D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan öğretmen kadrolarına naklen
öğretmen alımı için sözlü sınav yapılacaktır.
I-
ATAMA YAPILACAK KADROLARIN BULUNDUĞU YER, UNVAN, SINIF,
DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI
BUL. YER
Taşra Teşkilatı
SINIFI
GRUBU
UNVANI
KAD. DER.
ADEDİ
GRUP-I
Öğretmen
(Türk Dili ve Edebiyatı)
7
20
GRUP-II
Öğretmen (Rehberlik)
7
30
E.Ö.H.
II- BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Kamu kurum ve kuruluşunda halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A
maddesine göre GRUP-I için Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve GRUP-II için Rehberlik
öğretmeni kadrosunda çalışıyor olmak,
3. Alanıyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
5. Başvuruların son günü itibariyle Grup-I için (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği) 35
yaşını doldurmamış olmak.
III- BAŞVURU, SINAV VE ATAMA İŞLEMLERİ
a) Başvuru İşlemleri
1. Başvuru yapmak isteyenler il müftülüklerine 09/10/2014 (saat 08:00)- 23/10/2014 (saat
16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.
 Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat
edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir
2. Müracaatlar müftülüklerce Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacak ve belgeleri
eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
3. Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, adaylara “Aday Başvuru Belgesi”
verilecektir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.
4. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile
23/10/2014 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
b) Sınav İşlemleri
1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
2. Sınavlarda başarılı olabilmek için sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
3. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların
tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet
sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
sayfasında ilan edilecektir. Adayların sınav yeri ve tarihi sınav giriş belgesinde
belirtilecektir.
4. Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik
belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
Sayfa 1 / 3
5. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci
bir sınav hakkı verilmeyecektir.
7. Adaylar; sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini Başkanlığımız İKYS
programındaki
(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi)
adresi
üzerinden
gerçekleştireceklerdir.
c) Atama İşlemleri
1. Atamalar, her bir unvan için başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan
başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. Puanların eşit
olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada
öncelik verilir.
2. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın
müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
3. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.
IV- SÖZLÜ SINAV KONULARI
1. Genel Kültür (60 puan)
2. Genel Yetenek (40 puan)
V- DİĞER HUSUSLAR
1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi
görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan
sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin
her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adaylar ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştıracaklardır.
6. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde
ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün
içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza
ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı,
imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri
Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
VI- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),
2. Çalıştıkları kurumlardan alacakları amirlerince onaylanmış görev belgesi ve hizmet
cetveli,
Sayfa 2 / 3
Görev belgesi veya hizmet çizelgesinde adayın öğretmenlik branşı (Türk Dili ve
Edebiyatı veya Rehberlik öğretmeni) ve öğretmen kadrosundaki hizmet süresi
açıkça belirtilmiş olmalıdır.
3. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, askerlik ve sabıka durumuna ilişkin yazılı
beyanı, (tek bir dilekçede belirtilecektir.)
4. Alanıyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olduğunu gösterir belge
(Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
NOT: Belgeler, başvuru işleminden sonra adaya iade edilecek; atanmaya hak kazanan
adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
VII- İLETİŞİM
Yazışma Adresi:
Telefon :
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
(0312) 295 70 00
İlgililere duyurulur.
D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 3 / 3
Download

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal