VZORY DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM
PŘÍKAZ
ŘÍ
V
1.vydání 2014
Obsah – seznam vzorů
Volně dostupný obsah
Obsah dostupný po uhrazení
publikace

Úvod

Příkaz V formulář

Doporučení, nejčastěji zjištěné neshody s právními předpisy

Příkaz V vzor a návrh opatření

Kdo vystavuje příkaz V

Vzájemné seznámení s riziky

Seznam nejčastějších závad a neshod s právními předpisy

Protokol o předání pracoviště

D
Doporučení
č í obsahu
b h příkazu
řík
V

Rady, tipy na závěr
úvod
PPublikace
blik
má
á za cílíl usnadnit
d it provozovatelům
t lů BPS
BPS, odborně
db ě způsobilým
ů bilý osobám
bá a
osobám odpovědným za provoz bioplynové stanice orientaci v požadavcích
stanovených zákonem o požární ochraně č.133/1985 Sb. v platném znění a
prováděcími předpisy, Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění
b
bezpečnosti
č ti a ochrany
h
zdraví
d í při
ři práci
á i v prostředí
tř dí s nebezpečím
b
čí výbuchu
ýb h čč.
406/2004 Sb. a zákona,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
( ák o zajištění
(zákon
jiš ě í d
dalších
lší h podmínek
d í kb
bezpečnosti
č
i a ochrany
h
zdraví
d í při
ři práci)
á i)
zá.č.309/2006 Sb. v planém znění .
Publikace je koncipována jako soubor vzorů písemných pokynů a příkazu V pro
prostory pro něž souladu s §6 odst3 NV 406/2004 Sb. musí být vystaveny. V
případě použití vzorů důrazně upozorňuji na nutnost úpravy dokumentů dle místních
podmínek.
V případě zájmu provádíme odborné konzultace na webové adrese
h //
http://www.bozplindova.cz.
b li d
Z důvodu
dů d snazší
ší orientace
i
je
j každý
k ždý z dokumentů
d k
ů
označen kódem. V případě dotazů uvádějte vždy číselný kód dokumentu.
Doporučení, nejčastěji zjištěné neshody s právními předpisy



V roce 2013 jsem osobně
b ě jako
k odborně
db ě způsobilá
ů b lá osoba
b v
požární ochraně a v prevenci rizik provedla externí audit
na cca 40 bioplynových stanicích.
Některé bioplynové stanice byly provozovány řadu let,
prováděl se na nich běžný servis a mimořádné opravy a
přesto jsem během auditu neobdržela žádné pokyny a
žádný příkaz V, technologický postup nebo podobný
dokument Pouze prázdný vzor,
dokument.
vzor který byl většinou přílohou
dokumentace o ochraně před výbuchy, pokud byla vydána.
Neustále jsem se setkávala se zásadním problémem. Kdo
vystavuje příkaz V? Provozovatel bioplynové stanice nebo
dodavatel servisních prací.
Kdo vystavuje příkaz V


Provozovatell BPS vždy
P
d pokud se písemně
nedohodl s dalším zaměstnavatelem ( např. dodavatel servisních prací
apod.) na zajištění
jiště í kkoordinace
di
provádění
ádě í opatření
tř í k
ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a
postupy k jejich zajištění
Dodavatel servisních prací, revizní činnosti apod.,
pokud se na základě písemně uzavřené dohody
zavázal k zajištění koordinace provádění opatření k
ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a
postupy k jejich zajištění
Seznam nejčastějších
j
j
závad a neshod s p
právními p
předpisy
p y



Nevydání příkazu V
Neseznámení s riziky
y plynoucími
py
z výkonu
ý
prováděných prací (druhu opravy, výměny, rekonstrukce, stavebních nebo technologických úprav)
Neprovedení vzájemného seznámení s riziky s
dodavatelem servisních prací
Doporučení
p
obsahu p
příkazu V
Obdobná literatura - http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp
http://www bozpinfo cz/win/knihovna-bozp
Příkaz „V“ musí obsahovat:

datum vydání a dobu platnosti příkazu

termín zahájení výkonu práce popřípadě přerušení práce (datum, hodina)

termín ukončení práce (datum, hodina) stvrzený podpisy vedoucího práce a osoby pracoviště přejímající

název a druh práce a vymezení prostoru, kde bude prce vykonávána

pokyny k zajištění pracoviště k ochraně před vznikem výbušné atmosféry popřípadě k jeho uvedení do původního stavu

stanovení opatření
p
k zajištění
j
bezpečnosti
p
a ochranyy zdraví při
p práci,
p
která musí být
ý provedena
p
před
p
zahájením
j
p
práce

seznam a popis ochranných a zásahových prostředků pro případ zdolávání mimořádných událostí, například věcných
prostředků požární ochrany

jméno, příjmení a podpis oprávněného zaměstnance, který příkaz zpracoval, popřípadě vydal

jméno, příjmení a podpis vedoucího práce, který za provedení práce odpovídá a který příkaz převzal,


jména a příjmení osob, které budou práci vykonávat, a jejich podpisy, kterými tyto osoby stvrzují, že byly náležitě poučeny,
seznámeny se způsobem zajišťování pracoviště a srozuměny se způsobem provedení práce
další nezbytné údaje jako je např. uvedení, že práce je vykonávána pod dozorem nebo pod dohledem nebo určení osoby,
pověřené dozorem nebo dohledem nad výkonem práce nebo zápis o předání pracoviště.
Rady, tipy na závěr
Z definice
d fi i termínů
í ů „zaměstnavatel“
ě
l“ § 7 Zák
Zákoníku
ík práce
á a „…..vypracuje
j zaměstnavatel
ě
l před
ř d zahájením
háj í
výkonu práce …“ §6 NV 406/2004 Sb. v platném znění lze navíc dovodit, že povinnost vypracovat
Dokumentaci o ochraně před výbuchem je vždy na straně provozovatele BPS, ale pokud si právně
zdatný provozovatel BPS uvědomuje, že skutečně nemůže vyhodnotit rizika a navrhnout opatření na
či
činnosti
i servisu
i prováděného
ádě éh dodavatelsky
d d
l k (ještě jsem nedostala do ruky dokumentaci o ochraně před výbuchem, kde by byla
zapracována rizika po vzájemném seznámení zaměstnavatelů s riziky, nutno podotknout, že jsem ještě nedostala rizika od žádného a to bych
zdůraznila, revizního technika a to uvedená zákonná povinnost i pro tyto osoby platí od roku 2006) a předá pracoviště na dobu
prováděných servisních prací v souladu s §101 Zákoníku práce, je zákonná povinnost vypracovat
Dokumentaci o ochraně před výbuchem na straně dodavatele servisních prací.
prací Výjimku z uvedených
ustanovení lze spatřovat v OSVČ (revizní, servisní technici apod.), ale pokud je provozovatel BPS jen trošku
právně zdatný, jistě si uvědomuje, že mu nový Občanský zákoník umožňuje přenést odpovědnost za zajištění
koordinace provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění i na
tuto osobu.
osobu
Download

publikace DOV příkaz V