INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLEČNOSTI ENERGIE – STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ A. S.
I Q M I N I N G – V Z D Ě L ÁVÁ N Í S T R A N A 2
ČÍSLO 2 | X. ROČNÍK | LÉTO 2014
Z R E A L I Z O VA N Ý C H S TAV E B S T R A N A 3
FOTOSOUTĚŽ STRANA 4
DÍLO POD HRADEM PŘEDÁNO BEZ VAD A NEDODĚLKŮ
17. června navštívil ředitel Správy Pražského hradu Ing. Ivo Velíšek, CSc. v doprovodu
generálního ředitele Energie Ing. Zdeňka Osnera, CSc. dokončený úsek kanalizační
stoky pod Královskou zahradou Pražského hradu realizovaný plně mechanizovaným
štítem, na který navazuje zděná část stoky propojující toto dílo s Plečnikovou vpustí.
 Pohled z Plečnikovy vpusti směrem do toku Brusnice.
 Pohled z Jeleního příkopu na portál Plečnikovy vpusti.
 Zděná stoka v tlamovém profilu propojující stoku CO 3 s Plečnikovou vpustí v areálu Pražského hradu - Jelení příkop.
 Pohled do úseku realizovaného mechanickým štítem.
 V dubnu se stavba prezentovala delegaci provozovatelů
kanalizací skupiny Veolia Voda.
SOUČASNĚ DOKONČUJEME DALŠÍ STAVBY PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM
MLADOBOLESLAVSKO
KABELOVÝ TUNEL ROHANSKÝ OSTROV
ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
RAŽENÁ KANALIZAČNÍ STOKA
MINICHOVO HRADIŠTĚ � vedoucí týmu Libor Tkadlec
� vedoucí týmu Ing. Martin Cimala
 Foto realizačního týmu z prorážky 15. května. Do konce června budou pracovníci provádět
očišťování pošvy štoly, profilaci štoly, vyklízení technologie ze štoly a dokončí práce na realizaci
protlaku DN 1000mm včetně provedení výplňové a těsnící injektáže v místě prováděného protlaku
z kabelové chodby u jámy J37.
 V závěru června
bude stavba kabelového
tunelu s raženou částí
o délce 438 m předána
zástupcům investora
PREdistribuce a.s.,
resp. subdodavateli
pro provedení
definitivního ostění.
STRANA 2
KRÁTCE
ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY PRO
ZAMĚSTNANCE
Nově lze příspěvek zaměstnavatele
na stravování využít nejen v kladenské
jídelně Energie, ale také v místní
prodejně potravin. Platí se stejně
jako za odběr obědů firemní kartou.
V motolské jídelně se možnost nákupu
potravin již osvědčila.
UŽITEČNÝ PORTÁL
Nekomerční portál českého stavebnictví www.ceskestavebnictvi.cz
poskytuje komplexní stavební informace a slouží jako rozcestník na další
související užitečné informační zdroje..
MÁME DOST
PARKOVACÍCH MÍST
PILATES
Relaxačně – rehabilitační cvičení
v Praze-Motole bylo na letní měsíce
přerušeno, pokračovat bude v září.
Hodiny vede akreditovaná instruktorka
metody Pilates. Vždy v pondělí od
16 hodin si můžete přijít protáhnout
a posílit tělo. Zájemci se hlásí u Jany
Neckařové, linka 1562.
INFORMUJEME
KONFERENCE IQ MINING SE ZABÝVALA OCHRANOU LOŽISEK NEROSTŮ
Ve dnech 3. – 4. června se v Brně konal šestý ročník konference IQ Mining
pořádaný státní báňskou správou
s názvem „Ochrana ložisek nerostů“.
K tématu vystoupili zástupci státní
správy, profesní veřejnosti a školství.
Záštitu nad konferencí převzal 1. místopředseda Senátu ČR MUDr. Přemysl
Sobotka, zúčastnili se zástupci Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Hornicko-geologické
fakulty VŠB-TU Ostrava, Hlavného banského úradu Slovenské republiky a nejvyšší představitelé těžebních organizací.
Konferenci slavnostně zahájil předseda
ČBÚ Ivo Pěgřímek. Předseda ZSDNP Ing.
Zdeněk Osner, CSc. ve svém příspěvku
hovořil o státní energetické koncepci
a surovinové politice České republiky.
PODZEMNÍ LABYRINT V AREÁLU
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
V MLADÉ BOLESLAVI OTVÍRÁ
NEHAVARIJNÍ ZÁSAH
BÁŇSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ
� Ing. Andrzej Przybyla, hlavní mechanik HBZS Praha
� vedoucí týmu Martin Pražák, divize 1
Areál volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi v červnu otevřel
podzemní prostory pro veřejnost. Stavební část realizoval tým z divize 1 podle návrhu architekta
Hlaváčka. Zajímavý podzemní labyrint vznikl propojením dvou sklepních prostor umístěných
v různých výškách s instalací technologií a řady herních prvků.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
K propagačním účelům byla vydána
dvojjazyčná výroční zpráva prezentující
výsledky hospodaření a stavební činnost naší společnosti v loňském roce.
K dispozici je ve formátu vhodném ke
stažení na intranetových a internetových stránkách firmy, tištěná v referátu
vnitřních a vnějších vztahů.
 Foto HBZS Praha z plánovaného
nehavarijního zásahu v areálu firmy MERO
Na žádost firmy MERO ČR a. s. provedli záchranáři Hlavní báňské
záchranné stanice Praha (HBZS Praha) plánovaný nehavarijní
zásah v areálu Nelahozevsi, při němž realizovali výměnu těsnících
prvků plovoucí střechy haly H 03.
Celý areál je z důvodů uskladnění velkého objemu hořlavin ve zvláštním bezpečnostním režimu.
V místě prací existovalo reálné nebezpečí výskytu nedýchatelného a výbušného prostředí,
nepříjemný byl koncentrovaný ropný zápach. Práci prováděly dvě tříčlenné čety vybavené pracovními dýchacími přístroji v pohotovostní poloze, ze základny vyrazili na výměnu jednotlivých
těsnících pružin celkem 64 krát. Záchranáři použili speciální nářadí z nejiskřivého materiálu,
prováděli kontinuální měření složení ovzduší a koncentrace nebezpečných plynů. Akce se
uskutečnila dle stanoveného harmonogramu a bez mimořádné události.
HOTEL ENERGIE
JE MEZINÁRODNÍ
DOTAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ
S ENERGIÍ POKRAČUJE
Hotel, který provozujeme v pražském
komplexu, využívá nejen česká klientela, ale také páry, rodiny i jednotlivci
z Polska, Rumunska, Belgie, Izraele,
Egypta a Maďarska. Po prvním měsíci
svého provozu hotel získal od svých klientů vysoké hodnocení v rezervačním
systému Booking.com, je ohodnocen
na skvělých 8,6 bodů z možných 10.
V kurzu první pomoci si frekventanti vyzkoušeli fyzickou náročnost záchrany člověka v ohrožení života.
V kurzech informačních technologií se zdokonalovali například ve využití programu MS Project při
plánování projektů. Další vzdělávání bude zaměřené
na výrobní část, ve spolupráci s ČVUT je připravena řada zajímavých kurzů. Tyto jsou financovány
z Evropského sociálního fondu. Bližší informace
zasílá e-mailem personální úsek, přihlásit se může
každý zaměstnanec.
KOBRY A UŽOVKY
V HOTELU
V režii Jana Prušinovského se v Hotelu
Kladno natáčela scéna nového filmu
Kobry a Užovky, kde si v hlavních
rolích zahrají bratři Kryštof a Matěj
Hádkovi. Jiným známým projektem
Prušinovského je seriál Čtvrtá
hvězda, na kterém dělal s Miroslavem
Krobotem nebo seriál Okresní přebor.
Nový film půjde do kin na jaře 2015.
REKULTIVACE ODVALU JIŘÍ V REKORDNÍM ČASE
Práce na rekultivaci odvalu Jiří Dolu
Schöller v Libušíně dle vedoucího týmu
divize 2 Ing. Vladimíra Prokopenka ztížila
skutečnost, že staveniště bylo předáno
později a na provedení zbývaly jen necelé
čtyři měsíce a ještě v zimním období. V průběhu stavby bylo vybudováno cca 1 500
běžných metrů odvodňovacích příkopů
a zřízeny opěrné lavice Jih a Sever. Celkem
na tuto stavbu bylo dovezeno 8 000 m3 netříděného lomového kamene a 12 870 m3
zeminy, kterými byla provedena protierozní
opatřeni a zabezpečena stabilita odvalu.
STRANA 3
Z REALIZOVANÝCH STAVEB
MODERNIZACE A PŘÍSTAVBA NEMOCNICE SVITAVY
vedoucí týmu Ing. Pavel Skuba, divize 1
Záběr na dokončenou hrubou část přístavby.
VÝSTAVBA OPERAČNÍHO STŘEDISKA POLICIE
ZBRASLAV
vedoucí týmu Ing. Vladimír Zobal, divize 1
Stavba dokončena a předána v květnu. Foto Jiří Liška
MLADOBOLESLAVSKO
– RAŽENÁ ČÁST MNICHOVO HRADIŠTĚ
vedoucí týmu Libor Tkadlec
Pohled do vyražené části kanalizační stoky.
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO CENTRA PRŮHON,
PRAHA – ŘEPY
vedoucí týmu Ing. Miroslav Voráček, divize 1
Stavba byla předána a zkolaudována v červnu.
KANALIZACE DÁLNICE D1
vedoucí týmu Dušan Hora
Propojení odvodňovacích prvků na páteřní odvodnění dálničního tělesa.
SANACE KORYTA KRUŠOVICKÉHO POTOKA,
KRUŠOVICE realizuje provoz Dopravy a mechanizace,
vedoucí provozu Dopravy a mechanizace M. Korych
Opravy koryta vodního toku po povodni v roce 2013.
MŠ SOCHÁŇOVA, PRAHA – ŘEPY
vedoucí týmu Ing. Miroslav Voráček, divize 1
V červnu zahájeno zateplení dvou objektů školky, rekonstrukce varny a osmi
výdejen s kapacitou 265 jídel denně, zřízení nové třídy a venkovní úpravy.
STRAHOVSKÝ TUNEL 2B: KANALIZAČNÍ STOKA CO 3
vedoucí týmu Ing. Milan Schagerer, Dušan Hora
Obnovená komunikace v Jelením příkopu před otevřením pro veřejnost.
Foto Dušan Hora, červen 2014
OPRAVA OPEVNĚNÍ KORYTA BOJOVSKÉHO POTOKA
PO POVODNI, MĚCHENICE realizuje provoz Dopravy a mechanizace, vedoucí provozu Dopravy a mechanizace M. Korych
Odstranění škod po povodni z června 2013 zahrnující opevnění dna koryta,
břehových nátrží a odtěžení naplaveného materiálu.
STRANA 4
ENERGIE JE PARTNEREM
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ
VÝSTAVY LIDICE
ROZLOUČENÍ S KOLEGOU
Ve středu 7. května zemřel tiše v rodinném kruhu pan Ing. Vladimír
Kendík. Celý jeho profesní život byl spojen s činností v oblasti vodního
hospodářství. Čas do 60-ti let prožil v Jihočeském kraji, zejména v Písku
a Českých Budějovicích. Když před 8 lety nastoupil do naší společnosti,
zúročil své bohaté zkušenosti v oboru vodního hospodářství. Podílel se
na přípravě a realizaci řady vodohospodářských projektů, které Energie
realizovala. Byl jedním z jednatelů dceřiné společnosti ITV CZ. Na řízení
společnosti se aktivně podílel i v průběhu nemoci až do samého konce
svých sil.
Inženýra Kendíka jsme poznali nejen jako vynikajícího odborníka, ale
také jako čestného, upřímného, charakterního a obětavého člověka
a kamaráda. Nikdy se nepovyšoval nad ostatní, byl kamarádský, ochotný
předávat své zkušenosti a vždy byl loajální ke svému zaměstnavateli. Pro
tyto své lidské vlastnosti si získal respekt, vážnost a oblibu mezi spolupracovníky. Ti, kteří s ním byli v úzkém kontaktu, mohou potvrdit, že velmi
vnímal a oceňoval, že je o jeho práci a zkušenosti zájem. V jeho odchodu
ztrácíme vynikajícího odborníka, dobrého člověka a kamaráda.
Čest jeho památce.
GHANA
Ve středu 28. května byl v Lidické galerii
Památníku Lidice za účasti velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky
otevřen již 42. ročník výstavy. Při slavnostním
zahájení byly předány medaile Lidická růže
56 nejlepším dětským výtvarníkům z ČR.
Výstava a soutěž byla založena v roce
1967 k uctění památky dětských obětí
z české obce Lidice a všech dalších dětí,
které zahynuly ve válečných konfliktech.
Letošní ročník je věnován tématu Rodinné
zemědělství aneb Naše zahrádka a pole.
Přihlášeno bylo rekordních 27 868 prací
velice kvalitních výtvarných děl od dětí ze
77 zemí. Expozice bude k vidění v 1. patře
Lidické galerie do 31. 10. 2014.
www.mdvv-lidice.cz
www.lidice-memorial.cz
FOTOSOUTĚŽ NA LÉTO
GALERIE ENERGIE, PRAHA – MOTOL
KVĚTEN – ZÁŘÍ
FOTOGRAFIE BARBARY JANŮ LETNĚ NALADÍ
Soubor fotografií vznikl v Ghaně, která je považována za vstupní bránu do tropické Afriky. Dříve Zlaté pobřeží je zemí
demokratickou, bezpečnou a mluvící převážně anglicky a francouzsky. Láká svou historií, památkami UNESCO, přírodními krásami, zlatem a nově ropou. Výstava je prodejní s tím, že fotografie jsou vydány v limitované signované edici.
LETNÍ ENERGIE OBJEKTIVEM
Také letos vyhlašujeme pro naše zaměstnance soutěž
o „Fotografii léta 2014“. Fotografie na téma LÉTO a ENERGIE zašlete
do konce srpna e-mailem na [email protected] Do soutěže zašlete
maximálně 5 fotografií ve formátu jpg s minimálním rozlišením 3 Mpx.
Fotografie vystavíme na intranetu firmy a do 30. září budeme hlasovat.
Vítěznou fotografii uveřejníme v podzimním vydání bulletinu.
Těšíme se na Vaše snímky s nápadem!
 Fotografie léta 2013 Veroniky Červenkové
SOUTĚŽ KŘÍZOVKA O CENY
VIRTUÁLNÍ POZVÁNKA
ČESKÝ ROZHLAS SPUSTIL
NOVÝ WEB O ČEŠTINĚ
„ČESKY A HEZKY“
Milovníky češtiny jistě potěší testy, kvízy, zajímavosti, poradna nebo
vysvětlení problematických gramatických a pravopisných jevů – to vše
a mnohem víc lze nalézt na novém webu Českého rozhlasu „Česky
a hezky“. www.rozhlas.cz/cesky/portal/
VÍTÁME
U NÁS NOVÉ KOLEGY
Ing. Petr Máša,
ředitel Eurogas a.s.
Otakar Vokrouhlík,
stavební dělník divize 2
Barbora Havelková,
recepční
Monika Fröhlichová,
uklízečka-pokojská
Martin Paulovič,
stavební dělník divize 2
BLAHOPŘEJEME
KOLEGYNÍM A KOLEGŮM,
KTEŘÍ OSLAVILI SVÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
20 LET
ŠKOLIČKA
S MONTESSORI PRVKY
A ANGLIČTINOU V KLADNĚ
Dětské centrum v areálu Hotelu Kladno nabízí zajímavé benefity pro
děti zaměstnanců Energie. O školce a vzdělávacích akcích naleznete
informace na www.gokidskladno.cz, o jazykových kurzech na
www.efgschool.cz. Zde uvedené ceny jsou pro zaměstnance
Energie orientační, v případě zájmu se obraťte na referát vnitřních
a vnějších vztahů.
40 LET
60 LET
David Hložanka
50 LET
Jaroslav Kánský
Miroslav Musil
Karel Vaněk
Miloslav Husák
Milan Kott
Richard Ondrášek
ZA PRÁCI VYKONANOU
PRO SPOLEČNOST
Milan Fister
Ing. Petr Potyš
Ivan Povolný
Zdeňka Rubešová
Ing. Josef Solar
Zdeňka Šárková
DĚKUJEME
Kristýna Seidlová
Martina Straková
30 LET
Kateřina Jirková
Milan Porcal
Vydává Energie - stavební a báňská a.s. jako informační bulletin pro své zaměstnance • Registrace periodika MK ČR E 21054 • Redakce: Mgr. Jana Neckařová, tel.: 257 282 562,
e-mail: [email protected] • Fotografie: Michal Sochor, archiv společnosti • Sídlo společnosti: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, tel.: 312 612 111 • Generální ředitelství: Plzeňská 276/298,
151 23 Praha 5• tel. 257 282 111• Centrální e-mail: [email protected], www.energie-as.cz •Elektronická podoba bulletinu je ke stažení na webových stránkách a intranetu firmy.
TAJENKU POŠLETE NA E-MAIL [email protected]
Tajenka křížovky z minulého čísla 1: no a co dál 2: nic on se 3: jmenuje Pepa
Blahopřejeme výhercům: paní Jana Matějovská, Ing. Veronika Kesch, Ing. Pavel Skuba
Download

Bulletin Energie 2/2014