Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu s ustanoveními
§ 18 odst. 5, v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona).
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 01/2014
INSPICIENTSKÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM PRO KLICPEROVO DIVADLO
ZADAVATEL
Název:
KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
Sídlo:
Dlouhá 99/9, 500 01 Hradec Králové
IČ:
27504689
DIČ:
CZ27504689
Zastoupení:
Ing. Eva Mikulková, ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Viktor Borovský
Telefon:
495 514 590-1
E-mail:
[email protected]
1.
Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zapojení a oživení komponent
inspicientského komunikačního systému v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky je 700.000,- Kč bez DPH.
3. Místo plnění
Místem plnění je sídlo zadavatele a přilehlé prostory.
4. Termín plnění
Termín splnění veřejné zakázky – do 45 dnů od uzavření smlouvy.
5. Technické podmínky
Technické podmínky jsou vymezeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace – Položkový rozpočet.
6. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
1
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky
v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude zahrnovat
veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, tj. nabídková cena bude
zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s realizací veřejné zakázky a se splněním všech
dalších povinností uchazeče dle smlouvy o dílo, této zadávací dokumentace a dle platných předpisů.
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v členění:
nabídková cena v Kč bez DPH
DPH 21 %
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídkovou cenu uvede uchazeč i na krycím listu nabídky, jehož vzor je uveden v příloze č. 1
této zadávací dokumentace.
7. Požadavky na kvalifikaci
Uchazeč, který podá nabídku do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, je
povinen prokázat splnění kvalifikace v následujícím rozsahu:
• doklad k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (k prokázání je možné doložit
vyplněnou přílohu č. 2). Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná osoba odlišná od osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v
úředně ověřené kopii.
• k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a výpis
z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč zapsán – do nabídky stačí předložit prosté kopie
dokladů k prokázání kvalifikace. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke
dni podání nabídky.
Vítězný uchazeč bude povinen před uzavřením smlouvy na výzvu zadavatele předložit originály nebo
úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V případě, že by byl uchazeč
zadavatelem k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií vyzván a tyto nepředložil,
neposkytne tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy pak
bude vyzván uchazeč, který se umístil jako další v pořadí.
8. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.
9. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel předkládá obchodní, platební a další podmínky vypracované ve formě a struktuře vzorové
smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, a která bude sloužit k uzavření
smluvního vztahu s vítězným uchazečem zadávacího řízení a její obsah je pro uchazeče závazný.
Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy
návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky, a který musí být podepsán oprávněným
zástupcem uchazeče.
Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští pouze následující doplnění vzorové smlouvy (bez možnosti upravovat znění
jednotlivých ustanovení smlouvy):
• doplnění identifikačních údajů uchazeče,
• doplnění data zpracování nabídky,
• doplnění finančních částek smluví ceny,
• doplnění kontaktní osoby zhotovitele,
• doplnění případných subdodavatelů
2
•
doplnění konkrétní délky záruční lhůty – minimálně však 24 měsíců.
10. Varianty nabídek
-
zadavatel nepřipouští varianty nabídek
11. Obsah nabídky
-
krycí list nabídky (příloha č. 1)
doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
doplněný návrh smlouvy o dílo včetně přílohy č.1 - vyplněného položkového rozpočtu (příloha
č. 3)
případné další přílohy nebo doplnění nabídky
12. Způsob podávání nabídek
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v listinné podobě, podepsaná osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče a zabezpečená proti manipulaci svázáním celé nabídky a bude předložena v
originále. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek
Nabídky se podávají osobně na podatelnu nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách
označených „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INSPICIENTSKÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM PRO KLICPEROVO
DIVADLO – NEOTVÍRAT“ a jménem uchazeče. Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem nebo
podpisem uchazeče.
Nabídky musí být do skončení lhůty pro podání nabídek doručeny do Klicperova divadla – poštou
doporučeně na adresu Klicperovo divadlo o.p.s., Dlouhá 99/9, 500 01 Hradec Králové, nebo osobně
na sekretariát divadla v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin.
Pro určení, kdy byla nabídka do Klicperova divadla doručena, je v případě doručení osobně,
rozhodující čas předání nabídky na sekretariát a v případě doručení poštou je za rozhodující
považován okamžik převzetí zásilky adresátem.
13. Lhůta pro podání nabídek
nabídky podávejte nejpozději do: 17.11.2014 do 12,00 hodin.
14. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů je neveřejné.
15. Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky této výzvy bez udání důvodu a to až
do uzavření smlouvy. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva.
Nabídky podané po termínu a nabídky neúplné, stejně jako nabídky uchazečů, kteří nesplnili všechny
požadavky stanovené zadavatelem, nebudou hodnoceny a budou ze soutěže vyloučeny. O vyloučení
budou uchazeči písemně informováni.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího
řízení.
16. Přílohy
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 – Položkový rozpočet
3
V Hradci Králové, dne: 30.10.2014
Ing. Eva Mikulková, ředitel
4
Download

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY