TYPOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU EUROLINE
JEDNOTNÁ CENA 24 870 Kč ZA PROJEKT RD [KROMĚ RD Z ARCHIVU]
PROJEKT OBSAHUJE:
1
realizační PROJEKT [měřítko 1:50] - 3 paré
2
PROJEKT pro stavební povolení [měřítko 1:100] - 3 paré
3
VÝKAZ VÝMĚR zdarmA
4
POLOŽKOVÝ ROZPOČET zdarmA
5
DVD - inStruktáŽnÍ video zdarmA
6
podpora pŘi pŘípRavĚ stavby zdarmA
1
REALIZAČNÍ PROJEKT V MĚŘÍTKU 1 : 50 - 3 PARÉ
Tento PR0JEKT má nejvhodnější formu pro zákazníky, kteří chtějí ušetřit a budou stavět rodinný dům na stavebním
pozemku, kde je v územním plánu schválená výstavba rodinného domu, mají jasné financování a neplánují dělat
změny velkého rozsahu. Podrobný realizační PROJEKT Vám může ušetřit až desetitisíce korun při realizaci Vašeho
rodinného domu. Realizační PROJEKT v 3 vyhotoveních splňuje všechny atributy na bezproblémovou realizaci stavby.
Realizační PROJ EKT sestává z třech paré realizačního projektu v měřítku 1:50.
měřítko
1 : 50
Realizační PROJEKT je úplný a podrobný. 0bsahuje všechny výkresy v měřítku 1:50, přesné výkazy výrobků na
objednávání –t.j výkaz oken a dveří, výkaz cihel, oceli, prefabrikátů, dřevěného krovu, střešní krytiny, komínů,
výkazy zámečnických a klempířských výrobků, výpis podlah a jednotlivých vrstev. Navíc obsahuje podrobné
výkresy zábradlí, komínů a detailů, podle kterých můžete jednotlivé konstrukce spolehlivě realizovat, případně
kontrolovat jejich správnou realizaci od stavební společnosti. Podrobný realizační projekt neumožňuje
dodavatelským firmám nesprávnou realizaci stavebních detailů a znemožňuje jim fakturovat vícepráce, které
by nebyly jednoznačné v případě jednoduché dokumentace.
16
RODINNÉ DOMY EUROLINE
měřítko
1 : 50
2
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V MĚŘÍTKU 1 : 100 - 3 PARÉ
Projekt pro stavební povolení splňuje všechny atributy přílohy k žádosti na vydání stavebního povolení. Projekt na
vyřízení stavebního povolení obsahuje výkresovou část v měřítku 1:100, souhrnnou technickou zprávu, statický
výpočet a jednoduché schéma profesí. Projekt svým obsahem není postačující na samotnou výstavbu rodinného
domu.
měřítko
Poznámka: Projekt pro stavební povolení je možné zakoupit i samostatně v ceně 20 390,- Kč. K projektu
pro stavební povolení je možné dokoupit 2 paré realizačního projektu za 4 480,- Kč, dále je
možné dokoupit výkaz výměr a položkový rozpočet (podrobnosti v obchodních podmínkách
na straně 2 a 3).
3
1 : 100
VÝKAZ VÝMěR - ZDARMA
Výkaz výměr dodáváme k Projektu za 24 870 Kč zdarma a nebo také ještě před zakoupením projektu (maximálně na 2 rodinné domy v digitální
podobě v dokumentu Excel). V případě zájmu o výkaz výměr pro další typy rodinných domů ho dodáváme ve 3 vyhotoveních za 720.- Kč včetně
DPH pro každý dům. Na požádání pošleme výkaz výměr i v digitální podobě.
Výkaz výměr doporučujeme objednat v případě, že plánujete výstavbu rodinného domu uskutečnit dodavatelsky, nebo částečně dodavatelsky.
Výkaz výměr přesně odpovídá skladbě položkového rozpočtu a slouží k rychlému výběrovému řízení, kde má více stavebních firem stejné
podklady na vypracování orientační *) nabídky, což zabezpečuje jejich rychlé porovnání.
*) Při výběrovém řízení na výstavbu rodinného domu stavební firmou je nutné vycházet z kompletní projektové dokumentace, individuálních
požadavků investora, konkrétního místa výstavby a skutečného osazení stavby do terénu. Výkaz výměr je zpracovaný na část architektury a
statiky. Podrobné výkazy jednotlivých profesí jsou v projektu za technickými zprávami jednotlivých profesí.
Při objednání projektu pro stavební povolení (za 20 390 Kč) stojí Výkaz výměr 720,- Kč včetně DPH.
4
PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZDARMA
Položkový rozpočet dodáváme k Projektu za 24 870 Kč zdarma. Položkový rozpočet budete potřebovat v případě, že stavbu nebudete financovat
výhradně z vlastních prostředků a použijete úvěr nebo hypotéku z banky. Položkový rozpočet je podrobný v části ,,Architektura“ a ,,Statika“. Jednotlivé
profese jsou oceněné aproximativně.
Při objednávce projektu pro stavební povolení (za 20 390 Kč) můžete objednat položkový rozpočet ve 3 vyhotoveních v ceně 1 570,- Kč
včetně DPH. Pokud si objednáte výkaz výměr a položkový rozpočet dohromady, dostanete je pak za zvýhodněnou cenu 2 040,- Kč včetně DPH .
5
INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO [DVD] - ZDARMA
Ve spolupráci s firmami TONDACH, VELUX a SCHIEDEL jsme připravili instruktážní DVD realizace hrubé stavby, kde si můžete
prohlédnout některé technologické postupy montáže a zdění a porovnat s postupy na Vaší stavbě. Každému našemu zákazníkovi
takto dáváme nástroj na kontrolu kvality svojí stavby. lnstruktážní DVD (cca 150 minut) dostane s projektem rodinného domu
automaticky zdarma každý náš zákazník.
6
PODPORA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY - ZDARMA
Na naší internetové stránce www.euroline.cz najdete v zóně KLIENTSKÝ SERVIS všechny potřebné informace k přípravě stavby Vašeho rodinného domu (možnost stáhnout Všeobecné
dokumenty a Dokumenty k Vašemu rodinnému domu). Podrobnosti najdete na straně 30, kde se dozvíte více o možnostech, které nabízí naše webstránka.
RODINNÉ DOMY EUROLINE
17
ZRCADLOVÝ OBRAZ
423 DOMŮ A JEJich 423 zrCadlových obrazŮ
vám dávÁ možnosT výbĚru z 846 PROjektových ŘEšení
Všechny projekty si můžete objednat jako zrcadlový obraz (tuto skutečnost je nutné vyznačit v objednávce), pokud Vám původní řešení nevyhovuje z hlediska špatné orientace
ke světovým stranám nebo původní natočení Vám nevyhovuje z hlediska sousedních staveb. V naší společnosti projekt v zrcadlovém obraze nedostanete orazítkovaný razítkem
„Zrcadlový obraz“, ale dostanete kompletní překreslenou dokumentaci v zrcadlovém obraze, včetně všech profesí! Projekt v zrcadlovém obraze dodáváme za stejnou cenu jako
projekt původní.
PŮvodnÍ
ŘešenÍ
ZRCADLOVÝ
OBRAZ
PROJEKTOVÁ STUDIE
PROJEKTOVÁ STUDIE OBSAHUJE DALŠÍ
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE O VYBRANÉM RODINNÉM DOMU
měřítko
1 : 200
V případě, že Vám informace nepostačují k výběru rodinného domu a potřebujete získat další doplňující údaje, můžete si
objednat projektovou studii rodinného domu.
Projektová studie obsahuje zjednodušené půdorysy v měřítku 1:100, informace o nárocích na inženýrské sítě, aproximativní
rozpočet a podklady na vypracování situačního plánu v měřítku 1:200.
Slouží k podrobnějšímu obeznámení s projektem, hlavně s jeho parametry - půdorysné a výškové rozměry, plochy, použité
materiály, rozpočet, nároky na inženýrské sítě. Projektová studie slouží pro zakreslení osazení RD na parcelu a požárně
odstupových vzdáleností a případně na vyžádání závazného stanoviska od stavebního úřadu k možnosti výstavby RD.
Projektová studie nesplňuje atributy projektu ke stavebnímu povolení, jako jsou statický výpočet a schéma jednotlivých profesí,
které obsahuje projekt ke stavebnímu povolení.
Projektovou studii si můžete objednat v sídle naší společnosti, u našich obchodních zástupců, na naší internetové stránce, ale
i dopisem, e-mailem, faxem či telefonicky.
Projektovou studii Vám zašleme na dobírku v pracovních dnech do 48 hod. v ceně 189,- Kč /+poštovné/.
Při osobním objednání v sídle naší společnosti obdržíte projektovou studii ihned.
ENERGETICKÁ CERTIFIKACE
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
JE POTŘEBNý PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
Energetická certifikace je hodnocení energetické hospodárnosti budovy dle vyhl. 148/2007 Sb. Od 1.1.2009 musí mít
každá budova průkaz energetické náročnosti budov (ENB). Průkaz ENB se skládá z protokolu budovy a grafického znázornění
energetické náročnosti. Transparentním způsobem tak ukáže celkové množství energie dodané do budovy za rok. Porovnáním
s takzvanou referenční budovou je stanovena třída, ve které se budova pohybuje. Tříd je celkem 7 (A až G), přičemž A až C jsou
vyhovující. Kategorie D až G jsou nevyhovující.
Průkaz ENB má platnost 10 let a mohou ho provádět proškolení a přezkoušení odborníci. Certifikace je povinná nejen u
novostaveb, ale i při větších rekonstrukcích dokončených staveb, při prodeji či nájmu budov.
Průkaz ENB dodaný k projektu EUROLINE BOHEMIA je určen pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Nabízíme
ho k našim projektům za cenu 3 900,- Kč.
18
RODINNÉ DOMY EUROLINE
TYPOVÝ PROJEKT SE ZMĚNOU
VÝHODY
- VÝHODNĚJŠÍ CENA
A RYCHLEJŠÍ DODÁVKA NEŽ
U INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU
- ZMĚNY DISPOZICE MÍSTNOSTÍ
A VELIKOSTI DOMU PODLE
VLASTNÍCH PŘEDSTAV
- MOŽNÉ ZMĚNY VENKOVNÍ
ARCHITEKTURY
NEVÝHODY
- ZA VYHOTOVENÉ ZMĚNY
SE PŘIPLÁCÍ K CENĚ
TYPOVÉHO PROJEKTU
- DELŠÍ DOBA DODÁNÍ NEŽ
U KATALOGOVÉHO PROJEKTU
- ZMĚNY VĚTŠÍHO ROZSAHU
NEŽ 50% SE UŽ FINANČNĚ
NEVYPLATÍ
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
- OSAZENÍ
RODINNÉHO DOMU
NA POZEMEK
- NAPOJENÍ DOMU
NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- DOPROJEKTOVÁNÍ
VENKOVNÍCH KOMUNIKACÍ
A OPLOCENÍ
- ZABEZPEČENÍ
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
- ZABEZPEČENÍ
STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- FINANCOVÁNÍ
BYDLENÍ
Výkres osazení rodinného domu na pozemek a napojení na inženýrské sítě
POZNÁMKA: Typové projekty se změnou a doplňkové služby provádíme pro Brno a okolí. Mimo tuto oblast vykonávají uvedené činnosti naši obchodní zástupci (strana 1).
PARTNEŘI
NA NAŠE PARTNERY SE MŮŽETE OBRÁTIT
OD ZAKOUPENÍ POZEMKU AŽ PO VÝSTAVBU
Aktuální seznam partnerů Euroline najdete na www.euroline.cz v sekci Spolupráce/Partneři.
REALITNÍ KANCELÁŘE
Zabezpečí a zrealizují koupi stavebního pozemku.
INVESTORSKÝ INŽENÝRING
Projektanti zabezpečí osazení rodinného domu na parcelu, napojení na inženýrské sítě, případné změny v projektu.
Inženýři zabezpečí územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudaci stavby.
Stavební dozor zabezpečí odborný stavební dozor nad stavbou.
STAVEBNÍ FIRMY
Vypracují cenovou nabídku na výstavbu a zabezpečí samotnou výstavbu RD.
RODINNÉ DOMY EUROLINE
19
Download

TYPOvÝ PROjEKT RODINNÉHO DOMU EUROLINE