Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331
530 02 Pardubice
Č.j.: DM-030/1571/2014
Sp.č.: 030/80/0008-1/2014
Pardubice 18.09.2014
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku
„Vybavení pokojů nábytkem“
V souladu s ustanoveními § 8 odst. 2 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, vyzýváme k podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Vybavení pokojů nábytkem“ do objektu Domova mládeže a školní jídelny
Pardubice, Rožkova 331, 530 02 Pardubice.
Vymezení veřejné zakázky a podmínky pro podání nabídky
1.
2.
Identifikační údaje zadavateli
Název:
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Sídlo:
Rožkova 331, 530 02 Pardubice
Právní forma:
Příspěvková organizace
Zřizovatel:
Pardubický kraj
IČ:
Statutární zástupce:
48 161 071
Mgr. Bc. Alena Krabcova, ředitelka organizace
tel.: 466 330 774, e-mail: [email protected]
Kontaktní osoba:
Bc. Roman Pachovský, [email protected],
tel. 466 330 774
Identifikační údaje o veřejné zakázce
Druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka na dodávku
Místo plnění zakázky:
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331
530 02 Pardubice
Doba plnění zakázky:
od 15. 10. 2014 do 15. 11. 2014
Forma zadávacího řízení:
veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět veřejné zakázky:
dodávka a montáž nábytku do pokojů žáků zadavatele
Strana 1 z 5
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331
530 02 Pardubice
3.
Bližší specifikace požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky
Požadovaná skladba nábytku (psací stoly, čtyř zásuvkové mobilní kontejnery, skříně vysoké
úzké, skříně šatní, válendy) musí splňovat normu ČSN EN 1729 na ergonomii a bezpečnost
(dále jen „norma“):
4.
a)
Dodavatel provede vlastní přeměření prostor.
b)
Požadovaná záruční doba minimálně 5 let.
c)
Práce musí být prováděny v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:30 hodin.
Požadavky na zpracování cenové nabídky
a)
Nabídka musí obsahovat detailní kalkulaci stanovení ceny včetně položkového
rozpočtu na dodávku a montáž (příloha č. 2 – krycí list).
b)
Celková cena musí být vyjádřena jako cena maximální, cena bude uvedena
ve členění:
cena bez DPH + DPH = celková cena včetně DPH
5.
c)
Cenový návrh zpracujte v jednom řešení, další variantní řešení zadavatel vylučuje.
d)
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v přiloženém návrhu kupní smlouvy.
Cena dodávky včetně DPH, uvedená uchazečem v návrhu kupní smlouvy, je
cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, poplatky, služby a náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s dodávkou popsanou v této smlouvě. Součástí
ceny budou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě
uvedeny nejsou a zhotovitel jako odborník o nich vědět musel nebo měl.
Požadavky na kvalifikaci
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením.
Doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání
nabídky starší 90 kalendářních dní.
Základní kvalifikační předpoklady jsou dány § 53 zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a splňuje je dodavatel:
a)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku,
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
Strana 2 z 5
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331
530 02 Pardubice
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
b)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c)
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e)
který není v likvidaci,
f)
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g)
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
h)
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i)
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j)
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k)
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Strana 3 z 5
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331
530 02 Pardubice
6.
Lhůta, způsob podání a hodnocení nabídek
a) Nabídky s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH budou hodnoceny podle ekonomické
výhodnosti, tj. nabídková cena, garance výrobce délky životnosti materiálu a záruční
doba.
b) Lhůta pro podání a doručení cenové nabídky končí dnem 30.09.2014 do 15:00 hodin.
c) V případě osobního podání do podatelny zadavatele platí stejné podmínky jako pro
doručení, tj. nejpozději do 30.09.2014 do 15:00 hodin.
d) Adresa podatelny:
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331
530 02 Pardubice
e) Termín otevírání obálek 10.01.2014 v 10:00 hodin na výše uvedené adrese.
7.
Formální způsob zpracování nabídek
a)
Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce.
b)
Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou, a co do požadovaného obsahu,
musí být úplná.
c)
Nabídka musí obsahovat základní údaje o uchazeči:
d)

název firmy či jiné jméno fyzické osoby

právní formu

doklad o prokázání kvalifikačních předpokladů a profesních
kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 3 Čestné prohlášení)

adresu sídla uchazeče, IČ, DIČ

bankovní spojení

uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce

podpis oprávněné osoby

kontaktní telefon a e-mail na pracovníka pověřeného jednat ve věci
veřejné zakázky
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
předložením následujících dokladů v kopii:

uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního
rejstříku nesmí být ke dni, ke kterému mají být podány nabídky, starší 90
kalendářních dnů.

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (provádění staveb,
jejich změn a odstraňování),
Strana 4 z 5
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331
530 02 Pardubice
e)
8.
Nabídka bude podána výlučně v písemné podobě v zalepené obálce s označením:
„Vybavení pokojů nábytkem - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice –
Neotvírat - Veřejná zakázka“.
Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy
Zadavatel si vyhrazuje právo:
9.
a)
změnit, případně zrušit veřejnou zakázku, bez udání důvodu,
b)
neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a nevracet podané nabídky,
c)
uzavřít smlouvu na část plnění zakázky, pokud se zadavatel pro částečné plnění
zakázky rozhodne,
d)
sdělit své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě
stanovených podmínek písemně všem účastníkům řízení
e)
na případnou změnu termínu plnění.
Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky
V případě, že dodavatel učiní plnění veřejné zakázky prostřednictví subdodavatele, požaduje
zadavatel předložit:
10.
a)
doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu subdodavatele
podle bodu 7. písm. d) této zadávací dokumentace,
b)
splnění profesního kvalifikačního předpokladu subdodavatelem předložením
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, v kopii,
c)
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí
věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace obdobně podle § 51 odst. 4 písm. b) zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Přílohy výzvy
Příloha 1
Návrh kupní smlouvy
Příloha 2
Krycí list nabídky (ocenění položkového soupisu)
Příloha 3
Vzor čestného prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
Mgr. Bc. Alena Krabcová
ředitelka
Vyvěšeno dne: 18.9.2014
Sejmuto dne:
Strana 5 z 5
Download

Vybavení pokojů nábytkem - Domov mládeže a školní jídelna