HORNICKÉ listy
ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY SD
ÚNOR 2014
2014
Zdař Bůh!
2013
V roce
jsme společně oslavili 20 let SD
historicky nejlepším hospodářským výsledkem
si za poslední roky vydobyla společnost SD – Kolejová doprava, a.s., jejíž vlaky můžete vídat na kolejích, přivádějících vlaky
s uhlím do elektráren a tepláren ČEZ, ale i na trasách, kudy se
vozí vápenec pro odsíření. Posilujeme kapacity SD – Kolejové
dopravy tak, aby v budoucnu byla tato společnost schopna
zajistit ještě širší portfolio služeb pro Skupinu ČEZ v oblasti
přeprav po kolejích.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
HORNICKÉ listy 1/2014
dovolte mi, abych Vás pozdravil se začátkem roku 2014 a popřál Vám hodně zdraví a osobního štěstí. Skupina SD a její společnosti vstupují do letošního roku jako silné, konsolidované
a respektované subjekty. Jsme pevnou, spolehlivou a vysoce
ceněnou součástí Skupiny ČEZ a jsem si jist, že si všichni příležitosti pracovat v tak skvělých firmách, jakými jsou společnosti
ze skupiny SD, vážíme.
Restrukturalizace skupiny SD, která začala v roce 2012
a byla dokončena v minulém roce, znamenala pro nás všechny dva roky těžké, namáhavé, ale hlavně zajímavé práce. Vytýčili jsme si společnou novou vizi, která je výstižně vyjádřena
heslem Efektivní a bezpečná těžba. Součástí této nové vize
je vytvoření silnějších a větších dceřiných společností, které budou pro Severočeské doly a.s. primárními poskytovateli
služeb a podpůrných činností. Máme nyní silnou společnost
PRODECO, a.s., která sdružuje aktivity původních firem PRODECO a SD – 1. strojírenská. V letošním roce se k nim přidají
i vybrané aktivity společnosti SD – Komes. PRODECO je tedy
největší strojírenskou společností v Ústeckém kraji, která je
schopna komplexní strojírenskou dodávku navrhnout, postavit,
dodat a následně také servisovat. Na silnicích kolem našich
dolů i v našich provozech se objevila na technice nová loga
Revitrans, a.s. Tato společnost vznikla sloučením SD – Autodoprava, SD – Rekultivace a důlní doplňkové mechanizace
z našich dolů. Revitrans bude klíčovým dodavatelem mechanizačních výkonů i komplexních dodávek v oblastech rekultivací
a investic. Očekáváme, že maximum výkonů bude prováděno
vlastními kapacitami tak, aby co největší díl práce byl vykonáván v rámci naší skupiny SD. Respekt na českých železnicích
Ve vynikající kondici jsou oba naše těžební provozy – Doly
Bílina i Doly Nástup Tušimice. Oba naše doly mají nezpochybnitelná povolení hornické činnosti, každé s poměrně
dlouhým časovým horizontem, který přesahuje rok 2025. Důl
Tušimice má jasnou perspektivu své životnosti v rámci dobývacího prostoru Tušimice, který kopíruje linie platného limitu
těžby hnědého uhlí. V Tušimicích připravujeme další rozvoj, jehož cílem je ještě zdokonalit unikátní technologii homogenizace, která nám umožňuje vyrábět palivo i z uhlí, které by jinak
jako nebilanční zůstalo nevyužito. Pro důl Bílina je připravována závěrečná korekce limitu těžby stanoveného v roce 2008,
která není konfliktní se záměry sousedních měst Most a Bílina
i obcí Mariánské Radčice a Braňany. Tento záměr těžit za dnes
platným limitem má již od minulého roku smluvně potvrzený
souhlas těchto sousedů. Pozitivně se k němu staví i Ústecký
kraj a podpořil ho při své návštěvě dolu Bílina i prezident Miloš
Zeman. V nejbližších letech se nám jistě podaří korekci limitu
těžby na dole Bílina realizovat. Probíhá modernizace Úpravny
uhlí Ledvice, která letos oslaví 50 let svého provozu. V letošním
roce bude také zahájen provoz nakládky prachového uhlí mimo
přístupovou komunikaci do města Ledvice a v následujícím
roce bude přemístěna i nakládka tříděného uhlí. Tyto dvě ekologické investice a budovaný ochranný val výrazně sníží ekologickou zátěž Ledvic a umožní nám nerušený provoz úpravny až
do konce životnosti dolu.
Klíč k úspěchu skupiny SD spočívá v tom, že tým našich
spolupracovníků, jak z dceřiných společností, tak z vlastní
akciové společnosti Severočeské doly, je stabilizovaný, zkušený a odborně zdatný. Velice si cením toho, jak u nás funguje
oboustranná komunikace, a to jak vertikální, tak horizontální.
Každoroční setkání se zaměstnanci se stala místem, kde si vyměňujeme názory a předáváme zkušenosti. Právě tým našich
lidí je tím, co i v nelehké a turbulentní době dané nejistými legislativními podmínkami zejména v energetice EU dává hlavní
základ našeho budoucího úspěchu. Věřím, že i nadále právě
kvalita našich lidí pomůže potvrzovat pravdivost našeho sloganu SD – Stabilita v Dynamice.
Ohlédnu se nyní za rokem 2013, který završil první dvacetiletí společností skupiny SD. V prosinci minulého roku jsme si
na slavnosti v kostele sv. Barbory v Chomutově připomněli, že
uplynulo již 20 úspěšných let od chvíle, kdy byla v roce 1994
při transformaci hnědouhelného průmyslu založena akciová
společnost Severočeské doly se sídlem v Chomutově. Za tu
dobu se z SD a.s. stala největší těžební organizace v naší zemi.
Ocenění na slavnosti převzali moji předchůdci, předsedové
představenstva a generální ředitelé SD Vratislav Vajnar a Jan
Demjanovič. I já bych ještě jednou chtěl ocenit jejich velký přínos. Položili základy a vybudovali pevnou stavbu naší skupiny.
Díky jejich práci jsme nyní tam, kde jsme.
Za uplynulým rokem 2013 se můžeme ohlédnout s patřičnou
hrdostí. Díky intenzivním a nikoli extenzivním opatřením ke zvýšení naší efektivity se nám podařilo docílit historicky nejlepší
hodnoty parametru, kterým je každý člen Skupiny ČEZ měřen
– EBITDA. Hodnota EBITDA za rok 2013 u skupiny SD dosáhla
5,387 miliard korun. Produkce paliva z SD zaznamenala v roce
2013 hodnoty 23,7 milionů tun, což je oproti roku 2012 nárůst
o 4 %. Výrazně jsme přispěli do hospodaření Skupiny ČEZ, za
což jsme získali ocenění a uznání jejího vedení. Pozitivně se
do tržeb promítla opatření učiněná v uplynulých dvou letech
v prodeji. Byly nově vyjednány smlouvy na prodej uhlí a dosáhli jsme zvýšení jednotkových cen. Změnili jsme strukturu
cen a zavedli řadu nových opatření, která zlepšila situaci v prodeji; zde mám na mysli například zavedení poplatku za nakládku na kamiony. Díky tomu je situace v nakládce mnohem klidnější, odpadly dříve tak časté dlouhé fronty kamionů a s nimi
spojený nepořádek a vymizely tak i negativní zprávy z médií.
Vytvořili jsme naši vlastní značku – Bílinské nízkosirnaté uhlí.
Máme nový web, který se propagací našeho nejkvalitnějšího
produktu zabývá. Návštěvník stránek www.sd-bilinskeuhli.
cz se dozví, kteří prodejci našeho uhlí jsou nejlepší – tedy kteří jsou zlatí, kteří stříbrní a kteří plní základní parametry. Tato
propagace má za cíl informovat zákazníky o tom, jak kvalitní
Za rokem 2013 se můžeme ohlédnout s hrdostí.
Dokončili jsme náročný, ale smysluplný proces
restrukturalizace skupiny SD. Vytyčili jsme si
novou společnou vizi Efektivní a bezpečná těžba.
Důsledná opatření ke zvýšení efektivity přinesla
historicky nejlepší hospodářský výsledek.
uhlí z Bíliny vypadá, a má odradit spotřebitele od užívání náhražek, které znečišťují ovzduší. Naše společná aktivita s obcemi kolem dolu Bílina – Stop prach – nese ovoce. Zlepšování
ovzduší cestou modernizace lokálního vytápění získává podporu v celé republice. Kraje nově přispívají občanům dotacemi
a půjčkami na náhradu starých kotlů, ve kterých byly spalovány náhražky a odpady, za kotle, v nichž se dá spalovat jen
kvalitní a normy splňující nízkosirnaté uhlí. Ekonomické efektivity, kterou ve své činnosti stavíme do popředí, se primárně
dosahuje v oblasti provozních i investičních nákladů. Zde jsme
v letech 2012 a 2013 realizovali změny v organizaci nákupu
a řízení investic. Metoda jako je Design to Cost, řízení investičních projektů a další opatření nám ušetřily kapitálové náklady
(CAPEX) při zachování kvality a spolehlivosti pořizovaných investic i při realizaci provozních nákupů. Podařilo se nám v roce
2013 snížit náklady na energie i pohonné hmoty.
Jak jsem zmínil, naším heslem je Efektivní a bezpečná těžba, přičemž bezpečnost rozhodně nestojí na druhém místě. Na
počátku roku 2013 jsme stáli tváří v tvář situaci, kdy rostl počet
pracovních úrazů. Soustředili jsme se na tuto věc a bezpečnost
práce se stala jedním z klíčových hodnotících ukazatelů každého vedoucího zaměstnance. Díky tomu se nám podařilo rychle
trend otočit. Vývoj počtu pracovních úrazů za rok 2013 na obou
povrchových dolech je celkově výrazně lepší než průměr let
2008–2012, se kterým se měříme. Zlepšujeme bezpečnost
našich provozů, protože zdraví lidí je nejvyšší priorita. V roce
2012 havarované skrývkové rýpadlo jsme opravili v termínu, ve
výborné kvalitě tak, že mohlo okamžitě po krátkém testování
nastoupit „do figury“. Celému týmu, který opravu realizoval,
v čele se specialisty ze společnosti PRODECO bych chtěl poděkovat a vyslovit mu velké uznání. Na tomto místě bych chtěl
také ocenit všechny, kteří svou aktivitou a všímavostí pomáhají
šetřit a chránit naše prostředky. V uplynulém roce se tak zabránilo celé řadě škod a ztrát právě včasným zásahem a upozorněním na vznikající poruchu či požár. Zabránilo se i celé řadě
krádeží a napadení našeho zařízení vandaly a zloději, to vše
díky všímavosti a pozornosti našich lidí. Děkuji Vám za to, že
se k majetku skupiny SD chováte jako k vlastnímu. Tak to má
v dobré a zdravé firmě být.
Výhled do roku 2014 je velmi pozitivní, pokud jde o naši vlastní motivaci, kondici a výkonnost, ale negativní v otázce energetické politiky Evropské unie. Skupina Severočeské doly je
díky provedené restrukturalizaci připravena na změny, které na
energetickém trhu nevyhnutelně přijdou. Zatímco ve světě zuří
plynová revoluce poháněná rozvojem těžby břidlicového plynu
v USA, který snižuje ceny černého uhlí a stlačuje cenu silové
elektřiny na evropských trzích, energetická politika EU se křečovitě drží nesmyslných cílů ve snižování jak emisí skleníkových
plynů, tak i ve zvyšování produkce elektřiny z obnovitelných
zdrojů, což se už v uplynulém období ukázalo jako slepá ulička. Výsledkem toho všeho je klesající konkurenceschopnost
evropského průmyslu, snižování hodnoty evropských energetických firem, které ještě nedávno tvořily páteř evropských ekonomik. V tomto světě, kde přestaly platit zákony logiky, je velmi
těžké plánovat dlouhodobé investice.
Jistotou je, že i v roce 2014 bude kladen velký důraz na efektivitu a stejně tak pro nás zůstane prioritou bezpečnost Vás,
našich kolegů. Rok 2014 bude rokem voleb do Evropského
parlamentu a doufáme, že jejich výsledek změní nešťastnou
energetickou politiku EU. Podzim roku 2014 pak přinese komunální volby v ČR a my věříme, že i po nich bude pokračovat
vynikající spolupráce s obcemi a městy, které leží v blízkosti
našich dolů a provozů. Politika společenské odpovědnosti, za
kterou získala skupina SD nejedno ocenění, má i přes nutnost
úspor a efektivity našeho hospodaření maximální prioritu. Zde
nešetříme. Víme, že bez akceptace těžby v našem okolí bychom nebyli schopni naše budoucí záměry realizovat. Proto
mi dovolte rozšířit moje přání pevného zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2014 i na všechny obyvatele a návštěvníky obcí
a měst, která svými katastry zasahují do našich dobývacích
prostorů. Jsme a zůstaneme dobrými sousedy, kteří si vzájemně pomáhají, respektují se, a kteří se jeden na druhého
mohou spolehnout.
Přeji Vám v letošním roce vše dobré.
Zdař Bůh!
Ivan Lapin
předseda představenstva a generální ředitel
2/3
slovo generálního ředitele
Z obsahu
aktuality 6
V úpravně roste
nový dopravník
Úpravna uhlí Ledvice
je provozem, kde
se stále něco děje.
Právě teď tam
probíhá také montáž
nového trubkového
dopravníku, který
bude spojovat
zásobník mouru
s nově budovaným
místem nakládky.
svět dolů 20
Rok 2013 mířil ke snižování úrazovosti
pracovní den 12
Táňa Streda Šťastná
Aktivní od rána do večera
– takový byl pracovní den
Táni Streda Šťastné, vedoucí
oddělení majetkových účastí.
Po celodenním maratonu
schůzek a školení jí zbyla
ještě energie na trénink před
tradičním badmintonovým
turnajem zaměstnanců SD.
z odborů 18
Václav Fišer
„Naše odborová organizace
č. 1 má aktuálně 746 členů, kteří jsou
z provozů skrývka, lom, z úpravny uhlí,
ale i ze správy akciové společnosti.
Náš základní úkol je hájit zájmy
zaměstnanců,“ říká v rozhovoru
Václav Fišer, předseda základní
odborové organizace č. 1 DB.
tip na výlet 30
Tradiční setkání se Skupinou ČEZ
Na novoročním setkání Skupiny ČEZ
se zástupci samospráv Ústeckého kraje
nemohly Severočeské doly chybět.
Vladimír Budinský, ředitel strategie
a komunikace, zde referoval nejen o těžebních
aktivitách DB a DNT, ale také o rekultivačních
činnostech a ekologických investicích.
Kam za sněhem, když
je mírná zima?
Neúnavný turista
a objevovatel Honza Říha
vás zavede do míst, kde
během letošní nezvyklé
zimy bude stoprocentně
sníh. Víte, kde je onen bájný
ráj sjezdařů a běžkařů?
Když během roku 2012 došlo v SD ke zhoršení dlouhodobého bezpečnostního
standardu, byla neprodleně přijata nutná opatření pro trvalé zvrácení nepříznivého vývoje počtu pracovních úrazů. Výsledky v oblasti bezpečnosti práce za
rok 2013 potvrdily, že nově nastavený trend k snižování úrazovosti byl správný.
Meziročně klesl počet úrazů se záznamem o 43 % a oproti pětiletému průměru
s 37 úrazy ročně bylo loni evidováno jen 26 pracovních úrazů se záznamem. Zároveň se díky zintenzivnění ochrany majetku a snížení počtu krádeží podařilo
vytvořit bezpečnější pracovní prostředí, které bezesporu přispívá ke zlepšení
pracovní pohody a má pozitivní vliv na bezpečnost práce.
Ochrana lidského zdraví
je nejvyšší prioritou
Ke zvýšení počtu úrazů se záznamem
došlo v roce 2012, kdy bylo evidováno
celkem 46 úrazů, což bylo o 8 více než
v roce předešlém. Nepříznivé výsledky
BOZP se na DNT vymykaly pětiletému
průměru, během kterého celkem třikrát
získaly ocenění Zlatý Permon. K zastavení růstu počtu pracovních úrazů byla
neprodleně přijata řada technických
opatření, například vybavení zaměstnanců vhodnějším typem obuvi či ochranných brýlí. Zároveň byl kladen ještě větší
důraz na důslednou analýzu pracovních
úrazů, včetně vyhodnocování příčin
jejich vzniku a následného stanovení
preventivních opatření k jejich eliminaci. Účinnými prostředky k pozitivnímu
trendu v počtu úrazů byly rovněž osvěta
a proškolování zaměstnanců. Bylo nutné také přijmout represivní opatření, kdy
byla u příslušných pracovníků vázána
část prémiové nadstavby na výsledky
Bezpečné pracovní prostředí
Před riziky chrání zaměstnance SD
nejen řada osobních ochranných pomůcek, hygienické prostředky a ochranné
nápoje pro dodržování pitného režimu,
ale také dobře zabezpečené a fungující pracovní prostředí. Ochraně majetku
skupiny SD byla loni věnována velká pozornost. Byl rozšířen kamerový systém,
dokončena bezpečnostní stěna lemující
jižní okraj DB, zvýšil se počet hlídek bezpečnostní agentury a důslednost kontrol
při vstupu do areálu SD.
Prestižní vyznamenání – medaili
profesora Vladimíra Lista Za zásluhy a rozvoj české energetiky – uděluje Český svaz zaměstnavatelů v energetice významným
osobnostem české energetiky,
teplárenství a energetického školství. Na konci loňského roku se za
dlouhodobou a obětavou práci ve
prospěch české energetiky zařadil
mezi její nositele také Jan Demjanovič, uznávaný odborník v oblastech hornictví a energetika s třicetiletou praxí, který je v současnosti
místopředsedou dozorčí rady SD.
Jménem představenstva Českého
svazu zaměstnavatelů v energetice předal medaili Janu Demjanovičovi ředitel ČSZE Jan Klas.
Bezpečnost práce v Severočeských dolech
Přehled počtu pracovních úrazů na SD v kumulaci od počátku roku 2013:
leden až prosinec
DB
DNT
Správa a. s.
SD celkem
HORNICKÉ listy 1/2014
v oblasti bezpečnosti práce. Mimořádná
pozornost věnovaná bezpečnosti práce
přinesla v roce 2013 kýžené výsledky,
kdy úrazovost klesla oproti roku 2012
o 43 %. Systém bezpečně a odborně
prováděné hornické činnosti v SD potvrdil také výborný výsledek generální
prověrky ČBÚ provedené v červnu na
DNT, během níž nebyly zjištěny žádné
nedostatky a pochybení.
OCENĚNÍ PRO
JANA DEMJANOVIČE
Počet evidovaných úrazů
2013
2012
40
65
17
60
2
3
59
128
Rozdíl
-25
-43
-1
-69
Počet úrazů se záznamem
2013
2012
16
21
8
23
2
2
26
46
Rozdíl
-5
-15
0
-20
Přehled počtu pracovních úrazů na SD v kumulaci od počátku roku 2014:
HORNICKÉ listy 1/2014 časopis zaměstnanců skupiny SD
VYDAVATEL: Severočeské doly, a. s. (IČ 49901982), B. Němcové 5359, 430 01 Chomutov ŠÉFREDAKTOR: Tomáš Vrba ADRESA
REDAKCE: Hornické listy, Budovatelů 2830, 434 01 Most, e­‑mail: [email protected] REDAKČNÍ RADA: předseda: Vladimír Budinský;
místopředsedkyně: Jaroslava Šťovíčková; členové: Vladimír Andrášek, Jiří Dubiczki, Václav Fišer, Rostislav Kubíček, Jiřina Leónová,
Karel Skramuský, Jaromír Šeps, Jaroslav Tourek, Pavel Vocásek, Tomáš Vrba. ČÍSLO REGISTRACE MK ČR: E 3126 TISK:
Tiskárna AKORD Chomutov, s. r. o. Pro SD, a. s. zajistil INFO­‑PRINCIP, s. r. o. UZÁVĚRKA ČÍSLA 1/2014: 21. 2. 2014 UZÁVĚRKA
ČÍSLA 2/2014: 22. 4. 2014. Elektronickou podobu Hornických listů najdete na www.sdas.cz a intranetu SD, a. s.
leden
DB
DNT
Správa a. s.
SD celkem
Počet evidovaných úrazů
2014
2013
5
5
0
8
1
0
6
13
Kategorizace úrazů je vedena dle § 105 Zákoníku práce.
Rozdíl
0
-8
1
-7
Počet úrazů se záznamem
2014
2013
1
2
0
7
0
0
1
9
Rozdíl
-1
-7
0
-8
4/5
aktuality
Důležitou součástí stavby nového
depa a místa nakládky mouru je 392 m
dlouhý trubkový dopravník spojující zásobník mouru s nově umístěným depem
v areálu ledvické úpravny. Konstrukce
dopravníku je zavěšena na nosnících až
do výšky 27 m. Zprovozněn bude zároveň s celým nově budovaným úsekem
nakládky mouru na nákladní auta odběratelů letos v létě. Nahradí tím v současné
době používanou automobilovou dopravu, kterou na trase zásobník – dočasné
depo mouru zajišťuje dceřiná společnost Revitrans. Výstavba nové nakládky
a depa mouru byla vyvolána ukončením
původní skládky mouru, která těsně sousedila s městem Ledvice. K přemístění
skládky mouru se Severočeské doly zavázaly v EIA a platném POPD pro DB.
jubilanti
Jubilanti skupiny SD (leden – únor)
V úpravně roste nový dopravník
HORNICKÉ listy 1/2014
Kniha k jubileu SD
Pro snížení rušivých dopadů během
sypání ochranného valu, který bude oddělovat město Ledvice od provozu DB,
vyrostla na konci loňského roku v blízkosti poháněcí stanice PD 703 u zakladače ZP 10 000/Z 81 originální dočasná
protihluková stěna. Několik metrů vysoký stoh z balíků slámy zde účinně bránil
šíření hluku od poháněcí stanice směrem k nedalekým Ledvicím. Po dvou
měsících, kdy už vlastní sypané těleso
valu dosáhlo kóty převyšující poháněcí
stanici, byl tento provizorní, ale nadmíru
efektivní pomocník proti pronikání hluku rozebrán a odvezen. Budování valu
pokračuje podle harmonogramu tak,
aby se na jaře mohlo začít s terénními
úpravami. Val přinese zlepšení životního
prostředí v Ledvicích a bude plnit nejen
ochrannou, ale i estetickou funkci.
U příležitosti svého 20. výročí
vydaly Severočeské doly výpravnou knihu uznávaného mineraloga
a paleontologa Zdeňka Dvořáka.
Geolog DB se systematicky věnuje sběru nerostů a zkamenělin naší
oblasti, zároveň shromažďuje archiv
unikátních historických fotografií
mapující historii zdejší těžby uhlí.
V knize 20 let Severočeských dolů
poutavě uvádí do širších souvislostí geologických a historických věd
současnou aktivní báňskou činnost.
Symbolického křtu zdařilého díla se
ujala Jaroslava Šťovíčková, vedoucí
oddělení komunikace SD.
Pracovního jubilea dosahují v DB:
20 let Duda Vladimír
Malina Václav
Březina Robert
Macholán Antonín
Robe Marcel
Baštinec Pavel
Wiedemann Vilibald
Horová Naděžda
Holtscheová Martina
Spieler Milan
přestavbář PD
řidič velkostroje
elektrikář velkostroje
elektrikář velkostroje
elektrikář velkostroje
provozní zámečník
řidič PVZ
strojník v úpravně
strojník v úpravně
provozní zámečník
30 let
vedoucí řidič velkostroje
vedoucí úseku
řidič pracovních strojů
řidič velkostroje
provozní zámečník
sekretářka
Makuka Stanislav
Krúpa Petr
Breier Josef
Svoboda Pavel
Jirčík Karel
Marešová Věra
Pracovního jubilea dosahují v DNT:
20 let Klímová Romana
vzorkařka
30 let
mistr
strojník v úpravně
provozní elektrikář
obsluha PD
pasař
Podaný Václav
Voldřichová Marie
Kender Michal
Kripnerová Eva
Šlechta Zdeněk
Pracovního jubilea dosahují ve Správě SD:
20 let Zenker Radek
ekonom
Korbel Tomáš
technik údržby VS
Svoboda Vladimír
projektant analytik VS
30 let
Džubáková Anna
Traxl Miroslav
specialista plánovač
technik údržby VS
Pracovního jubilea dosahují v PRODECO, a.s.:
20 let Valenta Radek
vulkanizér
Lůžek Petr
vedoucí odboru obchodu
Kraus Josef
vulkanizér
30 let
Ostrihoň Josef
Máca Miroslav
Pečenka Vladimír
Michálek Oldřich
vulkanizér
provozní zámečník
provozní zámečník
technolog svařování
PÚ – SJ
PÚ – TU
PÚ – TU
PÚ – TU
PÚ – TU
PÚ – TU
PÚ – TU
PÚ – ÚU
PÚ – ÚU
PÚ – ÚU
PÚ – SS
PÚ – SS
PÚ – TU
PÚ – TU
PÚ – ÚU
Správa PL
OŘKJ
PÚ – ÚDUT
PÚ – ÚDUT
PÚ – Skrývka
PÚ – ÚDUT
PÚ – Skrývka
OIT
OIT
OIT
Controlling
OIT
PB
Správa a.s.
PB
PB
PT
PT
PT
Pracovního jubilea dosahují v Revitrans, a.s.:
20 let Aksamit Miroslav
řidič SMV
Doležal Miloslav
řidič pracovních strojů
Prágl Zdeněk
řidič SMV
Novák Rostislav
dispečer
AUT – B
DDM – B
AUT – B
AUT – B
30 let
Mach Jan
Brezák Milan
Béreš Václav
Semotam Josef
řidič SMV
řidič pracovních strojů
řidič SMV
řidič pracovních strojů
AUT – T
DDM – B
AUT – T
DDM – B
40 let
Kalčík Josef
provozní zámečník
DDM – T
Pracovního jubilea dosahují v SD – Kolejová doprava, a.s.:
30 let Heligr Radek
opravář HKV-zámečník
Pešl Vladimír
strojvedoucí
Peruth Roland
strojvedoucí
Účinné operativní opatření
JUBILANT
ROLAND PERUTH
PTZP
PT
PT
Všem jubilantům přeje jak vedení společnosti Severočeské doly,
tak vedení dceřiných společností mnoho spokojenosti
a za odvedenou práci vyslovuje poděkování.
Rubriku připravují referentky personálních a sociálních služeb
Jedním z pracovníků tušimické
vlečky zajišťujících plynulé zásobování Elektrárny Prunéřov a dopravu uhlí na překladové nádraží
v Březně je strojvedoucí Roland
Peruth. Jméno i profesi zdědil po
tatínkovi, který patřil mezi zdejší
železničářské průkopníky obstarávající kdysi dopravu skrývky
a uhlí z lomu Prunéřov. I když se
od té doby hodně změnilo, doprava po železnici je stále potřebná.
Strojvedoucí Roland Peruth v tandemu s vlakvedoucím Romanem
Nitranským obsluhuje soupravu
18 vagonů zapřažených do elektrické šestinápravové lokomotivy
řady 184 503 – 1. Jejich trasou je
podniková vlečka vedoucí z Tušimic k hlubinnému zásobníku
prunéřovské elektrárny nebo na
překladové nádraží v Březně, kde
si vagony s uhlím z DNT přebírají
lokomotivy brázdící celostátní železniční tratě. Po tušimické vlečce
průměrně pan Peruth během směny najezdí 100 kilometrů a odveze
více než 5 tis. tun uhlí. Zodpovědně
se své železničářské profesi věnuje
už třicet let. Jeho hlavní mimopracovní aktivitou je vytrvalostní běh.
Úspěšně se zúčastnil nejen řady
regionálních běžeckých soutěží,
ale i Pražského maratonu. Když
počasí dovolí, tak v rámci tréninku
běhá z Kadaně do práce rovnou
přes rekultivované výsypky.
text a foto: Tomáš Vrba
6/7
aktuality
SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY V ROCE 2013
UHLÍ
SKRÝVKA
REKULTIVACE
PRACOVNÍ TÝM
Odbytová těžba uhlí 23,67 mil. t,
z toho:
Pro splnění výkonů v těžbě uhlí
bylo nutné na obou lokalitách vytěžit 71,09 mil. m3 nadložních zemin,
z toho:
Bilance rekultivací 2013 vykázala:
 18 ha nově zahájených rekultivací
K 31. prosinci 2013 bylo v celé skupině SD v evidenci
5 275 zaměstnanců.
 DNT 13,87 mil. t
 DB 9,80 mil. t
Nejvyšší měsíční odbytová těžba:
 DNT 1,46 mil. t (květen 2013)
HORNICKÉ listy 1/2014
 DB
0,90 mil. t (listopad 2013)
Na DNT se těží uhlí také na skrývkových řezech. Tato cyklická produkce loni představovala zhruba
1,0 mil. t uhlí.
Hlavním odběratelem uhelné produkce SD byla mateřská společnost ČEZ (65,7 %).
 DNT 17,43 mil. m3
 DB 53,66 mil. m3
 2 318 ha rozpracovaných rekultivací, kde pokračovala rekultivační činnost
 2 20 ha dokončených rekultivací
Veškeré skryté nadloží je ukládáno
výhradně do vnitřních výsypek.
 1 170 tis. kusů sazenic vysázených během roku
Na DNT jsou nadložní zeminy těženy 3 skrývkovými řezy s průměrným 73 m nadložím. Poměr těžby
skrývky a uhlí činil v loňském roce
1,26 m3/t.
 58 ha ukončených lesnických rekultivací prošlo prořezávkou dle
lesního hospodářského plánu.
Na DB je více než 200 m nadloží
odtěžováno rýpadly v 7 skrývkových řezech. Příkryvný poměr objemu skrývky vůči uhlí činí 5,37 m3/t.
 Rekultivační odborníci SD při
obnově krajiny po těžbě už dvacet let spolupracují s vědeckými
týmy ČZU. Nová krajina tak patří k nejzdařilejším rekultivačním
počinům ve střední Evropě.
Nejvíce kvalifikovaných zaměstnanců pracovalo v mateřské společnosti Severočeské doly – celkem 2 984 osob
(z toho na lokalitách DNT 1 078 a DB 1 566). Jde o zkušený profesionální tým zvládající veškeré těžební a úpravárenské operace. Průměrný měsíční výdělek dosahuje
30 976 korun. Zaměstnancům vykonávajícím hornickou
činnost je vyplácen věrnostní příspěvek. Jeho výše je
dána zákonem a celkově za SD činí zhruba 10 mil. korun
za rok.
SD věnují mimořádnou pozornost bezpečnosti práce.
V roce 2013 se podařilo výrazně snížit úrazovost zaměstnanců (o 43 % oproti roku 2012).
Severočeské doly
byly také v roce 2013
suverénně největší
hnědouhelnou
společností v ČR.
Elektrárny a teplárny
Skupiny ČEZ (včetně
společností Energotrans
a Teplárna Trmice) byly
hlavními odběrateli
uhlí z SD (zhruba 74 %
produkce). Významná
byla také výroba
tříděného uhlí nejvyšší
kvality pro obyvatelstvo
a komunální sféru
(2,17 mil. t). Dařilo
se rovněž produkci
hruboprachů.
V ledvické úpravně loni
vyrobili 1 243 tis. tun
hruboprachů, což je
po roce 2000 druhý
historicky nejvyšší
roční objem produkce.
V loňském roce úspěšně
proběhly fúze dceřiných
společností. Skupinu SD
na konci roku 2013
tvořily mateřská
společnost a čtyři
dceřiné společnosti:
PRODECO, Revitrans,
SD – Kolejová doprava
a SD – Komes.
8/9
hlavní téma
hlavní téma
Z řady realizovaných náročných projektů a důležitých událostí uplynulého roku jsme vybrali ty nejdůležitější,
které přispěly ke splnění ekonomických ukazatelů a opět potvrdily silnou pozici Severočeských dolů jako největší české těžební společnosti.
LEDEN
Zahájení provozu DPD nového skrývkového řezu na Severních svazích DB.
Pětikilometrová dopravní linka pásové dopravy šíře 1 800 mm se šesti poháněcími stanicemi vede na vnitřní výsypku.
Úspěšně dokončen transport rýpadla KU 300.22/K 76 z vyuhlené těžební lokality DNT Odstavená porubní fronta na novou perspektivní lokalitu Libouš II – sever. Od té doby se na DNT aktivně těží jen na dvou lokalitách:
Hlavní porubní fronta a Libouš II – sever.
ÚNOR
Na DB pokračovalo zakrytování dalších úseků tras uhelných odtahů tak,
aby v celé délce od uzlu PVZ v lomu
až po hlubinné zásobníky v ledvické
úpravně účinně redukovalo prašnost
a přispívalo k lepšímu pracovnímu a životnímu prostředí.
Nepříznivý vývoj počtu pracovních
úrazů během začátku roku zejména na
DNT vedl k přijetí řady opatření pro trvalé snížení úrazovosti.
DUBEN
Na veřejné prezentaci iniciativy STOP PRACH
a Protiprašného projektu SD bylo potvrzeno, že SD
na Bílinsku zrealizují celkem 37 opatření bránících
znečišťování ovzduší.
Zahájil činnost nový útvar správy majetku sloužící
ke koordinaci majetkových účastí ve skupině SD.
Víc než tisíc návštěvníků zavítalo na montážní místo v Březně k zahájení turistické sezony technické
památky – vysloužilého rýpadla KU 800/K 77, neboli
Březenského draka.
Rýpadlo KU 300.40/K 102 zahájilo těžbu uhlí pod
bývalou trasou uhelných odtahů v DB. V novém
místě nasazení v patě Jižních svahů odtěží zhruba
2 mil. t uhlí; poté bude o tento prostor rozšířena kapacita vnitřní výsypky.
ČERVENEC
Fúze dceřiných společností: ze sloučení PRODECO a SD – 1. strojírenská vzešel jako
nástupnický subjekt PRODECO a SD – Autodoprava se stala nástupnickou společností
ze sloučení SD – Autodoprava a SD – Rekultivace.
Během dvoutýdenní plánované technologické odstávky (20. 6. až 4. 7.) naplno pokračovala modernizace technologie ledvické úpravny, konkrétně byl rekonstruován technologický most C nebo prostor nakládacího i hlubinného zásobníku.
V rámci roční revize technologického celku TC3 na DB bylo přesměrováno zakládání do
prostoru u města Ledvice, kde vytvoří zakladač ZP 10 000/Z 81 ochranný val.
SRPEN
Střediska důlní a doplňkové mechanizace a ropného hospodářství
byla vyčleněna z mateřské společnosti Severočeské doly do dceřiné
společnosti SD – Autodoprava.
V Úpravně uhlí Ledvice byly vyměněny třídiče v hrubé třídírně, které
oddělují hruboprachy a průmyslové
směsi od uhlí určeného k dalšímu
zpracování.
SD Portál plný užitečných informací je od začátku srpna přístupný
všem zaměstnancům skupiny SD.
Dokončena byla výměna opotřebované kulové dráhy na rýpadle
SchRs 1 320/K 110. Dodavatelem
byla dceřiná společnost PRODECO.
Poté rýpadlo K 110, trvale nasazené
na druhém skrývkovém řezu DNT,
zahájilo dočasnou těžbu na prvním
skrývkovém řezu místo havarovaného rýpadla SchRs 1 550/K 109.
ZÁŘÍ
Symbolicky na Den horníků byla spuštěna
nová podoba webových stránek Severočeských dolů.
Zahájeny byly práce na vybudování ochranného valu u Ledvic. Nově vytvořené zemní těleso v délce 550 m a výšce 25 m nad ostatním
terénem je dalším z komplexu ochranných
opatření přispívajících k omezení pronikání nežádoucích vlivů těžby z DB do města Ledvice.
ŘÍJEN
SD – Kolejová doprava získala od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Státního úřadu inspekce práce prestižní osvědčení Bezpečný podnik za trvale
vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci.
Prezident Miloš Zeman v doprovodu hejtmana Oldřicha
Bubeníčka a generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše
navštívil Doly Bílina. V dílenské hale Prodeco se seznámil s bezkonfliktním postupem těžby DB a hovořil k shromážděným zaměstnancům.
Říjnové tradiční předání ocenění nejlepším zaměstnancům skupiny SD se týkalo 17 vybraných profesionálů,
kteří trvale odvádějí nejlepší pracovní výkony.
KVĚTEN
HORNICKÉ listy 1/2014
BŘEZEN
Na veřejném zastupitelstvu informovali zástupci SD občany Ledvic o dalším
opatření ke zlepšení životního prostředí
v jejich městě – vybudování ochranného
valu. V areálu Úpravny Ledvice byla zahájena výstavba nové nakládky mourů.
Dokončeno přeložení třetího uhelného odtahu z vyuhlené lokality do nového
umístění, tj. podél dvou stávajících uhelných odtahů na DNT.
Povolení hornické činnosti pro DNT
do roku 2029 nabylo právní moci. DNT
tak získaly důležitý právní podklad
k těžbě podle uvedené dokumentace
na období příštích patnácti let.
Předáním pracoviště byla uvnitř
úpravárenského provozu Ledvice zahájena stavba nového místa nakládky
tříděného uhlí, kam se v roce 2015
přemístí drobný prodej uhlí.
Hejtman ÚK Oldřich Bubeníček navštívil DNT.
PROSINEC
LISTOPAD
ČERVEN
V plánovaném termínu byla dokončena rozsáhlá investiční akce
Zkapacitnění úpravny důlních vod
Emerán na DB. Důkladná modernizace a rozšíření zařízení k čištění
důlních vod plní emisní limity stanovené legislativou.
Generální prověrka ČBÚ dopadla na výbornou a potvrdila, že DNT
jsou moderním lomem s profesionálním týmem zaměstnanců.
Necelý rok po havárii začalo 4. listopadu rýpadlo SchRs 1 550/K 109
opět těžit nadloží na prvním skrývkovém řezu DNT. Náročnou opravu
a montáž provádělo PRODECO za
pomoci specializovaných firem jako
například Hutních montáží Ostrava.
Severočeské doly opět mezi nejlepšími tuzemskými firmami. V prestižním žebříčku nejúspěšnějších
českých hospodářských subjektů
Českých 100 Nejlepších zaslouženě
obsadily vynikající 9. místo.
Revitrans – nový název pro dceřinou společnost SD – Autodoprava, který
lépe odráží rozšířené spektrum jejích činností. Po červencové fúzi s SD – Rekultivace se zabývá kromě přepravních služeb také realizací technických rekultivací.
Nejvyšší resortní vyznamenání medaili G. Agricoly od předsedy ČBÚ Iva Pěgřímka převzaly dvě osobnosti ze SD: Ivan Lapin a Martin Vrubel.
V chomutovském kostele sv. Barbory proběhla důstojná oslava svátku patronky všech horníků a 20. výročí existence Severočeských dolů.
Podpis dodatku kolektivní smlouvy pro rok 2014 završil kolektivní vyjednávání zástupců odborů se SD.
10/11
SKUPINA SD V ROCE 2013: PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ
12/13
pracovní den
Momenty z hektické středy
Táni Streda Štastné, vedoucí odd. majetkových účastí
07:30
10:15
Setkání s kolegyněmi z jednotlivých oddělení ekonomické
podpory dceřiných společností SD se týkalo projektu
převedení účetnictví skupiny SD do SSC v Ostravě.
S Marcelou Koechrovou, vedoucí odboru ekonomické podpory
Revitrans. Řeší se funkčnost WF na změnu časově závislých dat.
11:40
13:00
K profesi Táni Streda Šťastné patří také časté cestování. Kromě pravidelných
cest do Bíliny jezdila poslední dobou se svými kolegy i do Prahy a Ostravy.
Právě začalo jednání pracovní skupiny připravující fúzi PRODECO a SD – KOMES.
Na snímku (zleva) s Františkem Marouškem, generálním ředitelem
PRODECO a Janem Kratochvílem, manažerem útvaru správy majetku.
15:00
17:00
Odpoledne je potřeba zadat do Helpdeskových požadavků nové
úpravy na fungování workflow a zaktualizovat manuál pro SSC.
Při tréninku ve sportovní hale vylepšovala Táňa techniku
na badmintonový turnaj zaměstnanců skupiny SD.
HORNICKÉ listy 1/2014
Koordinaci majetkových účastí, správu a rozvoj systému SAP pro ekonomickou podporu a kontakt s uživateli
mateřské společnosti i celé skupiny SD nelze vždy zvládnout od stolu v Chomutově, takže pracovní den může
být zaplněný schůzkami a školeními. S Táňou Streda Šťastnou jsme se navíc sešli jen krátce poté, kdy bylo
účetnictví skupiny SD převedeno do Centra sdílených služeb ČEZ Korporátní služby (SSC) v Ostravě a probíhá
fúze dceřiných společností PRODECO a SD – KOMES. V tak hektickém období práce zpravidla přesahuje
standardní pracovní dobu, přesto Táňa neztrácí nic ze své energie a i ve volném čase je mimořádně aktivní.
Z vysoké školy na SD
Rčení, že jablko nepadá daleko od
stromu, v případě Táni Streda Šťastné sedí stoprocentně. Tatínek Josef
Šťastný je dlouholetým zaměstnancem
SD, nyní pracuje jako vedoucí odboru
ekonomiky dolů. Do kontaktu se Severočeskými doly přišla Táňa už během
studií na Fakultě provozně ekonomické ČZU. Tématem její diplomové práce
byla právě analýza hospodaření SD se
zaměřením na účetnictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS. V roce 2010 nastoupila do úseku finančního ředitele a po
klasickém kolečku po všech útvarech
správy začala pracovat jako metodik
účetnictví v odboru metodiky a účetní
legislativy. „Věnovala jsem se evidenci
a účtování majetku podle IAS/IFRS, podílela jsem se na nastavování systému
SAP, například nových workflow (WF)
v SAPu, především WF na vyřazování
majetku a evidenci škodních případů,“ popsala své tehdejší aktivity Táňa.
Loňský rok pro ni byl obdobím velkých
změn. V dubnu byla pověřena vedením oddělení majetkových účastí, kde
v roce 2013 probíhalo hned několik zajímavých projektů – dvě fúze dceřiných
společností, squeeze-out SD – KOMES
nebo převod provozu DDM do SD – Autodoprava, dnes již Revitrans. Paralelně se až do konce roku věnovala také
metodice účetnictví, rozvoji informačního systému SAP pro ekonomické
oblasti a intenzivně se zapojila do předávání účetní agendy do SSC v Ostravě. „V současné době za sebou máme
již první účetní závěrku zpracovanou
SSC. Samozřejmě jsme na začátku
a ne všechno běží úplně hladce, leccos
musíme upřesňovat nebo opravovat,
ale start se celkem vydařil a už první
závěrka se stihla v termínu,“ přiblížila
nedávné změny ve vedení účetnictví.
Den tak trochu v poklusu
Během jedné únorové středy jsme
se sympatickou Táňou prožili nabitý
den. Ráno si v kanceláři stačila jen vzít
klíče od služebního auta a vyrazila do
Bíliny. Tam na ni čekala schůzka s kolegyněmi z útvarů ekonomické podpory dceřiných společností skupiny SD.
Téma bylo jasné – zhodnotit, jak proběhla první závěrka podporovaná pro
SSC, vyměnit si zkušenosti o tom, co
nefunguje a co je potřeba zlepšit, domluvit se na sjednocení postupů. Táňa
si zároveň musela ověřit, zda na dceřiných společnostech správně fungují
nová workflow pro vyřazování, aktivaci
a převody majetku. Konkrétní požadavky na řešení některých problémů zpracovala a odeslala programátorům už
z Chomutova, kde na ni čekalo i další
dnešní setkání. V mírném poklusu, ale
jako vždy s úsměvem, zamířila do zasedací místnosti na schůzku pracovní
skupiny připravující fúzi SD – KOMES
do PRODECO. Organizace jednotlivých setkání, zápisy a vedení seznamu
úkolů včetně kontroly plnění jsou její
starostí, stejně jako příprava účetních
kroků spojených s touto reorganizační
změnou včetně převodu registru majetku. Odpoledne musela s kolegyněmi
z ostravské účtárny ještě projít postupy
pro zaúčtování majetku dle IAS/IFRS.
Nakonec i středeční mimopracovní
aktivita se týkala SD. V chomutovské
sportovní hale se s kolegou Františkem
Smutným připravovala na tradiční badmintonový turnaj pořádaný pro zaměstnance skupiny SD. Ani pak nepřemohla
sympatickou Táňu únava a pospíchala
na svou hodinu cvičení s kamarádkami.
„Tam už vás ale nebudu brát. To by se
holkám nelíbilo, kdybyste je fotil,“ řekla s úsměvem během rozloučení Táňa
Streda Šťastná.
text a foto: Tomáš Vrba
objektivem čtenářů
hornické dynastie
14/15
Opět jste nám do redakce poslali pěkné fotografie, na kterých jste pohotově
zachytili nejrůznější zajímavé momenty z vašich pracovišť, ale také snímky
prostředí, kde relaxujete a čerpáte sílu. Nezapomínáte ani na zvířecí
miláčky. Podívejte se na zajímavé zimní fotografie vašich kolegů.
Pokud jste i vy nadšenými fotoamatéry a podařilo se vám pořídit zajímavé snímky,
pošlete nám výsledky svého úsilí – rádi je zveřejníme. Kontakt: [email protected]
 Momentku z Krušných hor nám poslal Pavel Fleischer,
který byl na zimním výletě v Krupce, kde je štola
sv. Martina svědkem dávné těžby cínových rud.
 Velmi vzácná fotografie z letošní zimy pochází
z 29. ledna. Sníh na výsypce DNT zachytil Pavel
Filingr. Bílá pokrývka za pár dnů nenávratně zmizela.
 Olze Tomovové se podařil zajímavý snímek
papouška – akrobata. Jmenuje se Gočo (druh
žako-kongo) a podává neuvěřitelné výkony.
 I když je Vladimír Voňka od loňska v důchodu,
je stále věrným čtenářem Hornických
listů. Se svým fotoaparátem měl štěstí
na zimní krajinku v Krušných horách.
 Za trvale zasněženým panoramatem
si zajel Pavel Fleischer do rakouských Alp.
 Zlatý retriever Bradley se krásně vyjímá na čerstvě napadaném sněhu.
Fotografii máme od manželů Hrdinových.
Alena
& Kateřina
Vrbasovy
K moderní povrchové těžbě uhlí nepatří jen muži – horníci a jejich namáhavá fyzická práce, ale také ženy
zajišťující důležitou administrativu. Pohled na působení Aleny Vrbasové a její dcery Kateřiny v ekonomických
útvarech odráží nejen revoluční proměnu účetnictví, ale i organizační a legislativní změny v SD.
Rozvaha Aleny a Kateřiny Vrbasových
aktivní působení na DNT a odešla do
důchodu. Rozhodně se ale nudit nebude.
„Kromě radostí s roční vnučkou a péče
o chalupu chceme s manželem hodně
cestovat.“
Alena Vrbasová se věnuje výrobnímu účetnictví více než čtyři desítky
let. Na DNT začínala v době jednotného plánování SHD. Zažila zavádění
moderní výpočetní techniky a vedení účetnictví v elektronické podobě. Po
vzniku Severočeských dolů se zapojila do centralizace účetnictví lokalit
DB a DNT. V jejích šlépějích pokračuje dcera Kateřina. Jako vedoucí
oddělení nákupu noncore služeb usiluje spolu se svými kolegy o dosažení
co nejlepších obchodních podmínek u dodavatelů podpůrných služeb.
Alena a Kateřina Vrbasovy nejsou v žádném případě účetní v neforemných
pracovních pláštích probírající se stohy papírů, ale moderní ženy s přehledem
zvládající nejen svoji profesi, ale také řadu mimopracovních aktivit.
Hornická dynastie Vrbasových
Alena a Kateřina Vrbasovy jsou v současné době jedinými zástupkyněmi rodiny působící dlouhodobě v Severočeských dolech. Ještě v nedávné minulosti
totiž byli profesně spojeni s DNT také další rodinní příslušníci. Už od poloviny 50.
let až do svého odchodu do důchodu
v roce 1985 zde pracovala i matka Aleny Vrbasové paní Anna Havelková, a to
jako obsluha dispečinku šachetní elektrorozvodny v Prunéřově. Dalším zástupcem rodiny na DNT byl Štěpán Havelka.
„Můj bratr Štěpán byl vyučený elektrikář
a než odešel do penze, působil ve zdejších dílnách, kde se podílel na údržbě
a opravě těžební techniky. Manžel sice
nepracoval na šachtě, ale v energetice.
Byl technikem v jedné z nejdůležitějších
tuzemských rozvoden v Hradci u Kadaně,“ vzpomíná Alena Vrbasová.
Na DNT sama nastoupila hned po
maturitě v roce 1967. Také v jejím případě bylo zaměstnání na šachtě možností
HORNICKÉ listy 1/2014
Dvě podoby Kateřiny Vrbasové: při pracovní poradě
s Martinou Picálkovou a Vladimírou Jiroutovou …
získat byt a najít solidní uplatnění v oboru,
který vystudovala. Kromě krátkého období, kdy byla sekretářkou investičního
odboru DNT, se celé čtyři dekády aktivně věnovala účetnictví. Během své praxe prošla se „svými“ DNT nejrůznějšími
organizačními, báňsko-technologickými
a legislativními změnami. Zároveň se
rapidně obměnila také technika, kterou
jako účetní používala. „Začínala jsem na
elektromechanických účtovacích strojích
Ascota a faktury vystavovala na psacím
stroji. Na konci 80. let se také u nás začínaly prosazovat počítače. Pamatuji si, že
první společný počítač určený pro celou
účtárnu jsme měli na chodbě, kde fungoval jako společný terminál, u něhož jsme
se při zadávání dat střídali. V roce 2000
se začal používat informační systém pro
vedení účetnictví S1. Důležitým mezníkem pro naši práci byla novela zákona
o účetnictví z roku 2001, která zavedla
první fázi elektronizace účetních dat. Od
té doby už nemusí být všechny doklady
archivovány v papírové podobě a stačí
jen elektronická. Od roku 2005 používáme integrovaný informační systém SAP,“
zrekapitulovala paní Alena. V její práci
se odrážel nejen přelomový vývoj techniky, ale také důležité organizační změny DNT, respektive SD. Když zde v roce
1967 začínala, byly DNT národním podnikem a později koncernovým podnikem
spadajícím pod ředitelství SHD. Po roce
1991 se v rámci restrukturalizace staly
samostatným státním podnikem, který
… a na dovolené ve Vietnamu, kde si vyzkoušela proslulé
dobře maskované tunely Vietcongu nedaleko Saigonu.
byl právě před dvaceti lety začleněn do
nově vzniklé a.s. Severočeské doly. Samozřejmě i poté přicházela řada změn
přímo se týkajících účetnictví a postupně
se centralizovalo celé účetnictví v rámci
skupiny SD. Největší změna potkala Alenu Vrbasovou na konci její pracovní kariéry. „Od 1. ledna letošního roku byl proces vystavování faktur předán kolegyním
z Centra sdílených služeb společnosti
ČEZ – Korporátní služby v Ostravě, které
teď vedou účetnictví pro celou Skupinu
ČEZ v České republice,“ uvedla Alena
Vrbasová a přiblížila svoji práci, kterou
nyní budou provádět ostravské kolegyně. „Měla jsem na starosti vydané faktury, což představovalo založení zakázky
v SAPu, kontrolu podkladů podle smlouvy, či dodacích listů včetně analytických
účtů a platebního spojení. Kompletovala jsem také veškeré přílohy faktur, jako
byla například evidence provedených
prací, objednávky, dodací listy či přehledy nefakturovaných údajů. Po provedení všech výše uvedených činností jsem
vystavovala faktury včetně přiřazení příslušné daňové klasifikace pro jednotlivá
plnění. Na DNT se vydávaly faktury nejen
externím odběratelům, ale také dceřiným
společnostem za nejrůznější služby, výkony a pronájmy. Ročně jsem vystavila
zhruba tři tisíce faktur.“ Na konci letošního ledna paní Vrbasová ukončila své
Kateřina: třetí generace
rodiny Vrbasových v SD
Dcera Aleny Vrbasové Kateřina měla
původně pokračovat v matčiných šlépějích. V roce 2010 začínala v odboru účetnictví a počítalo se, že bude podobně
zastávat agendu ve výrobní účtárně DNT.
Po rozhodnutí o organizačních změnách vyplývajícím z centralizace účtáren
Skupiny ČEZ, byla Kateřina oslovena
útvarem nákupu, který právě procházel
transformací a rozšiřoval své nákupní
činnosti také o dceřiné společnosti SD.
Využívá tak zkušenosti ze své předchozí
praxe u tuzemských poboček nadnárodních společností, kde se věnovala
konkrétně nákupu výrobního materiálu.
V SD vede oddělení nákupu noncore služeb. „Naším cílem je vybudovat pro SD
ty nejlepší cenové a obchodní podmínky.
Veškeré nákupy a objednávky jdou přes
náš útvar, a to včetně uzavírání smluv.
Podle interní směrnice jsou na všechny
pořizované produkty a služby v hodnotě
přesahující padesát tisíc korun vypisována výběrová řízení. Zakázky většího
rozsahu zpracováváme přesně podle
zákona o veřejných zakázkách. V našem
útvaru se provádí nejen nákup materiálu,
ale také služeb. Pokud spadají do investic, zařizuje je oddělení nákupu core služeb. Nákup ostatních služeb, jakými jsou
například opravy a údržby, realizujeme
v oddělení noncore. Pro celý proces nákupu je klíčové zadání, které získáváme
od kolegů z provozu nebo OPM. Jejich
požadavek je stěžejním podkladem celého výběrového řízení. S kolegy z provozních úseků spolupracujeme také na
tzv. hodnocení dodavatelů, kde podle
nejrůznějších kritérií jakými jsou kvalita,
cena, termín, dodržování zásad bezpečnosti práce posuzujeme naše realizované zakázky. Doba zpracování výběrového řízení je závislá na typu služby. Běžné
zakázky vyřídíme během několika týdnů.
U velkých akcí typu veřejné zakázky trvá
výběr dodavatele minimálně půl roku,“
přiblížila specifika nákupních činností Kateřina Vrbasová. Agendu nákupu
podpůrných činností zajišťuje spolu se
šesti kolegy z oddělení noncore. Během
letošního roku v souvislosti s centralizací
veškerého nákupu přejdou do mateřské
společnosti ČEZ. Ve volném čase se Kateřina Vrbasová věnuje své největší zálibě – cestování. Je k tomu výborně jazykově vybavena, ovládá tři světové jazyky.
Hodně si zamilovala Španělsko a země
Latinské Ameriky, postupně se pak k cílům jejích poznávacích cest přidávala
místa v Africe a Asii. Při toulkách světem
nevyužívá služeb cestovních kanceláří
a hotelových řetězců, ale putuje sama,
jen s batůžkem. Přespává buď ve stanu,
nebo u místních lidí, aby co nejvíc poznala život a kulturu v různých částech světa.
text: Tomáš Vrba
foto: Tomáš Vrba, Miloš Žihla,
archiv Kateřiny Vrbasové
Poslední pracovní den Aleny Vrbasové. Po poctivých 47 letech se rozloučila
nejen se svojí profesí, ale také s nejbližšími kolegy a kolegyněmi.
16/17
hornické dynastie
svět dolů
SD – Autodoprava, respektive Revitrans, máme členy i v této dceřiné společnosti. Potěšující je, že od roku 2008
se počet členů naší odborové organizace zvýšil zhruba o 15 %. Jen z provozu – závodu skrývka DB, který zaměstnává zhruba 660 lidí, je jich našimi
členy 600, tedy téměř 90 %.
VÁCLAV FIŠER
předseda základní odborové organizace č. 1 DB
HORNICKÉ listy 1/2014
V čele největší odborové organizace skupiny SD stojí od roku 2008. Předtím získal dokonalý přehled o těžbě
skrývky na Dolech Bílina díky čtyřicetileté praxi, kdy zastával různé profese – nejdéle byl členem posádky
největšího tuzemského rýpadla K 10 000/K 74. Václav Fišer není jen uznávaným praktikem kontinuálního
povrchového dobývání hnědého uhlí, ale především člověkem se smyslem pro spravedlivost, férové jednání
a otevřenost. Nepochybně i proto byl zvolen předsedou odborové organizace a později i členem dozorčí rady
SD voleným zaměstnanci. Práce a žití na Bílinsku mu nebyly nikdy lhostejné a v tomto svébytném industriálním
prostředí věrně setrvává po celý život. Jako místostarosta Světce usiluje o další rozvoj své rodné obce.
Kdy začalo vaše působení v DB
a čemu jste se konkrétně věnoval?
Bylo to v roce 1970 na tehdejším
lomu Jirásek, kde jsem začínal jako
zámečník výklopných LH vozů skrývkových vlaků. Pak jsem byl krátký čas
zámečníkem v posádce zakladače
Z 1 200/Z 63 a v roce 1976 přešel do
nově se tvořící posádky právě montovaného rýpadla K 10 000/K 74. S tímto
unikátním velkostrojem jsem absolvoval nejen jeho montáž a také dlouhý
a náročný zkušební provoz, ale zůstal
jsem tam pak celých dvaatřicet let.
V květnu 2008 jste byl zvolen předsedou největší odborové organizace
SD. Co patří mezi vaše odborářské
aktivity a o co se snažíte?
Naším hlavním úkolem je hájit zájmy
zaměstnanců. Základním dokumentem
Naše
odborová
organizace
č. 1 má
aktuálně
746
členů
vymezujícím vztah mezi odbory a zaměstnavatelem je kolektivní smlouva, která definuje práva a povinnosti obou stran,
a to zejména v pracovněprávní a sociální oblasti. Samozřejmě se dotýká také problematiky bezpečnosti a hygieny práce. Nejvíce sledovaná je část věnující se výši mzdy, tvorbě
a plnění sociálního fondu a dalším mzdovým náležitostem.
Naše odborová organizace se zabývá také sportovním, kulturním a rekreačním vyžitím našich členů. Patří sem například
poskytování vstupenek do nejrůznějších sportovišť, zájezdy
na divadelní představení a koncerty. Každoročně také pořádáme Den horníků, který se těší velkému zájmu, zejména
našich bývalých kolegů v důchodovém věku. V neposlední
řadě společně s ostatními organizacemi obhospodařujeme
rekreační zařízení v Holné a Mladoticích. Nezapomínáme
ani na děti našich zaměstnanců, kterým přispíváme na jarní
a letní rekreace.
Kolik má vaše odborová organizace členů?
Naše odborová organizace č. 1 má aktuálně 746 členů, kteří jsou z provozů skrývka a lom, z úpravny uhlí, ale
i ze správy akciové společnosti. Po převedení DDM do
Řadu let jste aktivně působil
na největším českém rýpadle
K 10 000/K 74. Jak na tuto etapu
svého pracovního života vzpomínáte a dovedete si představit, že by se
jednou tento opravdový technický
unikát povrchové těžby stal industriální památkou?
K 10 000/K 74 je mojí srdeční záležitostí. Nejen s ohledem na roky, které jsem tam strávil, ale především
díky obdivu k impozantním rozměrům
a řadě unikátních řešení, jako je třeba
vynášecí talíř se sklopnými segmenty
sloužící k předávání těženého materiálu z kolesového výložníku na spojovací
most. Zejména v prvních letech provozu ovlivňovaly těžbu časté opravy,
přesto je tenhle velkostroj bezesporu
nejvýkonnějším rýpadlem na DB. Rozhodně bych byl pro, aby se největší
tuzemské rýpadlo dokumentující progresivní technologii povrchové těžby
zachovalo jako technická památka.
V sousedním Německu jsem viděl řadu
expozic vysloužilé dobývací techniky,
která se všude těší zájmu turistů stále
více preferujících návštěvy svědků industriální minulosti.
Jste místostarostou obce Světec,
nedaleko Dolů Bílina. Jak funguje spolupráce Severočeských dolů
s vaší obcí?
V zastupitelstvu jsem od počátku
90. let a po celou tu dobu jsme udržovali se Severočeskými doly korektní
vztahy. Díky příspěvkům od SD jsme
systematicky vylepšovali infrastrukturu
a zkvalitňovali život ve všech částech
naší obce. Například v loňském roce
jsme díky podpoře SD uspořádali pěkné obecní slavnosti nebo vybavili naše
hasičské sbory ve Štrbicích a Světci
dvěma zbrusu novými lehkými užitkovými vozidly. Podpory Severočeských
dolů si samozřejmě vážíme a doufáme,
že naše spolupráce bude pokračovat
i v příštích letech.
text a foto: Tomáš Vrba
Jaké byly zaměstnanecké benefity
v roce 2013
Kolektivní smlouva garantuje zaměstnancům řadu výhod, na které
jsou vynakládány nemalé prostředky. Je to například prodloužená
dovolená o jeden týden, rozšířené nároky placených překážek
v práci, nadstandardní výše odstupného při organizačních změnách,
odchodné při nutnosti ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů,
jubilejní odměny vyplácené při významných životních či pracovních
výročních a při odchodu do důchodu. Většina výhod je zahrnována
do zaměstnaneckých benefitů. Celkem tak bylo v roce 2013 na
benefity v SD vynaloženo v průměru 33,5 tis. Kč/zaměstnance.
Nejvýznamnější benefity představují z hlediska nákladů příspěvek na
penzijní připojištění a výdaje na stravování. Příspěvek na penzijní připojištění je zaměstnancům poskytován
v závislosti na vlastním zaplaceném
příspěvku. Bezmála 80 % všech připojištěných zaměstnanců využívá
maximální částku a každý měsíc je
jim na účet penzijního připojištění
zasílán příspěvek zaměstnavatele ve
výši 1 000 Kč. Celkově bylo v roce
2013 zaplaceno na příspěvcích zaměstnavatele ve prospěch penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění
zaměstnancům Severočeských dolů
31 mil. Kč.
Příspěvek na stravování s možností čerpání cenově zvýhodněných
teplých či mražených jídel využívá
přes 80 % zaměstnanců. Přestože není stravovanost zaměstnanců
100%, výdaje vynakládané na provoz a zajištění stravování přesáhly
za rok 2013 v průměru 9,5 tis. Kč na
zaměstnance. Zaměstnanec za jedno standardní jídlo hradí zhruba 1/5
celkové ceny jídla.
Stejně jako v předchozích letech
i v roce 2013 obdrželi zaměstnanci nepeněžní poukázky, které je
možno využívat na rekreaci, sport,
kulturu, vzdělávání a zdravotní potřeby. V roce 2013 obdržel každý
zaměstnanec tyto poukázky ve výši
2,5 tis. Kč.
K dalším zaměstnaneckým benefitům, které byly zaměstnancům
Severočeských dolů poskytnuty ze
sociálního fondu, patřily příspěvky
na rekreaci, dětskou rekreaci, na
kulturní a sportovní akce, bezplatné
Kč
9517
penzijní připojištění
a životní pojištění
9597
stravování
5732
poukázky, kultura, rekreace,
zdraví, sport
3053
ochranné a mycí prostředky
2872
vzdělávání
1378
cestovné
662
ochranné nápoje
144
doprava
339
příspěvky odborovým svazům
201
dary, sociální výpomoc, ostatní
očkování proti chřipce, na rehabilitace, lázeňskou léčbu a vzdělávání.
Benefity byly poskytovány i bývalým zaměstnancům – důchodcům,
kteří využívají možnosti stravovat
se za zvýhodněnou cenu ve stravovacích zařízeních zaměstnavatele
nebo dostávají stravenky s možností
uplatnit je ve smluvních zařízeních.
Jsou jim také poskytovány příspěvky
na rekreace, zájezdy a mají možnost
se účastnit pravidelných setkání
v klubech důchodců.
text: Kamila Hauptvogelová
18/19
z odborů
Tradiční setkání se Skupinou ČEZ
Skupina ČEZ zve pravidelně
počátkem roku představitele
severočeských měst a obcí ze
svého sousedství na tradiční
setkání. To letošní se uskutečnilo
7. února v Mostě a účastníkům
přineslo řadu nových a užitečných
informací i příležitost k diskusím
o dění v hnědouhelných dolech
a elektrárnách Skupiny ČEZ,
a také o celé škále energetických
a zákaznických služeb nebo
o projektech reklamního
partnerství. Dvacet úspěšných let
i budoucí záměry skupiny SD na
setkání představil ředitel strategie
a komunikace Vladimír Budinský.
Úvodní slovo hejtmana
Ústeckého kraje
Hejtman Oldřich Bubeníček se vyjádřil stručně a jasně: „Náš kraj je krajem průmyslovým a význam Skupiny
ČEZ, zejména hnědouhelných lokalit SD
a tepelných elektráren je nesporný. ČEZ
sem prostě patří. Je potěšitelné, že mezi
krajskou administrativou, městy a obcemi v jejich sousedství a jednotlivými společnostmi – členy Skupiny ČEZ – byla
nastavena dobře fungující koexistence
a užitečná provázanost ve prospěch lepších životních podmínek občanů.“ Pan
hejtman setrval na setkání až do jeho závěru a využil i příležitost k neformálním
diskusím se starosty a zastupiteli.
Vladimíra Rosendorfová z ČEZ Zákaznické služby s.r.o.
živě prezentovala Zákaznický servis včera, dnes a zítra.
Informace z elektráren ČEZ
Průběžnou zprávu o stavu projektů obnovy zdrojů Skupiny ČEZ podal
Václav Matys. Zdůraznil, že ekologie
provozu elektráren zůstává pro ČEZ
i po dvaceti letech prioritou. Od začátku 90. let až dosud bylo do redukce
emisí vloženo přes 150 miliard korun.
Otakar Tuček, ředitel OJ ETP a František Strach, ředitel OJ EPL, pak referovali podrobně o postupu ekologizace
a vývoji emisí v elektrárnách Tušimice,
Prunéřov, Počerady a Ledvice. Nový
blok v Ledvicích by měl být uveden
do trvalého provozu koncem letošního
roku. Účastníci setkání se se zajímali
i o zrekultivované složiště vedlejších
HORNICKÉ listy 1/2014
O přestávce se neformálně diskutovalo. Starostka Zdeňka Fritscherová
a místostarostka Ivana Procházková tak mohly pohovořit o opatřeních SD
pro čistší a zdravější Ledvice s Vladimírem Budinským.
produktů Elektrárny Prunéřov II a o pokračující rekultivační práce.
SD – spolehlivá palivová
základna Skupiny ČEZ
Vladimír Budinský podtrhl stabilitu
těžebních výkonů na DNT a DB podloženou příslušnými povoleními hornické
činnosti. Zdůraznil významný potenciál území rekultivovaných po těžbě pro
Ústecký kraj a přiblížil objemy financování plánovaných rekultivací do roku
2030. Pozornost vyvolal také přehled
rozpracovaných ekologických investic
– ochranné valy pro Ledvice a Březno,
optimalizace technologie čistírny důlních vod Březno, přemístění prodejů
tříděného a prachového uhlí v areálu
DB. V rámci projektu Pomáháme ředitel Budinský informoval o segmentech
směrování darů v roce 2013; dle vlastní
strategie sousedních obcí byly využity
hlavně do infrastruktury a školství. Pokračuje projekt STOP PRACH a další
projekty jako například Zdravé Březno.
Významné
teplárenské
projekty,
energetické a zákaznické služby,
projekty reklamního partnerství ČEZ
v Ústeckém kraji
Generální ředitel ČEZ Teplárenská, a.s. Vladimír Gult informoval podrobně o projektech: Záložní plynový
zdroj v ELE (bude dokončen v létě 2015),
akvizice Teplo Klášterec a Energie
Krupka, Připojení lokalit Lázně a Prosetice na nový horkovod z ELE (právě
dokončeno) a Ledvice – teplofikace
města (projekt byl dokončen v září
2013). Přínosem všech projektů jsou
pozitivní dopady na ekologii a cenu
tepla. ČEZ Teplárenská zásobuje v našem kraji 12 měst (téměř 5 000 TJ/rok).
Rostislav Raida z ČEZ Energetické
služby, s.r.o. se zaměřil na nabídku
správy veřejného osvětlení. Tato komplexní služba zbaví obce a města starostí o často problematické veřejné
osvětlení. Nabídka platí i pro osvětlování výrobních prostorů a budov. Za ČEZ
Zákaznické služby, s.r.o. účastníky setkání zaujala Vladimíra Rosendorfová.
Hovořila o již desetiletém úspěšném
budování zákaznického servisu – podpory prodeje i distribuce pro domácnosti a maloodběratele v komoditách
jako je elektřina, teplo, plyn, ČEZ mobil aj. Společnost má na českém volném trhu zhruba 3 miliony zákazníků,
oproti konkurenci drží optimální ceny
a disponuje dostatkem elektřiny až po
koncový odbyt. Poslední vystoupení
na únorovém setkání patřilo prezentaci projektů reklamního partnerství ČEZ
v Ústeckém kraji. Jan Pošvář, vedoucí
regionální komunikace, podal přehled
projektů realizovaných v roce 2013 (reklamní partnerství, přímé finanční dary,
Nadace ČEZ), kdy 63 % směřovalo do
podpory regionu. Upozornil na nutnost
podávání nových žádostí na standardních formulářích.
Přejeme hodně energie! Těmito slovy se pak s účastníky setkání představitelé Skupiny ČEZ rozloučili.
text a foto: Tomáš Vrba
Ředitel OJ EPL František Strach počítá
v Elektrárně Ledvice s předběžným převzetím
nového nadkritického bloku koncem letošního roku.
Pozornost a pohotovost se vyplatila
Pracovníci z prvního skrývkového řezu, kteří zlikvidovali požár:
(zleva dole) Jaroslav Fork, Vladimír Čížek, Miroslav Petr
a (zleva nahoře) Tomáš Hloch, David Kobrč, Milan Mišák a Roman Lüftner.
Jako sedm statečných si 5. ledna
na začátku noční směny počínala sehraná parta skutečných profesionálů
– Jaroslava Forka, Davida Kobrče, Miroslava Petra, Vladimíra Čížka, Romana Lüftnera, Tomáše Hlocha a Milana
Mišáka, kteří mimo rámec svých povinností bystře zaregistrovali zárodek
požáru na DPD prvního skrývkového
řezu v Dolech Bílina. Z důvodu výpadku prašného pásu u PD 706 byl
na pasovce prvního skrývkového řezu
vedoucí mezi rýpadlem K 10 000/K 74
a zakladačem ZP 10 000/Z 81 zastaven chod dopravníku. Posádka rýpadla využila prostoje ke sponkování
průrazu pásu na kolesovém výložníku.
Z tohoto místa si všiml malého ohně
na DPD nedaleko vratné stanice PD
707 řidič rýpadla Roman Lüftner. Nebyl sám, neboť se v blízkosti rýpadla
pohyboval i směnový revírník Tomáš Hloch, který ihned informoval
operátora na velín a zároveň dojel
k ohnisku požáru. S hašením mu pak
rychle pomohli provozní zámečníci Jaroslav Fork s Davidem Kobrčem a provozní elektrikáři DPD Miroslav Petr
s Vladimírem Čížkem. K likvidaci požáru girland spodní a horní větve DPD
použili nejen pět hasicích přístrojů, ale
také vodu z odvodňovacího příkopu.
K uhašení nemalou měrou přispěl se
svým strojem – pásovým čističem strojník Milan Mišák. Společně se jim
podařilo oheň zdolat. Přivolaní hasiči
následně ochladili ohořelý střední díl
DPD. Vulkanizéři z Prodeca během
následujících směn provedli opravu.
Už 7. ledna se tak mohla DPD šíře
2 200 mm na prvním skrývkovém řezu
DB opět rozjet. Také v tomto případě
se pozornost a pohotovost vyplatila
a přispěla k včasnému zvládnutí nebezpečí požáru.
text a foto: Tomáš Vrba
20/21
svět dolů
20 LET SEVEROČESKÝCH DOLŮ
Společnost Severočeské doly oslavila 1. ledna 2014 dvacáté
narozeniny. Na počátku byl ne právě snadný proces
restrukturalizace českého hnědouhelného hornictví a přechodu
na tržní principy. Nově utvořená společnost vznikla spojením dvou
státních podniků Bílina a Nástup. Záhy se ukázalo, že sloučení
geograficky oddělených těžebních lokalit je životaschopné
a hlavně ekonomické. Navzdory liberalizaci trhů s energiemi,
spuštění jaderné elektrárny Temelín a privatizaci se díky
nezbytným restrukturalizacím a systémovým změnám podařilo
Severočeským dolům s přehledem stát největší hnědouhelnou
společností v ČR se stabilně úspěšnými hospodářskými výsledky
a vysokou firemní kulturou. Severočeské doly mají v tuzemské
energetické základně nezastupitelné místo a díky členství ve
Skupině ČEZ a kompletní obnově jejích hnědouhelných elektráren
v Tušimicích, Prunéřově a Ledvicích dlouhodobou perspektivu.
HORNICKÉ listy 1/2014
Bilanční článek by neměl začínat
čísly, prý čtenáře nudí, ale tahle určitě upoutají vaši pozornost. Za dvacet let existence, tj. v letech 1994 až
2013 vytěžily Severočeské doly na
obou svých lokalitách 455 067 210 t
uhlí. Než se k takovému objemu
tušimického a bílinského uhlí dostala kolesová rýpadla, bylo nutné skrýt 1 696 191 069 m 3 nadloží.
Odtěžená skrývka putovala dálkovou pásovou dopravou na výsypky.
Během uplynulých dvou dekád byly
rekultivace ukončeny na celkové ploše 4 152 ha. Kromě zemědělských
a vodních to byly především lesnické
rekultivace, na nichž se vysázelo neuvěřitelných 22 812 712 kusů sazenic.
Restrukturalizace a privatizace
hnědouhelného hornictví
Na počátku 90. let nebylo společenské klima hornictví vůbec nakloněno.
Naopak, povrchovým dolům byl podsouván rozhodující vliv na devastaci
životního prostředí v našem regionu.
Transformací ekonomiky a recesí průmyslové výroby došlo ke snížení spotřeby elektrické energie. V roce 1991
rozhodla vláda o útlumu českého hornictví, který podporovala diverzifikace výroby elektřiny (výstavba jaderné
elektrárny Temelín, spalování biomasy,
vyšší využívání zemního plynu) a mohutný hlas obyvatelstva včetně nově
vzniklých ekologických hnutí lačných
bleskové nápravy nepříznivého stavu životního prostředí. Osud více než
stoleté těžby uhlí v severozápadních
Čechách byl v rukách belgického ekonoma Thylberta Gheyselincka. Tohoto
poradce tehdejšího ministra průmyslu
Karla Dyby předcházela pověst hrobaře uhelného hornictví v Belgii. Výsledné řešení ovlivnilo budoucnost těžby
hnědého uhlí v Čechách. Bylo rozhodnuto uzavřít lom Chabařovice (Palivový
kombinát Ústí nad Labem) a zastavit
provoz čtyř hlubinných dolů. V rámci
první vlny kupónové privatizace SHD
vznikla v roce 1993 Mostecká uhelná
společnost (sloučením Dolů a úpravny
Komořany, Dolů Hlubina a Dolů Ležáky) a k 1. lednu 1994 akciová společnost Severočeské doly (spojením DNT
a DB). Hlavním akcionářem byl Fond
národního majetku (96 %). Předsedou
představenstva a generálním ředitelem byl zvolen Vratislav Vajnar, který
spolu s členy představenstva a týmem
odborných ředitelů zahájil přestavbu
řídících struktur a vytvořil dobrou pozici pro další úspěšný rozvoj. Spojení
státních podniků Bílina a Nástup bylo
provázeno řadou otazníků, neboť výchozí postavení DB nebylo ideální.
Zatímco DNT i přes pokles z počátku
90. let byly vždy prosperujícím podnikem, Doly Bílina byly ztrátové a zadlužené. Nikdo v nově vzniklých Severočeských dolech nechtěl dopustit
případné zavření bílinského dolu
s obtížnými geologickými podmínkami, které by mělo dalekosáhlé sociální
důsledky. Nedlouho poté, co se rozeběhla první fáze racionalizace procesů
a činností v SD, se ukázalo, že spojení
DB a DNT je životaschopné. Potvrdil
se předpoklad, že bílinské uhlí bude
v budoucnu potřeba a že navzdory
zdejším složitým podmínkám (200metrové nadloží, těžko rozpojitelné polohy, vzdálené vnější výsypky) se jeho
těžba ekonomicky vyplatí.
Základní principy moderní
a veřejností akceptovatelné
povrchové těžby
Dávno už přestalo platit, že těžba je
omezena jen kapacitou lomů a technickými limity těžebního zařízení. Po
společensko-ekonomických změnách
v 90. letech se stalo a stále je rozhodujícím nikoliv kolik je možné v dané lokalitě vytěžit, ale kolik lze prodat. Prognózy spotřeby uhlí nebyly zpočátku
vůbec optimistické. Počítalo se, že po
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1. ledna vznikla akciová společnost
Severočeské doly spojením Dolů
Bílina a Dolů Nástup Tušimice
a hned byla zahájena integrace
a přestavba řídících struktur.
Vrcholové vedení se přemístilo do
nového sídla v Chomutově. Jako
jediný český producent hnědého
uhlí zvýšily SD odbyt uhlí.
Byly zahájeny perspektivní programy
obnovy těžební technologie
na DNT a modernizace DPD
na DB. V ledvické úpravně spustili
novou výrobu aditivovaného paliva
pro ekologické spalování.
V rámci vyčleňování podpůrných
procesů byly vytvořeny první dceřiné
společnosti SD – Autodoprava, a.s.
a SD – Vrtné a trhací práce, a.s.
Byla přijata strategie investičního
rozvoje SD pro příštích třicet let.
V DNT byla zahájena výstavba moderní
homogenizační skládky uhlí včetně
montáže dvou skládkových strojů.
Účelem bylo efektivní promíchávání
různorodé uhelné substance tak, aby
vyhovovala požadavkům elektráren.
Rok velkých investičních akcí na DNT.
Kromě zahájení montáže nového
zakladače byla dokončena rekonstrukce
ústřední drtírny uhlí Tušimice I.
Nový zakladač na DNT byl uveden
do provozu a současně byla zahájena
montáž prvního ze skrývkových
rýpadel. Do trvalého provozu byla také
uvedena homogenizační skládka.
Byly založeny další dceřiné
společnosti: SD – Kolejová doprava, a.s.
a SD – 1. strojírenská, a.s. Na DNT
pokračovala výstavba prvního
nového rýpadla, na DB probíhala
rekonstrukce velkostrojů a výstavba
třetího uhelného odtahu.
22/23
svět dolů
HORNICKÉ listy 1/2014
zprovoznění jaderné elektrárny Temelín klesne roční spotřeba uhlí v řádech
milionů tun. Tato prognóza se nakonec nevyplnila, neboť odbytu hnědého uhlí pomohly spotové obchody
elektřiny ČEZ v zahraničí, čímž se
podařilo uplatnit několik milionů tun
uhlí a kompenzoval se propad odbytu
v ČR. Prosazováním efektivních metod povrchové těžby, vyčleňováním
podpůrných a pomocných činností
a modernizací technologických zařízení se podařilo Severočeským dolům
stát stabilně největší těžební hnědouhelnou společností v ČR. Vedení
společnosti si bylo vždy dobře vědomo, jak důležitým a cenným zdrojem
jejích úspěchů jsou zaměstnanci. Jen
díky profesionálnímu a kvalitnímu
pracovnímu týmu je možné dlouhodobě obstát na přední pozici mezi
výrobci hnědého uhlí. Personální politice a komunikaci s odbory proto byla
trvale věnována náležitá pozornost.
Společenská odpovědnost, vysoká
angažovanost v oblasti bezpečnosti
práce a nadstandardní zaměstnanecké benefity jsou v SD samozřejmostí. Přesto bylo nutné zejména
v prvních letech existence SD optimalizovat počet zaměstnanců (například v roce 1994 se meziročně snížil
počet zaměstnanců o 6,3 % na 8 418
osob). Racionalizace pokračovala
také vyčleňováním dceřiných společností. V roce 2013 měla skupina SD
5 275 zaměstnanců, z toho v mateřské společnosti SD 2 984 osob. Pro
fungování hnědouhelných velkolomů
jsou také nesmírně důležité vztahy
s okolím. Podařilo se to, v co by v 90.
letech nedoufal ani největší optimista.
Díky neustálému kontaktu, pozornému naslouchání a společnému řešení
problémů se zvrátilo dříve zakořeněné všeobecné podvědomí o povrchových dolech jako ničitelích přírody
a devastátorech prostředí. Celá řada
ochranných opatření pro zlepšení životního prostředí přináší důkazy, že
Severočeské doly dokážou minimalizovat negativní vlivy, které povrchová
těžba uhlí nutně přináší. Pozitivnímu
vnímání široké veřejnosti vydatně pomohly také vzorně rekultivované plochy bývalých výsypek, které svědčí
o tom, že si SD uvědomují nutnost odpovídající kompenzace využívaných
přírodních zdrojů v podobě zahlazování následků důlní činnosti.
SD – jediná česká hnědouhelná
společnost systematicky
obnovující těžební technologie
V polovině 90. let byl zahájen program obnovy techniky a technologie
těžby uhlí. Na DNT bylo rozhodnuto o náhradě tří velkostrojů technologického celku TC2 pořízených už
v 60. letech. O atraktivní zakázku se
ucházeli renomovaní tuzemští i zahraniční výrobci dobývací techniky.
Ve výběrovém řízení nakonec uspěl
tradiční výrobce velkostrojů Vítkovice, který na dvou rýpadlech a jednom zakladači pro DNT spolupracoval
s předním světovým výrobcem německým koncernem ThyssenKrupp
Fördertechnik. Postupně byly v letech 2000 až 2005 nasazeny zakladač ZPDH 6 300.1/Z 101 a dvě
rýpadla SchRs 1 550.1/K 109
a SchRs 1 320/K 110. Neméně důležité pro činnost DNT byly také
dva skládkové stroje nové generace KSS 4 000/3 500, které od roku
2000 na velkokapacitní homogenizační skládce promíchávají vytěžené tušimické uhlí s rozdílnými kvalitativními parametry tak, aby plnilo
parametry přijatelné pro elektrárny.
Pragmatických investic do moderní
techniky, která přinese v budoucnu příslušný efekt, se dočkaly také
Doly Bílina. Jako řešení budoucího
postupu DB s narůstajícím objemem
odklizu byl v roce 2006 uzavřen kontrakt na pořízení nového zakladače
ZP 6 300.1/Z 102 (v provoze od roku
2010) a rýpadla KK 1 300/K 111 (v provoze od roku 2011). Dodavatelem byla
inženýrsko dodavatelská společnost
s dlouholetou tradicí PRODECO (dříve
Vítkovice, respektive Vítkovice – PRODECO), od roku 2008 100% dceřiná
společnost Severočeských dolů. Do
skupiny nově pořízených velkostrojů,
které byly uvedeny do provozu během
dvaceti let existence SD, patří také
kompaktní rýpadlo K 650.3/K 108 na
DB (montáž v roce 1994 a následující
rok uvedení do provozu). V návaznosti
na právě dokončovaný nový nadkritický zdroj o výkonu 660 MW sousední
Elektrárny Ledvice lze předpokládat,
že bude na zdolávání obtížných dobývacích podmínek bílinské skrývky,
jejíž mocnost se bude i nadále zvyšovat, pořízeno další moderní kolesové
rýpadlo zkonstruované přímo na míru
DB. Do programu obnovy byla už od
poloviny 90. let zahrnuta také obměna parku pomocných a doplňkových
mechanismů. Systematicky modernizovány a rekonstruovány, včetně zavádění nových technologií, byly také
provozy na úpravu a drcení uhlí. Navíc
jak Úpravna uhlí Ledvice, tak tušimická třídírna má za sebou mohutné vlny
ekologizace a oba tyto provozy pracují se špičkovými parametry.
Efektivní a bezpečná těžba
Předpokladem efektivní těžby není
jen výkonná dobývací technika, ale
také zkušený profesionální tým zaměstnanců. Právě oni jsou energií
Severočeských dolů, neboť obětavě
a odpovědně v duchu hornické tradice pracují v nepřetržitých směnných
provozech. A proto je spokojenost
zaměstnanců tradiční prioritou. Severočeské doly se o své zaměstnance starají nejen pravidelným zvyšováním mezd, bohatým sociálním
programem a možnostmi zvyšování
kvalifikace a vzdělání. Průměrný výdělek se během uplynulých dvaceti
let dostal ze 7 928 korun v roce 1994
přes 19 596 korun (2003) na současných 30 976 korun. Každoročně je
také zaměstnancům vykonávajícím
hornickou činnost vyplácen věrnostní
příspěvek horníků. Jeho výše je dána
zákonem a ročně je takto vynaloženo
zhruba 10 mil. korun.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Po zkušebním provozu a komplexních
zkouškách bylo na DNT převzato
nové rýpadlo. SD získaly 49,5 %
akcií ve společnosti Vítkovice –
PRODECO, a.s. Na obou dolech byly
likvidovány následky velké povodně.
Na DB byl po 34 letech ukončen aktivní
báňský provoz na vnější výsypce
Radovesice. Svojí rozlohou (1 560 ha)
a objemem uložených skrývkových
hmot (680 mil. m 3) je největší výsypkou
v severočeské hnědouhelné pánvi.
SD úspěšně završily deset let
existence a zahájily přechod na novou
organizační strukturu. Začalo zavádění
integrovaného informačního systému
SAP. Na DNT pokračovala montáž
druhého nového skrývkového rýpadla.
Slavnostním předáním druhého
skrývkového rýpadla byla na DNT
dokončena generační obměna
dobývací technologie. Od prosince
se majoritním vlastníkem SD
stala společnost ČEZ, a.s.
Severočeské doly byly zařazeny do
Skupiny ČEZ, zůstaly i nadále silným
producentem hnědého uhlí jako
palivové základny pro obnovovaný
park konvenčních elektráren
ČEZ, což vytvořilo perspektivu
jistoty pro zaměstnanost.
Byl zahájen provoz na přeložce
železniční trati Březno u Chomutova
– Chomutov a uvolněn tak
potřebný dobývací prostor pro
DNT. Vznikla dceřiná společnost
SD – Rekultivace, a.s.
Po intenzivních jednáních SD na všech
úrovních státní a krajské administrativy
schválila vláda korekci územně
ekologických limitů těžby hnědého
uhlí pro DB. Procesní způsob řízení
výroby SD přinesl zeštíhlení organizační
struktury a racionalizaci. SD se staly
jediným vlastníkem PRODECO, a.s.
Na DB došlo k požáru nejstaršího
skrývkového rýpadla (v provozu
36 let). Díky včasnému zásahu hasičů
a profesionalitě posádky nebyl nikdo
zraněn a požár se dál nerozšířil.
V prosinci byl předán DB nový zakladač.
24/25
svět dolů
Důležitým aspektem činnosti solidní firmy je také systém bezpečnosti
práce, v případě SD specifický pro
povrchovou těžbu uhlí. Kontrola stavu
bezpečnosti práce je v gesci orgánů
státní báňské správy. Od roku 2008
veškerou agendu oblasti bezpečnosti práce na SD zastřešuje závodní lomů. Cesta k trvalému snižování
pracovních úrazů je lemována trojnásobným získáním Zlatého Permona
pro DNT (2008, 2009 a 2011) – ceny
udělované ČBÚ těžařům za nejlepší
výsledky v oblasti bezpečnosti práce. Před dvěma lety byla vyhlášena
vize Efektivní a bezpečná těžba, která
potvrzuje, že ochrana života a zdraví
zaměstnanců v SD se nadřazuje všem
ostatním zájmům.
Sanace a rekultivace se v SD
provádějí na stejné špičkové
úrovni jako těžební operace
Nejlépe dokumentuje snahy SD
o minimalizaci negativních vlivů těžby
a maximálně rychlou nápravu narušené krajiny rekultivační činnost. Bilance uplynulých dvaceti let v oblasti obnovy krajiny je výmluvná: Rekultivace
byly dokončeny na ploše 4 152,05 ha,
z toho na DB jde o 2 166,42 ha a na
DNT to bylo celkem 1 985,63 ha.
V letech 1994 až 2013 byly rekultivační práce zahájeny na plochách
o výměře 3 904,14 ha s převažujícím
podílem lesnických rekultivací, kde
bylo vysazeno nepředstavitelných
22 812 712 kusů sazenic. Výsledky
rekultivačního a sanačního úsilí jsou
za dvacet let dobře viditelné a sbírají
příznivé ohlasy veřejnosti i odborníků. Od svého založení spolupracují
rekultivační specialisté SD s vědeckými týmy ČZU, které si na plochách
výsypek vytvořily terénní laboratoře
a monitorují zde proměny krajiny od
zakládání výsypek, přes sledování
vývoje rekultivačních procesů až po
současný stav. Dnešní mladá krajina
je nejen funkční, ale také estetická.
Každoročně vydávají Severočeské
doly finanční prostředky nejen na aktivní rekultivační činnosti, ale vytváří
také finanční rezervu na sanace a rekultivace území dotčených těžbou. Její
výše činí 12 mld. korun (z toho 5,7 mld.
připadá na DB a 6,3 mld. na DNT).
Principy dobrého sousedství
a podpora veřejného života měst
a obcí v okolí DB a DNT
Severočeské doly jsou po celou
dobu své existence vstřícné ke svému
okolí, hovoří se zastupiteli obcí a nalézají v dialogu společná a veřejně prospěšná řešení. Princip dobrého sousedství a podpora veřejného života
jsou dva základní pilíře pomoci. Spolu
se sousedními obcemi v okolí DB byla
v roce 2009 založena iniciativa STOP
PRACH zaměřená na problematiku
znečištění ovzduší a byl vyhlášen tzv.
Protiprašný projekt lomu Bílina. K lepšímu životnímu prostředí přispěla likvidace skládky mouru těsně sousedící
s městem Ledvice (2012). V Ledvicích,
Braňanech a Mariánských Radčicích
byly v posledních čtyřech letech postaveny ochranné protiprašné a protihlukové stěny. Opatření ke zmírnění
negativních vlivů z těžební činnosti se
týkala také Tušimicka. Už v 90. letech
byly u obcí Černovice a Březno vybudovány ochranné valy, respektive lesní pásy. V letošním roce se na lokalitě
DNT začne s výstavbou ochranného
valu u obce Březno. Další val, mezi DB
a Ledvicemi, se právě dokončuje.
Hrubá těžeba uhlí 1994–2013 (t)
SD jako člen Skupiny ČEZ – uhelná
společnost s budoucností
K tomu, aby Severočeské doly i do
budoucna hrály prim nejen v objemech těžeb a odbytech uhlí, ale i v obnově krajiny po těžbě, v bezpečnosti
práce a sociální odpovědnosti, mají ve
výsledcích dosavadních dvaceti let ty
nejlepší předpoklady. Kromě úspěšné počáteční racionalizace procesů
a činností, následného vyčleňování
podpůrných a pomocných činností
do dceřiných společností a obnovy
a modernizace zařízení bylo klíčovým
momentem pro další směřování Severočeských dolů rozhodnutí vlády o privatizaci majetkové účasti státu přímým
prodejem společnosti ČEZ, která
se tak stala majoritním vlastníkem.
V prosinci 2005 došlo k převodu
55,4 % akcií vlastněných Fondem národního majetku na státem vlastněný
ČEZ, který tak získal 93,1 % akcií SD.
Logicky byly odjakživa elektrárny ČEZ
hlavními odběrateli uhlí z SD. Vyjma
tradičně dobrých obchodních vztahů
byl ČEZ už od roku 1998, kdy koupil
od Restitučního investičního fondu
a dalších menších držitelů 34 % akcií
a stal se tak po Fondu národního majetku druhým největším vlastníkem Severočeských dolů, zastoupený v představenstvu a dozorčí radě. Příslušnost
k silné Skupině ČEZ pak znamenala
přechod na korporátní pravidla řízení
a orientaci na výkon. V roce 2007 byl
dokončen proces procesního způsobu řízení výroby a od začátku roku
1994
DB
DNT
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
7 825 186
7 783 291
8 220 224
8 687 714
7 907 924
8 598 299
8 893 453
9 391 838
9 019 268
9 806 521
13 906 160
14 356 552
14 756 851
14 926 407
14 206 690
13 128 948
13 978 546
13 703 097
12 792 917
13 633 817
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
DB
DNT
1995
9 173 050
9 040 095
9 221 952
9 467 548
9 669 975
9 419 462
9 340 756
10 357 675
10 159 699
9 998 832
12 850 269
13 200 839
13 619 164
14 335 803
12 782 823
12 944 518
12 288 096
14 852 906
13 013 132
13 806 913
2008 byla ustanovena funkce výrobního ředitele. Proces výroby se zařadil podobně jako procesy ekonomiky,
financí, obchodu, personalistiky a investic do centrálního řízení z úrovně
ředitelství akciové společnosti. Došlo
také k centralizaci veškerých nákupních činností pod jedno řídící centrum
v úseku obchodního ředitele. Severočeské doly se staly důležitou součástí
Skupiny ČEZ. Díky 7% podílu na provozním zisku – EBITDĚ ČEZ se zařadily se mezi pět nejdůležitějších společností Skupiny ČEZ. Strategie SD
se nemění a nadále je vedena snahou
zachovat si význam a přední postavení v produkci energetického i tříděného uhlí, klást stále větší důraz na
úspory a lidský potenciál – zejména
na vyšší výkonnost a podnikavost.
Povolení k hornické činnosti mají pro
lokalitu DNT do roku 2029 a DB až do
roku 2030. Ke strategickým cílům patří
projekty DB 2050+ (závěrečné korekci limitu umožňující těžbu zhruba 100
mil. t nebrání žádné lidské obydlí a byl
pro ni již získán souhlas okolních obcí
i ÚK) a DNT 2040+. Uhlí z SD by tak
mělo zásobovat komplexně obnovené
elektrárny Tušimice a Prunéřov (prodloužená životnost až o 30 let) a nový
zdroj 660 MW Elektrárny Ledvice (plánovaná životnost 40 let).
K dlouhodobé perspektivě mají
Severočeské doly tedy všechny koncepční a technologické předpoklady.
text: Tomáš Vrba
foto: Tomáš Vrba, archiv SD
Vývoj zaměstnanosti a těžeb 1994–2013
9 000
hrubá těžba [tis. t]
7 866
8 000
7 409
6 346
6 085
22 872
22 977
5 510
23 095
4 154
2011
2012
2013
Po 28 letech bylo ukončeno zakládání
skrývkových hmot z DB na vnější
výsypce Pokrok. V letech 1982 až
2010 sem bylo založeno 260 mil. m 3
hmot. V rámci opatření k ochraně ŽP
v sousedních obcích byla zahájena
výstavba ochranného valu v Braňanech
a zelené stěny v Mariánských Radčicích.
Mimořádně úspěšný rok přinesl rekord
odbytové těžby v celé historii SD – přes
25 mil. t uhlí. Za přítomnosti prezidenta
Václava Klause bylo v DB slavnostně
předáno nové skrývkové rýpadlo.
Již potřetí získaly DNT Zlatého Permona
– symbolickou cenu ČBÚ za vynikající
výsledky v oblasti bezpečnosti
práce. Smlouvy o dlouhodobé
spolupráci s městy a obcemi v okolí
DB (Bílina, Braňany, M. Radčice
a Most) stvrdily nadstandardní
vztahy mezi SD a jejich sousedy.
Strategie SD je nadále vedena
snahou o zachování významu
a postavení mezi českými producenty
uhlí. SD sledují svoji vizi Efektivní
a bezpečná těžba. Úspěšně
proběhly fúze dceřiných společnosti
a změny organizační struktury.
22 115
21 731
3 724
21 812
21 727
22 023
22 241
3 609
3 538
23 000
23 173
22 364
3 934
22 140
24 000
23 440
4 000
2010
23 806
23 803
5 800
22 841
5 000
HORNICKÉ listy 1/2014
25 000
23 614
6 000
25 211
7 156
7 000
3 000
26 000
průměrný počet zaměstnanců
8 418
22 453
3 539
3 511
22 000
3 498
3 466
21 629
3 463
3 454
3 257
21 000
2 000
20 000
1 000
0
počet
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
19 000
[tis. t]
26/27
svět dolů
Takový byl jubilejní padesátý rok hasičů z DNT
Hasičský záchranný sbor DNT působí na této těžební lokalitě od roku
1963. Vloni si tak tušimičtí hasiči
připomněli už 50 let profesionální
činnosti. V roce 2013 absolvovali celkem 483 výjezdů, nejčastěji se jednalo o požární asistence, technické
a technologické pomoci. Díky dobré prevenci ke skutečným požárům
vyjeli jen sedmkrát. Zvlášť obětavě
pomáhali při likvidaci červnových
povodní v Ústeckém kraji. Při taktických cvičeních pak prověřovali
praktické zvládnutí likvidace požárů.
Barvy Severočeských dolů úspěšně
reprezentovali při soutěžích v požárním sportu. Symbolickým darem
k půlstoletí úspěšné služby na DNT
bylo pořízení nové moderní techniky,
včetně dvou hasičských automobilů.
Ze širokého spektra
činností hasičů DNT
Těžištěm práce hasičského záchranného sboru DNT jsou výjezdy k zásahům velmi širokého spektra. Vloni jich
bylo celkem 483. Nejčastěji se jednalo
o technické a technologické pomoci (239
výjezdů k likvidaci záparů, ochlazení
válečků DPD a těžebního zařízení před
montáží, protlačení potrubí a čerpání
vody, ale také k odchytu nežádoucího
hmyzu). Dohromady 182 výjezdů tvořily
požární asistence (přítomnost jednotky
s hasičským autem během oprav a revizí
těžební techniky). K samotným požárům
vyjeli vloni tušimičtí hasiči sedmkrát, a to
většinou v rámci integrovaného záchranného systému mimo areál DNT, jako
Během výcviku v požární nádrži DNT si hasiči vyzkoušeli zásahové suché obleky.
v případě mohutného požáru činžovního
domu v Kadani, kde zasahovalo dohromady 12 hasičských jednotek.
Likvidace následků
rozvodněného Labe
Tušimičtí hasiči mají s likvidací následků povodní zkušenosti už z let 1997
a 2002. Svoji profesionalitu a odvahu
prokázali také v červnu loňského roku,
kdy zasahovali v ústecké čtvrti Střekov
a v obci Mlékojedy na Litoměřicku. Výkonnými čerpadly odstraňovali v obytných domech vodu z rozvodněného
Labe. Za pomoc lidem postiženým ničivými povodněmi byli po zásluze ohodnoceni vrchním radou a ředitelem HZS
Ústeckého kraje Romanem Vyskočilem.
HORNICKÉ listy 1/2014
Hasič specialista Jaromír Vrba zapojil do cvičné likvidace požáru
osobního auta také nebojácnou Markétu Hrdinovou.
Taktická cvičení k ověřování
akceschopnosti a připravenosti
Také v době, kdy nevyjíždějí k zásahům, mají hasiči DNT napilno. Systematicky se věnují přípravě a údržbě
veškeré techniky. Prakticky denně
absolvují školení a seznamují se s aktuální situací celého hasebního obvodu. Čtyřikrát ročně pořádají taktická
cvičení, která se orientují na nejrůznější
typy zásahů. „V roce 2013 jsme spolu
s kadaňskými hasiči absolvovali lezecké cvičení zaměřené na záchranu osob
z hloubek. Na čerpací stanici v Březně
jsme si vyzkoušeli případný zásah při
likvidaci úniku propanu. Kluci z našeho sboru úspěšně zvládli také vyprošťování osob z havarovaného vozidla.
Nejnovější přírůstky vozového parku HZS DNT pořízené v roce 2013
Mercedes-Benz Zetros CAS 30 a Tatra 815 CAS 30.
Našeho cvičení, kde jsme likvidovali
požár osobního auta, se s námi aktivně
zúčastnily také dvě odvážné kolegyně
z ředitelství naší akciové společnosti.
Markéta Hrdinová a Lucie Zochová tak
měly možnost blíže poznat naší práci,“
shrnul zaměření loňských taktických
cvičení hasič specialista Jaromír Vrba.
Akceschopnost a fyzickou zdatnost
si prověřili členové hasičského sboru DNT také na cvičeních pořádaných
v rámci Integrovaného záchranného
systému, jako bylo například taktické
cvičení Ohře 2013 věnované likvidaci
úniku ropných látek do toku řeky. Sedmičlenné družstvo tušimických hasičů
také úspěšně měřilo své síly s kolegy
ostatních sborů v soutěžích požárního
útoku na sklopné terče.
80 let od Nelsonské katastrofy
Moderní a účinná technika
Kromě fyzické připravenosti a praktických znalostí členů hasičského sboru
je pro úspěšný boj s ohněm mimořádně důležité vybavení moderní a účinnou technikou. Svoji základnu tak loni
na DNT doplnili například o speciální
plovoucí čerpadla Mamut s výkonem
2 400 l/m, jejichž účinnost prověřili během zásahu při červnových povodních,
motorové kalové čerpadlo a přenosnou
motorovou stříkačku Tohatsu. „Za dárek k 50. výročí fungování sboru jsme
s povděkem považovali potřebnou modernizaci našeho vozového parku o dvě
cisternové automobilové stříkačky. Jak
Tatra 815 CAS 30, tak Mercedes-Benz
Zetros CAS 30 beze zbytku plní náročné požadavky využití v těžkém terénu
DNT,“ doplnil Jaromír Vrba.
text: Tomáš Vrba
foto: Tomáš Vrba, archiv HZS DN
Hlubinný důl pojmenovaný podle
legendárního admirála Nelsona byl
založen v roce 1870. Před katastrofou
těžil zhruba 150 tis. t uhlí ročně. Příčinou havárie 3. ledna 1934 byl výbuch
plynů a uhelného prachu. Vyžádal si
142 životů v hlubině i na povrchu, kde
mohutná detonace způsobila zřícení
Tým tušimických hasičů úspěšně reprezentoval
SD na soutěžích požárního sportu.
Těžební věž po výbuchu.
Severočeské doly na pietním aktu reprezentovali (zleva) personální ředitel Josef
Molek, Jaroslava Šťovíčková a Rudolf Kozák z odboru strategie a komunikace.
Důstojnou vzpomínkovou akci u příležitosti 80. výročí největšího
důlního neštěstí 20. století uspořádalo město Osek ve spolupráci
se Spolkem severočeských havířů. U pomníku 142 horníků –
obětí katastrofy na Dole Nelson III se symbolicky přesně po
osmdesáti letech v čase výbuchu uhelného prachu tj. v 16:45
sešli účastníci pietního aktu. Mezi členy českých a saských
havířských spolků, zástupci hornických měst, státní báňské
správy, těžebních společností a představiteli regionu v čele
s hejtmanem nechyběli představitelé Severočeských dolů.
budov. Z celé odpolední směny se podařilo zachránit jen čtyřem havířům,
kteří měli štěstí a v kritické době se
pohybovali blízko výdušné jámy. Těžba byla na Dole Nelson obnovena až
v roce 1937 a probíhala do roku 1969.
U příležitosti letošního 80. výročí vydali
v Oseku zasvěcenou publikaci a v informačním centru byla až do konce
února k vidění výstava mapující historii
Dolu Nelson. Výbuch uhelného prachu v oseckém Dole Nelson je největší
důlní katastrofou 20. století v České
republice. V celé historii hlubinného
dobývání si pak nejvíce obětí vyžádal
požár v rudném dole Marie v Březových horách u Příbrami v roce 1892,
kde zahynulo 319 horníků. Další masové neštěstí se událo v roce 1894 v karvinském uhelném dole Jan a Františka.
Také zde byl příčinou výbuch, který připravil o život 235 horníků.
text: Tomáš Vrba
foto: Tomáš Vrba,
archiv Oblastního muzea v Mostě
28/29
hornické tradice
svět dolů
sport
Kam za sněhem, když je mírná zima?
Třeba do Seefeldu v Tyrolsku
Hlavní myšlenkou našeho seriálu
Tip na výlet je upozornit zejména
na zajímavá místa v našem
okolí, která mnohdy přehlížíme.
Kam však jet na běžky, když
je zima tak nevypočitatelná,
jako ta letošní? Uděláme tedy
výjimku a pozveme vás do bílého
běžeckého ráje. Do centra
běžeckého lyžování, rakouského
Seefeldu a přilehlých vesnic. Je
zde každodenně upravováno
160 kilometrů běžeckých tras, a to
jak na klasický styl, tak i na skate.
To, že trasy jsou jednosměrné a vždy
dvě stopy pro klasiku a pruh pro bruslení je samozřejmostí. Pouze v lesních
úsecích mají tratě parametry, na které
jsme zvyklí od nás. Profil tras je takový,
že si každý vybere podle svých dovedností a fyzické kondice. Můžete jet trasy v údolí, vystoupat na boční hřebeny,
nebo si dát olympijské tratě v Seefeldu, abyste pochopili, že na to nemáte.
Na tratích je sice vybíráno symbolické
vstupné, ale pokud jste ubytováni, což
většinou budete, automaticky dostáváte permanentku od ubytovatelů. To,
že na trasách je dostatek horských
chat, je příjemným bonusem této oblasti. Pokud máte v rodině sjezdaře,
budou uspokojeni také, neboť v Seefeldu je centrum jak sjezdového, tak
i běžeckého lyžování. Slušná sjezdovka je i v Leutaschi.
HORNICKÉ listy 1/2014
Ráno v údolí Leutasch.
Pojďme tedy do stopy. Aktuální
mapy udržovaných stop, jak pro běžecké lyžování, tak i pěší túry, obdržíte
v informačním středisku. Je zcela běžné, že trasy pro pěší jsou vyfrézovány,
a tak uprostřed lesa náhle narazíte na
skupinku starších důchodců, nebo na
rodiny s malými dětmi, jak putují z jedné chaty na druhou.
Jako místo ubytování jsme si vybrali vesničku Leutasch a dům přímo
u běžeckých stop, kde nás ráno tedy
příjemně naladí rolba projíždějící stopy.
Protože spíme v oblasti Ahrn, jedeme
upravenými stopami údolím Leutasche, kolem kostela a školy dál do oblasti Klamm až po Moos. Tam pokračujeme v okruhu zpět do Leutasche. Pro
první den to bohatě stačí, včetně vychutnání občerstvení v některé z chat
a seznámení s okolím. Druhý den použijeme skibus a zajedeme do Seefeldu, cesta trvá asi 25 minut a vede přes
lesnatý hřeben, jehož výšku budeme
Horská chata nad údolím Leutasch.
muset překonat. Seefeld je honosnější
lyžařské středisko a v naši ranní dobu
se teprve probouzí po předchozí noci.
Olympijský stadion, respektive start
běžeckých tratí najdeme v polovině
městečka po pravé straně. Na běžeckém stadionu si můžeme vybrat některou z olympijských tratí, nebo – a to je
náš případ – pokračovat směrem na
Mösern. Cesta několika podjezdy křižuje hlavní cestu, aby se lehce dotkla
závodních tratí, kde je vyznačen jejich
profil. To tedy nemusíme. Cesta stoupá v kuse několik kilometrů a bez potíží přijíždíme k jezeru Mösern. Je tady
místo vhodné k občerstvení. Potom
nás nečeká nic jiného než stoupání,
jsme přece jen v Alpách. Nicméně po
20 minutách následuje první sjezd po
široké lesní cestě. Stoupáme k jezeru
Lottensee, kde je rovněž stará fungující chata. Je dobré si dát čaj, neboť
budeme dál stoupat. Nicméně vrchol
hřebene je blízko a je čas se obléknout,
protože sjezd bude dlouhý. Sjíždíme
do údolí, kde bydlíme, a tedy snadno
trefíme domů. Ovšem čeká nás posledních 6 kilometrů, ale po rovině, či
spíše mírně z kopce.
Další z výletů směřuje dolů do údolí,
jiný může vést po lesním okruhu, prakticky celý týden můžete jezdit po nových stopách. V Leutaschi je několik
obchodů, hlavně se sportovními potřebami (to pro případ, že zlomíme hůlku),
nebo s nabídkou čerstvých housek pro
každé ráno. Není problém, stačí obout
lyže a kilometr si pro ně doběhnout.
Je zde i aquacentrum, velmi příjemné
místo se vším komfortem pro relaxaci
po náročném dni na lyžích.
text a foto: Jan Říha
Chata u jezera Mösernsee.
30/31
tip na výlet
ZLATÁ
SIMONA
BAUMRTOVÁ
Pro nejlepší českou plavkyni, třiadvacetiletou chomutovskou rodačku
Simonu Baumrtovou, byl také loňský rok mimořádně úspěšný.
Simoně se dařilo po celou sezonu, která vyvrcholila na prosincovém
mistrovství Evropy v dánském Herningu ziskem zlaté medaile na trati
50 metrů znak. Během své dosavadní plavecké kariéry získala mimo
jiné 12 medailí z MS a ME, umístila se v první desítce na olympijských
hrách v Londýně. Držitelka deseti českých plaveckých rekordů se
už pilně připravuje na sezonu letošní, kdy by ráda získala medaili
z nejblyštivějšího kovu i na MS plavání v krátkém bazénu v Dauhá.
Symbol vzestupu českého plavání – hvězda TJ Slávie Chomutov Simona Baumrtová – patří mezi pilné,
cílevědomé a šťastné lidi, kterým se
daří téměř vše. Kromě mimořádných
úspěchů v bazénu Simona stihla
v roce 2013 zdárně dokončit bakalářská studia na FTVS UK v Praze. Navzdory náročným tréninkům a řadě
závodů doma i v zahraničí teď pokračuje v magisterském studiu fyzioterapie. Závodnímu plavání se intenzivně
věnuje pět let. Dosavadní mimořádně
úspěšná plavecká kariéra vyvrcholila
loni v prosinci na evropském šampionátu v krátkém bazénu. Na stupně
vítězů tam Simona vystoupala hned
čtyřikrát: bronz ze smíšené štafety,
stříbro ze stovky a dvoustovky a zlato z nejkratší trati. Trenérem talentované znakařky je Jaroslav Jezbera
a tatínek Tomáš Baumrt. Díky vynikajícím výsledkům Simona obhájila
titul nejlepšího plavce ČR v anketě
Českého svazu plaveckých sportů.
A jaké má plány v letošní sezoně?
„V roce 2014 mám dva vrcholy. V srpnu to bude ME v Berlíně, kde bych
ráda obhájila medaile a poprala se
o zlato. Na MS v katarském Dauhá
bych se chtěla pokusit zabojovat
o medaile. Samozřejmě se budu také
snažit dobře pokračovat v magisterském studiu. A mým největším snem
je pak medaile z olympiády v Riu.“
Mezi fandy sympatické plavkyně patří také Severočeské doly, které jsou
od loňské sezony partnerem zlaté Simony Baumrtové.
text: Tomáš Vrba
foto: Tomáš Vrba, archiv Simony Baumrtové
Po triumfu na ME 2013 v dánském Herningu
s trenérem Jaroslavem Jezberou (vlevo)
a tatínkem Tomášem Baumrtem.
Download

1/2014 - Hornické listy