uvnitř tohoto
čísla najdete:
2
3
4
- OCELOVÉ KONSTRUKCE
- PŘÍPRAVÁŘI STAVEB
- Z realizovaných staveb
- fotosoutěž
- NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
číslo 3 ■ IX. ročník ■ podzim 2013
Informační bulletin společnosti Energie – stavební a báňská a.s.
ražená stoka v MNICHOVě HRADIŠTi
snížením náloží. Při provádění trhacích
prací jsou prováděna seismická měření
v přilehlých objektech v rámci monitoringu
výstavby. Tato měření zajišťují minimalizaci
účinků TPMR na povrchovou zástavbu.
Výsledky jsou okamžitě vyhodnocovány
a v případě dosažení varovných stavů dochází neprodleně k úpravě postupu trhacích prací.
Na úseku od šachty Š5 směrem k šachtě
Š6 byla nasazena skalní fréza v kombinaci s trhacími pracemi. Spodní část
(měkčí polovina čelby) byla frézována
a vršek v pevnějších skalních horninách byl
sestřelován pomocí TPMR do vyfrézované
volné plochy. I přesto docházelo k častým
poruchám frézy, neboť pevnost spodní rozpojované části byla na hranici výkonových
parametrů nasazeného stroje. V úseku
od šachty Š 6 k šachtě Š 7 bylo rozpojování čelby prováděno ručně s použitím
drobné mechanizace. Nakládání rozpojené
horniny bylo vesměs prováděno kolejovými přehazovacími nakladači do důlních
vozů nebo van na podvozcích. Vodorovný
přesun rubaniny se prováděl ručně, nebo
s použitím vrátků. Svislý přesun byl proveden otočnými výložníkovými jeřáby OVJ 75.
 Definitivní obezdívka mezi šachtami Š1-Š2 před pokládkou keramického žlabu a spádových betonů, foto Ing. Kovalčík
■ Ing. Milan Schagerer
pojí veškeré stoky křižující raženou štolu.
Definitní obezdívkou šachet a úpravou
povrchů komunikací práce skončí. Termín
dokončení projektu je v červnu 2014.
„Vracet odpadní vody do přírody
bez znečištění a chránit tak životní
prostředí,“ je cílem akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, investora projektu
Mladoboleslavsko II.
TRHACÍ PRÁCE JSOU VEDENY
S OHLEDEM NA MĚSTSKOU
ZÁSTAVBU
Realizací ražené stoky A kanalizace
v Mnichově Hradišti pokračujeme v rozsáhlém projektu Mladoboleslavsko II. Tato
stoka bude napojena na již vybudovanou
část, kterou naše firma realizovala v rámci
předcházející etapy výstavby. Tím dojde
k propojení odkanalizování jihovýchodní
části města nově vybudovanými kanalizačními stokami až k čistírně odpadních vod.
V současné době je vyraženo 946 m štoly,
vyhloubeno 6 těžních šachet. Ražby nyní probíhají pouze v úseku os šachty Š 4 k šachtě
Š 3 a v úseku od šachty Š 5 k šachtě Š 6
a budou na podzim dokončeny.
Na ostatních částech již probíhá realizace definitivního ostění tj. armování
a betonáž dna štoly a vlastního ostění
štoly do posuvných ocelových bednících
forem. V konečné fázi bude na dno štoly
položen keramický žlab a provedeny spádové betony k tomuto žlabu. Napojí se
všechny přípojky do nové kanalizace a pře-
Práce byly zahájeny hloubením šachet
Š1, Š2, Š5 a Š7 a následnými ražbami
z těchto šachet. Dále byly vyhloubeny
i šachty Š6 a Š4, z nichž rovněž probíhají
ražby. Technologie ražeb je volena s ohledem na zastižené geologické podmínky,
na umístění podzemních objektů v souvislé
městské zástavbě a souběhy ražených stok
se stávajícími inženýrskými sítěmi. V závislosti na tom jsou při ražbách používány
trhací práce malého rozsahu (TPMR), byla
nasazena skalní fréza, nebo je používáno
ruční rozpojování. Při trhacích pracích je do
čelby vrtáno 36 vývrtů. Nálož v jednotlivých
vývrtech je v rozmezí 0,2–0,4 kg podle
druhu vývrtu, zda se jedná o vrty zálomové,
pomocné, obrysové či vývrty v „pilochu“.
Celková nálož pak nesmí přesáhnout 10 kg.
V městské zástavbě či v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi jsou trhací práce
omezeny. Záběr je zkrácen na 0,5 m–0,7 m.
Čelba je střílena na dvakrát a adekvátním
 Ražba mezi šachtami Š1-Š0 – čelba
po odtěžení rubaniny kolejovým
přehazovacím nakladačem NL 12 před
budováním primární obezdívky,
foto Ing. Kovalčík
Podle zatřídění ražeb do jednotlivých tříd
nové rakouské tunelovací metody (NRTM)
je prováděno různé primární ostění v dílčích částech štoly. V méně pevných horninách třídy NRTM 5 je používána TH výztuž
třídy K 24 s hnanými pažnicemi UNION
s roztečí rámů 1 m. Volné prostory za
ostěním jsou vyplňovány injektáží. V technologických třídách NRTM 4 a NRTM 4
modifikovaná je používána příhradová výztuž BRETEX s KARI sítěmi a stříkaným
betonem s roztečí rámů od 1,5 do 2 m.
 Ražba mezi šachtami Š1-Š0 - vrtání vývrtů pro trhací práce malého rozsahu, foto Ing. Kovalčík
Součástí výstavby je i hloubená část kanalizace z povrchu v rýze dlouhá 190 m
s hloubkou výkopu od 3,2 do 4,6 m a šířkou
výkopu 2,6 m.
Celkem bude na dostavbě kanalizace
v Mnichově Hradišti vyraženo 980,9 m
štoly o hrubém profilu 6,526 m2, vyhloubeno 14 šachet, z toho 7 šachet těžních
s hloubkou od 5,5 m do 9,5 m a plochou
výrubu od 16 do 35 m2.
Při vlastních ražbách bylo dosahováno pracovníky Energie-stavební a báňská velice
pěkných postupů. Na jednotlivých pracovištích se podařilo dosahovat výkonu 10 m
za 7 pracovních dnů, což je vzhledem
k zastiženým geologickým podmínkám
a navržené technologii výborný výkon.
ZAMĚSTNAVATELÉ U PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Představitelé Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS
ČR) jednali 17. července s prezidentem České republiky Milošem Zemanem. Hovořili
o klíčových otázkách ekonomiky a prezidenta seznámili se zásadními problémy rezortů,
které reprezentují. Nastínili, co by se mělo udělat, aby se u nás žilo lépe. Shodu obě
strany našly zejména v tom, že by se měly ukončit stranické rozepře a úsilí by se
mělo napnout směrem k přijetí konkrétních logických opatření k tomu, aby podnikatelské prostředí bylo stabilnější. Viceprezident KZPS ČR a předseda představenstva
Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu Ing. Zdeněk Osner, CSc.
vystoupil k problematice státní energetické koncepce a horního zákona. Byla diskutována také další témata, např. otázka investiční politiky jako zásadního prorůstového
opatření, zlepšení čerpání evropských fondů, podpora stavebnictví jako barometru
zdraví ekonomiky a naléhavé změny ke vzdělávání směrem k podpoře technického
školství s důrazem na učňovské školství.
 Jednání se za konfederaci zúčastnili (zprava):
Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR,
Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda Zaměstnavatelského
svazu důlního a naftového průmyslu, Jan Wiesner,
prezident Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR a čestný předseda
Svazu českých a moravských výrobních družstev,
Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve
stavebnictví v ČR, Dr. Jan Zikeš, vedoucí tajemník KZPS
ČR, Mgr. Jiří Česal, výkonný ředitel Asociace textilního,
oděvního a kožedělného průmyslu, Bedřich Danda,
předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR,
JUDr. Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých
a moravských výrobních družstev, doc. Ing. Jiří Marek, CSc.,
výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
Strana 2
krátce
Příloha od VKD k Energii
V tomto vydání bulletinu přílohu již nenajdete. Vydali jsme 16 částí věnovaných
období transformace státního podniku
VKD Kladno na akciovou společnost
Energie – stavební a báňská. Doložili
jsme, že Energie nevznikla na zelené
louce a právem se prezentuje jako
zkušený hráč na stavebním trhu již od
roku 1957. Považujeme tedy téma za
uzavřené.
Vznik přílohy inicioval pan Josef Suldovský, který u Energie pracoval krátce
a přesto se, zejména svým nejbližším kolegům, zapsal do paměti svým vnímáním
minulosti jako neoddělitelné součásti
firmy.
Děkujeme pamětníkům a spolupracovníkům za poskytnutí fotografií a především vzpomínek na dobu svého působení u nás. redakce
představujeme
informujeme
OCELOVÉ KONSTRUKCE
Výroba, dodávka a montáž
ocelových konstrukcí je
stálou součástí našeho
výrobního programu.
PŘÍPRAVÁŘI STAVEB
Divize 1
Bauhaus, Liberec
hmotnost konstrukce 60.000 kg
Vyrábíme ocelové konstrukce různých
rozměrů a typů včetně povrchových
úprav. Námi realizované nosné ocelové
konstrukce jsou určeny zejména pro stavebnictví. Jedná se například o skelety, nástavby a vestavby, podpůrné konstrukce,
dělící stěny a příčky, nosné konstrukce pro
schodiště, balkonová a lodžiová zábradlí,
vrata, mostní zábradlí, lávky pro pěší nebo
cyklisty.
Ing. Michal
Beránek
znamení: Váhy
Josef Poduška
znamení: Býk
Uvádíme několik zakázek z poslední doby
realizovaných naším střediskem PSV pod
vedením Ing. Zobala.
Autorizace
Potrubní mosty
a podpěry horkovodu,
Praha
hmotnost konstrukce
135.000 kg
Zájemci o autorizaci ve všech oborech
se mohou přihlásit na přípravný seminář
k autorizačním zkouškám ČKAIT hrazený firmou. Termíny a další informace
podá paní Eva Dragounová, [email protected], telefon 257 282 548.
Vzdělávání s Energií
O novém vzdělávacím projektu jsme
psali v minulém vydání bulletinu. Je
možné přihlásit se do kurzů IT dovedností – konkrétně autocad pro středně
pokročilé, pro pokročilé, MS project,
MS Excel pro pokročilé, pro středně
pokročilé. Dále pak do kurzu technické
angličtiny a seminářů zaměřených na
obchod, oceňování, či výrobu, např.
Jak předcházet poruchám obvodových
a stropních konstrukcí, Stavební zákon
a dalších. Bližší informace poskytne Ing.
Olga Heralová a paní Eva Dragounová.
O termínech budeme informovat na
intranetu a prostřednictvím nadřízených
pracovníků.
Martina
Barochová
znamení: Štír
Radek Růžička
znamení: Býk
Matěj Šalátek
znamení: Beran
Bytový dům Lupáčova ulice, Praha
hmotnost konstrukce 150.000 kg
Ing. Karol Teicher
znamení: Vodnář
Nemocnice Kladno
hmotnost konstrukcí 78.500 kg
Hudební divadlo Karlín, Praha
hmotnost konstrukce 19.805 kg
Divize 2
Lukáš Beluš
znamení: Beran
Vzdělávání v rámci zsdnp
Tříletý regionální projekt zaměřený
na profesní vzdělávání se dostává do
závěrečné fáze. Zapojeno bylo celkem
10 členských organizací ZSDNP, které
čerpaly celkovou finanční podporu ve
výši 24 milionů Kč z Evropského sociálního fondu, Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
Ing. Jan Illík
znamení: Kozoroh
Nástavba Fakulty biomedicínského
inženýrství, ČVUT Kladno
hmotnost konstrukcí 69.400 kg
Lávka, Olomouc
hmotnost konstrukce 3.000 kg
Montáž protipovodňové ochrany v Olomouci
Mlýnského potoka proběhla během jednoho dne
Ing. Ondřej
Krynický
znamení: Váhy
PTÁME SE
Lze ovlivnit zaostávání českého stavebnictví?
 Energie za podpory ESF realizovala,
mimo řadu dalších, kurz Manažer
stavebního projektu na ČVUT, foto
je z předávání Certifikátu panu
Pavlu Jergušovi za účasti
Doc. Ing. Jelena, CSc.,
Doc. Ing. Měštanové, Ph.D.,
Ing. Osnerové a
Doc. Ing. Čihákové, CSc.
Podzimní setkání u vína
Pro milovníky a znalce umění a vína připravujeme na listopad prodejní výstavu
děl umělců zastupovaných renomovanou Galerií 33 spojenou s ochutnávkou
dobrých vín.
Energie se zapojila do práce
Sektorové rady pro stavebnictví
Situace na trhu práce se dynamicky mění
a dochází k rychlému pokroku v mnoha
oborech a profesích. Tyto změny se odráží
také v požadavcích na kvalifikaci a kompetence pracovníků. V České republice
dlouho chyběl ucelený systém, který by
sledoval vývoj, klasifikoval jednotlivá povolání a požadavky na jejich výkon a tyto
informace zprostředkovával všem aktérům
trhu práce. Tuto mezeru nyní vyplňují systémy Národní soustava povolání (NSP)
a Národní soustava kvalifikací (NSK),
které vznikají díky aktivitě zaměstnavatelů
sdružených v sektorových radách.
Od července letošního roku se členkou
Sektorové rady pro stavebnictví stala
ředitelka strategie a personalistiky Ing.
Michaela Osnerová a do práce sektorových rad se tak zapojila i Energie – stavební a báňská.
Sektorové rady sdružují významné reprezentanty zaměstnavatelů, profesních
sdružení, vzdělavatelů a další odborníky
na lidské zdroje v daném sektoru či odvětví se záměrem stát se mluvčími sektoru
v otázkách rozvoje lidských zdrojů a nástrojem zaměstnavatelů při prosazování
zájmů sektoru v oblasti lidských zdrojů
ve vztahu ke státní správě a vzdělávacím
institucím. V současné době v České republice pracuje 29 sektorových rad, které
pokrývají celé národní hospodářství.
Sektorová rada pro stavebnictví pracuje
na naplnění soustav NSP (www.nsp.cz)
a NSK (www.narodni-kvalifikace.cz) od
svého ustavení na počátku roku 2011.
V současné době jsou v sektorové radě
zastoupeny vedle Energie – stavební
a báňská, a.s. společnosti Hochtief CZ
a.s., Eurovia Services, s.r.o., Subterra, a.s.,
OHL ŽS, a.s., Metrostav, a.s., dále ČKAIT,
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
a Institut vzdělávání Svazu podnikatelů ve
stavebnictví ČR.
Ing. Marek Varga
znamení: Rak
Strana 3
Z REALIZOVANÝCH STAVEB
■ KANALIZACE KRÁSNÁ LÍPA, II. ETAPA
■ KABELOVÝ TUNEL ROHANSKÝ OSTROV
Práce na stoce za plného provozu v ulici Masarykova, silnice II. třídy ve směru na Rumburk, foto J. Hofreiter, září 2013
Definitivní ostění, foto I. Šalka, srpen 2013
■ LABORATOŘ NANOTECHNOLOGIÍ, ČVUT – FBMI KLADNO
■ VOLNOČASOVÝ AREÁL VE VRCHBĚLÉ
Přestavba bývalého skladu civilní obrany na laboratoř
Dokončovací práce na Centrálním objektu
■ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PCHERY
■ METRONOM BUSINESS CENTRUM BUTOVICE
Hrubá stavba čistírny odpadních vod
Realizace šachty kolektoru na stavbě administrativního komplexu
■ OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ BABA III, PRAHA 12
■ REKONSTRUKCE KULTURNÍHO CENTRA PRŮHON, PRAHA – ŘEPY
■ PRÁCE PRO PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK
■ OPRAVY KOLEJÍ České zemědělské univerzity v Praze
Práce na střeše centrálního skladu v Hostivaři, foto Ing. Zobal, září 2013
Foto V. Jansa, září 2013
vedoucí týmu Ing. Miroslav Voráček
vedoucí týmu Petr Linksfeiler
vedoucí týmu Petr Linksfeiler
vedoucí týmu Dušan Hora
vedoucí zakázky Jiří Liška
vedoucí týmu Ing. Martin Cimala
Trhací práce, foto I. Šalka, srpen 2013
vedoucí týmu Martin Pražák
Atrakce pro děti
vedoucí týmu Dušan Hora
vedoucí týmu Petr Linksfeiler
vedoucí střediska Jan Kubín
Strana 4
"BRUSH-UP YOUR ENGLISH!"
pozvánky
odpočívající
AHASVER
Galerie Energie,
Praha-Motol
od 25. září
do 8. listopadu
Nenechte si ujít exkluzivní výstavu
obrazů Václava Menčíka instalovanou
u příležitosti vydání nové monografie
tohoto uznávaného malíře, grafika,
pedagoga, žáka a asistenta Emila Filly
Ahasver v přeneseném významu označuje
nespokojeného, věčně se toulajícího člověka
nuzného vzhledu, který nenachází uspokojení
a uplatnění.
ZVEME VÁS A VAŠE DĚTI NA MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
s nadílkou a zábavným programem pro děti
Čtvrtek 5.12. 2013 od 17.30 do 19.30 hodin, Hotel Kladno, nám. Sítná 3113, Kladno, vstup volný
ADRENALIN
ZÁVOD KOLEM
MONT-BLANC
119 KILOMETRŮ
A 7250 METRŮ
PŘEVÝŠENÍ
Pokud máte zájem o „upgrade“ svých znalostí,
máte nyní možnost přihlásit se do kurzu
technické angličtiny.
Vyzkoušejte nezávazně první hodinu!
Začínáme 2. října 2013 v 16 hodin v Praze-Motole.
Informujte se na personálním úseku u Evy Dragounové. Dear Colleague, po prázdninách se vracíme ke stavební terminologii v podobě
pravidelného kurzu technické angličtiny. Nejste si jisti, zda tento jazykový kurz je
právě pro Vás a co od něj můžete očekávat? Pak právě pro Vás je připraven krátký
„překládek“ níže.
Překlad můžete zaslat e-mailem na adresu [email protected], odkud vám pak
zašleme „comments“. Pro usnadnění uvádíme „vocabulary“ a přejeme „Good luck!“
Check your knowledge and translate it!
1)Zaměstnavatel musí uvést počet zaměstnanců, kteří budou pracovat na stavbě.
2) Nesdělili nám jména právních nástupců, která jsou uvedena v dodatcích
ke smlouvě.
3) Ocelové konstrukce budou dodány v rozsahu, který byl dohodnut
oběma stranami.
4) Instalace sítí nebude předmětem naší stavební dodávky.
5) Rozsah prací není dosud znám a bude dodán s projektovou dokumentací.
6) Montáž bude provedena podle projektu a veškeré úpravy musí být
odsouhlaseny.
7) V ceně není uvedena daň z přidané hodnoty.
Vocabulary
dodávka stavby delivery of the construction
zaměstnavatel employer
právní nástupci legal successors
v rozsahu in the extent
rozsah prací scope of work
podle projektové dokumentace pursuant to design documentation
daň z přidané hodnoty value-added tax/VAT
VĚNUJME VZPOMÍNKU V září navždy odešel dlouholetý pracovník VKD a Energie pan Štefan Podhorec. Pracoval řadu let jako hlavní předák
razičů na kladenských dolech, prováděl ražby překopů a velkoprostorových
děl na šachtách. Všichni, kdo jste ho znali, věnujte prosím, tichou vzpomínku
na jeho památku.
Zdeněk Crha: „Ultra trail du Mont
Blanc se skládá ze tří samostatných
závodů. Já jsem šel variantu TDS
s časem 29 hodin a 31 minut. Varianta
168 km s 9600 m převýšení je zatím
takový sen, na který budu ještě muset
hodně potrénovat“
ZAJÍMAVOST
ODVAL DOLU TUCHLOVICE
 Kolega Zdeněk Crha v Chamonix,
před 30 lety
v cíli jednoho z nejobtížnějších horských ultramaratonů
Jaké změny přinese
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
 Naše hrníčky potěšily děti
z Filmového festivalu Smraďavka
u Buchlovic, fotografii zaslala
Mgr. S. Lustyková
BLAHOPŘEJEME
V souvislosti s blížící se účinností
nového Občanského zákoníku od
1. ledna 2014, bude nutné promítnout změny do právních dokumentů a firemních procesů také v naší firmě.
Předchozí mnohokrát novelizovaná verze
občanského zákoníku (zákon 40/1964
Sb.), účinná až do konce roku 2013,
vstoupila v platnost v roce 1964, po její
razantnější úpravě se volalo už mnoho let.
Nakonec zákonodárci zvolili jinou cestu
a starý občanský zákoník zcela nahradí
nový předpis. Hlavním cílem občanského
zákoníku účinného od 1.1.2014 je sjednocení všech úprav občanskoprávních
vztahů do jediného právního předpisu.
Vedle tohoto vstupuje v platnost i tzv.
Zákon o obchodních korporacích, který
bude postupně nahrazovat obchodní zákoník (zákon 513/1991 Sb.).
60 let
Jiřina ČERNÁ
Ještě do konce tohoto roku se uskuteční
školení a workshopy šité na míru naší
firmě. Zaměří se na zásadní změny, které
nový občanský zákoník přinese s důrazem
na oblasti používané v naší podnikatelské
činnosti. Především se bude jednat o oblasti: odběratelsko-dodavatelských smluv
včetně procesu a podmínek jejich uzavírání, oblast správy nemovitostí (nájem,
ubytování apod.) a oblast personální.
Výklad bude probíhat formou srovnání stávající právní úpravy a právní úpravy nové,
včetně výkladu nových právních institutů
a vysvětlení logiky nového znění. Nyní
probíhají jednání s lektory a jsme blízko
dohodě o školení v podání osob, které
se přímo podílely na jeho tvorbě. Dotazy
k problematice můžete zaslat e-mailem na
[email protected] Průběžně budete informováni o konkrétních termínech.
Vítáme
kolegyním a kolegům, kteří oslavili
své životní jubileum
Vítáme nové spolupracovníky,
kteří rozšířili naše řady:
30 let
Eva SMRŽOVÁ
40 let
Jiří MARTÍNEK
Ing. Olga Heralová
vedoucí referátu strategie a řízení
Ing. Denisa Krejčová
samostatný odborný referent
Jaroslav Trap
instalatér-topenář
Michal PAVLÍK
Věra HENSELÝOVÁ
50 let
Václav ZIKMUND
Václav SLABÝ
Paní Jiřina Černá pracuje u Energie
od roku 1971
Milada MONHARTOVÁ
Václav VOLF
70 let
Karel TÝFA
nyní
 Fotografie zaslal p. Bolina z provozu dopravy
soutěž
 Rubriku připravují referentky odboru
strategie a personalistiky
Vydává Energie - stavební a báňská a.s. jako informační bulletin pro své zaměstnance • Registrace periodika MK ČR E 21054 • Redakce: Mgr. Jana Neckařová,
tel.: 257 282 562, e-mail: [email protected],Fotografie: Michal Sochor, archiv společnosti • Sídlo společnosti: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, tel.: 312 612 111
• Generální ředitelství: Plzeňská 276/298, 151 23 Praha 5• tel. 257 282 111• Centrální e-mail: [email protected], www.energie-as.cz
FOTOGRAFIE LÉTA 2013
Autorka: Veronika Červenková z odboru personalistiky
Download

ražená stoka v MnICHově HraDIŠtI