STÁLÁ EXCELENTNÍ K VALITA TVAROV ÝCH DÍLŮ PŘI ZPR ACOVÁNÍ SÍŤOVANÝCH PLASTŮ
PolySet, DuroSet - řešení pro vstřikové lití
PARTNER PRŮMYSLU
KraussMaffei je prémiový partner
zpracovatelského průmyslu plastů
a pryže s celosvětovou působností
Automobilový průmysl
Bílé zboží
Stavebnictví
Medicína/Farmacie
Pro všechny Vaše požadavky v oblasti zpracování
gram tvoří široké spektrum zařízení – od jednotlivých
plastů a pryže je KraussMaffei Váš partner. Jako
extruderů až po kompletní extruzní linky, které se pou-
jediná firma působíme ve všech třech hlavních oblas‑
žívají v chemickém, farmaceutickém, automobilovém,
tech zpracování plastů (vstřikování, extruze, vypě‑
stavebním, nábytkovém a obalovém průmyslu.
ňování) a spojujeme naše rozsáhlé know­‑how z těchto
technologií do vývoje nových aplikací a zařízení.
People for Plastics
Jako “People for Plastics” jsme Vaším partnerem
Připraveni na všechny úkoly
od prvních diskuzí o novém projektu přes vývoj
V oblasti vstřikování plastů dodáváme standardní
až po převzetí zařízení a následný servis a provoz
stroje a zařízení od 350 kN do 40 000 kN uzavírací
Vašeho zařízení. V každé fázi projektu Vám garantu-
síly a řešení pro všechny speciální aplikace, dodáváme
jeme naše kompetence v oblasti plánování, enginee-
velké stroje i kompletní automatizaci. Máme silnou
ringu, spolehlivé dodávky náhradních dílů a rychlou
zákaznickou bázi ve všech příslušných průmyslových
servisní podporu.
odvětvích po celém světě. Naše stroje jsou používány
v automobilovém a obalovém průmyslu, v aplikacích
Přidaná hodnota pro naše zákazníky
pro elektrotechniku, elektroniku, medicínu a pro
Naším cílem je úspěšný zákazník. Z našeho modu‑
průmysl spotřebního zboží.
lárního programu standardních komponent
V oblasti reaktivních technologií zahrnuje naše výrob-
a speciálních řešení dodáváme řešení šité na míru
kové portfolio stroje, zařízení a systémy pro zpracování
Vašemu projektu, které optimálně spojuje technické
polyuretanů a dalších reaktivních materiálů. Divize
a ekonomické požadavky.
nástrojů doplňuje náš kompletní výrobní program
o formy pro reakční technologie včetně střižných a oře-
Jsme nablízku zákazníkům po celém světě
zových nástrojů. Mezi hlavní zákazníky patří oblast
Jako mezinárodní firma jsme zastoupeni na všech důle-
automobilového průmyslu, stavebnictví a bílého zboží.
žitých trzích průmyslu zpracování plastů a kaučuku.
Naše divize extruzní technologie zahrnuje stroje
Zaměstnáváme více než 3000 pracovníků po celém
a systémy pro výrobu potrubí, profilů a deskových
světě. Naše prodejní a servisní síť je vždy nablízku
materiálů, fyzikální pěnění a výrobu technických pryží
našim zákazníkům.
a polotovarů pro výrobu pneumatik. Náš výrobní pro-
Elektrotechnika/Elektronika
Vstřikovací stroje PolySet a DuroSet
představují systémy pro stálé precizní
zpracování termosetů.
Obaly
S technologiemi PolySet a DuroSet poskytuje
společnost KraussMaffei efektivní základnu pro
výrobu plastových dílů ze sypkých i nesypkých
výchozích materiálů, jako je BMC, SMC, TMC, fenol,
melamin apod.
Díky zkušenostem v oboru zpracování síťovaných
plastů od roku 1958 se stroje KraussMaffei v provedení
PolySet popř. DuroSet vyznačují vysoce účinnými
systémy dopravy materiálu a šneky nepodléhajícími
opotřebení, rovněž jako robustní uzavírací jednotkou
s dvoudeskovou technikou.
TR ANSPARENTNOST TECHNOLOGIE
První setkání: Prohlédněte si systémové řešení
Polyset a DuroSet
Dvoudesková uzavírací
jednotka
Precizní odformování, homogenní
rozdělení uzavírací síly a pohyb
desky bez naklápění
Duroplastická jednotka
Ražení, větrání,
vakuování formy atd.
Samonosná uzavírací jednotka
Kompaktní a s dostatečným prostorem pro
připojení následných zařízení / periférií
Strana 4
PolySet, DuroSet - řešení pro vstřikování plastů
Unikátní přívod materiálu: Polyload AZ
Významně snížená potřeba doplňování pro
polyesterové formovací hmoty
Speciální šnek
Zpracování šetrné k vláknům
a maximální ochrana proti opotřebení
Kapalinou temperovaný válec
Optimální zpracování materiálu
v procesu
Bližší informace o produktu
Strana 5
BLIŽŠÍ INFORMACE O PRODUKTU
Dvoudesková uzavírací jednotka
Stroje PolySet a DuroSet se dodávají s uzavíracími
Optimalizace pro zpracování duroplastů
silami od 350 do 6.500 kN a ve všech třídách zajišťují
Pro stroje v provedení PolySet a DuroSet je ražení
vysokou preciznost a výjimečně dlouhou životnost.
a větrání obsaženo již ve standardní výbavě. Pro speci-
Základ k tomu poskytuje dvoudesková technologie
fické výrobní požadavky lze z obsáhlého standardního
KraussMaffei.
katalogu vybírat různé další programy pro uzavírání,
pohyb formy, jako např.:
Integrovaná preciznost –garantovaná disponi‑
· Ražení jádrem
bilita
· Oddělení a přeražení vtoku v uzavřené formě
Čtyři sloupky dvoudeskového uzavíracího systému
· Řízení vakua
zajišťují absolutně symetrické rozložení sil. Zejména
· Vytváření uzavírací síly v závislosti na dráze šneku
u funkcí, jako je např. ražení nebo větrání je tak
a mnoho dalších.
zamezeno jednostrannému zatížení formy, čímž se prodlužuje životnost nástrojů a je zajištěna rovnoměrná
kvalita produktu i v případě multikavitových nástrojů.
Zajištění formy je realizováno pomocí až 16 rozdílně
nastavitelných stupňů, takže také složité nástroje lze
provozovat bezpečně i přes optimalizované průběhy
pohybů ohledně doby cyklu.
Kompaktní výrobní buňky s dobrou přístupností
Dvoudesková uzavírací koncepce řady CX umožňuje
získat kompletní výrobní buňku s úsporou místa.
Ušetřená výrobní plocha znamená důležitý přínos
ke konkurenceschopnosti. Dobrá přístupnost ze všech
stran a velkorysý volný prostor v oblasti vyhazovačů
umožňuje jednoduché napojení nejrůznějších automatizačních řešení.
Strana 6
PolySet, DuroSet - řešení pro vstřikování plastů
Výrobní linka na tělesa škrticích klapek s technologií zpracování termosetů ve firmě Christophery. Díky preciznímu
odformování součástek se značně snižují náklady na přídavné opracování.
Poschmann Union sází na preciznost řešení PolySet
Poschmann Union uplatňuje v závodě Christophery Brilon technologie firmy KraussMaffei Polyset a DuroSet na výrobu komplexních technických dílů z termosetu.
„Podnik Christophery vyvíjí inovativní špičkové díly pro
automobilový a elektronický průmysl. Naše jméno stojí
za excelentní kvalitou produktů a proto potřebujeme
kompetentního partnera, který nám může nabídnout
odpovídající kvalitní strojový park s dlouhou životností. Takovým
partnerem je KraussMaffei.“
Karl­‑Heinz Balkenhohl, prokurista a vedoucí prodeje společnosti Christophery
Bližší informace o produktu
Strana 7
BLIŽŠÍ INFORMACE O PRODUKTU
Zpracování formovací hmoty:
Optimální zaměření na materiály
Plastifikační jednotka je srdcem vstřikovacího stroje;
Odolná vstřikovací jednotka
a přesně zde se nachází největší kompetentnost spo-
Právě termosety plněné minerálními plnivy značně
lečnosti KraussMaffei. S padesátiletými zkušenostmi
namáhají díly přicházející do kontaktu se zpracová-
s aplikační technikou ve vývoji šneků je dosahována
vaným materiálem. Z tohoto důvodu jsou veškeré
vysoká jakost materiálu. S účinnými ochrannými
komponenty plastifikační jednotky u strojů DuroSet
mechanismy proti opotřebení a s unikátním řešením
a PolySet opatřeny obzvlášť odolnou ochrannou vrstvou
dopravy materiálu v oblasti zpracování surových
pro trysku, válec i pro šneky.
polyesterů zajišťují systémy po řadu let konstantní
pracovní proces.
Plastifikace s ochranou proti opotřebení na refe‑
renční úrovni
Plastifikační jednotka – projektována
Pro obzvlášť abrazivní látky nabízí KraussMaffei šneky
na vysokou kvalitu zpracování
vyrobené práškovou metalurgií s průměrem šneku
Vedle speciálně dimenzovaných geometrií šneku zajiš-
až 80 mm. Tyto šneky vykazují zhruba trojnásobně
ťuje mechanická blokace zpětné rotace šneku a zejména
vyšší odolnost proti opotřebení v porovnání
zpětná klapka konstantní hmotnosti nástřiku. Exaktní
s konvenčními ocelovými šneky. Takové průměry
temperování válce kapalinou zaručuje správné vedení
v práškově metalurgickém provedení realizovala
teploty.
až do dneška pouze firma KraussMaffei.
Strana 8
PolySet, DuroSet - řešení pro vstřikování plastů
Baumgarten Automotive Technics zpracovává s úspěchem termoplastické materiály plněné minerálními plnivy na strojích DuroSet řady B, C a CX firmy KraussMaffei.
Baumgarten Automotive Technics & KraussMaffei – společně realizované inovace
Před několika lety byla vyvinuta výroba brzdových pístů z termosetu. Produkty a technologie se však
tak rychle etablovaly, že již dnes panuje citelný tlak na ceny. Firma Baumgarten se rozhodla vyrábět
s větším počtem kavit pro optimalizaci produktivity a výrobních nákladů. Podnik přitom získal podporu
od firmy KraussMaffei. Odborníci obou firem vyvinuli na přání zákazníka větší plastifikační jednotku SP
3000 se šnekem o průměru 80 mm s ještě vyšší odolností proti opotřebení pro sypký duroplast s minerálními plnivy, kterou adaptovali na stroj plně hydraulické řady CX. Díky tomu může firma Baumgarten
nyní realizovat hmotnosti výstřiku až cca 1400 gramů.
Bližší informace o produktu
Strana 9
FUNKČNÍ PRINCIP
Doprava a následná zařízení:
Jedinečné vysoce automatizované systémy
z jedné ruky
Teprve automatizovaný tok materiálu od přívodu suroviny
Konstantní procesní podmínky s jednotkou
po následná zařízení zefektivňuje výrobu tvarových dílů.
Polyload AZ
KraussMaffei vyvíjí pomocí vlastních zdrojů nejrůznější
Pro dopravu těstovitých polyesterových a vinylestero-
automatizační řešení od nejjednodušších po nejsložitější.
vých formovacích hmot plněných skelným vláknem
Nucenou přepravu těstovitých formovacích hmot plněných
(např. BMC, SMC a TMC), rovněž jako pro silikon
skelným vláknem zajišťují vlastní plně integrované přivá-
HTV nabízí KraussMaffei automatizované přiváděcí
děcí jednotky, které společně s řídicím systémem stroje MC5
jednotky Polyload AZ o teoretické kapacitě až 100 l.
zaručují optimální podmínky zpracování a značně zvyšují
Tyto jednotky namontované na strojích PolySet značně
disponibilitu.
snižují nutnost doplňování a zajišťují konstantní procesní podmínky spolu s precizní regulací pěchovacího
Automatizace na míru – kompletně integrovaná
tlaku.
Automatizační řešení firmy KraussMaffei jsou na trhu
zavedené již více než 25 let a vyznačují se přesnou
Polyload AZ zajišťuje konstantní tok materiálu.
vysokou opakovatelností při vysokých rychlostech.
Základem je robustní mechanika s vysoce výkonnými
servopohony. Ve spojení se strojní technologií KraussMaffei jsou výhody automatizace využity v celém
rozsahu.
Násypka
Zásobník
materiálu
Tlakové čidlo
Šnekový dopravník
Vstřikovací
Hydraulický
agregát
vstřikovací píst
Strana 10
PolySet, DuroSet - řešení pro vstřikování plastů
Hnací hřídel
Automotive Lighting vyrábí reflektory z BMC díky automatizaci a přepravě materiálu pomocí jednotky Polyload AZ při
konstantních procesních podmínkách s vysokou jakostí produktu.
„Naši zákazníci nás oceňují jako mimořádně spolehlivého
dodavatele a očekávají od nás stálou vysokou spolehlivost
dodávek na vysoké úrovni – jak kvalitativní, tak kvantitativní.
Řešení Polyload AZ od KraussMaffei k tomu značně přispívá.
Díky kontinuálnímu přívodu a automatické regulaci pěchovacího
tlaku můžeme realizovat výrobu za konstantních procesních
podmínek. S velkými zásobníky Polyload AZ je možné méně
doplňovacích operací. Společně s jednoduchým plněním je tak
zvyšována disponibilita našich zařízení.“
Jürgen Albrecht, vedoucí oddělení Process Engineering ALRT / MFE u společnosti Automotive Lighting
Bližší informace o produktu
Strana 11
ZÁK AZNICKÉ V ÝHODY A PŘÍKLADY POUŽITÍ
Souhrn detailů tvoří ze strojů PolySet / DuroSet
spolehlivý vysoce výkonný systém
Odvětví zpracování plastů není jednoduchou podni-
Větší podíl vyrobených dobrých kusů díky
katelskou činností. Inovační síla a spolehlivý strojový
preciznosti
park pomáhá našim zákazníkům již mnoho let obstát
Síťované plasty se výborně hodí pro technické díly
na trhu – a na to jsme právem hrdí.
s vysokými požadavky na teplotní a rozměrovou stálost.
Precizní odformování těchto součástek lze správně pro-
Vysoká produktivita díky excelentní disponibi‑
vést díky přesnému pohybu uzavírací jednotky dvoudes-
litě
kových strojů CX. Kapalinou temperované vstřikovací
Stroje v provedení PolySet a DuroSet jsou projektovány
jednotky a zpětné klapky zajišťují potřebnou prvotřídní
na dlouhou životnost. K tomu přispívá jednak robustní
stálost hmotnosti nástřiku a poskytují tak potřebnou
mechanika na straně uzavírací jednotky se zapouzdře-
základnu pro úspěšnou výrobu tvarových dílů. Kontrola
ným prostorem pro nástroj a jednak kompletní ochrana
topného proudu nástroje, vnitřní tlak formy, vysoké
proti opotřebení pro plastifikační jednotku a šneky
zajištění jakosti s řídicí jednotkou a unikátní přívod
od ochranného povlaku z tvrdých hmot až po materiály
materiálu prostřednictvím jednotky Polyload AZ přitom
vyrobené práškovou metalurgií.
zabezpečují konstantní procesní podmínky a zajišťují,
aby vaše výroba zůstala stále efektivní.
Jistič vedení v elektroinstalaci:
Těleso škrticí klapky v automobilovém průmyslu:
Takové díly lze vyrábět efektivně díky vysoké disponibi-
Aplikace pro oblast motoru musí splňovat extrémně
litě a produktivitě zařízení KraussMaffei.
přísné podmínky. Systémy KraussMaffei umožňují
výrobu těchto složitých součástek s malým rozsahem
tolerancí
Strana 12
PolySet, DuroSet - řešení pro vstřikování plastů
Domel, d.d. ve Slovinsku je úspěšným zpracovatelem vlhkého polyesteru a známý kvalitou svých výrobků. Mnozí
zpracovatelé termosetů jako Domel, d.d. vyrábí se systémy KraussMaffei úspěšně řadu let na vysoké úrovni.
Výhody KraussMaffei jedním pohledem:
·V ysoká spolehlivost dodávek díky vysoké disponibilitě zařízení a optimální ochraně proti opotřebení
· Vynikající produktivita s robustním strojovým parkem slaví úspěch řadu let
· Velká produkce dobrých kusů a precizní odformování komplexních dílů s nejmenším rozsahem tolerancí
· Konstantně vysoký výkon a stálé procesní podmínky
Bližší informace o produktu
Strana 13
SERVIS NA CELÉM SVĚTĚ
Náš servis nezná hranice – a náš přístup
k zákazníkům nezná žádné vzdálenosti
Náš servis, náhradní díly a zákaznická služba
nejlepší řešení.
se nachází všude na celém světě a vyřeší všechny
otázky okolo strojů a zařízení: Všude tam, kde pro‑
Zákaznické zkoušky v technické zkušebně
vozujete aktivní činnost, Vás kompetentně a rychle
V divizích technologie vstřikového lití a reakční tech-
podpoříme.
nologie provozujeme již mnoho let vlastní technické
zkušebny. Zde si můžete otestovat stroje a zařízení,
Poskytujeme nejen prvotřídní stroje a zařízení,
nastavit a optimalizovat procesy. Přitom společně
ale i excelentní servisní služby. Náš servis chápeme
s Vámi vypracujeme návrh, jaké metody, stroje a vyba-
nejen jako dodávku náhradních dílů nebo hotline:
vení se nejlépe hodí pro Vaše úkoly a jaká technologie
Společně s Vámi hledáme technicky a ekonomicky
optimálně podporuje Váš výrobní záměr. Naši vysoce
optimální řešení pro Vaše výrobní úkoly, testujeme
kvalifikovaní aplikační inženýři Vás přitom rádi
nové aplikace a vyvíjíme servisní služby dle indivi‑
podpoří radou i činem.
duálních přání našich zákazníků.
Zákaznické semináře zaměřené na praxi
Všeobecná koncepce servisních služeb
V našem technickém zkušebním středisku nebo kdekoli
Naše koncepce servisních služeb sahá od projektování
na světě pro Vás uspořádáme semináře, a sice základní
přes montáž a uvedení do provozu, provádění školení
a pokračovací kurzy ovládání, řízení procesu a údržby
zákazníků, bezpečnostní opatření a růst výroby, pod-
zařízení KraussMaffei a speciální semináře zaměřené
poru a údržbu až po modernizaci Vašeho stroje nebo
podle potřeb zákazníků. Naše semináře zahrnují roz-
linky. Zajistíme Vám spolehlivou podporu při provozu
sáhlou praktickou část na originálních strojích Krauss-
a rychlou pomoc při problémech. Zkušení, speciálně
Maffei, a tím přispívají k tomu, aby naši zákazníci byli
vyškolení pracovníci zákaznického servisu Vám
ve své praxi jistější, zkušenější a úspěšnější.
pomohou najít závadu po telefonu nebo vyřeší problém
přímo na místě. Pomůžeme Vám také prostřednictvím
dálkové diagnostiky z řídicího systému KrausMaffei
Vašeho stroje nebo zařízení. Všechny důležité opotřebitelné díly dodáváme v krátké době. Pro rychlou logistiku náhradních dílů stále rozšiřujeme naši servisní síť.
Mluvte s námi - rádi Vám poradíme a najdeme Vám
Kontakt na školitele:
Rupert Gruber
Phone: +49 89 8899-3613
Fax:+49 89 8899-4173
[email protected]
Kde nás najdete
KUBOUŠEK, s. r. o.
výhradní zastoupení firmy KraussMaffei
pro Českou a Slovenskou republiku
Servis
Libáň
Obchodní zastoupení
Servis
Kladno
Svitavy
Servis
Velké Uherce
Pobočka
Centrála
Servis
Brno
Komjatice
České Budějovice
Obchodní zastoupení
Nitra
Kontakty
Servis, náhradní díly, školící středisko můžete kontak-
Centrála
tovat e­‑mailem, telefonem nebo na poštovní adrese:
Kuboušek, s. r. o.
E­‑ mail
[email protected]
Hotline
Tel.: +420 389 043 100
Náhradní díly
Tel.: +420 389 043 131
Lidická 1937
370 07 České Budějovice
Česká Republika
KraussMaffei je prémiový partner pro průmysl zpracování plastů a kaučuku
s celosvětovou působností. Stroje a zařízení KraussMaffei se používají všude, kde
se z plastů a pryží vyrábějí nové produkty. Základem našeho know­‑how jsou zkuše‑
Plasty ze sypkých i nesypkých výchozích
materiálů, jako je BMC, SMC, TMC, fenol,
melamin a jiné jsou na základě své rozměrové
stálosti, rovněž jako chemické a fyzikální
odolnosti vhodnými materiály pro výrobu
plastových výrobků, avšak jsou silně abrazivní.
Prostřednictvím systémů PolySet a DuroSet
zajišťuje KraussMaffei spolehlivé řešení pro
přesné zpracování těchto termosetových
materiálů s dlouhou životností za konstantních
procesních podmínek. Plastifikační jednotky
s vysokou odolností proti opotřebení, robustní
mechanika a unikátní dopravní technika umožňují
bezpečný provoz těchto zařízení po mnoho let.
KraussMaffei Technologies GmbH
Krauss­‑Maffei­‑Strasse 2 ··· 80997 Munich
Phone +49 89 8899-0 ··· Fax +49 89 8899 - 2206
www.kraussmaffei.com
1.0 WE.
1st edition si
07/11.
SGM 016
A 08/2009
EN ··· změny.
KraussMaffei reserves the right to make technical changes ··· Printed in Federal Republic of Germany.
Firma
KraussMaffei
vyhrazuje
právo
na technické
nosti mnoha desítek let spojené s rozsáhlým výzkumem a vývojem.
Download

Prospekt ke stažení (.pdf)