INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLEČNOSTI ENERGIE – STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ A. S.
V ÝSLEDK Y HOSP ODAŘENÍ V ROCE 2013 ST R ANA 2
ČÍSLO 1 | X. ROČNÍK | JARO 2014
Z RE ALIZOVAN ÝCH STAV EB ST R ANA 3
HOT EL ENERGIE ST R ANA 4
SLOVO ÚVODEM K ROKU 2014
P
řed čtyřmi lety jsem na tomto místě
napsal úvahu vyjadřující obavu
o budoucnost, ale hlavně jako
apel na své spolupracovníky s názvem
„Bude dost práce pro všechny?“ Pokud
to někdo v té době, kdy jsme dosahovali obratu téměř 2,5 miliardy nechápal,
tak bylo jen otázkou času, kdy k tomu
dojde. Tehdy jsem zde uvedl graf vývoje
externího obratu naší společnosti do
r. 2009, nyní je zde zachycen vývoj od
r. 2009 do r. 2013. Představu, jaké
problémy a složitosti tento dlouhodobý
pokles obratu pro společnost znamená,
si již doufám dokáže představit každý
náš pracovník a nemusí k tomu mít ani
ekonomické vzdělání.
Faktem je, že tak špatný vývoj se získáváním zakázek v posledních letech by neočekával ani ten největší pesimista. Obrat
naší společnosti za tuto dobu poklesl téměř
o polovinu, snaha zpracovat a přijmout
dlouhodobější firemní strategii se změnila
v úsilí přizpůsobovat podnik měnícím se
negativním podmínkám. Jedním z těch negativních dopadů a pro mě osobně hodně
nepříjemným, byl úbytek pracovníků, který
stejně jako pokles obratu dosáhl téměř
50%. U toho je třeba poznamenat, že je
často, bohužel, pro naše vedoucí pracovníky, výhodnější, zajímavější a pohodlnější
najímat si cizí pracovníky, nežli budovat
a řídit kolektiv kvalitních, vlastních pracovníků. A při současných daňových zákonech
je to i z firemního hlediska ekonomicky
výhodnější nejen pro naši firmu, ale pro
všechny firmy, které zakázku získaly.
Nešlo tehdy – před čtyřmi roky a nejde
nyní jen o apel na zintenzivnění marketingu
a obchodní činnosti směřující k naplnění
výrobního programu a získání dostatečného
množství zakázek.
Zamýšlím-li se nyní jak popsat do našeho
bulletinu, co se v poslední době změnilo
a jak v této situaci dál, tak nejprve mohu
zopakovat platnost kroků dříve vyhlášených
• minimalizovat nedostatky v chodu zakázky tak, aby byl dosažen kalkulovaný
hospodářský výsledek;
• vývoj zakázek musí znát nejen vedoucí
týmu, ale i vedení divize i vedení společnosti
a společně přijímat opatření;
• snižovat režijní náklady a vyvozovat závěry z nehospodárnosti;
• zaměstnávat jen takové pracovníky
a v takových počtech, které nezbytně potřebujeme a kteří jsou natolik iniciativní, že
problémy sami řeší a nehledají na koho je
přehrát.
V tomto smyslu jsme v r. 2014 přijali několik
opatření. Předně jsme napravili organizační
strukturu společnosti. Za nejpodstatnější
lze označit převod THP z úseku obchodní
2463 736
1976 038
1 501238
1523 000
1247382
ředitelky do divizí s cílem, aby jak nabídku,
tak případnou přípravu zakázky zajišťovali
pracovníci, kteří ji budou realizovat. Zároveň
věnujeme daleko větší pozornost rozhodování, do kterých nabídek budeme vstupovat. Jednak jde o to, abychom některé
nabídky nezpracovávali zbytečně a „neplýtvali“ kapacitou, kterou nutně potřebujeme
např. pro dobrou přípravu nebo řešení
problémů, které se při realizaci zakázky
vyskytnou. Stejně tak je důležité důkladné
prověření, zda se nejedná předem o jasně
ztrátovou zakázku, tak jak se to v několika
případech v poslední době stalo.
K řešení problematiky a aktuální znalosti
realizovaných zakázek směřuje práce nově
vytvořeného útvaru subdodávek a ekonomiky výroby navazující na práci vedoucího
 Vývoj externího obratu v tisících Kč
v letech 2009 až 2013
Modernizaci a přístavbu psychiatrického oddělení Svitavské nemocnice
ozvláštnil nález schránky s dokumenty. Zda se jedná o listiny z doby
založení kláštera Redemptoristů, jehož budova nyní slouží oddělení, nebo
pozdější, bude jasné až po přezkoumání odborníky ze svitavského muzea.
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
generální ředitel
200920102011 20122013
NOVÝ ÚSEK KANALIZAČNÍ STOKY REALIZOVANÝ
PLNĚ MECHANIZOVANÝM ŠTÍTEM
poskytl Ing. Karol Teicher,
NÁLEZ NA STAVBĚ Informaci
výrobní přípravář staveb divize 1
VE SVITAVSKÉ NEMOCNICI
týmu a ekonoma divize. Nezbytným
předpokladem je dobrá spolupráce pracovníků v těchto funkcích.
Podle naplněnosti výrobního programu
jsme v lednu letošního roku snížili stavy
pracovníků s tím, že podle dalšího vývoje
budeme přijímat již v průběhu prvního
pololetí další nutná opatření, aby případný
nesoulad počtu pracovníků a množství
práce společnost neohrožoval.
Za důležité rovněž považuji dosažení lepší
znalosti realizovaných zakázek zodpovědných pracovníků vedení společnosti,
stejně jako spolupráce s divizemi a týmy
na úkor velkého množství administrativních, formálních aktů.
Pro posílení podnikání s nemovitostmi
vznikla akciová společnost Energie –
nemovitostní. Tento krok směřuje ve
svém důsledku ke snížení správní režie
a nákladů.
Pokud budou změny přijímány zodpovědně a s dostatečnou vážností, není
třeba se o existenci společnosti ani jejích
dobrých pracovníků obávat. Síla dnešní
společnosti Energie – stavební a báňská,
a.s. je i přesto, že je stav se zakázkami
dlouhodobě tak nepříznivý, bezpečnou
zárukou k jeho překonání.
 Ražba štítem probíhala necelých 6 týdnů
ve 24 hodinovém cyklu, s průměrným denním
postupem 5,2 m. Na snímku je výjezd štítu
v Jelením příkopu přes železobetonový blok
s těsnícím prstencem.
Výhodou ražení mechanizovaným štítem
je vysoká produktivita práce, bezpečnost
stability horninového masivu a minimální
vliv na okolní prostředí stavby. Nevýhodou
jsou náročné přípravné práce, omezená
možnost reakce na změny pevnosti horninového masivu a finanční náročnost nájmu
razicího zařízení.
V čísle 1/2014 časopisu Uhlí rudy
geologický průzkum je uveřejněn
odborný článek vedoucího projektu
Energie Ing. Schagerera, recenzovaný Ing. Osnerem, CSc.
ZÁJEM O NAŠI
STAVBU POD
HRADEM
� Dušan Hora, vedoucí týmu divize 2
V
dubnu se v Praze sejde komise
provozovatelů kanalizací velkých
měst ze sektoru střední a východní
Evropy spadající do skupiny Veolia Voda.
Setkání organizují Pražské vodovody
a kanalizace, a.s. Účastníci projevili zájem
o prohlídku stavby kanalizace v Praze. T
echnologie plně mechanizovaného
ražení se štítem byla naší společností použita poprvé, a to při
ražení kanalizační stoky pod Královsku
zahradou Pražského hradu v rámci staveb
Strahovského tunelu. O průběhu výstavby
jsme vás již informovali, nyní je odlehčovací kanalizační stoka CO 3 dokončena.
Realizace přinesla celou řadu významných
poznatků a zkušeností pro další práce
v obdobných geologických podmínkách
a srovnání této technologie s klasickou metodou za použití trhacích prací.
 Pohled na ovládací prvky v řídícím
kontejneru, vlevo nahoře kamerový snímek
ze dna šachty s tlačnou stanicí a štítem,
vpravo nahoře naváděcí terč elektronického
laserového systému pro směrové a výškové
vedení ražby, spodní obrazovka s náhledem
na systém vodního hospodářství na těžbu
rubaniny se všemi parametry ražby.
 Spadiště stoky CO 2 ústící do stoky CO 3
 „Materiály jsou ve špatném stavu, budou
 Přestavba potrvá do konce roku
2014. Schránku bude možné vrátit zpět
pravděpodobně v dubnu letošního roku.
Foto Ing. P. Skuba
muset být restaurovány a poté uloženy
ve sbírkách muzea. Desku se schránkou
plánujeme vložit zpět s opisy nalezených
dokumentů sdělila ředitelka muzea ve
Svitavách Mgr. Čuhelová
 Realizační tým divize 2 s předsedou Českého báňského úřadu Ing. Pěgřímkem a generálním
ředitelem Energie Ing. Osnerem, CSc. při exkurzi v závěrečné fázi projektu.
Jako ukázková pro prezentaci tohoto druhu
staveb byla vybrána naše realizace stok
ze souboru staveb Strahovského tunelu.
Zahraniční delegace si prohlédne objekty
stavby v části od spadiště u Letohrádku po
Plečnikovu vpusť.
STRANA 2
KRÁTCE
NOVÝ PROVOZOVATEL
RESTAURACE V KLADNĚ
Od poloviny března je znovu otevřena
restaurace U Energie. Pro zpříjemnění
stravování zaměstnanců Energie
prostor prošel menší rekonstrukcí.
Nový provozovatel nezměnil provozní
dobu ani způsob úhrady za stravovací
služby čipovými kartami.
FIREMNÍ PROSPEKTY
Propagační materiály společnosti
prošly aktualizací. Nové dvojjazyčné
prospekty k pozemním, inženýrským,
báňským a ekologickým stavbám
INFORMUJEME
KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013
� Ing. Milan Šubrt, finanční ředitel
V roce 2013 došlo k dalšímu snížení stavební produkce, která reálně
meziročně klesla o 8,3 %. V naší
republice bylo vydáno v porovnání
s rokem 2012 o 13,2 % méně stavebních povolení a dokončeno o 23,7 %
méně bytů než v roce 2012. Objem
realizovaných stavebních prací tedy
klesl již pátý rok po sobě a v porovnání roku 2013 s rokem 2008 je
vykazován propad o 25,1 %. Vývoj
stavební výroby samozřejmě musel
mít i vliv na naší společnost.
Energie – stavební a báňská a.s. dosáhla
za loňský rok externí obrat ve výši 1,197
mld. Kč, což představuje pokles o více než
325 mil. Kč proti roku 2012. Ukazatel přidané hodnoty opět jako v minulých letech
převýšil osobní náklady a to za situace,
kdy průměrný výdělek ve společnosti byl
o 6,3% vyšší než celorepublikový průměr. Ke konci roku pracovalo v zaměstnaneckém poměru ve společnosti 469
zaměstnanců tj. o 35 pracovníků méně
než na konci roku 2012.
Z hlediska dalších ukazatelů je jistě pozitivním ukazatelem ve vývoji společnosti
meziroční růst čistého obchodního kapitálu.
Pokles externího obratu za společnost
musel samozřejmě vyvolat tlak na zintenzivnění opatření směřujících k řešení
vnitřních úspor v hospodaření společnosti.
Bylo nutné hledat rezervy ve všech druzích
nákladů, tj. jak ve výrobních, ale především
v režijních. Přestože za rok 2013 poklesla
např. správní režie proti roku 2012 o cca
21 mil. Kč, což je o cca o 16 %, činí stále
celkem cca 108 mil. Kč. Je proto nutné
přijmout další nepopulární opatření k jejímu snížení. Samozřejmě nejen snižování
režií je jediný klíč ke zlepšení kondice firmy.
Klíčem k dalšímu fungování společnosti je
určitě zlepšení obchodní politiky společnosti, kde především v oblasti marketingu
máme velmi mnoho rezerv.
Snížený objem stavebních zakázek znamená tvrdší konkurenční boj o každou
jednotlivou zakázku. Toto má za následek
výrazný tlak na snižování nabídkové ceny
a tedy i marže. Řadu společností daná
situace dostává do platební neschopnosti,
což zvyšuje riziko druhotné platební neschopnosti i u společností, kterým se daří
zajistit si dostatečný objem práce. Snaha
obstát při získání zakázky vede k uzavírání nejrůznějších sdružení (dle nového
občanského zákoníku společností), kde
princip jejich fungování spočívající v dělbě
zisku až na základě ročního vyúčtování,
rovněž vede ke zvýšení tlaku na zajištění
průběžného plynulého financování potřeb
společnosti.
V oblasti provozního financování společnost disponovala po celé hodnocené
období kladným zůstatkem na peněžním
účtu a to navzdory výrazným problémům
s plynulostí financování klíčových zakázek.
GRAF REKAPITULACE EXTERNÍHO
OBRATU DLE SEGMENTŮ
ZA ROK 2013 v tis. Kč
Pozemní stavby
359 789
Podzemní stavby a inženýrské sítě
401 638
Báňské a ekologické stavby
348 045
Ostatní činnosti
Celkem
87 677
1 197 149
Závěrem lze konstatovat, že Energie –
stavební a báňská a.s. byla v roce 2013
společnost stabilní, zisková a s pevnou
pozicí na stavebním trhu. Po celý rok plnila
včas veškeré splatné závazky vůči orgánům
státní správy, zaměstnancům i obchodním
partnerům. Společnost má ekonomickou
sílu zdárně fungovat i do budoucna.
a firemní profily v české a anglické verzi
jsou ke stažení na intranetu. Tištěné
jsou k dispozici na referátu vnitřních
a vnějších vztahů.
NOVÝ OBČANSKÝ
ZÁKONÍK
Prozatím bylo revidováno 38 korporátních dokumentů z obchodní, nájemní
a personální oblasti. Implementace
platných znění smluv a dokumentů
probíhá v režimu Integrovaného
ZMĚNY V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE SPOLEČNOSTI
Překonání období přetrvávajících
dopadů ekonomické krize ve stavebnictví a současný nedostatek
nově zahajovaných zakázek si vyžaduje hledání všech možných rezerv.
V současném tvrdém konkurenčním
prostředí je nutné zpracovat nabídky nových zakázek v nejtěsnějším spojení techniků přípravy výroby
a pracovníků řídících vlastní realizaci staveb.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto provést organizační změnu útvarů v podřízenosti výkonného ředitele spočívající
v převedení techniků nabídkové přípravy
z obchodního úseku do přímé podřízenosti ředitele divize. Znamená to
přenesení odpovědnosti za zpracování
technické a cenové části nabídky přímo
na divizi, která bude zakázku následně
realizovat. Na obchodním úseku zůstává
technická kapacita zabezpečující komple-
taci nabídek včetně koordinace zabezpečení potřebných dokladů.
Další změnou v rámci obchodního úseku
je posílení procesu včasného nakupování
subdodávek. V rámci obchodního úseku
byl zřízen odbor nakupování subdodávek
a ekonomiky výroby, jehož úkolem je jak
kontrola plnění stanovených investičních
záměrů zakázek a včasné reagování na
případné nedostatky zjištěné z informačního systému IPOS, tak i zajišťování sub-
dodavatelů před zahájením jejich prací ve
spolupráci s divizemi.
V rámci výrobně-technického úseku byla
posílena kontrolní úloha výrobního odboru
v rámci realizace zakázek a byl vytvořen
technický odbor, který řeší koordinaci
zpracování dokumentů integrovaného
systému řízení, zajišťuje průběh interních
a externích auditů, řeší aktualizaci a tvorbu
technologických postupů a organizaci reklamačních řízení.
systému řízení.
ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
V HOTELU KLADNO JE
MATEŘSKÁ A JAZYKOVÁ
ŠKOLA
KANCELÁŘ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Zázemí pro výuku svých klientů v ho-
SCHÉMA PLATNÉ K 1. 3. 2014
ÚSEK ZÁSTUPCE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
telu nalezla kladenská jazyková škola
EFG School. Lektoři vyučují angličtinu,
PODATELNA
ODBOR HME
ROZMNOŽOVNA
REFERÁT PO
němčinu, francouzštinu, španělštinu
a ruštinu. První z jazyků také metodou
ScientificLearning.
Více na www.efgschool.cz
REFERÁT VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH
VZTAHŮ
HOTEL KLADNO ZVÝŠIL
SVÉ HODNOCENÍ
Hotel dosáhl v rezervačním systému
Booking.com na sedmibodové hodnocení ubytovaných z možných desíti
ÚSEK VÝKONNÉHO ŘEDITELE
ÚSEK FINANČNÍHO ŘEDITELE
ÚSEK ŘEDITELE STRATEGIE
A PERSONALISTIKY
bodů, což lze považovat za úspěch
a zároveň je stále co zlepšovat.
Booking.com je rezervační systém ubytování po celém světě, jehož hlavní
ÚSEK OBCHODNÍHO ŘEDITELE
výhodou je, že se za rezervaci neplatí
ÚSEK VÝROBNĚTECHNICKÉHO
ŘEDITELE
DIVIZE 1
DIVIZE 2
ODBOR FINANCOVÁNÍ,
PLÁNU A POJIŠTĚNÍ
ODBOR PERSONALISTIKY
žádné poplatky.
DOZOROVÝ AUDIT
KVALITY
V únoru proběhl dozorový audit
systému managementu kvality QMS.
ODBOR MARKETINGU
ODBOR TECHNICKÝ
PŘÍPRAVA VÝROBY
PŘÍPRAVA VÝROBY
ODBOR MTZ
ODBOR INFORMATIKY
ODBOR NABÍDEK A SMLUV
ODBOR VÝROBNÍ
EKONOM
EKONOM
ODBOR ÚČETNICTVÍ
REFERÁT STRATEGIE A ŘÍZENÍ
ODBOR NAKUPOVÁNÍ
SUBDODÁVEK A EKONOMIKY
VÝROBY
ODBOR GEODETICKÝCH SLUŽEB
REALIZAČNÍ TÝMY
REALIZAČNÍ TÝMY
ODBOR PRÁCE A MEZD
STŘEDISKO SPRÁVY
NEMOVITÉHO MAJETKU
Auditoři během dvou dnů prověřili
téměř všechny útvary naší společnosti
a ze staveb si vybrali Rekonstrukci
kulturního střediska Průhon v PrazeŘepích. Nebyly zjištěny žádné neshody.
V červnu nás čeká dozorový audit
environmentu a bezpečnosti práce.
PROVOZ DOPRAVY
ODDĚLENÍ
KAPITÁLOVÝCH ÚČASTÍ
STRANA 3
Z REALIZOVANÝCH STAVEB
KABELOVÝ TUNEL ROHANSKÝ OSTROV
vedoucí týmu Ing. Martin Cimala, divize 1
Pohled do kabelového tunelu, foto I. Šalka
PRÁCE PRO PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK
vedoucí zakázky Jiří Liška, divize 1
Oprava havárie vody ve Stodůlkách, foto V. Zobal
KANALIZACE KRÁSNÁ LÍPA
vedoucí týmu Juraj Hofreiter, divize 1
Pokládka potrubí probíhá ve stísněných podmínkách a ve složitých
geologických poměrech.
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO CENTRA PRŮHON,
PRAHA – ŘEPY
vedoucí týmu Ing. Miroslav Voráček, divize 1
Dokončení hrubé stavby, foto V. Jansa
VÝSTAVBA OPERAČNÍHO STŘEDISKA
POLICIE ZBRASLAV
vedoucí týmu Ing. Vladimír Zobal, divize 1
Rekonstrukce a modernizace pracoviště policie
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU
VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA, OSTRAVA
vedoucí týmu Ing. Petr Hok, divize 2
Dokončený odplyňovací vrt
REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ VŠCHT PRAHA
vedoucí týmu Ing. Pavel Skuba, divize 1
Předáno 24 laboratoří
SANACE STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
CHOPAV V. SEKTOR
vedoucí týmu Mgr. Lustyková, divize 2
Relikvidační souprava, kterou je sonda pročišťována valivým dlátem.
V rámci odkopání ústí sondy je zároveň prováděna příprava ústí na relikvidaci.
ÚPRAVA ŘEKY STONÁVKY
vedoucí týmu Ing. Petr Hok, divize 2
Úprava toku řeky na sanovaném územít
STRANA 4
VZDĚLÁVÁNÍ S ENERGIÍ
AKTUÁLNĚ Z ODBORU STRATEGIE
A PERSONALISTIKY
Od sepsání projektu již uběhl nějaký čas, ve kterém zpracováváme změny, které by ještě
více reagovaly na aktuální potřeby naší firmy. Připravujeme Program na rozšíření znalostí a
kvalifikace činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Jeho cílem je obeznámení
pracovníků s novými progresivními technologiemi, upevnění znalostí v oblasti tradičních
postupů i legislativy. Dále připravujeme ve spolupráci s ČVUT, Fakultou stavební nabídku
kurzů Controllingu ve stavebnictví, Oceňování stavebních prací, Stavební zákon a Seminář
pro mistry a stavbyvedoucí. V dohledné době nabídneme kurzy na osvojení práce s PC,
prohloubení znalostí při práci s AutoCAD a MS produkty.
PŮL STOLETÍ
V JEDNÉ FIRMĚ
V
únoru oslavil své životní jubileum
Ing. Josef Solar, rodák z Krupé
u Rakovníka, který v podstatě celý
svůj profesní život spojil s Kladnem, jeho
báňskou minulostí a s podzemními stavbami hlavního města Prahy.
V Energii pracuje od roku 1965. Své působení zahájil jako razič VKD na ražbě
příkopů v Ostravě. Po roce nastoupil jako
technicko-hospodářský pracovník na šachtách Kladenska, hloubení jámy Rako a řadě
podzemních staveb, zejména ražených kolektorů a kanalizace.
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT PILATES
Využijte jedinečnou příležitost a zacvičte si hned po práci.
KDY: každé pondělí (mimo velikonoční), od 16.00 hodin,
KDE: Praha – Motol, zasedací místnost v budově B
CO S SEBOU: pohodlné oblečení, cvičí se v ponožkách, ručník;
podložky budou zajištěny
Všichni jste zváni.
Zájemci se hlásí u Jany Neckařové
linka 1562
CO JE PILATES? PILATES je systém cviků v pomalém tempu s důrazem na posílení
hlubokého stabilizačního systému. Metoda používá jemné, pozvolné cviky, které zvyšují
svalový tonus, sílu, ohybnost svalů, kloubů a protahují celé tělo. Ulevuje od bolestí zad,
eliminuje následky dlouhodobého sezení, odstraňuje vzniklé nežádoucí stereotypy, posiluje
a modeluje celé tělo. Pilates také intenzivně zapojuje mysl a pomůže Vám správně dýchat.
těší se na Vás Taťána
akreditovaný instruktor pohybové metody Pilates
 Ing. Osner, CSc. poděkoval Ing. Solarovi
za léta společné práce.
HOTEL ENERGIE ZAHÁJIL PROVOZ
Hotel v komplexu Energie v Praze-Motole nabízí ubytování v moderních 4lůžkových
apartmánech a 2lůžkových pokojích. Více informací na www.hotelenergie.cz
Při výstavbě metra v Praze pracoval na
ražených traťových tunelech trasy C, trasy A
a stavbě 1A3. Od 1. června 1981 působil jako
výrobní náměstek VKD. Poté v Energii od
roku 1992 prošel a řídil řadu podzemních staveb v pozici stavbyvedoucího, ředitele divize
i výrobního ředitele. Nyní jako vedoucí výrobního odboru předává získané zkušenosti
svým mladším spolupracovníkům. Současně
působí jako předseda představenstva dceřiné společnosti Hlavní báňská záchranná
stanice Praha a.s.
TIP NA VÝLET
HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU VE VINAŘICÍCH
V obci Vinařice u Kladna můžete navštívit unikátní Hornický skanzen Mayrau, kde si
v prostorách bývalého dolu připomenete historii těžby černého uhlí na Kladensku.
http://mayrau.omk.cz
SOUTĚŽ KŘÍZOVKA O CENY
POSLEDNÍ PRACOVNÍ DEN
Naše oblíbená paní asistentka Lenka
Fisterová se po poctivých 30 letech
práce v sekretariátě generálního
ředitele společnosti v dubnu rozloučí
nejen se svou profesí, ale především se
svými nejbližšími kolegyněmi a kolegy.
Přejeme jí zasloužený odpočinek
strávený ve zdraví a naplněný
nejen péčí o vnoučata, ale také
novými zážitky.
 V souvislosti s hotelem bude upraven orientační systém v areálu.
VÍTÁME
VÍTÁME NOVÉ
SPOLUPRACOVNÍKY,
KTEŘÍ ROZŠÍŘILI
NAŠE ŘADY
50 LET
60 LET
Alena Dočekalová
Jiří Kokrment
Ing. Kamil Podzemský Ph.D.
Josef Hort
Arnošt Jiřík
Josef Picka
70 LET
Petr Podivínský, odbor IT
Evnika Rusyn,
Michaela Vondrová,
Kristýna Seidlová,
recepční
BLAHOPŘEJEME
naší kolegyni Ing. Evě Zajícové
k narození dcerky Elišky
a přejeme jí pohodové prožití
mateřské „dovolené“.
Josef Rada
DĚKUJEME
ZA PRÁCI VYKONANOU
PRO SPOLEČNOST
Paní Jana Heringová pracovala
u naší firmy 40 let.
BLAHOPŘEJEME
KOLEGYNÍM A KOLEGŮM,
KTEŘÍ OSLAVILI SVÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
40 LET
Bc. Marek Císař
Ladislav Pospíšil
Zdeněk Smrčka
Miroslav Šimek
Vlastislav Vojtěch
Vydává Energie - stavební a báňská a.s. jako informační bulletin pro své zaměstnance • Registrace periodika MK ČR E 21054 • Redakce: Mgr. Jana Neckařová, tel.: 257 282 562,
e-mail: [email protected] • Fotografie: Michal Sochor, archiv společnosti • Sídlo společnosti: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, tel.: 312 612 111 • Generální ředitelství: Plzeňská 276/298,
151 23 Praha 5• tel. 257 282 111• Centrální e-mail: [email protected], www.energie-as.cz •Elektronická podoba bulletinu je ke stažení na webových stránkách a intranetu firmy.
TAJENKU POŠLETE NA E-MAIL [email protected]
Download

SLOVO ÚVODEM K ROKU 2014 - Energie stavební a báňská