WWW. PRODOPRAVCE. CZ
TRANSPORT MAGAZÍN
Bulletin Sdružení automobilových dopravců
VydáVá
Sdružení ČESMAD BOHEMIA
RedAKČNÍ RAdA
7/2013
OBSAH
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Aktivity Sdružení ..............................................................................................3
Šéfredaktor
Zápis ze shromáždění zástupců regionů ...........................................................6
Martin Felix
Tel: +420 731 131 331
E–mail: [email protected]
Usnesení Shromáždění zástupců regionů .......................................................12
Členové
Jana Sláčalová
Michaela Havelková,
Ing. Martin Špryňar,
Mgr. Vojtěch Hromíř,
Ing. Jan Medveď
Ing. Zdeněk Pikous
Martin Cihelka
Carlos Sardá
PřÍjeM iNZeRce
Carlos Sardá
odbor public relations
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
[email protected]
GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM
Carlos Sardá
Foto na obálce: Martin Felix
AdReSA RedAKce
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
http://www.prodopravce.cz
TiSK
T–STUDIO, s. r. o.
Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4
Mimořádný všesokolský slet dopravců ............................................................13
Španělsko: Výborné víno i přísná policie .........................................................15
Transport show 2013 ......................................................................................19
ECOTAXE 2013 ..............................................................................................22
SiLNiČNÍ dOPRAVA
Novinky z Evropské unie ................................................................................24
Česko-ruská smíšené komise .........................................................................26
Zprávy ze světa ..............................................................................................27
eKONOMiKA &LeGiSLATiVA
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ...........................................................29
Český právní řád v roce 2014 ..........................................................................31
Výměna karty DT ..........................................................................................32
ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST
Školení, kurzy, semináře .................................................................................34
TecHNiKA
RENAULT TRUCKS ČR ...................................................................................37
Subaru Outback ............................................................................................38
Renault Trucks kompletně inovoval svou nabídku........................................... 44
Toto číslo bylo předáno
do tisku dne 11. 7. 2013
Cesta vznětového motoru ...............................................................................49
Podávání novinových zásilek povoleno Českou
poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j.
2116/99 ze dne 20. 5. 1999. Zapsáno do evidence
periodického tisku pod číslem MK ČR E 0037.
Najdete nás i na Facebooku
Regionální pracoviště Sdružení
Praha - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4, Tel: 241 040 126, Fax: 241 040 188, E–mail: [email protected] com
Brno - Podhájí 1a, 621 00 Brno – Řečkovice, Tel: 549 274 350, Fax: 541 227 005, E–mail: [email protected] com
Ostrava - Kafkova 8, 702 00 Ostrava, Tel: 596 618 930, Fax: 596 618 929, E–mail: [email protected] com
Hradec Králové - Koutníkova 272, 501 01 Hradec Králové, Tel: 495 537 221, Fax: 495 521 027, E–mail: [email protected] com
Ústí nad Labem - U Trati 3448/10, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: 475 209 102, Fax: 475 214 446, E–mail: [email protected] com
Č. Budějovice - Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, 370 04, Tel: 387 425 949, Fax: 387 426 867, E–mail: [email protected] com
Plzeň - Domažlická 174, 314 55 Plzeň, Tel: 377 388 488, Fax: 377 388 491, E–mail: [email protected] com
ÚVOdNÍK
Vážení členové a přátelé Sdružení ČESMAD BOHEMIA,
762 výstřelů z různých palných zbraní, jedna žena zasažena do krku, několik mužů
vážně zraněno, velké materiální škody, atmosféra strachu. To není začátek reportáže
z bojové mise do Afghánistánu, ale výsledek několikaletého šílení jednoho německého
řidiče, který usoudil, že na tamních dálnicích zuří válka a touto cestou je třeba zjednat
nápravu. Jeho oběťmi byly posádky kamionů, on sám také řidič kamionu. Nestřílel tedy
ze sedla divokého mustanga po desperátech, ale výhradně ze své pneumaticky odpružené sedačky v trucku po svých kolezích. A prý to byl takový hodný, prima soused.
Jistě, každodenní zprávy o činech teroristů, kteří na to jdou podobně chytře, mohou
nevyrovnané a psychotické jedince ponouknout k podobným řešením. Inspirací však
nemusí být nutně islámský terorista, docela dobře stačí i zelený. Houževnaté sémě
zasel do myslí našich řidičů exministr Bursík, který tvrdil, že za všechny havárie a kongesce mohou náklaďáky a nasadil veškeré síly, aby pro ně vymohl zákaz jízdy od pátku do neděle. Má samozřejmě řadu pohrobků, kteří pod tlakem své paranoidní nenávisti k silničním motorovým vozidlům například
blokují všechny větší dopravní stavby. Ostatně proti rozdmýchávání vášní mezi motoristy nejsou ani mnozí
politici, lépe se jim pak obhajuje nekonečné zvyšování daní a utužování všelijakých restrikcí.
Slušný teroristický potenciál má i zpráva z Belgie, kde se údajně chystá skupina asi 300 řidičů útočit na východoevropské kamiony, a hodlá tak zabránit blíže nespecifikované nekalé soutěži. Velmi „kalým“ způsobem
v podobě propíchaných pneumatik, rozbitých skel a rozřezaných plachet. Je to sice informace ne zcela ověřená, kterou i belgická strana získala od nějakého anonyma, což jsou obzvlášť nedůvěryhodní chudáci, ale stojí
za pozornost už jenom proto, že někoho vůbec napadne takové informace vyrábět a šířit. Roztomilé také je,
že si o majetek, zdraví a život v obou těchto případech usilují profesní kolegové. To není ovšem pro truckery
typické, daleko častěji se na silnicích zdraví, jsou ochotni si pomoci a vůbec vykazují více kolegiálního jednání. Stejně tak jako třeba alfisté, subaristé, veteránisté a jiní nadšenci. Například mám jednoho známého, který
vlastní historický autobus Škoda 706 RTO. Vlastně mám takových známých daleko víc, protože tento stroj byl
mimořádně povedený a několik generací má na něj dodnes krásné nostalgické vzpomínky. Ač sebelépe restaurováno, málokdy toto vozidlo pokoří vyšší rychlost než 60 km/h. Na druhou stranu vzbuzuje takovou vlnu
pozitivních emocí, že mu to nikdo nemá za zlé, netroubí na něj, nesvítí ani se ho nestačí riskantně předjíždět.
V jeho přítomnosti je náhle otupen i bratrovražedný boj mezi passaty a oktávkami v tédéíčku a všichni se
začínají chovat tak nějak normálněji a pohodověji. Škoda, že v BESIPu už nezbyly peníze ani na odrazky pro
školáky, mohl by podporovat znovuzprovoznění takových automobilů, a přispět tím ke kultivaci poměrů na
našich silnicích ještě více než změnou svého loga, jak o to jeden z předchozích ředitelů usiloval.
Je doba dovolených a na nějakou prázdninovou cestu nebo alespoň malý automobilový výlet se chystá snad
každý z nás. Do toho se budou plést řidiči, kteří se takto vypravují opravdu jen jednou do roka a možná ještě
na Dušičky, ucpe se Brenner a okolní alpské průsmyky, stejně jako cesta na Jadran, děti budou zlobit a drobit,
mnohdy i zabloudíme. Přesto nebo právě proto na všechny řidiče apeluji, kolegové, přátelé, složme zbraně,
zanechme teroru. A ti, kdo mohou, nechť vyndají z garáží a stodol své staré autobusy, veterány a vůbec vozidla
šířící dobrou náladu a úsměv ve tvářích.
Martin Felix
2
Z ČINNOSTI
SDRUŽENÍ
Z
ČiNNOSTi
SDRUŽENÍ
AkTIvITy SDRUŽENÍ
V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů
jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů
• PřiPOmínkOVAli jSmE
V červnu jsme dostali k připomínkám materiál, který by měl
nastavit strategická pravidla pro údržbu a výstavbu infrastruktury na delší období. Jedná se o první komplexní materiál svého druhu se snahou o objektivní popis a návrhy forem řešení
téměř tragického stavu dopravní infrastruktury v ČR. Jedním ze
zásadních problémů v ČR je dlouhodobá absence strategického dokumentu věnujícího se oblasti rozvoje dopravní infrastruktury. Hlavními negativy současného systému financování
jsou nedostatečný objem prostředků pro rozvoj DI, jeho nestabilita a obtížná předvídatelnost ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Je naprosto nezbytné výdaje do dopravní
infrastruktury minimálně na úrovni nutné pro zajištění jejího
provozování a provozuschopnosti ze strany veřejného sektoru
považovat za mandatorní a stabilizovat i zdroje investic. Nesouhlasíme s některými uvažovanými opatřeními na příjmové straně vedoucí k úpravě systému financování DI. Jedná se
o optimalizaci silniční daně, kde zřejmě mají autoři na mysli
zvýšení této daně, zpoplatnění užívání všech silnic I. třídy jen
pro vybrané kategorie vozidel a diferenciací mýta.
Plně podporujeme návrh na zvýšení podílu příjmů SFDI ze
spotřební daně z pohonných hmot ze současných 9,1 % na 25 %.
Také jsme konzultovali s europoslankyní Olgou Sehnalovou
připravované EU předpisy ve vztahu k technickým kontrolám
vozidel. Náš názor je takový, že pokud se kontroly budou provádět spravedlivě a objektivně a přispějí k odstranění neférové
konkurence těch dopravců, kteří zanedbávají údržbu vozidel,
a pokud se podaří odstranit korupci při provádění technických
kontrol vozidel, nemáme námitek.
O technických kontrolách a změnách v jejich provádění
v ČR jsme jednali i na Ministerstvu dopravy, které připravuje
změny českých právních norem, které by měly stav zlepšit.
Foto: Carlos Sardá
• mýTný SySTém
Po sérii jednání s ministrem dopravy, ŘSD i Kapsch vznikl
souhrnný metodický materiál. Sazby mýta MD drží dle dohody do roku 2014. Podařilo se zajistit příslib ŘSD, že nedoplatky se budou vybírat jen do určité lhůty zpětně, navrhujeme
šest měsíců. Portál IWP měl efekt ve výrazném snížení pokut
z mýtného systému, Sdružení se pokusí o větší propagaci
mezi členy. Funkčnost IWP pro pre-pay zřejmě kvůli vysokým finančním požadavkům ze strany Kapsch na zprovoznění funkce zatím realizovaná nebude. Vybírání kaucí se sice
rozeběhlo, ale jejich využívání není časté. Nalezl se kompromis k posuzování míry poškození při vracení kaucí, ŘSD připravilo změnu metodiky pro distribuční místa, praxe ukáže,
do jaké míry budou dopravci spokojení. GŘC společně s ŘSD
se bude více věnovat „hopperům“. Realizace doplácení mýta
přímo obsluze vozidel CÚ bohužel naráží na legislativní nedostatky a v dohledné době nebude možné.
• CEmT
V červnu jednala technická skupina CEMT. Upřesnila požadavky na atesty pro vozidla EURO V EEV a EURO VI, podrobná úprava se objeví v novelizovaném Průvodci používáním
povolení CEMT, který bude definitivně schválený v září 2013
s účinností od ledna 2014. Skupina dále projednávala možnost výdeje atestů i pro vozidla pod 3,5 tuny, která ale s připojeným přívěsem překračují hranici 3,5 tuny, a tím pádem
musí mít povolení. Atesty pro tato vozidla lze vystavit jen
tehdy, pokud testy jejich motorů probíhají podle norem pro
motory těžkých vozidel. Atesty nelze vystavit, pokud vozidlo je vybavené benzínovým motorem. Pro tato malá vozidla
bude vytvořený speciální atest, který by měl být k dispozici
do konce letošního roku. CEMT bude prosazovat, aby atesty
a označení ekologické kategorie vozidel byly i uznávaným
dokladem ke vstupu do nízkoemisních zón.
Transport magazín 7/2013
3
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• Paměťová karta řidiče
V souvislosti s výměnami průkazů profesní způsobilosti se
kromě potíží, kdy řidiči na silnici byli podezíráni z podvodů,
protože měli u sebe dvě funkční karty, objevila další komplikace. MD ČR bohužel v rozpočtu na letošní rok nemá dostatek
peněz na výrobu paměťových karet pro všechny řidiče, kteří
by si kartu rádi vyměnili společně s profesním průkazem (řidičským průkazem). Protože nařízení EU 3821/85 stanoví, že na
paměťové kartě řidiče se uvádí číslo řidičského průkazu v době
výdeje paměťové karty, není podle názoru MD výměna karty
nutná. Na základě toho a vzhledem k nedostatku financí MD
17. 6. 2013 rozhodlo, že se paměťové karty, kterým nekončí
platnost, měnit budou jen tehdy, pokud jsou poškozené, nefunkční, nebo dojde k administrativním změnám u řidiče, jako
je změna bydliště či jména. To znamená, že pokud řidič při
obměně profesního průkazu dostane nový řidičský průkaz,
stará karta mu zůstane, i když číslo řidičského průkazu nebude
totožné. MD ČR tuto situaci konzultovalo s ostatními státy EU
a prý by neměl nastat problém.
Je dobré řidiče upozornit, že při ohlášené ztrátě paměťové karty se náhradní karta za poplatek 700 Kč vydává jen s dobou
platnosti té původní, ztracené. Obdobně je platnost omezená
při výměně z důvodu nefunkčnosti karty, v tom případě řidič
neplatí poplatek 700 Kč, pokud se prokáže výrobní vada karty.
Pokud řidič žádá o obměnu karty z důvodu, že stará karta
končí platnost, nová karta se vystaví s platností a funkčností
ode dne konce platnosti původní karty. Původní, už nefunkční
kartu, pak řidič následujících 28 dnů používá pro prokazování
aktivit při kontrolách.
• lEgiSlATiVA
V červnu se sešla pracovní skupina, která má za úkol zpracovat a připravit návrhy na změnu legislativy s cílem přenesení spoluodpovědnosti za uložení a upevnění nákladu na
odesílatele.
Současná legislativa zákonem 361/2000 Sb. odpovědnost
za správné naložení a upevnění prakticky výlučně přenáší
na dopravce, resp. Řidiče, a to i v případech, kdy řidič ani
není u nakládky. Dopravce by si měl samozřejmě podmínky
zajištění nákladu projednat v rámci přepravní smlouvy, ale
zde opět naráží na to, že neexistují legislativní nástroje, jak
odesilatele ke spolupráci přimět. Současná česká ani mezinárodní legislativa tuto situaci neřeší buď vůbec, nebo jde
o „historický“ předpis, jako je vyhláška o silničním přepravním řádu 133/1964Sb., nebo ji řeší jen z pohledu škody na
zboží – úmluva CMR.
Skupina navrhla znění ustanovení:
Odesílatel má povinnost:
- předat náklad k přepravě tak, aby obal, nebo vlastní
náklad, byl proveden a uspořádán způsobem odpovídajícím podmínkám v přepravě (zejména dohodnutému typu nástavby, namáháním vniklým jízdou vozidla,
případně použitím ostatních druhů dopravy a silám od
použitých zajišťovacích prostředků), aby bylo možné
provést zajištění nákladu proti posunutí a pádu.
4
• kOnTROly ZAHRAničníCH DOPRAVCů
Na základě našich opakovaných požadavků GŘC přislíbilo
využívat celníky i pro kontroly jiných povinností, u zahraničních dopravců povolení atd. Po dohodě s ŘSD budou moci
celníci při kontrolách mýta provádět kontroly i zahraničních
povolení. Sdružení nabídlo možnost vyškolení kontrolních
úředníků tak, aby uměli u zahraničních řidičů případné snahy
o obcházení povolovacího řízení odhalit.
• jEDnání S HEjTmAnEm
Proběhlo setkání prezidenta Sdružení V. Starosty a M. Špryňara
s hejtmanem Haškem. Kraje si zřejmě uvědomují, že celoplošné
rozšíření mýta je neekonomické, ale chtějí získat více peněz na infrastrukturu ze státního rozpočtu. Pokud by RUD určilo finance na
infrastrukturu, netrvaly by kraje na rozšiřování mýta. Hašek také
slíbil společnou schůzku s Chovancem a pozvání na podzimní
setkání Asociace krajů.
• Z jEDnání SEkCE náklADní DOPRAVy
Součástí jednání byla i účast členů na velké kontrolní akci,
která probíhala ve Vyškově. Ukázala, že kontrolní složky by
mohly postupovat efektivněji, v některých případech bylo
zdržení vozidel zbytečně dlouhé. Kontrola též naznačila, že
řidiči často nemají od odesílatelů potřebné doklady. Potvrzuje
se, že se po silnici pohybují vozidla ve špatném technickém
stavu, byť i s novou technickou kontrolou.
V. Hromíř upozornil, že část dopravců se zřejmě nezaregistrovala ke slevám z mýta za rok 2012. Ti zaregistrovaní by
v nejbližší době měli dostat výzvy k uvedení bankovního
spojení pro vrácení slev za rok 2012. Připomněl, že je nutné
do systému zadávat změny ve vozovém parku či registračních
značkách.
Z názoru členů vyplynulo přání jednat o sazbách pro vozidla
EURO V EEV.
M. Špryňar požádal členy, aby se dobře připravili na jednání
o sazbách mýta pro vozidla EURO VI, jednání se sice povedou i vinou politické situace asi až na podzim 2014, ale pod
časovým tlakem by mohlo dojít ke schválení posunu sazeb
o jeden stupeň, což by mohlo znamenat skokové zdražení sazeb pro EURO V až o 50 %!
- nepředat náklad k přepravě nejsou–li podmínky uvedené v prvním odstavci zabezpečeny, buď odesilatelem samým, nebo – na základě výslovného pověření třetí osobou.
Zatím nevyřešené je, do kterého zákona toto ustanovení
se pokusit vložit. Nejspíše do zákona 361/2000 o provozu na
pozemních komunikacích do části o přepravě nákladů, ale
do úvahy připadají i další předpisy, např. obchodní zákoník,
resp. nový občanský zákoník, nebo i „technické předpisy“
56/2001 Sb. či 341/2002 Sb..
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• lEgiSlATiVA
Ve Sbírce zákonů byla pod číslem 179/2013 zveřejněná s účinností od 1. 7. 2013 úprava obchodního zákoníku, kterou se zavádí maximální lhůty splatnosti a sankční úrok.
Cenu za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb ve vztazích podle § 261 odst. 1 nebo závazku dodatzboží nebo poskytnout službu za úplatu dlužníkovi je dlužník povinen zaplatit do 30 dnů
a) ode dne, kdy mu byla doručena faktura nebo jinávýzva
podobné povahy,
b) i bez výzvy k plnění
1.
ode dne doručení zboží nebo poskytnutí služby,
není-li možné určit den doručení faktury nebo jiné
výzvy podobné povahy, nebobude-li mu doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy dříve,
než zboží nebo služba,
2.
ode dne převzetí, bylo-li ujednáno převzetí zboží
nebo služby, popřípadě ověření, zda byl závazek
řádně splněn, a jestliže mu bude doručena faktura
nebo jiná výzva podobné povahy před převzetím
nebo ověřením zboží nebo služby.
Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů
jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.
Je-li ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření,
zda bylo řádně splněno, nesmí být sjednaná doba takového
převzetí nebo ověření delšínež 30 dnů. Ujednat dobu převzetí
nebo ověření delší než 30 dnů lze jen tehdy, není-li to vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.
Je-li dlužníkem veřejný zadavatel, dobu splatnosti delší než 30 dní
lze ujednat jen tehdy, pokud je to odůvodněno povahou závazku a doba splatnosti nepřesahuje 60 dnů, přičemž den doručení
faktury nebo jiné výzvy obdobné povahy nesmí být předmětem
smluvního ujednání; ustanovení odstavce 4 se nepoužije.
Ustanovení věty první se použije i na vztahy mezi věřitelem
a subdodavatelem, plní-li věřitel závazek veřejnému zadavateli prostřednictvím subdodavatele.“ Věřitel má vedle úroků
z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených
s uplatněním své pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády.“.
Základním cílem nové právní úpravy je přinést další mechanismy na zlepšení platební morálky a minimalizovat tak nešvar
spočívající v opožděných platbách za dodané zboží či služby.
Tento jev má negativní dopad na likviditu podniku a na jeho
finanční řízení, důsledkem čehož může v mnoha případech dojít
i k následné, druhotné, platební neschopnosti dodavatelů zboží a služeb. Nově se tak nastavuje maximální doba splatnosti
na 60 dnů. Novela se dotkne přímo běžné obchodní činnosti
zejména společností, které nemají smluvně sjednanou splatnost
obchodních faktur, neboť novela nadále počítá primárně s formou dohody smluvních stran o splatnosti a až v případě, že
splatnost není takto určena, uplatní se automaticky podpůrná
lhůta splatnosti 30 dnů. Je však nutné poukázat na to, že případné smluvní ujednání doby splatnosti faktury překračující 60
dnů bude možné sjednat pouze tehdy, pokud takovýto postup
nebude vůči věřiteli tzv. hrubě nespravedlivý.
Pro posouzení, zda konkrétní smluvní ujednání je hrubě nespravedlivé, bude třeba zkoumat například okolnosti týkající se dodávaného zboží nebo poskytované služby nebo skutečnost, zda
jsou dány objektivní důvody od odchýlení se od zákonné sazby
úroku z prodlení apod. Zákon explicitně upravuje dva případy,
kdy se smluvní ujednání bude považovat za hrubě nespravedlivé, a to v případě dohody vylučující úrok z prodlení a dohody,
která vylučuje náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Další výraznou změnou je zvýšení sazby úroku z prodlení. Česká republika musí do svých právních předpisů stanovit sazbu úroku z prodlení ve výši minimálně osm procentních
bodů nad referenční sazbou České národní banky.
• mAďARSkO
Červen byl „ve znamení maďarského mýta“. Jak se dalo předpokládat, šibeniční termín na spuštění mýta s sebou přinesl obrovské komplikace. Registrace do systému byla spuštěná v maďarštině jen pár dnů před 1. 7. 2013, informace v jiných jazycích se
objevily doslova na poslední chvíli. Ticketing byl zprovozněný
30. 6. 2013, obratem zkolaboval.
I přesto, že v podstatě on-line jsme byli ve spojení s maďarskými kolegy, ani oni neměli dostatek informací. Už v polovině
června jsme žádali v Bruselu o intervenci na maďarském MD,
aby spuštění odložilo minimálně do doby, než bude dostatek
palubních jednotek pro ty dopravce, kteří si je hodlají pořídit.
Současně jsme protestovali proti skutečnosti, že se zavádí další
systém nekompatibilní s již provozovanými. Snažili jsme se do
protestů zapojit kolegy z ostatních svazů sdružených v IRU. IRU
poslalo dopis jednak na Evropskou komisi, jednak maďarskému
ministru dopravy, bez jakékoliv, natož kladné, reakce. Zkoušeli
jsme i české velvyslanectví v Budapešti, ani diplomati neuměli
pomoci.
• BělORuSkO
Generální tajemník M. Špryňar jednal s běloruským velvyslancem
o podmínkách výdeje víz pro řidiče. Bylo nutné uklidnit situaci,
která pravděpodobně vznikla na velvyslanectví v Minsku vinou
nedobré komunikace s běloruskými úřady, a hrozilo, že Bělorusové zkomplikují výdej víz pro naše řidiče. Po jednání i následném
písemném vyjádření se ale zdá, že se podařilo situaci vysvětlit a že
žádná změna k horšímu nehrozí.
Transport magazín 7/2013
5
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
ZápIS ZE ShROmáŽDěNÍ
ZáSTuPců ReGiONů
KONANéHO dNe 31. 5. 2013 V PRAZe
V HOTeLu ALBiON Od 12.00 HOd.
Foto: Martin Felix
1. Zahájení (provedl J. Melzer)
• Podle článku 10, odst. 9 stanov
Sdružení automobilových dopravců
ČESMAD BOHEMIA (dále jen
Sdružení), byl jeho první viceprezident Josef Melzer nucen konstatovat,
že ve 12.00 hod. nejsou přítomny
2/3 členů Shromáždění zástupců regionů (dále jen Shromáždění). V souladu s uvedeným článkem stanov
proto zahájil zasedání o 30 minut
později a zasedání probíhalo podle
původního programu bez ohledu na
počet přítomných členů Shromáždění.
• J. Melzer se dotázal přítomných, zda
mají připomínky či návrhy k programu Shromáždění, který obdrželi předem. Nebylo tomu tak, a program byl
proto přijat.
2. Volba pracovních orgánů Shromáždění
(provedl J. Melzer)
• Mandátová komise:
Daniel Švec, Igor Janulík, Zdeněk
Lidaj, Dalibor Chlup, Václav Betka,
Petr Rietinger, Jiří Hříbal
• Návrhová komise:
Jiří Povolný, Ladislav Sova, Petr
Herman, Bořek Litterbach, Jiří Viktora,
Vlastimil Bednář, Václav Rádl
• Volební komise:
Radislav Kusák, Pavel Bürger, Petr
Kramný, Vladimír Šmídl, Jiří Málek,
Miloslav Neužil, Martin Lagarde
• Zapisovatel:
Jan Svoboda
6
• Ověřovatelé:
Roman Frank, Karel David
• Skrutátoři:
Lukáš Fojtík, Anna Kozáková, Jana
Hujová, Vojtěch Máša, Ivana Čechová,
Zdeněk Gerstner, Marie Louženská
J. Melzer seznámil přítomné s navrženými osobami a nechal o nich hlasovat.
Hlasování proběhlo v souladu se stanovami Sdružení – všichni navrhovaní byli
schváleni, nikdo se hlasování nezdržel ani
nebyl proti.
3. Kontrola usnesení ze Shromáždění zástupců regionů z 25. 5. 2012 a zpráva
o činnosti předsednictva za volební
období 2010 – 2013 (provedl J. Melzer)
• Úvodem první viceprezident omluvil
prezidenta Sdružení V. Starostu, který se
z důvodu nemoci nemohl Shromáždění
zúčastnit. J. Melzer se věnoval situaci
v silniční dopravě za uplynulé období.
• V rámci tohoto bodu J. Melzer vyjmenoval postupně úkoly uložené v usnesení ze Shromáždění konaného dne
25. 5. 2012 a krátce o každém bodu
pojednal. Šlo o:
o Dořešení slev na mýto, což se povedlo prosadit.
o Prosazení snížení spotřební daně
z nafty. Sdružení vyvinulo značné
úsilí na prosazení tohoto úkolu,
ale narazilo na odpor státu, resp.
jeho představitelů. Je otázkou, zda
se v budoucnu neorientovat na
prosazení profesionální nafty.
o Zmapování povinných naftových
doložek. Nebylo možné nalézt
sjednocující prvek, každá dopravní
firma hraje sama za sebe.
o Maximální splatnosti. Tato otázka
má již oporu v legislativě, uvidí se,
co přinese.
o Ovlivňování rozšíření mýtného
systému. O toto se snaží Sdružení
od zavedení mýtného systému.
Podařilo se zabránit některým nesmyslným rozšířením, a to i na základě realizovaných kampaní.
o Efektivnější jsou kontroly neplacení
mýta. Začaly se vybírat kauce od
zahraničních dopravců, kteří předtím nebyli postihováni.
o Požadování dobudování infrastruktury. Tento úkol je plněn na všech
jednáních a konferencích, souhlasí
s tím i obce a města, ale přes veškerou snahu se nedaří realizovat.
o Aktivní řešení podpory veřejných
logistických center. Sdružení se
podílí na práci příslušné pracovní
skupiny.
o Nepřipustit zpřísnění podmínek
získání profesní způsobilosti řidiče.
V současnosti není situace zlá, to
se však může změnit. Věcný záměr
Ministerstva dopravy, který respektuje návrhy Sdružení, je v procesu
připomínek.
o Požadovat efektivnější kontroly
STK. Stát nekoná tak, jak by měl.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
•
•
•
•
o Zavedení odborné způsobilosti
spedičních firem se prosadit nedaří,
neboť státní instituce si tento problém přehazují jak horkou bramboru.
o Regionální komise. J. Melzer poděkoval za práci v komisích a dalších orgánech Sdružení a apeloval
na aktivní práci nově zvolených
členů.
Dnešní podnikatelské prostředí není
dle prvního viceprezidenta dobré.
Prohlásil, že v čele státu a na místní
úrovni je velká fluktuace z hlediska
personálního, např. za čtyři roky se
na Ministerstvu dopravy vyměnilo
pět ministrů, což nemůže vést k realizaci koncepcí a vizí. Těžko si představit, že by toto bylo možné na klíčových místech v soukromých firmách.
Neměli bychom se s touto situací
smířit, jak se to často děje.
Již 20 let dochází k daňovým únikům
v oblasti odvodu spotřební daně
z pohonných hmot. Představitelé
Sdružení jednali v září 2012 s ministrem Kalouskem o spotřební dani
a v listopadu 2012 se konal na toto
téma odborný seminář na půdě
Poslanecké sněmovny.
Sdružení je platformou, která pomáhá při kultivaci nedobrého politického a podnikatelského prostředí.
J. Melzer závěrem svého vystoupení
poděkoval všem, co se podíleli na práci Sdružení v uplynulém období a popřál do budoucna stabilní tým v řadách ČESMADu. Jmenovitě poděkoval
J. Kafkovi, K. Havlovi, M. Čmikovi
a F. Bicanovi.
4. Zpráva generálního tajemníka o činnosti Sdružení za rok 2012 (přednesl
M. Špryňar)
• Generální tajemník Sdružení Ing.
Špryňar v úvodu svého vystoupení
zhodnotil hospodářský výsledek za
uplynulý rok. Sdružení zaznamenalo
za uplynulý rok slušný hospodářský
výsledek, hlavní podíl na tom měla
školení a společné projekty Sdružení
s hospodářskými komorami. Lehce se
zvedl počet vydaných karnetů TIR,
vratky DPH a členské příspěvky.
Dlouhodobě se tolik nedaří v oblasti
prodeje zboží a pojištění.
• Sdružení má v posledních letech stabilní členskou základnu čítající 1 900
až 2 000 členů. Došlo k nárůstu počtu evidovaných vozidel.
• Generální tajemník informoval o vývoji tržeb a hospodářském výsledku za
období 2001–2012. Hospodaření se
Foto: Martin Felix
•
•
•
•
•
podařilo po roce 2008 opět stabilizovat a výhled do budoucna je pozitivní.
Sdružení musí tvořit zisk, aby mělo
prostředky pro plnění svých cílů, ale
musí být připraveno i na plnění, k němuž může být vyzváno v rámci záručního řetězce TIR.
Na Ministerstvu dopravy je opět nový
ministr, který ovšem nemá snahu řešit
odborné problémy a naslouchat argumentům Sdružení. Potvrzena byla dohoda o sazbách mýta.
V oblasti legislativy sice nedošlo
k přijetí předpisů, jež by byly namířeny proti silničním dopravcům, ale nedošlo ani k opaku. Dle novely zákona
o silniční dopravě bude možné za
přestupky proti dobám řízení a odpočinku postihovat řidiče blokově na
místě a nevést správní řízení, jehož
účastníkem je v rámci objektivní odpovědnosti též dopravce.
Částečný úspěch Sdružení zaznamenalo v kauze nedoplatků mýta, jež
byly vysoce chybové. Snaha je též
o zamezení poplatků za výměny karet do digitálních tachografů.
M. Špryňar se dále věnoval prioritám
na období následujících tří let. Státní
odborný dozor vůči zahraničním dopravcům chce Sdružení intenzivně
řešit i nadále, pilotním regionem je
severní Morava. Celní správa by měla
daleko více kontrolovat zahraniční
vstupní povolení nejen na silnicích,
ale i při zaclívání. V rámci nových
projektů zmínil generální tajemník
poradenství – např. pomoc při kont-
•
•
•
•
•
rolách ze strany orgánů státu a místních samospráv, pomoc s inkasem
pohledávek, síť právní pomoci, společný nákup energií a posouzení a vyhodnocení pojistných případů.
Na legislativní úrovni bude nutné jednat ovývoji sazeb pro vozidla EURO
VI. Sdružení nadále prosazuje zavedení odborné způsobilosti zasilatelů
a snaží se o nastavení systémových
pravidel a stabilního financování infrastruktury bez ohledu na to, kdo vyhraje volby.
Sdružení bude prosazovat podporu
silniční dopravy u programového období a financování cílů EU v letech
2014-2020, snažit se zabránit vzniku
nedostatku řidičů, podporovat kombinovanou dopravu a veřejná logistická
centra.
Novou podobu dostaly webové stránky služeb, resp. e-shopu, kde je možnost využití široké nabídky způsobů
úhrad.
Závěrem svého vystoupení oznámil
generální tajemník, že koncem roku
odchází ze Sdružení a vyjádřil názor,
že svému nástupci předá Sdružení
v dobrém stavu.
J. Melzer poděkoval M. Špryňarovi za
práci, kterou Sdružení věnoval.
5. Zpráva revizní komise (přednesl
F. Bican)
• Revizní komise plnila i v r. 2012 své
úkoly v souladu se stanovami a schváleným plánem práce. V r. 2012 obdržela komise jednu stížnost od společ-
Transport magazín 7/2013
7
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
nosti, která nebyla přijata za člena
Sdružení. Revizní komise posoudila
dostupné podklady a konstatovala, že
v postupu předsednictva Sdružení
a jeho rozhodnutí nebylo shledáno
porušení stanov ani jiných právních
předpisů. Revizní komise konstatuje,
že Sdružení je občanským sdružením, založeným podle zákona č.
83/1990 Sb. o sdružování občanů
a řídí se svými stanovami. Na členství
v tomto Sdružení není právní nárok.
O žádostech nových členů rozhoduje
v souladu se stanovami předsednictvo po posouzení všech okolností.
Svá rozhodnutí sděluje žadateli bez
povinnosti odůvodnění.
• Revizní komise vedle těchto bodů
pravidelně projednávala za účasti
ekonoma Sdružení stav hospodaření
Sdružení a prostřednictvím předsedy
komise se věnovala pohledávkám po
splatnosti. Členové komise sledovali
činnost regionálních pracovišť
a účastnili se zasedání regionálních
komisí.
• Revizní komise na svém jednání
projednala a dala jednotlivým členům tyto úkoly: Kontrola investic,
včetně výběrových řízení, kontrola
evidencí dlouhodobého a drobného majetku, kontrola ukládání archiválií, kontrola vyúčtování cestov-
ních náhrad a používání platebních
karet, kontrola evidence služebních
vozidel a kontrola školení prováděných Sdružením, vše v kontextu dodržování příslušných směrnic, které
tu kterou oblast upravují.
• Kontrolu investic, včetně výběrových
řízení provedl F. Luža. Kontroloval zejména obměnu vozového parku, prodeje vozidel, nákup zařízení a vybavení regionálních pracovišť. Celkem byl
v r. 2012 pořízen investiční majetek
v hodnotě 2,808 mil. Kč. Ve všech případech proběhla výběrová řízení, případně bylo poptáváno více dodavatelů, takže byla dodržena směrnice
generálního tajemníka č. 8. Prodána
byla dvě vozidla v hodnotě 273 tis. Kč.
Není nutné navrhovat nápravná opatření.
• Kontrolu evidence majetku a ukládání archiválií provedl František Bican.
Pro kontrolu evidence majetku zvolil
regionální pracoviště v Hradci Králové
a kontrolu ukládání archiválií zaměřil
na ukládání zápisů z regionálních
shromáždění. Položky dlouhodobého
hmotného majetku souhlasily se seznamem, vyjma inv. čísla 3000718,
jež však bylo později dohledáno, neboť se jednalo o již nefunkční kopírku
UTAX, jež byla nahrazena novou.
• Při kontrole archiválií došlo k nápravě
Generální tajemník Martin Špryňar
8
předávání dokumentů do archivu. Pro
vlastní kontrolu bylo vybráno ukládání
zápisů z regionálních shromáždění.
Tři regiony předaly zápisy v souladu
se Spisovým, archivním a skartačním
řádem. Ostatní regiony předaly zápisy
s mírným zpožděním.V oblasti archiválií je pro odpovědné pracovníky
a vedení sekretariátu doporučeno, aby
průběžně zajišťovali předávání vybraných dokumentů do archivu.
• Kontrolu placení účtů platebními kartami a vyúčtování cestovních náhrad
provedli P. Bohánek a Z. Dítě. Při kontrole používání platebních karet nebyly zjištěny závady –platební karty jsou
používány v souladu se směrnicí generálního tajemníka č. 15. Rovněž
u kontrolovaných vyúčtování cestovních náhrad nebyly shledány závady.
Vyúčtování jsou v souladu se směrnicí
generálního tajemníka č. 3.
• Kontrolu profesního vzdělávání provedl
J. Heidrich. Vlastní kontrola byla provedena v regionu Ostrava se zaměřením
na dodržování směrnice generálního tajemníka č. 16, její přílohy č. 15 a platných norem pro profesní vzdělávání.
Kontrolovaná školení, včetně přípravných procesů probíhala v souladu
s předmětnými normami. Vzhledem
k tomu, že v letošním roce došlo ke
změně zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákonem č. 297/2011 Sb., doporučujeme
provést revizi přílohy č. 15 a zapracovat
do ní nová ustanovení zákona.
• Revizní komise projednala výsledky
hospodaření za r. 2012 za účasti generálního tajemníka a ekonoma Sdružení.
Byly projednány výsledky hospodaření,
zpráva auditora z auditu účetní závěrky
k 31. 12. 2012, návrh na rozdělení zisku
za r. 2012 a návrh rozpočtu na r. 2013.
Za r. 2012 byl dosažen hospodářský výsledek před zdaněním ve výši
3,713 mil. Kč, po odečtení daňové povinnosti je výsledek hospodaření
3 157472,37 Kč a ten je určen k rozdělení. Generální tajemník předložil návrh
na rozdělení hospodářského výsledku
a to: zvýšení vlastního jmění v částce
2 857472,37 Kč a příděl do sociálního
fondu v částce 300 000 Kč. Společnost
SP Audit, s.r.o., která provedla audit
Sdružení, ve zprávě uvedla následující
výrok auditora: „Podle našeho názoru
účetní závěrka podává věrný a poctivý
obraz aktiv, pasiv a finanční situace
účetní jednotky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA
k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a vý-
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
sledku jejího hospodaření a peněžních
toků za rok 2012 v souladu s českými
účetními předpisy“.
• Vzhledem k tomu, že revizní komise
předložené materiály posoudila, v účetní závěrce žádné nesrovnalosti neshledala, konstatuje, že nemá k hospodaření Sdružení za r. 2012 výhrady. Revizní
komise doporučuje schválit účetní závěrku bez výhrad a zároveň doporučuje schválit rozpočet na r. 2013.
• F. Bican závěrem poděkoval jménem
předsedy komise i svým všem členům
komise za spolupráci a popřál jim
hodně úspěchů v dalším životě. Popřál
též nově zvolené revizní komisi hodně
úspěchů v její nadcházející činnosti.
6. Zpráva předsedy mandátové komise
(přednesl D. Švec)
Předseda mandátové komise D. Švec
sdělil přítomným, že komise provedla kontrolu způsobu svolání Shromáždění, počtu jeho členů a počtu přítomných členů
a konstatuje, že předsednictvo Sdružení
provedlo svolání Shromáždění v souladu
se stanovami, a to dopisem prezidenta ze
dne 30. 4. 2013. Shromáždění je tvořeno
126 členy. Ve 12:00 hod. bylo zaregistrováno 75 zástupců se stejným počtem
hlasů, tj. 59,5 % členů Shromáždění, což
nedosahovalo nezbytné 2/3 většiny všech
členů Shromáždění. Z tohoto důvodu byl
začátek zasedání o 30 minut posunut a zasedání pak proběhlo bez ohledu na počet
přítomných členů. Předseda mandátové
komise konstatoval, že Shromáždění je
usnášeníschopné.
7. Zpráva předsedy ekonomické komise
o plnění rozpočtu Sdružení za r. 2012
a předložení návrhu rozpočtu na
r. 2013 (přednesl M. Čmiko)
• Ekonomická komise pravidelně na
svých zasedáních sleduje hospodaření
Sdružení a projekty přispívající k optimalizaci nákladů a další obchodní aktivity Sdružení. Rok 2012 byl rokem
prohlubující se ekonomické recese,
kdy došlo k meziročnímu poklesu
HDP o 1,2 %. Taktéž v hospodaření
Sdružení došlo meziročně k poklesu
celkového objemu tržeb, zejména
u prodeje zboží. Zároveň se podařilo
snížit některé položky provozních nákladů Sdružení.
• Celkové výnosy za r. 2012 činily
383 mil. Kč, což v porovnání s rozpočtem představuje nárůst o 3 %, který byl způsoben především vyššími
tržbami za prodej zboží a služeb.
Nejvyšší nárůst tržeb oproti rozpočtu
zaznamenalo Sdružení u tržeb za dál-
1. vicepresident Josef Melzer
•
•
•
•
•
niční poplatky v zahraničí, školení
a za prodej dálničních známek.
V oblasti členských příspěvků Sdružení
naplnilo plán přijatých členských příspěvků na 107 %, což absolutně činilo
11,21 mil. Kč. Ve finančních a ostatních činnostech se za r. 2012 podařilo
dosáhnout vyššího výsledku hospodaření oproti rozpočtu.
Celkové náklady za r. 2012 činily
380 mil. Kč, oproti rozpočtu tak byly
vyšší o 3 %. Tento nárůst oproti rozpočtu byl způsoben především zvýšením nákladů na nákup zboží a služeb.
Oproti předchozím rokům se naopak
podařilo optimalizací snížit objem
kurzových rozdílů a výše provozních
nákladů byla nižší než v r. 2004.
Výsledek hospodaření před zdaněním byl dle rozpočtu na r. 2012 plánován ve výši 1,9 mil. Kč, přičemž ve
skutečnosti byl výsledek hospodaření
překročen o 1,813 mil. Kč a dosáhl
tak 3,713 mil. Kč před zdaněním.
Z toho provozní výsledek hospodaření představuje zisk ve výši 831 tis. Kč
a finanční výsledek hospodaření zisk
ve výši 2,882 mil. Kč.
V porovnání s r. 2011, kdy byl dosažen
zisk ve výši 5,491 mil. Kč, došlo v r.
2012 k vytvoření čistého zisku ve výši
3,157 mil. Kč. Meziroční snížení čistého
zisku bylo způsobeno především nižší
hrubou marží oproti předchozímu roku.
U rozvahových položek v meziročním srovnání vzrostla bilanční suma
o 3 mil. Kč na hodnotu 220 mil. Kč,
•
•
•
•
a to především z důvodu zvýšení stavu dlouhodobého majetku při současném mírném nárůstu krátkodobého
majetku. Na straně pasiv se zvýšila
hodnota vlastních zdrojů o 3 mil. Kč
především vlivem nárůstu vlastního
jmění. Stav cizích zdrojů se oproti minulému období nezměnil.
Investiční akce se v r. 2012 realizovaly
v souladu se schváleným plánem pořízení dlouhodobého majetku a celkem
byl pořízen dlouhodobý majetek
v hodnotě 2,808 mil. Kč, což v porovnání s plánem představuje úsporu ve
výši 960 tis. Kč. Největšími investičními akcemi byla rekonstrukce parkovací
plochy v Ústí nad Labem, obnova části
HW a SW vybavení a obnova další části vozového parku.
Účetní závěrka za r. 2012 byla připravena v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou, kterou se provádí zákon o účetnictví, a Českými účetními
standardy, platnými pro r. 2012.
Audit zahrnoval ověření účetních záznamů a dalších informací výběrovým způsobem včetně posouzení účetních postupů a významných dokladů
použitých při sestavení účetní závěrky. Ze zprávy o ověření roční účetní
závěrky vyplývá, že účetní závěrka
věrně a poctivě zobrazuje majetek,
závazky a vlastní jmění Sdružení a auditor k ní neměl výhrady.
Na základě výroku auditora doporučuje předsednictvo Shromáždění
schválit předloženou roční účetní zá-
Transport magazín 7/2013
9
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
•
•
•
•
věrku Sdružení za r. 2012 v plném
rozsahu. Předsednictvo navrhuje výsledek hospodaření po zdanění ve
výši 3 157472,37 Kč rozdělit následovně: částku 2 857472,37 Kč přidělit
do vlastního jmění a částku
300 000 Kč přidělit do sociálního
fondu, a tím vypořádat r. 2012 a uzavřít účetní knihy r. 2012.
V návrhu rozpočtu na r. 2013 plánuje Sdružení ve výnosech jejich celkové snížení oproti skutečnosti
předchozího roku o 3 %, což představuje pokles o 12 mil. Kč. Snížení
tržeb souvisí s očekáváním dalšího
zhoršení ekonomické situace v důsledku snížení výnosů u některých
druhů služeb.
V nákladech Sdružení předpokládá
snížení o 2,4 %, což představuje pokles o 9 mil. Kč, a to především u nákladů na nákup zboží a služeb o 7 mil.
Kč a dále u provozních nákladů.
Na r. 2013 jsou naplánovány investice
ve výši 5,333 mil. Kč, přičemž největšími položkami budou obnova další
části firemních vozidel, obnova části
multifunkčních zařízení a pořízení zálohovacího systému. Zdrojem financování budou odpisy a prodej majetku.
Výsledek hospodaření na r. 2013 je
plánován ve výši 1,1 mil. Kč před zdaněním, přičemž ekonomická komise
bude v průběhu r. 2013 sledovat vývoj hospodaření a plnění jednotlivých rozpočtových ukazatelů.
8. Schválení výsledků hospodaření za rok 2012 a rozpočtu na rok 2013
(přednesl J. Melzer)
J. Melzer se nejprve dotázal, zda jsou
k výsledkům hospodaření za uplynulý rok
a návrhu rozpočtu na r. 2013 doplňující
návrhy či dotazy, a protože tomu tak nebylo, navrhl, aby se schválení výsledků
hospodaření za r. 2012 a rozpočtu na r.
2013 projednalo v rámci hlasování o usnesení. Za tím účelem dal hlasovat aklamací,
návrh byl jednomyslně přijat, nikdo nebyl
proti ani se nezdržel hlasování.
9. Informace o výsledcích voleb do
předsednictva (přednesl J. Melzer)
První viceprezident ve stručnosti
přečetl jména zvolených kandidátů za
jednotlivé regiony: Praha – V. Starosta,
J. Melzer, J. Povolný, Brno – J. Hanák,
R. Kusák, Ostrava –R. Frank, J. Mainuš,
Hradec Králové – D. Švec, A. Wilert,
Ústí nad Labem – P. Kučera, P.Svoboda,
České Budějovice – K. David, R. Šrůma,
Plzeň –V. Rádl, O. Grill.
10
10. Odvolání a volba nových členů revizní komise (provedl R. Kusák)
• Předseda volební komise nejprve připomněl jména dosavadních členů revizní komise, jimž skončilo funkční
období. Následně představil navržené kandidáty. Za jednotlivé regiony
byli navrženi:
Praha
Ludomír Landa a Štěpán Ševčík
(náhradník)
Brno
František Luža a Radek Hrazdíra
(náhradník)
Ostrava
Jan Heidrich a Petr Kramný(náhradník)
Hradec Králové
Libor Vomočil a Zdeněk Dítě
(náhradník)
Ústí n. Labem
Jiří Beneša Jiří Málek(náhradník)
České Budějovice
Jan Brázda (bez náhradníka)
Plzeň
Pavel Bohánek a Karel Vodička
(náhradník).
• R. Kusák následně poukázal na konkrétní volební lístek, vysvětlil jakým
způsobem dát hlas a členové
Shromáždění následně odevzdali hlasovací lístky skrutátorům.
11. Diskuse (provedl J. Melzer)
• Úvodem tohoto bodu požádal
J. Melzer viceprezidenta J. Hanáka,
aby se ujal slova. Ten informoval
o svém působení ve Svazu průmyslu
a dopravy, ve Svazu dopravy, v tripartitě a ve funkci poradce prezidenta České republiky.
• J. Hanák kritizoval vládu pro její neodbornost. Za hlavní příčinu označil
špatné fungovaní veřejné správy
a korupci. Konkurence republiky
poklesla o dvě příčky za Polsko
a Kazachstán.
• Ministrovi Stanjurovi se některé věci
podařily – jsou připraveny normativy
na výstavbu dopravní infrastruktury.
Bude převedeno 1,6 mld. Kč ze státu
na kraje ve vztahu k veřejné dopravě.
Na opravy infrastruktury by měly připadnout nejméně 2 mld. Kč. J. Hanák
kritizoval pomalý postup dostavby
silničního spojení České Budějovice
– Linz a Brno – Znojmo.
• J. Hanák upozornil, že enormní investice
půjdou z fondů EU do energetické infrastruktury, neboť energetická síť je nastavena špatně, za což mohou hlavně větrné elektrárny v SRN, které pro svoji
•
•
•
•
•
•
•
•
nestabilitu ohrožují i energetickou síť
u nás.
Investovat by se mělo více do výzkumu, neboť jde o rychle návratné prostředky.
Export vzrostl meziročně o 6,5 %.
Česká republika má značné možnosti
exportu směrem na východ, ale nejen
tam. Česká exportní banka má nového
schopného ředitele a změny k lepšímu jsou na pořadu dne i u jiných proexportních institucí.
Poslaneckou sněmovnou prošel návrh
podpory technického vzdělávání, kdy
je znovu kladen důraz na spolupráci
mezi školou a firmou. Situace ve vzdělání je jinak špatná a týká se to nejen
přírodních věd, ale např. i znalosti cizích jazyků. Vysokých škol je nesmyslně mnoho.
Je nutné zavést registrační pokladny
v obchodě a pohostinství. Jejich absence znamená ztrátu na daních ve
výši 25–30 mld. Kč.
Penzijní reforma, přestože byla odborníky od počátku odmítána, se zavedla,
avšak s nevalným úspěchem. Ani k církevním restitucím se v současné nestabilní době nemělo přistoupit.
Dojde k podpoře ekologické veřejné
dopravy v řádech miliard Kč.
Závěrem vyjádřil J. Hanák jistý optimismus a popřál přítomným mnoho
úspěchů.
Dále se do diskuse zapojil Dalibor
Chlup, který se věnoval problému tzv.
otirování návěsů s třístrannými shrnovacími plachtami. Celní správa se
chystá proti tomu vystupovat a rušit
otirování, přestože bylo těchto typů
návěsů otirováno vysoké množství.
Bohužel se změny mají týkat i vozů,
které již certifikované jsou, a to způsobí řadu problémů, protože některé typy návěsů nepůjdou předělat tak, aby
následně byly znovu otirovány. Z tohoto důvodu chtěl D. Chlup upozornit
své kolegy na tento problém, s nímž se
mnozí patrně setkají.
12. Zpráva předsedy volební komise
(přednesl R. Kusák)
Předseda volební komise oznámil výsledky hlasování k volbě nových členů a náhradníků do revizní komise. Bylo odevzdáno celkem 82 hlasovacích lístků, všechny platné.
Všichni kandidáti (jak navrhovaní členové,
tak náhradníci) obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Shromáždění
a byli proto platně zvoleni.
13. Schválení návrhu usnesení (přednesl
J. Povolný)
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
USNESENÍ ShROmáŽDěNÍ ZáSTUpců REgIONů
kONANéhO DNE 31. kvěTNA 2013 v pRAZE
Shromáždění zástupců regionů
1. ScHVALuje
a) v souladu s ustanovením volebního
řádu členy mandátové, volební a návrhové komise, ověřovatele zápisu,
zapisovatele a skrutátory ve složení:
Mandátová:
daniel Švec,
PAP TRUTNOV, s.r.o.
igor janulík,
JAPO-AUTODOPRAVA s.r.o., Střelice
Zdeněk Lidaj,
ABS BONIFER CZECH s.r.o., Šumperk
dalibor chlup,
Bohuslav Chlup autodoprava, Mladějov
Václav Betka,
Ing. Václav Betka – CARING, Proboštov
Petr Reitinger,
Petschl transporte s.r.o., Č. Budějovice
jiří Hříbal,
DUVENBECK LOGISTIK s.r.o., Volduchy
Návrhová:
jiří Povolný,
MÁTRA TRANSPORT, a.s., Benešov
Ladislav Sova,
ČSAD Tišnov, spol. s r.o., Tišnov
Petr Herman,
CONE-DOPRAVA, a.s., Ostrava-Přívoz
Bořek Litterbach,
CDS s.r.o. Náchod
jiří Viktora,
AUDO Viktoria s.r.o., Děčín
Vlastimil Bednář,
KAFKA TRANSPORT a.s., Opařany
Václav Rádl, RÁDL s.r.o., Plzeň
Volební:
Radislav Kusák,
ČSAD Uherské Hradiště a.s.
Pavel Bürger,
BÜRGER TRANSPORT, s.r.o., Libice
nad Cidlinou
Petr Kramný,
TQM-HOLDING s.r.o., Opava
Vladimír Šmídl,
Šmídl s.r.o., Žamberk
jiří Málek,
KIMA Transport s.r.o., Děčín
miloslav Neužil,
CN Cargo, spol. s r.o., Č. Budějovice
Martin Lagarde,
Lagarde Spedition s.r.o., Cheb
12
ověřovatelé zápisu:
Roman frank,
FRAMA CZ, s.r.o., Ostrava-Vítkovice
Karel david,
ČESAD Počátky, s.r.o.
zapisovatel:
jan Svoboda,
ČESMAD BOHEMIA
skrutátoři:
ivana Čechová, Vojtěch Máša, Lukáš
fojtík, jana Hujová, Zdeněk Gerstner,
marie Louženská, Anna kozáková
b) zprávu o plnění rozpočtu Sdružení za
rok 2012 včetně roční uzávěrky
Sdružení a rozdělení zdrojů
c) rozpočet Sdružení na rok 2013 včetně plánu pořízení, likvidace a prodeje
hmotného a nehmotného investičního majetku
d) zprávu Předsednictva přednesenou
prezidentem Sdružení Vladimírem
Starostou
e) zprávu Revizní komise včetně jejích
závěrů, přednesenou místopředsedou komise Františkem Bicanem
f) zprávu mandátové komise
g) odvolání stávajících členů a náhradníků Revizní komise z důvodu ukončení volebního období
2. VOLÍ
a) členy Revizní komise pro nové funkční období ve složení:
• praha - Ludomír Landa,
ČSAD MHD Kladno, a.s.
• Brno - František Luža,
ČSAD Hodonín a.s.
• Ostrava - Jan heidrich,
H.A.S. spol. s r.o., Frýdek Místek
• hradec králové - Libor vomočil,
Livott camion
• Ústí nad Labem - Jiří Beneš,
Flor Express Kadaň s.r.o.
• České Budějovice - Jan Brázda,
IESA Logistics a.s., Humpolec
• plzeň - pavel Bohánek,
Dopravní podnik Karlovy Vary a.s.
b) náhradníky Revizní komise pro nové
funkční období ve složení:
Štěpán Ševčík,
ČSAD Střední Čechy, a.s.
Radek Hrazdíra,
DONAK spol. s r.o., Vyškov
Petr Kramný,
TQM - HOLDING s.r.o., Opava
Zdeněk dítě,
DÍTĚ LOGISTIC s.r.o. Náchod
jiří Málek,
KIMA Transport s.r.o., Děčín
České Budějovice – bez náhradníka
karel vodička,
RÁDL, spol. s r.o., Plzeň
3. POTVRZuje
výši členských příspěvků, které pro rok
2014 zůstávají zachovány ve stávající výši
4. BERE NA věDOmÍ
a) zprávu generálního tajemníka o činnosti Sdružení za rok 2012
b) kontrolu plnění Usnesení Shromáždění
zástupců regionů Sdružení, konaného
dne 25. 5. 2012 v Praze
c) informaci o výsledcích regionálních
voleb do Předsednictva Sdružení na
další funkční období
5. uKLádá
I) Předsednictvu Sdružení:
a) neprodleně, tj. po ukončení
Shromáždění zástupců regionů
zvolit prezidenta a viceprezidenty
sdružení
b) prosazovat realizaci legislativních pozic sdružení prezentovaných na dnešním Shromáždění zástupců regionů
II) Generálnímu tajemníkovi
• informovat členskou základnu
Sdružení o závěrech dnešního
Shromáždění zástupců regionů do
31. 7. 2013
III) Revizní komisi
• zvolit předsedu a místopředsedu
komise na nejbližším zasedání.
V Praze dne 31. května 2013
Předseda návrhové komise:
…………………………
Jiří Povolný
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
MiMOřádNý VŠeSOKOLSKý
SOKOLSKý SL
SOKOLSKý
SLe
SLeT
eT
dOPRAVců
Martin felix
31. května již
po osmnácté uspořádal
ČeSMAd BOHeMiA
tradiční Slavnostní večer
podnikatelů
v silniční dopravě.
Jako místo konání byl tentokráte vybrán Michnův palác v Praze 1 na Malé Straně. Protože tento palác ze
17. století je také znám pod
názvem Tyršův dům a je
současně sídlem České obce
sokolské, bylo téměř povinností pojmout letošní spole-
čenský večer jako mimořád
mimořádný všesokolský slet dopravců. S tímto záměrem evidentně souhlasilo i počasí,
neboť týdenní vytrvalé deště
asi na osm hodin přestaly,
a hosté si tak mohli pod vedením někdejšího mluvčího
prvního obnoveného sletu
Jana Kovaříka i po sokolsku
zacvičit. Neméně působivý byl i slavnostní průvod
sokolů-dopravců s mávátky
a dechovou hudbou, který
obzvlášť nadšeně zdravili
zahraniční turisté.
Za pomocnou ruku při pořádání Mimořádného všesokolského sletu dopravců děkujeme všem novým i tradičním partnerům, kterými v letošním roce byly společnosti: MAN Truck
& Bus czech Republic, Hesti, Transics, Shell, eurowag, Timocom, AiG, OMV, PeMA, Goodyear a Madison.
Transport magazín 7/2013
13
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
O kulturní program se postarala rocková dívčí kapela
Zuby nehty, diváky k tanci na
parket pak přilákala nestárnoucí Heidi Janků. O sportovní část se průběžně starala skupina Retro gymnastů,
kteří dokazovali nejen svou
mrštnost a sílu, ale také doslova nerozbitnost a smysl
pro humor, parádní kousky
také předvedli tanečníci akrobatického rokenrolu.
Zhruba 500 hostů mohlo
nejen probrat aktuální problematiku v oboru silniční
dopravy, ale znovu se přesvědčit, že „Cvičit se vždy
vyplatí“. Bylo totiž možné
účastnit se několika sportovních disciplín, jako Hod
(buřtem do grilu) nebo vzpírání (pivního půllitru), odměnou byla nejen stylizovaná vzpomínka na legendární
cvičky Jarmilky v podání
oblíbeného kreslíře a humoristy Zdeňka Hofmana,
ale také velmi zajímavá kulinářská nabídka a několik
překvapení.
14
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
ŠpANěLSkO: výBORNé vÍNO
i PřÍSNá POLicie
Text a foto
Vojtěch Máša a Martin felix
Š
panělsko je pro členy
Sdružení ČESmAD
BOhEmIA a silniční
dopravce z ČR jedna z klíčových destinací, kam jezdí
a kde v poslední době dochází k problémům a nejasnostem, převážně u silničních kontrol. i to byl jeden
z důvodů, proč Sdružení
začátkem června zorganizovalo pracovní cestu právě
tam. Partnerem podnikatelské mise byla společnost
iVecO czech Republic, a.s.
- divize Trucks, která pomáhala s organizací cesty.
Následně si vzal slovo
rada vyslanec pan JUDr. Pavel Zrůst a seznámil přítomné s aktuální situací v silniční dopravě ve Španělsku:
Silniční síť má ve Španělsku délku 165 907 km (údaj
k 31. 12. 2011). Z celkové
dopravní sítě Španělska tvoří 14 553 km velkokapacitní
silnice (dálnice s poplatkem,
bez poplatku a silnice pro
motorová vozidla). Španělsko má dnes nejrozsáhlejší
síť těchto komunikací v Evropě. Vzdálenosti se měří
z Plaza de Sol v Madridu
(nultý kilometr), odtud tyto
silnice směřují do celého
Španělska, jsou označovány
čísly od 1 do 6 (označení
A1,A2 atd.). Paprskový systém s centrem v Madridu
v poslední době přechází na
Prvním cílem podnikatelské mise bylo Velvyslanectví
ČR v Madridu, kde popsal
aktuální situaci ve Španělsku
velvyslanec ČR pan Karel
Beran. Dopady hospodářské
krize se projevují například
ve snaze prosadit do zákona splatnosti faktur pro stát,
který v současnosti se svou
platební morálkou způsobuje španělským firmám obrovské problémy.
Transport magazín 7/2013
15
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
síťový, který vytvoří osy pro
průjezd zemí, aniž by bylo
nutné projíždět hlavním
městem.
Silniční doprava je důležitým sektorem ekonomiky, podílí se z cca 4 % na
tvorbě DPH, z toho 86 %
odpovídá dopravě nákladů
a dodatečným službám. Silniční doprava vytváří více
než půl milionu pracovních
míst. Španělsko má přijatý
tzv. Strategický plán infrastruktury a dopravy (Plan Estratégico de Infraestructuras
y Transporte – PEIT), který
určuje základní úkoly pro
aktivity státu v infrastruktuře
a dopravě pro časový úsek
2005-2020. Původně bylo
plánováno proinvestovat každoročně v průměru 15 mld.
EUR (cca 1,5 % HDP). Celkový objem investic měl dosáhnout téměř 250 miliard
EUR. Dalším přínosem mělo
být vytváření 150 000 nových pracovních míst ročně.
Autobusová doprava je ve
Španělsku velice rozšířena.
Společností je mnoho, většinou se zaměřují na dopravu
v určité autonomní oblasti.
Jedni z největších autobusových dopravců jsou např.
Grupo Alsa, Grupo Avanza
a Arriva.
Pan rada Zrůst dále informoval o situaci s neplatiči
v Španělsku. Česká ambasáda má přístup do španělské
obdoby českého obchodního rejstříku a v případě nějakých pochybností se firmy
mohou obrátit na pracovníky zastupitelství a informace
o existenci firmy je jim sdělena obratem. U soukromých
firem, pokud dobře fungují,
podle pracovníků české ambasády problémy s pohledávkami nejsou.
Další, kdo přivítal účastníky podnikatelské mise,
byl konzul Jindřich Kubovský, který přítomné informoval o situaci, kdy se na
konzulární oddělení nejvíce
16
obracejí čeští silniční dopravci. Neděje se tak především kvůli vykradeným
nákladům či silničním nehodám, ale převážně kvůli
kontrolám sociálních předpisů a následně udělených
kaucí, které bývají často ve
výši 5 000 EUR. „Policie ve
Španělsku je velice přísná
a pokuty jsou vysoké. Jsou-li však zaplaceny do deseti
dnů, jsou poloviční, znamená to však velmi zkomplikované odvolání. Pokud tedy
řidič nebo dopravce vědí, že
chyba byla na jejich straně,
je lépe zaplatit ihned.“
Dopravci sice podle něj
mají šanci domoci se spravedlnosti, pokud je sankce
neoprávněná, ale ne okamžitě. V danou chvíli potřebují
především uvolnit blokované vozidlo. Vrácení peněž
lze tudíž vymáhat zpětně.
„Správní řízení probíhá formou rychlosoudu, zhruba
do tří týdnů, ale je třeba se
k němu dostavit. Je třeba také
počítat s velkou byrokracií
a podle informací některých
advokátů nelze ani vyloučit,
že cizinec bude mít u soudu
horší postavení než Španěl.
Profesionální řidiči si musejí dávat pozor především na
dodržování dob řízení. Navíc
policie kamion imobilizuje
a trvá i den nebo dva, než jej
uvolní. Během léta se dozvíme třeba o dvaceti takových
případech. Pokud k tomu dojde a firma se na nás obrátí,
zjistíme číslo účtu policie,
kam lze požadované peníze
zaslat. Držíme pro všechny občany České republiky
24hodinovou službu (kontakt
je na adrese www.mzv.cz/
madrid). Bohužel není v našich možnostech poskytnout
manuál pro postup ve správních řízeních či katalog pokut
a postihů. Je to kvůli formální
neorganizovanosti španělské
veřejné správy v daných záležitostech a značné roztříštěnosti úpravy a praxe z důvodu silné decentralizace země.
Vždy platí, že jsme vám
v rámci našich kompetencí
a možností plně k dispozici v případech již nastalých
konkrétních problémů,“ uvedl Jindřich Kubovský.
Další informace směřovaly
k možné právní pomoci ve
Španělsku, z nichž byly doporučeny tři. Prvním je pan
Guillermo Moreno (hovoří
česky) z advokátní kanceláře
Moreno - Vlk: www.moreno-vlk.eu, [email protected], 0034/911295903.
Jedná se o česko-španělskou
advokátní kancelář se sídly v Madridu a Praze. Dále
lze doporučit dva španělské
právníky, kteří jsou zároveň českými honorárními
konzuly. V Barceloně je
to pan Jaime Martín: [email protected],
0034/932413236. V Bilbau
je to pan Mikel Garteiz-goxeaskoa: [email protected]
mzv.cz, 0034/944356290.
Jednání se zúčastnil i pan
Petr Pavlík, který ve Španělsku zastupuje agenturu
CzechTrade. Informoval přítomné o podmínkách podnikání ve Španělsku a možnostech, které nabízí vládní
agentura CzechTrade. Nabídl členům pomoc s vytipováním dopravců ve Španělsku pro vzájemnou pomoc
- servis na cestě, možnost
parkování, zakázky apod.
další zastávka patřila
výrobnímu závodu iVecO
v Madridu
V areálu výrobního závodu přivítal přítomné ředitel
zastoupení IVECO v ČR pan
ing. Aleš Konrád a prodejní
manažer těžké řady pan Jaroslav Kříž, který s dopravci
prošel celý výrobní proces.
V roce 1993 zde již byla zrušena standardní montážní
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
linka a výroba vozidel probíhá čistě podle individuálních přání zákazníků. Dá se
říci, že se zde staví vlastně
samé originály. Náročnost
na přesnost a kvalitu výroby dokumentuje například
to, že výroba kabin je z 65
procent obstarávána roboty.
V madridské továrně se dnes
vyrábí nová generace vozidel Stralis Hi-Way pro celou
Evropu. IVECO je ovšem
celosvětový výrobce, mezi
producenty nákladních vozidel je třetí největší.
Další cesta směřovala
do autonomní oblasti Španělska Baskicka, kde čeští
dopravci navštívili dva dopravní a logistické terminály.
Prvním z nich, areál společnosti CTVi v Irun, vznikl
v roce 1990 a v pronajatých
objektech dnes sídlí na sto
firem. Navíc na volných prostranstvích lze stavět další
zařízení přímo podle požadavků zákazníků. Do areálu, který se nachází v těsné
blízkosti dálnice, denně zajíždí kolem tisíce kamionů.
Uživatelé mají k dispozici
rozlehlé parkovací plochy,
bezcelní zónu, v těsné blízkosti je železnice a ve vzdá-
lenosti čtyř kilometrů se
nachází letecký cargo terminál. Vzhledem k této strategické poloze může být zboží
snadno distribuováno mezi
jednotlivými sklady i druhy
dopravy a roste poptávka po
intermodálních přepravách.
Jedná se totiž o jediný terminál v Baskicku, který disponuje napojením na silnici,
železnici, letiště i nedaleké
přístavy.
Dalším areálem byl Industriální polygon u obce Urgate v blízkosti Bilbaa, který
byl založen před třiceti lety
a byl prvním dopravním
centrem ve Španělsku. Přestože se jedná už o starší stavby, jejich design byl v době
vzniku natolik promyšlený,
že jsou plně funkční i dnes;
z kanceláří je vidět přímo do
jednotlivých hal. Centrum
provozuje anonymní společnost podporovaná provinční vládou, radnicí v Bilbau
a Ministerstvem průmyslu
a vodní dopravy Baskicka.
Po roce 1995 začala v okolí
vyrůstat i jiná centra, ale ta
jsou privátní. Areál má rozlohu 220 tisíc m2, nachází
se v něm 1 300 parkovacích
míst a další jsou i v přístavu – 220 pro vozidla ADR
a 330 pro vozidla s ostatním
zbožím. Tak rozsáhlá kapacita je podle provozovatelů centra možná jen díky
tomu, že místí vláda poskytla pozemky pro parkoviště
za nízké ceny. Jinde ve Španělsku tak rozsáhlé odstavné
plochy nejsou. Je to dáno
tím, že jen v nejbližším
okolí žije na 120 tisíc obyvatel a připočteme k tomu
i vzdálenější oblasti, je jich
kolem milionu. Jezdí zde
velký počet vozidel, a aby
kamiony nezajížděly přímo
do města, podporuje místní
správa parkování mimo Bilbao. Toto centrum nemá železniční spojení, ale nachází
se přímo u hlavní nezpoplatněné silnice vedoucí na
Transport magazín 7/2013
17
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
hranice s Francií, do Madridu a na okruh kolem Bilbaa. Všechny prostory jsou
pouze k pronajmutí, nelze je
zakoupit. Sídlí v nich zhruba 20 mezinárodních firem,
je zde servis pro kamiony,
veřejná čerpací stanice či
celní pracoviště, na něž zajíždějí k odbavení i kamiony
z přístavu. Centrum těží především z blízkosti přístavu,
z něhož se dováží zboží,
které se v areálu přerozděluje a poté směřuje do celého
Španělska.
Pětidenní cesta po Španělsku přinesla všem účastníkům mnohá poznání i zajímavá srovnání. Infrastruktura, bohatě financovaná
Evropskou unií, je nesrovnatelně kvalitnější než v České
republice. Na naše zvyklosti
se jeví až předimenzovaná.
Je otázkou, jak si její údržba
i rozvoj poradí s dotačními
škrty, které nutně musí přijít.
Stejně tak úspory v dosud
velkorysé sociální politice
nebudou určitě bezproblémovým procesem, zvláště
18
když v populaci do 25 let
je 50% nezaměstnanost.
Velké problémy způsobují
v otázce zaměstnanosti paradoxně silné odbory, neboť
pro podniky je téměř nemožné kohokoliv propustit,
a tak se bojí přijímat nové
zaměstnance. Velmi odlišná
je zde také ekonomická decentralizace úzce související
s decentralizací politickou
a správní. Přestože španělské HDP klesá již šesté čtvrtletí za sebou, jedná se stále
o obrovskou ekonomiku se
silným potencionálem. Příležitosti pro české dopravce jsou v exportu i importu
především v oblasti automobilového průmysl, importu do České republiky pak
celoročně dominují ovoce
a zelenina i další produkty
potravinářského průmyslu.
Osobně jsme se přesvědčili,
že Španělská sušená šunka
jamón serrano a jamón ibérico i víno z oblasti La Rioja
převážně z odrůdy Tempranillo dosahují takové kvality,
že by neměly uniknout pozornosti žádného českého
gurmána.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
TRANSPORT SHOw 2013
LiBice NAd cidLiNOu
Text a foto
Martin felix
V
ýstavnictví skomírá
nejen v Česku, ale
až na pár výjimek po
celé Evropě. Není divu, účast
na odborném veletrhu stojí
vystavovatelé až několikamilionové částky a výměnou
za to mnohdy rozdají jen pár
propisovaček a reklamních
předmětů studentům, kteří
se s chutí ulili z dopoledního vyučování. přesto zájem
představit svou nabídku skutečným potencionálním zákazníkům tak říkajíc naživo
stále je a v době pochybných
a nejistých ekonomických výhledů v některých případech
i roste.
Že by jako alternativa k tradičním monstr podnikům
mohlo fungovat daleko komornější setkání několika desítek, maximálně stovek našich členů s dodavateli techniky a služeb silniční dopravy,
jsme si vyzkoušeli už minulý
rok v Brně. Pro Čechy letos
takové premiérové setkání
uspořádala společně regionální pracoviště z Prahy, Ústí
nad Labem a Hradce Králové.
Místo pro vystavení dopravní
techniky a prostory pro před-
nášky a doprovodné akce velkoryse poskytla
členská firma Bürger transport, s.r.o.
Asi sto padesát dopravců si zde moh
mohlo nejen prohlédnout, ale
doslova i osahat vystavenou
techniku. Samozřejmě byla
možnost probrat se zástupci
vystavujících firem technické detaily jejich produktů,
ať již to byly nové tahače
a návěsy nebo příslušenství,
doplňky, softwarové vybavení případně další služby
umožňující podnikání v silniční dopravě. Součástí byla
i řada přednášek vystavujících partnerů a představení nabídky zboží a služeb
Sdružení ČESMAD BOHEMIA jako program EcoEffect,
nový pracovní portál Truckjobs a ČESMAD Asistence.
Došlo i na jízdy zručnosti
a představení práce Policie
ČR Týmu kamion a celní
správy, osvěžením v parném
Transport magazín 7/2013
19
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
dnu byla kromě piva, limonád a grilovaných
specialit závěrečná módní přehlídka modelek v bikinách. Velký zájem vzbudila také
autogramiády mistra Evropy cestovních vozů
Michala Matějovského, který nechal přítomným nahlédnout do útrob svého závodního
automobilu BMW.
20
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Transport show ČESMAD BOHEMIA 2013 v Libici nad Cidlinou
bylo příjemným setkáním silničních dopravců a jejich dodavatelů, takže lze říct, že snad jen počasí bylo příliš dobré. Na druhou stranu je
37 °C ve stínu stále přijatelnějších než několikadenní lijáky s následnými povodněmi. Věříme, že po úspěšné loňské premiéře na regionálním
pracovišti Brno se letošní Transport show v Libici stala stejně dobrým
základem pro vytvoření nové tradice obchodně společenských akcí
členů Sdružení a jeho partnerů, kterými letos byly firmy:
Transport magazín 7/2013
21
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
ecOTAXe 2013
Vojtěch Hromíř
zástupce generálního tajemníka
Od 1. října 2013 bude ve francii
spuštěn systém výběru ekologické
daně tzv. ecOTAXe.
Jejímu placení budou podléhat nákladní vozidla nebo soupravy s celkovou hmotností nad 3,5 t a bude vybírána výhradně prostřednictvím elektronických zařízení (OBU) v závislosti na
počtu ujetých kilometrů na zpoplatněné
síti. Francouzský stát tak získá prostředky
za užívání 15 tisíc kilometrů dosud nezpoplatněných národních silnic a silnic
II. třídy. Síť není nijak zvlášť označena,
ale z rozsahu zpoplatnění a mapových
podkladů vyplývá, že se jí lze při přepravách po území Francie jen velmi těžko
vyhnout. Autobusy dani nepodléhají.
Výše daně je o něco nižší než poplatky za používání dálnic ve Francii, její
sazba závisí na ekologické třídě vozidla, celkové hmotnosti a počtu náprav
a pohybuje se u návěsových souprav
od 0,196 euR/km u třídy EURO I až po
0,119 euR/km pro soupravy EURO VI.
V některých částech Francie jsou vybírány snížené sazby daně. V Bretani
o 50 % a v Midi-Pyrenejích a Aquitanii o 30 %. Další snížení daně o 10 %
pak mají k dispozici uživatelé OBU
v režimu následné platby (post-pay).
Toto desetiprocentní zvýhodnění pro
uživatele jednotek s dobíjeným kreditem (pre-pay) neplatí. Tyto palubní
jednotky jsou alternativním řešením pro
ZákLADNÍ FAkTA O SySTémU výBěRU
EkOLOgIcké DANě EcOTAXE
Start systému: 1. října 2013
Povinná vozidla: nákladní vozidla a sou-
pravy s celkovou hmotností nad 3,5 t
Výjimku mají jen některá speciální vozidla
– záchranné sbory, vojenská vozidla, vozidla pro údržbu infrastruktury, jež jsou ve
vlastnictví státu a lokálních autorit, cisterny na svoz mléka. Autobusy daň neplatí.
Rozsah zpoplatněné sítě: 15 000 km
10 000 km národních silnic
5 000 km silnic II. třídy
zpoplatněné úseky nejsou nijak označeny
22
příležitostné návštěvníky
Francie. Jejich nevýhodou
je požadovaná kauce ve
výši 150 euR a nepřiznání slevy.
Francouzskou vládou
byla správou systému
ECOTAXE pověřena společnost
écOMOuV´,
která poskytuje OBU
a vybírá daň od uživatelů
s dobíjenými jednotkami
a shromažďuje vybranou daň od operátorů,
kteří svým zákazníkům
poskytují vlastní palubní jednotky a daň jim
účtují (post-pay). Jedním
z těchto operátorů je
také společnost VIALTIS,
jejíž palubní jednotky
pod obchodním názvem RoadBox-SAT nabízí svým zákazníkům
ČESMAD BOHEMIA.
Francouzští dopravci
mají podle zákona z 24.
dubna 2013 povinnost
uvádět na svých fakturách
a žádat zvýšení ceny za
přepravy v důsledku zavedení nové daně ECOTAXE. Při průjezdu více
regiony Francie se zvýšení ceny stanovuje paušálně na 4,4 %, pokud se
jedná o lokální přepravy,
pak jsou procenta stanovena pro jednotlivé regiony individuálně, od 1,8 %
v Aquitanii až po 6,3 %
v Alsasku.
V případě, že bude
kontrolními jednotkami
na zpoplatněné síti zastaveno vozidlo, které není
vybaveno palubní jednotkou, nemá uhrazenou
daň nebo má nesprávně
nastavený počet náprav,
může řidič dostat pokutu
až ve výši 750 euR.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Sazby daně:
Kategorie 1
(2 nápravy, <12t)
Kategorie 2
(2 až 3 nápr.,>=12t)
Kategorie 3
(4 nápravy a více)
Euro I a horší
12,0
12,0
19,6
Euro II
10,4
11,5
18,2
Euro III
9,6
10,5
16,8
Euro IV
8,0
10,0
14,0
Euro V
7,6
9,0
13,3
Euro VI
6,8
7,0
11,9
Sazby jsou uvedeny v eurocentech za km.
• Uvedené sazby jsou v Bretani sníženy o 50 %,
v Midi Pyrenejích a Aquitanii o 30 %.
• Další snížení sazeb o 10 % je poskytováno uživatelům v režimu následné platby.
Přenesení daně do cen: Francouzští dopravci zvyšují své ceny o paušální částky vyjádřené v %
Region
Celá Francie
Procento
k přenesení
4,40 %
Franche-Comté
2,50 %
Haute-Normandie
3,50 %
Ile-de-France
6,10 %
Languedoc-Roussillon
1,90 %
Limousin
3,90 %
Region
Procento
k přenesení
Alsace
6,30 %
Lorraine
5,30 %
Aquitaine
1,80 %
Midi-Pyrénées
1,90 %
Auvergne
2,80 %
Nord-Pas-de-Calais
5,00 %
Basse-Normandie
3,20 %
PACA
2,20 %
Bourgogne
2,90 %
Pays de la Loire
2,60 %
Bretagne
3,30 %
Picardie
3,10 %
Centre
2,60 %
Poitou-Charentes
3,10 %
Champagne-Ardenne
3,70 %
Rhone-Alpes
2,50 %
Penalizace: Přestupky v systému ecOTAXe jsou penalizovány pokutou ve výši 750 euR.
I když existují pochybnosti o dodržení termínu spuštění systému ECOTAXE od 1. října 2013, neváhejte a vyžádejte si
nabídku na zajištění palubních jednotek RoadBox-SAT od Sdružení ČESmAD BOhEmIA.
Pro všechny stávající zákazníky používající jednotky RoadBox je aktivační poplatek za jednotku RoadBox-SAT do konce
roku 2013 ZdARMA.
Pro všechny nové zákazníky je aktivační poplatek do 31. 3. 2014 snížen z 10 EUR na 6 euR.
Kontaktujte pracovníky Sdružení ČESMAD BOHEMIA, rádi Vám poskytnou detailní informace, pošlou nabídku a zajistí
snadnou registraci Vaší společnosti k placení daně ECOTAXE.
Michaela Havelková - tel.: 241 040 118 nebo 731 131 318
Aleš Rozkošný - tel.: 241 040 129 nebo 731 131 329
E-mail: [email protected]
www.prodopravce.cz
Transport magazín 7/2013
23
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
SiLNiČNÍ
dOPRAVA
NOViNKy Z eVROPSKé uNie
Foto: Carlos Sardá
ing. jiří Kladiva, cSc.
cBc
jedNOTNé PALuBNÍ
PřÍSTROje NA MýTNé
Od ROKu 2015
Jízda od severního pólu až na
Sicílii s jedinou palubní jednotkou Obu (On Board Unit) bez
zastavení kvůli platbě mýtného
či dálničních poplatků – je to
sen nebo brzká realita? Společnosti vydávající tankovací
a servisní karty pracují s Evropskou komisí na řešeních. Již nyní
se poskytují přístroje, které fungují pro mýtné ve více zemích.
Více zatím nelze – uvádějí poskytovatelé tankovacích karet
Uta a DKV.
KOMiSe cHce ZLePŠiT
iNfORMOVANOST
NA SiLNicÍcH
15. května přijala Evropská
komise dvě nařízení na podporu zavádění inteligentních
informačních služeb pro motoristy. Jedná se o informování
o nebezpečích na vozovce,
která jsou nejčastější příčinou
nehod, a o informování o bezpečných parkovacích místech
pro řidiče nákladních automobilů a komerčních vozidel. Cílem
je učinit tyto služby dostupné
a kompatibilní po celé EU, čímž
by se dle odhadů měla snížit nehodovost až o 7 %.
KOMiSe VyPSALA TeNdR
NA VyTVOřeNÍ STudie
24
O PřÍNOSecH Ze ZAVedeNÍ
„ČERNÝCH SKŘÍNĚK“
dO AuT
Evropská komise – resp. její
Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu vyhlašuje výběrové řízení na vypracování
„studie týkající se přínosů pro
silniční bezpečnost vyplývajících z instalace záznamníků
dat o událostech“. Komise tak
reaguje na tlak europoslanců,
kteří už delší dobu zavedení
takového systému požadují.
Na studii bude 100 000 EUR
a 10 měsíců času.
dumpingových řízení. A skoro
tři čtvrtiny falšovaných produktů zachycených na hranicích
pocházejí z Číny. Jíž není třeba
zmiňovat, že obchod s gigantickým trhem na Dálném východě
by byl bezproblémový. Evropská komise, v jejíchž rukách
leží zaručení bezporuchové výměny zboží a služeb, musí z tohoto hlediska hájit zájmy všech
branží, jež jsou nelegálními
čínskými strategiemi ohroženy.
A sice tak, aby vývoz jiných
hospodářských oborů nebyl
v nebezpečí.
SANKce eu PROTi ČÍNé
A OBAVA Z PROTiOPATřeNÍ
Obchodně-politické klíma
mezi Evropou a Čínou je rozpálené. Evropská komise chce
od června uvalit clo ve výši 47
% na čínské solární moduly.
Peking hrozí protiopatřením.
Logistickému odvětví to není
lhostejné: žije z obchodu bez
překážek.
Současně musí Karel De
Gucht, obchodní komisař EU,
vzít v úvahu, že pryč je doba
dvoumístných růstových sazeb v Číně, že jeho partneři
v Pekingu jsou proto nervózní
a vnitřní tlak na ně narůstá. Na
druhé straně musí opět tak silně
vystupovat, aby jeho protihráči
v Číně vůbec k jednacímu stolu přišli. Nejde o snadnou úlohu, ale o tanec mezi vejci. Doposud jej De Gucht absolvoval
uspokojivě – i když ten či onen
v Evropě to vidí jinak.
Ještě před dvěma desetiletími nestála výměna zboží mezi
EU a Čínou za řeč. Dnes je
denní objem obchodu mezi
EU a Čínou kolem 1,2 miliardy
EUR. Toto postačuje k ilustraci
významu Říše středu také pro
dopravní a logistické odvětví.
Ale: Brusel byl nucen vést proti
Číně 17 antisubvenčních a anti-
BOj O eVROPSKé
DOpRAvNÍ SÍTě
Před rozhodujícím jednáním
europoslanců o Transevropských dopravních sítích se pokouší německá vláda značně
změnit síť tratí, kterou definovala
Evropská komise a přijal Evropský parlament. Jde především
o vnitrozemské vodní cesty.
Za účelem identifikace evropské dopravní sítě požádala Evropská komise nejprve
členské státy o jejich návrhy.
Z nich zvolil bruselský úřad
strategicky důležitá spojení
pro dopravně politické rozhodnutí Unie. Pro tento výběr byla k dispozici speciální
a přísná metodika. Bylo totiž
jasné, že jak europoslancům
v Parlamentu, tak také vládám
v národních hlavních městech
bude nutno vysvětlit, proč
určité trasy se z evropského
hlediska považují za významnější, než jak se jeví z národní
perspektivy. Již v EP bylo obtížné prosadit Komisí definovaná kritéria cestou silné „evropské většiny“. Avšak v radě
ministrů dopravy dokázal německý ministr dopravy prosadit u svých rezortních kolegů
změny v Bruselem navržené
síti spojení.
Berlín především neakceptoval návrh Komise na trasy
ve vnitrozemských plavebních
cestách. K trasám, jež chce Berlín z návrhu komise škrtnout,
patří Kanál Labe – Lübeck,
příbřežní kanál jako součást
SILNIČNÍ DOPRAVA
spojení Wesera – Ems a další
vodní cesty a přístavy v Dolním
Sasku, Bádensku – Württembersku, Berlíně a Braniborsku.
Místo toho nyní prosazuje spolkové ministerstvo dopravy další
přístavy, jež by měly být do sítě
TEN-T pojaty – především na
Rýně. Také v Evropském svazu
vnitrozemských přístavů EFIP
panuje údiv nad německým
přáním změn. Tím větší, když
všechny projekty, ze kterých
Komise z evropského pohledu
sestavila ideální síť, byly před
tím navrženy členskými státy
a mezi nimi Německem. „Nejsme proti více přístavů v TEN-T,“ poznamenala generální
sekretářka Isabelle Ryckbostová. „Ale přirozeně litujeme, že
nyní Berlín řadu projektů škrtá.“ Německý argument praví,
že „Spolková vláda brala při
definování budoucích Transevropských sítí v úvahu soulad
s národními prioritami. Bruselský návrh obsahuje také cesty,
jejichž výstavbu nelze z národního hlediska akceptovat.“
BRuSeLSKé SANKce
ZA PORuŠOVáNÍ
OBcHOdNÍcH PRAVideL
EU potvrzuje, že nástroje
proti neférovým obchodním
praktikám nemají co dělat
s protekcionismem, nýbrž jsou
legální. Odvolává se při svých
sankcích na pravidla Světové
obchodní organizace (WTO).
Komise rozlišuje mezi kroky
proti dumpingu a nepovoleným subvencím. První jsou
zaměřeny proti firmám, druhé
proti vládám.
EU může také reagovat na
zjištěná porušení obchodních
praktik trestnými cly. Komise je
může na polovinu roku uplatnit
bez souhlasu členských států.
Možnému pětiletému trestnímu clu musí předcházet souhlas národních vlád. Komise
může také z moci úřední konat
proti podezřelým praktikám
obchodních partnerů, tedy bez
požadavku podniků, jež se cítí
poškozenými. Tohoto se nyní
poprvé používá proti čínským
dodavatelům telekomunikační
techniky Huawei a ZTE. Vedle
dumpingu mohou být ve hře
i nepovolené subvence. EU
přitom nechce přilít olej do
ohně. EU je po USA druhým
největším partnerem Číny.
V roce 2011 dosáhla výměna
zboží hodnoty více než 428
miliard EUR. Proto také v EU
narůstají obavy z velkého obchodního konfliktu s Čínou.
pŘÍpRAvA NA mOŽNé
POdePSáNÍ dOHOdy
O pŘIDRUŽENÍ
S uKRAjiNOu
Evropská komise přijala
15. května dva návrhy na rozhodnutí Rady týkající se dohody o přidružení mezi EU
a Ukrajinou, které budou předloženy Radě k dalšímu zpracování. Jak Komise uvedla, tento
krok ale není v žádném případě
signálem budoucího podepsání
dohody ale pouze technickou
přípravou k tomuto možnému
kroku. Podepsání dohody je
podmíněno především zlepšením situace v oblasti voleb
a justice a dalšími celkovými
reformami, které budou hodnoceny na summitu Východního
partnerství ve Vilniusu v závěru
tohoto roku. Na summitu by zároveň mohlo dojít i k samotnému podepsání dohody.
NeOcHOTu BANK
PůjČOVAT MOHOu
ČáSTEČNě NAhRADIT
ALTeRNATiVNÍ ZPůSOBy
fiNANcOVáNÍ
6. června uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor konferenci o možnostech,
jak se vymanit ze současné nepříznivé ekonomické situace,
kdy je hospodářský růst brzděn
neochotou bank půjčovat peníze, čímž se snižuje spotřeba.
Konference se účastnila řada
zájmových skupin, od zástupců malých a středních podniků až po zástupce alternativních finančních institucí, kteří
se shodli, že je potřeba větší
transparentnosti, lepší asistence ze strany sektorových organizací a lepšího vzdělání. Zapomínat by se nemělo ani na
alternativní metody financování, jako jsou projektové bondy
nebo crowdfunding.
POdPORA POdNiKáNÍ:
STARŠÍ POdNiKATeLé
mOhOU pŘISpěT
k ZAměSTNANOSTI
MLAdýcH
Dne 30. května se v Bruselu uskutečnil seminář na téma
„Podnikání seniorů podporující zaměstnanost mladých lidí“
pořádaný Výborem regionů.
Guillaume Cravero, poradce
pro sociální záležitosti BUSINESSEUROPE zde uvedl,
že důležitou podmínkou pro
podporu podnikání seniorů je
zlepšení přístupu k financím.
Domnívá se také, že starší podnikatelé mohou přispět k lepšímu uplatnění mladých lidí, ať
již díky přenosu zkušeností
a dovedností, nebo díky mentoringu. Navíc mohou mladé
lidi motivovat k tomu, aby byli
ochotní při podnikání riskovat,
což dnešním začínajícím podnikatelům často chybí.
RuSKO je PRO eu ČÍM dáL
výZNAmNěJŠÍ OBchODNÍ
PARTNeR
Po prudkém poklesu v roce
2009 vzrostl mezinárodní obchod se zbožím mezi Ruskem
a EU v roce 2012 na rekordní
úroveň. Rusko se tak pro EU
stalo třetím nejdůležitějším obchodním partnerem po USA
a Číně. Deficit obchodní bilance EU s Ruskem se zvýšil z 52
mld. euro v roce 2009 na 90
mld. euro v roce 2012, a to
především kvůli dovozu energie (163 mld.), na druhé straně
vzrostl i vývoz výrobků zpracovatelského průmyslu z EU
do Ruska (108 mld.).
KOMiSe VydALA ZPRáVu
HOdNOTÍcÍ fuNGOVáNÍ
ScHeNGeNSKéHO
PROSTORu
3. června představila Evropská komise třetí hodnotící
zprávu zaměřenou na uplatňování pravidel schengenského prostoru, která se zaměřila
na situaci ohledně vydávání
víz, uplatňování bezpečnostních postupů a posuzovala
také situaci na vnějších hranicích schengenského prostoru.
Hodnocení za období 1. listopadu 2012 - 30. duben 2013
neprokázalo žádné výrazné
nedostatky, které by vyžadovaly okamžitý zásah ze strany
Komise. Navíc počet lidí snažících se nelegálně dostat do
EU a žádat zde o azyl se snížil
o 52 % ve srovnání se čtvrtým
čtvrtletím roku 2011.
Transport magazín 7/2013
25
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
ČeSKO-RuSKá SMÍŠeNé KOMiSe
výSLEDky JEDNáNÍ O mEZINáRODNÍ SILNIČNÍ DOpRAvě,
KTeRé Se KONALO V PRAZe 25. A 26. ČeRVNA 2013
jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů
V
edoucí české delegace byl
Ladislav Němec, ředitel odboru MdČR, ruské delegace
zástupce ředitele odboru dopravní
politiky ruského ministerstva dopravy
Alexander Jurevič.
Podle ruských statistik se na přepravách mezi ČR a Ruskem dopravci třetích států podílejí 31 %, jde zejména
o dopravce z Polska, Běloruska a Slovenska. Česká delegace upozornila na
možné manipulace netuzemských dopravců při přepravách mezi ČR a RUS,
kde může docházet k „přepisování“
dokladů na polském území. Přepravy
tak podle dokladů vypadají jako dvoustranné mezi PL a RUS.
Stále se opakují potíže českých dopravců s prokazováním místa nakládky,
resp. často neoprávněným požadavkem
ruské strany na třetizemní povolení.
Vinou tohoto postupu se usnadňuje
přístup dopravců třetích států na vzájemný česko-ruský dopravní trh. Delegace upřesnily možnosti využívání
jednotlivých druhů povolení. Důležitá
jsou místa nakládky i vykládky a správně vyplněný nákladní list. Česká delegace se pokusila vysvětlit, že v ČR se
nachází mnoho poboček nadnárodních
společností, ať už jde o výrobní závody,
nebo konsolidační sklady. Kromě toho
přepravní smlouvu často s dopravcem
uzavírá zasílatel, takže v nákladním listě
26
je jako odesílatel uvedený právě zasílatel, který ale nemusí mít sídlo v ČR, ale
zboží se v ČR nakládá. Ruská strana přislíbila opětovně projednat s kontrolními
složkami postupy při kontrole povolení.
Na dotaz české strany ruská delegace
odpověděla, že není v platnosti žádný
oficiální předpis, který by postup kontroly nákladních listů stanovil. Kontrola
na vnější hranici celní unie BY-RUS-KZ
v případě pochybností o správnosti povolení umožní dopravci vstup na území
unie s tím, že dopravce se musí hlásit na
ruském kontrolním stanovišti.
Cílem české delegace bylo s ohledem
na snížení počtu povolení CEMT pro
starší vozidla získat více třetizemních
povolení. Povolení na přepravy z ČR do
Ruska mají čeští dopravci dostatek. Ruská strana má zřejmě nedostatekčeských
tranzitních povolení.
Kontingent na rok 2013 a předběžný
na 2014 se ale zatím nemění. Ruská strana požadavek na navýšení třetizemních
povolení pro české dopravce odložila
a podmínila souhlasem obou asociací
dopravců ASMAP a ČESMAD. Zástupci
dopravců mají možnost sjednat dohodu
do konce října 2013 a výsledek oznámit ministerstvům. Bylo domluveno, že
delegace dopravců se sejdou v Moskvě
v sídle ASMAP mezi 7. a 9. říjnem 2013
u příležitosti odborného semináře, který do Ruska organizuje ČESMAD.
Foto: Carlos Sardá
Kontingent povolení na neliberalizované přepravy osob bude 150 kusů
s tím, že se vymění 50 kusů a v případě potřeby se počet navýší. Ani z jedné
strany není nedostatek těchto povolení.
Kyvadlová autobusová doprava musí
v souladu s dohodou začít na území
státu registrace dopravce. Pokud by
český dopravce chtěl kyvadlově přepravovat do ČR cestující z Ruska, musí na
každou jízdu mít povolení pro neliberalizované přepravy.
V oblasti poplatků zatím v Rusku nebyla žádná změna a nebude zřejmě ani
od roku 2014, nový systém zpoplatnění se teprve připravuje. Sazba se předpokládá přibližně 1 RUB/km. Česká
delegace předala stížnost na přechod
Ubilinka, kde se vybírají různé poplatky, často bez dokladu, ruská delegace
slíbila prověřit situaci.
Výška vozidel v Ruské federaci je bez
tolerancí stanovená maximálně na čtyři metry.
Ruská strana přezkoumá stížnost na
neoprávněné pokuty za umístění registrační značky na v ČR registrovaných
vozidlech DAF. Česká delegace zdůraznila, že v souladu s Vídeňskou úmluvou
z roku 1968 by vozidla, řádně schválená a registrovaná v ČR, neměla mít v jiném státě problémy.
SILNIČNÍ DOPRAVA
ZpRávy ZE SvěTA
ing. jiří Kladiva, cSc.
cBc
BeLGie
TAPA ZAZNAMeNALA V duBNu
121 kRáDEŽÍ ZáSILEk
Belgická policie podporuje Asociaci ochrany přepravovaných nákladů TAPA, pokud
jde o její informační službu o krádežích zásilek. Úřad hlásil službě IIS (Incident Information Service) v dubnu 40 případů krádeží
zásilek. TAPA uvedla, že šlo o dvojnásobek
ve srovnání s březnem. Celoevropsky bylo
v dubnu zařazeno do statistiky 121 případů. Z toho TAPA označila za velmi závažné 18 případů, kdy ztráta překročila hranici
100 000 EUR (cca 2,5 milionu Kč). Lupiči
se opakovaně především zajímali o pneumatiky a autodíly, následovala spotřební
elektronika a kosmetika.
ČÍNA
cARGOBuLL jde dO ČÍNy
Firma Schmitz Cargobull staví v Číně vlastní dokončovací zařízení. Výrobce návěsů
za tím účelem založil joint venture 50-50
s čínským koncernem NFZ Dong Feng.
Výroba začne v roce 2014. Je to příští milník ve strategickém rozvoji výrobce, který
interně užívá pojem „Compete to win in
global markets“. Důvodem je vysoké růstové tempo trhu. Management informoval,
že návěsy, zhotovované ve Wuhanu budou
vhodné pro nosnosti do 50 tun. Roční produkce má z počátku činit 5 000 jednotek.
Foto: Carlos Sardá
fRANcie
EkOLOgIcká DAŇ NA SILNIcI můŽE
ODSTARTOvAT pŘESNě
Francouzská ústavní rada dala zelenou ekologické dani, která bude uvalena od 1. října
na všechna nákladní auta nad 3,5 tuny na
francouzských státních silnicích a dosud
nezpoplatněných dálnicích mýtným. Pravicová občanská strana UMP podala totiž v té
věci ústavní stížnost. Bylo kritizováno, že
v jednom paragrafu příslušného zákona se
dopravní podniky zmocňují uvádět ve fakturách za dopravu paušální daňový příplatek, odstupňovaný podle regionů. Vláda tak
chce zajistit, aby ekolo-daň byla obdobně
jako DPH pro dopravce jenom průběžnou
položkou. Ministr dopravy Fréderic Cuvillier
ve svém nedávném prohlášení rozhodnutí
ústavní rady uvítal a sdělil, že při formulování textu zákona byl veden tím „chránit 40
000 podniků silniční dopravy v naší zemi
a jejich 400 000 pracovních míst“.
iTáLie
SVAZ AuTOdOPRAVců KRiTiZuje
TRAjeKTy NA SARdiNii
Svaz silničních nákladních dopravců Trasportounito žádá politiky o pomoc proti
zvyšování cen za trajektové služby na Sardinii. Odpor autodopravců je především
směrován proti rejdařství Tirrenia – Cin.
Potom, kdy byly sazby zvýšeny již v lednu o osm procent, mají jít znovu nahoru v
červnu přibližně o deset procent.
LIDL OhROŽOváN mAFIÍ
Kalábrijská zločinecká organizace Ndrangheta dostává pod tlak prodejní potravinářskou síť Lidl. Zločinci vysílali trestní
komanda proti řidičům jiných dopravních
podniků a vyhrožovali pracovníkům filiálek
Lidla v Kalábrii zbraněmi. Dodávky zboží
pro osm kalábrijských filiálek Lidla má výlučně zajišťovat dopravní podnik VM Trans.
Podle informací VM Trans hraje důležitou
roli při praní špinavých peněz. Organizace
Ndrangheta investuje od určité doby nelegálně získané peníze do nových legálních
hospodářských oblastí.
NěmEckO
NOVá MAPA S ALTeRNATiVNÍMi
TRASAMi
S okamžitou platností nabízí opět Spolkový
svaz silniční nákladní dopravy a logistiky
(BGL) svou mapu odlehčovacích tras pro
období letního cestování. Byla zpracována
v souhlasu se Správou staveb silnic a nabízí
pomoc řidičům, kteří jsou na cestě o sobotách v době prázdnin. Protože také letos
platí v SRN o všech sobotách (6. červenec
až 31. srpen) zákaz jízd pro nákladní automobily o celkové hmotnosti nad 7,5 tun
a vozidla s přívěsy v době od 7 do 20 hodin na mnoha dálničních úsecích a spolkových silnicích.
ŘIDIČI pROTESTOvALI v BERLÍNě pROTI
„SOCIÁLNÍMU DUMPINGU“
Asi 150 účastníků demonstrovalo 1. června ve vládní čtvrti Berlína v rámci původ-
Transport magazín 7/2013
27
eKONOMiKA
&LeGiSLATiVA
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
pOJIŠTěNÍ ODpOvěDNOSTI
ZAměSTNAvATELE
Pokračování z minulého čísla
dr. Mgr. Milan Hradec
dr. Mgr. Milan Hradec
Právník, soudní znalec a expert v oboru motorových vozidel, uznávaný odborník
na pojišťovací a automobilovou problematiku a problematiku bezpečnosti provozu (přednáší
na VŠFS a ZČU PR), autor několika publikací a skript.
E–mail: milan. [email protected] cz
Zápis výhrad dopravce do nákladního listu cMR
Nejčastějším nedostatkem na
straně dopravce je nevyužívaná
možnost poznamenání výhrad
do rubriky č. 18. nákladního
listu CMR. Neobsahuje-li totiž
nákladní list CMR oprávněné
výhrady dopravce s jejich odůvodněním, platí právní domněnka, že zásilka a její obal byly
v okamžiku převzetí dopravcem
v dobrém zjevném stavu, a že
počet kusů, jejich značky a čísla
se shodovaly s údaji nákladního
listu CMR. Zapomíná se na to, že
zásilky u příjemce svědčí vždy
proti dopravci, jestliže v příslušné rubrice nákladního listu CMR
nebude obsažena jeho výhrada
ke způsobu nakládky, při které
byla znemožněna nebo citelně
ztížena kontrola dopravce, která
je žádoucí za účelem přezkoumání správnosti v nákladním
listě CMR o počtu kusů a jejich
značkách a číslech a ke zjevnému stavu zásilky a jejího obalu.
Důležitým poznatkem zvláštní
zkušenosti je vždy řidičům důkladně opakovat, že pokud při
přejímce zboží/nakládce zaznamenají nějaký nedostatek, vždy
je nutné si tento nedostatek nechat potvrdit razítkem a podpisem. Pokud nedostatek nebude
potvrzen odesílatelem, je více
než pravděpodobné, že příjemce zboží nebude brát poznámku
řidiče jako platnou (není prokázáno, že k nedostatku nedošlo
během dopravy a že řidič nedopsal výhradu dodatečně).
Mezinárodní přeprava věcí
- Úmluva cMR
Úmluva se nevztahuje na:
a) přepravy prováděné v rámci
mezinárodních poštovních
úmluv,
b) přepravy mrtvol,
c) přepravy stěhovaných svršků.
Je-li dopravce shledán odpovědným za vzniklou škodu a má-li podle ustanovení Úmluvy
CMR povinnost nahradit škodu
za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky vypočítá se náhrada
z hodnoty (ceny) zásilky v místě
a době jejího převzetí k přepravě. Hodnota zásilky se počítá
podle burzovní ceny, a není-li
burzovní cena, podle běžné tržní
ceny, a není-li ani burzovní a tržní cena, podle obecné hodnoty
zboží stejné povahy a jakosti.
Kromě toho se hradí dovozné,
clo a jiné výlohy vzniklé v souvislosti s přepravou zásilek, a to
při úplné ztrátě v plné výši a při
částečné ztrátě poměrným dílem; jiné škody se nehradí. Předmětem poskytnutí náhrady za
škodu nejsou tedy finanční škody
ve formě ušlého zisku přepravce.
Náhrada škody nesmí přesáhnout (s výjimkou tzv. ujednání
zvláštní částky na dodání, která
pak nahrazuje obecně
Úmluvou stanovenou výši náhrady) stanovený limit odpovědnosti dle Úmluvy CMR. Obecně
se jedná o 25 zlatých franků za
1 kg hrubé hmotnosti nákladu.
Úmluva CMR pojednává o tzv.
zlatém franku (o hmotnosti
10/31g o ryzosti 0,9). Podle sdělení ČNB se jedná o zlatý frank
rovnající se 65,6 mg zlata o tisícinové jakosti 900.
Ve členských státech Mezinárodního měnového fondu (MMF)
byla výše náhrad škody uvedená výše (čl. 23, odst. 3 Úmluvy CMR) upravena Protokolem
MMF k Úmluvě CMR ze dne
5.7.1978, který zavádí používání
fiktivní měnové jednotky Special
Drawing Rights - SDR (v překladu zvláštní práva čerpání - ZPČ).
Ta je propočítávána z tzv. měnového koše tvořeného nejstabilnějšími měnami pěti států (USA,
Japonsko, Švýcarsko, Velká Británie, Německo).
Výpočet maximální výše náhrady škody dopravcem podle Úmluvy CMR je prováděn
v souladu s článkem 23 Úmluvy
CMR následovně: hrubá hmotnost nákladu x 8,33 (koeficient)
Transport magazín 7/2013
29
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
x 1 SDR (ZPČ), přičemž aktuální kurz SDR (ZPČ) je uváděn
denně v kurzovním lístku České
národní banky.
Pro bližší ilustraci dopadu
uplatnění přepočtu škody dle
čl. 23 Úmluvy CMR, uvádím
příklad:
Dopravce převzal k přepravě
zboží, jehož deklarovaná hmotnost činila 200 kg btto a cena
dle přepravy došlo v důsledku
dopravní nehody k totální škodě a pojišťovna uznala nárok
poškozeného na náhradu jako
oprávněný a tudíž přistoupila
k likvidaci a vyčíslení vzniklé
škody následovně:
a) škodní faktura (vyčíslení
škody) ve výši 7 000 000 Kč
b) limit odpovědnosti dopravce
dle čl. 23 CMR: 200kgx(aktuální kurz SDR), tj. cca.
300 Kč=200x300=60 000 Kč:
c) dopravce (jeho pojistitel) je
povinen uhradit pouze
60 000 Kč (vyšší náhradu
není poškozený oprávněn
požadovat);
d) rozdíl ve výši 6 940 000 Kč
jde tedy na vrub poškozeného, pokud sám nevyužil
možnosti „dopojistit“ zásilku zbožovým pojištěním .
Důležité výňatky z V. kapitoly Úmluvy CMR - Reklamace
a žaloby
Článek 30
1. Převzal-li příjemce zásilku,
aniž spolu s dopravcem zjistil náležitě její stav nebo
ohlásil dopravci výhrady
s uvedením všeobecných
údajů o povaze ztráty nebo
poškození nejpozději při
převzetí zásilky, jde-li
o ztráty nebo poškození
zjevně znatelné, a nejpozději do sedmi dnů ode dne
vydání zásilky, nepočítaje
v to neděle a uznané svátky,
jde-li o ztráty nebo poškození zjevně neznatelné, má se
za to, pokud se neprokáže
opak, že obdržel zásilku ve
stavu uvedeném v nákladním listě. Jde-li o ztráty nebo
poškození zjevně neznatelné, musí být výše uvedené
30
výhrady učiněny písemně.
2. Byl-li stav zásilky náležitě
zjištěn příjemcem a dopravcem, je proti výsledku takového zjištění přípustný důkaz jen tehdy, jde-li o ztráty
nebo poškození zjevně neznatelné a poslal-li příjemce
písemné výhrady dopravci
do sedmi dnů po tomto zjištění, nepočítaje v to neděle
a uznané svátky.
3. Nárok na náhradu za překročení dodací lhůty může být
uplatněn jen tehdy, byla-li
dopravci zaslána písemná
výhrada do 21 dnů poté, kdy
byla zásilka dána k dispozici
příjemci.
ČI.32
1. Nároky z přeprav, na něž se
vztahuje tato Úmluva, se
promlčují za jeden rok.
V případě úmyslu nebo takového zavinění, které se podle
práva soudu, u něhož se
právní věc projednává, považuje za rovnocenné úmyslu,
je promlčecí doba tříletá.
Den, kterým promlčecí doba
počíná běžet, se do promlčecí doby nepočítá.
4. Promlčené nároky se nemohou již uplatňovat ani vzájemnou žalobou ani námitkami v plné nárokované výši,
a to bez prvotního zkoumání, kým byla škoda způsobena. Toto pojištění může uzavřít jak příkazce (majitel
zboží) přímo nebo prostřednictvím dopravce, resp. zasílatele.
doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti
za škodu silničního nákladního dopravce - speciální výluky
z pojištění
1) Pojištění se nevztahuje na
odpovědnost za škodu
vzniklou:
(a) v důsledku překročení
dodací lhůty při provádění vnitrostátní silniční nákladní dopravy;
(b) vědomým odchýlením se
od příkazu klienta;
(c) na přepravovaných věcech v důsledku nedostatečného, vadného nebo
chybějícího obalu;
(d) na přepravovaných věcech v důsledku atmosférických srážek;
(e) během skladování v průběhu dopravy, jestliže toto skladování trvalo déle
než sedm dní;
(f) přirozenou povahou zásilky, zejména vnitřní zkázou zásilky nebo úbytkem způsobených např.
chemickým rozkladem,
vyprýštěním, vypařením,
vyprcháním, samovznícením, vysušením, zapařením, plísní, hnilobou, působením hmyzu, hlodavců
a jiných živočichů;
(g) na penězích, klenotech
a jiných cennostech, jakož i na přepravovaných
starožitnostech, věcech
umělecké nebo historické
hodnoty nebo věcech,
které jsou předmětem
sběratelského zájmu;
(h) na živých zvířatech;
(i) vydáním přepravované
věci jinému příjemci než
uvedenému v přepravní
smlouvě;
(j) poškozením či zničením
přepravovaných věcí
v důsledku použití nevhodného nebo technicky nezpůsobilého dopravního prostředku zejména
s ohledem na druh přepravovaného nákladu.
2) Není-li v pojistné smlouvě
ujednáno, pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
(a) na stěhovacích věcech;
(b) odcizením přepravovaného nákladu krádeží nebo
loupeží během přerušení
jízdy na dobu nezbytně
nutnou, místem pojištění
je uzamčený nákladový
prostor vozidla;
(c) na přepravovaných výbušninách a třaskavinách
a jiných nebezpečných
látkách;
(d) na přepravovaných ojetých nebo havarovaných
motorových vozidlech nebo na přepravovaných použitých nebo porouchaných strojích a zařízeních;
(e) při mezinárodní silniční
nákladní dopravě v důsledku zvláštního ujednání dle článku 24 Úmluvy
CMR ;
(f) při mezinárodní silniční
nákladní dopravě v důsledku zvláštního ujednání dle článku 26 Úmluvy
CMR;
(g) v souvislosti s překročením dodací lhůty v důsledku provádění silniční
nákladní dopravy dle
Úmluvy CMR;
3) V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za
škodu vzniklou i jinak než
způsoby uvedenými v odstavci 1. a 2. DPP.
Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě částku
zvláštního zájmu na dodání zásilky pro případ její ztráty nebo
poškození anebo překročení dodací lhůty.
Byl-li udán zvláštní zájem na
dodání, může se nezávisle na
náhradách škod stanovených
v článcích 23, 24 a 25 požadovat náhrada dalších prokázaných škod až do částky udaného zájmu na dodání.
můžete zasílat různé dotazy na níže uvedené kontakty
či do redakce, na které vám autor rád odpoví nebo v případě nutnosti poradí s upřesněním celé škodní události, ať
už se týká pojištěného nebo poškozeného.
případné dotazy můžete směrovat na:
www.lpuassistance. cz
www.ikep.cz
Tel.: +420 731 157 400
Autor:
milan. [email protected] cz
Mobil: +420 603 840 061
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
ČeSKý PRáVNÍ řád V ROce 2014
Mgr. Martin Laipold
V
ěřím, že mnoho čtenářů již ví, že byl přijat
Nový občanský zákoník tj. zákon č. 89/2012 Sb., jehož účinnost nastává od 1. ledna 2014 a brzy se dotkne všech
obyvatel v České republice.
Nový občanský zákoník
mění přes 230 zákonných
a podzákonných předpisů platných doposud v ČR,
a tedy nástupem jeho účinnosti nebude provedena pouze změna jednoho zákona,
ale bude velmi zásadním způsobem změněna podoba současného právního řádu České
republiky a dojde ke změně
řady zažitých principů práva
a právních zvyklostí.
Nový občanský zákoník je
pouze „špička ledovce“, která
pod hladinou skrývá mnoho
dalších změn, o nichž by se
měli všichni občané ČR zajímat, abychom se neocitli příští rok všichni na lodi jménem
Titanic. Z mého pohledu, je
zde nezaměnitelná role státu, který by měl zajistit svým
občanům dostatečnou informovanost o změnách, které
přinese nová právní úprava,
a měl by masovými informačními kampaněmi alespoň základy nové právní úpravy vysvětlit svým občanům a upozornit je na hlavní dopady této
změny pro jejich běžný život.
Jelikož stát striktně zastává
starou římskou zásadu „Ignoratia legis non excusat“ tj.
neznalost zákona neomlouvá,
pak je v právním státě nutností, aby stát, také se zákony své
občany seznámil. Při takovém
zásahu do právního řádu, jako
je změna k 1. 1. 2014 však
nelze považovat za dostateč-
né, že stát ve Sbírce zákonů
zveřejní text nových zákonů,
ale měl by občany upozornit
na změny, které přináší nejen
Nový občanský zákoník, ale
celá rektifikace našeho právního řádu. Bohužel stát žádnou výraznou kampaň k nové
právní úpravě neprovádí,
neboť v současnosti řeší jiné
politické a ekonomické krize,
a tedy je opět občan odkázán sám na sebe. Záleží tedy
opět na rozhodnutí každého
z nás, zda se bude sám snažit
něco zjistit, nebo zda se vydá
na plavbu v plachetnici nevědomosti, což může být sice
uklidňující zážitek, ale pouze
do doby, než plachetnice narazí na ledovec a přijde studená sprcha v zjištění jiné právní
úpravy, než občan očekává.
Jelikož se doba účinnosti
nové právní úpravy blíží, tak
se nyní již řada odborníků zajímá o dopad změny právní
úpravy na svůj obor. Bohužel
řada těchto odborníků zjišťuje,
že s ohledem na rozsah změny
právní úpravy, nelze nyní použít současný výklad práva, a nelze tedy s jistou říci, jak budou
nové zákony vykládány soudy,
neboť jejich výklad bude pro
občany rozhodující. Je dnes již
řada oblastí, kdy je zřejmé, že
výklad nových právních norem
je velmi rozporuplný a mnoho
odborníků doporučuje odklad
účinnosti nové právní úpravy. Nelze však spoléhat na to,
že politici budou schopni či
ochotni toto řešit.
Nový právní řád přinese nejen Nový občanský zákoník,
ale nový zákon o insolvenčním řízení, nový zákon o mezinárodním právu soukromém
a procesním , zákon o obchodních korporacích, zákon
o katastru nemovitostí, zákon
o zvláštních soudních řízeních
a mnoho dalších právních
předpisů bude nově upraveno.
Vzhledem k tomu, že tento
článek je zaměřen na odbornou veřejnost v dopravě, pak
je vhodné upozornit na změny,
které se budou dotýkat dopravních firem v jejich každodenním životě. Zásadní změna
je v principech a postupech při
sjednávání přepravních a zasílatelských smluv. Nový občanský zákoník přináší povinnost všech, aby jednali všichni
v právním styku poctivě. Také
zavádí nově ochranu i mezi
podnikateli, bude tedy platit
nejen ochrana spotřebitele, ale
i ochrana slabší strany. Zavádí se princip, že kdo se hlásí
k nějakému povolání, tak tím
dává najevo, že je schopen
jednat s odbornou péčí pro
dané povolání, a tedy povinnosti stran nebudou vycházet
formálně pouze ze smlouvy,
ale také i z jejich prezentace,
zda se prezentovali za odborníka v daném odvětví či nikoliv. Nový občanský zákoník
má snahu být co nejvíce bezformální, a tedy ruší u mnoha
smluvních typů povinnou písemnou formu. Například od
1. 1. 2014 bude platit již smluvní pokuta v ústní formě, což
může být velmi problematické pro řadu dopravních firem,
neboť začnou pře, co bylo či
nebylo obsahem telefonického rozhovoru. Nový občanský
zákoník umožňuje odchýlit
se od jakéhokoliv ujednání,
kde to není výslovně zakázáno, pokud to není v rozporu
s dobrými mravy a veřejným
pořádkem. Zde však výklad
dobrých mravů a veřejného
pořádku může být velmi rozdílný a navíc narazíme i na
problém ochrany slabší strany.
Může nastat situace, kdy velká
dopravní firma platně uzavře
nějaké podmínky přepravní
smlouvy s odesílatelem, ale
pokud bude chtít využít služeb
malého dopravního podniku,
tak již tyto podmínky nemusí
být shledány za platné. Nový
občanský zákoník prodlužuje
u vnitrostátních přeprav promlčecí lhůtu z jednoho roku
na obecnou tříroční promlčecí
lhůtu, což může dopravní firmy snadno dostat do důkazní
nouze, neboť řidič si nebude
po třech letech o přepravě
nic pamatovat. Také se zavádí
nové možnosti pro vymáhání škody, kdy do smluvních
závazků vstupuje třetí strana,
v jejíž prospěch byla smlouva sjednána, a tedy začne být
ještě více problematické poznat, kdo je oprávněn vymáhat
škody z přepravy. Také však
nový občanský zákoník mění
zažitý princip, kdy dodavatel
odpovídal za veškerá jednání
a opomenutí subdodavatele,
ale nyní se zavádí výjimka, kdy
v případě, že subdodavatel vykoná celou povinnost sám, pak
dodavatel odpovídá pouze za
výběr a dohled nad subdodavatelem, ale neodpovídá již za
jednání a opomenutí subdodavatele. Bohužel pouze praxe
ukáže, jak budou soudy přistupovat k výkladu problematických ustanovení nového občanského zákoníku, což však
může trvat řadu let.
Závěrem mohu pouze všem
doporučit, aby se seznámili
s novou právní úpravou: Byť
Transport magazín 7/2013
31
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
nikdo nemůže dnes dát závazný výklad nového občanského zákoníku, tak je nutné
si uvědomit, jaká nová rizika
vstupuji do hry a jak je nutné uzpůsobit chod dopravní
společnosti, aby se tato rizika
minimalizovala. Jelikož jde
o změnu v právu, tak nejvíce
se dotknou tyto změny dopravních firem při způsobu
sjednávání přepravních smluv,
a tedy je nutné upravit chod
firem tak, aby se vyloučily důsledky chybného pojetí nové
právní úpravy. Bohužel tyto
důsledky nebudou pouze pro
nové přepravní smlouvy, ale
mohou se dotýkat i současných rámcových smluv o přepravách, pokud jejich účinnost či platnost spadne i do
roku 2014. Řada profesních
organizací připravuje pro své
členy různé informativní akce,
školení a odborné články, proto je vhodné sledovat tyto činnosti a snažit se z nich vytěžit
co nejvíce pro další činnost.
výměNA kARTy DT
pŘÍ výměNě ŘIDIČSkéhO pRůkAZU
vladimír kydlíček
Vedoucí Školicího střediska ČeSMAd BOHeMiA
A
ktuálně většina řidičů, držitelů průkazu
profesní způsobilosti,
provádí prodloužení platnosti
dokladu na dalších pět let. Pro
držitele řidičských průkazů,
vydaných v ČR, lze nyní potvrzení profesní způsobilosti
uskutečnit pouze vyznačením
do řidičského průkazu. Jiná alternativa (vydání samostatné
plastové karty) se nepřipouští.
Nově vydaný řidičský průkaz
má platnost pět let stejně jako
doklad profesní způsobilosti.
Vyznačení profesní způsobilosti není zpoplatněno. Za
vydání nového řidičského průkazu se platí 50 Kč. Řidič je
povinen k žádosti přiložit také
jednu fotografii předepsaného
rozměru 35x45 mm. Výhodou
pro řidiče je použití jednoho
dokladu i úspora (200 Kč) za
výrobu samostatné plastové
karty profesního průkazu.
Poněkud
komplikovaná
a dosud nejednoznačně vyřešena je situace s výměnou
karty digitálního tachografu.
Ministerstvo dopravy vydalo
pro obce s rozšířenou působností pokyn, aby karty, které
jsou platné, nebyly v souvislosti s výměnou ŘP vyměňovány.
Zdůvodňuje to návazností na
znění přílohy 1B, část IV-viditelné údaje, nařízení č. (EHS)
32
3821/85, kde v definicích viditelných položek karty je uvedeno: 5.(a) Číslo řidičského
průkazu (k datu vydání karty
řidiče)
MD současně argumentuje,
že kontrolní orgány by měly
tuto skutečnost respektovat
při silniční kontrole a tolerovat, pokud číslo aktuálně
platného řidičského průkazu
nesouhlasí s číslem uvedeným
na kartě řidiče. Nicméně tato
skutečnost není stále jednoznačně písemně ze strany
Komise EU či všech států EU
a Dohody AETR potvrzena.
Očekáváme, že Ministerstvo dopravy postup při výměně uvedených dokladů ještě upřesní. A že tak učiní co
nejdříve, neboť drtivá většina
řidičů bude provádět výměnu
dokladu profesní
způsobilosti nejpozději do
30. září. Bude také nezbytné
upřesnit postup při výměně
karty po vypršení její platnosti, ale platnost řidičského průkazu bude v daném okamžiku
kratší než pět.
Předpokládám, že uvedené
záležitosti již nebudou mít
vliv při obvyklé obměně karty
po vypršení platnosti. V tomto případě by měla být vydána nová karta s platností ode
dne, který je shodný s posledním dnem platnosti původní
karty. Původní karta je řidiči
ponechána pro doložení záznamů za předchozích 28 dnů
při silniční kontrole. V tomto
případě by na úřadě ani při
silniční kontrole již neměla
nastat žádná komplikace.
Byť to postrádá praktický
smysl, řidič je povinen prošlou
kartu odevzdat úřadu do třiceti až šedesáti dnů po vypršení
platnosti karty.
Řešení nestandardních situací, např. výměna karty při
změně údajů řidiče (jméno,
bydliště), je zatím projednáváno. Očekávám, že do
příštího čísla Transport magazínu bude možno napsat
další upřesňující informace.
Řidičům doporučuji postupovat podle pokynů pracovníků
úřadů. Nutno přiznat, že ani
jejich situace z pohledu řešení
uvedené agendy není snadná.
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
ŠKOLeNÍ
& BeZPeČNOST
ŠKOLeNÍ, KuRZy, SeMiNáře
SRPeN-ZářÍ 2013
vladislava Rážová
Školicí středisko ČeSMAd BOHeMiA
OdBORNé KuRZy & SeMiNáře
ADR–přeprava nebezpečných věcí
Absolvent získá nejen potřebné osvědčení, ale
i nezbytné praktické znalosti. Nezmeškejte
termín obnovovacího školení.
02. 08.–04. 08. ................................... Praha
02. 08.–04. 08. .............................. Olomouc
02. 08.–04. 08. ............................. Chomutov
09. 08.–11. 08. .....................................Brno
09. 08.–11. 08. .................... Hradec Králové
09. 08.–11. 08. .....................................Plzeň
16. 08.–18. 08. .................................... Praha
16. 08.–18. 08. ................................. Ostrava
16. 08.–18. 08. .....................Ústí nad Labem
23. 08.–25. 08. ......................................Brno
30. 08.–01. 09. ................. Valašské Meziříčí
30. 08.–01. 09. ..............................Pardubice
30. 08.–01. 09. ..................České Budějovice
06. 09.–08. 09. .................................... Praha
06. 09.–08. 09. ............................. Olomouc
06. 09.–08. 09. ..................................Liberec
06. 09.–08. 09. ....................................Plzeň
13. 09.–15. 09. .......................................Brno
13. 09.–15. 09. ..................České Budějovice
13. 09.–15. 09. .....................................Plzeň
20. 09.–22. 09. ................................... Praha
20. 09.–22. 09. ................................ Ostrava
20. 09.–22. 09. .................... Hradec Králové
20. 09.–22. 09. ....................Ústí nad Labem
27. 09.–29. 09. .................................Sokolov
27. 09.–29. 09. .......................................Brno
27. 09.–29. 09. ..................České Budějovice
Obsluha digitálního tachografu
Seznamte se s digitálním tachografem bez
předsudků. Naučte se ho ovládat a vaše záznamy budou OK.
03. 08. ............................................. Ostrava
03. 08. .................................Ústí nad Labem
26. 08. ..................................................Brno
26. 08. .................................................Plzeň
02. 09. ................................................ Praha
14. 09. .................................Ústí nad Labem
21. 09. ..............................České Budějovice
pracovní režimy řidičů
Limity doby řízení a odpočinku vypadají na
první pohled komplikovaně. Po absolvování
výkladu pro vás bude Nařízení EU 561 a Dohoda AETR nepochybně přehlednější.
05. 08. Praha
24. 08. ............................................. Ostrava
34
31. 08.
31. 08.
21. 09.
28. 09.
.................................................Plzeň
.................................Ústí nad Labem
..................................................Brno
............................................. Ostrava
Uložení a upevnění nákladu na vozidle
Fyzikální zákony a příslušné normy jsou vysvětleny pro bezpečné naložení a upevnění
každého nákladu.
17. 08. .................................Ústí nad Labem
02. 09. Brno
09. 09. .................................................Plzeň
09. 09. ............................................. Ostrava
14. 09. ................................................ Praha
23. 09. ................................. Hradec Králové
28. 09. Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu z pohledu dopravce
Předmětem je výklad působnosti předpisu
v ČR, EU a speciálně v Německu.
07. 08. .................................Ústí nad Labem
Personální agenda dopravní firmy (zaměstnávání cizinců)
Zabývá se otázkami uzavření pracovního poměru s občany členských a nečlenských států
EU, zejména v případě pozice řidiče mezinárodní silniční dopravy
14. 08. ................................. Hradec Králové
Dispečer nákladní dopravy
Jaké předpisy by měl znát každý dispečer silniční nákladní dopravy? Jejich přehled a působnost získáte na uvedeném semináři.
21. 08. .................................Ústí nad Labem
03. 09.–04. 09. ..................... Hradec Králové
19. 09. .................................................Plzeň
Kontroly v dopravní firmě
Obsahově je seminář zaměřen na výkon státního odborného dozoru, dále se seminář zabývá
kontrolami prováděnými Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce.
14. 08. Ústí nad Labem
Metrologie v dopravní firmě
Seminář obsahuje vysvětlení podmínek používání stanovených měřidel, účelu kalibrace
a certifikace měřidel, používání měřidel v praxi,
zásady údržby a oprav přístrojů.
04. 09. .................................Ústí nad Labem
ceny v silniční dopravě, analýza nákladů
Seminář je zaměřen na legislativní podmínky
cen v silniční dopravě, chování subjektu dopravního trhu, srovnání daní a poplatků v jednotlivých státech, analýzu činitelů ovlivňující
náklady dopravní firmy a jejich optimalizaci.
11. 09. .................................Ústí nad Labem
TiR–tranzitní celní systém
Absolvování školení je nezbytným požadavkem
pro vstup nebo setrvání firmy v systému TIR.
12. 09. ..............................České Budějovice
Smluvní vztahy v silniční dopravě
Správně nastavený smluvní vztah odesilatele
a dopravce je předpokladem zejména hladkého řešení mimořádných událostí při přepravě.
10. 09. Praha
Bezpečnostní poradce DgSA pro přepravy
AdR
Toto školení je určeno jak pro získání osvědčení o odborné způsobilosti DGSA, tak i pro
prodloužení jeho platností. Zájemci o obnovovací školení absolvují pouze druhý třídenní
modul základního školení. Povinnost jmenovat bezpečnostního poradce ukládá zákon
č. 111/1994 Sb. a Dohoda ADR každému podniku zabývajícímu se oborem ADR
17.–19. 09.+24.–26. 09. ..........................Brno
Bezpečnostní poradce DgSA pro přepravy
AdR - obnova
V rámci druhé části školení DGSA probíhá
školení, které má připravit na zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě dle
Dohody ADR.
24.–26. 09. ............................................Brno
Tagra pro uživatele
Účelné a efektivní využívání programu na vyhodnocení dat z digitálních tachografů
i kotoučků se můžete naučit na semináři nejen
pro majitele tohoto software.
17. 09. ............................................. Ostrava
18. 09. .................................Ústí nad Labem
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
ŠKOLeNÍ řidiČů POdLe ZáKONA 374/2007 SB.
Termín
03. 08.
03. 08.
05. 08.
05. 08.
10. 08.
10. 08.
12. 08.
17. 08.
17. 08.
17. 08.
19. 08.
23. 08.
23. 08.
24. 08.
24. 08.
26. 08.
26. 08.
31. 08.
Téma.............................................................................. Místo
Digitální tachografy .................................................... Ostrava
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Bezpečná a defenzivní jízda ........................... Hradec Králové
Pracovní režimy řidičů ................................................... Praha
Dopravní předpisy aktuálně ............................Ústí nad Labem
Mezinárodní dopravní předpisy ...................České Budějovice
Dopravní nehody ............................................................Plzeň
Uložení a upevnění nákladu ...........................Ústí nad Labem
Dopravní nehody ........................................................... Praha
Silniční kontroly ...............................................................Brno
Hospodárná a ekologická jízda ............................... Prachatice
Hospodárná a ekologická jízda ...................................... Praha
Hospodárná a ekologická jízda ....................... Hradec Králové
Pracovní režimy řidičů ............................................... Ostrava
Únava, stres, životospráva ...............................Ústí nad Labem
Digitální tachografy.........................................................Plzeň
Digitální tachografy..........................................................Brno
Pracovní režimy řidičů ....................................................Plzeň
31. 08.
02. 09.
02. 09.
06. 09.
07. 09.
09. 09.
09. 09.
09. 09.
14. 09.
14. 09.
20. 09.
21. 09.
21. 09.
21. 09.
23. 09.
27. 09.
28. 09.
28. 09.
28. 09.
Pracovní režimy řidičů ....................................Ústí nad Labem
Digitální tachografy........................................................ Praha
Uložení a upevnění nákladu ............................................Brno
Silniční kontroly .............................................. Hradec Králové
Dopravní nehody ............................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu ....................................... Ostrava
Uložení a upevnění nákladu ...........................................Plzeň
Silniční kontroly ...........................................České Budějovice
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu .......................................... Praha
Dopravní předpisy aktuálně ............................................Plzeň
Pracovní režimy řidičů .....................................................Brno
Digitální tachografy .....................................České Budějovice
Silniční kontroly ..............................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu ........................... Hradec Králové
Dopravní předpisy aktuálně ........................................... Praha
Bezpečná a defenzivní jízda ...........................................Plzeň
Pracovní režimy řidičů ............................................... Ostrava
Uložení a upevnění nákladu ...........................Ústí nad Labem
AKAdeMie SiLNiČNÍ dOPRAVy
Kurz je určen pro manažery dopravních firem všech úrovní. Celý
cyklus školení se skládá z pěti dvoudenních tematických bloků,
tři jsou společné pro nákladní i osobní dopravu, čtvrtý blok je
určen pro nákladní a pátý blok pro autobusovou dopravu. Je
možné přihlásit se pouze na vámi vybrané jednotlivé moduly.
Školení je možné financovat prostřednictvím fondů nebo v rámci
vzdělávacích projektů. Školení je vhodné využít jako přípravu
pro zkoušku odborné způsobilosti. Bližší informace získáte na
jednotlivých regionálních pracovištích.
Seznam všech bloků:
1. blok
Řízení firmy a lidských zdrojů
Marketing dopravní firmy
2. blok
Legislativa silni ční dopravy
Sociální předpisy v silniční dopravě
3. blok
Pracovní, obchodní a živnostenské právo
Ekonomika dopravní firmy
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
5. blok (autobusová doprava)
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
6. Zkouška, shrnutí, závěr, certifikace
V měsíci září 2013 jsme v rámci tohoto cyklu pro vás připravili
školení:
(v měsíci září zahajujeme kompletní cyklus těchto školení, který
proběhne v Berouně)
1. Blok (lidé)
Řízení firmy a lidských zdrojů
Marketing dopravní firmy
10. 09.–11. 09. 2013 ............................................ Beroun
5. blok (autobusová doprava)
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
10. 09.–11. 09. 2013 ................................................Brno
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
24. 09.–25. 09. 2013 .................................................Brno
www.RidicOVAKNiHOVNA.cZ
Podrobné informace obdržíte na tel. 241 040 108. Přehled všech vzdělávacích akcí na r. 2013 včetně možnosti přihlásit se, naleznete také na internetových
stánkách www.prodopravce.cz. Můžete rovněž použít přihlášku otištěnou na zadních stranách tohoto Transport magazínu (fax č. 241 040 180).
Transport magazín 7/2013
35
TecHNiKA
TECHNIKA
ReNAuLT TRucKS ČR
OBcHOdNÍ STRuKTuRA
Renault Trucks
R
enault Trucks ČR
zavádí novou obchodní strukturu
a výhradní prodej nových
vozidel
kladních vozidel v České republice, být blíže svým zákazníkům a poskytovat jim
profesionální služby v každém z jejich čtrnácti krajů.
V rámci pokračující integrace Volvo Group v České
republice a nového obchodního uspořádání zajišťuje
výhradní prodej vozidel Renault Trucks tým přímých
obchodních zástupců. Dealerská síť, která byla v nedávné době rozšířena očtyři
nová duální Volvo Group
Truck centra, zůstává i přes
tuto změnu zákazníkům Renault Trucks k dispozici pro
servisní a asistenční služby
jejich vozidel.
Přímý prodej vozidel Renault Trucks zajišťuje zkušený tým obchodních zástupců, kteří jsou připraveni
zákazníkům sestavit ucelené
dopravní řešení na míru, ať už
je obor jejich podnikání jakýkoli. Renault Trucks v rámci
uvedení nové modelové řady
svých vozidel zaujal i nový
přístup v oblasti služeb. Ty
jsou integrovány do celkového dopravního řešení, které
je zákazníkům poskytováno obchodními zástupci ve
spolupráci se servisní sít, už
v okamžiku nákupu vozidla.
Jedná se zejména o nabídku
systému Optifleet, finanční
Renault Trucks hodlá tímto krokem ještě více posílit
svoji působnost na trhu ná-
služby, servisní smlouvy, originální náhradní díly a další
poprodejní služby.
„Cílem všech změn, které se odehrály od začátku
roku ve společnosti Renault
Trucks, je naše snaha být zákazníkům ještě blíže, být jim
spolehlivým partnerem v jejich každodenním podnikání
a společně s naší servisní sítí
jim nabízet kvalitní produkty
v podobě skutečných pracovníchnástrojů a služeb, na
které se mohou spolehnout,“
dodává Robert Grozdanovski, generální ředitel Renault
Trucks ČR. „Volvo Group,
mimo investic do nové modelové řady Renault Trucks,
která byla představena před
časem v Lyonu, dále investuje prostředky v jednotlivých
zemích svého koncernu. To
je i případ České republiky,
kde se můžeme pochlubit
nedávným otevřením čtyř duálních servisů, ve kterých samozřejmě poskytujeme služby vozidlům Renault Trucks.
Domnívám se, že tyto kroky
jasně dokazují záměr Volvo
Group zachovat a dále rozvíjet značku Renault Trucks na
českém trhu.“
Renault Trucks nabízí zákazníkům vozidla a s nimi
spojenou řadu služeb, díky
kterým mohou snižovat své
provozní náklady a maximalizovat příjmy ze své činnosti po celou dobu provozu
vozidla. To vše s podporou
obchodního týmu Renault
Trucks v České republice
a více než 1 500 servisních
míst Renault Trucks v Evropě.
Transport magazín 7/2013
37
TesT
SuBARu OuTBAcK
S vůNÍ BENZINU I STŘÍDmě NA NAFTU
Text a foto: Martin felix
S
ubaru Outback je terénním derivátem populárního Legacy, které doprovází již od jeho druhé generace a vytrval do současné páté. Ani normální Legacy nemá potíže s průchodností,
pohybujeme-li se po zpevněných cestách, Outback je však díky oplastování a nadprůměrné
světlé výšce 200 mm ještě o něco otrlejší. protože jsme ho ještě v Transport magazínu nepředstavovali, zkusili jsme tentokrát hned dvě provedení, a sice benzinový atmosférický motor o obsahu
2,5 litru s bezstupňovou převodovkou Linetronic a dvoulitrový diesel s manuálem.
38
Transport magazín 7/2013
39
TECHNIKA
Subaru si nikdy nezakládalo
na líbivých tvarech, dokonce
by se dalo říct, že si spíš zakládalo na tom, že zákazníci
si jejich auta kupují především
kvůli skvělé technice a neodradí je ani nenápadný vzhled.
A že jsme se slovem nenápadný
byli velmi decentní. Jestliže se
minulá generace od této tradice odchýlila a byla až nezvykle
elegantní, současný Outback
je především mohutný, přišel
o klasická bezrámová okna
a celou svou osobností vyjadřuje, že ho nemůže vůbec nic
překvapit. Dieselová verze je
ještě o něco brutálnější, protože
ji na první pohled odlišuje mohutný nasávací otvor vzduchu
na kapotě. Střešní ližiny mají
v základu obě.
40
Interiér Outbacku díky nejvyšší výbavě nepostrádal ani
v jedné variantě nic podstatného. Kožená křesla jsou pohodlná, místa je dost ve všech směrech a i zadní sedadla pojmou
vzrostlé osoby. Palubní přístroje
jsou přehledné, chválíme ukazatel teploty, který prý technicky nedotčené uživatele natolik
znervózňuje, že ho automobilky raději vypouští. Navigace
i palubní počítač se v letošním
roce naučily česky, což je dobrá
zpráva, horší je jejich méně logické ovládání, když třeba údaj
o průměrné spotřebě a dojezdu
zobrazený na malém displeji ve
středu pod čelním sklem měníte
kolíčkem vedle rychloměru. Ale
hned druhý týden se s tím naučíte žít.
TECHNIKA
A protože u subaru jde v první řadě
vždy především o to, jak jezdí, opustíme
podružnosti týkající se vzhledu a doplňků.
Nabídka motorů není nijak extrémní, benzinový šestiválec opustil evropské kolbiště
a ze zážehových motorů zbyl pouze dvouapůllitrový čtyřválec, ovšem zcela nové
konstrukce. Na našem trhu je v nabídce
výhradně s bezstupňovou převodovkou. Tu
můžete mít i s naftovým motorem, kterým
je přeplňovaný čtyřválcový boxer, v našem
případě to však byl manuál. Benzinový agregát o výkonu 127 kW/173 k je příkladně
kultivovaný a s Lineatronicem si dobře rozumí, tedy poté, co si s ním porozumí i řidič.
Druhá generace tohoto převodového ústrojí je kompaktnější a účinnější než její první
verze a měla by být bohatě dimenzovaná
minimálně na 200 tisíc kilometrů. Za tím
stojí i použití řetězu, který spojuje dvojici
řemenic tvořících základ variátoru. Charakterizovat převodové ústrojí Lineatronic jde
opravdu nejlépe slovem lineární. Nic se zde
neděje s nějakým přerušením nebo dokonce rázy, a to ani v případě, když používáte
ruční změnu šesti přednastavených převodových poměrů. V nižších a středních
otáčkách je to tak trochu jako v tramvaji, při
kickdownu se motor roztočí k červenému
políčku a s využitím maxima točivého momentu vůz plynule zrychluje. Na stovku mu
to trvá 9,9 s a ručička tachometru se zarazí 2 km před dvoustovkou. Je to pohodlné
a zákazníci prý nic jiného nechtějí. Já jsem
si to ani po týdnu úplně nezamiloval, třebaže už dávno nejsem ve věku, kdy by mi
chyběly starty s protáčejícími koly. Ty s převodovkami CVT opravdu nejdou.
Zato osvědčený diesel s protilehlými
válci, výkonem 110 kW/150k a manuální
převodovkou přinesl pouze samá pozitiva. Maximální rychlost je o zanedbatelné
3 km/h menší, zrychlení o dvě desetinky
vteřiny lepší. Hladkým chodem je tato
pohonná jednotka stále o krok před konkurencí. Těžko se vám v jiném dvoulitrovém dieselu stane, že se při volnoběhu
musíte přesvědčit pohledem na otáčkoměr, jestli náhodou motor nezhasl. Manuál sice pravou ruku zaměstná víc než
automat, ale šest stupňů lze řadit po krátkých a přesných drahách. A spotřeba?
Slibovaných 7,6 l/100 km jsem u benzinové verze překročil o dva litry a jezdil
zhruba za devět a půl. Na tak velké auto
se stálým pohonem všech kol to sice i tak
jde, ale s dieselem to bylo o rovné tři litry
méně, což už zaslouží poklonu.
S jízdními vlastnostmi budete spokojeni
u obou provedení. Systém stálého pohonu
s Lineatronicem se díky aktivnímu rozdělování točivého momentu obejde bez mezinápravového diferenciálu. Nepřetržitě
sleduje provozní podmínky všech čtyř
kol, točivý moment a údaje z VDC a na
náhlé změny povrchu okamžitě reaguje
přerozdělením hnacího momentu mezi
kola přední a zadní nápravy. Pro manuální
převodovku tutéž práci zastává centrální
Transport magazín 7/2013
41
TECHNIKA
T
E
S
T
diferenciál s omezenou svorností a viskózní spojkou.
Výsledek je vždy stejný – naprostá jistota i za komplikovaných povětrnostních podmínek. Přes vysokou stavbu
se ani v zatáčkách outback téměř nenaklání, daní je trochu tvrdší odpružení, kterému se zcela nedaří rozžehlit
všechny nástrahy děravých silnic.
V obou subaru si dle očekávání budete připadat jako
v poctivém autě, které vás nikde nenechá na holičkách.
Cenově obě varianty vyjdou skoro na stejno, když za
naftovou variantu si připlatíte nějakých dvacet tisíc.
V obou případech s nejvyšší možnou výbavou, která
by nám zabrala další stránku, však lehce překonáte hranici jednoho milionu korun.
42
Transport magazín 7/2013
42
TECHNIKA
RENAULT TRUckS kOmpLETNě
iNOVOVAL SVOu NABÍdKu
Text a foto
Martin felix
M
ožná je slovo
„inovoval“ použité v titulku trochu slabé. u Renault Trucks
je totiž nejen všechno nové,
ale také je všechno jinak.
Zapomeňte na zaběhnutá
jména Magnum, Premium
Kerax a další, ode dneška
má Renault modelové řady
označené písmeny T, c,
K a d. Všechna vozidla jsou
kompletně nová, mají motory euro Vi a měla by zá-
kazníkům přinést ten nejefektivnější způsob dopravy.
jejich premiéra proběhla
11. června 2013 v Lyonu
a my jsme byli spolu s dalšími pěti tisíci hosty při tom.
Společnost Volvo Group,
jejíž je Renault Trucks součástí, investovala do této unikátní obměny všech modelových řad dvě miliardy euro
a pro dosažení maximální
kvality se při vývoji nepone-
chalo nic náhodě. Světové
premiéře předcházelo v historii Renaultu nejpřísnější testování, představující pět let
usilovné práce. Od roku
2008 v rámci tohoto procesu
ujelo 300 vozidel 10 milionů
km při testování kvality a navíc strávilo dalších 5 milionů
hodin na zkušebních stavech
(při teplotách od -40 °C do
+60 °C). Změny probíhaly
v úzké spolupráci s budou-
44
cími majiteli, přesně se na
testován podílelo na 50 dopravců z celé Evropy.
Renault Trucks T – modelová řada pro dálkovou dopravu
Prostřednictvím dálkové
modelové řady představila
společnost Renault Trucks
homogenní nabídku, sestávající z jediného vozidla, jehož
modulární design umožňuje
TECHNIKA
uspokojení potřeb všech zákazníků v oboru dálkové přepravy. Renault Trucks T byl
navržen tak, aby dopravcům
nabídl dokonalou rovnováhu
mezi úsporou paliva a životem na palubě. Díky zcela
nové aerodynamické kabině,
vyvinuté a testované pomocí aerodynamického tunelu,
kombinuje modelová řada
T v jediném novém vozidle
účinnost a nízkou spotřebu
paliva modelu Premium Route s komfortem a prestiží modelu Magnum. Nabízí také
lepší pohonnou soustavu
s novými motory Euro VI.
Věrná odkazu řady Premium Long Distance, nová řada
Renault Trucks T pomáhá
snižovat náklady na pohonné hmoty. Díky svému designu, výšce čelního skla se
sklonem 12°, který zlepšuje
koeficientu odporu vzduchu
až o 12 %, a nové pohonné soustavě může modelová řada T dosahovat jedné
z nejnižší spotřeby paliva na
trhu, a to až o 5 % v porovnání s předchozí generací navzdory příchodu nové emisní
normy Euro VI.
Nová aerodynamická kabina je prostorná a pohodlná
s šířkou 2,35 m vpředu a až
2,5 m vzadu. Disponuje rozšířeným lůžkem a horním
lůžkem, které po složení
nabízí další úložné prostory.
Tunel motoru byl snížen na
200 mm a ve verzi s plochou
podlahou zcela zmizel. Optimalizované místo řidiče
zajišťují nová sedadla navržená pro Renault Trucks společností RECARO®, součástí
ergonomické palubní desky
je sedmipalcový centrální
displej, který je největším
na trhu. Dálková modelová
řada nabízí úložný box, který
je přístupný zevnitř i zvenku
a úhel otevírání dveří 85°.
Řidiči mohou dále využívat
řadu pomocných řídicích
systémů, světel do zatáček,
multifunkčního nastavitelného volantu a elektrickou parkovací brzdou.
Dálková modelová řada
Renault Trucks T je vybavena motory Euro VI DTI 11
a DTI 13. Robotizovaná převodovka Optidriver je k dispozici sériově a vyznačuje
se zcela novým přechodem
mezi jednotlivými převodovými stupni. Renault Trucks
T se také může pochlubit
zbrusu novou, elektronicky
řízenou klimatizací, hydraulickým čerpadlem řízení s proměnlivým účinkem
(zlepšení spotřeby) a palivovými nádržemi s kapacitou až 1 475 l. Údržba byla
zjednodušena
oddělením
elektrických a hydraulických
svazků na podvozku vozidla,
takže elektroinstalace je nyní
umístěna na pravé straně
a hydraulika na levé.
V případě potřeby může
řidič využít tlačítka „24/7“ na
palubní desce. Jeho aktivací
může okamžitě nahlásit polohu svého vozidla a odeslat
potřebné technické údaje.
O vozidlo se následně postará jedno z 1 600 prodejních a servisních míst Renault
Trucks na celém světě. Vozidla dálkové modelové řady
jsou již ve výrobě vybavena
pro přípravu systému Optifleet, řešení pro správu vo-
Transport magazín 7/2013
45
TECHNIKA
zového parku, které zvyšuje
rentabilitu. Navíc si Renault
Trucks zachoval svá osvědčená řešení pro úsporu paliva, včetně Optifuel Infomax,
který sleduje a analyzuje spotřebu paliva.
Renault Trucks c a K – dvě
řady stavebních vozidel
Renault Trucks nabízí dvě
různé řady nových stavebních vozidel - stavební vozidla řady C a těžká stavební
vozidla řady K. Modelová
řada Renault Trucks C je
k dispozici ve dvou šířkách
kabiny, nabízí vysoké užitečné zatížení, nízkou spotřebu
a komfort srovnatelný s modely pro dálkovou přepravu.
Řada Renault Trucks K udává nové standardy z hlediska
robustnosti,
průchodnosti
terénem a současně nabízí
nejlepší nájezdový úhel na
trhu. Obě modelové řady
těží z nové kabiny, vylepšené pohonné soustavy a nových motorů Euro VI.
Vozidla nové stavební modelové řady nabízí: prostornější, pohodlnější a ergonomičtější kabinu s rotujícími
46
tlačítky. Boční integrovaný
schůdek umožňuje řidiči
snadnější kontrolu nákladu.
Vozidla řady K i řady C jsou
schopna zvládat nejnáročnější podmínky díky ochraně nejexponovanějších míst
při nárazu. Všechny nárazníky jsou rovněž vyrobeny
z vysoko pevnostní ocele.
V neposlední řadě se také
obě řady mohou pochlubit
výjimečnou světlou výškou,
celkovou hmotnostní soupravy až 120 tun a nejlepším
nájezdovým úhlem na trhu
(32 °) pro řadu K.
Optitrack, hydrostatický
trakční systém na přední nápravě poskytující dočasnou
přídavnou tažnou sílu, je
k dispozici pro řadu C. Naproti tomu řada K disponuje
typy s konvenčním náhonem
na všechna kola.
Vozidla jsou standardně
vybavena světly do zatáček,
robotizovanou
převodovkou Optidriver elektrickou
parkovací brzdou, která se
aktivuje při zastavení motoru, a četnými přípravami
pro montáž nástavby. Kromě
toho s optimalizovanou pohotovostní hmotností nabízí
řada C vynikající užitečné
zatížení, které může dosáhnout hodnoty až 22,8 tuny
u provedení 8x4. Řada K se
vyznačuje celkovou hmotností vozidla až 50 tun a celkovou hmotností soupravy
až 120 tun. Tato vozidla mají
také četné přípravy pro montáž nástavby, díky kterým je
možné zkrátit lhůtu montáže
až o 20 %, a tím i zkrátit lhůtu dodání vozidla.
Renault Trucks d – řada
distribučních vozidel
Při vývoji nové distribuční
modelové řady se Renault
Trucks opíral o své know-how, znalost oborů spojených s distribucí, vlivu na
životní prostředí a o uznávané přednosti stávající modelové řady. I když tato nová
řada Renault Trucks vychází
z předchozích modelů, vyvinula se do mnohem jasnější nabídky, která se skládá
z jedné řady a čtyř modelů,
které jsou schopny splnit požadavky všech zákazníků.
V řadě D Renault Trucks
nyní nabízí tři modely: Renault Trucks D (od 10 do 18 t),
Renault Trucks D Wide (od
16 do 26 t) a Renault Trucks
D Access model se sníženým
přístupem do kabiny (od 18
do 26 t). Tato nabídka bude
brzy doplněna dalším vozidlem navrženým pro zákazníky, kteří potřebují řešení
od 3,5do 7,5 t. Nové motory DTI 5 a DTI 8 vychází
z osvědčených a vyzkoušených technologií, které jsou
upraveny pro městské pou-
žití. Jsou v souladu s emisní
normou Euro VI a zároveň
mají zlepšenou úroveň výkonu a spolehlivosti. Nízká spotřeba paliva, kterou se vyznačovala předchozí generace,
byla dosažena i u této nové
řady. Maximální krouticí
moment od 900 ot/min znamená, že řidiči nemusí tlačit
motor na hranici jeho možností, což snižuje spotřebu
paliva. Stejně tak velkorysý
výkon nového čtyřválcového
motoru, odpovídající výkonu šestiválcového motoru,
umožní dále zvyšovat nosnost vozidla.
Všechny nové řady Renault Trucks jsou vybaveny
robotizovanou
převodovkou, která snižuje spotřebu
paliva, chrání mechanické
části vozidla, snižuje náklady na údržbu a umožňuje
řidiči plně se soustředit na
jízdu. Kromě toho byla řada
prvků u Renault Trucks D vylepšena tak, aby se snížily
náklady a usnadnila údržba.
Například nárazník, který
dříve tvořil jeden celek, se
nyní skládá ze tří částí.
Pole působnosti je v odvětví distribuce velmi široké,
proto Renault Trucks nabízí
více než 100 různých modelů a přizpůsobuje je tak, aby
usnadnila práci dodavatelům
nástaveb. Jakmile je dokončena objednávka, mají nástavbáři přístup ke všem plánům vozidla prostřednictvím
specializovaného webového
portálu. To jim usnadní plánování práce a doba montáže nástavby se sníží o 20 %.
TECHNIKA
cESTA vZNěTOvéhO mOTORU
LXV. dÍL
emil Lánský
foto: archív
V
rámci druhé poloviny
tzv. Německého hospodářského zázraku
se koncern daimler-Benz AG
mohl konečně ve vývoji osobních automobilů rozmáchnout,
s „popuštěnou uzdou“ technického vývoje se svezly též
i modely vybavené vznětovými
motory.
Na přelomu let 1953 a 1954
došlo konečně na avizovaný vývoj a na automobilový trh přišla
aerodynamicky optimalizovaná
konstrukce prvního mercedesu
s tříprostorovou (prostor: pro
motor, pro posádku, pro zavazadla) samonosnou (celokovová
bez dřevěné kostry) pontonovou karosérií (blatníky a světlomety nevystupují z obrysu karosérie), díky níž si Mercedesy
řady 180 (W 120) a 190 (W 121)
vysloužily přezdívku – „Ponton“.
Vozidla měla též vznětovou verzi označenou za číslicí velkým
písmenem „D“.
Rok 1959: posádka Karl Kling a spolujezdec Rainer Günzler s vozem Mercedes-Benz 190 D vyhráli
africkou rallye z Alžírska do Kapského města.
Přišla řada na „vývoj“
Mercedes-Benz 180 D byl
osazen dobře známou vznětovou osmnáctistovkou OM
636, ovšem s opět mírně zvýšeným maximálním výkonem na
32 kW/43 k při 3 500 min-1. Svůj
obchodní debut si odbyl v březnu roku 1954. O čtyři roky později byl představen nový vznětový rychloběžný motor OM
621 se zdvihovým objemem
1,9 l a maximálním výkonem
37 kW/50 k při 4 000 min-1, který se stal základem pro automobily Mercedes-Benz 190 D. Od
šedesátého prvního roku stejný
motor poháněl i model 180 D,
jen měl mírně snížený maximální výkon na 35 kW/48 k při
3 800 min-1. Celkem bylo vyrobeno na 235 000 automobilů
této řady.
„Pontony“ se vznětovým pohonem byly vyváženy také do
Severní Ameriky. Marketingové
důvody vedly tamějšího žurna-
Nový model osobního vozidla Mercedes-Benz 180 D z roku 1953 dostal pod kapotu již
osvědčený vznětový motor OM 636 v evoluční verzi označené římskou číslicí VII.
listu Billa Carrolla k myšlence
na propagační jízdu s vozem
Mercedes-Benz 190 D napříč
USA. Což také záhy učinil.
Vznětové mercedesy byly
stále častěji využívány k podobným představením, která měla
přesvědčit o jejich vytrvalosti,
Transport magazín 7/2013
49
TECHNIKA
životnosti a efektivitě provozu.
Nebyly to jen dálkové cesty, ale
též účasti v různých automobilových soutěžích a závodech,
které doslova a do písmene
„psaly“ úspěšnou historii vznětových osobáků Mercedes-Benz.
Například v roce 1955 obsadily tři exempláře vozů Mercedes-Benz 180 D první tři
místa ve své třídě ve světově
uznávaném a málem kultovním
závodě Mille Miglia. Ředitel
závodního oddělení koncernu
Daimler-Benz AG, Karl Kling
(10. 3. 1910, Geissen, Císařské Německo – 18. 3. 2003,
Gaienhofen, Německo, automobilový závodník), nástupce
famózního ing. Alfreda Neubauera (29. 3. 1891, Nový Jičín, Rakousko-Uhersko – 22.
8. 1980, Stuttgart, NSR), chtěl
osobně předvést schopnosti
Modelové řady 180 a později 190 byly první osobní vozidla Mercedes-Benz s tří prostorovou pontonovou
karosérií a první opravdu nové modely v poválečné historii koncernu Daimler-Benz AG
a výhody vznětového pohonu osobních mercedesů. Absolvoval tedy za
volantem vozu Mercedes-Benz 190
D v roce 1959 slavnou Afrika Rallye
na trase Alžírsko – Kapské město:
více než 14 045 km průměrnou
rychlostí 80,6 km/h a vyhrál!
Od roku 1953 byl k dispozici ještě další německý osobní automobil
se vznětovým motorem – Borgward
Hansa 1800 se čtyřstupňovou převodovkou se synchronizací třetího
a čtvrtého převodového stupně. Řadový vznětový čtyřválec se zdvihovým objemem 1,758 l (stejně jako
zážehový motor montovaný do vozidel v podstatně hojnějším počtu)
byl schopen maximálního výkonu
31 kW/42 k.
Ve čtyřiapadesátém roce měl Borgward Hansa 1800 Diesel dle magazínu The Motor maximální rychlost
109 km/h, disponoval zrychlením
z 0 km/h na 80 km/h za 27,9 s a vykazoval průměrnou spotřebu 6,19
l/100 km. Ve Velké Británii v té
době stál 1 493 liber.
Jeden z historických mezníků výroby mercedesů v Sindelfingenu – 100 000. Osobní vůz Mercedes-Benz 190 D, rok 1958
50
Automobilku Borgward postupně
vybudoval Carl Friedrich Wilhelm Borgward (10. 10. 1890, Hamburg Altona,
Císařské Německo – 28. 7. 1963, Brémy, NSR), který se nejdříve stal partnerem (1919) ve společnosti Bremer
Reifenindustrie a poté dal dohromady
TECHNIKA
v roce 1931 Borgward Group (to
již byl ale úspěšným výrobcem
malých tříkolových užitkových
vozidel Blitzkarren a Goliath z let
1924 a 1925).
Po druhé světové válce „zabodoval“ s prvním německým osobním automobilem
s pontonovou karosérií, aby
v roce 1961 zcela spektakulárně zbankrotoval. Automobilka
Borgward se stala součástí Hanomagu, který později pohltil
koncern Daimler-Benz AG.
druhý pionýr, francouzský
Přestože zároveň s Mercedesem v roce 1953 přišly se vznětovými variantami osobních
automobilů na trh také italský
Fiat (1953) a Anglický Standard
Vanguard (1954), stále se čekalo na hráče opravdu velkého
kalibru, který by se mohl s koncernem Daimler-Benz AG účinně poměřovat.
Začátkem roku 1959 konečně
představil svoji vznětovou variantu osobního automobilu francouzský Peugeot. Další výrobce,
který hodlal vznětové osobní
automobily chrlit ve velkém
množství. Konstruktéři alsaské
automobilky osadili vznětový
čtyřválec TMD-85 se zdvihovým objemem 1,816 l a maximálním výkonem 35 kW/48
k do modelu Peugeot 403 D.
Původní benzínová varianta
čtyřistatrojky byla poprvé představena 20. dubna 1955 na pařížském Trocadéru.
Tvary samonosné tříprostorové karosérie krásného vozu
uhnětl sám velký Pinninfarina.
Původně měly modely Peugeot
403 na kapotě krásný plastický
znak Peugeotu – stylizovaného
lva, ten se ovšem v roce 1959
musel v rámci bezpečnosti
provozu „zplacatět a schovat“
do mřížky chladiče. Vozy řady
403 měly od samotného počátku plně synchronizovanou
čtyřstupňovou převodovku. Na
pařížském autosalonu v říjnu
1957 však byla představena též
příplatková elektro-magnetická
automatická spojka Jaeger.
Karl Kling (1910 – 2003) vynikající německý předválečný a hlavně poválečný
závodník, po Ing. Alfredu Neubauerovi
převzal řízení Rennabtailungu koncernu a stal se prvním šéfem závodníků ze
Stuttgartu, který závodil, a velmi úspěšně, se vznětovými osobními automobily
Mercedes-Benz 190 D
Slavný závod Mille Miglia, checkpoint ve městě Brescia, 1. 5. 1955. Vítěz kategorie
automobily se vznětovými motory: senior inženýr Helmut Retter (zástupce automobilky Mercedes-Benz v Innsbrucku) se spolujezdcem Wolfgangem Larcherem a vozem
Mercedes-Benz 180 D (W 120), startovní číslo 64
Peugeot 403 D byl vyráběn
v různých karosářských variantách: dvoudveřový sedan,
pětidveřový estate, dvoudveřový convertible a dvoudveřový
Automobily Peugeot 404
pick-up. Ve výrobě v mateřské byly vyráběny také v Argentině
továrně vydržel jako hlavní vý- firmou Safrar/Sevel v El Palorobek až do roku 1961, poté byl mar, v Quebecku v Kanadě ve
až do roku 1966 vyráběn jako firmě SOMA Ltd. v St-Brunolevnější alternativa k modelo- -de-Montarville a v Chile u firvé řadě Peugeot 404. Navíc se my Automotores Franco Chilevyráběl v Argentině a Austrálii, na S.A. v Los Andes.
dokonce novozélandský výrobce vozů Volkswagen mezi
Jako taxíky se Peugeoty 404
lety 1960 a 1964 postavil 1 033 D těšily vysoké oblibě, pro
kusů těchto skvělých vozidel svoji životnost a vnitřní proPeugeot 403.
stor byly velmi ceněny. Francouzská výroba zaznamenala
další „Pininfarinův“ diesel
1 847 568 kusů modelu 404,
V roce 1960 nabídl Peugeot dohromady jich však bylo vyroopět Pininfarinou připravený beno na 2 885 374, v celé řadě
„velký rodinný automobil“, ten- rozvojových zemích jezdí přetokrát postupové modelové devším varianty pick-up dodnes.
řady 404. Původní nabídka obsahovala variantu salon, estate
V roce 1962 dostal Peugeot
a pick-up. Convertible přišlo 404 D stejný vznětový mov roce 1962 a kupé ještě o rok tor jako jeho předchůdce 403
později. Šťastná ruka vedení D. O dva roky později přišel
automobilky Peugeot při pří- na trh pod kapotu modelu
pravě modelové řady 404 se 404 D vznětový dvoulitrový
projevila ve faktu, že její výro- čtyřválec XD 88 s maximálním
ba ve Francii trvala celých pat- výkonem 44 kW/60 k. Stannáct let až do roku 1975, s jed- dardně byla do vozu montonou výjimkou pick-upu, který vána manuálně řazená plně
se držel na výrobních linkách synchronizovaná čtyřstupňová
až do roku 1988!
převodovka, od roku 1962 (premiéra na pařížském autosalónu)
Licenční výroba však probí- byla k dispozici jako příplatková
hala také v mnoha afrických alternativa třístupňová automazemích, například v Keni až do tická převodovka ZF, stejná jako
roku 1991!
byla užívaná ve vozech BMW.
Srovnání nejlepších
V šedesátých letech dvacátého století byly německý
Mercedes-Benz a francouzský
Peugeot průkopnickými automobilkami, které táhly vývoj
osobních automobilů vybavených vznětovými motory.
V listopadu 1965 testoval renomovaný britský magazín Autocar
Peugeot 404 Diesel, kterému
naměřil maximální rychlost 130
km/h a akceleraci z 0 km/h na 97
km/h za 25,5 s. Celková spotřeba motorové nafty byla změřena
na 8,77 l/100km, stejné vozidlo
se stejnými převodovými poměry, ale se zážehovým motorem
bylo schopno maximální rychlosti 142 km/h, zrychlení za 20 s,
a to vše při stejné spotřebě 8,77
l/100 km, tentokráte však benzínu. Peugeot 404 D s přehledem
v testu zvítězil nad vznětovým
Austinem Cambridge a Mercedes-Benzem 190 D. Nicméně
Austin byl lepší ve spotřebě motorové nafty.
Co se týká ceny, Peugeot 404
D byl ve Velké Británii nabízen
za 1 396 liber oproti 1 093 librám za zážehovou verzi. Cena
Austinu Cambridge zněla na
doporučených 875 liber, zatímco těžší Mercedes-Benz
190 D začínal na 2 050 librách.
Transport magazín 7/2013
51
TECHNIKA
Karl Kling a jeho Mercedes-Benz 190 D v Kapském městě po vítězném tažení africkou rallye v roce 1959
Testovací tým označil Peugeot 404 D za „nejrychlejší
osobní diesel své doby“. Na
neutrál sice podle testovacích
redaktorů motor běžel poněkud „hlučně ve vysokých otáčkách“, ale jeho výkony byly
„velmi rozumné“. Ocenění si
z testu Peugeot 404 D odnesl
za „roadholding“, dobré řízení,
silné a neuvadající brzdy, komfortní sedadla, skvělou spotřebu pohonných hmot a výborný
výhled na dlouhodobou bezproblémovou životnost vozu.
O dalších šest let později si
redaktoři vzali další Peugeot
404 do testu, aby konstatovali
maximální rychlost 132 km/h,
zrychlení za 26,8 s a suše čitatelům oznámili, že jde o opravdu „velké auto pro velké muže“
s „překvapivě prostorným interiérem“.
První anglický
Austin Cambridge, prodávaný ve variantách A40, A50, A55
a A60, byl osobní automobil
vyráběný britskou společností
Austin Motor Company od září
1959 do roku 1969. Jako lehký
užitkový vůz zůstal ve výrobě
až do roku 1971. V největší variantě A60 dostal v roce 1961
čtyřicetikoňový diesel, původně na export, ale v roce 1962
se objevil též v nabídce na britských ostrovech. První modely
Borgward Hansa 1800 byl první tří prostorový německý osobní automobil moderní
poválečné konstrukce, vedle zážehového motoru byl dodáván i se vznětovou osmnácti
stovkou
52
měly manuálně řazenou převodovku, záhy se však představila
třístupňová automatická převodovka Borg Warner Type 35.
Austin 60 Cambridge byl první
britský vůz vybavený touto
automatickou
převodovkou.
O jeho úspěšnosti svědčí fakt,
že bylo postaveno a prodáno
více než 275 000 kusů.
Ovšem vůbec prvním britským osobním automobilem
vybaveným vznětovým motorem přímo z továrny byl Standard Vanguard Phase II z roku
1954. Modelová řada Vanguard (Phase I, Phase II, Phase
III, Sportsman, Ensign, Vignale, Six a Utility) se jménem
po poslední britské válečné
lodi HMS Vanguard spuštěné
na moře v roce 1944 byla ve
výrobě automobilky Standard
Motor Company od roku 1947
do roku 1963. Vnější tvary
Standardu Vanguard vycházely
z předválečného modelu amerického Plymouthu, především
šlo o zadní partii ve stylu tzv.
„zadku brouka“. Ruská média
ovšem viděla inspiraci Vanguardu Phase I v ruském voze
GAZ-M20 Poběda, který byl
vyvíjen v Sovětském svazu od
roku 1943 a do sériové výroby
přišel v roce 1946 (první poválečné osobní vozidlo se samonosnou karosérií ze Sovětského
svazu vybavené elektrickými
ukazateli změny směru, elektrickými stěrači, elektrickým
nezávislým topením a vestavěným AM radiopřijímačem, šéfkonstruktér Andrej Alexandrovič Lipgart: 1898 - 1980).
O šest let později (1952) napsal kdosi „fundovaný“ v časopise The Motor: „Sovětská Poběda vykazuje inspiraci vozem
Standard Vanguard,“ aniž by
si ráčil zjistit a uvědomit si, že
Poběda byla na trh přivedena
o celý jeden rok dříve než Vanguard.
To, co však Poběda neměla, zatímco Vanguard ano, byl
vznětový motor. Od února
1954 byl do vozidla Standard
Vanguard Phase II (tří prostorová pontonová karosérie) zamontován řadový vznětový
čtyřválec vlastní konstrukce
Standard 20C.
Druhým průkopníkem osobních automobily vybavených vznětovými motory byl do
Druhé světové válce francouzský Peugeot: první Peugeot se vznětovým motorem model 403 D z roku 1959
TECHNIKA
Diesel byl stejně jako benzínový motor konstrukčně
velmi spřízněn s motory, které automobilka vyráběla pro
zemědělské traktory Ferguson.
Podvozek Vanguardu musel
být zesílen, aby unesl poměrně těžký více než dvoulitrový (2,092 l) motor. Zatímco
v traktorech Ferguson byly
otáčky dieselu omezeny hodnotou 2 200 min-1 (19 kW/25
k), v osobních automobilech
taková restrikce nebyla, takže
Vanguard Phase II se vznětovým motorem slul maximálním výkonem 45 kW/60 k při
3 800 min-1. Protože však šlo
o motor původně určený pro
zemědělský traktor, u nějž zůstaly některé “technické finesy“
nedotčeny, musel řidič osobního Vanguardu počítat s tím, že
zvláště při studených startech
bude muset ručně manipulovat
s dopravním čerpadlem paliva,
dekompresorem a přidavačem.
Celkem bylo vyrobena 1 973
Vanguardů vybavených vznětovými motory.
Peugeot 403 D patřil k jedněm z nejpovedenějších automobilů své doby – jeho vnější tvary narýsoval a uhnětl samotný Pininfarina!
Ještě v roce 1954 magazín The
Motor jeden ze vznětových Vanguardů testoval a zaznamenal
maximální rychlost 106,5 km/h,
zrychlení z 0 km/h na 80
km/h za 31,6 s (plně synchronizovaná převodovka měla čtvrtý
převodový stupeň jako rychloběh) a spotřebu na hranici 7,53
l motorové nafty na 100 ujetých
kilometrů. Testované vozidlo
bylo prodávána za aktuální
cenu 1 099 liber.
italský příspěvek
Mezi léty 1950 až 1958 vyráběl italský Fiat svůj první osobní
automobil se samonosnou karosérií: Fiat 1400. Premiéru zažil
vůz na ženevském autosalonu
a v roce 1953 dostal pod kapotu vznětový motor o zdvihovém
objemu 1,901 l s maximálním
výkonem 29 kW/40 k. Aby nedošlo k popletení modelů se
zážehovým vozem Fiat 1900
A (sedmdesátikoňový benzínový motor) byla vznětová varianta typově označená jako Fiat
1400 Diesel. Automobil byl
vybaven na svoji dobu překvapivě kapalinovou spojkou a pě-
První anglický osobní automobil se vznětovým motorem byl Standard Vanguard Phase II v roce 1954 dostal pod kapotu vznětový
motor Standard 20C
tistupňovou manuálně řazenou
převodovkou. Britský automobilový magazín The Motor testoval v roce 1954 vznětovou
variantu Fiatu 1400 a naměřil jí
následující hodnoty: maximální rychlost 102,7 km/h, zrych-
lení z 0 km/h na 97 km/h za
45,2 s a celkovou průměrnou
spotřebu 8,33 l/100 km. Vůz
sice nebyl v té době ve Velké
Británii v prodeji, ale italská
cena 1 545 000 lir odpovídala
v tehdejším kurzu 909 librám.
Fiat 1400 byl také prvním licenčně vyráběným (1953) vozem ve španělském Seatu.
Transport magazín 7/2013
53
Download

7/2013 OBSAH - česmad bohemia