29
MRY
2014
15:10
BARTIN
MUFTULUGU
0378227G7B4
T. C.
b a ş b a :(ANLIK
Diyanet İşle ri Başkanlığı
Sayı : 84388362-719- 4 ? 2
Konu : Personel İrtibat Bilgileri
1 ’ X /05/2014
BARTIN MALİLtOtNE
(İl Müıttülügü)
Başkanlığımızın en önemli bilişim projelerineI en biri olan İnsan Kaynaklan Yönetim Sistemi
(ÎKYS) kapsamında pek çok bilgi güncellenir,esiyle süreçlerin daha hızlı ve tutarlı biı şekilde
işlenmesi sağlanmıştır. Söz konusu sistenııde Başkanlığımız personelinin sadece kurum
süreçleri ile ilgili bilgileri değil kişisel bilgiledii de yer almaktadır.
Program üzerinde yapılan çalışmada, faal ol;ara k görev yapan personelden 60.963’ünün hiçbir
irtibat bilgisinin bulunmadığı; irtibat bilgisi) bulunandan S.280 personelin e-posta, 1.645
personelin ikamet adresi, 23.794 person|e 1in ise cep telefonu bilgilerinin olmadığı
belirlenmiştir.
Başkanlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin hale getirilmesine yönelik çalışmalarda
personelimizin irtibat bilgilerinin (e-posta, ilc im et adresi, cep telefonu) bilinmesine ve mevcut
bilgilerinin gûncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır
Adres bilgisi, kurumsal davetiye ve dini ya;ylın gönderimi; cep telefonu ve e-posta, kurumsal
tebrik ve taziye mesajları ile Kimlik Yö ilelim Sistemindeki SMS ve e-posta ile şifre
hatırlatma işlemleri için gerekmektedir.
tKYS sisteminde yer alan “Bana özel kısmında tüm personelimize irtibat bilgilerini
güncellemeleri için gerekli yetki tanımlanıp sı yapılmış olup, her kes kendine ait bilgilerin
girişini yapabilecektir.
Bu itibarla, konunun Eğitim Merkezi Mü'ıdürİükleri ile il ve ilçe müftülüklerindeki tüm
personele (kadrolu, sözleşmeli ve vekil) du yurulması ve irtibat bilgileri girişlerinin sistem
üzerinden 29 Mayıs 2014 tarihi Perşembe i[Qnü mesai bitimine kadar yapılması, yazımızın
ilçe müftülüklerine il müftülüklerince ulaştırılması hususunda bilgilerini ve gereğini rica
ederim.
&
Dr. G âzil
Strateji Geliştirme Başkanı V.
DAĞITIM:
Valiliklere (İl Müftülükleri ve
Eğitim Merkezi Müdürlükleri)
Ü niversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No. I-I7/A OfiüUO Çankıtv a /Ankara A jth i Ii Ii b ilg i için irtibırt T . D li M İ R M ilh. Telefon: 0312 295 7388 j
Faks: 0312 2 M -12 7 İ tt-m v.divnm .gov.ıı | UıbaU enıir ft t liy n r e l.g iiv .il
Download

İkys bilgilerinin güncellenmesi indirmek için tıklayınız