výkon je 460 kW
(625 k) a toèivý moment až
3 000 N.m. Díky své elasticitì a tažné síle mùže být
tento motor pøevzat pro SLT
bez jakýchkoli zmìn. OM
473 je k dispozicii v nižších
výkonových
stupních380
a 425 kW. Mezi konstrukèní lahùdky motoru patøí
turbokompoudní technika,
která stojí za mimoøádnou
výkonovou charakteristikou
motoru. U turbokompoudního øešení se za výfukovým
turbodmychadlem nalézá
druhá turbína, která využívá zbývající energii výfukových plynù po prùchodu výfukovým turbodmychadlem
k dalšímu zvýšení úèinnosti.
Získaný toèivý moment je
pøenášen prostøednictvím
høídele a hydrodynamické
spojky ozubenými koly do
motoru, pøímo na klikový
høídel. Øidiè cítí pøínosy
turbokompoudní techniky
bezprostøednì v ještì spontánnìjší reakci motoru již
pøi nízkých otáèkách. Zároveò se pøi vysokém zatížení,
které je typické pro provoz
tahaèù tìžkých nákladù, snižuje spotøeba paliva.
Vstøikování paliva zajišťuje, stejnì jako u nové generace ostatních motorù pro
tìžký provoz (Heavy Duty)
s hvìzdou, flexibilní systém
common rail se zvyšováním
tlaku X-Pulse. Maximální
tlak 900 barù ve spoleèném
potrubí je v jednotlivých
vstøikovaèích zvyšován až
na 2 100 barù.
Pøi pøepravì tìžkých nákladù je mimoøádnì dùležitá
velmi výkonná pøeplòovaná
dekompresní motorová brzda „High Performance Engine Brake“ motoru OM 473.
Øidiè ji aktivuje ve dvou
stupních páèkou na pravé
stranì sloupku volantu. Motorová brzda reaguje velmi
rychle. Pozoruhodný výkon
motorové brzdy dosahuje
hodnoty až 475 kW (646 k).
Díky tomu mùže øidiè tahaèe SLT držet tìžké náklady
na uzdì bezpeènì a bez
opotøebení i v klesáních.
Pøenos hnací síly zajišťuje pøevodovka Mercedes
G 280-16 s automatizovaným øazením PowerShift –
jediná automatizovaná pøevodovka s 16 pøevodovými
stupni v segmentu tahaèù
tìžkých nákladù. Pro nasazení v SLT vývojáøi pøevodovku ještì vyztužili. Pøevodovka pøenáší maximální toèivý moment motoru 3 000
N.m. Šestnáct tìsnì odstupòovaných pøevodových stupòù je zárukou, že øidiè bude
mít vždy k dispozici vhodný
rychlostní stupeò. Z pøevodového pomìru 11,7 u prvního stupnì a 0,69 u nejvyššího stupnì plyne velké rozpìtí pøevodù 16,96. Funkce
plazivé jízdy pøevodovky PowerShift 3 s integrovaným režimem manévrování umožòuje snadný rozjezd a citlivé
manévrování s pøesností na
centimetry. SLT to svému øidièi velmi usnadòuje. Øidiè
mùže režim manévrování
pohotovì opustit sešlápnutím pedálu plynu až k aktivaci spínaèe „kickdown“.
Transport magazín 2/2014
53
TECHNIKA
Mezi mimoøádné prvky vozidel Mercedes-Benz
Actros a Arocs SLT patøí
turbo spojka retardér, který kombinuje do jednoho
konstrukèního celku hydrodynamickou spojku pro rozjezd a retardér. Konstrukce
turbo spojky retardéru je
v porovnání s jinými systémy
pro rozjezd kompaktnìjší,
lehèí a zároveò slouží jako
mimoøádnì výkonný retardér. Turbo spojka retardér
umožòuje jak citlivý rozjezd
bez opotøebení, tak i manévrování pøi nejnižších rychlostech – oba aspekty mají
pro tahaè tìžkých nákladù
mimoøádný význam. V turbo
spojce retardéru proti sobì
stojí bez kontaktu lopatkové
kolo èerpadla a obìžné kolo
turbíny. Pohyblivé lopatkové
kolo èerpadla je umístìno na
stranì motoru, obìžné kolo
turbíny na stranì pøevodovky. Pøenos hnací síly mezi
obìma koly zajišťuje bez
opotøebení olej pro samoèinné pøevodovky (ATF).
V novém SLT nalézá
uplatnìní druhá generace turbo spojky retardéru,
54
která disponuje ještì vyšší
úrovní dynamiky a odolnosti. Výraznì kratší doba
vyprázdnìní oleje z turbo spojky retardéru vede
k rychlejšímu následnému
øazení a rychlejší akceleraci
naložené soupravy. Rychlý
nárùst toèivého momentu zabraòuje nechtìnému
pohybu vozidla nazpìt pøi
rozjezdu ve stoupání. Turbo
spojka retardér disponuje
kromì toho rafinovaným
øízením. V závislosti na situaci je skøíò hydrodynamické
spojky preventivnì naplòována olejem, napøíklad
u stojícího vozidla pøi zaøazeném pøevodovém stupni
na rovinì, aby byl zajištìn
dynamický rozjezd. Ve stoupáních se zaøazeným pøevodovým stupnìm pro jízdu
vpøed mùže naložená souprava díky preventivnímu
naplnìní spojky olejem zámìrnì pomalu sjíždìt dolù
– intenzita tohoto pohybu je
regulována pedálem plynu.
Toto tzv. slaòování umožòuje kontrolované couvání
dolù bez ovládání brzdy,
a tím bez potøeby stlaèeného vzduchu. SLT se zároveò
dokáže opìt rychle rozjet
smìrem vpøed. V pøípadì
pohánìných náprav tahaèe
SLT se jedná o extrémnì
robustní nápravy s planetovým pøevodem v kolech
vlastní výroby Mercedes-Benz. Standardní stálý pøevod nápravy je i=5,333. Pøi
použitém rozmìru pneumatik 315/80 R 22,5 a rychlosti
jízdy 80 km/h dosahuje motor 1 490 otáèek za minutu.
Díky tomu je SLT koncipován pro vysokou tažnou
sílu. Další hodnoty stálého
pøevodu náprav v rozpìtí od
i=4,833 do i=6,0 umožòují
precizní pøizpùsobení tahaèe SLT pøáním pøíslušného
zákazníka a jeho provozním
podmínkám. Pohánìné nápravy jsou konstruovány pro
technicky pøípustné zatížení
každé nápravy až 16 tun.
Mezi další zvláštnosti nového SLT patøí elektrohydraulicky øízená a vzduchem
odpružená tlaèená náprava
pro ètyønápravové modely
z vlastní výroby. Tato náprava, vèetnì zavìšení, vychází
z pøední nápravy z výrobního programu nákladních vo-
zidel. Její nejvyšší pøípustné
zatížení je až 8,0 t. Krátkodobé odstranìní zátìže zvýší trakci.
Vývoj nového SLT byl zahájen zaèátkem roku 2010.
Pøed zavedením SLT na trh
absolvovalo toto nákladní
vozidlo rozsáhlé testy. Prototypy byly dùkladnì provìøeny rovnìž pøi interních
zkušebních jízdách. Celý
rok si napøíklad vyžádalo
jen sladìní hnacího øetìzce,
vèetnì turbo spojky retardéru a chladicí soustavy. Nový
SLT se již skvìle osvìdèil
i v praxi. Spoleènosti pro
pøepravu tìžkých nákladù
v Nìmecku a ve Švýcarsku intenzivnì zkoušely
SLT déle než rok v reálném
provozu. První jízda tahaèe
SLT, s lokomotivou na návìsu s nízkou ložnou plochou,
pøi celkové hmotnosti soupravy 220 tun, vedla z Mnichova do Mannheimu.
Je jasné, že vozidla pro
takto extrémnì specializované úkoly nebudou prodávána v tisícových sériích
a budou se vyznaèovat vysokou individualizací. A právì
Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT) dokáže
realizovat individuální pøedstavy o nákladním vozidle,
vyrobeném pøesnì na míru.
Toto oddìlení je souèástí
obchodní divize Mercedes-Benz Special Trucks a sídlí
v závodì Molsheim v Alsasku, v nìmž manufakturní výrobou vznikají velmi
specializovaná vozidla. Velkou výhodou je to, že CTT
a Molsheim dodávají individualizovaná nákladní vozidla s hvìzdou z jedné ruky
a s jednou fakturou. Vèetnì
kontrol, zkoušek, schválení,
veškerých záruk a zázemí
celosvìtové servisní sítì
Mercedes-Benz.
Download

stáhnout - TruckJobs.cz