Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky
Ročník 15
Číslo 4
Rok 2014
ÚVODNÍK
Počátkem sedmdesátých let se v jedné mé farnosti udála dvojnásobná loupežná
vražda. „Zbytečná“ – vrah v domku svých obětí očekávané peníze nenašel. Byl
oběšen a rodině po něm zůstala jen hanba. Jeho syn se oženil, přijal jméno své
nevěsty a po čase se odstěhoval do Německa. Neunesl hřích svého otce. V téže
obci se staly ještě dvě další vraždy, pachatelkou byla nenápadná starší žena. To
už starosta nevydržel a odstoupil. Nechtěl na sebe vzít špatnou pověst své obce.
Co by měla udělat hlava státu, který je na prvním místě v korupci, alkoholismu a
zločinnosti? Má odstoupit, utéct od toho všeho, nebo na sebe vzít hříchy svého
národa? A co papež? Otevře tajný archiv svého úřadu a co se vše odtud dozví, co od šeptandy v Kurii?
Uslyší o tolika aférách kléru na celém světě, o pohoršení způsobených katolíky, kteří by měli být světlem
světa! Má právo utéct od toho všeho nebo na sebe vzít všechny hříchy církve?
Vážení, nezbývá mu nic jiného, než zůstat a následovat svého Mistra. Ten – dle svědectví Jana Křtitele –
vzal na sebe hříchy světa. Celého světa; od jeho počátku do jeho konce. Hříchy skryté, tajné, i hříchy veřejně
známé… Bude se z toho jednou potit až krví: jen on zná dno té nezměrné bídy. Leč on je poslán naplnit plán
svého Otce: oslavit člověka. Bude ho hledat i za cenu vlastního života. Stane se reprezentantem lidstva,
dokonce si dá jméno Syn člověka… Dobří budou jeho radostí, zhoubné bujení ozáří a uzdraví
Zmrtvýchvstáním. Dějiny jsou Jeho i naše. Deo gratias!
Jan Rybář
http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=952
MIMO JINÉ
Hospodaření farnosti Velká Bystřice v roce 2013
Farnost hospodařila s největším rozpočtem od devadesátých let, kdy se prováděla nová měděná krytina na
kostele. V uplynulém roce to bylo díky tomu, že byla získaná dotace na rekonstrukci varhan a ta se také
podařila zrealizovat.
Příjmy 2013
Výdaje 2013
Sbírky běžné
311 897,00 Kč
Pronájmy včetně energií: Pizzerie,
Charita, Zatloukal
271 525,00 Kč
Fotovoltaická elektrárna
33 598,00 Kč
Dary na varhany a kostel
130 950,00 Kč
Dotace od města Velká Bystřice- venkovní
nástěnka
Půjčka na varhany
Bankovní úroky
Příspěvek na provoz od farnosti Hlubočky
Příjmy celkem
Zůstatek na účtech k 31. 12.
10 000,00 Kč
500 000,00 Kč
257,00 Kč
20 000,00 Kč
1 278 227,00 Kč
125 000,- Kč
Elektrická energie včetně nájemců
162 777,00 Kč
Plyn
73 736,00 Kč
Vodné, stočné
20 516,00 Kč
Odvod předepsaných sbírek:
Společné aktivity arcidiécéze,
Havarijní fond, Církevní školství,
Misie, Na charitu, Adopce na dálku
Venkovní nástěnka
Rekonstrucke varhan
Ostatní režie: Liturgické předměty,
kancelářské potřeby, poplatky,
revize, opravy
Výdaje celkem
84 171,00 Kč
15 173,00 Kč
793 175,00 Kč
65 893,00 Kč
1 215 441,00 Kč
V březnu jsme již dostali proplacenou dotaci na opravu varhan a hned jsme splatili 500 000,-Kč půjčku.
Opravy provedené v patře fary, které byly provedeny v roce 2013, jsou fakturovány až v roce 2014 a tak se
tyto náklady projeví ve vyúčtování roku 2014. Náklady za provedené práce jsou 373 000,- Kč a budeme je
cca rok a něco splácet. Po tuto dobu bude stav na účtech téměř na nule. (Nyní už je.)
Pro přehled uvedu práce, které se prováděli. V celém patře se provedla kompletní výměna elektroinstalace,
rozvody vody, drobná úprava dispozice, výmalba a přeštukování všech omítek, vyjma chodeb. Když to
shrneme, můžeme konstatovat, že fara má v celé budově novou elektroinstalaci, která nahradila rozvody
elektroinstalace za posledních sto let, kdy se na faře objevovali rozvody v hliníku v kombinaci s hadrovými
rozvody a novými rozvody z mědi. Rozvody vody jsou ve faře také kompletně vyměněny, vyjma hlavního
rozvodu ve sklepě, který je volně přístupný a jeho případná výměna nebude nákladná.
V letošním roce již bylo nutné opravit srdce zvonu sv. Ludmila, které se během vánočních svátků zlomilo.
Pro zajímavost doplňuji, že zvon zvoní 23x týdně a tak jeho celkový čas zvonění za rok je 32 hodin. Oprava
stála 15tis. Kč. Dále jsme provedli ořez stromů kolem kostela, kdy suché větve ohrožovaly bezpečnost osob
pohybujících se pod nimi. Náklady na tyto práce byly pouze za plošinu 4500,- Kč. Dále nás čekají náklady
na doprojektování některých úprav, kdy odhadujeme náklady za projektovou dokumentaci na 35tis Kč.
Jak jste mohli zaznamenat, v kostele došlo k samovolnému zhroucení obložení ve vstupu kostela. Pro
informaci uvádím, že o této problematice vím asi dvacet let, ale teracové desky se jevili jako zavěšené,
provětrávané obložení. Omlouvám se těm, kterým tento pád způsobil šok a děkuji Bohu, že se nikomu nic
nestalo. Náklady na tyto práce odhadujeme na 30tis Kč. Dále bylo nutné provézt úpravy v budově pizzerie,
kdy také odhadujeme náklady na 30tis.Kč. Budova pizzerie je také vlastnictvím farnosti a musíme se o ni
starat.
Dalším významným projektem, který bude realizován v tomto roce, je umístění pamětní desky otci Josefu
Olejníkovi u příležitosti sta roků od narození této významné osobnosti, jež zanechala stopy i v naší farnosti.
V současné době se pracuje na návrhu vzhledu pamětní desky. Náklady ještě neumíme vyčíslit, ale budou
v řádech desítek tisíc korun. Na tuto akci již také můžete přispívat.
Příjmy a dary na konkrétní úmysly jsou ukládány na podúčtech farnosti tak, aby finanční prostředky byly
konkrétně využity.
V roce 2014 už budou nezanedbatelnou část příjmu tvořit příjmy z pronájmů pizzerie, pronájmu prostor ve
faře a příjmy z fotovoltaiky, kdy součet těchto příjmů činí 205 tis. Kč. Samozřejmě jen za podmínky, že
všichni nájemci budou využívat naše prostory.
Vzhledem k tomu, že se neprojevil zájem o pomoc při údržbě zahrady ani při sběru ovoce na farní zahradě,
začali jsme uvažovat o jejím prodeji. Není možné, aby tyto práce zůstali jen na dvou chlapech s průměrným
věkem 60 let. Otročina strávená při pracích na farní zahradě se nevyrovná jejímu užitku. Výjimkou je
květinová zahrada, o kterou se stará naše dívčí mládež. Těmto dívkám je také cca 60 roků a výše a jejich
plod práce se používá při výzdobě kostela.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem těm, komu není lhostejný osud farnosti a bez nároku na honorář se
snaží udržovat vzhled, aktivity a provoz farnosti. A i těm, kdo dle svých možností finančně pomáhají. Pán
Bůh zaplať!
Pokusím se během následujících týdnu připravit seznam prací, které jsou nutné na faře a v kostele ještě
zrealizovat. Budeme vděční, když se o tyto práce budeme moci podělit. Předem děkujeme těm, kdo se zapojí
a již zapojují.
Případné dotazy k výše uvedenému směřujte prosím na mou osobu, jakožto spoluzpracovatele přehledu.
Zendulka Tomáš, [email protected]
Toto si číst nemusíte
Před časem jsem utrpěl zklamání, když zastupoval ve Velké Bystřici kněz z jiné farnosti. Bylo to na první
pátek a kněz přijel s velkým předstihem a hrnul se do zpovědnice s očekáváním velkého počtu kajícníků.
Nakonec ani ve zpovědnici nebyl. Nepřišel nikdo. V jeho olomoucké farnosti zpovídají na první pátek asi tři
kněží a mají co dělat, aby stihli odbavovat příchozí kajícníky. Adorace na první pátek se také u nás nedělají.
Žil jsem v domnění, že naše farnost není jiná než ostatní farnosti. Asi je opak pravdou. Ještě před deseti roky
nám v pátek nestačila kaplička a mše musela být na kostele. Dnes i při velkých svátcích je v kapličce asi
dvacet lidí. Myslím si, že bude asi vhodnější, aby se kněz stal údržbářem farnosti a my měli více času na
zábavu. Proč tento komentář? Když v kostele probíhají mše, i slavnostní mše, tak v orlovně a na faře
probíhají v témže čase různé zkoušky, tréninky a kdoví co jiného za účasti našich farníků. Potřebujeme
vůbec kněze? Na kterém místě máme Boha? Není na čase přehodnotit pořadí důležitostí v naší farnosti?
Zendulka Tomáš
KALENDÁŘ DUBEN
Neděle, 6. dubna, V. neděle postní
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše
15:00 - Velká Bystřice - svátost smíření
přes Svatým týdnem
17:00 - Velká Bystřice - křížová cesta
Pondělí, 7. dubna
15:00 - Vel. Bys. DPS - mše (o. Josef
Opluštil)
16:30 - Velká Bystřice - náboženství 1.
skupina
17:00 - Velká Bystřice - náboženství 2.
skupina
17:00 - Velká Bystřice - náboženství 3.
skupina
18:30 - Velká Bystřice - náboženství 4.
skupina
Úterý, 8. dubna
07:30 - Vel. Bys. - ranní tichá mše
Středa, 9. Dubna
15:00 - Mariánské Údolí, náboženství
15:30 - Svésedlice mše a zpověď
Čtvrtek, 10. dubna
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 11. dubna
16:30 - Hlubočky - křížová cesta a
svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 12. dubna
09:00 - Olomouc/klášter dominikánů,
děkanátní setkání mládeže
12:00 - Olomouc/klášter dominikánů pontifikální mše
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle, 13. Dubna, Květná neděle
08:00 - Velká Bystřice – mše (otec Josef
Novotný)
09:30 - Hlubočky - mše
15:00 - Velká Bystřice - svátost smíření
před Velikonocemi
17:00 - Velká Bystřice - křížová cesta
Pondělí, 14. dubna
15:00 - Mrsklesy - mše a zpověď
15:00 - Vel. Bys. DPS - mše (otec
Bohumír Vitásek)
16:30 - Velká Bystřice - náboženství 1.
skupina
17:00 - Velká Bystřice - náboženství 2.
skupina
17:00 - Velká Bystřice - náboženství 3.
skupina
18:30 - Velká Bystřice - náboženství 4.
skupina
Úterý, 15. dubna
16:00 - Bukovany - svátost smíření
17:00 - Bukovany, mše
18:00 - Přáslavice, mše
18:30 - Přáslavice svátost smíření
Středa, 16. dubna
15:30 - Velká Bystřice - svátost smíření
pro ministranty
16:30 - Velká Bystřice - mše za
ministranty
17:00 - Velká Bystřice / fara,
ministrantská brigáda a nácvik
Čtvrtek, 17. dubna, Zelený čtvrtek
09:30 - Olomouc (katedrála) - mše s
arcibiskupem
15:00 - Hlubočky, svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:30 - Velká Bystřice - mše
19:30 - Velká Bystřice - kostel je
otevřen do 22:00 pro tichou modlitbu v
Getsemanech
Pátek, 18. dubna, Velký pátek
08:00 - křížová cesta po kapličkách
17:00 - Hlubočky - obřady
18:30 - Velká Bystřice - obřady
19:30 - Velká Bystřice - kostel je
otevřen do 22:00 pro tichou modlitbu u
Božího hrobu
Sobota, 19. dubna, Bílá sobota
08:00 - Velká Bystřice / kostel otevřený
k tiché modlitbě
18:30 - Velká Bystřice - nácvik na
liturgii
19:30 - Velká Bystřice/farní zahrada setkání u ohně před Vigilií
20:00 - Velká Bystřice - Vigilie
Vzkříšení
Neděle, 20. dubna, Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
Sbírka na kněžský seminář
08:00 - Velká Bystřice mše a žehnání
pokrmů
09:30 - Hlubočky mše a žehnání pokrmů
11:00 - Bukovany - mše a žehnání
pokrmů
11:00 - Bystrovany mše a žehnání
pokrmů
15:00 - Velká Bystřice - svátostné
požehnání
Pondělí, 21. dubna
08:00 - Velká Bystřice, mše
09:30 - Hlubočky, mše
11:00 - Přáslavice, mše
15:00 - Vel. Bys. DPS - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 22. dubna
otec Josef má dovolenou
Středa, 23. dubna, Svátek sv. Vojtěcha
otec Josef má dovolenou
Čtvrtek, 24. dubna
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 25. dubna, Svátek sv. Marka
16:30 - Hlubočky svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 26. dubna
12:00 - Svitavy - svatební mše (Marek
Hradil a Jiřina Paráková)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle, 27. dubna, II. neděle
velikonoční
08:00 - Velká Bystřice - mše (otec
František Foltýn)
09:30 - Hlubočky - mše (otec František
Foltýn)
11:00 - Bukovany - mše (otec František
Foltýn)
11:00 - Bystrovany mše (zástup)
18:00 - Velká Bystřice tichá adorace a
svátost smíření
Pondělí, 28. dubna
15:00 - Vel. Bys. DPS - mše (otec
Bohumír Vitásek)
16:30 - Velká Bystřice - náboženství 1.
skupina
17:00 - Velká Bystřice - náboženství 2.
skupina
17:00 - Velká Bystřice - náboženství 3.
skupina
18:30 - Velká Bystřice - náboženství 4.
skupina
Úterý, 29. dubna, Svátek sv. Kateřiny
Sienské
07:30 - Vel. Bys. - ranní tichá mše
Středa, 30. dubna
15:30 - Svésedlice - mše
Čtvrtek, 1. května
08:00 - Velká Bystřice mše
18:00 - Velká Bystřice - májová
pobožnost
Pátek, 2. května
16:00 - Hlubočky svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
18:30 - Velká Bystřice - svátostné
požehnání
Sobota, 3. května, Svátek sv. Jakuba a
Filipa
08:00 - Velká Bystřice mše
16:00 - Hlubočky - oslava Svátku matek
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle, 4. Května, III. neděle
velikonoční
08:00 - Velká Bystřice - májová
pobožnost
09:00 - Velká Bystřice mše ze Slavnosti
kroje
09:30 - Hlubočky - mše (zástup)
11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf
Smahel)
11:00 - Bystrovany - mše
18:00 - Velká Bystřice tichá adorace a
svátost smíření
Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz!
POZVÁNKY
***************************************************************************************
KŘÍŽOVÁ CESTA NA VELKÝ PÁTEK 18.4.2014
1. zast.
2. a 3. zast.
4. a 5. zast.
6. a 7. zast.
Farní kostel Velká Bystřice
Mariánské Údolí - kaplička
Mrsklesy - kaplička
Přáslavice - kaplička
8.30 hod.
9.30 hod.
10.10 hod.
11.05 hod.
8. a 9. zast.
10. a 11. zast.
12. a 13. zast.
14. zast.
DPS u sv. Anny Velká Bystřice
Bystrovany - kaplička
Bukovany - kostelík
Farní kostel Velká Bystřice
12.00 hod.
12.55 hod.
13.50 hod.
14.45 hod.
"Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení."
Upozornění!! Celá křížová cesta trvá cca 7 hod., je dlouhá cca 20 km a není nutné ji jít celou.
***************************************************************************************
ORELSKÝ DĚTSKÝ TÁBOR TRAVNÁ
KDY:
PRO KOHO:
8. – 15.8.2014
pro děti do 12-ti let
VÍCE INFORMACÍ:
WWW.OREL-VB.CZ/LETNI-DETSKY-TABOR-TRAVNA-2014
Online přihlášky do 30.května
*************************************************************************************
OTEC JOSEF VE SPOLUPRÁCI S JEDNOTOU OREL VELKÁ BYSTŘICE
vás srdečně zve
FARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
KDY:
PRO KOHO:
25. – 30.8.2014
pro děti do 12-ti let
VÍCE INFORMACÍ:
WWW.OREL-VB.CZ/PRIMESTSKY-TABOR-2014/
***************************************************************************************
Římskokatolická farnost Hlubočky pod záštitou obce Hlubočky a s pomocí členů SDH Hlubočky
Vás srdečně zvek poslechu i tanci u příležitosti
„SVÁTKU MATEK„
na setkání s DOLANKOU
KDY:
KDE:
INFORMACE:
v sobotu 3.5.2014 od 16 hod.
v kulturním domě „Na Letním“ v Mariánském Údolí
724 521 267 pí Klementová
VSTUP VOLNÝ! Přijďte si zatančit, nebo jen posedět s přáteli při pěkných písničkách.
***************************************************************************************
„Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je nebeské království.“ - Mt 5,3
SETKÁNÍ MLÁDEŽE
KDY:
KDE:
PROGRAM:
v sobotu 12. Dubna 2014 v 9:00
DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER OLOMOUC
přednáška Katky Lachmanové, Mše s otcem biskupem Hrdličkou, společný
oběd, workshopy (hudební, sportovní, kávový), večerní modlitba
Vychází 6. 4. 2014, uzávěrka dalšího čísla 24. 4. 2014. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na [email protected] Farní
webové stránky www.farnost-vbystrice.cz, příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na [email protected] Redakční rada:
Eva Krätschmerová, Miloslav Krätschmer , P. Josef Opluštil; Jazyková korektura: Vojtěch Lakomý. Fotografie z plesu: Jiří Kroupa. Vydává Římskokatolická
Farnost Velká Bystřice pro vnitřní potřebu farnosti. Cena: dle zvážení
Download

Duben 2014 - Farnost Velká Bystřice