VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
VÍTKOVICE GEARWORKS
VÍTKOVICE CYLINDERS
Stěžejní strategický program skupiny
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP představuje deset
nosných engineeringových oborů a deset oborů, které
jsou zaměřeny na hromadné produkty.
Plus
Engineeringové
obory (I.)
Příloha vítkovických novin
05/2011/květen
Seznamte se s prvními pěti obory zaměřenými
na oblast engineeringu. Společnost VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING (VPE) je nositelem oborů č. 1 Klasická energetika, č. 2 Jaderná energetika a č. 5 Chemická a petrochemická zařízení.
Podílí se také na oboru č. 8 Těžba a úpravárenské procesy, který patří k nosnému programu
společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS. Oborem
č. 9 Zelené technologie se vedle VPE zabývá také společnost VÍTKOVICE CYLINDERS.
Obor č. 1
Klasická energetika
„K současným významným partnerům
VPE na tuzemském trhu patří v rámci oboru Klasická energetika společnost
ČEZ a k nosným zakázkám dodávky pro
elektrárny Prunéřov a Tušimice. Naše sílící
postavení ve světovém měřítku potvrzuje
například podpis kontraktu pro tureckou
elektrárnu Adularya, či fakt, že v Indii jsme
jako jediní zahraniční uchazeči prošli kvalifikací pro realizaci elektrárny. Směřujeme
na území Běloruska, jednáme s obchodními partnery ve světě. Myslím, že o úspěšnosti VPE nejlépe svědčí fakt, že v současné době připravujeme dvaačtyřicet
energetických projektů!“ říká Ing. Pavel
Ondruch, místopředseda představenstva
a generální ředitel společnosti VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING.
pokračování na straně D
Čerpáme z historie, žijeme úspěšnou současností
a jsme připraveni na budoucnost!
Elektrárny klasické, jaderné i vodní, koksovny, vysoké pece, ocelové konstrukce hal i mostů, ukladňovací a kulové nádrže, speciální zásobníky, bioplynové stanice a čistírny odpadních vod… Všude
tam naleznete, v tuzemsku i zahraničí, podpis společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING (VPE).
Naše společnost je historickým nositelem šesti strategických engineeringových
oborů, z nichž většina už pod značkou
VÍTKOVICE překročila stoletou hranici.
Díky tomu můžeme obchodním partnerům
nabídnout nejen moderní technologie,
vysokou kvalitu a špičkové know-how,
ale také generacemi ověřené zkušenosti
a jistotu značky dobrého jména. To jsou
cenné devízy, kterými rozhodně nedisponuje každý a které tvoří přidanou hodnotu
našich výrobků.
Pro společnost VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING je snad nejvýznamnějším oborem Klasická energetika. Zde se
nám v posledních letech podařilo navázat
na úspěšnou minulost, takže spolupracujeme s klíčovými hráči na trhu a participujeme na významných tuzemských
i zahraničních zakázkách. Na nich spolupracujeme s dalšími českými společnostmi, z nichž většina patří k členům
Národního strojírenského klastru.
Obrovskou tradici máme také v petrochemii, kde nabízíme komplexní služby
od projekce přes výrobu až po montáž.
V oboru Těžba a úpravárenské procesy
své služby poskytujeme nejen na území
ČR, ale rozvíjíme své obchodní aktivity především v zahraničí, kde se kromě
území Evropy orientujeme také na oblast
Afriky a Asie. Zelené technologie, náš dal-
Bioplyn 2011
ší tradiční obor, má podobu bioplynových
stanic a čistíren odpadních vod. I zde
jsou služby VPE komplexní, od návrhu
až po předání investorovi.
Chci zdůraznit, že za všemi úspěchy a sílícím postavením společnosti
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING stojí
naši odborníci, kteří patří k těm nejlepším
v daném oboru. Jsou to lidé všech profesí, lidé, kteří znají svou práci, mají k ní
silný vztah a chuť společně s námi něco
dokázat. A mají co předat svým nástupcům, jichž však bohužel není tolik, kolik
potřebujeme. Stojíme
o kvalitní projektanty,
konstruktéry, technology a další profese,
jimž jsme schopni
nabídnout zajímavou
práci a stálý profesní růst. Ale není jich
dostatek! Proto si
ceníme toho, že skupina
VÍTKOVICE
M A C H I N E R Y
GROUP podporuje
technické vzdělávání,
a apelujeme na české střední i vysoké
školy, aby daly technickým oborům zelenou a vychovávaly
mladé, perspektivní
odborníky. Jen tak
můžeme předejít generačnímu problému,
který může nastat
například v jaderné
energetice.
Právě
v tomto oboru jsou
přední odborníci, kte-
Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING (VPE) se ve dnech
19. a 20. dubna v Českých Budějovicích již počtvrté zúčastnila mezinárodní konference Bioplyn 2011. Cílem konference bylo zaměřit se na rostoucí význam bioplynu mezi obnovitelnými zdroji energie a s tím spojené praktické otázky. „Je to jedna z nejvýznamnějších akcí na toto téma
v ČR, svou kvalitou, dle našeho názoru, zřejmě nejlepší v ČR. V rámci
šestého ročníku byly prezentovány nové postupy výstavby a provozování
bioplynových stanic (BPS) jak v ČR, tak v rámci EU. V neposlední řadě se představily také nejnovější vědecko-výzkumné poznatky v oblasti
bioplynu a samozřejmě aktuální legislativní problematika týkající se ČR
i EU,“ říkají Ing. Patrik Cieslar a Ing. Jiří Juchelka, Ph.D., ze společnosti
VPE, která se zde prezentovala projekcí a výstavbou BPS a odbornou
přednáškou Bioplynové stanice na bázi ocelových smaltovaných nádrží. Zástupce VPE mimo jiné zaujal příspěvek představitelů Technické
inspekce ČR o požadavcích platné technické a bezpečnostní legislativy.
ří získávali zkušenosti v 70. a 80. letech
minulého století, již v důchodovém věku
a my nutně potřebujeme vychovat jejich
stejně zdatné nástupce. Jaderná energetika je totiž obor se stále rostoucím významem. A nejen ona!
Ing. Pavel Ondruch
místopředseda představenstva
a generální ředitel
společnosti VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING
Ti zdůraznili, že v nejbližším období, zřejmě od 1. ledna 2012, začne
hloubková a podrobná kontrola přípravy, projekce, výstavby a samotného provozování BPS dle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a s dalšími navazujícími předpisy
zejména z hlediska bezpečnosti práce. Zajímavou částí konference byly
také příspěvky o extruzi fytomasy (rozrušení lignino-celulozových částí
zelené biomasy), využití enzymatických přípravků k zvýšení produkce
a výtěžnosti bioplynu, což vede k snížení doby zdržení a zároveň k efektivnějšímu využití produkovaného tepla.
Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING se na podzim zúčastní další významné odborné mezinárodní konference s názvem
Výstavba a provoz bioplynových stanic, která se každoročně koná
v Třeboni. Účast VPE bude přínosná pro vzdělávání a udržování nových
trendů v oblasti BPS.
- red -
A
Obor č. 8 Těžba a úpravárenské procesy
Nositeli tohoto oboru jsou společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
Dodáváme kolosální technologické celky!
Historie jednoho z vítkovických engineeringových oborů, Povrchové těžby surovin, který
je nyní úzce spjat se společností VÍTKOVICE
GEARWORKS, sahá až do roku 1945. Co vše se
již za ta léta ve VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
v rámci tohoto oboru vyrobilo a dodalo?
Ing. Miloslav Kunát, ředitel VÍTKOVICE
GEARWORKS, a. s.: „Od roku 1945 VÍTKOVICE
dodaly desítky jedinečných strojů, jakými jsou kolesová/korečková rýpadla, zakladače a nezbytné pásové dopravy, které tvoří nedílnou
součást tzv. technologických celků. Všechny stroje jsou úzce zaměřeny na kontinuální těžbu jak pro
domácí doly, které se nacházejí v blízkosti měst
Teplice a Litvínov, tak pro doly v Řecku, Rusku a Makedonii. K našim hlavním zákazníkům již léta patří především společnosti NOEN, a. s., a PRODECO, a. s.“
K jakým hlavním změnám došlo v tomto oboru v průběhu posledních let?
Ing. Pavel Borský, obchodní ředitel VG: „Oproti minulým letům se nyní více
koncentrujeme na tzv. technologické celky se zaměřením na pohyb sypkých hmot,
kde vidíme největší potenciál růstu, na jejich rozvoj a výrobu klademe maximální důraz. Jedná se především o zauhlovací systémy a tzv. zařízení pro manipulaci s vedlejšími energetickými produkty elektráren, kde dodáváme zařízení dle našeho vlastního návrhu. Nyní pracujeme například na obnově zařízení hospodářství vedlejších
energetických produktů pro elektrárnu Prunéřov a do budoucna se chceme podílet
i na dodávkách zauhlovacího systému pro elektrárnu Adularya. S ohledem na velkou
konkurenci v tomto oboru jsme nuceni intenzivně pracovat na soustavné modernizaci a návrzích řešení, které budou konkurenceschopné i v porovnání se zařízením
z Východu.“
A největší úspěch VÍTKOVICE GEARWORKS v tomto oboru?
Ing. Miloslav Kunát: „Jednoznačně dodávky veškerých strojních komponentů
a ocelových konstrukcí zcela nového prototypu rýpadla KK 1300, které bude nasazeno v hnědouhelném dole Bílina. Uvedení stroje, který je určen k těžbě skrývky,
do provozu je plánováno na červen tohoto roku. Toto rýpadlo bude tvořit nový technologický celek s již dříve dodaným zakladačem ZPDH 6300.1, na který jsme taktéž
dodávali veškeré klíčové komponenty, jako je housenicový podvozek, podvozek pro
spojovací most, kulová dráha atd. Kromě hlavních dílů byly v naší společnosti vyrobeny i speciální převodové skříně tohoto rýpadla. Jde o 26 převodovek o celkové
hmotnosti přes 345 tun v hodnotě 191,5 mil Kč. Převodovky byly navrženy včetně výrobní dokumentace v naší dceřiné společnosti VÍTKOVICE MKV. K unikátním
částem rypadla patří i šest šnekoplanetových skříní hlavního podvozku, každá má
hmotnost 16,2 tuny, dále šest desetitunových planetových převodovek otoče horní
stavby a především zvlášť téměř 90tunová převodovka pohonu kolesa. Hřejivým pocitem je i fakt, že celých 96 % dodávek bylo vyrobeno a dodáno díky společnostem
skupiny VMG.“
Otočný rozdělovač bezzvonové sazebny – Nižnyj Tagil.
Dodáváme zařízení pro
úpravárenské procesy…
Pod křídly nosného engineeringového oboru Úpravárenské procesy naleznete především projekci, konstrukci a výrobu technologických zařízení koksoven jak pro pěchovaný, tak sypný provoz, a také rekonstrukci a modernizaci jednotlivých obsluhovacích
strojů. Spadá sem však i výroba hřídelí a lanových kol a dodávky agregátů pro úpravny
nerostných surovin, jako např. drtičů, vibračních třídičů, sít, flotátorů, odstředivek a elektromagnetických separátorů. Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING je rovněž
majitelem know−how na výrobu a dodávky jednotlivých částí vysokých pecí. Inovovány
byly např. bezzvonové sazebny (dodávka pro Nižnyj Tagil − Rusko), polní klapy (AMO),
dmyšné soupravy (USS), skipové vrátky (Eisenhütenstadt, Jižní Korea) aj. Kromě jiného
VPE zajišťuje i dodávky náhradních dílů jednotlivých technologických uzlů pro střední i generální opravy, rekonstrukce a modernizace vysokých pecí. Inovacemi prošly i pojízdné
mísiče surového železa PM−350 t pro ukrajinského zákazníka. Tyto převážecí vozy byly
vyrobeny pro rozchod kolejí 1520 mm.
Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING dokáže nabídnout cenově konkurenceschopný výrobek na vysoké technické úrovni s moderními prvky průmyslové automatizace. Důkazem jsou i reference v podobě sypné baterie pro US Steel Košice a ArcelorMittal
Ostrava, pěchované baterie pro společnosti ArcelorMittal Ostrava, OKD OKK a Třinecké
železárny a v neposlední řadě ekologizace těchto baterií ke zmírnění vlivu technologií na životní prostředí.
B
Záruka kvality? Více než dvojnásobná životnost našich strojů!
V roce 1978 dokončily VÍTKOVICE
výrobu a montáž rýpadla K 10 000, které v tom roce bylo uvedeno do provozu
a dodnes pracuje v hnědouhelném dole
Bílina. „Rýpadlo je vybaveno dvěma převodovými skříněmi pro pohon kolesa, které
jsou umístěny po stranách špičky výložníku. Třetí převodovka je záložní pro případ
závažné poruchy,“ vysvětluje Ing. Pavel
Pawlas, vedoucí Projekce a konstrukce
VÍTKOVICE GEARWORKS, jejíž pracov-
níci převodové skříně o příkonu 800 kW,
převodovém poměru 228,66, oboustranném směru otáčení a hmotnost 41 tun bez
olejové náplně, navrhli a vyrobili v letech
1975 a 1976. „Projektovaná životnost
převodovek je 50 000 hodin, což v praxi
při odstávkách a nasazení rezervní převodovky představuje zhruba 15 let. Dnes,
po 33 letech, což je více než dvojnásobek
předpokládané životnosti, jsou původní převodové skříně po repasích v letech
1997 a 2007 i nadále schopné pracovat
i v horších geologických podmínkách, než
pro které byly původně určeny. Nyní jsme
se po dohodě s firmou PRODECO pustili
do repase další z uvedených převodovek,“
dodává Ing. Pawlas. Kvalitu práce projektantů i výrobců této společnosti dokazuje
i další fakt: do dnešní doby pracují i kolejové zakladače Z 1650 a Z 2 100 dodávané
v letech 1960 až 1963.
Návrat výrobního oboru…
Společnost VÍTKOVICE GEARWORKS,
a. s., po roce 2004 zavedla do své výroby
dodávky strojních zařízení, dříve vyráběných ve zrušeném nákladovém středisku
Strojírna. Mezi ně patří i skipové vrátky
pro vysoké pece, které se zde začaly
opět vyrábět po dlouhých 11 letech. „Naše
společnost navázala na několikaletou spolupráci s českou pobočkou lucemburské
firmy Paul WURTH a pustila se i do dodávek větších celků – kompletní výroby skipových vrátků,“ popisuje návrat Ing. Zdeněk
Kloda, specialista pro marketing a obchod
VÍTKOVICE GEARWORKS, a. s. „V po-
sledních dvou letech jsme úspěšně vyrobili tři vysokopecní skipové vrátky, každý
v hodnotě zhruba 18 mil. Kč. První vrátek
o celkové hmotnosti 74 t byl dodán v roce
2009 indické společnosti TATA, druhý v roce 2010 a třetí v březnu letošního roku pak
finskému závodu RAUTARUUKKI. Finské
provedení má mírně odlišné technické parametry, celková hmotnost jednoho vrátku
je 65 tun. Rozdíly jsou v hlavním rámu a rámech pro lanovnice a zejména v převodové skříni, která je o 2 tuny lehčí. V současné době již jednáme o dalších dodávkách
skipových vrátků do Ruska.“
Budujeme nové koksárenské baterie!
V listopadu 2010 společnost VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING jako generální dodavatel obsluhovacích strojů a strojních
dílů spolu s Hutním projektem FrýdekMístek, který byl generálním dodavatelem
baterie včetně vyzdívek, ukončila výstavbu nové moderní koksárenské baterie
č. 10 v Koksovně Svoboda.
Baterie typu Still z dinasového
žáruvzdorného zdiva, s pěchovanou uhelnou vsázkou
a 56 komorami vyrostla na základové desce bývalé baterie,
která byla v roce 1998 po 25
letech nepřetržitého provozu odstavena a následně
zdemolována. Výstavba nové baterie začala v červnu
2008 a probíhala za plného
provozu koksovny. „Naše
společnost dodala plnicí a výtlačný stroj, vodicí vůz a převáděcí vůz.
Kromě toho jsme dodali také strojní zařízení vlastní koksárenské baterie,“ popisuje
úlohu společnosti VPE při této velké akci
Ing. Aleš Krhut, ředitel PBU Úpravny surovin. „Veškeré námi dodané zařízení bylo
vyrobeno dle vlastního know-how a vlastní
dokumentace.“ Po ukončení stavby muselo být nové zdivo vysušeno, poté následovalo přeřazení na vlastní otop a postupné
najetí do zkušebního provozu. „Najetí bylo
Krhut 9: Výtlačný, pěchovací a sázecí stroj KB8,
hmotnost 600 tun
bezproblémové a za velmi krátkou dobu
byly dosaženy garantované provozní parametry, což u tak rozsáhlé stavby je takřka
obdivuhodné,“ dodává Ing. Krhut.
Oprava baterie na Slovensku
Od března do října letošního roku probíhá ve slovenské firmě U.S.Stell Košice bloková oprava třetí koksárenské baterie.
Projekt opravy strojních částí i samotného
provedení opravy přemostěním a zabezpečením ostatních topných stěn zpracovala společnost VPE. Ta také dodá a zajistí
i montáž všech strojních dílů opravovaného
úseku koksárenské baterie. Zaměstnanci
oddělení projekce a konstrukce VPE budou zároveň po celou dobu opravy provádět autorský dozor. „Cílem této blokové
opravy je přezdít šest topných stěn včetně
regenerátoru a vyměnit části opotřebené-
ho strojního zařízení, a to na konci bloku
B, zbývající část bloku zůstane v provozu.
Bouraný úsek je přes 13 m hluboký a 9,5 m
široký. Vzhledem k nepřetržitému provozu
stávající části baterie, kdy nad opravovaným úsekem bude navíc přejíždět 200 t vážící plnicí vůz, který obsluhuje blok C, a také s ohledem na budoucí nárůst zdiva při
vysoušení, jde o velmi obtížnou a složitou
opravu, kterou budeme provádět vůbec
poprvé,“ říká Ing. Václav Kozák, vedoucí
projekce Úpravny surovin, hutní prvovýroba z VPE.
-hal -
Další akcí pro Koksovnu Svoboda,
na níž se společnost VPE podílela, byla
dodávka nového výtlačného, pěchovacího a sázecího stroje pro KB 8 a některých strojních dílů nezbytných pro
provedení blokové opravy této baterie.
„Tato baterie po téměř třicetiletém provozu měla žáruvzdornou vyzdívku opotřebenou natolik, že neumožňovala udržování
stabilizovaného topného režimu. To vedlo
k neplnění kvalitativních a kvantitativních
parametrů výroby koksu. Z tohoto důvodu
se zákazník rozhodl opravit koksárenskou
baterii a k tomu nainstalovat i nový pěchovací stroj. Aby však nedošlo k úplnému zastavení baterie, rozdělil ji do několika bloků
a oprava probíhala postupně za provozu
baterie,“ vysvětluje způsob opravy osmé
koksárenské baterie Ing. Václav Kozák,
vedoucí projekce Úpravny surovin, hutní prvovýroba ze společnosti VPE, která
kompletně zpracovala projektovou dokumentaci a realizovala i dodávky obsluhovacího stroje a strojních dílů opravovaných
úseků koksárenské baterie.
Krhut 13: Hydraulický snímač pecních
dveří KB8
Obor č. 9 Zelené technologie
Nositeli tohoto oboru jsou společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a VÍTKOVICE CYLINDERS
Smaltované nádrže – srdce mnoha technologií
Koncepce oboru Zelené technologie
skupiny
VÍTKOVICE
POWER
ENGINEERING je založena na využití odpadů produkovaných městskými
aglomeracemi a zemědělskou činností.
Propojením čistírny odpadních vod (ČOV),
bioplynové stanice, technologie čistění
bioplynu a plnicí stanice biometanu vzniká
celek, který z odpadu vytváří čistou energii
a je zcela nezávislý na dodávkách zemního plynu. Základním konstrukčním prvkem
všech těchto technologických souborů
jsou smaltované nádrže…
„Šroubovaná ocelová nádrž ze smaltovaných plechů je zcela unikátním výrobkem a v současnosti se jen tři firmy
na světě mohou pochlubit tím, že jsou
schopny tyto nádrže dlouhodobě a v patřičné kvalitě dodávat. A mezi ně patří
i VMG,“ říká Ing. David Hoš, ředitel PBU
Ekoengineering. Nadzemní šroubované
nádrže ze smaltovaných plechů, které se
v akciové společnosti VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING nepřetržitě vyrábějí již 45
let a využívají se pro samostatné uskladnění kapalných nebo sypkých materiálů,
jsou základním stavebním prvkem i ekoengineerských staveb, jako jsou právě čistírny odpadních vod (ČOV) nebo bioplynové
stanice (BS).
Čistírny odpadních vod
„První čistírny odpadních vod začala
naše společnost vyrábět v 80. letech, a to
pod názvem Hydrovit. Jde doslova o vítkovickou perlu, která má zcela unikátní
zhruba 25letou historii, skvělou přítomnost
a hlavně má před sebou budoucnost,“ pokračuje Ing. Hoš. „V 90. letech byl Hydrovit
oceněn dokonce známkou Czechmade.
Od té doby se technologie tohoto výrobku nepřetržite vyvíjí a vylepšuje. Neustále
jdeme v souladu s nejmodernějšími světovými technologiemi. Nyní aplikujeme BAT
technologie (Best available techniques)
podle směrnic EU, například technologii
kaskádové denitrifikace, RDN proces atd.
Za novými a novými návrhy stojí už téměř
dvě generace projektantů.“ Každá čistírna
odpadních vod, které VPE dodává především podnikatelským subjektům nebo
městům a obcím, vychází z určité typové
řady, ale vždy je tzv. dolaďována pro danou lokalitu a podle požadavků zákazníka.
Ve finále je každá ČOV originálem postaveným doslova na míru!
Bioplynové stanice
První bioplynovou stanicí v Československu, pro kterou vyrobily VÍTKOVICE klíčové díly, byla BS Plevnice postavená v roce
1990. „Začínali jsme dodávkami plynojemů především zemědělským družstvům
a jiným investorům, v posledních letech
však již dodáváme kompletní BS, jejichž
srdcem jsou samozřejmě smaltované
nádrže. Jednou z našich posledních unikátních referencí je například vůbec první
bioplynová stanice, postavená a zprovozněná ve Španělsku, jejíž provoz
byl zahájen za účasti vládních činitelů.“
Kvalitní smalt vydrží vše
Kvalitu vítkovických smaltovaných nádrží podtrhuje například
i fakt, že mnoho nádrží na kapalná hnojiva, jejichž životnost byla
plánována na zhruba 20 let, slouží
již více než 25 let a po generálních
opravách budou sloužit další desítky let! „Nyní provádíme opravy
stovky nádrží pro společnosti skupiny Agrofert holding, které jsme
v minulosti dle vlastního know-how
vyrobili a dodali. Hnojivo se nedá
skladovat ve standardních skladovacích kapacitách a ve světě je tak
skladování této suroviny velmi nákladné. Naše unikátní smaltované
nádrže, které jsme pro tyto účely
začali vyrábět už v 80. letech, však
tento problém velmi dobře vyřešily.“
+ foto Nádrže pro kapalná hnojiva-zprava2 - nemáme
Společnost VPE je v tomto oboru díky
vlastnímu výzkumu a vývoji vždy o krok
vpředu oproti konkurenčním firmám, kterých je na trhu více než dost. „Intenzivně
pracujeme na zefektivnění a optimalizaci bioplynových stanic. Kromě vlastního
výzkumu spolupracujeme i s vysokými
školami – to jsou střípky, které nás odlišují
a umožňují nám náskok oproti ostatním
firmám.“
- hal -
Dodávky pro
Litvu
VÍTKOVICE
POWER
ENGINEERING,
a. s., již v létě letošního roku ukončí do-
dávky celkem čtyř staveb pro litevská
města a obce. „Dvě kompletní menší ČOV typu Hydrovit SBR pro 2000
ekvivalentních obyvatel jsou určeny pro
obce Salantai a Vydmantai ležící na pobřeží Baltického moře. Pro hlavní město
Vilnius pak vyrábíme pro čistírnu odpadních vod, která je pro více než 100
tis. ekvivalentních obyvatel, fermentory
pro kalovou koncovku a lihovaru firmy
Vilnius Dektine dodáváme fermentory
a další klíčová zařízení pro BPS ve městě Obelai,“ popisuje zakázku, s jejíž
výrobou se ve VPE začalo na podzim
loňského roku, Ing. David Hoš, ředitel
PBU Ekoengineering.
Rozšířili jsme tradiční sortiment výrobků! Budoucnost nových
Engineeringovému oboru č. 9 Zelené technologie se věnuje také
společnost VÍTKOVICE CYLINDERS.
Hovoří generální ředitel této společnosti Ing. Jaroslav Šarovský, MBA…
„Akciová společnost VÍTKOVICE
CYLINDERS se již přes 100 let zabývá především sériovou výrobou bezešvých ocelových vysokotlakých lahví,
v posledních letech jsme však na základě dlouholetých zkušeností sortiment svých výrobků významně rozšířili.
Kromě tradičních produktů jsme se
rozhodli nabízet i aplikace těchto tla-
kových lahví, jako
například stacionární nebo přepravitelné zásobníky
na technické plyny
– svazky a trajlery.
Druhým
našÍm
engineeringovým
oborem je pak
výstavba plnicích
stanic CNG.“
Jaké jsou parametry zmíněných zásobníků
a k čemu slouží?
„Stacionární aplikace je možné použít pro CNG nebo
technické plyny, jako jsou kyslík, dusík, argon, acetylén apod. Pracovní
tlaky zásobníků se
pohybují od 200
do 330 bar a mohou být jednosekční nebo vícesekční
(např. pro plnicí stanice CNG většinou
dodáváme stacionární zásobníky třísekční). Výhodou našich zásobníků je
i neexistující omezení vodního objemu
- v případě potřeby lze vždy přidat další
zásobník do sestavy.“
A přepravitelné zásobníky?
„Ty se využívají zejména u CNG nebo
CBG. Pro zákazníky, kteří mají menší
spotřebu plynu, dodáváme přepravitelné
zásobníky s kapacitou zemního plynu řádově ve stovkách Nm3, které lze po vyprázdnění naložit na vozidlo, přepravit je
k plnicí stanici a znovu naplnit. Při požadavcích na větší zásobu zemního plynu
řádově v tisících Nm3 doporučujeme využít nabídku našich tzv. virtuálních plynovodů. Jde o zásobování zemním plynem
neplynofikovaných oblastí nebo o nouzová řešení při odstraňování poruch
a výpadku plynového vedení. S ohledem
na požadavek o maximální kapacitě se
využívají pracovní tlaky až 330 bar. Pro
tyto účely se skvěle hodí naše zásobníkové kontejnery nebo trajlery.“
Druhým engineeringovým oborem
jsou plnicí stanice CNG...
„Nabízíme široký sortiment plnicích
systému CNG včetně zajištění poradenství a servisu. Výkon kompresorů
začíná na 0,8 Nm3/hod. a stoupá až k tisícům Nm3/hod. Vstupní tlaky se pohybují v rozsahu 0,02 až 60 bar. Provozní
tlaky technologie jsou 200 až 300 bar.
Součástí stanic jsou moderní výkonné
kompresorové jednotky a modulární
řešení kompresorových jednotek a zásobníků (možnost připojení další kompresorové jednotky a zásobníků CNG)
a efektivní sušení zemního plynu. Jsme
schopni dodat také cejchované výdejní
stojany s plnicí koncovkou NGV I., NGV
II., kartový terminál a dálkový monitoring
pro bezobslužný provoz technologie
CNG. Naše komplexní služby zahrnují
vše od projekční činnost přes výstavbu
stanic na klíč až po proškolení obsluhy
a nonstop servisu.“
- hal -
engineeringových oborů
Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS
postavila již pět podnikových plnicích
stanic na CNG, z toho čtyři provozuje
v rámci skupiny VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP. V loňském roce realizovala i první vlastní stanici se značkou CNGvitall
v Ostravě. Tato stanice svého času byla
díky velkým vysokotlakým zásobníkům
na 4200 litrů největší svého druhu v ČR.
„Sledujeme aktuální vývoj a trendy a zákazníkům chceme nabízet co nejmodernější technologie za co nejlepší ceny,“
říká ředitel firmy Ing. Jaroslav Šarovský,
MBA. „Jelikož nejen skupina VMG pokračuje v rozšiřování flotily silničních vozidel
i dalších dopravních prostředků na CNG,
ale i široká veřejnost se postupně začíná
zajímat o dopravu na ekonomické a ekologické palivo CNG, chceme do budoucna
v rámci České republiky také vybudovat
pod značkou CNGvitall svoji vlastní páteřní síť plnicích stanic CNG pro bezproblémové cestování s vozy na CNG. Kromě
toho chceme pokračovat v rozšiřování
naší nabídky v oblasti mobilního zásobování jakýchkoli objektů zemním plynem
(průmyslové areály, školy, místní části obcí,
plnicí stanice CNG). V současné době máme v případě výpadku dodávek zemního
plynu k dispozici trajlerové vozy s kapacitou
až 5700 m3.“
K významným zakázkám společnosti
VÍTKOVICE CYLINDERS v oblasti přepravitelných zásobníků patří i dodávka
osmi trajlerových vozů na převoz stlačeného zemního plynu do Abu Dhabi
(Spojené arabské emiráty), kterou realizovala v úzké spolupráci se sesterskou
společností VÍTKOVICE MECHANIKA.
Přejímky trajlerových vozů společností TÜV
Rheinland s kapacitou 8480 litrů vodního
objemu, které při převozním tlaku 250 barů
dokážou pojmout až 2650 Nm3 zemního
plynu, se osobně zúčastnili také zástupci
společností GASCO, ANDOC Distribution
a VÍTKOVICE General Trading LLC.
Reference na stacionární svazky: dodávka pro největší
autobusovou plnicí stanici CNG v Evropě směřovala do Madridu
C
Obor č. 1 Klasická energetika
POWER-GEN India & Central Asia 2011
pokračování ze strany A
Veletrh POWER-GEN India & Central Asia
2011 se ve dnech 5. až 7. května konal v indickém Novém Dillí. Jedná se o desátý ročník
mezinárodní odborné konference a veletrhu pořádaného od roku 1996 pod záštitou ministerstva energetiky a ministerstva pro obnovitelnou
energii indické vlády. Tématem letošního ročníku
je například nadkritická a ultranadkritická energetika, nízkoemisní uhelné technologie, technologie pro kombinovaný cyklus, atd. Jedná
se o zajímavou příležitost zmapovat nejnovější
trendy v energetice v Indii a střední Asii a zviditelnit značku VÍTKOVICE ve společnosti těch
nejvýznamnějších světových hráčů energetického byznysu. Vzhledem k ambicím indické vlády
v oblasti modernizace energetické infrastruktury
pro nadcházející období přikládáme tomuto regionu velký význam a představuje pro nás jedno
z klíčových teritorií našeho obchodního zájmu
V současnosti se na indickém trhu ucházíme
o účast v několika tendrech na dodávku podkritických parních kotlů o výkonu 500 MW. Vedle
představení se na veletrhu POWER-GEN připravujeme i prezentaci technického řešení takové-
ho kotle pro dvě významné indické společnosti
Neyveli Lignite Corporation Ltd., a NTPC Ltd., se
kterými jsme již téměř rok v úzkém obchodním
kontaktu. Nově připravovaná technická koncepce podkritického kotle 500 MW vychází částečně
z úspěšného referenčního projektu, kterého se
společnost VÍTKOVICE účastnila před třiceti lety. Kotel je projektován jako věžový, průtlačný se
superponovanou cirkulací, granulačním ohništěm
a přímým foukáním prášku, s parním výkonem
1600 t/hod., tlakem přehřáté páry 17,9 MPa,
teplotou přehřáté páry 540o C a s 90% účinností.
V současné době se aktivně připravujeme
na účast v prvním z řady připravovaných tendrů vypsaných
společností Neyveli Lignite
Corporation Ltd., na dodávku dvou těchto kotlů
na spalování lignitu pro nově budovanou elektrárnu Neyveli New Thermal Power Station v oblasti
Tamil Nadu. I přes přísné zadávací podmínky se
našemu obchodnímu týmu pro velké investiční
celky podařilo uspět v náročném kvalifikačním
procesu a značka VÍTKOVICE se tak stala jedním
z mála možných dodavatelů této složité technologie pro zmíněnou společnost.
POWER-GEN Europe 2011
Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING se
bude prezentovat také na devatenáctém ročníku mezinárodního veletrhu POWER-GEN Europe, který se bude
konat ve dnech 7. až 9. června v Miláně. Veletrhu s odbornými konferencemi se VPE účastní popáté.
V minulých ročnících jsme systematicky navazovali kontakty s cílem získat informace o vývojových trendech a aplikacích pro nadkritické kotle. Přímé jednání
s Doosan Power Systems (DPS) a Hitachi Power Europe
& Alstom vyústilo mimo jiné v uzavření Memorandum of
Understanding s DBE/DPS .
Tématem letošního ročníku jsou zejména nové technologie a systémy se zaměřením na efektivitu a ekologii produkce tepelné e elektrické energie a vytváření
dodavatelských seskupení mezi dodavateli a investory.
Naše účast je na této akci již dlouhodobá, se zaměřením
na účast v globálním businessu oboru energetika. Máme
navázány kontakty s významnými energetickými společnostmi, se kterými se ucházíme o realizaci projektů jako
kvalifikovaný partner-dodavatel kotlů a zařízení energetických bloků.
V současnosti se zaměřujeme i na spolupráci v oblasti
spaloven, kde máme ambice uplatnit výsledky našeho
vývoje projekčních a materiálových řešení částí kotlů
pro spalovny. Intenzivně se připravujeme i na realizaci
speciálně povrchově upravených membránových stěn
– s navařovanými proti abrazivními materiály. Chceme
tak v plném rozsahu uplatnit a využít významnou investici, linku membránových stěn, s aplikací technologií s vysokou přidanou hodnotou.
V současné době usilujeme o spolupráci s firmou
Keppel Seghers/SRN , které nabízíme dodávky tlakových a netlakových částí spalovny. Jedná se o projekt
RUNCORN 2 v Manchesteru/UK, který firma Keppel
Seghers dodává jako EPC-dodavatel. Právě spalovny
jsou jedním z připravovaných „nových“ oborů, v nichž
se chceme uplatnit nejen ve spolupráci se zahraničními
společnostmi, ale také jako generální dodavatel zejména
v České republice.
Kromě výše uvedeného jsou v současnosti realizovány v oboru Klasická energetika významné projekty komplexní obnovy elektráren Tušimice a Prunéřov pro našeho
klíčového zákazníka ČEZ v objemu více než 15 mld. Kč
a první EPC projekt výstavby dvou bloků 2x 145 MW
Yunus Emre v Turecku. Ve stádiu rozpracování jsou další
projekty dodávek a rekonstrukcí kotlů i EPC projektů.
Ing. Břetislav Nitka,
ředitel PBU Energetika
Obor č. 2 Jaderná energetika
Díly pro jadernou energetiku a jejich „rodné listy“…
Dnešní akciová společnost VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING byla už od 70.
let 20. století zařazena do programu výstavby jaderných elektráren a až do počátku 90. let byla jedním z dodavatelů
vybraných zařízení primárního okruhu pro
elektrárny v bývalém Československu,
ale také Maďarsku, NDR, Polsku,
Bulharsku i Sovětském svazu. V devadesátých letech 20. století byla společnost
VÍTKOVICE jedinou firmou na světě, která
vyráběla komponenty JE podle západní
i východní technologie současně. V letech 1992 − 1993 VÍTKOVICE ukončily
výrobu a dodávky pro první a druhý blok
jaderné elektrárny Temelín a od roku
1993 do roku 2004 putovaly vítkovické
pláště svislých parogenerátorů pro re-
aktory typu APR také do Francie k firmě
FRAMATOME. Následně společnost VPE
vyrobila a dodala 24 primárních vík finské firmě Fortum pro jadernou elektrárnu
Lovisa, která byla postavena podle ruského projektu a v letech 2004-2005 také
4 kusy vodních komor pro výrobu vysokotlakých ohříváků typu VVER 1000 MW,
které byly určeny pro indickou jadernou
elektrárnu Kudankulam. V současné době společnost VÍTKOVICE nabízí zařízení
primárního okruhu pro elektrárny typu
VVER 1200.
„Hlavními výrobky VPE jsou především
parogenerátory typu 440 a 1000MW,
kompenzátory objemu pro bloky 440
a 1000 MW a nízkotlaké a vysokotlaké
ohříváky páry pro zařízení sekundárního
okruhu, které byly určeny pro bloky osazené charkovskou turbínou. Veškeré naše
výrobní a technické zázemí odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na bloky typu VVER 1000 MW,“ vysvětluje Ing. Oleg
Hruška, ředitel zařízení pro chemii, petrochemii a jadernou energetiku a dodává,
že plnit tyto požadavky není vůbec jednoduché. „Výroba každého dílu a technologie pro jadernou energetiku
podléhá velmi přísným mezinárodním
předpisům a normám a musí být naprosto bezchybná. To je zaručeno mimo
jiné i mnoha jakostními a bezpečnostními
audity ze strany zákazníka v průběhu výroby, jejichž výsledky jsou pečlivě zaznamenávány a dokumentovány. Každý díl
pro jadernou energetiku má svou zvláštní
dokumentaci, mnohastránkový velmi podrobný rodný list, což žádné jiné výrobky
nemají.“ Technologie jaderných elektráren
musí nejen odpovídat moderním světovým parametrům, ale především musí
splňovat velmi přísné bezpečnostní parametry, a to již od výroby prvního dílu…
A právě bezpečnost jaderných elektráren se stala hlavním tématem diskuzí v rámci konference STROJÍRENSTVÍ
OSTRAVA 2011, která probíhala ve dnech
20. a 21. dubna 2011. „Zaznělo zde mnoho zajímavých přednášek týkajících se nejen marketingového pohledu na jadernou
energetiku, ale i dalšího postupu v oblasti
prosazování moderní jaderně energetické
koncepce při udržitelném rozvoji energetické základny, zejména v souvislosti
s událostmi v jaderné elektrárně Fukušima
v Japonsku a vnějšími vlivy působícími
na rozvoj jaderné energetiky v Evropě,“
přibližuje atmosféru Ing. Oleg Hruška
a dodává, že to bylo také tématem diskuzí u kulatého stolu. „Jedním z dalších témat byla také příprava výběrového řízení
na dodavatele dostavby třetího a čtvrtého
bloku JE Temelín (proběhne v roce 2012).
VMG se již nyní aktivně podílí na přípravách na toto nabídkové řízení nejen spolu s konsorciem firem Atomstrojexport,
Gidropres a společnosti ŠKODA Jaderné
strojírenství, ta je vedoucím konsorcia, ale vstupní jednání také probíhají
s francouzskou AREVOU i americkým
Westinghousem,“ uzavírá Ing. Hruška.
Obor č. 5 Chemická a petrochemická zařízení
Tradice ve výrobě zařízení pro chemický a petrochemický průmysl
Pro oblast chemie a petrochemie společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING již
léta dodává procesní aparáty, které se používají při chemických procesech, dále zařízení na uskladňování kapalin a plynů a také
speciální zásobníky včetně kulových nádrží.
V oblasti
uskladňovacích
nádrží je společnost VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING tradičním dodavatelem
velkokapacitních nádrží na ropu a ropné
produkty v objemu od 100 m3 až do objemu 125 000 m3. „Zejména u objemu
nad 50 000 metrů krychlových používáme nádrže s obsahovou ochrannou rukou
a s jednopalubovou nebo dvoupalubovou
plovoucí střechou,“ vysvětluje Ing. Oleg
Hruška, ředitel zařízení pro chemii, petrochemii a jadernou energetiku ve VPE.
„Kromě velkoobjemových nádrží v centrálním tankovišti ropy v Kralupech jsme vyrobili a dodali také několik menších nádrží
a zásobníků o objemu 25 tis. m3, jako například nádrže na biodiesel pro slovenskou
společnost Meroco, dále speciální nádr-
že na amin do rafinerie INA v chorvatské
Rijece nebo zásobníky pro společnost
CB&I Lummus. V současné době pracujeme na dodávkách pogumovaných nádrží
pro výstavbu kotlů v elektrárně Prunéřov
pro firmu Klement.“
Dlouhodobé zkušenosti v oblasti výzkumu materiálu umožňují VPE dodávat také
tradiční kulové nádrže pro ropné deriváty,
zkapalněné plyny, čpavek, propanbutan, propylen, etylen, kyslík, dusík a další
média. Historicky se kulové zásobníky
ve Vítkovicích vyrábí od roku 1964, za toto
období jich bylo vyrobeno více než 170 ks
pro různé odběratele nejen v ČR, ale také v Polsku, Německu, Maďarsku, bývalé
Jugoslávii, Sýrii, Egyptě a také v Kostarické
rafinerii Recope ve Střední Americe.
„Výrobní rozsah našich dodávek se pohybuje od objemu 250 m3 až do objemu
6000 m3,“ pokračuje Ing. Hruška. „V roce
2007 jsme vybudovali například kulový zásobník 1000 m3 na čpavek v Lovochemii
Lovosice, o tři roky později jsme dodali kulovou nádrž 1000 m3 do rafinerie Basrah
v Iráku a nyní připravujeme projekt skladu
LPG pro rafinerii Alexandria v Egyptě.“
Spokojenost zákazníka s kvalitou a technologií vítkovických zařízení pro chemický
a petrochemický průmysl dokazuje i připravovaný projekt v Lovocheimií Lovosice
na výstavbu dvou zásobníků na čpavek
a také zájem litevské společnosti LIFOSA
o čtyři kulové zásobníky na čpavek o objemu 2000 m3.
Poslední důležitou oblastí dodávek pro
chemický a petrochemický průmysl jsou
procesní
aparáty,
které zahrnují výrobu
vysokotlakých reaktorů, kolon, absorbérů, tlakových nádob
a tepelných výměníků.
„Z těch nejvýznamnějších zakázek mohu
připomenout dodávku
reaktorového
komplexu pro výstavbu
polypropylenového
závodu v Bratislavě,
dále realizaci vysokotlakých nádob pro
finskou firmu Neste Fortum a soustavy kolon pro výstavbu závodu na výrobu butadienu v Kralupech nad Vltavou. V současné
době se účastníme nabídkového řízení
na dodávku kolon a reaktorů pro výstavbu
metanolového závodu v Nižnim Tagilu, dále na dodávku pogumovaných nádrží pro
výstavbu nového zdroje v Ledvicích a zásobníků na benzín a letecké palivo k rozší-
Materiál odolný proti čpavkové korozi pod napětím
Zajímavou referencí v oblasti zařízení pro chemický a petrochemický průmysl je například kulová nádrž na čpavek o objemu 1000 m3 pro Lovochemii Lovosice, která byla
vyrobena a dodána v roce 2007. Zásobník o průměru 12400 mm, tloušťce stěny 28 mm
je vyroben ze speciálního materiálu s upraveným chemickým složením pro uskladňování NH3, a má značku 11418.1M. „Vítkovice se zabývají uskladňováním nebezpečných
plynů pod tlakem pro média jako je NH3 více než 20 let a ve spolupráci s výzkumnými ústavy a metalurgickou základnou se jim podařilo vyvinut speciální materiál, jehož
chemické složení, mechanické vlastnosti a obsahy jednotlivých prvků, zvyšují odolnost
D
tohoto materiálu proti tzv. čpavkové korozi pod napětím,“ vysvětluje jedinečnost tohoto
materiálu Ing. Oleg Hruška, ředitel zařízení pro chemii, petrochemii a jadernou energetiku, který dodává, že podobná nádrž pro jiného zákazníka vyrobená ve VPE ani po 10
letech provozování nevykazuje žádné známky poškození základního materiálu. I tento
fakt je důležitým faktorem pro další výběrová řízení při obnově skladovacích kapacit
čpavku v kulových zásobnících.
ření skladu v Trebišově, kde spolupracujeme se společností VÍTKOVICE Slovakia,“
dodává na závěr Ing. Hruška.
Veškeré dodávky pro chemii a petrochemii musí odpovídat evropským normám a směrnici PED 97/23 s razidlem CE,
pro ostatní země kódu ASME, se stampy
U nebo U2.
Download

Příloha - Vítkovice, a.s.