Valtický zpravodaj
3. dubna 2014
Významný valtický hudebník
Přijetí u pana starosty
Muzejní spolek Valtice uspořádal 27. února přednášku o valtickém rodákovi J. M. Spergerovi (1750-1812), autorovi velkého
množství kontrabasových skladeb, který patřil také k největším
virtuózům i autorům literatury tohoto nástroje a působil svým
uměním na Haydna, Mozarta, Vaňhala a mnohé další. Zatím co
p. Rakovská se věnovala životnímu osudu představitele hudebního klasicismu, o jeho díle včetně zvukových ukázek pohovořil
Tomáš Kollár, hudebník a iniciativní člen Muzejního spolku.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
U příležitosti Dne
učitelů, který se slaví
28. března na počest
narození Jana Amose
Komenského, každoročně přijímá starosta města Valtice Ing.
Pavel Trojan učitelky
a učitele MŠ a ZŠ Valtice. Ve středu 26. 3.
2014 v 16:00 hod. nás pan starosta přivítal v nově zrekonstruované
zasedací místnosti valtické radnice. Poděkoval pedagogům za
jejich práci. Z jeho slov bylo znát, že si naší nelehké profese váží.
Vyzdvihl její význam v dnešní době, kdy škola mnohdy nahrazuje
výchovu dětí v rodině. Touto cestou bych chtěla za všechny učitele
panu starostovi poděkovat za slova uznání i za drobnou pozornost,
kterou všem přítomným slavnostně předal. Po přijetí na úřadě
oslavili svůj svátek zaměstnanci školy v restauraci Albero.
Potěšilo nás, že pozvání na oslavu přijala a zúčastnila se jí
převážná většina našich bývalých pedagogů. Bylo příjemné s nimi
posedět a zavzpomínat na léta strávená na naší škole.
Mgr. Markéta Nedělová
Město Valtice
MUDr. Vítězslav Machovský
Náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice
ordinace praktického lékaře
v areálu Nemocnice Valtice, Klášterní 4
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
zahájil činnost 3. 3. 2014
Registruje nové pacienty.
Vzhledem k tomu, že převzal zdravotní karty po
MUDr. Irglovi,
Prosí pacienty, kteří se dosud nezaregistrovali
u jiného lékaře,
aby se dostavili k registraci.
Město Valtice
vyhlašuje
Výběrové řízení na pozici technický pracovník
pro venkovní sportoviště a halu.
Místo výkonu práce Valtice, pracovní úvazek 0,5
Podrobné informace na adrese: www.valtice.eu
seva-flo­r a s.r.o.
Nám. Svobody 12,
Valtice, 519 352 615
Vinné sklepya.s.
Valtice, tel.: 519 361 311
Zprávy ze zastupitelstva, rady a Městského úřadu
bude Městu Valtice poskytnut příspěvek ve výši asi 1,5 milionu
Novinky z technických
korun. S dotací jsou spojené další povinnosti především takzvaného
papírového charakteru, které spočívají především ve vyúčtování
služeb
akce a s tím spojeného monitoringu a podávání zpráv fondu.
Svou bioodpadu zahájen
Počasí uspíšilo některé práce
V březnu tohoto roku se naplno rozběhl svoz bioodpadu z hnědých
odpadových nádob, které si občané Valtic mohli zdarma zajistit u
technických služeb města. Zatím je mezi obyvatele rozdáno asi
770 nádob, které jsou vyváženy od počátku března v pravidelných
čtrnáctidenních intervalech společností Hantály, a.s. ( svozový
den je úterý – podrobnosti jsou ve svozovém kalendáři nebo na
stránkách města www.valtice.eu). V Této souvislosti upozorňujeme
občany, aby nádoby k vývozu připravovali včas, nejlépe v předvečer
svozu, protože rychlost průjezdu sběrného vozu je proti běžnému
popelářskému autu výrazně rychlejší. Včasným připravením nádoby tak eliminujete možnost, že nebude vyprázdněna. Pokud se
chcete do tohoto systému zapojit, je možné i nadále získat nádobu
(hnědou „popelnici“ se samolepkou) buď na technických službách
na adrese U Rotundy 210 nebo na sběrném dvoře v době, kdy je
pro veřejnost otevřen. Svoz je zajišťován na náklady města a pro
občany je zdarma stejně, jako zapůjčení nádoby.
Zametací vůz konečně dorazil
Letošní mírná zima a brzký příchod jara uspíšil a umožnil některé
práce, které obvykle začínají v dubnu či květnu. Technické služby
v polovině března započaly s dalšími svépomocnými pracemi na
obnově chodníků ve městě. V loňském roce se opravily kompletně
chodníky u bytových domů Pod Zámkem, letos začínáme s opravami chodníků včetně výměn obrubníků na Lázeňské ulici. Rádi
bychom opravili i chodník na ulici 1. máje a pokud počasí a finance
dovolí, pustíme se i do některé z dalších ulic – především Střelecká
ulice je ve špatném stavu. V areálu fotbalového hřiště pracovníci
technických služeb obnovili oplocení areálu včetně nátěrů. Nezvykle teplé počasí nastartovalo nejen jarní práce na zahrádkách,
ale i růst plevelů na chodnících a krajnicích cest. Zaměstnanci
služeb proto v minulých dnech započali s aplikací herbicidů tak,
aby chodníky a krajnice nebyly pod „záplavou zeleného koberce“.
Ve čtvrtek 20. března byl městu Valtice předán do užívání nový
zametací stroj BUCHER CITYCAT 1000 od švýcarského výrobce.
Po registraci technického průkazu a získání registrační značky
(SPZ) tak bude valtické ulice zametat tento malý zametací speciál.
V rámci předání byly podepsány předávací protokoly a byla zaškolena obsluha. Vůz byl pořízen částečně z dotace ze Státního fondu
životního prostředí. Z celkové ceny vozu 2.178 968,- Kč vč. DPH
Odstraňování náletů a čištění alejí
Příznivé počasí a suchá zima umožnila realizovat práce spočívající v odstraňování náletů a čištění a úpravě alejí. Technické služby
vyčistily a odstranily nálety z Modřínové aleje,
z aleje vedoucí na Boří Dvůr nebo z prostorů
za zámeckým parkem za Růžovou ulicí. Také
ve městě jsme vytipovali celou řadu lokalit,
odkud jsme odstranili především bezy a
pajasany. V souvislosti s čištěním alejí jsme
l
2
l
provozem, což ale neodpovídalo ani praxi ani předpisům na úseku
bezpečnosti, protože v zimě se zkrátka atrakce využívat nedají. Při
sněhu, námraze nebo jinovatce hrozí na dřevěném herním prvku
úraz. Provozní doba proto byla přizpůsobena již léty vyzkoušené
praxi. Otevřeno bude: duben – květen a září – říjen
8:00 –
18:00; červen – srpen
8:00 – 20:00. to počasí dovolí, tak
provozní řád umožňuje otevřít hřiště i dříve či později jej uzavřít, jak
je tomu například letos, kdy je teplo prakticky od počátku března.
Lidé vedení na úřadu práce
budou pro město pracovat i letos
Stejně jako v minulém roce i letos Město Valtice získalo dotace,
které umožní u technických služeb zaměstnat 8 lidí, kteří jsou
vedeni v evidenci břeclavského úřadu práce. Pracovat budou především na udržování čistoty města, při sbírání odpadků, zametání,
likvidaci plevelů atd. Ti šikovnější a odborně zdatní (zedníci, malíř
a natěrač) v loňském roce odvedli kus práce při opravě chodníků,
bytů nebo při natírání a malovaní například v areálu technických
služeb. V letošním roce nám úřad práce nabídl celkem 20 uchazečů, z dotací jsme schopni zaplatit zmíněných osm.
za pomoci pracovníků získaných z úřadu práce vysbírali odpadky
po celém katastru města, na cyklostezkách i podél hlavních silnic
na Mikulov, Břeclav a Lednici.
Opravené Oranžové hřiště u Žirafy
Právní poradna
Od 1. 1. 2014 je účinný nový občanský zákoník, který má více než tři tisíce
paragrafů a spolu s balíkem doprovodných zákonů od základů mění české
soukromé právo. Vrací sem mnoho institutů, které u nás již v minulosti platily
(před rokem 1948). Zahrnuje i úpravu rodinněprávních vztahů a převážnou
většinu vztahů, které byly doteď upraveny v obchodním zákoníku.
Od nového roku se tedy všechny vznikající vztahy řídí novým občanským
zákoníkem, avšak smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 se řídí občanským
zákoníkem starým. V následující rubrice vás budeme průběžně seznamovat
s některými zajímavostmi z nového občanského zákoníku.
Víte, že i sousedi mají svá práva?
Pokud kořeny či větve stromů rostoucích na jednom pozemku
přesahují na pozemek souseda, může se soused postarat o jejich
šetrné odstranění ve vhodné roční době. Nejdříve ale musí majitele
vyzvat, aby to učinil on sám v přiměřené době.
Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží
vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek
veřejným statkem, např. obecní pozemek.
Vlastník musí sousedovi umožnit vstup na svůj pozemek v době,
rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního
pozemku a hospodaření na něm, a to za podmínky, že tohoto
účelu nelze dosáhnou jinak. Soused pak musí nahradit vlastníkovi
pozemku škodu, kterou mu tím způsobil.
Pokud vletí roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu
vlastnické právo k roji, a není povinen k žádné náhradě.
Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc (např. míč), vydá ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě
tomu, kdo ji měl u sebe. Jinak mu umožní vstoupit na svůj pozemek
a věc si vyhledat a odnést.
JUDr. Leona Hoštická, Advokátní kancelář Burdych
[email protected]
Úvěry na bydlení
Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček
Koupě RD nebo bytu – Modernizace RD nebo bytu
Výstavba RD nebo bytu – Vypořádání po rozvodu
nebo dědictví
Všechny nabídky jsou připravovány na míru pro Vás
a ZDARMA!
Město Valtice zadalo v měsíci březnu odbornou opravu včetně
nátěrů herních prvků na Oranžovém hřišti u žirafy za Besedním
domem. Vedle oprav dřevěných povrchů byla zkontrolována a vyměněna tažná lana a vyměněny některé poškozené části. V rámci
zjištěné revize musely technické služby přesadit tři stromy, které
nebyly v dostatečné vzdálenosti od herních prvků a hrozila zde
možnost úrazu. Tak jako každý rok i letos jsme zadali mikrobiologický rozbor písku v pískovišti. Dovolujeme si upozornit na změnu
provozní doby hřiště. Dosud provozní řád počítal s celoročním
l
Igor Kahánek, tel. 608 776 618
www.uver-na-bydleni.cz
3
l
Projekt „Svodnice
nad Úvalským rybníkem“
bezdůvodně je ničí a znečišťují. Připomínáme, že toto hřiště je
určeno pro děti do dvanácti let. Na hřišti je zakázáno kouření ( to
platí i pro osoby, které na děti dohlíží), jízda na kole, venčení psů
atd. Vše je napsáno na informační tabuli. Někteří rodiče ani neví,
nebo nechtějí vědět, kde se jim děti toulají a co provádějí.
I v tomto měsíci bylo odchyceno několik psů, bylo provedeno
zadržení cizího státního příslušníka bez dokladů, řešeno fyzické
napadení, řešena malá krádež, byla poskytována součinnost PČR,
bylo uděleno několik blokových pokut za porušení dopravních
předpisů a kontrola zahrádkářských kolonií.
Chtěli bychom upozornit, že i v letošním roce platí zákaz vypalování travnatých porostů.
Zpracoval: str. M. Šesták
Kontakty na MěP: tel.: 519 301 414; mob.: 734 254 254
e-mail: [email protected] Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice
Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost:
prap. Radim Budlanský tel. 974 632 661
a
pprap. Petr Jandásek tel. 974 632 725
Jistě se s většinou občanů shodneme na tom, že ochrana přírody,
vzácných živočichů a rostlin je věcí potřebnou a důležitou. Žijeme
na území intenzivně zemědělsky obhospodařovaném a díky tomu
mizí z krajiny vodní tůně a mokřady, vhodné pro výskyt chráněných
živočichů, především obojživelníků, ale také vzácných vodních
rostlin. Proto vznikla začátkem roku 2011 myšlenka vybudování
několika periodicky zavlažovaných tůní v nivě Úvalského rybníka,
na louce, která nebyla nijak intenzivně zemědělsky využívána, na území, které bylo nařízením vlády zařazeno do seznamu evropsky
významných lokalit v rámci Programu Natura.
Projekt, který se před několika dny dokončil, dal vzniknout 5
samostatným periodicky zavlažovaným tůním, které slouží jako
pobytové a reprodukční stanoviště chráněných druhů živočichů,
především žáby Kuňky ohnivé a mokřadních rostlin, jako je prustka obecná. Prostor tůní se nachází hned vedle opravené cesty
z Úval, podél toku potoka, kolem tzv. bývalého Šedova mlýna.
Vlastník komunikace Státní pozemkový úřad má plánu v opravě
této cesty pokračovat až do Hlohovce a nově by mohla být tato
komunikace navržena jako vhodná cyklotrasa Úvaly – Hlohovec.
Samotná stavba proběhla v průběhu měsíců února 2014 a dílo
bylo řádně dle smlouvy předáno městu 14.3.2014.
Pro financování jsme využili prostředků ze Státního fondu životního prostředí, který v rámci prioritní osy 6 – Zlepšení stavu přírody
a krajiny poskytl 90 % dotaci.
Projekt realizovala firma Kavyl, s.r.o. z Mohelna, nákladem 1,7
mil. Kč, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
Městu Valtice patří poděkování za to, že jako jedno z mála měst
břeclavského regionu se tímto počinem dobrovolně zapojilo do
aktivní ochrany přírody.
Pavel Trojan, starosta
e-mail: [email protected]
Zasláno
Mým voličům!
Bylo mým nejvroucnějším přáním, aby léta, která z Boží milosti
jsou mi ještě dopřána, mohl jsem zasvětit dílům rozkvětu Valtic
a především Úval.
V radě prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto.
Potud poněkud pozměněná citace z prohlášení habsburského
panovníka Františka Josefa ze dne 28. července 1914, kterým
vyzval „své národy“ k podpoře války proti Srbsku. Výše uvedenou
citaci jsme využil proto, abych zdůraznil následující slova:
Omlouvám se tímto všem, kteří mi v posledních komunálních
volbách dali svůj hlas, za předčasné ukončení jejich mandátu. Nicméně mé současné pracovní povinnosti mi nedovolují zúčastňovat
se zasedání zastupitelstva města. Protože mandát zastupitele
nejde vykonávat „na dálku“, bez pravidelné účasti na samotném
zasedání zastupitelstva, považuji za samozřejmé rezignovat na
tuto funkci.
S přáním všeho dobrého Adam Jan Polášek v. r.
KLÍČOVÁ SLUŽBA
Shopping Center Břeclav • TESCO hypermarket Břeclav
• autoklíče s čipem
• bezpečnostní dveře, mříže, trezory...
• široký výběr zámků a vložek
• čalounění dveří, shrnovací dveře
• nouzové otevírání dveří a aut
Městská policie
Zpráva o činnosti Městské policie
(Březen – 2014)
NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA
Klíčová služba TESCO – hypermarket
Začalo jaro a tím začaly problémy těchto měsíců. Ze zimního
spánku se probudila hlavně naše mládež. Ve večerních a v nočních
hodinách jsou viděny děti, které by měly být ve výše uvedenou dobu
doma v posteli. Dále - dětské hřiště – na ulici Mikulovská. V tomto
prostoru se schází mládež, pro kterou toto hřiště není určené a
otevírací doba Po – Ne 8:00 – 20:00 hod.
e-mail: [email protected]
www.zamky-valis.cz
Mob.:728 553 010
Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH
tel.: 539 085 100| www.freebone.cz | www.breclav.net | [email protected]
Internet na 4 měsíce zdarma!
l
4
l
Informace kulturní i jiné
Kalendář akcí Valtice - duben 2014
Kuželkářský turnaj Memoriál Pavla Helešice – Play off
Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: www.muzeumopony.cz , e-mail: [email protected]
cz, tel.: +420 777 003 032
Charakteristika: prohlídka zdarma pro malé i velké. Možnost vidět
zákulisí muzea a prostory, které zůstávají běžným návštěvníkům
utajené.
Termín: 1.4., 7.4., 14.4.2014 - od 17.00 hod.
8.4., 15.4.2014 – od 18.00 hod.
Místo: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice
Informace: www.kuzelkyvaltice.estranky.cz , e-mail: [email protected] , tel.: +420 604 330 267
Jarní bylinkové probuzení
20 let Muzejního spolku Valtice
Termín: 5.4.2014 od 9.00 do 17.00 hod.
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích, o.s.
Informace: www.bylinkovazahradavaltice.cz , e-mail: [email protected] , tel.: +420 776 251 058
Charakteristika: kurz obsahuje teoretickou a praktickou část a
komentovanou prohlídku bylinkové zahrady. V praktické části si
pod vedením lektorky připravíme lektvar, sirup, med, tinkturu,
léčivé víno, olej a ocet. Cena kurzu: 1.500 Kč. Přihlášky e-mailem
nebo telefonicky.
Termín: duben – červen 2014
Místo: Turistické informační centrum, nám. Svobody 4, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice
Informace: www.muzeum.webnode.cz , e-mail: mestskemuzeum@
seznam.cz , tel.: +420 728 578 719, +420 723 553 978, TIC – tel.:
+420 519 352 978
Charakteristika: výstava fotografií
Život v krajině lednických rybníků
Termín: 1.4. – 31.10.2014
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: www.nzm.cz , e-mail: [email protected] , tel.: +420
519 352 144
Charakteristika: výstava o fauně a flóře v krajině lednických rybníků
Listování: kniha Faktor Merde (Stephen Clarke)
Termín: 6.4.2014 od 16.00 hod.
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz , e-mail: [email protected] , tel.:
+420 602 734 742
Charakteristika: účinkuje Lukáš Hejlík. Beseda a autogramiáda.
Výstava: Petr Jedlička, akad. sochař
– obrazy, kresba, plastika
Termín: 3. – 27.4.2014 (otevřeno středa – neděle
14.00 – 19.00 hod.)
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz , e-mail: [email protected] , tel.:
+420 602 734 742
Velikonoční žákovský koncert
Termín: 10.4.2014
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: ZUŠ Valtice
Informace: tel.: +420 602 979 709
Angličtina pro průvodce LVA
Diskotéka
Termín: 11. – 12.4.2014
Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice
Organizátor: Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice
Informace: www.valided.cz , e-mail: [email protected], tel.:
+420 734 311 485
Termín: 4. – 5.4., 11. – 12.4., 18. – 19.4.,
25. – 26.4.2014 – od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz , e-mail: [email protected], tel.: +420
731 157 026
Vinařská akademie III – Vinařství světa
Termín: Divize A: 4.4., 25.4.2014 - od 18.00 hod.
KP1 B: 12.4.2014 od 9.00 hod.
Místo: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice
Informace: www.kuzelkyvaltice.estranky.cz , e-mail: [email protected] , tel.: +420 604 330 267
Termín: 11. – 13.4.2014
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s.
Informace: www.vinarska-akademie.cz , e-mail: [email protected]
cz , tel.: +420 519 352 083
Charakteristika: kurz je součástí vzdělávacího cyklu Vinařská akademie a je zaměřený na nejvýznamnější světové oblasti
Den otevřených dveří muzea
Koncert: Ivo Jahelka
Mistrovské utkání v kuželkách
Termín: 12.4.2014
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Termín: 5.4.2014
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
V I V A
Valtice
l
5
l
Informace: www.reistna.cz , e-mail: [email protected] , tel.:
+420 602 734 742
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz , e-mail: [email protected] , tel.:
+420 602 734 742
Zahájení turistické vinařské sezóny
a den otevřených dveří
Degustace italských červených vín
Termín: 25.4.2014
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz , e-mail: [email protected] ,
[email protected] , tel.: +420 725 807 525, +420 602 734 742
Charakteristika: degustace italských červených vín a italského
degustačního menu. Počet míst omezen, rezervace telefonicky
nebo e-mailem.
Termín: 12.4.2014 od 18.00 hod.
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: www.valtickepodzemi.cz, e-mail: [email protected]
cz, tel.: +420 723 600 423
Charakteristika: slavnostní otevření již 7. sezóny Valtického Podzemí
– unikátního labyrintu historických vinných sklepů. Ukázka nově
otevřených částí, zážitkové poznávání vína a historie. Degustace
oceněných vín LVA. Rezervace privátních boxů na víno. Vstupné
800 Kč, snížené 400 Kč platí účastníci v historických kostýmech
a maskách od r. 1289 do r. 1920 (vinaři, měšťani, mniši, šlechtici,
husité …).
Den Země
Termín: 25.4.2014
Místo: Valtice a okolí
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: www.zsvaltice.cz , e-mail: [email protected] , tel.:
+420 519 352 293
Charakteristika: nejsme lhostejní k životnímu prostředí – pomoci
může každý
Sommelier
Termín: I. část: 14. – 17.4.2014 (přesun z 1. – 4.4.)
II. část: 8. – 12.9.2014
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s.
Informace: www.vinarska-akademie.cz , e-mail: [email protected]
cz , tel.: +420 519 352 083 Charakteristika: dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení
„Sommelier“
Rizika kyberprostoru a facebooku (aneb jak chránit
děti)
Termín: bude upřesněn
Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice
Organizátor: Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice
Informace: www.valided.cz , e-mail: [email protected], tel.:
+420 734 311 485
Charakteristika: seminář o aktivitách dětí na internetu a možných
hrozbách s tím spojených
Jiří Menzel – autorská beseda a autogramiáda
Termín: 18.4.2014
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz , e-mail: [email protected] , tel.:
+420 602 734 742
ZRUŠENO:
koncert Hradišťanu
kytarový recitál Jitky Smutné
Velikonoční otevřené sklepy
Termín: 19.4.2014
Místo: vybrané vinné sklepy a vinotéky, Valtice
Organizátor: Cech valtických vinařů
Informace: e-mail: [email protected] , tel.: +420
720 484 884Charakteristika: putování hlavním městem vína,
otevřené vinné sklepy a vinotéky - degustace vín
A ještě začátek května:
Historické čtvrtky v galerii
1.5. 2014 Oslavy 20. Výročí Muzejního spolku a zahájení sezony Městské muzeum na Náměstí Svobody
Od 1. 5. Výstava keramiky Pavla Lindovského
Galerie Reistna
4.5.2014 Koncert ke Dni matek
Víceúčelová hala SOVŠ na Střelecké ulici
Termín: 24.4.2014
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Změna programu, datum a místo konání akce – vyhrazeno !
ŠKOLNÍ KURÝR
9. tříd pod vedením
Jany Petrové, a také
Katka Valeriánová
z Lednice.
Během soutěží
se prodávala malá
tombola, kde bylo
více jak 700 výher.
S napětím se opět
očekávalo losování
80-ti cen z velké tomboly (koloběžka, dort, plátno + barvy, výtvarné sady, modelovací
hmoty, hry, encyklopedie, sportovní potřeby, hračky, poukazy na
konzumace, koláčky, ….. aj.). Tu mohla vyhrát kterákoliv maska,
záleželo na štěstí
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a pomohli nám.
Dary od sponzorů pokryly náklady na karneval (ceny do malé
a velké tomboly, sladkosti na odměny, balonky, drobné dekorace
aj.) a výtěžek ze vstupného (masky měly vstup volný, symbolické
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE
Tradiční karneval
28. 2. 2014 jsme společně s Discoclubem Kinopolis a Městem Valtice pořádali
tradiční karneval. Letos na vás čekala Sněhurka a sedm trpaslíků.
Při soutěžích děti hledaly otrávený hřeben,
sbíraly houbičky, skládaly trpasličí puzzle,
přenášely drahokamy , malovaly jablíčko
pro Sněhurku. Každý byl odměněn sladkostí.
Tentokrát se přišlo pobavit a zasoutěžit si 177 dětí v maskách,
několik dětí bez masek a řádka dospělých, což svědčí o oblíbenosti
akcí pořádaných ZŠ a ŠD.
Společně jsme si zatancovali s jablkem, pořádně si zařádili při
praskání nafouknutých balonků a zarejdili při dětské diskotéce.
Svým tanečním vystoupením zpestřily karneval žákyně 8. a
l
6
l
Z Mateřské školky
vstupné (děti bez masek 10 Kč, dospělí 20 Kč) se využije na nákup
cen do malé i velké tomboly příští rok či na další akce pořádané
školní družinou (např. jarní hrátky, drakiáda atd.).
Velký dík patří paním vychovatelkám Pouchlé, Baxové, Syrovátkové, Trojanové a některým paním učitelkám Málková, Mauksová,
Urbánková, Úlehlová, které karneval připravily a zúčastnily se ho
ve svém volném čase a
bez jakéhokoliv honoráře.
Kostýmy jsme si připravili sami.
Svůj dík zaslouží i děti
ze školního klubu, kteří
pomáhali při soutěžích
a prodeji malé tomboly.
Těšíme se na vás zase
za rok!
Fotky z karnevalu i další informace ze školy najdete na stránkách: http://www.zsvaltice.cz Sněhurka a její tým
Březen pouští na
oblohu stále více sluníčka a je to měsíc,
kdy začíná jaro. My
jsme březen zahájili
fašaňkovým průvodem. Masky tančily a zpívaly, chlapci
nám předvedli šablový tanec, se kterým
navštívili i Domov
seniorů. Přišel se s námi pozdravit také veliký medvěd, který si
s maskami zatančil a zazpíval. A potom se mlsaly koblížky a koláčky. No, paráda. Na zahradu jsme zakoupili dětem velká šlapací
vozítka, z těch mají děti obrovskou radost. Probíhá výměna starých
průlezek , které nesplňovaly požadavky bezpečnosti, neboť byly
prohnilé, za nové, takže naše zahrada bude zase v novém. Jaro,
jaro, jaro už je tu! Už se těšíme, jak budeme při pobytu venku
využívat naši zahradu. Irena Maroušová – ředitelka MŠ
Současně upozorňujeme, že dne 16. 4. 2014 od 8, - 15, hod.
bude v naší mateřské škole probíhat zápis nových dětí. Žádost si
vyzvědněte předem v kanceláři MŠ.
Draví ptáci skupiny Seiferos
Dne 20. března 2014
jsme zhlédli ukázku výcviku dravých ptáků společnosti Seiferos. Na
hřišti střední vinařské
školy nám představili dravce denní (sokol, orel
mořský, bělohlavý, luňák,
včelojed, káně, poštolka,
jestřáb, vzácný dřemlík
tundrový aj.) i noční –
sovy (výr, sova pálená,
sovice sněžní, sýček, puštík), ale i krkavce. Výra jsme si mohli pohladit po
hebkém peří na bříšku.
O každém ze 22 dravců
jsme se dozvěděli, odkud
pochází, čím se živí, jak loví i nějakou zajímavost. Po představení
dravců nám moderátor kladl pár kontrolních otázek. Správně
odpovídající děti odměnil pexesem, fotkami, kalendářem či možností být „oběť“ . Zvláště o poslední byl velký zájem. Čtyři děti si vyzkoušely,
jaké to je, když jim na
ruce přistane mladá
sokolice Erin. Některé
dravce jsme viděli i při
ukázkovém lovu či letu.
Výrovi se moc nechtělo,
zato puštíci pověst sov
zachránili. Svým letem
nás ohromil orel mořský a sokolice. Představení bylo zajímavé,
vtipné a již dnes se těšíme na další ukázku,
a to 21.3.2017
Radmila Trojanová
Úspěchy základní školy v zeměpise
Naše škola se pravidelně zúčastňuje řešení Olympiád v zeměpise. Tento školní rok byl mimořádně zdařilý. Nejlepší řešitelé
školního kola postoupili do okresního ve všech kategoriích.
V té nejmladší kategorii (6. ročník) – Martin Šálek zvítězil a
postoupil do kola krajského.
V kategorii za 7. ročník – Vojtěch Hromada obsadil 4.místo. Mezi
nejstaršími (8. a 9. ročník) – obsadil rovněž 4. místo Lukáš Jícha.
17. března 2014 proběhlo v Brně krajské kolo. Tam se Martin
Šálek umístil mezi 14 soutěžícími na 12. místě.
Děkujeme chlapcům za velmi dobrou reprezentaci naší školy.
Mgr. M. Štěpaňuk
učitel zeměpisu
Poděkování rodičům za příspěvky
na činnost KRAPu za školní rok 2013-14
Každým rokem se členové Klubu rodičů a přátel školy při
Základní škole Valtice obracejí na rodiče s prosbou o příspěvek na činnost klubu. Příspěvek činí 100 Kč na školní rok na
nejmladší dítě, které navštěvuje základní školu.
V letošním roce byla částka získaná od rodičů opravdu
vysoká, činila 12 400 Kč, a proto bych chtěla právě Vám,
vážení rodiče, kteří jste touto cestou přispěli, moc poděkovat
a ujistit Vás, že peníze budou použity ve prospěch Vašich dětí.
Výdělečnou akcí KRAPu je školní ples a jeho výtěžek, který
letos činil 9 762 Kč, spolu s Vašimi příspěvky přerozdělujeme
pro potřeby základní školy a věnujeme zájmovým kroužkům
při ZŠ. Vaše finanční pomoc je pro nás moc důležitá a velmi
si jí vážíme.
Klub rodičů a přátel školy organizuje od školního roku
2012/13 ve spolupráci se základní školou sběrová odpoledne. Výtěžek v loňském roce činil 22 220 Kč. Tyto finance
byly využity na nákup odměn žákům, na vstupné 35 Kč do
NZM všem žákům naší školy, příspěvek žákům 1. stupně
( žáci se více podílejí na sběru papíru) ve výši 10 Kč na
každého žáka na vystoupení kouzelníka, které bylo určeno
pouze mladším dětem, v lednu 2014. Zbylé finance budou
dále využity pro potřeby ZŠ.
Za členy KRAPu a ZŠ Valtice Markéta Nedělová
KOUPÍM
dům ve Valticích nebo okolí.
Bez RK.
Nabídky na tel. 731 305 863
l
7
l
Včelařský kroužek na SOŠV
ve Valticích
Přes zimu mladí včelaři rozhodně nezaháleli, odebírali tzv. měl
- určenou pro rozbor na
stanovení zdravotního
stavu našich včelstev,
opravovali a chystali
rámky na sezónu 2014
a dosavadní znalosti
doplňovali o informace
z časopisu Včelařství.
V měsíci lednu měli také možnost odegustovat a porovnat i
jednotlivé druhy medů z loňské produkce. Mezi ten nejoblíbenější
patřil mezi mladými včelaři med slunečnicový a lipový.
Jaro je tu, a tak se snad můžeme těšit na letošní bohatou úrodu….?
Založen byl v červnu - roku 2006, funguje tak téměř osmý rok…
Smyslem a cílem činnosti tohoto kroužku nebylo jen vychovat
včelaře, ale i vytvořit kladný vztah ke včelařství, přírodě a rostlinám samotným, které jsou závislé na opylování včelami. Je
místem pro poznávání vzájemných vztahů v přírodě, protože i včela
medonosná je výrazným indikátorem stavu životního prostředí a
biodiverzity přírody. Je tak, myslím, i vhodným doplněním výuky,
kterou naši studenti absolvují například v hodinách biologie a
ovocnictví.
Jen pozitivní vztah k tomuto krásnému oboru je tou nejlepší a
nejlevnější reklamou včelařství. Svědčí o tom i postupně narůstající počet zájemců z řad našich studentů oboru Vinohradnictví i
Agropodnikání, kteří se chodí rádi ze školních lavic a od počítačů
odreagovat k „Altánku“, kde naše včelstva máme.
Ing. Jícha Miroslav
Střední vinařská škola má dvě
zlaté a jednu stříbrnou medaili!
z Chateau Bzenec. Na třetím
místě pak Vladimír Meszároš za
Vinofrukt Dolní
Dunajovice. Na
druhém místě ve
skupině Junior se
umístil Jan Garčic z pavlovského
vinařství Garčic,
taktéž absolvent
Střední odborné školy vinařské Valtice, který si proti svému loňskému výkonu polepšil o jedno místo. Třetí místo získal Mário
Gončár ze Střední odborné školy v Piešťanech.
„První v obou kategoriích si již tradičně odváží trofej v podobě
pozlacených nůžek od BAHCO a vinařské vybavení od firmy AKP“,
říká Martin Chlad, marketingový a PR ředitel Svazu vinařů ČR,
který dodává: „vítěz seniorské kategorie si navíc na týden může
vyzkoušet automobil FORD“.
Nejvýznamnější
tuzemská vinohradnická událost konající se letos již po
desáté, tedy jubilejní ročník – Mistrovství ČR v řezu révy
vinné – má svého
vítěze! Stal se jím
Václav Macháček z
valtického Vinařství
Procházka, absolvent Střední odborné školy vinařské Valtice. V kategorii Junior
zvítězil Milan Uher, student 4. ročníku Střední vinařské školy Valtice. Akci, jejímiž organizátory jsou Svaz vinařů České republiky
ve spolupráci se společností BS vinařské potřeby, hostilo mírně
prosluněné, ale větrné Vinařství Sonberk.
Soutěž vznikla v roce 1993 jako neformální setkání vinařů,
kteří měli chuť ukázat svůj um v řezu révy vinné. Postupně se
z amatérské akce stala seriózní a vyhledávaná celostátní soutěž
nejlepších řezáčů révy vinné, která má dobrý zvuk jak mezi vinaři,
tak i odborníky z oboru vinohradnictví.
Přímo před moderní budovou vinařství odstartoval soutěžní
klání juniorů v 9:00 hodin výstřelem Miloš Balga ze společnosti
BS Vinařské potřeby. O hodinu později se do boje zapojili i soutěžící z kategorie seniorské. Na každého ze soutěžících čekalo
25 keřů odrůdy Pálava, které bylo nutné ořezat v časovém limitu
15 minut. Odborná porota hodnotila kvalitu řezu a u nerozhodných výsledků měla možnost přihlédnout k času soutěžících. Za
správné ořezání keřů bylo možné získat 5 bodů, celkem tedy
125 bodů. Oba vítězové měli plný počet bodů a absolutní vítěz
zvládnul stanovený úsek za 5 minut 34 vteřin.
„Z celkového počtu 70 přihlášených startovalo v pátek dopoledne 50 soutěžících, mezi nimi i 8 žen,“ uvádí Miloš Balga, jednatel
společnosti BS Vinařské potřeby, která je organizátorem soutěže
a doplňuje „Soutěžní pole bylo letos velmi vyrovnané a kvalitní.
A rozdíly mezi soutěžícími na stupních vítězů minimální.“
Na druhém místě ve skupině Elite se umístnil Libor Komínek
Ing. Josef VLK
Stavební projekce
Naši žáci opět uspěli...
28. 2. 2014 se v Břeclavi v Domě školství uskutečnily přebory
škol ve veslování na trenažeru. Této netradiční sportovní soutěže
jsme se zúčastnili již podruhé, a tak jako vloni jsme přivezli několik medailí. Závody každým rokem pořádá Slovácký veslařský
klub Břeclav a jeho garantem je dlouhodobý trenér mladých
veslařů pan Josef Akai. Přeborů se zúčastňují břeclavské školy,
ale od loňského roku naše škola má možnost závodit také. Někteří naši žáci jsou aktivními členy SVK Břeclav, podílí se na
přípravě, realizaci a celkovém průběhu akce, ale soutěžit vzhledem k registraci nemohou.
I přesto, že ve škole nemáme veslařský trenažer, žáci si techniku jízdy nemohou vyzkoušet, máme velmi pěkné výsledky.
Síla, vytrvalost a vůle jsou předpokladem k úspěchu. Závodníci
musí ujet trať na 500 m co v nejkratším čase. Letos z naší školy
startovalo 25 žáků a žákyň v kategoriích ml. žáci a žákyně, st.
žáci a žákyně a dorost. Někteří z nich byli určeni jako náhradníci,
ale měli možnost si vyzkoušet jízdu na trenažeru mimo soutěž.
Všem účastníkům závodů chci poděkovat za snahu obsadit co
nejlepší umístění a reprezentaci školy. Mgr. Markéta Nedělová
TAXI
LEV
+420 605 10 22 10
+ 420 777 867 966, [email protected]
l
8
l
Na druhém stupni jsme soutěžili rovněž ve 4 kategoriích – chlapci
a děvčata a žáci 6.a 7. tříd a žáci 8. a 9. tříd. Do soutěže se nám
přihlásilo celkem 54 žáků. Přebory tentokrát neprobíhaly ve školní
tělocvičně, ale ve sportovní hale.
V kategorii chlapců (6.a 7.třídy) byl překonán školní rekord. Ondřej Tréšek ze 7. třídy překonal o 1cm rok starý rekord Lukáše
Václavoviče. Hodnota současného rekordu mladších žáků je 146 cm.
GRATULUJEME!!
Výsledky:
2. místo – Dominik Jícha (kategorie mladších žáků)
3. místo – Ondřej Tréšek (kategorie starších žáků)
2. místo – Dominika Kopřivová (kategorie dorostenky)
1. místo – Jan Vařák (kategorie dorostenci)
– překonal rekord z loňských přeborů
Třešnička na dortu
Výsledky školních přeborů – 2. stupeň (18.3.2014)
Chlapci
Děvčata
6.-7. třídy
6.-7. třídy
1. Tréšek Ondřej 146cm (RŠ) 1. Štěpánková Eliška
2. Michna Daniel 140 cm
2. Procházková Jana
3. Bistrý Pavel
135 cm
3. Nováková Natálie
Tak, jako v minulých letech, i v tomto
roce jsme pro žáky
naší školy zorganizovali školní přebory ve
skoku vysokém. Těší
nás, že se nám daří
do soutěže zapojovat stále větší počty
žáků. Zvláště děti
z 1. stupně soutěží
s velkou chutí a nadšením. Do soutěže se tentokrát zapojilo 69 dětí. Odečteme-li žáky 1.
tříd, pak se soutěže zúčastnilo více než 2/3 žáků 1. stupně.
Děti byly rozděleny do 4 kategorií - chlapci a dívky a žáci 2.-3. tříd
a žáci 4.-5. tříd.
Výsledky školních přeborů – 1. stupeň (14.3.2014)
Chlapci
Děvčata
2.-3. třídy
2.-3. třídy
1. Pavlis Matouš 115 cm
1. Zelinková Sabina
2. Hyčka Tomáš
115 cm
2. Šrotová Nikola
3. Michna Kristián 105 cm
3. Sedliská Ivana
4.-5. třídy
1. Ježek Martin
115 cm
2. Papež Radim
110 cm
3. Pálka Filip
105 cm
125cm
115cm
115 cm
8.-9. třídy
8.-9. třídy
1. Vařák Jan
150 cm
1. Pírová Pavlína
125 cm
2. Václavovič Lukáš 150 cm
2. Kománková Veronika 125 cm
3. Harman Lukáš 140 cm
3. Kopřivová Dominika 120 cm
3. Luntnerová Lada
120 cm
U stejných výkonů rozhodoval o pořadí zápis oprav na různých výškách. V případě naprosté shody bylo uděleno stejné pořadí.
Vzhledem k tomu, že skoku vysokému v průběhu školního roku věnujeme, pro časovou náročnost při stavbě doskočiště, jen minimální
čas (2 týdny), jsme s úrovní soutěže spokojeni.
Ve Valticích, 24. 3. 2014 Mgr. Michal Hyčka – uč. Tv
Soutěž v anglickém jazyce
100 cm
95 cm
95 cm
Učitelé valtické školy pravidelně posílají šikovné žáky změřit své
znalosti a dovednosti do okresních kol olympiád a podobných soutěží.
Ve čtvrtek 27. února 2014 Kryštof Knap ze 7.A a Iva Remiášová
z 9.A zastupovali naši školu v okresním kole soutěže v angličtině.
Kryštof v mladší kategorii získal 3. místo a Iva skončila ve starší
kategorii na 7. místě.
Oběma jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme jim.
Mgr. Yveta Rylichová
4.-5. třídy
1. Kašparová Vendula 115 cm
2. Haluzová Tereza
105 cm
3. Anna M. Ištvánková 105 cm
Společný projekt s Gymnáziem v Mikulově
V letošním školním
roce probíhá Povinná
výuka chemie fyziky
a praktického cvičení v rámci projektu
OPVK, kterou organizuje Gymnázium Mikulov (GYMIK) ve spolupráci s některými základními školami v regionu. Číslo projektu je
CZ.1.07/1.1.00/44.0006 a jeho název „Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském
kraji". I žáci 7., 8. A 9. třídy naší školy jsou zapojeni do daného projektu. Velkým kladem je to, že žáci mohou sami provádět různé po-
kusy nebo vyrábět
zajímavé výrobky,
na příklad ve fyzice
prováděli měření
síly a teploty, v chemii vyráběli mýdlo a
destilovali alkohol,
v praktickém cvičení vyráběli svícen,
hlavolam a další.
Žákům se výuka líbí,
zajímavým prvkem
je i bližší seznámení se se středoškolským prostředím. Naše škola
dostane v rámci projektu i některé pomůcky pro výuku.
Mgr. Zbyněk Pevný
VARIABILNÍ HYPOTÉKA za 2,5%
s odkladem splátek jistiny až na 10 let
INVESTICE, KONSOLIDACE
PŮJČEK I SPOTŘEBNÍCH ÚVĚRŮ,
RYCHLÉ PŮJČKY
Kateřina NEŠPOROVÁ
mob.: 774 452 774
e-mail.: [email protected]
l
9
l
ŠKOLNÍ BASKETBAL
Poznámka:
Naše škola se zúčastnila také OP v košíkové dívek. Turnaj se
odehrál v Lanžhotě, skončili jsme na pěkném 3. místě. Děvčata
bych chtěl rovněž pochválit. Především se mi líbilo jejich zaujetí a
chuť do hry. Již dlouhou dobu jsme na naší škole neměli tak šikovné
deváťačky a dvě osmačky.
V měsíci únoru a březnu se uskutečnilo několik turnajů v košíkové
na okresní úrovni.
Do těchto se pravidelně zapojujeme, většinou získáváme přední
umístění.
Poznámka č.2:
V kategorii mladších žáků (6. a 7. třídy) jsme měli rovněž možnost
zapojit se do celostátní soutěže – And 1 Cup. Přestože v sedmých
třídách je dostatek žáků, kteří mají dobré předpoklady pro hru,
zcela chyběl zájem těchto chlapců zapojit se do soutěže. Takže
pro naprostý nezájem našich hochů, jsem byl nucen naše družstvo
ze soutěže odhlásit.
Škoda, snad někdy příště budou mít tito chlapci více chuti poměřit své síly s kvalitním soupeřem!!
Sportu zdar, košíkové zvlášť!!
Valtice, 24. 3. 2014
Mgr. Michal Hyčka – uč. TV
Zápasům o konečné pořadí předcházely turnaje v okrskových
kolech a zápasy ve skupinách ve finálovém turnaji, který se odehrál
ve valtické sportovní hale 26.2.2014.
1. – 2. místo
3. – 4. místo
5. – 6. místo
Břeclav Valtická x Valtice
Velké Němčice
x Drnholec
Břeclav Kupkova x Nikolčice
23 : 6
6 :4 PP
11 : 6
CELKOVÉ POŘADÍ:
ZŠ Břeclav Valtická
ZŠ Valtice
ZŠ Velké Němčice
ZŠ Drnholec
ZŠ Břeclav Kupkova
ZŠ Nikolčice
Turnaje OP ZŠ v košíkové se celkem zúčastnilo 12 družstev.
Do krajského kola v Kyjově zaslouženě postoupilo družstvo ZŠ
Břeclav Valtická, které ve svých řadách mělo většinu hráčů, kteří
reprezentují Lokomotivu Břeclav v pravidelných soutěžích. Přejeme
jim hodně úspěchů v reprezentaci našeho okresu.
Celkově hodnotím úroveň okresního turnaje velmi dobře. Většina
zápasů měla vyrovnaný průběh, ve dvou případech rozhodovalo o
výsledku až prodloužení.
Co se týče našeho družstva, domnívám se, že jsme dosáhli maxima možného. Vzhledem k tomu, že hráči téměř netrénují, trochu
vaříme z vody. Většina dovedností našich hráčů má původ jen v hodinách TV. Takže jsem s našim vystoupením na turnaji spokojen.
Z našich hráčů bych chtěl vyzvednout především výkon Martina
Walda, Jana Walda a Jana Vařáka.
Muzejníci slaví 20. výročí
valtickém stavebním úřadě. Nejprve vznikl Spolek přátel historie
Valtic. Cílem sdružení bylo propojit historii se současností. Spolek
požádal 1.3.1994 o registraci již pod názvem Muzejní spolek Valtice. V září 1994 jsme uskutečnili ze shromážděných předmětů
svou první výstavu. Bylo to ve třech propůjčených místnostech
Zemědělského muzea. Aktivita muzejníků zaujala tehdejšího
starostu pana Ladislava Rollinka natolik, že pro činnost spolku
nabídl prostor v jedné z patrimonijních budov, kde je dnes TIC.
Zájem o historii města postupně přešel k touze a snaze obnovit i Městské muzeum, zrušené v budově valtické radnice v roce
1947. Podpora ze strany městského úřadu tady byla, ale na
provozování městského muzea byly prostory v dnešním TIC přece
jen nedostačující. V roce 1998 byly spolku přiděleny prostory
v prvním patře budovy, kde je muzeum dodnes. Muzejní činnost
se začala slibně rozvíjet.
Za dvacet let se vykonalo mnoho práce. Uspořádali jsme se
přes 40 přednášek , 60 různých výstav (vánočních výstavy, fotovýstavy, výstavy pro VVT, výstavy u příležitosti různých výročí) a
Muzejní spolek Valtice se chystá oslavit své 20. výročí, tedy
dobu, kdy vstoupil do kulturního života Valtic. Podmět k založení
spolku zabývajícím se valtickou historií vznikl v roce 1990 na
Mikulovská 151
691 42 Valtice
( 519 352 365
Pondělí -Pátek
9.00 - 12.00
13.30 - 17.00
l
10
l
také několik koncertů. Z publikační činnosti můžeme jmenovat
dvě knihy valtických pověstí a podíl na vydání knih „Valtice a
milosrdní bratři“ a „Valtické hody“. Také jsme vydali 2 kalendáře
a několik pohlednic. Součástí muzejní činnosti jsou i rozhovory
s pamětníky, články ve Valtickém zpravodaji a fotografická dokumentační činnost. Když jeden ze starostů města nazval činnost
spolku zlatou nitkou ve valtické kultuře, byla to pro nás ohromná
pochvala a samozřejmě nový impuls k další činnosti.
Pro spolupráci jsme dokázali získat osobnosti jako je Bohumil Vurm, Ing. Přemysl Krejčiřík Ph.D., PhDr. Miroslav Geršic,
Vladimír Znamenák, RNDr. PhMr. Jiří Kolčava, PhDr. Emil Kordiovský, Frt. Martin Macek OH, MGr. Milada Rigasová, RNDr.
Petr Macháček, Ing. Vítězslav Koukal a mnozí další. Někteří
naši zakládající členové dnes již nejsou mezi námi a proto mi
dovolte, abych je připomenula. Především je to první předseda spolku Jaroslav Glončák, Ing. Milan Kynický a Jan Blažek. Dnes již není jádro našeho kolektivu nejmladší, ale zatím
neztrácíme motivaci dál pracovat, mít nové nápady. Samozřejmě,
že by jsme těžce nesli, kdyby spolek neměl pokračování a proto
také přijímáme nové členy. V současné době máme dva mladé
nadějné mladíky - Daniela Lyčku a Tomáše Kollara, kteří se podílí
aktivně na činnosti spolku.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
S O U T Ě Ž
Valtické detaily
Pro ty, kteří nepoznali a jsou zvědavi,
kde se nachází březnový detail, prozrazuje
celková fotografie, že je to v trojúhelníkovém tympanonu nad vstupem do budovy Program oslav:
V dubnu letošního roku Muzejní spolek Valtice oslaví 20 let
své existence. Oslava se uskuteční 1. května 2014 na Náměstí
Svobody u Městského muzea.
10.00 – 11.00 hod. - zahájení oslavy moderátorem Jiřím
Supem za doprovodu cimbálové muziky - slavnostní projevy - slavnostní předání pamětních listů
starostou města Ing. Pavlem Trojanem
zasloužilým členům spolku 10.00 – 16.00 hod možnost občerstvení ve stáncích
před muzeem 10.00 – 13.00 hod. k poslechu hraje cimbálová muzika
Cimbalmen z Lednice
od 13.00 hod.
kulturní program - ženský pěvecký sbor „Výběr z bobulí“ - klavírní koncert Barbory Halouzkové
v galerii TIC
11.00 – 16.00 hod. otevřeno Městského muzeum
a výstava „20 let Muzejního spolku“
v galerii TIC
Srdečně zveme všechny občany Muzejní spolek Valtice
Negebäude mezi ulicemi Mikulovská
a Zahradní. Objekt zvaný Neugebäude
(nové stavení) byl původně ženský klášter.
Tento detail určilo správně pět čtenářů
Zpravodaje. Pro duben nabízím detail, o kterém ví
snad každý. A ještě můžu jako nápovědu
přidat, že se jedná o plastiku ve fasádě
jednoho domu na náměstí. Je to alegorie
názvu knížecího rodu Liechtenstein –
zářící, nebo svítící kámen. Ve volnějším
překladu možná drahokam.
Nedejte se odradit a své odpovědi na
otázku „kam náleží tento detail“ posílejte
formou SMS na tel. č. 728578719 , nebo e-mailem na adresu [email protected] , případně můžete vhodit lístek s řešením
do schránky Zpravodaje, která se nachází
v průjezdu naproti vstupu do Turistického
informačního centra. Pro vítěze naší soutěže je připravena kniha Valtice. KRMS
Přijďte se pobavit a zahájit podzemní sezonu!
Valtické Podzemí vás zve v sobotu 12.
dubna na zahájení sezony 2014. Třináct
vinných sklepů, z toho dva úplně nové, v historickém labyrintu nabídnou originální programy šité na míru unikátnímu
prostředí.
Chybět nebudou degustace vín včetně
těch z privátních archivů, dražba archivních vín, snoubení vín s pokrmy, moravský vinařský raut, cimbálová muzika,
mistrovství v exhibičním tahání z koštýřů,
ochutnávka specialit se značkou Kitl,
sabráž netradičními předměty a zbraněmi, retrodiskotéka… Věřte, bude toho
mnohem víc!
Překvapení jsou samozřejmostí stejně
jako losování naplněné archivní kóje
na celý rok zdarma. Lákavá je i letošní
novinka, díky níž můžete ušetřit polovinu
vstupného, pokud přijdete v historických
v areálu nemocnice
ve Valticích nabízí
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ
PRÁDLA
DOPRAVA ZDARMA
Tel.: 519 363 171, 519 363 172
www.valticeservis.cz
Počítače, Internet
724 950 605
l
11 l
kostýmech, a to počínaje rokem 1289
do roku 1920. Vítáni budou zejména
měšťani, konšelé, vojáci, markytánky, panovníci, šlechtici, kejklíři, mniši, jeptišky
a samozřejmě vinaři. Fantazii se meze
nekladou, inspirujte se dějinami Valtic i
těmi obecnými.
Začíná se v 18 hodin a bude záležet i
na vás, jak dlouho zábava potrvá! Více se
dozvíte v pozvánce na str. 12.
13 SKLEPŮ S PROGRAMY
aneb ZE STOLETÍ DO STOLETÍ
1. Sklep HLAVNÍHO MĚSTA VÍNA:
• moravský vinařský raut přetékající pochoutkami • Cimbalmen Zdeňka
Valáška • dražba archivních vín, jejíž výtěžek pomůže potřebným
2. Sklep VELKÁ KOLONÁDA:
• mistrovství v exhibičním tahání vína z koštýřů (NOVINKA 2014!) • od
tréninku přes průběžná kola až do finále • kdo nezkusí, nevyhraje! Otestujte
si kapacitu svých plic a poznejte, že není tak snadné naplnit koštýř
3. Sklep MALÁ KOLONÁDA:
• ochutnávky z privátních archivů (NOVINKA 2014!), které skrývají skutečné
vinné lahůdky
4. Sklep MALÁ KOLONÁDA U KRBU:
• ochutnávka specialit Kitl (NOVINKA 2014!) - syroby k přípravě limonád,
Šláftruňk, Životabudič aj., jež čerpají z receptur legendárního lékaře a léčitele
5. Sklep MALÉHO VINAŘE:
• ochutnávka sladké Moravy pro mlsné jazýčky (NOVINKA 2014!) • přírodně
sladká vína, proslulé hlohovecké koláčky, snoubení vín s Čokorádkami • upozorňujeme, že čokoláda je afrodisiakum a za případné následky její konzumace
nenese Valtické Podzemí zodpovědnost!!!
6. Sklep VINAŘSTVÍ KAZÍK:
• degustace vín malého vinaře Radomíra Kazíka (NOVINKA 2014!) •
atmosféra typického moravského sklípku
7. Sklep MINORITŮ:
• galerie Valtického Podzemí (NOVINKA 2014!) • ochutnávka zámecké
kuchyně, sýrů, světových i moravských archivních vín • věřte svým chuťovým
buňkám a nakombinujte si dle libosti
8. Sklep ZPOVĚDNA:
• využijte ojedinělé příležitosti ulevit svému svědomí a beztrestně a beze
l
svědků se vyzpovídat ze svých hříchů, které zůstanou navždy pohřbeny
několik metrů pod zemí
9. Sklep FRANTIŠKÁNSKÝ:
• křest nově zrekonstruovaného sklepa (NOVINKA 2014!) • řízená degustace
• snoubení vína a pokrmů pod vedením šéfkuchaře • dražba archivních vín •
sabrage netradičními předměty a zbraněmi (po 22 hod.)
10. Sklep PRESHAUS:
• ukázka sbírky cihel bývalé monarchie (NOVINKA 2014!)
11. Sklep STYLOVÁ KUŘÁRNA
• konec diskriminace a dlouhých poutí za brány sklepů • dejte průchod své
neřesti v kultivovaném prostředí • ochutnávka doutníků
12. Sklep DIANA:
• vinařská retrodiskotéka (od 22 hod.)
13. Sklep HUBERT:
• losování vínem naplněné archivní kóje na jeden rok zdarma • výherce dostane klíč nejen ke kóji, ale i k Valtickému Podzemí, aby si mohl vína vychutnat
kdykoliv bez ohledu na denní či noční hodinu • odevzdejte svou vizitku či jiný
kontakt, jinak jste při losování kóje bez šance!!!
Vstupné na akci 13 SKLEPŮ S PROGRAMY ANEB ZE STOLETÍ DO
STOLETÍ je 800 Kč včetně vína, rautu a jiných laskomin a také cimbálové
muziky. Pokud zaplatíte prostřednictvím našeho e-shopu do 9. dubna 2014, je
částka o 100 Kč nižší, tedy 700 Kč. Ušetřenou stokorunu můžete bez otálení
investovat do nákupu některého z našich výtečných vín. Pro účastníky v dobových kostýmech a maskách od roku 1289 do roku 1920
(historičtí vinaři, měšťani, mniši, šlechtici, husité, nájezdníci, vojáci...) platí
jednotná cena 400 Kč, narozdíl od „civilistů“ si ovšem mohou užít průvod,
případně získat některou z cen určených jen pro „maskované“.
12
l
Bylinky v dubnu
Co nám mohou dát křehké rostlinky,
které rostou všude kolem nás, kromě vůně
a krásných barev květů? Jsou tu nenápadně
a skromně pro naše zdraví.
V D U B N U sbíráme: bršlici kozí nohu –
list(choroby močových cest-do směsí); břízu
-kůru(dna,kožní neduhy,vlasy), jehnědy(štítná žláza,hormonální hospodářství), listy(močopudné,dna,revmatismus,detoxikace,na
vlasy); čekanku-kořen(látková výměna,játra,
žlučník, slezina, slinivka); česnek medvědí-list(viz níže); kopřivu-kořen,list(posiluje,
čistí krev, antisklerotikum,na vlasy); kostival-kořen(podporuje zevn. i vnitř. hojivé procesy, klouby, kosti, svaly-použít jen zevně);
lopuch-kořen(látková výměna, detoxikace);
plicník-kvetoucí nať(regenerace dýchacích
cest); podběl-květ(kašel,dýchací obtíže,
cukrovka); puškvorec- kořen(trávicí trakt,detoxikace,rekonvalescence); pýr oddenek(posiluje,cukrovka,cholesterol,krevní oběh);
sedmikráska-květ(potíže dýchací,rekonvalescence,látková výměna); pampeliška-kořen,list,květ(trávení,látková výměna,žlučník,
játra,slezina,močové cesty, cukrovka); violka
vonná-květ,kvetoucí nať(dýchací cesty)
Mladé výhonky kopřiv, pampelišky, řebříčku, ptačince, sedmikrásky, hluchavek,
popence, jitrocele, česneku medvědího mů-
žeme použít do připravovaných jídel (salátů,
polévek, pomazánek) nebo je rozmixujeme
s vodou na tzv. „zelenou plazmu“ podle receptu p. Staňka s citronem, medem nebo
zázvorem podle chuti na skvělý nápoj plný
vitamínů, enzymů a jiných prospěšných látek. Stejně můžeme postupovat s bylinkami,
které již raší na zahrádce.
Bylina měsíce – Česnek medvědí,
Hodí se k jarní čistící kůře (dáváme do
pomazánek, polévek, na přílohy, do salátů
Je to vnitřní desinfekce, chrání před
bakteriálními a plísňovými infekcemi (ničí i
Candidu albicans a pomáhá likvidovat kmeny zlatého stafylokoka). Má dobré účinky
na žaludek a střeva, pomůže při akutních
a chronických průjmech, při plynatosti a
kolikách, zlepšuje výkonnost střev, zbavuje
tělo střevních parazitů. Snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Zlepšuje mozkové funkce,
podporuje paměť, pomáhá při nespavosti,
pocitech závratě a tlaku v hlavě, snižuje
krevní tlak, antioxidant. Zabraňuje vápenatění cév. Zmírňuje bolesti v nohou způsobené sníženým průtokem tepnami dolních
končetin. Posiluje imunitu - je pomocníkem
v počáteční fázi chřipkových onemocnění.
Víno s česnekem medvědím je lékem pro
seniory s těžkým dýcháním a zahleněnými
průduškami, mizí i dýchavičnost. Pročisťuje
ledviny a močový měchýř, diuretikum. Léčí
chronické choroby kůže. Čerstvá šťáva nebo
obklad z listů hojí rány.
Česnek medvědí používáme především
čerstvý. Uchovat ho můžeme jako tinkturu
(1 váhový díl krájených listů+5 váhových dílů
lihu nebo pálenky, 14 dnů při pokojové teplotě, sem tam protřepat, scedit a 15 kapek 3x
denně); naložený do vína (mícháme stejně
jako tinkturu, 14 dnů v chladnu a pijeme 50
ml/den); krájené listy nasypeme do sklenice
a zamrazíme. Mrazíme taky špenát z listů
česneku, ale po menších porcích, abychom
ho mohli přidávat do jiných špenátů místo
česneku. Výborné je pesto. Připravíme buď
v třecí misce nebo v mixéru.
Potřebujeme nakrájené listy česneku,
olivový olej, vlašské ořechy nebo semena
(mandle, slunečnice, sezam, konopí- podle
chuti a možností kuchyně). Vše zmixujeme
na hustou kaši, můžeme osolit a uložíme
do menších sklenic, zamezíme přístupu
vzduchu vrstvičkou oleje nahoře. Uložíme
do lednice nebo mírně sterilujeme.Tuto
dobrotu při použití smícháme s jemně
strouhaným parmazánem a dáváme na těstoviny, topinky, do salátů, špenátů, polévek,
omáček – podle fantazie.
° V česneku medvědím dřímají mohutné
léčivé síly. Medvědi ho hledají po zimním
spánku, aby si pročistili žaludek, střeva a
krev.
Program galerie Reistna
Milí přátelé Galerie Reistna
Přicházející jaro určitě vykouzlilo úsměv
na tváři mnoha z vás. Zahrady se probouzejí, ptáci se vracejí a večery pomalu a jistě
začínají být delší. Mě ale vykouzlil úsměv na
tváři ještě i náš program na duben v galerii.
Začneme, skoro již tradičně s LiStOVáNím. Lukáš Hejlík v neděli 6.4.2014 v 16.00
hod. uvede společně s autorem Stephenem Clarkem knihu Faktor Merde! . Poté
proběhne za účasti autora, také beseda a
autogramiáda.
Kultovní projekt scénických čtení Lukáše
Hejlíka uvádí nový pátý díl s názvem Faktor
Merde! Předchozí díly projektu Merde!:
Rok v Paříži, Už zase skáču přes Merde!,
Celkem jde o Merde, Merde Impossible.
Můžete se stejně jako v jeho knihách těšit
na britský humor z Paříže a na vtipem a
jarem prosluněné LiStOVáNí,
„Angličan Paul West touží žít svůj
pařížský sen a opravdu se přitom snaží
zbytečně nedráždit Francouze. Jenže ne
zrovna úspěšně. Jeho byt je tak malý, že si
musí bagety krájet napůl, aby se mu vešly
do kuchyně, a jeho průzkum francouzské
cuisine málem vyústí ve všeobecnou stávku. Navíc to vypadá, že jej pronásleduje
bývalá přítelkyně. A zatímco Paulovi hrozí
vystěhování, ztráta práce a bankrot, postupně mu dochází, že jeho osobní faktor
merde může vyvolat pořádný poprask.“ - účinkují: Lukáš Hejlík, Věra Hollá (alt.
Petra Bučková)
Vstupné 120,- Kč. (včetně welcome
drinku)
Ve čtvrtek 10.4.2014 v 18.00 hod. vás
zveme na koncert Základní umělecké
školy z Valtic.
V sobotu 12.4.2014 v 19.00 hod. vás
opět zveme a tentokrát na koncert zpívajícího právníka JUDr.Iva Jahelky. Tento folkový
písničkář se po vystudování Právnické fakulty v Praze začal věnovat zhudebňování
různých soudních případů a všelijakých
kuriózních příběhů z všedního života. Ve
spolupráci s ČT připravil poučný seriál
o soudnictví „Neznalost neomlouvá“. Řídí
l
13 l
se heslem "život je nepřetržitá řada průserů
nepravidelně po sobě jdoucích", které u
soudu pronesl jeden recidivista a tak přijďte
si poslechnout některé z nich. Vstupné
150,- Kč. (včetně welcome drinku)
V pátek 18.4.2014 v 17.30 hod. k nám
přijede na besedu a autogramiádu významný český režisér, herec a spisovatel pan Jiří
Menzel s jeho knihou „Rozmarná léta“. Jeho
první celovečerní film z roku 1966 Ostře
sledované vlaky získal Oskara za nejlepší
zahraniční film. Další z jeho filmů Vesničko
má středisková byl na Oscara nominován
v roce 1985. Ale jeho dílo a tvorba je tak
rozsáhlá, že si myslím, že je netřeba ho
více představovat. Jeho kniha bude v den
besedy k prodeji.
„Pan učitel přečte jména deseti nejlepších žáků. Ti se v úterý po vyučování
sejdou ve vaší třídě na své první schůzce
tady s Jarkou. Já povedu jinou třídu. Hned
na první schůzce se dovíte, co všechno vás
čeká. Hlavně však musíte být všem ostatním vzorem,“ zdůrazňoval svazák.
Děti napjatě sledovaly pana učitele. Ten
z třídního výkazu podle vysvědčení z třetí třídy nadiktoval deset nejlepších žáků a ti pak
byli takto zařazeni do pionýrské organizace.
2.
„Ahoj, děcka. Tak co? Jak bylo první den
ve škole? Kdo vás učí a kde máte třídy?“
vítala Danu a Jendu maminka od jídelního
stolu. Zrovna krmila Péťu zeleninovou
polévkou. Z plotny voněly karbanátky, ke
kterým uvařila bramborovou kaši a jablečný
kompot. „Chviličku vydržte. Jen co se Péťa
nají a dám ho spát. Pak vám naberu oběd
a vy mi všechno povyprávíte.“
Dana s Jendou vyšli na zápraží. U dveří
ležel Čertík a líně pospával. Sedli si k němu
a hladili ho po srsti. Nadzvedl víčka, podíval
se na ně a zase je zavřel.
„Je hodně podobný na Astu,“ láskyplně
zašeptala Dana.
Návrh LOGO – JUDr. Lorenzová - 2
„Nemusíš šeptat. On se neprobudí. Mám
ho rád. Je to moc hodný pes. Zvykl si na
Vstupné 150,- Kč. (včetně welcome
drinku)
Ve čtvrtek 24.4.2014 v 17,00 hod. Obec
legionářská Valtice, vojensko historická
beseda. Přednáška na téma "Milan Rastislav Štefánik".
V pátek 25.4.2014 v 19.00 hod. proběhne další díl našeho úspěšného seriálu
Gurmet vs Gurman, tentokrát s degustací
italských červených vín spojenou s italským degustačním menu, vhodnému k
červenému vínu.
Vstupné 400,- Kč.
Tak doufám, že i vy se po přečtení našeho
programu usmíváte a my se na vás všechny
budeme těšit. Rezervace na akce možná
na mailu [email protected] nebo
na čísle 725807525.
Všem příznivcům a přátelům naši galerie
přejeme veselé Velikonoce.
Petra Caulfield, Literární klub Galerie
Reistna
vlaky, protože je tu odmalička.“
„Když byl malý, měla jsem strach, že ho
něco přejede. Pamatuješ, jak štěkal na
všechno, co jelo kolem?“
„Teď už je klidný. Vidíš, spí a vůbec nic
mu nevadí.“
„Nikomu z nás to nevadí. Jéé, podívej, jak
se Čertík ze spaní směje.“
„Asi se mu něco pěkného zdá. Psi se
někdy smějí.“
„Je to stejně zvláštní, že se psi smějí. U
koček jsem to neviděla. Ba ani u jiných
zvířat.“
„Ani koza se nesměje. Nesmála se ani
tehdy, když zbaštila plán stavby,“ uchichtl
se Jenda.
„Tak se pojďte najíst,“ objevila se u dveří
maminka. „Péťu jsem dala do postýlky a
hned usnul. Vlastně mu padala hlavička
už u stolu. Běžte si umýt ruce. Opláchněte
si i obličej. Jste celí upocení.“
Děti se umyly a maminka se s nimi pomodlila krátké poděkování Bohu za oběd.
Pak zasedly ke stolu a pustily se do jídla.
Přitom povídaly o dopoledních zážitcích.
„My máme třídu tam co loni. Učí nás
paní učitelka Hájková. Je mladá, pěkná a
hodná,“ stačil říct Jenda ještě před první
lžící polévky.
„No jo. My jsme si mysleli, že nás bude
letos učit zase paní učitelka Sláčalová a
zatím máme hodně mladého pana učitele z
Úval. Je svazák a jmenuje se Ladislav Branč.
Advokátní kancelář
vernisáž 3.4.
(čtvrtek) 2014 v 18,00 hodin
kurátor výstavy: Karel Ševčík,
Jaromír Kotisa
Výstava je otevřena do 27.4.2014,
středa – neděle 14,00 – 19,00 hodin
Já jsem si nejdřív myslela, že je to možná
železničář. To podle té modré košile. Pak
jsme si ale s Alenou Kappelovou říkaly, že
je to svazák z měšťanky. Ale ani to nebyl.
Byl to učitel.“
„Ta vaše paní učitelka Hájková je nová?
To jméno jsem od vás ještě nikdy neslyšela.
Nebo ji snad, Dano, znáš? Měla by být na
vás, Jendo, přísná. Vy teď totiž potřebujete
přísnost jako sůl. A ty, Dano, nemysli si, že
když je pan učitel tak mladý, že ho můžete
zlobit.“
„Já si to nemyslím. On je sice hodný, ale
nikdo si nedovolí ani muknout. Dokonce
už ani Tonda Batík ne. To bys viděla, jak
si s ním poradil. A navíc já nikdy ve škole
nezlobím.“
„Jéé, k vám chodí do třídy Tonda Batík?
On propadl?“ ožil Jenda při poslední lžíci
polévky. „Jo, propadl. Mami, představ si, že
k nám přišli svazáci z dopravní školy a pan
učitel přečetl jména těch, které vybrali do
pionýra. Mě také. Je nás deset nejlepších
ze třídy. Už příští týden se máme sejít na
první schůzce. Naše vedoucí se jmenuje
Jarka. Doufám, že budeme mít časem klubovnu jako Rychlé šípy anebo skauti naproti
školy. Jenomže tam už hodně dlouho nikdo
nechodí a dost to chátrá. Je to škoda. Občas
se díváme do špinavých oken klubovny, ale
nic se tam nehýbe.“
„No vidíš. A nezapomeň se pochlubit
tatínkovi, až přijede ze služby. Ten bude
Účetní firma
JUDr. Ivana Lorenzová
Ing.Alexandra Ekrtová
nabízí
Poskytuji právní služby v oblasti občanského,
rodinného, obchodního, pracovního a správního práva,
nabízím sepis všech druhů smluv,
zastupování před soudy a jinými orgány, právní konzultace,
a to po předchozí telefonické dohodě v čase dle Vašeho požadavku
vedení daňové evidence,účetnictví,DPH,mezd,skladů a podpůrných evidencí
dle požadavků zákazníka
Pobočka Valtice, Náměstí Svobody 3
email:[email protected]
Petr Jedlička
„obrazy, kresby, plastiky“
Tel.608 676 952, e-mail:[email protected]
kontakt 602 24 98 18
l
14
l
zírat. Já teď musím jít na zahradu. Mám
tam práci. Po obědě, Dano, skliď nádobí
do dřezu. Pak ho spolu umyjeme. A až se
Péťa probudí, budeš ho hlídat. Jo, abych
nezapomněla, děcka, dnes se místo Dvořáků stěhuje nový pan přednosta s rodinou.
Jmenují se Jandovi a jsou odněkud z Čech.“
„Mají děti?“ zajímala se Dana.
„Mají prý dvě děvčátka. Tatínek říkal, že
ještě nechodí do školy.“
„Jéé, zase holky a ještě k tomu mrňousci.
Já už tu budu asi až do smrti nejstarší ze
všech,“ zklamaně se dívka zakousla do
karbanátku.
„Ty stařenko!“ rozesmála se maminka.
No, moc to ke smíchu není, pomyslela si
Dana. Vlastně tu byl po ní nejstarší Jenda.
Starší než on býval ještě před prázdninami
Tomek, ale Dvořákovi i s ním se odstěhovali
do nového domu někam do Šatova. Takže
kluci zbyli už jenom dva. Jenda a malý Péťa.
Ještěže občas přijíždějí Zdeněk a Franta. Ale
co, vždyť to do Valtic za kamarádkou Eliškou
a ostatními dětmi není daleko.
3.
Přednostovy děvčátka Libunku a Vlastičku Dana seznamovala s novým prostředím.
Dostala příkaz se s nimi zdržovat pouze
na jejich dvorku, v zahradě, kolem nádraží
a v budově. Nesměly na lokomotivy a
vagóny, protože nesměly na koleje. Dana
to respektovala stejně jako každý zákaz
rodičů a všech, kterých si vážila. Rozhodla
se s děvčaty Jandovými, ale i s Mařenkou
a Jaruškou Tučkovými, s Jendou, Péťou
a Čertíkem uspořádat pro železničáře a
sousedy vystoupení.
(Pokračování příště)
ZVĚROKRUH
z každé porážky se bleskově vzpamatují,
načechrají pomačkané sebevědomí a vyrážejí znovu do boje.
Co milují: Pochvalu.
Co nesnášejí: Nespravedlnost.
Jak pracují: Je moc práce, tak do toho!
Nic nedokáže berana víc probudit než hromada úkolů, které může zvládnout samozřejmě pouze on. A tak pracuje, nadšeně
a neúnavně, často do úplného zemdlení.
Beran nikdy není nemocný, onemocní-li,
tak z přepracování. Ale to není to nejhorší,
co ho může potkat. Průšvih nastane, když
nemá kde svou energii vydat. Pak dokáže
být skutečně hysterický a vzteklý.
Vzorový hrdina: Achilles.
Zvláštní znamení: Výrazné obočí a rusé
vlasy.
Dobrá rada pro berana: Ve dne v noci si
opakujte – zlaté slovo, to, které zůstane
v ústech.
Dobrá rada pro vás ostatní: Berana
musíte utahat, nebo dojmout, jinak s ním
nevydržíte!
Kde se budete cítit dobře: Anglie, Dánsko, Horní Slezsko, Německo, Japonsko a
Sýrie, z měst to je Berlín, Krakov, Utrecht,
Verona, Padova, Florencie, Neapol, Marseille, Birmingham.
Ideální šéf: Někdo hodně diplomatický a
klidný, jako bývají například zrozenci Vah.
Ideální přítel: Člověk, který je aktivní –
Vodnář.
Ideální partner: Podle tradiční astrologie
je to střelec, ale statistiky uvádějí, že se
velmi často dáváte dohromady s přizpůsobivými a romantickými Rybami.
Kdo vás eroticky přitahuje: Muže velice
často ženy ze znamení Lva, ženám se líbí
Štíři.
Beran – b o j o v n í k
21. 3. – 20. 4.
Legenda o Beranech: Děti Phrixus a
Helen chtěla jejich macecha obětovat,
proto se rozhodly, že utečou. Od boha Herma dostaly zlatého berana, který je měl
přenést přes oceán. Byla to vyčerpávající
cesta, při které Helen utonula (toto místo
Řekové pojmenovali Helespont). Beran se
však nevzdal a do bezpečí dopravil alespoň
chlapce. Zvíře bylo na důkaz vděku obětováno Diovi a tento bůh pak stvořil znamení
Berana, které je známé svou paličatou
vytrvalostí a silou.
Životní heslo: Já chci!
Jak je poznáte: Dveře místnosti se rozletí
a v nich se rýsuje štíhlá sportovní postava,
která na sebe okamžitě upoutá pozornost.
Rozlehne se hlasití „haló“ a společnost do
té doby spíše znuděná, rázem ožije. Žádný
div právě vstoupil beran. Existují dva typy
beranů, jeden vysoký a štíhlý s kostnatýma
dlouhýma nohama, druhý menší a statnější
s kulatou tváří a veselýma jasnýma očima.
Typické pro všechny typy beranů je klenuté
obočí, které i ve stáří přetrvává tmavé.
Charakter: Berani jsou pravými vůdčími
typy. A to i přesto, že jim často chybí trpělivost. Dokáží však do každého projektu
vnést počáteční nadšení a energii, což je
vlastnost k nezaplacení. Navíc často bývají
ušlechtilí, odvážní a činorodí organizátoři.
Vynikají silnou vůli a neúnavností. Obvykle
jednají velmi spontánně, impulzivně až
dravě. Dynamičnost, přísnost, otevřenost
a velká (až nezdravě velká) upřímnost jsou
jejich typickými vlastnostmi. Berani mívají
obvykle skvělou schopnost regenerace,
Knail
NEHTOVÉ STUDIO
Bouchnerová Kristýna
mobil +420 737199445
www.Knail.cz
STAVEBNINY VALTICE
prodej a výkup starých cihel
na hale firmy Molčík na Mikulovské
TEL: 774 49 49 10
www.lesenipronajem.cz
l
15
l
Rý m ov a č k y
Milana Koláře
Fašank ve Valticích
Na maškar jsem koukal průvod
a moc se mi líbil!
A tak, za poslední stovku,
klobás jsem si slíbil.
Kráčím k stánkům na náměstí,
na klobás se těším,
s problémem se náhle setkám,
který dlouze řeším:
Vstupné totiž na náměstí
stojí rovnou stovku!
Zadarmo však za to získám
teplou „ovarovku“!
Žaludek můj nesnáší ji,
na klobás se těšil…
Ptáte se, jak situaci
prekérní jsem řešil?
Zaplatím – a kolem stánků,
kde klobásy trůní,
bez peněz pomalu bloumám
a sytím se vůní.
Chápu teď, proč tolik lidí
z náměstí se vrací:
Na „stovkovou ovarovku“
chuť se zřejmě ztrácí.
Tlačenku si s pivem dají
cestou zpátky v hospodě…
(Zbylé drobné v kapse hřejí).
A lidi? – Jsou v pohodě
„Amerika“
Byť jsem se snažil sebevíce,
nikdy jsem nebyl v Americe,
(ani v té severní, ba ani v jižní)
chtěl jsem tam, ač nemám
tam svoje bližní…
V cestě mi bránily ostnaté dráty,
pak zase mizerné kantorské platy….
Dcera mě konejší:
Musíš být skromnější!
Telku si zapni a divák buď pilný,
každý den běží v ní jen jejich filmy!
A i tak poznáš, byť na dálku sice,
jak si tam žijí v té tvé Americe!
A navíc – zadarmo! Tak co chceš více?
FK Valtice – Jarní část
se v rámci jarní části představí odchovanec našeho klubu, David
Ševčík, který se vrací ze svého působení v Rakousku. Herní kvalita
nových hráčů a jejich zkušenosti z vyšších soutěží byli v prvních
přátelských zápasech okamžitě znát.
Muži odehráli první dva zápasy na umělé trávě v Mikulově, první
s celkem Hustopeč zvítězili 5:3 a druhý s rakouským Prinzendorfem
vyhráli v poměru 7:1. Další dvě přípravná utkání byla odehrána
na domácím hřišti ve Valticích, první z těchto zápasu skončil opět
vítězstvím a to 8:1 nad mužstvem ze Sedlece. Poslední zápas
s Cvrčovicemi se odehrál za deštivého počasí a soupeř hrající 1.B
třídu jasně prokázal své kvality, když šel po prvních deseti minutách
do vedení 0:1. Naše mužstvo vyrovnalo o několik minut později,
do šaten se tedy šlo za stavu 1:1. Na počátku druhého poločasu
soupeř vstřelil rychlé dva góly a šel do vedení 1:3, jednu z jeho
štřel do vlastní sítě bohužel tečoval stoper Ivan Ryšavý. Následně
přebrali otěže zápasu do rukou domácí a čtyřmi brankami otočili
skóre na svou stranu. I poslední přípravný zápas zimní přípravy tedy
skončil vítězstvím FK Valtice a to 5:3. Nejlepším střelcem přípravy
se stal, se čtrnácti vstřelenými góly, David Ševčík.
Všichni členové našeho oddílu věří, že výše uvedené řádky jsou
dostatečným lákadlem pro jarní část sezóny a také doufáme, že se
našich fanoušků na domácích a případně i venkovních zápasech
sejde co nejvíce. Stanislav Koryčánek ml.
Koncem měsíce března započala jarní část fotbalové sezóny, na
kterou se jednotlivá mužstva oddílu FK Valtice připravovala prakticky celou zimní přestávku. Přípravka a mladší žáci od listopadu
navštěvovali Sportovní halu ve Valticích, kde trénink probíhal jednou
týdně formou herních cvičení. Cílem těchto cvičení bylo především
zlepšení tělesné zdatnosti našich malých fotbalistů a zapracování
nově příchozích dětí do stávajícího kolektivu. V současné době již
mají obě družstva odehrána první přátelská utkání, a pokračují
v tréninkových jednotkách na hřišti fotbalového klubu.
Při pohledu na jednotlivé výsledky přátelských zápasů našeho
oddílu dospělých lze konstatovat, že letošní zimní příprava byla
velmi vydařená. Tréninkové jednotky probíhali třikrát týdně pod
vedením nového trenéra, Ladislava Mačafy. Ten dodal týmu tolik
potřebný řád a celkově zkvalitnil přístup k zimní přípravě. Účast
byla zpočátku velmi kolísavá a to především díky probíhajícímu
zkouškovému období u našich vysokoškolských studentů, dále kvůli
nemocím a pracovní vytíženosti. V posledních týdnech se docházka
ustálila na průměrném počtu deseti hráčů na tréninkovou jednotku.
Je třeba také upozornit na nové tváře v týmu mužů. S cílem
zkvalitnit záložní řadu přicházejí bratranci Jan a Lubor Slunští,
Jan z oddílu MSK Břeclav a Lubor z Brněnské Zbrojovky. V útoku
Z FBC Valtice
Venkovní zápasy FBC Valtice
Březnové zápasy týmu mužů a dorostenců
Dne 8. března jsme se naposledy v letošní sezoně vydali na soupeřovo hřiště; čekal nás turnaj v Lužicích. Našimi soupeři byly týmy
ze Šitbořic a Bzence.
V prvním utkání proti Šitbořicím jsme se rychle ujali kontroly nad
hrou, postupně jsme si vytvořili dvougólový náskok, který jsme bez
inkasované branky udrželi až do konce první třetiny. Ve druhém dějství
jsme soupeři nejprve dovolili snížit, poté jsme opět navýšili naše vedení, avšak ke konci třetiny jsme polevili v aktivitě a soupeř opět snížil
na rozdíl jediné branky. Během třetí třetiny se naše hra bezdůvodně
naprosto sesypala, inkasovali jsme další dvě branky a utkání jsme
tedy nakonec ztratili v poměru 3:4.
FBC Valtice vs Šitbořice 3:4
Branky a asistence: Lišovský(Machálek), Máčal(Nešpor), Neděla
Do druhého utkání jsme vstupovali s odhodláním oplatit soupeři
dvě porážky, které nám v letošní sezoně uštědřil. V první třetině jsme
dodržovali taktiku, kterou jsme si stanovili před zápasem, a ta nám
přinesla povzbudivý stav 1:1 na jejím konci. Ve druhé třetině jsme
opět z nepochopitelných důvodů naprosto přestali hrát, soupeř naší
ospalosti beze zbytku využil a vstřelil hned čtyři branky, čímž si vytvořil
dostatečný náskok do poslední třetiny. V té už se zápas pouze dohrával, nebyli jsme schopni vytvořit na soupeře takový tlak, abychom
mohli utkání ještě alespoň zdramatizovat. Zmohli jsme se pouze na
jeden gól, na který však soupeř zareagoval další brankou v naší síti,
a tím bylo prakticky po zápase.
FBC Valtice vs Bzenec 2:6
Branky a asistence: Neděla(Bukovský Dalibor), Lišovský
Děkujeme za podporu našim sponzorům; Městu Valtice, společnostem Alcaplast, s. r. o., Bricol, s. r. o., a Disco Clubu Kinopolis Valtice.
Radovan Machálek, sekretář FBC Valtice
Dorostenci se 1. 3. setkali se soupeři FBK Blansko a Bulldogs Brno
B, což jsou soupeři z rozdílných pozic v tabulce.
Proti FBK Blansko jsme šli s taktikou založenou na obranné hře podpořené rychlými protiútoky. Polovinu první třetiny taktika vycházela,
bohužel jsme však z šancí nedokázali skórovat. Soupeři se povedlo
po dvou závarech před naší brankou vstřelit dva góly.
Podobně to bylo bohužel i na začátku a konci druhé třetiny. To svítilo
na tabuli skóre 4:0. Do poslední třetiny jsme zvýšili tempo a výsledkem
byl gól na 1:4, který nám vlil naději, a snažili jsme se ještě víc. K naší
smůle jsme neproměnili ani největší šance, či trestuhodně zahazovali
výhodné pozice. V poslední minutě soupeř rozhodl gólem na 5:1.
Do dalšího zápasu jsme šli s vědomím, že proti prvnímu celku
tabulky, Bulldogs Brno nemáme co ztratit. Bylo vidět, že soupeř nás
hluboce podcenil, kdy sice držel balonek ve své moci, ale jeho hra
byla jalová. Naopak, byli jsme to my, kdo v první třetině zásluhou
Lennyho Grznárika skóroval dvakrát. Tento stav jsme drželi až do
desáté minuty druhé třetiny, kdy nás už soupeř zlomil třemi brankami
během tří minut.
Do poslední třetiny jsme nastupovali trošku zklamáni, že jsme neudrželi vedení delší dobu, a to se podepsalo na dalších gólech v naší
síti. Celkové skóre bylo nakonec 9:2, ale dojem, který jsme zanechali
na tomto turnaji, byl velmi pozitivní. Je jen škoda, že více chlapců
z Valtic a okolí nemá zájem o provozování jakéhokoliv sportu. Jsme
si jisti, že širší kádr, a zdravá konkurence by prospěla všem stranám.
Další turnaj odehrají dorostenci 29. 3. ve Slavkově proti domácímu
týmu a proti FbC Hornets ZŠ Horní. Věříme v pokračování dobrých
výkonů, kde se konečně zúročí poctivá práce na trénincích.
Radovan Růžička, předseda FBC Valtice
"ELEKTRIKÁŘ"
Vítězslav Krčka
602 722 322
E-mail: [email protected]
Elektoinstalace a hromosvody
VALTICKÝ ZPRAVODAJ
měsíčník, ročník XXXV.
prodejné, cena 8.- Kč
Ivan Bilkovič
Za Tesárnou 779
Valtice
606 755 550, 519 352 256
www.valtice.cz/vinoteka
[email protected]
Valtice
Mikulovská 175
mobil: +420 775 114 207
mobil: +420 731 114 205
[email protected]
www.kvetiny-hanke.cz
•řezané a hrnkové květiny
•svatební floristika
•smuteční kytice
•suchá vazba
•keramika a dárkové zboží
•donášková služba
Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČO 48452505, náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E 11608. Redakce: 691 42 Valtice, Nám. Svobody 4.,
Šéfredaktor: Ing. Jaroslav Sobotka, Tisk: Tiskárna Pálka, Břeclav, Příspěvky, inzerce, sazba: Ing. Jaroslav Sobotka 736 631 178
Předplatné: M. Crhonková, tel. 721 839 473. E-mail: [email protected], internet http://www.valtice.cz/vz. Únorové číslo vyšlo 4.3.2014
l
16
l
Download

Duben 2014