PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
OBJEDNATEL:
ZHOTOVITEL:
S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Sídlo: _________________________________
Gagarinova 2770/54
Znojmo, PSČ: 669 02
______________________________________
OR: KS v Brně pod spis. zn. C 8057
IČ: 469 80 318
Firma: _________________________________
DIČ: CZ46980318
OR: __________________________________
OR:
IČ:
DIČ:
IČ: ______________ DIČ: _________________
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Číslo smlouvy/Objednávky
Předmět díla
Název a místo stavby
vč. všech dodatků
Tímto protokolem objednatel předává a zhotovitel přebírá průkazně níže uvedenou projektovou dokumentaci,
která je závazným podkladem pro zhotovení díla dle výše uvedené smlouvy včetně všech jejích příloh a
dodatků.
Protokol o předání a převzetí PD
Strana 1/2
PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Číslo
Autor
paré
Datum
Stupeň
vypracování
PD
Objekt
Za objednatele:
jméno,
funkce: ________________________________ datum: _____________________ podpis: __________________
Za zhotovitele:
jméno,
funkce: ________________________________ datum: _____________________ podpis: __________________
Protokol o předání a převzetí PD
Strana 2/2
Download

Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace