uvnitř tohoto
čísla najdete:
2
3
4
- nový projekt vzdělávání
- změny v organizaci
- Z realizovaných staveb
- fotosoutěž
- Blahopřání
číslo 2 ■ IX. ročník ■ léto 2013
Informační bulletin společnosti Energie – stavební a báňská a.s.
Na Rohanském nábřeží v Karlíně
vznikne nový kabelový tunel
úvodní slovo
generálního ředitele
Letošní výsledky naší společnosti
jsou poznamenány pokračujícím poklesem státních zakázek souvisejícím
s trvající hospodářskou krizí a rovněž
s dopadem podmínek novely Zákona
o veřejných zakázkách. Tento přetrvávající stav, na který jsem v minulosti již
několikrát upozorňoval a kterého jsme
se obávali, přinesl naší společnosti
výrazné neplnění stanoveného plánu
a po dlouhé době nevyplácení prémií.
Na tuto situaci jsme v naší společnosti
doposud dostatečně nereagovali,
neboť jsme věřili, asi stejně jako většina podniků s obdobnou činností, že
nemůže trvat věčně a proklamovaná
„prorůstová opatření“ něco přinesou,
ale to se nestalo.
Proto je nyní třeba již bez zbytečných
diskuzí a odkladů přijmout efektivní
opatření, které přinese významnou
úsporu nákladů, snížení stavu pracovníků, lepší řízení a efektivnější organizační uspořádání. Není možné řešit
nedostatek práce rozptýlením pracovníků na menší počet zakázek a tím
automaticky docílit negativního plnění
jejich hospodářského výsledku.
Upravíme rozdělení kompetencí a odpovědností mezi útvary správy společnosti a mezi divize, resp. výrobní útvary
zajišťující realizaci zakázek.
U procesů nabídky a přípravy výroby
budeme chtít docílit vyšší efektivnosti
zpracovávaných nabídek a větší zapojení divizí do těchto procesů. Nemůže
docházet k duplicitě prováděných
operací ve stejných procesech řízení,
ale naopak ke zjednodušení těchto
procesů. Je třeba z důvodu snížení obratu společnosti i počtu zaměstnanců
rovněž snížit počty administrativních
pracovníků odpovídající skutečným
potřebám.
Předpokládám, že podle vývoje situa­ce
se zakázkami a účinnosti přijatých
opatření bude nezbytné přijímat další
opatření.
Věřím, že tyto změny přispějí k opti­ma­
lizaci procesů řízení i lepším výsledkům
a že se nám podaří i tuto situaci překonat stejně, jako tomu bylo v předchozích 23 letech.
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
 Převrtání pilot v oblasti rozrážky profilu,
foto I. Šalka, květen 2013
Divize 2 naší společnosti v březnu zahájila realizaci podzemní liniové stavby „Kabelový tunel
Rohanský ostrov“ sloužící pro uložení silových kabelů 110 a 22 kV. Tento energetický kolektor bude
sloužit k zásobování území Rohanského ostrova elektrickou energií ze stávající trafostanice městské
části Karlín. Na dlouhou dobu vyřeší energetické potřeby celého Karlína, který je už v tuto chvíli na
hranici možností současných sítí. Pro obyvatele Karlína skončí občasné přerušování dodávky elektrického proudu způsobené zastaralou kabeláží. Investorem je společnost PREdistribuce a.s. Celé dílo je
uloženo v hloubce od 22 do 30 m v souběhu ulic Pobřežní a Rohanské nábřeží.
 Při povodni byly v pondělí 3. 6. ze stavby preventivně odvezeny stroje, práce však pokračovaly i v nepříznivých podmínkách.
■ Ing. Martin Cimala,
vedoucí týmu divize 2
Tunel v délce 455 m sestává z šachty
J37, technické komory TK4 a tunelového
úseku mezi komorou TK4 a tunelem
Karlín, resp. jeho technickou komorou
TK3. Ražba bude probíhat z jediného
místa a to úpadně ve spádu 1,16-3,37 %
od TK4 (J37) k TK3, kde se naše ražba
spojí s již vyraženým úsekem.
Zařízení staveniště začalo v březnu sadovými úpravami, montáží protihlukové stěny
s výškou 4 m a délkou cca 120 m do ulice
Pobřežní, montáží stavebních oplotnic ve
zbytku prostoru staveniště, postavením
buňkoviště a dále pak provedením elektro
přípojek s osazením staveništní trafostanice, přípojek vody a kanalizace. Z důvodu
průběhu trasy veřejného osvětlení v místě
budoucí jámy J 37 bylo nutné provést
přeložku veřejného osvětlení s instalací
dvou nových stožárů.
Po provedení těchto prací byly v dubnu
před hloubením provedeny zakládací
stavební práce spočívající v provizorním
zajištění jámy J37 pomocí převrtávané
pilotové stěny se sloupy pilot 880 mm
a realizací tryskové injektáže, která se
prováděla z povrchu a sloužila pro zajištění následné krátké rozrážky kabelové
štoly z jámy J37.
s mechanickým rozpojováním hornin, jen
v případě zastižení skalních hornin, kde
by horniny nešly mechanicky rozpojit,
je možno použít trhací práce malého
rozsahu. Technologie ražeb bude realizo-
vána rozpojováním horniny pomocí frézy
ALPINE MINER AM 75, s vodorovným
odtěžením rubaniny z čelby pomocí čelního nakladače Komatsu s objemem lžíce
1 m3 a následným odtěžením rubaniny na
povrch pomocí zdvihacího zařízení RDK
300 a vyrobených dopravních kontejnerů
s objemem 7 m3.
Primární ostění
Technologie nástřiku primárního ostění
jámy J34 a technické komory TK4 bude
prováděna suchým způsobem nástřiku
pomocí zařízení MAXIT DRAGON, ražba
v úseku 0,00 až cca 250 m mokrým
způsobem nástřiku pomocí manipulátoru
MEYCO ORUGA a čerpadla MEYCO
SUPREMA a od staničení 250 m do
konce ražby opět suchým způsobem nástřiku. Technologie nástřiku se může změnit a to vzhledem ke geologii a dopravním
vzdálenostem.
K 31. květnu je jáma J37 vyhloubena do
hloubky cca 12 m, s provedením již zmiňované krátké rozrážky z úrovně 9,8 m.
Hloubení bude probíhat do hloubky 22 m,
kde se po dohloubení provede ražba technické komory TK4. Po jejím provedení
započneme s ražbou základního profilu
kabelového tunelu v délce 438 m.
Ražba bezvýkopovou
technologií
Samotná ražba je navržena Novou
Rakouskou Tunelovací Metodou NRTM
ve třídách TT4, TT5a a TT5b ve spojení
 Torkret betonu na ostění v 18 m ze zavěšené pracovní plošiny,
foto I. Šalka, květen 2013
ZÁSAH BÁŇSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ U VÝBUCHU
Dne 29. 4. 2013 došlo v Divadelní ulici
v Praze 1 v přízemí čtyřpodlažní budovy
k výbuchu zemního plynu. K mimořádné
situaci byla povolána také HBZS Praha.
Báňští záchranáři provedli havarijní statické zajištění budovy narušené výbuchem. Jednalo se o vychýlené obvodové
zdi a částečně propadlé stropy a stavební
otvory. Aktivně se podíleli na vyhledávání
postižených pod sutinami. Celkem bylo
ošetřeno 55 zraněných osob, zásah trval
nepřetržitě 30 hodin.
Strana 2
krátce
Návrat z mateřské dovolené
Do projektu nazvaného Profesní návrat
vysokoškolsky vzdělaných žen – absolventek stavební fakulty, který se koná
na Fakultě stavební ČVUT v Praze,
jsme se v Energii zapojili s cílem usnadnit našim vysokoškolsky vzdělaným
kolegyním návrat z mateřské dovolené
do práce. Účastní se jej Ing. Květa
Protivínská, Ing. Katka Dobiášová
a Ing. Eva Horčičková.
Zaměření projektu na aktualizaci vzdělání ve stěžejních blocích oboru stavební ekonomiky a projektování staveb
probíhá formou přednášek, seminářů
a konzultací, je pořádán v rámci projektu OPPA s finanční podporou ESF
a Hlavního města Prahy.
informujeme
představujeme
NOVÝ PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ S ENERGIÍ
MISTŘI
Získali jsme finanční podporu z prostředků EU ve formě dotace z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost na další projekt. Dotace ve výši 3 milionů Kč bude využita k získání či rozšíření
profesních kvalifikací a odborných znalostí našich zaměstnanců.
VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI ZSDNP
Doběhly poslední kurzy, kterými naše společnost zvyšovala kvalifikaci zaměstnanců
v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.
Tyto semináře zaznamenaly více jak 240
účastí v 17-ti externích i interních kurzech,
úspora do firemního rozpočtu za kurzy je téměř 1150 tis. Kč. Zaměstnanci se účastnili
seminářů ČVUT fakulty stavební Manažer
stavebního projektu, Oceňování stavebních
prací, někteří si prohloubili znalosti počítačových programů Autocad, MS Excel,
MS Word, MS Project, další prošli odbornými kurzy zaměřenými na komunikaci
Zvládání konfliktních situací, Vedení obchodního jednání, Kurz pro asistentky či si
interně předali informace v kurzu Pracovní
aktivity pro stavbyvedoucí a mistry.
Mateřská školka
Energie dostala nabídku podílet se na
projektu zřízení nové mateřské školky
ve Stochově v rámci Střední školy služeb a řemesel. Do školky bylo možné
přijmout od 1. 1. 2014 dítě, jehož rodič
je zaměstnán u Energie a má trvalé
bydliště mimo Prahu. Bohužel po průzkumu předběžného zájmu nebyl shledán dostatek dětí předškolního věku
našich zaměstnanců v tomto regionu.
Školení IPOS
Poskytovatel ekonomického systému
IPOS firma Ipos-Soft pravidelně pořádá bezplatné semináře zacílené na
využití možností softwaru. V květnu
proběhl seminář Jak udržet stavební
firmu v zisku v hotelu Hilton. Přihlášky
na semináře zařizuje personální úsek,
který má také přehled o termínech
a tématech.
Naplánovány jsou manažerské kurzy pro
vrcholový i střední management, odborné
kurzy pro odborný správní personál - personalistika, mzdové účetnictví, účetnictví,
ekonomika výroby, marketing stavebnictví, pracovní právo, finanční minimum,
stavebnictví, hornické minimum, první pomoc a kurzy pro dělnické profese – montér suchých staveb, obsluha motorových
manipulačních vozíků, provozování motorových vozidel, kurz první pomoci. Počítá
se i s doplňkovými jazykovými kurzy
angličtiny a kurzy obsluhy PC AutoCAD,
MS Project. Více informací získáte na
odboru strategie a personalistiky.
„Povídejme si děti“ v divadle
Ratolesti našich zaměstnanců ke
Dni dětí dostaly hudebně – divadelní
představení tří laskavých pohádek
Josefa Čapka v provedení Michaely
Novozámské a Tomáše Krečmera.
Podpořili jsme tak charitativní projekt
věnovaný dětem, jež nemají možnost
vyrůstat či dlouhodobě trávit svůj čas
v kruhu rodinném.
PTÁME SE
JAK VYPADÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
SPOLEČNOSTI OD ČERVENCE 2013?
Zástupce generálního
ředitele
Kancelář generálního
ředitele
• Finance
• Účetnictví
• Mzdy
• Materiálně-technické
zásobování
• Pojištění a škodní
události
• Sdružení
• Kapitálové účasti
Klub důchodců
Několik scén filmu režisér Petr
Nikolaev natočil v prostorách našeho
kladenského hotelu. Premiéra filmu je
naplánována na 17. října tohoto roku.
Jiří Smital
Březové hory
znamení: kozoroh
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
finanční ŘEDITEL
Film Příběh kmotra
Karel Linek ml.
autodílna
znamení: vodnář
Petr
Scheinpflug
Kanalizace
a čistička Pchery
znamení: panna
• Hlavní mechanik
a energetik
• Požární ochrana
Vnitřní a vnější vztahy
Květnového setkání klubu se dle paní
Dondové zúčastnilo asi 60 členů ze
104 pravidelně chodících. Na jarní
schůzi pan Bešťák přijal přihlášky na
každoroční oblíbené zájezdy. Zájemci
mohou volat na telefon 723 471 937.
Podzimní termín přátelského setkání
důchodců je ve čtvrtek 17. 10. 2013
ve 14.30 hodin v bývalé závodní jídelně Energie v Kladně - Rozdělově.
Václav Lepeška
Městský okruh
Blanka -Troja Holešovice
znamení: váhy
Vladimír Pinkas
autodílna
znamení: panna
Výtah
V budově B ředitelství firmy v PrazeMotole jsou v provozu nové výtahy.
Václav Jelen
Strahovský tunel
znamení: váhy
výkonný ŘEDITEL
ŘEDITELka strategie
a personalistiky
Obchodní úsek
• Personalistika
• Strategie a řízení
• Informatika
• Nemovitosti
• Marketing
• Nabídky a smlouvy
• Nabídková příprava
• Subdodávky
ekonom výroby
K 1. 7. byla provedena organizační změna
spočívající ve sloučení obchodního úseku
s úsekem ekonomiky výroby a sloučení
divize 2 s divizí 3 do jednoho úseku výkonného ředitele. Cílem je efektivnější
a racionálnější řízení a zabezpečení chodu
zakázky od jejího získávání až po realizaci.
• Ekonomika
• Příprava výroby
• Stavby
Tento krok je jedním z nutných opatře­ní v reakci na přetrvávající situaci poklesu
zakázek a nižších objemů výkonů.
• Ekonomika
• Příprava výroby
• Stavby
divize 1
divize 2
Přemysl
Ursacher
Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště
znamení: střelec
Pavel Vlasák
Kabelový tunel
Rohanský ostrov
znamení: vodnář
Výrobně-technický úsek
• Kontrola výroby
a reklamace
• Technický rozvoj
• ISŘ, ekologie
• Geodetické
a geologické služby
• BOZP
• Doprava a zemní stroje
Martin Tyšer
Strančice
znamení: blíženci
Generální ředitel Ing. Zdeněk Osner, CSc.
pověřil řízením
• úseku zástupce generálního ředitele
pana Jaromíra Jágra
• úseku finančního ředitele
Ing. Milana Šubrta
• úseku strategie a personalistiky
Ing. Michaelu Osnerovou
• úseku výkonného ředitele
Ing. Františka Kračka, kterému jsou
podřízeny tyto útvary:
• obchodní úsek Ing. Jana Havlínová
• v ýrobně-technický úsek
Ing. Jaromír Raclavský
• divize 1 Ing. Jan Kdýr
• divize 2 Ing. Roman Tichánek
Josef Volník
Kanalizace
a čistička Pchery
znamení: blíženci
Václav Zikmund
Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště
znamení: lev
Strana 3
Z REALIZOVANÝCH STAVEB
■ K analizace a čistírna odpadních vod Pchery
vedoucí týmu Petr Linksfeiler
■ Letecké muzeum Mladá Boleslav
vedoucí týmu Ing. Miroslav Voráček
■ Nástavba Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno
■ Strahovský tunel 2B
■ Nemocnice Kladno
■ Strahovský tunel, 2. stavba – ulice Myslbekova a Patočkova
■ Úprava řeky Stonávky
■ Služebna policie ČR
vedoucí týmu Ing. Pavel Skuba
vedoucí týmu Petr Linksfeiler
vedoucí týmu Ing. Petr Hok
vedoucí týmu Ing. Milan Schagerer, Dušan Hora
vedoucí týmu Ing. Milan Schagerer, Dušan Hora
vedoucí střediska Ivan Povolný
Strana 4
"BRUSH-UP YOUR ENGLISH!"
obrazem
HOTEL KLADNO MÁ NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
Dear Colleague,
nejdříve překlad zadaného textu v čísle 1/2013:
1/I know the German and also Austrian manufacturers,
but I think that we are better and cheaper.
2/They haven´t paid us the invoice for transport
and I think that there will be difficult discussions.
3/ We have to decide what is substantial and we won´t be talking about details.
4/ The buyer will have to settle the insurance costs.
5/ Who will conclude the insurance policy?
6/ The buyer haven´t signed it and it will be a problem.
7/ Where is the building site? 3 km far from here - go by our car.
8/ The foundations are ready but we don´t have any material.
Odpočinková lekce angličtiny / life lessons
 w ww.hotelkladno.cz, prostřednictvím
kterých bude ubytovací kapacita
nabízena na českých a mezinárodních
internetových portálech,
např. na booking.com
VYDAŘENÉ ODPOLEDNE SE ZÁCHRANÁŘI
1. Life isn’t fair, but it’s still good.
2.Life is too short to waste time
hating anyone.
3.Don’t take yourself so seriously.
No one else does.
4.Save for retirement starting with
your first paycheck.
5. Your children get only one
childhood. Make it memorable.
6.Your job won’t take care of you
when you are sick. Your friends
will. Stay in touch.
7. Pay off your credit cards every month.
8.You don’t have to win every
argument. Agree to disagree.
9.Don’t compare your life to others’.
You have no idea what their
journey is all about.
10.Frame every so-called disaster
with these words: “In five years,
will this matter?”
11.What other people think of you
is none of your business.
12.Growing old beats the alternative—dying young.
13.However good or bad a situation
is, it will change.
1.Život není spravedlivý,
ale i tak je dobrý.
2.Život je příliš krátký na to,
abys někoho nenáviděl.
3. Neber se vážně, nikdo jiný to nedělá.
4. Spoř na důchod. Začni první výplatou
5. Tvé děti mají jen jedno dětství.
6.Tvá práce se o tebe nepostará, když
onemocníš. Tvá rodina a přátelé ano.
7. Srovnej každý měsíc svoje dluhy.
8. Nemusíš vyhrát každou hádku.
9.Nesrovnávej svůj život s ostatními.
Nemáš představu, jak vypadala jejich
životní pouť.
10.Při každé prohře se zeptej sám sebe:
bude to podstatné za pět let?
11.Co si o tobě myslí ostatní,
není tvoje věc.
12.Stárnout znamená neumřít mladý.
13.Jakkoli dobrá nebo špatná je
momentální situace, vždycky se
změní.
A na závěr ono známé:
Whatever doesn’t kill you really,
does make you stronger. /
Co tě nezabije, to tě posílí…
 Energie a Hlavní báňská záchranná stanice Praha připravila na 29. května ke Dni dětí zábavné odpoledne. Děti i rodiče absolvovali
cvičení v dýmnici a štole, zdolali lezeckou stěnu, vyrýžovali si zlato a po prohlídce barokomory a stanice si užili opékání buřtů.
VÝSTAVA OBRAZŮ PROFILY
 Na letní měsíce je v Praze - Motole instalována prodejní výstava
kolekce obrazů Galerie 33.
BLAHOPŘEJEME
kolegyním a kolegům,
kteří oslavili své jubileum
40 let
Ing. Květuše Protivínská
50 let
Tomáš Jirgl
Ing. Petr Hok
Jan Čuřík
DěkuJEME
Vítáme
Vítáme nové spolupracovníky,
kteří rozšířili naše řady:
Lukáš Borek, stavební dělník
Jaroslav Pivoňka, zedník
Roman Rudolecký, zedník
Lukáš Tidík, zedník
Veronika Heidenreichová, recepční
za odpracovaných 40 let paní
Libuši Štancové a přejeme jí klidné prožití
následujících let v důchodu
Vydává Energie - stavební a báňská a.s. jako informační bulletin pro své zaměstnance • Registrace
periodika MK ČR E 21054 • Redakce: Mgr. Jana Neckařová, tel.: 257 282 562, e-mail: [email protected],
Fotografie: Michal Sochor, archiv společnosti • Sídlo společnosti: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno,
tel.: 312 612 111 • Generální ředitelství: Plzeňská 276/298, 151 23 Praha 5• tel. 257 282 111•
Centrální e-mail: [email protected], www.energie-as.cz
Povodeň
OCENĚNÍ ZA ZÁSLUHY O HORNICTVÍ
 Velká voda zpustošila památkově
V květnu převzal poradce generálního ředitele Ing. Jaroslav Němec, DrSc. z rukou
předsedy Českého báňské úřadu Iva Pěgřímka resortní medaili Jiřího Agricoly k ocenění
zásluh o rozvoj českého hornictví.
chráněnou roubenku a pozemek
paní Milušky Roudné v Rudníku,
kolegové jí vyjeli na pomoc.
soutěž
VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ
O FOTOGRAFII LÉTA 2013
Máte-li chuť si zasoutěžit, pošlete nám své fo­­tografie s letní tématikou
e-mailem na [email protected] s předmětem „Fotografie léta 2013“. My
zajistíme jejich zařazení do galerie na intranetu firmy, kde budeme hlasovat.
Fotografie můžete zasílat průběžně do 31. srpna.
Zasílané fotografie musí mít minimální rozlišení 1000 px ve formátu jpg.
Nemusíte posílat pouze jednu fotografii, ale byli bychom rádi, kdybyste
se udrželi do 5 fotografií. Vítěze vyhlásíme 30. září a vítěznou fotografii
uveřejníme v podzimním vydání časopisu.
VÝHERCI SOUTĚŽE V MINULÉM ČÍSLE:
Tomáš Tichý, Ing. Pavel Skuba, Jana Matějovská. Blahopřejeme.
Správná odpověď předchozí soutěže: 1d, 2a, 3f, 4c,5b, 6e
Download

Bulletin Energie 2/2013 - Energie stavební a báňská