UVNITŘ TOHOTO
ČÍSLA NAJDETE:
VEŘEJNÉ ZAKÁZEKY
2-- NOVÉ
LABORATOŘE PRO ČVUT
3- Z REALIZOVANÝCH STAVEB
4- VÁNOČNÍ VÝZVA A PŘÁNÍ
číslo 4 � IX. ročník � zima 2013
INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLEČNOSTI ENERGIE – STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ A.S.
SLOVO
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
V ZÁVĚRU ROKU
V pondělí 2. 12. 2013 byla na slavnostním večeru
Integrovaného záchranného systému HZS Hlavního
města Prahy předána Hlavní báňské záchranné stanici
Praha pamětní medaile a poděkování za profesionální
koordinovanou spolupráci při zásahu u mimořádné události Výbuch zemního plynu v Divadelní ulici, Praha 1.
Několik dnů před koncem roku a v posledním
letošním čísle našeho bulletinu se nelze nevyslovit
k tomu, jak si stojí náš podnik v současné krizové
ekonomické situaci, ve stavebnictví obzvlášť.
Tak nejprve dvě zprávy. Tou první – špatnou – je,
že nesplníme ani obrat, ani hospodářský výsledek
v číslech, která jsme si pro rok 2013 naplánovali.
Tou druhou – dobrou – je, že alespoň zůstaneme
v „černých číslech“, tzn. že nebudeme za letošní rok
vykazovat ztrátu.
Další zprávou přirozeně musí být, jaký je výhled a co
dál za všeobecně známé situace firem s obdobnou
náplní jako je naše, kdy zejména značný propad
v zakázkách způsobuje, že do soutěže o ně jdeme
často s vykalkulovaným nulovým ziskem. Přesto
se objeví firmy, které nabízí ceny ještě daleko nižší,
tzn. hluboko pod reálnými náklady. Pokud je tento
stav dlouhodobý, je pouze otázkou času a rezerv, jak
dlouho takové společnosti nabízející dumpingové
ceny vydrží než zbankrotují! Zidealizovaným a bohužel dosti teoretickým lékem, je restrukturalizace
společnosti, což je často zužováno na snižování
počtu zaměstnanců. To má ale celou řadu úskalí.
Tím hlavním je nemožnost reagovat na propad
v zakázkách okamžitým snížením počtu pracovníků,
nemluvě o tom, který podnikatel s dlouhodobou
firemní koncepcí by to dělal. Kromě toho – dlouhodobější snižování stavu má své meze, nechce-li
společnost přestat být funkční a zmizet z trhu,
nemůže dojít pod určitou hranici.
Co tedy nyní uděláme? Hlavně ta opatření, která
jsme vyhlašovali již dříve, a neliší se v podstatě od
těch současných, musíme podstatně důsledněji
uvádět v život. Aktuálně uvedu alespoň některá.
Při současných, většinou minimálních, cenách zakázek, kdy nelze spoléhat na pokrytí ztrátových
lukrativnějšími, se v plné míře odkryly nedostatky
a provinění, kterých se dopouštíme v chodu zakázky.
Nabídka, příprava a řízení zakázek jsou klíčové
pro to, aby byl zkalkulovaný hospodářský výsledek
dosažen a zakázky nekončily ve ztrátě, jak se to
nyní často děje. Techničtí pracovníci, kteří budou
zakázku realizovat, na ní skutečně začnou pracovat
již od nabídky. Z toho důvodu budou přesunuti příslušní pracovníci z obchodního úseku na divize tak,
aby došlo k lepšímu propojení záměru společnosti
s realizací.
Návazně na předcházející poznámku opakuji, že
vývoj realizovaných zakázek nejen věcný, ale zvlášť
ekonomický, musí znát po celou dobu jak vedoucí
týmu, který zakázku realizuje, tak vedení divize
i vedení úseku výkonného ředitele. Není možné, aby
přes všechny technické režimy, bilance, hodnocení
a ostatní porady se nedostatky začneme zabývat, až
když jsou ztráty na stole, resp. je vystavené penále.
K „léčbě“ restrukturalizací je třeba přistoupit tak,
že budeme zaměstnávat jen takové lidi a v takových počtech, které nezbytně potřebujeme. Je
nutné prověřit, příp. odstranit duplicitní činnosti
a procesy zjednodušovat, mj. zavést elektronický
oběh dokladů. Je nutné začít skutečně pracovat na
úsporných opatřeních zaměřených na snižování režií, zajistit transparentnost všech nákladů, vyvozovat
závěry z nehospodárnosti, nebagatelizovat zjištěné
problémy tím, že jde o drobné. Je přirozeně řada
dalších důležitých otázek, kterými se pro překonání
této nelehké situace zabýváme a budeme zabývat
nadále.
Na závěr bych rád vyslovil přesvědčení, že
i v pětadvacátém roce, kterým pro mne rok 2014
v této funkci a v tomto kolektivu bude, najdeme
stejně jako v předchozích letech úspěšná řešení.
Přeji všem klidné a spokojené Vánoce a šťastný
nový rok.
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva a generální ředitel
OCENĚNÍ PRÁCE
BÁŇSKÝCH
ZÁCHRANÁŘŮ
Při příležitosti svátku patronky horníků svaté Barbory
se uskutečnilo dne 6. 12. 2013 předávání záchranářských vyznamenání. Na slavnostním večeru v Rytířském
sálu hradu Hněvín v Mostě byli vyznamenáni záchranáři z pražské Hlavní báňské záchranné stanice.
Náměstek předsedy Českého báňské úřadu Ing.
Martin Štemberka předal Zlatý záslužný záchranářský
kříž Karlu Šťovíčkovi (foto) za vzornou, dlouholetou
a obětavou záchranářskou práci. Bronzovými záslužnými
kříži pak byli oceněni záchranáři Roman Beneš, Josef
Machýček a David Medek.
REALIZACE STOKY CO 3
JE V ZÁVĚREČNÉ FÁZI
Rychlost postupu štítu se pohybuje od 1 do 3 cm
za minutu. Směrové a výškové vedení ražby je zajištěno elektronickým laserovým systémem. V opěrném
bloku v podzemí je instalován laser, který je směrově
a výškově přesně nastaven. Paprsek laseru míří na
terč umístěný v kabině štítu. Obraz laseru na terči má
operátor na obrazovce v řídícím kontejneru a pomocí
hydraulických pístů uvnitř těla štítu upravuje směr ražby.
VÝSTAVBA PORTÁLU
Velice důležitou součástí celého projektu je výstavba
portálu v Jelením příkopu, který zajistí bezpečný výjezd
štítu a jeho demontáž. Samotný štít bude při dojezdu
k portálu vytvářet přítlak až 100 t. Proto je portál
zajištěn mikropilotami, předpjatými lanovými kotvami
a opěrnou železobetonovou konstrukcí. Pro výjezd štítu
je v portálu vybudován výjezdový betonový blok, na
který bude připevněn koncový těsnící prstenec, z kterého štít vyjede do připravené stavební jámy. Přesnost
výjezdu štítu při vzdálenosti 200 m je ± 3 cm.
PRORÁŽKA
Prorážka v Jelením příkopu je plánována před vánočními svátky.
� Ing. Milan Schagerer, vedoucí projektu
Z kanalizační stoky CO 3 ze souboru staveb
Strahovského tunelu zbývá dokončit ražený
úsek pod Královskou zahradou Pražského
hradu v blízkosti Letohrádku královny Anny,
navazující úsek v Jelením příkopu a stavební
část spadiště Š 03.1.
Technologie provádění posledního raženého úseku
v délce 200 m pod Pražským hradem byla původně
navržena jako konvenční cyklická ražba bez použití
trhacích prací pomocí skalní frézy a mechanického
robota BROKK s těžkým impaktorem.
ZMĚNA ŘEŠENÍ
Uvedené technologické řešení však doznalo zásadní
změny. Na základě požadavků zástupců Správy
Pražského hradu byla navržena realizace tohoto úseku
plně mechanizovaným štítem ∅ 2000 mm značky
Herrenkrecht. Důvodem volby je nutnost zajištění
ochrany státem chráněných kulturních památek
a vzrostlé vegetace v Královské zahradě Pražského
hradu minimalizací projevů ražby na povrch a hladinu
podzemní vody. Zvolená technologie daných parametrů nebyla dosud v České republice prováděna. Tím
složitější byla příprava celého projektu pro techniky
i pracovníky dělnických profesí.
MONTÁŽ TECHNOLOGIE
Návoz technologického komplexu byl zahájen 7. 11.
2013 v nočních hodinách. V průběhu noci a následujících dní pak byly jednotlivé části štítu naváženy přímo
na pracoviště do ulice Mariánské hradby a postupně
s pomocí speciálního jeřábu spouštěny na dno šachty
Š 03.1, kde probíhala jejich montáž. Sestavení technologického celku bylo limitováno omezenými rozměry
zařízení staveniště v ulici Mariánské hradby, které je
umístěno mezi tramvajovou tratí a frekventovanou
komunikací vedoucí okolo Hradu do centra města
a rovněž rozměry vlastní šachty.
která vyvíjí přítlak až 750 t. V přední části štítu rotuje
řezná hlava s valivými dláty, která rozpojuje horninu
v předpolí ražby.
Rozpojená rubanina je vynášena potrubím ∅ 180 mm
bentonitovou suspenzí do separační stanice na povrchu, kde je tříděna na soustavě sít. Oddělená rubanina
padá do van a suspenze se vrací do podzemí. Tento
vodní oběh je uzavřený a koluje pomocí výkonných čerpadel. Minimalizaci tření mezi lícem výrubu a pláštěm
trub je zajištěna bentonitovým přimazávacím systémem. Proces řezání a zatlačování štítu je přerušován
při nastavování sklolaminátových trub, trub na výnos
drtě a přimazávání ostění a kabelů.
 Předseda Českého báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímek,
Ph.D. navštívil společně s generálním ředitelem Energie
Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc. staveniště firmy ražené kanalizační stoky CO 3, na kterém se dokončovala montáž
plně mechanizovaného štítu AVN 1600 TB německé firmy
Herrenkrecht, kterým bude provedeno ražení úseku stoky
pod Královskou zahradou Pražského hradu.
 Celý technologický komplex se skládá ze vstupního
těsnícího prstence štítu, tlačného rámu s přítlačným prstencem (17 t), tří dílů těla štítu (45 t), separační stanice,
míchacího centra na bentonit, řídícího kontejneru, pěti
výkonných čerpadel vodního oběhu, výstupního těsnícího
prstence a samozřejmě příslušného množství trub, kabelů,
rozvaděčů a spojovacího materiálu.
 Portál v Jelením příkopu, budování opěrného betonového bloku pro výjezd štítu, prosinec 2013
Pro kontinuální postup ražby je velice důležitý odvoz
vytěžené rubaniny a udržování sytému vodního hospodářství v potřebné čistotě a kvalitě. Celý systém ovládá
operátor z řídícího kontejneru. Kokpit operátora je spojen kamerovým a zvukovým systémem s podzemím
a kabinou samotného štítu. Při pohledu na obrazovky
v řídícím centru při spojení s prostorem uvnitř štítu,
který je hluboko ponořen do skalního masivu, může nezasvěcenému člověku vše připadat, jakoby se jednalo
o spojení s batiskafem putujícím na dně oceánu.

Porada týmu před zahájením montáže technologií, zleva: stavbyvedoucí Dušan Hora, supervizor firmy
Herrenkrecht Olivier Bourgeot, bezpečnostní technik Josef
Skuba, stavbyvedoucí Jan Červenka, měřič Ing. Tomáš
Zamrzla, tlumočník Šimon Schagerer, vedoucí projektu Ing.
Milan Schagerer.
GENERÁLNÍ ŘEDITEL SI PROHLÉDL PRACOVIŠTĚ FIRMY V KARLÍNĚ
RAŽENÍ PLNĚ MECHANIZOVANÝM ŠTÍTEM
Vlastní ražba bude probíhat ze šachty Š 03.1 umístěné
v ulici Mariánské hradby směrem do Jeleního příkopu.
V šachtě byl vybudován betonový opěrný blok pro
tlačnou stanici a betonový blok pro vstupní těsnící prstenec zaústění štítu. Technologie pracuje na principu
zatláčení tělesa štítu a následně sklolaminátových
trub do horninového masivu pomocí tlačné stanice,
 Zleva: vedoucí výrobního odboru Ing. Solar, generální
ředitel Ing. Osner a vedoucí týmu Ing. Cimala nad plány
výstavby kabelového tunelu
 Ing. Osner s kolegy prošel na Rohanském ostrově
ražený úsek kabelového tunelu 40 m pod zemí, na snímku
hovoří s předákem stavby Tiborem Herbrikem
Strana 2
KRÁTCE
Nový občanský zákoník
PŘEDSTAVUJEME
INFORMUJEME
TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
� Ing. Jan Prokop, vedoucí odboru nabídek a smluv
Od září do konce roku se konají školení
a pracovní semináře na téma nového
Občanského zákoníku, které vede
JUDr. Petr Bezouška (spolutvůrce
NOZ) a JUDr. Václav Bílý (oba z advokátní kanceláře PRK Partners). Cílem
této aktivity je rekodifikace klíčových
dokumentů společnosti s účinností od
1. 1. 2014 v oblastech práva obchodního, pracovního a ve vazbě na správu
nemovitostí.
Rozšířená porada vedení
Každoroční závěrečná porada managementu firmy je letos naplánována na
18. prosince v Praze - Motole.
Prověrka BOZP
V říjnu provedl Český báňský úřad
na našich stavbách prováděných hornickým způsobem Strahovský tunel,
Mnichovo Hradiště a Rohanský ostrov
bezpečnostní prověrku bez zjištění závažných problémů.
Na své první schůzi konané v posledním
listopadovém týdnu schválila mimo jiné
Poslanecká sněmovna i zákonné opatření
k zákonu o veřejných zakázkách. Tuto
tzv. technickou novelu zákona o veřejných zakázkách vypracovalo a prosadilo
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a je
reakcí na připomínky a zkušenosti zadavatelů i uchazečů z praktického uplatňování
zákona o veřejných zakázkách (dále jen
ZVZ) ve znění platném od 1. 4. 2012.
Podle ministra pro místní rozvoj Františka
Lukla byly všechny změny připraveny na
základě poznatků z praxe, kdy byl ZVZ
uplatňován více než rok a až poté byly
vyhodnoceny všechny pozitivní i negativní
zkušenosti.
Technická novela, která vstoupí
v účinnost 1. 1. 2014, přináší několik změn, z nichž nejdůležitější jsou:
• zvýšení limitů pro povinný postup dle
ZVZ – pro veřejné zakázky na stavební
KONTROLA PLNĚNÍ
KOLEKTIVNÍ SMLOUVY
práce ze 3 mil. Kč na 6 mil. Kč bez DPH
a pro veřejné zakázky na dodávky a na
služby pak z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč bez DPH,
• umožnění pokračování v opakovaném
zadávacím řízení i v případě, kdy zůstane
k hodnocení pouze jedna nabídka (po
splnění daných podmínek),
• zrušení institutu osoby se zvláštní
způsobilostí a souvisejícího vzdělávacího
programu vč. povinnosti vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí k zadávacím podmínkám u nadlimitní veřejné zakázky na
stavební práce.
Cílem je upravit nejproblémovější části
ZVZ, protože ač poslední novela zavedla zprůhlednění zadávacího procesu
a omezila některé nekalé praktiky, ne
všechna opatření přinesla očekávaný
efekt. Některá proces naopak komplikují
a prodražují. To je případ zejména snižování limitů pro veřejné zakázky malého
rozsahu, kdy by se v případě neschválení
zákonného opatření Poslaneckou sněmovnou s účinností od 1. 1. 2014 snížily
u stavebních prací limity 1 mil. Kč bez
DPH. Tím by se naprostá většina stavebních zakázek dostala do režimu zákona
s následkem větší administrativní náročnosti celého procesu a tím paradoxně
i jejich možnému zdražení. Lze se domnívat, že dalším nepříznivým efektem
by bylo rovněž větší zahlcení Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže v důsledku
stížností neúspěšných uchazečů. V konečném důsledku by bylo výraznou měrou
ohroženo i čerpání finančních prostředků
z evropských fondů.
Obavy některých kritiků, že v případě
zvýšení limitů pro veřejné zakázky dojde
i k nárůstu korupce odmítají její tvůrci
s tím, že transproparentnost zadávacího
procesu zůstane zachována díky povinnému zveřejňování informací o zakázce na
profilu zadavatele.
Přednášky pro studenty
S metodami sanace hořících odvalů,
postsanační péče a možnostech využití
metanu sorbovaného v uhelných slojích
seznamoval v podzimních měsících Ing.
Kamil Podzemský, Ph.D. z úseku výrobně-technického ředitele studenty
3. ročníku Katedry energetiky, Strojní
fakulty VŠB v Ostravě.
Klub důchodců Energie
Ing. Jan
Holoubek
vedoucí odboru
přípravy
znamení: Kozoroh
ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY
Ing. Marek
Procházka
vedoucí oddělení
znamení: Rak
Petr Binder
znamení: Vodnář
Jaromír Bláha
znamení: Panna
VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ REGIONU
SE SETKALI S PREZIDENTEM
Hornická příbram ve vědě
a technice
52. ročník sympozia zahájilo čestné
předsednictvo dne 15. října. Více
o sympoziu na www.hpvt.cz a ve
svazovém časopise ZSDNP Uhlí rudy
geologický průzkum.
PŘÍPRAVÁŘE
Alena Černá
znamení: Štír
Výsledkem hodnocení plnění Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro těžební průmysl
pro období 2013 – 2017 za 1. pololetí
2013 je zápis, který na snímku ze 13. 11.
podepisují předseda Zaměstnavatelského
svazu důlního a naftového průmyslu ČR
Ing. Zdeněk Osner, CSc. a Bc. Jan Sábel,
předseda Odborového svazu pracovníků
hornictví, geologie a naftového průmyslu.
Ilona
Dočekalová
znamení: Rak
V rámci své třídenní inspekční cesty po Středočeském kraji navštívil v úterý 15. 10. prezident
České republiky Miloš Zeman Kladno. Svou návštěvu završil slavnostní večeří s osobnostmi
kraje. Mezi pozvanými hosty byl také jako zástupce významných podniků působících na území
města generální ředitel společnosti Energie – stavební a báňská.
NOVÉ LABORATOŘE BIOMEDICÍNY V KLADNĚ
JIŽ SLOUŽÍ STUDENTŮM
Setkání aktivních členů klubu důchodců se odehrálo 17. října v Kladně.
Informace o plánech klubu podávají
Ing. Solar a pan Bešťák.
MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA S NADÍLKOU
a zábavným programem
pro děti
Ing. Zbyněk
Hamouz
znamení: Střelec
Ing. Jiří
Kostinec
znamení: Beran
Ing. Tomáš
Kučera
znamení: Váhy
Petr Stehlík
znamení: Vodnář
 Demonstrace využití umělého pacienta při simulaci zástavy srdce. Figurínu lze připojit k řadě přístrojů a zjistit, co se v jeho těle děje při
medikaci během zákroku, používá se i k nácviku resuscitace. Vše, co se s pacientem provádí, lze současně nahrávat, zvukově i obrazově,
a to i v řídicím systému umělého pacienta.
V listopadu bylo v objektu kladenského Kokosu na Sítné, za účasti
grémia rektora ČVUT v Praze,
zástupců MŠMT ČR, zhotovitele
stavby Energie – stavební a báňské,
kladenského primátora a dalších
hostů, otevřeno devět nových
laboratoří Fakulty biomedicínského
inženýrství (FBMI) Českého vysokého učení technického v Praze.
 Hotel Kladno se v předvečer svátku
sv. Mikuláše rozezněl dětskými hlásky.
Vybudování laboratoří o celkové ploše
750 m2 se pracovníci naší divize 1 věno-
vali zhruba devět měsíců. Do těchto prostor určených pro výuku studentů nejen
FBMI, kterých je v současné době více
než dva tisíce, ale i studentů dalších
fakult a práci jedenácti vědeckých týmů,
fakulta investovala téměř 11 milionů ze
svých zdrojů a na dalších 34 milionů se
podařilo získat státní dotace. Dle slov
děkana FBMI prof. MUDr. Jozefa Rosiny,
Ph.D. si postupné vybavování laboratoří
nejmodernějšími přístroji a technologiemi
vyžádá dalších několik milionů korun.
Již nyní v laboratořích probíhá průzkum
bolestí v souvislosti s podáváním opiátů
u pacientů s nevyléčitelnými nemocemi,
aby jim mohly být zkvalitněny poslední
týdny života nebo čisté laboratoře zabývající se nanotechnologiemi a nanomateriály,
které jsou využívány při léčbě popálenin
a dalších výzkumných i výukových aktivit
v oboru biomedicínského inženýrství. FBMI
v Kladně působí od roku 2005 a je
tak druhou nejmladší fakultou ČVUT.
O studium kombinující technické a medicínské vzdělání má zájem stále narůstající
množství studentů.
Příště představíme
pracovníky oddělení cen
a kalkulací a subdodávek
Strana 3
Z REALIZOVANÝCH STAVEB
� VOLNOČASOVÝ AREÁL VE VRCHBĚLÉ
vedoucí týmu Martin Pražák, divize 1
Dokončovací práce na centrální budově, foto M. Pražák, listopad 2013
� MODERNIZACE A PŘÍSTAVBA
PSYCHIATRICKÉHO ODDĚLENÍ SVITAVSKÉ
NEMOCNICE
vedoucí týmu Ing. Pavel Skuba, divize 1
Přístavba oddělení sídlícího v historické budově bývalého kláštěra Redemptoristů,
listopad 2013, foto V. Jansa
� OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO
vedoucí týmu Petr Linksfeiler, divize 1
Blok B hlavní budovy nemocnice po rekonstrukci slavnostně převzal hejtman
Středočeského kraje MVDr. Řihák
� SANACE JÁMY J27
vedoucí týmu Ing. Martin Cimala, divize 2
Sanace jámy J27 pro PRE Distribuce a.s., foto Ing. Cimala, listopad 2013
� REKONSTRUKCE KOLEJÍ
ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE
vedoucí střediska ZTI Jan Kubín, divize 1
Sociální zařízení kolejí po rekonstrukci, listopad 2013
� AREÁL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V MLADÉ BOLESLAVI
hlavní stavbyvedoucí Ing. Miroslav Voráček, divize 1
Skica Ing. arch. Michala Hlaváčka; divize 1 zahájila práce s termínem dokončení v
dubnu 2014
� KANALIZACE A ČISTÍRNA
ODPADNÍCH VOD PCHERY
vedoucí týmu Petr Linksfeiler, divize 1
Dokončené dílo před předáním, listopad 2013
� PRÁCE NA DÁLNICI D1
vedoucí provozu dopravy a mechanizace
Miroslav Korych
Výměna kanalizace ve středovém pruhu dálnice
� KULTURNÍ CENTRUM PRŮHON V PRAZE
� SANACE ODVALU JIŘÍ DOLU SCHÖLLER
V LIBUŠÍNĚ
vedoucí týmu Ing. Vladimír Prokopenko, divize 2
Nosná konstrukce po sejmutí opláštění a bouracích pracích, listopad 2013
Provedení sanačních prací na jihovýchodním svahu odvalu Jiří, listopad 2013
vedoucí týmu Petr Linksfeiler, divize 1
� METRONOM BUSINESS CENTRUM BUTOVICE
vedoucí týmu Dušan Hora, divize 2
Šachta kolektoru na stavbě administrativního komplexu, foto Dušan Hora, listopad 2013
� KANALIZACE KRÁSNÁ LÍPA
vedoucí týmu Ing. Miroslav Voráček, divize 1
Výstavba kanalizace v délce 8 km, foto J. Hofreiter, listopad 2013
Strana 4
 Vánoční koncert
v roce 2012, Kostel Sv.
Šimona a Judy v Praze
"BRUSH-UP YOUR ENGLISH!"
Překlad vět z minulého čísla:
1) Employer must mention the number of employees
who will work at site.
2)They haven´t let us know the names of legal successors
which are mentioned in the amendments to the contract.
3)The steel structures will be delivered in the extent which has
been agreed by both sides.
4) Installation of network won't be the subject of construction delivery.
5)The scope of work isn't known yet and will be supplied together
with project documentation.
6)The assembly will be executed pursuant to design documentation
and all modifications must be okayed.
7)VAT is not mentioned in the price.
VÁNOČNÍ KONCERT
V pátek 20. prosince zahájí Energie a její hosté sváteční čas již tradiční
Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení Hornického pěveckého sboru Kladno.
Z CEST
NAŠE KOLEGYNĚ EVA BLAŽKOVÁ NAVŠTÍVILA ČÍNU, COŽ LZE NAZVAT
CESTOU SNŮ, NEJDE SE NEZEPTAT:
Jak si vybírá cíl svých cest?
EB: Vždy si vybírám místa, která jsem ještě nenavštívila a kde je k objevení něco nového.
Připravuji itinerář míst, které chci navštívit a podle toho připravíme plán cesty.
S kým nejraději cestuje?
EB: Nejraději cestuji se svou rodinou. Nevyhledáváme zájezdy organizované cestovními
kancelářemi, protože se neradi na někoho vážeme a na cestě máme rádi svobodu volby
a pohybu. Tak nejlépe poznáte jaká je opravdová mentalita místních a jak to v dané zemi
doopravdy funguje. Například cesta Hong Kongským metrem v době dopravní špičky je
něco, co jen tak nezažijete, stejně jako cestování úzkou dvoupatrovou tramvají.
VERNISÁŽ
Podzimní vernisáží byla zahájena nová výstava obrazů
nazvaná Všední múzy nevšedních dnů. Výstavu zkulturňující vstup do administrativní
budovy v Motole instalovala renomovaná Galerie 33. Díla jsou prodejná.
VÁNOCE NA POŠTOVNÍ ZNÁMCE Ing. Jaromír Raclavský
První vánoční známka byla vydána v USA
v roce 1962 a od té doby je vydávána
každoročně. Vánoční motiv na známce
se na našem území prvně objevil 27. 11.
1970 v rámci emise Umění 1970 – Kodex
Vyšehradský: Klanění tří králů.
Na druhou poštovní známku jsme si však
museli počkat až do 15. 11. 1990. Na
následujících obrázcích je výběr známek
vydaných do roku 2012. Možná si některé
vybavíte ze své korespondence. Bohužel,
v emisním plánu roku 2013 již známka
s tématikou Vánoc není zařazena.
V předvánočním čase jsme pojali myšlenku pomoci bližním a při hledání
někoho, kdo naši pomoc uvítá, jsme
potkali dobrého anděla. Na Dobrém
andělovi se nám líbí, že propojuje lidi,
kterým se daří dobře a mohou pomáhat, s lidmi a rodinami, kterým rakovina nebo jiná vážná nemoc obrátila
život naruby.
Pokud se rozhodnete stát Dobrým
andělem nebo jím již jste a jste zaměstnancem Energie, napište nám o tom
prosím na e-mail [email protected]
Rádi bychom se stali pro příští rok
firmou Dobrých andělů a to lze jen
v případě, že nás bude více.
Další informace získáte na:
www.dobryandel.cz
Zasněžená vesnička, 15. 11. 1990
Jelen s myslivcem, 8. 11. 1993
Svatá rodina, 15. 11. 2000 Krušnohorský betlém, 8. 11. 2006
Vánoční stromeček, 7. 11. 2012
VÍTÁME
Vítáme nové spolupracovníky,
kteří rozšířili naše řady:
BLAHOPŘEJEME
kolegyním a kolegům, kteří oslavili
své životní jubileum
20 let
Jaroslav TRAP, instalatér-topenář
30 let
Lucie ČERNÁ, samostatný odborný referent
Bc. Marek Císař
samostatný odborný referent MTZ
Jan Hlinovský stavební dělník
Aleš Obert řidič
60 let
Milan PAŽITNÝ, tunelář
Pavel JERGUŠ, vedoucí střediska
Pavel ŠAFÁŘ, strojník zem. strojů
Jaroslav HLAVATÝ, opravář, údržbář
František ONDRUŠ, vedoucí odboru
75 let
oddělení
Zdeňka ŠÁRKOVÁ, vedoucí
kapitálových účastí
PŘÁNÍ
DO NOVÉHO ROKU
NAŠIM ČTENÁŘŮM
PŘEJEME DO NOVÉHO
ROKU VŠE DOBRÉ.
Bez čeho se na cestách neobejde?
EB: Na cestě jako byla tato se v prvé řadě neobejdu bez dobrých bot. Krokoměr nám
denně zaznamenal 15 až 25 tisíc kroků, což odpovídá 11 až 18 kilometrům. Potom
kvalitní, lehký a skladný fotoaparát a v poslední době tablet pro kontakt s domovem
pomocí internetu.
Jaký nejcennější suvenýr si dovezla?
EB: Nejcennější pro mne je vždy to, že se z cesty vrátíme domů všichni v pořádku plni
nových zážitků a zkušeností, které nám nikdo nevezme. Díky globalizaci všude vidíte to
samé co u nás v Evropě a tak musíte navštívit i tržiště pro místní. Na jednom takovém v
Pekingu jsem si koupila – usmlouvala – figurku bojovníka v kroji tradičního čínského divadla. Ale například zážitek z ochutnání smaženého brouka jsem si nechala zprostředkovat
od ostatních…
Děkujeme Evě za odpovědi a přejeme jí další cesty se šťastným návratem!
Redakce
Ota PROCHÁZKA
 „Schody beru po dvou“ pochlubil se čer-
SOUTĚŽ
stvý pětasedmdesátník. Pan Procházka pracoval u Energie od roku 1969, nyní je již pár
let v důchodu.
 Na podzim
přivítala rodina
Ing. Zuzany Černé
dcerku Sofinku.
Dominika MELČOVÁ, asistentka
40 let
Josef VOBOŘIL, stavební dělník
50 let
Josef GRUBNER, tunelář
 paní Šárková pracuje u firmy od roku 1958
DĚKUJEME
za práci vykonanou pro společnost
kolegům, kteří odešli do důchodu
paní Helena Valešová
Ing. Vladimír Kendík
Vydává Energie - stavební a báňská a.s. jako informační bulletin pro své zaměstnance • Registrace periodika MK ČR E 21054 • Redakce: Mgr. Jana Neckařová, tel.: 257 282 562,
e-mail: [email protected] Fotografie: Michal Sochor, archiv společnosti • Sídlo společnosti: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, tel.: 312 612 111 • Generální ředitelství: Plzeňská 276/298,
151 23 Praha 5• tel. 257 282 111• Centrální e-mail: [email protected], www.energie-as.cz •Elektronická podoba bulletinu je ke stažení na webových stránkách a intranetu firmy.
POZNÁTE O KTEROU STAVBU SE JEDNÁ?
napište na [email protected]
Download

REALIZACE STOKY CO 3 JE V ZÁVĚREČNÉ FÁZI